intern revisoren Nr 1 / SOMMER årgang MED LUFT UNDER VINGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE"

Transkript

1 intern revisoren Nr 1 / SOMMER årgang MED LUFT UNDER VINGENE

2 REDAKTØRENS SPALTE I dette nummeret av Internrevisoren fortsetter vi den røde tråden fra forrige nummer og viser noe mer av bredden og mangfoldet i vårt yrke. Det spenner ikke helt fra Børs til Katedral, men det spenner i hvert fall fra Oslo Børs VPS til Frelsesarmeen med en tur innom luftfarten. Det illustrerer med tydelighet at intern revisjonens arbeidsoppgaver og prioriteringer vil formes ut fra behovene organisasjonen har for en uavhengig og objektiv tilbakemelding. Vi ser også at dagene er forbi da intern revisjon betydde at alle ressursene var ansatte i virksomheten, og vi har en artikkel og et intervju som illustrerer ulike modeller å organisere intern revisjon på med bruk av tjenester innkjøpt fra eksterne leverandører. Internrevisoren skal etter vår mening ha plass for faglige artikler om ulike temaer. Vi velger å markere at det er tre år siden varslerparagrafen kom inn i loven med et intervju med et selskap som tilbyr eksterne varslertjenester og en presentasjon av varsling i Universitetet i Oslo, en middels norsk by i befolkning med mer enn 30,000 ansatte og studenter. Kurset på BI har ikke bare en egen verdi for den som gjennomfører det, men kan også resultere i faglig fordypning som vi alle kan dra nytte av. Dette er bakgrunnen for Engelstads artikkel som tar for seg både historien bak, og ulike strukturer til sikkerhetslovgivning. Vi tror at dette både kan øke vår forståelse for det regelverket vi lever under, og gi oss en innsikt i forventet utvikling fremover. Sommeren er tiden for både vår egen årskonferanse og den internasjonale IIA konferansen. Vi kommer med et noe utradisjonelt blikk på årskonferansen i Stavanger med en reportasje fra bakerste benken i salen. Atlanta dekker vi med tre deltageres egne tilbakemeldinger på konferansens innhold og den merverdien de fikk med å delta. Det er kanskje ukjent for mange at vi har representanter i IIAs internasjonale komitéer. I et intervju med en komitédeltager får vi høre mer om hvordan man blir medlem i en slik komité, de temaer som blir behandlet og om den merverdien man selv kan sitte igjen med. På en personlig note er det med litt vemod jeg må gi stafettpinnen videre. Jeg føler meg privilegert som igjen har kunnet (etter mange års opphold) arbeide som redaktør i Internrevisoren. Det betyr mye for meg å kunne arbeide med spennende temaer og knytte kontakter med vår medlemsmasse på en så direkte måte. En trøst er at jeg fortsatt vil følge med i utviklingen men denne gangen fra scenen som visepresident i foreningen. Jeg takker for all støtte og entusiasme som jeg har opplevd å kunne hente fra medlemmene i redaksjonskomiteen og ønsker vår nye redaktør Janne Britt Saltkjel velkommen i redaktørstolen. Jeg vet at våre medlemmer vil støtte henne med artikler, temaer og synspunkter som gjør at Internrevisoren må leses av våre medlemmer. REDAKSJONS KOMITEEN Ansvarlig for dette nummeret av Internrevisoren Martin W. Stevens, leder Gjensidige Forsikring Postboks Lysaker M: Sveinung Svanberg Universitetet i Oslo Postboks 1154 Blindern 0318 Oslo J: Kari Øvsthus Sparebanken Vest Postboks Bergen J Bjarne Tveit Sparebanken Pluss Postboks Kristiansand J: M: Rune E. Andersen - Styrets representant StatoilHydro ASA 4035 Stavanger M: Se mer info på 2 intern

3 Innhold 2 Redaktørens spalte 4 Styrets leder har ordet MED LUFT UNDER VINGENE: Ulike bransjer og ulike modeller for intern revisjon 6 Internrevisjonen i Frelsesarmeen 10 Restart av konsernrevisjonsordningen i Avinor 14 Samarbeidsmodell for internrevisjon i Oslo Børs VPS 18 Organisering av internrevisjonsfunksjonen 20 Outsourcing, co-sourcing intervju av Kjetil Kristensen, Ernst & Young Fag Varsling 22 Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen hva skiller velfungerende fra ikkefungerende systemer? 24 Varslingsregimet ved UiO Fag Sikkerhet 27 Utvikling av sikkerhetslovgivning frem til i dag Forenings- og profesjonsnytt 31 Nyheter fra IIA og andre 33 Erfaringer fra internasjonalt komitearbeid, intervju av Trygve Sørlie 36 Årskonferansen 2010 Stavanger 38 Finansielt nettverksmøte april Internasjonal konferanse 2010 Atlanta 43 På Tampen NORGES INTERNE REVISORERS FORENING President Odd Anders Borgen Nordea Bank Norge ASA Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo J: , M: Informasjon- og kommunikasjonskomitéen Even Chiodera - leder ICA AS Postboks 6500 Rodeløkka 0501 Oslo M: Konferansekomitéen Siv Austad Hove - leder If Skadeforsikring Postboks Lysaker J: M: Programkomitéen Siv Rosseland - leder DnB NOR Bank ASA 0021 Oslo J: M: Redaksjonskomitéen Janne Britt Saltkjel - leder Deloitte AS Postboks 347 Skøyen 0213 Oslo Mobil Høringskomiteen Carl Gunnar Lunde - Leder SG Finans AS Postboks Lysaker M: Nominasjonskomitéen Ellen C. Braathen - leder Oslo Kommune, Byrådslederens kontor Rådhuset, 0037 Oslo J: M: oslo.kommune.no Foreningsekretariat Ellen Brataas Generalsekretær Tlf: Svein Stabekk Foreningssekretær Tlf.: Postadresse: Norges Interne Revisorers Forening Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo Besøksadresse: Munkedamsveien 3 B, 3. etg Oslo Internrevisoren: Organ for Norges Interne Revisorers Forening, NIRF Antall utgivelser pr.år:2 Opplag: Meninger og påstander som fremkommer i artikler eller innlegg er ikke nødvendigvis sammenfallende med NIRFs syn. Neste utgave: desember 2010 Har du bidrag til bladet? Ta kontakt med redaksjonens leder for frister m.m. Årsabonnement: Kr. 150 Annonsepriser: Kr for en helside Kr for en halvside (mva. tilkommer) Grafisk produksjon: Pr.info DM Hamar

4 Kortsiktige mål, governance og risikovillighet Styrets leder har ordet Internrevisjon er et yrke som er i rask utvikling. Utviklingen er ikke først og fremst drevet av oss selv, den er i større grad drevet av alle endringene som skjer rundt oss. Det siste tiåret har vi har hatt store internasjonale skandaler som Enron, Arthur Andersen, WorldCom og Parmalat, og senere finanskrisen og uroen i den internasjonale økonomien. Slike hendelser har satt søkelyset på hvordan virksomheter drives og overvåkes, og dette har også ført til store endringer for internrevisjonsbransjen. Mange internrevisjonsfunksjoner, spesielt i internasjonale selskaper, ble sterkt påvirket av Sarbanes-Oxley, og måtte som en konsekvens bruke mye ressurser på finansielle rapporteringsprosesser. Over tid vil oppdragsgiverne flytte sitt fokus til andre risikoer, og igjen vil internrevisjonen måtte tilpasse seg de forventninger som oppdragsgivere og toppledelse har til funksjonen. Men hva vil våre oppdragsgivere og toppledelse forvente seg av internrevisjonen fremover? Og i hvilken grad kan vi styre denne utviklingen selv? I skrivende stund pumpes det fortsatt mange tusen fat olje ut i Mexicogulfen som et resultat av BP s dypvannsboring. Det skal visstnok ikke ha manglet på advarsler om at virksomheten var sårbar for katastrofale hendelser, og ledelsen er blitt kritisert for ikke å ha gjort nok for å forhindre at oljekatastrofen har fått det omfanget vi har vært vitne til. Finansnæringen har blitt sterkt kritisert for å selge strukturerte produkter der kundene ikke forsto den underliggende risikoen og hvor kun selgeren av produktet realistisk sett ville tjene penger. Amerikanske banker har blitt kritisert for å pushe lån på enkeltfamilier som ikke hadde evne til å betjene disse, og som senere skulle vise seg å bli foranledningen til finanskrisen. Så kan en jo spørre seg om hvorfor slike hendelser kan oppstå. Hvorfor setter ikke virksomhetsledelsen foten ned for denne typen aktiviteter? Og er det noe fundamentalt galt i hvordan vi styrer dagens virksomheter? Det er vel ingen tvil om at det er et svært stort press på toppledere til å vise til gode resultater. Tidshorisonten er kort, og topplederne blir bedømt mer eller mindre kontinuerlig. Selv om eierskapet i store børsnoterte selskaper er ulikt sammensatt og graden av direkte eierstyring varierer fra selskap til selskap, har vi i de senere år sett en utvikling hvor det er et sterkt fokus på kortsiktig avkastning. Til tross for at eierskapet er diversifisert, og ledelsen og styret dermed har større innflytelse på virksomhetens mål, blir en drevet av markedets/analytikernes forventninger og av at selskapet skal hevde seg i sammenligningen med sine konkurrenter. Ofte betyr dette et mål om å skape høy avkastning så raskt som mulig. Også statlig virksomhet blir i stor grad påvirket av kortsiktige mål og resultater. For toppledelsen og styret er dette et dilemma. Det kan være lett å være enig i at det å maksimere avkastning til eierne er et godt prinsipp, dersom dette målet er langsiktig. Men regelmessig resultatfremleggelse og markedets kontinuerlige evaluering kan medføre kortsiktighet, og selskapene gjør det som kreves for å fremstå som vinnere i en svært transparent markedsplass. Eksemplene ovenfor med BP og finansnæringen kan være et utslag av ledelsens ambisjoner om å øke inntektene og/eller holde kostnadene nede, kombinert med begrenset sannsynlighet for at store negative hendelser skal inntreffe. Dermed er en villig til å leve med den risikoen aktivitetene medfører. En annen mulighet er selvsagt at ledelsen ikke fullt ut er klar over den iboende risikoen aktivitetene medfører, blant annet fordi denne informasjonen ikke kommer frem til toppledelsen eller fordi risikoen blir presentert på en utydelig måte. Et dilemma for ledelsen er uansett at dersom de ikke er med på den økonomiske veksten som for øvrig skjer i markedet, vil de ende opp med å gi eierne en lavere kortsiktig avkastning enn konkurrentene, selskapets markedsverdi vil bli lav, og selskapet vil være utsatt for fiendtlige oppkjøp. Så har egentlig internrevisjonen en rolle å spille i forhold til den type utfordringer jeg har pekt på ovenfor? Etter min mening er svaret ja, men dette er en svært krevende oppgave. For å lykkes, kreves en ganske annen arbeidsform enn det som er tradisjonell revisjon, hvor vi ser på nøkkelkontroller i verdikjedene. Det kreves en forretningsmessig dybdekompetanse og svært gode kommunikasjonsprosesser med ledere på flere nivåer, spesielt med toppledelsen. Det er vel og bra å gjennomføre tradisjonell revisjon med fokus på utforming av risikostyring og kontrollprosesser, etterlevelse av disse, osv. Slik revisjon vil nok fortsatt være vårt daglige brød, men tiden er også inne for å ta tak i mer ledelsesmessige eller strategiske utfordringer. Selvsagt ikke ved å overta deler av ledelsens ansvar, men gjennom å vurdere ulike aktiviteter på en kritisk og konstruktiv måte. Mange virksomheter har etablert eller er i ferd med å etablere ulike compliance og/eller risk management funksjoner, og det er viktig at vi i internrevisjonen tar vår plass i governance strukturen, og hvor vi blir en naturlig samtalepartner med toppledelsen. Dersom ikke vi tar denne rollen, kan vi være sikre på at andre assurance funksjoner vil søke denne posisjonen. Tiden er derfor inne for å være offensiv i vår kommunikasjon med oppdragsgivere og toppledelse, slik at vi i tiden fremover kan bidra med merverdi også når det gjelder virksomhetens governance prosesser. Vi besitter en kompetanse og en posisjon i virksomheten som må utnyttes til virksomhetens beste, og det er opp til oss selv å markedsføre vår styrke på dette området! God sommer! Odd Anders 4 intern

5 Tid for verdiskapning?* Snakk med oss om hvilken type internrevisjon som oppfattes som mest verdiskapende. Gratis benchmarkanalyse Ta kontakt for en gratis og uforpliktende benchmarkanalyse av din internrevisjonsfunksjon Vi måler kostnader, ressurser og verdiskapning opp mot et sammenlignbart utvalg. Analysene er relevante for både interne og outsourcede funksjoner Kontakt: eller *connectedthinking 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers-navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende Pricewaterhouse- Coopers-organisasjonen. *connectedthinking er et registrert varemerke for PricewaterhouseCoopers. intern 5

6 Ulike bransjer og ulike modeller for intern revisjon Internrevisjonen i Frelsesarmeen Knut Edvard Akselsen er internrevisor i Frelsesarmeen.Akselsen er utdannet fra Agder distriktshøgskole, Bankakademiet og Handelshøyskolen BI i operasjonell revisjon og kvalitetssikring. Han har lang erfaring som intern revisor i Kommunalbanken, Den norske Industribank AS og SND. Han har vært internrevisor i Frelsesarmeen siden Fakta om Frelsesarmeen Organisering Frelsesarmeen er den norske administrative enheten av den verdensomspennende bevegelsen The Salvation Army, som arbeider i 120 land. På denne måten er Frelsesarmeen både helnorsk og global. I 2006 utnevnte Det høye råd den britiske juristen og frelsesoffiseren Shaw Clifton til Frelsesarmeens verdensleder. Han er den 18. i rekken av menn og kvinner som etter grunnleggeren William Booth ( ) har hatt tittelen general. Internasjonal ledelse Generalen holder hus ved det internasjonale hovedkvarteret i London. Herfra ledes arbeidet i de 46 administrative enhetene - territoriene - som Frelsesarmeen har delt verden inn i. Gjennom en slik samordning av ressursene håper en å kunne holde administrasjonskostnader på et minimum og ha strategisk handlefrihet til å utføre oppdraget på best mulige måte. Armeen i Norge Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene er organisert i ett territorium. Spredt over denne varierte geografien finner Frelsesarmeens arbeid sted. Tre ulike land med forskjellig språk og kultur. Mange forbinder Frelsesarmeen med sosialt arbeid, som går hånd i hånd med å spre evangeliet. Frelsesarmeen har ca. 40 institusjoner, blant annet innenfor rusomsorg, barnevern og eldreomsorg, dessuten Fretex, som er Norges største attføringsbedrift og bruktkjede, og er en sentral aktør innenfor miljø og gjenvinning. Frelsesarmeen har et vell av fritidsaktiviteter å by på. Alt fra babysang, speiding, dansegrupper, fotball og innebandy, sosiale fora for foreldre til et bredt spekter av sang- og musikkgrupper. Arbeidet er i stor grad knyttet til våre oppunder 120 korps (menigheter). Ved årsskiftet hadde vi 191 offiserer i aktiv tjeneste, og ellers 2245 ansatte, hvorav 965 i ulike former for sysselsetting gjennom Fretex. Videre har Frelsesarmeen 5930 soldater, som er uniformerte medlemmer, og 1213 tilhørige (medlem i Frelsesarmeen). Rundt om i territoriet har Frelsesarmeen 200 grupper for barn og unge med til sammen ca medlemmer. I tråd med Frelsesarmeens militære struktur bærer frelsessoldatene uniform. Den fungerer som et visittkort og er i mange sammenhenger en god kontaktskaper. Folk kommer bort for å spørre om ting de lurer på om kristen tro, forbønn eller annen hjelp. Den visker dessuten ut skillet mellom fattig og rik. Uniformen skaper også fellesskapsfølelse og gruppetilhørighet, både nasjonalt og internasjonalt. Frelsesarmeen jobber ofte i tøffe miljøer, og da kan uniformen også ha en beskyttende funksjon. Frelsesarmeen er blitt et eget trossamfunn. Den som ønsker det, kan altså ha en kirkerettslig tilhørighet i Frelsesarmeen. Med registreringen som trossamfunn fulgte vigselsrett, og en rekke offiserer er i dag godkjente vigslere. Frelsesarmeen har mange støttespillere og bidragsytere, blant annet Coop, Mester Grønn og Kavlis Allmennyttige Fond. Foto: Frelsesarmeen/Ranveig Holden Bøe. Frelsesarmeens verdier Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket. Vi tilbyr Soup, soap and salvation i ord og handling for å møte menneskelige behov. "Suppe" møter fysiske behov, "såpe" fokuserer på enkeltmenneskets verdighet, og "frelse" handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. 6 intern

7 Ulike bransjer og ulike modeller for intern revisjon Eksempel på arbeid som Frelsesarmeen driver Om Jobben Jobben startet opp i Oslo i 2005, og er et arbeidstreningstilbud for rusavhengige i regi av Frelsesarmeen. Det viktigste formålet er å gi brukerne meningsfylte dager og å redusere behovet for rus. Brukerne møter opp om morgenen og får utdelt et oppdrag, eller de kan få faste gjøremål over en periode. Etter arbeidsdagens slutt får de utbetalt motivasjonspenger. Eksempler på arbeidsoppgaver er vedproduksjon, gartnerarbeid, matlaging og oppussing. Resultatene er oppløftende. Det er rift om å få plass, sykefraværet er betraktelig lavere enn ellers i samfunnet, og viktigst: brukerne synes selv livet blir mer innholdsrikt. Foto: Frelsesarmeen/Carina Eide Øyan Generelt om revisjon i Frelsesarmeen Interne og eksterne revisorer gir ledelsen og andre grupper bekreftelse på at Frelsesarmeen følger interne og eksterne regler. Ulike interne revisjonsaktiviteter gir ledelsen en bekreftelse på at internkontrollsystemet fungerer tilfredsstillende og i henhold til ledelsens forventninger. Sitatene nedenfor er fra brukere i Oslo og forklarer bedre enn noe annet hva Jobben betyr - Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita full før klokka ti. Mange ledige timer kan være destruktivt. Jobben sørger for struktur i livet, og motiverer for eksempel til å redusere rusmisbruk. - Nå kan jeg også si at jeg skal på Jobben. Det er ikke alle som synes det er hyggelig å bli spurt om hva de driver med. Den som møter opp på Jobben, får et svar å gi. - Med Jobben har jeg avansert i livet mitt. Når selvrespekten har fått juling det meste av livet, kan det å få jobb virke som et luftslott. Gjennom Jobben kan de minst håpefulle lykkes. - Jeg bidrar i samfunnet. Jobben gjør de ansatte rakere i ryggen. De er vant til nedlatende og engstelige blikk, men i Jobben får de klapp på skulderen og rosende ord fra forbipasserende. Intern revisjon Den interne revisjonen er en del av virksomheten og skal sørge for en fortløpende oppfølging og vurdering av virksomhetens interne kontrollaktiviteter. Ekstern revisor Revisjonsfirmaet FMØ revisjon DA er Frelsesarmeens eksterne revisor. FMØ revisjon DA avgir revisjonsberetning for Frelsesarmeen som konsern og for virksomhetene i Frelsesarmeen som er revisjonspliktige. Revisorens hovedoppgave er å vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskrifter. Som en forvaltningsmessig oppgave skal revisoren også se etter at den regnskapspliktige har ordnet formuesforvaltningen på en betryggende måte. Internasjonal revisjon fra hovedkontoret i London Den internasjonale revisjonen utføres fra hovedkontoret i London. Målsettingen for denne revisjonen er å yte en intern revisjonstjeneste ved å evaluere økonomisystemenes og organisasjonens kapasitet og effektivitet, samt organisasjonens strategi og forskrifter. Som en del av inspeksjonen legges det fram regnskap for alle selskap Frelsesarmeen eier i Norge. Revisjonen går ut på å: - gjennomgå og rapportere med hensyn til finansoppgaver for hovedkvarteret og andre enheter i territoriet etter behov - vurdere økonomien og bruken av ressurser - tolke utviklingstendenser og påpeke økonomisk styrke og svakhet, og å anbefale bedre styring av finansene der hvor det er nødvendig - se til at den forretningsmessige driften er i samsvar med Frelsesarmeens internasjonale prinsipper og prosedyrer - gjennomgå etablerte rutiner for å forsikre seg om at de er i samsvar med Frelsesarmeens strategi, praksis og Ordrer og regler - se til at det som iverksettes, føres til resultater som er i samsvar med målsettingen - vurdere nåværende og fremtidige strategier intern 7

8 Ulike bransjer og ulike modeller for intern revisjon - se til at regnskapsførselen tilfredsstiller Frelsesarmeens krav - vurdere påliteligheten og integriteten når det gjelder opplysning om både finanser og virksomhet - sjekke autorisasjoner, balanser og transaksjoner i den grad det er nødvendig for å kunne oppnå ovenstående målsettinger Organisasjonskart Hvert år sendes alle årsregnskap med revisorberetning oversatt til engelsk til Frelsesarmeens internasjonale revisjon. Den besøker territoriet hvert tredje år og gjennomgår protokoller, regnskaper, ledelsesinformasjon og andre dokumenter. Frelsesarmeens internasjonale revisjon utarbeider en revisorrapport med anbefalinger over for eksempel rutiner, forskrifter og lignende som må forbedres gradert etter om det er høy, middels eller lav risiko for Frelsesarmeen. Nærmere om den interne revisjonen i Frelsesarmeen Organisatorisk plassering av den interne revisjonen Internrevisorens nærmeste overordnede er Frelsesarmeens forvaltningssjef, og den interne revisoren er medlem av forvaltningssjefens stab. Stillingens formål Internrevisoren skal ha ansvar for Frelsesarmeens internrevisjon og påse at Frelsesarmeen har god intern kontroll med regnskapsførsel og forvaltning, og at denne er i samsvar med offentlig lovgivning og Frelsesarmeens eget regelverk og kvalitetssystem. I samarbeid med ledelsen og øvrige ansatte skal internrevisoren bidra til at virksomheten drives i samsvar med Frelsesarmeens formål. Årsplan Planen innebærer valg av revisjonsprosjekter: en risiko- og vesentlighetsvurdering ut fra Frelsesarmeens formål, strategier (inkludert omdømmerisiko). Som en del av dette kommer kortsiktig og langsiktig resultatansvar. Kortsiktig resultatansvar innebærer nødvendig, god kontakt med samarbeidspartnere og aktivt oppsøke, motta og videreformidle relevant informasjon. Det langsiktige resultatansvar er å delta i drøftinger rundt drift og utvikling av virksomheten gjennom egen kompetanse, tanker og ideer. Årsplanen angir de revisjons- og rådgivningsoppgavene som den interne revisjonen skal gjennomføre. Årsplanen, herunder dokumentasjon av årsplanprosessen, er en viktig aktivitet. Den interne revisjonen må i samarbeid med forvaltningssjefen i Frelsesarmeen velge de revisjonene som er viktigst for Frelsesarmeen i henhold til formål og strategier. De fleste prosjektene går ut på å bekrefte at internkontrollen fungerer i henhold det som blant annet er fastsatt i kvalitetssystemet til Frelsesarmeen. Eksempel på revisjoner i 2010: NR Revisjonsområde Bakgrunn for valg av revisjonsområde Når GRUPPEREGNSKAP Plan for revisjon av grupperegnskap lages Hele året Revisjon av grupperegnskap INTERN KONTROLL IR vil kunne: Innen 4. kvartal IT-SIKKERHET o Gjennomføre kontroller for å avdekke svikt i sikkerhetsarbeidet (nærmere spesifikasjon av områder vil bli gjort senere) o Bidra med kvalitetssikringsaktiviteter o Gi råd innenfor fagfeltet intern kontroll REGNSKAP Kartlegging av tjenestebiler i Frelsesarmeen Innen 2. kvartal 8 intern

9 Ulike bransjer og ulike modeller for intern revisjon Planen skal angi tidspunkter for gjennomføringen av oppdragene. I tillegg til årsplanen kan det gjennomføres ekstra revisjoner ad hoc når overordnede ber om det. Internrevisoren skal også bidra med bistand og råd innenfor revisjonsfaglige spørsmål. Eksempel på en slik rådgivningsoppgave kan være å bistå ledelsen i utforming av skriftlig tilbakemelding (brev) til ekstern revisor fra alle virksomhetene i Frelsesarmeen med eget styre på bakgrunn av et lovkrav som er pålagt av revisor. 1. En vurdering av risikoen for at virksomhetens regnskap kan inneholde vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter 2. En redegjørelse for hvilke rutiner som er etablert for å avdekke og behandle risikoen for misligheter 3. En dokumentasjon av ledelsens skriftlige kommunikasjon til de ansatte knyttet til forretningspraksis og etisk adferd Gjennomføring av revisjoner En intern revisjon består oftest av 3 faser: 1. Det lages et planleggingsnotat og en risikovurdering 2. Varsling, oppstartmøte og gjennomføring 3. Rapport/konklusjon og oppfølging. Gjennom bekreftelses- og rådgivningsoppdrag gir den interne revisjonen virksomhetsledelsen tidlige varsler, samt foreslår og følger opp viktige forbedringstiltak. Rapportering Den interne revisjonen rapporterer status på gjennomføringen til forvaltningssjefen. Det utarbeides rapporter til de virksomhetene som blir revidert. Rapport sendes revidert enhet med gjenpart til overordnet enhet. Rapportformen vil kunne variere alt etter hva som anses som hensiktsmessig. Internrevisoren skal uoppfordret rapportere om feil, misligheter og andre forhold av større negativ betydning. Internrevisoren har, når det blir vurdert som nødvendig, adgang til å rapportere direkte til Frelsesarmeens øverste ledelse. Utfordringer for Frelsesarmeen i kontrollperspektiv Omdømmeprisen I 2006 ble Frelsesarmeen tildelt Omdømmeprisen. Den blir delt ut av Synovate MMI, og bygger på undersøkelser gjort gjennom året. Hele 86 prosent av Norges befolkning har et godt inntrykk av Frelsesarmeen. Kun fem prosent har et dårlig inntrykk. Ved utdelingen ble det blant annet sagt at «Frelsesarmeen svever så høyt over at det bare er å bøye seg i støvet». Kommandør Carl Lydholm takket for prisen, og tok den også som en utfordring til å fortsette arbeidet i William Booths ånd. ele 86 prosent av Norges befolkning har et godt inn- Htrykk av Frelsesarmeen. Den interne revisjonen avlegger årsrapport om internrevisjonsarbeidet til Frelsesarmeens finansstyre (Frelsesarmeens styre). bevare dette gode omdømmet og kunne En av Frelsesarmeens utfordringer blir å fortsette sin virksomhet med å hjelpe andre. Den interne revisjonen ønsker ved hjelp av sine kontrollaktiviteter å bidra med å bevare dette gode omdømmet som Frelsesarmeen har i den norske befolkningen. intern 9

10 Ulike bransjer og ulike modeller for intern revisjon Restart av konsernrevisjonsordningen i Geir Larsen er konsernrevisjonssjef i Avinor. Geir ble hentet inn til Avinor høsten 2008 og jobbet tidligere en årrekke med internrevisjon og rådgiving i KPMG. Han har også praksis som IKT prosjektleder og lederstillinger i kommunesektoren. Geir har tidligere vært medlem av NIRFs konferansekomite. Geir er utdannet ved Norges Kommunal- og Sosialhøgskole og er Master of Management fra BI. Konsernrevisjonen ble re-etablert høsten 2008 og har ansvaret for internrevisjonen i Avinor AS med tilhørende datterselskaper. Hensikten med re-etableringen var å posisjonere konsernrevisjonen som en integrert del av selskapets styringsog kontrollstruktur i samsvar med god praksis. Posisjonering av konsernrevisjonen Styreleder og konsernsjef støttet fra første stund aktivt opp om konsernrevisjonen og dette bidro til en god legitimering av funksjonen. Grunnlaget for posisjoneringsaktivitetene ble innarbeidet i en enkel plan som inneholdt to kjerneaktiviteter. Planen ble godt forankret hos styre, konsernledelse og øvrige samarbeidspartnere innen konsernet. Den ene kjerneaktiviteten ble bygget rundt utarbeidelse av en førstegenerasjons risiko- og vesentlighetsbasert revisjonsplan. Planen ble knyttet opp mot selskapets strategiske mål med tilhørende styringsperspektiver og initiativ. Konsernets toppledelse bidro aktivt med å definere revisjonsprosjekter som var linket opp mot strategiske mål og initiativ. Den andre kjerneaktiviteten inneholdt et sett av posisjoneringsaktiviteter som hadde som formål å sikre gode nok revisjonsprosesser, riktig bemanning og en hensiktsmessig organisasjonsstruktur. Dele kunnskaper på tvers innen konsernet Bygge sitt arbeid på standarder fastsatt av IIA/NIRF I den interne kommunikasjonen vedrørende konsernrevisjonens plass i kontrollkjeden ble modellen the three lines of defence benyttet konsekvent i møter med styret, ledelsen, samt i samarbeid med andre kontrollinstanser og samarbeidsorganer. Fakta om Avinor AS Hvert år benytter 40 millioner passasjerer Avinors flyplasser Avinor har omkring flybevegelser per år Cirka 3000 ansatte i selskapet Avinor er et aksjeselskap. Staten eier 100 prosent Avinor er selvfinansiert og får ingen faste statlige tilskudd Inntektene fordeles mellom trafikkinntekter fra flyselskapene og kommersiell virksomhet på flyplassene 4 av 46 flyplasser går med overskudd (OSL, Stavanger, Bergen og Trondheim) og subsidierer dermed de øvrige Lufttrafikktjenesten drives til selvkost Utgifter til security dekkes av securityavgiften AVINORS HER ER AVINOR OPPGAVER Flyplass Øvrige enheter for tårn og kontrollsentraler Svalbard/Longyer Andøya/Andenes Bardufoss Stokmarknes/Skagen Harstad-Narvik/Evenes Leknes Svolvær/Helle Værøy Røst Honningsvåg/Valan Hammerfest Hasvik Lakselv/Banak Sørkjosen Alta Tromsø Narvik/Framnes Mehamn Berlevåg Båtsfjord Vardø/Svartnes Vadsø Kirkenes/Høybuktmoen For å sikre en konsistent kommunikasjon ble det utviklet en enkel budskapsrekke i forhold til formålet med reetableringsprosessen; Sandnessjøen/Stokka Bodø/Kontrollsentral Nord Mo i Rana/Røssvoll Mosjøen/Kjærstad Brønnøysund/Brønnøy Rørvik/Ryum Konsernrevisjonen inngår i konsernets styrings- og kontrollstruktur i samsvar med god praksis. Konsernrevisjonen skal; Bekrefte ovenfor styret at risikostyringen og den interne kontroll er etablert og fungerer som forutsatt Hjelpe ledelsen på ulike nivåer til å identifisere og håndtere risikoer på en god måte Opptre uavhengig, men samtidig fremstå som en kompetent samarbeidspartner for toppledelsen og annet nøkkelpersonell Molde/Årø Ålesund/Vigra Ørsta-Volda/Hovden Sandane/Anda Florø Førde/Bringeland Sogndal/Haukåsen Bergen/Flesland Haugesund/Karmøy Stavanger/Sola Stavanger kontrollsentral Farsund/Lista Kristiansund/Kvernberget Ørland Kristiansand/Kjevik Namsos Trondheim/Værnes Røros Fagernes/Leirin Oslo/Gardermoen Avinors hovedkontor Oslo kontrollsentral, Røyken Rygge Sandefjord/Torp 10 intern

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang internrevisjon i krisetider REDAKTØRENS SPALTE Hovedtema i denne utgaven av Internrevisoren er internrevisjon i krisetider. Vi belyser hvilke spesielle krav

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang Fokus på compliance Manglende hodelykt, vernebriller og hørselsvern for å beskytte mot støy fra passerende fly. Manglende hjelm,

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet?

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2014, 22. årgang Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? Lean auditing Hvordan sveve på en rosa sky Compliance beste praksis REDAKTØRENS SPALTE

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2005 13. årgang Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Corporate Governance - internrevisjonens perspektiv Virksomheter og økonomisk kriminalitet Etikk Styrets leder

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken Trine S. Grande om internrevisjon Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko Intervju

Detaljer

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 5 2 0 0 6 6 1. å r g a n g Det kan være fristende å forsyne seg av godene Korrupsjon kan ramme kommunene av Erling Grimstad, advokat side 4 Hvordan avdekke

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse*

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse* Corporate Governace Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse* Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? *connectedthinking Forord Corporate

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige.

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige. 2 GJENSIDIGE ÅRSRAPPORT 2004 MED BLIKKET FREMOVER Det har vært et godt år for Gjensidige. Vi har forenklet oss, og blir stadig bedre i å behandle kundene våre eierne. Vi går inn i en spennende tid i ny

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer