Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010"

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar til etterretning vedtak fattet i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo 3.desember 2010 om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning i Helse Sør-Øst. 2. Styret er tilfreds med at føringene for tildeling av forskningsmidler for 2011 er fulgt i en ryddig og åpen prosess, og at søknads- og vurderingsprosessen har vært forsvarlig og godt forankret i forskningsutvalget for Helse Sør-Øst RHF, derunder bruker- og tillitsvalgtmedvirkning. Tildelingspotten for årets søknadsprosess har bestått av øremerkede midler til forskning fra HOD (80,5 mill kr), tillagt regionale budsjettmidler til forskning (62,9 mill kr) totalt 143,4 mill kr. Den faglige vurderingen av søknadene har vært gjennomført som én felles prosess. Styret er tilfreds med at den administrative kostnaden ved fordeling av forskningsmidlene er lav. 3. Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om tildeling av strategiske forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og tiltak for 2011, spesifisert i vedlegg Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om fordeling og videreføring av de øvrige regionale budsjettmidler til strategiske forskningstiltak i regionen. Dette inkluderer utlysning og tildeling av 10 mill kr til innovasjonsprosjekter for å styrke innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen samt inntil 36,0 mill kr til Oslo universitetssykehus for å ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner. I tillegg er 2,5 mill kr øremerket følgeevaluering av omstillingsprosessen og 4,0 mill.kr tildeles Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH). Side 1 av 11

2 5. De regionale strategiske forskningsmidlene utbetales under forutsetning av en tilfredsstillende budsjettsituasjon i Helse Sør-Øst RHF. Hamar, 5. desember 2010 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 2 av 11

3 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Samarbeidsorganet vedtar endelig fordeling av det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midler), mens styret i Helse Sør-Øst vedtar endelig fordeling av de strategiske midler ( RHF-midler ). Alle midlene utlyses i en felles prosess og innstilles samlet. Det øremerkede tilskuddet for 2011 utgjør 233,9 mill. kr, hvorav 80,5 mill. kr. ikke er bundet opp fra tidligere tildelinger. I tråd med vedtatt forskningsstrategi har styret for Helse Sør-Øst vedtatt å øke rammen for de strategiske midlene fra 188,4 mill. kr til 213, 4 mill. kr (sak ). Av disse midlene har 62,9 mill. kr blitt utlyst. Den totale søkbare potten i år ble dermed på 143,4 mill. kr. Utlysningen og kvalitetsvurderingen av søknadene er gjennomført for alle midlene samlet, i regi av det regionale forskningsutvalget og forankret gjennom vedtak av kriterier og prosedyrer i samarbeidsorganet for Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF. Kriterier for tildeling er kvalitet, gjennomførbarhet og formål, noe som forutsetter profesjonsuavhengig tildeling. Ved søknadsfristens utløp den 10.september 2010 var det kommet inn 592 søknader. Tolv av søknadene ble administrativt forkastet pga formelle feil og mangler før vurderingsarbeidet startet. Dette inkluderer tre søknader som ble avvist og ikke forankret av søkerinstitusjon (helseforetak) etter innsending. De resterende 580 søknadene ble vurdert med hensyn på vitenskapelig kvalitet og gjennomførbarhet av i alt 26 eksterne fageksperter fordelt på seks vurderingskomiteer. Vurderingskomiteene konkluderte med en innstillingsliste som bestod av de 153 beste søknadene. Av disse var det mulig å tildele støtte til 141, ut fra tilgjengelige midler til nye prosjekter for Forskningsutvalget behandlet tildelingen av forskningsmidler for 2011 i møte 17. november 2010 og sluttet seg til innstillingen fra vurderingskomiteene. Samarbeidsorganet behandlet deretter anbefalingen fra forskningsutvalget 3.desember 2010 og vedtok enstemmig tildelingen av de øremerkede forskningsmidlene fra Helse- og omsorgsdepartementet. De regionale strategiske forskningsmidlene skal brukes til implementering av den regionale forskningsstrategien. De regionale strategiske forskningsmidlene fra RHFets eget budsjett utgjør i alt 213,4 mill kr en økning på 25 mill.kr fra budsjettert nivå Av disse er 88,5 mill.kr bundet opp av tilsagn gitt ved tidligere søknadsprosesser. I samsvar med anbefaling fra det regionale forskningsutvalget, videreføres dessuten støtte fra disse midlene til regional forskningsstøtte (36,0 mill.kr), psykiatrinettverk,(normood (2,1 mill.kr) og forskerskole psykiatri/rus (1,7 mill.kr). Videre tildeles regionalt kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) midlertidig støtte for 2011 med 4,0 mill.kr. Det avsettes 2,5 mill kr til et program for følgeforskning omstilling Helse Sør-Øst og 2,0 mill.kr til kompetansehevende tiltak spesielt rettet inn mot helsefaglige profesjoner. Det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning utgjør for Helse Sør-Øst 233,9 mill.kr for I tillegg kommer 10,2 mill.kr som videreføres fra Dette er midler som var ubenyttet i Helse Sør-Øst i Av HOD-midlene er 91,5 mill.kr bundet opp av tilsagn gitt ved tidligere søknadsprosesser og i tillegg til dette videreføres støtten til såkalte tidsuavgrensende forskningstiltak i tidligere Helse Sør med 68,6 mill.kr for 2011, i tråd med vedtatt nedtrappingsplan om støtte fra HOD-midlene til disse tiltakene. I samsvar med konsortieavtale og med endret finansieringsplan tildeles EMBL noden med 2,5 mill.kr for 2011 og støtte til nasjonalt satsingsområde for forskning Alvorlige psykiske lidelser er videreført med 1,0 mill. kr. Side 3 av 11

4 Helse Sør-Øst ønsker å fortsatt styrke innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen og har for 2011 som for 2010 satt av 10 millioner kroner av de regionale strategiske forskningsmidlene til innovasjonstiltak. Det vil være fortløpende søknadsbehandling i løpet av 2011 med faglig vurdering av søknadene gjort av Inven2. Midlene deles bare ut dersom det finnes prosjekter som ansees gode nok etter de oppsatte formål og kriterier. Midlene utgjør et viktig virkemiddel for å få størst mulig praktisk nytte av forskningsinnsatsen. Prosjektene vil også bli vurdert opp mot plan for strategisk utvikling omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst. Prosjekter med IKT-innhold vil bli vurdert i forhold til den samlede prioritering innen IKT i Helse Sør- Øst. Gjenstående midler (3,7 mill.kr.) avsettes av de strategiske midlene til administrasjon av søknadsprosess, synliggjøring av forskning og diverse mindre tiltak. Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til den samlede innstilling om bruk av de regionale strategiske forskningsmidler. Administrerende direktør mener at disse tiltakene er av sentral betydning for implementering av den regionale forskningsstrategien ved å legge til rette for forskning av høy kvalitet i hele regionen. Side 4 av 11

5 2. Faktabeskrivelse 2.1 Utlysningen av forskningsmidler Utlysning av forskningsmidler for 2011 fant sted 16. juni 2010 i henhold til anbefaling fra det regionale forskningsutvalget og etter vedtak i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo den 21.mai 2010 (sak ). Den økonomiske rammen for utlysningen tilsvarte i utgangspunktet den delen av det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet som ikke var bundet opp gjennom tidligere tilsagn til flerårige prosjekter og tiltak, samt ikke-bundne midler fra regionale strategiske forskningsmidler. Styret for Helse Sør-Øst RHF gikk i sak inn for å utvide rammen for de strategiske forskningsmidlene med 25 mill kr fra budsjettert 188,4 mill kr for 2010 til 213,4 mill kr for 2011, i tråd med regional forskningsstrategi. I alt 143,4 mill kr har vært tilgjengelig in utlysningspotten, hvorav 80,5 mill.kr stammer fra øremerkede midler til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD-midler ) og 62,9 mill.kr stammer fra regionale, strategiske forskningsmidler fra Helse Sør-Østs egen basis budsjettramme. Søkerne må enten være ansatt eller ha sitt hovedarbeidssted ved et av helseforetakene i regionen, et av de private, ideelle sykehusene eller ved annen privat ikke-kommersiell institusjon i hovedsak finansiert av Helse Sør-Øst RHF. Dette er i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets forutsetninger for bruk av øremerkede midler til forskning, og samme kriterier er valgt å følges for søknadsadgang til de regionale strategiske forskningsmidlene. 2.2 Søknadskategorier I år har det vært mulig å søke om støtte innen følgende kategorier: Forskningsprosjekter, herunder: Postdoktor-/forskerstipend Doktorgradsstipend Korttidsstipend for fullføring av doktorgrad Utenlandsopphold / etableringsstøtte for utenlandske forskere i Norge Ekstraordinære driftsmidler til pågående forskningsprosjekter Regionale teknologiske kjernefasiliteter Regionale forskningsnettverk Prosjektbaserte forskningsnettverk Helse Sør-Øst forskningsgrupper Utlysningstekst og en nærmere omtale av søknadskategoriene finnes her: Ved søknadsfristens utløp 10. september 2010 var det kommet inn i alt 592 søknader. Av disse ble tolv søknader avvist av administrative årsaker på grunn av formelle mangler ved søknadene (ni) eller på grunn av avvist forankring i helseforetakene (tre). I alt 580 søknader ble sendt til faglig vurdering. Side 5 av 11

6 Søknadene er vurdert mht kvalitet og gjennomførbarhet av uavhengige fageksperter fordelt på fire vurderingskomiteer. I alt 141 søknader (24,3 %) ble innstilt til støtte. Mange av de gjenværende søknadene var likevel vurdert som støtteverdige, men nådde ikke opp i prioriteringen innenfor tilgjengelig økonomisk ramme for tildelingen. Den faglige innstillingen ble godkjent av det regionale forskningsutvalget i møte 17.november Tildeling av midler fra det øremerkede forskningstilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skal skje av Samarbeidsorganet med Universitetet i Oslo (UiO). Samarbeidsorganet vedtok 3.desember 2010 i tråd med denne føring tildelingen av 80,5 mill.kr av utlysningspotten til 55 prosjekter (vedlegg 1). Søknadsprosessen og den faglige vurderingen av søknadene har vært gjennomført som én felles prosess, uavhengig av om midlene har sin opprinnelse i HOD-tilskuddet til forskning eller i de regionale strategiske midlene. Kriterier for tildeling er kvalitet, gjennomførbarhet i forhold til formål, noe som forutsetter profesjonsuavhengig tildeling. Styret i Helse Sør-Øst RHF skal tildele de 62,9 mill. kr som er lagt i utlysningspotten fra de regionale, strategiske midlene. Dette innebærer støtte til 141 nye forskningsprosjekter og tiltak. Søknads- og vurderingsprosessen, samt resultatet av innstillingen og fordelingseffekter av tildelingen er nærmere beskrevet i vedlegg 2. Hvilke prosjekter som er anbefalt for tildeling fra de regionale, strategiske midlene fremgår av vedlagte liste i vedlegg Strategiske forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHFs budsjett I budsjettet for Helse Sør-Øst er det satt av 213,4 mill. kr for 2011 som strategiske midler til forskning (kfr styresak ). Dette er en økning med 25 mill kr fra budsjettert nivå i Av de regionale strategiske forskningsmidlene inngår 62,9 mill.kr i utlysningspotten for 2011 mens 150,5 mill kr. er bundet av tidligere tildelinger eller foreslås disponert slik (A-D): A Bundet opp i tilsagn gitt til flerårige forskningsprosjekter og -tiltak Videreføring av psykiatrinettverk som ble initiert med basis i regionale forskningsmidler fra tidligere Helse Sør Videreføring av forskerskole innen psykiatri og rus Program for følgeforskning, i tråd med tidligere styrevedtak ( ) 88,5 mill.kr. 2,1 mill.kr. 1,7 mill.kr 2,5 mill kr B Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) ble for 2010 midlertidig videreført med 5,6 mill.kr i støtte fra regionale strategiske forskningsmidler. Kompetansesenteret har delvis bidratt med regional forskningsstøtte innen helsetjenesteforskning og dels vært et selvstendig og sterkt og viktig forskningsmiljø innen dette forskningsfeltet. HØKH vil også kunne fungere som et betydningsfullt og sterkt kompetansemiljø for tverrfaglig basert samhandlingsforskning. For 2011 foreslås og at støtten fra regionale strategiske forskningsmidler til HØKH settes til 4,0 mill kr for I samsvar med oppdragsbrev fra Helse Sør-Øst (vedlegg 6) overføres forskningsstøttefunksjonen som har vært ivaretatt av HØKH til regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus HF. Det er et siktemål at basisfinansieringen av kompetansesenteret etter 2011 ivaretas gjennom driftsmidler fra Akershus universitetssykehus HF og suppleres med konkurranseutsatte eksterne forskningsmidler fra andre kilder. Side 6 av 11

7 Kjernekompetansemiljø for helseøkonomisk evaluering (HeHØ) ved Oslo universitetssykehus - Aker har også bidratt med kompetansefunksjoner og med regional forskningsstøtte. Dette forskningsmiljøet har vært midlertidig videreført finansiert med 1,0 mill kr for For 2011 foreslås at forskningsstøttefunksjonen overføres til regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus, i samsvar med oppdragsbrev fra Helse Sør- Øst. Det gis ingen særskilt ytterligere tildeling av midler til HeHØ for 2011 og det legges til grunn at selvstendig forskningsaktivitet i dette miljøet ivaretas f. eks i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner som UiO og med HØKH, kfr over. C Det er satt av i alt 36,0 mill kr til videreføring av regionale forskningsstøttefunksjoner etablert ved Oslo universitetssykehus HF i henhold til eget oppdragsdokument. Beløpet representerer en økning på 2,5 mill.kr fra 2010, som, i tillegg til pris- og lønnsjustering, er betinget i overføring av forskningsstøttefunksjoner innenfor helsetjenesteforskning som HØKH og HeHØ ivaretok i De regionale forskningstøttetiltakene ansees å være svært viktige for implementering av den regionale forskningsstrategien. D Helse Sør-Øst ønsker å opprettholde og styrke innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen og har satt av inntil 10 mill kr for 2011 av de regionale strategiske forskningsmidlene til innovasjonstiltak. Beløpet er på samme nivå som i E Det avsettes inntil 2,0 mill.kr til spesielle kompetansehevende tiltak for forskning spesielt rettet inn mot helsefaglige profesjoner. Dette er tiltak som skal bidra til å kvalifisere forskningskompetente profesjonsutøvere innen helsefag til å kunne søke om og gjennomføre PhD-løp, samt styrke rekrutteringen til forskning innen disse profesjonsgruppene. Videre vil tiltak utformet for å styrke forskningskompetanse og nettverkstrukturer for PhD studenter og for personell på postdok-nivå. Blant annet vil midlene benyttes til å gjennomføre en forskningskonferanse for å identifisere relevante tematiske satsingsområder for denne type tverr- og flerfaglig forskning F De resterende regionale strategiske forskningsmidler av rammen på 213,4 mill.kr, utgjør 3,7 mill kr. Av dette vil søknadsbehandlingen ha behov for inntil 1,5 mill.kr. og tiltak for synliggjøring av forskning 0,5 mill.kr. Resterende midler vil kunne brukes til ekstraordinære forskningstiltak i løpet av Handlingsalternativer og hovedpunkter Utlysningen av forskningsmidler for 2010 dreier seg om fordeling av ikke-bundne midler fra det øremerkede tilskuddet til forskning fra HOD (80,5 mill.kr) og den delen av de regionale strategiske forskningsmidlene fra Helse Sør-Øst RHF (62,9 mill.kr) som ikke er bundet i tidligere tildelinger eller tiltenkt andre forskningsformål for 2011 Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo vedtar fordelingen av det øremerkede forskningstilskuddet fra HOD. Ved tildelingen av HOD-midlene har samarbeidsorganet for Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF lagt til grunn at midler tildelt for 2010 til tidsuavgrensede forskningstiltak i tidligere Helse Sør videreføres i Side 7 av 11

8 Dette er i tråd med Samarbeidsorganets vedtatte plan for utfasing av denne støtten fra HODmidlene. Øvrige bindinger er knyttet til flerårige forskningstiltak ut fra tidligere tidelinger i 2008 og 2009 (91,5 mill.kr). Det foreligger også bindinger i forhold til HOD-midlene knyttet til videreført finansiering av EMBL node (2,5 mill kr) og til nasjonalt satsingsområde Alvorlige psykiske lidelser (1,0 mill kr). 3. Administrerende direktørs vurderinger: 3.1 Risikovurderinger: faglige, økonomiske, omdømmemessige, juridiske m.v Tildeling av forskningsmidler for 2011 etter søknad Forskning er et sentralt innsatsområde i omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst RHF. Utlysningen av forskningsmidler for 2011 har lagt regional forskningsstrategi for til grunn. Den faglige vurderingen av søknader om forskningsmidler er gjort som én felles prosess, selv om tildelingspotten for 2011 har opprinnelse både i det øremerkede tilskuddet fra HOD og i egne regionale strategiske midler. Forskningsfaglig, vitenskapelig kvalitet og forskningsmiljøets gjennomføringsevne har vært de viktigste kriterier i vurderingen av søknadene. Det har ikke vært foretatt noen forhåndskvotering av midler til bestemte fagområder og vurderingen har vært gjort profesjonsnøytral. De faglige vurderingskomiteene har vært sammensatt av fagfolk fra utenfor Helse Sør-Øst og regionen og har hatt tre medlemmer fra nordiske land utenom Norge. Krav til kjønnsbalanse i komiteene er ivaretatt, med 44 % kvinner blant vurderingskomiteenes medlemmer. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid for å sikre habilitet og forsvarlig etisk standard på arbeidet med søknadene. Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) har vedtatt prinsipper for håndtering av habilitet i søknadsbehandling (vedlegg 4) og disse er lagt til grunn. Vedlegg 5 oppsummerer generelle forskningsetiske retningslinjer i Helse Sør-Øst. Både samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo og det regionale forskningsutvalget har uttrykt stor tilfredshet med profesjonaliteten og gjennomføringen av søknads- og vurderingsprosessen, inkludert lave administrative kostnader. Av årets søknader kom 82 % fra universitetssykehusene. Dette er omtrent på samme nivå som i fjor. Blant disse ble 25,6 % innstilt til støtte. Blant søknadene fra ikkeuniversitetssykehus var innstillingsandelen noe lavere (18,4 %). Av total tildelingssum på 143,4 mill kr utgjør støtte til søknader fra universitetssykehusene 89,6 %. Det er et mål at antallet søknader av høy kvalitet fra ikke-universitetssykehusene også øker. Andelen søknader som blir innvilget fra de ulike helseforetakene varierer. Denne variasjonen kan være uttrykk for tilfeldige variasjoner fra år til år. I år er det enkelte helseforetak som har betydelig lavere innstillingsandel enn tidligere, uten at det kan pekes på noen rimelig forklaring for dette, mens andre sykehus kommer bedre ut. Det er grunn til å peke på at innstillingsandelen blant søknader fra Akershus universitetssykehus er på samme nivå som den fra Oslo universitetssykehus. I år er antallet forskningsgrupper som får støtte økt fra tre for 2010 til tretten for Dette er en ønsket utvikling i retning av større grad av blokk - finansiering av sterke forskningsmiljøer. Vurderingskomiteene har i sitt arbeid med søknadene pekt på at søknadene i Helse Sør-Øst holder høy kvalitet og at dette i særlig grad gjelder søknader om støtte til forskningsgrupper. Side 8 av 11

9 Alle institusjoner mottar tilbakemelding på det samlede resultatet for sin institusjon av årets søknadsprosess. Alle prosjektledere som får avslag på sine søknader vil også motta en kortfattet tilbakemelding. I tillegg vil ansvarlig forskningsleder ved hvert foretak motta de samlete avslag med begrunnelser for egen institusjon. Kjønns- og fagområdeeffekter i innstillingsliste for forskningsmidler Andelen kvinnelige søkere har de siste årene vært relativt stabilt (mellom 1/3 og 1/4). I år var andelen kvinnelige søkere 22,1 %. Innstillingsandelen er også i år noe lavere blant kvinnelige søkere noe lavere (21,0 %) enn blant mannlige søkere (25,6 %). Denne forskjellen er mindre enn i fjorårets søknadsprosess. Kjønnsforskjellen i tildelingsandeler er tidligere (2010) utredet uten at det kunne påvises spesielle forklaringsfaktorer annet enn en reell kvalitetsforskjell. Blant postdok-stipendiater som i år er innstilt til støtte og der stipendiatens kjønn er oppgitt, er andelen kvinnelige stipendiater 64 % (16 av 25). Av tretten forskningsgrupper som i år er innstilt til støtte, er det fire kvinnelige søkere og for en av de to regionale forskningsnettverkene som er innstilt, er søkeren kvinne. Blant regionale kjernefasiliteter er det ingen kvinnelige søkere. Det er relativt små og ikke statistisk signifikante forskjeller mellom de ulike vurderingskomitéene i innstillingsandelen for kvinnelige søkere. Lave administrasjonskostnader Administrasjon og gjennomføring av søknads- og vurderingsprosess har hatt lav kostnad i forhold til arbeidets omfang og kvalitet. Sett bort fra interne personalressurser i Avdeling for forskning og innovasjon i RHFet, beløper kostnadene seg til for vurderingsarbeidet og dette er svært lavt sett i forhold tilsvarende vurderingsprosesser hos andre finansiører, som for eksempel Norges forskningsråd. Avdeling for forskning og innovasjon anslår at cirka 1,5 årsverk går med til disse prosessene, som strekker seg over hele året. Administrasjonen av de totalt om lag 450 mill kr (samlete forskningsmidler fra HOD og RHF) oppfattes å være svært kost-effektiv. Støtte til strategiske forskningstiltak Det er et overordnet mål at forskning skal komme pasienten til gode, og at det skal legges til rette for forskning av høy kvalitet ved alle helseforetakene. Dette forutsetter både videreføring og styrking av sentrale toppforskningsmiljøer og kjernefasiliteter og etablering av nettverksstrukturer både intra- og interregionalt/nasjonalt samt støtte av sterke miljøer med tydelige regionale oppgaver. I årets utlysning er det gitt rom for tildeling til i alt tretten nye forskningsgrupper, to regionale forskningsnettverk, fem prosjektbaserte forskningsnettverk og ni regionale teknologiske kjernefasiliteter, som er eksempler på dette. De strategiske forskningsmidlene skal også bidra til å styrke tradisjonelt forskningssvake fagområder. Derfor er det videreført støtte til forskerskole i psykiatri/ rus og regional forskningsstøtte er ytterligere styrket og det er satt av midler til kompetansehevende tiltak spesielt rettet inn mot helsefaglige profesjoner. Støtte til kompetansemiljø innen helsetjenesteforskning (HØKH) er videreført og det forutsettes at dette miljøet også vil representere kompetanse innen samhandlingsforskning. Det regionale forskningsutvalget har imidlertid ikke anbefalt å sette av separate utlysningsmidler til spesielle fagkategorier eller profesjoner. I den ordinære utlysningsprosessen, med søknadsvurdering basert på kvalitetskriterier, har det imidlertid det vært godt gjennomslag for søknader fra tradisjonelt forskningssvake fagområder, slik som psykiatri og rus. Side 9 av 11

10 De strategiske midlene foreslås også brukt til å støtte nye innovasjonstiltak. Hensikten med slik støtte er å bidra til koblingen mellom forskningsresultater og klinisk praksis, slik at resultater fra forskningen kan komme pasienten til gode. I alt 18 prosjekter har i 2010 fått støtte fra disse midlene. Pågangen er økende og midlene utgjør et virkemiddel for å få størst mulig praktisk nytte av forskningsinnsatsen. Prosjektene vil også bli vurdert opp mot plan for strategisk utvikling omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst. Prosjekter med IKT-innhold vil bli vurdert i forhold til den samlede prioritering innen IKT i Helse Sør- Øst. I år er søkerne bedt om å klassifisere innovasjonspotensialet for sitt prosjekt. Nesten halvparten (46 %) av søkerne og også av de som er innstilt til støtte, klassifiserer innovasjonspotensialet for sitt prosjekt som stort. Dette tyder på betydelig innovasjonsbevissthet i forskningsmiljøene. Dersom strategiske forskningsmidler tilbakeføres i løpet av 2011 på grunn av avbrudd eller bortfall av pågående regionalt finansierte forskningsprosjekter, foreslås eventuelle restmidler tilført rammen for støtte til nye innovasjonstiltak i løpet av 2011, slik at denne kan økes ytterligere ut over 10 mill kr. Innsatsen på dette området representerer en viktig oppfølging av den felles satsing på innovasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. 3.2 Drøfting pro et contra Flere hensyn veies mot hverandre ved tildeling av forskningsmidler: vitenskapelig kvalitet mot hensynet til regional spredning av forskningsaktivitet (sentrum-periferi). Hensynet til rimelig balanse mellom ulike forskningsfagområder ønskes også ivaretatt. Det er gledelig at innstillingsandelen for søknader fra f.eks folkehelse/helsetjenesteforskning/helsefag er relativt høy (27 %). Innstillingsandel for kvinnelige søkere er høyere i årets søknadsprosess (21 %) enn i fjorårets (16 %). Fortsatt er innstillingsandelen noe høyere for mannlige søkere, men forskjellen mellom kvinnelige og mannlige søkere er mindre enn i fjor. Kvinneandelen blant stipendiater som mottar postdok-midler er imidlertid høy (64 %), noe som tyder på god rekruttering av begge kjønn blant viderekomne forskerne. Det bør fortsatt arbeides med å legge til rette for å kvalifisere forskningsmiljøene slik at flere forskningssøknader av høy kvalitet kan fremmes, fra alle fagområder samt fra begge kjønn. Det siste er i tråd med handlingsplanen for likestilling vedtatt av samarbeidsorganet mellom Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF, der kvalifiserende og ikke kvoterende tiltak fremheves. I årets tildeling er forholdet mellom nye doktorgradsstipendiater og post dok/forskerstillinger endret fra fjorårets tildeling. Forholdstallet var for 2010 ca 3:1. For 2011 er forholdet under 2:1 og dette er i tråd med anbefaling fra regionalt forskningsutvalg om styrking av forskningsmulighetene etter avlagt doktorgrad. En relativ styrking av forskningsaktivitet etter avlagt doktorgrad er viktig både for å beholde forskningskompetanse og for å sikre karriereveier og veiledningskapasitet innen forskning. I tillegg vil mer erfarne forskere ha større mulighet til å oppnå internasjonale forskningsmidler, slik som EU-midler, som vil komme forskningen i regionen til gode. Tildelingen av forskningsmidler representer rammetilskudd til det aktuelle prosjekt/ tiltak. Det vil imidlertid kunne påløpe indirekte kostnader knyttet til prosjektgjennomføringen, for eksempel gjennom bruk av infrastruktur som hovedregel skal dekkes innenfor rammetilskuddet. Dersom totalkostnadene for prosjektet blir større enn bevilgningen forutsettes det at søkerinstitusjonene selv dekker disse kostnadene over eget budsjett og synliggjør slike kostnader i registrering av total ressursbruk til forskning, kfr. driftsavtale. Side 10 av 11

11 Også ved tildelingen av forskningsmidler for 2011 legges Norges forskningsråd sine satser lagt til grunn. Fra og med 2009 har disse satsene i større grad totalkostnadene enn tidligere. Ved at det for årets tildeling i Helse Sør-Øst også er gitt rom for å søke om ekstra driftsmidler opp til maksimal støttesum 1,0 mill kr, vil det være ytterligere bedre samsvar mellom faktiske forskningskostnader og støttebeløp for disse prosjektene. 3.3 Konklusjon Administrerende direktør er tilfreds med gjennomføringen av årets søknadsprosess. Prosessen har vært åpen og godt dokumentert samt faglig forsvarlig. Habilitet oppfattes tilstrekkelig ivaretatt. Administrerende direktør er tilfreds med at vurderingskomiteene har vurdert det generelle kvalitetsnivået for årets søknader som gjennomgående godt, og at søknader av høy kvalitet har fått støtte innenfor alle fagområder. Administrerende direktør forutsetter at alle som tildeles forskningsmidler i Helse Sør-Øst, slutter opp om rapporteringsrutinene for forskning. Manglende rapportering kan medføre stopp i videreføring av støtte til flerårige prosjekter. Administrerende direktør anbefaler styret å ta tildelingen av forskningsmidler vedtatt i Samarbeidsorganet 3.desember 2010 til etterretning, og å slutte seg til forslaget om fordeling av strategiske forskningsmidler for 2010, i tråd med anbefalingen fra det regionale forskningsutvalget. Trykte vedlegg: 1. Vedtak fra Samarbeidsorganet, sak Oppsummering av søknads- og vurderingsprosessen. Fordelingseffekter 3. Individuell innstillingsliste (Utsatt offentlighet til etter styrebehandling) 4. Prinsipper for håndtering av habilitet i søknadsbehandling og av interesser i forskningsstrategiske prosesser, vedtatt av NSG 5. Generelle forskningsetiske retningslinjer Helse Sør-Øst 6. Kopi av oppdragsdokument om regionale forskningsstøttefunksjoner OUS (sendt Oslo universitetssykehus HF mars 2010) Utrykte vedlegg: 1. Utlysningstekst med omtale av søknadskategorier: Side 11 av 11

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 090-2012 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar til etterretning vedtak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18/12/2007

Styret Helse Sør-Øst RHF 18/12/2007 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18/12/2007 SAK NR 076-2007 Fordeling av forskningsmidler for 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar til etterretning vedtak fattet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 085-2015 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 000-2017 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2018 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 098-2016 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt

Detaljer

Sak 129-2008 - Vedlegg 2: Oppsummering av søknads- og vurderingsprosessen. Forskningsmidler 2009: Oppsummering av søknads- og vurderingsprosessen

Sak 129-2008 - Vedlegg 2: Oppsummering av søknads- og vurderingsprosessen. Forskningsmidler 2009: Oppsummering av søknads- og vurderingsprosessen Sak 129-2008 - Vedlegg 2: Oppsummering av søknads- og vurderingsprosessen Forskningsmidler 2009: Oppsummering av søknads- og vurderingsprosessen Utlysningen Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF ble utlyst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 5. desember 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Administrerende

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2012. Fordelingsvirkninger.

Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2012. Fordelingsvirkninger. Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2012. Fordelingsvirkninger. Økonomisk ramme for utlysningen Den samlede utlysningspotten for 2012 er 104,1 mill. kr og består av både ikke-bundne midler

Detaljer

Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2013. Fordelingsvirkninger.

Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2013. Fordelingsvirkninger. Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2013. Fordelingsvirkninger. Økonomisk ramme for utlysningen Den samlede utlysningspotten for 2013 er 135,3 mill kr og består av både ikke-bundne midler

Detaljer

Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017

Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017 Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017 Tabell 1. Fordeling av antall søknader og antall innstilt til støtte etter søknadskategori 1 a. Alle søknader

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

UTKAST pr , rev

UTKAST pr , rev UTKAST pr. 27.11.09, rev. 2.12.09 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 27. november 2009 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, administrasjonsbygningen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1530 Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 29. februar 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Direktør

Detaljer

UTKAST pr 10. februar 2011

UTKAST pr 10. februar 2011 Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat UTKAST pr 10. februar 2011 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 2. februar

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Referat møte nr. 8 i 2009 Tidspunkt: Onsdag 18. november 2009, kl. 10 14.15 Sted: Rica Holberg Hotell, Holbergs plass 1, Oslo Tilstede: Annetine Staff (leder),

Detaljer

Styresak Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak

Styresak Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Bodø, 12.5.2017 Styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak 15-2016 Formål

Detaljer

Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2014. Fordelingsvirkninger.

Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2014. Fordelingsvirkninger. Innstilling om tildeling av forskningsmidler for 2014. Fordelingsvirkninger. Økonomisk ramme for utlysningen Den samlede utlysningspotten for 2014 er 129,5 mill kr og består av både ikke-bundne midler

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 5. desember 2012 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

UTKAST pr. 2. desember 2011, rev. 3. januar 2012

UTKAST pr. 2. desember 2011, rev. 3. januar 2012 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo UTKAST pr. 2. desember 2011, rev. 3. januar 2012 Tid: 2. desember 2011 kl. 9-12 Sted: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus,

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS.

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 19. september 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Direktør

Detaljer

Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien

Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat UTKAST pr november 2010 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 17. november

Detaljer

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 986 84 862 Bodø, 15.9.2017 Styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2012 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2012 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2012 Tidspunkt: Kl 1200-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen

Detaljer

Referat fra det 1. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst

Referat fra det 1. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Referat fra det 1. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Tidspunkt: 20. juni 2007 kl. 12.30 16.30 Sted: Tilstede: Sekretariatet: Forfall: Rica Oslo Hotell Erlend B. Smeland (leder),

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2011-2013 1. Innledning Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert. Alle

Detaljer

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Utlysning av midler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU for 2015 Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Søknadsfrist 16. juni

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 19. mars 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 007-2009 FORDELING AV MIDLER FRA REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU Bjørn Gustafsson, forskningsdekan

Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU 2014 Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Samarbeidsorganet HMN-NTNU Midler fra HMN RHF forvaltes av Samarbeidsorganet og Felles forskningsutvalg, og det utlyses en

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten)

Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Innledning NSG har fra 2006 godkjent etablering av seks

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. april 2012 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser

Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser Dette dokumentet omhandler generelle føringer for alle forskningprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF. Merk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Forslag fra arbeidsgruppen, november 2016 Bakgrunn Evaluering av seks nasjonale nettverk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

UTKAST pr. 22. mars 2011

UTKAST pr. 22. mars 2011 UTKAST pr. 22. mars 2011 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 18. mars 2011 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning 1,

Detaljer

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler NSG 17.11.2016 Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Det må legges bedre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.05.16 SAK NR 038 2016 FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar rapporten om forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet til orientering.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 30. november 2011 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

UTKAST pr. 30. mai 2011

UTKAST pr. 30. mai 2011 UTKAST pr. 30. mai 2011 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 20. mai 2011 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning 1, 2.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 7. desember 2012 kl. 9-12 Sted: Grev Wedels plass 5, 6. etasje, møterom Peer Gynt Tilstede: Helse Sør-Øst RHF John Torgils

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 Fra: Adm direktør Direktør Fag- og forretningsutvikling Til: Styret Kopi: Dato: 9. juni 2010 STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 ETABLERING AV STANDARDISERTE DELAVTALER BEREDSKAP OG F&U MELLOM HELSE

Detaljer

Forvaltning av konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst

Forvaltning av konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst 089-2014 Forskningsmidler 2015 vedlegg 1 Forvaltning av konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst Oversikt over tildelingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF utlyser hvert år forskningsmidler

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 INFRA-dagen, 16. februar 2012 Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør Forskningsinfrastruktur Hvorfor nasjonal strategi og veikart for forskningsinfrastruktur?

Detaljer

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015 Handlingsplan biobank og 2013-2015 Oppfølging av Strategi for biobank- og registervirksomhet 2010 2015, revidert 2012. Innhold Visjon for Strategi for Biobank- og registervirksomhet...3 Konseptuelt rammeverk

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 28. september 2007 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Administrerende

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 082-2008 FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Tabell 1 viser forskningspoeng for HF-ene i Midt-Norge for årene Tallene er hentet fra nettsiden for målesystemet for forskningsproduksjon.

Tabell 1 viser forskningspoeng for HF-ene i Midt-Norge for årene Tallene er hentet fra nettsiden for målesystemet for forskningsproduksjon. Stern, Therese Fra: Teige, Berit Kvalsvik Sendt: 22. november 2017 15:21 Til: Istad, Therese Marianne; Stern, Therese Emne: FW: resultatbasert forskningsfinansiering Vedlegg: Notat resultatbasert forskning

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 19. september 2012 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Møtereferat. Forfall Bjørn Olsen, Nord universitet

Møtereferat. Forfall Bjørn Olsen, Nord universitet Møtereferat Vår ref. 2015/595-18 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 986 84 862 Sted/Dato: Bodø, 01.12.2017 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Sak 39/2016 Tildeling av søkbare forskningsmidler 2017

Sak 39/2016 Tildeling av søkbare forskningsmidler 2017 Sak 39/2016 Tildeling av søkbare forskningsmidler 2017 Bakgrunn Samarbeidsorganet vedtok rammer og retningslinjer for søknadsprosessen på junimøtet (sak 22/2016) med bakgrunn i evalueringen av fjorårets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 079-2011 FELLES KOMPETANSESENTER FOR AVHENDINGAV EIENDOMMER Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Referat fra møte nr. 40, 24. november 2010

Referat fra møte nr. 40, 24. november 2010 Referat fra møte nr. 40, 24. november 2010 Til stede: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Marit Solheim, Helse Førde HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Alf

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 24. april 2009 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Forskning ved St. Olavs Hospital /DMF

Forskning ved St. Olavs Hospital /DMF Forskningsinfrastruktur Siv Mørkved Forskningssjef Forskning ved St. Olavs Hospital /DMF Forskningsorganisering og forskningsfinansiering i helseforetakene Gudmund Marhaug Fagdirektør DMFs rolle i forskningsproduksjonen

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Kristina.lindstrom@helse-nord.no Helen Sagerup Helen.sagerup@unn.no Notat Til: De regionale samarbeidsorganene

Detaljer

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011 Møtereferat Vår ref. 2010/945 /506 13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 05.12.2011 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer