Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger"

Transkript

1

2 Ny Giv har mange muligheter og få begrensninger Innledning Etter lengre tids arbeide med mennesker med omfattende rusproblemer i Bodø erfarte Kirkens Bymisjon at det forelå et behov for hjelp til å komme i gang med en aktivitet. Mange uttalte at de hadde drevet med ulike aktiviteter tidligere. De ønsket å heve sin livskvalitet ved å starte opp med en aktivitet igjen. Samtidig fikk de muligheten til å drive med noe kreativt og opplevelsen av å gjøre noe meningsfylt. De fikk også muligheten å treffe vanlige mennesker, utenom familie og hjelpeapparatet. De første seks måneder De første seksmånedene i rehabiliteringen er kritisk i mange sammenhenger. Vi har fått forståelse av at de fleste sprekkene kommer de første månedene. Denne perioden er svært interessant og av ren nysgjerrighet googlet vi på temaet og kom frem til at umiddelbar opptrening som viktig, blant annet etter en hjerneblødning ville det være fatalt og ikke starte med umiddelbar opptrening. Det vi fant handlet om fysiske sykdommer som benbrudd, slag m.v. og ingenting om rusproblematikk. Men er det så forskjellig, når vi tenker på de konsekvensene manglende oppfølgning vil påvirke den enkelte, hvis opptrening eller ettervernet kommer for sent. En deltaker sa: ledigheten er roten til alt vondt. Dette da han beskrev spesielt de seks første månedene i rehabiliteringen, da kommer behovet for å erstatte rusmiljøet med et annet miljø. Finne en annen identitet, annen sosial gruppe og noe å sysle med. Sterke følelser dukker opp, som ensomhet og følelse av svik mot de gamle vennene som ikke lengre er gode nok. Bare det å bli fulgt etter på butikken av personalet i flere måneder før du har bevisst at jeg stjeler ikke lengre er en påkjenning i tillegg til alt annet. Behovsanalysen Et helt vanlig liv, blant tidligere rusmisbrukere og innsatte, foretatt av Interea Research Lab. på vegne av Norges Røde Kors omhandler behovene den enkelte har i en rehabiliteringsfase. I behovsanalysen sier en informant at han begynte å trene på et helsestudio men hver gang han var der ble han fulgt etter av de ansatte, bl.a. når han gikk i garderoben for å dusje. De kjente fortiden hans og så på ham som en kriminell ramp. Han sier tilslutt: så det varte bare en to måneders tid, da orket jeg ikke mere ( han sluttet på helsestudioet). Kort historikk

3 Kirkens Bymisjon søkte stiftelsen Helse og Rehabilitering om midler i juni 2000 og fikk innvilget midler til å drive Ny Giv i en 3 års periode. Prosjektet ble igangsatt med planlagt avslutning Prosjektet var i utgangspunktet tenkt å være et koordineringsledd mellom det offentlige hjelpeapparatet ved å legge ting til rette slik at rusmisbrukeren kunne bedre sin livskvalitet. Personer som skulle tilknyttes prosjektet skulle være mellom år og ha et langvarig og omfattende rusmisbruk bak seg. Rekrutteringen skulle foregå fra daværende Bodø Kretsfengsel, kriminalomsorgens hybelhus og J-49,et vernet botilbud. Prosjektleder ble tilsatt i 2001 i en administrativ rolle. For det første hadde hun ansvar for budsjettstyring og prosjektutvikling. For det andre var oppgavene nettverksbygging mellom ulike instanser og fagpersoner i hjelpeapparatet. For det tredje var hun tiltenkt rolle som koordinator og pådriver for å etablere ansvarsgrupper rundt brukerne av prosjektets ulike tiltak. Jeg bor i en by av speil og glass- Omringet av øyne overalt Jeg har tråkket i glasshuset, Tømt det med mine føtter og Fått gnagsår- Bodø er speil og glass Alle ser meg over alt. Bare speil og glass- Vi er glassfolket i nord. Det er øyne overalt. Foto:Johnson og Shjesvold (Bildet og dikt fra verdidokumentet) Tom Lie Kirkens Bymisjones visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Respekt Det å se mennesket som selvstendig og ansvarlig, med egne ressurser er noe vi har fokus på i Ny Giv. Vi baserer forholdet på tillit og ønsker at deltakeren skal lære seg en aktivitet og etter hvert bli selvhjulpen. Erfaringen har vist seg at resurssene finnes hvis de får mulighet til å uttrykkes, dette gjennom kunst, kultur, fysiske og kreative aktiviteter. Rettferdighet Dette har sitt grunnlag i FNs menneskerettighetskonvensjon, nemlig at alle mennesker har samme grunnleggende rettigheter og forpliktelser. Det slås fast at rettferdighet ikke alltid

4 betyr likhet og hvert menneske må behandles ut i fra sine egne forutsetninger. Om dette tenker vi i Ny Giv at hver deltaker får bestemme aktiviteten selv og vi bestreber på å få aktiviteten igangsatt hvis det er praktisk mulig. Ny Giv har som kjent mange muligheter og få begrensninger. Deltakeren er med på å bestemme når og hvordan aktiviteten skal startes. Omsorg Bymisjonen sier at vi ønsker å gi mennesker mot og muligheter. Alle mennesker opplever situasjoner der de må støtte seg til andre. Omsorg handler om vilje og evne til å være tilstede i slike situasjoner. Ved å gi mennesker mulighet til å realisere en drøm eller starte opp en aktivitet tenker Ny Giv at det kan føre til mestring på andre områder i livet. Vi ønsker også å være tilstede hvis aktiviteten ikke fungerer og ta imot deltakeren med respekt når vedkommende kommer tilbake igjen etter en pause. Hva er Ny Giv Ny giv er et fleksibelt tiltak for rusavhengige med fokus på aktivitet. Det handler om å koble to personer med samme interesse sammen. I den prosessen skal deltakerne utvikle sosiale relasjoner og ferdigheter, samt drive skapende virksomhet. Dette er igjen er med på å skape nye nettverk, samt bygge ny identitet i en rusfri tilværelse. Ny Giv ønsker at fellesinteresser skal forenes og at aktiviteten skal være normaliserende for deltakeren. Hovedmålsetting: Hovedmålsetting for prosjektet er økt livskvalitet gjennom tilbud om sosialaktivitet. Dette for å utvikle sosiale relasjoner, utvikle sosial ferdigheter og drive skapende virksomhet. Ny Giv skal bidra til at: Rusmisbrukeren bryter med rusmiljøet Rusmisbrukeren finner veien inn i nye sosiale nettverk Rusmisbrukeridentiteten erstattes med ny identitet. Hvem er i målgruppen 1. Deltakere med/uten medikamentassistert behandling. 2. Deltakere utskrevet fra behandlingsinstitusjon. 3. Deltakere løslatt fra fengsel. Hvem er involvert i Ny Giv? Prosjektleder Leder, Monica Nilsen, har en koordinerende og veiledende rolle overfor deltaker og veileder, enten hver for seg eller samlet. Det er prosjektleders ansvar å formidle tilstrekkelig kunnskap om prosjektet og målgruppen generelt og legge til rette slik at veileder kan utøve sin fagkompetanse. Deltakeren tar direkte kontakt med prosjektleder og avtaler et uforpliktende møte. I dette møtet bestemmes en mulig aktivitet. Prosjektleder gjør en vurdering av deltakerens ønske om aktivitet opp i mot fasen vedkommende

5 er i rehabiliteringen. Denne vurderingen gjøres så langt som mulig i samråd med deltakeren. Det skaffes en veileder som treffer deltakeren i et trekantmøte. Deretter jobber veileder og deltaker sammen etter nærmere avtale. Da gjøres det avtaler direkte mellom deltaker og veileder. Veileder Veileder, her representert ved Lilli Kanck, tegner kontrakt med Kirkens Bymisjon på timebasis, på bakgrunn av den fagkompetansen vedkommende har. Deretter skal veileder følge opp deltakeren over en periode som deltaker, veileder og prosjektleder blir enige om. Likevel er det høy fleksibilitet, slik at veileder og deltaker kan gjøre avtaler underveis for å tilpasse aktiviteten til deltakerens behov. Det ideelle er en time i uken over minst et halvt år. Erfaringene viser at unntakene blir mange. Deltaker Deltakeren tar kontakt med Ny Giv og er med på å bestemme hvilken aktivitet vedkommende vil lære seg. Deretter har deltakeren et uforpliktende møte med veileder og prosjektleder. Hvis han/hun fremdeles vil starte opp med aktiviteten avtales første aktivitetsdag mellom veileder. Deltakeren kan slutte eller ta en pause, men informerer da prosjektleder om dette. Ny Giv støtter innkjøp av utstyr etter nærmere avtale med veilederen. Deltakeren betaler en egenandel på utstyret. Forholdet deltaker prosjektledere baseres på tillit, og deltaker skriver under på et budsjettforslag, blant annet med nedbetalingsplan av egenandel. Utstyret eies da av deltakeren, som har ansvaret for vedlikehold og eventuell forsikring. Det gis støtte til vedlikehold etter nærmere avtale med prosjektleder, men da må egenandelen være gjort opp. Bilder fra utstillingen av veiledere og deltakere i Rådhustårnet i desember Her fra åpningen ved Odd Tore Fygle, der prosjektleder overrekker veileder Lars Wtr5estvig blomster på vegne av alle utstillerne Gullsol Bildet nærmest heter: søster

6 Foto: Dag Langård Veiledningsprosessen Deltakerens prosjektperiode kan deles inn i faser. Illustrasjonen er laget ut i fra at deltaker og veileder har blitt kjent med hverandre og setter i gang aktiviteten. 1.Fase- Introduksjon Veileder introduserer metoder for å utføre aktiviteten. 1.Fase introduksjon Her viser veileder teknikker for å utøve aktiviteten, samt at deltaker får kunnskap/opplæring i bruk av hjelpemidler for gjennomføring. 2.Fase Utprøving Deltaker får anledning til å prøve ut sine kunnskaper sammen med veileder. 2.Fase Utprøving Deltaker får prøve ut teknikkene selv under kyndig veiledning, og har noen å spørre når han skal gjøre innkjøp på egenhånd. Denne prosessen kan vare over tid, for eksempel 50 timer og 1-12 måneder, alt avhengig av type aktivitet. 3.Fase Nye arenaer Veileder introduserer deltakeren til klubb eller foreninger 3.Fase Nye arenaer Veileder introduserer deltaker til klubb eller foreninger. Noen møter på medlemsmøter, noen vil at veileder skal informere klubben på forhånd og andre tar selv kontakt med klubber. Kontakter med nettbaserteklubber har også gitt en positiv erfaring for deltaker. Slik deltakelse synes å fortone seg mer anonym, og deltaker føler seg ikke konfrontert med sin egen bakgrunn og egne oppfatninger av hvordan andre vil oppfatte han/henne. (Evaluering NF-nr1001/2005.) 4.Fase Nye muligheter Den formelle, betalte relasjonen opphører. Deltakeren har oppnådd kunnskap og er selvhjulpen 4.Fase Nye Muligheter I denne fasen er deltaker i stand til å utføre aktiviteten på

7 egenhånd og den formelle betalingen til veileder fra Ny Giv opphører. Erfaringen viser at deltaker har fått gode relasjoner til veileder i prosjektperioden og kan ta kontakt med ham/henne etter at perioden er avsluttet. Noen treffer veileder fordi de er medlemmer av samme klubb. Veileder synes således å oppfatte den videre sporadiske kontakten mellom de to som deltakerens ansvarsområde,( evaluering NF-nr 1001/2005.) Evaluering fra Nordlandsforskning Nordlandsforskning ved Trude Gjernes utførte en evaluering av Ny Giv i 2004/2005. Gjernes er sosiolog og dermed et sosiologisk perspektiv på evalueringen. Hun gjorde en kvalitativ undersøkelse av et utvalg av prosjektets deltakere, veiledere, prosjektleder og samarbeidspartnere. En kvalitativ undersøkelse utføres med dybdeintervju, slik at en får grunnleggende informasjon og også kan følge opp informasjon en får underveis i undersøkelsen. Jeg har klipt ut noe til denne info brosjyren, men evalueringen kan leses i sin helhet på Kirkens Bymisjon, Bodø sin nettside eller ved henvendelse til prosjektleder. Fritidsaktiviteter kontra sosiale aktiviteter Evalueringen skiller mellom fritidsaktivitet og sosiale aktiviteter. Dette skriver Gjernes om temaet: Prosjektet Ny Giv har en annen forståelse av aktivitetens betydning. Aktivitetene deltakerne driver med oppfattes som sosiale aktiviteter - og sosiale aktiviteter er mer enn fritidsaktiviteter. Sosiale aktiviteter forutsetter ikke at tiden er delt inn i arbeidstid og fritid, og at aktiviteter er delt inn i kategorier som pliktmessige og fornøyelsesmessige. Formålet med sosial aktiviteter er å skape sosial kontakt og integrasjon. Hvilke aktivitetsformer dette gjøres innenfor er mer underordnet Deltakerne i Ny Giv oppfatter rehabilitering som normalisering. Til dette store rehabiliteringsprosjektet gir de uttrykk for at de trenger Ny Giv Ensomhet i rehabiliteringen I Ny giv er vi opptatt av de første seks måneder i rehabiliteringen, det har vist seg at det er en viktig fase. Ettervernet svikter ofte og Ny Giv bestreber seg på et ubyråkratisk vis å sette aktiviteten i gang så raskt som mulig. Den prosessen veileder og deltaker starter kan være av stor betydning for deltakeren i en sårbar fase. Denne fasen beskrives på følgende måte i evalueringen: Rehabilitering fra rusmiljøet synes å skape ensomhet. Vi har inntrykk av at dette representerer et betydelig problem og en betydelig risiko. Kompetansen deltakerne har opparbeidet seg innenfor sine aktivitetsområder, muligheten til å delta i klubber og foreninger og det faste møtet med veilederen en gang i uka synes imidlertid å

8 dempe denne risikoen. Dette er en viktig årsak til at deltakerne håper at Kirkens Bymisjon vil videreføre Ny Giv. Kan Ny Giv bøte på ensomheten? Det er et betimelig spørsmål og Gjernes oppsummerer at svaret er todelt og inntil en viss grad. For det første synes det å søke kommunikasjon ansikt til ansikt viktig. Aktiviteten har skaffet deltakerne sosiale forbindelser, det kan være møte med veilederen og foreningen. De anskaffer nye bekjentskaper gjennom veiledere og deltakere i klubber og foreninger, personer med samme interesse. Det blir også flere nykterne å si hei til. For det andre er aktiviteten med på å skaffe sysselsetting. Det kan være maling, foto, mekking på RC-bilen og dette er med på å ta oppmerksomheten vekk av fornemmelse av ensomhet. Sysselen gir tiden innhold som gir mening. En deltaker sa i rapporten Når jeg driver med.så har jeg noe å holde på med og jeg kjenner at jeg koser meg, selv om jeg er mye aleine En annen deltaker sa: Det er mye selskap i kattene. Deltakernes egne erfaringer: Prosjektleder har samlet en del utsagn som mer en noe annet kan beskrive hva aktiviteten har betydd for den enkelte. Jeg har valgt å ta noen av de med i denne brosjyren for å vise dere hva noen deltakere har tenkt om det å være med i Ny Giv. Jeg har fokus på aktiviteten her, den enkelte som uttaler seg har selvfølgelig hjelp fra andre instanser, behandlingsinstitusjoner eller lignende. Mann 40 år Jeg har minst 10 personer jeg kan ringe til eller dra på besøk til som er nyktern. De har jeg blitt kjent med gjennom prosjektet. Jente 25 år Jeg har forandret meg etter jeg begynte i prosjektet, bare spør familien min Det å være med i prosjektet har gitt meg muligheten til å kjenne på det vanlige livet. Mann 45 år Jeg har ikke følt meningen med livet før nå (etter flere år som rusfri), først nå føler jeg meg ikke lengre som narkoman, nå har jeg fått et nytt nettverk. Jente 40 år Det å komme til en avtale med veileder er som et arbeide, jeg føler en forpliktelse overfor prosjektet og overfor veileder. Mann 38 år Dere har hjulpet meg mer enn dere aner. Nå har jeg fått en aktivitet jeg trives med(jeg ser stjerner i øynene når han snakker om det). Jeg begynner å få nettverk, skal bli kvitt siste rusmidlene og da skal jeg være der jeg var for ti år siden. Jeg vil starte på nytt!

9 Foto: Jan Harald Jenssen Faginnspill ved Lars Linderoth Lars Linderoth er lege og spesialist i psykiatri. Han har i økende grad siden 1995 arbeidet med mennesker med alvorlige psykiske lidelser som også ruser seg. Han arbeider nå som overlege og faglig ansvarlig ved Rus/Psykiatriposten (ROP) ved Nordlandssykehuset psykiatri i Bodø. Han har også en deltidsstilling ved Høgskolen i Bodø som førsteamanuensis og er knyttet til utdanning i behandling av ruslidelser. Linderoth om sosiale aktiviteter: Det å ha noe meningsfylt å holde på med er viktig for oss alle. Folk som ruser seg mye bruker all sin tid til ting som har med det å ruse seg å gjøre; skaffe penger til stoff, være rusa, være sjuke. Rusmisbrukere er travle mennesker. De som greier å slutte og ruse seg vil ofte havne i den situasjonen at de mister det de har av nettverk og de har ikke lenger noe å bruke tida si til. Hvis ensomhet og kjedsomhet blir alternativet til et liv som rusmisbruker, er veien til tilbakefall ofte kort. All erfaring viser det. Den mest sårbare tiden er det første halvåret etter at de har sluttet å ruse seg. Og tiden etter opphold i institusjon eller fengsel. For at folk skal få større sjanse til å klare å holde seg rusfrie, er det derfor viktig at de bygger et nettverk som ikke gjør sannsynligheten for tilbakefall større. Og at de får muligheten til å bruke tida si til noe de er interesserte i og mestrer. Det å skaffe seg nye venner er vanskelig for alle, og rusmisbrukere er i utgangspunktet utestengt fra arenaer vi andre treffer nye venner; arbeid, fritidsinteresser, foreningsarbeid eller via andre venner. Min er faring er at disse to områdene er av de viktigste for å klare å holde seg rusfrie. Og de vanskeligste å få til. Ny Giv arbeider i tillegg etter et viktig prinsipp: de lager ikke et nytt miljø for folk som har et rusproblem de introduserer brukerne til nye miljøer der de treffer andre mennesker i en ufarlig sammenheng: det å gjøre noe sammen, det å drive med noe alle er interesserte i. Dette

10 er et godt utgangspunkt for å møte nye mennesker og for å kunne fylle tiden sin med aktiviteter. Linderoth, 2008 Avslutning: I denne lille infofolderen ønsker vi å gi litt mer utfyllende informasjon om Ny Giv, målgruppen er hovedsaklig nye veiledere og deltakere. Jeg vil takke deltakere, veiledere og andre for bruk av bilder. En stor takk til Lars Linderoth, som på bestilling har skrevet kort hva han tenker er viktig med sosiale aktiviteter. Håper dette kan være nyttig for veiledere og gi litt mere informasjon til deg som vil starte en aktivitet Monica Nilsen

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk

Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2011/3/0117 Prosjektnavn: Røde Kors Nettverk Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Innhold Forord... 2 Sammendrag

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Kultursjef Line M. Rustad Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Idrettshaller og servicetjenester

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Ny giv identitetsarbeid eller fritidsaktivitet?

Ny giv identitetsarbeid eller fritidsaktivitet? N-8049 BODØ Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1001/2005 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 600408 Prosjekt tittel:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: Trygge rammer. Søkerorganisasjon: Kirkens Sosialtjeneste 2010 Forord Prosjektet er over og det er på tide å evaluere

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Arrangør: Rusmiddeletaten og Husbanken Prosessledelse og dokumentasjon: Runa Frydenlund,

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Behandling av rusavhengige

Behandling av rusavhengige Interpellasjon til ordføreren i bystyrets møte 11. februar 2o1o Alternativt som forslag i formannskapets møte 27. januar. Behandling av rusavhengige Verdiene i samhandlingsreformen handler om kvalitet,

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

KoRus vest-bergen Reidar Dale

KoRus vest-bergen Reidar Dale HJELLESTADKLINIKKEN Mål problemstilling Ønsket med evalueringen var å få et innblikk i hvilke opplevelser pasientene har hatt, hvilke meninger de hadde om musikkterapi og hva nytte de tenker de har hatt

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Sterk nok. for livet!

Sterk nok. for livet! Sterk nok for livet! - Veksthuset Molde eies av Rusbehandling Midt-Norge HF, og virksomheten ble etablert i 1988. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert langtidsbehandling for rusavhengige i institusjon, gjennom

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Brobygger RoP. Notodden Kommune

Brobygger RoP. Notodden Kommune Notodden Kommune Øystein Småkasin Prosjektleder Brobygger RoP Arne Vestmoen Veileder i prosjektet Stian Biong Forsker på prosjektet Ragnhild Haugerud Deltaker i prosjektet Terje Lia Prosjektleder Samhandlingsteam

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI NKF 4.2.2015 BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo NÆRMERE PRESENTASJON

Detaljer

Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet

Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet Rusdagen, Stavanger, 11. februar -2015 Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet Inger Eide Robertson Regionalt Kompetansesenter for Rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Rogaland A-Senter Veien til

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Prosjekt Housing First Trondheim Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Bakgrunn for prosjektet Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse

Detaljer

VEDLEGG 2. SJEKKLISTE FOR RETNINGSLINJENE I HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID

VEDLEGG 2. SJEKKLISTE FOR RETNINGSLINJENE I HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID VEDLEGG 2. SJEKKLISTE FOR RETNINGSLINJENE I HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID Sjekklisten kan brukes til å undersøke hvordan den grunnleggende arbeidsprosessen i koordineringen

Detaljer

Recovery; hva snakker vi om?

Recovery; hva snakker vi om? Kompetansesentersamling, 22.-23. oktober 2014. Orienteringsseminar Recovery; hva snakker vi om? PhD-studie: Subjektive erfaringer fra tilfriskningsprosesser for mennesker diagnostisert med en rusmiddelavhengighet

Detaljer

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Prosjekt 8-84-3212 Aktivitetsvenn for hjemmeboende med demens i Stavanger Finansiert av Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Bakgrunn Prosjekt Aktivitetsvenn

Detaljer

Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter

Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter Side 1 Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter Bergen 31. august 2006 Gunnar Sveri Side 2 Bolig er en forutsetning for et verdig liv Side 3 Bostedsløs i Norge Verdens beste boligstandard En av verdens

Detaljer

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Bjørn Båtstrand Anders Nilsen

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Bjørn Båtstrand Anders Nilsen Prosjekt Housing First Trondheim Prosjektmedarbeidere Bjørn Båtstrand Anders Nilsen Bakgrunn for prosjektet Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse med rus og psykiatriproblemer

Detaljer

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio)

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Stiftet i 1996 Det eneste absolutte kravet

Detaljer

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Prosjekt 24SJU Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Hjalmar Söderberg Man vil bli älskad I brist derpå beundrad I brist derpå fruktad I brist derpå avskydd och föraktad Man vil inge människor

Detaljer

orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering

orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering Velferdssamfunnets utfordringer Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen PSYKISK HELSE Alle har det 06.10.2014 Torhild Grevskott 1 Hva er psykisk helse Mennesker som hører stemmer i sine hoder,

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Veileder for bruk av HEVD-verktøyet i kommunale helsetjenester Foto istock Thomas Tollefsen, RBUP Øst og Sør I samarbeid med: Lier kommune, Psykisk helse Asker kommune, Barne- og

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Tryg Tilbake Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Kom trygt tilbake på jobb Når du er dekket gjennom en personforsikring i Tryg, vil du alltid bli møtt av erfarne og dyktige skadebehandlere

Detaljer

Sluttrapport Café Fontene

Sluttrapport Café Fontene Sluttrapport Café Fontene Drammen 21.01.16 Et av våre medlemmer lager kunstmaleri på Café Fontene 1 Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Sammendrag Side 3 Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet/målsetting Side

Detaljer

Tro på fengsel som virkemiddel?

Tro på fengsel som virkemiddel? fagartikkel Fengsel Marie-Lisbet Amundsen er førsteamanuensis/cand.paed.spec. og er ansatt ved Høgskolen i Telemark. Hun har ansvar for feltet spesialpedagogikk og er kullkoordinator for vernepleie deltid

Detaljer

Generelle spørsmål om deg som pårørende

Generelle spørsmål om deg som pårørende Generelle spørsmål om deg som pårørende 1. Din alder (Et siffer i hver rute. For eksempel 5 og 5 for 55 år) 2. Er du Kvinne Mann 3. Sivilstand (Sett kun ett kryss) Gift/samboer Ugift/fraskilt/enslig Enke/enkemann

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Sam Stone 1 Kommunikasjon - Wikipedia: Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon overfører informasjon til en annen

Detaljer

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med?

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med? Vanlige krisereaksjoner - hva kan jeg som pårørende bidra med? Mennesker opplever livets påkjenninger ulikt. Å få en alvorlig/ kronisk sykdom eller skade kan for noen gi stress- og krisereaksjoner, mens

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MOTTATT P l: ", Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF

MOTTATT P l: , Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF Kristiansund kommune MOTTATT P l: ", 2009!* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommun e og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBF:II)SAV'IALE VEDRØRENDE INTE(:RERIN(:STII.TAKET

Detaljer

Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen

Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen «Sammen om mestring» Folkets Hus 3. September 2014 Bakgrunn og mål Et rusmiddelfritt botilbud til

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

UTGANGSPUNKT FOR EN RELASJON UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT ERFARINGER FRA ROP TØYEN

UTGANGSPUNKT FOR EN RELASJON UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT ERFARINGER FRA ROP TØYEN Erfaringer med oppsøkende arbeid Utfordringer - dilemmaer - etikk Holmen 1.juni 2010 FOR EN RELASJON Lars Linderoth Spesialist i psykiatri Kirkens bymisjon 24SJU www.24sju.no Jeg må gjøre meg fortjent

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Prosjekt Housing First Trondheim Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Bakgrunn for prosjektet Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder for fylkesmannens tilsyn med everninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og i Aust- Agder og Vest-Agder 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter evernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Elisabeth Franzen, Geiranger Housing First «Det handler om å snu det vi vanligvis gjør på hode» Marcus Knutagård Et sted å bo er en menneskerett

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11. Oslo kommune Helseetaten Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.14 «Helsebringende frivillighet» Er dette noe vi i kommunen skal

Detaljer

Integrert behandling Fasespesifikk behandling

Integrert behandling Fasespesifikk behandling Integrert behandling Fasespesifikk behandling Nasjonalt opplæringsprogram ROP Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal

Detaljer

Habilitet-Ansvar-Velvære

Habilitet-Ansvar-Velvære Intervju - stikkordsliste Presentasjon av deltakerne Si litt generelt om BPA-ordningen HAV er arbeidsgiver, står for lønn, ansettelser o Arbeidsleder tjenestemottaker o Arbeidssted hjemme hos bruker/arbeidsleder,

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

Beskrivelse av avdelingen

Beskrivelse av avdelingen Beskrivelse av avdelingen Dråpene 2015/2016 På Dråpene er vi 15 barn som alle er født i 2013. Vi er fire voksne hvorav en barnehagelærer som er pedagogisk leder, to assistenter som deler en stilling og

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...3 Hva er en aktivitetsgruppe?...4 Veiledning av

Detaljer