Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 40440500. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Side 1 av 26 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Inger Katrine Juuso Leder TVP Berit Ranveig Nilssen Nestleder SFP Thore Andreas Sundfær Medlem TVP Rolf Mathi Reisænen Medlem TVP Inga Pettersen Medlem SFP Inger Anita Smuk Medlem H Jarle W. Andreassen Medlem FRP Torgeir Olsen Medlem FRP Anne Grete Njuolla Medlem Uavh. Magnhild Mathisen Medlem A Jan Hansen Medlem A Knut Store Medlem A Anne Jorid Henriksen Medlem A OddArne Dikkanen Medlem A JimEinar Roska Medlem A Liv Solfrid Mathisen Varamedlem TVP Charles Petterson Varmedlem TVP Øystein Nilsen Varamedlem TVP Oddvar Njuolla Varamedlem TVP JørnOttar Olsen Varamedlem TVP KjellHarald Erichsen Varamedlem TVP Nils Andersen Gaup Varamedlem SFP Helmer Kåre Losoa Varamedlem SFP Katrine Trane Nilsen Varamedlem SFP Jo Dikkanen Varamedlem SFP Jan Ivvár Juuso Smuk Varamedlem SFP John Arne Neshavn Varamedlem H Ivar Johan Winther Varamedlem H Ingrid M.J. Mikkelsen Varamedlem H Torleif Margit Varamedlem H Tor Ivar Soldat Varamedlem FRP Stig Erling Johnsen Varamedlem FRP Arild Johnsen Varamedlem FRP OddInge SørReime Varamedlem FRP Steve Gunnar Kristiansen Varamedlem FRP Jim Njuolla Varamedlem Uavh. LinnJeanett J. Bergmo Varamedlem A Jane Astrid Juuso Varamedlem A Ina Kristine Store Varamedlem A Leif Eberg Hansen Varamedlem A

2 Side 2 av 26 Hanne Iversen Varamedlem A Hilde Birgitte Store Varamedlem A Astrid Siri Varamedlem A Per Torbjørn Balk Aune Nils I. Noste Varamedlem Varamedlem A A Varangerbotn, 15. juni 2011 Inger Katrine Juuso ordfører

3 Side 3 av 26 Saksnr Innhold PS 11/27 PS 11/28 RS 11/4 PS 11/29 Godkjenning av innkalling og saksliste Referater Revisors beretning Forprosjekt Byggetrinn 2 Oppvekstsenter PS 11/30 Itinvesteringer 2011 PS 11/31 Budsjett 2012, økonomiplan , milepæl 1 og 2 PS 11/32 PS 11/33 Behandling av årsregnskap 2009 og årsberetning Kommunestyrets egengodkjenning Kommuneplanens arealdel og tilhørende strategidel Ettersendes Formannskapets innstilling til noen av sakene er klare etter formannskapsmøtet den 22. juni.

4 PS 11/27 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 4 av 26

5 Side 5 av 26 PS 11/28 Referater RS 11/4 Revisors beretning

6 Side 6 av 26 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Teknisk Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse /5030 / Oddleif Nilsen ommune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 11/ Forprosjekt Byggetrinn 2 Oppvekstsenter Administrasjonens innstilling 1. Det igangsettes forprosjekt for opprusting av samfunnshus og garderobeanlegg. Forprosjektet skal munne ut i forslag på opprusting og kostnadsoverslag. 2. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern konsulent innenfor en ramme av kr Kostnadene utgiftsføres etter kommunestyrets bestemmelse Bakgrunn for saken I forbindelse med bygging av oppvekstsenter ble det bestemt å holde samfunnshus og garderobeanlegg utenfor prosjektet med henblikk på senere byggetrinn 2. Etter rådmannens vurdering er det viktig å komme i gang med prosjekteringen av byggetrinn 2 slik at det kanskje er mulig å få opprustingen ferdig før innflytting i årsskiftet. Samfunnshuset har funksjon både som kultursal og gymsal i tillegg til skytebane. Det arrangeres både konserter, teater og kino. Av momenter som er kommet fram i tidligere møter kan nevnes: Glassvegg i samfunnshuset mot korridor på sørsiden Publikumsareal i 2 etg. Bedre akustikk for teater m.m Lagerfasiliteter Sminkerom Sceneelementer Lysrigg Fastmonterte høyttalere

7 Side 7 av 26 Oppgradering av garderobeanleggene Vurderinger For å få gjennomført et forprosjekt på opprustingen, foreslås det å engasjere en ekstern konsulent som i samarbeid med teknisk/kultur kan kartlegge behov, finne løsninger og fremlegge et forslag og et anbudsgrunnlag for opprustingen. Det antas at kostnadene til forprosjektet ikke vil overstige kr Det foreslås at kostnadene til forprosjektet dekkes Etter kommunestyrets bestemmelse Finansiering hovedprosjektet tas opp som egen sak. Mulige alternative løsninger og konsekvenser

8 Side 8 av 26 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Rådmannens stab Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse /4650 / 150 Sten Gøran Olsen mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato Ovdagoddi/Formannskapet 11/ Gielddastivra/Kommunestyret 11/ Vedlegg: Mielddus: Itinvesteringer 2011 Itinvesteremat 2011 Hálddahusa mearrádusevttohus Lihccut kr: , lassin dasa maid leat bidjan 2011 bušehttii investeremiidda ja ITvuogádaga doibmii. Dasa váldit loana dahje juogadit goluid maid iešguhtege doaibma máksá. Administrasjonens innstilling Det avsettes kr: , utover hva som er budsjettert i 2011 til investering og drift av kommunens IT systemer. Dette kan gjøres ved låneopptak eller ved at kostnadene dette fordeles mellom virksomhetene. Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet Behandling: Administrasjonen endret innstillingen til: Det avsettes kr: , utover hva som er budsjettert i 2011 til investering og drift av kommunens IT systemer. Dette kan gjøres ved låneopptak. Vedtak:

9 Side 9 av 26 Den endrede innstillingen enstemmig vedtatt. Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: Det avsettes kr: , utover hva som er budsjettert i 2011 til investering og drift av kommunens IT systemer. Dette kan gjøres ved låneopptak. Bakgrunn for saken I budsjettet for 2011 ble alle investeringene på IT tatt vekk. Nesseby kommune har bindene avtaler for å ha tilgang på servere fagsystemer osv. Nesseby kommune er med på å lease servere og systemer i felleskap med Tana. Dette gjelder tilgangen til alle kommunens itsystemer, noe som igjen betyr at all kommunal tjenesteproduksjon blir berørt eller fullstendig lammet. En annen side er at dersom en saksbehandler pc blir ødelagt og ikke kan repareres så finnes det ikke midler til innkjøp av en ny pc. Hvordan har itinvesteringene tidligere blitt utnyttet? Kommunen har ca 200 pc er i organisasjonen hvorav rundt 20 stasjonære og resten bærbare. Utskiftingstakten er satt til 3 år på bærbare pc er, servere, switcher, backup og strømsikring. Stasjonære pc er byttes ut hvert 6. År 200 er bundet opp i leasingavtaler sammen med Tana kommune til servere og backupløsninger 200 er bundet/brukes til lisenser og konsulentbistand sammen med Tana kommune 100 til nettverksutstyr slik som kabling, trådløsradioer og switcher 180 til nye pc er i Nesseby kommune Vurderinger Driften av kommunen stanser opp dersom man velger å ikke bruke noen som helst midler på ITinvesteringer. Dette fordi investeringene er en del av et større system som vi helt mister tilgang til dersom vi velger å stå utenfor. Dersom Nesseby kommune velger å kutte samarbeidet med Tana så vil dette ha en kostnad på rundt 1,5 2 millioner til innkjøp av servere, backupløsninger og den nødvendige konsulentbistanden for å gjennomføre dette, og man vil i ettertid stå alene med driften av alle systemene. Estimatet på 180 til nye pc er er basert på et gammelt vedtak med utskiftingstakt på 6 år, men pga utviklingen har kommunen måttet gå over til bærbare pc er fremfor stasjonære. Noe som gjør at dette egentlig bare dekker halvparten. Grafisk fremstilt blir dette slik :

10 Mulige alternative løsninger og konsekvenser Side 10 av 26

11 Side 11 av 26 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse /3690 / 150 Kari Moan mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 11/ Vedlegg: hovedoversikt drift basert på konsekvensjustert budsjett rammer virksomhetene basert på konsekvensjustert budsjett overordnede mål for Nesseby kommune Budsjett 2012, økonomiplan , milepæl 1 og 2 Administrasjonens innstilling 1. Konsekvensjustert budsjett tas til orientering. 2. Eksisterende mål og strategier videreføres. 3. Følgende utredninger bestilles: Ansvar 21 Stab Inndekning omstillingsbehov Ansvar 21 Stab Lærling kontorfag Ansvar 21 Stab IT investeringer/it drift Ansvar 24 Samfunnsutvikling Sentrumsforskjønning Ansvar 24 Samfunnsutvikling Lokalisering ungdomsklubben Ansvar 24 Samfunnsutvikling Rutiner språkmidler Ansvar 28 Barnehagen Ulike alternativ foreldrebetaling barnehageplass Ansvar 34 Kommunehelsetjenesten 20 % økning 1.linje helsetjenesten (legesekretær) Ansvar 34 Kommunehelsetjenesten Konsekvenser av Samhandlingsreformen Ansvar 31 Hjelpetjenesten Innkjøp 2 biler sett ift. dagens utgifter vedlikehold Ansvar 31 Hjelpetjenesten Oppgradering avlastningsbolig Ansvar 38 Tekniske tjenester Solsiden byggefelt Ansvar 38 Tekniske tjenester Vedlikehold/investeringer vann og avløp Ansvar 38 Tekniske tjenester Innkjøp aggregat til rådhuset 4. Omstillingsbehovet på 10,1 millioner kroner tas til orientering. Dette inkluderer utgifter ved årlige låneopptak til investeringer på 10 millioner.

12 Side 12 av 26 Bakgrunn for saken Nesseby kommune følger en milepælprosess (ressursorientert plan og budsjettprosess) i sitt budsjettarbeid. Denne kan skjematisk framstilles slik: Milepæl 1. Økonomisk ståsted blir fastsatt, drift blir evaluert og mål og strategier fastsatt. Milepæl 2. Nye behov og omstillingspotensiale blir vurdert, og tiltak blir bestilt for nærmere utredning. Milepæl 3. Bestilte tiltak blir prioritert. Milepæl 4. Årsbudsjett og økonomiplan blir endelig vedtatt. Nesseby kommune har valgt å slå sammen milepæl 1 og 2. Det er avholdt to arbeidsmøter mellom virksomhetsledere og formannskap, hhv. 16. mars og 18. mai. Konsekvensjustert budsjett 2012 viser vårt økonomiske ståsted. Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i vedtatt budsjett 2011og økonomiplan Administrasjonen (virksomhetsledere og økonomikontoret) legger inn endringer som følger av lovpålegg, nye forskrifter eller politiske vedtak. Lønn pr for alle ansatte er lagt inn. Forventet lønnsvekst er budsjettert med 2,4 millioner i egen lønnspott på kostnadssted Denne fordeles til virksomhetene i løpet av budsjettprosessen som et obligatorisk tiltak. Endringer i prognosemodellen for rammeoverføring fra staten er lagt inn, bortsett fra 1 million som er øremerket samhandlingsreformen. Denne inntekten blir lagt inn i tiltaket hvor utgiftene til reformen skal utredes, ansvar 34 Kommunehelsetjenesten. Kommunestyret vedtok i sak 11/20 organisering og mandat for videre arbeid med samhandlingsreformen. Ramme for oppvekstsenteret vil bli summen av rammene for Karlebotn skole, Nesseby skole og barnehagen og den besparelsen som ligger inne på ansvar 25 Oppvekstsenteret. Virksomhetene er ikke bedt om å legge inn reduksjonen på 4,5 % i egen ramme fra 2011 til 2012, dette utgjør til sammen 2,8 millioner. KS konsulent er engasjert for å lede en omstillingsprosess i organisasjonen. Målet med prosessen er å finne tiltak som dekker opp merforbruk og i tillegg gir økonomisk handlingsrom framover. Konsekvensjustert budsjett viser at omstillingsbehovet for 2012 er svært mye større enn anslaget i økonomiplanen En detaljert KOSTRAanalyse blir utarbeidet av KS konsulent, det følger derfor ingen KOSTRArapporter med dette dokumentet. Konsekvensjustert budsjett 2012 viser netto driftsresultat på 4,6 millioner mot 5 millioner i budsjett 2011, altså reduserte inntekter/økte utgifter på 9,6 millioner, som består av: Endring i virksomhetene 1,4 millioner Utgifter låneopptak ,2 millioner Reduserte inntekter 5,0 millioner 4,2 millioner av de reduserte inntektene er mva.kompensasjon investeringer 2011 som ble beholdt i drift. Omstillingsbehovet vil derfor være 10,1 millioner, som består av: Merforbruk (netto driftsresultat 2012) 4,6 millioner Anbefalt netto driftsresultat (3 % driftsinntekter) 3,2 millioner Merutgifter til renter og avdrag ved årlige investeringer på 10 millioner finansiert ved låneopptak 2,3 millioner Det er ikke lagt inn noen investeringer i økonomiplanen for årene Bestilling utredning tiltak Frist for utredning av tiltak settes til 15. august. Formannskapet har ikke satt opp budsjett 2012, økonomiplan på sakskartet i sin møteplan etter 7. juni fordi mest mulig av prioriteringer i budsjettprosessen skulle foretas av det nye formannskapet etter valget. I den økonomiske situasjonen kommunen er i anser administrasjonen det som helt nødvendig at nåværende formannskap (og evt. kommunestyre) bidrar med en del prioriteringer og vurderinger på møtet 7. september og/eller 21. september. Bakgrunn for enkelte av forslagene til utredning av tiltak Tiltaket inndekning av omstillingsbehov legges til ansvar 21 Stab. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med KS konsulent og må omfatte hele organisasjonen. Framdrift i tiltaket må følge budsjettprosessen, det vil si at frist for utredning blir den samme som for øvrige tiltak. Tiltaket ITinvesteringer/ITdrift må utredes fordi formannskapet innstilte i sak 11/64 på kr finansiert ved låneopptak til slike investeringer i Innstilling i den saken sier ikke noe om årene som kommer.

13 Side 13 av 26 Det er tidligere avsatt midler til tiltaket sentrumsforskjønning. Tiltaket rutiner språkmidler tar sikte på å finne en bedre håndtering av fordeling av språkmidlene i organisasjonen. Samtidig må vi også tilpasse oss de nye kriteriene Sametinget har vedtatt for refusjonsordninga for merutgifter ved tospråklighet. Tiltaket ulike alternativ foreldrebetaling barnehagen vil gi et mer korrekt tall for forventet inntekt/evt. utgifter enn anslaget fra i fjor. Vi vil også utrede ulike alternativ for foreldrebetaling basert på befolkningsframskriving og utslag i rammeoverføring for å gi mulighet for politiske prioriteringer. Tiltaket innkjøp av aggregat til rådhuset utredes av beredskapsmessige hensyn. Det skal omfatte hvilket kapasitetsbehov vi har, tilkoblingsmuligheter og plassering. Det må også vurderes om vi trenger flyttbare varmeovner. Vurderinger Mulige alternative løsninger og konsekvenser

14 Beskrivelse Nesseby Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdragsutgifter Utlån SUM Resultat Motpost NETTO Bruk Side 14 av 26 Hovedoversikt drift konsekvensjustert budsjett Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) eksterne finansieringstransaksjoner avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig

15 Beskrivelse Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM Side 15 av 26 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

16 Beskrivelse POLITISKE STAB ØKONOMITJENESTER REVISJONSTJENESTER SAMFUNNS OPPVEKSTSENTER NESSEBY Side 16 av 26 Rammer hver virksomhet konsekvensjustert budsjett Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ORGANER utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter OG NÆRINGSUTVIKLING utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter SKOLE utgifter inntekter utgifter

17 Beskrivelse KARLEBOTN BARNEHAGEN NAV HJELPETJENESTEN PLEIE KOMMUNEHELSETJENESTEN VARANGER Side 17 av 26 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 SKOLE utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter NESSEBY utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter OG OMSORG utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter SAMISKE MUSEUM utgifter inntekter utgifter

18 Beskrivelse TILLEGSBEV. SKATT, Side 18 av 26 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 TEKNISKE TJENESTER utgifter inntekter utgifter OG LØNNSPOTT utgifter inntekter utgifter RAMMETILSK. OG FELLESFINANS utgifter inntekter utgifter

19 Side 19 av 26 Mål og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte mål som skal uttrykke viktige og langsiktige ambisjoner for kommunen på tvers av styringsperspektivene (og virksomhetene på kommunenivå) Mål som skal uttrykke de viktigste målene for den enkelte virksomhet Nesseby kommunes visjon: Nesseby kommune skal være en vital og livskraftig kommune Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyrets mål) Målområde 1 Befolkning Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på måloppnåelse Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling Positiv befolkningsutvikling betyr både økning av antall innbyggere, og en endring i befolkningssammensetningen. Folketall på mer enn 890 innbyggere Kvinneandelen i befolkningen økes Antall barnefødsler øker Andel av befolkningen mellom 20 og 40 øker Tiltak Ansvar Kommentarer Attraktive boligtomter Etablering av arbeidsplasser Trivselstiltak for innbyggerne Varangerbotn som sentrum Godt skole og barnehagetilbud Styrke samisk språk og kultur Politikere Rådmann Virksomhetsledere

20 Side 20 av 26 Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyrets mål) Målområde 2 Oppvekstvilkår Overordnet mål Nesseby kommune skal være et godt og trygt samfunn å vokse opp i Målbeskrivelse Nesseby kommune bidra til at barn og unge i alderen 0 til 20 år tilbys gode kommunale tjenester og trygge og stimulerende oppvekstvilkår Kjennetegn på måloppnåelse Fornøyde brukere og foresatte. Tiltak Ansvar Kommentarer Utviklingsmål for skolene og barnehagen Plan for utvikling av samisk språk i barnehage og skole Trafikksikkerhetsplan Politikere Rådmann Virksomhetsledere Skoler og barnehage samles i et oppvekstsenter Måloppnåelse kan bla. måles med brukerundersøkelser Aktivitetsplan for ungdomsklubb og kulturskolen Utvikle attraktive fritidstilbud i samarbeid med lag og foreninger Barn og unge med problemer tilbys hjelp

21 Side 21 av 26 Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyrets mål) Målområde 3 Næringsutvikling Overordnet mål Målbeskrivelse Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling Nesseby kommune skal være en pådriver for videreutvikling av etablert næringsliv og for å få etablert nye private og offentlige arbeidsplasser i kommunen. Kjennetegn på måloppnåelse Utvikling av etablert næringsliv og nyetableringer Tiltak Ansvar Kommentarer Det utarbeides en næringstiltaksplan for Nesseby kommune hvor konkrete tiltak for styrking av næringsutvikling innarbeides Politikere Rådmann Virksomhetsledere

22 Side 22 av 26 Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) Målområde 4 Organisasjonen Nesseby kommune Overordnet Målbeskrivelse mål Nesseby Alle ansatte i Nesseby kommune kommune skal være skal være en konstruktive og serviceinnstilt serviceinnstilt i møte og effektiv med innbyggerne, kommune interne brukere og andre som henvender seg til kommunen Det foretas kontinuerlige effektivitetsvurderinger og legges vekt på en god og sunn økonomistyring Kjennetegn på måloppnåelse Fornøyde brukere. Nesseby kommune kjennetegnes som en jakommune Sykefravær under 10% Effektivitet måles gjennom reduserte kostnader og/eller samme eller bedre tjenestetilbud uten kostnadsøkning God økonomistyring kjennetegnes av at virksomhetene ikke har overforbruk og et netto driftsresultat på mer enn 3% Tiltak Ansvar Kommentarer Brukerundersøkelser Krav om service i hele organisasjonen Brukerundersøkelser og andre tilbakemeldinger benyttes for å kartlegge brukertilfredshet. Kompetanseheving Effektiv organisering og arbeidsdeling Vurdere å endre eller legge ned tjenestetilbud med liten etterspørsel Opprette nye tilbud, eller endretilbud hvor det er etterspørsel Oppfølging av sykemeldte Nesseby kommune skal satse på interkommunalt samarbeid Det utarbeides beredskapsplanerplaner Politikere Rådmann Virksomhetsledere

23 Side 23 av 26 Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) Målområde 5 Språk og kultur Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på måloppnåelse Kultur og samisk språk skal styrkes Nesseby kommune skal i samarbeid med lag og foreninger bidra til kulturlivet i kommunen videreutvikles Nesseby kommune skal kjennetegnes som en aktiv bidragsyter i utvikling og formidling av samisk språk og kultur Et godt utviklet kulturliv i kommunen Økning i antall barn som velger samisk i skole og barnehage Tiltak Kulturplan for Ness kommune Plan for styrking av i skole og barnehag Videreutvikling av Saba sentret Kulturbygg

24 Side 24 av 26 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse /90 / 210 Matti Dikkanen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato Kontrollutvalget Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 11/ Vedlegg: Årsregnskap 2009 Årsberetning 2009 Revisjonsberetning, ettersendes eller legges frem på møtet Uttalelse fra kontrollutvalget, ettersendes eller legges frem på møtet Årsregnskap 2009 og årsberetning 2009 Administrasjonens innstilling Fremlagt regnskap vedtas som årsregnskap 2009 for Nesseby kommune. Fremlagt årsberetningen for 2009 vedtas. Årsregnskapet for 2009 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd fra drift) kr ,06. Regnskapet for investering viser ett udekket merforbruk på kr ,95. Regnskapsmessig mindreforbruk kr ,06 disponeres slik: Kr ,95 overføres investeringsregnskap til dekning av udekte investeringsutgifter i Kr ,36 avsettes til disposisjonsfond øremerket bygging av oppvekstsenter. Dette til erstatning for ubrukte lånemidler brukt på Karlebotn skole, prosjektnummer 628 i Det avsettes Kr til tilleggsbevilgning til ITinvesteringer/drift i 2011 på disposisjonsfond. Rådmannen regulerer inn bevilgningen og bruken av avsetningen i Dette erstatter vedtak om opptak av lån eller annen finansiering til samme formål. Resterende, kr ,75, settes av til disposisjonsfond. Udekket i investeringsregnskapet, kr ,95 dekkes slik:

25 Side 25 av 26 Kr ,95 overføres fra regnskapmessig mindreforbruk drift, jf. vedtak om disponering over. Bakgrunn for saken Kommunen skal for hvert år utarbeide årsregnskap og årsberetning. (kommuneloven 48, 1. punktum) Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapmessig overskudd eller dekning av regnskapmessig underskudd.(kommuneloven 48, 3. punktum) I følge regnskapsforskriftene 10 skal årsregnskap og årsberetningen vedtas av kommunestyret seks måneder etter regnskapsårets slutt. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret eller fylkestinget. Revisor skal senest en måned etter at regnskapet er avlagt oversende kopi av revisjonsberetningen til formannskapet eller fylkesutvalget, samt kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret og fylkestinget før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet eller fylkesutvalget i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret eller fylkestinget. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet for 2009 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd fra drift) kr ,06. Regnskapet for investering viser ett udekket merforbruk på kr ,95. Det er i investeringsregnskapet for 2009 brukt over 251 tusen på prosjektnummer 628 Karlebotn skole uten at det er budsjettert. Dette er penger som i etter kommunestyrets budsjettvedtak var tiltenkt å finansiere oppvekstsenteret i Det mangler derfor kr ,36 på å fullfinansiere bevilgningen på kr i Dette kan løses ved at et tilsvarende beløp av årets mindreforbruk i drift avsettes som finansiering av oppvekstsenteret. Det er i budsjett for 2011 ikke bevilget midler til ITinvesteringer. Dette er nærmere redegjort for i egen sak til formannskapet fs 11/64, og til kommunestyret den Administrasjonen hadde i den saken innstilt på låneopptak til finansiering av ITinvesteringer/drift på kr Opptak av lån krever imidlertid at tiltaket settes opp i årsbudsjettet og at renter og avdrag reguleres inn. Det kan derfor være fordeler knyttet til at en heller finansierer en bevilgning til IT i 2011 med disponering av regnskapsmessig mindreforbruk fra Vurderinger Det anbefales disponering av resultatet til dekning av tiltakene over. Det anbefales at resterende beløp avsettes på til nødvendig styrking disposisjonsfondet.

26 Side 26 av 26 Det er et alternativ at kun merforbruk i investeringsregnskapet dekkes av regnskapsmessig mindreforbruk. Resten kan i tilfelle avsettes til disposisjonsfond. De øvrige tiltakene over må i tilfelle finansieres med andre midler. En slik innstilling er gjengitt under Mulige alternative løsninger og konsekvenser Fremlagt regnskap vedtas som årsregnskap 2009 for Nesseby kommune. Fremlagt årsberetningen for 2009 vedtas. Årsregnskapet for 2009 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd fra drift) kr ,06. Regnskapet for investering viser ett udekket merforbruk på kr ,95. Regnskapsmessig mindreforbruk kr ,06 disponeres slik: Kr ,95 overføres investeringsregnskap til dekning av udekte investeringsutgifter i Resterende, kr ,11 settes av til disposisjonsfond. Udekket i investeringsregnskapet, kr ,95 dekkes slik: Kr ,95 overføres fra regnskapmessig mindreforbruk drift, jf. vedtak om disponering over. Det utarbeides forslag til finansiering av øvrige tiltak i denne saken.

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008 Unjarggá gielda/ Nesseby kommune Økonomiplan 2008 2011 Og 2008 1 Vedtatt av kommunestyret den 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens generelle betraktninger for perioden...3 2 Kommunens rammebetingelser...4

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 62 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti Unjárgga gielda Nesseby kommune Lávdegoddi: Čoahkkinbáiki : Dáhton: Tii: Čoahkkingohččun Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti 19.12.211 1: Dieđit fárggamusat bálvaluskontuvrii

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Økonomiplan 2006 2009 og Budsjett 2006

Økonomiplan 2006 2009 og Budsjett 2006 Saksmappe: 05/679/164/06 Unjarggá gielda/ Nesseby kommune Økonomiplan 2006 2009 og Budsjett 2006 Foto: Øystein Eriksen Vedtatt av kommunestyret den 21.12.2005 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 17 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.09.2012 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: utførte EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kontrollutvalget Formannskapssalen 8. april 2010 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Saksnr Innhold Å/L PS 009/10 PS 010/10 Avgjøres

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Det vil bli spørretime hvor publikum har anledning til å stille spørsmål. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Det vil bli spørretime hvor publikum har anledning til å stille spørsmål. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 17 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.09.2012 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Formannskapets innstilling INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 FORMANNSKAPETS

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer