Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS."

Transkript

1 Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Som aksjeeier i selskapet Pareto World Wide Offshore AS orienteres De med dette om at styrene i selskapene Pareto World Wide Offshore AS og i de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS har utarbeidet en fusjonsplan. Styrene planlegger å vedta sammenslåingen (fusjonen) av selskapene på styremøtene den 27. desember 2013 i Pareto World Wide Offshore AS, den 27. desember 2013 i PWWO Subsea AS og den 27. desember 2013 i Investorprosjekt XXXIII AS. Fusjonsplanen utarbeidet av styrene i selskapene som deltar i fusjonen er tilgjengelig på våre hjemmesider under «Investeringsfond Offshorefond Pareto World Wide Offshore AS». Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for henholdsvis selskapene Pareto World Wide Offshore AS, Investorprosjekt XXXIII AS og PWWO Subsea AS er vedlagt fusjonsplanen på våre hjemmesider. Oslo, 25 november 2013 Vennlig hilsen Randi Høydahl Ohme Forretningsfører (sign.) På vegne av styret i Pareto World Wide Offshore AS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Årsberetning 2012 Pareto World Wide Offshore AS Arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Virksomhetsområdet til selskapet er å investere i aksjer/andeler i selskaper som eier skip, rigger eller andre installasjoner beregnet på olje- og gassvirksomhet til havs. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Resultatet av virksomheten og dens stilling Selskapet ble stiftet i mars 2007 og de to siste kapitalutvidelsene ble gjennomført i Det er ikke planlagt ytterligere kapitalutvidelser, og selskapet er nå i en realisasjonsfase. Selskapets kostnader er i hovedsak forvaltningshonorar. Øvrige poster er knyttet til rapportering, styrehonorar, forretningsførsel og juridisk bistand. Selskapets resultatregnskap viser et overskudd etter skatt på NOK Dette skyldes hovedsakelig renteinntekter på lån og bankinnskudd. I tillegg var nettoen positiv på gevinst/tap på investeringer og verdiregulering av andeler/aksjer. Styret foreslår at beløpet overføres til annen opptjent egenkapital. Selskapet har i løpet av 2012 foretatt fire investeringer innenfor segmentene supply, subsea, seismikk og ankerhåndtering. Samlet er det investert NOK 26 mill i disse prosjektene, hvilket utgjør ca 5% av siste VEK. PWWO solgte i 2011 sine aksjer i Songa Eclipse Ltd for et salgsvederlag på NOK 96 mill. og en potensiell bonus avhengig av verdiutviklingen på riggen frem til 1. kvartal Songa Offshore solgte i 3. kvartal 2012 riggen med et stort tap, som medførte at bonusen bortfalt i sin helhet. Tapet var så stort for Songa at dersom PWWO fortsatt hadde eid aksjene frem til riggen ble solgt, ville hele PWWOs salgsvederlag også bortfalt, dvs. NOK 22 per PWWO-aksje. Tidspunkt og struktur på realisasjon av investeringen var følgelig svært viktig. PWWO er, sammen med en medinvestor i Songa Eclipse Ltd, gjenstand for et søksmål fra TOT Drilling Ltd. vedrørende krav om såkalt slot fee i forbindelse med salget av riggen til Songa Offshore. PWWO bestrider kravet, som i utgangspunktet er på USD 5,3 millioner. PWWO holder likviditet til side for å dekke sin del av kravet, som ventes å komme for Oslo Tingrett i løpet av Siste VEK ( ) er beregnet til NOK 114 pr aksje. Siste omsetning som ble gjort i 2012 var på NOK 100 pr aksje ( ). Det har ikke vært omsatt noen aksjer i Hendelser siden nyttår Selskapet har ytet et rentefritt deltagerlån til Neptune Subsea IS på USD , som er planlagt tilbakebetalt juni PWWO er i ferd med å motta fisjonsvederlag fra sin investering i Neptune Offshore AS. Dette innebærer at PWWO går videre kun med andeler i Neptune Subsea IS, og selger seg ut av Neptune Offshore AS øvrige engasjementer. Dette innebærer en netto investering på NOK 5,4 mill., som forventes konkludert i løpet av august Bakgrunnen for beslutningen er at man ønsker å strømlinjeforme porteføljen bedre for den planlagte realisasjonen av hele PWWO, og at risikovektet avkastning på den videre investeringen anses bedre enn den man hadde.

17 Siden årsskiftet har markedet fortsatt å forbedre seg, i takt med økende investeringsbudsjetter blant oljeselskapene. Det er økt utnyttelse og rateoppgang i nær sagt samtlige offshore oljeservicesegmenter og utsiktene er generelt gode. Samtidig gir stramme finansmarkeder utfordringer når det gjelder finansiering. På den ene siden begrenser dette transaksjonsaktiviteten i offshoremarkedet og holder verdiene tilbake. På den annen side innebærer detter gode investeringsmuligheter, samtidig som et fravær av spekulativ nykontrahering kan føre til at markedsbalansen blir strammere på lenger sikt enn hva som ellers ville vært tilfelle. Det understrekes imidlertid at PWWO ikke vil foreta nye investeringer med mindre disse anses og vesentlig bedre utfallsrommet ved realisasjon av hele porteføljen. Ut i fra de bokførte verdier er det styrets oppfatning at de underliggende verdiene har hatt en positiv utvikling siden årsskiftet. For ytterligere informasjon om utvikling i investeringene henvises det til Kapitalforvalters kvartalsrapporter som legges ut på Pareto AS sin hjemmeside (Q1 13-rapporten er forsinket): Fortsatt drift Ved årsskiftet hadde PWWO tatt levering av samtlige nybyggingsprosjekt foruten Iceman IS, som vil ta levering av skipet i 3. kvartal Det arbeides nå både med å få oppdrag til skipet og finansiere det. Samtlige andre prosjekt var per 31. desember 2012 fullfinansiert og hovedsakelig sluttet på lange kontrakter som gir en positiv kontantstrøm som videre gir grunnlag for løpende utbytter til og fra Selskapet. Selskapets vedtektsfestede levetid er pt. 1. juli Styret og Forvalter anser det som fornuftig å foreslå en forlengelse av levetiden til 1. juli 2015 (med mulig for ytterligere 1 års forlengelse) for å gi nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre realisasjon av porteføljen til gode verdier. De beste realisasjonene tar ofte betydelig tid å strukturere og gjennomføre, og finansieringsmarkedet gjør at det i dag er et kjøpers marked. Levetid til 2015 eller 2016 anses realistisk for å oppnå et godt resultat for aksjonærene. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Likviditet og utbetalinger til aksjonærene Selskapet hadde ved årsskiftet likvide midler på NOK 100 mill. Dette anses tilstrekkelig til å gi et rimelig handlingsrom ettersom de eksisterende prosjekter nå har et mer begrenset kapitalbehov. Fokus fremover vil i økende grad være utbetalinger til Selskapets aksjonærer etter at man realiserer prosjekter frem mot planlagt avvikling av Selskapet i 2014, som foreslåes forlenget til 1. juli Det foreslås at det tilbakebetales innbetalt kapital med NOK 10,00 per aksje til aksjeeierne på tidspunkt for avholdelse av ordinær generalforsamling i Dette forventes å kunne mottas av aksjonærene uken etter avholdt generalforsamling. Arbeidsmiljø og likestilling Selskapet har ingen ansatte, styret består av 4 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling og arbeidsmiljøet. Ytre miljø Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

18

19 Pareto World Wide Offshore AS - Resultatregnskap/ Income Statement Noter/ Notes Driftsinntekter/ Operating income Utbytte/ Dividends Sum driftsinntekter/ Total operating income Driftskostnader/ Operating expenses Andre driftskostnader/ Other expenses Sum driftskostnader/ Total operating expenses Driftsresultat/ Operating profit/ (loss) Finansposter/ Financial items Renteinntekter/ Interest received Valutagevinst/(-tap)/ Currency gain (+) loss (-) Gevinst/(tap) på investeringer/ Gain/(loss) on investments Verdiregulering andeler/aksjer/ Change in value of shares/partnerships Tap på fordring/ Loss on receivables Rentekostnader/ Interest costs 0 0 Annen finanskost/ Other financial expenses Sum finansposter/ Total financial items Årsresultat før skatt/ Net profit/ (loss) before tax Skattekostnad på ordinært resultat/ Tax on net income Årsresultat/ Annual profit/ (loss) Disponeringer/ Distribution of profit/ (loss) Overført til annen opptjent egenkapital/ Distributed to other retained earnings Overført fra annen innskutt EK/ Distributed from other paid in equity Avsatt tilbakebetaling av innskutt kapital/ Distribution to shareholders Sum disponeringer/ Total distribution of profit/ (loss)

20

21 Pareto World Wide Offshore AS Noter 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Utbytte regnskapsføres når det mottas fra underliggende investering. Kostmetoden er benyttet for investeringer i aksjer og andeler. Selskapets aksjer klassifiseres som omløpsmidler da eierskapet forventes å være kortvarig. Note 2 Konsern, tilknyttet selskap m.v. Eierandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper er regnskapsført etter kostmetoden: Selskapet har eiendeler i Anskaffelses- Forretnings- Eierandel/ Kostpris Bokført Andel Avskr. Årets følgende aksjer og andeler tidspunkt kontor Stemmerett verdi uinnkalt tidligere år avskr. kapital Bassdrill Alpha Ltd Kypros 36,76 % Equinox Offshore Acc. Ltd Singapore 0,58 % Investorprosjekt XXXIII AS Oslo 100,00 % Neptune Offshore AS Fosnavåg 31,15 % Asian Offshore III IS Oslo 12,00 % Bukit Timah Offshore DIS Oslo 12,00 % Neptune Subsea IS Oslo 9,38 % Parbarge IS Oslo 25,00 % Vestland Seismic IS Oslo 35,00 % Carlisle Subsea IS Oslo 15,00 % Iceman IS Oslo 5,00 % Master and Commander Oslo 5,00 % Offshore Accomodation IS Oslo 5,00 % B Offshore IS Oslo 5,00 % Asian Offshore III, Vestland Seismic, Neptune Subsea, Parbarge, Carlisle Subsea, Iceman, Master & Commander, Offshore Accomodation, 3B Offshore og Bukit Timah er vurdert av eksterne verdivurderere. Bassdrill Alpha Ltd. og Neptune Offshore AS er vurdert internt med bakgrunn i eksterne verdivurderinger av underliggende eiendeler. Equinox Offshore Accomodation er vurdert til kr. 0 pr. aksje, da selskapet er under konkursbehandling i Singapore og det er lite sannsynlig at det vil gjenstå noen midler i selskapet. Peregrine I LLC ble avviklet i februar 2013 etter lengre konkursforhandlinger. Det var ingen midler igjen i selskapet. Der grunnlagene for verdivurdering viser lavere virkelig verdi enn kostpris, er virkelig verdi benyttet i årsregnskapet. Selskapet har eiendeler i Anskaffelses- Forretnings- Eierandel/ Kostpris Bokført EK Resultat følgende datterselskaper tidspunkt kontor Stemmerett verdi 100 % 100 % Investorpr. XXXIII AS Oslo 100,00 %

22 Pareto World Wide Offshore AS Noter 2012 Note 3 Lån til datterselskaper og tilknyttede selskaper Selskap Beløp Bokført verdi Forfall Rentebetingelse Investorprosjekt XXXIII AS IA IA Bassdrill Alpha Ltd % Lånet til IP XXXIII AS er nedskrevet til null verdi og renteberegnes ikke da det anses som tapt. Note 4 Andre fordringer Det er inngått en bonuskontrakt med Songa Eclipse Ltd. knyttet til bonus for salg av aksjene i selskapet, men pga. forsinkelsene med bygging og mobilisering av riggen ble verdien pr satt til null. Realisasjonen er nå gjennomført med tap noe som medfører at bonusen bortfaller i sin helhet. Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital på kr består av aksjer à kr. 1. Alle aksjer har lik stemmerett. Selskapets aksjonærer: Antall aksjer Eierandel Pareto Offshorekapital AS ,34 % Oslo Pensjonsforsikring AS ,44 % Øvrige aksjonærer (eierandel < 5 %) ,22 % Sum aksjonærer ,00 % Styremedlem Jan Petter Larsen er ansatt i Wenaas Kapital AS som eier aksjer, som tilsvarer 1,716 % eierandel. Styremedlem Per Ottar Skaaret eier Skaaret Holding AS som eier aksjer, som tilsvarer 1,716 % eierandel. Note 6 Antall ansatte Selskapet har ikke hatt noen ansatte i regnskapsåret, og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.en slik tjenestepensjonsordning er derfor ikke opprettet. Note 7 Andre driftskostnader Spesifikasjon av driftskostnader Styrehon inkl aga. og mva Revisjon Juridisk bistand Forretningsførerhonorar Forvaltningshonorar Div honorar i forbindelse med investeringer 0 0 Utsendelser Div adm kostn Sum Det er betalt honorar til selskapets styre i 2012 med NOK (pluss NOK for aga og NOK for mva.). Det er kostnadsført kr i honorar til selskapets styre for I tillegg er det kostnadsført kr for mva. og kr for aga. Det er i 2012 betalt honorar til revisor med kr inkl mva. Hvorav kr er for revisjon av årsregnskapet 2011, og kr 0 er honorar for annen bistand.

23 Pareto World Wide Offshore AS Noter 2012 Note 8 Skatt Periodens skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på periodens resultat 0 0 Brutto endring utsatt skatt 0 0 Periodens totale skattekostnad 0 0 Periodens alminnelige inntekt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Mottatte utbytter innenfor fritaksmetoden Representasjon ikke fradragsberettiget Andel av skattemessig over/(underskudd) RM tap (gevinst) ved realisasjon av andeler/aksjer innenfor fritaksmetoden Nedskrivning fordring Realisert tap på fordring Nedskrivning (reversering nedskriving) verdi andeler/aksjer Benyttet fremførbart skattemessig underskudd 0 0 Alminnelig inntekt Betalbar skatt (28%) 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Resultatforskjeller andeler i DLS Midlertidig forskjell aksjer utenfor fritaksmetoden Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt / (skattefordel) (28 %) Ikke balanseført utsatt skattefordel Sum utsatt skatt/ (skattefordel) i balansen 0 0 Utsatt skattefordel er ikke balanseført grunnet usikkerhet om anvendelse av det fremførbare underskuddet. Dette er begrunnet ved at gevinst ved salg av dagens investeringer er omfattet av fritaksmetoden, og ved at det er begrenset hvor mye skattemessig overskudd som vil bli generert i de deltagerlignede selskapene i dagens portefølje. Note 9 Egenkapitalbevegelse Disponering av årets resultat Aksje- Overkurs- Annen innskuttannen opptjent Sum kapital fond egenkapital egenkapital EK IB Gjennomført tilbakebetaling av annen innskutt EK 0 Periodens resultat Foreslått tilbakebetaling av innskutt EK Egenkapital Note 10 Avsatt utbytte Dette er avsetning av utbytte som for aksjonærene vil være tilbakebetaling av innskutt kapital.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Apnlngsbalanse pr for PWWO Subsea AS EIENDELER Anleggsmidler Note Andel Neptune Subsea DIS Aksjer Neptune Subssea AS Sum anleggsmidler Omløpsmidler Utbetaling utskilte aksjonærer Sum omløpsmidler SUM BENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innakutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjejd Tilbakebetales Innløste aksjonærer Tilbakebetales Songvaar og leine Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Note Apnlngsbalansen er satt opp itråd med regnskapsloven og God RegnskapsSkikk for små foretak. Ulsteinvik, 7. mal2013 LSAN -t\a:\(~ ~S~) X~(0C0.e\\L 120~~\)}

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 14 Årsrapport 2014 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2014 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014

Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014 Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014 Realkapital Stettin KS årsrapport 2014 Park Ostrowska I løpet av 2014 er det solgt en rekke leiligheter samt tomtebanken til prosjektet. Ny eier av tomtebanken har

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013 Årsberetning og regnskap for JotunKraft AS For å ret 2013 5. måi 2014 1 JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet knyttet

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning 2012 6 Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001024422.1

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For a ret 2012

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For a ret 2012 Årsberetning og regnskap for JotunKraft AS For a ret 2012 8. april 2013 1 JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Realkapital Aktiv Europa AS

Realkapital Aktiv Europa AS Realkapital Aktiv Europa AS Status per 31.12.2013 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital Aktiv Europa AS for 2013, samt status for selskapet for de fire første månedene av 2014. Revidert årsregnskap

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Oslo, 20. april 2015 Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital European Opportunity Invest AS for 2014, samt status for de fire

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer