Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar"

Transkript

1 Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga

2 Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og arbeidsliv i Hordaland fylke... 3 Samarbeid mellom skule og arbeidsliv der kommunen som skuleeigar er hovudaktør saman med næringsliv og andre... 5 Kompetanseprosjektet Nordhordland Handverk- og Industrilag... 5 Samarbeid skule næringsliv i Askøy kommune Askøymodellen... 5 Prosjekt Ka vil DU bli?... 6 Gode Sirklar AS... 6 Samarbeid skule arbeidsliv Stord... 6 Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS)... 7 Samarbeid skule næringsliv i Kvinnherad... 7 Nettverkssamarbeid skule næringsliv i Odda og Ullensvang samarbeidsavtale... 8 Samarbeid skule arbeidsliv Kvam... 9 Koordinatornettverk... 9 VilVite-senteret... 9 Opplæringskontor og yrkesmesser Yrkeslabyrinten Oversikt opplæringskontor registrerte ved Fagopplæringskontoret i Hordaland Yrkesmesser i Hordaland Næringsråd/næringsforeiningar Næringsalliansen NHO Næringsliv i skolen Ungt entreprenørskap Hordaland Enkeltbedrifter Spesifikke fag- og næringsrelaterte tiltak med føremål å auke rekrutteringa Prosjektet Rekruttering til marin sektor Rekrutteringsprosjektet Prosjektet Grunnkompetanse Yrkesfagleg grunnutdanning Uptime Centre of Competence Norwegian Centre of Expertise Subsea Landbrukstunet Kompetanse Kompetansesenteret for CNC og robot, Osterøy videregåande skule kom-an.no Regionale samarbeidsråd Utviklingsselskap Næringshagar og inkubatorar Offentlege statlege og regionale aktørar Hordaland fylkeskommune Fagopplæringskontoret Hordaland fylkeskommune, vaksenopplæring Hordaland fylkeskommune, Oppfølgings- og pedagogisk psykologisk teneste i vidaregåande skule (OT/PPT) Hordaland fylkeskommune, Senter for yrkesrettleiing (mittyrke.no) Kommunenes Sentralforbund, Region Vest-Norge (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) Ny GIV NAV Hordaland Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

3 Aktørar og tiltak retta mot studentar og høgare utdanning Utdanning i Bergen Karrieresenteret i Bergen Bergen Karrierenettverk Springbrettet Rafto-stiftinga

4 3 Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og arbeidsliv i Hordaland fylke Hordaland fylkeskommune, ved Senter for yrkesrettleiing i Hordaland (mittyrke.no), prøver i dette dokumentet å gje ei oversikt over aktørar i Hordaland som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og arbeidsliv. Bakgrunnen for aktørkartet er eit møte i Næringsalliansen sitt arbeidsutval 18. juni I referatet kjem det fram at: «Det fremstår vanskelig for Næringsalliansen å ta en mer aktiv rolle i det som er et uoversiktlig landskap av gode aktører i dag. Senter for Yrkesrettleiing v/ Kjell Helge Kleppestø tar på seg arbeidet med å utarbeide et aktørkart.» Det er valt å leggje særleg vekt på samarbeidet mellom arbeidslivet og skular i grunn- og vidaregåande opplæring. Likevel jobbar fleire aktørar òg med studentar og institusjonar innan høgare utdanning, både generelt og spesielt. Vi gjev her ei oversikt over prosjekt eller faste tiltak og prøver å identifisere dei ulike aktørane i desse. Vidare viser vi kva aktørane sjølve seier om føremålet med arbeidet, aktivitetar og eventuelle andre samarbeidspartnarar i arbeidet. Det er tydeleg stor aktivitet rundt i fylket, og forhåpentlegvis gjev dette aktørkartet òg verknader i form av: å lette moglegheitene til deltaking i og å kunne gjere seg nytte av arbeidet på feltet å få ei betre koordinering og ressursutnytting av samarbeidet mellom skule og arbeidsliv eit læringsutbytte gjennom utveksling av kunnskap om aktivitetar og samarbeid Aktørane og aktivitetane er mange og mangfaldige. Nokre aktørar har samarbeid mellom skule og arbeidsliv som primæroppgåve medan andre har det som ei av fleire arbeidsoppgåver. Det kan innebere arbeid knytt til både opplæringssektoren og til næringsutvikling eller med hovudvekt på éin av desse. Samarbeid mellom skule og arbeidsliv femner om både direkte samarbeid om yrkes- og utdanningsrettleiing for elevar og om vektlegging av rekruttering til spesielle bransjar eller regionar for å synleggjere og mogleggjere framtidig nærings-liv og -utvikling. Hordaland fylkeskommune har ansvaret for mellom anna vidaregåande opplæring og å leggje til rette for regional utvikling. Dei regionale utviklingsoppgåvene femner mellom anna om fylkesplanlegging og næringstiltak. Fylkeskommunen skal òg vere er ein aktør som går att i mange av tiltaka.

5 4 Det er valt ikkje å omtale i detalj alle grunn- og vidaregåande skular i fylket. Både dei offentlege og private skulane i Hordaland er kjende og det er underforstått at dei er sentrale aktørar. Kvar skule har òg sine eigne tiltak for samarbeid med arbeidslivet. Føremålet med dette dokumentet er eit forsøk på å lage ei oversikt over dei aktørane skulane kan vende seg til og generelt gje ei betre oversikt over arbeidet på feltet. Ein tilleggseffekt er sjølvsagt at offentleg og privat arbeidsliv i fylket som ønskjer å ta del, men ikkje veit nok om aktørane, vil oppleve dette som ein nyttig vegvisar for aktivitetar dei kan vere med på. Vi vedgår at det i dette dokumentet i denne utgåva kan mangle informasjon om relevante aktørar eller tiltak i fylket. Det kan òg vere vi har framstilt aktørar på uriktig vis og det ber vi om orsak for. Vi ber om at informasjon om dette vert formidla til Senter for Yrkesrettleiing slik at dokumentet kan oppdaterast og trykkast opp i reviderte utgåver. Aktørane som her er nemnd vil få tilsendt ei utgåve og vi ber om at de tar kontakt ved ønskje om endringar Det kan òg vere grunnlag for ein diskusjon med dei ulike aktørane om det i Hordaland skal setjast i gang ein diskusjon om meir heilskapleg struktur på dette feltet der dei ulike regionane får ei aktiv og viktig rolle. Senter for Yrkesrettleiing har ikkje ønske om å meine noko om det ved dette dokumentet, men søkjer å få fram informasjon om alt det gode arbeidet i Hordaland fylke. Synleggjering er viktig for alle og Senter for Yrkesrettleiing har berre gode intensjonar med å lage dette dokumentet. 1.utgåve, Bergen januar 2013 Kjell Helge Kleppestø leiar Senter for Yrkesrettleiing Tore Muren seniorrådgjevar Trond Lygre seniorrådgjevar Denne rapporten, og kontaktinformasjon til Senter for Yrkesrettleiing, finn du i elektronisk utgåve via denne lenka:

6 5 Samarbeid mellom skule og arbeidsliv der kommunen som skuleeigar er hovudaktør saman med næringsliv og andre Kompetanseprosjektet Nordhordland Handverk- og Industrilag Aktørar: Prosjektet er eit initiativ frå Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL), men er betalt 50 prosent av Hordaland fylkeskommune og 50 prosent av kommunane i Nordhordland. NHIL er ansvarleg for gjennomføringa. Det er oppretta ei eiga styringsgruppe for stillinga og der er fylket, kommunane, næringslivet og NHIL representerte. Føremål og aktivitetar: Mange av hovudaktivitetane i prosjektet er knytte til faget utdanningsval på ungdomstrinnet. Hovudføremålet er å gje elevane betre kunnskap om yrkesval mellom anna gjennom hospitering i vidaregåande skule og målretta yrkespraksis i lokale bedrifter. Alt dette må leggjast til rette for og koordinerast. Dei bruker mellom anna logistikkverktøyet på Andre samarbeidspartnarar: Osterøy Industrilag / Industrikonsulenten på Osterøy, Osterøy kommune, Osterfjord Næringssamarbeid og vidaregåande skular i Nordhordland og på Osterøy. Kontaktinformasjon: kompetansekoordinator Vivian Kårbø Samarbeid skule næringsliv i Askøy kommune Askøymodellen Aktørar: Askøy kommune, Askøy Næringslivsforening og Askøy videregående skole Føremål: Arbeidet skal betre samordninga av aktivitetar knytte til skule og arbeidsliv og synleggjere at næringslivet og kommunen ønskjer å jobbe saman for rekruttering og yrkes- og utdanningsrettleiing. Aktivitetar: Offentlege og private verksemder held informasjonsmøte på skulane, utprøving i vidaregåande skule, utprøving i arbeidslivet (fagdag, arbeidsveke), arrangement av messer og konferansar. Bruk av nettbaserte formidlingsverktøy for utprøving skule arbeidsliv mittyrke.no. Askøy kommune har politisk vedtak på arbeidet og frikjøper rådgjevarar i ungdomsskulen i totalt 50 prosent stilling som koordinatorar. Samarbeidspartnarar: Askøy kommune (mellom anna med grunnskulane), Askøy vidaregåande skole, vidaregåande skular i Bergens-området, Sotra vidaregåande skule, næringslivet på Askøy Kontaktinformasjon: koordinator Arnhild Christiansen og næringssjefen i Askøy kommune https://www.askoy.kommune.no/modules/articlecategory.aspx?objecttype=category &Category.ID=3714

7 6 Prosjekt Ka vil DU bli? Aktørar: Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Føremål: få til ei samarbeidsordning mellom alle skular med ungdomstrinn i Bergen kommune som legg til rette for at elevar får prøve ut yrke og utdanningsprogram. Samarbeidspartnarar: rundt 80 verksemder, opplæringskontor, grunnskular og vidaregåande skular, Hordaland fylkeskommune (Senter for Yrkesrettleiing) Aktivitetar: utprøving av utdanningsprogram i vidaregåande skule via mittyrke.no og utprøving av arbeidslivet organisert gjennom fagdag for grunnskuleelevar. Prosjektet er 3-årig, og det er ei stilling knytt til prosjektet. Kommunen og fylkeskommunen betaler 50 prosent kvar. Kontaktinformasjon: prosjektleiar Aase Bergmann https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/personalrommet/9417/article Gode Sirklar AS Aktørar: kommunane Fjell, Sund og Øygarden med grunnskular, Sotra vidaregåande skule, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, verksemder i kommunane Føremål: Gjennom Gode Sirklar AS skal regionen få tilført forskingsbasert kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå med tre hovudsatsingsområde: næringsutvikling, utdanning og stadutvikling. Aktivitetar: prosjektoppstart, nettverksbygging, konferansearrangement, etter- og vidareutdanning, involvering av barnehagar og skular i meir praksisnær læring Samarbeidspartnarar: Utdanningsdirektoratet (UDIR), SINTEF Kontaktinformasjon: dagleg leiar Sigmund Kvernes Samarbeid skule arbeidsliv Stord Aktørar: Ungdomsskular, vidaregåande skular, Høgskolen Stord/Haugesund, Stord kommune, verksemder, Stord Næringsråd, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, opplæringskontor, Hordaland fylkeskommune (Fagopplæringskontoret Avdeling Stord, SYR), Atheno AS, SNU, Ungdomsrådet, NAV, PPT, barneskulane og barnehagane Føremål: få til ei meir praktisk opplæring, utdanne arbeidstakarar og arbeidsskaparar for eit framtidig arbeidsliv, planleggje og finne ordningar slik at alle ungdommar fullfører vidaregåande skule, gje kunnskap om næringslivet frå barnehage til høgskulenivå, lage tilpassa undervisning i høgskulen Aktivitetar: Arrangerer møte og seminar for aktuelle partar. Bruker mellom anna verktøyet mittyrke.no Kontaktinformasjon: Mariann Jacobsen Hilt:

8 7 Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) Aktørar: kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio Føremål: samarbeid innanfor helse, barnehage og skule, sosialtenesta, barnevern og politi om oppgåver som vert løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå Aktivitetar: arrangement, rådgjevarsamlingar/nettverk, koordinering, prosjekt, nettverksbygging, utgreiing. Nyttar mellom anna verktøyet mittyrke.no Kontaktinformasjon: dagleg leiar Jan Enerstvedt Samarbeid skule næringsliv i Kvinnherad Kvv Kompetanse Samarbeidspartnarar/aktørar: Teknologi og realfag i skulen (TERS), Møt skolen (samarbeid skule næringsliv), Hordaland fylkeskommune, Kvinnherad Næringsservice, Kvinnherad kommune, Ungt Entreprenørskap, Kvinnherad vidaregåande skule Føremål: Hovudprosjektet Kvv Kompetanse er planlagt gjennomført frå 1. august 2011 til 31. juli Kvinnherad vidaregåande skule skal stå fram som ein moderne, næringsorientert vidaregåande skule med høg kvalitet og kompetanse og gjennom KVV kompetanse vere ein attraktiv stad for vidare- og etterutdanning for arbeidslivet i regionen. Samarbeidet mellom skule og næringsliv skal vere med på å utdanne arbeidstakarar og arbeidsskaparar i eit framtidsretta og konkurransedyktig næringsliv i regionen. Kontaktinformasjon: prosjektleiar Brynjulf Lie TERS (Teknologi og realfag i skulen) er eit samarbeid mellom næringslivet i Kvinnherad, Kvinnherad kommune og Hordaland fylke ved Kvinnherad vidaregåande skule. Mål: å motivera elevar til å arbeida med og velgja realfag med tanke på rekruttering til næringslivet. TERS er organisert rundt ei prosjektgruppe med deltakarar frå grunnskulen, vidaregåande og universitetet i Bergen. Oppgåver: Nettverksarbeid og kompetanseutvikling av realfaglærara. Styrke kontakten med næringslivet. Inngå partnarskapsavtalar mellom skular og bedriftar. Stimulera til at skulane kan laga faste undervisningsopplegg med tilknytning til kompetansemåla for realfaga. Samarbeidspartnarar: Universitetet i Bergen, Rosendalstiftinga TERS I: , TERS II: Prosjektleiar TERS II: Lars Kallevik

9 8 Møt skolen Aktørar: Kvinnherad Næringsservice, Kvinnherad vidaregåande skule og Hordaland fylkeskommune Aktivitet og føremål: Eksterne førelesarar skal visa elevar og lærarar nye og banebrytande idèar og kunnskap frå felten. Ein førelesar skal formidla praktiske og nyttige tips frå arbeids-/industri-/ næringslivet. Det er også eit mål og skapa eit forum der elevar skal kunna knytta kontaktar ut i industrien og arbeids-/næringslivet. Næringslivsrepresentanten vil også kunna knytta kontaktar blant ungdomen, noko som på sikt kan gje bedriftene utdanna og motiverte arbeidstakarar. Ein vonar at ein med prosjektet vil vera med å inspirera og motivera ungdommar til å ta høgare utdanning. Lokale bedrifter får ein unik sjangse til å visa at det er mogeleg å lukkast. Ein vonar at dette vil vera bidragsytar til at elevane seinare vågar å satsa på eigne idear, og at dei kan sjå seg sjølv som framtidige gründerar. Mulighet for å danna nyttige nettverk av gjesteførelesrar frå arbeidslivet og lærarar. Kontaktinformasjon: Nettverkssamarbeid skule næringsliv i Odda og Ullensvang samarbeidsavtale Aktørar som har underteikna samarbeidsavtalen: Odda ungdomsskule, Hauso skule, Kinsarvik skule, Røldal skule, Odda vidaregåande skule, OT/PPT (Bergen nord, Hardanger og Voss, Hordaland fylkeskommune), Opplæringskontoret for Hardanger, SMB-verksemdene, New Boliden AS, TTI AS, Senter for yrkesrettleiing (Hordaland fylkeskommune), NAV Hordaland (Odda), Ullensvang herad og Odda kommune. Ungt Entreprenørskap i Odda og Jondal kommune er òg på veg inn i samarbeidet. Samarbeidet vert leidd av nettverksgruppa, og koordineringa av gruppa vert utført av Næringshagen i Odda AS. Føremål: Målsetjinga er å leggje best mogeleg til rette for at lokalsamfunnet vert involvert i opplæringa på ein meiningsfylt måte til beste for elevar i ungdomsskulen, vidaregåande skule, lærlingar og verksemder. Tilrettelagt samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv kan gje elevar innsyn i ulike arbeidsprosessar, praktisk arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet, og det kan medverke til arbeidet med entreprenørskap i opplæringa. Innsyn i dei endringane som skjer i nærings- og arbeidslivet, kan synleggjerast ved aktiv deltaking i nyskapande aktivitetar og entreprenørskap. Erfaringar frå lokalt nærings- og arbeidsliv kan medverke til at elevane får eit betre grunnlag for eit bevisst val av utdanning og yrke. I tillegg kan samspelet medverke til at opplæringa vert oppdatert i samsvar med behova i arbeidslivet. Kunnskap om organisasjonane i arbeidslivet kan medverke til utvikling av samfunnsengasjement og demokratisk deltaking. Aktivitetar: Arrangerer Yrkes- og utdanningsmessa i Odda. Bruker mellom anna verktøyet mittyrke.no Kontaktinformasjon: Næringshagen i Odda AS, May Søfteland

10 9 Samarbeid skule arbeidsliv Kvam Aktørar: Ytre Hardanger Opplæringskontor, Kvam herad og næringslivet generelt Føremål og aktivitetar: Nettverkssamarbeid for å koordinere og initiere samarbeid mellom skule og arbeidsliv. Kontaktinformasjon: Ytre Hardanger Opplæringskontor Koordinatornettverk Hordaland fylkeskommune ved Senter for yrkesrettleiing har teke initiativ til å etablere eit uformelt nettverk av kontaktpersonar knytte til nokre av dei samarbeidsprosjekta som er nemnde over. Vi kallar det koordinatornettverk. Vi inviterer aktuelle personar inn i nettverket etter kvart som vi vert kjende med at dei finst. Per dags dato er Vivian Kårbø (NHIL), Aase Bergmann (Bergen kommune), Arnhild Christiansen og Runa Nygård (Askøy kommune), May Søfteland (Næringshagen i Odda), Olaf Hernes (Ungt Entreprenørskap Odda), Inger Grete Strømme (Ungt Entreprenørskap Hordaland), Jan Enerstvedt (FOS) og Elin Klette og Kjellfrid Bøyum (Voss kommune) med. Vi arrangerer samlingar etter behov, og primærmålsetjinga med koordinatornettverket er erfaringsdeling. VilVite-senteret Aktørar/eigarar: Bergen kommune 29,56 % Hordaland fylkeskommune 19 % Universitetet i Bergen 19 % Høgskolen i Bergen 19 % Bergen Næringsråd 0,76 % Bergen Børsfond 8,45 % Kaffehuset Friele 4,22 % Samarbeidspartnarar: Samarbeidspartnarane til VilVite medverkar med økonomiske ressursar og kompetanse. Dei viser samfunnsengasjement gjennom å vere med på å skape eit tilbod som gjev verdi både i dag og i framtida. Barn og unge, skular og familiar har fått eit nytt aktivitetstilbod, eit tilbod som i neste omgang vil medverke til å sikre framtidig rekruttering til realfag. Hovudsamarbeidspartnarane til VilVite er Statoil og BKK. Installasjonspartnarar/samarbeidspartnarar er Sparebanken Vest, Bergens Rederiforening, NCE Subsea, Aker Solutions, Oceaneering, FMC Technologies, BIR, GC Rieber Fondene, Nansensenteret, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, Hordaland politidistrikt.

11 10 Føremål: rekruttere ungdom til å velje tekniske/naturvitskaplege utdanningar og yrke motivere fleire jenter til å velje realfagsutdanning hjelpe realfagslærarane ved å tilby modellar og pedagogiske opplegg for undervisninga gjennom å knyte utstillingane til undervisingsplan og Kunnskapsløftet forklare «kvardagsteknologi» og forsking på ein populærvitskapleg måte for vanlege folk stimulere til sjølvstendig tenking og sikre naturvitskapleg allmenndanning tilby kompetanseutvikling for lærarar byggje opp kompetanse innanfor formidling

12 11 Opplæringskontor og yrkesmesser Eit opplæringskontor er eit samarbeidsorgan mellom medlemsbedrifter som tek på seg ansvaret for opplæring av lærlingar innanfor ulike fagfelt. Det er det enkelte opplæringskontoret og lærlingen som inngår lærekontrakt, mens opplæringa vert gjennomført i éi eller fleire av medlemsbedriftene. Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen får skikkeleg opplæring i samsvar med fagplan for faget. I hovudsak tek opplæringskontoret seg av dei rutineprega administrative oppgåvene som følgjer med det å ha ein lærling. Opplæringskontoret har ansvar for å følgje opp lærlingane med evaluering undervegs i læretida. Opplæringskontora har òg ei veldig viktig rolle i å leggje til rette for best mogleg yrkesval og utdanningsrettleiing for ungdom og foreldre. I Hordaland finn ein svært mange opplæringskontor, og dei er litt ulike. Ein finn opplæringskontor etter bransje, fag og geografisk område. Somme dekkjer store geografiske område, andre mindre. Opplæringskontora gjer ein veldig viktig jobb med å informere om yrkesfag, og kontora er aktive samarbeidspartnarar i nettverk for samarbeid mellom skule og arbeidsliv både regionalt og ikkje minst lokalt. Føremål: Medlemsorganisasjon for verksemder med lærlingar. Yrkes- og utdanningsrettleiing for potensielle framtidige fagarbeidarar. Støtte opp under fagopplæring etter kap.11 i forskrift til lov om opplæring. Yrkeslabyrinten Foreininga Yrkeslabyrinten er ei foreining for opplæringskontor i Hordaland. Føremål: leggje til rette for best mogleg yrkesval og utdanningsrettleiing for ungdom og foreldre Aktivitetar: årleg arrangør av yrkesmessa «Yrkeslabyrinten» i Vestlandshallen Samarbeidspartnarar: 25 opplæringskontor som er medlemmer Kontaktinformasjon: prosjektleiar Randi Nordvik Toftevåg Oversikt opplæringskontor registrerte ved Fagopplæringskontoret i Hordaland Namn Poststad E-post BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. BERGEN BILBRANSJENS OPPL. KTR. - HAUGALANDET AS HAUGESUND BILBRANSJENS OPPL.KTR. AS BERGEN BILFAGENES OPPL.KTR. STORD A/S STORD BJØRGVIN OPPLÆRINGSKONTOR LAKSEVÅG BLIKKENSLAGERMESTRENES OPPL.KTR. BERGEN BLOMSTERDEKORATØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR OSLO BYGGMESTRENES SERVICEKONTOR AS BERGEN BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG- OG ANL.TEKNIKK BERGEN

13 12 FRISØRFAGETS OPPL.KTR. BERGEN HAUGALAND OPPLÆRINGSKONTOR BJOA HSO - HAUGAL. OG SUNNHL. OPPL.KTR. EL. SAGVÅG INDUSTRIENS FAGLIGE OPPLÆRINGSSENTER BERGEN KOM - OPPL.KTR. FOR MATFAGENE GREÅKER LIVE2LEARN OPPLÆRINGSKONTORET FOR SOTRA OG STRAUME ØYGARDEN MALER- OG BYGGTAPETSERM. OPPL.KTR. BERGEN MARITIMT OPPLÆRINGSKONTOR HAUGESUND MURERFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR BERGEN EIDSVÅG I ÅSANE NORSK SJØMATSENTER STIFTELSEN BERGEN OKEL BERGEN & OMEGN BERGEN OPPHEI - OPPL.KTR. FOR HEISFAG OSLO OPPL.KTR. FOR ANLEGG- OG BERGFAGENE EIDSVÅG I ÅSANE OPPL.KTR. FOR FISKERINÆRINGA SUNNHORDLAND BREMNES OPPL.KTR. FOR HARDANGER ODDA OPPL.KTR. FOR HESTE- OG HOVSLAGERFAGET LENA OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG BERGEN OPPL.KTR. FOR INDRE HORDALAND VOSS OPPL.KTR. FOR MEK. OG ELEKT.FAG I BØMLO RUBBESTADNES ET OPPL.KTR. FOR NORDHORDLAND ISDALSTØ OPPL.KTR. FOR NÆRINGSMIDDELFAG BERGEN OPPL.KTR. FOR OLJERELATERTE FAG STAVANGER OPPL.KTR. FOR RØRL.FAGET I ROGALAND STAVANGER OPPL.KTR. FOR RØRLEGGERFAGET VVS EIDSVÅG I ÅSANE OPPL.KTR. FOR SUNNHORDLAND HUSNES OPPL.KTR. FOR TEKOINDUSTRIEN HORDALAND BERGEN OPPL.KTR. I AUSTEVOLL STOREBØ OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNALE FAG STORD OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTFAGENE I SANDNES VEST STILLASENTRP. FORENINGS OPPLÆRINGSKONTOR BERGEN TRAKTORBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR LENA VERNEPLIKTSVERKET O.K. FORSVARET (vest) BERGEN VESTLANDSKE TAKENTREPRENØRERS OPPL.KTR. BERGEN YTRE HARDANGER OPPLÆRING NORHEIMSUND YTRE SUNNHORDLAND OPPL.KONT STORD Yrkesmesser i Hordaland Rotary arrangerer mange lokale yrkesmesser rundt omkring i Hordaland. Nokre av desse er det lang tradisjon for, og dei vert gjerne arrangerte i tilknyting til ein tettstad og/eller for ein heil kommune. I tillegg vert det kvart år arrangert nokre endå større messer, og det er fleire ulike aktørar som arrangerer desse. Bergen: Yrkeslabyrinten vert arrangert i Vestlandshallen kvar haust. Utdanning i Bergen arrangerer kvart skuleår ambulerande messer rundt til alle vidaregåande skular.

14 Odda og Ullensvang: Yrkes- og utdanningsmessa i Hardanger vert arrangert i Tyssedal kvar haust. Nordhordland: Yrkes- og utdanningsmessa for Nordhordland vert arrangert i Knarvik kvar haust. Kvinnherad: Yrkesmessa i Kvinnherad. Messa vert arrangert på Husnes kvar haust. Sunnhordland: Utdanningsmessa for Sunnhordland vert arrangert på Stord i januar kvart år. Tautdanning.no Tautdanning.no arrangerer utdanningsmessa si i tolv byar i Noreg. Ho går føre seg i Arenum i Bergen i februar kvart år. Askøy: Yrkesmessa på Askøy videregående skole vert arrangert av Askøy Rotary og Askøy Fenring Rotary. Tysnes: Tysnesmessa finn stad i Tysneshallen annakvart år. Austevoll: Yrkesmessa i Austevollshallen. Fusa: Fusamesso i Fusa vidaregåande skule Bjørnefjorden Region: Vil starte opp yrkesmesse på Os i

15 14 Næringsråd/næringsforeiningar Næringsråd/næringsforeiningar finst i mange kommunar og er medlemsbaserte organisasjonar, gjerne knytte til eit geografisk område. Felles for dei er at dei arbeider for interessene til medlemmene i ei rekkje spørsmål, gjerne spesielt retta mot politikk og næringsutvikling og arbeid med rekruttering. Desse organisasjonane er viktige partar i lokale samarbeid med skulane. I mange delar av fylket er dei aktive aktørar i lokale nettverk eller prosjekt. Vi nemner ikkje alle her, men viser til Næringsalliansen Næringsalliansen Næringsalliansen vart etablert i 2008 av ti ulike næringsforeiningar i Hordaland. Avtalen dei inngjekk, gjev foreiningane meir kraft i påverknadsarbeidet, særleg regionalt og nasjonalt. Fleire næringsforeiningar har i mange år samarbeidd om ulike saker. Frå 2005 har foreiningane arbeidd gjennom forumet Regionale næringsorganisasjoner. I dag tel Næringsalliansen 14 uavhengige næringsforeiningar. Avtalepartane er einige om å gå inn i eit forsterka og inkluderande samarbeid mellom dei private næringsforeiningane i regionen, med spesiell vekt på utvalde regionale næringspolitiske saker. Føremål: Avtalepartane/foreiningane har fire hovudmål for samarbeidet: Meir kraft i påverknads-/lobbyarbeidet, særleg regionalt og nasjonalt Felles organisert talerøyr overfor Business Region Bergen Opptre samla i utvalde saker, mellom anna som høyringsinstans Utveksling av kunnskap og erfaringar og nettverksdeling Konkrete hovudsaker: Transport og kommunikasjon Regional transportanalyse, Bergenspakke 3 og Kyststamvegen E39 (med HordFast). Tilrettelegging for næringsutvikling Tilgang på næringsareal med regional næringsarealanalyse Samarbeid og dialog med Business Region Bergen Styrkt samarbeid med høgare utdanning og forsking Regional attraktivitet og tilgang på kvalifisert arbeidskraft Betre samarbeid mellom skule, utdanning og næringsliv Aktørar: Desse næringsforeiningane er med i samarbeidet: Arna Næringsforum Askøy Næringslivsforening Austevoll Næringsråd Bergen Næringsråd Etne Næringsutvikling Fusa Næringslivslag Hardanger Næringsråd Kvam Næringsråd Nordhordland Handverk- og Industrilag

16 15 Osterøy Industrilag Samnanger Næringsforum Stord Næringsråd Vaksdal Næringsselskap Vest Næringsråd Kontaktinformasjon: Martin Larsen Hirth, Bergen Næringsråd NHO Næringsliv i skolen NHO Hordaland er det lokale servicekontoret til NHO i Hordaland. Føremål: Hovudoppgåva til NHO Hordaland er å drive lokalt opinionsskapande arbeid, påverke lokale og regionale styresmakter og gje råd til medlemmene i nærområdet. NHO sentralt har òg eit program som heiter NHO Næringsliv i skolen. Dei ønskjer å medverke til at elevar og studentar får større innsikt i den rolla næringslivet har som verdiskapar, og eit betre grunnlag for yrkes- og utdanningsval. Vidare ønskjer dei å stimulere skular og bedrifter til å inngå partnarskapsavtalar baserte på eit langsiktig og forpliktande samarbeid med klart definerte mål for begge partar. Dei ønskjer å stimulere til betre samanheng mellom teori og praksis i opplæringa, at skulen blir ein integrert del av lokalmiljøet, at elevane får betre føresetnader for framtidig utdannings- og yrkesval, at barn og unge får kjennskap til dei krava dei vert stilte overfor i arbeidslivet, og til kompetansebygging for lærarar. Ungt entreprenørskap Hordaland «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Vi skaper kultur for entreprenørskap.» UE Hordaland vart etablert i 2001 og er ein sjølvstendig organisasjon med eige styre og med kontor i Bergen, Sunnhordland og Hardanger. Aktørar: Hovudsamarbeidspartnarar er Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, NHO Hordaland, Bergen kommune og Sparebanken Vest. Føremål og aktivitetar: Ei rekkje kommunar har teikna medlemsskap i Ungt Entreprenørskap Hordaland. Medlemskapen inneber avtale om kursing av elevar, lærarar og eksterne rettleiarar for dei programma som er aktuelle, og særskilt støtte og oppfølging frå UE Hordaland. Det er eigne program for grunnskulen, vidaregåande skule og høgare utdanning. Entreprenørskap startar i skulen, og for å sikre kontinuitet i arbeidet har dei utvikla Progresjonsmodellen. På dei ulike trinna ligg det mange program som alle har til felles at dei fremjar kreativitet og skaparglede. Kontaktinformasjon: dagleg leiar Inger Grete Strømme

17 16 Enkeltbedrifter Det finst ei lang rekkje verksemder i Hordaland som samarbeider med lokale skular utan at dei er med i noko prosjekt. Det gjeld både små enkeltføretak og store konsern. Det ville vore spennande å samle inn alle gode aktivitetar og opplegg som er i bruk, som ein ressursbank for andre, men det vert nok eit for stort arbeid i denne omgangen. Spesifikke fag- og næringsrelaterte tiltak med føremål å auke rekrutteringa Vi har identifisert ei rekkje prosjekt som eksplisitt har som føremål å drive rekruttering til ulike bransjar eller føremål, i tillegg til andre aktivitetar. Prosjektet Rekruttering til marin sektor Føremål med arbeidet: Rekruttering til marin sektor Aktivitetar: styre og koordinere delprosjekta ved dei ulike vidaregåande skulane Samarbeidspartnarar: Austevoll vidaregåande skule, Fusa vidaregåande skule, Sandsli videregående skole, kommunane Fjell, Sund og Øygarden ved ungdomsskulane, Gode Sirklar AS, Opplæringskontoret for fiskerifag, FHL/næringa, Norsk Sjømatsenter, Sett Sjøbein, Hordaland fylkeskommune Prosjektleder; Bjørg Samuelsen, Norsk Sjømatsenter Kontaktinformasjon: prosjektansvarlig Trond Wahl, Hordaland fylkeskommune Rekrutteringsprosjektet Aktørar: Opplæringskontoret i Nordhordland, Nordhordland Industrilag, Region Nordhordland Utviklingsselskap IKS og bransjane (elektrikarfaget og helsefaget), vidaregåande skular i Nordhordland Føremål og aktivitetar: Å sikre framtidig rekruttering til lokalt næringsliv og sørgje for kvalitativ god fagopplæring i lokalmiljøet. Synleggjering av Opplæringskontoret i Nordhordland og fagutdanninga, særleg vekt på å utvikle og prøve ut spesifikke rekrutteringsmodellar for fagområda elektrikarfaget, helsefaget og tømrarfaget før eventuell vidare overføring og implementering i andre fag. Kontaktinformasjon: Lillian Vabø Mongstad, Opplæringskontoret i Nordhordland.

18 17 Prosjektet Grunnkompetanse Yrkesfagleg grunnutdanning Føremål: tilrettelagt skuleløp for elevar som skal oppnå opplæringskontrakt som lærekandidat i arbeidslivet. Det viktige er at utdanninga gir grunnlag for framtidig lønna arbeid innan for fagområdet. Aktivitetar: Fagopplæringskontoret starta i 2010 eit prosjekt i samarbeid med fem skular (no tre) som skal sjå på korleis ein skal auke bruken av lærekandidatordninga. Opplæringa tar utgangspunkt i kompetansemåla til læreplanen i faget, men kan ved reduksjon av antall kompetansemål tilpassast kvar einskilde elev. Dette betyr at det er kandidatens føresetnader og bedrifta sin produksjon som setter rammer for opplæringa. Lærekandidatordninga er mogeleg innan alle fag, men det er opptil kvar einskilde lærebedrift om dei har trong for ein slik opplæringsordning. Grunnkompetanse - Yrkesfaglig grunnutdanning er ein modell der elevene utplasserast i bedrift allereie i skuledelen og det er veldig avgjerande at bedrifta har fått prøve ut eleven for at den skal teikne opplæringskontrakt med lærekandidaten. Samarbeidspartar: Årstad videregående skole, Olsvikåsen videregående skole, Knarvik vidaregåande skule, Fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune didat/ Kontaktinformasjon: Elbjørg Fjeldsbø, Hordaland fylkeskommune Uptime Centre of Competence Aktørar: Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, NCE Subsea, HOG Energi, Maritimt Forum, Business Region Bergen (BRB), CMR, Høgskolen i Bergen (HiB), Aker Solutions, Aibel, Bergen Group, Reinertsen, Siemens, Odfjell Drilling, CGGVeritas Eidesvik, Rolls-Royce, Det Norske Veritas, Deloitte Føremål: leggje til rette for samarbeid om forsking, teknologi- og næringsutvikling som kan stimulere og medverke til auka konkurransekraft og entreprenørskap mellom næringsaktørane innanfor maritim og offshore drift og vedlikehald, mellom anna auke tilgangen på kompetent personell (utdanning, mastergrad, doktorgrad, nye studium, lærlingplassar, undervisningskrefter) og styrkje omdømme og profil (utdanning, konferanse, møteplassar, styrkje industriprofilen i utdanningsklyngja i Bergen) Kontaktinformasjon: dagleg leiar Geir Storaas Norwegian Centre of Expertise Subsea NCE Subsea består av to einingar - ein forening og eit driftsselskap. Foreningen NCE Subsea er sett saman av alle partnarar og medlemmar. Dette inkluderer verksemder, kompetanseaktører og lokale styresmaktar. NCE Subsea Drift AS eigest av Høgskolen i Bergen. Christian Michelsen Research, SINTEF og Høgskolen i Bergen utgjør fasilitator for dagleg drift og forretningsførsel av NCE Subsea. Føremål med NCE Subsea er å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet. For at undervannsindustrien

19 18 i denne regionen skal kunne fortsette å være verdensledende trenger den flere dyktige medarbeidere. Kontaktinformasjon: dagleg leiar Trond Olsen Landbrukstunet Kompetanse Føremål: medverke til å fremje rekruttering og kompetanse i landbruket i Hordaland, søkje samarbeid og ta del i næringa sitt samla arbeid på feltet, vere delaktige i samfunnskontakt og omdømmebygging, medverke til kunnskapsutvikling, organisasjonsbygging og aktivitet lokalt Kontaktinformasjon: dagleg leiar Tor Henrik Øye Kompetansesenteret for CNC og robot, Osterøy videregåande skule Verkstadbygget hausten 2010 Målet er å utvikla eit regionalt og eit nasjonalt ressurssenter for bruk av avanserte produksjonsmaskiner og robotar basert på eit nært samarbeid mellom Osterøy vidaregåande skule, lokalsamfunnet og lokalt og regionalt næringsliv. Å etablera 15 komplette undervisningsstasjonar med minst 3 robotceller for å kunna gje opplæring i bruk av moderne, datastyrte produksjonsmaskiner og robotar. Bakgrunn Hordaland er ein av dei fremste regionane nasjonalt og i europeisk samanheng innan maritim industri basert på ei sterk klynge innan CNC og robot. Gjennom Hordaland fylkeskommune sine næringsplanar er det presisert kor viktig det er med utdanning og kompetanseheving for å halda og styrka denne posisjonen. Utdanningstilbodet innan fagfeltet har lenge vore svakt både i Hordaland og elles i landet m.a. fordi relevant maskinutstyr har mangla. Osterøy har eit sterkt industrimiljø der det aller meste av produksjonen skjer på avanserte datastyrte maskiner. Industrien har lenge hatt mangel på faglært arbeidskraft, og skuleverket har ikkje hatt ressursar til å utdanna elevane på eit tilstrekkeleg høgt nivå. Dette har industrien på Osterøy gripe fatt i i samarbeid med Osterøy kommune og Osterøy vidaregående skule.

20 19 Osterøy vidaregåande skule har delteke i europeisk prosjekt (Leonardo, samarbeid innan fagopplæring under programmet livslang læring) innan CNC og robot først i form av eit prosjekt og dei har sidan gått over til å ha fast elevutveksling med Tyskland. Partnarar Osterøy Industrilag, Osterøy kommune og Osterøy vidaregåande skole Kontakt: avdelingsleiar Alf Einar Holdhus Osterøy videregåande skule

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Skule - OPPL AVD. Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014

Skule - OPPL AVD. Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Skule - OPPL AVD Arkivnr: 2014/16238-1 Saksbehandlar: Tore Muren Saksframlegg Saksgang UTVAL Møtedato Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Etablering av karrieresenter i Hordaland

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE Rådgjevarkonferansen 6. og 7.11.2012 Hotel Alexandra KVIFOR «PARTNARSKAP FOR KARRIERE»? Styresmaktene forventar at «Partnarskap for karriererettleiing»

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning - eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune jobbar med

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samling med kommunane 4.juni 2013

Samling med kommunane 4.juni 2013 Samling med kommunane 4.juni 2013 Kompetanse og kvalitet i barnehagesektoren v. Fylkesmannen 1 GLØD Hordaland 2012-13 Sunnhordland: Nordhordland: Astri Måkestad Sylvi - Ann Hanstveit Voss/Hardanger: Jorunn

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan.

UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND O S F UTDANNINGSVAL Lokal læreplan Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. Vedtatt i Styringsgruppa 24.6.16. 0 INNHALD 1 FORMÅL... 1 2 SÆRPREG

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Fagleg nettverk mellom kommunane, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND FOS HANDLINGSPLAN 2014-2015 Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage Oppdatert 18.09.2014 HANDLINGSPLAN 2015/2015 ORGANISASJON STYRINGSGRUPPA :

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

Sogn regionråd vedtok i møtet 12.9.2014 partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i Sogn.

Sogn regionråd vedtok i møtet 12.9.2014 partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i Sogn. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Sakshandsamar: Karina Nerland Tlf: 57 62 96 14 Vår ref. 14/2874-4 Dykkar ref. Dato 08.10.2014 Kommunane i Sogn regionråd Partnerskapsavtale for styrka psykisk helse

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

1. Forord s. 1. 2. Innhaldsoversyn s. 2. 3. Innleiing s. 3. 4. Arbeidsområde s. 4. 5. Internt utviklingsarbeid s. 10. 6. Vedlegg

1. Forord s. 1. 2. Innhaldsoversyn s. 2. 3. Innleiing s. 3. 4. Arbeidsområde s. 4. 5. Internt utviklingsarbeid s. 10. 6. Vedlegg RAPPORT 2008 FORORD Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) og ingen sto igjen seier mellom anna at OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlige veikskapar ved det norske systemet for yrkesrettleiing,

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

PROGRAMFAG. TIL VAL PÅ UNGDOMSTRINNET (PTV) Utkast til lokal læreplan i utprøvingsperioden 2007/2008. Dette er FOS kommunane:

PROGRAMFAG. TIL VAL PÅ UNGDOMSTRINNET (PTV) Utkast til lokal læreplan i utprøvingsperioden 2007/2008. Dette er FOS kommunane: PROGRAMFAG TIL VAL PÅ UNGDOMSTRINNET (PTV) Utkast til lokal læreplan i utprøvingsperioden 2007/2008 Innhald: 1. Innleiing 2. Særpreg for faget 3. Kompetansemål 4. Grunnleggjande dugleikar 5. Forslag til

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune FORORD Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyre den 11.12.2008 Det ligg føre eit kommunestyrevedtak på at talet på lærlingar i kommunen til ei kvar tid skal vere tre. Masfjorden

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13 Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider Askvoll 02.10.13 Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: KS, Virke og Spekter Finansierast av Helsedirektoratet, Forankra

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane Befolkningsutvikling Endring i næringsstruktur Skapa nye arbeidsplassar Arbeidskraft Kva type arbeidskraft Kva gjer me?

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer