Møterommet på Lyngstunet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møterommet på Lyngstunet"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Inger-Helene Brekke Isaksen. Saksnr Innhold PS 006/08 ORDENSREGLEMENT FOR LYNGEN KOMMUNE PS 007/08 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LYNGEN KOMMUNE PS 008/08 PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE PS 009/08 SØKNAD OM Å STARTE NYTT BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART PS 010/08 NYE UTLÅNSREGLER FOR LYNGEN FOLKEBIBLIOTEK PS 011/08 NAV LYNGEN - SAMARBEIDSAVTALE PS 012/08 KOMPETANSELØFTET 2015 PS 013/08 ETABLERING AV STIFTELSE FOR SELVHJELP I LYNGEN " LINK LYNGEN" Levekårsutvalget vil få en orientering om arbeidet med Nye Eidebakken skole. Videre vil det bli gitt en orientering om Idrettsrådet i Lyngen v/johnny Hansen Lyngen kommune, den Irene Sørensen leder Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 2 Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Kommunestyret: Marthe Karlsen, Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet og Marte Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen Formannskapet: Raade Willassen, Solheim fritidsgård, 9064 Svensby Levekår: Driftsutvalget: Hanne Rodahl Johansen, Hovedveien 26, 9062 Furuflaten Ann-Hilde Teigen, Lattervik, 9064 Svensby (Ikke saker unntatt off. til noen av disse) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Gruppeleder for flertallsgrupperinga, Irene Sørensen (kun til formannskapet) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : B32 07/ Henning Hansen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ORDENSREGLEMENT FOR LYNGEN KOMMUNE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I I I I I I Ø Ø S HØRINGSUTKAST - ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I LYNGEN KOMMENATAR FRA SU LYNGSDALENS SKOLE TIL ORDENSREGLEMENTER FORSLAG TIL ENDRINGER AV DIV REGLEMENTER FRA LENANGEN SKOLE KOMMENTARER/MERKNADER TIL ORDENSREGLEMENTER FRA EIDEBAKKEN SKOLE UTTALELSE PÅ ORDENSREGLEMENT OG DATAREGLEMENT FRA FAU OG SU LENANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - LOKALE UTVIKLINGSMÅL 2007/2008 REGLEMENT ORDENSREGEMENTET FOR SKOLENE I LYNGEN KOMMUNE - VEDTATT I LEVEKÅRSUTVALGET ORDENSREGLEMENT FOR LYNGEN KOMMUNE Lyngen kommune Lyngsdalen skole Lenangen barne- og ungdomsskole Eidebakken skole Oksvik skole Lenangen barne- og ungdomsskole Vedlegg: Vedlegg: 1 Ordensreglement for grunnskolene i Lyngen kommune Saksopplysninger: I henhold til opplæringsloven 2-9, 9a-1, 9a-4 og 9-5 er alle skoler forpliktet til å ha et ordensreglement. Ordensreglementet er en forskrift etter forvaltningsloven 2. Det vises og til rundskriv fra Kunnskapsdepartementet om skolens ansvar for et trygt lærings- og oppvekstmiljø for alle elever.

4 4 Bestemmelsen om ordensreglement kan være gjenstand for tilsyn fra myndighetenes side. I denne forbindelse har administrasjonen sammen med skolene og de berørte parter utarbeidet et eget ordensreglement for alle grunnskolene i Lyngen kommune. Ordensreglementet for elevene i Lyngen Kommune har gjennom skolene vært ute til høring, og skolene har kommet med sine tilbakemeldinger. Etter avtale med organisasjonene fant vi det ikke formålstjenlig med egne drøftinger med de hovedtillitsvalgte da reglementet er blitt behørig behandlet på alle skolene. Organisasjonene har lest gjennom Ordensreglementet slik det foreligger, og gitt sin tilslutning. Ordensreglementet slik det foreligger gir skolene et felles utgangspunkt for hvordan brudd på regelverk skal håndteres i Lyngen kommune. Dette er en trygghet for enhetene. Både ansatte og elever ved den enkelte skole får et felles reglement å forholde seg til, som sikrer likebehandling uavhengig av skole. Administrasjonens vurderinger: Ordensreglementet har blitt godt behandlet i henhold til det regelverk som gjelder, og alle berørte parter har kommet med sine høringsuttalelser. Utfra disse høringsuttalelsene er ordensreglementet ferdigstilt. I tillegg er reglementet drøftet to ganger i rektorkollegiet. Det foreslås at reglementet vedtas. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Ordensreglement for elever i grunnskolen i Lyngen kommune vedtas. Reglementet har gyldighet fra vedtaksdato og skoleåret 2008/2009. Reglementet blir gjenstand for drøftinger i vårhalvåret skoleåret 2008/2009. Dersom ingen parter fremmer krav om endringer av reglementet, videreføres det for et nytt år.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 07/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LYNGEN KOMMUNE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I KOMPETANSE I BARNEHAGEN STRATEGI Kunnskapsdepartementet FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGE- SEKTOREN I KOMPETANSE - OG UTVIKLINGSMIDLER FOR Fylkesmannen i Troms, utdanningsavd. BARNEHAGESEKTOREN 2007 U SØKNAD PÅ KOMPETANSE- OG Fylkesmannen i Troms, utdanningsavd. UTVIKLINGSMIDLER FOR BARNEHAGESEKTOREN 2007 I KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I Furustua barnehage LYNGEN KOMMUNE I SØKNAD PÅ KOMPETANSE- OG Furustua barnehage UTVIKLINGSMIDLER FOR BARNEHAGESEKTOREN 2007 I INNVILGET TILSKUDD TIL Fylkesmannen i Troms, utdanningsavd. KOMPETANSEUTVIKLING PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 2007 S KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LYNGEN KOMMUNE Vedlegg: - Kompetanseplan for barnehagene i Lyngen Saksopplysninger: Våren 2007 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for kompetanseutvikling for barnehagesektoren for perioden Departementet ønsker gjennom denne strategien å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. Målet med strategien er å styrke de ansattes kompetanse innenfor noen gitte satsingsområder og det mandatet loven og rammeplanen gir. I tillegg skal strategien styrke barnehageeiers og kommunen som barnehagemyndighet sin rolle i kompetanseutvikling. Kunnskapsdepartementet har prioritert noen sentrale områder i denne kompetansesatsingen: Pedagogisk ledelse

6 Barns medvirkning Språkmiljø og språkstimulering Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med andre særskilte behov Departementet har avsatt kompetansemidler som forvaltes av Fylkesmennene. Et vilkår for å få disse statlige midlene til kompetanseutvikling, er at kommunene har utviklet og gjennomført planer for kompetanseutvikling. Planene skal ivareta lokale kompetansebehov innenfor de nasjonalt prioriterte områdene. Barnehagene i Lyngen har sammen utarbeidet et forslag til kompetanseplan. Målet med denne planen er flg: Å sette barnehagene bedre i stand til å ta i bruk ny Lov og revidert Rammeplan samtidig som en viderefører og utvikler det faglig pedagogiske arbeidet som allerede er i gang i barnehagene. Hertil hører også lokal kultur, nærmiljø og lokalt næringsliv. Målgruppe for planen er alle ansatte i barnehagene i kommunen. 6 Kompetanseplanen følger som vedlegg og er utarbeidet i henhold til de nasjonale føringene. Lyngen kommune ønsker å prioritere kompetanseheving på følgende utviklingsområder: Implementering av Rammeplan i Årsplan med felles mal De 7 fagområdene Pedagogisk ledelse Omsorg, oppdragelse, sosial kompetanse, lek og læring Barns medvirkning Spåkmiljø/språkstimulering i barnehagen Samarbeid og sammenheng mellom barnehage skole De minste barna i barnehagen IKT-digitale verktøy Antall, rom og form Dokumentasjon av virksomheten Planen er sendt Fagforbundet og Utdanningsforbundet til uttalelse i hht avtaleverket. Deres uttalelser fremlegges direkte på møtet. Barnehagene i Lyngen søkte høsten 2007 om midler til prosjektet: Å integrere barns rett til medvirkning i barnehagesektoren. Prosjektet er kostnadsberegnet til ,-. Fylkesmannen i Troms innvilget søknaden med kr ,- av kompetansemidlene. Administrasjonens vurderinger: Barnehagesektoren er et sentralt satsingsområde. Målsettingen er full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris. Personalets kompetanse er den viktigste faktoren for å kunne gi barnehagetilbud med høy kvalitet. I tråd med målsettingen om høy kvalitet, har en nå startet arbeidet med et kompetanseløft i barnehagesektoren for å støtte og styrke kompetanseutviklingen lokalt i en periode med vesentlige endringer på barnehageområdet. For å nyte godt av disse sentrale kompetansemidlene er det krav om lokal plan tilpasset de nasjonale føringene.

7 7 Kompetanseplanen inneholder årsplan for gjennomføring av kompetansehevingstiltak. Flere av tiltakene krever kommunal egenandel og dette kan bli en utfordring å få til. Planen må søkes innarbeidet i økonomiplanen. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Kompetanseplan for barnehagene i Lyngen kommune godkjennes. Kostnader til gjennomføring av planen søkes innarbeides i økonomiplanen.

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 &58 08/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE SÆRLOVSHJEMMEL : Barnehageloven Sakens dokumenter: I VEILEDER: TILSYN MED BARNEHAGER Kunnskapsdepartementet I PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Knøttelia barnehage S PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Vedlegg: - plan for tilsyn i barnehagene Saksopplysninger: Tilsynsansvaret er hjemlet i barnehagelovens 16. Tilsynet skal omfatte alle myndighetskrav, dvs krav stilt i lov og forskrifter. Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Denne oppgaven er særlig viktig for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i hva som skjer i barnehagene. Kommunen skal utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende. Kommunen har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i forhold til barnehagene. Sentralt ved kommunens tilsynsansvar må være at barnehagene har tillit til tilsynet og at kommunens eierinteresser som barnehageeier blir satt til side. Dette er grunnen til kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen har gått sammen om å utarbeide en felles tilsynsplan. En ønsker å sette sammen et tilsyn med nøytrale tilsynspersoner fra de tre kommunene. Storfjord kommunestyre har i møte godkjent den interkommunale planen. Plan for tilsyn i barnehagene følger som vedlegg til denne saken. Der fremgår det hvordan tilsynet skal gjennomføres og at rapport sendes kommunen som barnehagemyndighet. Kommunestyret har i arbeids- og delegasjonsreglementet delegert alt ansvar for de oppgaver kommunen er pålagt innenfor barnehagefeltet til levekårsutvalget med mindre det spesifikt er lagt til andre organ eller til administrasjonssjefen.

9 Kommunestyret har gitt administrasjonssjefen ansvar for å utøve kommunens tilsyn med barnehagedrift, bl.a gi veiledning og pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold ved barnehagene. Mao har kommunestyret gitt alle tilsynsoppgavene til administrasjonssjefen. 9 Administrasjonens vurderinger: Tilsyn i barnehagene i henhold til barnehageloven har vært et forsømt område i Lyngen kommune. Kommunen har i flere år manglet barnehagefaglig kompetanse i administrasjonen. Administrasjonssjefen er nå glad for at en har klart å inngå et interkommunalt samarbeid om utføring av dette lovpålagte tilsynet. En vil nå også få en nødvendig forvaltningsmessig distanse i gjennomføringen av tilsynet. Rapporter fra tilsynet vil bli sendt til administrasjonssjefen som barnehagemyndighet. Administrasjonssjefen har myndighet til å fatte nødvendige pålegg. Administrasjonssjefen vil foreslå at disse tilsynsrapportene og behandlingen av disse rapportene blir fremlagt levekårsutvalget til orientering. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Plan for tilsyn i barnehagene godkjennes. Dette innebærer at administrasjonssjefen delegerer utøving av selve tilsynet til en interkommunal nemnd, slik det er beskrevet i planen. Tilsynsrapporter sendes administrasjonssjefen som behandler disse i tråd med arbeids- og delegasjonsreglementet. Levekårsutvalget orienteres. Planen evalueres forløpende i samråd med de andre kommunene.

10 10 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A10 07/ Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM Å FÅ STARTE NYTT BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART- ENDRINGER I BARNEHAGEVEDTEKTENE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: Ø I S VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SØKNAD OM Å FÅ BEGYNNE NYTT Solhov og Knøttelia barnehage v/liss Grønnbakk BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART SØKNAD OM Å FÅ STARTE NYTT BARNEHAGEÅR VED SKOLESTART Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Barnehagevedtektenes pkt 6 inneholder flg bestemmelser om opptaksperiode: Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. I de barnehagene som har helårsåpent starter barnehageåret tredje uke i aug. (ca 15.aug) og varer til og med andre uke i august (ca 14.august). I Lyngen kommune har Solhov barnehage og Knøttelia barnehage helårsåpent. I brev av ber disse barnehagene om å få endret oppstartsdato for barnehageåret til samme uke som skolene starter opp. Søknaden begrunnes med at barn som skal begynne på skolen ikke vil ha barnehageplass fra slutten av barnehageåret til skolestart. Dette kan være en periode på 1-1 ½ uke. I denne perioden må foreldrene ta ut ferie eller finne andre tilsynsordninger for barna. For barnehagene vil det ikke by på noen problemer eller utfordringer å forskyve barnehageåret ca en uke. Barnehagene vil dessuten få en uke ekstra til disposisjon til avvikling av ferie. Inntak av nye barn vil kunne bli forskyvet noe i hht dagens ordning. Imidlertid gjøres inntak gradvis mht tilvenning og det tar noe tid på høsten for alle nye barn er på plass.

11 11 Administrasjonens vurderinger: Erfaringsmessig er det ikke mange barn som har behov for barnhageplass frem til skolestart. Mange barnehagebarn slutter tidligere på sommeren. Men for de som har behov for tilsyn, kan det være en utfordring å finne gode tilfredsstillende løsninger denne perioden. Sist sommer ble det gitt et SFO-tilbud til 6-åringene i barnehagene. Flere benyttet seg av dette tilbudet. Imidlertid har vi ikke etablert et helårig SFO-tilbud i kommunen og ennå vet vi ikke om det blir et slikt tilbud til sommeren. Administrasjonssjefen vil derfor tilrå at Solhov barnehage og Knøttelia barnehage får anledning til å endre oppstartsdato for barnehageåret til samme uke som skolene starter opp. Barnehagevedtektene pkt 6 1. avsnitt må endres. I hht til pkt 16 er det kun kommunestyre som kan endre vedtektene etter forslag/uttalelse fra levekårsutvalget. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre går inn for at Solhov Barnehage og Knøttelia barnehage endrer oppstartsdato for barnehageåret til samme uke som skolene starter opp. Pkt 6 1. avsnitt i barnehagevedtektene endres til flg: Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. I de barnehagene som har helårsåpent starter barnehageåret samme uke som skolene starter opp og varer til uka før skolestart.

12 12 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : C60 08/ Tove Sørheim/Jann-Sigurd Sivertsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: NYE UTLÅNSREGLER FOR LYNGEN FOLKEBIBLIOTEK SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S NYE UTLÅNSREGLER FOR LYNGEN FOLKEBIBLIOTEK Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: I følge reglement for folkebibliotek veiledende retningslinjer - skal folkebiblioteket ha et utlånsreglement som ivaretar lånerens rettigheter og plikter. Dagens reglement ble vedtatt i 1999, og trenger fornyelse i forhold til dagens drift. Det eksisterende reglementet ser slik ut: 1. Hvem kan låne? Alle som bor i landet har lånerett. Lån av bøker og annet media er gratis. 2. Lånekort Lånekort får du i biblioteket. Barn kan få lånekort når de begynner i første klasse. Barn i førskolealder kan låne på foresattes lånekort. Når du skriver under på lånekortet forplikter du deg til å følge bibliotekets regler for utlån. 3. Lånerens plikter Lånekortet er personlig, dvs. at du også er ansvarlig hvis du lar andre låne på ditt lånekort. Tapt eller ødelagte bøker/media må erstattes, se punkt 9. Husk å melde fra om navn- og adresseendring. 4. Hva kan du låne på biblioteket? Vi låner ut: Bøker, tidsskrifter, lydbøker, tegneserier, språkkurs og video. Oppslagsverk og referanselitteratur fra leserommet er ikke til utlån.

13 13 5. Lånetid Vanlig lånetid er 4 uker. Video kan du låne 1 uke, språkkurs i 3 måneder. Aldersgrense for lån av video følger filmens anbefalte aldersgrense. Lånt materiale kan fornyes hvis ingen andre står på venteliste. 6. Reservering Er boka du ønsker utlånt, kan du be om å få den reservert. Du vil da få beskjed når boka kommer inn. 7. Fjernlån Bøker, tidsskriftartikler og mikrofilmer som vi ikke har selv, kan som regel lånes fra andre bibliotek. For slike lån gjelder eierbibliotekets bestemmelser. 8. Purring Hvis du ikke leverer det du har lånt til rett tid, vil du få en påminnelse om at lånetida er ute. 9. Erstatning Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn, på grunnlag av innkjøpspris og evt. slitasje... Troms fylkesbibliotek tok i 2006 initiativ til at felles utlånsregler ble utarbeidet for alle folkebibliotekene i Troms. Disse ser slik ut: Utlån Det er gratis å låne på biblioteket Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån. Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid. Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen Du må ha lånekort Lånekortet er gratis Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort. Nytt kort utstedes mot et gebyr Ansvar og brudd på regler For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser

14 Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett Alle folkebibliotek i Troms er med i samarbeidet om disse lånereglene Lokalt lånereglement: 14 Eget, lokalt vedtatt utlånsreglement kan være vedlegg. Her kan inngå: åpningstider, detaljerte utlånstider for hvilke typer materiale, gebyrenes størrelse, opplysninger om rutiner rundt erstatning, adresser, urler, evt. barn som lånere og ansvar ved erstatning På denne bakgrunn har bibliotekene i Lyngen, Nordreisa og Kåfjord i tillegg utarbeidet felles regler for utlånstid, gebyrer og erstatning. Dette er nødvendig på grunn av bokbusssamarbeidet, og felles utlånsmodul i Micromarc2. Felles standarder er enklere å forholde seg til i dette samarbeidet. Forslaget til felles lokalt utlånsreglement ser slik ut: Felles utlånsregler - lånetid/gebyrer/ertstatningskrav. Lokalt lånereglement (Kåfjord, Nordreisa og Lyngen). Tillegg til felles utlånsregler for folkebibliotekene i Troms Utlånstider: 28 dager: Bøker, lydbøker, musikk, tidsskrifter 7 dager: DVD/VHS 56 dager: språkkurs Hurtiglån/14 dager: spesielt etterspurt materiale (bestemmes av det enkelte bibliotek) Gebyrer: 1. purring: purring: purring: 30.- for lånere over 15 år Erstatningskrav: Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og eventuell slitasje + purregebyr og evt. kommunale omkostninger.. Nytt i de nye utlånsreglene er det økonomiske ansvaret. Alder for å låne uten foreldrenes underskrift er 15 år. For lånere under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlige. Lyngen har heller ikke hatt purregebyrer i tidligere reglement. I fremtiden vil purringene bli sendt ut via sms og e-post. Lyngen folkebibliotek har tatt i bruk nye nasjonale lånekort for de over 18 år. Disse kan benyttes over hele landet. De andre kortene gjelder fortsatt for barn og unge under 18 år. Administrasjonens vurderinger:

15 15 Både forslaget og det lokale tilleggsforslaget for nye utlånsregler er nøye gjennomarbeidet. Det anbefales derfor at de nye utlånsreglene vedtas. For Lyngen folkebibliotek er det klart for å sette vedtaket ut i livet umiddelbart. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Forslaget til Felles låneregler for folkebibliotekene i Troms samt forslaget til lokalt tillegg til utlånsreglement for kommunene Kåfjord, Nordreisa og Lyngen vedtas. 2. Vedtaket trer i kraft fra og med 1.mars 2008.

16 16 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: NAV LYNGEN - SAMARBEIDSAVTALE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I OVERORDNET PLAN FOR NAV- INTERIM I NAV-REFORMEN - NOEN HOVEDPUNKTER OG VIKTIGE MILEPÆLER I SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER NAV-PROSJEKT I SKJØNNSTILSKUDD TIL NAV- PROSJEKT FOR LYNGEN STORFJORD BALSFJORD I ETABLERING AV NAV-KONTORER I TROMS I SÆRUTSKRIFT VEDR. NAV- PROSJEKTET S FELLES NAV-PROSJEKT MELLOM KOMMUNENE BALSFJORD, STORFJORD OG LYNGEN U BRUKERMEDVIRKNING I NAV- PROSJEKTET S NAV - ORGANISERING OG INNHOLD I ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG TIL NAV I UNDERSKREVET AVTALE - PROSJEKTAVTALE I SLUTTRAPPORT - NAV BALSFJORD, STORFJORD LYNGEN S NAV LYNGEN - SAMARBEIDSAVTALE Flere registrerte avsendere KS Rådmann Sylvi M. Fjellheim Fylkesmannen i Troms NAV Troms Balsfjord kommune Flere registrerte mottakere Prosjektleder Elling Vatne Lyngen kommune Prosjektleder Elling Vatne Vedlegg:

17 17 1 NAV Lyngen - Samarbeidsavtale 2 NAV-prosjektet i Lyngen Saksopplysninger: NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren 2005, og er hjemlet i Lov om Arbeids- og velferdsforvaltningen. Reformen innebærer at det skal opprettes et NAV-kontor i hver kommune. Det vil si at de statlige tjenestene NAV-Trygd og NAV-Arbeid skal samordnes med den kommunale sosialtjenesten. Nærmere informasjon om reformens mål og innhold er beskrevet i vedlegg 2. I Lyngen ble arbeidet med NAV-reformen blir organisert slik at det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra trygdekontoret, arbeidskontoret, brukerorganisasjoner og sosialkontoret. Arbeidsgruppens sekretær var Elling Vatne som også var prosjektleder for et fellesprosjekt mellom kommunene, Lyngen, Storfjord og Balsfjord i forbindelse med etableringen av NAV-kontorene. Kommunestyret i Lyngen behandlet i møte 20. juni 2007, sak 24/07 NAV ORGANISERING OG INNHOLD og vedtok : Lyngen kommunestyre går inn for at sosialkontoret går inn i NAV med alle sine arbeidsoppgaver med unntak av barnevern. Kommunestyret slutter seg til arbeidsgruppas innstilling. Jfr. vedlegg 2. NAV- Lyngen skal åpne 19. juni Høsten 2007 ble Anne Elise Lyngdal tilsatt som leder av NAV Lyngen. Det har vært vurdert ulike alternativer for lokalisering. I den grad Lyngen skal ha et felles offentlig servicekontor hadde det vært ønskelig at NAV-kontoret inngikk der. Det er imidlertid uavklart hvorvidt Lyngen skal ha et offentlig servicekontor, evt. hvor det skal ligge og NAV Lyngen etablerer seg nå i de lokalene hvor NAV Trygd er i dag, dvs Servicesenteret i Myra. NAV Trygd sin leieavtale blir videreført med noe større arealer. Med denne løsningen er det ikke funnet hensiktsmessig å samlokalisere barnevernet i NAV. Valg av lokaler ble avklart noe sent, men hvis det ikke skjer noe uforutsett kan kontoret som planlagt åpne 19. juni d.å. Vedlagt følger forslag til Samarbeidsavtale mellom Lyngen kommune og NAV Troms. Den følger de standardavtaler som regulerer driften av NAV-kontorer og beskriver blant annet formål, styring og lederstruktur, medbestemmelse, mål- og resultatkrav, delegasjonsbestemmelser, tjenesteområder, samhandling, brukermedvirkning, kompetanseutvikling, personvern, informasjon, tvistebestemmelser m.v. Jfr. vedlegg 1. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Levekårsutvalget godkjenner framlagte samarbeidsavtale mellom Lyngen kommune og NAV Troms.

18 18 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. eldrerådet levekårsutvalget /08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Magnhild Grønvoll OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KOMPETANSELØFTET MANDAT SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I KOMPETANSELØFTET SAMARBEIDSMØTE MED KOMMUNEN I TILDELING AV MIDLER 2007 KOMPETANSELØFTET 2015 OG OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE I TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID OG PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE/HØGSKOLEUTDANNEDE Ø MØTEINNKALLING - MØTE MED FYLKESMANNEN DEN Ø MØTEINNKALLING - KOMM.HUSET: OG Ø KOMMENTARER Ø KOMPETANSEATTEST S KOMPETANSELØFTET 2015 Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms, justis-/sosialavd. Fylkesmannen i Troms Vedlegg: Saksopplysninger: KOMPETANSELØFTET 2015 Kompetanseløftet 2015 er en videreføring av Sosial og helsedirektoratets satsing for å bedre kvalitet i omsorgssektoren gjennom rekruttering og kompetanseheving.

19 19 Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell kom i Denne planen bygde på handlingsplanen Rett person på rett plass fra perioden Som en oppfølging av denne kommer Kompetanseløftet Kompetanseløftet 2015 er en del av tiltakene som kommer inn under Omsorgsplan Kompetanseløftet 2015 har som mål å skaffe tilstrekkelig personell og nødvendig fagkompetanse til dagens og fremtidens kommunale omsorgstjeneste. I handlingsprogrammet vil følgende tiltak bli vektlagt fra statlig side: - Aksjon helsefagarbeider. - Kvalifisering av personell - Rekrutteringskampanje - Øke andelen med høyere utdanning - Desentraliserte høgskolestudier - Fagskoleutdanning for personell med videregående opplæring - Videre- og etterutdanning for høgskoleutdannet personell - Øke andel som arbeider heltid - Flink med folk i første rekke. - Forbedring av arbeidsmiljø - Undervisningssykehjem som modeller for andre. - Omsorg ved livets slutt og lindrende behandling skal styrkes. - Etisk kompetanseheving. I 2005 fremmet Helse- og omsorgsdepartementet St. meld. nr 25 ( ). Mestring, muligheter og mening. Her beskrives dagens og fremtidas omsorgsutfordringer i Omsorgsplan I henhold til Omsorgsplan 2015 forutsetter Helse og omsorgsdep.at kommune og stat starter opp med en langsiktig planlegging for å møte dagens og fremtidens utfordringer i omsorgstjenestene. Det er nødvendig med langsiktig planlegging av bla., personellinnsats, personelltilgang, kompetanseutvikling, samt utdanningskapasitet. Det kreves at planarbeidet må foregå både på kommunalt og statlig nivå, og det forutsettes et tett samarbeid mellom statlige fagmyndigheter og kommunesektoren. Kommunen er startet opp med deler av dette arbeidet. Situasjon i Lyngen. I Lyngen har vi ved hjelp av statlig støtte under Rekrutteringsplanens periode i tidsrommet 1998 til 2006 hatt en positiv utvikling med hensyn til utdanning av sykepleiere og vernepleiere. Vi har også utdannet flere klasser med hjelpepleiere og omsorgsfagarbeidere, samt gitt basisopplæring til en gruppe. I helgehjemlene har det vært vanskeligere å få kvalifisert personell. På tross av god dekning i de faste stillingene har vi i kommunen en konstant mangel på kvalifiserte vikarer. Ut fra COSTRA- tall for 2005, var det opptil 52 % ufaglærte på arbeid i omsorgssektoren. I 2006 var andelen ufaglærte 40 %. Når en samtidig tar i betraktning at kommunen har en forholdsmessig høy andel personer med omfattende funksjonshemninger, er det grunn til bekymring for kvaliteten på våre tjenester. Dette kom frem i et møte med fylkesmannen i Vi blir oppfordret til å iverksette tiltak for å få redusert andel ufaglærte. En langsiktig plan med oversikt over fremtidige behov vil være viktig med hensyn til fremtidige tilskudd, samt opprettelse av skoletilbud i samarbeid med fylkeskommune og Høgskole. Det er etablert et samarbeid mellom kommune, Fylkeskommune, Fylkesmann og Høgskole, der kommunenes behov vil være med på å styre hvilke kompetansetilbud som må opprettes.

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Vestveien barnehage Møtedato: 10.09.2014

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer