Rapport. Mnazi Mmoja Hospital Zanzibar. Oktober 2012 april Øyvind Thomassen Overlege. Akuttmedisinsk seksjon, KSK, Haukeland Universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Mnazi Mmoja Hospital Zanzibar. Oktober 2012 april 2013. Øyvind Thomassen Overlege. Akuttmedisinsk seksjon, KSK, Haukeland Universitetssykehus"

Transkript

1 Rapport Mnazi Mmoja Hospital Zanzibar Oktober 2012 april 2013 Øyvind Thomassen Overlege Akuttmedisinsk seksjon, KSK, Haukeland Universitetssykehus 1

2 SAMMENDRAG Øyvind Thomassen jobbet i tidsrommet oktober 2012 til april 2013 ved akuttmottaket (Outpatient department, OPD) ved Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar. Arbeidet hadde to hovedmål; Etablere et system for prioritering av pasienter som ventet på akuttbehandling og etablere et akuttrom (emergency room, ER) hvor alvorlig syke og skadde pasienter kunne behandles. Etter første måneden ble det i samråd med den lokale ledelsen og de ansatte utarbeidet syv delmål: 1. Utvikle et verktøy for registrering av virksomheten i OPD 2. Gjennomføre en virksomhetsregistrering i 2 uker 3. Utvikle og implementere kriterier for innleggelse i ER. 4. Innrede og utruste et ER 5. Utvikle og implementere behandlingsprotokoller for de mest vanlige tilstandene 6. Utvikle og implementere pasientjournal og register i ER 7. Fokusere på håndhygiene I rapporten beskrives bakgrunn, metode og resultat av de syv delmålene. BAKGRUNN I september 2011 var det et fergeforlis på Zanzibar hvor ca 2500 mennesker omkom. Etter forespørsel fra Mnazi Mmoja Hospital (MMH) sendte Haukeland Universitetssykehus (HUS) Hanne Klausen og Guttorm Brattebø for å bistå i katastrofen. I ettertid av denne hendelsen fikk HUS en forespørsel fra MMH om en lege kunne reise ned på et lengre opphold for å arbeide i akuttmottaket, Out Patient Department (OPD) med systemarbeid for mottak av akutt syke pasienter. Guttorm Brattebø, Jon Wigum Dahl og Øyvind Thomassen møtte direktøren for MMH, Dr. Jamala, i Bergen i mai Forespørselen til HUS fra Dr. Jamal bestod av tre punkter: 1. Etablere og utvikle et triage system for akutte pasienter ved sykehuset. 2. Bistand i arbeidet med sykehusets beredskapsplan og organisering. 3. Etablering av en lokal ettårig utdanning av anestesipersonell. Finansiering Oppholdet varte i 6 måneder. De fire første månedene var overlegepermisjon fra akutt medisinsk seksjon (AMS), de to siste månedene ble lønn dekket bla gjennom strategiske midler fra avdeling for internasjonalt samarbeid (AIS). AIS dekket reise, bolig, vaksinering og forsikring for barna og meg. Konen betalte alt selv. Mnazi Mmoja Hospital (MMH) Zanzibar, krydderøyen er et sydhavsparadis med tropisk klima, eksotisk mat, hvite strender, koraller og hyggelige mennesker. Det finnes ingen private sykehus med akuttfunksjon. MMH er et tertiærsykehus med ca 550 senger. Sykehuset har 18 kliniske avdelinger. Det er også mange studenter fra College of Health Science på Zanzibar som undervises på sykehuset. Sykehuset har et lite driftsbudsjett og danske DANIDA 2

3 finansierer størsteparten av driften. Sykehuset har mangel på kvalifiserte leger og kvaliteten på helsetilbudet er varierende. Flere avdelinger har ingen virksomhetsregistrering eller systemer for samarbeid på tvers av avdelinger. Grunnleggende behov som rennende vann, såpe, sprit for hånddesinfeksjon og basalt renhold mangler på store deler av sykehuset. For tiden jobber helsepersonell fra Cuba, Kina og Norge på sykehuset. Mange andre land bidrar i ulike kortidsengasjementer innen undervisning og klinisk arbeid. Det finnes flere gode bærekraftige programmer som for eksempel HIV og lepra. Out Patient Department (OPD) OPD er akuttmottaket på sykehuset. OPD er organisert som egen avdeling med en bemanning på ca 12 sykepleiere, ca 12 clinical officers (CO), en assistant medical officers (AMO) og en lege. Ved ankomst i oktober 2012 ble jeg tatt godt imot av personalet på OPD. Ingen visste at jeg kom og ingen var informert om de oppgavene direktøren hadde bedt HUS å jobbe med. Det var ingen offentlig legevakt på Zanzibar. Alle pasienter måtte derfor til OPD for allmennlege problemstillinger. OPD var åpen 24/7. Avdelingen var todelt; en side for kvinner og en for menn. Kvinnene hadde et undersøkelsesrom og mennene hadde to. Det var et rom, minor theater, der småkirurgi ble utført. Pasientene organiserte seg selv i køen og det var ingen helsepersonell som gjorde noen form for prioritering. Det var samme køen uansett hastegrad og årsak. Den første tiden ble det nesten daglig funnet døde eller døende pasienter i køen. Alle pasientene skulle registrere seg i en luke før de satt seg i venterommet. Denne ordningen fungerte ikke, da de fleste brukte andre innganger og registreringen var ikke påkrevet for medisinsk behandling. Pasientene Det var ofte pasienter i kø. Ingen viste hvor mange pasienter som ble behandlet hver dag, hvilken diagnose de hadde, hvilken behandling de fikk eller hvor de ble sendt etterpå. Pasientene var i alle alderskategorier. Prosjektmål For å oppnå en basal systemforståelse jobbet jeg ca en måned sammen med COs i vanlig kurativt arbeid. Opplevde at de lokalt ansatte hadde stor frustrasjon over høyt arbeidspress, dårlige systemer og lite utstyr. I samråd med Dr. Jamala (direktør), Dr. Mambi (MD, OPD), Mr. Hassan (Head Nurse, OPD) og Guttorm Brattebø (seksjonsleder AMS, HUS) ble følgende målsetning for oppholdet utarbeidet: 1. Utvikle et verktøy for registrering av virksomheten i OPD 2. Gjennomføre en virksomhetsregistrering i 2 uker 3. Utvikle og implementere kriterier for innleggelse i ER. 4. Innrede og utruste et akuttrom, Emergency Room (ER) 5. Utvikle og implementere behandlingsprotokoller for de mest vanlige tilstandene 6. Utvikle og implementere pasientjournal i ER, samt starte et register for alle pasienter som blir behandlet der. 7. Fokusere på håndhygiene ved undervisning og montering av spritdispensere. 3

4 Mål 1 Utvikle et verktøy for registrering av virksomheten i OPD Venterommet var kaotisk. Personalet gav uttrykk for at de ikke hadde nok tid til undersøkelse og behandling. Det var ikke kjent om det tidligere var gjort noen virksomhetsregistrering i OPD. Dokumentasjon på de mest basale parametrene virket som helt nødvendig før det var mulig å gjøre systemendringer. I samråd med de ansatte bestemte vi fem kjerneparametere som skulle registreres i en 2 ukers periode. Det ble bestemt at registreringen av en pasient måtte ta under 10 sekunder. Parameter Antall pasienter per døgn Kjønn Alder Adresse Diagnose Bestemmelsessted etter undersøkelse Hvorfor viktig Viktig for å finne ut hvor lang tid som er tilgjengelig for hver pasient Er det riktig med et legekontor for kvinner og to for menn. Alle barn skulle gå direkte til barneavdelingen. Mange barn ble likevel observert i køen. For å kunne se hvor mange som ikke brukte de to lokalsykehusene som er på øya A. For å kunne anslå hvor mange av pasientene som var kritisk syke eller skadde B. For å vite hva slags utstyr som var nødvendig for å behandle Viktig for å vite hvor mange innleggelser det var i forhold til de som ble sendt hjem. Vedlegg I: Registreringskjema brukt i OPD Mål nr 2 Gjennomføre en virksomhetsregistrering i 2 uker I desember ble alle pasientene registrert i to uker. Totalt 3804 pasienter ble registrert. Personellcompliance ble ikke målt, men den var trolig nær 100%. Antall pasienter: Figur 1 viser antall pasienter per dag i de to ukene den første registreringen varte. 4

5 N = 3804 Gjennomsnitt 272 per døgn 2 weeks in the OPD Patients Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Figur 1. Antall pasienter per dag. Figur 2. Kjønn 42 % var kvinner og 44 % var menn Not recorded 14 % Male 42 % Female 44 % Figur 3. Alder En betydelig andel av pasientene var under 6 år Age n= Number Figur 4. Diagnoser NR Age 5

6 De mest vanlige diagnosene var infeksjoner i urinveier, luftveier, mage og tarm. Traume var den femte hyppigste diagnosen. Diagnosis Pateints Infection: Urinary tract Infection: Ear/nose/throat Infection: Skin/muscle Other Gastritis /enterites Trauma Infection: Lung Pregnancy Muscle / joint pain Hypertension Not recorded Asthma Burn Malaria Diabetes Anemia Hypotension Allergy Male genitalia Eye De viktigste oppsummeringene etter virksomhetsregistreringen var: Antallet pasienter var høyt (ca 7 minutter per kunsultasjon). Det ble diskutert blant de ansatte og konkludert med at det var svært vanskelig å fokusere på endring av systemer eller øking av kvaliteten på behandlingen om det ble endringer i workload. De tre mest forekomne diagnosene trenger ingen akutt intervensjon, og ville i Norge blitt behandlet på en legevakt. Etter denne registreringen ble resultatene presentert på en fellesundervisning for alle ansatte i OPD. De ansatte mente at det var viktig å redusere antall pasienter og / eller øke bemanning. Vi jobbet derfor videre med to delmål. Færre pasienter og / eller flere ansatte. Avdelingsoverlege og jeg undersøkte mulige lokaler for en legevakt for ikke kritisk syke pasienter. Vi bestemte oss for Rahaleo helsestasjon ca 5 min kjøring fra MMH. 1. februar ble legevakten åpnet med personell fra OPD. Ca 1. mars ble drift av Rahaleo lagt inn under primærhelsetjenesten som den første doktor (CO) bemannete legevakten. Antall pasienter ble redusert fra 274 per døgn til 127 per døgn før og etter 1. februar. Denne reduksjonen i pasienter førte til at kaoset med pasienter som dekket alle golvarealer ble mindre og at tiden per pasient kunne økes betydelig. Figur 5 viser fallet i antall pasienter fra 1. februar

7 Number of patients in OPD mean mean Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Date Start Rahaleo Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Representanter for helseministeriet kom i november på besøk til OPD fordi de ville se på registreringen som var igangsatt. I dette møte ble det opplyst at bemanningen til OPD var beregnet på et pasientgrunnlag på pasienter årlig. Registreringen viste derimot at det reelle tallet var nærmere På grunn av den nye dokumentasjonen ble det etter kort tid ansatt en AMO, flere COs og sykepleiere. Mål nr 3 Utvikle og implementere kriterier for innleggelse i ER Alle ansatte var med på en prosess der kriterier for å bli tatt ut av køen og innlagt på ER, eller komme direkte til ER ble bestemt. Alle bevisstløse pasienter Store traumer og brannskader Store pågående blødninger Store pusteproblemer Alle med kramper Det ble videre bestemt at alle måtte kunne disse kriteriene slik at CO ene henviste disse pasientene umiddelbart videre til ER. I tillegg gikk det en sykepleier gjennom venterommet ca hvert 10 minutt og vurderte om noen av dem som satt i kø fylte kriteriene. Etter hvert kom mange pasienter direkte til ER fordi de pårørende kjente til at det fantes et slikt rom. 7

8 Mål nr. 4. Innrede og utruste et akuttrom, Emergency Room (ER) I oktober 2012 var det ingen rom eller lokaler der de hardest skadde eller kritisk syke kunne behandles. Det var et rom som for ca 10 år siden hadde vært et ER, men var nå et søppelrom. Det var stor vilje og stort ønske om å omgjøre søppelrommet til ER. Rommet ble ryddet, vasket og malt av sykepleierstudenter fra Zanzibar College of Health Science, hospitanter fra et engelsk akuttmedisinsk team som var i OPD en uke og undertegnende. Det var ingen penger til innredning og oppussing av ER. Vi valgte derfor å fokusere på helt basalt utstyr som kunne skaffes lokalt. Vi fikk også en avtale med medisinsk teknisk avdeling om hjelp til å reparere kassert utstyr. Akuttrommet åpnet i november. Vi hadde da fire senger, et bord, noen venefloner, klare væsker, og noen penner. Hver uke ble forrige ukes pasienter gjennomgått. Basert på forrige ukes diagnoser og symptomer ble fokus på utstyrsanskaffelse bestemt. I dag er akuttrommet tilfredsstillende utstyrt for å stabilisere traumatiserte og ustabile medisinske pasienter. Alt utstyret og medisinene er skaffet lokalt, med lokale midler. Det var alltid et overordnet mål av arbeidet i OPD skulle være langsiktig og bærekraftig. Det er mange prosesser som er vanskelige å styre fordi kortsiktige resultater ofte er ønskelig fra de lokale. Det kan også være mest effektivt, på kort sikt, å bypasse et ofte dysfunksjonelt lokalt system og overta ledelsen av prosessen med egne økonomiske midler. På lang sikt er en slik metode oftest ødeleggende. Etableringen av bestillingssystemet for ketamine er et eksempel på hvorfor langsiktighet og forankring av lokale systemer er mest effektivt på sikt. OPD hadde i oktober 2012 ingen sterke smertestillende medikamenter. Reponeringer, sying av store sår og behandling av omfattende brannskader var en umenneskelig påkjenning for pasientene. Flere pasienter som var døende etter ulykker ble bundet fast til sengene uten noen form for smertestillende behandling. Vi startet et prosjekt for anskaffelse av Ketamine. Ketamine er billig og et trygt medikament til analgesi av traumatiserte pasienter med store smerter. Ketamine har liten tradisjon på Zanzibar, og kunne ikke skaffes via Central Medical Store (CMS). Vi hadde da to valg; få tilsendt ketamine fra Norge. Det ville vært raskt og billig, men ville ført til at enda en viktig lokal prosedyre ikke ble utviklet. Det andre valget er å bruke tid, mens pasienter dør i smerte, og etablere en lokal bestillingsrutine. Vi valgte det siste. I løpet av ca to måneder klarte vi å få CMS til å importere ketamine fra Tanzania slik at det ble tilgjengelig på sykehusapoteket på MMH. Dette betyr at lokale leger i dag kan skrive ut ketamine. Om vi hadde fått medikamentet fra HUS ville det medført en avhengighet til fragmenterte bistandsmidler og personell. Slike valg var det mange av og vi forsøkte å la alle nyanskaffelser gå gjennom lokale bestillingsordninger. MMH har et svært lavt driftsbudsjett og er 100% avhengige av bistand til drift. Jeg tror at Haukeland sykehus enkelte ganger kan bidra til nyanskaffelser og medikamenter. Men alt utstyr som sendes fra HUS bør nøye vurderes av faglinjen og av personell som har jobbet ved MMH en stund. 8

9 Mål nr 5. Utvikle og implementere behandlingsprotokoller for de mest vanlige tilstandene Arbeidet med å utvikle behandlingsprotokoller ble påbegynt, men etter at det ble oppdaget at det finnes en prosedyrebok med guidelines for de fleste sykdommer og symptomer ble dette arbeidet lagt på is for at den lokale ledelsen skal bestemme om den eksisterende boken med guidelines skal implementeres eller ikke. Det engelske teamet har en avtale med ledelsen om å være med i arbeidet med revidering av guidelines i fremtiden. Mål nr 6. Utvikle og implementere pasientjournal i ER, samt starte et register for alle pasienter som blir behandlet der. I samråd med alle ansatte ble det utviklet en enkel pasientjournal til bruk i akuttrommet. Det var felles forståelse for at antall parametere som skulle registreres måtte være minimum og at det var viktig med tilnærmet 100 % compliance for at registreringen skulle bestå på sikt. AMS, ved Guttorm Brattebø, sørget for at akuttrommet fikk to bærbare PCer til registrering. Det ble holdt et kurs i bruk av Excell regneark til fire at de ansatte. Sykepleier Rehema er ansvarlig for registreringen. I dag registreres alle pasienter med papirjournal. Dagen etter blir alle registrert elektronisk der alle variabler blir kategorisert. Registeret teller i dag ca 300 pasienter. Figur 6 viser antall pasienter hver uke i ER. Number of patients in the ER Number Mål nr 7. Fokusere på håndhygiene I oktober 2012 var det ingen fokus på håndhygiene. Det var vasker i noen rom, men ofte uten vann. Ingen sprit for håndsterilisering var tilgjengelig. 9

10 Det ble undervist i viktighet av håndhygiene, men sykehusets ledelse fant ikke midler til innkjøp av sprit for hånddesinfeskjon på 2013 budsjettet. AMS, ved Guttorm Brattebø, brukte noe av de strategiske midlene fra AIS til å kjøpe inn 12 spritdispensere og 100 liter sprit til medisinsk avdeling og OPD Hver dispenser blir sjekket to ganger i uken og påfylt ved behov. Forbruket av sprit registreres for hver dispenser. Det er utpekt ressurspersoner som er ansvarlige for påfylling. Dr. Jamala skal sørge for at sprit blir kjøpt inn for lokale midler i Dispensere og sprit var ikke mulig å kjøpe på Zanzibar. Undertegnede i samarbeid med leder for hygieneavdelingen reiste til Dar Es Salam og opprettet kontakt med en importør slik at sprit nå kan bestilles og sendes direkte fra fastlandet og ut til Zanzibar. Oppsummering Arbeidet ved akuttmottaket på Mnazi Mmoja Hospital har vært meningsfylt, nærende og krevende. Det ville vært en klar styrke å være to i de lange og tunge prosessene. Min fagansvarlig på HUS, Guttorm Brattebø, var to ganger på besøk og arbeidet i OPD. Disse besøkene var av stor verdi faglig og muliggjorde at vi to hadde samme referanserammer ved diskusjon og veiledning over nett og telefon resten av oppholdet. En nærhet til faglinjen var et savn av flere av de andre medarbeiderne fra HUS. Håpet er at noen av endringene i OPD skal bestå over tid. Oppfølging i fremtiden er ønskelig. Undertegnende og Guttorm Brattebø har opprettet kontakt og planer med det engelske akuttmedisinske teamet for videre oppfølging av det påbegynte arbeidet i OPD. 6. mai 2013 Øyvind Thomassen 10

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2014; 32(2): 33-64 Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori [ redaktoren ] Anders Bjørkhaug Kjaere

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 RAPPORT OM SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 Bergan sykehjem Et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og NAV for å redusere sykefraværet m.v. ved korttidsavdelingen, Bergan sykehjem

Detaljer

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse blant sykehusansatte om tolking før oppstart av Tolkesentralen undersøkelse gjennomført

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste

Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste Rapport publisert 1. april 2012 Ved prosjektleder Jorunn Larsen, Kvaløya hjemmetjeneste, UHT Troms Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste

Detaljer

Temanotat Kosovo: Helsevesenet

Temanotat Kosovo: Helsevesenet Temanotat Kosovo: Helsevesenet LANDINFO 14. AUGUST 2014 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av AKTUELT Av Hanne Aanensen Akupunktur for øyelidelser Akupunktur brukes i behandling av et bredt spekter sykdommer og plager. Anvendelsen av akupunktur for øyelidelser har dessverre ikke fått den samme

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer