Vedtatt i Kommunestyret KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune"

Transkript

1 Vedtatt i Kommunestyret KST sak 89/13 Ullensaker kommune

2 2

3 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering Rådmannens budsjettgrunnlag Rådmannens generelle vurdering Overordnede mål og rammer Kommuneplanen : Visjon og overordnede mål Styringskort Befolkningsutviklingen og økonomiske konsekvenser Analyse av kommunens økonomiske posisjon Driftsbudsjett og investeringer Driftsbudsjett Strategi for å sikre langsiktig balanse Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd inklusive skjønn Andre generelle statstilskudd Regulering av pris på varer og tjenester Driftsinntekter og driftsutgifter på enhetene Finans Investeringer Investeringer - behov og nivå Investeringsforslag Prosjekter som ikke er inntatt i økonomiplan Konsekvenser av midlertidig investeringsstopp Mål og budsjettrammer for Budsjettrammer for enhetene Mål for området skole og barnehage SB Fellesfunksjoner Grunnskolen Voksenopplæringen Barnehagetilbudet Mål for området helsevern og sosial omsorg HS Fellesfunksjoner Pleie, rehabilitering og omsorg Helsevern Bolig med bistand Rehabilitering, utredning og forebygging (RUF) NAV Ullensaker Forebyggende barn og unge (FBU) Mål for området Teknisk, Idrett og Kultur - HTIK PKT Fellesfunksjoner Utbygging Kultur Kommunale eiendommer - KOMEI Vann, avløp og renovasjon og veg - VARV Mål for området overordnet planlegging Personal og service Økonomi estab Plan og Næring Areal og landbruk IKT/DGI

4 4.5.7 Rådmann / stab Politiske styringsorganer m.v Sentrale reserver Interkommunale selskaper m.v Vedlegg Vedlegg 1 Organisasjon 113 Vedlegg 2 Økonomiske utsikter som påvirker skatteinntektene til Ullensaker kommune. 115 Vedlegg 3 Finansielle nøkkeltall 120 Vedlegg 4 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett Vedlegg 5 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjett Vedlegg 6 Økonomisk oversikt - Drift Vedlegg 7 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Vedlegg 8 Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett Vedlegg 9 Økonomisk oversikt - Investering Vedlegg 10 Prosjekter i spesifisert investeringsprogram 135 Vedlegg 11 Dekningsgrader, selvkost 139 Vedlegg 12 Prisliste

5 Vedtak KST-sak 89/13 Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag fra Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre som utgjør posisjonspartiene i Ullensaker kommunestyre i innværende valgperiode. Budsjettet legges frem med bakgrunn i det statsbudsjett som ble lagt frem av den avgående rødgrønne regjeringen. Eventuelle endringer i grunnlag kan forekomme når den nye Høyre og FrP ledede regjeringen legger frem sin tilleggsproposisjon i november Eventuelle konsekvenser av dette legges frem for HOP som finansutvalg. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan bygger på følgende: Drift 1. Netto rammer for 2014 for enhetene vedtas som vist i nedenstående tabell (Skjema 1B) 2. Alle enheter Budsjett 2014 Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Endring - Endring + Ny ramme Grunnskole felles Gystadmarka skole Algarheim skole Bakke skole Borgen skole Døli skole Hovin skole Jessheim skole Mogreina skole Nordkisa skole Åreppen skole Skogmo skole Allergot ungdomsskole Nordy ungdomsskole Vesong ungdomsskole Voksenopplæringen Barnehagen SB-Fellesfunksjoner Sum HSB PRO Kløfta PRO Jessheim Vest PRO Jessheim Øst Rehabilitering, utredning, forebygging Helsevern NAV Ullensaker Bolig med bistand FBU HS-Fellesfunksjoner Sum HHS Kommunale eiendommer Brann og redning Vann, avløp, renovasjon og veg Utbygging Selvfinans. Boligprosjekter PET-Fellesfunksjoner Kultur Sum HTIK Areal og landbruk

6 IKT estab Personal og service Økonomi Plan og næring Politiske styringsorganer Rådmann/stab Sentrale reserver Interkommunale selskaper m.v Sum HOP Totalt Det vises til kapittel 4 for nærmere beskrivelse av enhetene og andre budsjettområder under hvert hovedutvalgsområde. Hovedutvalgene vedtar enhetenes styringskort og virksomhetsplan. 2. Sum til fordeling enhetene fra Budsjettskjema 1A vedtas for 2014 med 1.426,045 mill kr. 3. Kalkulatoriske renter fra selvfinansierende tiltak økes med kr 1 mill. Midlene overføres til disposisjonsfond. 4. Det avsettes 5,849 mill kr til disposisjonsfond for Det vises til omprioriteringer gjort under hovedutvalgsområdene. 5. I forslag til statsbudsjett for 2014 er skattøre satt til 11,4 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjettet for Marginavsetning på skatt settes til 9 %. 6. Det overordnede styringskortet for 2014 vedtas som vist i kapittel For økonomiplanperioden legges følgende netto driftsrammer for enhetene til grunn: Tall i 1000 kr 2015 Netto 2016 Netto 2017 Netto Samlet fremskrevet ramme Kommunens tilskudd til interkommunale selskaper mv. for 2014 vedtas som vist i kapittel Interkommunale selskaper mv. med følgende unntak: Det iverksettes et kutt i tilskudd til DGI på kr 1.5 mill kr i 2014 slik at økning fra halveres. Midlene overføres til virksomhetsområdet for HSB jf. vedtakspunkt Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2014 reguleres som vist i vedlegg 12. I tillegg reduseres søskenmoderasjon i SFO fra 50 % til 25 %. 10. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Dette for å kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene. For gebyrområdet regulering økes gebyrene noe utover ren framskrivning for å redusere subsidieringsgraden av reguleringsplanbehandlingen og slik at en kommer noe nærmere selvkost. 11. Arbeidsgivers andel av ou-utgifter, som tidligere har ligget som en sentral post i kommunens regnskap, vedtas å fra og med 2014 fordeles forholdsmessig på enhetenes rammer. Endringen er innarbeidet i tabell under pkt Enhet 14 brann og redning overføres organisatorisk fra HTIK til HOP. Rapportering skjer på lik linje med øvrige IKS. Når det gjelder ØRAS og Univann ligger ansvaret for de faglige vurderingene til HTIK. Ansvaret for eierstyring av disse selskapene ligger til HOP. 13. Kommunestyret vedtar at det ikke foretas bevilgninger gjennom året som får økonomiske konsekvenser for rammene. Slike saker må opp til behandling i HOP for å sikre at konsekvenser på kort og lang sikt er belyst på en god måte før endringer gjennomføres. 14. Kommunestyret ber om at det sendes en ny søknad til Staten med sikte på å få slettet vår andel av Gardermolånet. (besparelse på kr mill pr år frem til (Gjeldssum er kr mill. kr.) 6

7 Hovedutvalg for Skole og barnehage 15. Følgende endringer i driftsbudsjett gjennomføres innen HSB i forhold til Rådmannens fremlegg. Enhet Grunnskole felles: Det tilføres kr 4,0 mill. Midlene går til økt lærertetthet Enhet Barnehage: tilskudd til private barnehager reduseres med kr 2,5 mill og overføres enhet Grunnskole Felles. Hovedutvalg for Helse og sosial omsorg 16. Følgende endringer i driftsbudsjett gjennomføres innen HHS i forhold til Rådmannens fremlegg. Enhet NAV: Økonomisk sosialhjelp reduseres med kr 1000 mill. Av dette overføres kr 0,500 mill til prosjekt aktivitetshus. Hensikten er å redusere antall NAV klienter mellom år. Det utarbeides en egen sak for HHS om innhold i prosjektet. Videre overføres Kr 0,5 mill til disposisjonsfond Enhet Barnevern: Det vedtas en reduksjon i kjøp av eksterne konsulenter. Effekten av dette er kr 2,0 mill. Midlene overføres til disposisjonsfond. Enhet HS Felles: Kr 0,15 mill omprioriteres fra miljørettet helsevern til å styrke legevakten. Samlet innsparing er kr. 2,5 mill som overføres disposisjonsfond. Hovedutvalg for Teknisk, idrett og kultur 17. Ullensaker kommune og Akershus Fylkeskommune utreder situasjonen rundt Tunet med sikte på å komme ut av eksisterende avtale for området. Videre fremdrift avklares med HOP. 18. Følgende endringer i driftsbudsjett gjennomføres innen HTIK i forhold til Rådmannens fremlegg. Prosjektlederstilling i Komei endres til Byggeleder Idretten/ABC-midler styrkes med kr 0.75 mill kr, midlene dekkes inn gjennom en omdisponering innen Komei. Kultur styrkes med kr 1 mill kr. Midler omprioriteres med kr 0, 89 mill fra Komei og kr 0,11 mill fra Utbygging. Innen enheten Kultur legges det vekt på en rekke tiltak for styrking av 3.sektor, frivilligsentralen, Grunnlovsjubileet, kulturrådet, kulturskolen og bibliotekene. Detaljert prioritering vedtas av HTIK i egen sak Hovedutvalg for overordnet planlegging. 19. Det vises til pkt IKT/DGI. En evaluering av IKT-samarbeidet på Øvre Romerike skal ferdigstilles i Kommunestyret vedtar at det i evalueringen avklarer driftsmessige og økonomiske konsekvenser ved et eventuelt salg av DGI. Sak om dette legges frem for HOP. 20. Følgende endringer i driftsbudsjett gjennomføres innen HOP i forhold til Rådmannens fremlegg. Enhet interkommunale selskap: Tilskudd til det Interkommunale brannvesen reduseres med kr 1,0 mill som overføres disposisjonsfond. Enhet Interkommunale selskap: Tilskudd til DGI reduseres med kr 1,5 mill som overføres enhet Grunnskole Felles jf vedtakspunkt 8 Enhet Personal & service: Det legges opp til en effektivisering på kr 0,5 mill innenfor rammen. Rådmannen utarbeider en innsparingsplan som legges frem for HOP. Samlet innsparing er kr. 1,5 mill som overføres disposisjonsfond. 7

8 Investeringer 21. Alle påbegynte investeringer som er igangsatt og lånefinansiert for 2014 ferdigstilles. Administrasjonen bes om å komme tilbake med et revidert og redusert investeringsbudsjett i tråd med vedtakspunktene under Investeringer. 22. U.K. skal ha som ambisjon å redusere investeringsbudsjettet med i størrelsesorden kr 300 mill i ØP perioden. Prioriteringer legges frem for HOP for avgjørelse. Økonomisk konsekvens av dette vedtaket utarbeides, og legges frem for HOP i januar Følgende tiltak innarbeidet i det som legges frem i januar 2014 For å øke tettheten av PC èr til elevene i grunnskolen, avsettes kr 3 mill i investeringsbudsjettet som øremerkes anskaffelse av elev- PC. Syveren: Det vises til salg av dagens eiendom «syveren». Reetablering av dette tilbudet ses i sammenheng med prosjekt Ny kirke Jessheim, og midlene innarbeides i revidert investeringsbudsjett. Dette avklares i dialog mellom Kirken og Ullensaker kommune. Nordbytjernet: Det vises til tidligere avsatte midler kr 5 mill i forbindelse med oppgradering av Nordbytjernet. Det iverksettes tiltak for å løse sanitærforhold ved Nordbytjernet i Fokus legges på: WC, omkledningsrom og evt. en liten kioskløsning. Kirken: Det avsettes kr 0,25 mill i forbindelse med prosjekt ny Jessheim Kirke. 24. En ny ungdomsskole for økt ungdomsskolekapasitet i Ullensaker vurderes gjennomført som et OPS prosjekt. Det iverksettes et arbeid med sikte på å ha et ferdig prosjekt til skolestart 2016/2017. Prosjektet vektlegger tidligere planer for ny skole som er utarbeidet, og driftsmessige konsekvenser belyses i en egen sak. 25. Ny svømmehall utredes grundig, og det legges frem en sak for politisk behandling innen Juni I saken utredes eierskapsmodeller som f.eks kommunalt foretak, eller Kommunalt Aksjeselskap, IKS etc. som står for daglig drift med et eget styre og daglig leder. I saken vurderes konsekvensen av å innlemme drift av is- og flerbrukshallen, samt friidrettsstadion. 26. Salg av kommunale boliger: Kommunen iverksetter salg av inntil 20 boliger i 2014 der vedlikeholdsetterslep tilsier at dette er en fornuftig løsning. Status for dette gis i kvartalsrapportene som legges frem for KST. 27. For 2014 vedtas en investeringsramme selvfinansierende prosjekter 152,727 mill kr. For ordinære investeringer vises det til vedtakspunkt Bevilgning til mindre investeringsprosjekter har tidligere år skjedd i form av pott, hvor endelig fordeling har vært foretatt av HET. I foreliggende budsjettdokument er endelig fordeling av pottene foretatt. Rådmannen legger frem eventuelle omprioriteringer innenfor pottenes totalramme for HOP. Investeringsprosjektene er spesifisert i vedlegg 8 Budsjettskjema 2 B. Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden er som følger: Tall i 1000 kr Ordinære investeringer Selvfinansierende boliger (inkl. Gystadmyr psykiatriboliger) Selvfinansierende VAR Sum brutto investeringer

9 28. For 2014 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 30 mill kr. Herav skal 15 mill kr øremerkes til full finansiering ved nåværende leietageres kjøp av kommunal utleiebolig. For perioden er det lagt opp til tilsvarende årlig utlån. 29. For 2014 vedtas opplåning inntil: Tall i 1000 kr 2014 Ordinære investeringer Selvfinansierende boliger (inkl. Gystadmyr psykiatriboliger) Selvfinansierende VAR Startlån Sum brutto investeringer Tilskudd Momskompensasjon Sum lånebehov investeringer Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år. For alle lån som opptas forutsettes det en avtale om binding av rentenivå til lavest mulig sats for å sikre forutsigbarhet i finanskostnadene for kommunen fremover. Virkemiddel som rentebytteavtaler vurderes fortløpende for å sikre best mulig betingelser for kommunen på kort og lang sikt. 30. Det søkes om tilskudd til finansiering av investeringsprosjekter iht. vedlegg 8 Budsjettskjema 2 B. Verbalforslag: 1. Bindingsgrad på låneporteføljen for planperioden økes fra % og opp inntil 80 % for å gi mer forutsigbarhet på finanskostnadene for kommunen fremover. Gitt at det blir en renteøkning vil dette medføre en besparelse for kommunen på sikt. Kommunens finansreglement justeres for å imøtekomme dette vedtakspunktet. 2. Det foreslås en øket maksgrense for resterende gjenstående bindingstid (WAL). Denne er på 4 år i dag og foreslås endret til maksimal gjennomsnittlig bindingstid WAL på 5 år. 3. Nytt svømmeanlegg: Uavhengig av valgt selskapsform er målet å oppnå en profesjonell og kostnadseffektiv drift av anleggene så kommunens FDV-utgifter reduseres, samt å videreutvikle tilbudet til idrettslag og befolkning for øvrig i anleggene. Gjennom et selskap med dette som målsetning kan man aktivt arbeide for å skape inntektsbringende aktiviteter i hallen; som messer, konserter, dansegallaer, handelsdager, etc. Ishallen kan benyttes også på sommerstid til andre aktiviteter som nevnt ovenfor. 9

10 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling til kommunestyret. I henhold til kommunelovens 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan bygger på følgende: Drift 1. Netto rammer for 2014 for enhetene vedtas som vist i nedenstående tabell (Skjema 1B) Alle enheter Tall i 1000 kr Utgift Budsjett 2014 Inntekt Netto Grunnskole felles Gystadmarka skole Algarheim skole Bakke skole Borgen skole Døli skole Hovin skole Jessheim skole Mogreina skole Nordkisa skole Åreppen skole Skogmo skole Allergot ungdomsskole Nordy ungdomsskole Vesong ungdomsskole Voksenopplæringen Barnehagen SB-Fellesfunksjoner Sum HSB PRO Kløfta PRO Jessheim Vest PRO Jessheim Øst Rehabilitering, utredning, forebygging Helsevern NAV Ullensaker Bolig med bistand FBU HS-Fellesfunksjoner Sum HHS Kommunale eiendommer Brann og redning Vann, avløp, renovasjon og veg Utbygging Selvfinans. Boligprosjekter PET-Fellesfunksjoner Kultur Sum HTIK Areal og landbruk IKT estab Personal og service Økonomi Plan og næring Politiske styringsorganer Rådmann/stab Sentrale reserver Interkommunale selskaper m.v Sum HOP Totalt Det vises til kapittel 4 for nærmere beskrivelse av enhetene og andre budsjettområder under hvert hovedutvalgsområde. Hovedutvalgene vedtar enhetenes styringskort og virksomhetsplan. 2. Sum til fordeling enhetene fra Budsjettskjema 1A vedtas for 2014 med 1.430,043 mill kr. 3. Det avsettes 0,849 mill kr til disposisjonsfond for

11 4. I forslag til statsbudsjett for 2014 er skattøre satt til 11,4 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjettet for Marginavsetning på skatt settes til 9 %. 5. Det overordnede styringskortet for 2014 vedtas som vist i kapittel For økonomiplanperioden legges følgende netto driftsrammer for enhetene til grunn: Tall i 1000 kr 2015 Netto 2016 Netto 2017 Netto Samlet fremskrevet ramme Kommunens tilskudd til interkommunale selskaper mv. for 2014 vedtas som vist i kapittel Interkommunale selskaper mv. 8. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2014 reguleres som vist i vedlegg Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Dette for å kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene. For gebyrområdet regulering økes gebyrene noe utover ren fremskrivning for å redusere subsidieringsgraden av reguleringsplanbehandlingen og slik at en kommer noe nærmere selvkost. 10. Arbeidsgivers andel av ou-utgifter, som tidligere har ligget som en sentral post i kommunens regnskap, vedtas å fra og med 2014 fordeles forholdsmessig på enhetenes rammer. Endringen er innarbeidet i tabell under pkt Enhet 14 brann og redning overføres organisatorisk fra HTIK til HOP. Rapportering skjer på lik linje med øvrige IKS. Når det gjelder ØRAS og Univann ligger ansvaret for de faglige vurderingene til HTIK. Ansvaret for eierstyring av disse selskapene ligger til HOP. Investeringer 12. For 2014 vedtas en investeringsramme på brutto 435,168 mill kr. Av dette utgjør selvfinansierende prosjekter 152,727 mill kr. Bevilgning til mindre investeringsprosjekter har tidligere år skjedd i form av pott, hvor endelig fordeling har vært foretatt av HET. I foreliggende budsjettdokument er endelig fordeling av pottene foretatt. Rådmannen gis fullmakt til omprioriteringer innenfor pottenes totalramme. Investeringsprosjektene er spesifisert i vedlegg 8 Budsjettskjema 2 B. Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden er som følger: Tall i 1000 kr Ordinære investeringer Selvfinansierende boliger (inkl. Gystadmyr psykiatriboliger) Selvfinansierende VAR Sum brutto investeringer For 2014 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 30 mill kr. Herav skal 15 mill kr øremerkes til fullfinansiering ved nåværende leietageres kjøp av kommunal utleiebolig. For perioden er det lagt opp til tilsvarende årlig utlån. 14. For 2014 vedtas opplåning inntil: Tall i 1000 kr 2014 Ordinære investeringer Selvfinansierende boliger (inkl. Gystadmyr psykiatriboliger) Selvfinansierende VAR Startlån Sum brutto investeringer Tilskudd Momskompensasjon Sum lånebehov investeringer Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år. 11

12 15. Det søkes om tilskudd til finansiering av investeringsprosjekter iht. vedlegg 8 Budsjettskjema 2 B. Jessheim, 28. oktober 2013 Tor Arne Gangsø Rådmann 12

13 1.2 Rådmannens generelle vurdering Året 2013 har vært preget av økonomisk uro, lav vekst, lave renter og høy arbeidsløshet i store deler av Europa og USA. Situasjonen synes imidlertid nå å ha stabilisert seg, og det er visse tegn til bedring i det europeiske og også amerikanske markedet. Norge er fortsatt i en særstilling, vi har fortsatt forholdsvis god vekst og liten arbeidsløshet. Dette kombinert med et meget lavt rentenivå og relativt sett høye lønnsoppgjør, gjør at norske forbrukere opplever økning i disponibel inntekt og også øker sin gjeld vesentlig. Det er med dette utgangspunktet usikkert hvor lenge det ekstremt lave rentenivået kan opprettholdes, og det er også usikkert hvilke utslag en kommende renteøkning vil gi. Finansmarkedet signaliserer uendret styringsrente i 2014, og deretter en gradvis og forsiktig økning utover i økonomiplanperioden. Den internasjonale lavkonjunkturen kan ikke sies å være over og dette gir på sikt betydelig usikkerhet for utviklingen også i norsk økonomi. Regjeringsskiftet i oktober 2013 innebærer sannsynlighet for at det vil komme endringer i statsbudsjettet for 2014 som ble lagt frem 14. oktober av den da sittende regjering. Rådmannen vil med dette varsle om at det kan bli aktuelt med endringer i kommunens budsjett/økonomiplan, avhengig av hvilke endringer som gjennomføres i det endelige statsbudsjettet for Rådmannens budsjettgrunnlag for budsjett 2014/økonomiplan bygger på følgende grunnforutsetninger: Forventet befolkningsvekst pr år i planperioden ca 2,3 % årlig Planlagte brutto årlige investeringer i 1000 kr 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Norges banks styringsrenter 3 mnd NIBOR 12 mnd NIBOR Husbanken, flytende Gj.snitt lånerente UK Forventet renteutvikling i økonomiplanperioden Forventet pris-/lønnsvekst og deflator 2014 Det forventes en befolkningstilvekst på 750 innbyggere pr år, noe som er betydelig lavere enn tidligere år. Videre har kommunen et fortsatt stort investeringsbehov, for å ivareta vekst og videreutvikling. Det forventes fortsatt lave renter i økonomiplanperioden, med en forsiktig og gradvis økning fra og med For 2014 er det forventet en lønnsvekst på 3,8 %, en prisvekst på 1,9 %, hvilket gir en deflator på 3,14. Ovenstående grunnforutsetninger gir med utgangspunkt i det fremlagte forslag til statsbudsjett følgende nøkkeltall for budsjett 2014/økonomiplan : 13

14 Forventet utvikling brutto driftsinntekter i øp-perioden Forventet utvikling i netto finansutgifter i øp-perioden Lånegjeld pr innbygger i økonomiplanperioden Utvikling total lånegjeld i økonomiplanperioden Ullensaker kommune vil i 2014 ha disponible driftsinntekter på mill kr. Av disse foreslås mill kr disponert til løpende driftsutgifter, mens netto finansutgifter utgjør 146,6 mill kr. Det foreslåtte budsjettgrunnlaget gjøres opp med et netto driftsresultat på 1,6 mill kr. Etter estimert avsetning til/bruk av selvkostfond gir dette kun rom for avsetning til disposisjonsfond på 1 mill kr. 14

15 2 Overordnede mål og rammer 2.1 Kommuneplanen : Visjon og overordnede mål Økonomiplan inngår i kommunens samlede plansystem som består av: Kommuneplanens langsiktige del Kommuneplan Kommunedelplaner på tema og areal Kommuneplanens kortsiktige del Økonomiplan Tema- og fagplaner Kommuneplanens langsiktige del Kommuneplanen, skal i henhold til plan- og bygningsloven, være en samlet plan for utviklingen av kommunen som lokalsamfunn. Planen består av en samfunnsdel, som er den strategiske delen, og en arealdel, som er den juridisk bindende planen. Kommunestyret vedtok samfunnsdelen i møte 16. juni 2008, jf sak 42/08, mens arealdelen ble vedtatt 2. mars Økonomiplanen fastsetter prioriterte innsatsområder for de neste 4 årene og budsjett for kommende år. I utarbeidelsen og behandlingen av økonomiplan skal det tas hensyn til de overordnede styringssignal som kommunen har vedtatt i den langsiktige delen av kommuneplanen. Kommuneplanen har følgende visjon: Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Kommuneplanen gir følgende overordnede målsetninger: Samfunn og areal Det skal utvikles bærekraftige bysamfunn og tettsteder Tydelig avgrensede og godt funksjonelle tettsteder med Jessheim som regionsenter Mangfoldig grønnstruktur innenfor tettstedene og rikt kulturlandskap utenfor Sterkt kollektivtilbud og trygg ferdsel på gang- og sykkelveger Lønnsomt næringsliv med allsidighet og kompetanse Tjenester Kommunen skal tilby innbyggerne velfungerende tjenester tilpasset befolkningen Tilhørighet, nettverk og identitet i en kommune i sterk endring og vekst Gode og forutsigbare tjenester Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon Målsetningene for fokusområdet Tjenester angir mål for kommunens tjenester og kommunen som organisasjon. Disse målene er satt som gjennomgående mål i styringskort for hele kommunen, se neste avsnitt. 2.2 Styringskort 2014 Forslag til styringskortet for 2014 er basert på vedtatt styringskort for På området Samfunn er det lagt inn resultatmål som er mer målbare enn tidligere. For områdene Brukere og Medarbeidere er resultatmålene uendret fra For området Økonomi er det gjort en endring vedrørende avsetning til disposisjonsfond. Dette punktet er endret til målsetting tilsvarende handlingsregel i «Strategidokument for langsiktig økonomisk bærekraft» vedtatt i kommunestyret i mars

16 Rådmannens forslag til styringskort for 2014 for kommunen samlet følger nedenunder, mens styringskort med spesifikke resultatmål innen brukere for enhetene følger i kapittel 4. Styringskort Ullensaker kommune Fokusområder Målsetting Resultatmål Samfunn Brukere Medarbeidere Tilhørighet, nettverk og identitet i en kommune i sterk endring og vekst. Gode og forutsigbare tjenester. Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom fortetting reduseres i kommuneplanperioden. Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av nasjonale myndigheter. Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn landsgjennomsnittet Kommunen skal dokumentere et positivt bidrag til å redusere CO2- utslipp til atmosfæren Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnitt Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Alle stillinger skal besettes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Sykefraværet reduseres fra foregående år Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetssystemet 10 % mindre ressursbruk til produksjon enn K gr.13. Akseptert 5 % Økonomi Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Ønsket mindreforbruk 0,5 %, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til 0,5 % Netto driftsresultat skal være 3-5 %. Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 2% av driftsinntektene inntil fondet utgjør 5% av brutto driftsinntekter. Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer. Resultatmål for Medarbeidere og Økonomi gjelder alle enhetene. 2.3 Befolkningsutviklingen og økonomiske konsekvenser Hovedflyplassen, stor innpendling, et aktivt næringsliv samt fortsatt høy utbyggingstakt for nye boliger, vil fortsatt gjøre Ullensaker kommune til en av Norges største vekstkommuner i tiden framover. Befolkningsveksten er en stor utfordring for kommunen som leverandør av tjenester, hvor blant annet økte utgifter til eldre, skole og barnehage vil være tunge utgiftsposter i budsjettet. Videre kan en vekstkommune få voksesmerter i form av økte sosiale utgifter til rusmisbruk, barnevern, sosialhjelp mv. Befolkningen er heller ikke så homogen som før, noe som også gir utfordringer. 16

17 Forventet aldersfordelt befolkningsprognose pr Aldersfordeling år år år år Sum grunnskole år år år år og eldre Totalt Befolkningsprognosen som er lagt til grunn i økonomiplanen er basert på SSBs prognose for middels vekst (MMMM). Prognosen er nedjustert med utgangspunkt i konstatert utvikling pr samt forventet utvikling av boligbygging i planperioden. Nedjusteringen underbygges også med tall fra SSB, jfr diagram nedenfor, som viser en nedadgående trend på innflytting pr 1000 innbyggere og en oppadgående trend på utflytting pr 1000 innbyggere. Prognosen viser en årlig total vekst på 750 innbyggere (2-2,5 %), som innebærer en fortsatt høy vekst i planperioden, men lavere enn for tidligere perioder. Veksten for grunnskolen i 2014 gir en elevvekst på 106, mens veksten i antall barnehagebarn ut fra prognosen forventes å bli 57 barn. I løpet av planperioden forventes elevveksten å være på anslagsvis 422 elever. Prognosen viser at det vil bli 81 flere eldre over 80 år i planperioden. Ullensakers befolkning vil i planperioden øke med anslagsvis 3000 innbyggere. 2.4 Analyse av kommunens økonomiske posisjon Rådmannen har i budsjettgrunnlaget innarbeidet en analyse av makroforhold som påvirker kommunens skatteinntekter, jfr vedlegg 2. Videre er det innarbeidet enkelte nøkkeltall knyttet til kommunens økonomiske status og forventet framtidige utvikling, jfr vedlegg 3. Ullensaker har en utfordrende økonomisk situasjon ved inngangen til planperioden Sentrale finansielle nøkkeltall (KOSTRA) viser at kommunen over en lengre periode har hatt lave frie inntekter pr innbygger, høy lånegjeld, høye finansutgifter, en effektiv tjenesteproduksjon og begrensede fondsmidler. Ullensaker er som vertskommune for flyplassen og en av de kommunene i landet som vokser mest, konjunkturutsatt. Endringer i sysselsetting, rentenivå og lønnsvekst påvirker kommunens skatteinntekter i stor grad. Kommunen har en ung befolkning med høye boliglån. 17

18 Kommunens skatteinntekter pr innbygger har over lang tid vært synkende sett i forhold til landsgjennomsnittet. Kommunens netto lånegjeld utgjør pr % av driftsinntektene, mot 65 % for KOSTRA kommunegruppe 13 (Kgr 13). For planperioden vil lånegjeld i prosent av driftsinntektene øke ytterligere. En eventuell økning i rentenivå vil gi både lavere skatteinntekter og høyere finanskostnader. Kommunen har videre begrensede fondsmidler, selv om prognose pr gir et disposisjonsfond på ca 42 mill.kr. Fondet dekker ikke opparbeidet og balanseført premieavvik på kommunens pensjonsordninger, som ved utgangen av 2013 vil øke til anslagsvis 100 mill kr. Premieavviket vil i tillegg øke vesentlig i I statsbudsjettet for 2014 er det lagt opp til at amortiseringstid på nye premieavvik skal gjennomføres på 5 eller 7 år. Eldre premieavvik skal amortiseres på 15 resp 10 år, avhengig av hvilket år det er opparbeidet. Forkortet nedbetalingstid vil øke kostnadsnivået på pensjon betydelig i kommende år. Rådmannen ønsker å møte denne økningen i pensjonskostnader ved å gjøre avsetning til eget fond til dekning av amortisering av premieavvik. Ved salderingen av dette budsjettgrunnlaget har rådmannen kun funnet rom for å budsjettere med en avsetning til disposisjonsfond på 1 mill kr. Bakgrunnen for den lave fondsavsetningen er det svært høye investeringsnivået som skal realiseres, en betydelig økning i driftsutgifter grunnet at nye ferdigstilte anlegg nå settes i drift, samt nødvendig vekstkompensasjon til barnehager, skoler mv. som i utgangspunktet har trange budsjettrammer. Det legges opp til en viss opptrapping av avsetningen til fond i resten av perioden, men rådmannen konstaterer at det vil være vanskelig å nå målet i gjeldende styringskort på en årlig avsetning på minimum 2 % av driftsinntektene, inntil fondet utgjør 5 % av brutto driftsinntekter. 18

19 3 Driftsbudsjett og investeringer Driftsbudsjett Tall i mill kr R 2012 JB 2013 OB 2013 RB 2014 RB 2015 RB 2016 RB 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Aktivitetstilpasning Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne fin.trans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -49 Driftsbudsjettet presenteres i tre forskriftsrapporter, Økonomisk oversikt som viser samlet budsjett, Budsjettskjema 1A som viser ansvar 93 skatt, rammetilskudd og finans samt Budsjettskjema 1B som viser enhetenes rammer. Alle tabellene ligger som vedlegg 4, 5 og 6. Ovenstående tabell er en forenklet utgave av Økonomisk oversikt i hele mill kr. 19

20 Driftsbudsjettet for 2014 er framskrevet med en prisvekst på 1,9 %, lønnsvekst på 3,8 % og deflator på 3,14 %. Deflator i forslaget til statsbudsjett er på 3 %, med en forventet lønnsvekst på 3,5 % og prisstigning på ca 2,1 %. Kompensasjon for pris- og lønnsvekst utgjør netto 39,7 mill kr. Det er benyttet kr for planperioden Årene er framskrevet med forventet befolkningsvekst. For 2014 utgjør de frie inntektene 76,8 % av samlede driftsinntekter på 2 mrd kroner. Av totale driftsinntekter benyttes 92,5 % til enhetenes tjenesteproduksjon, 1,85 mrd kr, mens netto finanskostnader utgjør 7,3 %. Kalkulatoriske renter og avskrivinger fra VAR samt rentekompensasjon fra Husbanken dekker inn 1,7 % av dette, jf vedlegg 5. Netto driftsresultat for 2014 er etter dette beregnet til 1,6 mill kr. Netto driftsresultat bør være på minst 3 % av driftsinntektene for å ha en buffer til å møte svingninger i økonomien og til å finansiere investeringer. Sum driftsinntekter øker med 29 mill kr fra opprinnelig budsjett Økningen er betydelig lavere enn tidligere år men skyldes at momskompensasjonen fra investeringer ikke lenger føres over driftsregnskapet, men føres direkte i investeringsregnskapet. Den økonomiske situasjonen anses å være utfordrende. Rådmannen har i budsjett og økonomiplan som for økonomiplan , ønsket å styrke kommunens reserver, men har kun funnet rom for avsetning med 1 mill kr. Dette etter bruk av engangsmidler i 2014 på 3,55 mill kr. Rådmannen betrakter budsjettet som stramt, og det er i hovedsak kompensert for forventet kostnadsøkning som følge av befolkningsvekst, men i kombinasjon med effektivitetskrav. Enhetenes rammer anses som realistiske. Det er lagt vekt på at kortsiktige tiltak skal understøtte ønsket om langsiktig utvikling. Investeringsnivået for 2014 og planperioden er ikke økonomisk bærekraftig. Av et investeringsnivå på 435 mill kr for 2014 er imidlertid store deler bundet opp i allerede vedtatte og/eller igangsatte prosjekter fra kommunestyret, jf kap investeringsforslag. Lånegjelden øker fra 2,6 mrd kr ved inngangen til planperioden til 3,6 mrd kr ved utgangen, hvorav gjeld knyttet til VAR, selvfinansierende boliger og startlån utgjør 1,2 mrd kr. Rådmannen legger til grunn som en langsiktig strategi at netto driftsresultat skal være på 3 %, dette i samsvar med anbefalinger fra fylkesmannen og styringskortet til kommunen. Ullensaker har en utfordrende økonomisk situasjon, har som vekstkommune lave frie inntekter, men har samtidig kravene om økt tjenestetilbud gjennom den store veksten i befolkningen. I denne situasjonen er det utfordrende å oppnå 3 % netto driftsresultat. Kostnader som følge av vekst for perioden er grovt framskrevet i forhold til forventet befolkningsøkning innenfor sektorene skole- og barnehage, helse og omsorg og eiendom og teknisk. Anvendt metode for framskriving av vekst viser kostnadsveksten i samsvar med befolkningsveksten, mens virkelige kostnader vil være delt mellom kompensasjon for vekst i takt med befolkningsveksten, f eks elevvekst og vekst innen barnehage, mens andre kostnader vil være mer sprangvise, f eks ved at nye kommunale anlegg tas i bruk. Økte driftskostnader ved ny bygningsmasse er beregnet i samsvar med investeringsplanen og bransjestandard, men rådmannen har for 2014 ikke funnet rom for å kompensere fullt ut for denne kostnadsøkningen. Innmeldt merbehov fra enhetene for 2014-budsjettet er på samlet 140,8 mill kr (inkl Kirkelig fellesråd ca 1,1 mill kr) hvorav videreføring av eksisterende drift og vekst utgjør 85,1 mill kr og kvalitetsforbedrende tiltak utgjør 55,7 mill kr. Dette er noe reduksjon fra 2013-budsjettet hvor samlet merbehov utgjorde 186,2 mill kr. Det høye merbehovet er et uttrykk for at 20

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettforslag for Ullensaker kommune.

Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettforslag for Ullensaker kommune. Budsjettforslag Ullensaker FrP, Ullensaker Høyre, Ullensaker Venstre og Ullensaker KrF Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettforslag for Ullensaker kommune. Årsbudsjett 2015

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Ullensaker kommune Budsjett 2013 / Økonomiplan

Ullensaker kommune Budsjett 2013 / Økonomiplan Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 4 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 4 1.2 Rådmannens generelle vurdering... 6 2 Overordnede mål og rammer... 8 2.1 Kommuneplanen 2008-2020:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune. Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune. Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Forslag til budsjett fra Fremskrittspartiet, Høyre og KrF

Forslag til budsjett fra Fremskrittspartiet, Høyre og KrF Forslag til budsjett fra Fremskrittspartiet, Høyre og KrF Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag fra de samarbeidende partiene i Ullensaker. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

K2 Hurdal Ullensaker

K2 Hurdal Ullensaker K2 NOTAT TIL FORHANDLINGSUTVALGET HURDAL/ULLENSAKER VURDERING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED EVENTUELL SAMMENSLÅING Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELT... 2 3 FRIE INNTEKTER... 2 4 UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer