Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 16:20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Ellen Mikalsen Hals fra kl. 10:45 Varaordfører SP Ronny Nordahl Medlem AP Nina Bolle Medlem AP John Bernhard Andersen Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV Leif Hermod Jenssen Medlem SP Berit Nikolaisen Medlem SP Venke Heide perm. fra 16:00 Medlem FLD Randi Vaeng Medlem FLD Per Jensen Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Knut Arne Johansen Medlem FLD Torbjørn Hind Medlem H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dag Agnar Solbakk Terje Johansen AP Torodd Espenes Anne Larsen AP Tommy Andreassen Torbjørn Hind H Merknader Ingen saker var meldt inn til offentlig spørretime. Ronny Nordahl enst. valgt som settevaraordfører i sak 22 og 23. Ingen merknader til innkalling. Enst. godkjent. Til sakslisten godkjente kommunestyre å ta inn to saker til behandling, sak 39 og 40. Til å underskrive protokollen ble John Bernhard Andersen og Berit Nikolaisen valgt.

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Ørjan Higraff Viktor K. Olsen Geir Fjellberg May Elin Hals Elin Meleng Blomseth Kjell J. Lillegård Stilling rådmann enhetsleder økonomi enhetsleder teknisk enhetsleder skole/sfo enhetsleder personal/servicetorg fagleder IKT og servicetorg Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Randi Lillegård John Bernhard Andersen Berit Nikolaisen ordfører

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 22/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 7/14 Tilbakemelding etter kommunebesøk 19.mars /121 RS 8/14 Grunnlovsseilasen - Erklæring fra Midt-Troms regionråd 2012/300 RS 9/14 Takk fra barneskolen 2012/162 RS 10/14 Sluttrapport "Midt-Troms inn i samhandlingsreformen" fra LØKTA 2014/29 RS 11/14 Regnskap boligstiftelsen - fremtidige kjøreregler 2013/276 RS 12/14 Brukerundersøkelse Dyrøy barnehage - våren /260 RS 13/14 Årsrapport / årsregnskap Skatteregnskap i Dyrøy 2013/67 RS 14/14 Melding om vedtak i kontrollutvalget sak 06/14 Regnskap Dyrøyseminarsenteret KF 2013 RS 15/14 Melding om vedtak i kontrollutvalget sak 07/14 Dyrøy kommunes regnskap 2013 RS 16/14 Melding om vedtak i kontrollutvalget sak 08/14 Kontrollutvalgets årsmelding / / /268 RS 17/14 Budsjett gjennomføring av tiltak 2013/413 RS 18/14 RS 19/14 Melding om vedtak - kommunestruktur - aktuelt tema i regionen Melding om vedtak - Midt-Tromstinget - funksjon i samarbeidsstrukturen i Midt-Troms regionråd Saker til behandling 2012/ /300 PS 23/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy, /134 PS 24/14 Dyrøy kontrollutvalg - årsmelding /268 PS 25/14 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 2014/82 PS 26/14 Årsmelding Dyrøy kommune 2013/295 PS 27/14 Regnskap Dyrøy kommune 2013/295 PS 28/14 Økonomirapport I /261 PS 29/14 Vurdering av stimuleringstiltak for boligbygging 2012/600 PS 30/14 Kommunestruktur - aktuelle temaer i regionen 2012/300 PS 31/14 Høring: Lovframlegget om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtale før iverksetting av kommunereformen 2014/277 PS 32/14 Ny vekstbedrift i Dyrøy kommune - valg av driftsmodell 2014/10 PS 33/14 Evaluering av Dyrøy kommunes PLO tjeneste - oppfølging 2013/132

4 PS 34/14 Finnlandsmoan Industriområde - erverv av arealer 2014/266 PS 35/14 Forespørsel - Kjøp av aksjer i Dyrøy Energi A/S 2013/526 PS 36/14 Revidering av vedtektene for kommunal barnehage i Dyrøy 2012/110 PS 37/14 Videreføring av prosjekt Leiligheter Utleiebygg I 2012/119 PS 38/14 Prosjekt "Lab'en Dyrøy" - Micronett 2012/422 PS 39/14 PS 40/14 Søknad om økt kommunal medvirkning til kunstgressprosjektet Salg av kommunal bolig 2013/635 Randi Lillegård ordfører

5 Saker til behandling PS 22/14 Referatsaker Styreleder i Dyrøy boligstiftelse orienterte om stiftelsens vedtekter. Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. Referatsakene tas til orientering. RS 7/14 Tilbakemelding etter kommunebesøk 19.mars 2014 RS 8/14 Grunnlovsseilasen - Erklæring fra Midt-Troms regionråd RS 9/14 Takk fra barneskolen RS 10/14 Sluttrapport "Midt-Troms inn i samhandlingsreformen" fra LØKTA RS 11/14 Regnskap boligstiftelsen - fremtidige kjøreregler RS 12/14 Brukerundersøkelse Dyrøy barnehage - våren 2014 RS 13/14 Årsrapport / årsregnskap Skatteregnskap i Dyrøy RS 14/14 Melding om vedtak i kontrollutvalget sak 06/14 Regnskap Dyrøyseminarsenteret KF 2013 RS 15/14 Melding om vedtak i kontrollutvalget sak 07/14 Dyrøy kommunes regnskap 2013 RS 16/14 Melding om vedtak i kontrollutvalget sak 08/14 Kontrollutvalgets årsmelding 2013 RS 17/14 Budsjett gjennomføring av tiltak RS 18/14 Melding om vedtak - kommunestruktur - aktuelt tema i regionen RS 19/14 Melding om vedtak - Midt-Tromstinget - funksjon i samarbeidsstrukturen i Midt-Troms regionråd

6 Saker til behandling PS 23/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy, Kommunestyret vedtar tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy Kommunestyret som skoleeier vedtar følgende mål for skoledrifta i Dyrøy kommune; Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med følgende merknad til pkt. 2: «Administrasjonen bes utarbeide forslag til konkrete mål for kommunestyrets behandling.» Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget Kommunestyret vedtar tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy Kommunestyret som skoleeier vedtar følgende mål for skoledrifta i Dyrøy kommune; Forslag til mål i pkt. 2 lagt fram i møtet av Leif Hermod Jenssen, SP: Elvetun skole bruker modell for læringsmiljø og pedagogisk analyse, LP-modellen, for å styrke det sosiale og faglige læringsmiljøet. Fra høsten 2014 implementeres lese- og skriveplan for å styrke lesing og grunnleggende ferdighet. Forslaget enst. vedtatt. Forslag til nytt delmål lagt fram i møtet av Leif Hermod Jenssen, SP: Praksisfag så som skolekjøkken, sløyd-/metallarbeid, handarbeid, naturbasert næring, etc. skal være en større del av skoletiden fra 7-10 klasse. Byggdriftsvaktmester som blir en del av det skolefaglig miljø. Forslaget falt mot 3 stemmer. OpOms innstilling ble vedtatt enstemmig med mål i pkt. 2 lagt fram i møtet. 1. Kommunestyret vedtar tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy Kommunestyret som skoleeier vedtar følgende mål for skoledrifta i Dyrøy kommune; - Elvetun skole bruker modell for læringsmiljø og pedagogisk analyse, LP-modellen, for å styrke det sosiale og faglige læringsmiljøet.

7 - Fra høsten 2014 implementeres lese- og skriveplan for å styrke lesing og grunnleggende ferdighet. PS 24/14 Dyrøy kontrollutvalg - årsmelding 2013 Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering. PS 25/14 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF Daglig leders forslag til vedtak: 1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2013 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas 2. Årsregnskap for 2013 vedtas. Styreleders innstilling: Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak. Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Fremlagte forslag til årsmelding for 2013 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas 2. Årsregnskap for 2013 vedtas. Enst. vedtatt som styrets innstilling. 1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2013 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas 2. Årsregnskap for 2013 vedtas. PS 26/14 Årsmelding Dyrøy kommune Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Vedtak i Formannskapet Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering. Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.

8 Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering. PS 27/14 Regnskap Dyrøy kommune 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige mindreforbruk, kr ,98, foreslås avsatt til disposisjonsfond. 4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2014: Avs. til disp.fond , Disponering av tidl. års ikke disp. netto ,98 5. For inndekning av påløpte utgifter fra 2013 foreslås følgende budsjettregulering for 2014: Interkomm. legevakt Legekontor andel Kjøp fra fylkeskommuner Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige mindreforbruk, kr ,98, foreslås avsatt til disposisjonsfond. 4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2014: Avs. til disp.fond , Disponering av tidl. års ikke disp. netto ,98 5. For inndekning av påløpte utgifter fra 2013 foreslås følgende budsjettregulering for 2014: Interkomm. legevakt

9 Legekontor andel Kjøp fra fylkeskommuner Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige mindreforbruk, kr ,98, foreslås avsatt til disposisjonsfond. 4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2014: Avs. til disp.fond , Disponering av tidl. års ikke disp. netto ,98 5. For inndekning av påløpte utgifter fra 2013 foreslås følgende budsjettregulering for 2014: Interkomm. legevakt Legekontor andel Kjøp fra fylkeskommuner Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond PS 28/14 Økonomirapport I Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering. 2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2014 vedtas, jf. vedlagt regneark vedlegg 1. Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for inndekking av merforbruket stort kr ,- innenfor vedtatte rammer. 3. Framlagte forslag til regulering av investeringsbudsjett for 2014 vedtas, jf. vedlagt regneark vedlegg 2.

10 Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 1. Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering. 2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2014 vedtas, jf. vedlagt regneark vedlegg 1. Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for inndekking av merforbruket stort kr ,- innenfor vedtatte rammer. 3. Framlagte forslag til regulering av investeringsbudsjett for 2014 vedtas, jf. vedlagt regneark vedlegg 2. PS 29/14 Vurdering av stimuleringstiltak for boligbygging Dyrøy kommunestyre vedtar følgende mål for boligpolitikken i Dyrøy: 1. Som et ledd i å opprettholde et livskraftig Dyrøy-samfunn vil kommunen stimulere til å opprettholde og styrke bosettingen i kommunen. 2. Dyrøy kommune skal være en god bokommune for både heltids- og deltidsinnbyggere. 3. Dyrøy kommune skal spesielt legge til rette for unge nyetablerere. 4. Dyrøy kommune skal ha et velfungerende boligmarked med blanding av private og offentlige boliger for hver livsfase, det vil si boliger av ulike type og størrelse. 5. Dyrøy kommune skal oppfylle kravet om tilrettelegging for de grupper som har krav på kommunal bolig. 6. Det private markedet i Dyrøy kommune skal stimuleres til å bygge, eie og leie ut boliger. For å oppnå målsettingene vedtas følgende stimuleringstiltak: 1. Salg: Kommunen selger eneboliger som ikke er definert som boliger til spesielle formål. 2. Ombygging: Ombygging av den såkalte Demasleiligheten gjennomføres som planlagt, noe som vil gi flere mindre boenheter for de som har periodevise behov. 3. Øremerking: Som et ledd i rekrutteringspolitikken øremerkes enkelte boliger/leiligheter, slik at en viss reserve kan stå udisponert periodevis. 4. Kommunal og privat bygging av leiligheter: Kommunen skal kunne bruke gevinst fra salg av eneboliger som egenandel og stå som utbygger av flere nye, små leiligheter, samt stimulere private aktører til å gjøre dette gjennom tilskottsordninger. 5. Utleiereglement/botid: Utleiereglement med fastsatt maks. botid på 3 år utarbeides/praktiseres. 6. Prispolitikk ved utleie: Samtlige utleieboliger sees under ett eldre og nye slik at nyere boliger kan subsidieres for å holde prisnivået nede, jfr. mål om lavterskeltilbud. Regler og premisser for byggetilskudd: 7. Kommunen viderefører ordning med byggetilskudd til de som bygger nytt bolighus i Dyrøy. Som en forsøksordning dobles tilskuddet til kr i en tidsbegrenset periode begrenset til endres til: Kommunen viderefører ordningen med byggetilskudd til de som bygger nytt bolighus i Dyrøy.. 8. Ombyggingstilskuddet økes tilsvarende dvs. inntil halvt byggetilskudd. 9. Det ytes tilskott til kjøp av bolig/leilighet med inntil halvt byggetilskott.strykes 10. Kommunale tometer i utbygde boligfelt stilles gratis til rådighet for byggeinteresserte. 11. Selvbyggere som ikke benytter seg av kommunal tomt gis et engangstilskudd på inntil kr mot dokumentasjon - som skal dekke kostnader ved opparbeiding av egen tomt.

11 Regler for tilskott ved etablering av privat vann- og avløpsløsning videreføres. Strykes hele første setning. 12. Startlån: Ordningen med at kommunen opptar lån i Husbanken for videre utlån (topplån) videreføres. Andre tiltak: 13. For å oppnå ønsket effekt utarbeides det målrettet informasjon om kommunale virkemiddelordninger. Kommunens boligadministrasjon tilrettelegges slik at boligbyggere får relevant informasjon og veiledning på ett sted. 14. Dyrøy kommune må være positiv til å finne muligheter til bygging av boliger i LNFområdet. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Dyrøy kommunestyre vedtar følgende mål for boligpolitikken i Dyrøy: 1. Som et ledd i å opprettholde et livskraftig Dyrøy-samfunn vil kommunen stimulere til å opprettholde og styrke bosettingen i kommunen. 2. Dyrøy kommune skal være en god bokommune for både heltids- og deltidsinnbyggere. 3. Dyrøy kommune skal spesielt legge til rette for unge nyetablerere. 4. Dyrøy kommune skal ha et velfungerende boligmarked med blanding av private og offentlige boliger for hver livsfase, det vil si boliger av ulike type og størrelse. 5. Dyrøy kommune skal oppfylle kravet om tilrettelegging for de grupper som har krav på kommunal bolig. 6. Det private markedet i Dyrøy kommune skal stimuleres til å bygge, eie og leie ut boliger. For å oppnå målsettingene vedtas følgende stimuleringstiltak: 1. Salg: Kommunen selger eneboliger som ikke er definert som boliger til spesielle formål. 2. Ombygging: Ombygging av den såkalte Demasleiligheten gjennomføres som planlagt, noe som vil gi flere mindre boenheter for de som har periodevise behov. 3. Øremerking: Som et ledd i rekrutteringspolitikken øremerkes enkelte boliger/leiligheter, slik at en viss reserve kan stå udisponert periodevis. 4. Kommunal og privat bygging av leiligheter: Kommunen skal kunne bruke gevinst fra salg av eneboliger som egenandel og stå som utbygger av flere nye, små leiligheter, samt stimulere private aktører til å gjøre dette gjennom tilskottsordninger. 5. Utleiereglement/botid: Utleiereglement med fastsatt maks. botid på 3 år utarbeides/praktiseres. 6. Prispolitikk ved utleie: Samtlige utleieboliger sees under ett eldre og nye slik at nyere boliger kan subsidieres for å holde prisnivået nede, jfr. mål om lavterskeltilbud. Regler og premisser for byggetilskudd: 7. Kommunen viderefører ordning med byggetilskudd til de som bygger nytt bolighus i Dyrøy. 8. Kommunale tomter i utbygde boligfelt stilles gratis til rådighet for byggeinteresserte. 9. Regler for tilskott ved etablering av privat vann- og avløpsløsning videreføres. 10. Startlån: Ordningen med at kommunen opptar lån i Husbanken for videre utlån (topplån) videreføres. Andre tiltak:

12 11. For å oppnå ønsket effekt utarbeides det målrettet informasjon om kommunale virkemiddelordninger. Kommunens boligadministrasjon tilrettelegges slik at boligbyggere får relevant informasjon og veiledning på ett sted. 12. Dyrøy kommune må være positiv til å finne muligheter til bygging av boliger i LNFområdet. Forslag til tilføyelse i pkt. 7 av stimuleringstiltak lagt fram i møtet fra Randi Lillegård, AP: Byggetilskudd for 2014 settes til kr Pkt. 8 i rådmannens forslag falt ut i innstillingen fra formannskapet. Dette tilføyes i vedtaket. Til dette punktet la Randi Lillegård, AP, fram følgende tilføyelse: Ombyggingstilskuddet settes til kr for Enst. vedtatt som formannskapets innstilling med de tilføyelser som ble lagt fram i møtet. Dyrøy kommunestyre vedtar følgende mål for boligpolitikken i Dyrøy: 1. Som et ledd i å opprettholde et livskraftig Dyrøy-samfunn vil kommunen stimulere til å opprettholde og styrke bosettingen i kommunen. 2. Dyrøy kommune skal være en god bokommune for både heltids- og deltidsinnbyggere. 3. Dyrøy kommune skal spesielt legge til rette for unge nyetablerere. 4. Dyrøy kommune skal ha et velfungerende boligmarked med blanding av private og offentlige boliger for hver livsfase, det vil si boliger av ulike type og størrelse. 5. Dyrøy kommune skal oppfylle kravet om tilrettelegging for de grupper som har krav på kommunal bolig. 6. Det private markedet i Dyrøy kommune skal stimuleres til å bygge, eie og leie ut boliger. For å oppnå målsettingene vedtas følgende stimuleringstiltak: 1. Salg: Kommunen selger eneboliger som ikke er definert som boliger til spesielle formål. 2. Ombygging: Ombygging av den såkalte Demasleiligheten gjennomføres som planlagt, noe som vil gi flere mindre boenheter for de som har periodevise behov. 3. Øremerking: Som et ledd i rekrutteringspolitikken øremerkes enkelte boliger/leiligheter, slik at en viss reserve kan stå udisponert periodevis. 4. Kommunal og privat bygging av leiligheter: Kommunen skal kunne bruke gevinst fra salg av eneboliger som egenandel og stå som utbygger av flere nye, små leiligheter, samt stimulere private aktører til å gjøre dette gjennom tilskottsordninger. 5. Utleiereglement/botid: Utleiereglement med fastsatt maks. botid på 3 år utarbeides/praktiseres. 6. Prispolitikk ved utleie: Samtlige utleieboliger sees under ett eldre og nye slik at nyere boliger kan subsidieres for å holde prisnivået nede, jfr. mål om lavterskeltilbud. Regler og premisser for byggetilskudd: 7. Kommunen viderefører ordning med byggetilskudd til de som bygger nytt bolighus i Dyrøy. Byggetilskudd for 2014 settes til kr Ombyggingstilskuddet økes tilsvarende dvs. inntil halvt byggetilskudd. Ombyggingstilskuddet settes til kr for Kommunale tomter i utbygde boligfelt stilles gratis til rådighet for byggeinteresserte. 10. Regler for tilskott ved etablering av privat vann- og avløpsløsning videreføres.

13 11. Startlån: Ordningen med at kommunen opptar lån i Husbanken for videre utlån (topplån) videreføres. Andre tiltak: 12. For å oppnå ønsket effekt utarbeides det målrettet informasjon om kommunale virkemiddelordninger. Kommunens boligadministrasjon tilrettelegges slik at boligbyggere får relevant informasjon og veiledning på ett sted. 13. Dyrøy kommune må være positiv til å finne muligheter til bygging av boliger i LNFområdet. PS 30/14 Kommunestruktur - aktuelle temaer i regionen 1. Kommunestyret i Dyrøy kommune slutter seg til de vurderinger som Midt-Troms regionråd gjør i sak 12/14, møte den , jf. vedlegg. 2. Kommunestyret slutter seg derfor til regionrådets planer om å delta i utredningsarbeid knyttet til regjeringens kommunalreform. Ordførers innstilling Saksprotokoll i Formannskapet Forslag til tillegg pkt. 2 fra Knut Arne Johansen, FLD: Dette innebærer ikke at Dyrøy kommune har tatt stilling til innholdet i bebudet kommunereform. Forslag til nytt pkt. 3 fra Randi Lillegård, AP: Kommunestyret innkalles på Dyrøyseminaret Hovedtemaet er: Hvordan ruste oss til å møte dagens og morgendagens utfordringer i kommunene. Forslagene ble enstemmig vedtatt sammen med rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Kommunestyret i Dyrøy kommune slutter seg til de vurderinger som Midt-Troms regionråd gjør i sak 12/14, møte den , jf. vedlegg. 2. Kommunestyret slutter seg derfor til regionrådets planer om å delta i utredningsarbeid knyttet til regjeringens kommunalreform. Dette innebærer ikke at Dyrøy kommune har tatt stilling til innholdet i bebudet kommunereform. 3. Kommunestyret innkalles på Dyrøyseminaret Hovedtemaet er: Hvordan ruste oss til å møte dagens og morgendagens utfordringer i kommunene. Forslag til nytt pkt. 4 lagt fram i møtet av Leif Hermod Jenssen, SP: Det dannes en gruppe som skal se på hvilke tjenester Dyrøy kommune skal opprettholde og hvilke tjenester vi eventuelt kan få. Forhandlingsmandat må gjøres på sikt. Forslaget ble votert over og ble gitt 6 stemmer. 8 stemte i mot. Forslaget falt.

14 1. Kommunestyret i Dyrøy kommune slutter seg til de vurderinger som Midt-Troms regionråd gjør i sak 12/14, møte den , jf. vedlegg. 2. Kommunestyret slutter seg derfor til regionrådets planer om å delta i utredningsarbeid knyttet til regjeringens kommunalreform. Dette innebærer ikke at Dyrøy kommune har tatt stilling til innholdet i bebudet kommunereform. 3. Kommunestyret innkalles på Dyrøyseminaret Hovedtemaet er: Hvordan ruste oss til å møte dagens og morgendagens utfordringer i kommunene. PS 31/14 Høring: Lovframlegget om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtale før iverksetting av kommunereformen Rådmannen legger saken fram uten forslag til vedtak. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet Forslag lagt fram i møtet fra Ellen Mikalsen Hals, SP: «Formannskapet sender høringssvar i saken der vi stiller oss negative til en slik ordning, da vi ser at dette vil være en kraftig innskrenking av kommunens mulighet til selvbestemmelse.» Enst. vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet sender høringssvar i saken der vi stiller oss negative til en slik ordning, da vi ser at dette vil være en kraftig innskrenking av kommunens mulighet til selvbestemmelse. Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. Dyrøy kommunestyre sender høringssvar i saken der vi stiller oss negative til en slik ordning, da vi ser at dette vil være en kraftig innskrenking av kommunens mulighet til selvbestemmelse. PS 32/14 Ny vekstbedrift i Dyrøy kommune - valg av driftsmodell 1. Dyrøy kommune går inn som medeier i Astafjord Vekst AS med 25 % aksjekapital som utgjør kroner. 2. Dyrøy kommune slutter seg til medfinansierings løsning i Astafjord Vekst AS.

15 3. Kostnadene til aksjekjøp og medfinansiering dekkes over driftsbudsjett Innarbeides i økonomimelding II/ Kommunestyret bes om å velge en representant med vara til styret i Astafjord Vekst: o Styremedlem: o Varamedlem: 5. Kjøp av vaskeritjenester settes ut på anbud snarest mulig, etter anskaffelsesforskriften 3-12, reserverte kontrakter. Det lages egen sak på andre tjenester som omfattes av reservert kontrakt. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Dyrøy kommune går inn som medeier i Astafjord Vekst AS med 25 % aksjekapital som utgjør kroner. 2. Dyrøy kommune slutter seg til medfinansierings løsning i Astafjord Vekst AS. 3. Kostnadene til aksjekjøp og medfinansiering dekkes over driftsbudsjett Innarbeides i økonomimelding II/ Kommunestyret bes om å velge en representant med vara til styret i Astafjord Vekst: o Styremedlem: o Varamedlem: 5. Kjøp av vaskeritjenester settes ut på anbud snarest mulig, etter anskaffelsesforskriften 3-12, reserverte kontrakter. Det lages egen sak på andre tjenester som omfattes av reservert kontrakt. Det ble lagt fram forslag i møtet på styremedlem og varamedlem i pkt. 4 av Randi Lillegård, AP: Styremedlem: Kjell-Sverre Myrvoll. Som varamedlem spørres Sissel Ramfjord Paulsen. Ellen Mikalsen Hals erklærte seg inhabil til avstemming av styremedlemmer. Enst. vedtatt som formannskapets innstilling med endringer i pkt. 4 som foreslått. 1. Dyrøy kommune går inn som medeier i Astafjord Vekst AS med 25 % aksjekapital som utgjør kroner. 2. Dyrøy kommune slutter seg til medfinansierings løsning i Astafjord Vekst AS.

16 3. Kostnadene til aksjekjøp og medfinansiering dekkes over driftsbudsjett Innarbeides i økonomimelding II/ Kommunestyret bes om å velge en representant med vara til styret i Astafjord Vekst: o Styremedlem: Kjell-Sverre Myrvoll o Varamedlem: Sissel Ramfjord Paulsen 5. Kjøp av vaskeritjenester settes ut på anbud snarest mulig, etter anskaffelsesforskriften 3-12, reserverte kontrakter. Det lages egen sak på andre tjenester som omfattes av reservert kontrakt. PS 33/14 Evaluering av Dyrøy kommunes PLO tjeneste - oppfølging Som arbeidsgruppa sitt forslag ovenfor. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget OpOm tilsluttet seg rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt. Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget Sykehjemmets gamle del Sør-stua m/fellesarealer) helrenoveres og ombygges. 2. Realisering av et bedre botilbud (dagens rehabliteringsavdelingen) og ressurskrevende brukere, 5+ 3 brukere, søkes løst gjennom et frittstående nybygg, lokalisert til Dyrøytunet. Nybygget/bofellesskapet bør ha fysisk nærhet til omsorgssentret. For å unngå at den kommunale lånerammen blir for stor (lånegjeld), ber kommunestyret Dyrøy boligstiftelse om å realisere dette prosjektet. Dette krever eget vedtak i styret Dyrøy boligstiftelse. 3. Dagtilbud demens hjemmeboende lokaliseres til omsorgssentret. Prosjektmidler søkes. Jf krav fra departementet. 4. Det legges tilrette for nødvendige fellesråd til ansatte (møterom, spiserom m.v.) innenfor dagens omsorgssenter. ADL rom og rom for fysisk trening/rehabilitering habilitering. Avklares med fysioterapeut i prosessen. 5. I samarbeid med arkitekt, Husbanken og arbeidsgruppe utarbeides eget rom- og funksjonsprogram. Må god kjennes av Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å opprette arbeidsgruppe. 6. Forslag til rom og funksjonsprogram og detaljert prosjektplan med kostnader legges fram for kommunestyret og Styret Dyrøy boligstiftelse (tar forbehold om godkjenning) for endelig godkjenning. Prosjektet(ene) legges deretter ut på anbud. Forslag lagt fram i møtet av Karl Johan Olsen, SV: I punkt 2 strykes ordet «frittstående».

17 Enst. vedtatt. OpOms innstilling ble enstemmig vedtatt med endring i punkt Sykehjemmets gamle del Sør-stua m/fellesarealer) helrenoveres og ombygges. 2. Realisering av et bedre botilbud (dagens rehabliteringsavdelingen) og ressurskrevende brukere, 5+ 3 brukere, søkes løst gjennom et nybygg, lokalisert til Dyrøytunet. Nybygget/bofellesskapet bør ha fysisk nærhet til omsorgssentret. For å unngå at den kommunale lånerammen blir for stor (lånegjeld), ber kommunestyret Dyrøy boligstiftelse om å realisere dette prosjektet. Dette krever eget vedtak i styret Dyrøy boligstiftelse. 3. Dagtilbud demens hjemmeboende lokaliseres til omsorgssentret. Prosjektmidler søkes. Jf krav fra departementet. 4. Det legges tilrette for nødvendige fellesråd til ansatte (møterom, spiserom m.v.) innenfor dagens omsorgssenter. ADL rom og rom for fysisk trening/rehabilitering habilitering. Avklares med fysioterapeut i prosessen. 5. I samarbeid med arkitekt, Husbanken og arbeidsgruppe utarbeides eget rom- og funksjonsprogram. Må god kjennes av Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å opprette arbeidsgruppe. 6. Forslag til rom og funksjonsprogram og detaljert prosjektplan med kostnader legges fram for kommunestyret og Styret Dyrøy boligstiftelse (tar forbehold om godkjenning) for endelig godkjenning. Prosjektet(ene) legges deretter ut på anbud. PS 34/14 Finnlandsmoan Industriområde - erverv av arealer 1. Dyrøy kommune erverver inntil 5,5 da av 3/1 eier: Harald Killi Hansen til formål: Miljøstasjon. 2. Dyrøy kommune dekker alle omkostninger i forbindelse med kjøpet. 3. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 4. Ihht. pkt. 3 vedtas følgende budsjettregulering D: Kr ,- K: kr ,- Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

18 Vedtak i Formannskapet Dyrøy kommune erverver inntil 5,5 da av 3/1 eier: Harald Killi Hansen til formål: Miljøstasjon. 2. Dyrøy kommune dekker alle omkostninger i forbindelse med kjøpet. 3. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 4. Ihht. pkt. 3 vedtas følgende budsjettregulering D: Kr ,- K: kr ,- Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 1. Dyrøy kommune erverver inntil 5,5 da av 3/1 eier: Harald Killi Hansen til formål: Miljøstasjon. 2. Dyrøy kommune dekker alle omkostninger i forbindelse med kjøpet. 3. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 4. Ihht. pkt. 3 vedtas følgende budsjettregulering D: Kr ,- K: kr ,- PS 35/14 Forespørsel - Kjøp av aksjer i Dyrøy Energi A/S 1. Dyrøy kommune v/rådmann og ordfører går i nærmere forhandlinger med Troms Kraft for kjøp selskapets 1071 aksjer i Dyrøy Energi A/S. Framforhandlet avtale forelegges kommunestyret til godkjennelse. 2. Dyrøy kommune erverver ikke Senja Avfalls aksjepost i Dyrøy Energi A/S. 3. Rådmannen følger opp saken overfor Dyrøy Energi A/S ihht. aksjelovens Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet Det ble lagt fram forslag i møtet fra Knut Arne Johansen, FLD: 1. Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 51/11 settes det i gang prosjekt for å redusere energikostnadene på den kommunale eiendomsmasse herunder vurdering av andre energibærere.

19 2. Kommunestyrets vedtak i sak 8/12, pkt. 2 følges opp: «En tiltaksplan implementeres i temaplanen (Temaplan Energi og Miljø). Kompetansemiljøet i Dyrøy inviteres med i det videre arbeid». 3. Det utarbeides oversikt over energipriser for alternative løsninger. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Knut Arne Johansen ble votert over punkt for punkt. Pkt. 1 falt mot 1 stemme. Pkt. 2 falt mot 1 stemme. Pkt. 3 falt mot 1 stemme. Vedtak i Formannskapet Dyrøy kommune v/rådmann og ordfører går i nærmere forhandlinger med Troms Kraft for kjøp selskapets 1071 aksjer i Dyrøy Energi A/S. Framforhandlet avtale forelegges kommunestyret til godkjennelse. 2. Dyrøy kommune erverver ikke Senja Avfalls aksjepost i Dyrøy Energi A/S. 3. Rådmannen følger opp saken overfor Dyrøy Energi A/S ihht. aksjelovens Det ble lagt fram utsettelsesforslag fra Tommy Andreassen, H: Saka utsettes til det foreligger årsregnskap for 2013, samt regnskap status for hittil i år for Dyrøy Energi AS. Forslaget ble votert over og falt mot 4 stemmer. Forslag til tillegg i pkt. 1 lagt fram i møtet av Ronny Nordahl, AP: «Kommunestyret setter en makspris på kr. 1 per aksje til videre forhandlinger.» Det ble først votert over formannskapets innstilling. Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer. Det ble så votert over forslag fra Ronny Nordahl. Enst. vedtatt. 1. Dyrøy kommune v/rådmann og ordfører går i nærmere forhandlinger med Troms Kraft for kjøp selskapets 1071 aksjer i Dyrøy Energi A/S. Framforhandlet avtale forelegges kommunestyret til godkjennelse. Kommunestyret setter en makspris på kr. 1 per aksje til videre forhandlinger. 2. Dyrøy kommune erverver ikke Senja Avfalls aksjepost i Dyrøy Energi A/S. 3. Rådmannen følger opp saken overfor Dyrøy Energi A/S ihht. aksjelovens PS 36/14 Revidering av vedtektene for kommunal barnehage i Dyrøy Punkt 11 «Ferieavvikling» «Barnas ferieår går fra uke

20 Barna skal ha 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal avvikles sammenhengende i løpet av uke 26 til 33. Beskjed om barnets ferie skal gis barnehagen innen 1.mai. Om den siste ferieuka tas utenfor disse ukene, skal barnehagen ha beskjed innen 1 uke i forkant. Barnehagen samarbeider med SFO i sommerferien» Ordførers/Utvalgsleders innstilling: Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget Det ble etter diskusjon endret på hvilke uker en kan ta ut ferie ettersom barnehagen er stengt uke 29 og 30. Omforent forslag om å endre det til uke Ferieavviklingen forutsettes evaluert høsten Enst. vedtatt. Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget Punkt 11 «Ferieavvikling» «Barnas ferieår går fra uke Barna skal ha 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal avvikles sammenhengende i løpet av uke 28 til 31. Beskjed om barnets ferie skal gis barnehagen innen 1.mai. Om den siste ferieuka tas utenfor disse ukene, skal barnehagen ha beskjed innen 1 uke i forkant. Barnehagen samarbeider med SFO i sommerferien» Enst. vedtatt som OpOms innstilling. Punkt 11 «Ferieavvikling» «Barnas ferieår går fra uke Barna skal ha 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal avvikles sammenhengende i løpet av uke 28 til 31. Beskjed om barnets ferie skal gis barnehagen innen 1.mai. Om den siste ferieuka tas utenfor disse ukene, skal barnehagen ha beskjed innen 1 uke i forkant. Barnehagen samarbeider med SFO i sommerferien» PS 37/14 Videreføring av prosjekt Leiligheter Utleiebygg I Prosjektet lyses ut med ønske om å få private aktører inn på eiersiden som kan videreføre tiltaket i OPS-samarbeid med Dyrøy kommune/dyrøy boligstiftelse. Ordførers/Utvalgsleders innstilling: Som inhabil erklærte følgende seg: Per Jensen og Randi Vaeng Dyrøy boligstiftelse Det ble reist spørsmål om inhabilitet for styreleder av Dyrøy utleiebygg Ronny Nordahl.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD John Bernhard Andersen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD John Bernhard Andersen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Venke Heide Medlem FLD Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Venke Heide Medlem FLD Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Konstituerende kommunestyre. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 13:15

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Konstituerende kommunestyre. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 13:15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 30.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll ekstraordinært møte

Dyrøy kommune. Møteprotokoll ekstraordinært møte Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll ekstraordinært møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Ronny Nordahl AP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Ronny Nordahl AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Per Jensen Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Arvid Hanssen - huset Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: 08:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Knut Arne Johansen Varaordfører FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Knut Arne Johansen Varaordfører FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 13:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:45 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Nina Bolle Medlem AP Leif Hermod Jenssen Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Nina Bolle Medlem AP Leif Hermod Jenssen Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 30.01.2012 Tidspunkt: 10:00 16:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 13:15 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 0900 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Sørensen NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Sørensen NESTL AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 08:00-10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Bernhard Andersen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Bernhard Andersen MEDL AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Oppmøte Mellombygget, Elvetun skole Dato: 08.03.2016 Tidspunkt: 08:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 31.03.2008 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 16:15 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Jakob Jæger Medlem FLD Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Jakob Jæger Medlem FLD Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 15.12.2008 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Knut Arne Johansen MEDL FLD Ellen Mikalsen Hals LEDER SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Knut Arne Johansen MEDL FLD Ellen Mikalsen Hals LEDER SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 16:40

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 16:40 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.03.2012 Tidspunkt: 10:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer