Namdalseid kommune Årsmelding 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namdalseid kommune Årsmelding 2011"

Transkript

1 Namdalseid kommune Årsmelding 1

2 Innhold 1. FORORD VIRKSOMHETEN TIL KOMMUNESTYRET OG POLITISKE UTVALG SAMMENSETNING AV POLITISKE UTVALG I PERIODEN SAMMENSETNING AV POLITISKE UTVALG I PERIODEN AKTIVITET STØRRE ENKELTSAKER I KOMMUNESTYRET ORGANISASJON OG PERSONAL ENDRINGER I STILLINGSHJEMLER KOMPETANSEUTVIKLING ARBEIDSMILJØ ADMINISTRASJONSUTVALGET TILLITSVALGTE SENIORPOLITIKK LIKESTILLING TARIFFMESSIGE FORHOLD OG LØNNSUTVIKLING ÅRSRAPPORT FOR TJENESTEOMRÅDENE ØKONOMISK RESULTAT FOR TJENESTEOMRÅDENE POLITISKE ORGAN ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER INTERKOMMUNALT SAMARBEID I MIDTRE NAMDAL NÆRINGSUTVIKLING OG LANDBRUKSFORVALTNING STEDSUTVIKLING, PLANLEGGING, BYGGE- OG EIENDOMSSAKER BOLIGBYGGING, BOMILJØ- OG NÆRMILJØTILTAK BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG MILJØ FØRSKOLE HELSETJENESTER, SOSIALTJENESTER OG BARNEVERN SOSIALTJENESTER/NAV PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE KJØKKEN OG VASKERIDRIFT KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BYGNINGSDRIFTEN SAMFERDSEL OG VEGER BRANNVERN KIRKEN VANNFORSYNING, AVLØP, RENOVASJON OG FEIING VEDLEGG BEFOLKNING REGISTRERTE ARBEIDSLEDIGE

3 1. Forord Årsmelding for følger i stor grad samme opplegg som tidligere år. En har valgt å dele rapporteringen i to saker som fremmes for politisk behandling. Begrunnelsen for at en har valgt å dele rapporteringen i to, er ønske om en tydeligere årsberetning i forhold til økonomisk rapportering samtidig som en ønsker å gi en god virksomhetsrapportering. Praktiske hensyn taler også for en slik deling. Årsmeldingen har en friere form enn årsberetningen. Den bygger på informasjon fra enhetene og administrasjonens vurderinger med hensyn til rapportering av resultat for tjenesteområdene og tar utgangspunkt i vedtatte prioriteringer i års, kommunale planer og nasjonale føringer. Av rasjonelle hensyn redegjør ikke årsmeldingen for detaljene i planlagt virksomhet. Det vises til for og økonomiplan 2014 for nærmere opplysninger om dette. Nøkkeltall for ressursbruk og tjenesteresultat rapporteres også gjennom KOSTRA. Nøkkeltall fra KOSTRA er tilgjengelig på et senere tidspunkt enn regnskapet. De supplerer årsberetningen og brukes som grunnlag for neste langtids. Årsmeldingen for tjenesteområdene i kapittel 4 bygger bl.a. på rapport fra alle enhetslederne. 2. Virksomheten til kommunestyret og politiske utvalg 2.1 Sammensetning av politiske utvalg i perioden Kommunestyret Arbeiderpartiet (6) Senterpartiet (10) Venstre (1) KrF (1) Sosialistisk Venstreparti (1) Bjørn Engen Steinar Lyngstad Agnar Forbord Olav Johan Mork Sissel Hustad Tove Sagnes Astrid Fossum Thore-Jørgen Gustavsen Anita A. Brattgjerd Oddbjørn Kristensen Nils Johan Kaldahl Jorunn Hansen Arne Bratberg Knut Inge Westerhus Tone Beate Fossli Nina Edel Damås Ragnar Westerhus Anne Mette Buvarp Agnar Moe Tove Sagnes, Ap, fikk permisjon fra alle politiske verv i perioden vara Leif Skorstad ble fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Tove Sagnes sin permisjon. 3

4 Formannskapet Planutvalget Steinar Lyngstad Ordfører Tone Beate Fossli Leder Tove Sagnes Varaordfører Ragnar Westerhus Nestleder Astrid Fossum Jorunn Hansen Anita A. Brattgjerd Agnar Forbord Bjørn Engen Olav Johan Mork Tove Sagnes, Ap, fikk permisjon fra alle politiske verv i perioden Thore Jørgen Gustavsen ble fast medlem i formannskapet i Tove Sagnes sin permisjon. Bjørn Engen, Ap, ble valgt som varaordfører i Tove Sagnes sin permisjon. 2.2 Sammensetning av politiske utvalg i perioden Kommunestyret Arbeiderpartiet (6) Senterpartiet (10) Venstre (1) KrF (1) Høyre (1) Kåre Heggdal Steinar Lyngstad Agnar Forbord Olav Johan Mork Magne Derås Jorunn Hansen Tone Beate Fossli Annette Skjengen Christina Staven Arne Bratberg Nils Johan Kaldahl Bjørn Engen Nina Edel Damås Hans Jarle Stein Roger Bendiksen Agnar Moe Astrid Fossum Bjørn Dag Derås Ragnar Westerhus Formannskapet Planutvalget Steinar Lyngstad Ordfører Tone Beate Fossli Leder Arne Bratberg Varaordfører Agnar Moe Nestleder Tone Beate Fossli Hans Jarle Stein Nils Johan Kaldahl Magne Derås Jorunn Hansen Agnar Forbord 4

5 2.3 Aktivitet Antall saker Politisk organ 2009 Planutvalg Formannskap Kommunestyre Sum politiske organ Administrasjonsutvalg Arbeidsmiljøutvalg Eldrerådet Ungdomsrådet Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Større enkeltsaker i kommunestyret PS 04/11 Deltakelse i PREMIS- rusforebyggende samhandling PS 05/11 Rådmannens fratredelse. Avtale. PS 08/11 Organisering helse- og omsorgstjenesten. PS 10/11 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Østerelva. Kommunal garanti. PS 11/11 Planprogram Fv17/Fv729 Kvarving Sprova Malm, høring. PS 18/11 Kvalitetsutviklingsprogram for grunnskolene i MN tiltaksdel PS 21/11 Videreføring av prosjektet Eldueid. PS 22/11 Manifest mot mobbing. PS 25/11 Reguleringsplan for Dalen pukkverk 2. gangs behandling. PS 26/11 Utbygging av Namdalseid helsetun, valg av løsning og fremdriftsplan. PS 33/11 Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån til kunstgressbane. PS 34/11 Utbygging av Vangstunet barnehage antakelse av anbud og endring. PS 39/11 Deltakelse i Ny Giv bedre gjennomføring. PS 41/11 Ung skaperlyst.erfaringer fra et småsamfunnsprosjekt. PS 50/11 Sikringsarbeid Hølbekken i forbindelse med utbygging av Vangstunet barnehage. PS 82/11 Revidert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2012 PS 83/11 Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet PS 95/11 Kommunal garanti for lån til Namdalseid Idrettslag I tillegg kommer et betydelig antall drøftings- og orienteringssaker, både i kommunestyret og i formannskapet. 5

6 3. Organisasjon og personal 3.1 Endringer i stillingshjemler Faste stillinger har økt betydelig fra Dette skyldes hovedsaklig ny tjeneste for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved Kløvertunet og økt grunnbemanning innenfor pleie og omsorg. Avdeling Hjemler Hjemler Hjemler Hjemler Sentraladministrasjonen 11,90 11,9 12,6 11,6 Namdalseid skole 23,84 24,81 24,24 24,16 Statland skole og bhg 10,48 10,7 10,7 10,5 Vangstunet barnehage 10,12 12,82 14,4 14,27 Kultur og service 6,94 6,74 6,74 6,74 Helse og familie 12,29 9,0 9,0 17,08 Omsorg Namdalseid 43,21 54,16 53,72 52,31 Omsorg Statland 6,18 7,23 6,51 0 Kjøkken og vaskeri 5,67 5,67 5,67 5,67 Eiendom og teknisk 15,77 15,77 15,98 15,98 Sum 146,4 158,8 159,56 158,31 Herav lærlinger Forklaringer til tabellen: - Rådgiver plan- og byggesak flyttet fra sentraladministrasjonen til Eiendom og teknisk - Kløvertunet flyttet fra Omsorg Namdalseid til Helse og familie - Omsorg Statland flyttet til Omsorg Namdalseid Hjemler som ikke har vært i bruk: - 1 lærling ved Vangstunet 2. halvår 3.2 Kompetanseutvikling Kompetanseutviklingen skjer gjennom individuell etter- og videreutdanning, felles kurs for ansatte og målrettet rekruttering ved ledige stillinger. Flere av tiltakene er delfinansiert av staten. Fullført kompetanseheving i Rektorskolen, 1 rektor Fagbrev helsefagarbeider 4 ansatte (pr d.d.) Videreutdanning psykisk helse, 3 sykepleiere Videreutdanning tysk Veiledningspedagogikk, 2 barnehageansatte Pågående kompetanseheving i Tverrfaglige kulturstudier (inngår i en Masterstudie) Arbeidsrelatert førskolelærerutdanning, 1 ansatt Fagbrev helsefagarbeider, 2 ansatte Videreutdanning, geriatri Videreutdanning ledelse, 1 sykepleier Omfang 30 stp 60 stp 60 stp 60 stp 15 stp Omfang 4 år 60 stp 60 stp 6

7 Etterutdanning for deltidspersonell brann ble ikke gjennomført grunnet manglende tilbud. Ansatte ved skolene har deltatt i en rekke etterutdanningskurs i regi av utdanningssamarbeidet i Midtre Namdal. Lærlingeordningen Lærlingeordningen er god rekrutteringspolitikk samtidig som lærlinger bidrar til verdiskaping og nye tanker inn i arbeidsmiljøene. Kommunen hadde i 6 lærlingeplasser innen barneog ungdomsarbeiderfag (2), kjøkkenfag (2) og helse- og omsorgsfag (2). Ved slutten av året var alle lærlingeplassene besatt, med unntak av 1 lærling i Vangstunet. 3.3 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøutvalget har gitt uttalelser til sentrale styringsdokumenter som økonomiplan, samt års- og tertialrapporter. Det er gitt uttalelse i saker om utbyggingstiltak, fysisk arbeidsmiljø og andre saker av særlig betydning for arbeidsmiljøet. Som et ledd i IA-arbeidet følger arbeidsmiljøutvalget utviklingen i sykefraværet kontinuerlig. Arbeidsmiljøutvalget tok bl.a. initiativ til etablering av nytt spiserom/pauserom på kommunehuset, og dette ble gjennomført i. Det ble nedsatt en prosjektgruppe for oppfølging av IA-arbeidet i kommunen. Gruppa rapporterer til arbeidsmiljøutvalget. Helse, miljø og sikkerhet Kommunen har undertegnet forlengelse av IA-avtalen fram til og med Avtalen forplikter arbeidsgiver på aktiv handling i større grad enn tidligere. Arbeidsmiljøprosjektet Samarbeid for et bedre arbeidsmiljø har spesielt fokus på forpliktende samarbeid mellom tillitsvalgte, vernetjenesten og ledere med sikte på styrke jobbnærvær, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. I ble det gjennomført kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet gjennom intervju med samtlige ansatte i grupper. Kartleggingen ble gjennomført av bedriftshelsetjenesten i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og hovedverneombudet. Konklusjonen var at ansatte i hovedsak var godt fornøyd med arbeidsmiljøet. Som forbedringspunkter ble det påpekt tydelige ledere, mer informasjon og bedre kommunikasjon. Under arbeidet med omorganiseringen av helse- og omsorgssektoren våren ble behovet for tydeligere lederroller søkt ivaretatt. Høsten ble det arrangert dagskurs i intern kommunikasjon for samtlige ledere og tillitsvalgte. Sommeren ble det inngått to-årig avtale med ny leverandør av bedriftshelsetjeneste, AktiMed. Det ble gjennomført felles innkjøp av kommunene Namsos, Overhalla, Fosnes og Flatanger. Etter sentral forskriftsendring i er tilbudet om bedriftshelsetjeneste vesentlig utvidet. Alle ansatte omfattes nå av avtalen. Bedriftshelsetjenesten har kartlagt behov og gitt bistand til enhetene samt deltatt i møter i AMU og i arbeidsmiljøprosjektet. Arbeidet med et elektronisk kvalitetssystem, EK, er videreført i. Alle kommunene i samkommunen har dette. Systemet skal omfatte alle vesentlige dokumenter som regulerer 7

8 kommunens virksomhet, eksempelvis styringsdokumenter, lover og forskrifter, reglement og rutinebeskrivelser. Systemet omfatter også rammer og rutiner for HMS og internkontroll. Sykefravær Fraværsart Egenmelding 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % Sykmeld. 1-3 d. 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykmeld d. 0,8 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % Sykmeld d. 1,6 % 2,4 % 2,9 % 2,4 % 2,1 % 1,8 % Sykmeld. over 56 d. 5,8 % 5,2 % 5,4 % 6,0 % 7,0 % 5,5 % SUM SYKEFRAVÆR 9,1 % 9,4 % 10,1 % 10,2 % 10,6 % 8,8 % Sykefraværet gikk betydelig ned i og har ikke vært så lavt de siste 12 år. Denne positive utviklingen har skjedd gjennom året og har trolig sammenheng med tydeligere organisering og lederroller samt enhetenes innsats gjennom arbeidsmiljøprosjektet. Det er likevel noe over målet, som er å komme under gjennomsnittet for landets kommuner. Høyt sykefravær var en av grunnene til at kommunen gikk inn i arbeidsmiljøprosjektet høsten. Attføringsutvalget kommer sammen når enkeltansatte har vedvarende helseplager og tilrettelegging på den enkelte arbeidsplass ikke er tilstrekkelig. Møtene involverer NAV for å samordne kompetanse, myndighet og virkemidler for å finne aktuelle løsninger for den ansatte. Det har vært 7 møter i Attføringsutvalget i. 3.4 Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som består av formannskapets 5 medlemmer samt 3 representanter for de ansatte. Utvalget behandler saker som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Mange enkeltsaker er kurante i forhold til lov- og avtaleverk samt lokale reglement, og behandles administrativt. 3.5 Tillitsvalgte Det har vært lagt opp til møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet i forkant av hver møterunde for å drøfte aktuelle saker som er relevante for ansattes arbeidsforhold. Kontakten mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte er forbedret gjennom denne ordningen. I har kontinuiteten vært dårligere grunnet mindre kapasitet i administrasjonen. 3.6 Seniorpolitikk Fra fylte 62 år kan ansatte velge mellom redusert arbeidstid i 10 % stilling med full lønn, eller lønnstilskudd på kr , i hel stilling. Undervisningspersonellet må velge mellom denne kommunale ordningen og en statlig ordning. Det er en bevisst politikk å legge til rette for å kunne beholde eldre arbeidstakere lengst mulig. 10 ansatte benyttet seg av ordningen i herav 1 som valgte redusert arbeidstid med full lønn og 1 som valgte statlig ordning. Kommunen har full forsikring for AFP år gjennom KLP. Ingen ansatte var omfattet av AFP år i. 8

9 3.7 Likestilling Likestilling er et prioritert område i arbeidsgiverpolitikken. Kommunen har klare regler og rutiner for bl.a. tilrettelegging, tilsetting og representasjon som ivaretar likestilling. Det er ikke rapportert avvik fra kommunenes aktivitetsplikt som arbeidsgiver når det gjelder tiltak for likestilling. Det er gitt en utfyllende redegjørelse for likestilling i årsberetningen kapittel Tariffmessige forhold og lønnsutvikling I var det et mellomoppgjør hvor det fra sentralt hold ble gitt et generelt tillegg 1,75 prosent. Det ble imidlertid foretatt normal årlig lønnsregulering for arbeidstakere i kap. 3 og 5. Dette gjelder ansatte med kun lokal lønnsfastsettelse (fagpersonell i kapittel 5 og ledere i kapittel 3) Årslønnsveksten ble sentralt beregnet til 4,25 %. 4. Årsrapport for tjenesteområdene 4.1 Økonomisk resultat for tjenesteområdene Netto driftsutgift for tjenesteområdene i kommunen, regnskap, revidert og avvik fra revidert (tall i kroner) Resultat Avvik Driftsområde Revidert Budsjett Merforbruk Mindrefor bruk Politiske organ Administrasjon Fellesutgifter Næringsutvikling *) Stedsutvikling, planlegging og byggesaker Boligbygging, bomiljø og nærmiljøtiltak Nærmiljøtiltak Førskole Grunnskole, SFO og voksenopplæring Kultur Helsetjenestene Sosialtjenestene Barnevern Pleie- og omsorgstjenestene Tiltak for eldre og funksjonshemmede Kjøkken og vaskeridrift Kommunale boliger

10 Kommunale bygg og administrasjonslokaler Samferdsel Brann Kirken og andre religiøse formål *) ekskl bruk av fond og momskompensasjon fra investeringer. Gjennom revisjonene anvendte kommunestyret 214 tusen til å øke rammene for drift. Driftsrammen for VAR-området ble økt med 512 tusen. 4.2 Politiske organ (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Politiske organ Revidert Budsjett Avvik / revidert % av Politiske styringsorganer , Valg , Regionalt samarbeid , Ordføreren , Revisjon og kontrollutvalg , SUM: , I løpet av året ble rammen for politiske organ redusert med 13 tusen. Dette skyldes i hovedsak reduserte behov for inventar og utstyr. et viser mindreutgift til regionalt samarbeid og revisjon. Det vises ellers til kapittel 2 og etterfølgende underkapitler. 4.3 Administrasjon og fellestjenester sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Administrasjon og fellesutgifter Revidert Budsjett Avvik / revidert % forbruk av Administrasjon , Felles administrasjonstjenester , EDB-drift , Servicekontor , Kommunale planprosjekter Administrasjon ,

11 18000 Diverse fellesutgifter , Eldres råd , Råd for funksjonshemmede , Ungdomsrådet , Overformynderiet , Felles personalkostnader , Sentrale tillitsvalgte , Kompetanseutvikling , Fellesutgifter , Administrasjon Budsjettrammen for administrasjon i ble i løpet av året redusert med netto 165 tusen. Det skyldes vakanser i administrasjonen samt økte rammer, hovedsakelig innen helse og familie i forbindelse med omorganisering. et viser en mindreforbruk på 112 tusen som i hovedsak skyldes reduserte utgifter til administrasjon grunnet vakanser. Fellesutgifter I løpet av året ble et vesentlig redusert gjennom intern fordeling med tilsvarende økning av rammer til følgende formål på enkelte tjenestefunksjoner: - Budsjett til dekning av lønnsvekst - Budsjett til dekning av vikarutgift og refusjon i forbindelse med sykdom og fødselspermisjon - Budsjett til planlagte kompetansehevingstiltak et viser et mindreforbruk på 653 tusen. De største elementene er ikke-ert bruk av premiefond med tusen, det vises til note 3 i regnskapet for. Videre er det reduserte utgifter til vikarlønn sykdom med 510 tusen, samt økte lønnskostnader som følge av lønnsoppgjøret. Tjenesteresultat og måloppnåelse Administrasjonens arbeid med politisk saksforberedelse, utviklingsoppgaver og planlegging har hatt stort omfang også i. Dette involverte også oppgaver med oppfølging av tjenesteproduksjon som normalt ikke hører inn under administrasjonens arbeidsfelt. Denne situasjonen ble forsterket i på grunn av vakanser både på Eiendom og teknisk og i administrasjonen. De totale oppgavene var dermed større enn kapasiteten. De faste oppgavene er gjennomført som forutsatt. De mest sentrale utviklingsoppgavene og investeringene i et ble utført av personell i administrasjonen. Planlegging, utredninger og utviklingsoppgaver er ellers kommentert under de ulike virksomhetsområdene. Det vises til etterfølgende kapitler. Andre interne tjenester Kontakten med enhetene om driftsmessige spørsmål er god. Det er stor etterspørsel etter støtte og veiledning både fra fellestjenesten, IT-tjenesten og økonomiavdelingen. 11

12 4.4 Interkommunalt samarbeid i Midtre Namdal Det foreligger egen årsmelding for samkommunen. Nærmere omtale av aktiviteter og tjenesteresultat framgår av denne, og behandles som egen sak. Namdalseid sin andel av netto driftsutgift for samarbeidsordningene i samkommunen. Samarbeidsordninger i Midtre Namdal Samkommune Revidert Budsjett Avvik / revidert % forbruk av Regionalt samarbeid , Administrasjon , EDB-drift , Forebyggende arbeid helse/sosial , Legevakt , Sosial rådgivning og veiledning , Barneverntjenester , Barneverntiltak i familien , Barneverntiltak utenfor familien , Pleie, omsorg, hjelp i institusjon , Hjemmesykepleie , Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp , Bistand til etablering av bolig Plan og utredningsarbeid , Nærings- og bygdeutvikling , Jordbruk , Skogbruk , Naturforvaltning og friluftsliv , Renter/utbytte og lån , Finans T O T A L T , Både tjenesteresultat og økonomisk resultat for Namdalseid synes tilfredsstillende ivaretatt for områdene som inngår i regionsamarbeidet. Kommunens engasjement i samkommunen har i en mindreutgift i forhold til på 686 tusen. Hovedårsakene til dette er: - Økte inntekter for skatteoppkrever gjennom salg av tjenester - Ikke benyttet avsatte midler til kvalifiseringsprogrammet og bistand til bolig - Vakanser og økte inntekter innenfor miljø og landbruk Det vises ellers til Årsberetning fra MNS. 12

13 4.5 Næringsutvikling og landbruksforvaltning sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Revidert Budsjett Avvik / revidert % forbruk av Næringsutvikling Utbygging næringsområder , Nærings- og bygdeutvikling , Jordbruk , Skogbruk , SUM: 325 og , Merforbruket på 144 tusen skyldes i hovedsak - mindreinntekt fra momskompensasjon fra investeringer grunnet forsinket gjennomføring - merforbruk til jordbruk skyldes i hovedsak at ert momskompensasjon for elveforbygging i Austerelva ikke kompenseres. - det vises for øvrig til kap. 4.4 vedrørende jord og skogbruk. Tjenesteresultat og måloppnåelse Kommunens innsats for næringsutvikling ble i hovedsak gjennomført i samsvar med et. Framdriften i flere kommunale investeringsprosjekter er av ulike årsaker svakere enn planlagt. Dette skyldes dels kommunens kapasitet som har vært mindre enn forutsatt, dels utenforliggende forhold som er vanskelig å kontrollere for kommunen. Næringspolitisk samarbeid i MNS Det vises til årsmeldingen fra samkommunen. Prosjekter og bedriftsretta tiltak Kommunens småsamfunnsprosjekt, UNGskaperlyst, er gjennomført som planlagt og ble avsluttet i. Videreføring av tiltak ble behandlet i Utbygging av Statlandvassdraget for reetablering av kraftproduksjon er forsinket grunnet avklaring av rettigheter. Det ble avsatt150 tusen til fond for egenkapitallån til industriutvikling i, i tillegg ble fondet styrket med ytterligere 35 tusen gjennom innbetalte avdrag. Det ble ikke gitt tilsagn fra fondet. For øvrig har næringslivet hatt tilgang på virkemidler gjennom Utviklingsfondet for Midtre Namdal og ordinære fylkeskommunale og statlige ordninger. Arbeidet med utredning av tiltak i strandsonen på Statland har tall lengre tid enn planlagt grunnet tidkrevende grunnundersøkelser. Den lokale driftsløsningen for turistinformasjon med Sentrum Auto er videreført i. Kommunens medlemskap i Foreningen Kystriksveien er videreført. 13

14 Tilskudd fra næringsfondet i MNR til lokale næringsorganisasjoner for gjennomføring av fellestiltak for næringsutvikling ble videreført. 4.6 Stedsutvikling, planlegging, bygge- og eiendomssaker sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Revidert Budsjett Avvik / revidert % av Stedsutvikling, planlegging og byggesaker Plan og utredningsarbeid , Byggesaker , Kart og oppmåling , SUM: , Driftsutgiftene til plan og utredningsarbeid har vært mindre enn forutsatt. Dette skyldes at planlagt kjøp av ekstern bistand i forbindelse med revisjon av kommuneplan ikke er gjennomført. Det er en liten svikt i gebyrinntektene for oppmålingssaker. Resultatet for kart og oppmålingstjenesten viser et overforbruk knyttet til betydelig høyere kostnader for kjøp av tjenester. Revisjon av kommuneplanen Arbeidet med revisjon av kommuneplanen med arealdel, samt klima- og energiplan ble videreført. Planprogram og planstrategi ble vedtatt i. Planlagt ferdigstillelse i ble ikke gjennomført grunnet vakanser i enheten. På grunn av ny valgperiode er det krav om revisjon av planstrategien tidlig i perioden. Vindkraftanlegg og ny overføringslinje for kraft NVE ga den Statnett konsesjon for bygging av ny 420 kv linje fra Namsos til Roan. Vedtaket er senere påklaget sammen med konsesjoner for vindkraftanlegg i andre kommuner. Klagene ligger fortsatt til behandling i Olje- og energidepartementet. Det er avklart at klagene må behandles før det tas stilling til nye konsesjonssøknader, for eksempel Breivikfjellet. Dåapma nasjonalpark Arbeidet med utredning av mulig nasjonalpark ble videreført. Arbeidet har i vært konsentrert om verneforskriften. Verran kommune trakk seg fra utredningsarbeidet. Tidligere har Roan kommune trukket seg. Direktoratet for naturforvaltning har avklart at gjenværende areal likevel tilfredsstiller verneformålet. Regulering, bygge- og eiendomssaker Saker etter plan- og bygningsloven har økt noe i. Dispensasjonssaker øker fortsatt betydelig, og er delvis en følge av at kommuneplanens arealdel ikke er revidert. Antall oppmålingssaker er fortsatt lavt i forhold til tidligere. Dette skyldes delvis liten kapasitet hos leverandør av tjenesten, Flatanger kommune. Det er et stort etterslep av oppmålingssaker som må finne sin løsning kommende år. 14

15 Følgende nye reguleringsplaner ble vedtatt i : Reguleringsplan for Dalen pukkverk Statistikk Saker ferdigbehandlet etter plan- og bygningsloven og delingsloven. Sakstype/år Søknad om tiltak u/ansvarsrett (tidl. Melding) Søknad om tiltak (tidl. byggetillatelse) Oppmålingssaker Nye reg.planer/bebyggelsesplaner/ Endring reg.planer/bebyggelsesplaner Dispensasjoner Klagesaker Sum saker Boligbygging, bomiljø- og nærmiljøtiltak sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Revidert Budsjett Avvik / revidert % forbruk av Boligbygging, bomiljø- og nærmiljøtiltak Boligbygging, bomiljøtiltak , Nærmiljøtiltak , SUM: , et viser et mindreforbruk på 78 tusen. Dette skyldes hovedsakelig momskompensasjon fra investeringsprosjekt med forsinket gjennomføring. Det ble inngått avtale om prosjektering av Kløvertunet. Prosjekteringen viste betydelig kostnadsøkning og det ble gitt tilleggsbevilgning på 3,0 mill i Det gis årlige tilskudd til velforeninger, hagelag og lignende til vedlikehold av fellesarealer. Nytt park- og aktivitetsanlegg i Namdalseid sentrum ble ikke gjennomført på grunn av manglende kapasitet fra kommunens side og usikkerhet knyttet til planene for fylkesveien. Ballbingeprosjektet ved Vangstunet ble gjort klart for å kunne tas i bruk våren Bærekraftig utvikling og miljø Avfallshåndtering og gjenvinning Kommunens vedtatte målsetting innen avfall er å redusere avfallsmengden fra kommunal drift med 5 % i perioden For år oppgikk total avfallsmengde til kg. 15

16 Avfallsmengdene for de viktigste fraksjonene i er synliggjort og i sum for alle bygg innebærer dette 1200 kg matavfall, 2020 kg avsvertningspapir, 7194 kg brunt papir og papp og kg brennbart restavfall. Reduksjonen i avfall motsvarer 2,3 % i. Energiforbruk i bygninger og anlegg Kommunens vedtatte målsetting innen energi er å redusere forbruket knyttet til dagens bygningsvolum inkludert kommunehuset til MWh i år Dette innebærer en reduksjon på 15 % sammenlignet med nivået i Nivået i 2008 var på 3324 MWh. Energiforbruket i oppgikk til 3133 MWh for kommunale bygg og kommunehuset AS, hvilket motsvarer en reduksjon med ca. 5,7 % jevnført energiforbruket i Førskole sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Revidert Budsjett Avvik / revidert % forbruk av Førskolen 0 Barnehage , Styrket tilbud til barnehagebarn , Førskolelokaler , SUM: , Rammen for førskolen ble redusert med 11 tusen i løpet av året. Tilskudd til privat barnehage ble høyere enn ert. Samtidig ble lønnsutgiftene redusert pga av lavere lønnsnivå og vakanser. Stjerten fikk svikt i foreldrebetalingen pga redusert belegg høst. Rammen for styrket tilbud knyttet til språkstimulering ble økt med 47 tusen. Rammen til førskolelokaler ble økt 49 tusen knytte til økte energikostnader og kommunale avgifter. Avviket mellom og regnskap skyldes i hovedsak mindre forbruk av diverse materiell og reduserte energiutgifter. Førskolelokaler kommenteres under kapittel Spesielle utfordringer: Utbyggingen ved Vangstunet barnehage har vært med på å forsinke noen prosesser, særlig på ledernivå pga mye støy og lite arbeidsro. Vangstunet barnehage har problemer med å leie inn vikarer i korttidsfravær da de faste vikarene allerede brukes opp mot langtidsfravær. I tillegg har barnehagen ikke hatt lærling i, men har leid inn vikar i deler av stillingen. Takket være lite fravær, har bemanningen likevel fungert stort sett tilfredsstillende. Vikarsituasjonen oppleves likevel som sårbar. Stjerten hadde lærling. 16

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Holtålen. Holtålen Kommune. - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008

Holtålen. Holtålen Kommune. - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008 Årsmelding 2008 Innholdsfortegnelse: 1 FINANSKAPITAL- PENGENE... 4 1.1.1 Driften... 4 1.1.2 Rammeområde 1... 5 1.1.3 Grunnskolene... 6 1.1.4

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar 2 1.1 Innledning 2 1.2 Generelt 2 1.3 Organisasjon 3 1.4 Drift 3 1.5 Planverk 3 1.6 Utviklingstrekk

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Årsmelding 2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 4 0. UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP... 5 0.1 BEGREPER... 5 0.1 GRUNNLAG OG

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer