Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016"

Transkript

1 Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2012/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/12 Formannskapet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Driftsutvalget Kommunestyret Sel Ungdomsråd Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden Vedlegg: Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden (ferdigstilles etter formannskapets møte iht innstilling). Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Framdriftsplan for budsjett og økonomiplanarbeidet behandlet i den administrative ledergruppa , e-post med informasjon til virksomhetene og informasjon om rammer for arbeidet i lederforum Virksomhetenes tilbakemeldinger i interne notater pr på konsekvensene av et 3 % kutt i gitte rammer. Administrativt rammedokument justert for framlegg av forslag til statsbudsjett for 2013 den Frie inntekter og lønnsvekst ble da justert iht påslag slik de framkom i statsbudsjettforslaget. Orientering til formannskapet i møte om statsbudsjettforslaget og administrasjonens arbeid med budsjett og økonomiplan så langt. Protokoll og referat med bestillinger til administrasjonen ved formannskapets budsjettkonferanse november Presentasjoner gjennomgått under formannskapets budsjettkonferanse samt notater som svar på bestillinger gjennomgått i formannskapets arbeidsmøter 20. og Fondsoversikt pr Drøftingsnotat struktur prosess og konsekvenser. Matrise kvalitetssikring av budsjettforutsetninger etter formannskaptes budsjettkonferanse med eksempler for status ved ulike tiltak. Beregninger vedrørende interkommunale helsetjenester. Oversikt over ikke lovpålagte tjenester. Notat om husleie i omsorgsboliger. Notat om sjølkostområdet VAR. Saksframlegg om utskriving av eiendomsskatt i Sel kommune i Saksframlegg om takseringsprinsipp eiendomsskatt.

2 Saksframlegg for gebyrer i Saksutredning Forslag til budsjett og økonomiplan fremmes av rådmannen på bakgrunn av innspill fra rådmannsledelsen, virksomhetslederne og drøftinger i formannskapet. På formannskapets budsjettkonferanse 6. og 7. november ble det lagt frem et utkast til driftsbudsjett for 2013 med en underdekning på ca. 7,3 mill kr før kapitalkostnader fra nye investeringer var lagt inn. I tillegg er kommunen varslet om at samarbeidskommunene knyttet til NGLMS ønsker redusert aktivitet i forhold til 2012 nivå. Det vil kunne representere et evt. inntektsbortfall på mellom 2 4 mill. kr, og vil komme på toppen av øvrige underdekning. Det er for tiden dialog mellom kommunene om hvordan dette kan gjennomføres og det er for tidlig å si hva resultatet av dette vil bli. Vesentlige budsjettforutsetninger er disse: Årslønnsvekst er lagt inn med 4 %. Pensjonspremien er lagt med 15,78 % i 2013 for KLP og 11,31 % for SPK. Premieavvik for pensjon er inntektsført med vel 5,2 mill kr i 2013 mot 11 mill kr i Gebyrer og betalingssatser er lagt inn med 4 % økning som hovedprinsipp, det vises for øvrig til egen sak om dette. Avsetning til utviklingsfondet er ført opp med 1,3 mill kr, mens renteavkastning fra kapitalen lånt ut til Eidefoss er budsjettert som inntekt med 1,5 mill kr. Tilskudd fra landbruksfond er som i 2012 ført opp med 150 finansiert ved bruk av utviklingsfondet. Det er i tillegg budsjettert med bruk av 400 fra utviklingsfondet til næringsformål. Det er budsjettert med 150 i renteinntekter fra Sjoafondet. Disse avsettes, men er budsjettert brukt tilsvarende til næringsformål. Utbytte fra AS Eidefoss er ført opp med 8 mill kr som i Dette på bakgrunn av signaler fra eiermøte i selskapet Konsesjonskraftfondet er forutsatt styrket med 840 som i 2012 fra konsesjonsavgifter samt salg av konsesjonskraft. 600 er forutsatt brukt i budsjettet for Skatt og rammetilskudd er lagt inn som foreslått i Statsbudsjettet og beregnet ut fra KS sin prognosemodell. Kapitalkostnader for lån er beregnet ut fra gjeldende avtaler for lån. Låneopptak gjennomført i november 2012 iht vedtak i kommunestyret om justert låneopptak til kr ble tatt opp til flytende effektiv rente 2,26 % pa. Det er fortatt vekting for minsteavdrag på lån i 2012 som tilsier at vi har budsjettert med tilstrekkelig volum kapitalkostnader. I den grad det er handlingsrom til mindre avdrag ved vekting i 2013, bør disse midlene avsettes til disposisjonsfond for å møte økte pensjonskostnader ved bortfall av positivt premieavvik for pensjoner. Momskompensasjon fra investeringer inkl. føringer mellom drift og investering, er ikke lagt inn. Dette vil bli gjort samlet av administrasjonen etter at investeringsnivået og prioriteringer er avklart. Obligatoriske hovedoversikter utarbeides også i tråd med budsjettvedtak og vedlegges budsjettet.

3 Rådmannens vurderinger Hovedutfordringen for Sel kommune er å oppnå økonomisk kontroll og gjenskape et økonomisk handlingsrom. Budsjettarbeidet har i år hatt hovedfokus på budsjettet for 2013, og i liten grad økonomiplanperioden. Omstilling for å tilpasse driften til de økonomiske rammebetingelsene har derfor hatt et sterkt fokus. Når årsbudsjettet er i havn, vil en hovedoppgave for rådmannen i første kvartal 2013 være å sikre gjennomføring av budsjettets forutsetninger; med kutt i driftsrammer, oppstart av omstillingsprosesser og gjennomføring av øvrig endringsarbeid. Parallelt vil rådmannen ta tak i konklusjoner fra RO-rapporten, forankre endrings- og utviklingstiltak hos ledere og tillitsvalgte, og iverksette endringer og arbeid med ulike utviklingstiltak. Disse prosessene vil ha tidshorisont ut over Det er viktig å ikke undervurdere innsatsen som kreves for å gjennomføre 2013 budsjettet. Budsjettet har liten verdi før de ulike omstillingsprosesser er gjennomført og har blitt til virkelighet. Rådmannen foreslår en forenklet økonomiplan for med hovedoversikt og med tilhørende kommentarer vedr endringer i perioden. Rådmannen foreslår at et balansert budsjett 2013 framskrives som økonomiplan for perioden. Det må tas hensyn til endringer i kapitalkostnader, og helårsvirkning av nye tiltak, samt eventuelle andre forhold. Evt merutgifter må finansieres, og dette kan skje ved justering av inntektssiden fra 2014 (for eksempel eiendomsskatt) eller ytterligere kutt i driftsutgiftene. Rådmannen anbefaler at det i 2013 legges opp en økonomiplanprosess i forkant av budsjettarbeidet. Sel kommune må bruke økonomiplanperioden til omstilling for å skape en varig balanse mellom inntekter og utgifter. Arbeidet bør starte i andre kvartal, i samband med regjeringens framlegging av kommuneproposisjonen. Økonomiarbeidet må ha som siktemål å omsette langsiktige mål i kommuneplanens samfunnsdel (2005) til handling. Videre må økonomiplanen, både for investeringer og drift, ha et klart langsiktig perspektiv, på en slik måte at det første året i økonomiplanen blir et første skritt i en ønsket langsiktig utvikling. I motsatt fall kan økonomiplanen framstå som en framskriving av konsekvensene av et kortsiktig fokus på salderingsutfordringer for første år. Rådmannen vil komme tilbake med et forslag til prosess for økonomiplanarbeidet. Rådmannen er bedt om å gjøre en overordnet og helthetlig gjennomgang av strukturen på tjenesteproduksjonen i Sel kommune. Det forutsettes at denne gjennomgangen relateres til blant annet demografi, statlig politikk, inntektssystemet, behov for styrking av tjenesteområder, kommunens investeringsbehov og rollen som tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling. Følgende justeringer er lagt inn i forslaget: Det er lagt inn tilnærma 3 % kutt på alle rammeområder. Bevilgningen gjennom ressursmodellen til skolene er redusert med 1 mill. kr. Rammeområdet for helse og omsorg er redusert med 1 mill kr med bakgrunn i endring av tildelingskriterier og bruk av multidose. Reduserte utgifter på vedlikehold av kommunale veier med kr Eiendomsskatten er justert ved redusert bunnfradraget med kr Dette utgjør økte inntekter på 2,1 mill kr.

4 Rådmannen har lagt til grunn en tilnærmet investeringsstopp i 2013 for å sikre fremtidig handlingsrom. I forslaget til investeringsbudsjett er det innarbeidet investeringer i Otta telehus trinn 1 med kr i nytt låneopptak, brannbil kr 2,7 mill kr i låneopptak samt at det er lagt inn salg av ulike boliger. Med bakgrunn av formannskapets innspill til budsjett i møter 20 og legger rådmannen frem forslag til innstilling. Rådmannens forslag til innstilling: Sel kommunestyre vedtar mål og rammer i årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for perioden med disse forutsetninger: 1. Nye låneopptak i 2013 blir gjennomført i medhold av gjeldende finansreglement for Sel kommune, som serielån og med 25 års avdragstid. Lånebeløp settes til kr Kommunestyret vedtar låneopptak på kr til videre utlån (Startlån) i Lånet tas opp med vilkår i tråd med Husbankens betingelser. 3. Gebyrer og betalingssatser vedtas i egen sak, men hovedprinsippet om 4 % økning legges til grunn. 4. Investeringer vedrørende Otta telehus iht kommunestyrevedtak 87/12, og brannbil føres opp i Salg av leiligheter føres opp i Inntektene avsettes kapitalfond og vurderes opp mot vekting av minsteavdrag for lån, og bokføring iht regnskapsforskriften mht mulighet for å øke handlingsrommet i driftsregnskapet. 6. Eiendomsskatt for 2013 vedtas i egen sak. Det samme gjelder takseringsprinsipp for taksering av boliger ved nytt eiendomsskattetakstgrunnlag fra Godtgjørelse folkevalgte er fastsatt i k-sak 57/11, Ordførerens godtgjørelse er knyttet opp mot godtgjørelse for stortingsrepresentanter, slik at ordførergodtgjørelsen utgjør 90 % av stortingsrepresentantgodtgjørelse avrundet til nærmeste kr Delegering til rådmannen: - Budsjettet for 2013 er fastsatt gjennom obligatoriske hovedoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordele totalbevilgningen i medhold av underliggende rammeområder og føringer som kommer fram av budsjettdokumentet. - Delegering utover dette framkommer av delegeringsreglementets pkt 5.4 om budsjettmyndighet. 9. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en overordnet og helthetlig gjennomgang av strukturen på tjenesteproduksjonen i Sel kommune. Kommunestyret forutsetter at denne gjennomgangen relateres til blant annet demografi, statlig politikk, inntektssystemet, behov for styrking av tjenesteområder, kommunens investeringsbehov og rollen som tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling. 10. Budsjettet for 2013 og økonomiplan for perioden legges ut til offentlig ettersyn via Sel kommunes hjemmeside i perioden 29. november 14. desember Eventuelle merknader må være Sel kommune skriftlig i hende innen

5 Behandling i Formannskapet : Sp og H v/eldri Siem fremmet følgende forslag til nye pkt. i forslag til innstilling: I arbeidet for å redusere rammeområde i drift 2, skule, med 1 million kroner fremmer H og SP forslag om at ikke lovpålagte tjenester blir redusert med 1 mill. Kantina bør gå i balanse. Rådmannen blir bedt om å gjennomføre kostnadskutt tilsvarende Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer for rådmannens forslag knyttet til rammekutt. I samband med at rådmannen skal vurdere ulike virksomhetsområder ber H og Sp om at rådmannen også vurderer vaktmestertjenester i høve til om det er ein økonomisk gevinst å hente her. Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer I tillegg bør «samkommune» vurderast. Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling : Sel kommunestyre vedtar mål og rammer i årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for perioden med disse forutsetninger: 1. Nye låneopptak i 2013 blir gjennomført i medhold av gjeldende finansreglement for Sel kommune, som serielån og med 25 års avdragstid. Lånebeløp settes til kr Kommunestyret vedtar låneopptak på kr til videre utlån (Startlån) i Lånet tas opp med vilkår i tråd med Husbankens betingelser. 3. Gebyrer og betalingssatser vedtas i egen sak, men hovedprinsippet om 4 % økning legges til grunn. 4. Investeringer vedrørende Otta telehus iht kommunestyrevedtak 87/12, og brannbil føres opp i Salg av leiligheter føres opp i Inntektene avsettes kapitalfond og vurderes opp mot vekting av minsteavdrag for lån, og bokføring iht regnskapsforskriften mht mulighet for å øke handlingsrommet i driftsregnskapet. 6. Eiendomsskatt for 2013 vedtas i egen sak. Det samme gjelder takseringsprinsipp for taksering av boliger ved nytt eiendomsskattetakstgrunnlag fra Godtgjørelse folkevalgte er fastsatt i k-sak 57/11, Ordførerens godtgjørelse er knyttet opp mot godtgjørelse for stortingsrepresentanter, slik at ordførergodtgjørelsen utgjør 90 % av stortingsrepresentantgodtgjørelse avrundet til nærmeste kr Delegering til rådmannen: a. Budsjettet for 2013 er fastsatt gjennom obligatoriske hovedoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordele totalbevilgningen i medhold av underliggende rammeområder og føringer som kommer fram av budsjettdokumentet.

6 b. Delegering utover dette framkommer av delegeringsreglementets pkt 5.4 om budsjettmyndighet. 9. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en overordnet og helthetlig gjennomgang av strukturen på tjenesteproduksjonen i Sel kommune. Kommunestyret forutsetter at denne gjennomgangen relateres til blant annet demografi, statlig politikk, inntektssystemet, behov for styrking av tjenesteområder, kommunens investeringsbehov og rollen som tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling. 10. Budsjettet for 2013 og økonomiplan for perioden legges ut til offentlig ettersyn via Sel kommunes hjemmeside i perioden 29. november 14. desember Eventuelle merknader må være Sel kommune skriftlig i hende innen Rett kopi Otta, Eva Nårstad

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2014/939-25 Arkiv: 145 Saksbehandler: Elin Teigmoen Dato: 18.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer