Innhold. Forord... 5 DEL 1. KOMMUNEN I ET JURIDISK PERSPEKTIV... 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord... 5 DEL 1. KOMMUNEN I ET JURIDISK PERSPEKTIV... 17"

Transkript

1 Forord... 5 DEL 1. KOMMUNEN I ET JURIDISK PERSPEKTIV I. Hva er en kommune? Kommune-Norge Kommuneinndeling Forvaltningsnivåer. KS Staten Departementene og direktorater/tilsyn Fylkesmannen Fylkeskommunene KS II. Hvilke oppgaver har kommunen? Omfattende og sentrale oppgaver i velferdssamfunnet Lovpålagte oppgaver og frivillige oppgaver Myndighetsutøvelse, tjenesteytelser og næringsvirksomhet Oppgaver etter særlov Barnehager Opplæring Helse- og omsorgstjenester Barnevern Sosiale tjenester Byggetillatelse Kommunal planlegging Planlegging etter plan- og bygningsloven Statlig og regional planlegging Kommunal planstrategi Kommuneplan Reguleringsplaner Midlertidig forbud mot tiltak III. Kommunens inntekter Innledning

2 2 Skatt Statlige overføringer Brukerbetaling Oppsummering IV. Kommunen som en del av folkestyret Valgkanalen Innbyggerdeltakelse V. Juss i kommunen Rettssikkerhet Forvaltningsrettslige hovedprinsipper Legalitetsprinsippet Forsvarlighetsprinsippet Likhetsprinsippet Saklighetsprinsippet Kontrollmuligheter Offentlighetsprinsippet/Åpenhetsprinsippet Grunnleggende prinsipper i kommunalretten Prinsippet om kommunalt selvstyre Prinsippet om kommunens frihet til å organisere seg selv og prinsippet om enhetlig forvaltning Nærhetsprinsippet Prinsippet om bærekraftig utvikling Selvkostprinsippet Kompetansebegrepet Begrepsavklaring Offentligrettslig kompetanse og privatrettslig kompetanse Kommunenes alminnelige og spesielle kompetanse Personell kompetanse, materiell kompetanse og prosessuell kompetanse Generelt om kommuneloven Andre aktuelle rettskilder Aktuelle lover Lovens forarbeider Forskrifter Rettspraksis Reglement Praksis og rettsoppfatninger Internasjonale konvensjoner og EØS-avtalen Reelle hensyn/vurderinger Kommunejuss i et relasjonsperspektiv

3 DEL 2. GRUNNLEGGENDE REGLER OM KOMMUNEN SOM ORGANISASJON OG KOMMUNENS ØKONOMI- FORVALTNING VI. Hvordan er kommunen organisert? Grunnleggende styringsformer Folkevalgte organer Kommunestyret Formannskapssystemet eller parlamentarismesystemet Formannskapssystemet (Normalmodellen): Folkevalgte organer Ulike organiseringsmodeller Formannskapet Ordfører Faste utvalg Kommunestyrekomiteer Adhockomiteer Kommunedelsutvalg Styre for institusjon o.l Formannskapssystemet (Normalmodellen): Administrasjonen Frihet i valg av administrative modeller Kommunestyret som arbeidsgiver Lovregler om administrasjonen Administrasjonssjef (rådmann) Lederstillinger etter særlov Ansettelse på åremål Pensjonsordning Medbestemmelse i kommunal sektor Administrasjonsutvalg Møte- og talerett Arbeidsmiljøutvalg og verneombud Parlamentarisk styringsform Alternativ styringsform Innføring av parlamentarismesystemet Valg av kommuneråd/byråd Kommunerådets ansvar og myndighet Kompensasjon til opposisjonspartiene Konsekvenser av valg mellom parlamentarismesystemet og formannskapssystemet Fordeler og ulemper Oppsummering av rettslige konsekvenser Konstituering etter valg og personvalget til folkevalgte organer Saker som behandles i det konstituerende møtet

4 5.2 Gjennomføring av personvalget Krav til kjønnsmessig balanse VII. Hvem bestemmer hva i kommunen? Kompetanse og delegasjon Oversikt over kommunelovens delegasjonsregler Delegasjonsforbud Delegasjon «i alle saker hvor annet ikke følger av lov» Delegasjon «i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning» Delegasjonsadgang til adhockomité og styre for institusjon Spesielt om hastesaker Delegasjon i personalsaker Særlovgivningens regler om delegasjon Om kommunenes delegasjonspraksis/ delegasjonsreglement VIII. Hvordan behandles saker i folkevalgte organer? Saksbehandlingen i folkevalgte organer Folkevalgte organer terminologi Folkevalgte organer Nemnder Virkeområdet for saksbehandlingsreglene Grunnleggende prinsipper i kommuneloven Møteprinsippet Hovedregel om fysisk møte Fjernmøte eller skriftlig saksbehandling Åpenhetsprinsippet Hovedregel om åpne møter Lukkede møter Plikt til å lukke møtet Tillatelse til å lukke møtet Framgangsmåte ved lukking av møte Gjennomføring av møter Møtetidspunkt, innkalling, møteledelse, møtebok Hvor bindende er saklisten? Vedtaksførhet og avstemninger Vedtaksførhet Avstemninger Hovedregel Unntak fra alminnelig flertall Avstemningsmåte IX. Hvilke rettigheter og plikter har de folkevalgte? Oversikt Valg

5 2.1 Rett og plikt til å motta valg Rett og plikt til å fungere hele valgperioden Møterett og møteplikt Gyldig forfall Rett til fri fra arbeid Stemmerett og stemmeplikt Habilitet Habilitetsreglene i forvaltningsloven Habilitetsreglene i kommuneloven 40 nr Taushetsplikt Innsynsrett i saksdokumenter Godtgjøring Reisegodtgjøring Godtgjøring av tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgodtgjøring X. Kommunens økonomiforvaltning Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Økonomiplan Lån Garantier Finansforvaltning DEL 3. ØVRIGE ORGANISERINGSFORMER FOR KOMMUNAL VIRKSOMHET XI. Oversikt Organiseringsmuligheter for virksomhet som en kommune driver alene Organiseringsmuligheter hvor kommuner driver virksomhet sammen Organiseringsformer hvor en kommune driver virksomhet sammen med stat/privat Etablering av egne rettssubjekter og frihet i valg av organiseringsformer Kjøp av tjenester fra andre Anskaffelsesregelverket Unntaket for egenregi og offentlig-offentlig samarbeid XII. Kommunalt foretak Hva er et kommunalt foretak? Etablering og regulering Styringsstrukturen Vedtekter Styrets oppgaver og kompetanse

6 5 Valg av styre og styrets sammensetning Daglig leders kompetanse Administrasjonssjefen og foretaket Representasjonsrett XIII. Vertskommunesamarbeid Hva er et vertskommunesamarbeid? Etablering og regulering Oppgaver og kompetanse Samarbeidsavtalen Administrativt vertskommunesamarbeid Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd Samarbeidskommunenes ansvar og styringsmuligheter i et vertskommunesamarbeid Uttreden og oppløsning av et vertskommunesamarbeid XIV. Samkommune Hva er en samkommune? Etablering og regulering Oppgaver og kompetanse Samarbeidsavtalen Styringsstrukturen Økonomisk ansvar og inndekning av underskudd Uttreden og oppløsning XV. Interkommunalt samarbeid etter koml Hva er et 27-samarbeid? Etablering og regulering Oppgaver og kompetanse En del av kommunen eller eget rettssubjekt? Styringsstrukturen Vedtekter Styrets kompetanse Innskudd, låneopptak og deltakeransvar og konkurs Uttreden og oppløsning XVI. Interkommunalt selskap Hva er et interkommunalt selskap? Etablering og regulering Oppgaver og kompetanse Styringsstrukturen Selskapsavtalen Representantskapet Styret Kompetanse Styrets størrelse, valg mm Daglig leder Representasjonsrett Deltakeransvar og deltakernes innskuddsplikt. Konkurs Uttreden og oppløsning

7 XVII. Aksjeselskap Hva er et aksjeselskap? Etablering Styringsstruktur og kompetansefordeling Vedtekter Deltakeransvar. Konkurs Endring i eierforhold. Oppløsning og avvikling XVIII. Stiftelser Hva er en stiftelse? Etablering Styringsstruktur og kompetansefordeling Vedtekter Oppløsning av en stiftelse Statlig tilsyn og kontroll med stiftelser XIX. NAV NAV-reformen Arbeids- og velferdsetaten (NAV stat) og arbeidsog velferdsforvaltningen (NAV) Felles lokale kontorer Samarbeidsavtalen XX. Oppsummering Virksomhet en kommune driver alene Interkommunalt samarbeid Samarbeid med stat og private DEL 4. KONTROLLSYSTEMER MV XXI. Etikk i kommunen Tillitsskapende forvaltning med høy etisk standard Etiske spørsmål knyttet til kommunal selskapsorganisering Styremedlemmer og rolleblanding Habilitet Godtgjøring Etiske spørsmål knyttet til kommunal saksbehandling Etiske spørsmål knyttet til kommunens anskaffelser av varer og tjenester mv Etiske spørsmål knyttet til rollen som folkevalgt eller arbeidstaker Gaver / andre fordeler Representant for kommunen Utnyttelse av kommunens ressurser til privat bruk Bierverv o.l Virkemidler for å sikre ønsket etisk standard Åpenhet/gjennomsiktighet

8 6.2 Varsling Tilsyn/kontroll Holdningsskapende arbeid XXII. Hvordan kontrollerer kommunen seg selv? Oversikt og avgrensninger. Egenkontrollens betydning Kommunestyrets tilsynsansvar Kontrollformer Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Kontrollutvalg Valg og sammensetning Hvem skal kontrollutvalget føre tilsyn med? Hvem skal føre tilsyn med vertskommunesamarbeid og samkommuner? Kontrollutvalgets oppgaver Kontrollutvalgssekretariatet Saksbehandlingsregler, kontrollutvalgets innsynsrett mv Revisjonen Valg av revisjonsordning og revisor og organisering av revisjonen Revisjonens oppgaver Krav til revisors uavhengighet Krav til revisors kvalifikasjoner Revisjonens innsynsrett mv. og taushetsplikt Administrativ internkontroll Forholdet mellom egenkontrollen og statlig tilsyn XXIII. Statlig kontroll Oversikt og avgrensninger Kontrollformer Fylkesmannens kontrolloppgaver og organisatoriske plassering Lovlighetskontroll vs. prøving av forvaltningsskjønnet Tvisteløsningsordninger Statlige rapporteringskrav Lovlighetskontroll Utgangspunkter Hva kan det kreves lovlighetskontroll av? Hvem kan kreve lovlighetskontroll? Fylkesmannens adgang til å ta opp en sak på eget initiativ

9 2.5 Hva kan prøves av fylkesmannen ved en lovlighetskontroll? Saksbehandlingsregler Statlig tilsyn med kommunene Hva er statlig tilsyn? Hvorfor tilsyn? Hva kan eller skal det føres tilsyn med? Hva sier kommuneloven? Hva sier særlovgivningen? Hvem er tilsynsmyndighet? Særlige saksbehandlingsregler Sanksjoner Samordning av statlig tilsyn Statlig klagebehandling Utgangspunkter Hva kan påklages? Hvem kan klage? Klageinstans Intern kommunal klagebehandling Statlig klageinstans hjemlet i forvaltningsloven og kommuneloven Statlig klageinstans hjemlet i særlov Klageinstansens kompetanse Prøvingskompetansen etter forvaltningsloven Særlig om hensynet til det kommunale selvstyret Regler i særlovgivningen som begrenser prøvelsesretten Saksbehandlingsregler Resultatet av og omfang av statlig klagebehandling Fylkesmannens rolle overfor kommunenes økonomiforvaltning Fylkesmannens kontroll med årsbudsjett og økonomiplan Fylkesmannens kontroll med lån og langsiktige leieavtaler Fylkesmannens godkjenning av kommunale garantier Fylkesmannens rolle mv. i den kommunale planleggingen Samarbeid og veiledning Innsigelse Fylkesmannens klagerett Statlige planretningslinjer og bestemmelser

10 XXIV. Det kommunale selvstyret Hva behandles i dette kapitlet? Europarådets charter om lokalt selvstyre Hva menes med begrepet «kommunalt selvstyre»? Kommunalt selvstyre vs. behovet for statlig styring Grunnlovsvern av det kommunale selvstyret De kommunale folkevalgte organene demokratiet Kommuneinndelingen og kommunesamarbeid Kommuners oppgaver Nærhetsprinsippet Finansiering og økonomiforvaltning Statlig tilsyn og kontroll Tvister mellom stat og kommune Statlige styringsmidler og det kommunale selvstyret Statlige styringsmidler Retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren Konsultasjonsordningen mellom staten og KS Vedlegg 1 Lover og forskrifter Vedlegg 2 Kommunestyrereglement Offentlige dokumenter mv Lovforarbeider mv Rundskriv mv Andre veiledere mv Litteratur Saksregister mv Rettspraksis Sivilombudsmannen EU-domstolen Uttalelser fra Kommunaldepartementet i tolkningsspørsmål Lovregister Stikkordregister

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER

NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER RINGERIKE KOMMUNE Kommuneadvokaten Versjon: 1.0 09.04.2013 INTERNT NOTAT NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER 1 Innledning 1.1 Om bakgrunnen for opprettelsen av utvalget og formålet med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12 1. Innledning 6 1.1 Metodiske utfordringer og valg 6 1.2 Bevarings- og kassasjonsvurderingen 7 1.2.1 Funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og rolle i samfunnsutviklingen 8 1.2.2 Informasjon om

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer