Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF"

Transkript

1 Kontrakt nr 10/633 Kollektivtrafikk buss Tromsø-området mellom Troms fylkestrafikk FKF (heretter kalt Oppdragsgiver) og Nobina Norge AS (heretter kalt Operatør) organisasjonsnr.: Kontrakten består av dette kontraktsskjemaet samt følgende kontraktsdokumenter: Konkurransegrunnlag Vedlegg A Kravspesifikasjon - vedlegg A1 Vognskjema - vedlegg A2 Godsregulativ - vedlegg A4 Oversikt over underoperatører - vedlegg A5a Første linjes vedlikehold, billettsystem - vedlegg A5b Drift og vedlikehold, billettutstyr (utrykt vedlegg) - vedlegg A5c Serviceintervaller, billettsystem Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår - vedlegg B1 Oversikt over ansatte - vedlegg B2 Oversikt over særavtaler for de ansatte - vedlegg B3 Etiske krav Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår - vedlegg C1 Oppdragsgivers økonomiske prinsipper ved brutto anbudskontrakter Vedlegg D Pris- og tilbudsskjema Vedlegg E Rutetabeller (lagt ut på ) Vedlegg F Standardformular for bankgaranti Vedlegg G HMS-skjema Referat fra Tilbudskonferanse datert Spørsmål og svar nr. 1 datert Spørsmål og svar nr. 2 datert Spørsmål og svar nr. 3 datert Spørsmål og svar nr. 4 datert Spørsmål og svar nr. 5 datert Spørsmål og svar nr. 6 datert Spørsmål og svar nr. 7 datert Spørsmål og svar nr. 8 datert Spørsmål og svar nr. 9 datert

2 Kontraktsskjema side 2 av 2 Spørsmål og svar nr. 10 datert Endringsbrev nr. 1 datert Endringsbrev nr. 2 datert Endringsbrev nr. 3 datert Endringsbrev nr. 4 datert Endringsbrev nr. 5 datert Liste over videre informasjon på Doffin Oversikt over undertransportører, dagens operatør Antall reiser 2010 Kontanter på buss Spesifikasjon bussdepot - Vedlegg 1 oversikt over areal til oppstilling, parkering, adkomst, kontorbygg, gassanlegg - Vedlegg 2 tegning 1.etg. kontorbygg - Vedlegg 3 tegning 1.etg. kontorbygg med markering av areal som oppdragsgiver skal leie ut (ikke til operatørs disposisjon) - Vedlegg 4 - tegning 2.etg. kontorbygg - Vedlegg 5 - tegning kjeller kontorbygg - Vedlegg 6 - oversikt over fellesutgifter Referat fra befaring bussdepot på Gimle datert Bussdepot inventar og utstyr Bussdepot utkast til leiekontrakt mellom oppdragsgiver og operatør Tilbud fra Nobina Norge AS datert Følgende deler av tilbudet er medtatt i dette kontraktsdokument (øvrige deler er utrykte vedlegg): Tilbudsbrev fra Nobina Norge AS av Garantierklæring utstedt av atradius datert Vedlegg A1 til Kravspesifikasjon vognskjema Vedlegg D - Prisskjema Kontrakten er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av partene beholder et eksemplar hver. Sted/Dato: Sted/Dato: For Oppdragsgiver For Operatør Styreleder Direktør

3 Saksnummer: 10/ 633 KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE 4. UTLYSNINGSRUNDE: Tromsø-området Konkurransegrunnlag oppdatert versjon etter endringer hittil i anbudsperioden. For oppdragsgiver Tromsø, Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt A. Bones prosjektleder

4 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET KORT BESKRIVELSE AV OPPDRAGET KUNNGJØRING AV KONKURRANSEN TIDSPLAN DEFINISJONER LØYVE OPPDRAGSGIVER OPPBYGGING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN REGLER FOR KONKURRANSEN TILGANG TIL KONKURRANSEDOKUMENTENE TILLEGGSOPPLYSNINGER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON RETTELSER, SUPPLERINGER ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET TILBUDSKONFERANSE TILBUDET TILBUDSÅPNING BEHANDLING AV TILBUDET AVVISNING AV LEVERANDØRER OG TILBUD AVLYSNING OPPLYSNINGSPLIKT OFFENTLIGHET TAUSHETSPLIKT FORBUD MOT AT OPPDRAGSGIVERENS ANSATTE DELTAR I KONKURRANSEN HABILITET KVALIFIKASJONSKRAV GENERELT OM KVALIFIKASJONSKRAV OBLIGATORISKE OG UFRAVIKELIGE KRAV LEVERANDØRENS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING LEVERANDØRENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET LEVERANDØRENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER KONTRAKTSINNGÅELSE- OG TILDELING TILDELINGSKRITERIUM KONTRAKTSINNGÅELSE TILBUDETS INNHOLD OG ORGANISERING ORGANISERING AV TILBUDET TILBUDSBREV OVERSIKT OVER VEDLEGG: Side 2 av 16

5 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune 1 Oppdraget Troms fylkeskommune ved Samferdselsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til åpen anbudskonkurranse på kollektivtransporttjenester med buss for rutepakke Tromsø-området (rutepakke 6). 1 Troms fylkeskommune kan delegere myndighet til å foreta innkjøp av kollektivtrafikk til foretak/ selskap. Oppdragsgiver er derfor å forstå som Troms fylkeskommune eller selskap/ foretak med delegert myndighet til å foreta innkjøp av kollektivtrafikk i Troms fylke. Det er vedtatt at det skal etableres et fylkeskommunalt administrasjonsselskap for kollektivtrafikken. Foretaket skal ligge på Finnsnes, og forventes å være etablert i løpet av første halvår Foretaket er nå etablert og er i en oppstartsfase. Adresse: Hersvik 7, 9300 Finnsnes. 1.1 Kort beskrivelse av oppdraget Troms fylkesting har fattet vedtak om anbud i sakene 42/07 og 27/08. Saksfremlegg og protokoll fra møtene finnes på fylkeskommunens internettside eller kan bestilles på e-post Det bes om tilbud på følgende rutepakke: Rutepakke 6 Tromsø-området Omfatter kollektivtransport med buss i kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy. Rutepakke 6 utgjør rutekilometer pr år ( helårsdrift). Kontraktsperioden er satt til seks år, perioden I tillegg kommer en opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten i opp til tre år, med ett år av gangen (1+1+1). Dersom ikke kontrakt er inngått innen forskyves oppstart til Kontraktsperioden forskyves tilsvarende. I tillegg til oppdragsgivers opsjon på å forlenge kontrakten, stiller oppdragsgiver krav til tilbydere om å levere tilbud på følgende opsjon (30 hybridbusser er lagt inn som ordinært krav): 30 gassbusser fra Se Konkurransegrunnlagets pkt. 4, vedlegg A pkt og 4.2.3, samt vedlegg D Prisskjema for beskrivelse og krav til opsjonen. 1.2 Kunngjøring av konkurransen Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen (Dokument ID ) og for EØS-området i Official Journal of the EC, TED (Tenders Electronic Daily). 1 Første utlysningsrunde bestod av rutepakkene 1. Nord-Troms og 2. Regionrutene. Andre utlysningsrunde bestod av rutepakkene 3. Midt-Troms og 4. Senja. Tredje runde bestod av rutepakke 5. Sør-Troms. Side 3 av

6 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune 1.3 Tidsplan Det er satt opp en foreløpig tidsplan for prosessen frem til vedståelsesfristens utløp: Aktivitet Frist/ periode Kunngjøring av konkurransen Primo desember 2010 Frist for påmelding til tilbudskonferanse Tilbudskonferanse Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist kl Tilbudsåpning kl Informasjon om valg av operatør April / mai 2011 Klagefrist 14 dager fra informasjon om valg av operatør Kontraktsinngåelse juni 2011 Vedståelsesfrist 6 måneder fra tilbudsfristens utløp Oppstart av kontrakten er Dersom ikke kontrakt er inngått innen forskyves oppstart til Definisjoner Med tilbyder/ leverandør forstås et transportselskap som deltar i konkurransen om å bli operatør på den utlyste rutepakken. Med operatør forstås den/ de tilbyder(e) som tildeles kontrakt. Med underoperatør forstås transportselskap som tilbyder/ operatør ønsker å benytte for å utføre hele eller deler av oppdraget. Med oppdraget forstås utførelse av ruteproduksjon slik det er beskrevet i anbudsdokumentasjonen. 1.5 Løyve Troms fylkeskommune tildeler operatør de nødvendige løyver for persontransport i rute. Innlevering av tilbud er samtidig å forstå som søknad om løyve for kollektivtrafikk med buss. Operatør bærer risikoen for at vilkårene for å få tildelt løyve er oppfylt. Dersom ikke vilkårene er oppfylt kan tildeling bli annullert og ny tildeling bli foretatt. 1.6 Oppdragsgiver Troms fylkeskommune er politisk organisert etter en parlamentarisk modell der Fylkesrådet utgjør den øverste ledelse av den daglige driften. Administrativt er fylkeskommunen delt i 7 etater: Utdanningsetaten, Kulturetaten, Tannhelseetaten, Samferdselsetaten, Næringsetaten, Administrasjonsetaten og Fylkesrådsleders kontor. Samferdselsetaten har et brutto budsjett på ca 830 mill kr per år (2010). Innenfor denne økonomiske rammen skal kjøp av kollektivtrafikktjenester (inkludert skoleskyss), drift, vedlikehold og investering i Side 4 av 16

7 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune fylkesvegnettet, transporttjenesten for funksjonshemmede og en rekke andre mindre tjenester dekkes. I forbindelse med regionreformen har fylkeskommunen fra og med også fått ansvar for det som tidligere var øvrig riksveg, inkludert riksvegfergedriften. Fylkeskommunens rolle og overordnede målsettinger er fastlagt gjennom Fylkesplan for Troms , der det bl.a. heter: Innbyggere og næringsliv i Troms skal ha trygge, effektive, miljøvennlige og forutsigbare transportmuligheter. Fylkestinget har i sak 27/08 vedtatt at det skal opprettes et eget foretak/ selskap for å ivareta all kollektivtransport i fylket. Når dette foretaket/ selskapet er etablert vil det overta rollen som oppdragsgiver på vegne av Troms fylkeskommune, jf 1.2 og 17.2 i vedlegg B Generelle kontraktsvilkår. 1.7 Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av følgende deler: Konkurransegrunnlag (dette dokument) som inneholder informasjon og rettledning i fasen frem til kontraktsinngåelse. Vedlegg til konkurransegrunnlaget som angir vilkår for oppdraget: Vedlegg A Kravspesifikasjon vedlegg A1 Vognskjema vedlegg A2 Godsregulativ vedlegg A4 Oversikt over underoperatører vedlegg A5 Rutiner for billettutstyr Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår vedlegg B1 Oversikt over ansatte vedlegg B2 Oversikt over særavtaler for de ansatte vedlegg B3 Etiske krav Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår vedlegg C1 Oppdragsgivers økonomiske prinsipper ved brutto anbudskontrakter publiseres innen (publisert ) Vedlegg D Pris- og tilbudsskjema Vedlegg E Rutetabeller (lagt ut på ) Vedlegg F Standardformular for bankgaranti Vedlegg G HMS Avtaleforholdet reguleres av konkurransegrunnlaget med dets vedlegg A-G, leverandørs tilbud samt eventuelle tilleggsopplysninger og avklaringer til disse. 2 Gjennomføring av konkurransen 2.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen er regulert av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlig anskaffelser (FOA). For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og III. Anskaffelsen er også omfattet av Forskrift om anbud i lokal rutetransport fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. mars Side 5 av

8 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune 2003 nr 400 med hjemmel i lov av 21. juni 2002 nr 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportlova) 8 og 35. Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. 2.2 Tilgang til konkurransedokumentene Leverandøren laster ned konkurransegrunnlaget, med alle dets vedlegg, fra databasen for offentlige anskaffelser (DOFFIN). For eventuelle tilleggsopplysninger vises til pkt Den personen, hos leverandør, som laster ned konkurransedokumentene fra DOFFIN, blir av oppdragsgiver betraktet som leverandørens kontaktperson. 2.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers kontaktperson Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan det skriftlig bes om tilleggsopplysninger hos: Troms fylkeskommune v/ Samferdselsetaten Postboks Tromsø Att: Kurt Bones e-post: Frist for å stille spørsmål til Konkurransegrunnlag med vedlegg er distribueres fortløpende via Doffin til alle som har lastet ned konkurransedokumentene. Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: Tilleggsinformasjon bussanbud 2.4 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart legges ut på DOFFIN. Opplysninger som oppdragsgiveren gir på forespørsel fra en leverandør, legges ut på DOFFIN og distribueres da umiddelbart til alle som har lastet ned konkurransedokumentene. Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som nevnt i første ledd kommer så sent at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal varsles om forlengelsen. 2.5 Tilbudskonferanse Oppdragsgiver inviterer til en tilbudskonferanse hvor tilbydere kan delta med inntil 3 representanter hver. For tidspunkt vises til pkt 1.3. På konferansen vil det bli en gjennomgang av konkurransegrunnlaget med vedlegg. Påmelding skjer til oppdragsgivers kontaktperson innen angitt frist i pkt 1.3. Nærmere informasjon om tid og sted vil bli lagt ut på Doffin. Tilbyderne oppfordres til å gjennomgå konkurransegrunnlaget med tilhørende vedlegg nøye i god tid før tilbudskonferansen og eventuelt sende inn skriftlige spørsmål til konkurransegrunnlaget i god tid Side 6 av 16

9 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune før tilbudskonferansen avholdes slik at spørsmål i størst mulig grad kan besvares på konferansen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål på tilbudskonferansen. 2.6 Tilbudet Levering/ innsendelse av tilbud a) Tilbudet skal sendes per post, eller leveres direkte, i lukket forsendelse, merket Tilbud bussanbud til: Postadresse: Troms fylkestrafikk Hersvik Finnsnes Gateadresse: samme b) Leverandørens navn må fremgå av forsendelsen slik at oppdragsgiver kan identifisere leverandøren uten å åpne forsendelsen. NB! Tilbudsforsendelse som ikke er merket i henhold til ovennevnte krav vil bli avvist. Tilbud som ikke er levert i henhold til formkravene vil bli avvist, jfr. pkt c) Tilbudet skal leveres på papir i 1 eksemplar satt inn med skilleark slik som beskrevet i pkt I tillegg skal tilbudet leveres på CD/DVD/minnepenn i pdf-format med filnavn/kataloginndeling som beskrevet i pkt 5.1. CD/DVD-plate/minnepenn skal være merket Tromsø samt leverandørens navn. Dersom leverandør ønsker å unndra opplysninger fra offentlighet av hensyn til forretningshemmeligheter og lignende jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentlighetsloven), må leverandør levere to sett datafiler der hvor det ønskes unntak fra offentliggjøring. I fil som inneholder opplysninger som kan offentliggjøres skal opplysninger som ønskes unntatt offentlighet strykes ut eller fjernes. Hvor den er fjernet skal det være samme struktur/ inndeling i dokumentasjon som det er i fil med komplett dokumentasjon. Tekst som er fjernet erstattes med Unntatt offentlighet. Filen som kan offentliggjøres skal ha samme filnavn som filer med komplett dokumentasjon men med suffiks -kan_off i filnavnet. Nummerering/ inndeling av avsnitt skal beholdes. Oppdragsgiver vil på selvstendig grunnlag foreta vurdering av hvilke opplysninger som skal unntas offentlighet jf. reglene i Offentlighetsloven, samt forvaltningslovens 13. Oppdragsgiver er ikke bundet av tilbyders vurdering av hvilke opplysninger som kan unntas offentlig innsyn. d) Tilbudet kan ikke leveres pr. e-post eller lignende elektronisk middel Utforming av tilbudet a) Hele tilbudet med tilhørende vedlegg og dokumentasjon skal være på norsk. b) Tilbudet skal undertegnes av en person som har fullmakt til å forplikte tilbyderen, og det skal legges ved nødvendig dokumentasjon som bekrefter dette. c) Tilbudet skal være datert Side 7 av 16

10 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune d) Tilbudet skal ikke limes, stiftes, innbindes på en måte som vanskeliggjør kopiering Tilbudsfrist a) Tilbud skal være Troms fylkeskommune v/ Troms fylkestrafikk i hende på innleveringsstedet senest kl b) For sent innkomne tilbud vil bli avvist. c) Avgitt tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. d) Tilbud er bindende for tilbyder i 6 måneder fra tilbudsfristens utløp (vedståelsesfrist) Pris- og tilbudsskjema a) Tilbudte priser skal oppgis iht. vedlagte prisskjema (vedlegg D). b) Opsjon på 30 gassbusser skal prissettes. Tilbud uten pris på opsjon vil bli forkastet i sin helhet. c) Skjemaet skal være datert og underskrevet av bemyndiget person Forbehold Tilbyder aksepterer ved inngivelse av tilbud de krav og forutsetninger som følger av konkurransegrunnlaget og dets vedlegg. Tilbyder kan som en del av tilbudet ta forbehold til kontraktsvilkårene og/eller ytelsesbeskrivelsen, eventuelt de øvrige vedlegg til kontrakten. Det er ikke tillatt å ta forbehold om oppstartsdato eller ruteproduksjon, jf. vedlegg A, i den forstand at det ikke kan tas forbehold om rutene beskrevet i Vedlegg E. Som en del av tilbudsbrevet skal det vedlegges en oversikt som uttømmende angir alle forbehold. Forbehold som ikke fremgår av oversikten, kan ikke gjøres gjeldende. Oversikten skal inneholde en henvisning til hvor i tilbudet et forbehold er nærmere beskrevet. Alle forbehold skal være beskrevet presist og entydig og fortrinnsvis med angivelse av økonomiske konsekvenser. Forbehold vil ved evaluering av tilbudene bli behandlet etter reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser. Se særlig Øvrige bestemmelser a) Alternative tilbud vil ikke bli vurdert. b) Enhver kostnad ved utarbeidelse, innlevering og avklaring av tilbudet skal dekkes av tilbyder. c) Dersom oppdragsgiveren blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det ikke er tvil om hvordan feilen skal rettes. d) Ingen tilbud vil bli returnert etter konkurransen. 2.7 Tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted kl i Troms fylkestrafikks lokaler, Hersvik 7, 9300 Finnsnes. Hver tilbyder kan stille med to representanter på tilbudsåpningen. Merk at tilbudsåpning skjer en time etter tilbudsfristen Side 8 av 16

11 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune Det vil bli gitt informasjon om hvilke selskaper som har gitt tilbud. Det samme gjelder årsgodtgjørelsen inkl. opsjon, jf. vedlegg D pris- og tilbudsskjema. 2.8 Behandling av tilbudet Samtlige tilbud vil bli registrert og påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil oppdragsgiver skriftlig bekrefte tidspunktet for når tilbudet er mottatt. Oppdragsgivers eventuelle behov for avklaringer av tilbudet vil bli meddelt skriftlig eller tatt opp direkte i avklaringsmøter. Tilbyder må påregne at det vil være nødvendig med avklaringsmøter i Tromsø, og skal i så fall stille med personer som kjenner og kan besvare innholdet i tilbudet. Avklaringer vil skje innenfor anskaffelsesregelverkets rammer, og forhandlinger om endringer i tilbudet er ikke tillatt jf. FOA Det blir skrevet referat fra evt. avklaringsmøter. Alle tilbud er bindende til vedståelsesfristens utløp, med mindre tilbudet er skriftlig og uttrykkelig avvist eller forkastet av oppdragsgiver. 2.9 Avvisning av leverandører og tilbud Når det gjelder avvisning av leverandører og avvisning av tilbud, henvises det til FOA kapittel Avlysning Troms fylkeskommune kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn, jf FOA Dersom det ved tilbudsfristens utløp ikke er mottatt tilbud, eller de mottatte tilbud ikke kan antas av forhold som angitt i FOA 14-4, vil oppdragsgiver avlyse konkurransen og innlede forhandlinger med en eller flere aktuelle leverandører, jfr FOA Kontrakt og løyve vil da bli tildelt basert på forhandlinger. Dersom det ved tilbudsfristens utløp er mottatt kun ett tilbud, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å avlyse konkurransen. Oppdragsgiver kan forkaste samtlige tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert Opplysningsplikt Oppdragsgiveren skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom forespørselen om å få delta i konkurransen eller tilbudet avvises. Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for; a) hvorfor hans forespørsel om deltakelse er forkastet, b) hvorfor tilbudet er avvist eller, c) hvorfor hans tilbud ikke ble valgt Side 9 av 16

12 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune Oppdragsgiver plikter å svare på denne henvendelsen senest 14 dager etter at anmodningen er mottatt Offentlighet For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder lov av 19. mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Tilbud og protokoll skal være offentlige etter at valg av leverandør er gjort, og før kontrakt signeres. Det innebærer at det er innsyn i alle dokumenter i konkurransen. Informasjon som eventuelt skal unntas fra innsyn må derfor hjemles særskilt. Opplysninger om enhetspriser som fremkommer i tilbudet, samt opplysninger leverandør anser som forretningshemmeligheter kan unntas. Dersom dette ikke er spesifisert av leverandør jf d), er all informasjon som fremkommer i tilbudet å anse som innsynsberettiget, med mindre det strider direkte mot lov. Det understrekes videre at forvaltningen har en plikt til alltid å foreta en selvstendig vurdering av hvorvidt opplysningene kan unntas innsyn i henhold til offentleglova Taushetsplikt Oppdragsgiver og oppdragsgivers ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår Forbud mot at oppdragsgiverens ansatte deltar i konkurransen En ansatt hos oppdragsgiveren kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den administrasjon hvor vedkommende gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgiverens ansatte Habilitet Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift, gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr Kvalifikasjonskrav 3.1 Generelt om kvalifikasjonskrav Kravene skal sikre at leverandørene er i stand til å kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten. Oppdragsgiveren skal ta hensyn til leverandørens berettigede interesser når det gjelder beskyttelse av tekniske og forretningsmessige hemmeligheter vedrørende deres foretak. Der leverandøren ikke har mulighet til å fremlegge den dokumentasjon som oppdragsgiveren har bedt om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiveren kan akseptere og som er egnet til å belyse de forhold etterspurt dokumentasjon er ment å belyse. Dersom leverandøren ønsker å fremlegge alternativ dokumentasjon, skal leverandøren ta skriftlig kontakt med oppdragsgiveren for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan aksepteres. Selskap som er under stiftelse må legge fram alternativ dokumentasjon for å vise at kvalifikasjonskravene er oppfylte Side 10 av 16

13 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune Tilbydere kan samarbeide og gi felles tilbud. I slike tilfeller skal det fremgå av tilbudet hvilke selskaper som deltar i samarbeidet, og hva samarbeidet innebærer. Alle selskaper som deltar i samarbeidet må oppfylle kvalifikasjons- og dokumentasjonskravene. Oppdragsgiver forutsetter imidlertid at kontrakt inngås med ett rettssubjekt. Dersom det rettssubjekt som gir inn tilbudet er et samarbeidsforetak (Joint Venture eller lignende) skal kopi av den avtalen som regulerer samarbeidet vedlegges. Det stilles krav til at partene er solidarisk ansvarlige. 3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav Skatteattester Skatteattest for merverdiavgift Tilbyder skal framlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden (skjema RF-1244) i kommunen der tilbyderen har sitt hovedkontor. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Skatteattest for skatt Tilbyder skal framlegge skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244) i kommunen der tilbyderen har sitt hovedkontor. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. For utenlandske leverandører Utenlandske tilbydere må levere bevis for å ha oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter, skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor leverandøren er etablert, eller i Norge. Det anses tilstrekkelig med attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørens hjemstat. Når leverandørens hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de erstattes av en erklæring avgitt under ed eller forsikring av den aktuelle personen overfor en retts- eller forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller en annen kompetent myndighet i leverandørens hjemstat HMS - egenerklæring Tilbyder skal framlegge en egenerklæring, i samsvar med vedlagte mal, om at tilbyderen oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Politiattest Tilbyder skal fremlegge politiattest (vandelsattest) for daglig leder, ikke eldre enn 3 måneder. 3.3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Kvalifikasjonskrav Oppdraget skal utføres av et lovlig etablert foretak Dokumentasjon Tilbyder skal fremlegge firmaattest. Tilbyder skal legge ved en oversikt over selskapets aksjonærer og de ulike aksjonærers eierandel Side 11 av 16

14 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune Det skal fremlegges organisasjonskart. Det skal angis hvem som utgjør selskapets sentrale ledelse og disses funksjoner. Dersom den juridiske enheten som gir inn anbud er eid 50 % eller mer av et annet selskap, skal ovennevnte opplysninger også gis om morselskapet. 3.4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet Kvalifikasjonskrav Det stilles krav om økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre oppdraget Dokumentasjon av økonomisk og finansiell kapasitet For å dokumentere dette skal leverandør legge ved foretakets siste års regnskap med årsberetning og revisjonsberetning (såfremt tilbyder er revisjonspliktig). Basert på regnskapstall skal følgende nøkkeltall beregnes og fremlegges; Egenkapitalandel (%) Egenkapital i NOK Omsetning åpen rutetransport (NOK) Resultat i NOK Likviditetsgrad 1 År 200x År 200x År 20xx Dersom tilbyders egenkapital, finansielle stilling eller økonomiske ressurser vurderes som utilstrekkelig til å oppfylle kontraktsforpliktelsene, vil leverandøren bli avvist. Oppdragsgiver vil om nødvendig be om kredittvurdering av tilbyder, underoperatør eller samarbeidende selskap fra et uavhengig kredittvurderingsselskap. Bankgaranti Leverandøren skal ved å fremlegge tilsagn fra bank eller finansinstitusjon vise at den kan stille bankgaranti til oppfyllelse av de forpliktelsene kontrakten innebærer. Bankgarantien skal tilsvare 15 % av godtgjørelsen for første hele driftsår (2012 basert på helårsdrift). Denne garantien må ikke forveksles med garanti i tilknytning til løyve som skal stilles til løyvemyndighet i forbindelse med tildeling av løyve ref 7 i Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften). Bankgarantien skal settes opp slik det er vist i vedlegg F. 3.5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav 1. Det stilles krav om erfaring fra drift av persontransport i by med motorvogn i åpen rute med offentlig tjenestekjøp Side 12 av 16

15 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune 2. Det stilles krav om god miljøpolitikk. 3. Det stilles krav til god gjennomføringsevne Dokumentasjon av erfaring fra drift av persontransport i by med motorvogn i åpen rute med offentlig tjenestekjøp Tilbyder skal legge ved en oversikt over leveranser de siste tre år, herunder opplysninger om tidspunkt, volum, samt navnet på den offentlige tjenestekjøper. Dette skal videre dokumenteres ved attester utstedt eller bekreftet av vedkommende myndighet. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontakte oppgitte referanser, og å vektlegge den nærmere beskrivelse som gis av kontaktpersonen, ved evalueringen av tilbyderens kvalifikasjoner. Dersom dette gjøres vil det bli ført protokoller som dokumenterer kontakt og de vurderinger som er foretatt på grunnlag av dette Dokumentasjon av god miljøpolitikk Det kreves dokumentasjon på bedriftens miljøpolitikk ved fremleggelse av ISO sertifisering eller tilsvarende, eller at det fremlegges en forpliktelse til å få slik sertifisering senest 18 måneder fra kontraktsstart. Sertifiseringen skal følge krav til årlig revisjoner slik at denne opprettholdes gjennom hele kontraktsperioden. Kravet gjelder selskapet som skal være operatør ved gjennomføringen av kontrakten. Det holder ikke at evt. morselskap er sertifisert. Se også kapittel 11 Kvalitetsstyringssystem i vedlegg A Kravspesifikasjon Dokumentasjon av god gjennomføringsevne Det kreves god gjennomføringsevne. Tilbyder må godtgjøre at han er i stand til å starte oppdraget på angitt dato for oppstart. Dette skal dokumenteres ved: a) Hvis relevant, beskrivelse av ansvarsområder for det enkelte selskap i samarbeidet, jf. pkt. 3.1 siste avsnitt i Konkurransegrunnlag. b) Beskrivelse av hvor stor del av oppdraget som eventuelt vil bli utført av underoperatører og i så fall hvilke(n) underoperatører (navn på undertransportør og hvilket transportløyve vedkommende transportør skal utføre transporten på) som det er planlagt å bruke. Det skal angis hvilke ruter og strekninger som den enkelte underoperatør er tenkt å utføre. Vedlagte skjema skal fylles ut (vedlegg A4 oversikt over underoperatører). c) Angi hvilket trafikkplanleggingssystem som er tenkt benyttet i oppdraget. d) Tilbyder skal fylle ut vedlagte skjema for bussmateriell (vognskjema), se vedlegg A1 til Kravspesifikasjonen. Det som minimum skal fylles ut ved innlevering av tilbud er bussklasse, hvilke ruter den enkelte vogn er planlagt benyttet i, og planlagt stasjoneringssted for samtlige vogner. Dersom det planlegges bruk av brukt materiell som operatør allerede eier, skal øvrige opplysninger også fylles inn. Vognskjemaet skal angi hvor mange vogner som trengs til å utføre oppdraget, herunder reservemateriell. Utfylt vognskjema ved innlevering av tilbud er å betrakte som en forpliktende plan for sammensetning av nye og brukte busser ved oppstart av kontrakten. Merk at det skal fylles ut to vognskjema slik: Side 13 av 16

16 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune - skjema nr 1: vognskjema uten opsjon. Merk av busser som er 14,5 meter. - skjema nr 2: vognskjema med opsjon. Merk av busser som er 14,5 meter og gassbusser. Vognskjema kan sendes på e-post til tilbydere. Ta kontakt med oppdragsgivers kontaktperson. e) Beskrivelse av organisering for gjennomføring av oppdraget, herunder ansvars- og funksjonsdeling av oppgaver, etablering av nødvendig kapasitet og kompetanse, og lokalisering av de forskjellige funksjoner og hovedanlegg. 4. Kontraktsinngåelse- og tildeling 4.1 Tildelingskriterium Kontrakten tildeles den av de kvalifiserte leverandører som tilbyr den laveste pris. Med pris menes årsgodtgjørelsen inklusiv pris på opsjonen (rad F i prisskjemaet), samt priskonsekvenser av eventuelle forbehold. Oppdragsgiver tar beslutning om opsjon skal benyttes innen Utgangspunktet er at oppdragsgiver ut fra miljøhensyn har et stort ønske å benytte seg av opsjonen. Hvorvidt opsjonen blir valgt avhenger av økonomiske vurderinger omkring samlede merutgifter knyttet til opsjonen, herunder kostnader til etablering av gassanlegg. Fylkeskommunen har påbegynt arbeid for å utrede aktuelle arealer for gassanlegg. 4.2 Kontraktsinngåelse Alle tilbydere vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt. Det vil bli gitt en klagefrist på 14 kalenderdager. Kontrakt vil bli inngått etter utløpet av klagefristen. Konkurransegrunnlaget med vedlegg vil sammen med relevante deler av tilbyders besvarelse og resultatet av eventuelle avklaringer og endringer utgjøre endelig kontrakt. Bindende avtale er inngått først når kontrakt er underskrevet av begge parter. 5. Tilbudets innhold og organisering 5.1 Organisering av tilbudet Tilbudet skal organiseres etter følgende modell: Skilleark Skilleark 1: Tilbudsbrev Skilleark 2: Dokumentasjonskrav Innhold Tilbudsbrev iht. pkt Eventuelle forbehold skal tydelig fremkomme i tilbudsbrevet og må være i utarbeidet i samsvar med pkt Dokumentasjonskrav på kvalifikasjoner, jf. punktene: 3.2 Ufravikelige og obligatoriske krav: - skatteattest for merverdiavgift - skatteattest for skatt - HMS egenerklæring jf. vedlegg G - politiattest 3.3 Leverandørs organisatoriske og juridiske stilling: Side 14 av 16

17 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune Skilleark Innhold - oversikt over aksjonærer og eierandeler - organisasjonskart - evt. også tilsvarende opplysninger om morselskap - firmaattest 3.4 Leverandørs økonomiske og finansielle kapasitet - siste års regnskap med års- og revisjonsberetning - regnskaps- og nøkkeltall iht. tabell i pkt bankgaranti jf. vedlegg F (tilsagn) 3.5 Leverandørs tekniske og faglige kvalifikasjoner - dokumentasjon på erfaring fra åpen rutedrift i by (off.tjenestekjøp) - dokumentasjon på god miljøpolitikk - dokumentasjon på god gjennomføringsevne, se krav listet opp i punkt Skilleark 3: Prisskjema Skilleark 4: Annet Skjema som skal fylles ut: Prisskjema, jf. vedlegg D. Prisskjema kan sendes på e-post til tilbydere. Ta kontakt med oppdragsgivers kontaktperson. Evt. annen informasjon 5.2 Tilbudsbrev Tilbudet skal følges av tilbudsbrev signert av bemyndiget person hos tilbyder. Brevet skal som minimum inneholde: a) Oversikt over dokumentene i tilbudet. b) Bekreftelse på tilbudets vedståelsesfrist i tråd med punkt bokstav d). c) Tilbyders kontaktperson med kontaktinfo (tlf.nr. og e-postadresse). d) En uttømmende oversikt over eventuelle forbehold ref. punkt e) Årsgodtgjørelsen jf. pris- og tilbudsskjema inkl. pris på opsjon. f) Kort beskrivelse av materiell o.a. som planlegges brukt for opsjonen. Herunder skal det opplyses om gjennomsnittlig drivstofforbruk ved bykjøring for gassbussene. Se pkt i vedlegg A Kravspesifikasjon. g) Oversikt over hvor stor del av oppdraget som evt. vil bli gjennomført av underoperatører, og i så fall hvilke underoperatører dette er og hvilket ansvar disse har. Oversikt over vedlegg: Vedlegg A Kravspesifikasjon Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Vedlegg D Pris- og tilbudsskjema Vedlegg E Rutetabeller (kun på Side 15 av 16

18 Konkurransegrunnlag rutepakke 6. Tromsø-området, Troms fylkeskommune Vedlegg F Vedlegg G Standardformular for bankgaranti HMS Side 16 av 16

19 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Saksnummer: 10/ 633 VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Oppdatert etter endringer hittil i anbudsperioden endringer i rødt Side 1 av 54

20 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING FORMÅL OG HENSIKT FORKORTELSER OG DEFINISJONER ARBEIDSDELING MELLOM OPPDRAGSGIVER OG OPERATØR RUTEDRIFT GENERELT RUTEPAKKE 6 TROMSØ-OMRÅDET SKOLESKYSS ENDRINGER I RUTEDRIFT TILPASNING AV RUTEDRIFT TIL TRAFIKALE FORHOLD DUBLERING (ASSISTANSEKJØRING) OMKJØRINGER BESTILLINGSTURER EKSTRA KJØRING AV SPORADISK KARAKTER KRAV TIL UTFØRELSE BRUK AV UNDEROPERATØRER KUNDEHÅNDTERINGSSYSTEM MANNSKAP KVALIFIKASJONER OG OPPLÆRING SERVICE OG KUNDEBEHANDLING KUNDEINFORMASJON UNDER REISEN OPPTREDEN VED ULYKKER OG UHELL UNIFORMERING SJÅFØRSAMLING SJÅFØRHÅNDBOK MATERIELL GENERELT KRAV TIL MATERIELLET VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING RESERVEMATERIELL IT INFRASTRUKTUR GENERELT BILLETTERINGSSYSTEM BILLETTPRODUKTER OG TAKST RUTEINFORMASJON PÅ INTERNETT, MOBILTELEFON, MONITOR, TELEFON SANNTIDSINFORMASJON INFRASTRUKTUR TERMINALER FASILITETER OG BUSSANLEGG PLANLEGGING AV INFRASTRUKTUR OG FREMKOMMELIGHETSTILTAK Side 2 av 54

21 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON 7 UNIVERSELL UTFORMING HOLDEPLASSKILT OG RUTE-/TAKSTHEFTE HOLDEPLASSER OG LESKUR HITTEGODS GODS RUTE- OG TRAFIKKINFORMASJON RAPPORTERING GENERELT BILLETTINNTEKTER MATERIELL SJÅFØRER DRIFTSRAPPORTERING ØVRIGE FORHOLD PRESSE- OG MEDIAHÅNDTERING REKLAME MØTER KVALITETSSTYRINGSSYSTEM OPPSTARTSFORBEREDELSER PROSJEKT- OG FREMDRIFTSPLAN VOGNLØP INSTALLASJON AV BILLETTERINGSUTSTYRET ENDRINGER I RUTEPRODUKSJON FOLIERING AV BUSSER DESTINASJONSSKILTING VOGNGRUPPENUMMER VEDLEGG TIL KRAVSPESIFIKASJON Side 3 av 54

22 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON 1 Innledning 1.1 Formål og hensikt Dette dokument er en beskrivelse av krav og betingelser knyttet til oppdraget kollektivtrafikk med buss for rutepakke 6 Tromsø-området. 1.2 Forkortelser og definisjoner Begrep Definisjon Ankomsttid Sluttidspunkt for en tur slik det fremgår av rutetabellen. Ankomsttid er også benyttet i ruteinformasjonsmateriell for passeringer på holdeplasser. Avgang Start på en enkelt rutetur Avgangstid Startidspunkt for en tur slik det fremgår av rutetabellen. Avgangstid er også benyttet i ruteinformasjonsmateriell for passeringer på holdeplasser. Bestillingstur Tur bestilt utenfor fastsatt ruteproduksjon. Bestillingsrute Ruter som i stor grad kjøres på basis av forhåndsbestilling av kunde eller oppdragsgiver Bussklasse/ vognklasse Klassifisering angitt i Kjøretøysforskriftens kapittel 8. Holder/kassett for opphenging av rutetavle eller annen informasjon på Informasjonsbærer holdeplass eller i transportmiddelet. Informasjonsbærer kan også være en elektronisk skjerm. Målepunkt Tidspunkt i en rute som er grunnlag for beregning av avvik. Rute Rutekilometer Ruteområde Rutepakke Ruteproduksjonen/ rutedrift Rutetabell Rutetavle Rutetilbud Rutetrasé Tomkjøring Tur Turtype En samling turer, som hver tilhører en turtype. Planlagt utkjørt rutedistanse (kilometer) for en tur/rute/pakke, inkluderer ikke tomkjøring. Dette er mao kjøring som er åpen for passasjerer og som er bestilt av oppdragsgiver. Rutene i et bestemt geografisk område (har ingen sammenheng med ruteløyve), for eksempel Nord-Troms (rutepakke 1). Samling av ruter i et område (for eksempel Nord-Troms) slik det er beskrevet i anbudsgrunnlaget, og som oppdragsgiver inviterer tilbydere til å levere tilbud på. Kjøring av alle rutene i denne kontrakt, jf kapittel 2, med de presiseringer som der angitt. Måles som antall rutekilometer. En rute oppgis i en rutetabell med klokkeslett og stedsangivelser for hver tur. Ark med rutetabell for oppslag i informasjonsbærer på holdeplass. Det totale tilbudet til kundene slik det fremstår i rutetabellen med tillegg av kvalitet på bussmateriell, service fra sjåfør og andre ytelser som det i kontrakten kreves at operatør tilbyr publikum. Geografisk angitt strekning for kjøring av en tur i en rute. All kjøring som ikke er åpen for passasjerer. Dette inkluderer posisjonering før og etter rutekjøring, garasjekjøring, verkstedkjøring m.v. Tomkjøring inngår ikke ruteproduksjon eller rutekilometer, og godtgjøres ikke i årsgodtgjørelsen. En bestemt avgang i en rute. Rutetrasé, kjøretid og gyldighet for en bestemt tur i en rute. 1.3 Arbeidsdeling mellom oppdragsgiver og operatør Oppdragsgiver legger til grunn en arbeidsfordeling mellom operatør og oppdragsgiveren som skal sikre en god gjennomføring av ulike tjenester og arbeidsoppgaver i tilknytning til rutetrafikken. Arbeidsfordelingen sammenfattes i følgende tabell: Side 4 av 54

23 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Oppgave Operatør Oppdragsgiver 1. Trafikk/driftsledelse H 2. Ruteplanlegging M H 3. Resultatoppfølging og kontroll H 4. Inntektsansvar M H 5. Takst- og rabattsystem H 6. Billetteringsmaskiner og billettsystem M H 7. Salgskontor sentrale knutepunkter H 8. Billettsalg på transportmiddel H M 9. Ruteinformasjon på holdeplasser M H 10. Rutehefter, markedsføring M H 11. Elektronisk ruteinformasjon M H 12. Telefonisk ruteopplysning m.v. H 13. Terminaler M H 14. Hittegodsservice H 15. Håndtering av bussgods (småpakker) H 16. Vognstasjonering H H = hovedansvar, M = medvirkning 2 Rutedrift 2.1 Generelt Oppstart for rutepakke 6 Tromsø-området er ved dagsrutenes begynnelse Dersom kontrakt inngås etter forskyves oppstart til Helårseffekten av ruteproduksjon for 2012 er målt til: Rutepakke Rutepakke 6 Tromsø-området Rutekm pr. år km Rutedrift på bevegelige helligdager Operatør skal basere sin kjøring på følgende forutsetninger om ruteproduksjon på bevegelige helligdager og lignende: Dag Drift 2012 Nyttårsdag 1. januar Onsdag før påske Søndagsruter Rutene 105, ; ordinære ruter ved skolefri med noen innstillinger morgen. Rute 425 egen tabell. Rute lørdagsruter, med ekstra avganger på rute 21, 22, 27, 32, 36, 41 og 43. Skjærtorsdag Spesialruter for rutene 20-55, innstilt for rutene 105, Langfredag Spesialruter for rutene 20-55, innstilt for rutene 105, Side 5 av 54

24 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Dag Drift 2012 Påskeaften Spesialruter for rutene 20-55, innstilt for rutene 105, påskedag Spesialruter for rutene 20-55, innstilt for rutene 105, påskedag Søndagsruter 1. mai Søndagsruter 17. mai Søndagsruter for rutene med ekstraavganger morgen, innstilt kl.11:00 12:30. Rutene 105, innstilt hele dagen. Kristi Himmelfartsdag Se 17. mai 1. pinsedag Søndagsruter for rutene og 105, innstilt for rutene pinsedag Søndagsruter Julaften Lørdagsruter med siste avgang kl.15:10 15:30 i Tromsø sentrum, rutene 105, innstilt. 1. juledag Rute spesialruter, for øvrig innstilt. 2. juledag Søndagsruter Romjul ( ) Lørdagsruter for rutene 20 55, med ekstra avganger på rute 21, 22, 27, 32, 36, 41 og 43 på torsdag og fredag. Rutene 105, ordinære ruter skolefri med noen innstillinger morgen. Rute 425 egen tabell torsdag og fredag. Nyttårsaften Lørdagsruter for rutene 20 55, siste avgange kl.21:00 21:40. Rutene 105, innstilt, med unntak av rutene 412, 420, 425, 430 og 450 som kjører spesialruter. Det kan komme endringer i ovennevnte jf pkt Produksjonsdata Rutetabeller er definert i Trapeze Bus. Uttrekk fra Trapeze-databasen er tilgjengelig for nedlasting på Ta kontakt med oppdragsgiver for å få tilsendt brukernavn og passord. På finnes også rutekart, rutetabeller (pdf) og distansetabeller (xls). Egen kartportal for takstsoner og holdeplasser finnes på: Detaljerte kart over rutetrasé framskaffes ved behov. Det tas forbehold om at materialet etter revisjoner kan bli endret og at distribusjonen kan bli lagt om Trafikkledelse Operatør skal planlegge slik at tilstrekkelig antall busser og personell alltid er tilgjengelig for å gjennomføre driften. Operatør skal ha en operativ trafikkledersentral. Operatør skal bemanne trafikkledersentralen med de ressurser og den kompetanse som er nødvendig for å utføre trafikklederoppgavene i samsvar med kontrakten. Effektiv ledelse av den daglige og operative driften av rutedriften i ruteområdet vil være svært viktig. Oppgavene knyttet til trafikkledelse vil bl.a. bestå av: Side 6 av 54

25 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Varsling av trafikkmeldinger til/ fra øvrige operatører i fylket. Overvåke og styre rutedriften. Oppfølging og loggføring av driftsavvik Motta, loggføre og videreformidle meldinger fra sjåfører. Veilede sjåfører i alle spørsmål knyttet til gjennomføring av rutedriften. Sette i verk avviks-/beredskapstiltak i samsvar med plan, inklusive omdisponering av materiell og personell. Iverksette kjøring ved ekstraordinære behov og etter avtale med oppdragsgiver. Ivareta varsling til offentlige redningssentraler. Varsle ansvarlige etater ved forhold som reduserer eller hindrer fremkommelighet. Ivareta varsling og rapportering internt og til oppdragsgiver, herunder ruteopplysningstjenesten 177 og annen definert avviksrapportering. Oppdragsgiver skal kunne få kontakt med ansvarlig representant for operatør i hele driftsdøgnet, på alle dager. Kommunikasjon mellom operatørs trafikkledersentral og busser skal skje via system godkjent av oppdragsgiver. Operatør skal ha skriftlig rutine for trafikkledersentralen og dens funksjoner. Rutinene skal innarbeides i operatørs kvalitetssikringssystem, jf. kapittel Operativt ansvarlig for trafikkledelse og daglig drift Operatør skal peke ut en operativt ansvarlig for den daglige drift og for driftsplanlegging/ trafikkledelse etter de rammene som oppdragsgiver har fastsatt i kontrakten. Dersom operativt ansvarlig etter oppdragsgivers vurdering ikke utfører oppgavene på en tilfredsstillende måte kan oppdragsgiver kreve vedkommende erstattet med ny operativt ansvarlig. 2.2 Rutepakke 6 Tromsø-området Ruteområdet betjener i hovedsak følgende kommuner: Kommune Innbyggertall Kommunesenter Tromsø Tromsø Karlsøy 2371 Hansnes Balsfjord 5515 Storsteinnes Følgende ruter inngår i rutepakken (produksjonstall er for hele 2012): Nr. Strekning Beregnet produksjon 2012 (km) Passasjerer 2009* 20 Stakkevollan UNN UiT - sentrum - Kroken Polaria sentrum UNN UiT -Forskningsparken Giæverbukta UNN UiT - Tromsøysundtunnelen Giæverbukta Mortensnes sentrum Lunheim Kroken sør Side 7 av 54

26 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Nr. Strekning Beregnet produksjon 2012 (km) Passasjerer 2009* 26 Giæverbukta Åsgård Elverhøy Skoglyst Tromsdalen Solligården Tromsdalen Stakkevollvegen UNN UiT Bjørnebekken Giæverbukta sentrum Solligården Sentrum Stakkvollvegen UiT UNN Skattøra Hamna sør 34 Sentrum Fagereng Giæverbukta UiT- UNN UNN UiT Åsgård Elverhøy - Skoglyst Sentrum Tromsø Museum - Røstbakken Sentrum Workinnmarka Slettaelva Express sentrum Langnestunnelen Slettaelva Stakkevollan Breivika sentrum Langnestunnelen Kvaløysletta Eidkjosen 43 Express Breivika UNN UiT Kvaløysletta Eidkjosen Lavtrafikkrute Lavtrafikkrute Lavtrafikkrute Lavtrafikkrute Lavtrafikkrute Tromsø Nordkjosbotn Storsteinnes Øverbygd Buktamoen Meistervik Malangseidet - Vikran Storsteinnes Meistervik Mortenhals Vikran Straumsbukta skole Sletta Malangseidet Fjellbygda Sand skole Storsteinnes Tennes Middagsbukta Storsteinnes Furudalen Aursfjordbotn Laksvatn Nordkjosbotn Storsteinnes Laksvatn Lakselvbukt Fornes Laksvatn Seljelvnes Høgryggen Lakselvbukt Side 8 av 54

27 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Nr. Strekning Beregnet produksjon 2012 (km) Passasjerer 2009* 412 Tromsø Olavsvern Ramfjord Andersdal Laksvatn Tromsø Breivikeidet Sjursnes Skarmunken/ Stordalsstrand Tromsø Straumsbukta Hillesøy Kaldfjord skole Håkøy Tromsø Kattfjord Brensholmen Tromsø Kaldfjord Ersfjordbotn Tromvik Tromsø Skulsfjord Tromsø Kvaløyvågen Tromsø (Trondjord skole) Ytre Kårvik Tromsø Hansnes Grunnfjordbotn Hansnes Dåfjord Skogsfjord Rebbenesøy Kristoffervalen Vannvåg Vannareid Torsvåg Grøtnesdalen Stakkvik Søreidet Tromsø Movik Tønsvik Oldervik Langnes skole Hamna sør - Nesland Veslefrikkvegen (Borgtun skole) Kvalsundvegen/ Mekanikervegen vest Sum * Inkl. skoleelever (ca-tall) Det godtas ikke splitting av turer, dvs. at en tur omfattes av flere enn ett vognløp. Det er ikke anledning til å foreta avvik fra rutetraseen ifm. sjåførbytte. Avvik fra rutetrase gir oppdragsgiver anledning til å kreve gebyr. Se også endring vedr. Vedlegg C og pkt Rutene og er byruter i Tromsø by. Rutene 105, er ruter som kjører i distriktet (ikke byruter), eller har avgang fra Tromsø og kjører ut til distriktet. En del av rutene kan forutsette korrespondanse med ruter som inngår i andre rutepakker. Bruk av minibuss: Bruk av materiell må tilpasses passasjergrunnlaget. Dette innebærer at det på ruter hvor oppdragsgiver gir adgang til bruk av minibuss i klasse B (se 4.2.1), og dersom passasjergrunnlaget ikke nødvendiggjør bruk av ordinær buss, tillates bruk av minibuss (klasse B). Operatør har ansvar for at det er tilstrekkelig plass hvert år i kontraktsperioden. Se også Side 9 av 54

28 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Rutene i rutepakken betjener helt eller delvis disse skolene: Skole Kommune Ruter Takstsone Skysselever pr. takstsone 1) Nordkjosbotn skole Balsfjord Storsteinnes skole Laksvatn skole Malangseidet skole Sand skole Lakselvbukt skole Sjursnes skole Ramfjord skole Reinen skole Balsfjord Balsfjord Balsfjord Balsfjord Tromsø Tromsø Tromsø Tromsø 403, 405, , 410, 411, , 401, , , , 412 Tromstun ungdomsskole Tromsø Kroken skole Tromsø Side 10 av 54

29 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Skole Kommune Ruter Takstsone Skysselever pr. takstsone 1) Skjelnan skole Tromsø Tromsø Skittenelv skole Tromsø , 421, Kvaløysletta ungdomsskole 425, 426, Tromsø Sandessund skole 428, Tromsø Trondjord skole 428, Borgtun skole Tromsø Langnes skole Tromsø Skogvik skole Tromsø Kaldfjord skole Tromsø , 421, Ersfjordbotn skole Tromsø Kattfjord skole Tromsø Brensholmen skole Tromsø 420, Side 11 av 54

30 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Skole Kommune Ruter Takstsone Skysselever pr. takstsone 1) Straumsbukta skole, f.o.m. høsten skal elever i klasse fra Tromsø 401, 420 sone overføres til denne skolen, ca 10 elever Vikran skole Tromsø 400, Hansnes skole Karlsøy 430, 435, 445 Vannvåg skole Karlsøy 440 Vannareid skole Karlsøy 440 Nordkjosbotn vgs Balsfjord 403, 407, 410, 411 1) Elevtall som gjelder pr. sone bestilt skyss for skoleåret 2010/ Vi tar forbehold om endringer i ovennevnte tabell. Oppdragsgiver har ikke ansvar for endringer i skolestruktur. Totale billettinntekter eksklusiv skoleskyss for Tromsø-området var for perioden på ca 94,6 mill. kr (inkl. mva). Dette inkluderer nye ruter i pakken. Billettinntektene fordeler seg slik: Side 12 av 54

31 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Enkeltbilletter Periodebilletter Autoreise SUM 43, 8 mill. kr 28,9 mill. kr 21,9 mill. kr 94,6 mill. kr For antall reiser vises det til egen oversikt lagt ut på Doffin Skoleskyss Oppdragsgiver har ansvar for etablering av skysslister og utstedelse av skolekort. Skysslister vil bli oversendt eller gjort tilgjengelig på annen måte for operatør. Alle skoleelever med skyssrett etter distansekravet i 7-1 og 7-2 i Opplæringslova skal ha sitteplass. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II. Kravet gjelder ikke for rute 550 og 555 hvor det tillates ståplasser. Med distansekravet forstås: Elever 1. årstrinn: bor mer enn 2 km fra skolen. Elever i årstrinn: bor mer enn 4 km fra skolen. Elever i videregående skole: bor mer enn 6 km fra skolen. Dette innebærer at elever som av kommunen har fått innvilget skyssrett på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, i utgangspunktet ikke vil være garantert sitteplass. Operatør skal sikre at kapasiteten er tilstrekkelig, slik at ovennevnte innfris innenfor en produksjonsendring på +/- 10 % pr år jf pkt Midtskyss er tatt helt ut av ruteproduksjonen fra Enkelte slike turer er videreført som ordinære ruter. Det legges opp til felles skolerute med 190 dager med skolekjøring. Alle nye vogner i klasse II og B skal ha 3-punkts seler i alle seter. Se for øvrig krav til materiell i kapittel Endringer i rutedrift Generelt Oppdragsgiver har på ethvert tidspunkt etter kontraktsinngåelsen rett til å pålegge endringer i ruteproduksjonen. For endringer i ruteproduksjonen gjelder bestemmelsene i vedlegg B Generelle kontraktsvilkår kapittel 9. Endringsordre som gjelder endringer i ruteproduksjonen vil kunne gi krav på endret godtgjørelse. Det kan for eksempel gjelde følgende typer endringer: Opprettelse av en ny tur eller en ny rute Hyppigere avganger på en rute Side 13 av 54

32 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Nedleggelse av en tur eller rute Endring av rutetrasè for en tur Endring av gyldighet for en bestemt tur eller rute. Med endret gyldighet menes blant annet endring fra ruteproduksjon til bestillingstur, endring av tidspunkt/varighet av sommerperiode, og endringer i ruteproduksjonen som følger av skolenes oppstart- og avslutningstidspunkter ved høstsemester og vårsemester. Ved alle slike endringer skal enhetsprisene angitt i kapittel 2.3 i vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår legges til grunn for beregningen av endret godtgjørelse. Operatøren har ikke under noen omstendighet krav på endring i godtgjørelse ut over dette. Det vil si at det er kun den endring i antall rutekilometer som endringsordren innebærer, som skal ligge til grunn for beregningen av endret godtgjørelse. Operatøren har ikke krav på ytterligere godtgjørelse for de kostnadsmessige konsekvenser endringsordren for øvrig måtte få for ham. Dette innebærer for eksempel at alle virkninger av endringen på operatørens innsatsfaktorer og/eller forrykking av optimalitet i produksjonen, herunder eventuelt behov for ekstra buss i ruteproduksjonen, er operatørens egen risiko. Alle slike forhold anses innkalkulert i enhetsprisene angitt i kapittel 2.3 i vedlegg C - Spesielle kontraktsvilkår. Ved endring av produksjon kan noe av endringen være et bestillingsrutetilbud som operatør vil få ansvar for. Tilbudet skal gjennomføres som egentransport eller ved bruk av undertransportør. Bestilling vil skje etter nærmere rutebeskrivelse fra oppdragsgiver Begrensninger knyttet til endring i rutedrift For den enkelte rutepakke har operatøren verken rett eller plikt til å utføre endringer som gir en økning i antall rutekilometer på mer enn 10 % per år av kontraktsperioden. Dersom det samlede antall rutekilometer, per rutepakke og per år, etter fradrag og tillegg reduseres med mer enn 10 %, skal den overstigende del av reduksjonen anses som en delvis avbestilling, jf. punkt 10 Avbestilling i Vedlegg B - Generelle kontraktsvilkår. Hvorvidt grensen på 10 % er overskredet, beregnes første gang basert på avtalte endringer i ruteproduksjonen i perioden fra kontraktsinngåelsen til oppstartsdato, sett i forhold til avtalt ruteproduksjon ved kontraktsinngåelsen. Neste beregning av hvorvidt grensen på 10 % er overskredet, skjer basert på avtalte endringer i ruteproduksjonen i perioden fra oppstartsdato til 31. desember 2012, sett i forhold til ruteproduksjonen ved oppstartsdato. Alle senere beregninger av hvorvidt grensen på 10 % er overskredet, skjer basert på avtalte endringer i ruteproduksjonen i perioden fra 1. januar i kalenderåret til 31. desember samme år, sett i forhold til avtalt ruteproduksjon pr 1. januar i kalenderåret Side 14 av 54

33 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Tidspunkt og prosedyrer for endringer i rutedrift Generelt Hovedendringene i rutene vil hovedsaklig skje én gang årlig, primært fra primo januar hvert år. Før oppstartsdato, må det påregnes endringer i ruteproduksjonen, jf kapittel 11 Oppstartsforberedelser. Prosedyrer og frister ved endringer 1. Oppdragsgiver oversender operatør en beskrivelse av ønsket endring i ruteproduksjonen. Oppdragsgiver skal også oppgi beregnet konsekvens for rutekilometer og godtgjørelse av endringen. 2. Operatør skal kvalitetssjekke oppdragsgivers beregning av rutekilometer og endret godtgjørelse. Operatør skal varsle oppdragsgiver uten ugrunnet opphold om eventuelle feil eller mangler ved beregningen, som operatøren med rimelighet burde ha oppdaget. Om nødvendig gjennomføres dialog mellom oppdragsgiver og operatør om eventuelle tilpasninger i endringen. Dersom operatøren vil gjøre innsigelser gjeldende vedrørende beregningen av rutekilometer, samt oppdragsgivers beregning av virkningen endringen har for godtgjørelsen, skal slik innsigelse oversendes oppdragsgiver skriftlig og innen 14 dager fra mottatt beskrivelse fra oppdragsgiver i henhold til punkt Dersom oppdragsgiver ønsker endringen, utsteder oppdragsgiver en endringsordre. 4. Endringer skal iverksettes senest innen 21 kalenderdager etter mottatt endringsordre. Mindre endringer skal som hovedregel iverksettes innen 5 kalenderdager etter mottatt endringsordre. Mindre endringer må imidlertid også kunne foretas på kortere varsel. Operatør skal være innstilt på, i samarbeid med oppdragsgiver, å finne midlertidige praktiske løsninger på svært kort varsel. Ingen endringer skal iverksettes før en skriftlig endringsordre er mottatt. Dette kan være en e-post fra oppdragsgiver, men i så fall skal det alltid ettersendes en endringsordre med underskrift. Prosedyrer og frister ved endringer i forbindelse med skoleskyss Ved skolestart i august, er det erfaringsmessig nødvendig å gjøre tilpasninger av ruteproduksjonen som følge av endringer i kapasitet, endringer i skolers starttidspunkt mv. I denne perioden må operatør være forberedt på å tilpasse ruteproduksjonen for å finne midlertidige praktiske løsninger for gjennomføring av ruteproduksjonen. Endringer av denne karakter skal ha en rask iverksettelse, og skal skje basert på et skriftlig eller muntlig pålegg fra oppdragsgiver. Endringer av denne karakter må gjennomføres så raskt det lar seg gjøre og slik at skoleelever får en tilfredsstillende skoleskyss. Endringsordre utstedes og undertegnes når den endelige endringen er avtalt. 2.5 Tilpasning av rutedrift til trafikale forhold Operatør må tilpasse sitt driftsopplegg etter trafikale forhold slik at forsinkelser ikke oppstår. Med trafikale forhold menes i denne sammenheng trafikktetthet, redusert fremkommelighet og ekspederingstid av regelmessig karakter. Slike forhold anses ikke som en endring av oppdraget. For ekstraordinære trafikale forhold av midlertidig eller forbigående karakter, slik som ikke brøytet vei, oversvømmelse over vei, ras, fergeinnstilling eller trafikkuhell som hindrer trafikken, skal Side 15 av 54

34 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON operatør melde fra om dette forholdet til oppdragsgiver, og innen rimelig tid tilpasse produksjonen slik at virkningene av forholdene begrenses. Det vises til pkt. 2.7 Omkjøringer. Se også Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår, punkt 2.4 og kapittel Dublering (assistansekjøring) Oppdragsgiver kan bestille dublering (assistansekjøring) som følge av kapasitetsbehov eller behov for ekstra sitteplasser for elever i grunnskolen. Bestilt dublering godtgjøres etter bestemmelser i Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår punkt 2.6. Hvilke rutiner som skal gjelde for bestilling av dublering vil avklares som del av dialogen mellom oppdragsgiver og operatør under oppstartsforberedelsene. 2.7 Omkjøringer Egenskaper ved vegnettet av midlertidig karakter, som betyr at operatør må foreta omkjøringer for å gjennomføre ruteproduksjonen, godtgjøres etter bestemmelsene i 2.4 i Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. Med andre ord, omkjøringer regnes ikke som en del av ruteproduksjonen og inngår ikke i årsgodtgjørelsen. Ved ikke planlagte/kjente tilfeller, har operatør plikt til å gjennomføre nødvendige omkjøringer uten å innhente forutgående godkjennelse. Forholdet rapporteres umiddelbart til oppdragsgiver i etterkant. Ved planlagte/kjente tilfeller skal omkjøringen på forhånd gjennomgås og godkjennes av oppdragsgiver. I begge tilfeller skal dokumentasjon for utførte omkjøringer dokumenteres av operatør og oversendes oppdragsgiver, jf. kapittel 9 Rapportering. 2.8 Bestillingsturer Bestillingsturer inngår ikke i ruteproduksjonen, og blir godtgjort etter Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår punkt 2.5 for faktiske utførte turer. Bestillingsturer kan kjøres av operatør selv, eller av underoperatør. Bestillingsturer er turer som kun skal kjøres dersom disse blir bestilt direkte av den reisende. Operatør skal i prinsippet kunne dekke kjøring av enhver bestillingstur fullt ut og samtidig og må ha dimensjonert materiellbehovet etter dette, jf kapittel 4. Operatør kan selv velge hvilket materiell disse bestillingsturene skal kjøres med (dvs. bussklasse kravene for aktuell bussklasse skal være tilfredsstilt), men materiellet skal for enhver bestilling være tilstrekkelig stort til at den kan gjennomføre alle bestillinger på samme tur med en bil (ved innleie av drosje) eller buss. Sjåfør som betjener bestillingsruter må være utstyrt med tilstrekkelig beholdning av forhåndsnummererte rivebilletter. Rivebillettene skal bestilles gjennom oppdragsgiver. Oppdragsgiver dekker kostnaden med rivebilletter Side 16 av 54

35 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Plass må bestilles i tidsrommet hverdager, men senest to timer før avgang. Bestillinger skal skje til et forhåndsdefinert tlf nr som er opprettet og godkjent av oppdragsgiver. Den reisende betaler ordinær busstakst for en bestillingstur. Det skal rapporteres månedlig om bestillingsturer, antall reiser og billettinntekter som er gjennomført som bestillingsturer, jf kapittel 9. For øvrig gjelder alle krav til gjennomføring som beskrevet i kontrakten. 2.9 Ekstra kjøring av sporadisk karakter Oppdragsgiver kan bestille rutemessig ekstrakjøring i forbindelse med arrangementer, festivaler, konserter og annet. Ekstrakjøring av sporadisk karakter inngår ikke i ruteproduksjonen. Ekstrakjøring vil bli bestilt av oppdragsgiver ved behov, og oppdraget vil bli beskrevet i den enkelte bestilling. Ved behov for ekstrakjøring av sporadisk karakter vil oppdragsgiver be om tilbud for hvert enkelt tilfelle (godtgjørelse avtales fra gang til gang). Operatør kan takke nei til forespørsel om slike oppdrag. Operatør har heller ikke krav på å utføre slike oppdrag, og oppdragsgiver skal stå fritt til å innhente tilbud fra, og inngå kontrakt med, andre aktører enn operatøren Krav til utførelse Generelt Operatør skal sørge for at kvaliteten er slik at den tilfredsstiller de reisendes behov for en sikker og behagelig reiseopplevelse. Oppdragsgiver kan komme til å utarbeide serviceerklæring for publikumstilbudet. Operatør vil i så fall bli invitert til å delta i utarbeidelsen av denne. Operatør plikter å følge oppdragsgivers til enhver tid gjeldende transportvilkår. Det vises i den sammenheng til Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar Etter initiativ fra Transportbedriftenes Landsforening og Kollektivtrafikkforeningen er det utarbeidet et forslag til reisegaranti. Operatør må påregne at oppdragsgiver vil ta i bruk denne reisegarantien. Operatør må i så fall forplikte seg til å følge denne og vil være ansvarlig for kostnader som oppstår ved brudd på garantien. Operatør skal ved forsinkelser, innstillinger og andre driftsavvik sørge for umiddelbar varsling til oppdragsgiver og at konsekvensene for kunden blir så små som mulig. Alternativt transportopplegg skal organiseres og settes opp umiddelbart. For force-majeure situasjoner, se vedlegg B Generelle kontraktsforhold kapittel Punktlighet og regularitet Alle turene som er beskrevet i vedlegg E - Rutetabeller skal kjøres. Produksjonsdatabasen i form av uttrekk av Trapeze Bus ligger på hvor den enkelte leverandør kan logge seg på og laste ned produksjonsdatabasen. Alle som ønsker tilgang må kontakte oppdragsgiver for å få tilsendt passord og brukernavn til Side 17 av 54

36 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Punktlighet er et av produktets mange kvaliteter og verdsettes som en viktig servicefaktor. Operatør er ansvarlig for at ruteproduksjonen skjer i samsvar med rutetabellen. Ved driftsstans, sykdom og lignende, skal operatør foreta tiltak slik at ruteproduksjonen kan utføres i samsvar med ruteplanen. Ingen turer skal under noen omstendighet kjøres før angitt tidspunkt i rutetabellen. Punktlighet måles ut fra avgangstid. Alle turer skal starte i henhold til den enkelte tur sin avgangstid. Turer som starter fra avgangsholdeplass inntil 3 minutter etter angitt starttidspunkt er å anse som punktlig. Turer som starter fra avgangsholdeplass mer enn 3 minutter etter angitt starttidspunkt er å anse som forsinket, noe som gir oppdragsgiver rett til å kreve gebyr i henhold til Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår kapittel 6. Som avgangsholdeplass i denne sammenheng gjelder ikke følgende holdeplasser: Rute 26 Rute 28 Rute 32 Rute 37 Rute 40 Pyramiden Hamna skole øst Fiskekroken Tromsø Museum Smørblomstveien Mulighet til gebyrlegging av punktlighetskrav gjelder bare på avgangsholdeplasser hvor det er reguleringstid. Innstilte avganger anses som mislighold, noe som gir oppdragsgiver rett til å kreve gebyr i henhold til Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår kapittel 6, jf også regelen om varsling i punkt 3.3. En avgang blir regnet som innstilt når: Avgangen ikke er kjørt innen neste avgang på linjen eller 20 minutter etter oppsatt avgangstid. Mindre enn 75 % av strekningen er kjørt. Når avgangen ikke er pålogget billettsystemet (gjelder ikke ved teknisk svikt og gjennomføring er klarert med oppdragsgiver) Operatør har ansvar for at årsakene til regelmessig forekommende forsinkelser og uregelmessigheter som skyldes driftsmessige forhold, blir analysert og løst. Operatørs driftsplaner må ikke være så knappe at de ikke kan gjennomføres også i rushtiden Informasjon og varsling Ved forsinkelser mer enn 10 minutter fra angitt avgangstid skal oppdragsgiver underrettes. Om ikke annet er avtalt skal underretningen gå via e-post til oppdragsgivers ruteopplysningstjeneste, evt. via et avvikssystem oppdragsgiver innfører. Operatør skal også varsle direkte til den enkelte skole når skolerutene blir forsinket til/fra skolene med mer enn 10 minutter Side 18 av 54

37 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Innstillinger som er varslet innen 10 minutter som nevnt gir oppdragsgiver rett til å kreve gebyr i henhold til Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår kapittel 6.3. Ikke varslede innstillinger, og innstillinger som er varslet senere enn 10 minutter som nevnt, gir oppdragsgiver rett til å kreve gebyr i henhold til Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår kapittel Venting ved korrespondanser På den enkelte rutetabell er det oppgitt hvorvidt det er korrespondanse med andre transportmidler/ ruter. På de linjer hvor det er fastsatt krav til korrespondanse for rutepakken, vil det ikke bli stilt krav om maks ventetid. Her må det tilstrebes en fleksibilitet som ivaretar de reisendes behov. Ved forsinkelse har operatør plikt til å varsle egen og øvrige berørte trafikkledersentraler. Det samme gjelder ved eventuell innstilt avgang. Oppdragsgivers opplysningstjeneste skal alltid varsles i slike tilfeller Bruk av underoperatører Operatør kan bruke underoperatør for deler av oppdraget. Samme krav som gjelder for operatør gjelder også for underoperatør. Bruk av underoperatører beskrevet i tilbudet er å betrakte som godkjent av oppdragsgiver når kontrakt med operatør er skrevet. Evt. nye underoperatører må godkjennes av oppdragsgiver før de settes inn i ruteproduksjon. Operatør må ved ønske om å bruke ny(e) underoperatør(er) søke oppdragsgiver om dette i god tid. Operatør bærer det hele og fulle ansvar i forhold til underoperatørs oppfyllelse av kontraktsvilkår mellom oppdragsgiver og operatør. Undertransportørens produksjon er en del av rutedatabasen som er produsert av oppdragsgiver. I de tilfeller der det etableres ny rute eller lignende, skal produksjonen innarbeides i rutedatabasen. Undertransportøren må ha eget ruteløyve eller løyve for transport utenfor rute. Dette kan være turvognløyve eller drosjeløyve. Undertransportøren kjører på operatørens ruteløyve ved utførelse av denne kontrakt. Undertransportøren skal på forhånd være innrapportert og godkjent av oppdragsgiver. Etter avtale med oppdragsgiver kan det for kortvarige oppdrag fravikes fra løyvekravet hos underoperatører. Underoperatør kjører i slike tilfeller på operatørs løyve Kundehåndteringssystem Operatør plikter å håndtere enhver kundehenvendelse, klage og lignende på en servicemessig tilfredsstillende måte, og skal rapportere om slike henvendelser etter et mønster nærmere avtalt med oppdragsgiver. Dersom henvendelsen gjelder noe oppdragsgiver er ansvarlig for, skal den videresendes uten ugrunnet opphold. Kundehenvendelser, klager og lignende som er meldt inn til oppdragsgiver og som angår utførelsen vil bli oversendt operatør for videre håndtering. Operatør skal gi tilbakemelding til oppdragsgiver om hvordan klagen er håndtert innen 5 dager. Enhver henvendelse skal kategoriseres hvor eventuelle tiltak eller forklaringer fremgår. Se også kapittel 11 Kvalitetsstyringssystem Side 19 av 54

38 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON 3 Mannskap Fra er yrkestransportloven blitt endret. Reglene om virksomhetsoverdragelse skal gjelde ved bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakt. Se for øvrig punkt 7.2 i vedlegg B Generelle kontraktsvilkår. Det stilles i kontrakten krav til at norske leverandører er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning ved oppstart av kontrakt. Leverandøren skal ved kontraktssignering fremlegge dokumentasjon på at bedriften er en offentlig godkjent lærebedrift eller dokumentere at denne plikten vil bli oppfylt senest ved oppstart av kontrakten. 3.1 Kvalifikasjoner og opplæring Operatør plikter å ha et tilstrekkelig antall sjåfører, herunder reservesjåfører, til å kunne utføre oppdraget tilfredsstillende. Sjåførene skal ha relevant kompetanse, positiv serviceinnstilling og god kundeopptreden. Operatør skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha en opplæringsplan for sine sjåfører. I tillegg kreves: Sjåføren skal beherske norsk språk Sjåføren skal kunne svare på spørsmål som priser, rutetider, korrespondanser, stoppesteder etc., og henvise til hvor kunden kan få svar på mer kompliserte spørsmål. Sjåførene skal ha inngående kjennskap om traseene som inngår i oppdraget. Sjåføren skal ha kunnskap om miljøvennlig drift/ kjørestil. Sjåføren skal vite om nøkkelpersoners ansvarsområde hos operatør. Sjåføren skal ha full oversikt over og kunne bruke alle innretninger som de forskjellige bussene er utstyrt med. Dette gjelder også utstyr som eies av oppdragsgiver, som for eksempel billett- og informasjonssystemer. Sjåføren fjerner alt løst søppel fra bussen før hver avgang fra avgangsholdeplass. Sjåføren skal ha kjennskap til operatørs kvalitetssikringssystem. Sjåføren skal ha kunnskap om oppdragsgivers transportvilkår og serviceerklæring dersom det blir utarbeidet en slik. Det kreves at alle sjåfører gjennomfører nettkurs om universell utforming. Kurset har en varighet på ca 1 time og koster kr 100,- pr deltaker. Operatør skal gjennom opplæring og andre tiltak tilstrebe at flest mulig av sjåførene har fagbrev for tunge kjøretøy. Operatør skal ha rutiner som sikrer at alle sjåførene har oppdatert informasjon om de til enhver tid gjeldende ruter, priser og billettprodukter. 3.2 Service og kundebehandling Sjåførene skal være serviceinnstilte og gjøre sitt til at kunden blir fornøyd. Sjåførene skal være imøtekommende og aktivt hjelpe med veiledning og informere om det som kan være av betydning Side 20 av 54

39 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON for kunden. Kunden skal få positiv oppmerksomhet. Sjåførene skal være spesielt oppmerksomme og hjelpe reisende med barnevogner og forflytningshemmede ved på- og avstigning. 3.3 Kundeinformasjon under reisen Ved innføring av sanntidsinformasjon vil det bli aktuelt å automatisere holdeplassopprop. Operatør/ sjåfør er ansvarlig for å informere den reisende om bord om alle avvik som påvirker kundens planlagte reise. 3.4 Opptreden ved ulykker og uhell Sjåførenes håndtering av uhell/ulykke/ran skal fremkomme av operatørs kvalitetssikringssystem og være en viktig del av sjåføropplæringen. Sjåførene skal være kjent med og følge faste varslingsrutiner og følge beredskapstiltak ved større ulykker og brann. Sjåførene skal kunne elementær førstehjelp og brannvern. 3.5 Uniformering Sjåførene skal ha uniform. Uniformen skal være ren og velstelt i henhold til operatørs uniformsreglement. Uniformsreglementet skal være en del av operatørs kvalitetssystem. 3.6 Sjåførsamling Oppdragsgiver har rett til å kalle inn og samle alle sjåfører som kjører turer i ruteproduksjonen en dag i løpet av hvert kalenderår. Samlingen skal fortrinnsvis avholdes på lørdager. Samlingen kan avholdes i løpet av to helger. Sjåførene avlønnes av operatør. 3.7 Sjåførhåndbok Tilbyder skal legge fram sjåførhåndbok hvor bl.a. ovennevnte forhold ( ) er innarbeidet, se også kapittel 11 Kvalitetsstyringssystem. Fylkeskommunens kvalitetshåndbok for kollektivtrafikk skal innarbeides i tilbyders håndbok. Kvalitetshåndboken lastes ned ved å logge seg på med brukernavn og passord (som fås hos oppdragsgiver). Tilbyder skal også dokumentere kursplan for intern opplæring og oppfølging innenfor: produksjonsavvik, avviksrapportering og avviksbehandling oppdatering innenfor lovverket kundekrav og kundeservice kurs i førstehjelp HLR-kurs for sjåfører Side 21 av 54

40 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON 4 Materiell 4.1 Generelt Tilbyder skal legge fram en forpliktende plan for sammensetning av nye og brukte busser som skal settes inn i trafikk ved oppstart av kontrakten. Alle bussene som skal brukes i anbudsrutene skal kontrolleres og godkjennes av oppdragsgiver eller den han bemyndiger før oppstart av oppdraget. Det skal gis rett til kontroll av nye busser under byggeperioden. Operatør skal legge fram tegninger og spesifikasjoner for busser som skal bygges nye, etter anbudet er tildelt og før bussene er bestilt. Med nye busser menes busser som er registrert første gang eller senere. Brukte busser skal kunne kontrolleres senest 14 dager før ruteproduksjonen skal starte. Nye busser skal kunne kontrolleres senest 1 uke før produksjonen skal starte. Både brukte og nye busser skal kontrolleres i Tromsø by. Tilbyder skal legge fram dokumentasjon til kontrollør vedrørende krav til busser nevnt i dette kapittel, og som ikke kan kontrolleres ved enkel besiktigelse av bussen. Vognmateriell som eies av underoperatør skal oppfylle de samme krav som blir stilt til busser eid av tilbyder. Dersom bussene ikke innfrir kravene i kontrakten, kan oppdragsgiver nekte at bussene blir brukt i oppdraget. Det er operatørs ansvar å beregne antall busser tilstrekkelig for å gjennomføre ruteproduksjonen. Operatør garanterer gjennom sine beregninger at antall busser er tilstrekkelig for å gjennomføre ruteproduksjonen som beskrevet i kapittel 2, med den fleksibilitet som er beskrevet i kontrakten. Oppdragsgiver skal holdes skadesløs dersom operatør må sette inn ytterligere materiell i forhold til oppgitt antall busser, og operatør har i slike tilfeller ikke krav på ekstra godtgjørelse. Se også Vognskjema (vedlegg A1) skal fylles ut. Det som minimum skal fylles ut ved innlevering av tilbud er: bussklasse, hvilke ruter den enkelte vogn er planlagt benyttet i, og planlagt stasjoneringssted. Dersom det planlegges bruk av brukt materiell som operatør allerede eier, skal øvrige opplysninger også fylles inn. Komplett vognskjema skal fylles ut som en del av aktivitetene under oppstartsforberedelser, se kapittel Krav til materiellet Alle busser skal oppfylle kravene i offentlige bestemmelser som har gyldighet for busser. Alle busser i drift skal tilfredsstille de tekniske krav i henhold til vegtrafikklovens bestemmelser. Alle busser skal godkjennes av oppdragsgiver eller den oppdragsgiver bemyndiger før de settes i drift Oversikt over krav til busser Med nye busser menes busser som er registrert første gang eller senere. (KJTF = Kjøretøyforskriften) Side 22 av 54

41 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Emne Krav til materiellet Gjelder nye busser 1. Generelt a) Krav til bussklasse for de enkelte ruter Rute 20 55, 550, 555: klasse I På rute skal 30 av bussene være hybridbusser (diesel/ strøm). Rute 105, : klasse II eller B. Det skal tilbys opsjon på 30 gassbusser (CNG) fra Oppdragsgiver tar stilling til opsjonen innen b) Kapasitet/ størrelse Det er tilbyders ansvar å sette inn vogn som tilfredsstiller passasjergrunnlaget. Rutene 20, 21, 24 og 42, og 550 skal betjenes med 14,5 meters busser med minst 50 sitteplasser på alle avganger på hverdager i tidsrommet kl. 06:00 18:00. Rute 22 fra Malmvegen snuplass kl 07:20 skal betjenes med 14,5 meters buss. Rute 34 kl 07:23 fra Sjøgata S4 skal betjenes med 14,5 meters buss. c) Alder på materiell Gjennomsnittsalder for hele vognparken skal ikke være høyere enn 6 år. Maks tillatte alder er 8 år. Gjelder for hvert år i kontraktsperioden. Dersom oppdragsgiver benytter seg av opsjon til å forlenge kontrakten vil gjennomsnittsalder og maks alder tillates å øke tilsvarende. Dato for førstegangsregistrering skal benyttes for å fastslå bussens alder. d) Motor Motoren skal være dimensjonert slik at fartsgrensene og gjeldende rutetider kan holdes. e) Nordnorske forhold Vogner som skal benyttes i ruteproduksjon må være tilpasset nordnorske forhold, bl.a. ved å ha plass til kjetting i hjulbuen. Integrert sandstrøer med oppvarmet sand eller OnSpot kjetting. Gjelder for vogner i klasse I og II. X Alle busser skal ha tilleggsvarmer. Alle busser skal ha doble vinduer og isolering etter nordnorske forhold Side 23 av 54

42 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Emne Krav til materiellet Gjelder nye busser 2. Sikkerhet a) Alko-/ruslås Alt materiell som brukes i rutedrift skal ha alko- /ruslås. X b) Dørbrems Alle busser skal ha dørbrems som forhindrer at bussen kan settes i bevegelse mens en eller flere dører er åpne. c) Kamera/ overvåking Alle busser med mer enn ett dørområde skal ha kameraovervåkning på de bakerste dørene, og som gjør det mulig å overvåke disse fra førerplassen ved av/påstigning. Alle busser skal være utstyrt med ryggekamera, og som gjør det mulig fra førerplassen å se området bak bussen ved rygging. Ryggekameraet koples automatisk inn når bussens gir settes i revers. Det skal være automatisk video-overvåking på alle busser. Opptak skal dekke hele bussen innvendig. Gjelder kun nye busser. Konsesjon/tillatelse for kameraovervåkning montert på bussmateriellet er operatørens ansvar. X X X d) Utvendig belysning av dørområder Alle busser skal ha belysning montert utvendig og som dekker området utenfor bussens utgangsdører. Lyset tennes når dørene åpnes og slukkes 3 sekunder etter at dørene er lukket. X e) Kommunikasjon Bussene skal være utstyrt med hands-free kommunikasjonsutstyr som muliggjør direkte kontakt mellom fører og trafikkledelse/driftssentral. f) Nødutstyr Alle busser skal utstyres med automatisk brannslukningsutstyr som minst omfatter motorrom og tilleggsvarmer. X g) Setebelter/ sikkerhetsutstyr Innvendig skal bussene minst være utstyrt med førstehjelpsutstyr og brannslukker som skal være merket og lett tilgjengelig. Alle nye busser i klasse II og B skal ha trepunkts setebelter. Busser i klasse I skal ikke ha setebelter. Barnevogner og rullestoler skal minimum kunne sikres som beskrevet i bilag VIII til EU-direktiv 2001/85/EF (bussdirektivet). X Side 24 av 54

43 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Emne Krav til materiellet Gjelder nye busser Busser som kun benyttes til skoleskyss skal ha setebelter. 3. Tilgjengelighet a) Generelt De grunnleggende krav til universell utforming av busser reguleres i gjeldende lover og regler, som Kjøretøyforskriften og direktiv 2001/85/eu. b) Lys/ lyd/ luft Busser skal være utstyrt med utvendig høyttaler plassert ved dører beregnet for påstigning. X Det skal ikke være sjenerende støy eller lukt i bussen. Bussene skal ha god innvendig belysning, samt gi tilstrekkelig lys for at reisende uten risiko kan stige av og på samt forflytte seg i bussen. Alle nye busser skal ha allergifilter som filtrerer all friskluft som blåses inn i bussen. Filterskift skal skje iht. leverandørens anbefaling. X c) Golv/ trinn/ kontrastfarger Innvendige trinn, gripinnretninger eller podesterkanter m.v. skal være merket med kontrastfarge, bredde minimum 25 mm. Golv og eventuelle stigtrinn skal være sklisikkert og ellers utformet og utstyrt på en slik måte at isdanning normalt ikke forekommer. d) Knelefunksjon Alle busser skal ha knelefunksjon (gjelder klasse I og II). e) Gulvhøyde Bussklasse I: laventré (16-18 cm påstigningshøyde). Med påstigningshøyde menes høyde fra vegbane til bussens gulv. Denne skal være cm når bussen kneler. Lavgulvsbuss kan benyttes i stedet for laventre. Gjelder bussklasse I. Bussklasse II: skal ikke være laventré eller lavgulv. Klasse B: skal være laventré med rullestolrampe, eller ha rullestolheis (dersom ikke laventré). Heis eller rampe gjelder nye vogner. X Side 25 av 54

44 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Emne Krav til materiellet Gjelder nye busser f) Dører Klasse I: 2+2 Klasse II: 1+2 eller Klasse B: Én dør (kan være enkel) aksepteres. Nye vogner skal være tilrettelagt for rullestol. X g) Utforming av rullestolplass h) Påstigning for rullestolbrukere Fri åpning skal være minst 70 cm for enkeltdører og 120 cm for dobbeltdører. Klasse I: Særskilt plass for 1 rullestol avsettes ved midtdør, på venstre side i fartsretningen. Rullestol plasseres med rygg mot kjøreretning inntil fast vegg. Det skal finnes sidestøtte mot midtgang. Det stilles ikke krav om fastmontering av rullestol. Det skal finnes minst 2 klappseter plassert på vegg ved rullestolsplassen. Klasse II: Særskilt plass for 1 rullestol skal avsettes ved midtdør, og på venstre side i fartsretningen. Rullestol skal plasseres forovervendt og skal kunne spennes fast. Det skal finnes minst 1 klappsete ved rullestolplassen for busser i klasse II. Klasse B: Nye klasse B-busser skal ha mulighet for å ta med 1 rullestol, men denne plassen trenger ikke å være permanent. Rullestol skal kunne plasseres forovervendt og skal kunne spennes fast. På lavgulvsbusser (klasse I + II) skal rullestolrampe monteres ved midtdør. Manuell rampe skal benyttes. På klasse II-busser som ikke har lavgulv, skal det være motorisert heis som er innfellbar i et av trappetrinnene når den ikke benyttes. Klasse B-busser skal ha motorisert heis eller rullestolrampe dersom det er laventrebuss. X X X X X X i) Barnevognplass Bussklasse I og II skal ha avsatt areal for barnevogn. På busser i klasse II skal barnevogn sikres med reimer. j) Teleslyngeanlegg Nye busser skal ha teleslyngeanlegg. Bussene skal merkes med piktogram for dette X Side 26 av 54

45 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Emne Krav til materiellet Gjelder nye busser k) Vedr. seter Minst 4 plasser der avstanden fra sitteputens framkant til seteryggen foran (evt vegg) ikke skal være mindre enn 40 cm. Ekstra holdestenger og støttepunkter skal være montert og plassen merket for bevegelseshemmede. Gjelder ikke for buss i klasse B. Disse plassene skal ha signalknapp for bevegelseshemmede som beskrevet i pkt. l). l) Stoppsignalanlegg Minst en trykknapp skal være innenfor rekkevidde fra hver stå- eller sitteplass ombord på kjøretøyet. Stoppsignalet, med teksten Stopper, skal vises på bussens informasjonsskjerm og/eller på separat lysskilt. Stoppsignalknappene skal være røde med hvit tekst. Signalknapper ved rullestolplass samt ved særskilte plasser for bevegelseshemmede skal i tillegg være utformet med symbol og blindeskrift/ taktilmerking. Hus for signalknapp skal være i kontrast mot knapp og bakgrunn. Eksempel på signalknapp for bevegelseshemmede: 4. Informasjon a) Utvendig antenne Det skal monteres utvendig antenne for sending/ mottak av data (GPS/ GPRS). b) Flaggholder Flaggholdere monteres på fremre takhjørner på hver side av bussene så langt fram som mulig. Det stilles ikke bestemt krav til innvendig diameter. Det skal være samme innvendig diameter på flaggholderne på alle busser slik at man kan forholde seg til en størrelse på flagg. Operatør må selv anskaffe og vedlikeholde ett komplett sett med norske flagg til hver buss. Flagging skjer kun etter anvisning fra oppdragsgiver Side 27 av 54

46 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Emne Krav til materiellet Gjelder nye busser c) Stoppsignalskilt/ skjerm Stoppsignalskilt skal være godt synlig og lesbar fra alle passasjerplasser. d) Plass for lommeruter og annen publikumsinformasjon Plass for lommeruter og annen publikumsinformasjon skal finnes ved førerplass og ved særskilt plass for rullestoler/barnevogner. e) Innvendige høytalere Det kreves høyttaleranlegg med mikrofon ved førerplass og tilstrekkelig antall innvendige høyttalere for jevn lyd i hele bussen. Anlegget skal være av en slik kvalitet at det sikrer en god gjengivelse av meldinger fra fører, og med tilpasset lydnivå for hele passasjerområdet. f) Informasjonssystem Nye busser skal ha infomasjonsmonitorer (minimum 2 stk, minst 19 tommer) se Gjelder ikke klasse B-busser. Høytaleranlegg skal kunne tilkoples system for automatisk opprop av holdeplasser (sanntidssystem). Nye busser skal være tilrettelagt (kablet) for dette. X X g) Brosjyreholdere m.m. Bussene skal være utstyrt med brosjyreholdere og skinner for oppheng av ruteinformasjon og reklame etter oppdragsgivers nærmere bestemmelse. Operatør fremskaffer og betaler brosjyreholdere, og operatør står selv for, og bekoster, monteringen. Operatør skal henge opp plakater og brosjyrer inne på bussene etter oppdragsgivers bestemmelser. 5. Miljøkrav a) Drivstoff Bussene skal kjøres på miljøvennlig drivstoff. Det forutsettes at det brukes drivstoff i forhold til Europeisk Standard (EN 590) med svovelinnhold mindre enn 10 ppm. Det stilles krav om opsjon på 30 gassbusser (opsjon I) fra Se Det stilles krav om opsjon på 30 hybridbusser (opsjon II) fra kontraktsstart. Se b) Motor Bussmateriellet skal tilfredsstille de gjeldende EUmiljøkrav på det tidspunktet bussen var fabrikkny. Motorer i alle nye busser skal være av de minst forurensende dieselmotorer som kan leveres fra aktuelle importører i Norge, og skal minst tilfredsstille avgasskravene til Euro 5 normen eller Side 28 av 54

47 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Emne Krav til materiellet Gjelder nye busser bedre (EEV). c) Utslipp og støy Gjeldende lover og forskrifter for utslipp og støy skal følges til enhver tid. Busser i bruk skal tilfredsstille kravene i produksjonsåret om ikke annet er spesifisert. Operatør skal ha som en del av kvalitetssystemet - et program for å overholde angitte krav til utslipp og støy. Nye busser skal maksimum ha utslippsnivå som minst tilsvarer kravene i følge EURO 5 (nye utslippskrav til motorer gjeldende fra 2009). Utslippsnormene for de busser som tilbys må dokumenteres. Øvrige busser må være så godt vedlikeholdt at de oppfyller kravene iht. produksjonsåret. d) Ny teknologi Operatørene forplikter seg til å delta i prøveprosjekter for ny teknologi. Her må det påregnes noe møtevirksomhet uten ekstra godtgjørelse. 6. Komfort og innredning a) Klimaanlegg Fabrikknye busser skal ha klimaanlegg. Klimaanlegget skal være dimensjonert for hele bussen. Klimaanlegget skal være av en slik type at det ikke skaper kuldesoner langs vinduene eller andre plasser i bussen. Klimaanlegget skal være helautomatisk. Busser med automatisk klimaanlegg skal ikke utstyres med åpnbare luftevinduer av hensyn til klimaanleggets funksjonalitet. X Friskluftsystem og klimaanlegg skal sammen sikre at det alltid er frisk luft i bussen, også når bussen har fullt belegg. Både kald og oppvarmet friskluft til passasjerer skal tas fra takhøyde og fordeles jevnt uten at det oppstår sjenerende trekk. Luften skal filtreres med pollen og partikkelbegrensende filter. b) Levegger ved dørområder Busser i klasse I skal ha innvendige levegger ved alle dørområder for å redusere sjenerende trekk. Leveggene skal være av gjennomsiktig glass (plate på nedre halvdel, og plexiglass på øvre halvdel). c) Søppelkasser Det skal være søppelkasse ved alle dørområder. Disse skal dimensjoneres tilstrekkelig store, og må plasseres slik at de ikke hindrer passasjerstrømmene. d) Sitteplasser Skal i størst mulig grad være vendt i fartsretningen Side 29 av 54

48 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Emne Krav til materiellet Gjelder nye busser e) Vedr. seter For busser i klasse II og B skal setene ha høy rygg som også fungerer som nakkestøtte. For nye busser i klasse II og B stilles krav om regulerbare seter. X Klasse I skal ikke ha regulerbare seter. Busser i kl II skal være utstyrt med nedfellbart armlene mot midtgang for alle seter. Sittekomfort er viktig. Busser innenfor de forskjellige kjøretøyklasser skal derfor utstyres med seter som gir best mulig komfort innenfor de rammer som gjelder. Minstemål for avstand (H se tegning under): Busser kl I: 68 Busser kl II: 71 For plasser som det ikke er mulig å oppfylle nevnte krav for, gjelder bussdirektivets (2001/85/eu) minimumsmål. Vedrørende komfortkrav til seter: Eksempel på ønskede minimumsmål for seter i klasse II: Side 30 av 54

49 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Materiellet skal ha samme standard i en eventuell opsjonsperiode dersom oppdragsgiver forlenger kontrakten etter vedlegg B Generelle kontraktsvilkår, punkt 4, bortsett fra bussalder. Operatør er ansvarlig for å tilpasse materiellet til den gjeldende infrastrukturen. Øvrig vurdering av egnet materiell må tas av operatør innenfor de rammer som kontrakten for øvrig gir. Operatør oppfordres til å gjøre seg godt kjent i rutetraséene. Merk spesielle forhold angående trafikk og føreforhold. Operatør har et særlig ansvar å sørge for at både påbudt og montert sikkerhetsutstyr blir brukt i transportmidler hvor bruk av slikt utstyr er påbudt (sikkerhetsbelter, barneseter og barnestoler). Oppdragsgiver vil bidra med å ivareta en dialog på overordnet nivå med vegholder m.h.t. fylkesdelplaner, større reguleringsplaner, infrastrukturtiltak finansiert av avgifter og lignende. Oppdragsgiver kan imidlertid ikke stilles økonomisk ansvarlig for manglende, eller forsinket, gjennomføring av infrastrukturtiltak for buss, eller manglende vedlikehold av vegnettet, holdeplasser, holdeplassutrustning eller terminaler. Merk at vi stiller spesifikke krav til type vogn til de enkelte ruter i rutepakken slik: Rute og (byruter): klasse I. Rutene 20, 21, 24 og 42 og 550 skal betjenes med 14,5 meters busser med minst 50 sitteplasser på alle avganger på hverdager i tidsrommet kl. 06:00 18:00. Rute 22 fra Malmvegen snuplass kl 07:20 skal betjenes med 14,5 meters buss. Rute 34 kl 07:23 fra Sjøgata S4 skal betjenes med 14,5 meters buss. Rute 105, : klasse II eller B Side 31 av 54

50 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Brudd på ovennevnte krav gir oppdragsgiver rett til å kreve gebyr jf Spesielle kontraktsvilkår Opsjon på 30 gassbusser (opsjon I) Oppdragsgiver har opsjon på 30 gassbusser (CNG). Opsjonen gjelder for rutene og (byruter), og dette skal være laventre busser i bussklasse I. Drivstofftankene skal være plassert på taket av bussene. Dersom oppdragsgiver benytter seg av opsjonen skal gassbussene settes i drift f.o.m Dersom oppdragsgiver benytter seg av opsjonen, og operatør ikke har samtlige gassbusser klare til drift , vil det ilegges døgnmulkt iht. pkt. 6.4 i vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. Oppdragsgiver vil ta stilling til opsjonen innen Bussene skal tilfredsstille øvrige krav til busser (jf. pkt ). Det er oppdragsgivers ansvar å etablere påfyllingsanlegg for gass (CNG) og inngå avtale med gassleverandør. Det forutsettes at anlegget etableres på Tromsøya. Tilbydere kan legge til grunn at det blir etablert minst 30 fylleplasser for påfylling. Minst to av disse plassene skal være tilrettelagt for hurtigpåfylling. Anlegget kan på dagtid (hverdager) bli åpnet for påfylling av andre kjøretøy enn operatørens. Tilbydere skal ikke regne inn leie for påfyllingsplassene i sine tilbud. I tilbudene skal det forutsettes gasspris lik kr 0,- Godtgjørelse for opsjonen vil bli endret som følge av forbruk av CNG og faktisk gasspris. Forbruket må relatere seg til rutekjøring for oppdragsgiver inkludert tomkjøring knyttet til ruteproduksjonen. Oppdragsgiver vil stille krav til dokumentasjon av tomkjøringen. Dekning av forbruk av gass til tomkjøring knyttet til ruteproduksjon, skal ikke overstige 10 % av rutekjøringen for den enkelte gassbuss. Det er oppdragsgivers ansvar å sørge for drift og vedlikehold av gassanlegget. Det er operatørs ansvar å sørge for at påfylling av gass skjer iht. godkjente rutiner. Evt. svinn av gass som følge av ureglementert påfylling er operatørens ansvar. Det forutsettes at gassbussene har et driftsdøgn på minimum 8 timer. Kravet til driftsdøgn for gassbussene gjelder mandag-fredag. Vi definerer driftsdøgn (8 timer) til tiden den enkelte vogn er i ruteproduksjon (fra avgangsholdeplass første tur til endeholdeplass siste tur). Avvik fra dette kan gebyrlegges jf. pkt. 6 i vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. Oppdragsgiver kan stille krav til dokumentasjon av driftsdøgn. Driftsdøgn skal beregnes som et gjennomsnitt pr buss pr mnd. Tilbydere skal i sine tilbud (i tilbudsbrevet) opplyse om gjennomsnittlig drivstofforbruk ved bykjøring for gassbussene som er tenkt brukt i tilbudet. Dersom det planlegges med ulike typer eller modeller skal det opplyses om drivstofforbruk for hver enkelt modell. Det forutsettes at drivstofforbruket ligger innenfor det som kan betegnes som normalt for denne type busser. Et vesentlig høyere forbruk må dekkes av operatør. Det stilles krav om at bussene skal bruke biogass som drivstoff dersom det blir gjort tilgjengelig i Tromsø. Oppdragsgiver vil i så fall dekke eventuelle merkostnader som følge av dette hybridbusser Oppdragsgiver stiller krav om at 30 av bussene skal være hybridbusser (diesel/ strøm). Hybridbussene skal brukes på rutene (byruter), og skal være laventre busser i bussklasse I Side 32 av 54

51 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Dersom operatør ikke har samtlige hybridbusser klare til drift innen (forutsetning at kontrakt inngås innen ), vil det ilegges døgnmulkt iht. pkt. 6.4 i vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. Bussene skal tilfredsstille øvrige krav til busser (jf. pkt ) Overgangsperiode bussmateriell I en overgangsperiode fram til maksimalt kan oppdragsgiver gi dispensasjon for krav til vognmateriell. Dersom oppstart først skjer skyves overgangsperioden til maksimalt Dispensasjon gis etter søknad til oppdragsgiver og må skyldes dokumenterte problemer med å skaffe materiell som tilfredsstiller våre krav. Dersom operatør gjennomfører oppdraget frem til med materiell med vesentlig lavere standard enn beskrevet i denne kravspesifikasjon, vil oppdragsgiver kunne kreve forhandlinger om lavere godtgjørelse. Ingen buss kan settes inn i utførelsen av oppdraget uten at oppdragsgiver godkjenner det Skiltkasse Det stilles krav om elektronisk skiltkasse. Elektroniske skiltkasser skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften. Skiltkassene skal kunne vise tall og bokstaver. Klasse I og II: Destinasjonsskilt i front skal være i størrelse med frontrutens bredde. Tekst- og talltyper skal være minst 180mm høye i destinasjonsskiltet foran på bussen, og minst 150mm i destinasjonsskilt på siden og bak på bussen. Klasse B: Skiltkasse (elektronisk eller manuell) kun i front aksepteres. Kan være smalere enn frontruten. Oppdragsgiver vil stille til rådighet løse destinasjonsskilt (ikke elektronisk) som skal benyttes når taximateriell eller andre kjøretøy uten elektronisk skiltkasse benyttes i rutekjøring. Alle avganger skal være merket med rutenummer og destinasjon. Dette gjelder også ruter med hovedformål skoleskyss. Bussklasse 1. Linjenummer og destinasjon i front 2. Linjenummer og destinasjon ved framdør 3. Linjenummer bak 4. Linjenummer venstre side Klasse I X X X X Klasse II X X X X Klasse B X Kravene i kolonne 2-4 gjelder nye busser. Linjenummer- og destinasjonsskilter skal være av typen LED eller eventuelt flip-dot. Egen styringsenhet for skiltkassene skal finnes ved førerplassen Side 33 av 54

52 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Krav til skiltkasse/ skiltering: Type kjøring Skiltering Merknad Rutekjøring Rutenummer og destinasjon På nye busser skal det være mulig å skrive på to linjer. Ikke i trafikk Ikke i trafikk Skal ikke skilteres: Ikke i rute Turkjøring/ sightseeing Turkjøring eller Sightseeing Brudd på ovennevnte krav gir oppdragsgiver rett til å kreve gebyr jf Spesielle kontraktsvilkår Lakkfarge, profilering og piktogrammer Alle busser skal før de settes i drift være lakkert utvendig, inkl. takflatene, i henhold til oppdragsgivers profilprogram og farger. Fargekoden er helhvit RAL Foliering som erstatning for lakkering godtas ikke. Alle busser som skal brukes i oppdraget skal profileres og merkes i forhold til oppdragsgivers designprogram. Operatør dekker alle kostnader knyttet til montering av profilfoliene. Foliene skal monteres på en fagmessig måte. Oppdragsgiver kommer til å gi nærmere spesifikasjoner i forhold til hvordan bussene skal profileres. Oppdragsgiver plikter å tilpasse profilering/ piktogrammerking i forhold til de ulike busstypene som skal brukes i oppdraget. Oppdragsgiver kan komme til å stille krav om merking av taximateriell eller lignende når slikt materiell brukes til å utføre ruteproduksjon. Bussene som utfører ruteproduksjon skal være skadefrie og lakken skal ikke være avskallet, misfarget eller være vesentlig slitt. Lakken må tåle at reklame- og profileringsmateriell kan monteres på og av. Eventuelle skader må utbedres for operatørs kostnad. Plater og deler som skal lakkeres, må korrosjonsbeskyttes og grunnbehandles for at lakken skal få godt feste. Tilbyder må selv velge lakkvalitet bussen skal lakkeres med. Design- og profilkravene gjelder ikke for taxi som benyttes som underoperatør. Ved utskiftning av bussene, eller nødvendig fornying av profilmerkene/piktogrammene pga elde, slitasje, m.m. bekoster operatør påmonteringen selv, mens oppdragsgiver leverer profilmerkene vederlagsfritt. Ved levering av folier til nye busser bekoster oppdragsgiver frakt innenlands. Frakt og toll til utlandet må dekkes av operatør. Når operatør selger busser med oppdragsgivers profil til annet bruk enn videre drift for oppdragsgiver, er operatøren ansvarlig for å fjerne all profilering på bussen før overlevering til ny eier. Oppdragsgiver kan benytte bussenes lakkerte flater til dekor og reklame- /informasjonsformål, bortsett fra hekken som operatør kan disponere til reklameformål. Det skal fremlegges dokumentert og signert regnskap over reklameinntektene ved årets slutt Side 34 av 54

53 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Oppdragsgiver skal vederlagsfritt ha tilgang til å ha reklame på hekken 2 x 2 uker pr år. Med det menes at det ikke skal kreves betaling for bruk av reklameplassen til operatør eller tredjeparts reklamefirma, men at oppdragsgiver betaler produksjonskostnader for reklamen. Dette vil fortrinnsvis skje de to første ukene i januar og de to første ukene etter at skolene begynner i august. Oppdragsgiver må ha tilgang til bussene i operatørs anlegg. Bussene må etter nærmere avtale være klargjort for påføring av reklame. Operatør bærer kostnadene ved slik klargjøring. Operatør kan plassere egen logo på øverste lakkerte sidefelt over vindu bakerst på hver side av bussen. Maksimal lengde på logo er 230 cm og høyde 10 cm. Dersom det ikke er plass til logo over vindu bakerst på bussen, avtales alternativ plassering med oppdragsgiver. Informasjonsklistremerker om videoovervåkning, billettkontroll, forbud mot mat etc. skal plasseres på samme sted i alle busser. Disse vil bli levert av oppdragsgiver og monteres av operatør. Operatør må få godkjenning av oppdragsgiver før plassering av nye informasjonsmerker. Det er ikke anledning for operatør å selge innvendig reklameplass. Oppdragsgiver kan bruke dette til informasjons-/ reklameformål Vedrørende informasjonsmonitorer med tilhørende utstyr om bord i bussene Alle nye busser i klasse I og II skal ha to informasjonsmonitorer. Størrelse på skjermene skal være minst 19 tommer. Monitoranlegget skal leveres med separat PC (ikke PC som brukes til billetteringsutstyret), og PC skal være ferdig kablet opp mot skjermene. For PC gjelder følgende minimumskrav: Plassering må tilpasses slik at temperatur holdes på forsvarlig nivå. Den skal være tilpasset busskjøring. Det skal være mulig å installere programvare for informasjonsprodukter for visning i bussen. GPRS. WLAN. Dobbelt skjermkort. Prosessor 1,6 Ghz. Høy kvalitet på skjerm og skjermkort (høy oppløsning). Skjerm og PC er operatørs eiendom og ansvar. Funksjonsfeil skal rettes omgående. 4.3 Vedlikehold og rengjøring Alle busser i drift skal til enhver tid tilfredsstille de tekniske krav i henhold til vegtrafikklovens bestemmelser. Bussene skal kontinuerlig være underlagt et forebyggende vedlikeholdssystem som sikrer at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Oppdragsgiver har innsynsrett for å kontrollere vedlikeholdssystemet og de periodiske kontrollene. Alle busser skal vedlikeholdes slik at de er rene og hele innvendig. Innvendige skader på stoler og interiør (herunder tagging) skal repareres omgående. Busser med slike skader skal ikke settes inn i trafikk før skaden er reparert Side 35 av 54

54 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Utvendig karosseri-, lakk- og plateskader skal være reparert senest 10 dager etter at skaden er oppstått. Ved større skader skal bussen tas ut av trafikk inntil skaden er reparert. Punkterte sidevinduer som dugger skal byttes omgående. Ved oppstått skade skal kopi av skaderapport omgående oversendes oppdragsgiver. Når skaden er reparert skal det omgående oversendes bekreftelse på dette til oppdragsgiver. Rengjøring innvendig skal foretas daglig. Gulvflater, vegger, lister, vinduer, vinduskarmer og seter skal være rengjort for synlig smuss, tyggegummi og lignende. Samtlige vinduer skal vaskes innvendig minst en gang pr måned. Innvendig helvask, herunder rens av setetrekk skal utføres minst 1 gang pr år. Bussene skal fremstå som rene utvendig og innvendig ved innsetting i ruten om morgenen. Renholdsprogram skal være en del av operatørens kvalitetssikring. Det skal føres logg som følger bussen og som viser når bussen sist gjennomgikk daglig rengjøring, vask av vinduer og helvask. Forurensende/ helseskadelige rengjøringsmidler skal ikke brukes dersom det finnes alternativer som gir tilfredsstillende effekt. 4.4 Reservemateriell Dersom operatør for kortere perioder grunnet ekstraordinære situasjoner mener å måtte sette inn reservemateriell som ikke tilfredsstiller de ordinære materiellkravene, skal dette forelegges oppdragsgiver for skriftlig forhåndsgodkjennelse. Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å godkjenne bruk av slikt reservemateriell, og kan pålegge operatør å benytte materiell som tilfredsstiller de ordinære materiellkravene. Operatør skal ha tilstrekkelig med materiell som tilfredsstiller materiellkravene slik at daglig drift og vedlikehold kan gjennomføres. 5 IT infrastruktur 5.1 Generelt Oppdragsgiver har brukt mye ressurser på IT infrastruktur for kollektivtrafikk de siste årene. Dette regnes som felles publikumstjenester og som fylkeskommunen derfor har tatt et organisatorisk og økonomisk ansvar for. Innenfor dette feltet regnes databaserte verktøy med maskinvare, programvare og nettbaserte tjenester. IT-utviklingen vil fortsatt ha stor oppmerksomhet i årene som kommer. I hovedsak dreier dette seg om: Elektronisk billettering Ruteinformasjon på internett, mobiltelefon, monitor, telefon m.v Sanntidsinformasjon Side 36 av 54

55 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON 5.2 Billetteringssystem Generelt Oppdragsgiver kan komme til å sørge for at WLAN blir integrert i nye bill.maskiner. Kabling til billetteringsutstyr er operatørs ansvar. Det gjelder også for brukt materiell. Oppdragsgiver tar forbehold om utskifting av utstyr. Oppdragsgiver skal fortsette å bruke eksisterende billetteringssystem (FARA). Alle busser i rutepakken skal være utstyrt med slikt billettsystem. Operatør må stille vognparken til disposisjon for montering. Oppdragsgiver er eier av billettsystemet, Tromskortet og billettprodukter på tilskuddsberettigede ruter. Det vil ikke bli nødvendig å utstede nye kort eller refundere produkter. Den enkelte operatør er ikke definert som produkteier for billettprodukter iht. Tromsregulativet. Det vil ikke skje avregning mellom anbudspakkene. Avregning skal kun skje mot oppdragsgiver, ikke mellom operatørene. Anbudspakkene vil bli opprettet som egne enheter i billettsystemet. Oppdragsgiver har også tillatt operatører å benytte billettsystemet til kommersielle ruter, herunder bruk av verdikonto som betalingsmiddel. Det kan dessuten defineres enkeltbilletter i systemet etter bestilling fra operatør, som også betaler kostnadene for dette. Alt materiell tilknyttet elektronisk billetteringssystem levert ut av oppdragsgiver eller fra 3. part anses som oppdragsgiver sin eiendom. Det betyr all maskinvare, programvare og reisekortene Tromskortet Reise og Tromskortet Skole og senere endring/utvidelser av dette. Operatør er ansvarlig for at alle busser som blir brukt i rutetrafikk har installert fungerende billettsystem, dvs. at operatør er ansvarlig for at alle vogner som er i drift har billettmaskin med tilbehør som fungerer slik det skal. Oppdragsgiver skal til enhver tid ha oppdatert oversikt over hvilken billettmaskin og andre tilknyttede enheter som er i den enkelte buss. Oppdragsgivers ansvar: Montering av billettmaskiner på nye busser der kabling er klargjort fra bussfabrikk. Dekke installasjon av billettmaskiner og tilhørende enheter i bussene i de tilfellene endringer i ruteproduksjon eller endrede materiellkrav betyr at ny billettmaskin må installeres. Ved økning i antall busser må likevel operatør kable bussene. Operatørens ansvar: Sørge for kabling til billettmaskin og utstyr etter nærmere spesifikasjon. Dette gjelder både gamle og nye busser. Sørge for billettbord eller tilsvarende i bussen slik at billettmaskinen kan plasseres forsvarlig og hensiktsmessig, både i forhold til publikum og sjåførens arbeidsmiljø. At plassering av billettmaskin, validator og printer m.m. er avtalt på forhånd med oppdragsgiver Side 37 av 54

56 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON At skiltkassen er integrert med billettmaskinen på en slik måte at skiltkassens destinasjonsanvisning (rutenummer og destinasjonssted) styres av billettmaskinens rutedata levert av oppdragsgiver. Stille bussen til disposisjon for oppdragsgiver for montering av billettmaskin, validator printer m.m. Etter avtale kan slik montering foretas av godkjent personell hos operatøren mot timebasert godtgjørelse. Dekke kostnadene med overføring av billetteringsutstyr mellom busser i anbudsperioden. Alle busser på byrutene (rute og ) skal klargjøres for oppsett av validator også ved midtre dør. Operatør må sørge for kabling for dette på alle busser. I første omgang vurderes det som særlig aktuelt å installere validator ved midtdør på rute 20 og 21. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å installere validatorer ved midtdøren i alle de resterende bybussene i Tromsø. NB! Dersom oppdragsgiver allerede har betalt for kabling og installasjon av billettmaskinen (gamle busser), skal anbudsprisen fra operatøren som har fått slik dekning legge til denne kostnaden i sin anbudspris. Denne summen må spesifiseres på egen linje i prisskjemaet, og skal legges til pristilbud på anbudet. All utmontering av brukt materiell (før anbudsstart) ikke kabler - skjer for operatørens kostnad (dagens operatør). Maskiner og utstyr i rutebusser som benyttes mer enn 50 % til kommersielle forhold eller som installeres i busser til kommersiell bruk, må bekostes av operatøren Installasjon Ved installasjon skal det registreres serienummer på den enkelte billettmaskin og identifikasjon på bussen. Tilsvarende oversikt skal holdes over utstyr som er på lager og til reparasjon. Operatør skal gi løpende informasjon til oppdragsgiver om alle endringer mht disse registreringene. Ved omdisponering av bussmateriell mellom ulike områder/fylker som ikke har årsak i avtalemessige forhold med oppdragsgiver, eller ved utskiftning av busser på grunn av alder, dekker operatør selv kostnadene med ut- og innmontering av billettmaskiner. Ut- og innmontering av billettmaskiner skal kun utføres av installasjonsfirma som er godkjent av oppdragsgiver. Dersom operatør har kvalifisert personell, kan disse også få slik godkjenning. Det er et krav at personellet har gjennomført opplæring/kurs fra leverandør av billettsystemet. Operatøren bekoster alle kostnader forbundet med slik opplæring. Operatør kan bli erstatningsansvarlig dersom utstyr feiler som følge av feil installasjon. Installasjonsmanual for busscomputer som operatør skal følge ved installasjon av billettmaskiner er tilgjengelig hos oppdragsgiver eller FARA. Nærmere om installasjonen i buss som operatør er ansvarlig for: Nye busser skal være satt opp med billetteringsbord og brakett/kabler iht. montering av Algiz 8 eller nyere versjon. Det betyr strømkabel som tåler både 12 og 24 volts spenning. Mellom billettmaskin og kortleser skal det være USB kabel. Det skal tilrettelegges for eksisterende STAR printer, eller annen modell (nærmere spesifikasjon må i så fall gis) dersom det åpnes opp for bruk av flere typer printere Side 38 av 54

57 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON at det finnes 24/12 volt strømuttak etter gitt spesifikasjon ved forhåndsavtalt plassering av billettmaskin installering av GPS/GPRS antenne med fremført antennekabel til forhåndsavtalt plassering av billettmaskin fremføring av kabel for permanent spennings tilførsel til billettmaskin fremføring av kabel fra tenningsnøkkel til sensorinngang på billettmaskin Operatør skal stille sine busser til disposisjon for oppdragsgiver eller oppdragsgivers representant(er) på et på forhånd avtalt tidspunkt og sted (i Tromsø). Installasjonen utføres i regi av oppdragsgiver, eller av et installasjonsfirma som er godkjent av oppdragsgiver. Bussene skal være ferdig installert minimum 1 uke før oppstart av oppdraget. Operatør er ansvarlig for å tilrettelegge passende lokaliteter for monteringen. Montering skal skje i Tromsø. For nye busser kan det avtales at installasjon av billettmaskin blir utført hos bussprodusenten. Operatør skal i samarbeid med oppdragsgiver utarbeide monteringsplan. Installasjon på buss består av følgende komponenter: PC-enhet (billettmaskin). 8,5 touch-skjerm. Printer. SIM-kort som monteres i maskinen for GPRS-kommunikasjon. Det tas forbehold om at kommunikasjon av data til/fra billettmaskinen skal gå via WLAN eller andre kommunikasjonsløsninger. GPS der dette er en ekstern enhet. Noen modeller har innebygget GPS. Validator og evt. ekstra validator (kortleser). Kabling fra strømtilførsel til billettmaskin, validator og GPS. Algiz maskiner har touch-skjermen integrert i PC-enheten. Enkelte mindre busser / ruter kan bli utstyrt med enklere billetteringsmaskin etter avtale med operatøren. Det kan bli foretatt endringer i utstyret i anbudsperioden. Dette vil først og fremst dreie seg om nyere maskinvare eller tilknytning til andre enheter. Oppdragsgiver bærer kostnadene ved inn- og utmontering ved slike endringer. Bussene skal ha vekslebrett for montering av billetteringsutstyr. Vekslebrett bekostes av operatør. Vekslebrett for montering av billettmaskin skal være plassert på en slik måte at montert skjerm og validator ikke hindrer fri sikt for sjåføren. For montering vil utstyret kreve en flate på 270 X 300 mm. Høyden på montert skjerm og validator er 240 mm over monteringspunkt. Vekslebrettet skal monteres på fast installasjon, dvs. ikke dører og lignende. Operatør må selv stå for og dekke eventuelle kostnader ved individuelle ergonomiske tilpasninger til sjåfører og passasjerer i bussen. Det arbeides med å etablere løsninger for påfylling av reisekort og betaling via internett og minibank. Oppdragsgiver vil komme tilbake til dette når det er på plass Side 39 av 54

58 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Det må gjerne tilbys muligheter for betaling med kredittkort, men dette er ikke et krav. Det må i så fall benyttes terminaler godkjent av oppdragsgiver. Dersom det skal integreres med billettsystem, må terminalen også godkjennes av leverandør av billettsystem. Oppdragsgiver sørger for programvaremessig tilknytning mellom terminal og billettsystem. Operatør sørger for anskaffelse av EMV godkjent kortterminal og avtale med betalingsformidler (Teller AS, Payex m.m.). Operatør har ansvar for avtalen med betalingsformidler herunder dekking av kredittkortkostnader. Vi tar forbehold om at denne avtalen (med betalingsformidler) skal kunne overtas av oppdragsgiver. Oppdragsgivers krav er EMV godkjent terminal som FARA har tilpasning for. Oppdragsgiver tar seg av integrasjon fra billettmaskin til terminal (programvare) Drift, service og vedlikehold Service- og vedlikeholdsavtale for billettsystem er oppdragsgivers ansvar. Første linjes service og vedlikehold er operatørs ansvar. En beskrivelse av første linjes vedlikehold fremgår av vedlegg A5. Vedlegget kan komme til å bli oppdatert med nærmere beskrivelser av vedlikehold, samt nye oppgaver innenfor første linjes vedlikehold. Oppdragsgiver vil sende ut nye utgaver når disse foreligger. Endringene skal være oppgaver av tilsvarende art samt at omfanget ikke skal endres vesentlig. Dersom oppgavene og omfanget endres vesentlig, skal dette gi rett til reforhandling av dette punktet i avtalen. Oppdragsgiver vil plassere et reservedelslager hos operatør. Reservedelslageret skal være i ruteområdet og skal kunne nå alle busser ved utkjøring. Utkjøring til reparasjon av billettmaskin godtgjøres etter nærmere avtale. Alle utkjøringer skal registreres. Når det gjelder defekt billetteringsutstyr som ikke lar seg utbedre på stedet, plikter operatør å erstatte det defekte utstyret med utstyr fra nevnte reservedelslager. Defekt del skal oversendes leverandør iht. etablerte rutiner. Oversendelse av billetteringsutstyr skal skje senest neste virkedag og på den måten oppdragsgiver fastsetter. Oppdragsgiver er, med unntak fra første linjes vedlikehold, ansvarlig for service, vedlikehold, reservedeler og nødvendig support av de elektroniske billettmaskinene. Operatør er ansvarlig for å melde fra til oppdragsgiver dersom det oppstår behov for vedlikehold, service og reparasjoner. Dette kan skje gjennom systematisk registrering av slike feil på leverandørens helpdesk på internett. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre ansvarsforholdene ved vedlikehold på billetteringsutstyret. Evt. økonomiske konsekvenser er gjenstand for forhandlinger. Operatør skal ikke starte en ny tur med defekt billetteringsutstyr, dersom dette ikke på forhånd er avtalt med oppdragsgiver. Dvs. at de kan kjøre første tur om morgenen med defekt maskin uten å kontakte oppdragsgiver dersom feilen først oppdages ved oppstart om morgenen. Før neste tur startes skal, dersom maskinen fortsatt er defekt, operatør enten utføre service på maskinen iht eller bytte maskinen med maskin fra reservelager. Dersom ingen av disse alternativene er aktuelle, skal oppdragsgiver kontaktes før neste tur startes med defekt billettmaskin. Oppdragsgiver vil ha vakttelefon innenfor åpningstidene til 177 Troms. Operatør vil bli utstyrt med reservedelsager, herunder reserve billettmaskiner med tilbehør Side 40 av 54

59 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Transport av defekt billetteringsutstyr (gjelder begge anbudspakkene): Operatør har ansvar og kostnad for å frakte utstyret til Tromsø. Oppdragsgiver bekoster videre frakt til og fra leverandør. Oppdragsgiver vil gi nærmere retningslinjer for frakt fra Tromsø. For øvrig vises til Vedlegg C Spesielle kontraktsforhold kapittel 6. Oppdragsgiver er økonomisk ansvarlig for annet vedlikehold og service på billettmaskinene. Ved behov for utmontering av billettmaskin p.g.a. reparasjon eller vedlikehold utført av oppdragsgiver (eller oppdragsgivers representant) er det oppdragsgivers ansvar at det blir installert en ny billettmaskin for å sikre kontinuitet i den elektroniske billetteringen. Feilretting av billettmaskiner vil foregå mandag-fredag mellom kl og Sentralsystem Oppdragsgiver er ansvarlig for sentralsystem, og dekker kostnadene til programvare for installasjon av en lisens på PC hos operatør. Oppdragsgiver dekker årlige leiekostnader ved en brukerlisens for rapportmodul og en brukerlisens for sentralsystem. Dersom operatør ønsker flere lisenser, er dette operatørs kostnad. Operatør dekker kostnader ved installasjon av datalinjer, datamaskin og skriver i tilknytning til sentralsystem (innkjøp og drift), samt egne administrative ressurser som følger av arbeid med oppkobling mot billettsystemets sentralsystem. Eventuelle kostnader for integrering med operatørs administrative og økonomiske EDB-programmer, er operatørs ansvar og risiko. Operatør kan bestille og få nødvendig opplæring hos oppdragsgiver. Operatør må selv dekke egne kostnader i forbindelse med slik opplæring, samt kostnader for PC for installasjon av programvare. Sentralsystemet skal brukes til daglig drift av billettsystemet og være oppdatert ift. maskinvarestatus, monitorering av oppdatering av programvare, skiftoppgjør, operatørkort, rapportering m.m. Det utarbeides egne rutiner for stenging av perioder (økonomiske rapporter). Oppdragsgiver er ansvarlig for behandling av kunders personopplysninger i sentralsystemet, bl.a. ift. personopplysningsloven (salgskontor). Operatør er ansvarlig for behandling av personopplysninger vedrørende egne ansatte Diverse bestemmelser Oppdragsgiver dekker kommunikasjonskostnader for daglig overføring av data mellom sentralsystem og den enkelte enhet. All overføring til/fra billettmaskin skjer pr. i dag via mobilnettet eller trådløst nettverk. Operatøren er imidlertid pliktig til å påse at overføring av data er gjennomført. Dersom det er behov for manuell overføring ved hjelp av USB-pinner etc., skal dette gjøres kostnadsfritt for oppdragsgiver. Det gis ikke kompensasjon for merker etter feste av billettmaskinen i vekslebrett, hull for kabling etc Terminering Ved avslutning eller terminering av kontrakten, skal billettmaskinene utmonteres på alle busser når disse tas ut av trafikk i oppdrag for oppdragsgiver. Busser skal kunne stilles vederlagsfritt til Side 41 av 54

60 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON disposisjon for oppdragsgiver for utmontering av billetteringsutstyr i inntil 14 dager etter utløpet av kontraktsperioden. Bussene skal stilles til disposisjon på operatørs anlegg Opplæring og superbruker Operatør er ansvarlig for at alle sjåfører har gjennomgått obligatorisk opplæring på elektronisk billettmaskin. Opplæring skal være gjennomført før en sjåfør settes til å kjøre en tur og hver enkelt må gjennomføre en test der de beviser at de behersker salg av ulike enkeltbilletter, periodebilletter, belastning verdikonto (evt. reisekonto) og legge inn autoreise i reisekortet. Det er operatør som skal bære kostnadene ved opplæring av sjåfører. Opplæringsprogrammet har en varighet på inntil 3 timer, og det vil være operatørs oppnevnte superbruker som skal forestå opplæringen. Dersom noen sjåfører trenger ytterligere opplæring, vil det være operatør sitt ansvar. Oppdragsgiver vil stille brukermanualer og opplæringsmaskiner til rådighet for operatør. Opplæringen vil foregå i operatør sine lokaler. Operatør skal oppnevne minimum en superbruker. Superbrukeren vil bli gitt spesiell opplæring av oppdragsgiver dersom denne ikke har gjennomgått slik opplæring. Opplæringen vil i utgangspunktet vare i to dager i regi av oppdragsgiver. Superbrukeren lønnes av operatør. Superbruker(ne) skal være ressurspersoner som kan besvare spørsmål fra sjåfører vedrørende funksjonalitet i billettmaskinen og billetteringssystemet Forsikring Oppdragsgiver er ansvarlig for forsikring av billettmaskinene ved brann og tyveri. Operatør er ansvarlig for at billettmaskinene blir benyttet i henhold til oppdragsgivers spesifikasjoner. Uansvarlig, uaktsom eller uforsvarlig behandling av utstyr og system kan medføre erstatningsansvar Billettruller Billettruller til billettmaskinene er operatørs ansvar og kostnad. Operatør skal ha tilstrekkelig antall billettruller i de enkelte bussene, samt bufferlager som er nødvendig for å billettere alle kunder. Det er kun tillatt å benytte billettruller som er spesifisert og godkjent av oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil stille krav til billettruller som skal brukes, tilpasset den gjeldende printer. Manglende billettruller i buss er å betrakte som manglende billettering Kort Operatør er ansvarlig for å ha tilstrekkelig antall reisekort og minikort (UltraLight) i egen beholdning og i bussene. Bestilling gjøres til oppdragsgiver, som ordner/betaler dette ift. leverandør. Det er kun tillatt å benytte kort som er spesifisert og godkjent av oppdragsgiver. Oppdragsgiver dekker kostnaden med kjøp av kort. Inntekter fra salg av kort tilfaller oppdragsgiver. Bestillingsfrister for bestilling av kort: Inntil 500 kort 1 uke. Større kvanta må bestilles minimum 6 uker i forveien. Hyppige bestillinger av 500 kort vil ikke bli akseptert. Manglende kort i buss er å betrakte som manglende billettering Side 42 av 54

61 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Oppdragsgiver er ansvarlig for vedlikehold av kort. Operatørkort/sjåførkort bestilles hos oppdragsgiver, men kan betjenes og oppdateres i sentralsystemet. Defekte kort skal leveres inn til oppdragsgiver med beskrivelse av feilsituasjon, navn og adresse på kortinnehaver. 5.3 Billettprodukter og takst Takst og billettering Operatør skal følge de takster som fastsettes av oppdragsgiver. Oppdragsgiver bestemmer hvilke billettsystemer som skal gjelde samt gyldighetsområde for de enkelte billetteprodukter og billettmedium (kort og lignende). Operatør plikter å kontrollere at sjåførene til enhver tid er kjent med takstreglementet, oppdragsgivers produktutvalg og vet hva som er korrekt billettering. Oppdragsgiver er ansvarlig for å informere operatør skriftlig når endringer skjer i takstreglementet. I noen tilfeller kan dette også skje pr e-post. Operatør er ansvarlig for salg av billetter og kort på bussene og at gjeldende takstbestemmelser følges. Det er feil eller manglende billettering dersom kunden ikke får gyldig billett. Dette inkluderer blant annet feil pris, feil påstigningsplass, feil tids- eller sonespesifikasjon. Bokføringsforskriftens har krav om daglige kasseoppgjør, der dokumentasjon for dagsomsetningen blir sammenholdt med opptelt kassebeholdning. Avstemmingen skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen. Eventuelle differanser skal forklares. Oppdragsgiver kan selge billetter og kort på terminaler o.l. og kan inngå avtaler med andre om salg av billetter og kort i kommisjon. Operatør skal i samarbeid med oppdragsgiver arbeide for høyest mulige inntekter i rutene Frikort Operatør kan utstede fribillett som vil være gyldig for alle ruter i anbudsområdet. Operatør betaler en pris for hver fribillett i henhold til følgende prisliste: Prisliste fribillett Voksen Barn Honnør 3 måneder måneder Et år To år Pris for kort kr 50,- kommer i tillegg. Kategori voksen gjelder for ansatte, ansattes ektefelle, samboer, partner. Barn gjelder for ansattes barn og stebarn i henhold til bussbransjeavtalen. Oppdragsgiver refunderer ikke utstedte frikort som ikke benyttes for eksempel dersom ansatt slutter i selskapet eller lignende Side 43 av 54

62 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Dersom operatøren har kontrakt for flere rutepakker og dersom han ønsker å kjøpe kort for flere områder, må det betales for hvert av ruteområdene. Antall frikort pr oktober 2010: Tromsø-området: 804 Gruppe Antall Voksne 493 Barn 181 Honnør 95 Totalt 804 I totaltallet er 35 frikort for ektefeller til pensjonister tatt med men ikke fordelt på gruppene Billettkontroller Operatør har et ansvar for at alle passasjerer har gyldig billett under hele reisen. Oppdragsgiver har anledning til å gjennomføre billettkontroller. Passasjerer uten gyldig billett kan ilegges straffetakst. Oppdragsgiver skal underrette operatør skriftlig om eventuelle feil ved gjennomføringen av billettering, og operatør plikter uten opphold å rette feil som er operatørs ansvar. Dersom manglende eller feilaktig billettering medfører tap av inntekter, og dette er et resultat av manglende/dårlig opplæring eller slurv, vil det kunne medføre avkorting til godtgjørelsen med tilsvarende beregnet beløp. 5.4 Ruteinformasjon på internett, mobiltelefon, monitor, telefon Oppdragsgiver er ansvarlig for ruteinformasjon på internett, mobiltelefon etc. Sentralt i denne ruteinformasjonen er nettstedet et nettsted utviklet av oppdragsgiver for å gi informasjon om billettprodukter, priser, reiseinformasjon, ruter, og med lenker til reiseplanlegger og andre digitale tjenester. Via kan man klikke seg videre til digital reiseplanlegger, og ved hjelp av en kartløsning finne ruter og avgangstider for den reisen man planlegger. Reiseplanleggeren finnes også i en noe enklere versjon til mobiltelefonbruk. Neste Avgang er en digital tjeneste som gjør det mulig for den enkelte bruker å egendefinere hvilke ruteopplysninger man vil ha, og legge inn disse som faste søk enten via mobiltelefon eller PC/ internett. Etter å ha registrert seg på internett og lagt inn sine definisjoner, kan man da for eksempel raskt og effektivt få informasjon om de tre neste avgangene på de holdeplassene man har lagt inn. Oppdragsgiver har også installert monitorer på en del holdeplasser og terminaler. Monitorene viser de neste avgangene fra holdeplass/ terminal. Oppdragsgiver har planer om å bygge ut og videreutvikle dette opplegget, bl.a. i forbindelse med innføring av system for sanntidsinformasjon. Oppdragsgiver har også ansvaret for ruteopplysningen Denne telefontjenesten besvares av fylkeskommunens avdeling i Gratangen i Sør-Troms. og har felles nettside under logoen til tromskortet Side 44 av 54

63 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON 5.5 Sanntidsinformasjon I kontraktsperioden vil det kunne bli innført system for sanntidsinformasjon. I den forbindelse skal operatør stille sine busser vederlagsfritt til disposisjon for installasjon av nødvendig utstyr. Bussene skal stilles til disposisjon i Tromsø. Operatør gis ikke kompensasjon for eventuelle merker etter feste av utstyr. Oppdragsgiver er ansvarlig for vedlikeholds-, service- og investeringskostnader. Dersom system for sanntidsinformasjon blir innført i kontraktsperioden vil operatør kunne delta med ressurser i prosjektet. Det er frivillig for operatør å delta i et slikt prosjekt. Installasjonen skal fortrinnsvis skje hverdager mellom kl og 21.00, når den enkelte buss ikke er i trafikk. Operatør bestemmer i samarbeid med oppdragsgiver hvilke busser som skal stilles til disposisjon på den enkelte dag. Oppdragsgiver vil være eier av sanntidsinformasjonssystemet. 6 Infrastruktur 6.1 Terminaler Oppdragsgiver bestemmer hvilke rutebilstasjoner som skal benyttes i den enkelte rute. Det vises til holdeplasser og ruter angitt i Trapeze. 6.2 Fasiliteter og bussanlegg Operatør er selv ansvarlig for å fremskaffe, bekoste og drive nødvendige fasiliteter som bussdepot, toalett, pauserom o. l. for egne ansatte der dette måtte være ønskelig eller nødvendig. Venterom for passasjerer vil være oppdragsgivers ansvar. 6.3 Planlegging av infrastruktur og fremkommelighetstiltak Oppdragsgiver skal ivareta kollektivtrafikkens interesser i forhold til offentlige myndigheter. Oppdragsgiver skal i den sammenheng ivareta busstrafikkens interesser i plansammenheng vis a vis offentlige myndigheter med hensyn til reguleringsplaner, fremkommelighets tiltak, veistandard, terminaler, stoppesteder og informasjonssystemer. Operatør tar opp eventuelle forhold med oppdragsgiver. Operatør skal ivareta egen trafikks interesser i forhold til offentlige myndigheter når det gjelder forhold som påvirker den daglige drift, så som veivedlikehold, asfaltering, snøbrøyting, gravearbeid etc. Oppdragsgiver skal holdes løpende informert om korrespondanse med offentlige myndigheter etter dette punkt. Operatør skal holde oppdragsgiver informert om avviklingsproblemer langs busstraseene. Operatør er pliktig til å stille med personer med operativ lederrolle for deltakelse i møter som gjelder fremkommelighet og lignende som skjer i regi av oppdragsgiver Side 45 av 54

64 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON 7 Universell utforming Det vises til bilag VII til EU-direktiv 2001/85/EF vedrørende tiltak for å oppnå universell utforming. Det vises i tillegg til Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. fastsatt av Samferdselsdepartementet , som trådte i kraft og gjelder for nye busser innkjøpt etter dette tidspunkt. Det vises spesielt til 4 og 8 i forskriften. I 4 heter det bl.a. at bussene skal ha automatisk holdeplassannonsering med tale og elektronisk tavle inne i bussen. I 8 åpnes det for at løyvemyndighet kan gjøre unntak for enkelte krav. Som løyvemyndighet kommer oppdragsgiver inntil videre til å gjøre unntak for bestemmelsen om automatisk holdeplassannonsering og elektronisk tavle inne i bussen. Dette henger nært sammen med innføring av sanntidssystem. Oppdragsgiver er opptatt av å ha styring med innføring av et slikt system, bl.a. slik at man får et ensartet system for hele fylket. 8 Holdeplasskilt og rute-/taksthefte 8.1 Holdeplasser og leskur Vegholder på den enkelte vei setter opp og vedlikeholder holdeplasser og leskur. Operatør har meldeplikt til oppdragsgiver om skader etc. på holdeplasser og leskur. Vegholder er ansvarlig for at det er informasjonsholder på den enkelte holdeplass. Oppdragsgiver er ansvarlig for produksjon av rutetavler for den enkelte holdeplass. Operatør er for egen kostnad ansvarlig for oppsett/ utplassering av rutetavlene, samt utplassering og til enhver tid utskiftning til siste utgave av rutetavle på den enkelte holdeplass. Enkelte holdeplasser kan unntas etter godkjennelse av oppdragsgiver. Nye rutetavler skal settes opp så snart som mulig i forkant av hvert ruteskifte. Ved hærverk eller andre forhold som gjør at rutetavler mangler, skal nye rutetavler settes opp snarest mulig og senest 1 uke etter at melding om dette er mottatt. 8.2 Hittegods Operatør har ansvaret for hittegodsservice i henhold til lovverket. Operatør sørger for å etablere og drive utleveringssteder for hittegods. 8.3 Gods Operatør kan frakte medisiner, post og mindre busspakker fra rutebilstasjoner og korresponderende busser og til et nærmere avtalt leveringssted langs ruten. Inntektene tilfaller operatør. Operatør har ansvaret for merutgifter knyttet til godshåndtering. I den grad gods medtas på buss i rute, skal ikke dette påvirke fremføringen av ruten slik den er definert i rutetabellen. Oppdragsgiver fastsetter godsregulativet i forbindelse med frakt av slike varer. Gjeldende godsregulativ følger med som vedlegg til kravspesifikasjonen. 8.4 Rute- og trafikkinformasjon Informasjon om kollektivtransporten og rutetilbudet er oppdragsgivers ansvar. Oppdragsgiver har i den sammenheng ansvar for følgende: Side 46 av 54

65 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Annonsering av rutetilbudet, samt kommunisere informasjon om endringer i trafikkavvikling som følge av planlagte avvik. Produksjon og utlevering av rutehefte og takstinformasjon. Produksjon av rutetavler/ innhold i infoholdere. Kontakt med vegholder vedrørende informasjonsholdere. Operatør har også direkte kundekontakt og skal medvirke i informasjonsarbeidet. Operatør har i den sammenheng ansvar for følgende: Sørge for at ruteheftet blir plassert og distribuert på bussene. Sørge for at informasjon om ruteendringer blir kunngjort med egne oppslag på bussene etter de retningslinjer som oppdragsgiver fastsetter. Fortløpende rapportere til oppdragsgiver om feil og mangler med holdeplassutstyr langs de linjer/ traseer som denne kontrakten omfatter jf 8.1. Oppdragsgiver kan i tillegg pålegge operatør å kommunisere nødvendig publikumsinformasjon direkte til kundene ved ikke planlagte trafikkomlegging/ -avvik. Dersom operatør blir pålagt denne oppgaven skal kommunikasjonen skje på vegne av og etter nærmere retningslinjer fra oppdragsgiver. Rutetilbudet markedsføres primært gjennom rutehefter, felles rutetelefon 177 og felles ruteinformasjon på internett, mobiltelefon og rutekart/oppslag på holdeplasser etc. Dette har oppdragsgiver ansvar for. Følgende krav gjelder for annen ruteinformasjon om ikke annet er avtalt: All markedsføring av rutetjenester skal inneholde logo og tekst etter spesifikasjoner fra oppdragsgiver. All ruteinformasjon skal henvise til rutetelefon 177 og felles ruteopplysning på internett (p.t. og deretter internettsider for ruteselskapet. Markedsføringsmateriell skal være utformet på norsk om ikke annet er bestilt fra eller avtalt med oppdragsgiver. Det skal arbeides for å informere om rutetilbudet på samisk. Ruteterminer Ruteterminer og perioder for avvikende helligdager, skoledager osv. bestemmes av oppdragsgiver. Fast rutetermin i Troms er 1. januar 31. desember, dersom ikke annet er angitt. Innenfor ruteterminen kjøres det helårs rute med unntak av sommerruter i perioden ca ca Skolenes sommerferie kan påvirke nøyaktig dato for sommerruter. For bevegelige helligdager gjelder avvikende ruteoppsett, se Rutetilbudet skal drøftes i et felles forum mellom løyvehaverne og oppdragsgiver. Operatør plikter å delta på oppdragsgivers rutemøter. 9 Rapportering 9.1 Generelt Operatør skal rapportere til oppdragsgiver i samsvar med tabellen i dette punkt. Månedlig fakturabeløp blir utbetalt under forutsetning av at rapportene foreligger. Ved manglende Side 47 av 54

66 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON rapportering kan oppdragsgiver i tillegg kreve gebyr i samsvar med kapittel 6 i vedlegg C - Spesielle kontraktsvilkår. Type rapport Rapporteringsmåte Frekvens a) Regnskap og årsberetning (m/ revisjonsberetning) Pr anbudsområde: Det skal utarbeides et regnskap for ruteproduksjon og et regnskap for annen aktivitet. I regnskapet for ruteproduksjon skal bruk av vogner til annet formål enn ruteprod. fremkomme som egen post. Pr brev Årlig b) Driftsrapportering: Jf utarbeidet mal skal det rapporteres om: innstilte turer, årsaker kapasitet forsinkelser, årsaker ulykker skader på infobærere, rutetavler andre forhold som påvirker utførelsen skader på materiell kundeklager Pr e-post Innen den 10. hver måned. c) Daglige trafikkrapporter: Forsinkelser Innstilte avganger Andre relevante driftsavvik Se også pkt d) Hendelser som kan medføre media omtale, for eksempel ulykker. Se også pkt Pr epost. Etter kontortid skal det i tillegg varsles på oppdragsgivers vakttelefon. Pr telefon, SMS Fortløpende og omgående Umiddelbart e) Statistikk og økonomiske forhold om den Pr brev eller e-post På forespørsel operative driften f) Vognskjema (bussoversikt) jf pkt Vedr. Pr brev eller e-post Ved endringer skader se pkt g) Billettinntekter, se også pkt Pr brev eller e-post Månedlig h) Omkjøringer, dubleringer, ekstrakjøring og Pr brev eller e-post Månedlig bestillingsturer jf pkt. 7.3 i vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. i) Bruk av materiell til andre formål jf pkt. 8 i vedlegg C. Pr brev eller e-post Kvartalsvis og årlig* * Med revisorattestasjon en gang årlig jf. vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Side 48 av 54

67 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Det vil bli utarbeidet rapporteringsskjema for de enkelte rapporteringspunktene. Oppdragsgiver kan i løpet av avtaleperioden kreve annen type rapportering og endre måte og skjema det skal rapporteres på. Operatør vil få beskjed om dette i god tid før endret rapportering skal iverksettes. Oppdragsgiver kan i løpet av kontraktsperioden utarbeide en hendelseslogg som oppdragsgiver stiller til disposisjon. Operatør vil få melding når denne er klar og hvordan denne skal brukes. Oppdragsgiver vil be om synspunkter fra operatør i forhold til utvikling og innhold av en slik hendelseslogg. 9.2 Billettinntekter Systemoppsett i FARA billetteringssystem vil bli endret ved overgang til bruttokontrakter. Oppdragsgiver vil stenge avregningsperiode og ta ut nødvendige rapporter som oversendes den enkelte operatør umiddelbart. Rapportene som vil bli lagt til grunn er Avregning til gode og Avregning skyldig. Oppdragsgiver vil komme tilbake med en nøyaktig spesifikasjon senere. Senest innen den 10. i hver måned skal det rapporteres om antall solgte billetter på bestillingsturer. Det skal rapporteres på fastlagt måte og skjema fra oppdragsgiver. Det skal angis på hvilke bestillingsturer billettene er solgt (dato, antall og rute). Siste måneds billettinntekter skal overføres oppdragsgiver innen den 15. hver måned (i januar den 20.). Ved forsinket innbetaling beregnes morarente i henhold til Forsinkelsesrenteloven. 9.3 Materiell Operatør skal ha tilstrekkelig materiell til å kunne ivareta daglig drift og vedlikehold. Det innebærer at operatør må ha reservemateriell som tilfredsstiller materiellkravene. Når slikt materiell settes inn som erstatning er det ikke nødvendig å melde i fra til oppdragsgiver. Ordinært reservemateriell (som altså tilfredsstiller ordinære materiellkrav) skal fremgå av vognskjema. Operatør skal til enhver tid ha oppdaterte vognlister over busser som benyttes i ruteproduksjonen. Ved endringer i vognlistene, skal oppdatert liste oversendes oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. 9.4 Sjåfører Oppdragsgiver utsteder sjåførkort. Operatør har ansvar for at sjåfører som slutter eller tas ut av kjøring får sine kort sperret. Oppdragsgiver kan til enhver tid be om å få oppdatert liste over alle sjåfører som benyttes til å utføre oppdraget. 9.5 Driftsrapportering Skader på materiell skal rapporteres omgående. Nærmere beskrivelser av rutiner for rapportering av skader skjer etter nærmere avtale. Operatør skal omgående rapportere, først muntlig senere skriftlig, til oppdragsgiver uhell eller ulykker som det kan forventes at politi, presse eller publikum kan kontakte oppdragsgiver om. Uhell/ulykker knyttet til kjøring til/fra skole, skal i tillegg omgående varsles den enkelte skole Side 49 av 54

68 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Operatør skal videre omgående rapportere kapasitetsproblemer til oppdragsgiver. Operatør skal innen den 10. i hver måned oversende en månedsrapport over forhold som angår driften. Driftsrapporten skal minst inneholde en beskrivelse av forhold nevnt under bokstav b) i tabellen under pkt Oppdragsgiver kan utarbeide skjema for månedlig driftsrapportering som operatør skal bruke ved rapporteringen. 10 Øvrige forhold 10.1 Presse- og mediahåndtering Oppdragsgiver kan komme til å utarbeide egen mediaprosedyre. Målsettingen med denne vil være at oppdragsgiver og operatør fremstår med en kvalitetssikret og samordnet holdning utad og i forhold til media. Prosedyren skal ikke utarbeides for å legge begrensninger på operatørs rett til å uttale seg overfor mediene, men skal snarere bidra til å styrke det totale budskap som gis utad av oppdragsgiver og operatører i den forstand at informasjonen som gis er korrekt og dekkende. Oppdragsgiver og operatør skal ha som intensjon å følge de opplistede punktene under i kontakten med presse og media: Operatør bør som hovedregel ha en fast talsmann/-kvinne overfor mediene. Operatør bør, når mulig, søke å samordne uttalelser ledelse og ansatte/fagorganiserte imellom. Får operatør en forespørsel fra media som gjelder oppdragsgivers ansvarsområder, skal man hvis praktisk mulig søke å samordne svar og håndtering av media med oppdragsgiver før uttalelser avgis til journalisten. Er dette praktisk umulig, skal oppdragsgiver underrettes om den konkrete mediekontakten snarest mulig Reklame Operatør plikter å stille med materiell uten påmontert reklame og/eller løpende reklameavtaler, som spesifisert i kapittel 4. Operatør er ansvarlig for opphenging av reklameplakater og trafikantinformasjon innvendig i bussene etter oppdragsgivers anvisninger. Operatør plikter å stille busser til rådighet for oppdragsgiver for påmontering av utvendig reklame dersom det blir aktuelt. Oppdragsgiver vil tilstrebe at de tidspunktene som bussene kreves stilt til disposisjon, skal være mest mulig gunstig for operatør. Operatør skal på forhånd vaske bussene og om nødvendig stille garasjeplass til disposisjon for montering. Bruk og innhold på innvendige monitorer bestemmes av oppdragsgiver. Evt. reklameinntekter på innvendige monitorer tilfaller oppdragsgiver. Oppdragsgiver har ansvar for og inntekter fra reklame på billetter, rutehefter og kort. Dette gjelder dessuten alle informasjonsflater som kan være aktuelle for dette Side 50 av 54

69 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Salg av andre produkter enn billettprodukter kan operatør ikke selge om bord på bussen med mindre oppdragsgiver har godkjent slikt salg Møter Det skal utarbeides møtereferat fra møter mellom partene. Oppdragsgiver er ansvarlig for utarbeidelse av møtereferatene. Møtereferatene vil kunne bli benyttet som egenreferanse ved senere konkurranser. Eventuelle kommentarer til møtereferat skal gis skriftlig og så raskt som mulig. Har oppdragsgiver ikke mottatt tilbakemelding innen 10 dager anses møtereferatet som godkjent. Det skal holdes et oppstartsmøte så raskt som mulig etter kontraktsinngåelse for å sikre at begge parter har samme forståelse av innholdet i kontrakten. For øvrig skal det holdes jevnlige møter mellom partene, som hovedregel minst en gang pr kvartal. Følgende agenda skal normalt gjennomgås: 1 Referat fra forrige møte 2 Aksjoner i forhold til forrige møte 3 Statusrapportering iht fremdriftsplan, jf kapittel 12 Oppstartsforberedelser 4 Kontraktsforhold 5 Tekniske-/leveransemessige forhold 6 Eventuelt 7 Neste møte Det skal i perioden frem til oppstartsdato holdes jevnlig statusmøter. Det må påregnes hyppig møteaktivitet de siste 2 månedene før oppstart. Operatør skal på disse møtene rapportere fremdrift iht fremdrifts-/milepælsplanen. Operatør plikter å delta på møter vedrørende trafikale forhold, fremkommelighet m.m. 11 Kvalitetsstyringssystem Det stilles krav til at operatør skal ha et kvalitetsstyringssystem som er sertifisert etter ISO 9001 standarden. Kravet gjelder for selskapet som skal være operatør. Det holder ikke at evt. morselskap er sertifisert. Rutiner og håndbøker som inngår i systemet skal være tilpasset kravene som stilles i kontrakten med oppdragsgiver. Systemet skal være ISO-sertifisert (ISO 9001) senest innen 18 måneder fra kontraktsstart, og skal følge krav til årlig revisjoner slik at sertifiseringen opprettholdes gjennom hele kontraktsperioden. Systemet skal minimum omfatte følgende: Trafikkledelse: bl.a. rutiner for trafikkledere og trafikkledersentraler, krav til kompetanse, bemanning av trafikkledersentraler, rutiner for regularitet og forsinkelser, kommunikasjonsrutiner, opplegg for reservemateriell, avvikshåndtering, interne systemer og rutiner for å sikre kvalitet i leveransen Side 51 av 54

70 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Interne rutiner for gjennomføring av endringer i ruteproduksjonen, jf. punkt 2.4 i vedlegg A Kravspesifikasjon. Trafikkplanleggingssystem: bl.a. rutiner, kompetanse, opplæring, bruk av systemet for å sikre effektiv drift. Rutiner for rekruttering og opplæring av personell (sjåfører, trafikkledere) herunder kursplaner og temainnhold i opplæringen. Sjåførhåndbok herunder bl.a. rutiner billettering, salg, priser, sjåføroppgjør/ innbetaling, ruteinformasjon og kundeservice. HMS, herunder aktiviteter for et positivt arbeidsmiljø, bedriftens miljøpolitikk m.m. Beredskap og krisehåndtering, herunder også opplæringsplaner av førerne i tilfelle ulykker, brann mv. Rutiner og systemer for kundebehandling, herunder service, mottak og behandling av klager og andre kundehenvendelser. Rutiner for drift og vedlikehold av billetteringsutstyret og for innmelding av feil ved billetteringssystemet, herunder interne logistikkrutiner for oppfølging av billettmaskinene, rutiner for innmelding av feil fra sjåfører og til oppdragsgiver, håndtering av reise- og skolekort m.m. Rutiner for hovedanlegg. Rutiner for sikkerhet og trygghet i trafikken (sjåførhåndbok). Rutiner for vask og vedlikehold av materiell. Rutiner for rapportering til oppdragsgiver. Se også krav om miljøsertifisering iht. ISO under pkt i Konkurransegrunnlag. 12 Oppstartsforberedelser 12.1 Prosjekt- og fremdriftsplan Operatør skal utarbeide en prosjekt- og fremdriftsplan gjeldende fra kontraktssignering og minimum 6 måneder ut i kontraktsperioden. Fremdriftsplanen skal inneholde alle hovedmilepæler og eventuelt spesifisere oppdragsgivers ansvar for aktiviteter og/eller godkjenningsområder, samt frist for disse. Alle områder nevnt under skal som minimum fremgå av fremdriftsplanen. Prosjekt- og fremdriftsplan skal foreligge senest 30 dager etter kontraktsinngåelse Side 52 av 54

71 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON Planen skal beskrive operatørs aktiviteter i perioden fra kontraktsinngåelse til oppstartsdato, og skal som minimum dekke følgende områder: a) Materiell anskaffelse og klargjøring, herunder foliering b) Rekruttering av personell, herunder evt. virksomhetsoverdragelse c) Opplæring av personell d) Installasjon av billetteringsutstyr e) Avtale med underoperatører, herunder oppdragsgivers godkjennelse f) Rutedrift, herunder trafikkledersentral, trafikkledere, stasjonering av materiell, hovedanlegg, sjåførfasiliteter m.m. g) Informasjon h) Innarbeiding av oppdragsgivers rapporteringssystemer og rutiner Operatør skal oppnevne en person som er hovedansvarlig for operatørs oppstartsforberedelser. Prosjektplanen skal definere nøkkelpersoner/ansvarlig for de enkelte ovennevnte forhold. Operatør skal oppnevne en person som er kvalitetsansvarlig for utførelsen av denne kontrakt. Oppdragsgiver skal ha anledning til å gi en presentasjon for alle bedriftens ansatte Vognløp Oppdragsgiver skal få utlevert en nøyaktig beskrivelse av det enkelte vognløp, hovedsakelig i form av filuttrekk fra Trapeze Bus eller lignende, senest innen 10. desember Installasjon av billetteringsutstyret Alle busser skal være klargjort for installasjon av billetteringsutstyr senest slik at de er ferdig installert før oppstart av oppdraget. Alle busser skal være tilgjengelig for installasjon i Tromsø. Se for øvrig pkt Installering Se spesifikasjoner i pkt Endringer i ruteproduksjon Oppdragsgiver har rett til å gi pålegg om endring av ruteproduksjonen før oppstart, jf kapittel 2 pkt Foliering av busser Operatør er ansvarlig for at alle busser er foliert i tråd med oppdragsgivers profilprogram, samt er merket innvendig med oppdragsgivers piktogrammer. Det er operatør som er ansvarlig for selve folieringen av busser, samt innvendig merking med piktogrammer. Folier og piktogrammer skal være tilgjengelig for operatør i god tid før kontraktsstart. Utvendig foliering vil være på langsidene av bussene. Det skal også være noe foliering foran på bussene Side 53 av 54

72 Rutepakke 6 Tromsø området VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON 12.5 Destinasjonsskilting Oppdragsgiver skal oversende lister over destinasjonsnavn og rutenummer til operatør i god tid før oppstartsdato Vogngruppenummer De tre første siffer i vogngruppenummer skal være 924. Vedlegg til kravspesifikasjon A1 Vognskjema (fylles ut av tilbyder) A2 Godsregulativ A4 Oversikt over underoperatører (fylles ut av tilbyder) A5 Rutiner for service og vedlikehold av billetteringsutstyr Side 54 av 54

73 Rutepakke 6 - Tromsø - området Vedlegg A1 - Vognskjema Vedlegg A1 til Kravspesifikasjon Vognskjema Skjema nr.: (se pkt d) i Konkurransegrunnlag for anvisning på utfylling av totalt 2 skjema) Tilbyder: Reg.nr Leverandør Bussklasse år klasse Sitte Stå Rutenr Strekning Reg. Euro- Passasjerplasser Rute Stasjonerings- Chassi Påbygg sted Evt. merknad

74 Rutepakke 6 - Tromsø - området Vedlegg A1 - Vognskjema Reg.nr Leverandør Bussklasse år klasse Sitte Stå Rutenr Strekning Reg. Euro- Passasjerplasser Rute Stasjonerings- Chassi Påbygg sted Evt. merknad

75 Rutepakke 6 - Tromsø - området Vedlegg A1 - Vognskjema Reg.nr Leverandør Bussklasse år klasse Sitte Stå Rutenr Strekning Reg. Euro- Passasjerplasser Rute Stasjonerings- Chassi Påbygg sted Evt. merknad

76 Vedlegg A2 - Godsregulativ Prod nr elektronisk: Prod nr papir: 3 Gyldig fra: TROMS Godsbillett Antall kategorier: 3 Kategori nr: 71? Kategori navn: GODS <1 KG GODS 1-10 KG GODS KG GODS KG Maks. ant. soner: 1 Ant. soner Pris Påslag Pris Påslag Pris Påslag Pris Påslag

77 Rutepakke 6 Tromsø-området Vedlegg A4 til Kravspesifikasjon Oversikt over underoperatører Tilbyder: Navn på underoperatør Transportløyve Rutenr Strekning Km pr år (rutekj.) Merknad

78 FØRSTE LINJES VEDLIKEHOLD FARA Billettsystem Bussutrustning Document reference number: Date: FARA ASA, Th. Owesens g 35C, NO-7044 Trondheim, Norway, Phone: , Fax: , URL:

79 FARA Billettsystem Første linje vedlikehold - Bussutrustning Rogaland Document title: Beskrivelse av første linje vedlikehold - Rogaland Document number: Filename: Electronic Archive Revision number: Creation/revision date: Written/revised by: AJR SLL SH Checked by: Approval date: SLL Draft Approved by: Revision history: Rev.1; Rev.2; Rev. 3; Første utgave. Justert i henhold til kommentarer fra RKT. Fjernet kapittel om Busscomputer (BC), da disse ofte har skjult installasjon i bussene. RKT ønsker ikke at man skal måtte åpne opp for kontroll av kabler og ledninger her. Dette inngår i sin helhet i andre linjes vedlikehold. Justert noe ordlyd i prosedyrer for star printer. Fara ASA Rev.3 2 of 8

80 FARA Billettsystem Første linje vedlikehold - Bussutrustning Rogaland INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Generelt Førerdisplay Validator (kortleser) Mediakonverter Extech skriver Star skriver PSION håndholdt enhet... 8 Fara ASA Rev.3 3 of 8

81 FARA Billettsystem Første linje vedlikehold - Bussutrustning Rogaland 1 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver hvilket utstyr som inngår i 1.linje vedlikehold av billetteringsutstyr i Rogaland, og hvordan dette skal vedlikeholdes. 2 GENERELT Følgende deler inngår; Deler som inngår: Eksternt navn Internt betegnelse Førerdisplay MD7040 Validator MD7100 Mediakonverter MD7110 Skriver Extech S1500(B)T MD7030 Håndholdt enhet, PDA Psion Teklogix I tillegg kommer kabler som er tilkoplet utstyret samt monteringsbraketter; 1.linjes vedlikehold skal normalt være: en visuell sjekk av utstyr og kabling eventuell rens av skjermer fjerning av papirrester fra skriver kontroll av at mekaniske oppheng (monteringsbraketter) er skrudd til, sitter fast og er uten synlige mekaniske feil I tillegg hører også en funksjonstest av utstyret med. Denne består av; pålogging med sjåførkort salg av enkeltbilletter salg av kort på validatorene. Nødvendig utstyr for å utføre førstelinjes vedlikehold 8mm Koppnøkkel/fastnøkkel 3mm Umbrakonøkkel Skrujern av forskjellige størrelser. Pozidrive og Philips type 1 og 2 samt 3mm flatjern. Sjåførkort Passasjerkort (klippekort el.) Fara ASA Rev.3 4 of 8

82 FARA Billettsystem Første linje vedlikehold - Bussutrustning Rogaland Billetteringsutstyr 2.1 Førerdisplay Her skal kablingen som kommer inn bak sjekkes for brudd og at de er ordentlig tilkoplet. Dersom VGA og touch kontaktene ikke er skrudd fast i chassis på skjermen vha fingerskruene på DSUB kontakten, må dette gjøres. Påse at kontaktene for 12 V DC og lyd sitter fast slik at låsehendel er i låst posisjon. Kontroller at også jording til lydkabel er skrudd fast bak på skjermen. Det er også viktig at støv og fingermerker på skjermen blir tørket av med en egnet klut (lett fuktig klut, evt. ordinær skjermserviett for PC). Sjekk at lysintensiteten kan justeres opp og ned ved å dreie på knotten nede til venstre på displayet. 2.2 Validator (kortleser) Logg på systemet med sjåførkort. Kontroller at det er både tekst og bakgrunnslys i validatoren samt at det lyser i diodene øverst på kortleseren. Sjekk også om kontakten på signalkabelen bak er skrudd tilstrekkelig fast, og at det er montert termineringsplugg på den andre kontakten. Kontroller at fronten på validatoren er ren og støvfri og uten fysiske skader. Rengjøres med lett fuktig klut. Bruk en 8mm fastnøkkel eller koppnøkkel for å stramme til festene for RAMbraketten. NB! Bak på validatoren er det fire stk 3mm umbrakoskruefester for montering av festebrakett. Disse må sjekkes at de sitter fast. På disse er det viktig å ikke dra til for hardt, da det er mulig å dra løs festene inni validatoren. I busser med 2 validatorer må sjekk av begge validatorer inngå i de daglige rutinene. Fara ASA Rev.3 5 of 8

83 FARA Billettsystem Første linje vedlikehold - Bussutrustning Rogaland 2.3 Mediakonverter Sjekk at mediakonverteren er fastmontert og ikke henger løst i tilkoplingsledningene. Dersom det er strøm på systemet skal det være et grønt lys. Dersom billetteringsutstyret er pålogget skal det være tre grønne og en gul lysdiode som tidvis lyser avhengig av om det er kommunikasjon på systemet. I systemoppsettet på busscomputeren kan man sjekke at busscomputeren har kontakt med mediakonverteren. 2.4 Extech skriver Sjekk ved utskrift av billett el at skriveren fungerer som forventet. Ta ut billettrullen og fjern eventuelle papirrester og støv fra valsen og andre bevegelige deler. I systemoppsettet på busscomputeren kan man sjekke at busscomputeren har kontakt med skriveren. Sjekk at strømpluggen og skriveren sitter godt å er montert korrekt i braketten. Det kan være nødvendig å ha med noen 3x10mm grovgjengede skruer med senkehode for å feste låsemekanismen fast til braketten, dersom disse er borte/ødelagt. Kun skrujern tilpasset skruehodet til skruen må benyttes. Da brakettfestet er lagd av plast, må ikke skruen dras til for Fara ASA Rev.3 6 of 8

84 FARA Billettsystem Første linje vedlikehold - Bussutrustning Rogaland hardt. Det vil i så fall føre til at gjengene i braketten blir ødelagt. Sjekk at også RJ-pluggen for kommunikasjonen sitter riktig i. Dette kan gjøres ved å ta ut pluggen av skriveren og trykke den inn igjen. Når det høres et lite klikk, er pluggen i låst posisjon. 2.5 Star skriver Logg på systemet og ta ut en test utskrift (meny/system/enheter/skriver/testprint) for å verifisere at skriver fungerer som forventet. Kontroller at skriver kutter rent og ikke river eller krøller papiret. Åpne skriver og ta ut billettrullen og fjern eventuelle papirrester og støv fra valsen, billettkniven og andre bevegelige deler. Sett i papirrullen og lukk skriver. Fjern støv og skitt utvendig på skriveren med en lett fuktet klut el. Kontroller at data og strømkontakt sitter godt fast. Skru til pinneskruene på 25 pins kontakten bak på skriveren dersom disse ikke er festet. Sjekk at skriveren sitter fast i festebraketten. Avslutt med å ta ut en ny test utskrift (meny/system/enheter/skriver/testprint) for å verifisere at skriver fungerer. Fara ASA Rev.3 7 of 8

85 FARA Billettsystem Første linje vedlikehold - Bussutrustning Rogaland 2.6 PSION håndholdt enhet Denne bærbare billettmaskinen opereres sammen med en extech skriver gjennom bluetooth kommunikasjon. Skriveren har da betegnelsen S1500BT. Skriveren strømforsynes da av batteri som i likhet med den bærbare enheten krever en ladeenhet også kalt dockingstasjon. Førstelinjes vedlikehold av håndholdt enhet vil da i hovedsak være å tørke støv av displayet og tastaturet samt visuelt sjekke utstyret for fysiske skader. Fara ASA Rev.3 8 of 8

86 Intervall Daglig Vedlikehold Billetteringsmaskin Algiz8 Visuell kontroll Rengjøring av enhet Funksjonstest Rengjøring av Chassi hull Rengjøring av dokkingkontakt Dokkingstasjon ALG8-05A Visuell kontroll Overfladisk rengjøring Kontroll av kabling til enheten Kontroll av kontakter Funksjonstest Kontroll av braketter Rengjøring av vifte og kontakter Fara Light Validator FLVU01 Visuell kontroll Rengjøring av enheten Kontroll av kabling til enheten Funksjonstest Kontroll av kontakter Kontroll av braketter Kvitteringsskriver MT-40 Visuell kontroll Rengjøring av enheten Kontroller kabling Kontroll av utskrift Kontroll av kniv Funksjonstest Kontroll av braketter Bærbar billetteringsmaskin Zineon2 Visuell kontroll Rengjøring av enhet Funksjonstest Rengjøring av Chassi hull Rengjøring av dokkingkontakt Kvitteringsskriver S1500TBT Visuell kontroll Rengjøring av enheten Kontroller kabling Kontroll av utskrift Funksjonstest Kontroll av braketter PC-utstyr - Salgskontor/klient Visuell kontroll Rengjøring av skjerm Kontroller kabling Oppgraderinger av programvare Rengjøring av PC Kvitteringsskriver POS (TM88-IV) Visuell kontroll Rengjøring av enheten Kontroller kabling Kontroll av utskrift Kontroll av kniv Funksjonstest KORTSKRIVER (ZEBRA 430i) Visuell kontroll Kontroller kabling Rensing av kortskriver Utvendig rengjøring av enheten Ukentlig Måndtlig Årlig Beskrivelse Kontroller at enheten ikke har utvendige skader eller mangler. Tørk av enheten med en fuktig fille. Unngå sterke rengjøringsmidler. Skjermen rengjøres med rengjøringsmiddel for glass Kontroller lamper, taster, batteri og touch skjerm Rengjøres lett med trykkluft(max 2bar). Rengjøres ved hjelp av rense denne med Isopropanol Kontroller at enheten ikke har utvendige skader eller mangler. Tørk av enheten med en fuktig fille. Unngå sterke rengjøringsmidler Kontroller at kablene til enheten er koblet korrekt, er strekkavlastet og ikke har noen skader Kontroller kontaktene for skader/mangler eventuelt om disse må rengjøres Kontroller at enheten forsyner billettmaskinen med strøm og at kommunikasjonen med validator og printer fungerer. Kontroller at det ikke er skader på brakettene og at disse er tilskrudd Viften og kontaktene bak dokkingstasjonen rengjøres ved hjelp av trykk luft. Algiz kontaktene renses med isopropanol. Kontroller at enheten ikke har utvendige skader eller mangler. Tørk av enheten med en fuktig fille. Unngå sterke rengjøringsmidler da dette kan ødelegge viduet for skjermen. Kontroller at kabelen sitter godt i kontakten og at det ikke er skader på kabelen Kontroller at skjerm og dioder funger som det skal og at enheten leser forskjellig typer kort. Kontroller kontaktene for skader eller mangler. Eventuel rengjør kontaktene med trykkluft. Kontroller at det ikke er skader på brakettene og at disse er tilskrudd Kontroller at enheten ikke har utvendige skader eller mangler. Tørk av enheten med en fuktig fille. Unngå sterke rengjøringsmidler Kontroller at kablene til enheten er koblet korrekt, er strekkavlastet og ikke har noen skader Kjør Self Test og kontroller skriften er leselig, ingen områder av teksten mangler og at printeren kjører ut papir. Kjør Self Test og kontroller at kniven kutter papiret korrekt og at det ikke blir krøllete Kontroller kommunikasjonen med utskrift fra billettmaskinen. Kontroller eventuelle feil meldinger ved manglede papir Kontroller at det ikke er skader på brakettene og at disse er tilskrudd Kontroller at enheten ikke har utvendige skader eller mangler. Tørk av enheten med en fuktig fille. Unngå sterke rengjøringsmidler. Skjermen rengjøres med rengjøringsmiddel for glass Kontroller lamper, taster, batteri og touch skjerm Rengjøres lett med trykkluft(max 2bar). Rengjøres ved å rense denne med Isopropanol Kontroller at enheten ikke har utvendige skader eller mangler. Tørk av enheten med en fuktig fille. Unngå sterke rengjøringsmidler Kontroller at kablene til enheten er koblet korrekt, er strekkavlastet og ikke har noen skader Kjør Self Test og kontroller skriften er leselig, ingen områder av teksten mangler og at printeren kjører ut papir. Kontroller kommunikasjonen med utskrift fra billettmaskinen. Kontroller eventuelle feil meldinger ved manglede papir Kontroller at det ikke er skader på brakettene og at disse er tilskrudd Kontroller at enheten ikke har utvendige skader eller mangler. Tørk av skjermen med en lo fri fille. Skjermen kan rengjøres med rengjøringsmiddel for glassskal være avslått. Kontroller at kablene til enheten er koblet korrekt, er strekkavlastet og ikke har noen skader Windows og antivirusprogram er oppdater. Kjøre scandisk for å kontrollere HDD Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller trykkluft(max 2bar). SKAL KUN UTFØRES AV KOMPETENT PERSONELL! Kontroller at enheten ikke har utvendige skader eller mangler. Tørk av enheten med en fuktig fille. Unngå sterke rengjøringsmidler Kontroller at kablene til enheten er koblet korrekt, er strekkavlastet og ikke har noen skader Kjør Self Test og kontroller skriften er leselig, ingen områder av teksten mangler og at printeren kjører ut papir. Kjør Self Test og kontroller at kniven kutter papiret korrekt og at det ikke blir krøllete Kontroller kommunikasjonen med utskrift fra billettmaskinen. Kontroller eventuelle feil meldinger ved manglede papir Kontroller at enheten ikke har utvendige skader eller mangler. Kontroller at kablene til enheten er koblet korrekt, er strekkavlastet og ikke har noen skader Utføres ved 500 print, bytte av fargebånd eller dårlig kvalitet på utskriften. Gjøre ved hjelp av rensekort og bomullspinne Rengjøres med en lo fri klutt

87 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår Saksnummer: 10/633 VEDLEGG B GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Oppdatert etter endringer hittil i anbudsperioden endringer i rødt Side 1 av 14

88 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår Innholdsfortegnelse 1 PARTER I KONTRAKTEN KONTRAKTSDOKUMENTER DEFINISJONER KONTRAKTENS VARIGHET UTFØRELSE AV OPPDRAGET LOVER OG FORSKRIFTER LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OPPSTARTSFORBEREDELSER ENDRING AV OPPDRAGET... 5 Rett til å pålegge endringer... 5 Prosedyre frem til utstedelse av endringsordre... 6 Iverksettelse av endring... 6 Virkningene av endring av oppdraget... 6 Uenighet om det foreligger en endring... 7 Uenighet om virkningene av en endring AVBESTILLING GODTGJØRELSE SIKKERHETSSTILLELSE ANSVAR OG FORSIKRING KVALITETSSIKRING OG HMS MISLIGHOLD... 9 Informasjonsplikt... 9 Utbedring Økonomiske virkninger Heving FORCE MAJEURE OVERDRAGELSE UNDEROPERATØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE TVISTER KONTROLL- OG OPPLYSNINGSPLIKT TAUSHETSPLIKT ETISKE RETNINGSLINJER VEDLEGG TIL GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Side 2 av 14

89 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår 1 Parter i kontrakten 1.1 Med operatør forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i ruteområdet i forbindelse med anbud. 1.2 Med oppdragsgiver forstås Troms fylkeskommune eller foretak/ selskap med delegert myndighet for innkjøp av kollektivtransport i Troms. 2 Kontraktsdokumenter 2.1 Kontraktsdokumentene består av følgende: Konkurransegrunnlag Vedlegg A - Kravspesifikasjon Vedlegg B - Generelle kontraktsvilkår Vedlegg C - Spesielle kontraktsvilkår Vedlegg D - Pris- og tilbudsskjema Vedlegg E Rutetabeller (på ) Vedlegg F Standardformular for bankgaranti Vedlegg G - HMS-skjema Endringer og tillegg som oppdragsgiver har gitt i anbudsinnbydelsen frem til kontraktsinngåelsen skal inngå som kontraktsdokumenter. 2.2 Enhver annen dokumentasjon, i form av forklaringer, presiseringer, forståelser, m.m. enn det som er innarbeidet i kontraktsdokumentene kan ikke påberopes av partene ved en kontraktsfortolkning. 2.3 Dersom det er motstrid mellom bestemmelser i kontraktsdokumentene, gjelder følgende prioritetsrekkefølge: a) Konkurransegrunnlag m/ vedlegg b) Evt. referater, svar på spørsmål, endringsskriv og annet skriftlig materiale godkjent av oppdragsgiver før tilbudsfristens utløp c) Leverandørens tilbud Ved motstrid, skal tilbudsbrevet ha forrang foran øvrige dokumenter i tilbudet. 3 Definisjoner I denne kontrakt gjelder følgende definisjoner: Underoperatør Ruteproduksjon Oppstartsdato Kontraktsinngåelsen Oppdraget Det transportselskap som operatør benytter for å utføre deler av oppdraget. Jfr. kapittel 2 i vedlegg A Kravspesifikasjon samt vedlegg E Rutetabeller. Dato for oppstart av rutekjøring. Dato for signering av avtaledokumentet. Den ytelse som skal leveres av operatøren i henhold til kontraktens bestemmelser Side 3 av 14

90 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår Driftsperiode Fra oppstartsdato og ut kontraktsperioden. 4 Kontraktens varighet 4.1 Kontrakten gjelder fra kontraktsinngåelsen til og med (eller dersom kontrakt inngås etter ). Oppdragsgiver har rett, men ikke plikt, til å forlenge kontrakten i opp til 3 år, med 1 år av gangen [1+1+1]. 4.2 Den perioden kontrakten til enhver tid gjelder, betegnes kontraktsperioden. 4.3 Dersom oppdragsgiver ønsker å benytte retten til å forlenge kontrakten, skal dette for første opsjonsår varsles skriftlig senest 18 måneder før utløpet av den gjeldende kontraktsperiode. Dersom oppdragsgiver ønsker å benytte seg av opsjonsår 2 og 3, skal dette varsles skriftlig senest 12 måneder før utløpet av gjeldende kontraktsperiode. 4.4 Operatør skal starte rutekjøringen fra og med oppstartsdato, Utførelse av oppdraget 5.1 Operatør skal utføre oppdraget på en fagmessig og aktsom måte, og i henhold til de krav som følger av denne kontrakt. Operatøren skal ved utførelsen legge vekt på sikkerheten, og gå frem slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person eller eiendom. 5.2 Krav til ytelsen fremgår av vedlegg A Kravspesifikasjon. 6 Lover og forskrifter 6.1 Operatøren skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter og enkeltvedtak. Dette innebærer blant annet følgende: a) Operatøren skal oppfylle alle relevante bestemmelser i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. b) Operatøren skal oppfylle alle krav og pålegg som er fastsatt av offentlige myndigheter. c) Operatøren skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av oppdraget. 6.2 Enhver kostnad forbundet med dette punkt skal dekkes av operatør. 6.3 Medfører vedtak eller endringer i lover eller forskrifter etter kontraktsinngåelsen at de krav til ytelsen som fremgår av kontrakten i realiteten må endres, kan operatøren kreve at vedtaket eller lov- eller forskriftsendringen skal behandles etter reglene om endringer i punkt 9. Dette gjelder likevel ikke dersom operatøren burde ha tatt vedtaket eller lov- eller forskriftsendringen i betraktning ved kontraktsinngåelsen, og operatøren heller ikke burde ha unngått følgene av vedtaket eller lov- eller forskriftsendringen. 7 Lønns- og arbeidsvilkår 7.1 Operatøren skal tilby sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som minst svarer til de vilkår som fremgår av en av de landsomfattende tariffavtalene for transportsektoren, herunder tjenestepensjon, i Norge. Operatøren skal også sørge for at ansatte hos eventuelle Side 4 av 14

91 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår underoperatører har vilkår som nevnt. Kravet gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. 7.2 Operatør som ved kontraktsinngåelsen overtar ruter fra annen operatør, må følge reglene om virksomhetsoverdragelse jf Arbeidsmiljølovens 16-2 til 16-7 samt yrkestransportlovens 8. Reglene om virksomhetsoverdragelse vil gjelde for de som driver de aktuelle rutene som blir lyst ut på anbud. De tilsette som er berørt av dette er de som har sin arbeidsmessige hovedtilknytning til den virksomheten som blir konkurranseutsatt. Eksisterende operatør har utarbeidet oversikt over ansatte som er direkte knyttet til de to rutepakker. Oversikten med angivelse av de personer det gjelder er inntatt som vedlegg B1. Oppdragsgiver tar ikke stilling til hvilke forpliktelser som påhviler ny operatør knyttet til ansatte. Ny operatør vil ha risikoen for disse forhold. 7.3 Operatøren skal på forespørsel fra oppdragsgiver fremlegge dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten, både hos operatøren og hos eventuelle underoperatører. 7.4 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom operatøren eller eventuelle underoperatører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Dersom operatøren eller eventuelt underoperatøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsiver rett til å holde tilbake deler av kontraktsbeløpet til det er dokumentert at forholdene er i orden. Tilbakeholdt beløp kan utgjøre inntil 2 ganger besparelsen til operatøren. 8 Oppstartsforberedelser 8.1 I perioden etter kontraktsinngåelsen og frem til oppstartsdato skal operatøren oppfylle de krav som fremgår av kapittel 12 Oppstartsforberedelser i vedlegg A, i tillegg til de krav som følger av kontrakten for øvrig. 8.2 Operatør skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiver om mulige forsinkelser i forhold til framdrift av oppstartsforberedelsene og oppstarten av transportoppdraget. Oppdragsgiver kan kreve skriftlig status rapportering for oppstartsforberedelsene fra operatør fram til oppstartsdato. 9 Endring av oppdraget Rett til å pålegge endringer 9.1 Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endring av oppdraget. Operatøren har ikke krav på å få utføre endringer i oppdraget, ut over det som følger av vedlegg A Kravspesifikasjon punkt Oppdragsgiver garanterer likevel en minste godtgjørelse i forhold til opprinnelig avtalt produksjon og en øvre grense for økning av produksjonen slik dette er definert i vedlegg A Kravspesifikasjon, pkt Endring av oppdraget skal skje ved endringsordre og blir i det følgende omtalt som endring. 9.2 En endring av oppdraget kan bestå i en økning eller reduksjon i ruteproduksjonen, eller i et tillegg eller fradrag i enhver annen del av oppdraget Side 5 av 14

92 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår 9.3 Operatør kan foreslå endring av oppdraget dersom slike endringer antas å innebære økonomiske, markedsmessige og/eller tekniske fordeler. Slike forslag skal fremmes skriftlig overfor oppdragsgiver. Dersom oppdragsgiver ønsker endringen, utsteder oppdragsgiver et pålegg om endring. 9.4 For endringer i ruteproduksjonen gjelder bestemmelsene i punkt 9.1 til og med punkt 9.28, men bare dersom ikke annet er bestemt i Vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.4 og Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. 9.5 Det presiseres at ingen av ytelsene som er beskrevet i Vedlegg A Kravspesifikasjon skal anses som en endring av oppdraget, med mindre dette er eksplisitt angitt i Vedlegg A. Prosedyre frem til utstedelse av endringsordre 9.6 Oppdragsgiver oversender operatøren et utkast som beskriver ønsket endring. Operatøren skal snarest mulig, og senest innen 10 kalenderdager etter mottatt utkast, skriftlig varsle oppdragsgiver om sin oppfatning av hvilken virkning endringen skal ha for godtgjørelsen i henhold til kontrakten. 9.7 Oppdragsgiver har rett til å pålegge endringer selv om det ikke oppnås enighet om endringens virkning for godtgjørelsen før endringsordre utstedes. Ved uenighet om virkningene av en endring gjelder punktene Oppdragsgivers pålegg om endring skal gis ved utstedelse av en skriftlig endringsordre. Endringer som operatør utfører uten skriftlig endringsordre, har ikke oppdragsgiver plikt til å kompensere. 9.9 Det skal klart fremgå at pålegget gjelder en endring, og hva endringen består i Endringsordren skal utstedes i god tid før endringen skal iverksettes av operatøren Endringsordren vil bli utstedt ved bruk av et eget skjema for endringsordre. Iverksettelse av endring 9.12 Når operatøren har mottatt et skriftlig pålegg om endring i oppdraget, blir han forpliktet til å iverksette enhver slik endring i henhold til oppdragsgivers pålegg Ingen endring pålagt av oppdragsgiver, herunder endringer som er foreslått av operatør, skal iverksettes før det foreligger en skriftlig endringsordre vedrørende endringen Med mindre annet er avtalt skal operatøren iverksette endringen uten ugrunnet opphold etter at endringsordre er mottatt. For iverksettelse av endringer i ruteproduksjonen er det gitt egne bestemmelser om frister i Vedlegg A Kravspesifikasjon, kapittel Operatørens plikt til å iverksette endringen gjelder selv om virkningene av endringen i henhold til punktene ikke er endelig fastsatt. Virkningene av endring av oppdraget 9.16 Alle operatørens forpliktelser i henhold til kontrakten gjelder også for endringer av oppdraget, med mindre annet er avtalt Side 6 av 14

93 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår 9.17 Ved endring av ruteproduksjonen reguleres godtgjørelsen i henhold til de priser som er fastsatt for endring i Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. Alle konsekvenser for godtgjørelsen, av en endring i ruteproduksjonen, er uttømmende regulert i Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår For andre endringer av oppdraget enn endringer i ruteproduksjonen har begge parter krav på den endring av godtgjørelsen som endringen medfører. Operatøren skal gi oppdragsgiver et spesifisert tilbud på tillegg eller fradrag i godtgjørelsen. Tilbudet på tillegg skal svare til den dokumenterte merkostnaden endringen medfører. Tilbudet på fradrag skal tilsvare den dokumenterte besparelsen ved den reduksjon av oppdraget endringen innebærer Når det gjelder endringer som følge av vedtak eller endringer i lover og forskrifter, jf. punkt 6.3 og endringer i offentlige avgifter, jf. vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår punkt 4, er det kun merkostnad eller besparelse krone for krone som skal legges til grunn. I disse tilfellene skal operatør gi oppdragsgiver innsyn i sine regnskaper Dersom operatørens samlede årsgodtgjørelse, per år regnet fra oppstartsdato, etter fradrag og tillegg reduseres med mer enn 10 % per år, skal den overstigende del av reduksjonen anses som en delvis avbestilling, jf punkt 10 Avbestilling. Uenighet om det foreligger en endring 9.21 Dersom oppdragsgiver krever utført en ytelse som etter operatørens oppfatning ikke er en del av hans plikt etter kontrakten, skal han skriftlig kreve at oppdragsgiver utformer kravet som en endringsordre etter punktene Et slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold. Dersom operatøren ikke fremmer kravet uten ugrunnet opphold, anses ytelsen som en del av hans plikter etter kontrakten, og han taper retten til å påberope seg at det foreligger en endring Dersom oppdragsgiver avslår kravet, skal spørsmålet avgjøres etter bestemmelsene i punkt 20 Tvister Dersom det oppstår tvist om det foreligger en endring i oppdraget, skal operatøren likevel utføre det som kreves utført. Uenighet om virkningene av en endring 9.24 Dersom partene er enige om at det foreligger en endring av oppdraget, men er uenige om endringens virkning for godtgjørelsen, skal oppdragsgiver betale operatør en foreløpig godtgjørelse som oppdragsgiver beregner etter enhetsprisene i Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. Dette gjelder bare ved uenighet om virkning for godtgjørelsen av endringer i ruteproduksjonen. Ved uenighet om virkning for godtgjørelsen av andre endringer, skal oppdragsgiver betale operatør en foreløpig godtgjørelse basert på 80 % av operatørens dokumenterte kostnader ved å utføre den pålagte endring Dersom det oppstår uenighet om det foreligger en endring i ruteproduksjonen eller om det foreligger en annen endring, skal denne uenigheten behandles etter punktene Operatøren har da ikke krav på noen foreløpig godtgjørelse Side 7 av 14

94 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår 9.26 Dersom det oppstår tvist om virkningene av en endring i oppdraget, skal operatøren likevel utføre det som er pålagt. Tvisten avgjøres etter bestemmelsene i punkt 20 Tvister Dersom søksmål i henhold til punkt 20 ikke er reist innen 4 måneder etter utstedelsen av den endringsordre hvor det foreligger uenighet om dens virkning for godtgjørelsen, skal den foreløpige godtgjørelsen anses som endelig. Dette gjelder også dersom partene ikke innen den nevnte frist har avtalt voldgift Dersom den endelige godtgjørelsen blir fastsatt i rettskraftig dom, jf punkt 20, skal det svares rente svarende til NIBOR +2 %, beregnet av den eventuelle differansen mellom endelig og foreløpig godtgjørelse. 10 Avbestilling 10.1 Oppdragsgiver har rett til å avbestille hele eller deler av oppdraget. Avbestilling skal foretas skriftlig i så god tid som mulig. Dersom avbestillingen ikke skyldes mislighold fra operatørs side som gir oppdragsgiver rett til å heve hele eller deler av kontrakten, har operatør krav på erstatning for det økonomiske tap han lider som følge av avbestillingen Vederlag, eventuelt et a konto oppgjør til operatøren under denne bestemmelse, skal søkes fastsatt ved forhandling, men det skal ikke overstige den godtgjørelse som er avtalt i kontrakten for den del av oppdraget som avbestilles Operatør plikter å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å begrense tapet. Dersom operatør ikke treffer rimelig tiltak for å begrense kostnadene ved avbestillingen, skal det endelige vederlag reduseres tilsvarende. 11 Godtgjørelse 11.1 Operatøren godtgjøres for utførelse av oppdraget som angitt i Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Dersom faktura ikke er spesifisert i henhold til kravene i Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake hele fakturabeløpet, inntil det foreligger spesifikasjon som nevnt. 12 Sikkerhetsstillelse 12.1 Operatør skal for egen regning stille sikkerhet overfor oppdragsgiver for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten skal utgjøre 15 % av årsgodtgjørelsen (for 2012) ved kontraktsinngåelsen, jf pkt. 2.1 i Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Sikkerheten skal stilles som påkravsgaranti fra bank eller annen kredittinstitusjon Bankgarantien skal gjelde frem til 90 kalenderdager etter at kontrakten er avsluttet Oppdragsgiver skal ha mottatt bankgarantien senest 30 kalenderdager etter kontraktsinngåelse. Bankgarantien skal være utformet etter Vedlegg F Standard formular for bankgaranti Side 8 av 14

95 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår 12.5 Bankgarantien skal dekke alle krav oppdragsgiver måtte bli påført som følge av mislighold av kontrakten eller som følge av at operatør går konkurs Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser Operatør skal til enhver tid ha en solid finansiell stilling og økonomiske ressurser som er tilstrekkelig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet og som er tilstrekkelig til at operatør kan oppfylle kontraktsforpliktelsene. 13 Ansvar og forsikring 13.1 Operatør er ansvarlig, og bærer risikoen, for alt materiell, herunder materiell utlånt fra oppdragsgiver, personell og passasjerer ved utøvelsen av oppdraget Medfører utførelsen av oppdraget skade på miljø, tredjemanns person eller eiendom, bærer operatøren det fulle ansvar for dette, og skal holde oppdragsgiver skadesløs for eventuelle kostnader påført oppdragsgiver i denne forbindelse. Det samme gjelder skade på materiell utlånt fra oppdragsgiver Medfører utførelsen av oppdraget skade på ting som ikke omfattes av oppdraget, er operatøren erstatningsansvarlig overfor oppdragsgiver i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler Operatør skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av denne bestemmelse. 14 Kvalitetssikring og HMS 14.1 Operatør skal ha et iverksatt og dokumentert system for kvalitetssikring og HMS-arbeid. Det vises til kapittel 11 i vedlegg A Kravspesifikasjon Oppdragsgivers representant og personer med bemyndigelse fra oppdragsgiver skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifikasjon av operatørs og evt. underoperatørs HMS- og kvalitetssikringssystem. Det vises også til kapittel 11 i vedlegg A Kravspesifikasjon Dersom oppdragsgiver avdekker avvik plikter operatør å utbedre forholdene for egen regning uten ugrunnet opphold. 15 Mislighold Informasjonsplikt 15.1 Dersom en part misligholder sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt, skal den annen part sende et skriftlig varsel om dette. Den misligholdende part skal gis en rimelig frist, normalt 14 dager, til å rette opp forholdet vederlagsfritt Dersom operatør er forhindret, eller har grunn til å tro at han vil bli forhindret, fra å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten, skal han straks skriftlig varsle oppdragsgiver på den måte oppdragsgiver fastsetter. Varselet skal oppgi årsak til hindringen(e), når operatør kan gjennomføre oppdraget, samt opplysninger om hva operatør gjør for å minske/ fjerne hindringen(e) Side 9 av 14

96 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår Utbedring 15.3 Operatør skal på eget initiativ, snarest mulig og for egen regning rette mangel han oppdager, selv om mangelen ikke er oppdaget eller påpekt av oppdragsgiver Operatør har rett og plikt til å utbedre mangler som er påpekt av oppdragsgiver slik at operatør sin ytelse til enhver tid er i samsvar med kontrakt. Operatør skal innen 5 dager etter mottatt varsel gi oppdragsgiver melding om de tiltak han tar sikte på å utføre for å rette opp forholdene, samt tidspunkt for gjennomføring. Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold gi operatør melding om sitt syn på operatørens planer om utbedring Dersom operatøren misligholder sine forpliktelser, og ikke retter forholdet innen utløpet av den frist som er satt, har oppdragsgiver rett til å la forholdet bli rettet av andre. I så fall kan oppdragsgiver kreve at operatøren betaler alle nødvendige kostnader i denne forbindelse. Økonomiske virkninger 15.6 Dersom operatøren misligholder sine forpliktelser, og ikke retter forholdet innen utløpet av den frist som er satt, har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper frem til operatøren har rettet forholdet. Mulkten per kalenderdag skal utgjøre 1,0 promille av den årlige godtgjørelsen. Samlet mulkt skal ikke overstige 10 % av årsgodtgjørelsen ved kontraktsinngåelsen, jf Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Oppdragsgiver kan kreve prisavslag i stedet for å kreve retting ved operatørens mislighold Oppdragsgiver kan kreve erstattet tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet Eventuell påløpt dagmulkt kommer til fradrag i erstatningssummen Ved mislighold som beskrevet i Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår, har oppdragsgiver rett til å kreve de beløp per registrerte tilfelle som fremgår av dette vedlegget. Dersom oppdragsgiver velger å benytte seg av denne retten, kan oppdragsgiver ikke kreve dagmulkt eller erstatning i tillegg. Heving Ved vesentlig mislighold, eller der det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, har den annen part rett til å heve kontrakten eller deler av denne med umiddelbar virkning Dersom operatør ikke lenger innehar nødvendige tillatelser, forsikringer, bankgaranti eller sertifikater er dette alltid å anse som vesentlig mislighold Ved vesentlig mislighold fra operatørens side skal operatøren betale erstatning for det økonomiske tap oppdragsgiveren lider som følge av misligholdet. Erstatningen skal ikke være lavere enn 20 % av årsgodtgjørelsen ved kontraktsinngåelsen, jf Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. 16 Force Majeure 16.1 Det foreligger force majeure dersom en part hindres i å oppfylle sine forpliktelser etter denne kontrakt som følge av en force majeure hendelse. Som force majeure hendelser skal anses forhold utenfor partenes kontroll som typisk er av avgjørende betydning for muligheten til å oppfylle kontrakten Side 10 av 14

97 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår 16.2 For at en part skal kunne påberope seg force majeure, må han ikke med rimelighet kunne ha forutsett force majeure hendelsen og dens betydning for muligheten til å oppfylle kontrakten ved kontraktsinngåelsen, og heller ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne force majeure hendelsens betydning for muligheten til å oppfylle kontrakten Dersom en part ikke oppfyller kontrakten på riktig måte som følge av en force majeure hendelse, skal denne manglende oppfyllelse ikke anses som mislighold Oppdragsgiver har ikke plikt til å betale for ytelser som ikke utføres Den part som vil påberope seg force majeure plikter å gi den annen part skriftlig varsel om dette uten ugrunnet opphold Hver av partene dekker sine kostnader forbundet med force majeure hendelsen. Partene plikter i tilfelle av force majeure uten ugrunnet opphold å informere om forhold som antas å være av betydning for den annen part. Parten plikter å medvirke til å begrense virkningen av force majeure - hendelsen Oppdragsgiver kan i tilfeller av force majeure pålegge operatør å iverksette tiltak for å begrense skadevirkningene av force majeure - hendelsen, herunder pålegg om å opprettholde trafikken med alternative transportmidler Kostnader operatør har ved iverksetting av slike avhjelpstiltak skal dekkes av oppdragsgiver. Det skal gjøres fradrag for besparelser operatør har som følge av at kontraktens forpliktelser suspenderes i force majeure perioden. 17 Overdragelse 17.1 Operatør har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten uten at oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig samtykke Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten. Blant annet kan endringer i det offentliges organisering og ansvarsforhold innenfor samferdsel og kollektivtrafikk medføre at et annet selskap eller organisasjon trer inn i oppdragsgivers rolle som part i denne kontrakt. En slik endring gir ingen rett til å kreve forhandlinger om kontraktens vilkår. 18 Underoperatører og samarbeidspartnere 18.1 Operatør har ikke rett til å la deler av oppdraget bli utført av underoperatører, uten at oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse. Underoperatører i operatørens tilbud anses som godkjent Operatørens ansvar overfor oppdragsgiver endres ikke ved bruk av underoperatør. Dette gjelder selv om oppdragsgiver har godkjent at operatør kan benytte underoperatører Operatør har ansvar for at underoperatør som benyttes i ruteproduksjonen tilfredsstiller alle de kravene som er stilt til operatør, herunder at underoperatør følger lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, operativt personell som minst svarer til en av de landsomfattende tariffavtalene for transportsektoren, herunder tjenestepensjon Side 11 av 14

98 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår 18.4 Enhver underoperatør må ha løyve for persontransport med motorvogn Dersom operatør er et samarbeidsforetak (joint venture eller lignende) mellom flere parter skal det foreligge en bindende avtale mellom partene som bekrefter partenes roller, ansvar og forpliktelser i samarbeidsforetakets i forhold til oppfyllelse av vilkårene i kontrakten mellom operatør og oppdragsgiver. Avtalen skal vedlegges tilbudet/ kontrakt og kan ikke endres uten at oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse Dersom operatør er et samarbeidsforetak (joint venture eller lignende) mellom flere parter skal partene ha solidarisk ansvar i forhold til oppfyllelse av vilkårene i kontrakten mellom operatør og oppdragsgiver. 19 Kontraktsforhold til andre 19.1 Oppdragsgiver står fritt til å inngå kontrakter med andre enn operatør, blant annet også der hvor slike kontrakter har trafikkmessige berøringspunkter med oppdraget. Operatør har ingen rett til endret godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser i den forbindelse. Løyve vil bli gitt for området i rutepakken, med unntak av de strekningsløyver som allerede eksisterer i ruteområdet Operatør for rutepakke 6, Tromsø - området, vil bli tildelt alle nye ruter som både starter og slutter innenfor området som inngår i rutepakken Operatøren har ikke krav på å få levere transporttjenester for ruter som enten starter eller slutter utenfor de ovenfor angitte grenser For øvrig gjelder under enhver omstendighet grensen på 10 % i Vedlegg A punkt Dersom andre operatører kjører ruter som har trafikkmessige berøringspunkter og konsekvenser for operatør, har operatør ingen rett til endret godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser. Med andre operatører menes her operatører som kjører basert på kontrakt med en annen oppdragsgiver, eller basert på ruteløyve Oppdragsgiver kan pålegge forskjellige operatører å samarbeide om å kjøre linjer/ ruter som har berøringspunkt med hverandre. 20 Tvister 20.1 Denne kontrakt skal være undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av denne kontrakt, skal tvisten først forsøkes løst ved forhandlinger Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, skal tvisten bli avgjort ved ordinær rettergang, med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Nord- Troms tingrett Dersom partene blir enige om det, kan tvisten alternativt avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i så fall bestå av 3 medlemmer hvorav partene oppnevner hver sin voldgiftsmann. I samarbeid oppnevner partene voldgiftsrettens formann Side 12 av 14

99 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår Dersom partene ikke blir enige innen to måneder, oppnevnes denne av oppdragsgivers lokale tingrett. Formannen skal være jurist. For øvrig legges lov om voldgift til grunn for behandlingen Tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne kontrakt gir ikke operatør rett til å endre sin leveranse med mindre en slik endring er skriftlig akseptert av oppdragsgiver eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Manglende leveranse i en slik situasjon er å anse som mislighold av kontrakten jfr. punkt Kontroll- og opplysningsplikt 21.1 Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av oppdraget er i tråd med kontrakten. Operatørens oppfyllelse av de krav som følger av dette punkt, herunder oppdragsgivers krav om opplysninger m.m, skal ikke anses som en endring i henhold til punkt På forespørsel fra oppdragsgiver skal operatør vederlagsfritt utlevere statistikk og enhver annen informasjon om økonomiske forhold og den operative driften som oppdragsgiver vurderer som nødvendige for å kontrollere utførelsen av oppdraget, eller som oppdragsgiver vurderer som nødvendig i forbindelse med kontraktsfortolkning. Operatør skal benytte de skjemaer / format som oppdragsgiver fastsetter. Oppdragsgiver har også rett til å kreve opplysninger fra operatøren i forbindelse med forespørsler fra fylkeskommunen og andre offentlige instanser for forsknings- og utredningsformål. Oppdragsgiver kan benytte disse opplysningene for forsknings- og utredningsformål i samarbeid med andre fylkeskommuner Oppdragsgiver eller andre som har fullmakt til å opptre på vegne av oppdragsgiver, kan etter eget skjønn iverksette kontroller på bussene og andre kontrolltiltak hos operatør for å kunne kontrollere at vilkårene i kontrakten etterleves Oppdragsgiver har rett til innsyn i operatørs vogndisponeringsplan og skift- og turnusplan Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å innhente de opplysninger oppdragsgiver anser som nødvendige, vedrørende operatørs status og planer for å kunne være operativ med ansatte og materiell fra oppstartstidspunkt Som grunnlag for den månedlige godtgjørelse som oppdragsgiver betaler operatør, skal operatør ha oversendt opplysninger slik dette er beskrevet i vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. Dersom disse opplysningene uteblir eller er mangelfulle, har oppdragsgiver rett til å holde igjen betalingen for den angjeldende måned inntil forholdene er rettet opp. 22 Taushetsplikt 22.1 Oppdragsgiver har plikt til å bevare taushet om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til operatøren Operatøren har taushetsplikt om innholdet av denne kontrakt. Operatøren må innhente forhåndsgodkjennelse fra oppdragsgiver dersom operatøren for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi andre informasjon om oppdraget ut over å oppgi oppdraget som generell referanse. Det samme gjelder alle andre bestemmelser i kontrakten Side 13 av 14

100 Rutepakke 5 Tromsø - området Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår 23 Etiske retningslinjer 23.1 Troms fylkeskommune skal ivareta sin innkjøpspolitikk i tråd med allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Alle anskaffelser i TFK skal gjennomføres med stor integritet og skal følge fylkeskommunens verdigrunnlag og etiske retningslinjer Det kreves at leverandøren overholder de åtte grunnleggende ILO - konvensjonene i avtaleperioden. Leverandøren skal sikre seg at dens underleverandører overholder kravene. Hvis det avdekkes brudd skal leverandøren bytte til andre underleverandører Vedlegg til Generelle kontraktsvilkår B1 Oversikt over ansatte (nåværende operatør) B2 Etiske krav Side 14 av 14

101 Rutepakkene 6 - Tromsø - området, Troms fylkeskommune VEDLEGG B2 TIL GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Vedlegg B2 Særavtaler for de ansatte (nåværende operatører) For nåværende operatørs ansatte gjelder følgende: 1. Det er for alle ansatte i konsernet inngått en senioravtale. De ansatte kan velge mellom to alternativer fra fylte 62 år, samt bytte mellom alternativene: a) Redusert arbeidstid 20 dager pr. år b) Pr. dato kr ,- ekstra pr. måned, samt opparbeidelse av en bonus på kr pr. år. Bonus kommer bare til utbetaling om den ansatte står i stillingen til fylt 67 år, blir ufør eller dør. Dersom den ansatte slutter eller går av med AFP før fylte 67 år faller bonusen bort i sin helhet dagers fødselspermisjon med lønn etter fødsel.

102 Vedlegg B3 Generelle kontraktsvilkår 1. ETISKE KRAV 1.1 Oppdragsgivers krav Oppdragsgivers leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer som leveres eller produkter som benyttes til oppfyllelse av kontrakt med oppdragsgiver (Troms fylkeskommune samt øvrige deltakere i kontrakten), skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonal lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Dersom leverandør bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er leverandør forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører. Menneskerettigheter Leverandøren skal respektere FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Nasjonal lovgivning Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal etterleves. Av særlig relevante forhold fremheves lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse, miljø og sikkerhet, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter. Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr. 138 og 182) Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid som kan svekke utdannings- og utviklingsmuligheter. Minstealderen må ikke i noe tilfelle være under 15 år (14 eller 16 år i visse land). Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid. Dersom det foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105) Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal være fri til og avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid. Diskriminering (ILO-konvensjoner nr 100 og 111) Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. Side 1 av 2

103 Vedlegg B3 Generelle kontraktsvilkår Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 98) Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og å forhandle kollektivt. Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal leverandøren medvirke til at de ansatte får møte ledelsen for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår uten at dette får negative konsekvenser for arbeiderne. 1.2 Kontroll og dokumentasjon i avtaleperioden Leverandør er forpliktet til å etterleve de ovennevnte krav i egen virksomhet, samt bidra til etterlevelse hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. På oppfordring fra oppdragsgiver skal dette arbeidet dokumenteres innen rimelig tid ved: Egenerklæring fra leverandør og/eller underleverandør. Oppfølgingssamtaler med oppdragsgiver. En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene på produksjonssted. Velges denne metoden kreves informasjon om hvem som har utført kontrollen og hvilke inspeksjonsmetoder som er brukt. Sertifisering av produsent: SA8000 eller tilsvarende Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på produksjonssted i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter leverandør å oppgi navn og kontaktopplysninger på underleverandører. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt. 1.3 Konsekvenser ved brudd på etiske krav Brudd på punkt 1.1 og 1.2 innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist som oppdragsiver bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten oppdragsgiver bestemmer. Ved manglende utbedring kan det angis bøter. Bøtene skal være forholdsmessige med type og omfang av bruddene. Oppdragsgiver kan også kreve erstatning eller prisavslag som står i forhold til bruddet, og i forhold til oppdragsgivers økonomiske interesse av at kravene er fulgt. Ved vesentlige brudd på punkt 1.1og 1.2, eller ved manglende oppretting, kan oppdragsgiver heve kontrakten Side 2 av 2

104 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Saksnummer: 10/633 VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Oppdatert etter endringer hittil i anbudsperioden endringer i rødt Side 1 av 13

105 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET ÅRSGODTGJØRELSE JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN ENDRING AV ÅRSGODTGJØRELSEN SOM FØLGE AV ENDRING I RUTEPRODUKSJONEN OMKJØRINGER BESTILLINGSTURER DUBLERING EKSTRAKJØRING AV SPORADISK KARAKTER PRISREGULERING REGULERING SOM FØLGE AV ENDRINGER I OFFENTLIGE AVGIFTER INCITAMENTORDNING BONUS- OG GEBYRORDNINGER BONUS FREMTIDIG BONUSORDNING GEBYR DØGNMULKT VED MANGLENDE OPPFYLLELSE AV ENKELTE KRAV FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER BETALINGSBETINGELSER GENERELT ÅRSGODTGJØRELSEN OMKJØRINGER, DUBLERINGER, EKSTRAKJØRING OG BESTILLINGSTURER INCITAMENT, BONUS OG GEBYRER BRUK AV MATERIELL TIL ANDRE FORMÅL VEDLEGG Side 2 av 13

106 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår 1 Kontraktsprinsipper Kontrakten mellom oppdragsgiver og operatør baseres på hovedprinsippene i en bruttokontrakt, der trafikkinntekter, reklameinntekter og eventuelle andre inntekter tilfaller oppdragsgiver, og der operatør godtgjøres for sine kostnader ved å utføre den spesifiserte leveransen. Med basis i en incitamentordning vil imidlertid deler av billettinntektene tilfalle operatør, se pkt. 5. Evt. inntekter for utvendig reklame på hekk tilfaller operatør. Evt. godsinntekter tilfaller i sin helhet operatør. Kostnader ved håndtering av gods er operatørs ansvar. Det gis ikke noen særskilt godtgjørelse for dette. Ved pålegg om endring av leveransen slik dette er regulert i pkt. 9 i vedlegg B Generelle kontraktsvilkår, reguleres godtgjørelsen i henhold til de priser operatøren har tilbudt for endring i leveransen uten ytterligere tillegg. 2 Godtgjørelse for oppdraget All godtgjørelse/alle priser er oppgitt i NOK eks mva. Operatør godtgjøres med en fast pris per kalenderår - i det følgende benevnt årsgodtgjørelse - for utførelse av de krav til ytelsen som følger av kontrakten. Godtgjørelsen inkluderer alle de oppgaver som er tillagt operatør i kontraktsdokumentene, eventuelt med spesifiserte tillegg og endringer. Produksjonen måles som rutekilometer, definert som antall kilometer i rutekjøring. Endringer i ruteproduksjon som følge av endringsordre fra oppdragsgiver, kalendereffekt, omkjøringer, bestillingsturer og tilleggsbestilt dublering, medfører en endring i årsgodtgjørelsen for samlet endring av ruteproduksjonen slik den er angitt i Årsgodtgjørelse For første og siste kontraktsår, som ikke vil være fulle kalenderår, men vil være fra til (første kontraktsår), og til (siste kontraktsår), beregnes årsgodtgjørelsen forholdsmessig i forhold til det antall rutekilometer som ruteproduksjonen for dette kontraktsåret utgjør. Det samme gjelder ved en forlengelse av kontrakten jf pkt. 4.1 i Generelle kontraktsvilkår. Den forholdsmessige godtgjørelsen i første og siste kontraktsår beregnes ved forholdet mellom den andel av ruteproduksjonen som skal være utført iht. rutedatabasen inkl. alle endringsordrer, og den totale årsproduksjon iht. rutedatabasen. Oppdragsgiver gjennomfører denne beregningen. Årsgodtgjørelsen er godtgjørelse for gjennomføring av ruteproduksjonen samt øvrige krav og ytelser som følger av kontrakten. Ytelser som ikke inngår i årsgodtgjørelsen, og som godtgjøres særskilt, er spesielt angitt i punktene 2.4 til 2.7. Rutepakke 6 Tromsø - området: Årsgodtgjørelse (helårsdrift 2012): kr Side 3 av 13

107 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Ruteproduksjonen er målt til (2012): Rutekilometer Årsgodtgjørelse for 2012 oppgitt over, og målt ruteproduksjon, utgjør basis ved tilbudsfristens utløp. Etter kontraktsinngåelse og fram til kontraktsstart, kan oppdragsgiver foreta endringsordrer iht. vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.4. Ruteproduksjon (basis) for 2012 pr , er målt ruteproduksjon over, med justering for endringsordrer frem til Årsgodtgjørelse (basis) for 2012 pr , er årsgodtgjørelsen ved kontraktsinngåelse, med justering for endret ruteproduksjon frem til Målte rutekilometer for ruteproduksjonen er ikke nødvendigvis det samme som det virkelige antall rutekilometer for ruteproduksjonen. Det vil si at eventuelt divergerende antall rutekilometer mellom det som er angitt her og det virkelige antallet ikke vil danne grunnlag for justering av årsgodtgjørelsen i henhold til punkt 2.2 og/eller endring av årsgodtgjørelsen i henhold til punkt 2.3. Oppgitt ruteproduksjon er oppdragsgivers anslag og skal derfor betraktes som veiledende opplysninger. Oppdragsgiver hefter ikke for evt. feil i anslagene. Tilbyder må basere sitt tilbud på egne beregninger og vurderinger. Det er kun ruteproduksjon som godtgjøres. Årsgodtgjørelse jf. dette punkt og pris pr kilometer jf. punkt 2.3 må derfor også dekke all tomkjøring m.m. For godtgjørelse for tomkjøring ved tilleggsbestilt dublering, se pkt Justering av årsgodtgjørelsen Årsgodtgjørelsen justeres årlig for endringer i ruteproduksjonen. For virkning på månedlig godtgjørelse som følge av endret ruteproduksjon, se 7.2. Årsgodtgjørelsen (basis) justeres årlig i forhold til endret antall rutekilometer for ruteproduksjonen som en følge av endret fordeling av antall normale produksjonsdager kontra antall dager med helligdagsproduksjon (kalendereffekt). Ruteproduksjon for helligdager fremgår av punkt i vedlegg A Kravspesifikasjon. Utgangspunktet for endret godtgjørelse etter denne bestemmelse er 2012 (basis). Utgangspunkt for beregningen av endret antall rutekilometer er antall rutekilometer angitt i punkt 2.1 (basis), justert for eventuelle endrede antall rutekilometer som en følge av gjennomførte endringer i ruteproduksjonen, jf. punkt 2.3. Enhetsprisene angitt i punkt 2.3 skal benyttes ved beregning av ny årsgodtgjørelse. Justeringen av årsgodtgjørelsen (basis) gjennomføres årlig pr 1. januar, første gang 1. januar 2012, for påfølgende kalenderår. 2.3 Endring av årsgodtgjørelsen som følge av endring i ruteproduksjonen Ved endringsordre som medfører endret antall rutekilometer, jf. vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.4, har partene krav på en endring av årsgodtgjørelsen i henhold til følgende bestemmelser Side 4 av 13

108 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Antall rutekilometer angitt i punkt 2.1 (basis) benyttes som grunnlag ved beregningen av endringen av årsgodtgjørelsen i henhold til dette punkt 2.3. For hvert nytt år tas det utgangspunkt i justert grunnlag (basis). For å beregne godtgjørelse for endringen legges til grunn det antall rutekilometer som endringsordren medfører, og til følgende enhetspriser: Rutepakke 6 - Tromsø - området: Pris pr rutekilometer: (Årsgodtgjørelse* / km) x 0,85 = pris pr rutekilometer. * Årsgodtgjørelsen avhenger av oppdragsgivers evt. benyttelse av opsjon, se vedlegg D. Det er kun rutekilometer som endringsordren medfører som godtgjøres. Godkjente dubleringer, omkjøringer og bestillingsturer godtgjøres også med samme km-sats. Årsgodtgjørelse jf. 2.1 og pris pr kilometer jf. dette punkt 2.3 må derfor også dekke all tomkjøring m.m. For godtgjørelse for tomkjøring ved tilleggsbestilt dublering, se pkt Godtgjørelse for endringen beregnes for inneværende år (fra iverksettelsestidspunktet for endringen til og med y) Samlet effekt for påfølgende år for alle endringsordrer i løpet av ett år beregnes på slutten av året. Endringsordrer godtgjøres løpende etter gjennomførte endringer, jf. punkt 7.2. Det er kun den samlede endring i antall rutekilometer som endringsordrene innebærer, som skal ligge til grunn for beregningen av endret godtgjørelse. Operatøren har ikke krav på ytterligere godtgjørelse for de kostnadsmessige konsekvenser endringsordren for øvrig måtte få for ham innenfor grensene som er angitt i pkt i vedlegg A - Kravspesifikasjon. Dette innebærer for eksempel at alle virkninger av endringen på operatørens innsatsfaktorer og/eller forrykking av optimalitet i produksjonen, herunder eventuell behov for ekstra buss i ruteproduksjonen, er operatørens egen risiko. Alle slike forhold anses innkalkulert i enhetsprisene angitt i vedlegg D, jf. dette punkt Omkjøringer Omkjøringer, jf. Vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.7, er ikke en del av ruteproduksjonen og godtgjørelse for omkjøringer inngår ikke i årsgodtgjørelsen. Nødvendige omkjøringer kan medføre en økning eller en reduksjon i antall rutekilometer i forhold til det som er angitt for ruteproduksjonen. Til grunn for beregning av pris for omkjøringer legges antall rutekilometer som omkjøringen utgjør. Pris pr rutekilometer for omkjøringer er angitt i pkt Bestillingsturer Administrasjon av bestillingsturer inngår i årsgodtgjørelsen i punkt Side 5 av 13

109 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Utførelse av bestillingsturer, jf. vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.8, er ikke en del av ruteproduksjonen og godtgjørelse for disse inngår ikke i årsgodtgjørelsen. Bestillingsturer godtgjøres pr utført tur. Dersom bestillingsturer utføres av operatør selv skal det legges til grunn det antall rutekilometer bestillingsturen utgjør. Pris pr rutekilometer for bestillingsturer er angitt i pkt Dersom bestillingsturer utføres av underoperatør skal det legges til grunn det antall rutekilometer bestillingsturen utgjør. Dersom prisen pr rutekilometer er lavere enn angitt i 2.3, skal besparelsen pr kilometer deles likt mellom oppdragsgiver og operatør. Pris med underoperatør skal på forhånd godkjennes av oppdragsgiver. Operatør skal månedlig rapportere bestillingsturer utført av underoperatør slik oppdragsgiver fastsetter jf. kapittel 9 i vedlegg A Kravspesifikasjon. 2.6 Dublering Dublering (assistansekjøring), jf. vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.6, er ikke en del av ruteproduksjonen, og godtgjørelse for dublering inngår ikke i årsgodtgjørelsen. Pris pr rutekilometer for dublering er angitt i pkt Tomkjøring ved tilleggsbestilt dublering godtgjøres med maksimalt antall kilometer som rutekjøringen for dubleringen utgjør, og ikke mer enn hva den faktiske tomkjøringen utgjør innenfor denne begrensningen. Oppdragsgiver kan be om dokumentasjon på tomkjøring ved tilleggsbestilt dublering. 2.7 Ekstrakjøring av sporadisk karakter Ekstrakjøring av sporadisk karakter, jf. vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.9, er ikke en del av ruteproduksjonen, og godtgjørelse for slik ekstrakjøring inngår ikke i årsgodtgjørelsen. Ved behov for ekstrakjøring av sporadisk karakter vil oppdragsgiver be om tilbud for hvert enkelt tilfelle. Godtgjørelse for slike oppdrag avtales for hvert enkelt tilfelle. 3 Prisregulering Prisene reguleres to ganger per år, 1.1. og 1.7, med indekser/ grunnlagselementer som angitt nedenfor. Første regulering skjer Reguleringen skjer i henhold til følgende formel: 0,55 * L+0,3 * K+0,15 * D, der L= % - vis endring i Statistisk Sentralbyrås indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge og anleggsvirksomhet, samferdsel, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, der indeks for samferdsel benyttes. Basis for første regulering er indeks pr. 3. kvartal 2011 i forhold til indeks 1. kvartal Den 1.7 reguleres prisene med indeksen 1. kvartal i forhold til indeksen 3. kvartal året før. K = prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (Totalindeksen). Basis for første regulering er gjennomsnittlig konsumprisindeks 2. halvår 2011 i forhold til gjennomsnittlig Side 6 av 13

110 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår konsumprisindeks 1. halvår Den 1.7 reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. D = prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås tabell Konsumprisindeks, med kriteriene varer og varegrupper, Autodiesel2. Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2011 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1. halvår Den 1.7 reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. Endringer i pris på produksjonsfaktorer som dokumenteres å gi mer- eller mindrekostnader som er vesentlig større enn det som er innarbeidet gjennom de tre elementene i pris- og kostnadsutvikling under pkt. 3 gir hver av partene rett til å kreve forhandlinger om effekten av endringene. Med vesentlig forstås en kostnadsendring pr år som overstiger 2 % av den totale årlige godtgjørelse til operatør (ut over det som er kompensert for etter pkt. 3), i året før endringen inntrådte, i henhold til denne kontrakt. Krav om forhandlinger gjelder likevel ikke dersom operatøren burde tatt endringer i offentlige avgifter eller lover og forskrifter i betraktning ved kontraktsinngåelsen, og operatøren heller ikke burde ha unngått følgende av endringene. Forhandlingene kan føre til ekstraordinære reguleringer av godtgjørelsen, endringer av produksjonen eller andre tiltak med sikte på å gjenopprette den økonomiske balanse i avtalen. Motparten har i slike forhandlinger krav på all nødvendig dokumentasjon. 4 Regulering som følge av endringer i offentlige avgifter Ved endringer i offentlige avgifter eller lover og forskrifter som påvirker operatørens kostnader utover det som er innarbeidet i punkt 2.1, gjelder punkt 6 i Generelle kontraktsvilkår tilsvarende. Operatøren skal dokumentere at og hvordan hans kostnader påvirkes som en følge av endringen i de offentlige avgiftene. Endring av godtgjørelse beregnes i henhold til bestemmelsen i punkt 9.19 i Generelle kontraktsvilkår. Det skal gjøres fradrag for den kostnadsøkning som eventuelt omfattes av prisregulering iht punkt 3. Operatør plikter å gi oppdragsgiver fullt innsyn i sine regnskaper. Operatør plikter å føre regnskap slik at utgifter og inntekter knyttet til ruteproduksjonen synliggjøres. 5 Incitamentordning Incitamentordningen gjøres 2-delt, og det settes en beløpsgrense. Basis antall reiser for 2010 er For antall reiser pr år mellom basis (2010) og 8,3 mill. reiser (ikke medregnet overgang), utbetales incitament på kr 1,- pr reise. For hver reise pr år over 8,3 mill. reiser utbetales en bonus på kr 2,- Summen av incitament kan ikke overstige 8 % av årsgodtgjørelsen (eks mva) ved årets begynnelse Side 7 av 13

111 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Endringer i rutestruktur, produksjonsomfang, takstnivå eller andre forhold herunder veiprising, bompengeavgift og lignende - som kan tenkes å påvirke antall reiser med mer enn 10 % på årsbasis, gir begge parter rett til å kreve forhandlinger om endringer i incitamentordningen slik denne er spesifisert over. 6 Bonus- og gebyrordninger 6.1 Bonus Oppdragsgiver ønsker å ha en høy kvalitet på rutetilbudet, og har derfor fastsatt en ordning med kvalitetsbonus for gjennomføringen av ytelsen definert i kontrakten. Punktlighet verdsettes av oppdragsgiver som en høy servicefaktor, og muligheten for å oppnå bonus er knyttet til denne faktoren. For måling av punktlighet, vises til i vedlegg A Kravspesifikasjon. Oppdragsgivers egne registreringer og informasjon som kan hentes fra oppdragsgivers systemer som f.eks system for billettering, samt operatørens egne registreringer vil bli lagt til grunn for beregning av kvalitetsbonus. Ved beregning av kvalitetsbonus, skal turer som blir forsinket på bakgrunn av fremkommelighetsproblemer, jf. pkt 6.3 i dette vedlegget, inkluderes i grunnlaget for beregning av kvalitetsbonus. Oppdragsgiver beregner bonus pr kvartal etterskuddsvis og oversender fakturagrunnlag til operatør innen den 15. etter utløpet av hvert kvartal, første gang innen den 15. april Alle avganger pr kvartal, legges til grunn ved beregningen. For punktlighet bedre enn 95 %, beregnes kvalitetsbonus pr kvartal ut fra følgende tabell: % punktlighet Bonusbeløp (NOK) Over 95 % punktlighet Over 96 % punktlighet Over 97 % punktlighet Over 98 % punktlighet Over 99 % punktlighet Til sammen kr Til sammen kr Til sammen kr Til sammen kr Til sammen kr 100 % punktlighet Til sammen kr 10 % av bonus skal disponeres til velferdstiltak for de ansatte Side 8 av 13

112 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår En punktlighet under 95 %, målt i antall punktlige avganger pr kvartal innenfor tidsintervallet, gir ingen krav på kvalitetsbonus. 6.2 Fremtidig bonusordning I kontraktsperioden kan det være aktuelt for oppdragsgiver å innføre bonusordning basert på kvalitet/ kundetilfredshet og/ eller passasjerutvikling. En slik bonusordning vil ta utgangspunkt i parametere som operatør kan påvirke. De reisendes opplevelse av disse parametrene måles gjennom spørreundersøkelser. Det gjennomføres nullpunktsundersøkelse(r) som danner basis. Endringer i parametrene i forhold til nullpunktsundersøkelsen danner grunnlag for bonus/ malus. Aktuelle parametere vil bl.a. være: Kjørestil Følelse av trygghet/ sikkerhet Punktlighet Sjåførenes serviceinnstilling Renhold og vedlikehold Destinasjonsskilt Rutetabeller og annen informasjon tilgjengelig i bussene En bonusordning med bonus/ malus til operatør knyttet til passasjerutvikling kan baseres på endringer i antall reisende sammenliknet med samme periode foregående år. Endringer i antall reisende som har sin bakgrunn i tiltak/ vedtak tatt av oppdragsgiver eller annen myndighet kan oppdragsgiver bestemme at ikke skal medregnes. 6.3 Gebyr Oppdragsgiver vil kvartalsvis fakturere gebyr for eventuelle kvalitetsavvik, se også 2.10 i vedlegg A Kravspesifikasjon. Oppdragsgiver vil måle kvaliteten på operatørens utførelse av oppdraget. Oppdragsgiver vil bruke disse målingene til å gi økonomiske incitamenter og sanksjoner i forhold til operatøren. Oppdragsgiver vil gjennomføre kvalitetskontroller av operatøren for å bekrefte at operatøren holder det nedfelte minimumsnivået på oppdraget i henhold til kontrakten. Kvalitetskontrollene gjennomføres enten av personer fra oppdragsgiver eller av andre personer som har gjennomgått nødvendig opplæring for oppgaven. Operatøren vil ikke på forhånd bli gjort kjent med datoene for kontrollene, ei heller hvilke(n) person(er) som benyttes for oppgaven. Oppdragsgiver skal presentere resultatene overfor operatøren, inklusiv kopi av alle registreringene. Oppdragsgivers egne registreringer og informasjon som kan hentes fra oppdragsgivers systemer som f. eks. system for billettering, samt operatørens egne registreringer vil også bli lagt til grunn for gebyrleggingen. Dersom operatøren er mer enn 3 minutter forsinket fra avgangstidspunktet grunnet ekstraordinære trafikale forhold som operatøren ikke råder over, eksempelvis ikke brøytet vei, oversvømmelse over vei eller trafikkuhell som hindrer trafikken, jf. vedlegg A Kravspesifikasjon, pkt. 2.5, skal operatøren Side 9 av 13

113 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår melde fra om dette til oppdragsgiver, og skal innen rimelig tid tilpasse produksjonen slik at virkningene av forholdene begrenses. Det vil ikke bli ilagt gebyrer for forsinkelser for disse forholdene, men bare dersom operatør kan fremlegge dokumentasjon som viser at forholdet er håndtert (tilpasning av ruteproduksjonen) på en slik måte at publikum blir best mulig ivaretatt. Dersom trafikale forhold medfører at turer blir innstilt, vil det i alle tilfeller kunne ilegges gebyrer. Turer som starter fra avgangsholdeplass inntil 3 minutter etter angitt starttidspunkt er å anse som punktlig. Turer som starter fra avgangsholdeplass mer enn 3 minutter etter angitt starttidspunkt er å anse som forsinket, noe som gir oppdragsgiver rett til å kreve gebyr. Som avgangsholdeplass i denne sammenheng gjelder ikke følgende holdeplasser: Rute 26 Rute 28 Rute 32 Rute 37 Rute 40 Pyramiden Hamna skole øst Fiskekroken Tromsø Museum Smørblomstveien Mulighet til gebyrlegging av punktlighetskrav gjelder bare på avgangsholdeplasser hvor det er reguleringstid. Gebyrene er delt inn i prisgrupper etter viktighetsgraden til kvalitetselementene som vil bli målt og hvilke gebyrer som tildeles de ulike forseelsene. Oppdragsgiver har rett til å justere prisene på gebyrene i takt med konsumprisindeksen. Ved manglende oppfyllelse av kvalitetskrav kan oppdragsgiver ilegge operatør følgende gebyr: Avvik a Innstilt/ ikke kjørt avgang som skyldes operatør. Gebyr (beløp i NOK ekskl. mva) ,- Gebyret dobles dersom ikke operatør gir melding til oppdragsgiver, slik oppdragsgiver fastsetter, senest innen 10 min. etter planlagt avgangstidspunkt i henhold til rutetabellen. b Avvik fra rutetrase gir oppdragsgiver rett til å ilegge gebyr på kr ,- pr tilfelle. Dette gjelder ikke ved omkjøringer (se pkt. 2.7 i Vedlegg A Kravspesifikasjon). c Forsinkelse over 10 min. i forhold til ruteplan som skyldes operatør. Målepunkt er avgangsholdeplass , ,- Gebyret dobles dersom ikke operatør gir melding til oppdragsgiver, slik oppdragsgiver fastsetter, senest innen 20 min. etter planlagt avgangstidspunkt i henhold til rutetabellen. d Forsinkelse over 3 min. i forhold til ruteplan som skyldes operatør. Målepunkt er avgangsholdeplass ,- Gebyret dobles dersom ikke operatør gir melding til oppdragsgiver, slik oppdragsgiver fastsetter, senest innen 10 min. etter planlagt avgangstidspunkt i henhold til rutetabellen Side 10 av 13

114 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Avvik e For tidlig kjørt avgang i forhold til ruteplan. Gebyr (beløp i NOK ekskl. mva) 3.000,- Gebyret dobles dersom ikke operatør gir melding til oppdragsgiver, slik oppdragsgiver fastsetter, senest innen 10 min. etter planlagt avgangstidspunkt i henhold til rutetabellen. f For øvrige avvik pr tilfelle: 1. Manglende eller feil rute- og destinasjonsangivelse. 2. Manglende oppsetting av holdeplasstabell. 3. Manglende rutetabeller i buss. 4. Bruk av feil busstype. 5. Manglende overholdelse av definerte korrespondansekrav 6. Brudd på krav om renhold og vedlikehold (herunder tagging og punkterte ruter) av bussene. 7. Ureglementert bruk av mobiltelefon. 8. Bruk av materiell med mangler i design- og profilkravene samt reklamekravene. 9. Manglende informasjon/ tilbakemelding om ikke kjørte avganger og forsinkelser som skyldes forhold operatør selv ikke har ansvar for. 10. Brudd på rapporterings- og opplysningsplikten (herunder manglende rapportering av kapasitetsproblemer, materiellskader og ulykker) 11. Manglende informasjon/ tilbakemelding om uhell/ ulykker. 12. Feil pålogget tur- og/eller rutenr på elektronisk billettmaskin. 13. Manglende billettering som følge av kjøring av tur med billettmaskin ute av drift. 14. Manglende eller feil billettering pr tilfelle. 15. Tomgangskjøring over 3 minutter. Gjelder i perioden 1. mai 30. september. I perioden 1. oktober april er det adgang til tomgang på over 3 minutter når det er behov for det. 16. Ikke reglementert uniformering av sjåfør. 17. Lavere driftsdøgn enn 8 timer pr gassbuss. Beregnes som et gjennomsnitt pr buss pr måned. Gebyr på kr 2.000,- kan ilegges for hver buss som har lavere driftsdøgn enn 8 timer ,- Grunnlag for bruk av gebyr skal korrigeres for avvik som skyldes forhold operatør selv ikke har ansvar for. For gjentatte kvalitetsavvik henvises det til generelle kontraktsvilkår, pkt. 15 Mislighold. 6.4 Døgnmulkt ved manglende oppfyllelse av enkelte krav Dersom operatør ikke har sertifisering for kvalitetssikringssystem herunder miljøsertifisering (eller lignende) på plass innen 18 måneder fra kontraktsstart, jf i Konkurransegrunnlag og kapittel 11 i vedlegg A Kravspesifikasjon, ilegges en døgnmulkt på kr 5.000,- Mulkten løper til slik sertifisering eller lignende er på plass. Dersom oppdragsgiver benytter seg av opsjon (gassbuss), og operatør ikke har samtlige gassbusser klare til drift fra , vil det ilegges døgnmulkt på kr 2.000,- pr buss Side 11 av 13

115 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Dersom operatør ikke har samtlige hybridbusser klare til drift innen , vil det ilegges døgnmulkt på kr 2.000,- pr buss. 7 Fakturerings- og betalingsbetingelser 7.1 Betalingsbetingelser generelt Betaling skjer pr 30 dager etter mottatt og godkjent faktura. Ved fakturering skal det ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg. Eventuell morarente beregnes i henhold til forsinkelsesrenteloven. 7.2 Årsgodtgjørelsen 1/12 av årsgodtgjørelsen, angitt i punkt 2.1, faktureres den 1. i hver måned, første gang 1. januar Utbetaling av 1/12 av årsgodtgjørelsen skjer den 1. i påfølgende måned, første gang 1. februar Endringsordrer faktureres i påfølgende måned beregnet fra dato for iverksettelse av endring som fremgår i endringsordren. Se også pkt. 2.2 og 2.3. Godtgjørelse for endringen fordeles likt på årets gjenværende måneder. Det er sum endringsordrer som faktureres. Det skal benyttes eget skjema fastsatt av oppdragsgiver for endringsordrer. Endringsordrer nummereres fortløpende, og faktura skal inneholde nummer på endringsordrene som ligger til grunn. Oppdragsgiver fastsetter nærmere krav til spesifikasjon av, og underbilag til, faktura. 7.3 Omkjøringer, dubleringer, ekstrakjøring og bestillingsturer Operatør fakturerer etterskuddsvis pr mnd for utført oppdrag/turer. Dokumentasjon, spesifisert for det enkelte oppdrag slik oppdragsgiver fastsetter, skal vedlegges faktura. Se også pkt Incitament, bonus og gebyrer Oppdragsgiver oversender grunnlag for bonus og gebyrer kvartalsvis, første gang innen den 15. april Bonus og gebyrer faktureres deretter. Oppdragsgiver har rett til motregning av gebyrer mot bonus. Incitament iht. pkt. 5 utbetales årlig, første gang innen (for 2012). 8 Bruk av materiell til andre formål Bruk av materiell som er innkjøpt/ innleid for å kjøre ruteproduksjon for oppdragsgiver (jf. til enhver tid oppdatert vognskjema) til andre formål enn ruteproduksjon, skal rapporteres kvartalsvis til oppdragsgiver. Det rapporteres på skjema fastsatt av oppdragsgiver. For hver rutepakke skal operatør føre separate regnskap for ruteproduksjon på vegne av oppdragsgiver, og for annen kjøring. Dette gjelder for materiell som er innkjøpt/ innleid for å kjøre Side 12 av 13

116 Rutepakke 6 - Tromsø -området Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår ruteproduksjon for oppdragsgiver jf. vognskjema. Regnskapene skal revisorgodkjennes før oversendelse til oppdragsgiver (årlig). Det vises til EU-forordning nr. 1370/2007. Vedlegg C1 Oppdragsgivers økonomiske prinsipper ved brutto anbudskontrakter publiseres innen Side 13 av 13

117 Oppdragsgivers økonomiske prinsipper ved brutto anbudskontrakter. 1. Overordnede prinsipper i. Operatør har alt formelt og økonomisk ansvar for omsetning og oppgjør fra salg skjer til oppgjør er avklart gjennom bankinnskudd eller annen godkjent oppgjørsform. ii. Oppdragsgiver forholder seg til godkjent oppgjør som avgrensing mot operatør i forhold til regnskapsføring, pliktig rapportering og oppgjør. 2. Intern kontroll i. Operatør har ansvar for etablering av en god intern kontroll i alle ledd av egen organisasjon som direkte eller indirekte er berørt av kontrakten. ii. Operatør forplikter seg til å følge de rutiner og retningslinjer som blir gjort gjeldende samt oppdragsgivers krav om praktisering av disse. iii. All omsetning skal registreres på kassasystem/billettsystem når denne oppstår og dokumenteres på en tilfredsstillende måte. 3. Merverdiavgift i. Alle bilag skal være merket med oppdragsgivers navn og organisasjonsnummer. ii. All omsetning hvor oppdragsgivers organisasjonsnummer er benyttet skal ende i oppdragsgivers regnskap. Det er ikke anledning å trekke ut deler av omsetningen, selv om denne tilhører operatørs regnskap. 4. Regnskapsførsel i. Operatør har ansvaret for å sikre en regnskapsførsel i forhold til lovverk og krav slik at oppdragsgiver kan følge spor fra oppdragsgivers regnskap til ytterste ledd av operatørs regnskap og samme veien tilbake. ii. Krysningspunktet mellom operatørs regnskap og oppdragsgivers regnskap ligger i dagsoppgjør (båt), skiftoppgjør eller sumoppgjør (buss). Sporing skal i alle tilfeller være mulig ihht forrige punkt. Oppgjør skal avstemmes mot avregningsrapporter. iii. Inntil nødvendige rapporter er verifisert som korrekte kan partene etter avtale basere rapportering i forrige punkt på annen dokumentasjon. iv. Operatør rapporterer omsetning i henhold til oppgjørene med tilfredsstillende sporbarhet inn i fastlagt skjema fra oppdragsgiver. v. Bilag oppbevart på papir eller digitalt medium hos operatør er i henhold til ovenstående også en del av oppdragsgivers regnskap. Bilag og tilhørende dokumentasjon stilles disponibel for oppdragsgiver og oppdragsgivers revisjonsselskap. Oppdragsgivers økonomiske prinsipper ved brutto anbudskontrakter. V en/bm/kb/jb

118 5. Kontantomsetning. i. Operatør har ansvar for at all kontantomsetning blir overført oppdragsgiver med utgangspunkt i oppgjør. ii. Operatør har selv økonomisk ansvar for eventuelle differanser i oppgjørene. iii. Differanser som kan spores tilbake til feilaktig eller manglende registrering av omsetning skal korrigeres av operatør i kassesystem. iv. Operatør bærer selv kostnader til kreditkortprovisjon og bankkostnader knyttet til telling av oppgjør og evt. dataløsninger rundt dette. v. Operatør stiller selv med og har ansvar for vekslebeholdninger. 6. Kreditomsetning (voucher, rekvisisjon og annen avtalt kredit) i. Kredit skal kun gis i henhold til generell instruks fra oppdragsgiver. ii. Kredit skal registreres i kassesystem og bilag skal følge oppgjøret. iii. Kredit trekkes ut av oppgjør i henhold til rapporter og dokumentasjon og sendes oppdragsgiver for fakturering i henhold til avtale. 7. Tromskortet i. Innbetaling ved påfyll/kjøp av verdikonto skal uavkortet overføres oppdragsgiver gjennom oppgjør og oppgjørsrutiner. ii. Oppdragsgiver regnskapsfører og ivaretar økonomisk forpliktelse ovenfor kortinnehavere. iii. All utstedelse av kort utenom ordinære rutiner skal godkjennes av oppdragsgiver. iv. Andre typer verdikort håndteres etter tilsvarende prinsipper og etter avtale med oppdragsgiver. 8. Månedsoppgjør i. Rapporteringsløsning levert av oppdragsgiver skal uten endring benyttes til månedlig rapportering. ii. Månedsrapportering på fastlagte skjemaer skal sendes oppdragsgiver innen den 10. i påfølgende måned. iii. Økonomisk oppgjør i henhold til skjema Månedsoppgjør pr. operatør skal overføres oppdragsgiver innen den 15. i påfølgende måned. iv. Oppgjørene skal være rene i formen og ikke inneholde andre forhold mellom partene. Andre krav og reguleringer løses ved hjelp av fakturering mellom partene. v. Operatørs skal årlig og innen 15. februar levere en bekreftelse fra sin revisor i forhold til fullstendigheten av samtlige oppgjør fra forrige år. 9. Reisekort for operatørs ansatte. i. Oppdragsgiver utsteder frikort, rabattkort eller verdikort til bruk for operatørs egne ansatte etter egne tariffer. ii. Ved utstedelse av slike kort faktureres disse operatør inkl. merverdiavgift. iii. Operatør har ansvar for eventuell innberetning/fordelsbeskatning. Oppdragsgivers økonomiske prinsipper ved brutto anbudskontrakter. V en/bm/kb/jb

119 Rutepakke 6 - Tromsø - området Vedlegg D Prisskjema endret versjon Vedlegg D Prisskjema Priser oppgis i NOK ekskl. mva. Kontrakt vil tildeles den av de kvalifiserte leverandører som tilbyr den pris som medfører laveste sum for hele kontraktsperioden inkl. opsjonsårene (Konkurransegrunnlagets pkt. 4.1). Prisen som tilbyderne sammenliknes på er rad G som er summen av: prisen i rad D multiplisert med to år og; prisen i rad F multiplisert med sju år. Leverandører som i sitt tilbud har med materiell hvor oppdragsgiver har dekket kabling, jf i vedlegg A Kravspesifikasjon, skal i sitt tilbud oppgi den årlige verdi av dette. Alle beløp i NOK ekskl. mva og i 2011-kroneverdi. Rutepakke 6 Tromsø - området: A Rutekilometer 2012 (helårsdrift) km B Utregning Årsgodtgjørelse (2012) jf. pkt. 2.1 i Vedlegg C pris uten opsjon NOK (beløp) C Kabling dekket av oppdragsgiver i brukte busser som planlegges brukt i tilbudet årlig verdi D = B + C Korrigert årsgodtgjørelse (uten opsjon) = D/A x 0,85 Pris pr rutekilometer, jf. pkt i Vedlegg C uten opsjon E Opsjon: 30 gassbusser, fra endret årsgodtgjørelse (2011-kroneverdi) F = D + E Sum årsgodtgjørelse (2014) inklusiv opsjon (2011- kroneverdi) = F/A x 0,85 G = (D x 2) + (F x 7) Pris pr rutekilometer (2014) dersom opsjon benyttes jf. pkt i Vedlegg C Total godtgjørelse for hele kontraktsperioden inkl. opsjon og inkl. opsjonsperiode. Pris pr rutekilometer skal gjelde ved endringsordre, omkjøringer, bestillingsturer og dublering. Det vises også til pkt i vedlegg A Kravspesifikasjon og til kapittel 2 i vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår Side 1 av 2

120 Rutepakke 6 - Tromsø - området Vedlegg D Prisskjema endret versjon Merk at dersom operatør med kabling dekket av oppdragsgiver vinner konkurransen, vil dennes godtgjørelse beregnes med utgangspunkt i beløp angitt i rad B. For forutsetninger knyttet til opsjonen, se pkt i vedlegg A Kravspesifikasjon. Veiledning til utfylling av prisskjemaet Alle beløp skal oppgis i 2011-kroneverdi. Dersom opsjonen benyttes, vil denne prisjusteres iht. kontraktsbestemmelser om dette slik at godtgjørelse i 2014 blir i 2014-kroneverdi. Årsgodtgjørelsen som oppgis i rad B skal utgjøre pris for helårsdrift i 2012 selv om oppstart er Kolonnen med formler for utregning er bindende. Utregningsmåte angitt i denne kolonnen skal følges. Evt. uoverensstemmelser i utregning av summer eller pris for rutekilometer ved endringsordrer, korrigeres iht. beløp oppgitt i radene D og E. Evt. uoverensstemmelser kan medføre at tilbud blir forkastet. Kontrakt tildeles tilbyder med laveste sum oppgitt i rad G (total godtgjørelse for hele kontraktsperioden inkl. opsjoner). Oppdragsgiver tar beslutning om opsjon skal benyttes innen Utgangspunktet er at oppdragsgiver ut fra miljøhensyn har et stort ønske om å benytte seg av opsjonen. Hvorvidt opsjonen blir valgt avhenger av økonomiske vurderinger omkring samlede merutgifter knyttet til opsjonen, herunder kostnader til etablering av gassanlegg. Fylkeskommunen har påbegynt arbeid for å utrede aktuelle arealer for gassanlegg. Pris for opsjonen skal oppgis ut fra oppstartstidspunkt , og prisen skal angi årsgodtgjørelse for opsjonen i 2014 basert på helårs ruteproduksjon i 2012 og i 2011-kroneverdi. Endret godtgjørelse som følge av opsjonen gjelder fra Forpliktende underskrift: sted, dato navn Side 2 av 2

121 Rutepakke 6 - Tromsø - området Vedlegg F Formular for bankgaranti Kontrakt 10/633 Kollektivtransport buss Troms fylke Vedlegg F Standard formular for garanti Side 1 av 2

122 Rutepakke 6 - Tromsø - området Vedlegg F Formular for bankgaranti GARANTIERKLÆRING PÅKRAVSGARANTI Undertegnede (heretter Garantisten ), organisasjonsnummer Xxx xxx xxx, stiller seg herved overfor oppdragsgiver Troms fylkeskommune 1 (heretter Garantikreditor ), organisasjonsnummer NO , som påkravsgarantist for de kontraktsforpliktelser operatøren xxxxxxxxxxxx (heretter "Garantidebitor"), organisasjonsnummer Xxx xxx xxx, har i henhold til kontrakt nr 10/633 av xxxx, 2011, som gjelder Kollektivtrafikk med buss i ruteområdet Tromsø-området. Garantien gjelder for Garantidebitors kontraktsforpliktelser, med tillegg av renter, forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Garantien begrenses oppad til NOK xxxx, som utgjør 15 % av den årlige kontraktsfestede godtgjørelse for første hele kontraktsår (2012), jf pkt. 2.1 i vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår. Ved mislighold av Garantidebitors forpliktelser overfor Garantikreditor, forplikter Garantisten seg på påkrav fra Garantikreditor, uten forutgående bemyndigelse fra Garantidebitor, å utbetale det beløp som angis i påkravet til Garantikreditor. Påkrav skal fremsettes skriftlig og angi årsaken til misligholdet. Garantisten kan ikke motregne eller holde tilbake betaling på grunnlag av motkrav og/eller innsigelser som Garantidebitor og/eller Garantisten mener å ha mot Garantikreditor. Garantisten kan ikke kreve at Garantikreditor skal ha forsøkt inndrivelse av kravet hos Garantidebitor eller hos andre, herunder en annen garantist eller under annen sikkerhet, før påkrav fremsettes overfor Garantisten. Garantistens ansvar består fullt ut inntil alle Garantidebitors forpliktelser ovenfor Garantikreditor er innfridd. Garantien gjelder frem til 90 kalenderdager etter kontrakt er avsluttet. Garantidokumentene returneres til Garantisten, så snart Garantistens ansvar i følge denne garantien er opphørt.... (sted/dato)... (sign./navnstempel 1 TFK kan komme til å delegere myndighet til å stå for innkjøp av kollektivtransport i Troms til selskap/ foretak jf pkt. 1 i Generelle kontraktsvilkår Side 2 av 2

123 Rutepakke 6 Vedlegg G HMS-skjema Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr/-sted Land 1 Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr 1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at Troms fylkeskommune etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte Dato: (sign.) 1 For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl.res. av 6 desember 1996 i medhold av lov av 4 februar nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at Oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift Daglig leder (sign.) Dato:

124 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 1743/ BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE Tilbudskonferanse 5.1 Sted: Fylkesbygget, Tromsø Tilstede: Tor Olsen Odd Gunnar Tunold Steinar Johnsen Per Hansen Stig Solheim Stig Normann Øivind Søreng Alfred Aksnes Ola Dybvik Ingar Mathisen Odd-Hermann Kristiansen Øistein Døvik Bjørn Hope Reidar Lavik Harald Pettersen Jonny Berg Kurt Bones Eirik Jensen Kjetil Skeie Elvur Thorsteinsdottir Nordic Last og Buss Vestbuss Norge Veolia Transport Nord Veolia Transport Nord Veolia Transport Nord Cominor Cominor Cominor Torghatten Torghatten Torghatten Nettbuss Trondheim Nobina Norge Nobina Norge TFK TFK TFK TFK TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk) TFK Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

125 2 Orientering om rutestruktur Nytt i forhold til dagens løsning er at rute 42 forlenges til Eidkjosen i løpet av Skoletransport Vikran: Første halvår 2012 vil elevene på Vikran gå på Sand skole. Fra høsten 2012 blir undervisningen å foregå på Straumsbukta skole for disse elevene. Det er to bestillingsruter i anbudet; Vengsøy-Tromsø (torsdager), og Tromvik-Rekvik (fredager). Disse rutene ligger ikke inne i ruteproduksjon men blir godtgjort for hver enkelt tur. Turen Vengsøy-Tromsø medfører fergeutgifter. Fergeutgiftene dekkes av oppdragsgiver. Det kan bli flere bestillingsruter. Pr. i dag er det ingen planer om flere slike ruter. Kontantfrie busser Det har vært 5-6 bussran i Tromsø det siste året. Det er iverksatt tiltak for at det skal bli mindre kontanter på bussene. På sikt er det en målsetting å få bort kontanter på bussene. Operatør må være forberedt på å delta i prosjekter og utprøving av ny teknologi i den forbindelse. Operatørs deltakelse vil primært dreie seg om noe møtevirksomhet. Sanntidssystem Det har vært et system (Mobitech) til utprøving i Tromsø. Det vurderes om eksisterende system skal videreføres, eller om vi skal se etter andre systemer. Det forventes at også operatør bidrar ved innføring av sanntidssystem. Fylkeskommunen skal være eier av systemet. Utgifter til datatrafikk mellom buss, holdeplass og server betales av TFK. Fremdrift Tilbudsfristen er utsatt til 4.4. Tilbudene skal leveres på Finnsnes, hvor også tilbudsåpningen vil foregå. Nærmere informasjon om dette kommer. TFK regner med at kontrakt vil bli undertegnet før sommerferien. 6 måneders vedståelse av tilbud opprettholdes, men TFK vurderer utsatt oppstart dersom kontrakt ikke blir skrevet før 1.7. Tilbakemelding om dette vil bli gitt. Vedrørende tilbud Tilbud som ikke inneholder tilbud på gass- og hybridbusser (opsjon I og II) vil bli forkastet i sin helhet. Det skal fylles ut 4 vognskjema. Se side 13 i Konkurransegrunnlag (pkt d)). Tildelingskriterium, pkt. 4.1 i Konkurransegrunnlag, ble gjennomgått. TFK presiserte at oppdragsgiver ikke vil ha nødvendig informasjon til å foreta valg vedrørende opsjonene før tilbudene er åpnet. Etter tilbudsåpning vil TFK ha kunnskap om kostnader for opsjonene, og vil da være i stand til å foreta beslutning om opsjonene skal benyttes. TFK spurte leverandørene om tildelingskriterium og evt. benyttelse av opsjoner virker uklart, men fikk ikke tilbakemelding på at så er tilfelle. Forutsetninger for opsjon med gassbuss ble gjennomgått. Det vises til pkt i Kravspesifikasjon. Det stilles samme krav om 14,5-meters busser i en overgangsperiode fram til TFK vil komme med nærmere presisering om antall påfyllingsplasser, og antall plasser for hurtigfylling. Hvorvidt sjåfører skal ha adgang til å fylle gass, og evt. sikkerhetsgodkjennelse av servicepersonell (gassanlegg) kommer vi tilbake til. Det samme gjelder krav til driftsdøgn for gassbusser i helgene.

126 Prisskjema med to regneeksempler ble gjennomgått. Det vises til Prisskjema med regneeksempler. Formlene i prisskjemaet må følges. Hvis det ikke blir gjort kan tilbudet bli forkastet. TFK sjekker ut hvordan evt. negativ verdi på opsjonene (i prisskjemaet) skal behandles. Spørsmål og svar Spørsmålene fortsetter i nummerert rekkefølge etter spørsmål- og svarbrev nr 1. Alle spørsmål under mottatt på tilbudskonferansen 5.1. Spørsmål 31 Er det vurdert annen oppstartsdato enn 1.1? Det vil være kostnadsdrivende at alle nye vogner må registreres i Vi kommer tilbake til dette. 3 Spørsmål 32 Kan det benyttes lavgolv i stedet for laventre busser? Ja Spørsmål 33 Kan man ha to datasett i samme billettmaskin? Vi kjenner ikke til at det er mulig i FARA pr i dag. Hvis det blir mulig kan vi se på dette før det godkjennes. Spørsmål 34 Terskelverdi er satt til +/- 0,5 %. Betyr det at man kan øke med 0,5 % hvert år uten å få kompensasjon, dvs. til sammen i overkant av 3 % for hele kontraktsperioden? Dette er i så fall mye og skaper usikkerhet. Ja, man kan øke med inntil 0,5 % hvert år. Vi vurderer terskelverdi og kommer tilbake til dette. Spørsmål 35 Kan TFK vurdere halvårlig indeksering for å minske risikoen? Vi vurderer dette. Spørsmål 36 Vil endret bussbehov kunne medføre endret godtgjørelse?

127 4 Nei, innenfor 10 % - grensen er det kun rutekm som påvirker godtgjørelsen. Spørsmål 37 Spørsmål vedrørende elev på Vengsøy? TFK dekker evt. skyssbehov til skole for elev fra Musvær (til Vengsøy) hvis det skulle bli aktuelt. Dette vil ikke bli lagt inn i Tromsø-kontrakten. Spørsmål 38 Spørsmål om sjåførfasiliteter i sentrum og om Trafikktriangelen blir opprettholdt. Salgsfunksjoner blir opprettholdt. Vi har ikke lagt opp til sjåførfasiliteter, men er åpen for dialog. Venterom på Prostneset består. Vi regner med at kundesenteret får samme lokalisering som i dag. Spørsmål 39 Hva menes med erfaring fra kjøring i by? Hva er en by? Vi har ingen nærmere definisjon på dette. Vår intensjon med kravet er at tilbyder skal dokumentere erfaring med rutekjøring i by som gjør oss trygg på at tilbyder er i stand til å håndtere rutekjøring i Tromsø by. Spørsmål 40 Hva er krav til glass i levegger? Det skal være plate på nedre halvdel, og plexiglass på øvre halvdel. Spørsmål 41 Spørsmål om oversikt over undertransportører, og evt. virksomhetsoverdragelse i den forbindelse. Oversikt over undertransportører skal komme. Det vil ikke bli aktuelt med virksomhetsoverdragelse av undertransportører. Spørsmål 42 Spørsmål om bruk av undertransportører i tilbudet. Underoperatører som skal brukes i oppdraget skal godkjennes av oppdragsgiver. Dette skjer enten ved at oppdragsgiver godkjenner navngitte undertransportører i tilbudet (komplett utfylt skjema A4), eller at tilbyder legger frem liste for godkjennelse i god tid før oppstart. Evt. nye undertransportører skal godkjennes av oppdragsgiver før disse kan starte kjøring for

128 5 operatør. Spørsmål 43 Vedr. gassbuss: Hva menes med et drivstofforbruk som er vesentlig høyere enn det som kan betegnes som normalt for denne type busser? Siden tilbyder skal regne med en gasspris på kr 0,- i tilbudet, er denne formuleringen tatt med for å hindre at tilbyder stiller med en bussmodell som er rimeligere i innkjøp, men som bruker vesentlig mer i drivstoff. Bakgrunnen for kravet om gassbuss er målsetting om mer miljøvennlig kollektivtrafikk. Det forutsettes derfor at gassbusser som brukes tilhører de merker/ modeller med lavt drivstofforbruk. Spørsmål 44 Spørsmål om kommunikasjon mellom buss og trafikkledersentral. Åpne systemer er ok, for eksempel via mobiltelefon med handsfree. Spørsmål 45 Spørsmål om alkolås. Det skal være alkolås i alle nye busser. Vi har ikke vurdert alkolås andre steder enn i bussene. Spørsmål 46 Spørsmål om rebusfiler fra Trapeze. Vi har ikke denne modulen i Trapeze. Spørsmål 47 I Kravspesifikasjonens punkt er det stilt krav om at endringer skal iverksettes senest innen 14 dager etter mottatt ordre. Det er tariffestet at sjåførene skal ha 16 dagers varsling før endring. Viser til vårt svar på spørsmål 23 i svarbrev nr 1. Spørsmål 48 Spørsmål om endringer i forbindelse med skoleskyss om høsten og frist for varsling. Oppdragsgiver vil ha god dialog med operatøren når det gjelder endringer i skoleskyssen v/skolestart om høsten, og sammen med operatøren løse dette på best mulig måte.

129 6 Spørsmål 49 Hvor stor er forskjellen mellom dagens ruteproduksjon og den som ligger i anbudet? Det er en økning på ca rutekm pr år i forhold til det dagens operatør utfører for TFK. Mesteparten av økningen skjer på rutene Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder

130

131

132

133

134

135

136 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 1968/ SPØRSMÅL OG SVAR NR 2 Spørsmål har vi oversendt til Cominor AS. fra Cominor AS gjengis her. Sammen med svarene har vi mottatt nytt personalopplysningsskjema som følger vedlagt. Spørsmål 50 mottatt 10.1 Finnes individuelle avtaler/rettigheter utover det som er oppgitt i vedlegg B2 Særavtaler og/eller bussbransjeavtalen? Det finnes en overgangsavtale fra 2006 som skal kompensere tap av ubekvemstillegg ved overgang fra KS-avtalen til NHO-avtalen for de som var ansatt på det tidspunktet. Den avtalen er individuell og skal utligne forskjeller mellom de to ulike tariffområdene. Avtalen har en nedtrapping og per i dag er det fortsatt noen ansatte som kompenseres for forskjellene. Dette er ubetydelige beløp, men er lagt inn i egen kolonne i vedlegget (kolonne M). Det finnes også noen lokale særavtaler i forhold til regulering av arbeidstiden for sjåfører som erstatter bransjeavtalens bestemmelser. Men dette er oppsigelige avtaler, og vil om vi taper Tromsø bli sagt opp, slik at eventuell ny arbeidsgiver ikke bindes av disse. Tillegg under dette punktet vil bli utlignet, slik at disse bortfaller i sin helhet. Spørsmål 51 mottatt 10.1 Er det tvister knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser, herunder overtidsspørsmål? Nei, det foreligger ingen tvister ifht. lønns- og arbeidsbetingelser. Spørsmål 52 mottatt 10.1 Er det ansatte i permisjon? Ja, disse er avmerket i merknadskolonne i vedlegget (og i forrige vedlegg kolonne L). Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

137 2 Spørsmål 53 mottatt 10.1 Forskutteres det sykepenger? Det forskutteres ikke sykepenger, annet enn til de som tjener over 6G, for disse forskutteres i inntil ett år. Spørsmål 54 mottatt 10.1 Ansattes samlede forsikringsvilkår bes fremlagt. De ansatte (inkl. timesjåfører) har Yrkesskadeforsikring i henhold til lov om yrkesskadeforsikring, tillagt at forsikringen også gjelder direkte reisevei til/fra arbeidssted og hjemmet (frivillig forsikring), samt tillagt ulykkesskade i fritiden basert på følgende: Erstatningen beregnes i henhold til hovedtariffavtalen 11 eller i henhold til lov om yrkesskadeforsikring, begrenset til følgende erstatningsposter: Menererstatning som følge av varig medisinsk invaliditet Ervervserstatning på grunnlag av varig ervervsmessig uførhet. Dødsfallerstatning Påførte merutgifter fra til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt, jf skadeerstatningslovens 3-1. Forsikringsselskapet dekker dokumenterte merutgifter som er påført forsikrede på grunn av ulykkesskader, begrenset oppad til 1G. Forsikringsselskapet dekker framtidige merutgifter som følge av ulykkesskader. Framtidige merutgifter erstattes jf skadeerstatningslovens 3-1, som et engangsbeløp inntil 3G. Samlet erstatning for merutgifter er begrenset oppad til 3G. I de tilfeller det ytes høyere samlet erstatning etter bestemmelsene i 11 enn etter yrkesskadeloven, utbetales differansen i tillegg til erstatning i henhold til loven. Differansen er gjenstand for renteberegning etter forsikringsavtalelovens bestemmelser. Påførte- og framtidige merutgifter er dog begrenset til 3G. Det gjøres fradrag for erstatningsutbetaling i henhold til gruppelivsforsikringen som er betalt av arbeidsgiver. De fast ansatte har i tillegg gruppelivsforsikring. Gruppeliv gjelder for alle fast ansatte. Ingen kan reservere seg mot deltakelse. Arbeidstaker trer automatisk ut av forsikringsordningen når arbeidsforholdet opphører, eller ved utgangen av det året han eller hun fyller 67 år. Arbeidstakere eller tidligere arbeidstakere som får attføringspenger, rehabiliteringspenger eller uførepensjon fra folketrygden eller offentlig tjenestepensjonsordning, omfattes av denne forsikring. Det er en forutsetning at vedkommende har hatt pensjon sammenhengende fra det tidspunkt han eller hun sluttet i forsikringstakerens tjeneste p.g.a sykdommen. Ytelsen er 20G ved død, uansett dødsårsak. Spørsmål 55 mottatt 10.1 Har dagens operatør forpliktelser vedrørende uavviklet ferie og timebank? Det er klart vi som arbeidsgiver har forpliktelser i forhold til uavviklet ferie og timebank. Spørsmål 56 mottatt 10.1 Vil dagens operatør utbetale alle feriepenger og timebank som de ansatte har opptjent frem til oppstart av ny kontrakt? Ref. spørsmål over, vi har forpliktelser, og vil selvsagt overholde våre forpliktelser.

138 3 Spørsmål 57 mottatt 10.1 Finnes det ansatte som er på langtidssykemelding eller på attføring? Selvfølgelig finnes det et betydelig antall ansatte på langtidssykefravær, til enhver tid. Attføring er det vel strengt tatt ikke et begrep som er i bruk lenger. Spørsmål 58 mottatt 10.1 Hvor mange av de ansatte har inngått AFP før ? Det er 4 ansatte som benytter seg av ordningen med tillegg i lønn, og bonusopparbeiding, mens øvrige ansatte som er fylt 62 år pr benytter ordningen med ekstra fri. Alder fremkommer av vedlagte skjema. Spørsmål 59 mottatt 10.1 Hvor mange kompetansemoduler har hver enkelt ansatt gjennomført? Dersom du sorterer tilsendte ansattfil etter lønn, så samsvarer lønna med bussbransjeavtalen, og det er enkelt å se hvor mange moduler den ansatte har. Spørsmål 60 mottatt 10.1 Kan Oppdragsgiver bekrefte at det er kun ansatte i vedlagte ansatteliste (Vedlegg B1) som overføres? Vi viser til pkt. 7.2 i vedlegg B Generelle kontraktsvilkår. Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder

139 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2141/ SPØRSMÅL OG SVAR NR 3 Spørsmål 9 mottatt Det er ikke lagt inn noen skoleruter til Langnes skole, og heller ikke noen assistanser på rute 28. Fra Bjørnebekken/Hamna er det mange skoleskysselever til Langnes skole. Skal dette løses på annen måte? Ruten er lagt inn i anbudet som rute 550 kjøring til/fra Langnes skole, det stilles krav om busser med 50 sitteplasser. Spørsmål 10 mottatt Vi ser at det ligger inne assistanseturer fredags kvelder på rute 42. Det er ikke behov for dette lengre, da ungdomsklubbene ikke lenger er i drift. Periode ass primær retning dag 5 kl.23:52 Utsikten Torgcentret, og sekundær retning dag 5 kl.23:22 Nisevegen snuplass Posthuset, utgår. Spørsmål 13 mottatt Det er ikke lagt inn assistanse på rute 20 fra Utsikten til Borgtun skole der det er mange skoleskysselever. Dette kommer til å medføre kapasitetsproblemer i tidsrommet fram til skolestart. Løses dette på annen måte? Det er opprettet egen rute 555 for kjøring til/fra Borgtun skole. Spørsmål 18 mottatt Rute 27 har ikke avgang fra UNN på ettermiddagen, denne avgangen har et godt belegg etter at ruten ble snudd med start i Breivika, og bør settes inn. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

140 2 Vår vurdering er ikke å ta rute 27 inn i anbudet på nåværende tidspunkt. Spørsmål 24 mottatt Under punkt , fjerde avsnitt, står det at operatør må påregne at oppdragsgiver vil ta i bruk denne reisegarantien. Inneholder reisegarantien også rullestol og barnevogn? Vi har tolket reisegarantien dit at alle skal få være med bussen når den kommer, og at dersom det blir fullt må det settes inn assistanse. Spørsmålet går på om vi er ansvarlige for å få med oss passasjerene dersom det er for mange barnevogner og/eller rullestoler i forhold til det vi har plass til på bussen. Vil dette dekkes av punktet 2.6 dublering? Reisegarantien medfører ikke plassgaranti. Vi har ingen planer om innføring av plassgaranti i Tromsø. Spørsmål 61 mottatt 13.1 Rute 428 dag 2 og 5. periode 12100, og har en primær turtype med ankomst Kvaløyvågen kl 11:51, og en sekundær turtype med avgang Kvaløyvågen kl 11:50. Er dette riktig? Ankomsttiden i Kvaløyvågen er korrigert til 11:50. Spørsmål 62 mottatt 17.1 Dato Rute Retning Dagtype Tursettdagtype Spørsmål Helår 20 P L L Skal turene stoppe kl 914 og starte igjen kl 1514? Nei, det er opprettet 20 minutters frekvens mellom kl.09:14 og 15:14. For å opprette turer så skal turtype 8 i primær retning brukes. Spørsmål 63 mottatt 17.1 Dato Rute Retning Dagtype Tursettdagtype Spørsmål Alle P/S MTOTF LS Tursettet har dagtype LS og turene blir ikke synlig i TR block planner? Dere er nødt til å endre til dagtype 6 i blockplanner er definert som lørdag. Spørsmål 64 mottatt 17.1 Dato Rute Retning Dagtype Tursettdagtype Spørsmål P P/S P/S P/S P/S P/S S S S S S S LS LS LS LS LS LS Her finner vi kun turer i primær retning er dette riktig? finner vi kun turer på rute 51/52/53/54/55 er dette riktig?

141 Rute 40 i primær retning skal ikke kjøres Det skal kodes med periode som kun er gyldig Den er det et spesialopplegg hvor kun rutene kjøres, se kommentarer på respektive kjøreplaner periode Spørsmål 65 mottatt 17.1 Dato Rute Retning Dagtype Tursettdagtype Spørsmål Alle P/S MTO MTOTFS Her finner vi kun turer på rute 24 og rute 28 er dette korrekt? Kjøreplanfilen (som ligger i produksjonsdatabasen) inneholder alle rutene som skal kjøres i periode Periode er definert på følgende dagtyper: dagtype 7, og dagtype 45, dagtype 6. I Blockplanner må dere velge riktig dagtype for å få frem turene og bygge vognløp. Spørsmål 66 mottatt 18.1 Er rutetider for rute 400 og 401 lagt opp slik at de skal benytte den nye Ryatunnelen? Hvis ja, hvem betaler eventuelle bompenger som skal innkreves? Det er lagt opp til at operatør skal bruke Ryatunnelen. Bompenger betales av oppdragsgiver. Spørsmål 67 mottatt 20.1 På personalopplysningsskjema er en sjåfør oppgitt til å ha Tromvik som tjenestested. Hvor er stasjoneringssted for bussen denne personen kjører? Buss er stasjonert i Grøtfjord hjemme hos sjåføren. Spørsmål 68 mottatt 20.1 Rute 407: Det er en tur synlig fra Tømmerelv vkr på dagtype MTOTF den vises kun i Block planner men ikke i TR BUS hvorfor? Turen var undertrykt og vistes derfor ikke i kjøreplan periode Undertrykkelsen er nå fjernet og rute 407 er oppdatert med ny kjøretplan periode Spørsmål 69 mottatt 20.1 Rute 428 Dagtype 2 og 5 ankommer Kvaløyvågen kl 1151 Retur til Tromsø er kl 1150 i TR BUS er dette riktig? Eller skal ankomsten være 1150 med retur til Tromsø? Se svar på spørsmål 61.

142 Spørsmål 70 mottatt 21.1 Når vi sammenligner dagens rutetabell som skal gjelde til med rutetabell i anbudspapirene, tilkommer en ny avgang i rute 410 Sx67 fra Laksvatn 07:35 til Lakselvbukt skole 08:00. Denne avgangen vil medføre en økning fra 2 til 3 busser i samtidig uttak på rute 410/411. Kjøres denne også i dag uten at den står i rutehefte, eller er dette ny produksjon som oppstår midt i skoleåret? Tilsvarende oppstår en ny avgang i rute 410 Sx67 fra Laksvatn 14:40 til Lakselvbukt skole 15:10. Kjøres denne også i dag uten at den står i rutehefte, eller er dette ny produksjon som oppstår midt i skoleåret? Turene kjøres i dag som lukket skoletur på eget rutenr. Det er undertranportør som kjører for Cominor på rute Spørsmål 71 mottatt 21.1 Det finnes i dag svært lite egnet brukt materiell i klasse I med dobbel fordør. Kan Oppdragsgiver godta bred enkel fordør dersom det blir behov for midlertidig materiell? Ja. Dette gjelder i overgangsperioden , evt dersom oppstart først skjer Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder

143 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 4058/ SPØRSMÅL OG SVAR NR 4 Spørsmål 72 mottatt 24.1 Det ble sagt under tilbudskonferansen at TFK ikke kan si noe mer om geografisk plassering av gassanlegget. Det ble også sagt at 10%-regelen under punkt uansett er nok for å dekke tomkjøringen. Vi synes likevel det er viktig å vite hvor gassanlegget skal plasseres da operatør vil få andre kostnader enn drivstoffkostnader knyttet til tanking, slik som lønnskostnader, dekkostnader og vedlikeholdskostnader. Dekker TFK disse kostnadene? Dersom TFK ikke skal dekke disse kostnadene er det nødvendig å få vite mer om plassering av gassanlegget. Disse kostnadene må prises inn i tilbudet. Det utredes nå om det kan etableres påfyllingsanlegg i Breivika. Dette kan ikke garanteres. Oppdragsgiver har forpliktet seg til at anlegget skal ligge på Tromsøya. Spørsmål 73 mottatt 24.1 Under punkt 2.3 står det at alle skoleelever med skyssrett etter distansekravet i 7-1 og 7-2 i opplæringslova skal ha sitteplass. Det betyr at andre skoleelever og andre passasjerer ikke har krav på sitteplass. Det viser seg at det er vanskelig å håndheve dette i praksis. På hvilken måte ser TFK for seg at operatør skal håndheve dette? Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II. Spørsmål 74 mottatt 24.1 Rute 20: Stilles det krav om 14,5 meters buss på følgende avganger: 07:22, 07:37, 07:52, 08:06, og 08:22 Skattøra WiTo? På rute 20 stilles det krav om 14,5 meters buss på alle avganger på hverdager i tidsrommet kl. 06:00-18:00. Se Kravspesifikasjon pkt b). Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

144 Spørsmål 75 mottatt 24.1 Rute 24: Stilles det krav om 14,5 meters buss på følgende avganger: 14:25 og 16:02 Gjennomgangbygget WiTo? På rute 24 stilles det krav om 14,5 meters buss på alle avganger på hverdager i tidsrommet kl. 06:00-18:00. Se Kravspesifikasjon pkt b). 2 Spørsmål 76 mottatt 24.1 Rute 24: Stilles det krav om 14,5 meters buss på følgende avgang: 07:23 Kroken sykehjem Torgcenteret? På rute 24 stilles det krav om 14,5 meters buss på alle avganger på hverdager i tidsrommet kl. 06:00-18:00. Se Kravspesifikasjon pkt b). Spørsmål 77 mottatt 24.1 Rute 42: Følgende avganger 13:04 og 13:50 Breivika Sentrum. Turene finnes ikke i de nedlastbare pdf-rutene på tromskortet.no, mens de finnes i den nedlastbare produksjonsdatabasen. Hva er riktig? Hvis turene skal kjøres: stilles det krav om 14,5 meters buss på avgangene? Ved en feil var avgangene undertrykt. Ny rutetabell for periode er lagt ut på På rute 42 stilles det krav om 14,5 meters buss på alle avganger på hverdager i tidsrommet kl. 06:00-18:00. Se Kravspesifikasjon pkt b). Spørsmål 78 mottatt 24.1 Rute 420: Lørdags avgangen fra og til Sommarøy er den avgangen på distriktsrutene som det har vært mest klage på etter at den ble lagt ned. Den bør vurderes satt inn igjen da behovet er absolutt tilstede. Vi vurderer dette. Spørsmål 79 mottatt 24.1 Rute 425: Avgang fra Bakkan 15:55 ankommer Eidkjosen 16:06, neste avgang til Bakkan har avgang 16:04. Avgang fra Bakkan bør fremskyndes 5 minutter til 15:50. Avgang kl.15:55 fra Bakkan er flyttet til kl.15:50. Ny rutetabell for periode er lagt ut på Spørsmål 80 mottatt 24.1 Rute 430: Det er ikke med skoleavganger fra Sjursneset til Kvalsundtunnelen for de elever som går på Trondjord skole. Denne transporten vil som i dag bli utført med taxi (lukket skoleskyss).

145 3 Spørsmål 81 mottatt 24.1 Rute 430: Avgang fra Hansnes til Tromsø 14:40. Da er ikke ferga fra Vannøy ankommet enda. Endres fergeruta? Fergeruta vil bli endret. Spørsmål 82 mottatt 24.1 Rute 421: Spørsmål 15: Hvor skal denne eleven vente? Rute 420 fra Tromsø 12:30 kjører ikke innom Kaldfjord skole. Fylkeskommunen har ikke ansvar for skoletransporten når eleven velger å gå på en annen skole enn nærmeste skole. Spørsmål 83 mottatt 24.1 Langnes skole og Borgtun skole: Når skal det avgjøres om disse skoleskyssene skal lukkes eller være med i anbudet? Hvis det er slik at alle elever skal ha sitteplasser utgjør denne et betydelig antall flere busser. Er det noen årsak til at TFK vurderer å lukke disse korte skoleskyssene i by-skolene? Tilsvarende rute for Tromstun skole med avganger fra Olavsvern til Tromstun, er tatt inn i rute 412. (Denne er lukket skoleskyss i dag, men åpnes i anbudet.) Denne transporten er lagt inn i anbudet som rutene 550 og 555 (som lukket skoleskyss). Spørsmål 84 mottatt 24.1 Rute 426: Avklaring rundt skoleskyssen for elev fra Musvær til Vengsøy skole. Se svar på spørsmål 37. Spørsmål 85 mottatt 24.1 Rute 445: Pdf fila og produksjonsdatabasen stemmer ikke overens. Det er skoleturer til og fra Stakkvik skole i produksjonsdatabasen, men ikke i pdf fila. Ved en feil var turen kl.13:45 fra Stakkvik skole undertrykt. Ny rutetabell for periode er lagt ut på Spørsmål 87 mottatt 24.1 Oppfølging spørsmål 15: Hvor skal elev til Larseng evt vente? Rute 420 som har avgang 12:30 fra Tromsø kjører IKKE innom Kaldfjord skole. Se spørsmål 82 og svar.

146 4 Spørsmål 88 mottatt 24.1 Oppfølging spørsmål 17: Tolker svaret som om at dette er assistanser som VIL bli satt inn etter at skolen åpner, men den åpner ikke før August 2011 Vi vil se om det er behov for assistanser etter at anbudet er startet og de erfaringene vi gjør oss i forbindelse med oppstart av Tromstun skole høsten Spørsmål 89 mottatt 24.1 Rute 445: Periode dag 4. Turen fra Skog 08:25 ankommer Grøtnesdalen 09:05, mens returen går kl 09:00. Er det riktig? Avgang kl.08:25 fra Skog flyttes til kl.08:20. Ny rutetabell for periode er lagt ut på Spørsmål 90 mottatt 24.1 Rute 401: Avgang fra Sand 14:45 til Slåttneselva dag 2 og 4 bør også gå dag 5. Det er reisende fra folkehøyskolen til Tromsø på fredager. Avgang S135 kl.14:45 Sand skole Vikran kai ny gyldighet S13, avgang S24 kl.14:45 Sand skole Slåttneselva ny gyldighet S245. Ny avgang S5 kl.15:52 Slåttneslva Vikran kai; bruk turtype 2 sekundær retning. Oppdatert rutetabell for periode 12100, produksjonsberegning og produksjonsdatabase finnes på Spørsmål 91 mottatt 27.1 Ref. pkt Generelt e) Oversikt over krav til busser Nordnorske forhold: Integrert sandstrøer med oppvarmet sand. Gjelder for vogner i klasse I og II Enkelte leverandører, og enkelte vogntyper vil ikke kunne imøtekomme dette kravet. Vil OnSpot kjetting kunne benyttes i stedet for sandstrøer? Ja. Spørsmål 92 mottatt 27.1 Ref. pkt Tilgjengelighet e) Oversikt over krav til busser Gulvhøyde: Bussklasse I: laventré (16-18 cm påstigningshøyde). Med påstigningshøyde menes det høyde fra fortau til bussens gulv, eller fra vegbane til bussens gulv? Hvis det menes fra vegbane til bussens gulv vil bussprodusentene ikke klare krav til påstigningshøyde. Kravet gjelder etter kneling.

147 5 Spørsmål 93 mottatt 27.1 Ref. pkt Tilgjengelighet f) Oversikt over krav til busser Dører: Klasse II: 1+2 Aksepteres det at det også kan være dørløsning 2+2 for klasse II? Ja. Spørsmål 94 mottatt 28.1 Vedr spm 70: Kan det spesifiseres hvem som er undertransportør. Vedr spm 70: Det står videre i svaret at det er undertransportør som kjører for Cominor på rute 410. Gjelder dette bare de omtalte turene i spm 70 eller gjelder det alle avganger på rute 410? Vi sjekker dette. Spørsmål 95 mottatt 28.1 Vedr rute 435: I rutetabell periode fremkommer under tur nr 3 kun et klokkeslett (kl 14:11) på Skogvik Stigneset. Hvor starter eller slutter denne turen? Den kjøres til Måsvik, oppdatert rutetabell er lagt ut på Spørsmål 96 mottatt 8.2 I Endringsbrev nr.1 blir det oppgitt at tilbydere kan legge til grunn 30 fylleplasser for påfylling. Hvor vil disse bli etablert, og hvem vil dekke distansekostnadene til og fra fylleplass? Fylleplassene vil bli etablert på Tromsøya. Oppdragsgiver dekker gassforbruk for inntil 10 % tomkjøring (relatert til rutekjøring) for gassbussene. Spørsmål 97 mottatt 10.2 Ref svar på spm 6. Er det Tromsø kommune som også eier brakken ved endestasjonen nederst på Stakkevollan? Vi sjekker dette. Spørsmål 98 mottatt 10.2 Det vises til svar på spm 12. Her spørres det om en enkelt avgang, men TFK svarer at Vår vurdering er ikke å ta rute 27 med i anbudet på nåværende tidspunkt. Betyr dette at hele ruten/alle avganger (også fra Solligården om morgenen) skal tas bort? Nei. Alle avganger på rute 27 som starter på Solligården skal ikke tas ut av anbudet.

148 6 Spørsmål 99 mottatt 10.2 Viser til svar på spm 71 Begrunnelsen for spørsmålet var også knyttet til midlertidig materiell dersom Oppdragsgiver velger å utøve opsjon på gassbusser. Kan Oppdragsgiver bekrefte at det grunnet lite brukt materiell som både oppfyller dørløsningen og samtidig alder/gjsnittsalder, kan dispenseres slik at den doble fordøren erstattes med en bred fordør til gassbusser leveres. Ja. Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder

149

150 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 5152/ SPØRSMÅL OG SVAR NR 6 Spørsmål 27 mottatt Under punkt 4.2.1, 3. informasjon b), står det at flaggholderne skal ha innvendig diameter på 21 millimeter. Vi opplever at standard fra leverandør er 16 millimeter. Dette bør vel endres? Vi endrer dette kravet. Det stilles ikke bestemt krav til innvendig diameter. Det skal være samme innvendig diameter på flaggholderne på alle busser slik at man kan forholde seg til en størrelse på flagg. Spørsmål 101 mottatt 23.2 Skal vognløpene dokumenteres i anbudet? Evt. på hvilken måte (eks. Excel-format)? Det vises til pkt i Vedlegg A Kravspesifikasjon. Spørsmål 102 mottatt 24.2 Ang spm 100: Turtype 52 er rettet opp, men på turtype 3 og 5 går fortsatt ikke ruten fra Vikran kai via Vikran til Ingeborgheimen. Fortsatt bare 1 meter fra Vikran kai til Ingeborgheimen. Rute 400 er oppdatert med nye ruteinformasjon for periode 12100, og Turtyper er også oppdatert. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

151 Spørsmål 103 mottatt 1.3 Kombinasjonen/miksen av vognkravene som stilles i anbudet gjør at utøver må legge inn en del flere busser enn hva tilfellet hadde vært med modererte vognkrav. Dette er selvsagt fordyrende. Vognkrav på 30 hybridbusser (som bare leveres i 12 meter), krav om 14,5 meter buss på rute 20, 21, 24 og 42, krav om 12 timers driftsdøgn på gassbussene og krav til 14,5 meter buss i overgangsperioden, gjør at kabalen ikke går opp. For å unngå problematikken bør kravet om 12 timers driftsdøgn bortfalle, eventuelt reduseres. Noe av problematikken vil også unngås dersom det ikke stilles krav til 14,5 meters busser i overgangsperioden i påvente av gassbussene. Et alternativ er å redusere antallet hybridbusser. Vår vurdering er at kabalen går opp. Vi letter likevel på kravet til driftsdøgn for gassbussene til 8 timer. 2 Spørsmål 104 mottatt 1.3 Det vises til vedlegg A, punkt Hvordan defineres 12 timers driftsdøgn? Defineres driftsdøgn som tiden fra uttak til innsett av vogn? Vi definerer driftsdøgn (8 timer) til tiden den enkelte vogn er i ruteproduksjon (fra avgangsholdeplass første tur til endeholdeplass siste tur). Spørsmål 105 mottatt 1.3 I henhold til plan skal rute 21 kjøre til Polaria etter ankomst sentrum, på alle avganger. Rutetraseen er Fredrik Langesgate og sør Storgata. Det innebærer en 90 grader sving i et område med særdeles mye folk. Det kan ikke være forsvarlig etter vårt skjønn. Det er en holdning som også kommunen og politiet har gitt utrykk for, i tidligere befaring med oss. Det er også presisert at svingbevegelser med buss i dette krysset må begrenses. Bør derfor ikke rute 21 traseen legges om via Sjøgata, Kirkegata. Traseen på strekningen Wito Polaria endres til: Fredrik Langes gate Sjøgata Kirkegata Storgata Strandvegen. Rute 21 har fått 1 minutt bedre kjøretid på strekningen Wito Polaria, pga av endring av opprinnelig trase. Ny rutetabell periode 12100, og turtyper samt produksjonsberegning er oppdatert på Spørsmål 106 mottatt 1.3 Flere steder i sentrum er mindre egnet for trafikk med lange busser. Vi registrerer at kravene innebærer lange busser på rute 21 og 42. Begge disse rutene kjører Storgata Peder Hansens gate- Strandgata. Det er en en svingbevegelse som er krevende med store busser i gater med tovegstrafikk. Vil TFK ta et initiativ for å få omregulerte gateløpet til å være envegskjørt. Det vil i så fall kunne gjøre det noe bedre å trafikkere med store busser. Vi vurderer dette når det nærmer seg kontraktsstart.

152 Spørsmål 107 mottatt 1.3 Viser til endringsmelding nr. 2. Er det et absolutt krav at busser i klasse 1 ikke skal ha regulerbare seter? Det er et krav om at klasse I ikke skal ha regulerbare seter og ikke setebelter. Mener dere da at vi kan ha det, men ikke må? På klasse I busser skal det ikke være setebelte eller regulerbare seter. 3 Spørsmål 108 mottatt 3.3 Viser til svar på spørsmål 92 hvor Oppdragsgiver svarer at kravet om påstigningshøyde gjelder etter kneling. Det ble også stilt spørsmål om påstigningshøyde menes høyde fra fortau til bussens gulv, eller fra vegbane til bussens gulv. Vi har fortsatt behov for å få avklart dette. Påstigningshøyde menes høyde fra vegbane til bussens gulv. Denne skal være cm når bussen kneler. Spørsmål 109 mottatt 4.3 I dag kjøres det med to busser på Sjursnes. I anbudet er det kuttet ned til en buss, der bussen skal kjøre begge veier før den kjører til byen. Dette medfører en ekstra reisestrekning på 30 km for de som reiser fra startpunktet. I tillegg mister befolkningen muligheten for ukependling for skoleelever i og med at det ikke er forbindelse til byen på søndager i anbudet. Det er lagt opp til forbindelse til Sjursnes på fredag ettermiddag, men ingen forbindelse tilbake på søndag. Vil TFK stå fast på endringen selv om befolkningen protesterer og vil kreve buss nummer to tilbake? I følge statistikken for turen på søndager for januar 2011 så er det registrert 2 passasjerer på 5 søndager, dvs. at det ikke er behov for denne turen. Spørsmål 110 mottatt 7.3 I hovedperioden forekommer det en del underperioder (12110, 12120, 12150, og 12151). Dette angir på hvilke dager i løpet av året turene kjøres. På rutetabellene i PDF format står det ikke noe om dette. Det finnes turer som er merket f,eks S. Disse antar vi at skal kjøres skoledager? Det finnes turer som er merket med en I i tillegg til dagtypen. Hva betyr dette? Hvordan skal vi kunne vite hvilke turer som kjøres når? Periode og er ikke i bruk i Tromsøanbudet. Periode er periodestyringen for skoledager, alle turer merket med S tilhører periode Periode er periodesturingen for skolefridager, alle turer merket med I tilhører periode

153 4 Spørsmål 111 mottatt 7.3 Rute 401: Er det riktig at turer i rute 401 er med fergen over fra Vikran til Slåttnes for å ende der. Hvem betaler i så fall fergebilletten for å få bussen tom tilbake? Ryaforbindelsen åpner før kontraktsstart. Oppdragsgiver dekker bompenger ifm. rutekjøring. Bompenger knyttet til tomkjøring er operatørs ansvar. Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder

154 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 8741/ SPØRSMÅL OG SVAR NR 7 Spørsmål 78 - oppfølgingsspørsmål mottatt 9.3 Vi spør etter lørdagsavgangen på rute 420. Dere sier dere skal vurdere dette, men det er ikke kommet svar på det. Vil dere svare på dette før anbudsinnlevering? Denne avgangen tas ikke inn i anbudsgrunnlaget. Spørsmål 81 oppfølgingsspørsmål mottatt 9.3 Hvis fergeruta fra Vannøya skal ha avgang tidligere enn kl 14, så mister man forbindelsen mellom Vannvåg og sentrum på ettermiddagene. Hvordan løses dette? Fergeavgangen blir kl.14:00 fra Skåningsbukt med ankomst Hansnes kl.14:40. Spørsmål 82 oppfølgingsspørsmål mottatt 9.3 Her svarer dere at dere ikke har ansvar for elever som velger og gå på en annen skole enn den nærmeste. Likevel går denne skoleskyssen til Tisnes, når skolegrensen går i Håkøybotn. Kommentarer? Denne eleven bor innefor skolekretsen til Kaldfjord skole. Bussen kjører til Tisnes v.kr. pga at det ikke finnes snuplass for buss mellom elevens hjemsted og Tisnes v.kr. Spørsmål 97 oppfølgingsspørsmål mottatt 11.3 Ref til spm 6 og 97. Vi kan ikke se at spørsmålet er besvart. Ref til spm 6. Etter befaring i Giæverbukta er det uklart for oss om hva dette venterommet inneholder. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

155 2 a) Er det toalett som sjåførene kan benytte der? b) Er dette et lokale som benyttes eller kan benyttes som spise-/pauserom for sjåførene Tromsø kommune eier denne. a) Ja. b) Etter det vi kjenner til kan det benyttes som pauserom. Det er plass til minikjøkken m/kjøleskap, stoler og bord. Spørsmål 107 oppfølgingsspørsmål mottatt 9.3 Mener TFK at dere vil nekte selskapet som vinner og ha sikkerhetsseler i bybussene? Hva om man da har en buss i klasse 1 som kun går på skolekjøring ( for eksempel rute 550 og 555)? Slik vi leser det er det motstridende krav i spesifikasjonen på dette punktet. Vi mener det bør tillates at bybusser har sikkerhetsseler og regulerbar seterygg. Busser som benyttes på rute og skal være klasse I. Disse vognene skal ikke ha setebelter eller ha regulerbare seter. Busser som kun benyttes til skoleskyss skal ha setebelter. Dette kravet gjelder ikke rute 550 og 555. Spørsmål 109 oppfølgingsspørsmål mottatt 9.3 Spørsmålet er bare delvis besvart. Vil TFK vurdere buss fra begge sidene på Sjursnes? Nei. Spørsmål 112 mottatt 9.3 Det stilles krav om 15 % påkravsgaranti. Gjengs krav i markedet de siste årene har ligget på 10 % garanti. Kan oppdragsgiver vurdere å endre kravet til 10 %? Nei, vi holder på 15 %. Spørsmål 113 mottatt 9.3 Rute 550: TFK stiller krav til sitteplasser for skoleelever med krav til skoleskyss. Kravet på denne skoleruten er 50 sitteplasser, og det er lagt inn 3 avganger til skolen. TFK har opplyst at det er 181 elever som har krav til skoleskyss på denne ruten. Er dette riktig, tillates det 31 ståplasser på denne ruten? Det er tillatt med ståplasser på disse 2 rutene. Spørsmål 114 mottatt 10.3 Vedlegget med undertransportører angir Rute 428: Nordhella - Skulgam Trondjord. Vi finner ingen turer i tidtabellen som kjører denne strekningen?

156 3 Turen til denne undertransportøren ligger ikke i anbudet og TFK blir å ha egen avtale for denne turen. Spørsmål 115 mottatt 10.3 Vi er kjent med at Langesundforbindelsen i Karlsøy Kommune vil åpne i anbudsperioden. I spørsmål 66 sier dere at bompenger for Ryatunnelen skal betales av oppdragsgiver. Vil oppdragsgiver også betale for eventuelle bompenger når Langesundforbindelsen åpner? Ja, for rutekjøring. Spørsmål 116 mottatt 11.3 Vedr konkurransegrunnlagets pkt 3.4.2, tabell for regnskapstall som skal fylles ut. Det er en linje som heter Resultat i NOK. Formelt i regnskaper eksisterer driftsresultat, resultat før skatt og årsresultat etter skatt. Kan Oppdrasgiver klargjøre hvilke av disse tallene som skal inn i tabellen. Årsresultat etter skatt. Spørsmål 117 mottatt 11.3 I henhold til nytt konkurransegrunnlag pkt. 4.1, vil beslutning om opsjon skal benyttes være så sent som Det bes derfor om at overgangsperiode for brukt materiell under pkt c) i kravspesifikasjonen, endres til å gjelde fram til uavhengig av om det blir opsjon på gassbusser. Nei, vi endrer ikke på overgangsperioden. Spørsmål 118 mottatt 15.3 Dagens operatør kjører en rekke produkter på kommersiell basis som nattbuss, flybuss, fotballbuss og skibuss. a) Innehar dagens operatør egne konsesjoner på denne kjøringen eller kjøres den på områdekonsesjon? b) Hvis det ikke er egne konsesjoner, vil Oppdragsgiver godkjenne at dagens operatør får slik konsesjon dersom vedkommende ikke vinner anbudskonkurransen og søker ny konsesjon? c) Hvis Oppdragsgiver ikke vil anbefale at dagens operatør får slike konsesjoner, vil det for den som vinner anbudskonkurransen (enten dagens operatør eller andre) bli anledning til å kjøre dette kommersielt innenfor konsesjonen som følger med for anbudskjøringen? a) Dagens operatør kjører flybuss og nattbuss på kommersielle vilkår. De kjøres på egne løyver som er gyldige t.o.m b) Dersom dagens operatør ikke vinner anbudet, vil ikke dette bety at de kommersielle løyvene tilbakekalles. c) For denne type kjøring og ruter vil alle som oppfyller løyevilkårene få utstedt løyve for persontransport i rute.

157 Spørsmål 119 mottatt 15.3 Fra andre anbudskonkurranser er det vanlig at det fremkommer at betydelig antall deltidsstillinger ifm ansattelister knyttet til virksomhetsoverdragelser. Selv om disse kun kjører i 10-20% stillinger, vil de ofte ha sitt hovedvirke i sammenheng med anbudskjøringen. Vi ber Oppdragsgiver kvalitetssikre oppstillingen med nåværende operatør. Vi viser til pkt. 7.2 i Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår. Problemstillingen er oversendt dagens operatør som har gitt følgende tilbakemelding: Alle fast ansatte er inkludert i ansattoversikten. I tillegg utføres selvfølgelig mye produksjon på timeansatte (og overtid), på grunn av høyt sykefravær, men disse har ingen faste forpliktelser ovenfor bedriften, og bedrifter har ingen forpliktelser ovenfor disse ansatte. De er heller ikke omfattet av virksomhetsoverdragelse. 4 Spørsmål 120 mottatt 15.3 Vedr vognskjema. Det omtales at dersom brukte busser skal inngå i vognparken skal skjemaer fylles ut komplett. Gjelder samme utfyllingskrav for midlertidig materiell når skjemaet for opsjon fylles ut, dvs at det skal gis komplette opplysninger for midlertidig materiell som kun skal brukes i 2 år? Bestemmelsen om midlertidig materiell i påvente av gassbusser er fjernet. Alderskravene gjelder for hele kontraktsperioden. Spørsmål 121 mottatt 15.3 Vedr bestillingsrute I rutetabell står at denne skal gå hverdager på tur fra Rekvik hver morgen, mens retur kun skal gå fredager. Stemmer dette? Bestillingsruten kjøres bare fredager. er oppdatert med ny rutetabell for bestillingsrute Spørsmål 122 mottatt 15.3 Kan Oppdragsgiver gi en oversikt over godsinntektene som oppebæres på anbudskjøringen i dag? Det er lite bruk av produktet Godsbillett på FARA-utstyret. Vi antar at det er mest bruk av fraktbrev. Se forøvrig salgsstatistikkene på for salg på godsbillett (produkt 3). Spørsmål 123 mottatt 15.3 Vedr pkt 3.7 Sjåførhåndbok i Kravspesifikasjon. Det står at tilbyder skal legge frem sjåførhåndbok hvor det omtales hva denne skal inkludere og hvor den kan lastes ned. Mener Oppdragsgiver at denne skal følge med allerede i tilbudet? Hvis ja, hvor skal denne legges i forhold til Tilbudets organisering og innhold, jfr Konkurransegrunnlaget pkt 5.1. Nei.

158 5 Spørsmål 124 mottatt 15.3 I periode 12100/12110 oppgis perioden å skulle gjelde bl.a er 2. Pinsedag. Betyr dette at 2. Pinsedag i produksjonsberegningen har kommet med som en hverdag? Nei, 2. pinsedag er definert som søndag, og kjøringen på 2. pinsedag er definert som ordinær søndagskjøring i periode Spørsmål 125 mottatt 15.3 Opsjon gassbusser. Er det slik at gjennomsnittsalder for midlertidige busser i perioden til skal ikke overstige 6 år og maks alder skal ikke overstige 8 år? Ja. Spørsmål 126 mottatt 15.3 I oppgitt passasjerstatisikk for 2009 og 2010 fremkommer en vekst på 7,5 %, samt at det henvises til at endringer i rutestruktur, produksjonsomfang, takstnivå eller andre forhold herunder veiprising, bompengeavgift og lignende som gir mer enn 10% utslag gir begge parter rett til å kreve forhandlinger om bonusordningen. I tillegg skal summen av incitament ikke overstige 8% av årsgodtgjørelsen. Alle disse tre forhold kan tolkes dit hen at veksten og vekstpotensialet i Tromsø anbudet er enormt, og er basert på vedtak om veiprising, som det ikke ble noe av. Passasjerveksten fra 2006 til 2010 er på ca. 5%, altså i snitt 1,25 % vekst pr. år. Anbudspapirene synes å indikere en vekst betydelig utover dette. Betyr dette at fylkeskommunen planlegger spesielle takst-/og eller markedstiltak som aktørene må kunne vente at gir seg utslag i betydelig passasjervekst? Nei. Spørsmål 127 mottatt 15.3 I vedlegg A punkt står det at oppdragsgiver skal fortsette å bruke eksisterende billetteringssystem (FARA). Vil TFK investere i ny Algiz 8 i alle nye busser, eller vil operatør måtte bruke gammel billettmaskin også i nye busser? Kommer tilbake til dette. Spørsmål 128 mottatt 18.3 Rute 425. a) Tur 41, 43 og 45 Kjøres det fredag med 3 busser fra Eidkjosen kl ? - 1 til Kaldfjord Skole/Ersfjordbotn Eitervika - 1 til Kaldfjord Skole/Tromvik - 1 til Kjosen/Bakkan? b) Tur 22 og 26 Kjøres det mandag, onsdag og fredag 2 busser fra Susannajord Tømmerneset kl til Erfjordbotn skole - 1 via Erfjordbotn Vågen til Erfjordbotn skole og videre til Tromsø

159 6 a) Ja b) Ja Spørsmål 129 mottatt 21.3 TFK har endret krav til alder i overgangsperioden (i påvente av gass) slik at maksalder og gjennomsnittsalder også for disse bussene er henholdsvis 8 og 6 år. Dette fører til at operatør må investere i 30 nye 14,5 meters diesel-busser som skal gå i produksjon i kun to år, som deretter må avhendes. Vi er kjent med at Euro 6 vil komme i denne to-årsperioden, og det vil bli bortimot umulig å selge disse Euro 5 bussene. Konsekvensen blir at anbudet blir svært mye dyrere for TFK. Vi ber om at alderskravet i overgangsperioden endres tilbake til maksalder 10 år og gjennomsnittsalder 8 år. Vi endrer ikke dette kravet. Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder

160 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 10187/ SPØRSMÅL OG SVAR NR 8 Spørsmål 127 mottatt 15.3 I vedlegg A punkt står det at oppdragsgiver skal fortsette å bruke eksisterende billetteringssystem (FARA). Vil TFK investere i ny Algiz 8 i alle nye busser, eller vil operatør måtte bruke gammel billettmaskin også i nye busser? I alle nye busser (hvor oppdragsgiver ikke har installert bill.maskin tidligere) skal det installeres Algiz 8 eller nyere versjon. Spørsmål 130 mottatt 30.3 TFK krever normalgulv på alle klasse II busser. I dag betjenes rute 425, 450 og 412 med klasse II busser med laventre fordi det er hensiktsmessig ut fra at det er mange barnevogner på bussen. Vil TFK kreve endring til laventre på disse rutene i anbudsperioden dersom behovet tilsier det, eller det kommer som et krav fra publikum? Vil i tilfelle TFK stå for kostnadene knyttet til dette? Tilbydere skal prise sine tilbud etter de spesifikasjoner som oppdragsgiver har utarbeidet. Dersom oppdragsgiver ønsker å endre på spesifikasjoner i kontraktsperioden behandles det etter kontraktens bestemmelser for dette. I situasjoner hvor kontrakten ikke har bestemmelser som regulerer tilfellet, søkes løsning gjennom forhandlinger/ dialog. Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

161 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 10207/ SPØRSMÅL OG SVAR NR 9 Spørsmål 131 mottatt 7.4 Er ikke bussverkstedet tegnet inn? Er det ikke mening at ny operatør skal ha verkstedsfasiliteter på bussanlegget? Oppdragsgiver stiller ikke med verkstedsfasiliteter. Verkstedet på Gimle drives av Nordic Last og Buss AS. Spørsmål 132 mottatt Hvilken kapasitet har dieseltanker som er disponibel for operatør? 2. Er det bulk tanker for Ad-blue, spylevæske, kjølevæske, smøreolje disponibel for operatør. Hvis ja hvilken kapasitet har disse. Se referat fra befaring på bussedepot. Spørsmål 133 mottatt 12.4 Gjelder kravet om klasse II busser for rutene 105, også de assistanser til skoleruter som ligger innafor trasèene til rute 20-55? I så fall virker det motstridende i forhold til kravene til rute 550 og 555, som kan sammenlignes med disse turene. (Eksempler er ass skolerute fra Solligården- Tromstun rute 412, ass rute 425 fredager fra Storelv-Tromsø Prostneset.) Ja. Spørsmål 134 mottatt 14.4 Vil parkeringsbevis for ansatte bli spesifisert per ansatt med navn eller bilnummer eller kun per parkeringsplass? Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

162 Vi kommer med en beskrivelse av hvordan parkeringsordningen vil fungere. Denne vil bli lagt ut rett etter påske. 2 Spørsmål 135 mottatt 14.4 I dagens rutetabeller henvises det til at flere avganger går som bestillingsruter mens det i anbudet er satt opp som vanlige avganger. Vil tilsvarende kunne gjennomføres for anbudskjøringen, og vil i så fall Oppdragsgiver kreve at bortfalte kilometer som følge av ruten ikke kjøres reduserer godtgjørelsen? Det er kun to bestillingsruter i anbudet. Det er rute 4250 og Godtgjørelse for bestillingsruter inngår ikke i årsgodtgjørelsen. Godtgjørelse for bestillingsruter er regulert i vedlegg C og pkt Dersom en rute blir omgjort fra ordinær ruteproduksjon til bestillingsrute vil dette påvirke årsgodtgjørelsen. Bestillingsturer godtgjøres pr utført tur. Spørsmål 136 mottatt 14.4 Konkurransegrunnlagets pkt 12.6: Hva menes med vogngruppenummer? Skjønner ikke helt hvilket tema dette dreier seg om. Vogngruppenummer brukes bl.a. ved innleggelse av vognløp i Trapeze. Vognløp brukes igjen bl.a. i den enkelte billettmaskin. De tre første nummerne i vogngruppenummeret skal være lik nummer for anbudsområdet (924). Dette forenkler bl.a. innleggelse av vognløp i Trapeze. Spørsmål 137 mottatt 14.4 I møterref fra står det: TFK sjekker ut hvordan evnt negativ verdi på opsjonene (i prisskjemaet) skal behandles. Vi ber om klargjøring av dette. Uten å ha gjennomregnet dette konkret ser vi fra andre steder at med en løsning hvor gassprisen skal settes til 0, kan bortfallet av drivstoffkostnader ift diesel være større en summen av økte kapitalkostnader og vedlikeholdskostnader for gassbusser. Da oppstår en negativ verdi på opsjonen. Skal den da enkelt og greit bare prises med denne negative summen som opsjonspris i prisarket? Ja. Spørsmål 138 mottatt 18.4 Kantinedrifta på Gimle og i Kaigata 2 (Trafikktriangelen) er i dag subsidiert av Cominor med kr pr måned. Vil TFK overta dette driftstilskuddet ved anbudsstart, eller må operatør stå for denne kostnaden ved fortsatt kantinedrift? Kantinedrift er som i dag - operatørens ansvar. Spørsmål 139 mottatt 19.4 Hvordan blir operatør godtgjort de to første årene av anbudet, før eventuelt opsjon på gass inntreffer? Vil operatør få godtgjort etter pris uten opsjon eller pris inklusiv opsjon?

163 3 Anbudskonkurransen avgjøres ved at den tilbyder av de kvalifiserte tilbyderne som har lavest pris inklusiv opsjon (rad F i prisskjemaet) tildeles kontrakten. I de to første årene godtgjøres operatør etter pris uten opsjon (rad B) med tilhørende km-sats. Dersom oppdragsgiver benytter seg av opsjonen, vil operatør godtgjøres etter pris med opsjon og tilhørende km-sats fra Spørsmål 140 mottatt 19.4 Det skal leveres inn skjema for undertransportører. I dette skal blant annet løyvenummer føres inn. Vil det, ved innlevering av anbud, holde at aktuelle undertransportører har søkt om løyve? Undertransportører skal uansett godkjennes av Oppdragsgiver før produksjonen starter. Ja. Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder

164 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 11430/ SPØRSMÅL OG SVAR NR 10 Spørsmål 141 mottatt 19.4 Det står i møteref at arealet som dieseltankene står på ikke inngår i leieavtalen. Hvem betaler for disse arealene i dag? Dette må avklares av leverandøren av diesel og operatøren i fellesskap. I dag leier Statoil direkte av gårdeier. Løsning for evt. ny operatør kommer an på hvilken drivstoffleverandør operatør inngår avtale med. Spørsmål 142 mottatt 19.4 Vedr ny vaskehall for innvendig vask: a) Kan Oppdragsgiver bekrefte at det blir montert nødvendig lufteanlegg siden det vil bli kjørt busser inn og ut. b) Kan Oppdragsgiver bekrefte at det blir montert nødvendig sluk slik at overvann kan renne bort, og om nødvendig monterer sandfang/oljeutskiller hvis dette kreves. c) Kan Oppdragsgiver bekrefte at det monteres varmtvannstank, og planlagt størrelse på denne d) Kan Oppdragsgiver bekrefte at det monteres sentralstøvsuger a) Forskriftene regulerer behovet for ventilasjon etter bruken av anlegget. Dette nybygget er planlagt for innvendig vask og har luftutskiftning iht. dette. b) Forskriftene tar høyde for kravene om sandfanger og oljeutskiller i alle haller der det kan være fare for avrenning av vann som kan være tilsmusset med olje. c) Varmtvann leveres fra fyringsanlegget og er tilstrekkelig til normalbehov til innvendig vask. Vaskemaskin kjøres på kaldtvann. d) Sentralstøvsuger er ikke medtatt, jfr. orientering på befaringen. Dette er utstyr som må bekostes og monteres av operatør. Egen strømkurs på 16 amp. fremføres, og ventil i ytterveggen for utblåsning legges klar i hallen. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

165 2 Spørsmål 143 mottatt 19.4 Er det mulig å få oversendt et komplett regnskap for hele anlegget? Det er mulig å hente ut regnskap fra Brønnøysundregistrene for Tirb Eiendom II AS som gjelder hele anlegget på Gimle. Dette regnskapet omfatter også de delene av Gimle som ikke inngår i bussdepot. Oppdragsgiver sender ikke ut ytterligere regnskapsinfo. Spørsmål 144 mottatt 20.4 Vedr undertransportører. Det opplyses at vognlisten skal være bindende, samtidig som det er anledning til at Oppdragsgiver kan godkjenne bruk av undertransportører senere dersom Operatør finner å ville benytte disse. Kan Oppdragsgiver bekrefte at man da kan endre vognlisten som følge av dette? Dersom det planlegges bruk av undertransportører, skal undertransportørens vogner være med i vognskjema? Man kan endre vognlisten dersom man har en begrunnelse for dette, f.eks. ved bruk av nye underoperatører. Endring skal godkjennes av oppdragsgiver. Underoperatørens vogner trenger ikke være med i vognskjema ved innlevering av tilbud. Det stilles samme vognkrav til underleverandører som til operatør. Underoperatørers vogner skal godkjennes av oppdragsgiver før oppstart. Spørsmål 145 mottatt 22.4 Ref forpliktende vognliste som er krav i anbudet. Dersom nåværende operatør taper anbudet, og har vogner som tilfredsstiller vognkravene og som ønskes solgt til den nye operatøren, hvordan kan dette løses når vi allerede ved anbudsinnlevering må låse vognlistene? Kan Oppdragsgiver godta at det foretas justeringer i vognplan etter kontrakt er inngått så lenge vognkravene oppfylles? Ja, justeringer kan godtas dersom man har en begrunnelse for dette. Kjøp av vogner fra eksisterende operatør vil være en godkjent begrunnelse. Spørsmål 146 mottatt 22.4 Ref ansattelisten. Det opereres med 7 servicemedarbeidere. Når verksteddriften er satt ut til ekstern leverandør, virker dette som et svært høyt tall. Kan Oppdragsgiver sørge for bekreftelse av at tallet er riktig, at disse ikke kombineres med sjåførtjeneste og hva som inngår i stilingene. Vi har oversendt spørsmålet til dagens operatør som har svart følgende: Det er korrekt at vi til sammen har 7 årsverk på vår serviceavdeling som forestår bunkring, service og vask av busser. I tillegg til det har vi noen som også bare har innvendig bussvask (rundvask) som sin oppgave.

166 3 Spørsmål 147 mottatt 23.4 Vedr incitamentsordning: a) Er det riktig forstått at basis er passasjerantallet i 2010 og at dette er konstant nullpunkt gjennom hele perioden? b) Har Oppdragsgiver passasjerutvikling for jan-mar 2011? a) Ja. b) Vi legger ut tallene på Doffin i løpet av kort tid. Spørsmål 148 mottatt 26.4 Tromsø avgiften på diesel. Blir den refundert for kollektivtrafikk? Ja. Spørsmål 149 mottatt 26.4 I forbindelse med gassopsjonen ber vi oppdraggiver vurdere om bussene som skal brukes i perioden før gassbussene settes inn, kan ha en dørløsning på 1+2, med en fordør på over 100 cm. Dette vi gi tilsvarende passasjeradkomst som kravet. Med en fordør på over 100 cm aksepteres en dørløsning på i klasse I fram til Spørsmål 150 mottatt 26.4 I anbudet er det krav til at det ikke skal være sikkerhetsbelter for klasse 1 busser. Vi ber om at det tillates brukt klasse 2 busser med eller uten belter for bussene som kun skal gå i perioden før det settes inn gassbusser. Nei, vi endrer ikke dette kravet. Spørsmål 151 mottatt 26.4 Ved leie av anlegg i Tromsø skal operatør svare for vannavgift. Hva er årsforbruket på anlegget? Opplysning om dette legges ut på Doffin med det første. Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder

167 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2570/ ENDRINGSBREV NR 1 (endringer, rettelser og presiseringer) 1. Vedr. Vedlegg A Kravspesifikasjon og pkt. 2.2 Sjåførbytte: Det er ikke anledning til å foreta avvik fra rutetraseen ifm. sjåførbytte. Avvik fra rutetrase gir oppdragsgiver anledning til å kreve gebyr. Se også endring vedr. Vedlegg C og pkt Bestillingsruter: Det er opprettet 2 bestillingsruter som er lagt ut på Tromskortet under linken bestillingsturer. Det ble orientert om dette på tilbudskonferansen. Rute 20: For periode lørdager i primær retning var alle turene mellom kl.09:14 15:14 falt ut. De er nå lagt inn med en frekvens på 20 minutter, og det er turtype 8 primær retning som brukes. Se oppdatert rutetabell rute 20 periode Rute 40: For periode søndager primær retning, skal alle turene være periodisert til periode Denne er kun gyldig 2.juledag juledag 2012: I periode juledag , er det kun rute som har kjøring. Det er laget spesialruter for denne dagen. Alle andre ruter er innstilt 1.juledag Rute 401: Avg. Sx67 kl.14:00 Vikran skole Sand skole vistes ikke på rutetabell i periode 401. Dette er rettet opp. Turen var med i km beregningen, slik at denne rettelsen medfører ikke endring i ruteproduksjonen. Ny avg. Sx67 kl.14:00 Vikran skole Kraksletta. Denne turen bruker turtype 90 i primær retning. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

168 Rute 550: Ny rute Langnes skole Hamna sør Nesland. Det er på denne strekningen 181 elever som i 2011 har krav på skoleskyss. Rute 555: Ny rute Veslefrikkvegen (Borgtun skole) Kvalsundvegen/ Mekanikervegen vest. Det er på denne strekningen 50 elever som i 2011 har krav på skoleskyss. 2 Ruteproduksjon for 2012 (for hele året) er etter disse endringene på km. Produksjonsdatabasen for periodene og 12800, km beregning, og alle berørte rutehefter er oppdatert på For å slippe å laste ned hele produksjonsdatabasen for periode på nytt, er det laget egne produksjonsdatabaser for rute 550 og 555 som ligger på respektive rutenummer. 2. Vedr. Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår og pkt. 6.3 Avvik fra rutetrase gir oppdragsgiver rett til å ilegge gebyr på kr ,- pr tilfelle. Dette gjelder ikke ved omkjøringer (se pkt. 2.7 i Vedlegg A Kravspesifikasjon). 3. Vedr. Konkurransegrunnlag og pkt. 1.1, Vedlegg A Kravspesifikasjon og pkt. 4.2, samt Vedlegg D Prisskjema Opsjon II: 30 hybridbusser, fjernes som opsjon. Det stilles i stedet krav om 30 hybridbusser. Anbudsdokumentasjon endres iht. dette. 4. Vedr. Vedlegg A Kravspesifikasjon og pkt Tilbydere kan legge til grunn at det blir etablert 30 fylleplasser for påfylling. Minst to av disse plassene skal være tilrettelagt for hurtigpåfylling. Kravet om at sjåfører ikke kan fylle gass fjernes. Det er operatørs ansvar å sørge for at påfylling av gass skjer iht. godkjente rutiner. Evt. svinn av gass som følge av ureglementert påfylling er operatørens ansvar. Kravet til driftsdøgn for gassbussene gjelder mandag-fredag. 5. Vedr. Vedlegg A Kravspesifikasjon og pkt Overgangsperioden skyves til maksimalt Dersom oppstart først skjer skyves overgangsperioden til maksimalt Vedr. Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår og pkt. 1 og 2 Bestemmelsen om terskelverdi på 0,5 % fjernes. 7. Vedr. Vedlegg C Spesielle kontraktsvilkår og pkt. 3 Pkt. 3 erstattes med følgende tekst:

169 3 Prisene reguleres to ganger per år, 1.1. og 1.7, med indekser/ grunnlagselementer som angitt nedenfor. Første regulering skjer Reguleringen skjer i henhold til følgende formel: 0,55 * L+0,3 * K+0,15 * D, der L= % - vis endring i Statistisk Sentralbyrås indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge og anleggsvirksomhet, samferdsel, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, der indeks for samferdsel benyttes. Basis for første regulering er indeks pr. 3. kvartal 2011 i forhold til indeks 1. kvartal Den 1.7 reguleres prisene med indeksen 1. kvartal i forhold til indeksen 3. kvartal året før. K = prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (Totalindeksen). Basis for første regulering er gjennomsnittlig konsumprisindeks 2. halvår 2011 i forhold til gjennomsnittlig konsumprisindeks 1. halvår Den 1.7 reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. D = prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås tabell Konsumprisindeks, med kriteriene varer og varegrupper, Autodiesel2. Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2011 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1. halvår Den 1.7 reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. 8. Vedr. Vedlegg A Kravspesifikasjon og pkt. 3.1 Det kreves at alle sjåfører gjennomfører nettkurs om universell utforming. Kurset har en varighet på ca 1 time og koster kr 100,- pr deltaker. 9. Vedr. Vedlegg A Kravspesifikasjon og pkt. 5.2 Busser som brukes på rute 20 og 21 skal ha montert validator ved midtre dør i tillegg til ved fremre dør. Alle busser på byrutene skal klargjøres for oppsett av validator også ved midtre dør. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å installere validatorer ved midtdøren i alle resterende bybusser. 10. Vedr. Vedlegg A Kravspesifikasjon og pkt Endringer skal iverksettes senest innen 21 kalenderdager etter mottatt endringsordre. 11. Vedr. Vedlegg B Generelle kontraktsvilkår og pkt Setningen: Dokumentasjon for dette skal fremlegges senest 30 kalenderdager før kontraktsstart. strykes. Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder

170

171 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6895/ ENDRINGSBREV NR 3 (ENDRINGER, RETTELSER OG PRESISERINGER) 1. Vedrørende Vedlegg A Kravspesifikasjon og pkt. 2.2 Stakkvik skole legges ned f.o.m. høsten Det medfører at avganger kl.13:45 fra Stakkvik til Søreidet og Stakkvik til Grøtnesdalen utgår. Ruteinformasjon er oppdatert for periode Rute 400 er oppdatert med nye ruteinformasjon for periode 12100, og Turtyper er også oppdatert. Ny produksjonsdatabase for periode 12100, og Produksjonsberegning oppdatert, ny produksjon er km for 2012 (helårs ruteproduksjon). Rutetabeller på er oppdatert. 2. Vedrørende Vedlegg A Kravspesifikasjon og pkt. 12 Nytt pkt Vogngruppenummer. De tre første siffer i vogngruppenummer skal være Vedrørende Vedlegg A Kravspesifikasjon og pkt. 5.2 Alle busser på byrutene skal klargjøres for oppsett av validator også ved midtre dør. Operatør må sørge for kabling for dette på alle busser. I første omgang vurderes det som særlig aktuelt å installere validator ved midtdør på rute 20 og 21. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å installere validatorer ved midtdøren i alle de resterende bybussene i Tromsø. Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

172

173 Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/ Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 11720/ ENDRINGSBREV NR 5 1. Vedrørende Konkurransegrunnlag og pkt. 4.1 Tildelingskriterium Første avsnitt erstattes med følgende: Kontrakten tildeles den av de kvalifiserte leverandører som tilbyr den laveste pris. Med pris menes total godtgjørelse for hele kontraktsperioden inkl. opsjon og opsjonsperiode (rad G i prisskjemaet). 2. Vedrørende Vedlegg D Prisskjema Vedlegg D Prisskjema er bearbeidet iht. pkt. 1. Nytt prisskjema datert 28.4 skal benyttes ved innlevering av tilbud. Skjemaet legges ut på Doffin Med vennlig hilsen Bjørn H. Kavli samferdselssjef Kurt Bones prosjektleder Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

174 Liste over videre informasjon - publisert på Doffin Dato Tittel Beskrivelse :54 Tidsfristen for innlevering av tilbud og/eller kunngjøringens tidsfrist er blitt forandret :59 Anmodning om endret vedståelsesfrist :08 Tid og sted for tilbudskonferanse :47 Vedr. vedlegg B2 - Særavtaler for de ansatte :37 Vedr. fremdrift Se vedlagte fil :50 Spørsmål og svar nr 1 se vedlagte dokument :12 Ny frist for stille spørsmål til anbudsdokumentasjo nen Tidsfristen ble forandret fra :00 til :00.<br /><br />Vi har mottatt en anmodning om forlengelse av anbudsperioden. Denne har vi vurdert og kommet til at tilbudsfristen utsettes til Vi har mottatt anmodning om å redusere vedståelsesfristen. Denne har vi vurdert og kommet til at vi ikke endrer denne. Utfyllende informasjon om dette blir lagt ut i romjula. Tilbudskonferansen avholdes i Fylkestingssalen i Fylkesbygget i Tromsø. Adresse: Strandveien 13. Start kl. 10. Vi beregner å være ferdig innen kl. 14. Nåværende operatør har informert om at det ikke tas opp nye ansatte i seniorordningen. Ordningen gjelder således bare de som pr desember 2010 har fylt 62 år. Ny frist settes til mandag 21. mars. Spørsmål mottatt etter 21. mars kan ikke forventes å bli besvart :15 Spørsmål og svar nr 2 Referat fra tilbudskonferansen kommer enten i morgen eller rett over helga. Vedlagte spørsmål er nummerert etter spørsmålene på tilbudskonferansen. Nytt personalopplysningsskjema er mottatt sammen med svarene vi har mottatt fra Cominor AS. Skjemaet legges også ut på Doffin i dag :19 Personalopplysningss Oppdatert pr januar 2011 kjema :31 Referat fra Referat fra konferansen tilbudskonferanse :35 Oppstartsdato Oppstart for kontrakten forskyves til Dersom ikke kontrakt er inngått før , utsettes oppstart til :36 Oversikt over undertransportører, dagens operatør Se vedlegg :12 Spørsmål og svar nr 3 Se vedlegg :25 Endringsbrev nr 1 Se vedlegg :43 Antall reiser 2010 Vedlagte fil viser antall reiser i 2010 (ca-tall) for rutene som inngår i Tromsø-anbudet. Antall reiser for rutene 550 og 610 (lukket skoleskyss) inngår ikke i tallene, og skal ikke regnes med i grunnlaget for beregning av incitament. Basis antall reiser for 2010 er Grensen for å få incitament på kr 2,- pr reise heves til 8,3 mill. reiser. Se pkt. 5 i Vedlegg C.

175 Dato Tittel Beskrivelse :42 Vedlegg C1 - økonomiske prinsipper Se vedlegg. Det vises til pkt. 1.7 i Konkurransegrunnlag hvor vi har sagt at disse prinsippene skulle publiseres innen :16 Kontanter på buss Se vedlegg :51 Spørsmål og svar nr 4 Se vedlegg :26 Spørsmål og svar nr 5 se vedlegg :38 Endringsbrev nr 2 se vedlegg :55 Innlevering og åpning av tilbud Tilbudet skal leveres/ sendes til: Troms fylkestrafikk, Hersvik 7, 9300 Finnsnes. Tilbudsåpning vil skje samme sted. Oppdatert Konkurransegrunnlag med vedlegg (som er endret) legges ut i løpet av neste uke :34 Endret prisskjema Vedlegg D Prisskjema er endret, se vedlegg. Legg merke til at kontrakt tildeles leverandør med laveste pris inklusiv opsjon. Videre har vi foretatt den endring av beslutning vedrørende bruk av opsjonen tas innen Oppdragsgiver vil mao. ikke ha foretatt beslutning om opsjonen når kontrakt signeres :21 Konkurransegrunnlag -"Konkurransegrunnlag" er oppdatert med oppdatert 4.3 endringer hittil i anbudsperioden, se vedlegg :54 Prisskjema i word Se vedlegg. Bruk dette ved innlvering av tilbud :47 Spørsmål og svar nr 6 Se vedlegg :49 Endringsbrev nr 3 Se vedlegg :37 Endringsbrev nr 4 se vedlegg :40 Vedlegg A - Kravspesifikasjon, oppdatert :17 Vedlegg B generelle kontraktsvilkår - oppdatert :30 Vedlegg C - Spesielle kontraktsvilkår, oppdatert 15.3 se vedlegg se vedlegg - kun få endringer se vedlegg :29 Utsatt tilbudsfrist - 4. mai Vi jobber med en løsning som innebærer at oppdragsgiver sørger for bussdepot. Vi kan ikke garantere en slik løsning. Tilbudsfristen utsettes til onsdag 4. mai kl. 12:00. Tilbudsåpning samme dato kl. 13:00. Frist for å stille spørsmål til anbudet forskyves til mandag 18. april :37 Tidsfristen for innlevering av tilbud og/eller kunngjøringens tidsfrist er blitt forandret :50 Spørsmål og svar nr 7 Se vedlegg. Tidsfristen ble forandret fra :00 til :00.<br /><br />Informasjon om dette er lagt ut tidligere :21 Bussdepot Se vedlegg. Ytterligere 7 vedlegg legges ut i dag.

176 Dato Tittel Beskrivelse :23 Bussdepot - vedlegg vedlegg :24 Bussdepot - vedlegg Vedlegg :58 Spørsmål og svar nr 8 Se vedlegg :58 Befaring bussdepot Vi arrangerer befaring på bussdepot fredag 15. april kl Påmelding til innen torsdag kl :32 Befaring bussdepot - Befaringen starter kl. 10:30 på fredag. endret kl.slett :44 Utsatt frist for å stille Frist for å stille spørsmål forskyves til 26. april. spørsmål :07 VEDLAGT FIL: referat Referat fra befaring 15.4 befaring :11 Bussdepot - frist for å stille spørsmål :46 VEDLAGT FIL: nr 9 Spørsmål og svar nr 9 Frist for å stille spørsmål til anbudet er Frist for å stille spørsmål som vedrører bussdepot settes til 29.4 kl. 12: :57 Størrelse vaskehaller Vaskehallen er i størrelse: lengde 33,5 m x bredde 6,15 m x høyde 6,5 m Hallen for innvendig vask blir ca: lengde 33,5 m x bredde 7,0 m x høyde 6,5 m :01 Korreksjon referat befaring av bussdepot Punkt 5 side 2 (i referatet av 15.4): Ad-blue anlegget har 3 stk 1000 l tanker :04 Korreksjon spørsmål Verkstedet drives av Nordic Bilservice :20 VEDLAGT FIL: nr 10 Spørsmål og svar nr :30 VEDLAGT FIL: endring Endringsbrev nr 5 nr :36 VEDLAGT FIL: Vedlegg D Prisskjema - endret versjon 28.4 Vedlegg D Prisskjema, oppdatert :01 VEDLAGT FIL: Vannforbruket for 2010 Vannforbruket for :06 Parkeringsplass for Troms fylkeskommune kommer likevel ikke til å ansattes kjøretøy innføre parkeringsavgift på parkering av ansattes kjøretøy på bussdepot på Gimle. Mer info om p- plasser kommer i utkast til leiekontrakt :52 VEDLAGT FIL: Inventar og utstyr inventar og utstyr :25 VEDLAGT FIL: Utkast til leiekontrakt bussdepot leiekontrakt operatør - utkast :45 Tilbudsåpning Tilbudsåpning foregår i Troms fylkestrafikks lokaler på Finnsnes. Adresse: Hersvik 7, 9300 Finnsnes. Tilbudsåpningen starter kl. 13:00 1 time etter tilbudsfristen. Hver tilbyder kan stille med inntil to representanter på åpningen. Media er orientert. De vil få opplest tilbudene kl. 13:30.

177 Avtale med undertransportører dagens operatør Rutenr Rutestrekning Undertransportør 435 Mikkelvik Hansnes Hansnes taxi 428 Nordhella-Skulgam-Trondjord Hansnes taxi 445 Søreidet-Stakkvik-Reinskard Frode Eliassen 440 Vannareid-Skåningsbukt-Burøysund Halvard Karlsen 422 Vasstrand- Kaldfjord skole Andreas Nilsen 422 Vasstrand Nordfjordbotn -Kattfjord Andreas Nilsen skole 425 Kaldfjord skole Bakkan Tromsø taxi 423 Rekvik Tromvik Troms taxi 423 Tromvik Kvaløysletta Troms taxi 426 Vengsøy Tromsø Tatiana Malinova

178 REISER PR. LINJE 2010 Antall reisende Hittil Prosent Tilsvarende Endring Endring Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des i år av total i fjor antall prosent Linje nr. Selskap Strekning ,5 % Stakkevollan-sentrum-Kroken ,0 % ,4 % Sentrum-UNN ,4 % ,8 % Giæverbukta-UNN-Kroken ,0 % ,0 % Giæverbukta-sentrum-Kroken sør ,7 % ,3 % Giæverbukta-sentrum-Tromsdalen ,1 % ,7 % UiTø-UNN-Tromsdalen-Solligårde ,2 % ,1 % Bjørnebekken-sentrum-Solligård ,1 % ,1 % Sentrum-UNN-Hamna ,3 % ,3 % Sentrum-Giæverbukta-UNN ,0 % ,5 % UNN-Åsgård-Skoglyst ,7 % ,1 % Sentrum-Tromsø Museum-Røstbakk ,6 % ,5 % Sentrum-Giæverbukta-Slettaelva ,1 % ,8 % Sentrum-Slettaelva ,3 % ,8 % Stakkevollan-sentrum-Storelv ,2 % ,1 % Breivika-UNN-Storelv ,4 % ,8 % Giæverbukta-sentrum-Giæverbukt ,0 % ,2 % Kaldfjord-sentrum-Kroken ,0 % ,8 % Slettaelva-sentrum-Giæverbukta ,0 % ,0 % Kroken-sentrum-Stakkevollan ,1 % ,6 % Solligården-sentrum-Giæverbukt ,0 % ,8 % Tromsø-Nordkjosbotn-Storsteinn ,1 % ,6 % Tromsø-Øverbygd-Buktamoen ,1 % ,1 % Storsteinnes-Malangseidet-Trom ,1 % ,8 % Storsteinnes-Mortenhals-Vikran ,2 % ,4 % Storsteinnes-Tennes-Middagsbukt ,1 % ,3 % Storsteinnes-Aursfjord-Nordfjo ,0 % ,4 % Storsteinnes-Nordkjosbotn-Tromsø ,2 % ,0 % Tromsø-Lakselvbukt-Forneset ,0 % ,7 % Lakselvbukt-Heimdal-Seljelvnes ,0 % ,9 % Tromsø-Fagernes-Kantornes ,9 % ,7 % Fagernes-Breivikeidet ,0 % ,8 % Tromsø-Skarmunken-Stordalstran ,0 % ,5 % Tromsø-Straumsbukta-Hillesøy ,0 % ,2 % Kaldfjord skole-håkøya ,1 % ,5 % Tromsø-Kattfjord-Hillesøy ,2 % ,0 % Tromsø-Tromvik-Rekvik ,1 % ,0 % Tromsø-Kaldfjord-Ersfjordbotn ,3 % ,0 % Tromsø-Skulsfjord-Vengsøy ,1 % ,1 % Tromsø-Futrikelv-Kvaløyvågen ,3 % ,9 % Tromsø-Futrikelv-Ytre Kårvik ,1 % ,5 % Tromsø-Hansnes-Grunnfjord ,3 % ,3 % Hansnes-Dåfjord-Steinnes ,1 % ,2 % Hansnes-Mikkelvik-Rebbenesøy ,0 % ,7 % Vannøya ,2 % ,7 % Reinøya ,0 % ,0 % Tromsø-Skittenelv-Oldervik ,4 % ,2 %

179 KONTANTER PÅ BUSS FELLES INNSATS FOR Å REDUSERE ELLER FJERNE KONTANTENE PÅ BUSS I TROMSØ Som TFK orienterte om på tilbudskonferansen, arbeides det for å redusere eller fjerne kontanter på buss i Tromsø. Det langsiktige målet er å fjerne kontantbetaling på bussen helt, men det må skje gjennom en nasjonal lovendring og samarbeid med andre fylker. TILTAK SOM ER IVERKSATT/ TENKES IVERKSATT: SMS billettering etableres så snart som mulig, senest sommeren Det etableres flere påfyllingssteder i kiosker og lignende i Tromsø-området. Utsalgssteder kan selge elektroniske enkeltbilletter, som enten legges inn i a) Tromskortet eller b) Tromskortet MINI (et engangskort av papp). Pkt. a) er realisert, b) skal realiseres senest fra mai Toprissystem iverksettes i Tromsø fra påsken 2011 der enkeltbillett kjøpt om bord på bussen er dyrere enn ellers. Påfylling av Tromskortet på internett (periode/verdi) skal etableres så raskt som mulig. Når nettpåfylling er etablert og fungerer stabilt, skal påfylling av verdi og periode på bussen i Tromsø by avvikles. Ytterligere styrking av sikkerhet og rutiner for håndtering av penger i omløp blant sjåfører. Det presiseres at det på buss i Tromsø som tidligere er mulig for operatørene å etablere bank- /kredittkortløsning på buss for påfylling av verdi og periode, samt betaling av billetter på minimum kr. 50,- Deltakelse i prosjekt for NFC-billettering billett og betaling på mobiltelefonen. Dersom dette realiseres i et akseptabelt format, skal det søkes å erstatte SMSbillettering. Troms fylkeskommune vil etter endt anbudskonkurranse på buss i Tromsø-området stille krav til evt. nye operatører at dette arbeidet skal videreføres. Blant annet skal det fokuseres på sjåførenes sikkerhet ift. kontanter, stasjoneringssteder m.v.

180 Spesifikasjon bussdepot Arealer og fasiliteter som inngår i bussdepot Troms fylkeskommune har avtalt å inngå leiekontrakt med TIRB Eiendom AS om leie av Gimle. Leien gjelder Gimleveien 12, deler av øvre adm/verkstedbygg og deler av uteområdene på øvre plan (gnr. 12, bnr. 124). Vedlegg 1 gir en oversikt over leieobjektet. Leverandør som vinner anbudskontrakten for Tromsø-området må inngå kontrakt med Troms fylkeskommune om leie av disse arealene med tilhørende fasiliteter. Leiekontraktens varighet vil være lik anbudskontrakten. I oppdragivers bussdepot på Gimle inngår følgende: Oppstillingsplass for buss på kvadratmeter. Det vil bli tilrettelagt for strøm til 30 hybridbusser fra kontraktsstart (eget uttak på 1800 w pr buss). Oppstillingsplassen skal utvides noe mot sør og vest (markert med grønt i vedlegg 1). Bemerk at annen leietaker (Nordic) har en del av arealet, se vedlegg 1 (areal merket med lilla farge). Oppstillingsplass utover det som er angitt her og som operatør trenger i utførelsen av oppdraget, er operatørens ansvar. Til oppstart etableres ny adkomst til oppstillingsplass og kontorbygg. Denne er farget grønn i vedlegg 1. Kontorlokaler, kantine m.m. slik vedlagte tegninger viser (vedlegg 2-5). Bemerk at det er andre leietagere i bygget. Areal merket med rødt leies av Nordic Last og Buss. Areal i blått er felles areal for alle leietagere i bygget. Arealer som er halvveis gule og halvveis oransje er felles for operatør og Nordic. Kontorarealene som stilles til operatørs disposisjon er merket med gul farge og utgjør ca 845 m 2. Merk at oppdragsgiver skal leie ut kontorfløy i 1.etg. merket med rosa farge (vedlegg 3). Det vil bli etablert egen inngang til denne fløyen av bygget. To vaskehaller, se vedlegg 2 (kun eksisterende vaskehall er tegnet inn). Det skal bygges en ny vaskehall for innvendig vask av buss ved siden av eksisterende vaskehall. Denne står ferdig til kontraktsstart. Samlet brutto areal for vaskehallene er ca 630 m 2. Det er avsatt et areal på 1500 m 2 til parkering for ansattes biler, se vedlegg 1. Fylkeskommunen vil innføre parkeringsavgift på disse plassene, og inntektene tilfaller fylkeskommunen (som også administrerer ordningen). Parkeringsavgiften er for 2011 kr 30,- pr dag for ansatte med gyldig parkeringsbevis. Oppdragsgiver skal utstede parkeringsbevis til operatørens ansatte. Parkeringsplassen skal i utgangspunktet kun brukes av operatør og andre leietagere i bygget. Dersom det viser seg at det er ledige plasser over tid, kan fylkeskommunen vurdere å tilby parkeringsplasser til andre interessenter. Dette vil i så fall skje i samråd med operatør. Opsjon for fylkeskommunen på leie av areal til gassanlegg. Dersom det blir etablert gassanlegg vil oppdragsgiver søke å etablere dette på Gimle, se vedlegg 1 for mulig plassering. Det vil da legges til rette for at bussene kan få påfylling mens de står parkert på oppstillingsplass. I tillegg vil det etableres 2 hurtigpåfyllingsplasser. Vi tar forbehold om offentlige myndigheters godkjennelse av påfyllingsanlegg for gass på Gimle.

181 Oppsummering av arealene som inngår i bussdepot (kvadratmeter): Leieobjekt Leieareal Leieareal felles Brutto leieareal Kontorer og oppholdsrom Vaskehaller til innvendig og utvendig vask Oppstilling busser Parkering privatbiler Andel av adkomstvei (80 %) Opsjon: areal til gassanlegg Økonomi/ administrasjon Det inngås en standard leiekontrakt mellom operatør og Troms fylkeskommune om leie av arealer og bygg til bussdepot. Tilbydere skal i sitt tilbud ikke prise inn leie for arealene. Oppdragsgiver kan komme til å fakturere operatør for leie. Dette vil i så fall bli fullt ut kompensert i årsgodtgjørelsen. Felleskostnader knyttet til leieforholdet skal prises inn i tilbudet. Se vedlegg 6 for oversikt over fellesutgifter. Dekning av felleskostnader er operatørs ansvar. Det er operatørs ansvar å sørge for innvendig renhold og innvendig vedlikehold av lokalene. Det er operatørs ansvar å anskaffe inventar og utstyr til lokalene, herunder utstyr til vaskehallene. Dersom en annen operatør enn dagens operatør vinner anbudskonkurransen, tilbyr TIRB Eiendom AS å selge inventar etter priser oppgitt i vedlegg 7. Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 - Vedlegg 5 - Vedlegg 6 - Vedlegg 7 - oversikt over areal til oppstilling, parkering, adkomst, kontorbygg, gassanlegg tegning 1.etg. kontorbygg tegning 1.etg. kontorbygg med markering av areal som oppdragsgiver skal leie ut (ikke til operatørs disposisjon) tegning 2.etg. kontorbygg tegning kjeller kontorbygg oversikt over fellesutgifter tilbud fra TIRB Eiendom AS på inventar og utstyr

182

183

184

185

186

187

188 Formål med møtet: Befaring bussdepot på Gimle Befaring Dato: Sted: Bussdepot Gimle Møtearrangør: Referent: Kurt Bones Tilstede: Tirb Eiendom AS: daglig leder Svein Stormo Cominor AS: teknisk sjef Geir Tore Sjøthun Tilbydere: Rune Opheim, Civitas (for Nettbuss), Magnar Nilsen (Cominor), Kjell Arve Bøklepp (Torghatten), Christian Willoch (Nobina), Torstein Simonsen (Veolia) Troms fylkeskommune (TFK): Kurt Bones, Bjørn Stjern Nyset Saksbeskrivelse Oppsummering, tiltak, beslutning Ansvar Frist 1 Utkast til leieavtale TFK skal sende leverandørene utkast til leieavtale. TFK Tilstandsrapport bygg Finnes ikke. Har nylig hatt branntilsyn uten å få anmerkninger. Eventuelle pålegg fra arbeidstilsyn eller off.myndigheter vil bli opplyst, men anlegget har i dag ingen merknader. 3 Tellemaskin kontanter Eies av Cominor. Er ikke med i tilbudet på inventar og utstyr. 4 Kontorlokalene, møterom, kursrom, kjøkken, kantine 5 Gjennomgang av vaskehall og kjeller Vi gikk gjennom og så på lokalene. Cominor har avtale med Tromsprodukt om drift av kjøkken. Vi gikk gjennom og så på vaskehall og kjeller. Vaskemaskin inngår ikke i leiekontrakten. Eksisterende maskin eies av Cominor AS. Maskinen er 13 år gammel. Dersom operatør ønsker å installere ny vaskemaskin må operatør sørge for demontering av gammel maskin. Ny vaskehall for innvendig vask kommer ved siden av eksisterende vaskehall. Inventar og utstyr til vaskehallene må besørges av operatør. Tirb Eiendom gir tilbakemelding på høyde, bredde og lengde i vaskehallene. I kjelleren så vi på tanker for drivstoff, og olje og ad blue. Dieselanlegg: 3 stk l tanker for fylling i vaskehallen og 1 stk l tank til ekstern pumpe (tanken leies og pumpen eies av Statoil) med utvendig fylling. Leie av dieselanlegg inkludert tanker og fyllesystem er ikke medtatt i leieprisen og avtales direkte mot leverandør av diesel (i dag Statoil). Arealene der tankene er plassert er heller ikke medtatt i leiearealene (se Tirb Eiendom 27.4

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT Hurtigbåtrute 9 (Skjervøy-Vorterøy-Kvænangen) Kombinert rute-, ambulanse- og legeskyssbåt. Konkurransegrunnlag Finnsnes, 21.11.2014 Kurt Bones direktør Frode Stefanussen kontraktsrådgiver

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Saksnummer: 12/2095 KONKURRANSEGRUNNLAG Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Tilbudsfrist: 12. juli 2012 kl 0900. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Troms fylkeskommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 07/3143 KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For Troms fylkeskommune Tromsø, den 18.01.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Bjørn Martin Sivertsen prosjektleder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

RUTEOPPLYSING TROMS Konkurransegrunnlag

RUTEOPPLYSING TROMS Konkurransegrunnlag RUTEOPPLYSING TROMS Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 13.11.2013 kl 12:00 Finnsnes, 04.10.2013 Kurt Bones Direktør Frode Stefanussen Kontraktsrådgiver Konkurransegrunnlag «Ruteopplysning Troms» Side 1 av

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Saksnummer: [] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Avtaleperiode 01.01.2014 31.12.2015 Opsjon 1 + 1 år utover avtaleperioden For oppdragsgiver Troms fylkeskommune,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Saksnummer: [15/4338] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Utarbeidelse av energiattester for yrkesbygg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg For oppdragsgiver Troms fylkeskommune,

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246 KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1 Prisforespørsel 17.11.2016 Kystverkets sak nr. 2011/5246 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV ELEKTRISK KRAFT OG FORVALTNINGSTJENESTER TIL LENVIK KOMMUNE. Sak 16/583

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV ELEKTRISK KRAFT OG FORVALTNINGSTJENESTER TIL LENVIK KOMMUNE. Sak 16/583 Lenvik kommune KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV ELEKTRISK KRAFT OG FORVALTNINGSTJENESTER TIL LENVIK KOMMUNE Sak 16/583 Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Pristilbud og evaluering Vedlegg 3:Alminnelige

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll og service Ventilasjonsanlegg og avtrekksvifter

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll og service Ventilasjonsanlegg og avtrekksvifter Saksnummer: [16/4164] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Årlig kontroll og service Ventilasjonsanlegg og avtrekksvifter Avtaleperiode 01.01.2017 31.12.2018 Opsjon 1 + 1 år utover avtaleperioden

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER Saksnummer: 12/0634 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER Kjøp av lyskilder Side 2 av 13 Grunndokument Innhold 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Avtaleperiode...

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV TELEFONITJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG TILSLUTTENDE KOMMUNER

KONKURRANSE VEDR. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV TELEFONITJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG TILSLUTTENDE KOMMUNER Saksnummer: 09/2192 KONKURRANSE VEDR. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV TELEFONITJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG TILSLUTTENDE KOMMUNER 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgivers invitasjon Troms fylkeskommune, heretter

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEASING AV 3 STK BILER

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEASING AV 3 STK BILER Saksnummer:2013/715 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEASING AV 3 STK BILER For Psykiatri- tjenesten og Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste Målselv 22.04.2013 Rita Johnsen Rådmann Eirin Simonsen Innkjøpsansvarlig Leasingbiler

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TRÅDLØST NETTVERK I VIDEREGÅENDE SKOLER DEL 2

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TRÅDLØST NETTVERK I VIDEREGÅENDE SKOLER DEL 2 Saksnummer: 07/1060 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TRÅDLØST NETTVERK I VIDEREGÅENDE SKOLER DEL 2 For oppdragsgiver Tromsø, 03.03.2007 Helene Lockertsen Innkjøpssjef Liv Føre IT-sjef 1 OPPDRAGET...1 1.1 OPPDRAGSGIVER...1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Saksnummer: [15/755] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune 1. Årlig kontroll- og serviceavtale brannslokkere og brannslanger 2. Rammeavtale utskiftinger av brannslanger og håndslokkere. For oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Avtale Kolonialvarer og juice sak 15/5022 For Larvik kommune (Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune TAKTEKKING Fløy A. STANGNES VGS.

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune TAKTEKKING Fløy A. STANGNES VGS. Saksnummer: 03/493 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune TAKTEKKING Fløy A. STANGNES VGS. For oppdragsgiver Troms fylkeskommune, bygg- og eiendomssentret 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Troms fylkeskommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbud om Elevskyss, Sameskolen for Midt-Norge

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbud om Elevskyss, Sameskolen for Midt-Norge Sameskolen for Midt-Norge KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbud om Elevskyss, Sameskolen for Midt-Norge Vedlegg 1: Prisskjema Innhold 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens omfang... 3 1.3 Kunngjøring...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. LEASING AV 6-8 STK NYE MULTIFUNKSJONSMASKINER Målselv

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. LEASING AV 6-8 STK NYE MULTIFUNKSJONSMASKINER Målselv Saksnr: 2013/341 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEASING AV 6-8 STK NYE MULTIFUNKSJONSMASKINER Målselv 07.08.2013 Rita Johnsen Rådmann Sondre Pedersen Innkjøpsansvarlig i 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse

Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse 1. OM LEIETAKER Leietaker er Oslo Kommune ved Utdanningsetaten. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter: Grunnskolen Videregående opplæring

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Nybygg og rehabilitering, Raveien 366 Sandefjord kommune INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer