UNIVERSITETET I TROMSØ UIT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ UIT"

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak Til: Fakuftetsstyret ved Det heisevitenskapeiige fakuftet Møtedato: 25.juni 2012 Arkivref.: 2011/5833 A5S032/013 Nye utdanningstilbud I helseteknologi I et samarbeid mellom Universitetet i Tromso og Hogskolen i Narvik Bakgrunn for saken: Helseteknoiogiutvalget ser et voksende kompetansebehov for teknoiogisk kompetente helsearbeidere i kommuneheisetjenesten. I større grad enn tidligere vii det ogs vre behov for helse og omsorgskompetente ingeniører som tverrprofesjoneile prosjekt- og ambulante team invoiveres i utformingen av skreddersydde og tilpassede helseteknoiogiske iøsninger for pasienter som i økende grad forventes a mestre sitt liv og sin sykdom hjemme. Den teknologiske utvikiingen innen spesialistheisetjenesten, hvor det medisinsk-teknoiogiske utstyret blir stadig mer avansert og spesialisert, vii kreve tilgang pa (sivil)ingeniører som har innsikt i bde de teknoiogiske og helsemessige utfordringene som denne teknoiogien representerer. Spektret av kompetanseprofiler strekker seg fra innovasjon og endring I mâten a organisere helse- og omsorgstjenester pa, via telemedisinske og digitale løsninger til mer tradisjonell medisinsk teknologi. Universitet I Tromsø og Høgskolen I Narvik har gode muligheter tii I feileskap a utvikle et unikt heiseteknologisk utdanningstiibud som ikke bare møter samfunnets nàvrende og fremtidige behov I Nord-Norge, men som er nyskapende I landet og kan rekruttere studenter fra hele Norge og andre nordiske iand. UiT har et etabiert mastergradsprogram I telemedisin og e-heise som bestâr av to iøp; ett iøp med et heisefokus, som rekrutterer studenter med en helsefaglig bacheiorutdanning, og ett iøp med et teknoiogifokus, som rekrutterer studenter med en bachelorutdanning I teknologi. MSc Telemedicine and e-health undervises pa engeisk og rekrutterer studenter fra hele verden. Kapasiteten i programmet er ikke stor nok til a kunne dekke det voksende behovet for helseteknologisk kompetanse innen heise- og omsorgstjenesten. Dessuten treffer det bare delvis det brede spektret av helseteknoiogisk kompetanse som samfunnet etterspør. Pa begge sider et det behov og rom for nye utdanningstilbud som ikke dupiiserer men suppierer det eksisterende utdanningstiibudet. lnnovasjon i omsorgstjenester har et sterkt preg av helse- og samfunnsvitenskapeiige fag og teknologiske fag og er rettet mot kompetansebehovet i kommuneheisetjenesten under og etter samhandiingsreformen. Vaig av undervisningssprák for de nye utdanningstiibudene ma vurderes. Heiseteknoiogiutvaiget anbefaler styrene ved Høgskoien I Narvik og ved Universitet i Tromsøs HeisevitenskapeIige fakuitet a fortsette arbeidet i en fase to. I henhold til arshjulet i universitets- og høgskoiesektoren ma styrevedtak angaende utlysning av nye utdanningstiibud med oppstart høsten 2013 fattes i november/desember Dette betyr at fase 2 ma vre kort, 3-4 maneder, og strekke seg fra august til oktober. Utvalget henviser eliers til vedlagte rapport. NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Forsiag til vedtak: 1. Styret tar helseteknologiutvalgets rapport til etterretning. 2. Styrene vedtar O etablere tre arbeid5grupper som jobber parallelt. En faglig arbeidsgruppe som utarbeider fagplan og emnebeskrivelser for en helseteknologisk mastergradsutdanning I lnnovasjon I omsorgstjenester ( foreløpig arbeidstittel,). Arbeidsgruppen settes sammen av fagpersonale fra Avdeling for he/se og samfunn og avdeling for teknologi ved HiN og fra lnstitutt for he/se- og omsorgsfag ved Helsefak/UIT. En fag/ig arbeidsgruppe som utreder og utarbeider fagp/an og emnebeskrivelser for en master i Medisinsk teknologi. Dette mulige utdanningstilbudet bygger pa et samarbeid som involverer Universitetet I Oslo og Oslo Universitetssykehus i ti//egg ti/ relevante fagmi/jø og faku/teter ved UIT, Avde/ing for tekno/ogi ved H1N og Universitetssykehuset I Nord-Norge. Dette ma reflekteres I arbeidsgruppens sammensetning. En administrativ arbeidsgruppe som utarbeider avta/everket me/lom UiTog HIN og even tue/t UlO/OUS og UNN og som serpâ kapasitetsspørsmôlet (persone//). Det arbeidet mo gjøres paral/elt med utarbeidelsen av fagplaner for kunne /egge frem beslutningsgrunn/aget for styrene I november/desember Styrene anbefaler at hver av arbeidsgruppene peker Ut en leder og arbeidsgruppelederne danner en styringsgruppe. Styringsgruppen bør utvides med representanter fra KS og NHO. Styringsgruppen skal: koordinere og integrere arbeidet I arbeidsgruppene; vurdere forho/det me/lom nye utdanningstilbud og det al/erede eta blerte utdanningsti/bud MSc in Telemedicine and e-health (komplementaritet, konkurranse, undervisningssprok, muligheter for tverrprofesjonel/ nyskapning); gjennomføre markedsundersøkelser for mulige nye studietilbud b/ant ansatte I kommunehelsetjenestene i landsdelen og b/ant he/sefaglige bachelorstudenter ved UiTog HiN; utarbeide anbefalinger til styrene angâende prioritering og periodisering av nye helsetekno/ogiske studieti/bud; gjøre et utredningsarbeid I forhold til laboratoriefasi/iteter; søke om ekstern finansiering for utvikiings- og etableringsfasen av nye studietilbud samt markedsføring. 4. Kostnader for egne ansatte I fase to av arbeidet dekkes av egen institusjon. He/sefaks kostnader be/astes avsatte budsjettmidler til utredning av arbeid med he/seteknologi. Tom MkaIsen fakultetsdirektør Saksbehandler: Helseteknologiutvalget ved feder øystein Jensen 2

3 Høgskolen Narvik Helseteknologi I Nord Rapport fra arbeidsutvalg for utredning av studietilbud innen helseteknologi avgitt til styrene ved UiT/Helsefak og HiN dd Innhold Kapittel 1. Innledning 2 Kapittel 2. Oppsummering, konklusjon og anbefalinger 3 Kapittei 3. Begreper og begrepsbruk 5 Kapittel 4. Styrende og retningsgivende utredninger og stortingsmeldinger i helsetjenesten og utdanningssektoren 8 Kapitte 5. Kartiegging av framtidig kompetansebehov innenfor helsetjenestene 11 Kapittel 6. Etablerte eller planlagte helseteknologiske studietilbud i Norge Master of Science in telemedicine & e-health, UIT Studietibud andre steder i Norge Studietilbud som ikke lenger er I drift Noen mulige suksesskriterier 22 Kapittel 7. Behovet og muligheter for en ny utdanning innen helseteknologi I Nord-Norge 22 Kapittel 8. Skisse av to nye utdanningstilbud I helsetekno)ogi Skisse av Helseteknologi I: en master i H&seteknologi og Innovasjon i Omsorgstjenester Master i medisinsk teknologi 31 Kapitt& 9. Organisering og finansiering av et studietilbud I helseteknologi i et samarbeid mellom UiTogHiN 33 Vedlegg 1: Eksempler p definisjoner av ulike helseteknologiske begreper 35 Vedegg 2: Emner i Master of Science in Telemedicine & e-health 36 Vedlegg 3: Aktuelle emner fra HiN, Avdeling for teknologi 39 1

4 Kapittel 1. Inniedning Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Narvik vedtok i desember 2011 felles styresak xetab1ering av HiN-UiT-utvalg for utredning av studietilbud innen helseteknologi>>. Arbeidsutvalget har vrt sammensatt av: Oystein Jensen, virksomhetsleder medisinsk-teknologisk virksomhetsomrâde, Oslo Universitetssykehus HF (OUS). Utvalgsleder. Christian Tronstad, forsker, medisinsk-teknologisk virksomhetsomrâde, OUS. Gunnar Hartvigsen, professor informatikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Universitetet i Tromsø (UiT). Aud Obstfelder, forsteamanuensis helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT. Gunnar Ellingsen, professor klinisk medisin, Det helsevitenskapelig fakultet, Institutt for klinisk medisin, UiT. Per Hasvold, forsker, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Magne Nicolaisen, regiondirektør, KS Nord-Norge. Raymond Kristiansen, førsteamanuensis teknisk kybernetikk, Avdeling for teknologi, Høgskolen i Narvik (HiN). Ger Wackers, førsteamanuensis, Avdeling for helse og samfunn, HiN. Anne Gjerløw, kontorsjef, Avdeling for helse og samfunn, HiN. I mandatet heter det at utvalgets innstilling bør adressere følgende omrâder: 1. Behovet for nye utdanningstilbud i helseteknologi i det norske samfunnet; behovet i Nord-Norge bør vektlegges spesielt. 2. Skissere kompetanseprofiler / 1ringsutbytte for funksjoner pa ulike nivá. 3. Utrede til hvilke brede grunnutdanninger disse nye utdanningene kan knyttes, samt beskrive hvilke som bør vre viktige bidragsytende fagomráder til disse utdanningene. 4. Kartlegge norske utdanningstilbud i grensesnittet mellom helse og teknologi som allerede er etablert i Norge eller som er under utvikling. 5. Skissere hvordan nye utdanningstilbud i helseteknologi ved HiN/UiT kan profileres i forhold til utdanningstilbud som allerede finnes eller er under utvikling ved andre utdanningsinstitusjoner; hvordan nye utdanningstilbud i helseteknologi kan organiseres tverrprofesj onelt og desentralt; hvordan leverandører av velferdsteknologier kan involveres i nye utdanningstilbud; hvordan simuleringer i form av dataprogram, omsorgs- eller bolaboratorier, demonstrasjonsleiligheter og lignende kan brukes for praktisk hands on undervisning, trening og oving i praktiske situasjoner. 2

5 og vi 6. Fremme anbefalinger angâende ulike mater a organisere og finansiere slike utdanningstilbud i helseteknologi pa ulike nivàer, i form av et samarbeid mellom Hogskolen i Narvik og Universitetet i Tromso. Utvalget har tolket mandatet slik: Vi skal Gi en kort oversikt over noen utredninger som omhandler I gir politiske foringer knyttet til utviklingen i helsetjenestene Vurdere framtidig kompetansebehov innenfor helsetjenestene Vurdere samfunnets behov for utdanning innenfor helseteknologi, med fokus pa Nord Norge Undersoke hvilke studietilbud som finnes I er pianlagt igangsatt innenfor fagomrâdet i Norge Vurdere behovet for en ny utdanning innen helseteknoiogi i Nord Norge Beskrive innhold i en ny utdanning i helseteknologi Beskrive organisering og finansiering av et studietilbud i helseteknoiogi i samarbeid mellom UiT og HiN Arbeidsutvalget hadde sitt forste mote 21. februar Utvalget har hatt i alt fire moter; to avviklet ved U1T og ett ved H1N. Siste mote ble hoidt i Oslo i etterkant av heiseministerens Heisekonferansen 2012 med tema <<Samhandlingsreformen er i gang>>, hvor flere av utvalgets mediemmer deltok. Vi har ogsâ avviklet telefonmote. Arbeidsutvalget har hatt som mâlsetting a levere sin rapport medio mai Kapittel 2. Oppsummering, konklusjon og anbefalinger Helseteknologiutvaiget ser et voksende kompetansebehov for teknologisk kompetente heisearbeidere i kommuneheisetjenesten. I storre grad enn tidligere vii det ogsá vre behov for helse omsorgskompetente ingeniorer som i tverrprofesjonelle prosjekt- og ambulante team involveres i utformingen av skreddersydde og tilpassede helseteknologiske losninger for pasienter som i okende grad forventes a mestre sitt liv og sin sykdom hjemme. Den teknologiske utviklingen innen spesiaiistheisetj enesten, hvor det medisinsk-teknoiogiske utstyret blir stadig mer avansert og spesialisert, vii kreve tilgang pa (sivil)ingeniorer som har innsikt i bade de teknologiske og helsemessige utfordringene som denne teknologien representerer. Spektret av kompetanseprofiler strekker seg fra innovasjon og endring i mâten a organisere heise- og omsorgstjenester pa, via telemedisinske og digitale losninger til mer tradisjoneil medisinsk teknologi. Universitet i Tromso og Hogskolen i Narvik har gode muligheter til i felieskap a utvikie et unikt heiseteknologisk utdanningstilbud som ikke bare moter samfunnets navrende og fremtidige behov i Nord-Norge, men som er nyskapende i landet og kan rekruttere studenter fra hele Norge og andre nordiske land. 3

6 UiT har et etablert mastergradsprogram i telemedisin og e-helse som bestâr av to lop; ett lop med et helsefokus, som rekrutterer studenter med en helsefaglig bachelorutdanning, og ett lop med et teknologifokus, som rekrutterer studenter med en bachelorutdanning I teknologi. MSc Telemedicine and e-health undervises pa engeisk og rekrutterer studenter fra hele verden. Kapasiteten i programmet er ikke stor nok til a kunne dekke det voksende behovet for helseteknologisk kompetanse innen helse- og omsorgstjenesten. Dessuten treffer det bare delvis det brede spektret av helseteknologisk kompetanse som samfunnet etterspor. Pa begge sider et det behov og rom for nye utdanningstilbud som ikke dupliserer, men supplerer det eksisterende utdanningstilbudet. Innovasjon i omsorgstjenester har et sterkt innslag av helse og samfunnsvitenskapelige fag og er rettet mot kompetansebehovet i kommunehelsetjenesten under og etter samhandlingsreformen. Vaig av undervisningssprâk for de nye utdanningstilbudene ma vurderes. Helseteknologiutvalget anbefaler styrene ved Hogskolen i Narvik og ved Universitet i Tromsøs Helsevitenskapelige fakultet a fortsette arbeidet i en fase to. I henhold til ârshjulet i universitets- og hogskolesektoren ma styrevedtak angäende utlysning av nye utdanningstilbud med oppstart hosten 2013 fattes i november/desember Dette betyr at fase 2 ma vre kort, 3-4 mâneder, og strekke seg fra august til oktober. Utvalget anbefaler styrene a etablere tre arbeidsgrupper som jobber parallelt. 1. En faglig arbeidsgruppe som utarbeider fagplan og emnebeskrivelser for en helseteknologisk mastergradsutdanning i Jnnovasjon I omsorgstjenester (forelopig arbeidstittel). Arbeidsgruppen settes sammen av fagpersonale fra Avdeling for helse og samfunn ved HIN og fra Institutt for helse- og omsorgsfag ved HelsefaklUiT. 2. En faglig arbeidsgruppe som utreder og utarbeider fagplan og emnebeskrivelser for en master i Medisinsk teknologi. Dette mulige utdanningstilbudet bygger pa et samarbeid som involverer Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus i tillegg til relevante fagmiljø og fakulteter ved UiT, Avdeling for teknologi ved HiN og Universitetssykehuset I Nord-Norge. Dette ma reflekteres I arbeidsgruppens sammensetning. 3. En administrativ arbeidsgruppe som utarbeider avtaleverket mellom UiT og un og eventuelt UiO/OUS og UNN og som ser pa kapasitetssporsmâlet (personell). Det arbeidet ma gjores parallelt med utarbeidelsen av fagplaner for a kunne legge frem beslutningsgrunnlaget for styrene I november/desember Utvalget anbefaler at hver av arbeidsgruppene peker Ut en leder og arbeidsgruppelederne danner en styringsgruppe. Styringsgruppen bor utvides med representanter fra KS og NHO. Styringsgruppen skal: - koordinere og integrere arbeidet I arbeidsgruppene; - vurdere forholdet mellom nye utdanningstilbud og det allerede etablerte utdanningstilbud MSc in Telemedicine and e-health (komplementaritet, konkurranse, undervisningssprak, muligheter for tverrprofesjonell nyskapning); 4

7 - gjennomfore - utarbeide - gjore - soke markedsundersokelser for mulige nye studietilbud blant ansatte I kommunehelsetjenestene i landsdelen og blant helsefaglige bachelorstudenter ved UiT oghin; anbefalinger til styrene angâende prioritering og periodisering av nye helseteknologiske studietilbud; et utredningsarbeid i forhold til laboratoriefasiliteter; om ekstern finansiering for utviklings- og etableringsfasen av nye studietilbud samt markedsforing. Kapittel 3. Begreper og begrepsbruk Etter hvert har det vokst fram en underskog av begreper relatert til helse og teknologi a gjore. De samme ordene far forskjellige definisjoner i ulike publikasjoner (se vedlegg 1 for noen eksempler). Det finnes ikke en autoritativ kilde eller definisjon. I tillegg brukes de samme begrepene forskjellig i ulike sammenhenger, og begrepsbruken har forandret seg over tid. Her har vi begreper som e-helse, IKT i helse- og omsorgstjenestene (helse-ikt), telemedisin, omsorgsteknologi, velferdsteknologi, og nâ helseteknologi. Utvalgets gjennomgang av ulike begreper viser at a prove a finne den ene riktige definisjonen er ikke veien a gâ. (Se vedlegg 1 for utkast til definisjoner). I litteraturen kan introduksjonen og bruken av de enkelte begreper spores tilbake historisk. Av de nye begreper var e-helse, helse-ikt og telemedisin forst ute. De reflekterer den store digitaliseringen som ble gjennomført i samfunnet og i helsetjenesten. Bade telemedisin og e helse var brukt før overgangen til digital teknologi. Telemedisin kan spores tilbake til tidlig digital kommunikasjon. E-helse ble i tidlig fase brukt om direkte pasientrettede tjenester med overforing av analoge signaler. Interessen for begrepene telemedisin og e-helse vokste enormt med digitaliseringen av medisinsk instrumentering og digitale kommunikasjonsformer. Datastyrte systemer har utvidet potensialet og bruksomrádet til elektromekaniske systemer. Med introduksjon av trâdlose systemer forsvant avhengigheten av en materiell infrastruktur som besto av kabler og ledninger. Produserte data kan ná overfores trádlost over store avstander, noe som medforer nye problemstillinger angâende datasikkerhet. IKT er butt en viktig del av samfunnets infrastruktur, ikke bare i helsetjenesten men ogsá i andre sektorer, fra bankvesenet til myndighetenes tjenester og styringssystemer. Systemene er komplekse og funksjonene mange. For eksempel kan elektroniske pasientjournaler bli brukt av leger i behandlingsvirksomhet samtidig som ledelsen pa institusjonsnivâ kan trekke ut data i anonymisert form og bruke disse i styring av driften. Myndighetene kan bruke dataene som grunniag for a publisere kvalitets- og effektivitetsprofiler av sykehus. Nãr borgerne, som konsumenter av offentlige helsetjenestetilbud, skal effektuere sine pasientrettigheter kan slike profiler vre nyttige. JKT er viktig, men helseteknologi kan ikke reduseres til IKT eller digitale tekno logier. Telemedisin kan defineres som undersakelse, overvákning, behandling og administrasjon av pasienter ogpersonale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten eller relevant informasjon er geografisk 5

8 plassert. Begrepene omsorgsteknologi og velferdsteknologi er nyere og reflekterer en forskyvning i brukere. Omsorg er et begrep som er knyttet til kommunehelsetjenesten (primrhelsetjenesten eller omsorgssektoren). Men vi ser i dag introduksjon av omsorgsteknologier som kobler pasientenes hjem sammen med spesialisthelsetjenesten uten involvering av fastlegen eller hjemmetjenesten. Velferdsteknologi er et enda bredere begrep og er i stor grad knyttet til Hagen-utvalgets NOU Innovasjon I omsorg. Velferdsteknologi omfatter ogsä teknologier som ikke har direkte med helse eller omsorg a gjore, men som gjør det mulig for folk a bo lengre hjemme pa en trygg og verdig mate. Det er teknologier som allerede i dag finnes i folks hverdag, men som blir til omsorgsteknologi nar folk blir eldre og et behov for omsorg, mestring og oppfolging trer frem. Det handler for eksempel om mobile telefoner, som i dag er mye mer enn telefoner, og nettbrett. De danner en teknologisk plattform og utvikler en teknologisk, digital kompetanse hos brukeren som igjen danner grunniaget for nye former for omsorg-pâ-avstand, for eksempel gjennom utvikling av nye applikasjoner for selvregulering av diabetes eller for elektroniske konsultasjoner med helsepersonell med lyd-og-bilde kommunikasjon. Videre er det pâfallende at teknologi i mange diskusjoner om helse eller samhandlingsreformen ikke blir nevnt. Helse Nord RHFs kartlegging av fremtidige kompetansebehov nevner for eksempel ikke behovet for medisinske teknologer i det hele tatt. Helse Nord fokuserer pa kompetansebehovet i de omsorgsytende funksjoner og yrkesgrupper. Teknologi blir en del av infrastrukturen, en del av rammen, sammen med by- og regelverk og finansieringsordninger. Pa samme mate som veinettet er infrastruktur for biltrafikken, som vi onsker skal flyte smidig og sikkert ogsa i et stort trafikktilbud, sâ er teknologi en del av infrastrukturen for helsehjelpen som defineres i mellommenneskelige termer, mellom pasient og helsearbeider. Infrastrukturen er imidlertid ikke passiv. Pa samme mate som by- og regelverk og finansieringsordninger er ogsã teknobogi virkningsfull. Om begrepet helseteknologi Helseteknologiutvalget har diskutert forholdet mellom helse og teknologi i hele bredden av landskapet skissert ovenfor; fra medisinsk teknologi, via telemedisin og omsorgsteknologi til grenselandet med velferdsteknobogi. Helseteknologi er ikke ment som det nyeste skuddet i underskogen av begreper. Det er mer overordnet. Helseteknologi er ett ord sail sammen av to: helse og teknologi. Begge to er de mest generelle ord som kan tenkes. Men a sette dem sammen i ett ord, helseteknologi, betyr at de ailtid skal ses i sammenheng med hverandre. GPS-teknologi brukt i navigasjonssystemer for biler er ikke direkte helserelevant, men den samme teknobogien brukt i sporingssystemer for eldre er en helseteknologi, som møter personvernloven som ikke tillater sporing av personer. Bruk av 1 Denne definisjonen benyttes av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, den skriver seg fra Advanced Informatics in Medicine fra Kilde: Iittp://wvvw.telemed.no/definisjon-av-telemedisin htrnl (sist aksessert: ). 6

9 respirator hjemme krever <<uninterupted power supply>> og stiller dermed andre tekniske krav til boligens elektriske anlegg. Helseteknologi som begrep favner bredt. Var forstâelse av begrepet vii komme til syne i mãten vi har beskrevet det helseteknologiske utdanningstilbudet. En annen mate a betrakte begrepet helseteknologi pa er a se det som en blend, ett ord satt sammen av to avkortede ord. De avkortede ordene kan vre mange. Her er en oversikt. selvmestrings - tjeneste medisinsk - og omsorgstjeneste omsorgs - hjelp velferds HELSE - fremming administrativ TEKNOLOGI - arbeid styrings - politikk informas]ons kommunikasj ons Begreper som sokeord I optimalisering av digital markedsforing Vaig og bruk av begreper har ogsá en markedsføringsreievans. Hvordan kan man best legge til rette for at søkemotorer finner studietilbudet og plasserer det høyt opp i søkerens resultatliste. Google Adwords har et søkeordverktøy som viser hvor mange søk som har vrt gjennomført per mâned, globalt eller lokalt (Norge) med spesifikke sokeord. Tabellene nedenfor viser resultatene av et sok gjennomfort Dette krever mer analyse, men resultatene viser at det kan vre fornuftig a bruke flere begreper sammen i en tekst som beskriver innholdet i et studietilbud. Sokeord (norsk) Antall globale sok per Antail lokale (Norge) sok mãned per mâned e-helse ikt-heise Telemedisin Omsorgsteknologi Velferdsteknologi Helseteknologi Telehelse medisinsk teknologi

10 Sokeord (engeisk) Antall globale sok per Antall lokale (Norge) sok mãned per mtned ehealth ict-health Telemedicine Telecare welfare technology health and technology Telehealth medical technology Ti! sammenligning. Sokeord (norsk) Antall globale sok per Antall lokale (Norge) sok mâned per mined Sykepleie Ingeniør Helsetjeneste Omsorgstjeneste Ornsorg Innovasjoniomsorg innovasjon og omsorg Helseteknolog - - Kapittel 4. Styrende og retningsgivende utredninger og stortingsmeldinger i helsetjenesten og utdanningssektoren I Stortingsmelding nr 25 ( ), <<Mestring, muligheter og mening>>, ogsà kalt <<Omsorgsmeldingen>>, peker regjeringen pa fern framtidsutfordringer: To handler om det det blir mer av: nye yngre brukergrupper flere eldre med hjelpebehov og tre av utfordringene handler om det som det blirfor lite av: knapphetpâfrivillige omsorgsytere og helse- og sosialpersonell, manglende samhandling og medisinsk oppfølging mangel pa aktivitet og dekning av psykososiale behov Det har vrt skissert flere strategier og tiltak for a mote disse utfordringene: 8

11 I Omsorgsmeldingen har regjeringen utformet en omsorgsplan med konkrete tiltak fram til 2015, Samhandlingsreformen er iverksatt og NOU , Innovasjon i omsorg (kjent som Hagen-utvalget), utreder nye grep og Iøsninger for a møte omsorgsutfordringene. Fra dette skisserer vi noen strategier: > Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging, som bl.a. omhandler styrking av lederfunksjonen, bedre organisering, styrket brukerinnflytelse og bedre planlegging innenfor kommunehelsetjenesten. (Omsorgsmeldingen, pkt 2.5.1) > Kapasitetsvekst og kompetanseheving, som bl.a. omhandler personellvekst, investeringer i omsorgstjenesten og god tilrettelegging av bygninger og botilbud. (Omsorgsmeldingen, pkt 2.5.2) > Bedre samhandling og medisinsk oppfolging. EU av de viktigste organisatoriske grepene for fâ bedre ressursutnyttelse er a fâ til en optimal balanse mellom sykehjem, omsorgsboliger, dagtilbud og hjemmetjenester. Bruk av IKT, smarthusløsninger, telemedisin og fly omsorgsteknologi kan bidra til a hindre institusjonalisering, samtidig kan de ansatte fâ bruke mer av sin tid pa de primre omsorgsoppgavene og mindre til transport, administrasjon, tilsyn og tunge løft. (Omsorgsmeldingen, pkt 2.5.3) > Aktiv omsorg, med vekt pa kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnieggende elementer I et heihetlig omsorgstilbud. (Omsorgsmeldingen, pkt 2.5.4) Partnerskap med familie og lokalsamfunn. Det ligger et stort potensiale i a utvikle bedre rammevilkâr og legge forholdene bedre til rette for de som utfører frivillig omsorgsarbeid. (Omsorgsmeldingen, pkt 2.5.5) > Teknologistotte til omsorg. Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensiale for a ta i bruk tilgjengelig teknologi ogfor a utvikle ny. Dette g/elder b?ide velferdsteknologi som kan gi brukerne større trygghet og bedre mulighet til a kiare seg selv i hverdagen, telemedisinske lasninger til hjelp I behandling, tilsyn ogpleie og teknisk statte til kommunikasjon, administrasfon ogforvaltning somfrigjar mer tid til direkte brukerkontakt. (Hagen-utvalget, pkt 2.3.2) > Et nasjonalt program for kommunal innovasjon i omsorg (Hagen-utvalget, pkt 2.3.4) Omsorgsfeltet som nring. Det er store potensialer I a utvikle en norskbasert nceringfor leveranser til omsorgsfeltet. Ettersparselen etter hensiktsmessige boliglosninger, aktivitetsinnhold og velferdsteknologiske virkemidler vii 0/ce, badefra hushoidninger og fra den kommunale omsorgssektoren. (Hagen-utvalget, pkt 2.3.5) 9

12 Utdanning for framtiden: I St.meld. nr. 13, <<Utdannings for velferd: Samspill i praksis>>, sies det en del om hvilke konsekvenser framtidsutfordringene bør fâ for helse- og sosialfaglige utdanninger. De konkrete kompetansebehovene varierer naturlig nok mellom tjenestene, men det er i stor grad sammenfallende oppfatninger av hvilke omrâder som srlig trenger a styrkes i utdanningene. Det gjelder (ref kap. 4.2): 1. Evne til tverrprofesjonelt samarbeid, gjennom storre vektpâ o utvikling av kommunikasjons- og samarbeidskompetanse pa tvers av tfenester ogforvaltningsnivâer o utvikling av mellommenneskelig kompetanse og evne til etisk refleksjon og profesjonell skjonnsutovelse o oppoving av veiledningskompetanse, der veilederrollen utvikles som en del av det a utove egetfag og egen rolle 2. Kunnskap om velferdssystemet og helhetligforstâeise av rammene for tjenesteutovelsen, herunder o en bredereforstâelse av sentrale perspektiver i utviklingen av velferdstjenestene. o system- og organisasjonskunnskap, kunnskaper om by- og regeiverk og juridisk grunnkompetanse som en integrert del av studentenes profesjonsidentitet, rolieforstâelse og evne til oppgavebosning o brukerorientering og mestringsperspektiv I tjenesteutovelsen o forstâelse og bruk av IKT og nye teknobogiske losninger i tjenestene. Skal tjenestene makte mote volumet og bredden i de oppgavene de star overfor, ma teknobogi inngâ som en naturlig del av utdanningene. 3. Kompetanse i a arbeide med personer med sammensatte behov, herunder o forebyggende arbeid/folkeheisearbeid o barn og unges oppvekst, utvikling og rettigheter o void og overgrep og omsorgssvikt o psykisk helse og rus o habilitering og rehabilitering o arbeidslivsrettet kvaflflseringfor grupper med scerlig behovfor bistand og oppfolging o migrasjonshelse Stortingsmeldingen sier videre at helse- og omsorgssektoren legger vekt pa utfordringene som følger av Samhandlingsreformen, og srlig pa hva som ma til for lykkes med forebyggende og helsefremmende arbeid og tidlig intervensjon. Lov om folkehelsearbeid og by om kommunale helse- og omsorgstjenester tydeliggjor kommunens heihetlige ansvar for innbyggernes helse, og dermed er det srlig kompetansebehovene i kommunene som framheves. Det er et mal a skape større faglig bredde i omsorgstjenestene, med flere faggrupper involvert og økt vekt pa tverrfaglig samhandling. Behovet for flere helsefagarbeidere er viktig, men ogsa mer kompetanse innenfor samfunnsmedisin, miljorettet 10

13 helsevern, ernring og farmasi er viktig. Brukere med sammensatte behov er en stor og viktig mãlgruppe som trenger heihetlige og sammenhengende tjenester over tid. Overføring av ansvar og oppgaver til kommuneheisetjenesten vii endre spesialisthelsez jenesten 1 retning av ytterlige spesialisering, men ogsâ kreve mer kompetanse i a kunne samhandle med og veilede kommunale tjenester. Teknoiogi og metodeul-vikling nevnes som et viktig satsingsomrâde, og mer tverrprofesjonelt samarbeid mellom heise- og sosialfagene og de teknologiske spesialitetene ma til for a sikre en slik utvikling. Dersom samfunnet skal iykkes med a møte de demografiske og epidemiologiske utfordringer som ligger til grunn for samhandiingsreformen, er det avgjorende a organisere tjenestetilbudet pa nye mater. Disse vii i storre grad enn tidligere forutsette at pasientens hjem inniemmes som arena i den profesjonelle omsorgen og at pasienter i større grad mestrer sitt eget liv og sin egen sykdom hjemme. Det er Hagen-utvaigets budskap: <<Innovasjon i omsorg>>, det vii si innovasjon i omsorgtjenestetiibudet. Teknoiogi er en viktig premissleverander for hviike former for omsorg-pâ-avstand som er mulig. Vi ma tenke nyu i forhold til hvordan vi: tilbyr helse og omsorgstjenester opparbeider kompetanse i kommunene gjør kunnskap tilgjengelig helseteknologi og omsorgsteknologi er viktige tiltak i denne sammenheng helse- og omsorgssektoren er kompleks og en reaiisering av potensialene i helse- og omsorgsteknoiogi forutsetter økt kompetanse og fly kunnskap innenfor flere omräder. For a sikre god samhandiing mellom heise- og sosialfagene og de teknoiogiske spesialitetene mener helseteknoiogiutvalget at det er viktig med folgende kunnskapsbase for de heiseteknoiogiske utdanninger: teknologi organisasjon juss/etikk heiseøkonomi innovasjon og ledeise Kapittel 5. Kartlegging av framtidig kompetansebehov innenfor helsetjenestene Helse Nord prosjekt om framtidig kompetansebehov i primar- og spesialisthelsetjenesten Kontaktperson: Tove Kicebo Nilsen, Fagansvarligforforskning og utdanning, Helse Nord. 11

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Kari Ludvigsen Hilde Danielsen Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger På oppdrag fra Helsedirektoratet har PA Consulting Group fortatt en kartlegging av erfaringer med organiseringer av alarmmottak i Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia og USA. Vi vil takke representantene

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Potensielle produkter, marked, virksomhetsidé og profil for en samlokalisert helseklynge på Evjemoen Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ

1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ 128 1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Bedre rustet mot finanskriser. Finansdepartementet.

Detaljer