Den som venter på noe godt kan vente forgjeves - En observasjon og analyse av samhandlingen mellom såkalte brukere og ansatte på et NAV-venteværelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den som venter på noe godt kan vente forgjeves - En observasjon og analyse av samhandlingen mellom såkalte brukere og ansatte på et NAV-venteværelse."

Transkript

1 Den som venter på noe godt kan vente forgjeves - En observasjon og analyse av samhandlingen mellom såkalte brukere og ansatte på et NAV-venteværelse. Forfatter: Torbjørn H. Sandvik Emne: SVMET1010 Kvalitativ metode Faglærer: Eirik Hammersvik/Sveinung Legard Innleveringsdato og sted: 7. oktober 2013, ISS 1

2 Bakgrunn NAV-reformen var en sammenslåing av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten til en etat i 2005 (Arbeidsdepartmentet, 2010). Reformen var i stor grad inspirert av New Public Management (Michelsen, 2008). New Public Management er en betegnelse på en reformbølge i engelskspråklige sosialdemokratiske land på 1980-tallet som senere på 2000-tallet spredte seg til Norge (New Public Management, 2013). Et hovedprinsipp innenfor New Public Management er at prinsipper fra privat sektor anvendt i offentlig sektor vil føre til et mer kostnadseffektivt tilbud av offentlige tjenester. En viktig konsekvens av dette har vært et økt kundefokus på og begrepet brukere av velferdstjenester. Fra å være en passiv mottaker av offentlige tjenester (les sosialklient) ble det vektlagt at borgere i større grad skal aktiviseres i forhold til sin rolle slik kundeforholdet er mellom konsument og produsent i privat sektor. Bondevik-II regjeringen i 2005 skrev: Utviklingen har gått i retning av en stadig mer utdannet og opplyst befolkning som har mer kunnskap om offentlige tjenester og ytelser, og hvilke rettigheter de har. For å møte disse brukerne på en rettferdig måte kreves en profesjonell individuell behandling, og dermed også en høy faglig kompetanse blant de ansatte. Fra St.prp nr 46, , (Arbeidsdepartementet, 2010). Med dette som bakteppe har jeg vært nysgjerrig på hvordan rollen som bruker og ansatt fylles på NAV, og i den sammenheng har jeg ønsket å gjøre en observasjon på samhandlingen mellom ansatte og brukere. Teori For å beskrive hvordan brukerne og de ansatte samhandler så er det nyttig å benytte noen teoretiske briller slik at observasjonene delvis er styrte ovenfra og ned (Fangen, 2011:40). Niels Christie (1997) har tatt utgangspunkt av deler av Parsons mønstervariabler og Max Webers byråkratiteori for å beskrive sider ved den sosiale kontrollen i samfunnet. Selv om Christies hovedfokus var på kriminalitet og kontrollrelasjoner, mener jeg begrepene også er relevante for å observere sosial velferd og kontrollrelasjoner. Weber og Parson anvendte begrepene i en videre forstand enn den Christie anvender. Christie gir imidlertid en nyttig begrepsmessig 2

3 oversikt som jeg antar er nyttig for også å studere formen på sosial handling mellom det offentlige (NAV) og såkalte brukere. Christie (1997) hevder at ordet kontroll stammer fra contra-roll, noe som betyr motbølge eller motstand. Fattigdom og sosial nød er fenomener samfunnet ønsker å kontrollere i mer eller mindre grad. Man kan si at motbølgen i vårt samfunn blant er institusjonalisert gjennom NAV, og at relasjonen til deres brukere tilsvarende kan karakteriseres som samhandling med ulike former for sosial kontroll. I følge Christie (1997) er det nyttig å skille mellom uformell og formell kontroll. Forholdet mellom uformell og formell kontroll kan settes opp ved tre binære samhandlingsformer: (i) Partikularisme universalisme (særbehandling vs likebehandling). Ved likebehandling skal like saker behandles likt. For eksempel skal man ikke behandle folk ulikt fordi man har en relasjon til vedkommende eller synes synd på vedkommende. (ii) Uformelle normer regelstyring. Ved regelstyring er det på forhånd fastlagt hvordan saker skal behandles. Sakene kan ankes oppover i systemet, og de kontrolleres ovenfra og ned. Kreative løsninger blir satt liten pris på. Reglene skal helst være lagt på forhånd. (iii) Følelsesinvolvering følelsesnøytralitet. Ved formell kontroll så kan man rystes av hendelser på jobben, men man skal ta det som en del av jobben, og det er ikke forventet at en skal gi uttrykk for eller gi etter for disse følelsene. Ved følelsesinvolvering så vil man derimot tone seg inn på den andres følelser og la seg berøre som menneske. Følelsene kan være varme eller fiendtlige. Christie (1997) skiller også mellom primær og sekundær kontroll. Primær kontroll gjøres ved at de viktigste personene for en person, oftest familie, sanksjonerer positivt eller negativt en atferd. For eksempel dersom jeg som student ikke har flere penger, kan jeg ringe hjem og få låne av mine foreldre. Sekundær kontroll er derimot grupper som står en fjernere. For eksempel dersom jeg ikke har noen foreldre som vil låne meg penger så kan jeg gå til en bank å be om lån. 3

4 To dimensjoner er viktige for å skille mellom primær og sekundær kontroll ifølge Christie (1997): a) Nær fjern. Den primære sosiale kontrollen kjennetegnes ved at personene befinner seg relasjonelt nær hverandre, mens den sekundære sosiale kontrollen kjennetegnes ved at personene befinner seg fjernt fra hverandre. De sekundære kontrollører er fjerne selv om personene kan være fysiske nærme hverandre. b) Lite informasjon mye informasjon. Ved primære relasjoner har vi oftere mer informasjon om personen enn ved sekundære relasjoner. For eksempel vil mine foreldre se min unike situasjon og stole på meg dersom jeg sier det ikke var min feil at jeg mistet jobben. Banken vet imidlertid ikke dette og konkluderer kaldt med avslag på lån fordi jeg ikke har fast jobb. Basert på dette kan en gi følgende skjematisk begrepsoversikt: Primær kontroll Sekundær kontroll Uformell sosial kontroll Låner penger av mine foreldre etter å ha mistet jobb NAV-ansatt står ekstra på for at jeg skal få leie bolig fordi hun synes synd på meg. Formell sosial kontroll Arvesammenkomst NAV-ansatt avslår søknad fordi jeg har glemt å skrive under på dokument. Problemstilling I lys av begrepsoversikten til Christie (1997) ønsker jeg å observere og analysere hvordan relasjonen er mellom ansatte og såkalte brukere på venteværelset ved et NAV-kontor på et tilfeldig tidspunkt i uken. Metode Observasjonene finner sted på et halv-offentlig område der man potensielt kan få innsyn i sensitivt materiale. De observerte har ikke gitt et informert samtykke, og jeg beveger meg derfor i en etisk gråsone (Fangen, 2011a: ). For å omgå denne etiske gråsonen har jeg etter diskusjon med min veileder valgt å bearbeide mitt feltnotat til en generell idealtype jeg kaller Geir. Jeg slår dermed sammen flere observasjoner og raffinerer dem til mine viktigste funn slik at enkeltpersoner ikke skal kunne identifiseres eller bli karakterisert slik at de kan gjenkjennes. NAVventeværelset ønsker jeg ikke å navngi av hensyn til både ansatte og brukere. Med dette mener jeg at jeg beveger meg over på en etisk trygg grunn. 4

5 Jeg velger å vente på venteværelset sammen med de andre klientene, og setter meg på motsatt side av skranken for å unngå høre samtaler. De fleste fikler med mobiltelefon eller noe annet, så jeg velger å ta notater på mobilen istedenfor å skrive med penn og blokk. På den måten inntar jeg det Fangen (Fangen, 2011a:74) kaller en delvis deltagende observerende rolle, der jeg ønsker at de andre skal ha persepsjonen av meg som en vanlig ventende som dem. På grunn av rammene som er satt til denne oppgaven har jeg avgrenset meg til å observere en tilfeldig dag i uken i en drøy times tid. Begrensningene ved dette tar jeg opp i diskusjonsdelen av teksten. Analyse og resultater Funn 1: En sterk norm om universalisme Det foreligger en sterk norm om universalisme/likebehandling på NAV-venteværelse som også omfatter det som tidligere ble kalt sosialklienter. Allerede ved kølappsmaskinen får brukeren kun to valg. Enten NAV-tjenester eller timeavtale. Det vil si at tidligere sosialklienter skal henvende seg i samme skranke som arbeid (aetat) og trygd. En sosialklient er i dag bruker på lik linje som trygdede og arbeidssøkende også er brukere. Alle henvendelser skal gjennom kølappssystemet og alle skal vente i samme rom. Alle skal også få hjelp ved samme skranke. Allerede ved førstegangs henvendelse virker det å være viktig å kommunisere at det ikke skal gjøres noen forskjell på de som skal benytte seg av NAV sine tjenester. Førstegangssamtalen ved skranken er svært lite diskret. Man kan høre hva de ansatte sier selv om man sitter på motsatt side av rommet i sofaen sammen med de andre ventende. I tillegg er det kun en tynn skillevegg som stikker en halvmeter ut mellom de tre konsultasjonsbåsene. På en annen side er rommet svært åpent og føles lite innestengt for meg. Men jeg kan ikke annet enn å undre meg over at dersom jeg hadde en skamfull historie å fortelle til damen bak skranken, så ville denne åpenheten og mangelen på diskresjon føltes som et fengsel bygget opp av murene til den andres blikk et panoptikon. 5

6 Universalismen gjenspeiles også i den første responsen den ansatte har til brukeren : Har du legitimasjon?. NAV møter dermed personene som redegjør for sin livssituasjon i skranken med først og fremst kreve dokumentasjon på at man er en statsborger og dermed har rettigheter. På den måten opprettholdes et saksforhold mellom den ansatte i skranken og brukeren. Det ligger muligens en undertekst av mistenksomhet ved å respondere slik på klientens historie. I alle fall ville det ikke være rart om det oppfattes slik av enkelte. Dette står i motsetning til en invitasjon til et tillitsfullt personforhold hvor man først og fremst vil møte mennesket med sin unike historie. Den universalistiske tilnærmingen kommuniseres også ved den ansattes opprettholdelse av stemmeuniform. Det er tydelig den ansatte ikke er der i kraft av å være et menneske som møter et annet menneske, men i kraft av sin rolle som ansatt bak skranken. Stemmen er dermed like hyggelig, tydelig og korrekt til alle klienter. For å karakterisere den synes jeg begrepet likegyldig hyggelig er treffende. 420!, roper en dame tydelig, men vennlig. I det han kommer frem til skranken sier Geir noe til damen. Han sier det stille og diskret. Han forklarer trolig situasjonen sin. Damen bak skranken sin stemme er derimot tydelig, vennlig og profesjonell og bærer gjennom hele rommet, helt til sofagruppen der de fleste av de andre ventende sitter. Det første hun spør om etter å ha hørt ham forklare sin situasjon er: har du legitimasjon?. Stemmen står i kontrast til hans egen som er lavmælt. Funn 2: En sterk norm om regelstyring Venteværelset på NAV-kontoret bærer preg av å være tydelig regelstyrt. Kølappssystemet har helt klart definerte normer. Man må trekke lapp, vente til tallet angis på en rød skjerm innenfor et klart definert område. Ved siden av kølappsystemet sitter en securitasvakt i uniform med kryssede armer og et mineløst ansikt. Her er det tydelig at en person er ansatt for å håndtere eventuelle større avvik fra kølappssystemet eller avvik i kommunikasjonen med de ansatte bak skranken. Securitasvakten snakker ikke til de ansatte eller brukerne men har trolig til hovedoppgave å være synlig som et symbol på at regler skal følges. På den måten forsterkes den andres blikk på brukeren slik at sanksjonsmuligheter for brutte normer i høyeste grad er til stede. 6

7 Som nevnt tidligere kommuniserer også det første spørsmålet har du legitmasjon?, at alle brukere skal møtes med et rutinespørsmål om at de må dokumentere seg som borgere med rettigheter. Etter at man har dokumentert hvem man er, får en gjerne et skjema å fylle ut før man får komme videre i systemet. Man kan imidlertid bryte kølappsystemets regler, dersom man allerede har fått et skjema og vil ha noe veiledning, eller man følger opp en henvendelse man ikke har fått svar på. De ansatte eller securitasvakten reagerer ikke på dette. Det er derfor en viss grad av fleksibilitet i kølappssystemet, og normene kan brytes dersom henvendelsen oppfattes som konstruktiv oppfølging av en tidligere henvendelse. Funn 3: En sterk norm om følelsesnøytralitet Til tross for at brukere inviterer til at de ansatte skal speile dem emosjonelt og muligens har et ønske om å gå inn i deres situasjon, så opprettholdes som tidligere nevnt en stemmeuniform. Den tydelige regelstyringen og universalistiske holdningen objektiverer subjektet på en slik måte at det trolig er unaturlig å bli følelsesmessig involvert i brukeren. Denne observasjonen opplever jeg blir særlig sterk for meg når Geir gjentatte ganger oppsøker de ansatte for å få hjelp, og gang på gang blir bedt om å vente. Han blir avvist på en likegyldig hyggelig måte hver gang, og de ansatte på venteværelset viser liten vilje til følelsesmessig involvere seg i at han ikke får hjelpen han ønsker. Etter en times tid forlater han lokalet og gir opp, trolig uten å få hjelp denne dagen. Geir venter lenge. Til slutt går han nok en gang frem til de som står i båsen. Den han snakker med avslutter med å si at hun skal ta en telefon og ringe opp. Hun snakker såpass høyt at de som sitter i sofagruppen hører at hun skal få tak i saksbehandleren. Saksbehandleren kan ikke komme ned, og han blir bedt om å vente ytterligere 30 minutter. Geir snur seg, ser ned, svetten renner, blikket ser dratt ut han går ut av lokalet. Nok en gang kommer Geir inn i lokalet etter rundt 25 minutter. Han setter seg i sofagruppen på ny. Han er varm og svett. Han ser matt ut. Frem og tilbake kretser securitasvakten med armene i kryss. Geir følger nøye med på hva som foregår i båsene, han sitter foroverlent og virker veldig ventende på hjelp. Geir bryter nok en gang kølappssystemets normer i det halvtimen han ble lovet har gått. Han spør 7

8 om saksbehandleren har vært der. Han har vært ute, forklarer han, så han tenkte kanskje hun hadde vært der i mellomtiden. Det er ikke til å unngå å høre at det er det han spør om. Han er utålmodig og snakker såpass høyt nå. Når han får et nei fra damen i båsen, setter han seg helt innerst i sofahesteskoen og ser tomt ut i rommet. 2 minutter senere reiser Geir seg igjen og går ut av lokalet. Den objektiverende måten å forholde seg til den andre på er også tydelig blant de ventende på venteværelse. Brukerne seg i mellom anvender flere strategier for å unngå andres blikk, unngå kontakt og forsøker å være mest mulig stille. Dersom noen av brukerne prater sammen, så har de stort sett en relasjon fra før av og da hvisker de. På vei bort fra kølappmaskinen til en hesteskoformet sofagruppe forsøker Geir seg på et halvveis hei til en annen som står midt i lokalet og venter. Hun ser ned, beveger seg bort fra ham mens hun mumler hei. Det er stille i lokalet. De andre brukerne som venter ser enten tomt ut i luften, på mobilen eller leser på noen dokumenter. Følelsen av ikke å bli bekreftet som subjekt vokser i meg etter jeg delvis har gått inn i rollen som ventende en times tid. Jeg gjør meg følgende refleksjon: Jeg tenker litt rundt at det ikke har vært spesielt stor pågang den timen jeg har vært der, og at jeg tross alt har vært her inne i en time. De ansatte må ha sett meg i flere av de ledige lommene de har hatt iløpet av timen. Da har de stort sett tøyset og tullet med hverandre. Har de overhodet registrert at jeg har vært der? Ingen har gått opp til meg og spurt om jeg trenger noe hjelp. Ingen brukere har for så vidt heller henvendt seg til meg for å prate, si hei eller møte blikket mitt, selv om mitt har vært mer søkende i og med at jeg har observert. Funn 4: Sekundær kontroll - Relasjonen er fjern og preget av å se personen som bruker og ikke som en hel person. De tre hovedfunnene om universalisme, regelstyring og følelsesnøytralitet kjennetegner formell sosial kontroll. Samlet sett gjør det at personen ikke særbehandles, at man ikke er følelsesmessig involvert i personen man forholder seg til, og forholder seg til et regelverk i samhandling med personen. Dette fører til at relasjonen kan karakteriseres som fjern og at den ansatte har lite informasjon om 8

9 personen utenom rollen som bruker. Det er derfor tydelig at de ansatte og brukerne har en sekundær kontrollrelasjon til hverandre. Diskusjon I denne observasjonsstudien var jeg delvis deltakende observatør på et NAVventeværelse i en drøy times tid. Jeg observerte samhandlingen mellom de ansatte og brukere, og brukte et av Niels Christies begrepsrammeverk om sosial kontroll for å styre mine observasjoner og for å analysere dem i ettertid. Hovedfunnet var at relasjonen mellom de ansatte og brukerne var sterkt preget av sekundær, formell sosial kontroll. Graden av formell sosial kontroll innebærer at jeg så de ansatte som aktive i å opprettholde tre tydelige normer, universalisme (likebehandling), regelstyring og følelsesnøytralitet, i samhandling med brukerne. Denne måten å forholde seg på bidrar til at relasjonene er preget av objektivering av den andre, og de er dermed psykososialt fjerne selv om de er fysisk nære. Denne måten å forholde seg på bidrar til at man får lite informasjon om personen utenom rollen som bruker. Slike fjerne relasjoner hvor man har lite informasjon om hele personen, og de er psykososialt fjerne karakteriseres i Christies rammeverk som sekundær kontroll. Det er fristende å spekulere i om funnet er representativt til den formen for samhandling brukere og NAV-ansatte har i allmennhet, og muligens er en konsekvens av NAV-reformens ideologi med sitt kundefokus. En sterk begrensning ved muligheten for generaliserbarhet ved denne studien er imidlertid at den baserer seg på observasjoner i løpet av en drøy time. Det kan tenke seg at denne observasjonstimen var en tilfeldig trukket ekstremverdi i populasjonen av de tenkelige observasjonene man kan gjøre, og dermed var et unntak og ikke den typiske trenden. Videre kan det tenke seg at dette NAV-venteværelset ikke er representativt for andre NAV-venteværelser. Dersom ønsket var å generalisere ville jeg trengt å gjøre flere observasjoner for å øke utvalget ansatte, brukere, venteværelser og tidspunkter. Problemstillingen min var imidlertid å gi et øyeblikksbilde av relasjonene mellom brukere og ansatte ved et NAV-venteværelse en tilfeldig dag i uken på et tilfeldig 9

10 tidspunkt. Den kvalitative observasjonsmetoden er godt egnet til dette, og resultatene gir en god beskrivelse av et slikt øyeblikksbilde sett i relasjon til Christies begrepsoversikt. Dette illustrerer styrken ved metoden (tykke beskrivelser) samtidig som det illustrerer svakheten med evnen til overførbarhet/generalisering (Fangen, 2011:255). En annen begrensning ved studien er at jeg hadde en forforståelse preget av en teoretisk styrt problemstilling da jeg gjorde observasjonen. Faglig forforståelse skjerper observasjonene (Fangen, 2011b:43). Det kan imidlertid tenkes at dette førte til at jeg ikke var nok oppmerksom på informasjon som avviste mine teoretiske antakelser (Fangen, 2011a:244). I en større studie så ville jeg inkludert observasjoner hvor man systematisk ser etter informasjon som vil avkrefte teoretiske antakelser. En tredje begrensning er at observasjonen ikke ble fulgt opp av påfølgende intervjuer eller samtaler med brukere og ansatte. Det er en stor risiko for at tolkninger av de observasjonene jeg har gjort kan være misforståelser av samhandlingssekvenser og til tider rett og slett gale (Fangen, 2011a: ). Ved å supplere observasjonene med intervjuer ville en i større grad kunne få testet hvorvidt tolkningene gav gjenklang hos de observerte. Konklusjon I denne studien observerte samhandlingen mellom NAV-ansatte og brukere på et NAV-venteværelse i en drøy time. Jeg observerte og analyserte mine funn i lys av en begrepsoversikt utviklet av Niels Christie. Mitt hovedfunn var at samhandlingen var preget av sekundær, formell sosial kontroll hvor normer som universalisme, regelstyring og følelsesnøytralitet stod sterkt. Relasjonen var psykososialt fjern og preget av at personene møtte hverandre i tydelige roller, ikke som hele personer. Studien gir et godt øyeblikksbilde av hvordan det kan være på et NAV-venteværelse en tilfeldig dag i uken. Det trengs imidlertid en større studie for å generalisere funnene og flere observasjoner nyanserer trolig bildet. I fremtidige studier vil det også være en styrke å gjøre intervjuer med ansatte og brukere. 10

11 Referanser Arbeidsdepartementet. (2010). Bakgrunnen for NAV-reformen. Hentet den 2. oktober runnen-for-nav-reformen.html?id= Christie, N. (1997). Sosial kontroll. I Finstad, L, Høigård, C. (red). Kriminologi. s Oslo. Pax. Fangen, K. (2011a). Deltagende observasjon. 2. utg. Oslo: Fagbokforlaget. Fangen, K. (2011b). Deltakende observasjon. I Fangen, K. & Sellerberg, A.M. (red) Mange ulike metoder. s Oslo: Gyldendal akademisk. Michelsen, H. (2008). NAV mål, visjoner og resultater; En studie av den nye arbeid og velferdsreformen sett i lys av New Public Management. Universitetet i Tromsø. Tromsø, Universitetet i Tromsø. New Public Management. Hentet fra Wikipedia den 2. oktober Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt. 11

12 Vedlegg 1: 2 siders utdrag av bearbeidet feltnotat Til orientering: Etter diskusjon med veileder Sveinung Legard inneholder ikke dette feltnotatet detaljerte beskrivelser av enkeltbrukere da dette befinner seg i en gråsone rent personvernmessig. Jeg ønsker heller ikke å oppgi hvilket NAVkontor, dato eller tidspunkt på dagen observasjonen ble utført. Jeg har derfor bearbeidet det opprinnelige feltnotatet og leverer den versjonen som er bearbeidet for å unngå denne etiske gråsonen. I det jeg kommer inn på beskrivelse av brukere dreier det seg om en idealtype av utvalget brukere jeg observerte. Denne idealtypen kaller jeg Geir. Jeg setter meg i i en u-formet sofaseksjon på motsatt side av skranken og tenker at dette er et fint sted å sitte. Da sitter jeg sammen med mesteparten av klientene eller brukerne som de heter her. Det er også på motsatt side av rommet og sånnsett tenker jeg at jeg ikke kan høre sensitive samtaler. Det viser seg senere at dette bare stemmer delvis. Fra denne posisjonen får jeg en god mulighet til å observere en person fra han kommer inn, til han venter, til det er hans/hennes tur og til han går inn på et separat rom eller forlater lokalet. For å unngå å vekke oppmerksomhet så noterer jeg forløpende på mobiltelefonen. De fleste sitter og fikler med et eller annet så jeg skiller meg sånnsett ikke ut på den måten Geir kommer matt og anspent inn på NAV-kontoret og ser seg om i lokalet. Tjukke signalgule striper på golvet og blinkende røde lamper markerer at han ikke bare skal gå direkte frem til skranken men at han må trekke en kølapp. På kølappmaskinen har du to valg: NAV tjenester eller Venteavtale. En dame roper klart og tydelig 410, men ingen går opp til skranken. I det han selv trekker en kølapp har damen i skranken kommet til 413 uten at noen har gått frem. Det er rart tenker kanskje Geir for det er bare 15 personer i lokalet. 414 sier damen bak skranken,, og i det smetter det en mann opp fra en u-formet sofaseksjon på andre siden av rommet hvor de tre båsene hvor henvendelser tas imot. 12

13 Ved kølappsystemet står det en stol hvor det sitter en Securitasvakt. Hun veksler mellom å gå rundt i lokalet med kryssede armer og å sitte i hjørnet og følge med. Hun er tydelig synlig for de ventende og de som jobber i skranken. Hun smiler ikke, men er alvorlig. Hun snakker ikke med brukerne, men er der bare i sin uniform, med armene stadig vekk i kryss. Geir legger kanskje merke til at båsene der folk får hjelp er helt åpne ut mot lokalet. En tynn skillevegg som stikker en halvmeter ut fra skranken, skiller de tre båsene visuelt, men ikke lydmessig. På vei bort fra kølappmaskinen til en hesteskoformet sofagruppe forsøker Geir seg på et halvveis hei til en annen som står midt i lokalet og venter. Hun ser ned, beveger seg bort fra ham mens hun mumler hei. Det er stille i lokalet. De andre brukerne som venter ser enten tomt ut i luften, på mobilen eller leser på noen dokumenter. Geir sitter kun noen minutter i sofagruppen før han må ut og ta seg en blås. Kort tid etterpå kommer han inn igjen. Han setter seg på en stol nærmere skranken denne gangen. Foroverlent, med store øyne som om han venter på noe viktig. 420!, roper en dame tydelig, men vennlig. I det han kommer frem til skranken sier Geir noe til damen. Han sier det stille og diskret. Han forklarer trolig situasjonen sin. Damen bak skranken sin stemme er derimot tydelig, vennlig og profesjonell og bærer gjennom hele rommet. Helt til sofagruppen der de fleste av de andre ventende sitter. Det første hun spør om etter å ha hørt ham forklare sin situasjon er: har du legitimasjon?. Stemmen står i kontrast til hans egen som er lavmælt. Hun er pent antrukket, vil tippe under 30 år og har tydelig gjort seg flid med håret. Som de andre i båsen ser det ut til at de alle kunne ha jobbet i en fin butikk. Geir og damen samtaler inntil samtalen ender med at han snur seg, ser ned og går målrettet ut av lokalet for ta seg nok en blås, i det han trolig blir bedt om å vente ytterligere. På vei inn i lokalet noen minutter senere ser han trolig kølappsystemet, de gule stripene og securitasvakten nok en gang, men denne gangen velger han å gå rett frem til damen i båsen for å høre hvor saken står. Hun sier vennlig at han må vente og stemmen bærer gjennom hele rommet. Geir setter seg nå helt innerst i den røde 13

14 sofagruppen. Han knepper opp jakken, legger armene på sofaryggen, han svetter og virker å være varm. Han momler noe utydelig og sukker flere ganger. I sofagruppen er det stille. De andre som venter på tur ser gjerne ned, eller fikler med mobilen. Ingen snakker med hverandre. Ingen blikk møtes. Det er stille i lokalet, men de ansatte prater høyt og tydelig. De har en vennlig tone, men stemmen bærer mye kraftigere enn brukerne sin stemme som jeg ikke hører i det hele tatt. Det er akkurat som om de har en stemmeuniform en måte å snakke til brukerne på som er profesjonell, men som ikke toner seg inn på brukerens humør eller livssituasjon. Jeg tenker at her møtes de likt men samtidig på en vennlig og respektfull måte. Det er god stemning mellom de ansatte. De ler og tuller med hverandre når det ikke står klienter ved skranken

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association Forord At thailendere praktiserer spareklubber i Norge er noe jeg ble introdusert til ved at jeg har en samboer som er i fra Thailand, og som ved en tilfeldighet kom til å nevne denne institusjonen for

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

Den voksne er sine erfaringer. Hanne Guri Brønstad

Den voksne er sine erfaringer. Hanne Guri Brønstad Den voksne er sine erfaringer Hanne Guri Brønstad Masteroppgave i voksenpedagogikk Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 Forord

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer