Møterommet på Lyngstunet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møterommet på Lyngstunet"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Inger-Helene Brekke Isaksen. Saksnr Innhold PS 006/08 ORDENSREGLEMENT FOR LYNGEN KOMMUNE PS 007/08 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LYNGEN KOMMUNE PS 008/08 PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE PS 009/08 SØKNAD OM Å STARTE NYTT BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART PS 010/08 NYE UTLÅNSREGLER FOR LYNGEN FOLKEBIBLIOTEK PS 011/08 NAV LYNGEN - SAMARBEIDSAVTALE PS 012/08 KOMPETANSELØFTET 2015 PS 013/08 ETABLERING AV STIFTELSE FOR SELVHJELP I LYNGEN " LINK LYNGEN" Levekårsutvalget vil få en orientering om arbeidet med Nye Eidebakken skole. Videre vil det bli gitt en orientering om Idrettsrådet i Lyngen v/johnny Hansen Lyngen kommune, den Irene Sørensen leder Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Kommunestyret: Marthe Karlsen, Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet og Marte Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen Formannskapet: Raade Willassen, Solheim fritidsgård, 9064 Svensby Levekår: Driftsutvalget: Hanne Rodahl Johansen, Hovedveien 26, 9062 Furuflaten Ann-Hilde Teigen, Lattervik, 9064 Svensby (Ikke saker unntatt off. til noen av disse) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Gruppeleder for flertallsgrupperinga, Irene Sørensen (kun til formannskapet) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : B32 07/ Henning Hansen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ORDENSREGLEMENT FOR LYNGEN KOMMUNE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I I I I I I Ø Ø S HØRINGSUTKAST - ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I LYNGEN KOMMENATAR FRA SU LYNGSDALENS SKOLE TIL ORDENSREGLEMENTER FORSLAG TIL ENDRINGER AV DIV REGLEMENTER FRA LENANGEN SKOLE KOMMENTARER/MERKNADER TIL ORDENSREGLEMENTER FRA EIDEBAKKEN SKOLE UTTALELSE PÅ ORDENSREGLEMENT OG DATAREGLEMENT FRA FAU OG SU LENANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - LOKALE UTVIKLINGSMÅL 2007/2008 REGLEMENT ORDENSREGEMENTET FOR SKOLENE I LYNGEN KOMMUNE - VEDTATT I LEVEKÅRSUTVALGET ORDENSREGLEMENT FOR LYNGEN KOMMUNE Lyngen kommune Lyngsdalen skole Lenangen barne- og ungdomsskole Eidebakken skole Oksvik skole Lenangen barne- og ungdomsskole Vedlegg: Vedlegg: 1 Ordensreglement for grunnskolene i Lyngen kommune Saksopplysninger: I henhold til opplæringsloven 2-9, 9a-1, 9a-4 og 9-5 er alle skoler forpliktet til å ha et ordensreglement. Ordensreglementet er en forskrift etter forvaltningsloven 2. Det vises og til rundskriv fra Kunnskapsdepartementet om skolens ansvar for et trygt lærings- og oppvekstmiljø for alle elever.

4 4 Bestemmelsen om ordensreglement kan være gjenstand for tilsyn fra myndighetenes side. I denne forbindelse har administrasjonen sammen med skolene og de berørte parter utarbeidet et eget ordensreglement for alle grunnskolene i Lyngen kommune. Ordensreglementet for elevene i Lyngen Kommune har gjennom skolene vært ute til høring, og skolene har kommet med sine tilbakemeldinger. Etter avtale med organisasjonene fant vi det ikke formålstjenlig med egne drøftinger med de hovedtillitsvalgte da reglementet er blitt behørig behandlet på alle skolene. Organisasjonene har lest gjennom Ordensreglementet slik det foreligger, og gitt sin tilslutning. Ordensreglementet slik det foreligger gir skolene et felles utgangspunkt for hvordan brudd på regelverk skal håndteres i Lyngen kommune. Dette er en trygghet for enhetene. Både ansatte og elever ved den enkelte skole får et felles reglement å forholde seg til, som sikrer likebehandling uavhengig av skole. Administrasjonens vurderinger: Ordensreglementet har blitt godt behandlet i henhold til det regelverk som gjelder, og alle berørte parter har kommet med sine høringsuttalelser. Utfra disse høringsuttalelsene er ordensreglementet ferdigstilt. I tillegg er reglementet drøftet to ganger i rektorkollegiet. Det foreslås at reglementet vedtas. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Ordensreglement for elever i grunnskolen i Lyngen kommune vedtas. Reglementet har gyldighet fra vedtaksdato og skoleåret 2008/2009. Reglementet blir gjenstand for drøftinger i vårhalvåret skoleåret 2008/2009. Dersom ingen parter fremmer krav om endringer av reglementet, videreføres det for et nytt år.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 07/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LYNGEN KOMMUNE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I KOMPETANSE I BARNEHAGEN STRATEGI Kunnskapsdepartementet FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGE- SEKTOREN I KOMPETANSE - OG UTVIKLINGSMIDLER FOR Fylkesmannen i Troms, utdanningsavd. BARNEHAGESEKTOREN 2007 U SØKNAD PÅ KOMPETANSE- OG Fylkesmannen i Troms, utdanningsavd. UTVIKLINGSMIDLER FOR BARNEHAGESEKTOREN 2007 I KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I Furustua barnehage LYNGEN KOMMUNE I SØKNAD PÅ KOMPETANSE- OG Furustua barnehage UTVIKLINGSMIDLER FOR BARNEHAGESEKTOREN 2007 I INNVILGET TILSKUDD TIL Fylkesmannen i Troms, utdanningsavd. KOMPETANSEUTVIKLING PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 2007 S KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LYNGEN KOMMUNE Vedlegg: - Kompetanseplan for barnehagene i Lyngen Saksopplysninger: Våren 2007 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for kompetanseutvikling for barnehagesektoren for perioden Departementet ønsker gjennom denne strategien å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. Målet med strategien er å styrke de ansattes kompetanse innenfor noen gitte satsingsområder og det mandatet loven og rammeplanen gir. I tillegg skal strategien styrke barnehageeiers og kommunen som barnehagemyndighet sin rolle i kompetanseutvikling. Kunnskapsdepartementet har prioritert noen sentrale områder i denne kompetansesatsingen: Pedagogisk ledelse

6 Barns medvirkning Språkmiljø og språkstimulering Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med andre særskilte behov Departementet har avsatt kompetansemidler som forvaltes av Fylkesmennene. Et vilkår for å få disse statlige midlene til kompetanseutvikling, er at kommunene har utviklet og gjennomført planer for kompetanseutvikling. Planene skal ivareta lokale kompetansebehov innenfor de nasjonalt prioriterte områdene. Barnehagene i Lyngen har sammen utarbeidet et forslag til kompetanseplan. Målet med denne planen er flg: Å sette barnehagene bedre i stand til å ta i bruk ny Lov og revidert Rammeplan samtidig som en viderefører og utvikler det faglig pedagogiske arbeidet som allerede er i gang i barnehagene. Hertil hører også lokal kultur, nærmiljø og lokalt næringsliv. Målgruppe for planen er alle ansatte i barnehagene i kommunen. 6 Kompetanseplanen følger som vedlegg og er utarbeidet i henhold til de nasjonale føringene. Lyngen kommune ønsker å prioritere kompetanseheving på følgende utviklingsområder: Implementering av Rammeplan i Årsplan med felles mal De 7 fagområdene Pedagogisk ledelse Omsorg, oppdragelse, sosial kompetanse, lek og læring Barns medvirkning Spåkmiljø/språkstimulering i barnehagen Samarbeid og sammenheng mellom barnehage skole De minste barna i barnehagen IKT-digitale verktøy Antall, rom og form Dokumentasjon av virksomheten Planen er sendt Fagforbundet og Utdanningsforbundet til uttalelse i hht avtaleverket. Deres uttalelser fremlegges direkte på møtet. Barnehagene i Lyngen søkte høsten 2007 om midler til prosjektet: Å integrere barns rett til medvirkning i barnehagesektoren. Prosjektet er kostnadsberegnet til ,-. Fylkesmannen i Troms innvilget søknaden med kr ,- av kompetansemidlene. Administrasjonens vurderinger: Barnehagesektoren er et sentralt satsingsområde. Målsettingen er full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris. Personalets kompetanse er den viktigste faktoren for å kunne gi barnehagetilbud med høy kvalitet. I tråd med målsettingen om høy kvalitet, har en nå startet arbeidet med et kompetanseløft i barnehagesektoren for å støtte og styrke kompetanseutviklingen lokalt i en periode med vesentlige endringer på barnehageområdet. For å nyte godt av disse sentrale kompetansemidlene er det krav om lokal plan tilpasset de nasjonale føringene.

7 7 Kompetanseplanen inneholder årsplan for gjennomføring av kompetansehevingstiltak. Flere av tiltakene krever kommunal egenandel og dette kan bli en utfordring å få til. Planen må søkes innarbeidet i økonomiplanen. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Kompetanseplan for barnehagene i Lyngen kommune godkjennes. Kostnader til gjennomføring av planen søkes innarbeides i økonomiplanen.

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 &58 08/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE SÆRLOVSHJEMMEL : Barnehageloven Sakens dokumenter: I VEILEDER: TILSYN MED BARNEHAGER Kunnskapsdepartementet I PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Knøttelia barnehage S PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Vedlegg: - plan for tilsyn i barnehagene Saksopplysninger: Tilsynsansvaret er hjemlet i barnehagelovens 16. Tilsynet skal omfatte alle myndighetskrav, dvs krav stilt i lov og forskrifter. Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Denne oppgaven er særlig viktig for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i hva som skjer i barnehagene. Kommunen skal utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende. Kommunen har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i forhold til barnehagene. Sentralt ved kommunens tilsynsansvar må være at barnehagene har tillit til tilsynet og at kommunens eierinteresser som barnehageeier blir satt til side. Dette er grunnen til kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen har gått sammen om å utarbeide en felles tilsynsplan. En ønsker å sette sammen et tilsyn med nøytrale tilsynspersoner fra de tre kommunene. Storfjord kommunestyre har i møte godkjent den interkommunale planen. Plan for tilsyn i barnehagene følger som vedlegg til denne saken. Der fremgår det hvordan tilsynet skal gjennomføres og at rapport sendes kommunen som barnehagemyndighet. Kommunestyret har i arbeids- og delegasjonsreglementet delegert alt ansvar for de oppgaver kommunen er pålagt innenfor barnehagefeltet til levekårsutvalget med mindre det spesifikt er lagt til andre organ eller til administrasjonssjefen.

9 Kommunestyret har gitt administrasjonssjefen ansvar for å utøve kommunens tilsyn med barnehagedrift, bl.a gi veiledning og pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold ved barnehagene. Mao har kommunestyret gitt alle tilsynsoppgavene til administrasjonssjefen. 9 Administrasjonens vurderinger: Tilsyn i barnehagene i henhold til barnehageloven har vært et forsømt område i Lyngen kommune. Kommunen har i flere år manglet barnehagefaglig kompetanse i administrasjonen. Administrasjonssjefen er nå glad for at en har klart å inngå et interkommunalt samarbeid om utføring av dette lovpålagte tilsynet. En vil nå også få en nødvendig forvaltningsmessig distanse i gjennomføringen av tilsynet. Rapporter fra tilsynet vil bli sendt til administrasjonssjefen som barnehagemyndighet. Administrasjonssjefen har myndighet til å fatte nødvendige pålegg. Administrasjonssjefen vil foreslå at disse tilsynsrapportene og behandlingen av disse rapportene blir fremlagt levekårsutvalget til orientering. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Plan for tilsyn i barnehagene godkjennes. Dette innebærer at administrasjonssjefen delegerer utøving av selve tilsynet til en interkommunal nemnd, slik det er beskrevet i planen. Tilsynsrapporter sendes administrasjonssjefen som behandler disse i tråd med arbeids- og delegasjonsreglementet. Levekårsutvalget orienteres. Planen evalueres forløpende i samråd med de andre kommunene.

10 10 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 07/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM Å FÅ STARTE NYTT BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART- ENDRINGER I BARNEHAGEVEDTEKTENE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: Ø I S VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SØKNAD OM Å FÅ BEGYNNE NYTT Solhov og Knøttelia barnehage v/liss Grønnbakk BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART SØKNAD OM Å FÅ STARTE NYTT BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Barnehagevedtektenes pkt 6 inneholder flg bestemmelser om opptaksperiode: Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. I de barnehagene som har helårsåpent starter barnehageåret tredje uke i aug. (ca 15.aug) og varer til og med andre uke i august (ca 14.august). I Lyngen kommune har Solhov barnehage og Knøttelia barnehage helårsåpent. I brev av ber disse barnehagene om å få endret oppstartsdato for barnehageåret til samme uke som skolene starter opp. Søknaden begrunnes med at barn som skal begynne på skolen ikke vil ha barnehageplass fra slutten av barnehageåret til skolestart. Dette kan være en periode på 1-1 ½ uke. I denne perioden må foreldrene ta ut ferie eller finne andre tilsynsordninger for barna. For barnehagene vil det ikke by på noen problemer eller utfordringer å forskyve barnehageåret ca en uke. Barnehagene vil dessuten få en uke ekstra til disposisjon til avvikling av ferie. Inntak av nye barn vil kunne bli forskyvet noe i hht dagens ordning. Imidlertid gjøres inntak gradvis mht tilvenning og det tar noe tid på høsten for alle nye barn er på plass.

11 11 Administrasjonens vurderinger: Erfaringsmessig er det ikke mange barn som har behov for barnhageplass frem til skolestart. Mange barnehagebarn slutter tidligere på sommeren. Men for de som har behov for tilsyn, kan det være en utfordring å finne gode tilfredsstillende løsninger denne perioden. Sist sommer ble det gitt et SFO-tilbud til 6-åringene i barnehagene. Flere benyttet seg av dette tilbudet. Imidlertid har vi ikke etablert et helårig SFO-tilbud i kommunen og ennå vet vi ikke om det blir et slikt tilbud til sommeren. Administrasjonssjefen vil derfor tilrå at Solhov barnehage og Knøttelia barnehage får anledning til å endre oppstartsdato for barnehageåret til samme uke som skolene starter opp. Barnehagevedtektene pkt 6 1. avsnitt må endres. I hht til pkt 16 er det kun kommunestyre som kan endre vedtektene etter forslag/uttalelse fra levekårsutvalget. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre går inn for at Solhov Barnehage og Knøttelia barnehage endrer oppstartsdato for barnehageåret til samme uke som skolene starter opp. Pkt 6 1. avsnitt i barnehagevedtektene endres til flg: Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. I de barnehagene som har helårsåpent starter barnehageåret samme uke som skolene starter opp og varer til uka før skolestart.

12 12 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : C60 08/ Tove Sørheim/Jann-Sigurd Sivertsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: NYE UTLÅNSREGLER FOR LYNGEN FOLKEBIBLIOTEK SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S NYE UTLÅNSREGLER FOR LYNGEN FOLKEBIBLIOTEK Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: I følge reglement for folkebibliotek veiledende retningslinjer - skal folkebiblioteket ha et utlånsreglement som ivaretar lånerens rettigheter og plikter. Dagens reglement ble vedtatt i 1999, og trenger fornyelse i forhold til dagens drift. Det eksisterende reglementet ser slik ut: 1. Hvem kan låne? Alle som bor i landet har lånerett. Lån av bøker og annet media er gratis. 2. Lånekort Lånekort får du i biblioteket. Barn kan få lånekort når de begynner i første klasse. Barn i førskolealder kan låne på foresattes lånekort. Når du skriver under på lånekortet forplikter du deg til å følge bibliotekets regler for utlån. 3. Lånerens plikter Lånekortet er personlig, dvs. at du også er ansvarlig hvis du lar andre låne på ditt lånekort. Tapt eller ødelagte bøker/media må erstattes, se punkt 9. Husk å melde fra om navn- og adresseendring. 4. Hva kan du låne på biblioteket? Vi låner ut: Bøker, tidsskrifter, lydbøker, tegneserier, språkkurs og video. Oppslagsverk og referanselitteratur fra leserommet er ikke til utlån.

13 13 5. Lånetid Vanlig lånetid er 4 uker. Video kan du låne 1 uke, språkkurs i 3 måneder. Aldersgrense for lån av video følger filmens anbefalte aldersgrense. Lånt materiale kan fornyes hvis ingen andre står på venteliste. 6. Reservering Er boka du ønsker utlånt, kan du be om å få den reservert. Du vil da få beskjed når boka kommer inn. 7. Fjernlån Bøker, tidsskriftartikler og mikrofilmer som vi ikke har selv, kan som regel lånes fra andre bibliotek. For slike lån gjelder eierbibliotekets bestemmelser. 8. Purring Hvis du ikke leverer det du har lånt til rett tid, vil du få en påminnelse om at lånetida er ute. 9. Erstatning Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn, på grunnlag av innkjøpspris og evt. slitasje... Troms fylkesbibliotek tok i 2006 initiativ til at felles utlånsregler ble utarbeidet for alle folkebibliotekene i Troms. Disse ser slik ut: Utlån Det er gratis å låne på biblioteket Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån. Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid. Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen Du må ha lånekort Lånekortet er gratis Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort. Nytt kort utstedes mot et gebyr Ansvar og brudd på regler For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser

14 Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett Alle folkebibliotek i Troms er med i samarbeidet om disse lånereglene Lokalt lånereglement: 14 Eget, lokalt vedtatt utlånsreglement kan være vedlegg. Her kan inngå: åpningstider, detaljerte utlånstider for hvilke typer materiale, gebyrenes størrelse, opplysninger om rutiner rundt erstatning, adresser, urler, evt. barn som lånere og ansvar ved erstatning På denne bakgrunn har bibliotekene i Lyngen, Nordreisa og Kåfjord i tillegg utarbeidet felles regler for utlånstid, gebyrer og erstatning. Dette er nødvendig på grunn av bokbusssamarbeidet, og felles utlånsmodul i Micromarc2. Felles standarder er enklere å forholde seg til i dette samarbeidet. Forslaget til felles lokalt utlånsreglement ser slik ut: Felles utlånsregler - lånetid/gebyrer/ertstatningskrav. Lokalt lånereglement (Kåfjord, Nordreisa og Lyngen). Tillegg til felles utlånsregler for folkebibliotekene i Troms Utlånstider: 28 dager: Bøker, lydbøker, musikk, tidsskrifter 7 dager: DVD/VHS 56 dager: språkkurs Hurtiglån/14 dager: spesielt etterspurt materiale (bestemmes av det enkelte bibliotek) Gebyrer: 1. purring: purring: purring: 30.- for lånere over 15 år Erstatningskrav: Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og eventuell slitasje + purregebyr og evt. kommunale omkostninger.. Nytt i de nye utlånsreglene er det økonomiske ansvaret. Alder for å låne uten foreldrenes underskrift er 15 år. For lånere under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlige. Lyngen har heller ikke hatt purregebyrer i tidligere reglement. I fremtiden vil purringene bli sendt ut via sms og e-post. Lyngen folkebibliotek har tatt i bruk nye nasjonale lånekort for de over 18 år. Disse kan benyttes over hele landet. De andre kortene gjelder fortsatt for barn og unge under 18 år. Administrasjonens vurderinger:

15 15 Både forslaget og det lokale tilleggsforslaget for nye utlånsregler er nøye gjennomarbeidet. Det anbefales derfor at de nye utlånsreglene vedtas. For Lyngen folkebibliotek er det klart for å sette vedtaket ut i livet umiddelbart. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Forslaget til Felles låneregler for folkebibliotekene i Troms samt forslaget til lokalt tillegg til utlånsreglement for kommunene Kåfjord, Nordreisa og Lyngen vedtas. 2. Vedtaket trer i kraft fra og med 1.mars 2008.

16 16 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: NAV LYNGEN - SAMARBEIDSAVTALE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I OVERORDNET PLAN FOR NAV- INTERIM I NAV-REFORMEN - NOEN HOVEDPUNKTER OG VIKTIGE MILEPÆLER I SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER NAV-PROSJEKT I SKJØNNSTILSKUDD TIL NAV- PROSJEKT FOR LYNGEN STORFJORD BALSFJORD I ETABLERING AV NAV-KONTORER I TROMS I SÆRUTSKRIFT VEDR. NAV- PROSJEKTET S FELLES NAV-PROSJEKT MELLOM KOMMUNENE BALSFJORD, STORFJORD OG LYNGEN U BRUKERMEDVIRKNING I NAV- PROSJEKTET S NAV - ORGANISERING OG INNHOLD I ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG TIL NAV I UNDERSKREVET AVTALE - PROSJEKTAVTALE I SLUTTRAPPORT - NAV BALSFJORD, STORFJORD LYNGEN S NAV LYNGEN - SAMARBEIDSAVTALE Flere registrerte avsendere KS Rådmann Sylvi M. Fjellheim Fylkesmannen i Troms NAV Troms Balsfjord kommune Flere registrerte mottakere Prosjektleder Elling Vatne Lyngen kommune Prosjektleder Elling Vatne Vedlegg:

17 17 1 NAV Lyngen - Samarbeidsavtale 2 NAV-prosjektet i Lyngen Saksopplysninger: NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren 2005, og er hjemlet i Lov om Arbeids- og velferdsforvaltningen. Reformen innebærer at det skal opprettes et NAV-kontor i hver kommune. Det vil si at de statlige tjenestene NAV-Trygd og NAV-Arbeid skal samordnes med den kommunale sosialtjenesten. Nærmere informasjon om reformens mål og innhold er beskrevet i vedlegg 2. I Lyngen ble arbeidet med NAV-reformen blir organisert slik at det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra trygdekontoret, arbeidskontoret, brukerorganisasjoner og sosialkontoret. Arbeidsgruppens sekretær var Elling Vatne som også var prosjektleder for et fellesprosjekt mellom kommunene, Lyngen, Storfjord og Balsfjord i forbindelse med etableringen av NAV-kontorene. Kommunestyret i Lyngen behandlet i møte 20. juni 2007, sak 24/07 NAV ORGANISERING OG INNHOLD og vedtok : Lyngen kommunestyre går inn for at sosialkontoret går inn i NAV med alle sine arbeidsoppgaver med unntak av barnevern. Kommunestyret slutter seg til arbeidsgruppas innstilling. Jfr. vedlegg 2. NAV- Lyngen skal åpne 19. juni Høsten 2007 ble Anne Elise Lyngdal tilsatt som leder av NAV Lyngen. Det har vært vurdert ulike alternativer for lokalisering. I den grad Lyngen skal ha et felles offentlig servicekontor hadde det vært ønskelig at NAV-kontoret inngikk der. Det er imidlertid uavklart hvorvidt Lyngen skal ha et offentlig servicekontor, evt. hvor det skal ligge og NAV Lyngen etablerer seg nå i de lokalene hvor NAV Trygd er i dag, dvs Servicesenteret i Myra. NAV Trygd sin leieavtale blir videreført med noe større arealer. Med denne løsningen er det ikke funnet hensiktsmessig å samlokalisere barnevernet i NAV. Valg av lokaler ble avklart noe sent, men hvis det ikke skjer noe uforutsett kan kontoret som planlagt åpne 19. juni d.å. Vedlagt følger forslag til Samarbeidsavtale mellom Lyngen kommune og NAV Troms. Den følger de standardavtaler som regulerer driften av NAV-kontorer og beskriver blant annet formål, styring og lederstruktur, medbestemmelse, mål- og resultatkrav, delegasjonsbestemmelser, tjenesteområder, samhandling, brukermedvirkning, kompetanseutvikling, personvern, informasjon, tvistebestemmelser m.v. Jfr. vedlegg 1. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Levekårsutvalget godkjenner framlagte samarbeidsavtale mellom Lyngen kommune og NAV Troms.

18 18 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. eldrerådet levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Magnhild Grønvoll OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KOMPETANSELØFTET MANDAT SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I KOMPETANSELØFTET SAMARBEIDSMØTE MED KOMMUNEN I TILDELING AV MIDLER 2007 KOMPETANSELØFTET 2015 OG OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE I TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID OG PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE/HØGSKOLEUTDANNEDE Ø MØTEINNKALLING - MØTE MED FYLKESMANNEN DEN Ø MØTEINNKALLING - KOMM.HUSET: OG Ø KOMMENTARER Ø KOMPETANSEATTEST S KOMPETANSELØFTET 2015 Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms, justis-/sosialavd. Fylkesmannen i Troms Vedlegg: Saksopplysninger: KOMPETANSELØFTET 2015 Kompetanseløftet 2015 er en videreføring av Sosial og helsedirektoratets satsing for å bedre kvalitet i omsorgssektoren gjennom rekruttering og kompetanseheving.

19 19 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell kom i Denne planen bygde på handlingsplanen Rett person på rett plass fra perioden Som en oppfølging av denne kommer Kompetanseløftet Kompetanseløftet 2015 er en del av tiltakene som kommer inn under Omsorgsplan Kompetanseløftet 2015 har som mål å skaffe tilstrekkelig personell og nødvendig fagkompetanse til dagens og fremtidens kommunale omsorgstjeneste. I handlingsprogrammet vil følgende tiltak bli vektlagt fra statlig side: - Aksjon helsefagarbeider. - Kvalifisering av personell - Rekrutteringskampanje - Øke andelen med høyere utdanning - Desentraliserte høgskolestudier - Fagskoleutdanning for personell med videregående opplæring - Videre- og etterutdanning for høgskoleutdannet personell - Øke andel som arbeider heltid - Flink med folk i første rekke. - Forbedring av arbeidsmiljø - Undervisningssykehjem som modeller for andre. - Omsorg ved livets slutt og lindrende behandling skal styrkes. - Etisk kompetanseheving. I 2005 fremmet Helse- og omsorgsdepartementet St. meld. nr 25 ( ). Mestring, muligheter og mening. Her beskrives dagens og fremtidas omsorgsutfordringer i Omsorgsplan I henhold til Omsorgsplan 2015 forutsetter Helse og omsorgsdep.at kommune og stat starter opp med en langsiktig planlegging for å møte dagens og fremtidens utfordringer i omsorgstjenestene. Det er nødvendig med langsiktig planlegging av bla., personellinnsats, personelltilgang, kompetanseutvikling, samt utdanningskapasitet. Det kreves at planarbeidet må foregå både på kommunalt og statlig nivå, og det forutsettes et tett samarbeid mellom statlige fagmyndigheter og kommunesektoren. Kommunen er startet opp med deler av dette arbeidet. Situasjon i Lyngen. I Lyngen har vi ved hjelp av statlig støtte under Rekrutteringsplanens periode i tidsrommet 1998 til 2006 hatt en positiv utvikling med hensyn til utdanning av sykepleiere og vernepleiere. Vi har også utdannet flere klasser med hjelpepleiere og omsorgsfagarbeidere, samt gitt basisopplæring til en gruppe. I helgehjemlene har det vært vanskeligere å få kvalifisert personell. På tross av god dekning i de faste stillingene har vi i kommunen en konstant mangel på kvalifiserte vikarer. Ut fra COSTRA- tall for 2005, var det opptil 52 % ufaglærte på arbeid i omsorgssektoren. I 2006 var andelen ufaglærte 40 %. Når en samtidig tar i betraktning at kommunen har en forholdsmessig høy andel personer med omfattende funksjonshemninger, er det grunn til bekymring for kvaliteten på våre tjenester. Dette kom frem i et møte med fylkesmannen i Vi blir oppfordret til å iverksette tiltak for å få redusert andel ufaglærte. En langsiktig plan med oversikt over fremtidige behov vil være viktig med hensyn til fremtidige tilskudd, samt opprettelse av skoletilbud i samarbeid med fylkeskommune og Høgskole. Det er etablert et samarbeid mellom kommune, Fylkeskommune, Fylkesmann og Høgskole, der kommunenes behov vil være med på å styre hvilke kompetansetilbud som må opprettes.

20 20 Administrasjonens vurderinger: En av de største utfordringene framover blir å sikre tilgang på tilstrekkelig helse- og sosialpersonell. Dette sikres først og fremst gjennom utdannings- og rekrutteringstiltak, en styrkning av den faglige kompetansen, og gjennom tiltak som reduserer sykefravær og utstøtning fra arbeidslivet. Gjennom rekrutterings plan for helse- og sosialpersonell har det vært en positiv utvikling med hensyn til dekning av syke- og vernepleierstillinger. Også flere omsorgsarbeidere og hjelpepleiere er blitt utdannet. På tross av den positive utviklingen er det en stor utfordring å skaffe kvalifiserte vikarer, noe som kan få svært negativ virkning for kvaliteten på tjenestene våre. Samtidig som behovet for personell øker, reduseres ungdomskullene som skal være fremtidig arbeidskraft, dette i tillegg til høy gjennomsnittsalder i personalstaben. Det er nødvendig at kommunen kartlegger situasjonen, samt utarbeider strategier for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi og tiltaksplan for å sikre nok og kvalifisert personell til dagens og fremtidens helse, sosial- og omsorgssektor i kommunen. Mandat: Arbeidsgruppa skal utarbeide en strategisk handlingsplan med oversikt over fremtidig personell- og kompetansebehov. Handlingsplanen skal ta høyde for både dagens og fremtidens utfordringer dette i hht. kommunens omsorgsplan 2015, og skal være en strategisk tiltaksplan på området rekruttering og kompetanse. For å utføre dette skal arbeidsgruppen: - Kartlegge alder og pensjonsavgang hos alle ansatte. - Kartlegge kompetanse hos alle ansatte og vikarer. - Kartlegge behov for kompetanse på de ulike enheter ut fra dagens og fremtidig brukerbehov. - Fremme forslag som kan redusere antall ufaglærte vikarer og ansatte til under 10%. - Fremme forslag til tiltak for å stabilisere bemanning. - Fremme forslag til tiltak for å gjøre arbeidsplassene til attraktive læringsarenaer for ansatte, lærlinger og studenter. - Sette opp en handlingsplan for tiltakene. Denne skal innarbeides i kommunens økonomiplan, og rulleres årlig. Handlingsplanen skal justeres hvert 4. år. Arbeidsgruppa oppnevnt av administrasjonssjefen består av: Enhetsleder v/ Solhov: Aud Pettersen / Lise Hammervold. Rådgiver. Torunn Odden HTV NSF Eva Berglund HTV Fagforb. May Lise Brose Planlegger Magnhild Grønvoll Handlingsplanen Rekruttering og kompetanseplan 2015, fremmes for politisk behandling i løpet av mai -08. Tiltakene søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan fra Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Arbeidsgruppa skal utarbeide en strategisk handlingsplan med oversikt over fremtidig personell- og kompetansebehov.

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Hans Karlsen ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 10.04.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Cecilie Midttun Liv Solberg Følgende

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet på Lyngstunet Dato: Fredag 11.01.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 15.12.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 16.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen valgstyre Møtested: Eidebakken, møterommet, Lyngseidet Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, 20.06.2011. Hans Karlsen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, 20.06.2011. Hans Karlsen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Møteinnkalling Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: driftsutvalget Dato: 08.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Troms Kraft Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Sølvi Jensen. Hovedtillitsvalgt i Utdanningforbundet Tone Magelsen var tilstede under behandlingen av skolesakene.

Sølvi Jensen. Hovedtillitsvalgt i Utdanningforbundet Tone Magelsen var tilstede under behandlingen av skolesakene. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.08.2005 Tidspunkt: 9:00 14.30 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo sak 17/05 20/05, sak 22/05

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet 1.etg, Lyngseidet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45).

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45). 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.11.2006 Tidspunkt: 9:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen Tor Steinar

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller per

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:30 14:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:30 14:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.02.2006 Tidspunkt: 9:30 14:00 Følgende medlemmer møtte: Sølvi Jensen Rolf Johansen permisjon i sak 12/06 Wenche

Detaljer

Umiddelbart etter møte i levekårsutvalget vil det bli avholdt møte i klientutvalget. Lyngen kommune, den

Umiddelbart etter møte i levekårsutvalget vil det bli avholdt møte i klientutvalget. Lyngen kommune, den Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: 05.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD.

LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. FORSLAG: LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. Gjeldene fra 01.05.2008 LÂNEKORT. Det 00 o er gratis ß bli o. registrert o som o 00 Ißner. Lßnekortet. oskal tas med ved besøk.. Biblioteket kan kreve

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Gratangen rådhus Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE DEBATTHEFTE

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE DEBATTHEFTE KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE 2010 2013 DEBATTHEFTE INNLEDNING Kommunedelplan for barnehage skal revideres for perioden 2009-2013. Planen skal omhandle overordnede problemstillinger og strategier for barnehageområdet

Detaljer

Lyngen Havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen

Lyngen Havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 18.05.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen Havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/1255 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2015

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/1255 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2015 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 24.11.2014 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.mo

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Parkeringplassen ved Sør-Lenangen skole/kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 09:00/11:30 14:45 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Sak 12/13 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg Medlem LYAP Karl Halvdan Botngaard Medlem Kretslista

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg Medlem LYAP Karl Halvdan Botngaard Medlem Kretslista Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, Lenangen omsorgssenter, Nord-Lenangen Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo fra kl 9.40 sak 12/05 15/05

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller på e-post

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED EIGERSUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11. oktober 2010 Vår ref: 10/8763 KOMMUNEN SI ADRESSE: Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Eigersund KOMMUNENUMMER:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering v/ IA-kontakt Yngve Bjerkeli vedr. Inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering v/ IA-kontakt Yngve Bjerkeli vedr. Inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 30.11.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.07 18.12.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.07 18.12.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/01527-001 U Datert: 18.12.07 Arkiv: 233 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Lyngen Servicsenter Sak: REFUSJONER TEKNISK DRIFT 2007 Dok: REFUSJON FOR LØNNSUTGIFTER TIL RENHOLD - SERVICESENTERET Lnr.: 009685/07

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i K-sak 44/09 i møte 14.12.09. Gjelder fra 01.01.10. 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av kommunen i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen,

Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet. Bergen, Hordaland, Fylkesmannens kommunesamling, barnehageområdet Bergen, 4. 06. 2014 Utdanningsdirektortatets samfunnsmandat Analysere og videreformidle informasjon om tilstand i sektor Rapporteringer til fra

Detaljer

Hovedopptak barnehageplasser - 2012 Opptak plasser i SFO skoleåret 2012/2013 Innskriving av elever 1. årstrinn 2012

Hovedopptak barnehageplasser - 2012 Opptak plasser i SFO skoleåret 2012/2013 Innskriving av elever 1. årstrinn 2012 FULLDISTRIBUSJON 2-2012 i fra Storfjord kommune Hovedopptak barnehageplasser - 2012 Opptak plasser i SFO skoleåret 2012/2013 Innskriving av elever 1. årstrinn 2012 Kommunale barnehager: Oteren barnehage,

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: driftsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer