Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 40440500. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Side 1 av 26 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Inger Katrine Juuso Leder TVP Berit Ranveig Nilssen Nestleder SFP Thore Andreas Sundfær Medlem TVP Rolf Mathi Reisænen Medlem TVP Inga Pettersen Medlem SFP Inger Anita Smuk Medlem H Jarle W. Andreassen Medlem FRP Torgeir Olsen Medlem FRP Anne Grete Njuolla Medlem Uavh. Magnhild Mathisen Medlem A Jan Hansen Medlem A Knut Store Medlem A Anne Jorid Henriksen Medlem A OddArne Dikkanen Medlem A JimEinar Roska Medlem A Liv Solfrid Mathisen Varamedlem TVP Charles Petterson Varmedlem TVP Øystein Nilsen Varamedlem TVP Oddvar Njuolla Varamedlem TVP JørnOttar Olsen Varamedlem TVP KjellHarald Erichsen Varamedlem TVP Nils Andersen Gaup Varamedlem SFP Helmer Kåre Losoa Varamedlem SFP Katrine Trane Nilsen Varamedlem SFP Jo Dikkanen Varamedlem SFP Jan Ivvár Juuso Smuk Varamedlem SFP John Arne Neshavn Varamedlem H Ivar Johan Winther Varamedlem H Ingrid M.J. Mikkelsen Varamedlem H Torleif Margit Varamedlem H Tor Ivar Soldat Varamedlem FRP Stig Erling Johnsen Varamedlem FRP Arild Johnsen Varamedlem FRP OddInge SørReime Varamedlem FRP Steve Gunnar Kristiansen Varamedlem FRP Jim Njuolla Varamedlem Uavh. LinnJeanett J. Bergmo Varamedlem A Jane Astrid Juuso Varamedlem A Ina Kristine Store Varamedlem A Leif Eberg Hansen Varamedlem A

2 Side 2 av 26 Hanne Iversen Varamedlem A Hilde Birgitte Store Varamedlem A Astrid Siri Varamedlem A Per Torbjørn Balk Aune Nils I. Noste Varamedlem Varamedlem A A Varangerbotn, 15. juni 2011 Inger Katrine Juuso ordfører

3 Side 3 av 26 Saksnr Innhold PS 11/27 PS 11/28 RS 11/4 PS 11/29 Godkjenning av innkalling og saksliste Referater Revisors beretning Forprosjekt Byggetrinn 2 Oppvekstsenter PS 11/30 Itinvesteringer 2011 PS 11/31 Budsjett 2012, økonomiplan , milepæl 1 og 2 PS 11/32 PS 11/33 Behandling av årsregnskap 2009 og årsberetning Kommunestyrets egengodkjenning Kommuneplanens arealdel og tilhørende strategidel Ettersendes Formannskapets innstilling til noen av sakene er klare etter formannskapsmøtet den 22. juni.

4 PS 11/27 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 4 av 26

5 Side 5 av 26 PS 11/28 Referater RS 11/4 Revisors beretning

6 Side 6 av 26 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Teknisk Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse /5030 / Oddleif Nilsen ommune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 11/ Forprosjekt Byggetrinn 2 Oppvekstsenter Administrasjonens innstilling 1. Det igangsettes forprosjekt for opprusting av samfunnshus og garderobeanlegg. Forprosjektet skal munne ut i forslag på opprusting og kostnadsoverslag. 2. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern konsulent innenfor en ramme av kr Kostnadene utgiftsføres etter kommunestyrets bestemmelse Bakgrunn for saken I forbindelse med bygging av oppvekstsenter ble det bestemt å holde samfunnshus og garderobeanlegg utenfor prosjektet med henblikk på senere byggetrinn 2. Etter rådmannens vurdering er det viktig å komme i gang med prosjekteringen av byggetrinn 2 slik at det kanskje er mulig å få opprustingen ferdig før innflytting i årsskiftet. Samfunnshuset har funksjon både som kultursal og gymsal i tillegg til skytebane. Det arrangeres både konserter, teater og kino. Av momenter som er kommet fram i tidligere møter kan nevnes: Glassvegg i samfunnshuset mot korridor på sørsiden Publikumsareal i 2 etg. Bedre akustikk for teater m.m Lagerfasiliteter Sminkerom Sceneelementer Lysrigg Fastmonterte høyttalere

7 Side 7 av 26 Oppgradering av garderobeanleggene Vurderinger For å få gjennomført et forprosjekt på opprustingen, foreslås det å engasjere en ekstern konsulent som i samarbeid med teknisk/kultur kan kartlegge behov, finne løsninger og fremlegge et forslag og et anbudsgrunnlag for opprustingen. Det antas at kostnadene til forprosjektet ikke vil overstige kr Det foreslås at kostnadene til forprosjektet dekkes Etter kommunestyrets bestemmelse Finansiering hovedprosjektet tas opp som egen sak. Mulige alternative løsninger og konsekvenser

8 Side 8 av 26 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Rådmannens stab Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse /4650 / 150 Sten Gøran Olsen mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato Ovdagoddi/Formannskapet 11/ Gielddastivra/Kommunestyret 11/ Vedlegg: Mielddus: Itinvesteringer 2011 Itinvesteremat 2011 Hálddahusa mearrádusevttohus Lihccut kr: , lassin dasa maid leat bidjan 2011 bušehttii investeremiidda ja ITvuogádaga doibmii. Dasa váldit loana dahje juogadit goluid maid iešguhtege doaibma máksá. Administrasjonens innstilling Det avsettes kr: , utover hva som er budsjettert i 2011 til investering og drift av kommunens IT systemer. Dette kan gjøres ved låneopptak eller ved at kostnadene dette fordeles mellom virksomhetene. Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet Behandling: Administrasjonen endret innstillingen til: Det avsettes kr: , utover hva som er budsjettert i 2011 til investering og drift av kommunens IT systemer. Dette kan gjøres ved låneopptak. Vedtak:

9 Side 9 av 26 Den endrede innstillingen enstemmig vedtatt. Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: Det avsettes kr: , utover hva som er budsjettert i 2011 til investering og drift av kommunens IT systemer. Dette kan gjøres ved låneopptak. Bakgrunn for saken I budsjettet for 2011 ble alle investeringene på IT tatt vekk. Nesseby kommune har bindene avtaler for å ha tilgang på servere fagsystemer osv. Nesseby kommune er med på å lease servere og systemer i felleskap med Tana. Dette gjelder tilgangen til alle kommunens itsystemer, noe som igjen betyr at all kommunal tjenesteproduksjon blir berørt eller fullstendig lammet. En annen side er at dersom en saksbehandler pc blir ødelagt og ikke kan repareres så finnes det ikke midler til innkjøp av en ny pc. Hvordan har itinvesteringene tidligere blitt utnyttet? Kommunen har ca 200 pc er i organisasjonen hvorav rundt 20 stasjonære og resten bærbare. Utskiftingstakten er satt til 3 år på bærbare pc er, servere, switcher, backup og strømsikring. Stasjonære pc er byttes ut hvert 6. År 200 er bundet opp i leasingavtaler sammen med Tana kommune til servere og backupløsninger 200 er bundet/brukes til lisenser og konsulentbistand sammen med Tana kommune 100 til nettverksutstyr slik som kabling, trådløsradioer og switcher 180 til nye pc er i Nesseby kommune Vurderinger Driften av kommunen stanser opp dersom man velger å ikke bruke noen som helst midler på ITinvesteringer. Dette fordi investeringene er en del av et større system som vi helt mister tilgang til dersom vi velger å stå utenfor. Dersom Nesseby kommune velger å kutte samarbeidet med Tana så vil dette ha en kostnad på rundt 1,5 2 millioner til innkjøp av servere, backupløsninger og den nødvendige konsulentbistanden for å gjennomføre dette, og man vil i ettertid stå alene med driften av alle systemene. Estimatet på 180 til nye pc er er basert på et gammelt vedtak med utskiftingstakt på 6 år, men pga utviklingen har kommunen måttet gå over til bærbare pc er fremfor stasjonære. Noe som gjør at dette egentlig bare dekker halvparten. Grafisk fremstilt blir dette slik :

10 Mulige alternative løsninger og konsekvenser Side 10 av 26

11 Side 11 av 26 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse /3690 / 150 Kari Moan mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 11/ Vedlegg: hovedoversikt drift basert på konsekvensjustert budsjett rammer virksomhetene basert på konsekvensjustert budsjett overordnede mål for Nesseby kommune Budsjett 2012, økonomiplan , milepæl 1 og 2 Administrasjonens innstilling 1. Konsekvensjustert budsjett tas til orientering. 2. Eksisterende mål og strategier videreføres. 3. Følgende utredninger bestilles: Ansvar 21 Stab Inndekning omstillingsbehov Ansvar 21 Stab Lærling kontorfag Ansvar 21 Stab IT investeringer/it drift Ansvar 24 Samfunnsutvikling Sentrumsforskjønning Ansvar 24 Samfunnsutvikling Lokalisering ungdomsklubben Ansvar 24 Samfunnsutvikling Rutiner språkmidler Ansvar 28 Barnehagen Ulike alternativ foreldrebetaling barnehageplass Ansvar 34 Kommunehelsetjenesten 20 % økning 1.linje helsetjenesten (legesekretær) Ansvar 34 Kommunehelsetjenesten Konsekvenser av Samhandlingsreformen Ansvar 31 Hjelpetjenesten Innkjøp 2 biler sett ift. dagens utgifter vedlikehold Ansvar 31 Hjelpetjenesten Oppgradering avlastningsbolig Ansvar 38 Tekniske tjenester Solsiden byggefelt Ansvar 38 Tekniske tjenester Vedlikehold/investeringer vann og avløp Ansvar 38 Tekniske tjenester Innkjøp aggregat til rådhuset 4. Omstillingsbehovet på 10,1 millioner kroner tas til orientering. Dette inkluderer utgifter ved årlige låneopptak til investeringer på 10 millioner.

12 Side 12 av 26 Bakgrunn for saken Nesseby kommune følger en milepælprosess (ressursorientert plan og budsjettprosess) i sitt budsjettarbeid. Denne kan skjematisk framstilles slik: Milepæl 1. Økonomisk ståsted blir fastsatt, drift blir evaluert og mål og strategier fastsatt. Milepæl 2. Nye behov og omstillingspotensiale blir vurdert, og tiltak blir bestilt for nærmere utredning. Milepæl 3. Bestilte tiltak blir prioritert. Milepæl 4. Årsbudsjett og økonomiplan blir endelig vedtatt. Nesseby kommune har valgt å slå sammen milepæl 1 og 2. Det er avholdt to arbeidsmøter mellom virksomhetsledere og formannskap, hhv. 16. mars og 18. mai. Konsekvensjustert budsjett 2012 viser vårt økonomiske ståsted. Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i vedtatt budsjett 2011og økonomiplan Administrasjonen (virksomhetsledere og økonomikontoret) legger inn endringer som følger av lovpålegg, nye forskrifter eller politiske vedtak. Lønn pr for alle ansatte er lagt inn. Forventet lønnsvekst er budsjettert med 2,4 millioner i egen lønnspott på kostnadssted Denne fordeles til virksomhetene i løpet av budsjettprosessen som et obligatorisk tiltak. Endringer i prognosemodellen for rammeoverføring fra staten er lagt inn, bortsett fra 1 million som er øremerket samhandlingsreformen. Denne inntekten blir lagt inn i tiltaket hvor utgiftene til reformen skal utredes, ansvar 34 Kommunehelsetjenesten. Kommunestyret vedtok i sak 11/20 organisering og mandat for videre arbeid med samhandlingsreformen. Ramme for oppvekstsenteret vil bli summen av rammene for Karlebotn skole, Nesseby skole og barnehagen og den besparelsen som ligger inne på ansvar 25 Oppvekstsenteret. Virksomhetene er ikke bedt om å legge inn reduksjonen på 4,5 % i egen ramme fra 2011 til 2012, dette utgjør til sammen 2,8 millioner. KS konsulent er engasjert for å lede en omstillingsprosess i organisasjonen. Målet med prosessen er å finne tiltak som dekker opp merforbruk og i tillegg gir økonomisk handlingsrom framover. Konsekvensjustert budsjett viser at omstillingsbehovet for 2012 er svært mye større enn anslaget i økonomiplanen En detaljert KOSTRAanalyse blir utarbeidet av KS konsulent, det følger derfor ingen KOSTRArapporter med dette dokumentet. Konsekvensjustert budsjett 2012 viser netto driftsresultat på 4,6 millioner mot 5 millioner i budsjett 2011, altså reduserte inntekter/økte utgifter på 9,6 millioner, som består av: Endring i virksomhetene 1,4 millioner Utgifter låneopptak ,2 millioner Reduserte inntekter 5,0 millioner 4,2 millioner av de reduserte inntektene er mva.kompensasjon investeringer 2011 som ble beholdt i drift. Omstillingsbehovet vil derfor være 10,1 millioner, som består av: Merforbruk (netto driftsresultat 2012) 4,6 millioner Anbefalt netto driftsresultat (3 % driftsinntekter) 3,2 millioner Merutgifter til renter og avdrag ved årlige investeringer på 10 millioner finansiert ved låneopptak 2,3 millioner Det er ikke lagt inn noen investeringer i økonomiplanen for årene Bestilling utredning tiltak Frist for utredning av tiltak settes til 15. august. Formannskapet har ikke satt opp budsjett 2012, økonomiplan på sakskartet i sin møteplan etter 7. juni fordi mest mulig av prioriteringer i budsjettprosessen skulle foretas av det nye formannskapet etter valget. I den økonomiske situasjonen kommunen er i anser administrasjonen det som helt nødvendig at nåværende formannskap (og evt. kommunestyre) bidrar med en del prioriteringer og vurderinger på møtet 7. september og/eller 21. september. Bakgrunn for enkelte av forslagene til utredning av tiltak Tiltaket inndekning av omstillingsbehov legges til ansvar 21 Stab. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med KS konsulent og må omfatte hele organisasjonen. Framdrift i tiltaket må følge budsjettprosessen, det vil si at frist for utredning blir den samme som for øvrige tiltak. Tiltaket ITinvesteringer/ITdrift må utredes fordi formannskapet innstilte i sak 11/64 på kr finansiert ved låneopptak til slike investeringer i Innstilling i den saken sier ikke noe om årene som kommer.

13 Side 13 av 26 Det er tidligere avsatt midler til tiltaket sentrumsforskjønning. Tiltaket rutiner språkmidler tar sikte på å finne en bedre håndtering av fordeling av språkmidlene i organisasjonen. Samtidig må vi også tilpasse oss de nye kriteriene Sametinget har vedtatt for refusjonsordninga for merutgifter ved tospråklighet. Tiltaket ulike alternativ foreldrebetaling barnehagen vil gi et mer korrekt tall for forventet inntekt/evt. utgifter enn anslaget fra i fjor. Vi vil også utrede ulike alternativ for foreldrebetaling basert på befolkningsframskriving og utslag i rammeoverføring for å gi mulighet for politiske prioriteringer. Tiltaket innkjøp av aggregat til rådhuset utredes av beredskapsmessige hensyn. Det skal omfatte hvilket kapasitetsbehov vi har, tilkoblingsmuligheter og plassering. Det må også vurderes om vi trenger flyttbare varmeovner. Vurderinger Mulige alternative løsninger og konsekvenser

14 Beskrivelse Nesseby Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdragsutgifter Utlån SUM Resultat Motpost NETTO Bruk Side 14 av 26 Hovedoversikt drift konsekvensjustert budsjett Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) eksterne finansieringstransaksjoner avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig

15 Beskrivelse Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM Side 15 av 26 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

16 Beskrivelse POLITISKE STAB ØKONOMITJENESTER REVISJONSTJENESTER SAMFUNNS OPPVEKSTSENTER NESSEBY Side 16 av 26 Rammer hver virksomhet konsekvensjustert budsjett Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ORGANER utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter OG NÆRINGSUTVIKLING utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter SKOLE utgifter inntekter utgifter

17 Beskrivelse KARLEBOTN BARNEHAGEN NAV HJELPETJENESTEN PLEIE KOMMUNEHELSETJENESTEN VARANGER Side 17 av 26 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 SKOLE utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter NESSEBY utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter OG OMSORG utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter SAMISKE MUSEUM utgifter inntekter utgifter

18 Beskrivelse TILLEGSBEV. SKATT, Side 18 av 26 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 TEKNISKE TJENESTER utgifter inntekter utgifter OG LØNNSPOTT utgifter inntekter utgifter RAMMETILSK. OG FELLESFINANS utgifter inntekter utgifter

19 Side 19 av 26 Mål og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte mål som skal uttrykke viktige og langsiktige ambisjoner for kommunen på tvers av styringsperspektivene (og virksomhetene på kommunenivå) Mål som skal uttrykke de viktigste målene for den enkelte virksomhet Nesseby kommunes visjon: Nesseby kommune skal være en vital og livskraftig kommune Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyrets mål) Målområde 1 Befolkning Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på måloppnåelse Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling Positiv befolkningsutvikling betyr både økning av antall innbyggere, og en endring i befolkningssammensetningen. Folketall på mer enn 890 innbyggere Kvinneandelen i befolkningen økes Antall barnefødsler øker Andel av befolkningen mellom 20 og 40 øker Tiltak Ansvar Kommentarer Attraktive boligtomter Etablering av arbeidsplasser Trivselstiltak for innbyggerne Varangerbotn som sentrum Godt skole og barnehagetilbud Styrke samisk språk og kultur Politikere Rådmann Virksomhetsledere

20 Side 20 av 26 Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyrets mål) Målområde 2 Oppvekstvilkår Overordnet mål Nesseby kommune skal være et godt og trygt samfunn å vokse opp i Målbeskrivelse Nesseby kommune bidra til at barn og unge i alderen 0 til 20 år tilbys gode kommunale tjenester og trygge og stimulerende oppvekstvilkår Kjennetegn på måloppnåelse Fornøyde brukere og foresatte. Tiltak Ansvar Kommentarer Utviklingsmål for skolene og barnehagen Plan for utvikling av samisk språk i barnehage og skole Trafikksikkerhetsplan Politikere Rådmann Virksomhetsledere Skoler og barnehage samles i et oppvekstsenter Måloppnåelse kan bla. måles med brukerundersøkelser Aktivitetsplan for ungdomsklubb og kulturskolen Utvikle attraktive fritidstilbud i samarbeid med lag og foreninger Barn og unge med problemer tilbys hjelp

21 Side 21 av 26 Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyrets mål) Målområde 3 Næringsutvikling Overordnet mål Målbeskrivelse Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling Nesseby kommune skal være en pådriver for videreutvikling av etablert næringsliv og for å få etablert nye private og offentlige arbeidsplasser i kommunen. Kjennetegn på måloppnåelse Utvikling av etablert næringsliv og nyetableringer Tiltak Ansvar Kommentarer Det utarbeides en næringstiltaksplan for Nesseby kommune hvor konkrete tiltak for styrking av næringsutvikling innarbeides Politikere Rådmann Virksomhetsledere

22 Side 22 av 26 Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) Målområde 4 Organisasjonen Nesseby kommune Overordnet Målbeskrivelse mål Nesseby Alle ansatte i Nesseby kommune kommune skal være skal være en konstruktive og serviceinnstilt serviceinnstilt i møte og effektiv med innbyggerne, kommune interne brukere og andre som henvender seg til kommunen Det foretas kontinuerlige effektivitetsvurderinger og legges vekt på en god og sunn økonomistyring Kjennetegn på måloppnåelse Fornøyde brukere. Nesseby kommune kjennetegnes som en jakommune Sykefravær under 10% Effektivitet måles gjennom reduserte kostnader og/eller samme eller bedre tjenestetilbud uten kostnadsøkning God økonomistyring kjennetegnes av at virksomhetene ikke har overforbruk og et netto driftsresultat på mer enn 3% Tiltak Ansvar Kommentarer Brukerundersøkelser Krav om service i hele organisasjonen Brukerundersøkelser og andre tilbakemeldinger benyttes for å kartlegge brukertilfredshet. Kompetanseheving Effektiv organisering og arbeidsdeling Vurdere å endre eller legge ned tjenestetilbud med liten etterspørsel Opprette nye tilbud, eller endretilbud hvor det er etterspørsel Oppfølging av sykemeldte Nesseby kommune skal satse på interkommunalt samarbeid Det utarbeides beredskapsplanerplaner Politikere Rådmann Virksomhetsledere

23 Side 23 av 26 Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) Målområde 5 Språk og kultur Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på måloppnåelse Kultur og samisk språk skal styrkes Nesseby kommune skal i samarbeid med lag og foreninger bidra til kulturlivet i kommunen videreutvikles Nesseby kommune skal kjennetegnes som en aktiv bidragsyter i utvikling og formidling av samisk språk og kultur Et godt utviklet kulturliv i kommunen Økning i antall barn som velger samisk i skole og barnehage Tiltak Kulturplan for Ness kommune Plan for styrking av i skole og barnehag Videreutvikling av Saba sentret Kulturbygg

24 Side 24 av 26 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse /90 / 210 Matti Dikkanen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato Kontrollutvalget Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 11/ Vedlegg: Årsregnskap 2009 Årsberetning 2009 Revisjonsberetning, ettersendes eller legges frem på møtet Uttalelse fra kontrollutvalget, ettersendes eller legges frem på møtet Årsregnskap 2009 og årsberetning 2009 Administrasjonens innstilling Fremlagt regnskap vedtas som årsregnskap 2009 for Nesseby kommune. Fremlagt årsberetningen for 2009 vedtas. Årsregnskapet for 2009 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd fra drift) kr ,06. Regnskapet for investering viser ett udekket merforbruk på kr ,95. Regnskapsmessig mindreforbruk kr ,06 disponeres slik: Kr ,95 overføres investeringsregnskap til dekning av udekte investeringsutgifter i Kr ,36 avsettes til disposisjonsfond øremerket bygging av oppvekstsenter. Dette til erstatning for ubrukte lånemidler brukt på Karlebotn skole, prosjektnummer 628 i Det avsettes Kr til tilleggsbevilgning til ITinvesteringer/drift i 2011 på disposisjonsfond. Rådmannen regulerer inn bevilgningen og bruken av avsetningen i Dette erstatter vedtak om opptak av lån eller annen finansiering til samme formål. Resterende, kr ,75, settes av til disposisjonsfond. Udekket i investeringsregnskapet, kr ,95 dekkes slik:

25 Side 25 av 26 Kr ,95 overføres fra regnskapmessig mindreforbruk drift, jf. vedtak om disponering over. Bakgrunn for saken Kommunen skal for hvert år utarbeide årsregnskap og årsberetning. (kommuneloven 48, 1. punktum) Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapmessig overskudd eller dekning av regnskapmessig underskudd.(kommuneloven 48, 3. punktum) I følge regnskapsforskriftene 10 skal årsregnskap og årsberetningen vedtas av kommunestyret seks måneder etter regnskapsårets slutt. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret eller fylkestinget. Revisor skal senest en måned etter at regnskapet er avlagt oversende kopi av revisjonsberetningen til formannskapet eller fylkesutvalget, samt kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret og fylkestinget før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet eller fylkesutvalget i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret eller fylkestinget. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet for 2009 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd fra drift) kr ,06. Regnskapet for investering viser ett udekket merforbruk på kr ,95. Det er i investeringsregnskapet for 2009 brukt over 251 tusen på prosjektnummer 628 Karlebotn skole uten at det er budsjettert. Dette er penger som i etter kommunestyrets budsjettvedtak var tiltenkt å finansiere oppvekstsenteret i Det mangler derfor kr ,36 på å fullfinansiere bevilgningen på kr i Dette kan løses ved at et tilsvarende beløp av årets mindreforbruk i drift avsettes som finansiering av oppvekstsenteret. Det er i budsjett for 2011 ikke bevilget midler til ITinvesteringer. Dette er nærmere redegjort for i egen sak til formannskapet fs 11/64, og til kommunestyret den Administrasjonen hadde i den saken innstilt på låneopptak til finansiering av ITinvesteringer/drift på kr Opptak av lån krever imidlertid at tiltaket settes opp i årsbudsjettet og at renter og avdrag reguleres inn. Det kan derfor være fordeler knyttet til at en heller finansierer en bevilgning til IT i 2011 med disponering av regnskapsmessig mindreforbruk fra Vurderinger Det anbefales disponering av resultatet til dekning av tiltakene over. Det anbefales at resterende beløp avsettes på til nødvendig styrking disposisjonsfondet.

26 Side 26 av 26 Det er et alternativ at kun merforbruk i investeringsregnskapet dekkes av regnskapsmessig mindreforbruk. Resten kan i tilfelle avsettes til disposisjonsfond. De øvrige tiltakene over må i tilfelle finansieres med andre midler. En slik innstilling er gjengitt under Mulige alternative løsninger og konsekvenser Fremlagt regnskap vedtas som årsregnskap 2009 for Nesseby kommune. Fremlagt årsberetningen for 2009 vedtas. Årsregnskapet for 2009 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd fra drift) kr ,06. Regnskapet for investering viser ett udekket merforbruk på kr ,95. Regnskapsmessig mindreforbruk kr ,06 disponeres slik: Kr ,95 overføres investeringsregnskap til dekning av udekte investeringsutgifter i Resterende, kr ,11 settes av til disposisjonsfond. Udekket i investeringsregnskapet, kr ,95 dekkes slik: Kr ,95 overføres fra regnskapmessig mindreforbruk drift, jf. vedtak om disponering over. Det utarbeides forslag til finansiering av øvrige tiltak i denne saken.

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 17:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30 Side 1 av 6 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30 Forfall meldes snarest

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtested: Varanger Samiske Museum, Dato: 29.03.2007 Tid: 1700-1900

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtested: Varanger Samiske Museum, Dato: 29.03.2007 Tid: 1700-1900 Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtested: Varanger Samiske Museum, Dato: 29.03.2007 Tid: 1700-1900 Faste medlemmer som

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 7 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 20.03.2014 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Oddvar Betten. Leder Medlem Medlem Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Oddvar Betten. Leder Medlem Medlem Nestleder Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.12.2011 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.09.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.02.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

A A A A A SV SV H H TVP FRP SFP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Anja K Pedersen Noste Torgeir Olsen

A A A A A SV SV H H TVP FRP SFP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Anja K Pedersen Noste Torgeir Olsen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Nesseby Oppvekstsenter Dato: 05.05.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Oddvar Betten NESTL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Oddvar Betten NESTL SV Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 13.06.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.03.2008 Tid: 18:00 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten Hanne Iversen NESTL MEDL. SV A Ina Kristine Store MEDL A

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten Hanne Iversen NESTL MEDL. SV A Ina Kristine Store MEDL A Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.09.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.05.2011 Tid: 08:30 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00 Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten NESTL SV Hanne Iversen MEDL A Jarle Andreassen MEDL FRP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten NESTL SV Hanne Iversen MEDL A Jarle Andreassen MEDL FRP Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Studiesenteret, Nesseby rådhus Dato: 19.03.2015 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 02.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 17:00

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 17:00 Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 17:00 Forfall meldes

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP Side 1 av 14 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.06.2006 Tid: 11:30 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger K Juuso Leder TVP Knut Store Medl A

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger K Juuso Leder TVP Knut Store Medl A Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.06.2008 Tid: 08.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten.

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten. Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.06.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Navn Funksjon Representerer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Navn Funksjon Representerer Side 1 av 8 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.12.2016 - Ekstraordinært møte Tid: 08:30 Forfall meldes snarest

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten MEDL MEDL NESTL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten MEDL MEDL NESTL Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 29.11.2016 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer