Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger"

Transkript

1

2 Ny Giv har mange muligheter og få begrensninger Innledning Etter lengre tids arbeide med mennesker med omfattende rusproblemer i Bodø erfarte Kirkens Bymisjon at det forelå et behov for hjelp til å komme i gang med en aktivitet. Mange uttalte at de hadde drevet med ulike aktiviteter tidligere. De ønsket å heve sin livskvalitet ved å starte opp med en aktivitet igjen. Samtidig fikk de muligheten til å drive med noe kreativt og opplevelsen av å gjøre noe meningsfylt. De fikk også muligheten å treffe vanlige mennesker, utenom familie og hjelpeapparatet. De første seks måneder De første seksmånedene i rehabiliteringen er kritisk i mange sammenhenger. Vi har fått forståelse av at de fleste sprekkene kommer de første månedene. Denne perioden er svært interessant og av ren nysgjerrighet googlet vi på temaet og kom frem til at umiddelbar opptrening som viktig, blant annet etter en hjerneblødning ville det være fatalt og ikke starte med umiddelbar opptrening. Det vi fant handlet om fysiske sykdommer som benbrudd, slag m.v. og ingenting om rusproblematikk. Men er det så forskjellig, når vi tenker på de konsekvensene manglende oppfølgning vil påvirke den enkelte, hvis opptrening eller ettervernet kommer for sent. En deltaker sa: ledigheten er roten til alt vondt. Dette da han beskrev spesielt de seks første månedene i rehabiliteringen, da kommer behovet for å erstatte rusmiljøet med et annet miljø. Finne en annen identitet, annen sosial gruppe og noe å sysle med. Sterke følelser dukker opp, som ensomhet og følelse av svik mot de gamle vennene som ikke lengre er gode nok. Bare det å bli fulgt etter på butikken av personalet i flere måneder før du har bevisst at jeg stjeler ikke lengre er en påkjenning i tillegg til alt annet. Behovsanalysen Et helt vanlig liv, blant tidligere rusmisbrukere og innsatte, foretatt av Interea Research Lab. på vegne av Norges Røde Kors omhandler behovene den enkelte har i en rehabiliteringsfase. I behovsanalysen sier en informant at han begynte å trene på et helsestudio men hver gang han var der ble han fulgt etter av de ansatte, bl.a. når han gikk i garderoben for å dusje. De kjente fortiden hans og så på ham som en kriminell ramp. Han sier tilslutt: så det varte bare en to måneders tid, da orket jeg ikke mere ( han sluttet på helsestudioet). Kort historikk

3 Kirkens Bymisjon søkte stiftelsen Helse og Rehabilitering om midler i juni 2000 og fikk innvilget midler til å drive Ny Giv i en 3 års periode. Prosjektet ble igangsatt med planlagt avslutning Prosjektet var i utgangspunktet tenkt å være et koordineringsledd mellom det offentlige hjelpeapparatet ved å legge ting til rette slik at rusmisbrukeren kunne bedre sin livskvalitet. Personer som skulle tilknyttes prosjektet skulle være mellom år og ha et langvarig og omfattende rusmisbruk bak seg. Rekrutteringen skulle foregå fra daværende Bodø Kretsfengsel, kriminalomsorgens hybelhus og J-49,et vernet botilbud. Prosjektleder ble tilsatt i 2001 i en administrativ rolle. For det første hadde hun ansvar for budsjettstyring og prosjektutvikling. For det andre var oppgavene nettverksbygging mellom ulike instanser og fagpersoner i hjelpeapparatet. For det tredje var hun tiltenkt rolle som koordinator og pådriver for å etablere ansvarsgrupper rundt brukerne av prosjektets ulike tiltak. Jeg bor i en by av speil og glass- Omringet av øyne overalt Jeg har tråkket i glasshuset, Tømt det med mine føtter og Fått gnagsår- Bodø er speil og glass Alle ser meg over alt. Bare speil og glass- Vi er glassfolket i nord. Det er øyne overalt. Foto:Johnson og Shjesvold (Bildet og dikt fra verdidokumentet) Tom Lie Kirkens Bymisjones visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Respekt Det å se mennesket som selvstendig og ansvarlig, med egne ressurser er noe vi har fokus på i Ny Giv. Vi baserer forholdet på tillit og ønsker at deltakeren skal lære seg en aktivitet og etter hvert bli selvhjulpen. Erfaringen har vist seg at resurssene finnes hvis de får mulighet til å uttrykkes, dette gjennom kunst, kultur, fysiske og kreative aktiviteter. Rettferdighet Dette har sitt grunnlag i FNs menneskerettighetskonvensjon, nemlig at alle mennesker har samme grunnleggende rettigheter og forpliktelser. Det slås fast at rettferdighet ikke alltid

4 betyr likhet og hvert menneske må behandles ut i fra sine egne forutsetninger. Om dette tenker vi i Ny Giv at hver deltaker får bestemme aktiviteten selv og vi bestreber på å få aktiviteten igangsatt hvis det er praktisk mulig. Ny Giv har som kjent mange muligheter og få begrensninger. Deltakeren er med på å bestemme når og hvordan aktiviteten skal startes. Omsorg Bymisjonen sier at vi ønsker å gi mennesker mot og muligheter. Alle mennesker opplever situasjoner der de må støtte seg til andre. Omsorg handler om vilje og evne til å være tilstede i slike situasjoner. Ved å gi mennesker mulighet til å realisere en drøm eller starte opp en aktivitet tenker Ny Giv at det kan føre til mestring på andre områder i livet. Vi ønsker også å være tilstede hvis aktiviteten ikke fungerer og ta imot deltakeren med respekt når vedkommende kommer tilbake igjen etter en pause. Hva er Ny Giv Ny giv er et fleksibelt tiltak for rusavhengige med fokus på aktivitet. Det handler om å koble to personer med samme interesse sammen. I den prosessen skal deltakerne utvikle sosiale relasjoner og ferdigheter, samt drive skapende virksomhet. Dette er igjen er med på å skape nye nettverk, samt bygge ny identitet i en rusfri tilværelse. Ny Giv ønsker at fellesinteresser skal forenes og at aktiviteten skal være normaliserende for deltakeren. Hovedmålsetting: Hovedmålsetting for prosjektet er økt livskvalitet gjennom tilbud om sosialaktivitet. Dette for å utvikle sosiale relasjoner, utvikle sosial ferdigheter og drive skapende virksomhet. Ny Giv skal bidra til at: Rusmisbrukeren bryter med rusmiljøet Rusmisbrukeren finner veien inn i nye sosiale nettverk Rusmisbrukeridentiteten erstattes med ny identitet. Hvem er i målgruppen 1. Deltakere med/uten medikamentassistert behandling. 2. Deltakere utskrevet fra behandlingsinstitusjon. 3. Deltakere løslatt fra fengsel. Hvem er involvert i Ny Giv? Prosjektleder Leder, Monica Nilsen, har en koordinerende og veiledende rolle overfor deltaker og veileder, enten hver for seg eller samlet. Det er prosjektleders ansvar å formidle tilstrekkelig kunnskap om prosjektet og målgruppen generelt og legge til rette slik at veileder kan utøve sin fagkompetanse. Deltakeren tar direkte kontakt med prosjektleder og avtaler et uforpliktende møte. I dette møtet bestemmes en mulig aktivitet. Prosjektleder gjør en vurdering av deltakerens ønske om aktivitet opp i mot fasen vedkommende

5 er i rehabiliteringen. Denne vurderingen gjøres så langt som mulig i samråd med deltakeren. Det skaffes en veileder som treffer deltakeren i et trekantmøte. Deretter jobber veileder og deltaker sammen etter nærmere avtale. Da gjøres det avtaler direkte mellom deltaker og veileder. Veileder Veileder, her representert ved Lilli Kanck, tegner kontrakt med Kirkens Bymisjon på timebasis, på bakgrunn av den fagkompetansen vedkommende har. Deretter skal veileder følge opp deltakeren over en periode som deltaker, veileder og prosjektleder blir enige om. Likevel er det høy fleksibilitet, slik at veileder og deltaker kan gjøre avtaler underveis for å tilpasse aktiviteten til deltakerens behov. Det ideelle er en time i uken over minst et halvt år. Erfaringene viser at unntakene blir mange. Deltaker Deltakeren tar kontakt med Ny Giv og er med på å bestemme hvilken aktivitet vedkommende vil lære seg. Deretter har deltakeren et uforpliktende møte med veileder og prosjektleder. Hvis han/hun fremdeles vil starte opp med aktiviteten avtales første aktivitetsdag mellom veileder. Deltakeren kan slutte eller ta en pause, men informerer da prosjektleder om dette. Ny Giv støtter innkjøp av utstyr etter nærmere avtale med veilederen. Deltakeren betaler en egenandel på utstyret. Forholdet deltaker prosjektledere baseres på tillit, og deltaker skriver under på et budsjettforslag, blant annet med nedbetalingsplan av egenandel. Utstyret eies da av deltakeren, som har ansvaret for vedlikehold og eventuell forsikring. Det gis støtte til vedlikehold etter nærmere avtale med prosjektleder, men da må egenandelen være gjort opp. Bilder fra utstillingen av veiledere og deltakere i Rådhustårnet i desember Her fra åpningen ved Odd Tore Fygle, der prosjektleder overrekker veileder Lars Wtr5estvig blomster på vegne av alle utstillerne Gullsol Bildet nærmest heter: søster

6 Foto: Dag Langård Veiledningsprosessen Deltakerens prosjektperiode kan deles inn i faser. Illustrasjonen er laget ut i fra at deltaker og veileder har blitt kjent med hverandre og setter i gang aktiviteten. 1.Fase- Introduksjon Veileder introduserer metoder for å utføre aktiviteten. 1.Fase introduksjon Her viser veileder teknikker for å utøve aktiviteten, samt at deltaker får kunnskap/opplæring i bruk av hjelpemidler for gjennomføring. 2.Fase Utprøving Deltaker får anledning til å prøve ut sine kunnskaper sammen med veileder. 2.Fase Utprøving Deltaker får prøve ut teknikkene selv under kyndig veiledning, og har noen å spørre når han skal gjøre innkjøp på egenhånd. Denne prosessen kan vare over tid, for eksempel 50 timer og 1-12 måneder, alt avhengig av type aktivitet. 3.Fase Nye arenaer Veileder introduserer deltakeren til klubb eller foreninger 3.Fase Nye arenaer Veileder introduserer deltaker til klubb eller foreninger. Noen møter på medlemsmøter, noen vil at veileder skal informere klubben på forhånd og andre tar selv kontakt med klubber. Kontakter med nettbaserteklubber har også gitt en positiv erfaring for deltaker. Slik deltakelse synes å fortone seg mer anonym, og deltaker føler seg ikke konfrontert med sin egen bakgrunn og egne oppfatninger av hvordan andre vil oppfatte han/henne. (Evaluering NF-nr1001/2005.) 4.Fase Nye muligheter Den formelle, betalte relasjonen opphører. Deltakeren har oppnådd kunnskap og er selvhjulpen 4.Fase Nye Muligheter I denne fasen er deltaker i stand til å utføre aktiviteten på

7 egenhånd og den formelle betalingen til veileder fra Ny Giv opphører. Erfaringen viser at deltaker har fått gode relasjoner til veileder i prosjektperioden og kan ta kontakt med ham/henne etter at perioden er avsluttet. Noen treffer veileder fordi de er medlemmer av samme klubb. Veileder synes således å oppfatte den videre sporadiske kontakten mellom de to som deltakerens ansvarsområde,( evaluering NF-nr 1001/2005.) Evaluering fra Nordlandsforskning Nordlandsforskning ved Trude Gjernes utførte en evaluering av Ny Giv i 2004/2005. Gjernes er sosiolog og dermed et sosiologisk perspektiv på evalueringen. Hun gjorde en kvalitativ undersøkelse av et utvalg av prosjektets deltakere, veiledere, prosjektleder og samarbeidspartnere. En kvalitativ undersøkelse utføres med dybdeintervju, slik at en får grunnleggende informasjon og også kan følge opp informasjon en får underveis i undersøkelsen. Jeg har klipt ut noe til denne info brosjyren, men evalueringen kan leses i sin helhet på Kirkens Bymisjon, Bodø sin nettside eller ved henvendelse til prosjektleder. Fritidsaktiviteter kontra sosiale aktiviteter Evalueringen skiller mellom fritidsaktivitet og sosiale aktiviteter. Dette skriver Gjernes om temaet: Prosjektet Ny Giv har en annen forståelse av aktivitetens betydning. Aktivitetene deltakerne driver med oppfattes som sosiale aktiviteter - og sosiale aktiviteter er mer enn fritidsaktiviteter. Sosiale aktiviteter forutsetter ikke at tiden er delt inn i arbeidstid og fritid, og at aktiviteter er delt inn i kategorier som pliktmessige og fornøyelsesmessige. Formålet med sosial aktiviteter er å skape sosial kontakt og integrasjon. Hvilke aktivitetsformer dette gjøres innenfor er mer underordnet Deltakerne i Ny Giv oppfatter rehabilitering som normalisering. Til dette store rehabiliteringsprosjektet gir de uttrykk for at de trenger Ny Giv Ensomhet i rehabiliteringen I Ny giv er vi opptatt av de første seks måneder i rehabiliteringen, det har vist seg at det er en viktig fase. Ettervernet svikter ofte og Ny Giv bestreber seg på et ubyråkratisk vis å sette aktiviteten i gang så raskt som mulig. Den prosessen veileder og deltaker starter kan være av stor betydning for deltakeren i en sårbar fase. Denne fasen beskrives på følgende måte i evalueringen: Rehabilitering fra rusmiljøet synes å skape ensomhet. Vi har inntrykk av at dette representerer et betydelig problem og en betydelig risiko. Kompetansen deltakerne har opparbeidet seg innenfor sine aktivitetsområder, muligheten til å delta i klubber og foreninger og det faste møtet med veilederen en gang i uka synes imidlertid å

8 dempe denne risikoen. Dette er en viktig årsak til at deltakerne håper at Kirkens Bymisjon vil videreføre Ny Giv. Kan Ny Giv bøte på ensomheten? Det er et betimelig spørsmål og Gjernes oppsummerer at svaret er todelt og inntil en viss grad. For det første synes det å søke kommunikasjon ansikt til ansikt viktig. Aktiviteten har skaffet deltakerne sosiale forbindelser, det kan være møte med veilederen og foreningen. De anskaffer nye bekjentskaper gjennom veiledere og deltakere i klubber og foreninger, personer med samme interesse. Det blir også flere nykterne å si hei til. For det andre er aktiviteten med på å skaffe sysselsetting. Det kan være maling, foto, mekking på RC-bilen og dette er med på å ta oppmerksomheten vekk av fornemmelse av ensomhet. Sysselen gir tiden innhold som gir mening. En deltaker sa i rapporten Når jeg driver med.så har jeg noe å holde på med og jeg kjenner at jeg koser meg, selv om jeg er mye aleine En annen deltaker sa: Det er mye selskap i kattene. Deltakernes egne erfaringer: Prosjektleder har samlet en del utsagn som mer en noe annet kan beskrive hva aktiviteten har betydd for den enkelte. Jeg har valgt å ta noen av de med i denne brosjyren for å vise dere hva noen deltakere har tenkt om det å være med i Ny Giv. Jeg har fokus på aktiviteten her, den enkelte som uttaler seg har selvfølgelig hjelp fra andre instanser, behandlingsinstitusjoner eller lignende. Mann 40 år Jeg har minst 10 personer jeg kan ringe til eller dra på besøk til som er nyktern. De har jeg blitt kjent med gjennom prosjektet. Jente 25 år Jeg har forandret meg etter jeg begynte i prosjektet, bare spør familien min Det å være med i prosjektet har gitt meg muligheten til å kjenne på det vanlige livet. Mann 45 år Jeg har ikke følt meningen med livet før nå (etter flere år som rusfri), først nå føler jeg meg ikke lengre som narkoman, nå har jeg fått et nytt nettverk. Jente 40 år Det å komme til en avtale med veileder er som et arbeide, jeg føler en forpliktelse overfor prosjektet og overfor veileder. Mann 38 år Dere har hjulpet meg mer enn dere aner. Nå har jeg fått en aktivitet jeg trives med(jeg ser stjerner i øynene når han snakker om det). Jeg begynner å få nettverk, skal bli kvitt siste rusmidlene og da skal jeg være der jeg var for ti år siden. Jeg vil starte på nytt!

9 Foto: Jan Harald Jenssen Faginnspill ved Lars Linderoth Lars Linderoth er lege og spesialist i psykiatri. Han har i økende grad siden 1995 arbeidet med mennesker med alvorlige psykiske lidelser som også ruser seg. Han arbeider nå som overlege og faglig ansvarlig ved Rus/Psykiatriposten (ROP) ved Nordlandssykehuset psykiatri i Bodø. Han har også en deltidsstilling ved Høgskolen i Bodø som førsteamanuensis og er knyttet til utdanning i behandling av ruslidelser. Linderoth om sosiale aktiviteter: Det å ha noe meningsfylt å holde på med er viktig for oss alle. Folk som ruser seg mye bruker all sin tid til ting som har med det å ruse seg å gjøre; skaffe penger til stoff, være rusa, være sjuke. Rusmisbrukere er travle mennesker. De som greier å slutte og ruse seg vil ofte havne i den situasjonen at de mister det de har av nettverk og de har ikke lenger noe å bruke tida si til. Hvis ensomhet og kjedsomhet blir alternativet til et liv som rusmisbruker, er veien til tilbakefall ofte kort. All erfaring viser det. Den mest sårbare tiden er det første halvåret etter at de har sluttet å ruse seg. Og tiden etter opphold i institusjon eller fengsel. For at folk skal få større sjanse til å klare å holde seg rusfrie, er det derfor viktig at de bygger et nettverk som ikke gjør sannsynligheten for tilbakefall større. Og at de får muligheten til å bruke tida si til noe de er interesserte i og mestrer. Det å skaffe seg nye venner er vanskelig for alle, og rusmisbrukere er i utgangspunktet utestengt fra arenaer vi andre treffer nye venner; arbeid, fritidsinteresser, foreningsarbeid eller via andre venner. Min er faring er at disse to områdene er av de viktigste for å klare å holde seg rusfrie. Og de vanskeligste å få til. Ny Giv arbeider i tillegg etter et viktig prinsipp: de lager ikke et nytt miljø for folk som har et rusproblem de introduserer brukerne til nye miljøer der de treffer andre mennesker i en ufarlig sammenheng: det å gjøre noe sammen, det å drive med noe alle er interesserte i. Dette

10 er et godt utgangspunkt for å møte nye mennesker og for å kunne fylle tiden sin med aktiviteter. Linderoth, 2008 Avslutning: I denne lille infofolderen ønsker vi å gi litt mer utfyllende informasjon om Ny Giv, målgruppen er hovedsaklig nye veiledere og deltakere. Jeg vil takke deltakere, veiledere og andre for bruk av bilder. En stor takk til Lars Linderoth, som på bestilling har skrevet kort hva han tenker er viktig med sosiale aktiviteter. Håper dette kan være nyttig for veiledere og gi litt mere informasjon til deg som vil starte en aktivitet Monica Nilsen

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Ny giv identitetsarbeid eller fritidsaktivitet?

Ny giv identitetsarbeid eller fritidsaktivitet? N-8049 BODØ Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1001/2005 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 600408 Prosjekt tittel:

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Kultursjef Line M. Rustad Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Idrettshaller og servicetjenester

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Behandling av rusavhengige

Behandling av rusavhengige Interpellasjon til ordføreren i bystyrets møte 11. februar 2o1o Alternativt som forslag i formannskapets møte 27. januar. Behandling av rusavhengige Verdiene i samhandlingsreformen handler om kvalitet,

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Brobygger RoP. Notodden Kommune

Brobygger RoP. Notodden Kommune Notodden Kommune Øystein Småkasin Prosjektleder Brobygger RoP Arne Vestmoen Veileder i prosjektet Stian Biong Forsker på prosjektet Ragnhild Haugerud Deltaker i prosjektet Terje Lia Prosjektleder Samhandlingsteam

Detaljer

Sterk nok. for livet!

Sterk nok. for livet! Sterk nok for livet! - Veksthuset Molde eies av Rusbehandling Midt-Norge HF, og virksomheten ble etablert i 1988. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert langtidsbehandling for rusavhengige i institusjon, gjennom

Detaljer

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Arrangør: Rusmiddeletaten og Husbanken Prosessledelse og dokumentasjon: Runa Frydenlund,

Detaljer

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Prosjekt Housing First Trondheim Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Bakgrunn for prosjektet Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Bjørn Båtstrand Anders Nilsen

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Bjørn Båtstrand Anders Nilsen Prosjekt Housing First Trondheim Prosjektmedarbeidere Bjørn Båtstrand Anders Nilsen Bakgrunn for prosjektet Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse med rus og psykiatriproblemer

Detaljer

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI NKF 4.2.2015 BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo NÆRMERE PRESENTASJON

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen PSYKISK HELSE Alle har det 06.10.2014 Torhild Grevskott 1 Hva er psykisk helse Mennesker som hører stemmer i sine hoder,

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med?

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med? Vanlige krisereaksjoner - hva kan jeg som pårørende bidra med? Mennesker opplever livets påkjenninger ulikt. Å få en alvorlig/ kronisk sykdom eller skade kan for noen gi stress- og krisereaksjoner, mens

Detaljer

Recovery; hva snakker vi om?

Recovery; hva snakker vi om? Kompetansesentersamling, 22.-23. oktober 2014. Orienteringsseminar Recovery; hva snakker vi om? PhD-studie: Subjektive erfaringer fra tilfriskningsprosesser for mennesker diagnostisert med en rusmiddelavhengighet

Detaljer

Tro på fengsel som virkemiddel?

Tro på fengsel som virkemiddel? fagartikkel Fengsel Marie-Lisbet Amundsen er førsteamanuensis/cand.paed.spec. og er ansatt ved Høgskolen i Telemark. Hun har ansvar for feltet spesialpedagogikk og er kullkoordinator for vernepleie deltid

Detaljer

KoRus vest-bergen Reidar Dale

KoRus vest-bergen Reidar Dale HJELLESTADKLINIKKEN Mål problemstilling Ønsket med evalueringen var å få et innblikk i hvilke opplevelser pasientene har hatt, hvilke meninger de hadde om musikkterapi og hva nytte de tenker de har hatt

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

UTGANGSPUNKT FOR EN RELASJON UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT ERFARINGER FRA ROP TØYEN

UTGANGSPUNKT FOR EN RELASJON UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT ERFARINGER FRA ROP TØYEN Erfaringer med oppsøkende arbeid Utfordringer - dilemmaer - etikk Holmen 1.juni 2010 FOR EN RELASJON Lars Linderoth Spesialist i psykiatri Kirkens bymisjon 24SJU www.24sju.no Jeg må gjøre meg fortjent

Detaljer

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio)

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Stiftet i 1996 Det eneste absolutte kravet

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Sam Stone 1 Kommunikasjon - Wikipedia: Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon overfører informasjon til en annen

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen

Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen «Sammen om mestring» Folkets Hus 3. September 2014 Bakgrunn og mål Et rusmiddelfritt botilbud til

Detaljer

VEDLEGG 2. SJEKKLISTE FOR RETNINGSLINJENE I HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID

VEDLEGG 2. SJEKKLISTE FOR RETNINGSLINJENE I HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID VEDLEGG 2. SJEKKLISTE FOR RETNINGSLINJENE I HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID Sjekklisten kan brukes til å undersøke hvordan den grunnleggende arbeidsprosessen i koordineringen

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Habilitet-Ansvar-Velvære

Habilitet-Ansvar-Velvære Intervju - stikkordsliste Presentasjon av deltakerne Si litt generelt om BPA-ordningen HAV er arbeidsgiver, står for lønn, ansettelser o Arbeidsleder tjenestemottaker o Arbeidssted hjemme hos bruker/arbeidsleder,

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Tryg Tilbake Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Kom trygt tilbake på jobb Når du er dekket gjennom en personforsikring i Tryg, vil du alltid bli møtt av erfarne og dyktige skadebehandlere

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse 1 Formålet med avtalen Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved

Detaljer

Oppfølgingstjenesten for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Bydel Alna, Oslo kommune v/gry Øien

Oppfølgingstjenesten for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Bydel Alna, Oslo kommune v/gry Øien Oslo kommune Bydel Alna Enhet for egenmestring og rehabilitering Oppfølgingstjenesten for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse Bydel Alna, Oslo kommune v/gry Øien LAR konferansen oktober

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret:

Detaljer

Litt om meg Litt om oss Januar Søknad 2012 2009 Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Spesialist i psykiatri Sosionom / fagkonsulent Sosiolog, Dr.Phil Konst.leder Administrasjonsleder Sekretær

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

Treningskontakter Hordaland

Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland Gunn Hilde Øymo, Norges idrettsforbund avd. Hordaland Idrettskrets Grethe Hillestad, Norges idrettsforbund avd. Hordaland Idrettskrets Anne-Kristine Aas, Norges idrettsforbund

Detaljer

Integrert behandling Fasespesifikk behandling

Integrert behandling Fasespesifikk behandling Integrert behandling Fasespesifikk behandling Nasjonalt opplæringsprogram ROP Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal

Detaljer

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Prosjekt 24SJU Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Hjalmar Söderberg Man vil bli älskad I brist derpå beundrad I brist derpå fruktad I brist derpå avskydd och föraktad Man vil inge människor

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen SAMARBEIDSAVTALE. Samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid for innsatte og domfelte mellom Hamar, Gjøvik og Kongsvinger fengsel og Hamar, Gjøvik, Kongsvinger, Elverum, Ringsaker, Stange og Vestre Toten

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE KOMITE FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 15.02.12 Georg Sørmo, Vibeke Veie-Rosvoll 1 SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 ORGANISERING -

Detaljer

orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering

orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering Velferdssamfunnets utfordringer Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Åpen dialog i relasjonsog nettverksarbeid i praksis

Åpen dialog i relasjonsog nettverksarbeid i praksis Åpen dialog i relasjonsog nettverksarbeid i praksis 2 Holdning eller metode Ikke bare en teknikk eller metode, men en holdning til seg selv og andre mennesker, som fysisk og verbalt reflekterer en måte

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Elisabeth Franzen, Geiranger Housing First «Det handler om å snu det vi vanligvis gjør på hode» Marcus Knutagård Et sted å bo er en menneskerett

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Ressurser. Aktiviteter. Støtte/samarbeid. Kompetanse E N

Ressurser. Aktiviteter. Støtte/samarbeid. Kompetanse E N Vi er en gruppe på syv personer som alle jobber med barn og unge. Sammen sitter vi på mye kompetanse innenfor blant annet skole, idrett, friluftsliv, musikk og motor. Dette ønsker vi å dele med andre!

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11. Oslo kommune Helseetaten Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.14 «Helsebringende frivillighet» Er dette noe vi i kommunen skal

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...3 Hva er en aktivitetsgruppe?...4 Veiledning av

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Luft under vingene. - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet

Luft under vingene. - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet Luft under vingene - et kultur- og fritidstilbud for mennesker med rusavhengighet 1. Sammendrag Luft under vingene - et kultur og fritidstilbud for rusmisbrukere på Møteplassen. Bakgrunnen Møteplassen

Detaljer

Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet

Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet Rusdagen, Stavanger, 11. februar -2015 Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet Inger Eide Robertson Regionalt Kompetansesenter for Rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Rogaland A-Senter Veien til

Detaljer

TERAPI PÅ HJUL LILLEHAMMER 27.04.06

TERAPI PÅ HJUL LILLEHAMMER 27.04.06 TERAPI PÅ HJUL LILLEHAMMER 27.04.06 ROP TØYEN 5 ÅRS ERFARINGER seksjonsleder Tove Buseth tove.buseth@lds.no side 1 SEKSJON RUS OG PSYKISK LIDELSE TØYEN DPS Alvorlig psykisk lidelse Alvorlig rusavhengighet

Detaljer

Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007

Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007 14 APR 1000 Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007 Samarbeidsprosjekt med: KIRKENS BYMISJON Husbanken ST R A F F E T a v ioven Hktivkriminalamsorg - tryggere samfunn 11 DRAMMEN K RIM IN AL OM SORG

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging Styve Gard Hjemmebasert oppfølging Styve Gard ble etablert av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste i 1989. Kirkens Sosialtjeneste er en privat, ideell stiftelse som blant annet driver barnevernstiltak flere

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Brukerorganisasjon for LARiNord Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? Vidar Hårvik MARBORG Daglig leder En gang midt på nittitallet Kort informasjon, Vidar Daglig leder MARBORG Prosjektleder TTV, BB, ++

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Styve Gard. Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk

Styve Gard. Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk Styve Gard Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk Innhold 5 Om Styve Gard Målgruppe Plasseringsgrunnlag Vårt særpreg Fagforståelse Familie- og nettverksarbeid

Detaljer