Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde forfall: Nils Gjermund Østerhus Harald Aas Liv Hansen Odd Helge Liestøl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde forfall: Nils Gjermund Østerhus Harald Aas Liv Hansen Odd Helge Liestøl"

Transkript

1 Evje og Hornnes kommune Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: Kommunestyret Kommunestyresalen DATO: TIDSPUNKT: 09:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Bjørn Alfred Ropstad Rune Telhaug Owe Wathne Ellen Cecilie Møllen Finn Bjørn Rørvik Britt Ingrid Andersen Alf Egil Kjebekk Tom Roger Øydne Alf Morten Tallaksen Jon Gunnar Kjetså Lars Reidar Vasland Svein Arne Haugen Morten K Haraldstad Brian James Desmond Elisabeth Valsgård Pål Andre Ropstad Line Vennesland Følgende medlemmer hadde forfall: Nils Gjermund Østerhus Harald Aas Liv Hansen Odd Helge Liestøl Følgende varamedlemmer møtte: Tone Høiland Ween Svein Egil Syrtveit Torhild Hornnes (sak 65/13) Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Jens Arild Johannessen, utvalgssekretær Lillian B Andersen Evje, Bjørn Alfred Ropstad Ordfører Lillian Bjorå Andersen Utvalgssekretær Møteprotokollen er godkjent:

2 Saksnr PS 51/13 RS 55/13 RS 56/13 RS 57/13 RS 58/13 Innhold Referatsaker Årsmelding - attføring 2012 Setpro AS Årsmelding 2012 Setpro AS Møtebok Kontrollutvalget Møteprotokoll representantskap Setesdal Regionråd RS 59/13 Møteprotokoll Valgstyret RS 60/13 Møteprotokoll Legatstyret Furer Aa. Åvitsland RS 61/13 Møteprotokoll Eldrerådet RS 62/13 KS Agder uke 26/13 RS 63/13 LVK - nytt 24/13 - Påmelding til høstens LVK- skole RS 64/13 Aktuelt fra KS Agder uke 37/13 PS 52/13 PS 53/13 Orientering fra ordfører/rådmann Prioritering av bygg - oppvekst og kultur PS 54/13 Finansforvaltningsrapport pr PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 Oppsummering utredning tiltak for økt selvforsørgelse Ramme for tildeling av stønad til flyktninger Grunnlag for kommunens vurderinger om å ta imot flyktninger PS 58/13 Boligpolitisk handlingsplan PS 59/13 PS 60/13 PS 61/13 Retningslinjer for boligarbeidet Ressurser i NAV Plan for helse og omsorg PS 62/13 Organisering av legetjenester etter PS 63/13 Søknad om midler til investering og finansiering av løypemaskin PS 64/13 Svikt i attestasjons- og anvisningsrutinene - PS 65/13 PS 66/13 Søknad om kjøp av kommunal grunn Heimtun- gnr 50 bnr 203 fra Katterås Eiendom AS Fastsetting av planprogram for «Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktiviteter og folkehelse-lokale og regionale kulturarenaer»

3 PS 51/13 Referatsaker RS 55/13 Årsmelding - attføring 2012 Setpro AS RS 56/13 Årsmelding 2012 Setpro AS RS 57/13 Møtebok Kontrollutvalget RS 58/13 Møteprotokoll representantskap Setesdal Regionråd RS 59/13 Møteprotokoll Valgstyret RS 60/13 Møteprotokoll Legatstyret Furer Aa. Åvitsland RS 61/13 Møteprotokoll Valgstyret RS 62/13 Møteprotokoll Eldrerådet RS 63/13 KS Agder uke 26/13 RS 64/13 LVK - nytt 24/13 - Påmelding til høstens LVK- skole RS 65/13 Aktuelt fra KS Agder uke 37/13 Ingen merknader. PS 52/13 Orientering fra ordfører/rådmann Konsolidering Setesdalsmuseet IKS Rådmannen orienterte om saken Ordføreren oppfordrer kommunestyremedlemmene til å være med på TV aksjonen 20.oktober.13 Fengsel på Sørlandet PS 53/13 Prioritering av bygg - oppvekst og kultur Saken legges på dette grunnlag fram for kommunestyret til prioritering. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets tilråding: Saken legges på dette grunnlag fram for kommunestyret til prioritering. Lars Reidar Vasland (SP) foreslo følgende: 1. Flerbrukshall 2. Infotek 3. Skolene

4 Svein Egil Syrtveit (H) foreslo følgende: Utsettes til utredning skolestruktur kan legges fram. Forslaget falt med 16 mot 3 stemmer Alf Egil Kjebekk (KRF) foreslo følgende rekkefølge: 1. Flerbrukshall 2. Skolene m/gymsal/musikkrom Prioriteres i planperioden. Avstemming: 1. Flerbrukshall enstemmig vedtatt Pkt 2 Lars R. Vaslands forslag ble satt opp mot Alf Egil Kjebekks forslag, Kjebekks forslag ble vedtatt med 17 mot 2 stemmer 2. Skolene m/gymsal/musikkrom Prioriteres i planperioden. Disse er ikke prioritert i planperioden Infotek Furuly flerbrukshus Prioritert rekkefølge for gjennomføring: 1. Flerbrukshall 2. Skolene m/gymsal/musikkrom Prioriteres i planperioden. Disse er ikke prioritert i planperioden Infotek Furuly flerbrukshus PS 54/13 Finansforvaltningsrapport pr Kommunestyret tar rapport vedr. finansforvaltning til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets tilråding: Kommunestyret tar rapport vedr. finansforvaltning til etterretning. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt Kommunestyret tar rapport vedr. finansforvaltning til etterretning.

5 PS 55/13 Oppsummering utredning tiltak for økt selvforsørgelse Oppfølging kommunestyret vedr. tiltak økt selvforsørgelse tas til etterretning. Forebyggende tiltak nr.10, utrede etablering av SLT- modellen i samarbeid med politiet, følges opp i egen sak som legges fram for kommunestyret i november Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt Oppfølging kommunestyret vedr. tiltak økt selvforsørgelse tas til etterretning. Forebyggende tiltak nr.10, utrede etablering av SLT- modellen i samarbeid med politiet, følges opp i egen sak som legges fram for kommunestyret i november PS 56/13 Ramme for tildeling av stønad til flyktninger Retningslinjer for tildeling av stønad til flyktninger ved bosetting vedtas. Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt Retningslinjer for tildeling av stønad til flyktninger ved bosetting vedtas. PS 57/13 Grunnlag for kommunens vurderinger om å ta imot flyktninger Grunnlag for kommunens vurderinger om å ta imot flyktninger gjøres med utgangspunkt i bolig, kapasitet, integreringsarbeid og arbeidsmarked. Anmodning om bosetting av flyktninger legges fram for samarbeidsforum for tjenester som arbeider med flyktninger for uttale, før det behandles i kommunestyret. Owe Wathne (AP) foreslo følgende tillegg: Grunnlaget må også inneholde en status på eksisterende flyktninger. Rådmannens forslag med Owe Wathnes tilleggs forslag ble enstemmig vedtatt. Grunnlag for kommunens vurderinger om å ta imot flyktninger gjøres med utgangspunkt i bolig, kapasitet, integreringsarbeid og arbeidsmarked. Anmodning om bosetting av flyktninger legges fram for samarbeidsforum for tjenester som arbeider med flyktninger for uttale, før det behandles i kommunestyret. Grunnlaget må også inneholde en status på eksisterende flyktninger.

6 PS 58/13 Boligpolitisk handlingsplan Rådmannens forslag til boligpolitisk handlingsplan vedtas Leder for ad hoc utvalget Svein Egil Syrtveit orienterte om prosjektet Rådmannens forslag til boligpolitisk handlingsplan vedtas PS 59/13 Retningslinjer for boligarbeidet Rådmannens forslag til vedtak Retningslinjer for boligarbeidet vedtas. Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt Retningslinjer for boligarbeidet vedtas. PS 60/13 Ressurser i NAV Akutt tiltak nr 3, økt bemanning i NAV, følges opp som skissert i saken ved at midlertidig stilling (0,5 årsverk) gjøres fast og gjennom frigjøring av ca 0,5 årsverk ved omfordeling av oppgaver. Kostnad ved å utvide fast bemanning på NAV fra 2 til 2,5 årsverk, ca kr ,- innarbeides i budsjettet fra og med For bedre å kunne utnytte de totale ressursene i kommunen får rådmannen i oppgave å vurdere samordning og koordinering av tjenester innenfor enhet for helse og familie, som NAV, flyktning og evt rus og psykiatri. I dette ligger også å se på ressurssituasjonen i NAV. Akutt tiltak nr 3, økt bemanning i NAV, følges opp som skissert i saken ved at midlertidig stilling (0,5 årsverk) gjøres fast og gjennom frigjøring av ca 0,5 årsverk ved omfordeling av oppgaver. Kostnad ved å utvide fast bemanning på NAV fra 2 til 2,5 årsverk, ca kr ,- innarbeides i budsjettet fra og med For bedre å kunne utnytte de totale ressursene i kommunen får rådmannen i oppgave å vurdere samordning og koordinering av tjenester innenfor enhet for helse og familie,

7 som NAV, flyktning og evt rus og psykiatri. I dette ligger også å se på ressurssituasjonen i NAV. PS 61/13 Plan for helse og omsorg Plan for helse og omsorg for Evje og Hornnes kommune vedtas. Den forutsetter at fagmiljøene selv utformer arbeidsplaner for gjennom tiltak å oppnå de resultatmål som er skissert under handlingsområdene. Leder for ad hoc utvalget finn Bjørn Rørvik orienterte om prosjektet Plan for helse og omsorg for Evje og Hornnes kommune vedtas. Den forutsetter at fagmiljøene selv utformer arbeidsplaner for gjennom tiltak å oppnå de resultatmål som er skissert under handlingsområdene. PS 62/13 Organisering av legetjenester etter Fastlegetjenesten i Evje og Hornnes kommune er selvstendig næringsvirksomhet. Den skal driftes etter det sentrale lov- og avtaleverk for legetjenester i kommunene. Fastlegenes lokale økonomiske særavtale, sagt opp med virkning , bringes til opphør. Sentralt fremforhandlet lov- og avtaleverk for legetjenester i kommune gjelder fullt ut. Den fjerde ubrukte fastlegehjemmel avvikles og søkes først innført ved behov. Kommunen kan stille tjenester til rådighet for fastlegene ved å inngå tjenesteavtale til avtalt pris og omfang. Ordningen trer i kraft Alf Egil Kjebekk (Krf) foreslo følgende endringer i kulepkt.4 Kommunen kan stille tjenester til rådighet for fastlegene ved å inngå tjenesteavtale til avtalt pris og omfang. Denne tjenesteavtalen må bygge på en legeplan som utarbeides etter retningslinjer i rammeavtalen mellom KS og den norske legeforening jfr pkt 6.2 Planen legges frem for kommunestyret i januar mnd. Rådmannen kan forlenge gjeldene avtale til Ordfører, rådmann og leder administrasjonsstyret møter på vegne av kommunestyret i forhandlingsutvalget. Kulepkt. 5 går ut. Rådmannens tilråding med Kjebekks endrings forslag ble enstemmig vedtatt. Fastlegetjenesten i Evje og Hornnes kommune er selvstendig næringsvirksomhet. Den skal driftes etter det sentrale lov- og avtaleverk for legetjenester i kommunene.

8 Fastlegenes lokale økonomiske særavtale, sagt opp med virkning , bringes til opphør. Sentralt fremforhandlet lov- og avtaleverk for legetjenester i kommune gjelder fullt ut. Den fjerde ubrukte fastlegehjemmel avvikles og søkes først innført ved behov. Kommunen kan stille tjenester til rådighet for fastlegene ved å inngå tjenesteavtale til avtalt pris og omfang. Denne tjenesteavtalen må bygge på en legeplan som utarbeides etter retningslinjer i rammeavtalen mellom KS og den norske legeforening jfr pkt 6.2 Planen legges frem for kommunestyret i januar mnd. Rådmannen kan forlenge gjeldene avtale til Ordfører, rådmann og leder administrasjonsstyret møter på vegne av kommunestyret i forhandlingsutvalget. PS 63/13 Søknad om midler til investering og finansiering av løypemaskin Det innvilges kr ,- i tilskudd til Otra tur og løypeservice AS til nedbetaling av lån på løypemaskin. Tilskuddet finansieres ved økte inntekter på utbytte fra Agder Energi. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets tilråding: Det innvilges kr ,- i tilskudd til Otra tur og løypeservice AS til nedbetaling av lån på løypemaskin. Tilskuddet finansieres ved økte inntekter på utbytte fra Agder Energi. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt Det innvilges kr ,- i tilskudd til Otra tur og løypeservice AS til nedbetaling av lån på løypemaskin. Tilskuddet finansieres ved økte inntekter på utbytte fra Agder Energi. PS 64/13 Svikt i attestasjons- og anvisningsrutinene - Kommunestyret pålegger rådmannen å gjennomgå de aktuelle sakene, og sørge for sikre og betryggende rutiner. Kommunestyret ønsker tilbakemelding innen Kommunestyret pålegger rådmannen å gjennomgå de aktuelle sakene, og sørge for sikre og betryggende rutiner. Kommunestyret ønsker tilbakemelding innen

9 PS 65/13 Søknad om kjøp av kommunal grunn - Heimtun - gnr 50 bnr 203 fra Katterås Eiendom AS Pkt. A Søknad om salg av kommunal grunn fra eiendommen gnr 50 bnr 203 med sikte på etablering av nedkjøringsrampe til parkeringskjeller på eiendommen gnr 50 bnr 20 som angitt i søknad fra Katterås eiendom AS datert imøtekommes under forutsetning av at areal mellom nedkjøringsrampa og naboeiendommen gnr 50 bnr 204 inkluderes i avhendet areal. Pkt. B Søknad fra Katterås eiendom AS om å etablere et takoverbygg over kommunal grunn i tilknytning til område for varelevering imøtekommes ikke. Katterås eiendom AS gis tilbud om kjøp av areal under beskrevet takoverbygg. Pkt. C Salg av grunn godkjennes på følgende vilkår: 1.Arealene selges for et beløp på kr 1000,- pr m2. 2.Kjøper dekker alle utgifter knyttet til oppmåling og overskjøting 3. Oppmåling og overskjøting av arealet skal være gjennomført innen 1 år fra vedtaksdato. Pkt D Administrasjonen gis fullmakt til å godkjenne eventuelle mindre justeringer av grenseforløp og størrelse for avhendet grunn. Saksprotokoll i Kommunestyret Enhetsleder drift og forvaltning Torgeir Hodne og saksbehandler Jan Hornung orienterte om bakgrunnen for saken. Administrasjonen foreslo følgende tilleggs pkt: Pkt. E. Kommunen regulerer området på utbyggers bekostning. Liv Hansen (H) foreslo følgende: Saken utsettes til neste kommunestyremøte En ber rådmannen utrede om det finnes andre mulige oppgjørsformer for eventuelt salg som takst eller makebytte. Liv Hansens forslag Saken utsettes med 11 mot 10 stemmer Saken utsettes til neste kommunestyremøte En ber rådmannen utrede om det finnes andre mulige oppgjørsformer for eventuelt salg som takst eller makebytte. Lars Reidar Vasland ba om vurdering av sin habilitet siden sønnen er part i saken. Kommunestyret erklærte enstemmig Lars Reidar Vasland inhabil. Torhild Hornnes tiltrådde møtet. Ordfører Bjørn A. Ropstad foreslo følgende: Pkt. A Søknad om salg av kommunal grunn fra eiendommen gnr 50 bnr 203 med sikte på etablering av nedkjøringsrampe til parkeringskjeller på eiendommen gnr 50 bnr 20 som angitt

10 i søknad fra Katterås eiendom AS datert imøtekommes under forutsetning av at areal mellom nedkjøringsrampa og naboeiendommen gnr 50 bnr 204 inkluderes i avhendet areal. Pkt. B Søknad fra Katterås eiendom AS om å etablere et takoverbygg over kommunal grunn i tilknytning til område for varelevering imøtekommes ikke. Katterås eiendom AS gis tilbud om kjøp av areal under beskrevet takoverbygg. Pkt. Salg av grunn godkjennes på følgende vilkår: 1.Arealene selges til takst. 2.Kjøper dekker alle utgifter knyttet til oppmåling og overskjøting 3. Oppmåling og overskjøting av arealet skal være gjennomført innen 1 år fra vedtaksdato. Pkt D Administrasjonen gis fullmakt til å godkjenne eventuelle mindre justeringer av grenseforløp og størrelse for avhendet grunn. Pkt. E. Kommunen regulerer området på utbyggers bekostning. Rådmannens forslag med endring ble enstemmig vedtatt Pkt. A Søknad om salg av kommunal grunn fra eiendommen gnr 50 bnr 203 med sikte på etablering av nedkjøringsrampe til parkeringskjeller på eiendommen gnr 50 bnr 20 som angitt i søknad fra Katterås eiendom AS datert imøtekommes under forutsetning av at areal mellom nedkjøringsrampa og naboeiendommen gnr 50 bnr 204 inkluderes i avhendet areal. Pkt. B Søknad fra Katterås eiendom AS om å etablere et takoverbygg over kommunal grunn i tilknytning til område for varelevering imøtekommes ikke. Katterås eiendom AS gis tilbud om kjøp av areal under beskrevet takoverbygg. Pkt. C Salg av grunn godkjennes på følgende vilkår: 1.Arealene selges til takst. 2.Kjøper dekker alle utgifter knyttet til oppmåling og overskjøting 3. Oppmåling og overskjøting av arealet skal være gjennomført innen 1 år fra vedtaksdato. Pkt D Administrasjonen gis fullmakt til å godkjenne eventuelle mindre justeringer av grenseforløp og størrelse for avhendet grunn. Pkt. E. Kommunen regulerer området på utbyggers bekostning. PS 66/13 Fastsetting av planprogram for "Kommunedelplan idrett, friluftsliv,fysisk aktiviteter og folkehelse-lokale og regionale kulturarener". Kommunestyret vedtar planprogrammet for kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer Planarbeidet gjennomføres i tråd med vedlagt fremdriftsplan. I medhold av delegeres dette for ettertiden til Plan- og bygningsrådet.

11 Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt Kommunestyret vedtar planprogrammet for kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer Planarbeidet gjennomføres i tråd med vedlagt fremdriftsplan. I medhold av delegeres dette for ettertiden til Plan- og bygningsrådet.

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnr Innhold U.off.

Møteprotokoll. Saksnr Innhold U.off. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 19.02.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Ordfører

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 126/10-135/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO.

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer