Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar"

Transkript

1 Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga

2 Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og arbeidsliv i Hordaland fylke... 3 Samarbeid mellom skule og arbeidsliv der kommunen som skuleeigar er hovudaktør saman med næringsliv og andre... 5 Kompetanseprosjektet Nordhordland Handverk- og Industrilag... 5 Samarbeid skule næringsliv i Askøy kommune Askøymodellen... 5 Prosjekt Ka vil DU bli?... 6 Gode Sirklar AS... 6 Samarbeid skule arbeidsliv Stord... 6 Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS)... 7 Samarbeid skule næringsliv i Kvinnherad... 7 Nettverkssamarbeid skule næringsliv i Odda og Ullensvang samarbeidsavtale... 8 Samarbeid skule arbeidsliv Kvam... 9 Koordinatornettverk... 9 VilVite-senteret... 9 Opplæringskontor og yrkesmesser Yrkeslabyrinten Oversikt opplæringskontor registrerte ved Fagopplæringskontoret i Hordaland Yrkesmesser i Hordaland Næringsråd/næringsforeiningar Næringsalliansen NHO Næringsliv i skolen Ungt entreprenørskap Hordaland Enkeltbedrifter Spesifikke fag- og næringsrelaterte tiltak med føremål å auke rekrutteringa Prosjektet Rekruttering til marin sektor Rekrutteringsprosjektet Prosjektet Grunnkompetanse Yrkesfagleg grunnutdanning Uptime Centre of Competence Norwegian Centre of Expertise Subsea Landbrukstunet Kompetanse Kompetansesenteret for CNC og robot, Osterøy videregåande skule kom-an.no Regionale samarbeidsråd Utviklingsselskap Næringshagar og inkubatorar Offentlege statlege og regionale aktørar Hordaland fylkeskommune Fagopplæringskontoret Hordaland fylkeskommune, vaksenopplæring Hordaland fylkeskommune, Oppfølgings- og pedagogisk psykologisk teneste i vidaregåande skule (OT/PPT) Hordaland fylkeskommune, Senter for yrkesrettleiing (mittyrke.no) Kommunenes Sentralforbund, Region Vest-Norge (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) Ny GIV NAV Hordaland Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

3 Aktørar og tiltak retta mot studentar og høgare utdanning Utdanning i Bergen Karrieresenteret i Bergen Bergen Karrierenettverk Springbrettet Rafto-stiftinga

4 3 Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og arbeidsliv i Hordaland fylke Hordaland fylkeskommune, ved Senter for yrkesrettleiing i Hordaland (mittyrke.no), prøver i dette dokumentet å gje ei oversikt over aktørar i Hordaland som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og arbeidsliv. Bakgrunnen for aktørkartet er eit møte i Næringsalliansen sitt arbeidsutval 18. juni I referatet kjem det fram at: «Det fremstår vanskelig for Næringsalliansen å ta en mer aktiv rolle i det som er et uoversiktlig landskap av gode aktører i dag. Senter for Yrkesrettleiing v/ Kjell Helge Kleppestø tar på seg arbeidet med å utarbeide et aktørkart.» Det er valt å leggje særleg vekt på samarbeidet mellom arbeidslivet og skular i grunn- og vidaregåande opplæring. Likevel jobbar fleire aktørar òg med studentar og institusjonar innan høgare utdanning, både generelt og spesielt. Vi gjev her ei oversikt over prosjekt eller faste tiltak og prøver å identifisere dei ulike aktørane i desse. Vidare viser vi kva aktørane sjølve seier om føremålet med arbeidet, aktivitetar og eventuelle andre samarbeidspartnarar i arbeidet. Det er tydeleg stor aktivitet rundt i fylket, og forhåpentlegvis gjev dette aktørkartet òg verknader i form av: å lette moglegheitene til deltaking i og å kunne gjere seg nytte av arbeidet på feltet å få ei betre koordinering og ressursutnytting av samarbeidet mellom skule og arbeidsliv eit læringsutbytte gjennom utveksling av kunnskap om aktivitetar og samarbeid Aktørane og aktivitetane er mange og mangfaldige. Nokre aktørar har samarbeid mellom skule og arbeidsliv som primæroppgåve medan andre har det som ei av fleire arbeidsoppgåver. Det kan innebere arbeid knytt til både opplæringssektoren og til næringsutvikling eller med hovudvekt på éin av desse. Samarbeid mellom skule og arbeidsliv femner om både direkte samarbeid om yrkes- og utdanningsrettleiing for elevar og om vektlegging av rekruttering til spesielle bransjar eller regionar for å synleggjere og mogleggjere framtidig nærings-liv og -utvikling. Hordaland fylkeskommune har ansvaret for mellom anna vidaregåande opplæring og å leggje til rette for regional utvikling. Dei regionale utviklingsoppgåvene femner mellom anna om fylkesplanlegging og næringstiltak. Fylkeskommunen skal òg vere er ein aktør som går att i mange av tiltaka.

5 4 Det er valt ikkje å omtale i detalj alle grunn- og vidaregåande skular i fylket. Både dei offentlege og private skulane i Hordaland er kjende og det er underforstått at dei er sentrale aktørar. Kvar skule har òg sine eigne tiltak for samarbeid med arbeidslivet. Føremålet med dette dokumentet er eit forsøk på å lage ei oversikt over dei aktørane skulane kan vende seg til og generelt gje ei betre oversikt over arbeidet på feltet. Ein tilleggseffekt er sjølvsagt at offentleg og privat arbeidsliv i fylket som ønskjer å ta del, men ikkje veit nok om aktørane, vil oppleve dette som ein nyttig vegvisar for aktivitetar dei kan vere med på. Vi vedgår at det i dette dokumentet i denne utgåva kan mangle informasjon om relevante aktørar eller tiltak i fylket. Det kan òg vere vi har framstilt aktørar på uriktig vis og det ber vi om orsak for. Vi ber om at informasjon om dette vert formidla til Senter for Yrkesrettleiing slik at dokumentet kan oppdaterast og trykkast opp i reviderte utgåver. Aktørane som her er nemnd vil få tilsendt ei utgåve og vi ber om at de tar kontakt ved ønskje om endringar Det kan òg vere grunnlag for ein diskusjon med dei ulike aktørane om det i Hordaland skal setjast i gang ein diskusjon om meir heilskapleg struktur på dette feltet der dei ulike regionane får ei aktiv og viktig rolle. Senter for Yrkesrettleiing har ikkje ønske om å meine noko om det ved dette dokumentet, men søkjer å få fram informasjon om alt det gode arbeidet i Hordaland fylke. Synleggjering er viktig for alle og Senter for Yrkesrettleiing har berre gode intensjonar med å lage dette dokumentet. 1.utgåve, Bergen januar 2013 Kjell Helge Kleppestø leiar Senter for Yrkesrettleiing Tore Muren seniorrådgjevar Trond Lygre seniorrådgjevar Denne rapporten, og kontaktinformasjon til Senter for Yrkesrettleiing, finn du i elektronisk utgåve via denne lenka:

6 5 Samarbeid mellom skule og arbeidsliv der kommunen som skuleeigar er hovudaktør saman med næringsliv og andre Kompetanseprosjektet Nordhordland Handverk- og Industrilag Aktørar: Prosjektet er eit initiativ frå Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL), men er betalt 50 prosent av Hordaland fylkeskommune og 50 prosent av kommunane i Nordhordland. NHIL er ansvarleg for gjennomføringa. Det er oppretta ei eiga styringsgruppe for stillinga og der er fylket, kommunane, næringslivet og NHIL representerte. Føremål og aktivitetar: Mange av hovudaktivitetane i prosjektet er knytte til faget utdanningsval på ungdomstrinnet. Hovudføremålet er å gje elevane betre kunnskap om yrkesval mellom anna gjennom hospitering i vidaregåande skule og målretta yrkespraksis i lokale bedrifter. Alt dette må leggjast til rette for og koordinerast. Dei bruker mellom anna logistikkverktøyet på Andre samarbeidspartnarar: Osterøy Industrilag / Industrikonsulenten på Osterøy, Osterøy kommune, Osterfjord Næringssamarbeid og vidaregåande skular i Nordhordland og på Osterøy. Kontaktinformasjon: kompetansekoordinator Vivian Kårbø Samarbeid skule næringsliv i Askøy kommune Askøymodellen Aktørar: Askøy kommune, Askøy Næringslivsforening og Askøy videregående skole Føremål: Arbeidet skal betre samordninga av aktivitetar knytte til skule og arbeidsliv og synleggjere at næringslivet og kommunen ønskjer å jobbe saman for rekruttering og yrkes- og utdanningsrettleiing. Aktivitetar: Offentlege og private verksemder held informasjonsmøte på skulane, utprøving i vidaregåande skule, utprøving i arbeidslivet (fagdag, arbeidsveke), arrangement av messer og konferansar. Bruk av nettbaserte formidlingsverktøy for utprøving skule arbeidsliv mittyrke.no. Askøy kommune har politisk vedtak på arbeidet og frikjøper rådgjevarar i ungdomsskulen i totalt 50 prosent stilling som koordinatorar. Samarbeidspartnarar: Askøy kommune (mellom anna med grunnskulane), Askøy vidaregåande skole, vidaregåande skular i Bergens-området, Sotra vidaregåande skule, næringslivet på Askøy Kontaktinformasjon: koordinator Arnhild Christiansen og næringssjefen i Askøy kommune https://www.askoy.kommune.no/modules/articlecategory.aspx?objecttype=category &Category.ID=3714

7 6 Prosjekt Ka vil DU bli? Aktørar: Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Føremål: få til ei samarbeidsordning mellom alle skular med ungdomstrinn i Bergen kommune som legg til rette for at elevar får prøve ut yrke og utdanningsprogram. Samarbeidspartnarar: rundt 80 verksemder, opplæringskontor, grunnskular og vidaregåande skular, Hordaland fylkeskommune (Senter for Yrkesrettleiing) Aktivitetar: utprøving av utdanningsprogram i vidaregåande skule via mittyrke.no og utprøving av arbeidslivet organisert gjennom fagdag for grunnskuleelevar. Prosjektet er 3-årig, og det er ei stilling knytt til prosjektet. Kommunen og fylkeskommunen betaler 50 prosent kvar. Kontaktinformasjon: prosjektleiar Aase Bergmann https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/personalrommet/9417/article Gode Sirklar AS Aktørar: kommunane Fjell, Sund og Øygarden med grunnskular, Sotra vidaregåande skule, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, verksemder i kommunane Føremål: Gjennom Gode Sirklar AS skal regionen få tilført forskingsbasert kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå med tre hovudsatsingsområde: næringsutvikling, utdanning og stadutvikling. Aktivitetar: prosjektoppstart, nettverksbygging, konferansearrangement, etter- og vidareutdanning, involvering av barnehagar og skular i meir praksisnær læring Samarbeidspartnarar: Utdanningsdirektoratet (UDIR), SINTEF Kontaktinformasjon: dagleg leiar Sigmund Kvernes Samarbeid skule arbeidsliv Stord Aktørar: Ungdomsskular, vidaregåande skular, Høgskolen Stord/Haugesund, Stord kommune, verksemder, Stord Næringsråd, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, opplæringskontor, Hordaland fylkeskommune (Fagopplæringskontoret Avdeling Stord, SYR), Atheno AS, SNU, Ungdomsrådet, NAV, PPT, barneskulane og barnehagane Føremål: få til ei meir praktisk opplæring, utdanne arbeidstakarar og arbeidsskaparar for eit framtidig arbeidsliv, planleggje og finne ordningar slik at alle ungdommar fullfører vidaregåande skule, gje kunnskap om næringslivet frå barnehage til høgskulenivå, lage tilpassa undervisning i høgskulen Aktivitetar: Arrangerer møte og seminar for aktuelle partar. Bruker mellom anna verktøyet mittyrke.no Kontaktinformasjon: Mariann Jacobsen Hilt:

8 7 Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) Aktørar: kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio Føremål: samarbeid innanfor helse, barnehage og skule, sosialtenesta, barnevern og politi om oppgåver som vert løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå Aktivitetar: arrangement, rådgjevarsamlingar/nettverk, koordinering, prosjekt, nettverksbygging, utgreiing. Nyttar mellom anna verktøyet mittyrke.no Kontaktinformasjon: dagleg leiar Jan Enerstvedt Samarbeid skule næringsliv i Kvinnherad Kvv Kompetanse Samarbeidspartnarar/aktørar: Teknologi og realfag i skulen (TERS), Møt skolen (samarbeid skule næringsliv), Hordaland fylkeskommune, Kvinnherad Næringsservice, Kvinnherad kommune, Ungt Entreprenørskap, Kvinnherad vidaregåande skule Føremål: Hovudprosjektet Kvv Kompetanse er planlagt gjennomført frå 1. august 2011 til 31. juli Kvinnherad vidaregåande skule skal stå fram som ein moderne, næringsorientert vidaregåande skule med høg kvalitet og kompetanse og gjennom KVV kompetanse vere ein attraktiv stad for vidare- og etterutdanning for arbeidslivet i regionen. Samarbeidet mellom skule og næringsliv skal vere med på å utdanne arbeidstakarar og arbeidsskaparar i eit framtidsretta og konkurransedyktig næringsliv i regionen. Kontaktinformasjon: prosjektleiar Brynjulf Lie TERS (Teknologi og realfag i skulen) er eit samarbeid mellom næringslivet i Kvinnherad, Kvinnherad kommune og Hordaland fylke ved Kvinnherad vidaregåande skule. Mål: å motivera elevar til å arbeida med og velgja realfag med tanke på rekruttering til næringslivet. TERS er organisert rundt ei prosjektgruppe med deltakarar frå grunnskulen, vidaregåande og universitetet i Bergen. Oppgåver: Nettverksarbeid og kompetanseutvikling av realfaglærara. Styrke kontakten med næringslivet. Inngå partnarskapsavtalar mellom skular og bedriftar. Stimulera til at skulane kan laga faste undervisningsopplegg med tilknytning til kompetansemåla for realfaga. Samarbeidspartnarar: Universitetet i Bergen, Rosendalstiftinga TERS I: , TERS II: Prosjektleiar TERS II: Lars Kallevik

9 8 Møt skolen Aktørar: Kvinnherad Næringsservice, Kvinnherad vidaregåande skule og Hordaland fylkeskommune Aktivitet og føremål: Eksterne førelesarar skal visa elevar og lærarar nye og banebrytande idèar og kunnskap frå felten. Ein førelesar skal formidla praktiske og nyttige tips frå arbeids-/industri-/ næringslivet. Det er også eit mål og skapa eit forum der elevar skal kunna knytta kontaktar ut i industrien og arbeids-/næringslivet. Næringslivsrepresentanten vil også kunna knytta kontaktar blant ungdomen, noko som på sikt kan gje bedriftene utdanna og motiverte arbeidstakarar. Ein vonar at ein med prosjektet vil vera med å inspirera og motivera ungdommar til å ta høgare utdanning. Lokale bedrifter får ein unik sjangse til å visa at det er mogeleg å lukkast. Ein vonar at dette vil vera bidragsytar til at elevane seinare vågar å satsa på eigne idear, og at dei kan sjå seg sjølv som framtidige gründerar. Mulighet for å danna nyttige nettverk av gjesteførelesrar frå arbeidslivet og lærarar. Kontaktinformasjon: Nettverkssamarbeid skule næringsliv i Odda og Ullensvang samarbeidsavtale Aktørar som har underteikna samarbeidsavtalen: Odda ungdomsskule, Hauso skule, Kinsarvik skule, Røldal skule, Odda vidaregåande skule, OT/PPT (Bergen nord, Hardanger og Voss, Hordaland fylkeskommune), Opplæringskontoret for Hardanger, SMB-verksemdene, New Boliden AS, TTI AS, Senter for yrkesrettleiing (Hordaland fylkeskommune), NAV Hordaland (Odda), Ullensvang herad og Odda kommune. Ungt Entreprenørskap i Odda og Jondal kommune er òg på veg inn i samarbeidet. Samarbeidet vert leidd av nettverksgruppa, og koordineringa av gruppa vert utført av Næringshagen i Odda AS. Føremål: Målsetjinga er å leggje best mogeleg til rette for at lokalsamfunnet vert involvert i opplæringa på ein meiningsfylt måte til beste for elevar i ungdomsskulen, vidaregåande skule, lærlingar og verksemder. Tilrettelagt samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv kan gje elevar innsyn i ulike arbeidsprosessar, praktisk arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet, og det kan medverke til arbeidet med entreprenørskap i opplæringa. Innsyn i dei endringane som skjer i nærings- og arbeidslivet, kan synleggjerast ved aktiv deltaking i nyskapande aktivitetar og entreprenørskap. Erfaringar frå lokalt nærings- og arbeidsliv kan medverke til at elevane får eit betre grunnlag for eit bevisst val av utdanning og yrke. I tillegg kan samspelet medverke til at opplæringa vert oppdatert i samsvar med behova i arbeidslivet. Kunnskap om organisasjonane i arbeidslivet kan medverke til utvikling av samfunnsengasjement og demokratisk deltaking. Aktivitetar: Arrangerer Yrkes- og utdanningsmessa i Odda. Bruker mellom anna verktøyet mittyrke.no Kontaktinformasjon: Næringshagen i Odda AS, May Søfteland

10 9 Samarbeid skule arbeidsliv Kvam Aktørar: Ytre Hardanger Opplæringskontor, Kvam herad og næringslivet generelt Føremål og aktivitetar: Nettverkssamarbeid for å koordinere og initiere samarbeid mellom skule og arbeidsliv. Kontaktinformasjon: Ytre Hardanger Opplæringskontor Koordinatornettverk Hordaland fylkeskommune ved Senter for yrkesrettleiing har teke initiativ til å etablere eit uformelt nettverk av kontaktpersonar knytte til nokre av dei samarbeidsprosjekta som er nemnde over. Vi kallar det koordinatornettverk. Vi inviterer aktuelle personar inn i nettverket etter kvart som vi vert kjende med at dei finst. Per dags dato er Vivian Kårbø (NHIL), Aase Bergmann (Bergen kommune), Arnhild Christiansen og Runa Nygård (Askøy kommune), May Søfteland (Næringshagen i Odda), Olaf Hernes (Ungt Entreprenørskap Odda), Inger Grete Strømme (Ungt Entreprenørskap Hordaland), Jan Enerstvedt (FOS) og Elin Klette og Kjellfrid Bøyum (Voss kommune) med. Vi arrangerer samlingar etter behov, og primærmålsetjinga med koordinatornettverket er erfaringsdeling. VilVite-senteret Aktørar/eigarar: Bergen kommune 29,56 % Hordaland fylkeskommune 19 % Universitetet i Bergen 19 % Høgskolen i Bergen 19 % Bergen Næringsråd 0,76 % Bergen Børsfond 8,45 % Kaffehuset Friele 4,22 % Samarbeidspartnarar: Samarbeidspartnarane til VilVite medverkar med økonomiske ressursar og kompetanse. Dei viser samfunnsengasjement gjennom å vere med på å skape eit tilbod som gjev verdi både i dag og i framtida. Barn og unge, skular og familiar har fått eit nytt aktivitetstilbod, eit tilbod som i neste omgang vil medverke til å sikre framtidig rekruttering til realfag. Hovudsamarbeidspartnarane til VilVite er Statoil og BKK. Installasjonspartnarar/samarbeidspartnarar er Sparebanken Vest, Bergens Rederiforening, NCE Subsea, Aker Solutions, Oceaneering, FMC Technologies, BIR, GC Rieber Fondene, Nansensenteret, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, Hordaland politidistrikt.

11 10 Føremål: rekruttere ungdom til å velje tekniske/naturvitskaplege utdanningar og yrke motivere fleire jenter til å velje realfagsutdanning hjelpe realfagslærarane ved å tilby modellar og pedagogiske opplegg for undervisninga gjennom å knyte utstillingane til undervisingsplan og Kunnskapsløftet forklare «kvardagsteknologi» og forsking på ein populærvitskapleg måte for vanlege folk stimulere til sjølvstendig tenking og sikre naturvitskapleg allmenndanning tilby kompetanseutvikling for lærarar byggje opp kompetanse innanfor formidling

12 11 Opplæringskontor og yrkesmesser Eit opplæringskontor er eit samarbeidsorgan mellom medlemsbedrifter som tek på seg ansvaret for opplæring av lærlingar innanfor ulike fagfelt. Det er det enkelte opplæringskontoret og lærlingen som inngår lærekontrakt, mens opplæringa vert gjennomført i éi eller fleire av medlemsbedriftene. Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen får skikkeleg opplæring i samsvar med fagplan for faget. I hovudsak tek opplæringskontoret seg av dei rutineprega administrative oppgåvene som følgjer med det å ha ein lærling. Opplæringskontoret har ansvar for å følgje opp lærlingane med evaluering undervegs i læretida. Opplæringskontora har òg ei veldig viktig rolle i å leggje til rette for best mogleg yrkesval og utdanningsrettleiing for ungdom og foreldre. I Hordaland finn ein svært mange opplæringskontor, og dei er litt ulike. Ein finn opplæringskontor etter bransje, fag og geografisk område. Somme dekkjer store geografiske område, andre mindre. Opplæringskontora gjer ein veldig viktig jobb med å informere om yrkesfag, og kontora er aktive samarbeidspartnarar i nettverk for samarbeid mellom skule og arbeidsliv både regionalt og ikkje minst lokalt. Føremål: Medlemsorganisasjon for verksemder med lærlingar. Yrkes- og utdanningsrettleiing for potensielle framtidige fagarbeidarar. Støtte opp under fagopplæring etter kap.11 i forskrift til lov om opplæring. Yrkeslabyrinten Foreininga Yrkeslabyrinten er ei foreining for opplæringskontor i Hordaland. Føremål: leggje til rette for best mogleg yrkesval og utdanningsrettleiing for ungdom og foreldre Aktivitetar: årleg arrangør av yrkesmessa «Yrkeslabyrinten» i Vestlandshallen Samarbeidspartnarar: 25 opplæringskontor som er medlemmer Kontaktinformasjon: prosjektleiar Randi Nordvik Toftevåg Oversikt opplæringskontor registrerte ved Fagopplæringskontoret i Hordaland Namn Poststad E-post BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. BERGEN BILBRANSJENS OPPL. KTR. - HAUGALANDET AS HAUGESUND BILBRANSJENS OPPL.KTR. AS BERGEN BILFAGENES OPPL.KTR. STORD A/S STORD BJØRGVIN OPPLÆRINGSKONTOR LAKSEVÅG BLIKKENSLAGERMESTRENES OPPL.KTR. BERGEN BLOMSTERDEKORATØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR OSLO BYGGMESTRENES SERVICEKONTOR AS BERGEN BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG- OG ANL.TEKNIKK BERGEN

13 12 FRISØRFAGETS OPPL.KTR. BERGEN HAUGALAND OPPLÆRINGSKONTOR BJOA HSO - HAUGAL. OG SUNNHL. OPPL.KTR. EL. SAGVÅG INDUSTRIENS FAGLIGE OPPLÆRINGSSENTER BERGEN KOM - OPPL.KTR. FOR MATFAGENE GREÅKER LIVE2LEARN OPPLÆRINGSKONTORET FOR SOTRA OG STRAUME ØYGARDEN MALER- OG BYGGTAPETSERM. OPPL.KTR. BERGEN MARITIMT OPPLÆRINGSKONTOR HAUGESUND MURERFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR BERGEN EIDSVÅG I ÅSANE NORSK SJØMATSENTER STIFTELSEN BERGEN OKEL BERGEN & OMEGN BERGEN OPPHEI - OPPL.KTR. FOR HEISFAG OSLO OPPL.KTR. FOR ANLEGG- OG BERGFAGENE EIDSVÅG I ÅSANE OPPL.KTR. FOR FISKERINÆRINGA SUNNHORDLAND BREMNES OPPL.KTR. FOR HARDANGER ODDA OPPL.KTR. FOR HESTE- OG HOVSLAGERFAGET LENA OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG BERGEN OPPL.KTR. FOR INDRE HORDALAND VOSS OPPL.KTR. FOR MEK. OG ELEKT.FAG I BØMLO RUBBESTADNES ET OPPL.KTR. FOR NORDHORDLAND ISDALSTØ OPPL.KTR. FOR NÆRINGSMIDDELFAG BERGEN OPPL.KTR. FOR OLJERELATERTE FAG STAVANGER OPPL.KTR. FOR RØRL.FAGET I ROGALAND STAVANGER OPPL.KTR. FOR RØRLEGGERFAGET VVS EIDSVÅG I ÅSANE OPPL.KTR. FOR SUNNHORDLAND HUSNES OPPL.KTR. FOR TEKOINDUSTRIEN HORDALAND BERGEN OPPL.KTR. I AUSTEVOLL STOREBØ OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNALE FAG STORD OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTFAGENE I SANDNES VEST STILLASENTRP. FORENINGS OPPLÆRINGSKONTOR BERGEN TRAKTORBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR LENA VERNEPLIKTSVERKET O.K. FORSVARET (vest) BERGEN VESTLANDSKE TAKENTREPRENØRERS OPPL.KTR. BERGEN YTRE HARDANGER OPPLÆRING NORHEIMSUND YTRE SUNNHORDLAND OPPL.KONT STORD Yrkesmesser i Hordaland Rotary arrangerer mange lokale yrkesmesser rundt omkring i Hordaland. Nokre av desse er det lang tradisjon for, og dei vert gjerne arrangerte i tilknyting til ein tettstad og/eller for ein heil kommune. I tillegg vert det kvart år arrangert nokre endå større messer, og det er fleire ulike aktørar som arrangerer desse. Bergen: Yrkeslabyrinten vert arrangert i Vestlandshallen kvar haust. Utdanning i Bergen arrangerer kvart skuleår ambulerande messer rundt til alle vidaregåande skular.

14 Odda og Ullensvang: Yrkes- og utdanningsmessa i Hardanger vert arrangert i Tyssedal kvar haust. Nordhordland: Yrkes- og utdanningsmessa for Nordhordland vert arrangert i Knarvik kvar haust. Kvinnherad: Yrkesmessa i Kvinnherad. Messa vert arrangert på Husnes kvar haust. Sunnhordland: Utdanningsmessa for Sunnhordland vert arrangert på Stord i januar kvart år. Tautdanning.no Tautdanning.no arrangerer utdanningsmessa si i tolv byar i Noreg. Ho går føre seg i Arenum i Bergen i februar kvart år. Askøy: Yrkesmessa på Askøy videregående skole vert arrangert av Askøy Rotary og Askøy Fenring Rotary. Tysnes: Tysnesmessa finn stad i Tysneshallen annakvart år. Austevoll: Yrkesmessa i Austevollshallen. Fusa: Fusamesso i Fusa vidaregåande skule Bjørnefjorden Region: Vil starte opp yrkesmesse på Os i

15 14 Næringsråd/næringsforeiningar Næringsråd/næringsforeiningar finst i mange kommunar og er medlemsbaserte organisasjonar, gjerne knytte til eit geografisk område. Felles for dei er at dei arbeider for interessene til medlemmene i ei rekkje spørsmål, gjerne spesielt retta mot politikk og næringsutvikling og arbeid med rekruttering. Desse organisasjonane er viktige partar i lokale samarbeid med skulane. I mange delar av fylket er dei aktive aktørar i lokale nettverk eller prosjekt. Vi nemner ikkje alle her, men viser til Næringsalliansen Næringsalliansen Næringsalliansen vart etablert i 2008 av ti ulike næringsforeiningar i Hordaland. Avtalen dei inngjekk, gjev foreiningane meir kraft i påverknadsarbeidet, særleg regionalt og nasjonalt. Fleire næringsforeiningar har i mange år samarbeidd om ulike saker. Frå 2005 har foreiningane arbeidd gjennom forumet Regionale næringsorganisasjoner. I dag tel Næringsalliansen 14 uavhengige næringsforeiningar. Avtalepartane er einige om å gå inn i eit forsterka og inkluderande samarbeid mellom dei private næringsforeiningane i regionen, med spesiell vekt på utvalde regionale næringspolitiske saker. Føremål: Avtalepartane/foreiningane har fire hovudmål for samarbeidet: Meir kraft i påverknads-/lobbyarbeidet, særleg regionalt og nasjonalt Felles organisert talerøyr overfor Business Region Bergen Opptre samla i utvalde saker, mellom anna som høyringsinstans Utveksling av kunnskap og erfaringar og nettverksdeling Konkrete hovudsaker: Transport og kommunikasjon Regional transportanalyse, Bergenspakke 3 og Kyststamvegen E39 (med HordFast). Tilrettelegging for næringsutvikling Tilgang på næringsareal med regional næringsarealanalyse Samarbeid og dialog med Business Region Bergen Styrkt samarbeid med høgare utdanning og forsking Regional attraktivitet og tilgang på kvalifisert arbeidskraft Betre samarbeid mellom skule, utdanning og næringsliv Aktørar: Desse næringsforeiningane er med i samarbeidet: Arna Næringsforum Askøy Næringslivsforening Austevoll Næringsråd Bergen Næringsråd Etne Næringsutvikling Fusa Næringslivslag Hardanger Næringsråd Kvam Næringsråd Nordhordland Handverk- og Industrilag

16 15 Osterøy Industrilag Samnanger Næringsforum Stord Næringsråd Vaksdal Næringsselskap Vest Næringsråd Kontaktinformasjon: Martin Larsen Hirth, Bergen Næringsråd NHO Næringsliv i skolen NHO Hordaland er det lokale servicekontoret til NHO i Hordaland. Føremål: Hovudoppgåva til NHO Hordaland er å drive lokalt opinionsskapande arbeid, påverke lokale og regionale styresmakter og gje råd til medlemmene i nærområdet. NHO sentralt har òg eit program som heiter NHO Næringsliv i skolen. Dei ønskjer å medverke til at elevar og studentar får større innsikt i den rolla næringslivet har som verdiskapar, og eit betre grunnlag for yrkes- og utdanningsval. Vidare ønskjer dei å stimulere skular og bedrifter til å inngå partnarskapsavtalar baserte på eit langsiktig og forpliktande samarbeid med klart definerte mål for begge partar. Dei ønskjer å stimulere til betre samanheng mellom teori og praksis i opplæringa, at skulen blir ein integrert del av lokalmiljøet, at elevane får betre føresetnader for framtidig utdannings- og yrkesval, at barn og unge får kjennskap til dei krava dei vert stilte overfor i arbeidslivet, og til kompetansebygging for lærarar. Ungt entreprenørskap Hordaland «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Vi skaper kultur for entreprenørskap.» UE Hordaland vart etablert i 2001 og er ein sjølvstendig organisasjon med eige styre og med kontor i Bergen, Sunnhordland og Hardanger. Aktørar: Hovudsamarbeidspartnarar er Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, NHO Hordaland, Bergen kommune og Sparebanken Vest. Føremål og aktivitetar: Ei rekkje kommunar har teikna medlemsskap i Ungt Entreprenørskap Hordaland. Medlemskapen inneber avtale om kursing av elevar, lærarar og eksterne rettleiarar for dei programma som er aktuelle, og særskilt støtte og oppfølging frå UE Hordaland. Det er eigne program for grunnskulen, vidaregåande skule og høgare utdanning. Entreprenørskap startar i skulen, og for å sikre kontinuitet i arbeidet har dei utvikla Progresjonsmodellen. På dei ulike trinna ligg det mange program som alle har til felles at dei fremjar kreativitet og skaparglede. Kontaktinformasjon: dagleg leiar Inger Grete Strømme

17 16 Enkeltbedrifter Det finst ei lang rekkje verksemder i Hordaland som samarbeider med lokale skular utan at dei er med i noko prosjekt. Det gjeld både små enkeltføretak og store konsern. Det ville vore spennande å samle inn alle gode aktivitetar og opplegg som er i bruk, som ein ressursbank for andre, men det vert nok eit for stort arbeid i denne omgangen. Spesifikke fag- og næringsrelaterte tiltak med føremål å auke rekrutteringa Vi har identifisert ei rekkje prosjekt som eksplisitt har som føremål å drive rekruttering til ulike bransjar eller føremål, i tillegg til andre aktivitetar. Prosjektet Rekruttering til marin sektor Føremål med arbeidet: Rekruttering til marin sektor Aktivitetar: styre og koordinere delprosjekta ved dei ulike vidaregåande skulane Samarbeidspartnarar: Austevoll vidaregåande skule, Fusa vidaregåande skule, Sandsli videregående skole, kommunane Fjell, Sund og Øygarden ved ungdomsskulane, Gode Sirklar AS, Opplæringskontoret for fiskerifag, FHL/næringa, Norsk Sjømatsenter, Sett Sjøbein, Hordaland fylkeskommune Prosjektleder; Bjørg Samuelsen, Norsk Sjømatsenter Kontaktinformasjon: prosjektansvarlig Trond Wahl, Hordaland fylkeskommune Rekrutteringsprosjektet Aktørar: Opplæringskontoret i Nordhordland, Nordhordland Industrilag, Region Nordhordland Utviklingsselskap IKS og bransjane (elektrikarfaget og helsefaget), vidaregåande skular i Nordhordland Føremål og aktivitetar: Å sikre framtidig rekruttering til lokalt næringsliv og sørgje for kvalitativ god fagopplæring i lokalmiljøet. Synleggjering av Opplæringskontoret i Nordhordland og fagutdanninga, særleg vekt på å utvikle og prøve ut spesifikke rekrutteringsmodellar for fagområda elektrikarfaget, helsefaget og tømrarfaget før eventuell vidare overføring og implementering i andre fag. Kontaktinformasjon: Lillian Vabø Mongstad, Opplæringskontoret i Nordhordland.

18 17 Prosjektet Grunnkompetanse Yrkesfagleg grunnutdanning Føremål: tilrettelagt skuleløp for elevar som skal oppnå opplæringskontrakt som lærekandidat i arbeidslivet. Det viktige er at utdanninga gir grunnlag for framtidig lønna arbeid innan for fagområdet. Aktivitetar: Fagopplæringskontoret starta i 2010 eit prosjekt i samarbeid med fem skular (no tre) som skal sjå på korleis ein skal auke bruken av lærekandidatordninga. Opplæringa tar utgangspunkt i kompetansemåla til læreplanen i faget, men kan ved reduksjon av antall kompetansemål tilpassast kvar einskilde elev. Dette betyr at det er kandidatens føresetnader og bedrifta sin produksjon som setter rammer for opplæringa. Lærekandidatordninga er mogeleg innan alle fag, men det er opptil kvar einskilde lærebedrift om dei har trong for ein slik opplæringsordning. Grunnkompetanse - Yrkesfaglig grunnutdanning er ein modell der elevene utplasserast i bedrift allereie i skuledelen og det er veldig avgjerande at bedrifta har fått prøve ut eleven for at den skal teikne opplæringskontrakt med lærekandidaten. Samarbeidspartar: Årstad videregående skole, Olsvikåsen videregående skole, Knarvik vidaregåande skule, Fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune didat/ Kontaktinformasjon: Elbjørg Fjeldsbø, Hordaland fylkeskommune Uptime Centre of Competence Aktørar: Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, NCE Subsea, HOG Energi, Maritimt Forum, Business Region Bergen (BRB), CMR, Høgskolen i Bergen (HiB), Aker Solutions, Aibel, Bergen Group, Reinertsen, Siemens, Odfjell Drilling, CGGVeritas Eidesvik, Rolls-Royce, Det Norske Veritas, Deloitte Føremål: leggje til rette for samarbeid om forsking, teknologi- og næringsutvikling som kan stimulere og medverke til auka konkurransekraft og entreprenørskap mellom næringsaktørane innanfor maritim og offshore drift og vedlikehald, mellom anna auke tilgangen på kompetent personell (utdanning, mastergrad, doktorgrad, nye studium, lærlingplassar, undervisningskrefter) og styrkje omdømme og profil (utdanning, konferanse, møteplassar, styrkje industriprofilen i utdanningsklyngja i Bergen) Kontaktinformasjon: dagleg leiar Geir Storaas Norwegian Centre of Expertise Subsea NCE Subsea består av to einingar - ein forening og eit driftsselskap. Foreningen NCE Subsea er sett saman av alle partnarar og medlemmar. Dette inkluderer verksemder, kompetanseaktører og lokale styresmaktar. NCE Subsea Drift AS eigest av Høgskolen i Bergen. Christian Michelsen Research, SINTEF og Høgskolen i Bergen utgjør fasilitator for dagleg drift og forretningsførsel av NCE Subsea. Føremål med NCE Subsea er å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet. For at undervannsindustrien

19 18 i denne regionen skal kunne fortsette å være verdensledende trenger den flere dyktige medarbeidere. Kontaktinformasjon: dagleg leiar Trond Olsen Landbrukstunet Kompetanse Føremål: medverke til å fremje rekruttering og kompetanse i landbruket i Hordaland, søkje samarbeid og ta del i næringa sitt samla arbeid på feltet, vere delaktige i samfunnskontakt og omdømmebygging, medverke til kunnskapsutvikling, organisasjonsbygging og aktivitet lokalt Kontaktinformasjon: dagleg leiar Tor Henrik Øye Kompetansesenteret for CNC og robot, Osterøy videregåande skule Verkstadbygget hausten 2010 Målet er å utvikla eit regionalt og eit nasjonalt ressurssenter for bruk av avanserte produksjonsmaskiner og robotar basert på eit nært samarbeid mellom Osterøy vidaregåande skule, lokalsamfunnet og lokalt og regionalt næringsliv. Å etablera 15 komplette undervisningsstasjonar med minst 3 robotceller for å kunna gje opplæring i bruk av moderne, datastyrte produksjonsmaskiner og robotar. Bakgrunn Hordaland er ein av dei fremste regionane nasjonalt og i europeisk samanheng innan maritim industri basert på ei sterk klynge innan CNC og robot. Gjennom Hordaland fylkeskommune sine næringsplanar er det presisert kor viktig det er med utdanning og kompetanseheving for å halda og styrka denne posisjonen. Utdanningstilbodet innan fagfeltet har lenge vore svakt både i Hordaland og elles i landet m.a. fordi relevant maskinutstyr har mangla. Osterøy har eit sterkt industrimiljø der det aller meste av produksjonen skjer på avanserte datastyrte maskiner. Industrien har lenge hatt mangel på faglært arbeidskraft, og skuleverket har ikkje hatt ressursar til å utdanna elevane på eit tilstrekkeleg høgt nivå. Dette har industrien på Osterøy gripe fatt i i samarbeid med Osterøy kommune og Osterøy vidaregående skule.

20 19 Osterøy vidaregåande skule har delteke i europeisk prosjekt (Leonardo, samarbeid innan fagopplæring under programmet livslang læring) innan CNC og robot først i form av eit prosjekt og dei har sidan gått over til å ha fast elevutveksling med Tyskland. Partnarar Osterøy Industrilag, Osterøy kommune og Osterøy vidaregåande skole Kontakt: avdelingsleiar Alf Einar Holdhus Osterøy videregåande skule

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer