Styret i Fitjar Kraftlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i Fitjar Kraftlag"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

3 Fitjar Kraftlag - Årsmelding for 2011 Fitjar Kraftlag SA er eit ålmennyttig partlag med skiftande parteigartal og kapital. Føremålet til selskapet er å eiga, byggja og driva energiforsyning i heile konsesjonsområdet - herunder produksjon og omsetting av energi. Kraftlaget kan selja kraft til kundar utanfor konsesjonsområdet. Vidare kan Kraftlaget driva, eiga, eller samarbeida med andre verksemder med naturleg tilknyting til føremålet. Kraftlaget skal vera ei konkurransedyktig og lønsam verksemd. Kraftlaget kan delta i utvikling og ivaretaking av felles samfunnstiltak i konsesjonsområdet, samt gi gåver til ålmennyttige føremål. Overskotet skal primært nyttast til vidareutvikling av Kraftlaget i samsvar med føremålet, dernest til ålmennyttige tiltak som kan koma partseigarane, og lokalsamfunnet der Kraftlaget har nett, til gode. Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune år etter at målemasta vart reist starta bygginga av Midtfjellet Vindkraftverk 2. september 2011 vart det halde styremøte i Fitjar Kraftlag og Midtfjellet Vindkraft der selskapet vart tilført ny kapital. 5. september, 10 år og 9 månader etter at målemasta vart reist, byrja bygginga av Midtfjellet Vindkraftverk Drifta i Fitjar Kraftlag Ålment Innafor kjerneverksemda til Kraftlaget, nettdrift, har fornyinga halde fram med å grave ned luftlinjer, utskifting, og med å betra tryggleiken i nettet. Det er i 2011 sett i drift nytt høgspentanlegg ved Olstjødno og Dåfjorden klekkeri, samstundes med at det er gjennomført omfattande utskifting og modernisering av eksisterande anlegg. Produksjonen har vore middels, og kraftomsettinga har vore stabil. Breibandutbygginga har fortsett og målsettingane om antall nye kundar og driftstryggleik vart nådd. Nettdrifta har vore svært stabil med F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

4 få uønska utkoplingar som skuldast direkte nettfeil. Til tross for aktiv informasjon, opplevde vi at linja mellom Kalveid og Svelto vart riven ned av ein seglbåt. Drifta av breibandsnettet har vore stabil og det har i 2011 ikkje vore større driftsavbrot i nettet. Kraftlaget har også i 2011 utført arbeid i samband med førebuing av Midtfjellet Vindkraftverk. Bygging og vedlikehald av infrastruktur I 2011 har Kraftlaget prioritert: -Linja frå Brandasund mot Fitjar. Ved årsskiftet er det ny linje med oppgradert tverrsnitt frå skiljet mot Finnås på Goddo og til Natterøy. Omlag halvparten av nettfeil det siste året har vore knytt til feil i dette området. -Nye sjøkablar i Sveltesundet og Smedholmsundet -Kvalitetsforbetring Det har vore, og er, målsettinga til Kraftlaget å auke kvaliteten i nettet, betre leveringstryggleiken og gjere det meir sikkert. Som ei lekk i dette arbeidet har det heilt sidan 2000 vorte satsa systematisk på å grave ned kablar der det praktisk let seg gjere ved fornying. Dette arbeidet har halde fram i 2011, og det er no lagt ned 6000 meter ny høgspentkabel, og 6000 meter ny lågspent kabel. -Fjernstyring Fjernstyringa av høgspentnettet er bygd vidare ut slik at tidsbruk ved omkopling i nettet er monaleg redusert. Dette gjev store innsparingar ved feil i Fitjarøyane. Vindkraft Kraftlaget si satsing for utbygging av vindkraft i Fitjar skjer i selskapet Midtfjellet Vindkraft AS. Fitjar Kraftlag eigde 50 % av selskapet ved inngangen til I juni bestemte den andre aksjonæren, DONG Energy AS, å trekke seg ut av Norge, og som ein konsekvens av dette selde dei aksjane sine til Vardar Boreas, Østfold Energi og EB kraftproduksjon. Dei nye eigarane gjorde 2. september 2011 investeringsvedtak for Midtfjellet Vindkraft, fase 1, og den 5. september tok anleggsverksemda til. 4 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

5 Utover innskot av eigenkapital og ansvarleg lån, har Fitjar Kraftlag ikkje gitt garantiar i samband med utbygginga. Ålmennyttig verksemd Kraftlaget har også i 2011 støtta lag, organisasjonar og enkelttiltak i Fitjar med omlag kroner. STYRET Kraftlaget har eit styre på fem medlemmer. Fire av medlemmene er valde av årsmøtet, eit medlem med vara er valt av og blant dei tilsette i kraftlaget. Det er 3 varamedlemmer. I styret er: Johannes Koløen, styreleiar Ranveig F. Ottestad, nestleiar Monika Hatlevik, styremedlem Agnar Aarskog, styremedlem Trond Gerhardsen, styremedlem, tilsett i Kraftlaget Varamedlemmer: 1. Helga Nøtland Auestad 2. Jarle Traa Elin Anita Erstad, tilsett i Kraftlaget Valnemnd: Valnemnda har tre medlemmer som vart vald av årsmøtet Valnemnda har konstituert seg sjølv. Desse er i valnemnda: Vidar Larsen Johannes Nesse Gunn Evy Nilsen Haaland F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

6 Styret si Årsmelding AKTIVITET Det har også i 2011 vore høg aktivitet i laget, med stor produksjon innanfor alle kraftlaget sine områder. Styret har i 2011 hatt i alt 13 møter og handsama 99 saker. Ordinært Årsmøte vart halde 11. mai På årsmøtet møtte 72 partseigarar med i alt 119 røyster. Ålment 2011 året då Fitjar Kraftlag fekk realisert oppstart av Midtfjellet Vindkraftverk. Kraftlaget har oppnådd dei viktigaste måla innan alle driftsområder. Driftsresultatet for året er tilfredstillande, og total-økonomien i Kraftlaget er god. Kraftproduksjon Det har vore stabil drift i både Årskog og Rimbareid kraftstasjon i 2011, med berre mindre avbrot var eit år med omlag normal nedbør og produksjonsvolum. Kraftomsetting Kraftlaget omsette i 2011 kraft for 27,5 mill. til kundar over heile landet. I 2011 var gjennomsnittsprisen på kraft ref. Nordpool system 36,8 øre mot 42,5 øre i Ettersom temperaturen i januar-mars og oktober desember 2011 var høgare enn året før var flaskehalsproblemet i kraftmarknaden langt mindre. Inndelinga av Norge i fleire prisområder er likevel krevjande. området. Innhaldet i Altibox er utvida med nye tenester, og større kanaltilbod. Framover vil det fortsett verta prioritert å sikra ei best mogleg forsyning med dublering av signalveg til alle noder. El-Nett Arbeidet med modernisering og utbygging av nettet har halde fram. I 2011 er det i alt sett i drift ca. 800 meter høgspentkabel, og ca meter lågspentkabel. I tillegg er det sett opp 1 km ny ex-linje. Det er ikkje fjerna, eller fråkobla linjer i Det er installert 2 nye trafokretsar i 2011 (Olstjødno, Dåfjorden klekkeri). Det vart renovert 2 transformatoranlegg i Ved årsskiftet stod det att å renovere 8 eldre transformatoranlegg som ikkje stettar dagens krav til persontryggleik. Tariffer Norges Vassdrags- og Elektrisitetsdirektorat, NVE, fastset den samla inntektsramma som Kraftlaget kan ta frå abonnentane. Inntektsramma i eige nett, fastsett av NVE, vart i 2011 redusert frå 17,45 mill. i 2010 til 16,64 i I tillegg kjem ei etterregulering for 2010 på 0,78 mill., og kostnader til over Forbruk kwh i eget ne/ Forbruk kwh i eget ne/ liggjande nett. Kraftlaget fastset, ut frå tildelt inntektsramme, tariffane for dei ulike abonnementsgruppene. Tariffane var uendra frå 2010 til 2011, noko som gav ei mindreinntekt på 0,44 mill. I 2011 mottok abonnentane eit utjamningstilskot frå NVE på i alt 2,298 mill. til utjamning av nettleiga. Det er gitt tilsegn om tilsvarande tilskot for 2012 på 4,78 mill. DLE Det lokale el. tilsyn I 2011 er det utført kontrollar av bustader, mekaniske bedrifter, driftsbygningar samt alders- og sjukeheim. Kontrollen har vore i samband med nyanlegg, bustader med eldre anlegg, og anlegg der forbruksmønsteret er endra. I alt vart det utført 124 kontrollar. Ved kontroll er det lagt vekt på brannsikring og informasjon om rett bruk av elektrisk utstyr. Helse, miljø og tryggleik Fitjar Kraftlag er medlem av Sunnhordland HMS. Avtalen legg opp til eit samarbeid mellom Fitjar Kraftlag og Sunnhordland HMS på områda helse, miljø og tryggleik. Det totale fråværet i 2011 var 40 (181) dagsverk, og utgjer 1,03% (4,75%) av moglege dagsverk Breiband Drifta av breiband har i 2011 vore svært stabil, og kapasiteten og snøggleik i nettet er auka. Det er gitt prioritet til å betra stabiliteten i nettet med ny programvare og ny og meir effektiv nettstruktur i deler av 75,00 75,00 70,00 70,00 65,00 65,00 60,00 60,00 55,00 55,00 50,00 50,00 Ne/leige hushaldning/v forbruk kwh Ne/leige hushaldning/v forbruk kwh Produksjon kwh Produksjon kwh 6 F i t4000 j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

7 Det har ikkje vore langtidsfråvær grunna sjukdom. Det har heller ikkje vore personskader som har medført fråvær i Arbeidsmiljøet i Kraftlaget er godt. Ytre miljø Drifta i 2011 har ikkje medført verken forureining eller utslepp som kan vere til skade for det ytre miljø. Framtidsutsikter Pålegg om generell kvalitetsauke i nettet, auka krav til tryggleik og driftssikkerhet, samt behov for nettfornying, vil framleis krevje store ressursar. Neste år vil nettfornyinga i Fitjarøyane vere ferdig for den vestre delen. Men det står framleis mykje att før det er ei fullgod linje heilt frå Fitjar til Brandasund. Når utbetringsarbeidet på E39 startar opp att, vil linjene langs vegen verte skifta ut med eit nytt kabelanlegg langs vegen. Dette vert gjort sjølv om den tekniske kvaliteten er slik at utskifting enno kunne vente i nokre år. Kraftlaget har som målsetting å installere såkalla intelligente målarar innan fristen myndighetene set i Ettersom krava ein vil stilla til slik måleteknikk ikkje er endeleg avklart, vil ein utsette prøveinstallasjon lengst mogleg. Over 80% av alle fastbuande nettkundar har fått installert fiber-breiband. Kraftlaget vil no prioritere å sikre at nettet vert utnytta maksimalt, at leveringstryggleiken vert enno betre, og at innhald og tenester i nettet vert best mogleg. Nettet vil verta opna for auka kapasitet og for leveranse av nye tenester. Fitjar Kraftlag eig 1/3 av Midtfjellet Vindkraft, som arbeider med å bygge Midtfjellet Vindkraftverk fase 1. Første byggefasen vert realisert med investeringsstøtte frå Enova SF, eigenkapital og langsiktig lån. Selskapet arbeider også med å få realisert 2. byggesteg. Byggesteg 1 vil verte ferdig 2013, medan byggesteg 2 kan stå ferdig i årsskiftet 2013/2014. Kraftlaget vil både i utbygging og drift utføre vesentlege oppdrag for Midtfjellet Vindkraft. Det vil verta bygd nytt lagerbygg som i tillegg til Kraftlaget sitt eige behov, vert tilpassa behovet Midtfjellet Vindkraft har. I samsvar med regnskapslova 3-3 vert det stadfesta at føresetnaden for fortsett drift er lagt til grunn ved utarbeiding av rekneskapen. Informasjon Kraftlaget nyttar primært nettstaden til informasjon om alle tilhøve kring drifta av kraftlaget og til prisinformasjon. Også i 2011 har Fitjarposten si papirog nettutgåve vore nytta aktivt til å informere om tilhøve knytta til drift av Kraftlaget. Organisasjon og personale Kraftlaget hadde ved årsskiftet i alt 19 tilsette som i 2011 utførte 13,2 årsverk. Dei tilsette i Fitjar Kraftlag per var: Ole Vidar Lunde, elverksjef Therese Waage Nysæther, økonomileiar (permisjon) Heidi R. Røssland, økonomimedarbeider (vikar) Oddbjørg Lillenes, marknadskonsulent Elin Anita Erstad, sekretær/kundehandsamar Edmund Helland, driftsingeniør Thomas Malkenes, lærling Håvard Dalen, lærling Ole Berge Helland, montør Knut Inge Isdahl, montør Johnny Aase, montør Erlend Dalen, montør Stefan Västerlund, montør Trond Gerhardsen, montør Marius Onarheim, telemontør Hanne Jakobsen, reinhaldsass. Utleigde til Midtfjellet Vindkraft: F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

8 Lars Helge Landa, driftsingeniør Marita Louise Helland, prosjektsekretær Brit Mari Olsen, kostkontroller Likestilling Blant dei 19 tilsette i selskapet er det 7 kvinner og 12 menn. I styret med varamedlemmer er det 4 kvinner og 4 menn. Fitjar Kraftlag SA har som mål at det ikkje skal vere forskjellshandsaming mellom kvinner og menn. Forsking og Utvikling Det har ikkje vore kostnader til forsking og utvikling i Renter på partskapitalen Styret rår til at rentefoten på partskapitalen i 2011 vert sett lik skjermingsrenta på 1,5%. Disponering av resultat Styret rår til at årsoverskotet på vert disponert slik: vert tilført annan eigenkapital. Av dette vert tilført etterbetalingsfondet. Rentesats på partskapitalen vert sett lik skjermingsrenta til 1,5%. Rentesaldoen vert tilført partskapitalen med verknad frå Kjøpsutbytte Det skal ikkje betalast kjøpsutbytte for handel i 2011 jfr. Vedtektene $ 9. Styret arbeider med eit system som skal nyttast ved framtidig utbetaling av kjøpsutbytte. Styret: Fitjar, den 19. april 2012 Johannes Koløen Ranveig Flatråker Ottestad Monika Hatlevik Styreleiar Nestleiar Styremedlem Trond Gerhardsen Agnar Aarskog Ole Vidar Lunde Styremedlem Styremedlem Elverksjef 8 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

9 Resultatrekneskap Note Inntekter Kraftinntekter Nettinntekter 2, Andre inntekter Sum inntekter Kraftkjøp mv. Kraftkjøp Nettap 2, Overføringskostnader Behaldningsendring varelager Andre varekostnader Dekningsbidrag Eigne driftskostnader Lønskostnader 2, Ordinære avskrivingar 2, Andre driftskostnader 2, Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Utbytte Andre finansinntekter 3, Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Anna eigenkapital Sum anvendelse F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

10 Balanse Note Eigedelar Anleggsmidlar Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel Sum immaterielle eigedelar Varige driftsmidlar Tomtar, bygningar og anna fast eigedom Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskinar og liknande Kraftproduksjonsanlegg og nett Breibandsanlegg Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investering i aksjar og andelar Langsiktige fordringar 6, Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar Sum eigedelar F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

11 Balanse Note Eigenkapital og gjeld Eigenkapital Innskoten eigenkapital Partskapital Sum innskutt eigenkapital Opptent eigenkapital Etterbetalingsfond Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Avsetning for forpliktelsar Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelsar Gjeld Anna langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld Styret: Fitjar, den 19. april 2012 Johannes Koløen Ranveig Flatråker Ottestad Monika Hatlevik Styreleiar Nestleiar Styremedlem Trond Gerhardsen Agnar Aarskog Ole Vidar Lunde Styremedlem Styremedlem Elverksjef F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

12 Kontantstraumoppstilling Note Kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivingar Nedskriving aksjar 0 0 Endring i varelager, kundefordringar og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingspostar Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Kontantstraum frå investeringsaktivitetar Innbetalingar ved salg av varige driftsmidlar 0 0 Utbetalingar ved investering i varige driftsmidlar Utbetalingar ved kjøp av aksjar/andelar i andre foretak Utbetalingar ved auka langsiktige fordringar Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar Kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalingar i forbindelse med opptak av gjeld Inn-/utbetalingar av eigenkapital Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Netto endring i kontantar og kontantekvivalentar Kontantar og kontantekvivalentar Kontantar og kontantekvivalentar F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

13 Nøkkeltal Nøkkeltal Nøkkeltal Eining Sal av elektrisk energi Tkr Sal av nettenester Tkr Brutto driftsinntekter Tkr Driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) Tkr EBITDA margin % 13 % 16 % 8 % 8 % 4 % Ordinære avskrivingar Tkr Driftsresultat (EBIT) Tkr Driftsmargin % 6 % 11 % 0 % 0 % -7 % Resultat før skattar Tkr Årsresultat Tkr Årlege investeringar Tkr Totalkapital Tkr Eigenkapitalprosent % 79 % 82 % 81 % 84 % 82 % Produsert energi elektrisk kraft MWh El forbruk i eige konsesjonsområde * MWh Nettkapital (NVE-kapital) Tkr Antal breibandkundar * inkluderer nettap, jf. for øvrig note 4. F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

14 Notar Årsrekneskapen for Fitjar Kraftlag SA er sett saman av: Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumanalyse Notar Årsrekneskapen, som er utarbeidd av styret og leiinga i selskapet, må lesast i samanheng med årsmelding og revisjonsmeldinga. Når faktiske tal ikkje er tilgjengelege/sikre på tidspunkt for rekneskapsavlegginga, tilseier god rekneskapsskikk at leiinga bereknar eit best mogeleg estimat for bruk i årsrekneskapen. Det kan framkome avvik mellom estimerte og faktiske tal. Note 1 Rekneskapsprinsipp - Verknad av endring av rekneskapsprinsipp - Grunnleggjande prinsipp - Vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsrekneskapen er sett saman av resultatrekneskap, balanse, kontantstraumsoppstilling og noteopplysningar, og er avlagt i samsvar med aksjelov, rekneskapslov og god rekneskapsskikk i Noreg gjeldande pr. 31. desember Årsrekneskapen er basert på dei grunnleggjande prinsipp om historisk kost, samanlikning med tidlegare år, fortsett drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjonar vert rekneskapsført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter vert resultatført når dei er opptent og kostnader vert samanstilt med opptente inntekter. Rekneskapsprinsippa vert utdjupa nedanfor. Eigedelar/gjeld som vedgår varekretsløpet og postar som forfell til betaling innan eit år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidlar/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidlar/kortsiktig gjeld skjer til lågaste/høgaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Verkeleg verdi er definert som antatt framtidig salspris redusert med forventa salskostnader. Andre eigedelar er klassifisert som anleggsmidlar. Vurdering av anleggsmidlar skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidlar som forringast blir avskrivne. Dersom det finn stad ei verdiendring som ikkje er forbigåande, vert det føreteke ei nedskriving av anleggsmiddelet. Tilsvarande prinsipp vert normalt lagt til grunn for gjeldspostar. Det er, i samsvar med god rekneskapsskikk, nokon unntak frå dei generelle vurderingsreglane. Desse unntaka er kommentert i dei respektive notane. Ved bruk av rekneskapsprinsippa og presentasjon av transaksjonar og andre forhold, skal det leggjast vekt på økonomiske realitetar, ikkje berre juridisk form. Betinga tap som er sannsynlege og kvantifiserbare vert kostnadsført. Rekneskapsprinsipp for vesentlege rekneskapspostar Inntektsføringstidspunkt Inntekt vert ført i resultatet når ho er opptent. Inntektsføring skjer normalt på leveringstidspunktet ved sal av varer og tenester. Driftsinntektene er fråtrekt meirverdiavgift, rabattar og fakturerte fraktkostnader. Kostnadsføringstidspunkt / samanstilling Utgifter vert samanstilte med og vert kostnadsført samstundes med dei inntekter utgiftene kan henførast til. Utgifter som ikkje kan henførast direkte til inntekter, vert kostnadsførte når dei oppstår. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar vert ført i balansen til anskaffelseskost, fråtrekt akkumulerte av- og nedskrivingar. Dersom den reelle verdien av eit driftsmiddel er lågare enn bokført verdi, og dette skuldast årsaker som ikkje reknast å vera forbigåande, vert driftsmiddelet skrive ned til verkeleg verdi. Utgifter i samband med normalt vedlikehald og reparasjonar vert løpande kostnadsført. Utgifter ved større utskiftingar og fornyingar som aukar driftsmidlane si levetid vesentleg, vert aktiverte. Driftsmidlar som vert erstatta, vert kostnadsført. Eit driftsmiddel blir sett på som varig dersom det har ei økonomisk levetid på over 3 år, samt ein kostpris på over kroner Ved utskifting av eksisterande linjenett er det lagt vekt på at endringar som medfører heving av kvalitet eller kapasitet vert aktivert som varige driftsmidlar, medan resterande vert sett på som vedlikehald. Ein syner i denne samanheng til note om driftskostnader og note om anleggsmidlar. Avskrivingar Ordinære avskrivingar er rekna lineært over driftsmidlane si økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivingane er klassifisert som ordinære driftskostnader. Varelager og varekostnad Lageret vert vurdert til det lågaste av kostpris og antatt salspris. Kostpris for innkjøpte varer er ansaffelseskost. Årets varekostnad er sett saman av kostpris på 14 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

15 selde varer med tillegg av nedskriving, i samsvar med god rekneskapsskikk. Fordringar Fordringar er oppført til pålydande med fråtrekk for forventa tap. Aksjar og andelar Investering i aksjar eller andelar som ikkje er marknadsbaserte finansielle omløps- midlar, vert balanseførte til anskaffelseskost. Rekneskapsføringa følgjer av unntaksregelen for små føretak. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt vert rekna på bakgrunn av midlertidige forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar ved utgangen av rekneskapsåret. Ved utrekninga vert nominell skattesats brukt. Positive og negative forskjellar blir vurdert mot kvarandre innafor same tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom ein har midlertidige forskjellar som gir opphav til skattemessige frådrag i framtida. Årets skattekostnad er sett saman av endringar i utsatt skatt og utsatt skattefordel, saman med betalbar skatt for inntektsåret, korrigert for feil i tidligare års berekningar. Note 2 Segmentinformasjon - rekneskap fordelt på virksomheter 1000 kr Kraft- Produk- Distri- Breiband Tilsyn Øvrig Felles Totalt omsetn sjon busjon virksomhet virksomhet Inntekter Kraftsal , , ,2 Overføringsinntekter , ,0 Innt. ved abb., måling, avregn. 86,0 44,0 130,0 Tilbakef. av meir-/mindreinntekt , ,0 Akk. meir-(-)/mindreinntekt (+) , ,0 Andre varer og tjenester 7 831, , ,5 Andre inntekter 135,4 166,5 301,9 Sum inntekter , , , ,9 0, ,1 0, ,6 Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp ,8 525, ,1 Nettap 1 244, ,3 Kjøp av overføringstenester 42, , ,4 Varekostnadar 4 265,2-100, ,5 Sum varekjøp ,8 567, , ,2 0,0-100,7 0, ,2 Bruttoavanse 2 184, , , ,7 0, ,8 0, ,4 Driftskostnader Personalkostnader 550,7 440, ,2 881,2 660, , , ,6 Aktivert lønn -485,0-485,0 Andre driftskostnader 1 010,5 419, ,4 721,0 58, , , ,8 Avskrivinger 903, , ,3 17, ,5 Eigedomsskatt 103,5 316,9 420,4 Tap på krav 124,2 62,1 8,9 195,2 Felleskostnader 256,3 492, ,8 156,6 256, , ,9 0,0 Sum driftskostnader 1 941, , , ,0 975, ,0 0, ,5 Driftsresultat 242,7-5, ,3 73,7-975, ,8 0, Avkastningsgrunnlag Distribusjonsnett: Sum driftsmidler Sum driftsmidler Gjennomsnittlig driftsmidler % påslag for netto arbeidskapital 331 Sum avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag i % 5,17 % F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

16 Note 3 Meir/mindreinntekt Med verknad frå 1997 har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innført ei inntektsrammeregulering for nettvirsomheten. NVE fastset årleg ei individuell innteksramme for kvart nettselskap. Inntektsramma medfører at det vert sett eit tak for kor store inntekter et nettselskap kan hente inn. Nettselskapet skal rekna ut tariffane (nettleiga) slik at inntekta for det enkelte år, så langt råd er, ikkje overstig inntektsramma og kostnadane som kan dekkast inn som et tillegg. NVE fastset inntektsramma slik at inntekta over tid skal dekke kostnadane ved drift og avskriving av nettet. Inntektsramma skal gje ei rimeleg avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnytting og utvikling av nettet. Kvart år vert det rekna ut ei meir-/mindreinntekt som er differansen mellom faktiske tariffinntekter og tillatte inntekter (inntektsramme). Akkumulert meir-/mindreinntekt blir rekneskapsført som gjeld til eller fordring på nettkundane. Ordninga med Kvalitetsjustert Inntektsramme for ikkje Levert Energi (KILE) vart innført frå Ordninga medfører ei mogleg justering av inntektsramma ved endringar i leveringskvaliteten og at nettselskapet vert belasta for kostnader ved avbrudd i nettet. I perioden 2001 til 2007 var det ei eiga KILE-ramme. Frå januar 2007 er KILE-kostnadane inkludert i den inntektsramma nettselskapet får frå NVE. Meir-/mindreinntekt [1000 kr] Sum faktisk nettleigeinntekt Fastsett initiell inntekt i eige nett KILE Justert inntektsramme Korrigering mindreinntekt Eigedomsskatt Tilbakeført mindreinntekt Kostnader ved overliggjande nett (-) Sum avvik avskrivn. og avkastning på avvik avkastningsgrl Sum godkjent inntekt / tariffinntekt Akkumulert meir-(+) /mindreinntekt (-) Akkumulert meir-/mindreinntekt [1000 kr] Inngåande verdi på mindreinntekt Tilbakeføring av mindreinntekt tidligare år Årets Meir(+)-/mindreinntekt(-) Korrigering mindreinntekt Justert inntektsramme Utg. verdi for mindreinntekt Inng. verdi på renter mindre-inntekt Årets renter meir-/mindreinntekt Utg. verdi renter for meir-/mindreinntekt F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

17 Note 4 - Nettap Nettapet er differansen mellom den samla energien målt i kwh som vert mata inn i nettet og den energien som fysisk vert brukt av abonnentane. Ved utrekning av tapet i kroner vert det teke hensyn til kraftprisvariasjonar over året og at nettapet varierer i takt med forbruket. Nettapet for 2011 er vist slik det kjem fram i rekneskapen pr Kraft seld til abonnentane Tilført energi til eige nett Eigenproduksjon Sum tilført energi til eige nett Nettap i MWh Nettap i kroner ut frå vekta produksjonspris Note 5 Lønskostnader / Antal tilsette / Godtgjersle / Pensjonar mm Løn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytingar Aktivering løn knytta til investeringsprosjekt Lønskostnader Gjennomsnittleg antal tilsette 13,2 11,8 Godtgjersle (i kroner) Elverksjef Elverksjef Løn Anna godtgjersle Løn til styre Revisor Revisjon og revisjonsbeslekta tenester* Honorar for andre tenester frå vår revisor * Revisjon og revisjonsrelaterte tenester dekkjer alt arbeid som lov om god revisjonsskikk set krav om for at revisor skal kunna gi sin revisjonsmelding i samsvar med ISA 700 til årsrekneskapen. Inkludert nødvendig ekstraarbeid og rådgjeving i høve til å kunne framlegge rekneskapen i samsvar med loven sine krav. Samansetting av samla pensjonar og pensjonsforpliktelsar Pensjonsforpliktelsane for dei tilsette er dekka ved kollektiv pensjonsforsikring som omfattar totalt 15 tilsette. Av selskapets innbetalingar er kr ,- balanseført som eigenkapitalinnskot. I samsvar med unntaksreglane i Rekneskapslova 5-10 har selskapet ikkje balanseført forsikra pensjonsforpliktelsar. Innbetalt pensjonspremie samsvarer med årets pensjonskostnad. Selskapets pensjonsordning er i samsvar med krav i gjeldande lover vedrørande pensjonsforsikring. F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 80 driftsår Nytilsett Rekneskapsmedarbeidar Elin Jenny Blomseth Utbrent 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon Nytt 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Årsmelding 201 0 Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks 134 4231 Sand Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Telefon : 52 79 26 00 Telefaks : 52 79 26 01 Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM

Detaljer

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF Resultatrekneskap Helse Vest 1000 NOK Helse Vest RHF Føretaksgruppa 2010 2011 Tekst Note 2011 2010 13 220 215 14 974 925 Basisramme 2 14 974 925 13 220 215 4 432 517 4 634 887 Aktivitetsbasert inntekt

Detaljer