Styret i Fitjar Kraftlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i Fitjar Kraftlag"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

3 Fitjar Kraftlag - Årsmelding for 2011 Fitjar Kraftlag SA er eit ålmennyttig partlag med skiftande parteigartal og kapital. Føremålet til selskapet er å eiga, byggja og driva energiforsyning i heile konsesjonsområdet - herunder produksjon og omsetting av energi. Kraftlaget kan selja kraft til kundar utanfor konsesjonsområdet. Vidare kan Kraftlaget driva, eiga, eller samarbeida med andre verksemder med naturleg tilknyting til føremålet. Kraftlaget skal vera ei konkurransedyktig og lønsam verksemd. Kraftlaget kan delta i utvikling og ivaretaking av felles samfunnstiltak i konsesjonsområdet, samt gi gåver til ålmennyttige føremål. Overskotet skal primært nyttast til vidareutvikling av Kraftlaget i samsvar med føremålet, dernest til ålmennyttige tiltak som kan koma partseigarane, og lokalsamfunnet der Kraftlaget har nett, til gode. Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune år etter at målemasta vart reist starta bygginga av Midtfjellet Vindkraftverk 2. september 2011 vart det halde styremøte i Fitjar Kraftlag og Midtfjellet Vindkraft der selskapet vart tilført ny kapital. 5. september, 10 år og 9 månader etter at målemasta vart reist, byrja bygginga av Midtfjellet Vindkraftverk Drifta i Fitjar Kraftlag Ålment Innafor kjerneverksemda til Kraftlaget, nettdrift, har fornyinga halde fram med å grave ned luftlinjer, utskifting, og med å betra tryggleiken i nettet. Det er i 2011 sett i drift nytt høgspentanlegg ved Olstjødno og Dåfjorden klekkeri, samstundes med at det er gjennomført omfattande utskifting og modernisering av eksisterande anlegg. Produksjonen har vore middels, og kraftomsettinga har vore stabil. Breibandutbygginga har fortsett og målsettingane om antall nye kundar og driftstryggleik vart nådd. Nettdrifta har vore svært stabil med F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

4 få uønska utkoplingar som skuldast direkte nettfeil. Til tross for aktiv informasjon, opplevde vi at linja mellom Kalveid og Svelto vart riven ned av ein seglbåt. Drifta av breibandsnettet har vore stabil og det har i 2011 ikkje vore større driftsavbrot i nettet. Kraftlaget har også i 2011 utført arbeid i samband med førebuing av Midtfjellet Vindkraftverk. Bygging og vedlikehald av infrastruktur I 2011 har Kraftlaget prioritert: -Linja frå Brandasund mot Fitjar. Ved årsskiftet er det ny linje med oppgradert tverrsnitt frå skiljet mot Finnås på Goddo og til Natterøy. Omlag halvparten av nettfeil det siste året har vore knytt til feil i dette området. -Nye sjøkablar i Sveltesundet og Smedholmsundet -Kvalitetsforbetring Det har vore, og er, målsettinga til Kraftlaget å auke kvaliteten i nettet, betre leveringstryggleiken og gjere det meir sikkert. Som ei lekk i dette arbeidet har det heilt sidan 2000 vorte satsa systematisk på å grave ned kablar der det praktisk let seg gjere ved fornying. Dette arbeidet har halde fram i 2011, og det er no lagt ned 6000 meter ny høgspentkabel, og 6000 meter ny lågspent kabel. -Fjernstyring Fjernstyringa av høgspentnettet er bygd vidare ut slik at tidsbruk ved omkopling i nettet er monaleg redusert. Dette gjev store innsparingar ved feil i Fitjarøyane. Vindkraft Kraftlaget si satsing for utbygging av vindkraft i Fitjar skjer i selskapet Midtfjellet Vindkraft AS. Fitjar Kraftlag eigde 50 % av selskapet ved inngangen til I juni bestemte den andre aksjonæren, DONG Energy AS, å trekke seg ut av Norge, og som ein konsekvens av dette selde dei aksjane sine til Vardar Boreas, Østfold Energi og EB kraftproduksjon. Dei nye eigarane gjorde 2. september 2011 investeringsvedtak for Midtfjellet Vindkraft, fase 1, og den 5. september tok anleggsverksemda til. 4 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

5 Utover innskot av eigenkapital og ansvarleg lån, har Fitjar Kraftlag ikkje gitt garantiar i samband med utbygginga. Ålmennyttig verksemd Kraftlaget har også i 2011 støtta lag, organisasjonar og enkelttiltak i Fitjar med omlag kroner. STYRET Kraftlaget har eit styre på fem medlemmer. Fire av medlemmene er valde av årsmøtet, eit medlem med vara er valt av og blant dei tilsette i kraftlaget. Det er 3 varamedlemmer. I styret er: Johannes Koløen, styreleiar Ranveig F. Ottestad, nestleiar Monika Hatlevik, styremedlem Agnar Aarskog, styremedlem Trond Gerhardsen, styremedlem, tilsett i Kraftlaget Varamedlemmer: 1. Helga Nøtland Auestad 2. Jarle Traa Elin Anita Erstad, tilsett i Kraftlaget Valnemnd: Valnemnda har tre medlemmer som vart vald av årsmøtet Valnemnda har konstituert seg sjølv. Desse er i valnemnda: Vidar Larsen Johannes Nesse Gunn Evy Nilsen Haaland F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

6 Styret si Årsmelding AKTIVITET Det har også i 2011 vore høg aktivitet i laget, med stor produksjon innanfor alle kraftlaget sine områder. Styret har i 2011 hatt i alt 13 møter og handsama 99 saker. Ordinært Årsmøte vart halde 11. mai På årsmøtet møtte 72 partseigarar med i alt 119 røyster. Ålment 2011 året då Fitjar Kraftlag fekk realisert oppstart av Midtfjellet Vindkraftverk. Kraftlaget har oppnådd dei viktigaste måla innan alle driftsområder. Driftsresultatet for året er tilfredstillande, og total-økonomien i Kraftlaget er god. Kraftproduksjon Det har vore stabil drift i både Årskog og Rimbareid kraftstasjon i 2011, med berre mindre avbrot var eit år med omlag normal nedbør og produksjonsvolum. Kraftomsetting Kraftlaget omsette i 2011 kraft for 27,5 mill. til kundar over heile landet. I 2011 var gjennomsnittsprisen på kraft ref. Nordpool system 36,8 øre mot 42,5 øre i Ettersom temperaturen i januar-mars og oktober desember 2011 var høgare enn året før var flaskehalsproblemet i kraftmarknaden langt mindre. Inndelinga av Norge i fleire prisområder er likevel krevjande. området. Innhaldet i Altibox er utvida med nye tenester, og større kanaltilbod. Framover vil det fortsett verta prioritert å sikra ei best mogleg forsyning med dublering av signalveg til alle noder. El-Nett Arbeidet med modernisering og utbygging av nettet har halde fram. I 2011 er det i alt sett i drift ca. 800 meter høgspentkabel, og ca meter lågspentkabel. I tillegg er det sett opp 1 km ny ex-linje. Det er ikkje fjerna, eller fråkobla linjer i Det er installert 2 nye trafokretsar i 2011 (Olstjødno, Dåfjorden klekkeri). Det vart renovert 2 transformatoranlegg i Ved årsskiftet stod det att å renovere 8 eldre transformatoranlegg som ikkje stettar dagens krav til persontryggleik. Tariffer Norges Vassdrags- og Elektrisitetsdirektorat, NVE, fastset den samla inntektsramma som Kraftlaget kan ta frå abonnentane. Inntektsramma i eige nett, fastsett av NVE, vart i 2011 redusert frå 17,45 mill. i 2010 til 16,64 i I tillegg kjem ei etterregulering for 2010 på 0,78 mill., og kostnader til over Forbruk kwh i eget ne/ Forbruk kwh i eget ne/ liggjande nett. Kraftlaget fastset, ut frå tildelt inntektsramme, tariffane for dei ulike abonnementsgruppene. Tariffane var uendra frå 2010 til 2011, noko som gav ei mindreinntekt på 0,44 mill. I 2011 mottok abonnentane eit utjamningstilskot frå NVE på i alt 2,298 mill. til utjamning av nettleiga. Det er gitt tilsegn om tilsvarande tilskot for 2012 på 4,78 mill. DLE Det lokale el. tilsyn I 2011 er det utført kontrollar av bustader, mekaniske bedrifter, driftsbygningar samt alders- og sjukeheim. Kontrollen har vore i samband med nyanlegg, bustader med eldre anlegg, og anlegg der forbruksmønsteret er endra. I alt vart det utført 124 kontrollar. Ved kontroll er det lagt vekt på brannsikring og informasjon om rett bruk av elektrisk utstyr. Helse, miljø og tryggleik Fitjar Kraftlag er medlem av Sunnhordland HMS. Avtalen legg opp til eit samarbeid mellom Fitjar Kraftlag og Sunnhordland HMS på områda helse, miljø og tryggleik. Det totale fråværet i 2011 var 40 (181) dagsverk, og utgjer 1,03% (4,75%) av moglege dagsverk Breiband Drifta av breiband har i 2011 vore svært stabil, og kapasiteten og snøggleik i nettet er auka. Det er gitt prioritet til å betra stabiliteten i nettet med ny programvare og ny og meir effektiv nettstruktur i deler av 75,00 75,00 70,00 70,00 65,00 65,00 60,00 60,00 55,00 55,00 50,00 50,00 Ne/leige hushaldning/v forbruk kwh Ne/leige hushaldning/v forbruk kwh Produksjon kwh Produksjon kwh 6 F i t4000 j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

7 Det har ikkje vore langtidsfråvær grunna sjukdom. Det har heller ikkje vore personskader som har medført fråvær i Arbeidsmiljøet i Kraftlaget er godt. Ytre miljø Drifta i 2011 har ikkje medført verken forureining eller utslepp som kan vere til skade for det ytre miljø. Framtidsutsikter Pålegg om generell kvalitetsauke i nettet, auka krav til tryggleik og driftssikkerhet, samt behov for nettfornying, vil framleis krevje store ressursar. Neste år vil nettfornyinga i Fitjarøyane vere ferdig for den vestre delen. Men det står framleis mykje att før det er ei fullgod linje heilt frå Fitjar til Brandasund. Når utbetringsarbeidet på E39 startar opp att, vil linjene langs vegen verte skifta ut med eit nytt kabelanlegg langs vegen. Dette vert gjort sjølv om den tekniske kvaliteten er slik at utskifting enno kunne vente i nokre år. Kraftlaget har som målsetting å installere såkalla intelligente målarar innan fristen myndighetene set i Ettersom krava ein vil stilla til slik måleteknikk ikkje er endeleg avklart, vil ein utsette prøveinstallasjon lengst mogleg. Over 80% av alle fastbuande nettkundar har fått installert fiber-breiband. Kraftlaget vil no prioritere å sikre at nettet vert utnytta maksimalt, at leveringstryggleiken vert enno betre, og at innhald og tenester i nettet vert best mogleg. Nettet vil verta opna for auka kapasitet og for leveranse av nye tenester. Fitjar Kraftlag eig 1/3 av Midtfjellet Vindkraft, som arbeider med å bygge Midtfjellet Vindkraftverk fase 1. Første byggefasen vert realisert med investeringsstøtte frå Enova SF, eigenkapital og langsiktig lån. Selskapet arbeider også med å få realisert 2. byggesteg. Byggesteg 1 vil verte ferdig 2013, medan byggesteg 2 kan stå ferdig i årsskiftet 2013/2014. Kraftlaget vil både i utbygging og drift utføre vesentlege oppdrag for Midtfjellet Vindkraft. Det vil verta bygd nytt lagerbygg som i tillegg til Kraftlaget sitt eige behov, vert tilpassa behovet Midtfjellet Vindkraft har. I samsvar med regnskapslova 3-3 vert det stadfesta at føresetnaden for fortsett drift er lagt til grunn ved utarbeiding av rekneskapen. Informasjon Kraftlaget nyttar primært nettstaden til informasjon om alle tilhøve kring drifta av kraftlaget og til prisinformasjon. Også i 2011 har Fitjarposten si papirog nettutgåve vore nytta aktivt til å informere om tilhøve knytta til drift av Kraftlaget. Organisasjon og personale Kraftlaget hadde ved årsskiftet i alt 19 tilsette som i 2011 utførte 13,2 årsverk. Dei tilsette i Fitjar Kraftlag per var: Ole Vidar Lunde, elverksjef Therese Waage Nysæther, økonomileiar (permisjon) Heidi R. Røssland, økonomimedarbeider (vikar) Oddbjørg Lillenes, marknadskonsulent Elin Anita Erstad, sekretær/kundehandsamar Edmund Helland, driftsingeniør Thomas Malkenes, lærling Håvard Dalen, lærling Ole Berge Helland, montør Knut Inge Isdahl, montør Johnny Aase, montør Erlend Dalen, montør Stefan Västerlund, montør Trond Gerhardsen, montør Marius Onarheim, telemontør Hanne Jakobsen, reinhaldsass. Utleigde til Midtfjellet Vindkraft: F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

8 Lars Helge Landa, driftsingeniør Marita Louise Helland, prosjektsekretær Brit Mari Olsen, kostkontroller Likestilling Blant dei 19 tilsette i selskapet er det 7 kvinner og 12 menn. I styret med varamedlemmer er det 4 kvinner og 4 menn. Fitjar Kraftlag SA har som mål at det ikkje skal vere forskjellshandsaming mellom kvinner og menn. Forsking og Utvikling Det har ikkje vore kostnader til forsking og utvikling i Renter på partskapitalen Styret rår til at rentefoten på partskapitalen i 2011 vert sett lik skjermingsrenta på 1,5%. Disponering av resultat Styret rår til at årsoverskotet på vert disponert slik: vert tilført annan eigenkapital. Av dette vert tilført etterbetalingsfondet. Rentesats på partskapitalen vert sett lik skjermingsrenta til 1,5%. Rentesaldoen vert tilført partskapitalen med verknad frå Kjøpsutbytte Det skal ikkje betalast kjøpsutbytte for handel i 2011 jfr. Vedtektene $ 9. Styret arbeider med eit system som skal nyttast ved framtidig utbetaling av kjøpsutbytte. Styret: Fitjar, den 19. april 2012 Johannes Koløen Ranveig Flatråker Ottestad Monika Hatlevik Styreleiar Nestleiar Styremedlem Trond Gerhardsen Agnar Aarskog Ole Vidar Lunde Styremedlem Styremedlem Elverksjef 8 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

9 Resultatrekneskap Note Inntekter Kraftinntekter Nettinntekter 2, Andre inntekter Sum inntekter Kraftkjøp mv. Kraftkjøp Nettap 2, Overføringskostnader Behaldningsendring varelager Andre varekostnader Dekningsbidrag Eigne driftskostnader Lønskostnader 2, Ordinære avskrivingar 2, Andre driftskostnader 2, Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Utbytte Andre finansinntekter 3, Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Anna eigenkapital Sum anvendelse F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

10 Balanse Note Eigedelar Anleggsmidlar Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel Sum immaterielle eigedelar Varige driftsmidlar Tomtar, bygningar og anna fast eigedom Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskinar og liknande Kraftproduksjonsanlegg og nett Breibandsanlegg Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investering i aksjar og andelar Langsiktige fordringar 6, Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar Sum eigedelar F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

11 Balanse Note Eigenkapital og gjeld Eigenkapital Innskoten eigenkapital Partskapital Sum innskutt eigenkapital Opptent eigenkapital Etterbetalingsfond Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Avsetning for forpliktelsar Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelsar Gjeld Anna langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld Styret: Fitjar, den 19. april 2012 Johannes Koløen Ranveig Flatråker Ottestad Monika Hatlevik Styreleiar Nestleiar Styremedlem Trond Gerhardsen Agnar Aarskog Ole Vidar Lunde Styremedlem Styremedlem Elverksjef F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

12 Kontantstraumoppstilling Note Kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivingar Nedskriving aksjar 0 0 Endring i varelager, kundefordringar og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingspostar Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Kontantstraum frå investeringsaktivitetar Innbetalingar ved salg av varige driftsmidlar 0 0 Utbetalingar ved investering i varige driftsmidlar Utbetalingar ved kjøp av aksjar/andelar i andre foretak Utbetalingar ved auka langsiktige fordringar Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar Kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalingar i forbindelse med opptak av gjeld Inn-/utbetalingar av eigenkapital Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Netto endring i kontantar og kontantekvivalentar Kontantar og kontantekvivalentar Kontantar og kontantekvivalentar F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

13 Nøkkeltal Nøkkeltal Nøkkeltal Eining Sal av elektrisk energi Tkr Sal av nettenester Tkr Brutto driftsinntekter Tkr Driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) Tkr EBITDA margin % 13 % 16 % 8 % 8 % 4 % Ordinære avskrivingar Tkr Driftsresultat (EBIT) Tkr Driftsmargin % 6 % 11 % 0 % 0 % -7 % Resultat før skattar Tkr Årsresultat Tkr Årlege investeringar Tkr Totalkapital Tkr Eigenkapitalprosent % 79 % 82 % 81 % 84 % 82 % Produsert energi elektrisk kraft MWh El forbruk i eige konsesjonsområde * MWh Nettkapital (NVE-kapital) Tkr Antal breibandkundar * inkluderer nettap, jf. for øvrig note 4. F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

14 Notar Årsrekneskapen for Fitjar Kraftlag SA er sett saman av: Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumanalyse Notar Årsrekneskapen, som er utarbeidd av styret og leiinga i selskapet, må lesast i samanheng med årsmelding og revisjonsmeldinga. Når faktiske tal ikkje er tilgjengelege/sikre på tidspunkt for rekneskapsavlegginga, tilseier god rekneskapsskikk at leiinga bereknar eit best mogeleg estimat for bruk i årsrekneskapen. Det kan framkome avvik mellom estimerte og faktiske tal. Note 1 Rekneskapsprinsipp - Verknad av endring av rekneskapsprinsipp - Grunnleggjande prinsipp - Vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsrekneskapen er sett saman av resultatrekneskap, balanse, kontantstraumsoppstilling og noteopplysningar, og er avlagt i samsvar med aksjelov, rekneskapslov og god rekneskapsskikk i Noreg gjeldande pr. 31. desember Årsrekneskapen er basert på dei grunnleggjande prinsipp om historisk kost, samanlikning med tidlegare år, fortsett drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjonar vert rekneskapsført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter vert resultatført når dei er opptent og kostnader vert samanstilt med opptente inntekter. Rekneskapsprinsippa vert utdjupa nedanfor. Eigedelar/gjeld som vedgår varekretsløpet og postar som forfell til betaling innan eit år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidlar/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidlar/kortsiktig gjeld skjer til lågaste/høgaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Verkeleg verdi er definert som antatt framtidig salspris redusert med forventa salskostnader. Andre eigedelar er klassifisert som anleggsmidlar. Vurdering av anleggsmidlar skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidlar som forringast blir avskrivne. Dersom det finn stad ei verdiendring som ikkje er forbigåande, vert det føreteke ei nedskriving av anleggsmiddelet. Tilsvarande prinsipp vert normalt lagt til grunn for gjeldspostar. Det er, i samsvar med god rekneskapsskikk, nokon unntak frå dei generelle vurderingsreglane. Desse unntaka er kommentert i dei respektive notane. Ved bruk av rekneskapsprinsippa og presentasjon av transaksjonar og andre forhold, skal det leggjast vekt på økonomiske realitetar, ikkje berre juridisk form. Betinga tap som er sannsynlege og kvantifiserbare vert kostnadsført. Rekneskapsprinsipp for vesentlege rekneskapspostar Inntektsføringstidspunkt Inntekt vert ført i resultatet når ho er opptent. Inntektsføring skjer normalt på leveringstidspunktet ved sal av varer og tenester. Driftsinntektene er fråtrekt meirverdiavgift, rabattar og fakturerte fraktkostnader. Kostnadsføringstidspunkt / samanstilling Utgifter vert samanstilte med og vert kostnadsført samstundes med dei inntekter utgiftene kan henførast til. Utgifter som ikkje kan henførast direkte til inntekter, vert kostnadsførte når dei oppstår. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar vert ført i balansen til anskaffelseskost, fråtrekt akkumulerte av- og nedskrivingar. Dersom den reelle verdien av eit driftsmiddel er lågare enn bokført verdi, og dette skuldast årsaker som ikkje reknast å vera forbigåande, vert driftsmiddelet skrive ned til verkeleg verdi. Utgifter i samband med normalt vedlikehald og reparasjonar vert løpande kostnadsført. Utgifter ved større utskiftingar og fornyingar som aukar driftsmidlane si levetid vesentleg, vert aktiverte. Driftsmidlar som vert erstatta, vert kostnadsført. Eit driftsmiddel blir sett på som varig dersom det har ei økonomisk levetid på over 3 år, samt ein kostpris på over kroner Ved utskifting av eksisterande linjenett er det lagt vekt på at endringar som medfører heving av kvalitet eller kapasitet vert aktivert som varige driftsmidlar, medan resterande vert sett på som vedlikehald. Ein syner i denne samanheng til note om driftskostnader og note om anleggsmidlar. Avskrivingar Ordinære avskrivingar er rekna lineært over driftsmidlane si økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivingane er klassifisert som ordinære driftskostnader. Varelager og varekostnad Lageret vert vurdert til det lågaste av kostpris og antatt salspris. Kostpris for innkjøpte varer er ansaffelseskost. Årets varekostnad er sett saman av kostpris på 14 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

15 selde varer med tillegg av nedskriving, i samsvar med god rekneskapsskikk. Fordringar Fordringar er oppført til pålydande med fråtrekk for forventa tap. Aksjar og andelar Investering i aksjar eller andelar som ikkje er marknadsbaserte finansielle omløps- midlar, vert balanseførte til anskaffelseskost. Rekneskapsføringa følgjer av unntaksregelen for små føretak. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt vert rekna på bakgrunn av midlertidige forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar ved utgangen av rekneskapsåret. Ved utrekninga vert nominell skattesats brukt. Positive og negative forskjellar blir vurdert mot kvarandre innafor same tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom ein har midlertidige forskjellar som gir opphav til skattemessige frådrag i framtida. Årets skattekostnad er sett saman av endringar i utsatt skatt og utsatt skattefordel, saman med betalbar skatt for inntektsåret, korrigert for feil i tidligare års berekningar. Note 2 Segmentinformasjon - rekneskap fordelt på virksomheter 1000 kr Kraft- Produk- Distri- Breiband Tilsyn Øvrig Felles Totalt omsetn sjon busjon virksomhet virksomhet Inntekter Kraftsal , , ,2 Overføringsinntekter , ,0 Innt. ved abb., måling, avregn. 86,0 44,0 130,0 Tilbakef. av meir-/mindreinntekt , ,0 Akk. meir-(-)/mindreinntekt (+) , ,0 Andre varer og tjenester 7 831, , ,5 Andre inntekter 135,4 166,5 301,9 Sum inntekter , , , ,9 0, ,1 0, ,6 Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp ,8 525, ,1 Nettap 1 244, ,3 Kjøp av overføringstenester 42, , ,4 Varekostnadar 4 265,2-100, ,5 Sum varekjøp ,8 567, , ,2 0,0-100,7 0, ,2 Bruttoavanse 2 184, , , ,7 0, ,8 0, ,4 Driftskostnader Personalkostnader 550,7 440, ,2 881,2 660, , , ,6 Aktivert lønn -485,0-485,0 Andre driftskostnader 1 010,5 419, ,4 721,0 58, , , ,8 Avskrivinger 903, , ,3 17, ,5 Eigedomsskatt 103,5 316,9 420,4 Tap på krav 124,2 62,1 8,9 195,2 Felleskostnader 256,3 492, ,8 156,6 256, , ,9 0,0 Sum driftskostnader 1 941, , , ,0 975, ,0 0, ,5 Driftsresultat 242,7-5, ,3 73,7-975, ,8 0, Avkastningsgrunnlag Distribusjonsnett: Sum driftsmidler Sum driftsmidler Gjennomsnittlig driftsmidler % påslag for netto arbeidskapital 331 Sum avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag i % 5,17 % F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

16 Note 3 Meir/mindreinntekt Med verknad frå 1997 har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innført ei inntektsrammeregulering for nettvirsomheten. NVE fastset årleg ei individuell innteksramme for kvart nettselskap. Inntektsramma medfører at det vert sett eit tak for kor store inntekter et nettselskap kan hente inn. Nettselskapet skal rekna ut tariffane (nettleiga) slik at inntekta for det enkelte år, så langt råd er, ikkje overstig inntektsramma og kostnadane som kan dekkast inn som et tillegg. NVE fastset inntektsramma slik at inntekta over tid skal dekke kostnadane ved drift og avskriving av nettet. Inntektsramma skal gje ei rimeleg avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnytting og utvikling av nettet. Kvart år vert det rekna ut ei meir-/mindreinntekt som er differansen mellom faktiske tariffinntekter og tillatte inntekter (inntektsramme). Akkumulert meir-/mindreinntekt blir rekneskapsført som gjeld til eller fordring på nettkundane. Ordninga med Kvalitetsjustert Inntektsramme for ikkje Levert Energi (KILE) vart innført frå Ordninga medfører ei mogleg justering av inntektsramma ved endringar i leveringskvaliteten og at nettselskapet vert belasta for kostnader ved avbrudd i nettet. I perioden 2001 til 2007 var det ei eiga KILE-ramme. Frå januar 2007 er KILE-kostnadane inkludert i den inntektsramma nettselskapet får frå NVE. Meir-/mindreinntekt [1000 kr] Sum faktisk nettleigeinntekt Fastsett initiell inntekt i eige nett KILE Justert inntektsramme Korrigering mindreinntekt Eigedomsskatt Tilbakeført mindreinntekt Kostnader ved overliggjande nett (-) Sum avvik avskrivn. og avkastning på avvik avkastningsgrl Sum godkjent inntekt / tariffinntekt Akkumulert meir-(+) /mindreinntekt (-) Akkumulert meir-/mindreinntekt [1000 kr] Inngåande verdi på mindreinntekt Tilbakeføring av mindreinntekt tidligare år Årets Meir(+)-/mindreinntekt(-) Korrigering mindreinntekt Justert inntektsramme Utg. verdi for mindreinntekt Inng. verdi på renter mindre-inntekt Årets renter meir-/mindreinntekt Utg. verdi renter for meir-/mindreinntekt F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

17 Note 4 - Nettap Nettapet er differansen mellom den samla energien målt i kwh som vert mata inn i nettet og den energien som fysisk vert brukt av abonnentane. Ved utrekning av tapet i kroner vert det teke hensyn til kraftprisvariasjonar over året og at nettapet varierer i takt med forbruket. Nettapet for 2011 er vist slik det kjem fram i rekneskapen pr Kraft seld til abonnentane Tilført energi til eige nett Eigenproduksjon Sum tilført energi til eige nett Nettap i MWh Nettap i kroner ut frå vekta produksjonspris Note 5 Lønskostnader / Antal tilsette / Godtgjersle / Pensjonar mm Løn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytingar Aktivering løn knytta til investeringsprosjekt Lønskostnader Gjennomsnittleg antal tilsette 13,2 11,8 Godtgjersle (i kroner) Elverksjef Elverksjef Løn Anna godtgjersle Løn til styre Revisor Revisjon og revisjonsbeslekta tenester* Honorar for andre tenester frå vår revisor * Revisjon og revisjonsrelaterte tenester dekkjer alt arbeid som lov om god revisjonsskikk set krav om for at revisor skal kunna gi sin revisjonsmelding i samsvar med ISA 700 til årsrekneskapen. Inkludert nødvendig ekstraarbeid og rådgjeving i høve til å kunne framlegge rekneskapen i samsvar med loven sine krav. Samansetting av samla pensjonar og pensjonsforpliktelsar Pensjonsforpliktelsane for dei tilsette er dekka ved kollektiv pensjonsforsikring som omfattar totalt 15 tilsette. Av selskapets innbetalingar er kr ,- balanseført som eigenkapitalinnskot. I samsvar med unntaksreglane i Rekneskapslova 5-10 har selskapet ikkje balanseført forsikra pensjonsforpliktelsar. Innbetalt pensjonspremie samsvarer med årets pensjonskostnad. Selskapets pensjonsordning er i samsvar med krav i gjeldande lover vedrørande pensjonsforsikring. F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

18 Note 6 Fordringar Selskapet sine kundefordringar er oppført til pålydande med frådrag for forventa tap. Kundefordringar fordeler seg slik: Kundefordringar Tap på krav Sum Andre langsiktige fordringar: Fordringar som forfell til betaling meir enn ett år fram i tid: Akkumulert mindreinntekt og renter mindreinntekt Ansvarlig lån Fitjar Infrastrukturdugnad AS Ansvarlig lån til Midtfjellet Vindkraft AS Sum Note 7 Varelager Selskapets varelager er oppført til lågaste verdi av kostpris og netto salgspris Endring Varer til bruk i produksjon Ukurransnedskriving Netto bokført verdi av varelager Note 8 Bankinnskot - bundne midlar Av inneståande i bank er kr ,- bundne skattetrekksmidlar. Note 9 Gjeld og obligasjonar Gjeld som fell til betaling meir enn fem år etter rekneskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjonar F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

19 Note 10 Aksjar og andelar i andre selskap Eigarandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Anleggsmidler: Sunnhordland Kraftlag AS 3,4 % Eigedomsselskapet Gamle Fitjar Tinghus AS 20,0 % Fitjar Kultur- og idrettsbygg AS 11,87 % Fitjar Infrastrukturdugnad 50,0 % Elfase Vest Aksjar i SNU Prosjektutvikling AS Midtfjellet Vindkraft AS 33,33 % Sum Note 11 Pantstillelser og garantiansvar Balanseført langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjonar Sum Garantiforpliktelsar som er rekneskapsført: Garanti for handel av kraft gjennom Markedskraft AS Selskapet har innbetalt forskot til Markedskraft som garanti for mellomværende ved handel av kraft. Posten er klassifisert som del av langsiktige fordringar i balansen. F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

20 Note 12 Skatt Betalbar skatt framkjem slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjellar Endring midlertidige forskjellar Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på inntekt 28,0 % 0 0 Betalbar skatt på formue 0,3 % Sum betalbare skattar Årets skattekostnad framkjem slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på skattemessig formue Avrekning betalbar skatt tidlegare år Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i balansen framkjem slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på formue Betalbar skatt tidlegare år 0 0 Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjellar som utliknast: Anleggsmidlar Fordringar Pensjon Varelager Andre midlertidige forskjellar Sum forskjellar Underskot til framføring Sum Utsatt skatt/skattefordel av midlertidige forskjellar 28 % F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r s m e l d i n g

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag ÅRSMELDING 2013 Styret i Fitjar Kraftlag Ranveig F. Ottestad styreleiar Agnar Aarskog nestleiar Trond Gerhardsen Monika Hatlevik Johannes Koløen Natterøy 2 FITJAR KRAFTLAG SA - ÅRSMELDING 2013 Årskog kraftstasjon

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag ÅRSRAPPORT 2012 P Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Ranveig F. Ottestad nestleiar Trond Gerhardsen Monika Hatlevik Agnar Aarskog 2 FITJAR KRAFTLAG SA - ÅRSMELDING 2012 Peter i arbeid

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag 2 0 0 8 Å R S R A P P O R T Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Toralf Røen nestleiar Oddbjørg Lillenes Johannes Nesse Tore Sigurd Fitjar 2 Årsrapport 2008 Fitjar Kraftlag SA er eit ålmennyttig

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. ÅRSMØTE 2015 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl 17.00 18.30 Fitjar

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag 2006

Styret i Fitjar Kraftlag 2006 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Styret i Fitjar Kraftlag 2006 Johannes Koløen, styreleiar Ingmund Bjordal, nestleiar Oddbjørg Lillenes Johannes Nesse, varamedlem Frode Fitjar Toralv Røen, varamedlem Tore Sigurd

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Toralv Røen nestleiar Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Toralv Røen nestleiar Oddbjørg Lillenes Johannes Nesse Ranveig Flatråker Ottestad 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å r

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap IL JOTUN Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer