Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni Administrasjons innstilling

2

3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LÅN, RENTER OG AVDRAG...10 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER...11 GENERELLE BUDSJETTENDRINGER...13 SENTRALADMINISTRASJON...15 NAV...19 BARN OG UNGE...22 HELSE OG OMSORG...26 KULTUR OG SAMFUNN...32 SELVKOST...35 INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN...41 INVESTERINGSBUDSJETT / UBRUKTE LÅNEMIDLER HAMMERFEST EIENDOM KF...51

4 4 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE RÅDMANNENS INNLEDNING Befolkningsutviklingen var i 2009 på 2,4 %, i ,9 %, i ,2 %, i 2012 på 1,4 % og hittil i 2013 er økningen på ca 1,5 %. Det som fortsatt preger kommunen er høy næringsaktivitet og etablering av nye arbeidsplasser. Hammerfest kommune utvikles svært positivt. Den demografiske utviklingen er interessant, se tabell under. 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0, Hammerfest 2011 Hammerfest 2012 Hammerfest 2013 Hammerfest 2014 Finnmark 2014 Tallene er hentet fra Grønt hefte -KRD. Tallet 1 er landsnitt. Det er blant annet verdt å merke seg endringer i innbyggere i skolepliktig alder Positiv utvikling på dette området er viktig. Demografien er noen av kriteriene som danner grunnlag for utgiftsbehovet i kommunene. Vi får et langt lavere utgiftstrekk i 2014 enn i Vi er den eneste kommunen i Finnmark som har trekk. Kommuneorganisasjonen har store utfordringer. Sentralt er å ha riktig kvalitet på våre tjenester. Boliger for våre målgrupper, organisering av pleiesektoren, boligområder og industriarealer er sentrale områder det jobbes aktivt med. Rekruttere og beholde arbeidstakere er en utfordring. Regnskapsmessig netto driftsresultat har utviklet seg positivt fram til og med 2012, men er ikke på et tilfredsstillende nivå. Kommunen har justert budsjettet med (innsparinger) i perioden med mellom 20 og 40 millioner hvert år. For 2014 har det ikke vært fokusert på nedskjæringer. I økonomiplanperioden er budsjettet balansert ved å øke eiendomsskatteinntektene fra og med Kommunen må foreta nedskjæringer i budsjettperioden med ca. 30 millioner kr. Denne prosessen starter våren Fondssituasjonen i kommunen er kritisk lav. Den største risikofaktoren kommunen har er høy gjeldsbelastning og renteøkning. Hammerfest kommune har budsjettert med 5% rente i perioden. Overføringene fra staten (skatt/ramme) øker med ca. 35 millioner kroner fra 2013 til Vi har budsjettert med ca 10 millioner kroner over statens anslag. Administrasjonen ønsker å utvikle budsjettdokumentene i større grad til et styringsverktøy. Hensikten er å forbedre kvaliteten på våre tjenester. Budsjettet i desember er nå i større grad et tallbudsjett. Økonomiplanens strategiske del skal behandles i juni og ble første gang behandlet juni Lønnsoppgjøret til våren er et hovedoppgjør. Det er avsatt 1,75 % i lønnsreserve i Overheng fanges opp i opprinnelig budsjett for Våre to store pensjonsleverandører har beregnet netto pensjonskostnader til; KLP 17 % og SPK 14,25 %. Dette er en økning fra Behandlingen av premieavviket og amortiseringen i budsjett og regnskap er problematisk økonomisk, spesielt likviditetsmessig.

5 RÅDMANNENS INNLEDNING 5 På VARF-området (vann, avløp, renovasjon og feiing) foreslås det endringer i tråd med budsjett og planer. Gebyret for husholdningene økes slik: Vann 0 %, avløp 20 %, renovasjon 5 % og feiing 3 %. Den høye økningen innen avløp skyldes investeringer i hht vedtatt plan. Hjemmelsregisteret er endret fra 962 årsverk i oktober 2012 til 927 årsverk i oktober Endringene skyldes i hovedsak TFF, pensjonærhjemmet og noe innenfor barn og unge. På driftsområdet er det gjennomført justeringer. Sentraladministrasjonen har en budsjettøkning på 5,9 %, NAV 16,8 %, barn og unge 3,4 %, helse og omsorg 10,8 % og kultur og samfunn med 2 %. Innenfor området sentraladministrasjonen ligger overføringene til Hammerfest Eiendom KF. FDVU-kostnadene er økt med 3,5 % og utgifter til renter og avdrag er justert i hht overføringsregelen. Det vises for øvrig til sektorenes kommentarer. Overføringer fra staten knyttet til flykningeområdet er redusert med ca 7 millioner kroner. Dette var en noe uventet inntektssvikt. Det er en virksomhet som rådmannen er usikker har budsjettbalanse. Rådmannen vil igangsette en gjennomgang av brannvesenet med ekstern bistand. I budsjettforslaget fra administrasjonen er sentrale investeringer tatt med; regulering og prosjektering av næringsarealer og ett boligområde. Innenfor Hammerfest Eiendom KF sitt område er sentralkjøkken og omsorgsboliger på Mellomvannet tatt med. Det vises til investeringsområdet både i kommune og i Hammerfest Eiendom for detaljer. Rådmannen vil igjen minne om den høye gjeldsbelastningen som vanskeliggjør ønskelige investeringer. Rådmannen ber om spesielt fokus på kommunens økonomiske handlingsregler.

6 6 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Økonomiplan HOVEDOVERSIKT DRIFT Hovedoversikt drift R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) * Alle tall i hele tusen.

7 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT FORDELT PÅ SEKTOR 10 Sentraladministrasjon R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift/inntekt NAV R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift/inntekt Barn og unge R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift/inntekt Helse og omsorg R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift/inntekt Kultur og samfunn R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift/inntekt * Alle tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT Budsjettskjema 1A drift R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk * Alle tall i hele tusen.

8 8 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE HOVEDOVERSIKT INVESTERING Hovedoversikt investering R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) * Alle tall i hele tusen. LÅNEØKNING Låneøkning R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Bruk av lån Betalte avdrag investeringsregnskap Betalte avdrag driftsregnskap Gjeldsøkning

9 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERING Budsjettskjema 2A Investering R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger 3616, Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Bruk av ubunne3t investeringsfond Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert * Alle tall i hele tusen.

10 10 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE LÅN, RENTER OG AVDRAG Beregning av renter og avdrag løpende lån. Saldo 1/ Rente Renter Avdrag Kommunalbanken ,00 5,00 % KLP ,00 5,00 % Kommunalbanken * ,00 5,00 % Kommunalbanken ,00 5,00 % Kommunalbanken ,00 5,00 % Sertefikatlån DNB ,00 5,00 % Totalt eks startlån , Forutsetninger: Budsjettert rente i henhold til Strategisk analyse 5,00 % * Lån Mellomvannet boligfelt forutsettes nedbetalt med 75 % ved salg av tomter. Startlån fremkommer ikke av oversikten ovenfor. De utgjør p.t ,00 men belaster ikke kommunens regnskap. GJELDSUTVIKLING Utvikling langsiktig gjeld R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Startlån Selvkostområdet Hammerfest kommune annet Totalt Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF Hammerfest parkering KF Hammerfest havn kf Totalt * Alle tall i hele tusen Det forutsettes årlig opptak av nye startlån på kr.60 mill og ekstraordinære nedbetalinger på startlån på 15 mill.

11 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER 11 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER For beskrivelse og mål for økonomiske handlingsregler vises til strategisk analyse vedtatt juni BRUTTO DRIFTSRESULTAT Brutto driftsresultat R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Brutto driftsresultat Amortisering pensjon Premieavvik pensjon Avskrivninger MVA-komp investeringer (Fra 2014 føres dette -6 i 476 investeringsregnskapet) Finansdel husleie HE KF EK innskudd HE KF (Fra 2012 føres dette i investeringsregnskapet) Korrigert brutto driftsresultat Eiendomsskatt Korrigert for eiendomsskatt * Alle tall i hele tusen Hammerfest kommune må i årene fremover redusere det negative korrigerte brutto driftsresultatet betydelig, og innen 2020 ha et positivt korrigert driftsresultat. Det vil si at vi hvert år fremover må øke kostnadene mindre enn inntektene.

12 12 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE NETTO DRIFTSRESULTAT/HANDLEFRIHET Handlefrihet R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Netto driftsresultat Amortisering pensjon Premieavvik pensjon MVA-komp investeringer (Fra 2014 føres dette -6 i investeringsregnskapet) EK innskudd HE KF (Fra 2012 føres dette i investeringsregnskapet) Korrigert netto driftsresultat Frie inntekter R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre statlige overførsler Frie inntekter Handlefriehet -1,39 % 1,73 % 1,26 % 3,63 % 1,68 % 0,58 % * Alle tall i hele tusen. 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % -5,00 % -10,00 % Myndighetene anbefaler at kommunen har et netto driftsresultat på 3-5 % av frie inntekter, men på grunn av den høye gjeldsgraden Hammerfest kommune har bør vi ligge over 6 %. For å få et mest mulig korrekt bilde av netto driftsresultat korrigeres resultatet for MVA kompensasjon investering og premieavvik/amortisering pensjon. DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Disposisjonsfond Totalt Brutto driftsinntekter Disposisjonsfond i % 2,45 % 2,83 % 2,77 % 2,58 % 3,14 % 3,34 % * Alle tall i hele tusen. 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % For å sikre et fremtidig tilfredsstillende handlingsrom bør disposisjonsfondet utgjøre mellom 7 og 10 % av kommunens brutto driftsinntekter.

13 GENERELLE BUDSJETTENDRINGER 13 GENERELLE BUDSJETTENDRINGER B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 SR Endring av eiendomsskatt SR Endring av skatt og rammetilskudd RA Endring renter og avdrag på eksisterende lån FO Bruk og avsetning til disposisjonsfond PJ /18 Reduksjon statstilskudd flyktningee HE Endring husleie Hammerfest eiendom KF nåværende bygg Totalt Endring av eiendomsskatt I økonomiplanen for var det lagt inn en økning av eiendomsskatten fra 2014 på kr.15 mill. Denne økningen viser seg å være usikker, og endelige tall vil ikke foreligge før 1 kvartal Vi fjerner derfor økningen fra budsjettet og vil komme tilbake til en eventuell budsjettregulering når beløpet er endelig avklart. SR Endring av eiendomsskatt B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Inntekt Totalt Endring av skatt og rammetilskudd Statsbudsjettet legger opp til en vis økning i skatt og rammetilskudd. Kilde grønt hefte og KS sin prognosemodell. Det er budsjettert med en noe høyere skatteøkning enn prognosemodellene viser. Dette skyldes 2 forhold. Vi ligger per September 2013 om lag 9,3% over skatteinngangen i Skulle dette bli resultatet for 2013 under et vil vi da få om lag 8 mill høyere skatteinngang enn budsjettert. I tillegg viser befolkningsutviklingen at vi har en sterkere vekst i den yrkesaktive alder enn landssnittet. Dette vil bety en noe høyere vekst enn landet for øvrig. SR Endring av skatt og rammetilskudd B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Skatt Rammetilskudd Totalt Endring renter og avdrag på eksisterende lån I strategisk analyse som ble vedtatt i juni 2013 ble bestemt at renten skulle settes til 5% i budsjettene fremover. Eventelt lavere rentekostnader skulle avsettes på reservefond renter for å ha en buffer ved en fremtidig renteøkning. RA Endring renter og avdrag på eksisterende lån B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Renter Avdrag Totalt Bruk og avsetning til disposisjonsfond FO Bruk og avsetning til disposisjonsfond B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Totalt Reduksjon statstilskudd flyktninger PJ /18 Reduksjon statstilskudd flyktningee B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Totalt

14 14 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Endring husleie Hammerfest eiendom KF nåværende bygg Generell økning i kostnader på grunn av prisstigning og investeringer. HE Endring husleie Hammerfest eiendom KF nåværende bygg B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Husleie FDVU Husleie Finanskostnader Totalt

15 SENTRALADMINISTRASJON 15 SENTRALADMINISTRASJON Status, utviklingstrekk og utfordringer Sentraladministrasjonen ivaretar sektorovergripende funksjoner og har service, - rådgivnings- og informasjonsoppgaver rettet både mot innbyggere, næringsliv, politiske organer og politisk ledelse, og kommuneorganisasjonens egne ansatte og virksomheter. Sentraladministrasjonen består av avdelingene service og intern utvikling, IT-avdelingen, lønn og personalavdelingen, økonomiavdelingen, og plan- og utviklingsavdelingen. Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Man må ha fokus på effektiv drift, å endre uhensiktsmessig arbeidspraksis og legge til rette for kontinuerlig læring i arbeidshverdagen. I budsjettet for 2014 ligger det ikke inne spesielt store endringer eller nye tiltak, men en videreføring av dagens drift. Det er derfor lønns- og pensjonsutgifter som øker på de ulike avdelingene. I tillegg er det tatt høyde for prisstigning og justeringer på noen sentrale avtaler og hos interkommunale selskaper. Hovedprioriteringen har vært å utarbeide realistiske budsjett og det har derfor vært gjennomført en større opprydning og kvalitetssikring av både utgifter og inntekter som har ført til en del tiltak. I budsjettet for sentraladministrasjonen ligger også inne endring i husleie til Hammerfest eiendom KF på nåværende bygg som følge av en generell økning i kostnader på grunn av prisstigning og investeringer. Endringen fremkommer under kapittelet om generelle budsjettendringer. Budsjett for sektoren 10 Sentraladministrasjon R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KOMM. EGENPR OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Sum Kostnader SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Netto * Alle tall i hele tusen Driftsendringer Sentraladministrasjon B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 SA Avslutning prosjekt Ren Havn SA Salg av regnskapstjenester til museene SA Salg av regnskapstjenester til Revisjon og KUSEK SA Bortfall av refusjon fra NAV SA Økte kostnader streaming, kabling og lignende IT SA Diverse bortfall av inntekter IT SA Økning kostnader seniortiltak og AFP SA Reduksjon av statlige refusjoner lærlingeordningen SA Reduksjoner kostnader sentrale folkevalgte organer Prisjusteringer Sentraladministrasjon

16 16 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Avslutning av prosjekt Ren Havn Arbeidet med Prosjekt Ren Havn har vært finansiert av Staten v/miljødirektoratet, der de har betalt 100% av lønnsutgifter og 75% av øvrige utgifter. Midlene fra Statens opphører i Det gjenstår imidlertid noe arbeid med ferdigstillelse av tiltaksplanen, noe som gjør at prosjektet fortsetter en del utover i Bortfall av refusjoner gjør at tiltaket har en nettokostnad på kr ,-. SA Avslutning prosjekt Ren Havn B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Salg av regnskapstjenester til museene Noen økte kostnader, men disse kompenseres i sin helhet ved økte inntekter. SA Salg av regnskapstjenester til museene B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Salg av regnskapstjenester til Revisjonen og KUSEK Noen økte kostnader, men disse kompenseres i sin helhet ved økte inntekter. SA Salg av regnskapstjenester til Revisjon og KUSEK B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Bortfall av refusjon fra NAV Kommunen har tidligere mottatt et tidsbegrenset lønnstilskudd for ansatt i utprøving. Tilskuddet er nå falt bort, og budsjettmidlene må dermed fjernes. SA Bortfall av refusjon fra NAV B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Økte kostnader streaming, kabling og lignende IT I løpet av 2012 ble det innført streaming av kommunestyremøtene. Kostnadene med å drifte dette legges inn under drift. De seneste årene har IT avdelingen hatt betydelige kostnadene forbundet med tilføring av nettverk/strøm til arbeidsted for ansatte. Dette er kostnader IT ikke har tatt høyde for tidligere da dette går på det bygningstekniske. SA Økte kostnader streaming, kabling og lignende IT B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Diverse bortfall av inntekter IT Reduksjonen skyldes i hovedsak; reduserte inntekter i forbindelse med utleie av kommunen sin fiber, ikke realiserte tiltak om mersalg til Måsøy kommune, og gammelt frikjøp av IT sjef i forbindelse med et avsluttet prosjekt. SA Diverse bortfall av inntekter IT B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer

17 SENTRALADMINISTRASJON 17 Økning kostnader seniortiltak og AFP Seniortiltak og uttak av AFP ses i sammenheng. Uttak av AFP er minkende mens uttak av seniortiltak er økende. Forslaget er AFP på samme nivå som 2013, mens uttak av seniortiltak er øket 10% SA Økning kostnader seniortiltak og AFP B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Reduksjon av statlige refusjoner til lærlingeordningen Kommunen har siden 2011 hatt 14 lærlingehjemler, i 2011 fikk vi kr , i 2012 fikk vi og hittil i 2013 har vi mottatt kr i tilskudd. Det anbefales derfor å redusere budsjettet med kr i tilskudd for lærlinger. SA Reduksjon av statlige refusjoner lærlingeordningen B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Reduksjon kostnader sentrale folkevalgte organer Regnskapstallene hittil i 2013 viser at kommunen har en nedgang i utbetaling av godtgjøring til folkevalgte. Dette gir grunnlag for å redusere midlene avsatt til refusjon tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte. SA Reduksjoner kostnader sentrale folkevalgte organer B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Prisjusteringer Diverse prisjusteringer fra eksterne samarbeidspartnere Prisjusteringer B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Avtale med Kvalsund Kommune om skatteoppkreverfunksjon Økte kostnader til revisjon og kontrollutvalg Økte avgifter til Frisk i Nord Økte kostnader til sentralarkiv Lakselv Økning kontingent KS Økte lisenskostnader Økte telefonkostnader Økte kostnader til regionrådet Økte kostnader til personforsikring Økte kostnader til Jobb Norge Netto driftsendringer TILTAK SOM IKKE ER PRIORITERT: Frisklivssentralen Frisklivssentralen er et prioritert tiltak i Folkehelseplanen ut fra utfordringsbildet i Hammerfest. Frisklivssentralen vil være et lavterskeltilbud til de som har behov for å endre levevaner på områdene fysisk aktivitet, mat og røykestopp. Fagleder Boligkontoret Det er behov for å ha en funksjon som kan lede og planlegge kommunens boligsosiale arbeid på en helhetlig måte, ivareta det faglige perspektivet i arbeidet, organisere arbeidet på kontoret, samt ha oversikt og samarbeide på tvers av sektorer. Det er blant annet behov for å ha en funksjon som ivaretar Husbankens virkemiddelordning i et langsiktig og helhetlig perspektiv i henhold til formålet. «Felles fokus for reduksjon av sykefraværet». Prosjektet felles fokus for reduksjon av sykefraværet i regi av personalavdelingen som blant annet skal innebære kartlegging i alle virksomheter, kompetanseheving, tilrettelegginger, arbeidsmiljøprosjekt, andre HMS tiltak med tanke på å redusere sykefraværet.

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2015 2018 Budsjett 2015 Administrasjonens innstilling Oppdatert: 3. november 2014 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD...3 RÅDMANNENSINNLEDNING...4

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Formannskapets innstilling INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 FORMANNSKAPETS

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Måsøy kommune Økonomiplan 2010 2013 Årsbudsjett 2010 Side 2 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 DEL 1 INNLEDNING OG MÅL... 5 1. Innledning... 5 2. Mål i henhold til kommuneplan...

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer