Simonsen vogtwng. Nordhordland tingrett konkursbo Postboks BERGEN ÅRSINNBERETNING III - ABILITY DRILLING ASA, DETS KONKURSBO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Simonsen vogtwng. Nordhordland tingrett konkursbo Postboks 7418 5020 BERGEN ÅRSINNBERETNING III - ABILITY DRILLING ASA, DETS KONKURSBO"

Transkript

1 Simonsen vogtwng Nordhordland tingrett konkursbo Postboks BERGEN Ansv. advokat: Vårref.: Egil Horstad Deres ref.: Bergen KON-NOHO 20. september 2013 ÅRSINNBERETNING III - ABILITY DRILLING ASA, DETS KONKURSBO 1. Adressater for innberetningen 1.1. Nordhordland tingrett, postboks 7418, 5020 Bergen 1.2. Kreditorene 1.3. Konkursdebitor v/ styrets leder Geir Nordahl-Pedersen, Brattholmen 112, 5350 Brattholmen 1.4. Skatt vest, postboks 8103, 4068 Stavanger 1.5. Hordaland politidistrikt, 1.6. NAV Lønnsgaranti, postboks 8103 Dep, 0032 Oslo 1.7. Innberetningen blir lagt ut på bosiden, 2. Hvem saken gjelder 2.1. Debitors navn: Ability Drilling ASA 2.2. Forretningsadresse: Trollhaugmyra 15, 5353 Straume 2.3. Selskapets organisasjonsnummer: Boets organisasjonsnummer: Bransje: Selskapets vedtektsfestede formål er beskrevet som "Eie, drift og management av borerigger og offshoreutstyr, samt annen tilknyttet virksomhet innen offshore og landbasert oljenæring, herunder investering i andre selskap." 2.6. Konsern: Debitor er morselskap i konsern Christies gate 3A Postboks 1213 Sentrum 5811 Bergen T F Org. nr Htvw.svw.no Årsredegjørelse 111 ( ): J

2 Side 2 av 8 3. Hovedtrekk i bobehandlingen etter forrige innberetning Vi viser til midlertidig innberetning datert samt årsinnberetning 1datert og årsinnberetning II Innberetningene må leses i sammenheng. Informasjon i innberetningene vil ikke bli gjentatt med mindre det er hensiktsmessig for fremstillingen. Kreditorene har i tillegg fått oppdatering på status i bobehandlingen gjennom korrespondanse utarbeidet i forbindelse med ytterligere prøving av fordringer og nye foreløpige utlodninger. Arbeidet etter forrige innberetning har i det alt vesentligste bestått av inndrivelse av fordringer, ferdigbehandling av krav som ikke prøvet, samt gjennomføring av ytterligere utlodninger. Videre har boet fortsatt arbeidet med å ferdigstille og revidere regnskaper i de maltesiske selskapene, samt å få avklart og inndrevet refusjonskrav på merverdiavgift i Nederland. Som i tidligere innberetninger vil kun sentrale spørsmål bli tatt opp i herværende innberetning og forhold av relativt sett mindre betydning vil ikke bli berørt. 4. Forholdet til TTS Sense AS og TTS Group ASA Det er i tidligere innberetninger grundig redegjort for forliksavtale med og arbeid overfor TTS Sense AS og TTS Group ASA, og det vises til årsinnberetning II pkt. 5 for orientering om status per juni Etter innbetalinger i henhold til forliksavtalen ønsket TTS i mai 2012 å innfri selgerkreditten med NOK , og innbetaling i henhold til dette fant sted Boet har i den forbindelse slettet tinglyst varelagerpant boet hadde i TTS som sikkerhet for lånet og i henhold til låneavtalen er alle krav partene hadde mot hverandre under låneavtalen nå oppgjort. 5. REALISERINGSARBEID i BOET ETTER ÅRSINNBERETNINGEN - HOVEDTREKK 5.1. Vedlikeholdsrigger i Canada IO & R Ltd fremmet et reklamasjonskrav knyttet til de to 150 T vedlikeholdsriggene som ble solgt innen fristen som ble satt for dette. Det ble ved salget avsatt et beløp på NOK som et maksimalt beløp på reklamasjonsansvar. Noen av de forholdene det ble reklamert over var rettmessige og partene kom til en minnelig ordning omkring reklamasjonskravene som gikk ut på at IO & R Ltd fikk tilbakeført NOK av kjøpesummen. Restbeløpet, NOK ,11 inkl. renter, ble overført boets konto den Ristorno Det vises til årsinnberetning II pkt. 6.3 der borevisors reiser spørsmålet om hvorvidt boet kunne ha et større krav på ristorno. Etter korrespondanse med debitors forsikringsselskap er det nå imidlertid avklart at boet ikke hadde et slikt krav. Årsredegjørelse III ( ):

3 Side 3 av Lån til ansatt Det vises til årsinnberetning II pkt. 6.4 om boets avtale om tilbakebetaling av lån til en tidligere ansatt. Avtalen er blitt overholdt, og lånet er nå nedbetalt, inkludert de avtalte renter. 6. Særlige spørsmål 6.1. Krav mot Porosity Boet har ikke funnet det forsvarlig å gjøre bruke ytterligere midler på å forsøke å inndrive kravet mot Porosity Refusjon av merverdiavgift - Nederland Ability Drilling Malta II Germany Ltd har krevd refusjon av merverdiavgift som selskapet hadde betalt til nederlandske myndigheter før Ability Drilling ASA ble tatt under konkursbehandling. Det har lyktes å få refusjon for en termin, men det gjenstår refusjonskrav på til sammen EUR Dette er merverdiavgift som knytter seg varer som nå er solgt. Nederlandske merverdiavgiftsmyndigheter har krevd å få en detaljoversikt over hvilke varer den innbetalte merverdiavgiften er knyttet til, samt detaljoversikt over hvilke varer som er solgt og hvilke varer som eventuelt fremdeles er lagret i Nederland. Dette arbeidet er meget omfattende og komplisert for boet, både med hensyn til å påvise hva innbetalingene knytter seg til og hva som detaljert var solgt før boet ble åpnet. Boet samarbeider med PwC i Nederland og håper å få avklaringer i løpet av få måneder Krav mot tidligere ansatt Boet viser til årsinnberetning II pkt. 7.3 for orientering om grunnlaget for et krav mot en tidligere ansatt. Som nevnt var saken til behandling ved Askøy forliksråd Det ble ikke inngått forlik i saken og den tidligere ansatte samtykket ikke til at det ble avsagt dom, og saken ble innstilt i forliksrådet. Boet har etter en vurdering av prosessrisikoen kommet til at saken ikke skal forfølges videre. 7. Det økonomiske forholdet mellom datterselskapene og konkursdebitor I årsinnberetning II, pkt. 8 ble det redegjort for forholdet mellom Ability Drilling ASA og dets datterselskaper på Malta, herunder særlig låneforholdene mellom selskapene. Det har skjedd betydelige nedbetalinger på låneforpliktelsene fra de maltesiske datterselskapene til morselskapet. Det er likevel klart at datterselskapene hverken er eller vil komme i posisjon til å gjøre opp de fulle kravene som debitor har mot dem. Til sammen har datterselskapene nedbetalt lån til konkursdebitor med like over 170 millioner kroner. Det finnes fortsatt noen midler innestående på de respektive datterselskapenes konti i DNB. Midlene er pr. 30. juli 2013 fordelt som følger: Årsredegjørelse III ( ):

4 Side 4 av 8 1) Ability Drilling Malta Holding Limited: NOK 9 563,92 2) Ability Drilling Malta Limited: NOK ,74 3) Ability Drilling Malta (II) Germany Limited: NOK ,29 4) Ability Drilling Malta (111) Jordan Limited: NOK ,77 samt LUR ) Ability Drilling Malta (IV) UK Limited: NOK ,12 Det må påregnes at betydelige deler av ovennevnte summer vil gå med til avvikling av selskapene. Av dette, sammenholdt med størrelsen på datterselskapenes gjenværende låneforpliktelser til morselskapet, følger det at datterselskapene i liten grad vil bli i stand til å oppfylle sine låneforpliktelser overfor konkursdebitor. Datterselskapene har realisert alle sine aktiva med unntak av ovennevnte krav mot nederlandske myndigheter. Det må videre påregnes videre utgifter i forbindelse med oppløsningen av disse selskapene, se under i pkt Boets stilling og status 8.1. Årsregnskap Vedlagt årsinnberetningen følger boets regnskap pr dags dato. Dette er et kontantregnskap som er basert på inn- og utbetalinger fra boets driftskonto. I tillegg har boet en plasseringskonto, med innestående ca. kr Kontobeholdninger I tillegg til kontobeholdning i konkursdebitor, se over, har datterselskapene en kontantbeholdning på samlet ca NOK Fordringer Etter at det er avklart hvorvidt selskapet har krav på refusjon av merverdiavgift fra Nederland og selskapene i Malta er avviklet, vil restbeløpet gå til tilbakebetaling til konkursboet Oppløsning av datterselskaper på Malta Ettersom aktiva i datterselskapene nå er solgt er det grunnlag for å sluttføre regnskapene i datterselskapene på den måten som er påkrevet for å gjennomføre avvikling av disse, slik at gjenværende midler kan føres opp til morselskapet. Deretter må det oppnevnes en oppløsningsbostyrer på Malta. I perioden siden forrige årsinnberetning har boet fortsatt arbeidet med å sluttføre regnskapene for de maltesiske datterselskapene i perioden før og etter konkursåpning, samt revidere disse. I dette arbeidet har boet latt seg bistå av regnskapsførerne Vincent Curmi and Associates ( VCA ), advokatfirmaet Ganado Advocates og revisorselskapet Pricewaterhouse Coopers ( PWC ) på Malta. Det har vist seg arbeidskrevende å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon rundt transaksjonene i sluttfasen av selskapets levetid før konkursåpning, men boet regner nå med å være i sluttfasen med dette arbeidet. I telefonsamtale med Amanda Agius i VCA 10. juni 2013 er det opplyst at alle regnskaper for 2009 er ferdigstilt og sendt til PWC for revisjon. Regnskapene for 2010 er ferdigstilt for noen av selskapene, mens de øvrige regnskapene (de resterende regnskapene for 2010 og regnskapene for 2011 og 2012) skal ferdigstilles snarest. Regnskapene vil deretter oversendes PWC for revisjon. PWC har bekreftet at de vil kunne Årsredegjørelse III ( ):

5 Side 5 av 8 ferdigstille sitt arbeid innen omtrent én måned når de mottar regnskapene. Boet forhandler p.t. om prisen på dette arbeidet. Selskapene var deretter planlagt likvidert. Boet tok sikte på å påbegynne likvideringsprosessen ved oppnevnelse av bostyrer før nyttår. Det har imidlertid dukket opp en interessent som kan være villig til å kjøpe selskapene fra boet. Kjøper er i dialog med boet, samt revisor og advokat for selskapene på Malta, for å ta stilling til om dette er aktuelt. 9. Fordringer i boet- utlodninger 9.1. Foreløpig utlodning nr. 1 Boet viser til årsinnberetning 11 pkt. 10 for orientering om foreløpig utlodning avholdt Dividende for utbetalte krav og krav som var gjenstand for avsetninger med prioritet av kl. I var 100 % ved boets første foreløpige utlodning, totalt NOK Som det fremgikk i årsinnberetning II ble utbetaling for ett krav holdt tilbake og det ble foretatt avsetninger av dividende for 9 krav på totalt kr med prioritet av kl. 1. Krav med prioritet av kl. 11 Fikk utbetalt 100 %. Når det gjelder de uprioriterte krav ble det gjennomført foreløpig utlodning i form av utbetalinger og avsetninger med 31 % dividende på NOK uprioriterte krav på til sammen NOK ble gjenstand for utsatt behandling. Godkjent Avsatt A. Prioriterte krav kl. I kr ,00 kr ,00 B. Prioriterte krav kl. 11 kr ,00 kr 0 C. Uprioriterte krav kr kr ,00 Sum: kr kr Foreløpig utlodning nr. 2 Etter fortsatt behandling av uklare krav ble fordringsprøvelse nr. 2 avholdt for slike krav, med påfølgende utlodning krav med prioritet kl. I fikk utbetalt 100 % dividende med NOK , mens et krav ble gjenstand for utsatt behandling. 8 uprioriterte krav fikk i denne omgangen utbetalt 31 % dividende med totalt NOK , mens det ble avsatt NOK i dividende for 3 uprioriterte krav hvor behandlingen var utsatt av boet. A. Prioriterte krav kl. I (100 %) B. Uprioriterte krav (31 %) Sum: Godkjent kr ,00 kr ,00 kr Utbetaling kr ,00 kr ,00 kr Årsredegjørelse III ( ):I483741_l

6 Side 6 av 8 Utsatt behandling C. Prioriterte krav kl. 1(100%) kr ,00 D. Uprioriterte krav (31 %) kr ,00 Sum: kr ,00 Avsatt kr ,00 kr ,00 kr , Foreløpig utlodning nr. 3 TTS Sense Group AS varslet bostyrer i april 2012 at selskapet ønsket å foreta en førtidig innfrielse med MNOK 55 av restlånet selskapet hadde blitt gitt av boet i tilknytning til forliksavtalen som beskrevet i årsinnberetning II pkt. 5. Som følge av innfrielsen fant bostyret grunnlag for en ytterligere utlodning til de gjenstående uprioriterte kreditorene. Fordringsprøvelse nr. 3 for ble således avholdt , med påfølgende utlodning Det ble til sammen godkjent krav på NOK , som ved utlodning av dividende på 17 % fikk utbetalt samlet NOK Fordringshaver til fordring nr. 31, Straume Teknologisenter AS, hadde på tidspunktet reist skiftetvist mot boet etter konkursloven 114, se pkt nedenfor. Fordring nr. 31 Fikk derfor, sammen med to krav som var gjenstand for fortsatt behandling i boet, utbetalt dividende i form av avsetninger. Den uavklarte delen av fordring nr. 31 hadde i den pågående skiftetvisten for øvrig blitt redusert fra NOK til NOK Godkjent A. Uprioriterte krav (17%) kr ,00 Utsatt behandling B. Uprioriterte krav (17 %) kr ,00 Utbetaling kr ,00 Avsatt kr , Ytterligere arbeid med kravene Innledning Uavklarte krav, hvor boet har avsatt dividendeutbetalinger, har fortløpende blitt vurdert i bobehandlingen og blitt gjenstand for fordringsprøvelse så snart de aktuelle krav etter bostyrets oppfatning var tilstrekkelig avklart, jf. ovenfor. Etter fordringsprøvelse nr. 3 gjenstod det tre slike krav, som i perioden etter utlodning nr. 3 etter hvert ble avklarte Skiftetvist med Straume Teknologisenter AS Fordring nr. 31 var tidligere blitt delvis godkjent med NOK Etter at boet innstilte Straume Teknologisenter AS sitt resterende krav på NOK som NOK 0 i fordringsprøvelse nr. 2, ble forholdet i oktober 2011 innberettet tingretten som skiftetvist etter konkursloven 114 andre ledd, første setning. Det ble inngått forlik i skiftetvisten hvor partene ble enige om at fordring nr. 31 ble satt til NOK Fordringens beløp ble dermed rettskraftig avgjort og kreditoren fikk utbetalt dividende med 48 % av NOK , NOK Årsredegjørelse III ( ):

7 Side 7 av 8 Fordring nr. 31 var etter dette godkjent med et samlet beløp på NOK ( ) Innstilling for tidligere avsatt krav - Fordring nr. 120 Fordring nr. 120, stort kr , ble i fordringsprøvelse nr. 2 gjenstand for fortsatt prøving etter kkl. 111 tredje ledd, andre setning. Boet har hatt klare indikasjoner på at vedkommende arbeidstakers opplysninger ikke var korrekte, og at personen hadde hatt alternativt arbeid i søknadsperioden. Som følge av ytterligere informasjon anså boet det som godtgjort at vedkommende var i fullt arbeid for perioden som ble søkt dekket og boet innstilte fordringen på NOK Innstilling for tidligere avsatt krav - Fordring nr. 64 Det heftet av ulike årsaker lenge usikkerhet omkring fordringens berettigelse. Det uprioriterte kravet på NOK hadde bakgrunn i 8 fakturaer for arbeid som er utført av en konsulent i perioden august april Vedkommende kreditor ble etter at fordringen ble meldt i boet tatt under konkursbehandling, og boet hadde dialog med kreditorens konkursbo om den videre prøvingen av kravet. Etter gjennomgåelser av skriftlig dokumentasjon fremlagt av vedkommende kreditor og kreditorens konkursbo fant bostyret grunnlag for en skjønnsmessig nedjustering av fordringen til kr Det aktuelle konkursboet tilkjennega at det ikke vil bli gitt innsigelser til en slik innstilling, etter å ha forelagt spørsmålet for den best prioriterte kreditoren. Ability Drilling ASA, dets konkursbo utbetalte etter dette 48 % dividende, NOK , til kreditorens konkursbo. Videre, som en del av forliket og for å kunne avslutte bobehandlingen raskere, frasa kreditorens konkursbo seg retten til senere dividende i Ability Drilling ASA, dets konkursbo. Fordring nr. 64 er dermed strøket som fordring i boet Retting av tidligere anmeldt krav Videre ble ett krav, fordring nr. 86, som ble innstilt av boet på NOK 0 i fordringsprøvelse nr. 2, på grunnlag av faktiske forhold som framkom i ettertid, rettet i henhold til konkursloven 86, innstilt som uprioritert krav på NOK og utbetalt dividende med NOK Oppsummering Ovennevnte innebærer at samtlige krav er prøvd. Krav i prioritert klasse 1 og II har fått full dekning. Videre har samtlige godkjente uprioriterte krav så langt i bobehandlingen fått utbetalt 48 % dividende. 10. Straffbare forhold / konkurskarantene Det er ikke avdekket straffbare forhold eller forhold som gir grunnlag for å ilegge konkurskarantene på noen personer i selskapets ledelse. Årsredegjørelse 111 ( ): _1

8 Side 8 av Videre arbeid- ny utlodning og utsikter til dividende Hvor langvarig bobehandlingen vil bli, vil i stor grad avhenge av behandlingstiden av refusjonskravet på VAT i Nederland. Boet har foreløpig ikke fått noen klare indikasjoner på tidshorisonten her. Videre vil bobehandlingen være avhengig av tiden det tar å avvikle selskapene på Malta. Hvilken dividende som vil kunne utbetales vil være avhengig av om og i så fall hvilket beløp som det lykkes å få refusjon på. Videre vil det være avhengig av hvor høye kostnadene med avvikling vil bli. Det vil under enhver omstendighet kun bli mindre tillegg til de 48 % dividende som er utbetalt til uprioriterte krav. Bergen, 20. september 2013 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig A Egil Horstad bostyrer/advokat Årsredegjorelse III ( ): _I

9 ABILITY DRILLING AS K/BO ORG.NR REGNSKAP FOR PERIODEN Simonsen vogtwng Innbetalt til boet Ekskl. mva Nedbetaling av lån fra datterselskaper ,31 Fra NAV Lønnsgaranti ,00 Overføring fra diverse konti m.m ,06 Realisasjon av driftstilbehør m.m ,00 Omstøtelseskrav daglig leder ,00 Renteinntekter for 2009/2010/2011/ ,37 Refusjon kostnadsdekning for datterselskaper ,50 Gjeldsbrevlån ansatt ,00 Refusjon NAV ,00 Refusjon merverdiavgift Ability Drilling ASA ,00 Kreditnota Oslo Børs ,00 Premie til gode forsikring m.m ,85 Merverdiavgift ,00 Refusjon feilkonto ,00 Totalt ,09 Utbetalt fra boet Utbetalt ansatte og refusjon NAV ,00 Lønn og skattetrekk, assistanse fra tidligere ansatte ,50 Leie Harlingen / løst boreutstyr ,00 A konto honorar bostyrer, bostyremedlemmer, revisor o.l ,41 Salær advokattjenester Malta (Ganado) ,26 Konsulenttjenester ,08 Administrasjonskostnader ,77 Husleie ,13 Utlodning kreditorer ,00 Forsikring ,00 Merverdiavgift ,00 Totalt ,15 Boets beholdning pr ,94 I tillegg finnes kontantmidler på plasseringskonto, jf. årsredegjørelsen pkt Bergen, 20. september 2013 Advokatfirmaet Simonser Egil Horstad bostyrer/advokat

10 KOMMENTAR FRA KREDITORUTVALGS-MEDLEMMENE: Undertegnede kreditorutvalgs-medlemmer har i lengre tid vært kritisk til og dels uenig i hvordan boarbeidet har vært utført. Boet har 6 datterselskap hvor det i lang tid har vært minimal/ingen virksomhet og alle aktiva er solgt. Eneste gjenstående i disse døtrene har vært tildels store bankbeholdninger. Samtidig har døtrene stor, uoppgjort gjeld til boet. Vi har krevd at tilgjengelige midler i døtrene skulle benyttes til nedbetaling pa denne gjelden til boet, bla. med henvisning til Konkurslovens 85: 'Det påhviler bostyreren å foreta det nødvendige for at boet kan bli oppgjort, bl.a: 2) å innfordre boets utestående fo rdringer;..' Slik nedbetaling ble også enstemmig vedtatt i bostyremøte 13. april Bostyrer har til tross for dette og i strid med eget bostyrevedtak ikke villet foreta slike overføringer, men beholdt midlene i datterselskapene. Dernest har bostyrer insistert på at samtlige datterselskap skal gjennomgå en omfattende og tungvinn avviklings- og likvidasjonsprosess. Denne har i skrivende stund pågått i over 4 år, og er fortsatt ikke fullført. Ikke engang formelle regnskaper for disse årene er utarbeidet eller innsendt myndighetene pa Malta, hvilket har medført ytterligere kostnader i form av gebyrer til myndigheter og lokal advokat m.m. Dette forholdet (og andre) har vi skriftlig innklaget til Nordhordland Tingrett ved flere anledninger. Til vår store overraskelse har dette ikke medført synderlig reaksjon fra ansvarlig tingrettsdommer. Slik det ser ut nå er det totalt ca kr 3 mill som kunne vært overført boet, men som i stedet går med til en etter vår oppfatning unødvendig langdryg og kostbar likvidasjonsprosess. Dette forsinker og fordyrer også avslutningen av boet - denne har stått i stampe i påvente av at bostyrer skal fullføre avvikling av to m m e datterselskap so m han s l langt har brukt over 4 ar pa. I boregnskapet (vedlagt) fremgår at det er betalt kr 5,7 mill i honorarer til bostyrer, bostyremedlemmer og revisor' som i det alt vesentlige er honorarer til bostyrer. I tillegg er det belastet advokathonorarer fra bostyrer og hans kolleger i boets datterselskap med ytterligere ca kr 6 mill. Disse kostnadene blir ellers ikke opplyst om til kreditorfelleskapet. Samlede honorarer til bostyrer og hans advokatfirma Vogt & Wiig (nå Simonsen Vogt Wiig AS) er dermed ca kr 12 mill. I tillegg kommer fakturerte, ikke godkjente honorarer siden mai 2012 av for oss ukjent størrelse. Boarbeidet har riktignok omfattet enkelte kompliserte juridiske prosesser, men vi stiller spørsmål ved at bo/advokatkostnader utgjør en så vidt stor del av utbetalingene til kreditorfelleskapet. Vi stiller oss kritisk til den lange bobehandlingstiden og de omfattende kostnadene som boet så langt er belastet. Med manglende oppfølging fra Nordhordland Tingrett på våre innvendinger underveis, har det vært ytterst vanskelig å påvirke prossessen. Vi mener kreditorfellesskapets interesser, som vi er satt til å ivareta, er blitt skadelidende. Oslo/Bergen 4. september 2013 Finn J. Sævil

11 Norsk Tillitsmann AS Postboks 1470 Vika 0116 OSLO Brødrene Ulveseth AS Postboks 113 Godvik 5882 BERGEN BKK Kundetjenester AS Postboks BERGEN Bergen Risk Solutions AS Postboks 48 Fantoft 5899 BERGEN Collector Norge AS Postboks 107 Alnabru 0614 OSLO Rengjøring og Vedlikehold AS Postboks 6489 Etterstad 0606 OSLO Intrum Justitia AS Postboks 6354 Etterstad 0604 OSLO DNB Finans AS Postboks BERGEN Geir Gorm Olsen Geithusveien HJELLESTAD Kundetjenester AS Postboks BERGEN Telecomputing Norway AS Postbosk BILLINGSTAD Lindorff AS Postboks DRAMMEN NAV Innkrevingssentral 9917 KIRKENES Tess AS Postboks DRAMMEN Inkassotjenester AS Postboks 254 Lilleaker 0216 OSLO NAV Lønnsgaranti Postboks 6683 St. Olavs Plass 0129 OSLO Vital Forsikring ASA Postboks BERGEN Geir Abotnes Stokkedalslien BØNES Operma AS Strømtangveien BREVIK Økonomi & Databistand AS Idrettsvegen 5353 STRAUME Conecto AS Postboks ØSTERÅS Maritime Colours AS Sandviksboder 1 B 5035 BERGEN Boos Bemanning Postboks 52 Bønes 5849 BERGEN Siemens Financial Services NUF Postboks 1 Alnabru 0613 OSLO Arbeidsmiljøsenteret Postboks 9326 Grønland 0135 OSLO Advokatfirmaet Schjødt DA Postboks STAVANGER Holmedals Kantineservice AS Postboks 70 Sandsli 5861 BERGEN

12 UpSource Nordic AS Kong Olav Vs Plass BERGEN Stempelfabrikken SAM AS Postboks 164 Kalbakken 0903 OSLO PWC AS Postboks 3984 Dreggen 5835 BERGEN DNB Bank ASA Verdipapirservice Stranden OSO Dovre Group AS Postboks 77 Sentrum 4001 STAVANGER EMS Konsult AS Modumveien SYLLING Autronica Fire and Security AS 7483 TRONDHEIM Hugin AS c/o Thomas Reuterts Norge AS Karl Johans gate 37 B 0162 OSLO Budbilexpressen AS Bjørkelien LAKSEVÅG Uniteam International AS Postboks SKEDSMOKORSET Beko AS Fabrikkgaten BERGEN Wikborg, Rein & Co Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Kongshavn Industri AS Sørehavnveien GODVIK NG Spar Vest AS Joker Kaien Brattholmen 5350 BRATTHOLMEN AGR Emi Team AS Postboks STRAUME Mongstad Elektro, Industri & Energi AS 5954 MONGSTAD Onsoft Computer Systems AS Postboks 90 Bønes 5849 BERGEN Harbour Apartments c/o Sandviksboder 9-10 AS 5035 BERGEN Aratron Kurt Wiig AS Skvadronveien SOLA Mester Grønn AS Gjellebekkstubben LIERSKOGEN DNB BankASA Sidsel Nyberg Spesialengasjement Operations 0021 OSLO Helsetjenester Vest AS Sartor Helsehus 5353 STRAUME Offshore Consulting AS Postboks ALVERSUND Mento AS Postboks TANGANGER Lyse AS Avdeling for innfordring Postboks 8124 Mariero 4069 STAVANGER ABB AS Postboks BILLINGSTAD Bureau Nygaard & Rullestad AS k/bo Advokat Lodve Kvamme Adv.fa. Eurojuris Haugesund AS Postboks HAUGESUND

13 Sigurd Grøsfjeld Bilutleie AS Lagårdsveien STAVANGER American Express Company AS Postboks 229 Sentrum 0103 OSLO ErgoVision AS Postboks BERGEN Norse Solutions AS Oksenøyveien LYSAKER CityMaid Hjemmeservice AS Fabrikkgaten BERGEN Kemneren i Fjell, Sund og Øygarden Postboks STRAUME Grethe Absalonsen Skrubbenesveien BRATTHOLMEN Frode Ask Skeisstøa 5217 HAGAVIK Sigrunn Bakke Medhaugsfl MATHOPEN Roy Bårdsen Øvre Savemyrveien LILLESAND Kjetil Abbedissen Kristian Bingsv BERGEN Hans Petter Eikeland Valen brygge Klubbavikjo VALEN Ove Engeseth Postboks SØFTELAND Jan Kristian Eriksen Myrullsvingen HESSENG Torgeir Andreas Eriksen Lunheimvegen 4 a 7540 KLÆBU Lillian Espedal Råvarden 138 b 5239 RÅDAL Tor-Egil Johansen S. Maggevarden ÅGOTNES Nils Ame Førde Førde 5378 KLOKKARVIK Ola Hafsås Postboks ÅGOTNES Kenneth Hageland Nordåsbrotet RÅDAL Odd Johan Johansen 7284 MAUSUND Atle Toft Nedre Bjørnes 5378 KLOKKARVIK Kenneth Tunes Kjelånæ 5 A 5264 GARNES Ame Johan Tønne Breimyråsen KRISTIANSAND Trond Uldal Smalsundlia BIRKELAND Dyre Vaa Bosvik 4950 RISØR John Egil Voster Vosterveien TAU

14 Viggo Winje Amundsbergan KRISTANSUND N Martin Skaar Postboks STRAUME James Wesley Schriver Stora Svela 4389 VIKESÅ Kjell Mjøs Gamle Steinstøvegen HORDVIK Otto-lnge Moe Eliasmarken 2 C 5163 LAKSEVÅG Khaled Khaldi 5694 ONARHEIM May Britt Johansen Postboks HAUGLANDSHELLA Geir Magne Horpestad Thorleif Robertsons vei EGERSUND Svanhild Hausberg Gamle Foldnesvegen STRAUME SEB Enskilda ASA P.O. Box 1363 Vika 0113 OSLO Per Ivar Foshaug Husebyveien SANDEFJORD Perivar.foshauqØlqmail.com Niels R. Kiær kiaerøjrime.no Alfa Inkasso AS Straume Teknologisenter MUD-DATA GmbH dvbsiord(3)alfa-inkasso.no siqrunn(5)straumeteknolooisenter.no Canrig D rilling Technology Ltd P.O.Box Dallas TEXAS USA Citrix Online U K Ltd Chalfont Park House - Chalfont Park G errards Cross Buckingham shire UK-SL9 ODZ Lukasz Pieczonka 17 Stycznia Leszno PO LAND A bdul Karim Al-Am ayreh P.O. Box Am m an JO RDAN Subhi Eid Amman, Jordan A i W ahdat POB JO RDAN Subhi eid(p).hotmail. com Thundyil Thom m ey John Kum bham veilil Kurisum m oodu P. 0. Changanacherry, Kottayam Kerala IND IA Ttiohn20(a)vahoo. com M oham m ed Hussain Al-Riym i N ear Vegetable M arket P.O. Box 1158, M uscat Sultanate o f Oman m odv t67(d)_rediffmail.com Fino Francis Alum param pil, M uttar P. 0. Alappuzha Kerala INDIA finofrancisda). vahoo. com M arc Norm an M inyard 182 R ainbow Drive 8246 Livingstone Texas USA marcminvard(a).vahoo.com M athew M ankuzhiyil Daniel M ankuzhiyil House Kizhakkupuram PO Pathanam thitta Kerala IN D IA m athew daniel1953(p).vahoo.com R ajeev K um ar Gopinathan Rajeevam, XI/859 A M ythripuram a Cross R oad Thrikkakara P. 0. Cochin Karala INDIA aooinath raieev68(a)vahoo.com AH P aprouschi Dam oon Gate #9 186/A, Kish Island IRAN alidaoroos(q).vahoo.com

15 Atradius Collections Sluseholm en 8 A DK-2450 KØ BENHAVN m m. norqaard. collecttcbatradius. com A nil Francis D Souza Inrupal House, Bangra Kulur Post Kulur M angalore Karnataka INDIA anil 13.5francis(d). vahoo. co. in Joy R aj D Souza Fatim a House N ear N alapad R esidency Capitanio Kankanady Post M angalore PIN Karnataka INDIA iovrai iov(p>.rediffmail.com Am erican Express Services Europe Ltd. S E STO CKHOLM Sara k. biorkman(p).aexp. com Philipse Techniek B. V. Oude Trekweg 103 NL-8861 KS H ARLINGEN iannatpbphilipse. org Odfjell W ell Services Ltd. P.O. Box Jafza View Floor Jebel A li Free Zone UAE D ubai ito(d).ows. no Alewijnse M arine Systems H et G angboord BJ Drachten P.O. Box 567 NL-9200 A N DRACHTEN b. soeerstradcbalewiinse. ni Van Diepen van der K roef advocaten Postbus NL-1070 KA AM STERDAM j.molenaar(d).vandieden.com H otel Centraal Harlingen B rouw esstraat 12 NL-8861 C X H ARLINGEN infotcbhotelcentraal. com DLA Piper Norway DA Inkassotjenester AS 3. Driltools International 24. Solar Norge AS Collector Norge AS Arntzen de Besche Advokatfirma AS 5. Solar Norge AS 26. M-l Swaco Norge AS Intrum Justitia AS Økonimi & Databistand AS 8. First Rent A Car Norway AS 31. Straume Teknologisenter AS 13. First Rent A Car Norway AS Conecto AS Lindorff AS 32. Telenor Mobil AS 14. Møller Bilfinans AS 136. Telenor Norge AS - Mobil 16. J. Martens AS 17. J. Martens AS Advokatfirmaet Schjødt DA 18. J. Martens AS 38. TTS Sense AS 19. Umoe IKT AS 52. Telenor Bedrift AS Atradious Collections 68. Gjensidige Forsikring BA 51. Vam Drilling France 74. Ergogroup AS 75. Umoe IKT AS Alfa Inkasso AS 79. Umoe IKT AS 134. Dolly Dimples AS 131. Eniro Norge AS Advokat Lodve Kvamme 28. Bureau Nygaard & Rullestad AS k/bo

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001 035406.1

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302.

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 2001-09-20 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-427 Rt-2001-1136 (216-2001) STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Et firmas bankforbindelse hadde pant i varelager, factoringpant

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 Ansvarlig partner: Jacob S, Bjønness-Jacobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE sak NR. L2-L7B445KON-OBYF/2 AUTORISERT

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: mot

OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: mot OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: 11-073432MED-OTIR/03 Tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum Meddommere: Siviløkonom, statsaut. revisor Siviløkonom Anita Roarsen Øivind Solvang Den

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer