Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?"

Transkript

1 INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men etter hvert syns jeg det var en bedre og bedre ide. Det er kanskje på tide å se litt nærmere på det samarbeidet som har foregått mellom kommunale arkivinstitusjoner i Norge. Hva har vi gjort, hvordan har vi gjort det og hvorfor har vi samarbeidet vil være sentrale spørsmål i dette foredraget. Jeg kommer ikke til å gi en total oversikt over alle mulige samarbeidstiltak som er gjennomført i kommunal arkivsektor de siste 20 årene eller alle typer samarbeid som kommunale arkivinstitusjoner har vært involvert i. Jeg skal gå inn på samarbeidet mellom de kommunale arkivinstitusjonene som helhet, og vise hvordan vi har skapt et solid nettverk som er godt egnet til å fange opp og sette både faglige, organisatoriske og arkivpolitiske problemstillinger på dagsorden. Men først; hvem er det som samarbeider? Hvem er vi? Hva er en kommunal arkivinstitusjon? I følge Arkivhåndboken for offentlig forvaltning 1 er en arkivinstitusjon det samme som et arkivdepot, dvs. en institusjon eller organisasjon hvor bevaringsverdig arkivmateriale oppbevares permanent. Det virker som om denne definisjonen ikke er helt forenelig med hva vi i kommunale sektor oppfatter som en arkivinstitusjon. Må virkelig en organisasjon være et arkivdepot for å kunne kalle seg arkivinstitusjon? Og - er det slik at arkivinstitusjoner ikke arbeider med problemstillinger knyttet til arkivdanning? 2 Var ikke de interkommunale arkivene 1 Fonnes, Ivar: Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, Kommuneforlaget 2009, s Osen, Wenche Risdal: IKAene mellom barken og veden. Rapport fra fagseminaret Samarbeid mellom statsarkivene og IKA-ene, Kristiansand 2004, s. 11 1

2 arkivinstitusjoner før de ble depoter? Hva med IKAer som enda ikke er blitt arkivdepot, er ikke de arkivinstitusjoner? Definisjonen er tydeligvis altfor snever og fanger ikke opp institusjonsutviklingen i kommunal arkivsektor. I følge bokmålsordboka betyr begrepet institusjon det samme som en organisasjon, og kommer av det latinske ordet instituere som betyr oppstille, innrette, stifte eller få i stand. En kommunal arkivinstitusjon vil da rett og slett være en kommunal organisasjon som er opprettet for å arbeide med arkiv. Bjørn Bering har også påpekt i sitt foredrag Arkivinstitusjoner i endring at definisjonen som legger vekt på at en arkivinstitusjon er en organisasjon som bevarer arkiv og gjør disse tilgjengelige for brukere, er å betrakte som en minimumsdefinisjon. Arkivinstitusjoner har også andre funksjoner og oppgaver. Det viktigste er ikke om man har depottjenester på permanent basis, men at man utgjør en selvstendig organisasjon som arbeider systematisk med bevaring og tilgjengeliggjøring av kommunalt arkivmateriale. For å kunne kalle seg en kommunal arkivinstitusjon må man kunne sies å være en egen organisatorisk enhet med egen ledelse, eget arkivfaglig personale og eget budsjett. Man må ha produksjon av arkivtjenester som hovedformål, og hovedfokuset må være på kommunalt arkivmateriale. En kommunal arkivinstitusjon må naturlig nok også være eid av en eller flere kommuner. Begrepet kommunal arkivinstitusjon vil da dekke de fleste byarkiv, fylkesarkiv og interkommunale arkiv. Med dette som utgangspunkt har jeg har klart å telle til sammen 21 kommunale arkivinstitusjoner i Norge. Av disse er det 9 som er rene interkommunale arkiv, 6 er byarkiv og 6 er fylkesarkiv. Av fylkesarkivene har 4 en kommunearkivordning. De fleste KAI er blitt etablert fra midten av 1970-tallet og fram til i dag. De kommunale arkivinstitusjonene utgjør ikke en egen etat slik som det statlige Arkivverket. Vi er alle enkeltstående institusjoner, men med et utstrakt faglig samarbeid på flere 3 Bering, Bjørn: Arkivinstitusjoner i endring Upublisert foredrag, Oslo

3 områder. Vi har hatt og har stadig mye kontakt, og stor utveksling av kompetanse gjennom faglige nettverk og forskjellige samarbeidsprosjekter. Det som karakteriserer institusjonene i kommunal sektor er at vi arbeider mye med arkivdanning i tillegg til å fungere som arkivdepot, og har en nærhet til arkivskaperne som er nyttig for både bevaringsarbeidet og for arbeidet med å gi råd, veilede og lære opp forvaltningsarkivarene og andre kommuneansatte. I følgje Gudmund Valderhaug har det kommunale institusjonsmiljøet i løpet av dei siste 20 åra utvikla seg til ei dynamisk kraft i arkivlandskapet når det utvikling av nye arbeidsområder og tjenester og representerer i dag nær halvparten av dei arkivfaglige ansatte i arkivinstitusjonene. 4 Det har vært en stor vekst, men i følge arkivstatistikken for , som er utarbeidet av ABM-utvikling, har vi helt ikke nådd igjen Arkivverket i størrelsen på arkivbestand og antall ansatte. I 2008 var det 185 fast ansatte i de 23 kommunale arkivinstitusjonene som har rapportert, og 236 ansatte i det statlige Arkivverket. Vi oppbevarer hyllemeter arkivmateriale og de oppbevarer hyllemeter. Tar vi i betraktning det enorme avleveringsetterslepet som finnes i kommunal sektor - det skal avleveres store mengder papirmateriale fram til rundt og det faktum at mange IKAer relativt nylig er blitt arkivdepoter vil nok dette bildet forandre seg mye i løpet av de neste 5 til 10 årene. Hva er samarbeid? Hva betyr det å samarbeide? I følge bokmålsordboka betyr samarbeid det å arbeide i fellesskap. Går vi til synonymordboka dukker ord som kompaniskap, kooperasjon, teamwork, samspill og samvirke opp. 4 Valderhaug, Gudmund: Kommentar i Tidsskriftet Arkiv, 3. mai ABM-skrift 57: Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008, Oslo

4 Samarbeid er en veldig vanlig i kommunal sektor generelt. Kommunene samarbeider seg imellom enkeltvis, de samarbeider mer og mer interkommunalt og de samarbeider internasjonalt. Kommunene har lange tradisjoner for samarbeid, og slik inngår vi som kommunale institusjoner på et vis i en allerede etablert samarbeidskultur. Kommunenes interesseorganisasjon KS oppfordrer både kommuner, kommunale institusjoner, bedrifter og selskaper til å samarbeide for å yte bedre tjenester og bygge kompetanse. Jeg tror samarbeidet i KAI-miljøet er ganske unikt når det gjelder samarbeid, og det kommer av at arkivlandskapet utenfor Arkivverket i Norge er unikt. Byarkiver og mindre kommunearkiver finnes i mange land, men interkommunale arkiv er en sjeldenhet. Jeg kjenner ikke til at andre kulturinstitusjoner i Norge har en lignende type samarbeid. Eller at det finnes noen lignende samarbeidsordninger mellom kommunearkiv i andre land, i hvert fall ikke av et slikt omfang og varighet som i vårt miljø. Det vanligste er å kanalisere slikt inn i felles fag- eller profesjonsorganisasjon. Det skal visstnok finnes en type kommunearkivsamarbeid på Island. Det er der vanlig å organisere arkivfunksjonen i interkommunale løsninger. Dette gjelder både for depot og den daglige arkivtjenesten. Til sammen var det i slike arkivinstitusjoner på Island, og det er en viss grad av samarbeid dem imellom, men ikke noe organisert og formalisert. Under et besøk der i 2006 ble det utrykt ønske om et tettere faglig samarbeid på kommunenivå overfor de norske gjestene. 6 Men hva er det så vi faktisk har gjort og gjør som er så spesielt? HVORDAN OG OM HVA SAMARBEIDER VI? Det kommunale arkivmiljøet har samarbeidet mye og lenge. Vi har både hatt organisert faglig samarbeid i form av konkrete prosjekter, og mer spontant samarbeid i form av uformell kontakt og nettverksbygging på konferanser, seminarer og møter. Vi har i tillegg 6 Gjelsten, Karin: På besøk hos nære slektninger. På studietur til Borgarskjalafsafn, Reykjavíkur (Reykjavik byarkiv), upublisert rapport fra studietur til Island, Bergen

5 hatt et fagpolitisk samarbeid gjennom Ledermøtet for KAI og gjennom LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv). Kort oppsummert kan vi si at samarbeidet hovedsakelig har dreid seg om kompetanse- og nettverksbygging, og om å finne felles løsninger på krevende og /eller utfordrende arbeidsoppgaver. Jeg skal først gå gjennom de 3 tiltakene som jeg mener har vært de mest sentrale, og så kort nevne ytterligere 6 for å gi et bilde av hva, hvordan og hvorfor vi har samarbeidet. Det første og viktigste er det samarbeidstiltaket deltar vi på i dag nemlig den såkalte 1) KAI-konferansen (aka IKA-konferansen eller kommunearkivseminaret) Denne konferansen vi er på en noe helt unikt. Konferansen har vært en årlig happening i rundt 20 år. Til tross for at arrangementet går på rundgang har det aldri vært snakk om å avlyse eller utsette konferansen på grunn av manglende interesse eller deltakelse. IKA-seminaret eller kommunearkivseminaret, som vi kalte det tidligere, hevdes å ha røtter tilbake helt til 1987, da noen IKAer på Vestlandet møttes og diskuterte faglige problemstillinger 7. Det ble et fast årlig arrangement fra og med 1990 da det fant sted et IKAseminar på Sola. Vi har altså et slags 20 års - jubileum i år. For meg personlig var det første seminaret jeg var på Kongsberg i 1992 veldig spesielt. Det var det ene av 2 samlinger finansiert av Riksarkivaren, også byarkivene ble invitert, og der var et omfattende program. Vi fikk en innføring i grunnleggende arkivistikk og arkivterminologi, kommunal administrasjonshistorie, kommunale proveniensspørsmål, hva som finnes i eldre kommunearkiv, ordning og registrering av eldre arkiv, krav til arkivlokaler, kommunal arkivorganisering, post- og dokumentbehandling, edb og arkiv, kassasjon i kommunale arkiv, kommunale arkivnøkler, konsesjonspliktige personregistre og arkivplanlegging. Disse to samlingene dannet grunnlag for den jobben jeg skulle i gang med, 7 Nysæter, Egil: Interkommunale arkiv bakgrunn, framvekst og status. Arkivråd nr. 2/1995, s. 14 5

6 og var utrulig viktig for det tilbudet min institusjon kunne gi kommunene våre den første tiden. Uten dette hadde vi rett og slett gjort en mye dårligere jobb. Det er hovedsakelig ansatte i KAI som er deltakere på KAI-konferansen. Arkivorganisasjoner som LLP, Norsk Arkivråd og KAF har også pleide å være representert, og som regel er det noen deltakere fra Arkivverket. De er imidlertid blitt færre og færre etter som det ble flere KAI som har dekket de fleste statsarkivdistriktene. Arrangementet har vokst jevnt fra år til år i takt med institusjonsveksten. For eksempel var det 26 deltakere i Hermansverk i 1993, 42 i Tromsø i 1996, 55 i Grimstad i 1999, 65 i Balestrand i 2004, 96 på Kongsberg i 2007 og 102 i Stavanger i En jevn vekst fra rundt 20 til rundt 100 deltakere. I Trondheim i 2006 var siste gang alt foregikk i plenum. Det var 75 deltakere og vanskelig å holde spørsmålsrunder og debatt i gang. I 2007, på Kongsberg, begynte man dagens ordning med å ha parallellsesjoner. Som regel hentes det flest foredragsholdere fra egne rekker, men det hender at noen andre også får snakke. For eksempel har flere kommunale ledere, historikere eller andre forskere, ansatte i Arkivverket og representanter for forskjellige organisasjoner holdt innlegg. I år er det flere eksterne foredragsholdere enn noen gang. Noe jeg oppfatter som udelt positivt. Programmet var tidligere svært preget av problemstillinger knyttet til hvordan man håndterer ulike arbeidsoppgaver. Hvordan gjør vi det? Vi hatt mindre fokus på teoretiske problemstillinger, på arkivene som samfunnsinstitusjoner og på hvorfor. Dette er i ferd med å endre seg noe. På de tidligste konferansene gikk det faglige programmet over 3 dager med ett forskjellig emne for hver av de tre dagene, og ledermøtet var en del av programmet. En fast møtedag for forskjellige samarbeidsprosjekt ble innført i Ålesund i 2002 (ledermøtet, møte i Arkheion og møte i LLPs kommunale seksjon), og det faglige programmet ble etter dette på 2 dager. 6

7 Konferansen går på rundgang, men ingen tvinges til å ta på seg arrangementet hvis de ikke har lyst. Hvor seminaret skal arrangeres ble opprinnelig bestemt på det såkalte ledermøtet, men fra og med 2006 er dette blitt gjort i samarbeid med LLPs kommunale seksjon. Jeg tror KAI-konferansen har vært og er vårt viktigste samarbeidstiltak fordi det bidrar til å skape et miljø et fellesskap der vi kan konsentrere oss om spørsmål og problemstillinger som er særegent for vår sektor med god avstand til våre oppdragsgivere og arkivmyndighetene. Deltakelsen utvider både vår faglige og kulturelle kompetanse. Folkemusikken vi fikk oppleve på Kongsberg i 2007, er noe av det mest eksotiske jeg har hørt. Siderdrikkingen i Leikanger i 1993 var heller ikke verst! Det er særlig viktig å delta på denne konferansen når man er ny i kommunearkivmiljøet. Det har en veldig oppdraende effekt, særlig på oss som begynte våre arkivkarrierer i det statlige Arkivverket og ble lært opp der. Det tar litt tid før man blir kjent med den kommunale synsvinkel. Man blir kjent, og knytter kontakter, som senere kan bli samarbeidspartnere eller bare blir ølkompiser. Like verdifullt begge deler. Under KAI-konferansen arrangeres det også alltid et ledermøte der en representant for hver arkivinstitusjon inviteres til å delta. 2) Ledermøtet for KAI Ledermøtet for KAI ble arrangert første gang på Kongsberg høsten 1992, og kan etter det sies å være etablert som vårt øverste samarbeidsorgan selv om det har en uformell karakter. Ledermøtets form og innhold har vært mye diskutert, blant annet gjennomførte Bjørn Bering og undertegnete en utredning om framtidig organisering av KAI-samarbeidet på oppdrag fra ledermøtet i Det var stor enighet om konklusjonen som var å søke nærmere samarbeid med LLP. LLP opprettet en egen kommunal seksjon i 2001, og har siden hatt ansvaret for å organisere flere av samarbeidsprosjektene våre. 7

8 En sak om framtidig organisering av ledermøtene på KAI-konferansen ble lagt fram av Gudmund Valderhaug i Det ble enighet om at ledermøtet skal bestå i sin uformelle form og åpenhet. Ledermøtet kan ikke binde noen til en avgjørelse de ikke er enige i eller ikke har vært med på å behandle, men en samstemmig uttalelse fra ledermøtet vil være en formell uttalelse fra alle de institusjonene som deltok på møtet og vil ha tyngde. Lederen for den institusjonen som arrangerer KAI-konferansen kaller inn til møtet, og har ansvar for å sette opp saksliste og sørge for at saker blir forberedt av noen. Det er fritt fram for alle ledere å fremme saker. Mange viktige saker som krever felles holdning er blitt tatt opp på ledermøtet, og mange av de organiserte samarbeidsprosjektene er blitt diskutert og har tatt sine første steg her. Det tredje samarbeidet jeg skal nevne er ikke et tiltak, men mer å betrakte som et fenomen. I mangel av noe bedre navn har jeg kalt det 3) Nettverk for informasjons- og kompetanseutveksling Dette er et samarbeid som også er helt uformelt. Det dreier seg om den kontakt vi har med andre i KAI i det daglige ved utveksling av informasjon, råd og veiledning per telefon, e-post o.a. Det har hele tiden funnet sted en stadig utveksling av foredragsholdere til kurs og opplæringstiltak for kommuneansatte og for institusjonene. Vi spør ofte hverandre, og særlig ansatte med spisskompetanse er ettertraktete som kurs- og foredragsholdere. I det kommunale arkivmiljøet har vi alltid hatt en veldig positiv delingskultur som innebærer at vi deler og utveksler dokumenter som strategiplaner, reglementer, kursopplegg og foredragsnotater. Vi låner fra hverandre og deler med hverandre. Jeg har aldri opplevd å få avslag når jeg har etterspurt noe, for eksempel en foredragstekst eller et strategidokument, og har heller aldri sagt nei til noen. Personlig opplever jeg det som positivt når mine formuleringer dukker opp i andres tekst. Når det gjelder artikler og foredrag syns jeg 8

9 imidlertid vi kunne bli flinkere å henvise til opphavskvinne eller -mann når det gjelder tanker og formuleringer. Dette blir ikke alltid gjort. 4) Arkheion Samarbeidet om Arkheion, som er et medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i landet, begynte i Det var da 4 KAI med. I dag er vi 17 medeiere i samarbeidet. Bladet tar sikte på å være et fagtidsskrift for den kommunale arkivsektor. I begynnelsen gikk redaktøransvaret på omgang, men etter hvert ble Steinar Marvik fast redaktør i 6 år fra 2002 og til I dag deler Bård Raustøl fra IKA Vest-Agder og Inge Manfred Bjørlin fra Aust- Agder kulturhistoriske senter på oppgaven. Opprinnelig deltok 1 person fra hver institusjon i redaksjonen, men i 2009 ble dette endret. Med 17 deltakere ble møtene lange og lite konstruktive. Arkheion har nå en redaksjon på 5 personer som er valgt på det årlige eiermøtet. De KAI som er med deler likt på utgiftene og bidrar alle med artikler og stoff til bladet. 5) Elektronisk arkivplan Initiativet til et konkret prosjekt for utarbeidelse av et elektronisk system for utarbeidelse av arkivplan kom fra IKA Møre og Romsdal i 2002, men tanker og ideer omkring et nettbasert arkivplansystem var blitt tatt opp av IKA Hordaland og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane på KAI-konferansen i Bodø i kommunale arkivinstitusjoner (KAI) investerte i prosjektet både økonomisk (kr ,- per institusjon), og ved å tilføre arkivkompetanse. Datafirmaet Nexus Group AS tilførte, og eier teknologien i Arkivplan.no. Prosjektet fikk også støtte fra ABM-utvikling, noe som ga et utviklingsbudsjett på over kr. 9

10 Prosjektet ble organisert med ei referansegruppe, der alle institusjonene var representert og ei utviklingsgruppe med bestående av 7 personer. Prosjektleder var Arnt Ola Fidjestøl, leder for IKA Møre og Romsdal. Systemet sto ferdig til bruk i 2004, og 19 kommunale arkivinstitusjoner eier i dag innholdet i Arkivplan.no sammen. Tjenesten leveres i dag gjennom av et eget selskap som heter arkivplan.no as. Det arrangeres et årlig eiermøte under KAI-konferansen der alle avgjørelser om videreutvikling og andre spørsmål blir tatt. 6) earkivsamarbeidet Ideen om et samarbeidsprosjekt som senere ble til det såkalte earkivsamarbeidet, ble fremmet Jan Tore Helle på KAI-konferansen i Bodø i Han representerte da IKA Møre og Romsdal, i dag er han ansatt i Bergen byarkiv. Bakgrunnen for prosjektet var at kommuner og fylkeskommuner som offentlige organ er underlagt et felles reglement om avlevering av elektronisk informasjon til arkivdepot. Målsetningen for earkivsamarbeidet var å utveksle arkivfaglig og teknisk kompetanse for å tilrettelegge og effektivisere bevaringsarbeidet på tvers av kommune- og fylkesgrenser. earkivsamarbeidet ble etablert i 2004 og var et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom 21 kommunale arkivinstitusjoner, LLP, Riksarkivet og ABM-utvikling. Samarbeidsprosjektet ble organisert gjennom LLP, ble avsluttet i 2006 og resulterte i egne nettsider for samarbeidet der en samlet erfaringer, dokumentasjon og annet fagstoff. Det resulterte også ikke minst i rapporten Minnehåndtering. Metode for digital langtidslagring i kommunal sektor, som ble publisert av ABM-utvikling som ABM-skrift #43 i Det ble også utviklet et tilleggsprosjekt kalt OpenARMS-prosjektet som arbeidet med en løsning for forvaltning av elektronisk arkivert informasjon, herunder tilgjengeliggjøring, styring og kvalitetssikring av elektroniske arkiver. Dette prosjektet er ikke ferdigstilt. 10

11 7) Nettverk for rettighetsdokumentasjon IKA Kongsberg tok initiativ til nettverket, som ble etablert under et møte i forbindelse med KAI-konferansen i Bergen i Prosjektet hadde som utgangspunkt å få etablert et samarbeid mellom KAI om behandling av rettighetsdokumentasjon. Prosjektgruppa besto av 6 personer og ble ledet av June Wahl fra IKA Kongsberg. Prosjektet mottok kr ,- i støtte fra ABM-utvikling. Det ble opprettet en faggruppe, et nettsted for samarbeidet og det ble arrangert et fagseminar for institusjonene som deltok, i alt 19 KAI. Etter at oppstartsfasen var over overtok de 19 KAI som var med de årlige utgiftene til å drifte dette nettstedet. Aktiviteten i nettverket ble etter hvert ganske liten, og det ble stilt spørsmålstegn ved det behovet. Nettverket ble vedtatt lagt på is av ledermøtet i 2009 på grunn av laber aktivitet og interesser fra deltakende institusjoner, men nettstedet er foreløpig opprettholdt. Til slutt vil jeg nevne tre prosjekter som er av relativt ny dato. 8) Nettpublisering av digitaliserte møtebøker Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har tatt initiativ til prosjektet "Møtebøker på nett". Målsetningen var at det i løpet av 2009 skulle det etableres en landsdekkende formidlingstjeneste for kommunale og fylkeskommunale møtebøker på internett. ABMutvikling ga kr kroner til prosjektet i 2009, og 12 KAI er med som partnere. Prosjektet har inngått en utviklingsavtale med ASTA, og den nødvendige funksjonalitet skal integreres i en kommende masseregistrerings- og digitaliseringsmodul i ASTA. Det vil da bli mulig å digitalisere og publisere kommunale møtebøker med saksregistre gjennom ASTA og Arkivportalen. Dette er en viktig formidlingstjeneste og en videreutvikling av et eksisterende tilbud hos Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. 11

12 9) KDRS KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter) ble stiftet i mai i år som et samvirkeforetak. Foreløpig består samarbeidet av 5 KAI, men flere har gjort vedtak om å slutte seg til samarbeidet fra og med 2011 og Opprettelsen er resultatet av en lang prosess, flere utredninger og mange møter fra 2006 og fram til i dag. KDRS skal kort fortalt gi de KAI som kjøper seg inn i samvirket støtte til å kunne drive depot for elektronisk arkiv i tråd med gjeldende regelverk. Senteret skal håndtere oppgaver som den enkelte KAI ikke klarer alene, og skal drive utviklingsarbeid. 10) Prosjekt for arkivbeskrivelser, standardisering og registreringsprinsipper Initiativet til dette prosjektet ble tatt på KAI-konferansen i Kirkenes i I februar 2010 ble det kalt inn til et arbeidsseminar på Kongsberg med temaet Kommunale depotarkiver om standardisering, begreper og brukertilgang, og 12 KAI deltok. Seminaret på Kongsberg konkluderte med å sette ned ei forprosjektgruppe som skulle utarbeide et mandat for et prosjekt for arkivbeskrivelser, standardisering og registreringsprinsipper, med bakgrunn i samtalene på seminaret. Forprosjektgruppen besto av 5 personer og ble ledet av Inge Manfred Bjørlin (AAks). I tillegg til å utarbeide forslag til mandat for en prosjektgruppe utførte også forprosjektgruppen en kartlegging blant KAI angående eksisterende arkivskaper- og arkivbeskrivelser og bruk av kategorier i ASTA. Denne kartleggingen var grunnlagsdokument for prosjektgruppen i oppstarten av deres arbeid. Resultatet av gruppas arbeid ble lagt fram for ledermøtet i går, og det ble vedtatt å sette i gang et prosjekt i samsvar med forslaget til mandat. Alle KAI som var representert var villige til å bidra med personale og økonomiske ressurser, men det vil også bli søkt prosjektmidler fra ABM-utvikling. 12

13 De forannevnte tiltak er samarbeidsprosjekter som alle har hatt som mål å involvere alle KAI så langt som det er interesse for det. Flere avprosjektene har begynt i det små med noen få institusjoner, og så har flere kommet med etter hvert. Et annet viktig samarbeid er samarbeidet om utvikling og drift av registrerings- og katalogiseringssystemet ASTA som har foregått i regi av LLP og i samarbeid med Riksarkivet. LLP er en viktig organisasjon for det kommunale arkivmiljøet, men er strengt tatt ikke et samarbeidsprosjekt bare oss i mellom. LLP har også medlemmer som er kommuner, museer og private virksomheter, og har også som formål å arbeide for privatarkivfeltet. HVORFOR SAMARBEIDER VI? Hvorfor samarbeider vi så mye? Står det i noen utredninger eller stortingsmeldinger at vi skal gjøre det? Forventer norske arkivmyndighetene at vi gjør det? Må vel bare svare nei på begge disse spørsmålene. Jeg har imidlertid et bestemt inntrykk av at våre oppdragsgivere, kommunene, syns det er naturlig og forventer det. Jeg tror hovedårsaken til det utstrakte samarbeidet ligger i det faktum at vi opprinnelig var få og små institusjoner. Det var fornuftig og ressursbesparende å samarbeide om ting vi var nødt til å gjøre uansett. Dessuten er KAI-miljøet et ungt, idérikt og vitalt miljø som er interessert i å lære av andre. En annen årsak til at vi har fortsatt med stadig nye samarbeidsprosjekter er at vi faktisk får det til. Vi klarer å samarbeide. Noe av grunnen til at vi får det til ligger antakelig at vi utgjør det nyere organisasjonsteori kaller et ekte nettverk. I ekte nettverk finnes det ingen struktur fordi alle har like stor anledning til å ha kontakt og en åpen relasjon til de andre deltakerne. 13

14 Den organisatoriske motpolen til dette er de strukturelle nettverk som er hierarkiske. 8 Vår styrke er at vi har en ikke-hierarkisk samarbeidsform, og at alle som deltar har en stemme. Det er mitt inntrykk er at samarbeidet har vært preget av stor grad av tillit og respekt, med få åpne interessemotsetninger og konflikter. En tredje årsak ligger i behovet for å bli synliggjort som viktige og sentrale samfunnsinstitusjoner. KAI-miljøet at preget av stor entusiasme på kommunearkivenes vegne, og de fleste av oss er overbevist om at Norge trenger våre synspunkter. At våre erfaringer med kommunale arkiv, organisasjoner og arbeidsmåter er viktig for utformingen av nasjonal politikk. Vi er en stor og voksende sektor som trenger å bli hørt og sett. Vi må synliggjøre de enorme oppgavene det er å ta vare på, tilgjengeliggjøre og formidle kommunale arkiver gjennom å stå sammen. Graden av deltakelse og engasjement varierer fra KAI til KAI og fra prosjekt til prosjekt/tiltak. Det kan virke som om IKAene har vært de meste ivrige pådriverne for nye prosjekter. Det kan komme av måten vi er organisert på. IKAene var i utgangspunktet mindre institusjoner og er selv resultater av en dugnad/et samarbeidstiltak og finner det kanskje derfor mer naturlig å søke sammen for å møte utfordringer. IKAene inngår heller ikke på samme måte som byarkivene og fylkesarkivene i eiernes planverk og strategier på kulturområdet. Vi har lengre avstand til eierne, og dette er i noen sammenhenger negativ - i andre sammenhenger positivt. Finnes det problematiske sider ved samarbeidet? Det kan oppfattes som problematisk at ikke alle KAI deltar i samarbeidet. I følge organisasjonsteorien vil samarbeidet få større legitimitet og gyldighet jo flere som deltar. 8 Andersen, Jon Aarum: Organisasjonsteori. Fra argument og motargument til kunnskap. Universitetsforlaget 2009, s

15 Hvor effektivt et samarbeid er påvirkes igjen av den legitimitet det har. Ved høy legitimitet er det større sjanse for at organisasjonen blir effektiv i forhold til målene. 9 For å få flere med i de enkelte prosjektene må det brukes mer tid på informasjon, og vi må alltid sørge for at alle prosesser er åpne og demokratiske. Det kan ikke være slik at hvis en institusjon ikke kan stille på et møte mister denne institusjonen innflytelse over viktige avgjørelser. Også våre andre samarbeidskanaler LLP og nå også den nye faggruppen for arkivering og saksbehandling som er etablert av KS IKT-forum, må ta informasjonsbehovet mer på alvor for å forbedre samhandling og for reelt å bli representanter for hele KAI-miljøet. Skal vi oppleve at disse organisasjonene taler vår sak, må vi få vite at de gjøre det. Nettsider, e-post, utsendelse av møtereferater og informasjon om aktiviteter må jevnlig sendes ut til hele KAImiljøet. Noen har enkelte ganger tatt til orde for at vi burde etablere et slags over-kai, og vi kan se en tendens på arkivfeltet som helhet i retning av en økende nasjonalisering av krevende oppgaver. Dette er noe vi skal tenke nøye igjennom. Det kan ha negative virkninger for KAImiljøet og det regionale arkivarbeidet. Vi skal være forsiktige med å skape for stor avstand mellom kommunene som er våre oppdragsgivere og den instansen der tjenestene blir produsert. Synlighet og konkrete resultater er viktige for eierne og for viljen til å finansiere våre aktiviteter. Nasjonale løsninger skal aldri true den enkelte KAI sine oppgaver og eksistens. Hva kan og bør vi samarbeide mer om? Her skal jeg være helt kort. 9 Andersen, Jon Aarum: Organisasjonsteori. Fra argument og motargument til kunnskap. Universitetsforlaget 2009, s

16 For det første bør vi har mer faglig politisk samarbeid for å synliggjøre kommunearkivenes samfunnsmessige betydning både gjennom LLP, og nå også KS IKT-forum og faggruppen for arkivering og saksbehandling. Informasjonsarbeidet og kontakten mellom representantene og resten av miljøet må imidlertid forbedres. For det andre bør vi samarbeide om forsknings- og utviklingsarbeid. Det er et stort behov for arkivundersøkelser og mer teori og metodeutvikling på alle arbeidsfelt. For eksempel er det helt nødvendig for å kunne håndtere elektronisk arkivmateriale og for å drive godt og reflektert arkivformidlingsarbeid. For det tredje burde vi orientere oss mot mer internasjonal samarbeid. Gjennom å besøke andre kommunearkiver, deltakelse på internasjonale konferanser og ved å invitere utenlandske foredragsholdere for eksempel til KAI-konferansen kan vi lære mye. De fleste andre land har for eksempel en langt sterkere formidlingstradisjon enn den vi har i Norge. Vi har også noe å lære bort og herved oppfordres dere til å tenke på å holde foredrag eller innlegg på internasjonale konferanser eller møter for å synliggjøre KAI-miljøet i det internasjonale arkivlandskapet. Et veldig bra tema ville for eksempel være arkivplanarbeidet og arkivplan.no. KONKLUSJON Etter å ha sett litt nærmere på samarbeidet mellom oss er jeg blitt veldig optimistisk på de kommunale arkivinstitusjonenes vegne. Vi står fram som endringsvillige og fleksible i forhold til nye utfordringer. Vi har en kultur for å samarbeide og for å hjelpe hverandre. Gjennom den vekst vi kommer til å oppleve i antall avleveringer, arkivbestand, antall ansatte og etterspørsel av tjenester fra publikum og fra kommunene vil vi få slik tyngde i all statistikk at det blir umulig å overse oss. Vår tid kommer, og våre synspunkter kommer til å bli vektlagt. Hadde vi oppnådd det samme uten samarbeid eller bare samarbeid mellom noen få? Nei, det tror jeg ikke. 16

17 Skal vi fortsette å samarbeide? Svaret er selvfølgelig ja! Det er vel ingen bombe å påstå at samarbeidet i den kommunale arkivbevegelsen er kommet for å bli! Samarbeidet vårt er ikke satt sammen og utformet en gang for alle. Det må hele tiden utvikles videre gjennom nye prosjekter og i nye former. Samarbeidet vårt dannes ut fra både eksterne og interne behov, og ved å samarbeide over tid utvikles en organisasjonskultur som har betydning for hvordan arbeidet utføres, hvordan relasjonene til omgivelsene blir og hvordan de interne forhold mellom samarbeidspartene blir. 10 Min konklusjon er derfor er det viktig at det finnes KAI, og at vi samarbeider om å bevare, sikre og tilgjengeliggjøre kommunale arkiv i all evighet. Takk! 10 Andersen, Jon Aarum: Organisasjonsteori. Fra argument og motargument til kunnskap. Universitetsforlaget 2009, s

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 3 Ut mot havet Hva er DIAS-prosjektet og hvordan påvirker det oss i vår arkivdanning? Hospitering ved Riksarkivet Hvem tror du at du er? Noark

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 3 / 1 2 Digital dugnad til grunnlovsjubileet 2014 Metope - noen tanker om kunsten å forevige det forgjengelige Staten, historikerne og folket brukerne

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer