VIRKSOMHETSPLAN Enhet for Omsorg. Sist revidert: 27. januar 2011 RISØR KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN Enhet for Omsorg. Sist revidert: 27. januar 2011 RISØR KOMMUNE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Omsorg Sist revidert: 27. januar 2011 RISØR KOMMUNE

2 INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting Risør kommunes verdier Enhetens ansvarsområde og organisering Basistjenester Organisasjonskart Enhetens tiltak ift. Handlingsprogrammet Bo og levekår Infrastruktur Kunst og kultur Øvrige satsingsområder Brukere/innbyggere Status Vurdering Målsetting Tiltak Økonomiske rammer og forutsetninger Status Vurdering Målsetting Tiltak Intern utvikling i enheten Status Vurdering Målsetting Tiltak Spesielle forhold knyttet til Omsorgsenheten Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Enhet for omsorg Side 2 av 19

3 1 Risør kommunes hovedmålsetting Risør kommune har følgende visjon og hovedmålsetting, vedtatt 28. august 2008: VISJON Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold HOVEDMÅLSETTING Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. I tillegg har kommunen vedtatt følgende satsingsområder: Bo og levekår Infrastruktur Kunst og kultur Næringsutvikling Reiseliv Sentrumsutvikling Skole Enhet for omsorg Side 3 av 19

4 2 Risør kommunes verdier Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: LØSNINGSORIENTERT Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og birdre til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune TRYGGHET Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler ÅPENHET Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi-kommune LIKEVERD Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke Enhet for omsorg Side 4 av 19

5 3 Enhetens ansvarsområde og organisering 3.1 Basistjenester Enheten er delt inn i fire avdelinger som er: Avdeling for hjemmetjenester Avdeling for psykisk helse - og rehabilitering. Avdeling for somatikk Avdeling for personer med demens Enheten organiserer Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Omsorgslønn BPA (brukerstyrt personlig assistanse) Trygghetsalarmer Psykisk helse Miljøtjenester Legetjenester Fysioterapi Ergoterapi Ambulerende vaktmester Syn - og hørselskontakt Dagsenterdrift Dag og aktivitetssenter Kjøkkendrift Vaskeri Kantiner Matombringing Boligtildeling Sykehjemsplasser Enhet for omsorg Side 5 av 19

6 Tjenestene måles opp mot at de virkningsfulle, trygge, involverer brukerne, er samordnet, har god kvalitet, er tilgjengelige og at ressursene utnyttes på best mulig måte. Jfr. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial - og helsetjenesten ( ) Enheten disponerer 127,7 årsverk fordelt på ca. 200 ansatte i Organisasjonskart Enhet for omsorg Side 6 av 19

7 4 Enhetens tiltak ift. Handlingsprogrammet 4.1 Bo og levekår Nr Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 10 Mål 11 Mål 14 1 Bedre botilbudet til brukere med psykiske lidelser. Bemanning i boliger må komme parallelt med etablering av boenheter. Indikator: Antall årsverk: 2 Budsjettkonsekvens 2011: kr årsverk tilført 2 nye årsverk Ikke prioritert I.h.t. omsorgsplan 2 Dagsenter/ avlastningstilbud for personer med demens. Ses i sammenheng med omsorgsplan Ses i sammenheng med omsorgsplan Fokus på aktiviteter utenfor institusjon for beboerne på Frydenborgsenteret. Inn på tunet Inn på tunet videreføres. Søknad om prosjektmidler 3 Opprette kontakt/ formelt samarbeid med frivillige i Risør kommune for økte tjenester til mennesker med omsorgsbehov AKS prosjekt/ Røde Kors Aktivitetstilbud for brukere drevet av frivillige Aktivitetstilbud for brukere drevet av frivillige 4.2 Infrastruktur Nr Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 10 Mål 11 Mål 14 1 Meldingsløftet i Østre Agder (Helsenett) Prosjektplan i Østre Agder Budsjettkonsekvens: 2011: kr ,- 2 Håndholdte datamaskiner innføres i omsorgsenheten (PDA). Effektivisere og øke kvaliteten på tjenestene ved lettere tilgang til pasientinformasjon ved pleie i avstand fra kontor. Deltagelse i int.kommunal prosjektgruppe Forberedelse Innkjøp og opplæring Innkjøp opplæring Organisatorisk gevinst. Tilgjengelig for alle i hjemmetjenesten Budsjettkonsekvens: 2011: kr ,- 3 Omsorgsteknologi Budsjettkonsekvens 2011: kr Forberedelse Prosjekt i samarbeid med lokalt næringsliv Omsorgsteknologi tatt i bruk hos aktuelle brukere Ikke prioritert Enhet for omsorg Side 7 av 19

8 4.3 Kunst og kultur Nr Periodemål og indikatorer med beskrivelse Status 10 Mål 11 Mål 14 1 Samarbeid med relevante festivaler konserter/glimt fra festivalene på Frydenborgsenteret. PLU inngår en intensjonsavtale. Besøk fra kammer festival. Videoklipp fra festivalene på Frydenborg TV kanal Innslag fra kammermusikk, kulturnatta og hummerfestival Videoklipp fra festivaler videreføres og utvides Frydenborgsenteret som fast arena for relevante festivaler. 2 Samarbeid med malerklubben/ fotoklubb/ historielag m.fl om utstillinger på Frydenborgsenteret. Tilfeldige innslag 3 Videreføring av den Kulturelle spaserstokk Kulturelle innslag 2 utstillinger per år 4.4 Øvrige satsingsområder Enheten har ingen periodemål innen satsingsområdene Næringsutvikling, Reiseliv, Sentrumsutvikling og skole. Enhet for omsorg Side 8 av 19

9 5 Brukere/innbyggere 5.1 Status Avdeling for Hjemmetjenester Hjemmetjenestene har pr. d.d. ca. 250 brukere. Hjemmetjenestene drifter også kommunens korttidsavdeling med 6 plasser og disse må ses i sammenheng. Avdelingen merker presset fra 2. linjen ved stadig kortere liggetid i sykehus og forventninger om å utføre tjenester som sykehuset tidligere utførte. Denne utviklingen vil fortsette i Avdelingen har også ansvar for dagtilbud til hjemmeboende eldre. Dagtilbudet forebygger innleggelse i institusjon og er et svært sentralt tiltak i kommunens tiltakskjede. Dagtilbudet mangler imidlertid et permanent sted å drive. En videreutvikling av dette tilbudet ses i sammenheng med omsorgsplan Demografiske framskrivinger viser at framtidas brukere av kommunale omsorgstjenester vil bli flere. Samtidig ser en altså at den største økningen av tjenestemottakere siste ti år er under 67 år. Dette betyr at kompetansen innen hjemmetjenestene kontinuerlig må økes og utvides. Avdeling for psykisk helse og rehabilitering Psykisk helse registrerer et økende behov for tjenester og betjener nå ca.100 brukere. Reduksjon i antall sykehussenger også på dette feltet og i tillegg utvidet ansvar for oppfølging av rusmisbrukere er blant årsakene til økningen. Behovet for et bedre botilbud til brukere med psykiske lidelser er stort. I handlingsprogrammet foreslås 2 nye årsverk til dette formålet for Tiltaket ble imidlertid ikke prioritert i budsjettvedtaket. Avdelingen har for 2010 også ansvar for et rusprosjekt. Prosjektet innebærer en kommunal egenandel i tillegg til prosjektmidler som det søkes om hvert år. Det er derfor noe usikkert forbundet med om prosjektet kan videreføres. Oppfølging i evt. nye boliger vil kreve styrket bemanning og kompetanse. Behovet for rehabilitering vil øke som følge av medisinsk utvikling, nye behandlingstilbud og økende antall pasienter jfr. samhandlingsreformen. Rehabiliteringsteamet bør styrkes og utvides bl.a. i forhold til fagsammensetning. Et høyt faglig nivå muliggjør tidlig intervensjon som igjen bidrar til å holde brukerne på et lavest mulig omsorgsnivå. Enhet for omsorg Side 9 av 19

10 Avdeling for somatikk Avdelingen administrerer 32 sykehjemsplasser og pasientene har etter hvert behov for svært avanserte tjenester. Den er inndelt i fire åtterenheter bygget i tråd med føringene i Stortingsmelding 25. Det er et stort spenn i pasientgruppen både m.h.t. diagnoser og alder. Ulike somatiske lidelser, ulike demensdiagnoser, psykiatriproblematikk og palliativ/terminal pleie. Terskelen for å få en plass med heldøgns pleie og omsorg er blitt høyere enn tidligere. Sykehjemmet blir i større grad benyttet til medisinsk behandling ved akutt sykdom, utredning, og observasjon, korttidspleie for kronisk syke, etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold og omsorg ved livets slutt. Dette stiller store krav til teknisk og medisinsk kompetanse. Avdelingen har også ansvar for omsorgsenhetens nattjeneste. Nattjenesten har de samme utfordringene som avdelingen/enheten ellers står overfor. Avdeling for personer med demens Avdelingen administrerer 32 sykehjemsplasser og er godt tilrettelagt for personer med demens. Den er på samme måte som avdeling for somatikk inndelt i fire åtterenheter. Den er også innrettet etter føringer i Stortingsmelding 25 som anbefaler at smått er godt. Det betyr små enheter både bygningsmessig og organisatorisk. Avdelingen har som målsetting å gi god personfokusert omsorg. Beboerne differensieres etter mestringsnivå for å legge til rette for gode sosiale grupper. Personalet er organisert i team og rullerer mellom de fire enhetene. Mangelfull tilrettelegging av utearealer i tilknytning til avdelingen er fortsatt en utfordring. Avdelingen har også ansvar for kjøkken, kantinedrift og vaskeri. Kjøkkenet leverer tørrmat til avdelingskjøkkenene, middag til beboerne på Frydenborgsenteret, vakumert mat til hjemmeboende og administrer/leverer mat til tre kantiner og ulike arrangementer. 5.2 Vurdering Dagens og morgendagens utfordringer krever økt vektlegging av tilpassede tjenester med en tverrfaglig og bred tilnærming hvor samspillet med den enkelte bruker står i sentrum. Utvikling av gode standarder for samhandling mellom fastlegene og omsorgstjenesten er en utfordring på linje med utvikling av standarder for samhandling med 2. linjetjenesten. Enhet for omsorg Side 10 av 19

11 Kommunens styrking av hjemmetjenestene de siste ti årene har gjort det mulig å håndtere kommunens høye andel eldre på en faglig fornuftig og økonomisk forsvarlig måte. Hjemmetjenestene må videreutvikles parallelt med utvikling av dagtilbud, korttids/ avlastningsplasser og spesielt med tanke på demens. 5.3 Målsetting Individuelt tilpassede tjenester av god kvalitet Styrket brukermedvirkning Sammenhengende behandlingskjede. Opplevelsen av et helsevesen 5.4 Tiltak Brukerundersøkelse hvert fjerde år Brukermedvirkning på systemnivå og individnivå Samhandling/samarbeidsavtaler eksternt og internt med 2. linjen, med fastleger og avdelingene imellom. Utarbeiding/utvikling av kvalitetsindikatorer Aktivitetstilbud fra frivillige både i institusjon og for hjemmeboende Deltagelse i utvikling av ulike interkommunale prosjekter Enhet for omsorg Side 11 av 19

12 6 Økonomiske rammer og forutsetninger Status Enhet for omsorg utfører stort sett lovpålagte tjenester. Gjeldende fra Bemanningsnivået for omsorgsenheten har ligget på tilnærmet samme nivå de siste ti årene. Antall brukere og kompleksiteten rundt disse har økt betydelig i den samme perioden. Enheten har imidlertid gjort store strukturelle endringer ved å gå fra fire til ett sted for sin drift. Dette har gjort at man har kunnet øke produksjonen betydelig med det samme antall ansatte over flere år. Ressursbruk pleie- og omsorg Tall i kr Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år 50 - Risør Kragerø Tvedestrand Aust-Agder Kommunegr. 11 Landet utenom Oslo Enhet for omsorg Side 12 av 19

13 % Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon - Risør Kragerø Tvedestrand Aust-Agder Kommunegr. 11 Landet utenom Oslo Antall 300 Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr innb år 200 Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr innb år Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr innb. 80 år og over Risør Kragerø Tvedestrand Aust-Agder Kommunegr. 11 Landet utenom Oslo Enhet for omsorg Side 13 av 19

14 6.2 Vurdering Risør ligger lavt på netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over. Kommunen ligger likt med Aust-Agder og under landet og kommunegruppe 11 pr. innbygger 67 år og over. Kommunens habiliteringstjenester ligger inne i disse tallene. Disse tjenestene er svært kostnadskrevende for kommunen. Vi har et lavt antall plasser i institusjon og heldøgnsbemannede boliger. Gjennom hjemmetjenestene bidrar kommunen til at omsorgstrengende kan bo lengre i egen bolig. Dette er økonomisk fornuftig. Samtidig bidrar det til at flere innbyggere får tjenester enn om flere ressurser skulle vært brukt til institusjonsplasser. Kommunen har slikt sett en fornuftig balanse mellom institusjonsplasser og hjemmetjenester sett i forhold til gitte økonomiske rammer. Kommunens framtidig behov for videreutvikling av hjemmetjenester, institusjonsplasser, bemannede boliger og andre tjenester for å møte befolkningsutviklingen i årene framover er vurdert i den nylig vedtatte omsorgsplanen. 6.3 Målsetting Omsorgsenheten bør ligge på fylkes/landsgjennomsnitt i forhold til ressursinnsats. Kvalitativt gode tjenester skal gis etter BEON prinsippet som innebærer tjenester gitt på beste effektive omsorgsnivå Tjenestene skal gis innen gitte rammer 6.4 Tiltak Månedlig budsjettoppfølgingsmøte med rådmannen Månedlige budsjettoppfølgingsmøter med avdelingslederne Avdelingslederne/Enhetsleder månedlig møte med rådmannen Fokus på sykefravær Enhet for omsorg Side 14 av 19

15 7 Intern utvikling i enheten 7.1 Status De interne prosessene skal sikre at enhetens virksomhet planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lovgivning eller i kommunens eget internkontroll/hms-system. Enheten er representert i kommunens koordinerende enhet (K E). Det er faste møter mellom enheten og fastlegene. Tilsvarende er det faste møter mellom tillitsvalgte og ledere innen enheten. Lederne avholder faste møter seg imellom. Saksbehandlingsrutiner, journalrutiner m.m. er nedfelt i kommunens internkontrollsystem slik også personalretningslinjene er. Enheten har for inneværende år hatt ansatte på videreutdanning i eldreomsorgens ABC. Det avviklet diverse kurs og kompetansehevende tiltak. Kurs og kompetansebudsjettet for 2011 er lavt sett i forhold til framtidig behov. Enheten har hatt fokus på informasjonssikkerhet og har i den forbindelse oppgradert EPJ systemet (elektronisk pasientjournal) Dette arbeidet videreføres i Enheten har flere ansatte med veilederkompetanse. Enheten har samarbeidsavtaler med og er representert i samarbeidsutvalg med 2. linjen. Dette får kontinuerlige følger også for vår interne drift. 7.2 Vurdering Å legge til rette for gode samarbeidsarenaer framstår som meget sentralt i tiden som kommer slik at brukerne i større grad opplever ett helsevesen. Behandling og utvikling skjer raskere enn tidligere. Antall sykehussenger på landsbasis er halvert siste år og liggedøgnene på sykehusene presses ned. Dette stiller helt annerledes krav til kommunen i tiden som kommer. Flere og mer kompliserte tilfeller er og blir kommunens ansvar. Dette fordrer gode rutiner i bunnen og samhandling og samhandlingsarenaer så vel internt som eksternt. Å styrke den faglige kompetansen er en av de viktigste strategiene for å sikre kvaliteten på tjenestene. Det er også en nødvendig forutsetning i det langsiktige arbeidet med å sikre god ressursutnyttelse. Et godt fagmiljø rekrutterer og motvirker også et høyt sykefravær. Samhandlingsreformen vil forsterke behovet for økt og ny kompetanse. Kommunene forespeiles mer ressurser slik at kostbare sykehusinnleggelser evt. kan reduseres. Enhet for omsorg Side 15 av 19

16 Ressursene er ment å komme fra en reduksjon i veksten hos sykehusene. Reformen betyr flere og nye oppgaver for kommunene, men også nye midler og muligheter til økt kompetanse og behandlingskapasitet. 7.3 Målsetting Kontinuerlig forbedring av saksbehandlingsrutiner Kontinuerlig forbedring av samhandlingen innad i enheten Videreutvikle samarbeidsavtaler med 2. linjen Videreutvikle samarbeidet med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Universitetet i Agder og Senter for omsorgsforskning Sør. Utnytte muligheter innen IKT, slik som helsenett, PDA, elektronisk turnus m.m. Øke internkontrollarbeidet ta i bruk Qmpluss 7.4 Tiltak IKT plan Kompetanseheving av ansatte Kompetanseplan i samarbeid med utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder og KS. Faste møteplasser for enheten administrativt og faglig Delta i samarbeidsutvalg/arenaer med 2. linjen Interkommunale utviklingsprosjekter Enhet for omsorg Side 16 av 19

17 8 Spesielle forhold knyttet til Omsorgsenheten Ny helse og omsorgslov og ny helse og omsorgsplan på høring Enheten utfører med få unntak kun lovpålagte oppgaver Enheten er med i interkommunalt samarbeid m.h.t. elektronisk turnus, billeasing, kompetanseutvikling, samarbeidsavtaler med 2. linjen, hygieneavtaler, trygghetsalarmer, og elektromedisinsk utstyr og tilsyn og prosjekter i forhold til samhandlingsreformen Bruker/pasientmengden varierer kontinuerlig. Dette stiller store krav til enheten i forhold til omstillingsevne og struktur. Enheten får flere og mer avanserte oppgaver og samhandlingsreformen vil ytterligere forsterke denne utviklingen. Omsorgsplan 2015 er retningsgivende for kommunens framtidige utvikling på området. Enhet for omsorg Side 17 av 19

18 9 Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Risør kommune har flere personer over 80 år enn både fylket og landsgjennomsnittet. Samtidig vet vi ut ifra Kostratall at kommunens sykehjemsdekning/bemannede boliger er lav. I tillegg har vi utfordringer på levekår både blant yngre og eldre. Vi vil som andre kommuner få et økende antall eldre i befolkningen mot I gruppen70-79 år får kommunen en økning på over 50%. Den største økningen de siste 10 årene har imidlertid vært i gruppen under 67 år. Dette bør få konsekvenser for planleggingen de neste årene. Morgendagens utfordringer krever derfor økt vektlegging av tilpassede tjenester med en tverrfaglig og bred tilnærming hvor samspillet med bruker er i sentrum. Vi snakker egentlig om en ganske annerledes omsorgstjeneste. Antall sykehussenger er halvert på landsbasis de siste årene og liggedøgnene presses ned. Dette får og har allerede fått store konsekvenser for vår kommune og fører til helt nye og andre utfrodringer for kommunen ved at vi i dag gjør ting som for få år siden ble gjort på sykehusnivå. Risør har et moderne og framtidsrettet omsorgssenter tuftet på en framtidsrettet filosofi som må videreutvikles mht kvalitet og kvantitet. Enheten er fornuftig organisert ut ifra dagens behov. Strukturelle grep er gjort kontinuerlig de siste årene. Organisering av tjenestene fra ett sted gir muligheter for både rasjonell økonomi og et robust fagmiljø. Det vil være behov for å øke antall plasser i årene som kommer for å møte et økende antall brukere. Hva slags type plasser dette vil dreie seg om må en gjøre grundige vurderinger rundt. Kommunen ligger imidlertid lavt på antall avlastningsplasser/kortidsplasser. Sett i sammenheng med samhandlingsreformen vil det være fornuftig å tenke en økning av disse i nær framtid. Det som er sikkert er at brukerne blir flere og de endrer seg i forhold til tidligere brukere. Vi ser allerede nå et framtidig behov for noe annet enn tradisjonelle institusjons/sykehjemsplasser. Sykehjem er standardisering av tjenestene mens det vil være individuelt tilpassede løsninger som er framtiden. Fra institusjon til bolig og fra pasient til bruker. Bystyret har vedtatt å starte arbeidet med omsorgsplan Planen er nå ute til høring og vil danne grunnlaget for utviklingen av kommunens framtidige omsorgstjeneste. Samhandlingsreformen vil være en viktig faktor å ta hensyn til i dette arbeidet. Enhet for omsorg Side 18 av 19

19 Behovet for tjenesteytere er og vil være økende. Kommunens rekrutterings og kompetanseplan må vies stor oppmerksomhet i årene som kommer. Vi må utnytte perioden vi har foran oss til en gradvis utbygging av tjenestetilbudet og til å planlegge og forberede den raske veksten i omsorgsbehov som forventes fra omkring Konklusjon/utfordringer: Behov for økt antall plasser Behov for økt rekruttering og kapasitetsvekst Behov for økt kompetanse Enhet for omsorg Side 19 av 19

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Enhet for Omsorg. Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Enhet for Omsorg. Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Omsorg Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering... 5 3.1 Basistjenester...

Detaljer

OMSORG. Virksomhetsplan 2013 ENHET FOR. Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

OMSORG. Virksomhetsplan 2013 ENHET FOR. Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 ENHET FOR OMSORG Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Fagsamling

Fagsamling Fagsamling 18.06.2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010 2020 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan 2020 skisserer en strategi og

Detaljer

Enhet for Politisk sekretariat

Enhet for Politisk sekretariat VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Politisk sekretariat Sist revidert: 1. feb. 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 ENHET FOR OMSORG. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 ENHET FOR OMSORG. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for omsorg 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse Kompetanseutvikling Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø 04.12.14 Organisasjonskart Enhetsleder 122,5 årsverk Avd. for hjemmetjenester 42 årsverk Avd. for psykisk helse, rehabilitering

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR OMSORG Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for omsorg side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek Helsetjenestene /- nivåer Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og 28. 8 2012 på Stange bibliotek Disposisjon: Kommunehelsetjenesten Hvordan er den organisert? Samhandlingsreformen

Detaljer

Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR OMSORG Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR OMSORG Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Risør kommune. Hjemmetjenesten

Risør kommune. Hjemmetjenesten Risør kommune Hjemmetjenesten Historisk tilbakeblikk på omsorgsenheten I 2002 hadde omsorgsenheten 140 årsverk og ca. 300 brukere I 2014 har omsorgsenheten 122,5 årsverk og ca. 500 brukere I 2002 hadde

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem Ved Sylvia Brustad

Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem Ved Sylvia Brustad St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem Ved Sylvia Brustad 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54

Detaljer

Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Toril Naustdal Prosjektleder Regionalt helseprosjekt i Valdres

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ):

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ): Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015): 5.5 Pleie- og omsorgstjenester Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten alene. De må løses ved å involvere

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens Bergen Kommune Utfordring Å sikre at pasient og pårørende opplever kvaliteten på omsorgen som god nok uavhengig av hvem som

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning En av de største omsorgsutfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning i befolkningen,

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Noen premisser for planlegging og drift

Noen premisser for planlegging og drift Noen premisser for planlegging og drift Kommunens egen situasjon Befolkning, økonomi, dagens tjenesteprofil, avstander, politiske føringer, samarbeid med andre, tilgang på arbeidskraft Lover, nasjonale

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt. SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011

Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt. SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011 Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011 For lite koordinerte tjenester For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Økonomisk bæreevne trues 2

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS,

HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS, HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS, PRIVATPRAKTISERENDE, HELSEPERSONELL OVERVÅKE, for eksempel Samhandlingsreformen,

Detaljer