Namdalseid kommune Årsmelding 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namdalseid kommune Årsmelding 2011"

Transkript

1 Namdalseid kommune Årsmelding 1

2 Innhold 1. FORORD VIRKSOMHETEN TIL KOMMUNESTYRET OG POLITISKE UTVALG SAMMENSETNING AV POLITISKE UTVALG I PERIODEN SAMMENSETNING AV POLITISKE UTVALG I PERIODEN AKTIVITET STØRRE ENKELTSAKER I KOMMUNESTYRET ORGANISASJON OG PERSONAL ENDRINGER I STILLINGSHJEMLER KOMPETANSEUTVIKLING ARBEIDSMILJØ ADMINISTRASJONSUTVALGET TILLITSVALGTE SENIORPOLITIKK LIKESTILLING TARIFFMESSIGE FORHOLD OG LØNNSUTVIKLING ÅRSRAPPORT FOR TJENESTEOMRÅDENE ØKONOMISK RESULTAT FOR TJENESTEOMRÅDENE POLITISKE ORGAN ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER INTERKOMMUNALT SAMARBEID I MIDTRE NAMDAL NÆRINGSUTVIKLING OG LANDBRUKSFORVALTNING STEDSUTVIKLING, PLANLEGGING, BYGGE- OG EIENDOMSSAKER BOLIGBYGGING, BOMILJØ- OG NÆRMILJØTILTAK BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG MILJØ FØRSKOLE HELSETJENESTER, SOSIALTJENESTER OG BARNEVERN SOSIALTJENESTER/NAV PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE KJØKKEN OG VASKERIDRIFT KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BYGNINGSDRIFTEN SAMFERDSEL OG VEGER BRANNVERN KIRKEN VANNFORSYNING, AVLØP, RENOVASJON OG FEIING VEDLEGG BEFOLKNING REGISTRERTE ARBEIDSLEDIGE

3 1. Forord Årsmelding for følger i stor grad samme opplegg som tidligere år. En har valgt å dele rapporteringen i to saker som fremmes for politisk behandling. Begrunnelsen for at en har valgt å dele rapporteringen i to, er ønske om en tydeligere årsberetning i forhold til økonomisk rapportering samtidig som en ønsker å gi en god virksomhetsrapportering. Praktiske hensyn taler også for en slik deling. Årsmeldingen har en friere form enn årsberetningen. Den bygger på informasjon fra enhetene og administrasjonens vurderinger med hensyn til rapportering av resultat for tjenesteområdene og tar utgangspunkt i vedtatte prioriteringer i års, kommunale planer og nasjonale føringer. Av rasjonelle hensyn redegjør ikke årsmeldingen for detaljene i planlagt virksomhet. Det vises til for og økonomiplan 2014 for nærmere opplysninger om dette. Nøkkeltall for ressursbruk og tjenesteresultat rapporteres også gjennom KOSTRA. Nøkkeltall fra KOSTRA er tilgjengelig på et senere tidspunkt enn regnskapet. De supplerer årsberetningen og brukes som grunnlag for neste langtids. Årsmeldingen for tjenesteområdene i kapittel 4 bygger bl.a. på rapport fra alle enhetslederne. 2. Virksomheten til kommunestyret og politiske utvalg 2.1 Sammensetning av politiske utvalg i perioden Kommunestyret Arbeiderpartiet (6) Senterpartiet (10) Venstre (1) KrF (1) Sosialistisk Venstreparti (1) Bjørn Engen Steinar Lyngstad Agnar Forbord Olav Johan Mork Sissel Hustad Tove Sagnes Astrid Fossum Thore-Jørgen Gustavsen Anita A. Brattgjerd Oddbjørn Kristensen Nils Johan Kaldahl Jorunn Hansen Arne Bratberg Knut Inge Westerhus Tone Beate Fossli Nina Edel Damås Ragnar Westerhus Anne Mette Buvarp Agnar Moe Tove Sagnes, Ap, fikk permisjon fra alle politiske verv i perioden vara Leif Skorstad ble fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Tove Sagnes sin permisjon. 3

4 Formannskapet Planutvalget Steinar Lyngstad Ordfører Tone Beate Fossli Leder Tove Sagnes Varaordfører Ragnar Westerhus Nestleder Astrid Fossum Jorunn Hansen Anita A. Brattgjerd Agnar Forbord Bjørn Engen Olav Johan Mork Tove Sagnes, Ap, fikk permisjon fra alle politiske verv i perioden Thore Jørgen Gustavsen ble fast medlem i formannskapet i Tove Sagnes sin permisjon. Bjørn Engen, Ap, ble valgt som varaordfører i Tove Sagnes sin permisjon. 2.2 Sammensetning av politiske utvalg i perioden Kommunestyret Arbeiderpartiet (6) Senterpartiet (10) Venstre (1) KrF (1) Høyre (1) Kåre Heggdal Steinar Lyngstad Agnar Forbord Olav Johan Mork Magne Derås Jorunn Hansen Tone Beate Fossli Annette Skjengen Christina Staven Arne Bratberg Nils Johan Kaldahl Bjørn Engen Nina Edel Damås Hans Jarle Stein Roger Bendiksen Agnar Moe Astrid Fossum Bjørn Dag Derås Ragnar Westerhus Formannskapet Planutvalget Steinar Lyngstad Ordfører Tone Beate Fossli Leder Arne Bratberg Varaordfører Agnar Moe Nestleder Tone Beate Fossli Hans Jarle Stein Nils Johan Kaldahl Magne Derås Jorunn Hansen Agnar Forbord 4

5 2.3 Aktivitet Antall saker Politisk organ 2009 Planutvalg Formannskap Kommunestyre Sum politiske organ Administrasjonsutvalg Arbeidsmiljøutvalg Eldrerådet Ungdomsrådet Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Større enkeltsaker i kommunestyret PS 04/11 Deltakelse i PREMIS- rusforebyggende samhandling PS 05/11 Rådmannens fratredelse. Avtale. PS 08/11 Organisering helse- og omsorgstjenesten. PS 10/11 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Østerelva. Kommunal garanti. PS 11/11 Planprogram Fv17/Fv729 Kvarving Sprova Malm, høring. PS 18/11 Kvalitetsutviklingsprogram for grunnskolene i MN tiltaksdel PS 21/11 Videreføring av prosjektet Eldueid. PS 22/11 Manifest mot mobbing. PS 25/11 Reguleringsplan for Dalen pukkverk 2. gangs behandling. PS 26/11 Utbygging av Namdalseid helsetun, valg av løsning og fremdriftsplan. PS 33/11 Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån til kunstgressbane. PS 34/11 Utbygging av Vangstunet barnehage antakelse av anbud og endring. PS 39/11 Deltakelse i Ny Giv bedre gjennomføring. PS 41/11 Ung skaperlyst.erfaringer fra et småsamfunnsprosjekt. PS 50/11 Sikringsarbeid Hølbekken i forbindelse med utbygging av Vangstunet barnehage. PS 82/11 Revidert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2012 PS 83/11 Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet PS 95/11 Kommunal garanti for lån til Namdalseid Idrettslag I tillegg kommer et betydelig antall drøftings- og orienteringssaker, både i kommunestyret og i formannskapet. 5

6 3. Organisasjon og personal 3.1 Endringer i stillingshjemler Faste stillinger har økt betydelig fra Dette skyldes hovedsaklig ny tjeneste for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved Kløvertunet og økt grunnbemanning innenfor pleie og omsorg. Avdeling Hjemler Hjemler Hjemler Hjemler Sentraladministrasjonen 11,90 11,9 12,6 11,6 Namdalseid skole 23,84 24,81 24,24 24,16 Statland skole og bhg 10,48 10,7 10,7 10,5 Vangstunet barnehage 10,12 12,82 14,4 14,27 Kultur og service 6,94 6,74 6,74 6,74 Helse og familie 12,29 9,0 9,0 17,08 Omsorg Namdalseid 43,21 54,16 53,72 52,31 Omsorg Statland 6,18 7,23 6,51 0 Kjøkken og vaskeri 5,67 5,67 5,67 5,67 Eiendom og teknisk 15,77 15,77 15,98 15,98 Sum 146,4 158,8 159,56 158,31 Herav lærlinger Forklaringer til tabellen: - Rådgiver plan- og byggesak flyttet fra sentraladministrasjonen til Eiendom og teknisk - Kløvertunet flyttet fra Omsorg Namdalseid til Helse og familie - Omsorg Statland flyttet til Omsorg Namdalseid Hjemler som ikke har vært i bruk: - 1 lærling ved Vangstunet 2. halvår 3.2 Kompetanseutvikling Kompetanseutviklingen skjer gjennom individuell etter- og videreutdanning, felles kurs for ansatte og målrettet rekruttering ved ledige stillinger. Flere av tiltakene er delfinansiert av staten. Fullført kompetanseheving i Rektorskolen, 1 rektor Fagbrev helsefagarbeider 4 ansatte (pr d.d.) Videreutdanning psykisk helse, 3 sykepleiere Videreutdanning tysk Veiledningspedagogikk, 2 barnehageansatte Pågående kompetanseheving i Tverrfaglige kulturstudier (inngår i en Masterstudie) Arbeidsrelatert førskolelærerutdanning, 1 ansatt Fagbrev helsefagarbeider, 2 ansatte Videreutdanning, geriatri Videreutdanning ledelse, 1 sykepleier Omfang 30 stp 60 stp 60 stp 60 stp 15 stp Omfang 4 år 60 stp 60 stp 6

7 Etterutdanning for deltidspersonell brann ble ikke gjennomført grunnet manglende tilbud. Ansatte ved skolene har deltatt i en rekke etterutdanningskurs i regi av utdanningssamarbeidet i Midtre Namdal. Lærlingeordningen Lærlingeordningen er god rekrutteringspolitikk samtidig som lærlinger bidrar til verdiskaping og nye tanker inn i arbeidsmiljøene. Kommunen hadde i 6 lærlingeplasser innen barneog ungdomsarbeiderfag (2), kjøkkenfag (2) og helse- og omsorgsfag (2). Ved slutten av året var alle lærlingeplassene besatt, med unntak av 1 lærling i Vangstunet. 3.3 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøutvalget har gitt uttalelser til sentrale styringsdokumenter som økonomiplan, samt års- og tertialrapporter. Det er gitt uttalelse i saker om utbyggingstiltak, fysisk arbeidsmiljø og andre saker av særlig betydning for arbeidsmiljøet. Som et ledd i IA-arbeidet følger arbeidsmiljøutvalget utviklingen i sykefraværet kontinuerlig. Arbeidsmiljøutvalget tok bl.a. initiativ til etablering av nytt spiserom/pauserom på kommunehuset, og dette ble gjennomført i. Det ble nedsatt en prosjektgruppe for oppfølging av IA-arbeidet i kommunen. Gruppa rapporterer til arbeidsmiljøutvalget. Helse, miljø og sikkerhet Kommunen har undertegnet forlengelse av IA-avtalen fram til og med Avtalen forplikter arbeidsgiver på aktiv handling i større grad enn tidligere. Arbeidsmiljøprosjektet Samarbeid for et bedre arbeidsmiljø har spesielt fokus på forpliktende samarbeid mellom tillitsvalgte, vernetjenesten og ledere med sikte på styrke jobbnærvær, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. I ble det gjennomført kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet gjennom intervju med samtlige ansatte i grupper. Kartleggingen ble gjennomført av bedriftshelsetjenesten i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og hovedverneombudet. Konklusjonen var at ansatte i hovedsak var godt fornøyd med arbeidsmiljøet. Som forbedringspunkter ble det påpekt tydelige ledere, mer informasjon og bedre kommunikasjon. Under arbeidet med omorganiseringen av helse- og omsorgssektoren våren ble behovet for tydeligere lederroller søkt ivaretatt. Høsten ble det arrangert dagskurs i intern kommunikasjon for samtlige ledere og tillitsvalgte. Sommeren ble det inngått to-årig avtale med ny leverandør av bedriftshelsetjeneste, AktiMed. Det ble gjennomført felles innkjøp av kommunene Namsos, Overhalla, Fosnes og Flatanger. Etter sentral forskriftsendring i er tilbudet om bedriftshelsetjeneste vesentlig utvidet. Alle ansatte omfattes nå av avtalen. Bedriftshelsetjenesten har kartlagt behov og gitt bistand til enhetene samt deltatt i møter i AMU og i arbeidsmiljøprosjektet. Arbeidet med et elektronisk kvalitetssystem, EK, er videreført i. Alle kommunene i samkommunen har dette. Systemet skal omfatte alle vesentlige dokumenter som regulerer 7

8 kommunens virksomhet, eksempelvis styringsdokumenter, lover og forskrifter, reglement og rutinebeskrivelser. Systemet omfatter også rammer og rutiner for HMS og internkontroll. Sykefravær Fraværsart Egenmelding 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % Sykmeld. 1-3 d. 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykmeld d. 0,8 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % Sykmeld d. 1,6 % 2,4 % 2,9 % 2,4 % 2,1 % 1,8 % Sykmeld. over 56 d. 5,8 % 5,2 % 5,4 % 6,0 % 7,0 % 5,5 % SUM SYKEFRAVÆR 9,1 % 9,4 % 10,1 % 10,2 % 10,6 % 8,8 % Sykefraværet gikk betydelig ned i og har ikke vært så lavt de siste 12 år. Denne positive utviklingen har skjedd gjennom året og har trolig sammenheng med tydeligere organisering og lederroller samt enhetenes innsats gjennom arbeidsmiljøprosjektet. Det er likevel noe over målet, som er å komme under gjennomsnittet for landets kommuner. Høyt sykefravær var en av grunnene til at kommunen gikk inn i arbeidsmiljøprosjektet høsten. Attføringsutvalget kommer sammen når enkeltansatte har vedvarende helseplager og tilrettelegging på den enkelte arbeidsplass ikke er tilstrekkelig. Møtene involverer NAV for å samordne kompetanse, myndighet og virkemidler for å finne aktuelle løsninger for den ansatte. Det har vært 7 møter i Attføringsutvalget i. 3.4 Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som består av formannskapets 5 medlemmer samt 3 representanter for de ansatte. Utvalget behandler saker som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Mange enkeltsaker er kurante i forhold til lov- og avtaleverk samt lokale reglement, og behandles administrativt. 3.5 Tillitsvalgte Det har vært lagt opp til møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet i forkant av hver møterunde for å drøfte aktuelle saker som er relevante for ansattes arbeidsforhold. Kontakten mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte er forbedret gjennom denne ordningen. I har kontinuiteten vært dårligere grunnet mindre kapasitet i administrasjonen. 3.6 Seniorpolitikk Fra fylte 62 år kan ansatte velge mellom redusert arbeidstid i 10 % stilling med full lønn, eller lønnstilskudd på kr , i hel stilling. Undervisningspersonellet må velge mellom denne kommunale ordningen og en statlig ordning. Det er en bevisst politikk å legge til rette for å kunne beholde eldre arbeidstakere lengst mulig. 10 ansatte benyttet seg av ordningen i herav 1 som valgte redusert arbeidstid med full lønn og 1 som valgte statlig ordning. Kommunen har full forsikring for AFP år gjennom KLP. Ingen ansatte var omfattet av AFP år i. 8

9 3.7 Likestilling Likestilling er et prioritert område i arbeidsgiverpolitikken. Kommunen har klare regler og rutiner for bl.a. tilrettelegging, tilsetting og representasjon som ivaretar likestilling. Det er ikke rapportert avvik fra kommunenes aktivitetsplikt som arbeidsgiver når det gjelder tiltak for likestilling. Det er gitt en utfyllende redegjørelse for likestilling i årsberetningen kapittel Tariffmessige forhold og lønnsutvikling I var det et mellomoppgjør hvor det fra sentralt hold ble gitt et generelt tillegg 1,75 prosent. Det ble imidlertid foretatt normal årlig lønnsregulering for arbeidstakere i kap. 3 og 5. Dette gjelder ansatte med kun lokal lønnsfastsettelse (fagpersonell i kapittel 5 og ledere i kapittel 3) Årslønnsveksten ble sentralt beregnet til 4,25 %. 4. Årsrapport for tjenesteområdene 4.1 Økonomisk resultat for tjenesteområdene Netto driftsutgift for tjenesteområdene i kommunen, regnskap, revidert og avvik fra revidert (tall i kroner) Resultat Avvik Driftsområde Revidert Budsjett Merforbruk Mindrefor bruk Politiske organ Administrasjon Fellesutgifter Næringsutvikling *) Stedsutvikling, planlegging og byggesaker Boligbygging, bomiljø og nærmiljøtiltak Nærmiljøtiltak Førskole Grunnskole, SFO og voksenopplæring Kultur Helsetjenestene Sosialtjenestene Barnevern Pleie- og omsorgstjenestene Tiltak for eldre og funksjonshemmede Kjøkken og vaskeridrift Kommunale boliger

10 Kommunale bygg og administrasjonslokaler Samferdsel Brann Kirken og andre religiøse formål *) ekskl bruk av fond og momskompensasjon fra investeringer. Gjennom revisjonene anvendte kommunestyret 214 tusen til å øke rammene for drift. Driftsrammen for VAR-området ble økt med 512 tusen. 4.2 Politiske organ (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Politiske organ Revidert Budsjett Avvik / revidert % av Politiske styringsorganer , Valg , Regionalt samarbeid , Ordføreren , Revisjon og kontrollutvalg , SUM: , I løpet av året ble rammen for politiske organ redusert med 13 tusen. Dette skyldes i hovedsak reduserte behov for inventar og utstyr. et viser mindreutgift til regionalt samarbeid og revisjon. Det vises ellers til kapittel 2 og etterfølgende underkapitler. 4.3 Administrasjon og fellestjenester sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Administrasjon og fellesutgifter Revidert Budsjett Avvik / revidert % forbruk av Administrasjon , Felles administrasjonstjenester , EDB-drift , Servicekontor , Kommunale planprosjekter Administrasjon ,

11 18000 Diverse fellesutgifter , Eldres råd , Råd for funksjonshemmede , Ungdomsrådet , Overformynderiet , Felles personalkostnader , Sentrale tillitsvalgte , Kompetanseutvikling , Fellesutgifter , Administrasjon Budsjettrammen for administrasjon i ble i løpet av året redusert med netto 165 tusen. Det skyldes vakanser i administrasjonen samt økte rammer, hovedsakelig innen helse og familie i forbindelse med omorganisering. et viser en mindreforbruk på 112 tusen som i hovedsak skyldes reduserte utgifter til administrasjon grunnet vakanser. Fellesutgifter I løpet av året ble et vesentlig redusert gjennom intern fordeling med tilsvarende økning av rammer til følgende formål på enkelte tjenestefunksjoner: - Budsjett til dekning av lønnsvekst - Budsjett til dekning av vikarutgift og refusjon i forbindelse med sykdom og fødselspermisjon - Budsjett til planlagte kompetansehevingstiltak et viser et mindreforbruk på 653 tusen. De største elementene er ikke-ert bruk av premiefond med tusen, det vises til note 3 i regnskapet for. Videre er det reduserte utgifter til vikarlønn sykdom med 510 tusen, samt økte lønnskostnader som følge av lønnsoppgjøret. Tjenesteresultat og måloppnåelse Administrasjonens arbeid med politisk saksforberedelse, utviklingsoppgaver og planlegging har hatt stort omfang også i. Dette involverte også oppgaver med oppfølging av tjenesteproduksjon som normalt ikke hører inn under administrasjonens arbeidsfelt. Denne situasjonen ble forsterket i på grunn av vakanser både på Eiendom og teknisk og i administrasjonen. De totale oppgavene var dermed større enn kapasiteten. De faste oppgavene er gjennomført som forutsatt. De mest sentrale utviklingsoppgavene og investeringene i et ble utført av personell i administrasjonen. Planlegging, utredninger og utviklingsoppgaver er ellers kommentert under de ulike virksomhetsområdene. Det vises til etterfølgende kapitler. Andre interne tjenester Kontakten med enhetene om driftsmessige spørsmål er god. Det er stor etterspørsel etter støtte og veiledning både fra fellestjenesten, IT-tjenesten og økonomiavdelingen. 11

12 4.4 Interkommunalt samarbeid i Midtre Namdal Det foreligger egen årsmelding for samkommunen. Nærmere omtale av aktiviteter og tjenesteresultat framgår av denne, og behandles som egen sak. Namdalseid sin andel av netto driftsutgift for samarbeidsordningene i samkommunen. Samarbeidsordninger i Midtre Namdal Samkommune Revidert Budsjett Avvik / revidert % forbruk av Regionalt samarbeid , Administrasjon , EDB-drift , Forebyggende arbeid helse/sosial , Legevakt , Sosial rådgivning og veiledning , Barneverntjenester , Barneverntiltak i familien , Barneverntiltak utenfor familien , Pleie, omsorg, hjelp i institusjon , Hjemmesykepleie , Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp , Bistand til etablering av bolig Plan og utredningsarbeid , Nærings- og bygdeutvikling , Jordbruk , Skogbruk , Naturforvaltning og friluftsliv , Renter/utbytte og lån , Finans T O T A L T , Både tjenesteresultat og økonomisk resultat for Namdalseid synes tilfredsstillende ivaretatt for områdene som inngår i regionsamarbeidet. Kommunens engasjement i samkommunen har i en mindreutgift i forhold til på 686 tusen. Hovedårsakene til dette er: - Økte inntekter for skatteoppkrever gjennom salg av tjenester - Ikke benyttet avsatte midler til kvalifiseringsprogrammet og bistand til bolig - Vakanser og økte inntekter innenfor miljø og landbruk Det vises ellers til Årsberetning fra MNS. 12

13 4.5 Næringsutvikling og landbruksforvaltning sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Revidert Budsjett Avvik / revidert % forbruk av Næringsutvikling Utbygging næringsområder , Nærings- og bygdeutvikling , Jordbruk , Skogbruk , SUM: 325 og , Merforbruket på 144 tusen skyldes i hovedsak - mindreinntekt fra momskompensasjon fra investeringer grunnet forsinket gjennomføring - merforbruk til jordbruk skyldes i hovedsak at ert momskompensasjon for elveforbygging i Austerelva ikke kompenseres. - det vises for øvrig til kap. 4.4 vedrørende jord og skogbruk. Tjenesteresultat og måloppnåelse Kommunens innsats for næringsutvikling ble i hovedsak gjennomført i samsvar med et. Framdriften i flere kommunale investeringsprosjekter er av ulike årsaker svakere enn planlagt. Dette skyldes dels kommunens kapasitet som har vært mindre enn forutsatt, dels utenforliggende forhold som er vanskelig å kontrollere for kommunen. Næringspolitisk samarbeid i MNS Det vises til årsmeldingen fra samkommunen. Prosjekter og bedriftsretta tiltak Kommunens småsamfunnsprosjekt, UNGskaperlyst, er gjennomført som planlagt og ble avsluttet i. Videreføring av tiltak ble behandlet i Utbygging av Statlandvassdraget for reetablering av kraftproduksjon er forsinket grunnet avklaring av rettigheter. Det ble avsatt150 tusen til fond for egenkapitallån til industriutvikling i, i tillegg ble fondet styrket med ytterligere 35 tusen gjennom innbetalte avdrag. Det ble ikke gitt tilsagn fra fondet. For øvrig har næringslivet hatt tilgang på virkemidler gjennom Utviklingsfondet for Midtre Namdal og ordinære fylkeskommunale og statlige ordninger. Arbeidet med utredning av tiltak i strandsonen på Statland har tall lengre tid enn planlagt grunnet tidkrevende grunnundersøkelser. Den lokale driftsløsningen for turistinformasjon med Sentrum Auto er videreført i. Kommunens medlemskap i Foreningen Kystriksveien er videreført. 13

14 Tilskudd fra næringsfondet i MNR til lokale næringsorganisasjoner for gjennomføring av fellestiltak for næringsutvikling ble videreført. 4.6 Stedsutvikling, planlegging, bygge- og eiendomssaker sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Revidert Budsjett Avvik / revidert % av Stedsutvikling, planlegging og byggesaker Plan og utredningsarbeid , Byggesaker , Kart og oppmåling , SUM: , Driftsutgiftene til plan og utredningsarbeid har vært mindre enn forutsatt. Dette skyldes at planlagt kjøp av ekstern bistand i forbindelse med revisjon av kommuneplan ikke er gjennomført. Det er en liten svikt i gebyrinntektene for oppmålingssaker. Resultatet for kart og oppmålingstjenesten viser et overforbruk knyttet til betydelig høyere kostnader for kjøp av tjenester. Revisjon av kommuneplanen Arbeidet med revisjon av kommuneplanen med arealdel, samt klima- og energiplan ble videreført. Planprogram og planstrategi ble vedtatt i. Planlagt ferdigstillelse i ble ikke gjennomført grunnet vakanser i enheten. På grunn av ny valgperiode er det krav om revisjon av planstrategien tidlig i perioden. Vindkraftanlegg og ny overføringslinje for kraft NVE ga den Statnett konsesjon for bygging av ny 420 kv linje fra Namsos til Roan. Vedtaket er senere påklaget sammen med konsesjoner for vindkraftanlegg i andre kommuner. Klagene ligger fortsatt til behandling i Olje- og energidepartementet. Det er avklart at klagene må behandles før det tas stilling til nye konsesjonssøknader, for eksempel Breivikfjellet. Dåapma nasjonalpark Arbeidet med utredning av mulig nasjonalpark ble videreført. Arbeidet har i vært konsentrert om verneforskriften. Verran kommune trakk seg fra utredningsarbeidet. Tidligere har Roan kommune trukket seg. Direktoratet for naturforvaltning har avklart at gjenværende areal likevel tilfredsstiller verneformålet. Regulering, bygge- og eiendomssaker Saker etter plan- og bygningsloven har økt noe i. Dispensasjonssaker øker fortsatt betydelig, og er delvis en følge av at kommuneplanens arealdel ikke er revidert. Antall oppmålingssaker er fortsatt lavt i forhold til tidligere. Dette skyldes delvis liten kapasitet hos leverandør av tjenesten, Flatanger kommune. Det er et stort etterslep av oppmålingssaker som må finne sin løsning kommende år. 14

15 Følgende nye reguleringsplaner ble vedtatt i : Reguleringsplan for Dalen pukkverk Statistikk Saker ferdigbehandlet etter plan- og bygningsloven og delingsloven. Sakstype/år Søknad om tiltak u/ansvarsrett (tidl. Melding) Søknad om tiltak (tidl. byggetillatelse) Oppmålingssaker Nye reg.planer/bebyggelsesplaner/ Endring reg.planer/bebyggelsesplaner Dispensasjoner Klagesaker Sum saker Boligbygging, bomiljø- og nærmiljøtiltak sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Revidert Budsjett Avvik / revidert % forbruk av Boligbygging, bomiljø- og nærmiljøtiltak Boligbygging, bomiljøtiltak , Nærmiljøtiltak , SUM: , et viser et mindreforbruk på 78 tusen. Dette skyldes hovedsakelig momskompensasjon fra investeringsprosjekt med forsinket gjennomføring. Det ble inngått avtale om prosjektering av Kløvertunet. Prosjekteringen viste betydelig kostnadsøkning og det ble gitt tilleggsbevilgning på 3,0 mill i Det gis årlige tilskudd til velforeninger, hagelag og lignende til vedlikehold av fellesarealer. Nytt park- og aktivitetsanlegg i Namdalseid sentrum ble ikke gjennomført på grunn av manglende kapasitet fra kommunens side og usikkerhet knyttet til planene for fylkesveien. Ballbingeprosjektet ved Vangstunet ble gjort klart for å kunne tas i bruk våren Bærekraftig utvikling og miljø Avfallshåndtering og gjenvinning Kommunens vedtatte målsetting innen avfall er å redusere avfallsmengden fra kommunal drift med 5 % i perioden For år oppgikk total avfallsmengde til kg. 15

16 Avfallsmengdene for de viktigste fraksjonene i er synliggjort og i sum for alle bygg innebærer dette 1200 kg matavfall, 2020 kg avsvertningspapir, 7194 kg brunt papir og papp og kg brennbart restavfall. Reduksjonen i avfall motsvarer 2,3 % i. Energiforbruk i bygninger og anlegg Kommunens vedtatte målsetting innen energi er å redusere forbruket knyttet til dagens bygningsvolum inkludert kommunehuset til MWh i år Dette innebærer en reduksjon på 15 % sammenlignet med nivået i Nivået i 2008 var på 3324 MWh. Energiforbruket i oppgikk til 3133 MWh for kommunale bygg og kommunehuset AS, hvilket motsvarer en reduksjon med ca. 5,7 % jevnført energiforbruket i Førskole sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Revidert Budsjett Avvik / revidert % forbruk av Førskolen 0 Barnehage , Styrket tilbud til barnehagebarn , Førskolelokaler , SUM: , Rammen for førskolen ble redusert med 11 tusen i løpet av året. Tilskudd til privat barnehage ble høyere enn ert. Samtidig ble lønnsutgiftene redusert pga av lavere lønnsnivå og vakanser. Stjerten fikk svikt i foreldrebetalingen pga redusert belegg høst. Rammen for styrket tilbud knyttet til språkstimulering ble økt med 47 tusen. Rammen til førskolelokaler ble økt 49 tusen knytte til økte energikostnader og kommunale avgifter. Avviket mellom og regnskap skyldes i hovedsak mindre forbruk av diverse materiell og reduserte energiutgifter. Førskolelokaler kommenteres under kapittel Spesielle utfordringer: Utbyggingen ved Vangstunet barnehage har vært med på å forsinke noen prosesser, særlig på ledernivå pga mye støy og lite arbeidsro. Vangstunet barnehage har problemer med å leie inn vikarer i korttidsfravær da de faste vikarene allerede brukes opp mot langtidsfravær. I tillegg har barnehagen ikke hatt lærling i, men har leid inn vikar i deler av stillingen. Takket være lite fravær, har bemanningen likevel fungert stort sett tilfredsstillende. Vikarsituasjonen oppleves likevel som sårbar. Stjerten hadde lærling. 16

17 Det gjenstår fortsatt å fullføre opprusting av uteområdet og montering av leikeapparat ved Vangstunet barnehage. I tillegg må det på plass en bedre løsning for samhandling mellom Vangstunet barnehage og bygningsdriften slik at generelt vedlikehold bli ivaretatt. Tjenesteresultat og måloppnåelse Det ble gitt tilbud om barnehageplass til alle som har lovfestet rett. Selja fungerte godt som ordinær base for barn over tre år. Utbygging av ny avdeling med 24 plasser ved Vangstunet barnehage og ny parkering/adkomst ble igangsatt, men blir forsinket i forhold til planen og forventes ferdig mai Løsningen vil gi gode arbeidsvilkår for ansatte og godt læringsmiljø for barna. På den andre siden blir prosjektet mye dyrere enn bevilget ramme i. Den private barnehagen har vært et godt supplement til de kommunale barnehagen. Plan for kompetanseheving for ansatte i barnehagen er i hovedsak gjennomført. Alle pedagogiske ledere ved Vangstunet barnehage som har vært ansatt mer enn ett år, har tatt veiledningspedagogikk (15 stp). En ansatt ved Vangstunet er i gang med arbeidsrelatert førskoleutdanning som avsluttes vår I tillegg har Vangstunet jobbet systematisk med teambygging på ledernivået, og med voksenrollen for hele personalet. Implementering av rammeplanen er ikke i mål. Vangstunet har også jobbet systematisk med arbeidsmiljøet, og har oppnådd et lavt sykefravær. Stjerten barnehage har arbeidet systematisk med rammeplan og ansatte har deltatt på gitarkurs. Vangstunet har hatt tilsyn på brannvern og avvik er lukket Grunnskole, SFO og voksenopplæring sresultat (Beløp i kroner. Avvik med positivt fortegn betyr innsparing) Revidert Budsjett Avvik / revidert % av Grunnskole, SFO og voksenopplæring 202 Grunnskolen , Voksenopplæring , SFO , Skolelokaler , Skoleskyss , SUM: , I løpet av året ble funksjon grunnskole økt med 227 tusen. Dette skyldes i hovedsak reversering av innsparingstiltak knyttet til bassengdrift, økte lønnsutgifter leirskole, økt behov for spesialundervisning ved Statland skole, økte ekskursjonsutgifter og økte utgifter knyttet til PPT og skoleskyss. Motsatt virker reduserte lønnsutgifter pga lavere lønnsnivå og vakanse ved Namdalseid skole, samt mangel på vikarer. I tillegg økt refusjon fra andre. Rammen for SFO økte med 42 tusen som i hovedsak skyldes mindre etterspørsel og dermed mindre inntekt 17

18 enn forventet ved Namdalseid skole. Rammen for skolelokaler ble i løpet av året økt med 151 tusen som i hovedsak skyldes økte energikostnader og kommunale avgifter. Rammen for skoleskyss økte med 21 tusen. Avvik fra på funksjon grunnskole skyldes i hovedsakreduserte lønnsutgifter, billigere inventar og utstyr enn ert. Avvik fra et for SFO skyldes i hovedsak lønnsutgifter sommer-sfo. Tjenesteresultat og måloppfyllelse (Tilstandsrapport ) Elevtallsutvikling: (pr 1. oktober) /2012 / 2009/ 2008/2009 Namdalseid skole Statland skole Namdalseid kommune Andel gutter i er henholdsvis 57 og 37 % for Namdalseid skole og Statland skole. Dette forholdstallet er også viktig når en analyserer resultatene og også med tanke på andelen spesialundervisning. Andel elever med spesialundervisning /2012 / 2009/ 2008/2009 Namdalseid skole 15,0 11,5 11,3 9,6 Statland skole 10,9 14,3 15,3 5,1 Andel elever med spesialundervisning ligger fortsatt for høyt. Landsgjennomsnittet ligger på 7 %. Målsettingen er å redusere antallet elever med spesialundervisning til 6 % i løpet av perioden for de elevene som har språkproblemer. Dette skal skje gjennom bedre tilpasset opplæring. Elevundersøkelsen, gjennomsnittstall for 2008/2009, 2009/ og / Kommunen har som målsetting å oppnå minst samme resultat som nasjonalt på alle delindekser for begge skoler. Jo høyere tall, desto bedre resultat med unntak for mobbing der lave tall gir godt resultat. Resultater, elevundersøkelsen 7. årstrinn, (skala fra 1 5) Namdalseid skole Statland skole Nasjonalt Sosial trivsel 4,4 4,4 Trivsel med lærerne 3,9 4,1 Elevdemokrati 3,5 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,5 3,2 Mobbing på skolen 1,5 1,4 Motivasjon 4,3 4,2 Faglig veiledning 3,3 3,4 Namdalseid skole skiller seg omtrent ikke ut fra nasjonale tallene. Elevene trives, er motiverte og synes å like det fysiske læringsmiljøet. Mobbingen de to siste årene er forbedret, og det er mest mobbing blant jentene. Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet er det forholdene rundt toaletter, dusj og garderober som trekker ned. Det anbefales at skolemiljøutvalget undersøker 18

19 nærmere disse to områdene. Tallene for Statland skole er ikke tilgjengelige pga for få elever i 7. årstrinn. Resultater elevundersøkelsen 10 årstrinn (skala fra 1 5) Namdalseid Statland skole Nasjonalt skole Sosial trivsel 3,9 4,3 4,3 Trivsel med lærerne 3,3 3,9 4,1 Elevdemokrati 3,1 3,8 3,1 Fysisk læringsmiljø 2,6 3,1 2,7 Mobbing på skolen 1,9 1,5 1,4 Motivasjon 3,6 3,9 3,7 Faglig veiledning 2,9 3,3 3,0 Medbestemmelse 2,2 2,6 2,3 Karriereveiledning 3,5 3,7 3,6 Den sosiale trivselen ligger under målet, men det her vært gradvis forbedring de tre siste årene. Det som trekker ned på trivsel med lærerne er i hvilken grad lærerne gir elevene lyst til å jobbe med fagene. Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet er det lav skår på de fleste av delspørsmålene. Mobbing ligger fortsatt for høyt både blant gutter og jenter, men det er forbedring fra forrige år. Det ser videre ut at arbeidet som gjøres med vurdering ser ut til å virke positivt da en ser stor bedring i resultat fra forrige år knytte til faglig veiledning. Det anbefales at skolemiljøet arbeider spesielt med det fysiske læringsmiljøet og mobbeprobematikken. Statland har god måloppnåelse og spesielt godt resultat innenfor elevdemokrati. Læringsresultat Nasjonale prøver, gjennomsnitt for 2008/ / og 2009/ / Resultatene fra nasjonale prøver kan gi en indikasjon på hvor skolene bør sette inn innsats. Samtidig er det nødvendig å se resultatene over flere år før en kan trekke sikre konklusjoner Kommunen har som målsetting å oppnå minst samme resultat som nasjonalt. Resultater nasjonal prøve 5. årstrinn (tall i %) Namdalseid Statland Nasjonalt skole skole Engelsk 10/12 09/11 10/12 09/11 10/12 09/11 Andel elever mestringsgrad 1-35,6-10,0-24,2 Andel elever mestringsgrad 2-48,8-80,0-51,4 Andel elever mestringsgrad 3-15,6-10,0-24,4 Lesing Andel elever mestringsgrad 1 28,4 31,8 30,0 33,4 25,6 26,5 Andel elever mestringsgrad 2 60,0 49,4 50,0 40,0 47,6 48,3 Andel elever mestringsgrad 3 11,6 18,8 20,0 26,6 27,0 25,2 Regning Andel elever mestringsgrad 1 39,9 32,2 40,0-27,6 27,4 Andel elever mestringsgrad 2 45,6 55,0 50,0-46,8 46,6 Andel elever mestringsgrad 3 14,6 12,8 10,0-25,6 26,0 19

20 Resultatene i engelsk er ikke med da tall fra siste året ikke er presentert pga av sentral feil. I lesing bør Namdalseid spesielt prøve å få en større andel av elevene opp fra 2. til 3. nivå samtidig som andelen fortsatt reduseres noe på nivå 1. Statland bør jobbe for å få en større andel av elevene opp fra nivå 1 og 2. I regning har begge skolene for mange elever på nivå 1 og for få på nivå 3. Samarbeidet med Bredtvet og fokus på begrepsopplæring vil bli et viktig incitament til ytterligere fremgang i lesing. Metodikken fra Ny Giv må implementeres i alle fag og på alle trinn. Resultater nasjonal prøve for 8. årstrinn Namdalseid Statland Nasjonalt skole skole Engelsk 10/12 09/11 10/12 09/11 10/12 09/11 Andel elever mestringsgrad 1 og 2 45,4 22,5 48,5 38,6 30,4 29,9 Andel elever mestringsgrad 3 40,8 59,0 24,3 44,3 39,0 40,2 Andel elever mestringsgrad 4 og 5 13,8 18,5 27,2 17,1 30,6 26,9 Lesing Andel elever mestringsgrad 1 og 2 44,2 28, ,6 28,9 Andel elever mestringsgrad 3 21,0 35, ,2 39,1 Andel elever mestringsgrad 4 og 5 34,8 35, ,2 32,0 Regning Andel elever mestringsgrad 1 og 2 35,8 32,7 51,4 41,2 26,3 27,1 Andel elever mestringsgrad 3 25,5 29,3 17,2 27,1 41,9 41,7 Andel elever mestringsgrad 4 og 5 38,7 38,0 31,4 35,7 31,8 31,2 I engelsk har Namdalseid for stor andel av elevene på trinn 1 og 2 og for liten på trinn på 4 og 5. Statland har for stor andel av elevene på trinn 1-3 både i engelsk og regning. I lesing og regning har Namdalseid for stor andel av elevene på trinn 1 3. Guttene har bedre resultat enn jentene. Resultater nasjonal prøve for 9. årstrinn Namdalseid Statland Nasjonalt skole skole Engelsk 10/12 09/11 10/12 09/11 10/12 09/11 Lesing Andel elever mestringsgrad 1 og 2 27, ,8 Andel elever mestringsgrad 3 28, ,7 Andel elever mestringsgrad 4 og 5 43, ,5 Regning Andel elever mestringsgrad 1 og 2 31,7-12,5-19,0 Andel elever mestringsgrad 3 17,8-40,9-37,6 Andel elever mestringsgrad 4 og 5 50,5-46,5-43,4 Namdalseid bør ha som mål å få en mindre andel av elevene på nivå 1 og 2 i lesing og regning. Statland har nådd målet i regning. Standpunkt og eksamen sammenlignet for å se på sammenhengen mellom standpunkt og eksamensresultat årene 2009/ og /. 20

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Anne

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15 Faste medlemmer som møtte: Helga Ystad Derås Bård Fossvik Magnus Ystad Derås Joachim

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 12:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 12:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Christina Staven

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk Folkemøte i Horisonten 04.04.2016 Tema Arealer, geografi og befolkning Økonomi Tjenesteområdene Lokaldemokrati Kjennetegn «Midtre Namdal +» Flatanger, Namdalseid,

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Arne Bratberg

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nils Johan Kaldahl Arne

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole SKOLEFAKTA Telefonveien 1, 4322 Sandnes Rektor: Mary Bomann Klassetrinn: 1-7 www.minskole.no/ganddal Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 364 373 Antall

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nils Johan Kaldahl Arne Bratberg

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE VI VIL AT ELEVENE VÅRE SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Nils

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 10 som består av SSBs kostragrupper 14 og 15. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,

Detaljer

Grete Kristine Oksdøl Lervik Medlem Møtte kl 14:00

Grete Kristine Oksdøl Lervik Medlem Møtte kl 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Dåapma, Kommunehuset Møtested: Dato: Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Britt

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:40

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:40 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:40 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012

Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012 Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012 1. Elever og undervisningspersonale Antall elever på Kråkstad: År 2007-08 Antall elever 321 323 301 304 300 Antall lærere på Kråkstad: År

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3074 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer