Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni Administrasjons innstilling

2

3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN LÅN, RENTER OG AVDRAG...10 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER...11 GENERELLE BUDSJETTENDRINGER...13 SENTRALADMINISTRASJON...15 NAV...19 BARN OG UNGE...22 HELSE OG OMSORG...26 KULTUR OG SAMFUNN...32 SELVKOST...35 INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN...41 INVESTERINGSBUDSJETT / UBRUKTE LÅNEMIDLER HAMMERFEST EIENDOM KF...51

4 4 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE RÅDMANNENS INNLEDNING Befolkningsutviklingen var i 2009 på 2,4 %, i ,9 %, i ,2 %, i 2012 på 1,4 % og hittil i 2013 er økningen på ca 1,5 %. Det som fortsatt preger kommunen er høy næringsaktivitet og etablering av nye arbeidsplasser. Hammerfest kommune utvikles svært positivt. Den demografiske utviklingen er interessant, se tabell under. 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0, Hammerfest 2011 Hammerfest 2012 Hammerfest 2013 Hammerfest 2014 Finnmark 2014 Tallene er hentet fra Grønt hefte -KRD. Tallet 1 er landsnitt. Det er blant annet verdt å merke seg endringer i innbyggere i skolepliktig alder Positiv utvikling på dette området er viktig. Demografien er noen av kriteriene som danner grunnlag for utgiftsbehovet i kommunene. Vi får et langt lavere utgiftstrekk i 2014 enn i Vi er den eneste kommunen i Finnmark som har trekk. Kommuneorganisasjonen har store utfordringer. Sentralt er å ha riktig kvalitet på våre tjenester. Boliger for våre målgrupper, organisering av pleiesektoren, boligområder og industriarealer er sentrale områder det jobbes aktivt med. Rekruttere og beholde arbeidstakere er en utfordring. Regnskapsmessig netto driftsresultat har utviklet seg positivt fram til og med 2012, men er ikke på et tilfredsstillende nivå. Kommunen har justert budsjettet med (innsparinger) i perioden med mellom 20 og 40 millioner hvert år. For 2014 har det ikke vært fokusert på nedskjæringer. I økonomiplanperioden er budsjettet balansert ved å øke eiendomsskatteinntektene fra og med Kommunen må foreta nedskjæringer i budsjettperioden med ca. 30 millioner kr. Denne prosessen starter våren Fondssituasjonen i kommunen er kritisk lav. Den største risikofaktoren kommunen har er høy gjeldsbelastning og renteøkning. Hammerfest kommune har budsjettert med 5% rente i perioden. Overføringene fra staten (skatt/ramme) øker med ca. 35 millioner kroner fra 2013 til Vi har budsjettert med ca 10 millioner kroner over statens anslag. Administrasjonen ønsker å utvikle budsjettdokumentene i større grad til et styringsverktøy. Hensikten er å forbedre kvaliteten på våre tjenester. Budsjettet i desember er nå i større grad et tallbudsjett. Økonomiplanens strategiske del skal behandles i juni og ble første gang behandlet juni Lønnsoppgjøret til våren er et hovedoppgjør. Det er avsatt 1,75 % i lønnsreserve i Overheng fanges opp i opprinnelig budsjett for Våre to store pensjonsleverandører har beregnet netto pensjonskostnader til; KLP 17 % og SPK 14,25 %. Dette er en økning fra Behandlingen av premieavviket og amortiseringen i budsjett og regnskap er problematisk økonomisk, spesielt likviditetsmessig.

5 RÅDMANNENS INNLEDNING 5 På VARF-området (vann, avløp, renovasjon og feiing) foreslås det endringer i tråd med budsjett og planer. Gebyret for husholdningene økes slik: Vann 0 %, avløp 20 %, renovasjon 5 % og feiing 3 %. Den høye økningen innen avløp skyldes investeringer i hht vedtatt plan. Hjemmelsregisteret er endret fra 962 årsverk i oktober 2012 til 927 årsverk i oktober Endringene skyldes i hovedsak TFF, pensjonærhjemmet og noe innenfor barn og unge. På driftsområdet er det gjennomført justeringer. Sentraladministrasjonen har en budsjettøkning på 5,9 %, NAV 16,8 %, barn og unge 3,4 %, helse og omsorg 10,8 % og kultur og samfunn med 2 %. Innenfor området sentraladministrasjonen ligger overføringene til Hammerfest Eiendom KF. FDVU-kostnadene er økt med 3,5 % og utgifter til renter og avdrag er justert i hht overføringsregelen. Det vises for øvrig til sektorenes kommentarer. Overføringer fra staten knyttet til flykningeområdet er redusert med ca 7 millioner kroner. Dette var en noe uventet inntektssvikt. Det er en virksomhet som rådmannen er usikker har budsjettbalanse. Rådmannen vil igangsette en gjennomgang av brannvesenet med ekstern bistand. I budsjettforslaget fra administrasjonen er sentrale investeringer tatt med; regulering og prosjektering av næringsarealer og ett boligområde. Innenfor Hammerfest Eiendom KF sitt område er sentralkjøkken og omsorgsboliger på Mellomvannet tatt med. Det vises til investeringsområdet både i kommune og i Hammerfest Eiendom for detaljer. Rådmannen vil igjen minne om den høye gjeldsbelastningen som vanskeliggjør ønskelige investeringer. Rådmannen ber om spesielt fokus på kommunens økonomiske handlingsregler.

6 6 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Økonomiplan HOVEDOVERSIKT DRIFT Hovedoversikt drift R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) * Alle tall i hele tusen.

7 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT FORDELT PÅ SEKTOR 10 Sentraladministrasjon R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift/inntekt NAV R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift/inntekt Barn og unge R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift/inntekt Helse og omsorg R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift/inntekt Kultur og samfunn R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift/inntekt * Alle tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT Budsjettskjema 1A drift R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk * Alle tall i hele tusen.

8 8 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE HOVEDOVERSIKT INVESTERING Hovedoversikt investering R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) * Alle tall i hele tusen. LÅNEØKNING Låneøkning R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Bruk av lån Betalte avdrag investeringsregnskap Betalte avdrag driftsregnskap Gjeldsøkning

9 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERING Budsjettskjema 2A Investering R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger 3616, Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Bruk av ubunne3t investeringsfond Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert * Alle tall i hele tusen.

10 10 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE LÅN, RENTER OG AVDRAG Beregning av renter og avdrag løpende lån. Saldo 1/ Rente Renter Avdrag Kommunalbanken ,00 5,00 % KLP ,00 5,00 % Kommunalbanken * ,00 5,00 % Kommunalbanken ,00 5,00 % Kommunalbanken ,00 5,00 % Sertefikatlån DNB ,00 5,00 % Totalt eks startlån , Forutsetninger: Budsjettert rente i henhold til Strategisk analyse 5,00 % * Lån Mellomvannet boligfelt forutsettes nedbetalt med 75 % ved salg av tomter. Startlån fremkommer ikke av oversikten ovenfor. De utgjør p.t ,00 men belaster ikke kommunens regnskap. GJELDSUTVIKLING Utvikling langsiktig gjeld R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Startlån Selvkostområdet Hammerfest kommune annet Totalt Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF Hammerfest parkering KF Hammerfest havn kf Totalt * Alle tall i hele tusen Det forutsettes årlig opptak av nye startlån på kr.60 mill og ekstraordinære nedbetalinger på startlån på 15 mill.

11 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER 11 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER For beskrivelse og mål for økonomiske handlingsregler vises til strategisk analyse vedtatt juni BRUTTO DRIFTSRESULTAT Brutto driftsresultat R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Brutto driftsresultat Amortisering pensjon Premieavvik pensjon Avskrivninger MVA-komp investeringer (Fra 2014 føres dette -6 i 476 investeringsregnskapet) Finansdel husleie HE KF EK innskudd HE KF (Fra 2012 føres dette i investeringsregnskapet) Korrigert brutto driftsresultat Eiendomsskatt Korrigert for eiendomsskatt * Alle tall i hele tusen Hammerfest kommune må i årene fremover redusere det negative korrigerte brutto driftsresultatet betydelig, og innen 2020 ha et positivt korrigert driftsresultat. Det vil si at vi hvert år fremover må øke kostnadene mindre enn inntektene.

12 12 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE NETTO DRIFTSRESULTAT/HANDLEFRIHET Handlefrihet R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Netto driftsresultat Amortisering pensjon Premieavvik pensjon MVA-komp investeringer (Fra 2014 føres dette -6 i investeringsregnskapet) EK innskudd HE KF (Fra 2012 føres dette i investeringsregnskapet) Korrigert netto driftsresultat Frie inntekter R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre statlige overførsler Frie inntekter Handlefriehet -1,39 % 1,73 % 1,26 % 3,63 % 1,68 % 0,58 % * Alle tall i hele tusen. 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % -5,00 % -10,00 % Myndighetene anbefaler at kommunen har et netto driftsresultat på 3-5 % av frie inntekter, men på grunn av den høye gjeldsgraden Hammerfest kommune har bør vi ligge over 6 %. For å få et mest mulig korrekt bilde av netto driftsresultat korrigeres resultatet for MVA kompensasjon investering og premieavvik/amortisering pensjon. DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Disposisjonsfond Totalt Brutto driftsinntekter Disposisjonsfond i % 2,45 % 2,83 % 2,77 % 2,58 % 3,14 % 3,34 % * Alle tall i hele tusen. 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % For å sikre et fremtidig tilfredsstillende handlingsrom bør disposisjonsfondet utgjøre mellom 7 og 10 % av kommunens brutto driftsinntekter.

13 GENERELLE BUDSJETTENDRINGER 13 GENERELLE BUDSJETTENDRINGER B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 SR Endring av eiendomsskatt SR Endring av skatt og rammetilskudd RA Endring renter og avdrag på eksisterende lån FO Bruk og avsetning til disposisjonsfond PJ /18 Reduksjon statstilskudd flyktningee HE Endring husleie Hammerfest eiendom KF nåværende bygg Totalt Endring av eiendomsskatt I økonomiplanen for var det lagt inn en økning av eiendomsskatten fra 2014 på kr.15 mill. Denne økningen viser seg å være usikker, og endelige tall vil ikke foreligge før 1 kvartal Vi fjerner derfor økningen fra budsjettet og vil komme tilbake til en eventuell budsjettregulering når beløpet er endelig avklart. SR Endring av eiendomsskatt B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Inntekt Totalt Endring av skatt og rammetilskudd Statsbudsjettet legger opp til en vis økning i skatt og rammetilskudd. Kilde grønt hefte og KS sin prognosemodell. Det er budsjettert med en noe høyere skatteøkning enn prognosemodellene viser. Dette skyldes 2 forhold. Vi ligger per September 2013 om lag 9,3% over skatteinngangen i Skulle dette bli resultatet for 2013 under et vil vi da få om lag 8 mill høyere skatteinngang enn budsjettert. I tillegg viser befolkningsutviklingen at vi har en sterkere vekst i den yrkesaktive alder enn landssnittet. Dette vil bety en noe høyere vekst enn landet for øvrig. SR Endring av skatt og rammetilskudd B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Skatt Rammetilskudd Totalt Endring renter og avdrag på eksisterende lån I strategisk analyse som ble vedtatt i juni 2013 ble bestemt at renten skulle settes til 5% i budsjettene fremover. Eventelt lavere rentekostnader skulle avsettes på reservefond renter for å ha en buffer ved en fremtidig renteøkning. RA Endring renter og avdrag på eksisterende lån B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Renter Avdrag Totalt Bruk og avsetning til disposisjonsfond FO Bruk og avsetning til disposisjonsfond B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Totalt Reduksjon statstilskudd flyktninger PJ /18 Reduksjon statstilskudd flyktningee B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Totalt

14 14 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Endring husleie Hammerfest eiendom KF nåværende bygg Generell økning i kostnader på grunn av prisstigning og investeringer. HE Endring husleie Hammerfest eiendom KF nåværende bygg B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Husleie FDVU Husleie Finanskostnader Totalt

15 SENTRALADMINISTRASJON 15 SENTRALADMINISTRASJON Status, utviklingstrekk og utfordringer Sentraladministrasjonen ivaretar sektorovergripende funksjoner og har service, - rådgivnings- og informasjonsoppgaver rettet både mot innbyggere, næringsliv, politiske organer og politisk ledelse, og kommuneorganisasjonens egne ansatte og virksomheter. Sentraladministrasjonen består av avdelingene service og intern utvikling, IT-avdelingen, lønn og personalavdelingen, økonomiavdelingen, og plan- og utviklingsavdelingen. Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Man må ha fokus på effektiv drift, å endre uhensiktsmessig arbeidspraksis og legge til rette for kontinuerlig læring i arbeidshverdagen. I budsjettet for 2014 ligger det ikke inne spesielt store endringer eller nye tiltak, men en videreføring av dagens drift. Det er derfor lønns- og pensjonsutgifter som øker på de ulike avdelingene. I tillegg er det tatt høyde for prisstigning og justeringer på noen sentrale avtaler og hos interkommunale selskaper. Hovedprioriteringen har vært å utarbeide realistiske budsjett og det har derfor vært gjennomført en større opprydning og kvalitetssikring av både utgifter og inntekter som har ført til en del tiltak. I budsjettet for sentraladministrasjonen ligger også inne endring i husleie til Hammerfest eiendom KF på nåværende bygg som følge av en generell økning i kostnader på grunn av prisstigning og investeringer. Endringen fremkommer under kapittelet om generelle budsjettendringer. Budsjett for sektoren 10 Sentraladministrasjon R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KOMM. EGENPR OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Sum Kostnader SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Netto * Alle tall i hele tusen Driftsendringer Sentraladministrasjon B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 SA Avslutning prosjekt Ren Havn SA Salg av regnskapstjenester til museene SA Salg av regnskapstjenester til Revisjon og KUSEK SA Bortfall av refusjon fra NAV SA Økte kostnader streaming, kabling og lignende IT SA Diverse bortfall av inntekter IT SA Økning kostnader seniortiltak og AFP SA Reduksjon av statlige refusjoner lærlingeordningen SA Reduksjoner kostnader sentrale folkevalgte organer Prisjusteringer Sentraladministrasjon

16 16 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Avslutning av prosjekt Ren Havn Arbeidet med Prosjekt Ren Havn har vært finansiert av Staten v/miljødirektoratet, der de har betalt 100% av lønnsutgifter og 75% av øvrige utgifter. Midlene fra Statens opphører i Det gjenstår imidlertid noe arbeid med ferdigstillelse av tiltaksplanen, noe som gjør at prosjektet fortsetter en del utover i Bortfall av refusjoner gjør at tiltaket har en nettokostnad på kr ,-. SA Avslutning prosjekt Ren Havn B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Salg av regnskapstjenester til museene Noen økte kostnader, men disse kompenseres i sin helhet ved økte inntekter. SA Salg av regnskapstjenester til museene B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Salg av regnskapstjenester til Revisjonen og KUSEK Noen økte kostnader, men disse kompenseres i sin helhet ved økte inntekter. SA Salg av regnskapstjenester til Revisjon og KUSEK B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Bortfall av refusjon fra NAV Kommunen har tidligere mottatt et tidsbegrenset lønnstilskudd for ansatt i utprøving. Tilskuddet er nå falt bort, og budsjettmidlene må dermed fjernes. SA Bortfall av refusjon fra NAV B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Økte kostnader streaming, kabling og lignende IT I løpet av 2012 ble det innført streaming av kommunestyremøtene. Kostnadene med å drifte dette legges inn under drift. De seneste årene har IT avdelingen hatt betydelige kostnadene forbundet med tilføring av nettverk/strøm til arbeidsted for ansatte. Dette er kostnader IT ikke har tatt høyde for tidligere da dette går på det bygningstekniske. SA Økte kostnader streaming, kabling og lignende IT B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Diverse bortfall av inntekter IT Reduksjonen skyldes i hovedsak; reduserte inntekter i forbindelse med utleie av kommunen sin fiber, ikke realiserte tiltak om mersalg til Måsøy kommune, og gammelt frikjøp av IT sjef i forbindelse med et avsluttet prosjekt. SA Diverse bortfall av inntekter IT B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer

17 SENTRALADMINISTRASJON 17 Økning kostnader seniortiltak og AFP Seniortiltak og uttak av AFP ses i sammenheng. Uttak av AFP er minkende mens uttak av seniortiltak er økende. Forslaget er AFP på samme nivå som 2013, mens uttak av seniortiltak er øket 10% SA Økning kostnader seniortiltak og AFP B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Reduksjon av statlige refusjoner til lærlingeordningen Kommunen har siden 2011 hatt 14 lærlingehjemler, i 2011 fikk vi kr , i 2012 fikk vi og hittil i 2013 har vi mottatt kr i tilskudd. Det anbefales derfor å redusere budsjettet med kr i tilskudd for lærlinger. SA Reduksjon av statlige refusjoner lærlingeordningen B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Reduksjon kostnader sentrale folkevalgte organer Regnskapstallene hittil i 2013 viser at kommunen har en nedgang i utbetaling av godtgjøring til folkevalgte. Dette gir grunnlag for å redusere midlene avsatt til refusjon tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte. SA Reduksjoner kostnader sentrale folkevalgte organer B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Prisjusteringer Diverse prisjusteringer fra eksterne samarbeidspartnere Prisjusteringer B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Avtale med Kvalsund Kommune om skatteoppkreverfunksjon Økte kostnader til revisjon og kontrollutvalg Økte avgifter til Frisk i Nord Økte kostnader til sentralarkiv Lakselv Økning kontingent KS Økte lisenskostnader Økte telefonkostnader Økte kostnader til regionrådet Økte kostnader til personforsikring Økte kostnader til Jobb Norge Netto driftsendringer TILTAK SOM IKKE ER PRIORITERT: Frisklivssentralen Frisklivssentralen er et prioritert tiltak i Folkehelseplanen ut fra utfordringsbildet i Hammerfest. Frisklivssentralen vil være et lavterskeltilbud til de som har behov for å endre levevaner på områdene fysisk aktivitet, mat og røykestopp. Fagleder Boligkontoret Det er behov for å ha en funksjon som kan lede og planlegge kommunens boligsosiale arbeid på en helhetlig måte, ivareta det faglige perspektivet i arbeidet, organisere arbeidet på kontoret, samt ha oversikt og samarbeide på tvers av sektorer. Det er blant annet behov for å ha en funksjon som ivaretar Husbankens virkemiddelordning i et langsiktig og helhetlig perspektiv i henhold til formålet. «Felles fokus for reduksjon av sykefraværet». Prosjektet felles fokus for reduksjon av sykefraværet i regi av personalavdelingen som blant annet skal innebære kartlegging i alle virksomheter, kompetanseheving, tilrettelegginger, arbeidsmiljøprosjekt, andre HMS tiltak med tanke på å redusere sykefraværet.

18 18 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Rekruttering/stabilisering med hensyn til inkludering og mangfold Det er ønskelig med et tiltak i regi av personalavdelingen som skal ha til hensikt å styrke den minoritetsspråklige medarbeider ved å gi mulighet til å lære bedre norsk, få en større kulturell og samfunnsmessig forståelse. Det er viktig å bidra til hjelp med fortolkning av lokal kultur, arbeidskultur, koder og forventninger i det daglige arbeidet når man introduserer den nyansatte. Rekruttering/stabilisering: Utvidelse av prosjekt sommerjobb år. Det er ønskelig med en utvidelse av Prosjekt sommerjobb med 5 ungdommer. Dette er et fint tiltak som er med på å presentere Hammerfest kommunes arbeidsplasser overfor potensielle fremtidige medarbeidere.

19 NAV 19 NAV STATUS OG UTVIKLINGSTREKK NAV Hammerfest har jobbet systematisk og kontinuerlig med organisering, arbeidsmiljø og rutineforbedringer, Vi har igangsatt en nasjonal rutine innenfor oppfølging av brukerne. Denne rutinen skal sikre alle brukere riktig oppfølging fra NAV. Rutinen medfører bred kartlegging av brukere som igjen skal dokumenteres i datasystemene våre. Rutinen er resursskrevende og vi har ikke fått gjennomført den i hele organisasjonen ennå. Her gjenstår det en del kompetanse bygging. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er en av NAVs stimuleringsordninger som har mål om å få personer ut av passive ytelser, altså sosialhjelp. Vi ser behovet for denne stønaden også i årene fremover og øker nå inntaket for å få kartlagt og avklart flere brukere som i dag lever på sosialhjelp. UTFORDRINGER OG SATSNINGSOMRÅDER I ØKONOMIPLANPERIODEN Det blir spennende å følge med om KVP gjør nytte for seg jfr mål om færre på passive ytelser. Det er relativt tidlig å konkludere med noe, men så langt kan de se ut som at KVP i seg selv ikke er nok for å få personer ut av sosialhjelpsordningen. NAV vil også framover ha utfordringer i fordeling av arbeidsoppgaver mellom kommune og stat. Denne utfordringen jobber vi nå aktivt med, da vi helt klart ser behovet for å jobbe på hverandres områder. Vi skal kunne takle utfordringer i samfunnet og det er da viktig at kompetansen på NAV kontoret er så bred som mulig. Vi vil i 2014 få en utfordring i antall på sosialhjelp i forbindlese med brukere som oppnår maksdato på arbeidsavklaringspenger. En del av disse brukerne vil og burde vært på sosialhjelp tidligere. Dette vil medføre større press på medarbeiderne som jobber med sosialhjelp. For å avhjelpe dette er vil vi gjennomføre kompetanseoverføring, slik at flere veiledere kan jobbe med disse brukerne. Vi vil også da kunne oppfylle intensjonen med NAV som var en dør inn. Utfordringen blir å få gjennomført kompetanse overføringer parallelt med produksjon av saker. Vi har siste halvår av 2013 hatt inne en vikar for å avhjelpe saksmengden. Denne vikaren ønsker vi å beholde utover i 2014 også, frem mot sommeren Sosialtjenesten vil i budsjettperioden i likhet med tidligere ha et sterkt fokus på unge mellom år. De tiltaksordningene som NAV forvalter er et viktig arbeidsverktøy for å få denne brukergruppen ut på arbeidsmarkedet. Sosialtjenesten ligger godt i rute innen for bidrag til livsopphold. Utfordringene i planperioden kan bli økte leiepriser og ett anstrengt boligmarked i forbindlese med veksten i kommunen. Dette vil igjen kunne medføre økning på bidragssiden. Vi ser også en økning av bidrag til unge førstegangsetablerere og forutsetter økning her i årene som kommer. Når det gjelder flyktinger har vi store utfordringer i å få de ut i arbeidsrettede tiltak. Utfordringene består hovedsakelig i språkproblemer. Vi går nå inn i samarbeid med innvandretjenesten i ett prosjekt kalt jobb sjansen som vi håper vil gi gode resultater i forbindlese med overgnag til arbeid for denne brukergruppen. NAV opplevde en alvorlig hendelse ved ett NAV kontor i Oslo i august, hvor en medarbeider ble drept på jobb. Denne hendelsen har satt spor i oss og vi jobber aktivt med forebygging av vold og trussel situasjoner.vi har det siste året hatt en økning i antall avviksmeldinger i forbindelse med vold og trussel situasjoner fra brukerne. Vi har hatt sterkt fokus på dette internt i kontoret og gjennomført øvelser og foretatt innkjøp av nytt alarmanlegg. Vi har også kjøpt vekter tjeneste i en periode sist vår. Bruk av vektere er noe vi også må påberegne i fremtiden, for å trygge de ansatte og skape en bedre arbeidshverdag.

20 20 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE BUDSJETT FOR SEKTOREN. Hjemmelsregisteret er oppdatert med en stillingshjemmel fra Siste halvdel av 2013 har vi hatt inne en vikar vi ikke har stillingshjemmel for. Budsjett for sektoren 15 NAV R:2012 B:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER 54 0 KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KOMM. EGENPR OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Sum Kostnader SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Netto * Alle tall i hele tusen Driftsendringer NAV B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 NA Bortfall av inntekter AN Sosialhjelp til flyktninger AN Økning i administrative kostnader NAV NA Prosjektstilling NAV Bortfall av inntekter Dette er en inntektspost som ble opprette ved innføringen av NAV og som ikke lenger er i bruk. NA Bortfall av inntekter B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer Sosialhjelp til flyktninger Sosialtjenesten har merket stor pågang på sosialhjelp til flyktninger som kommer til Norge via ordningen med familiegjenforening. Et av kriteriene for å få familiegjenforening er at de skal være i stand til å forsørge familien som kommer til Norge. Til tross for dette opplever sosialtjenesten en økning i bidrag til flyktninger/utlendinger med familiegjenforening. Vi ser at denne utviklingen mest sannsynlig vil vedvare i årene fremover. Vi legger til grunn utviklingen i Hammerfest område og spesielt den anstrengte boligsituasjonen vi har i Hammerfest kommune AN Sosialhjelp til flyktninger B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsendringer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer