Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet"

Transkript

1 Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren. Om formiddagen ble det satt søkelys på politisk samarbeid mellom de tre nivåene: stat, fylke og kommune. Videre ble det sett nærmere på hvordan samarbeide i praksis, både kunstnerisk og administrativt. Først med et faglig blikk på samarbeid, så case-presentasjoner og diskusjon. Åpningsinnlegg, Statssekretær Lubna Jaffery Statssekretær Jaffery var oppfordret til å si noen ord om hva som er departementet mål når det gjelder samarbeid, om fokuset er på å spare penger eller utvikling og synergieffekt? For departementet er det viktig å sikre at innsats blir målrettet og er slagkraftig. Virkemidlene skal komme flest mulig til gode. Det er viktig at det er god tilgang og muligheter rundt kulturuttrykk. Gode vilkår for å skape og formidle, og at dette er like viktig når det gjelder barn som voksne. Det å sikre nyskapning samtidig som man sikrer bredde og mangfold var en del av det som kom fram som viktig. Fremfor fokuset på å spare penger ble det lagt vekt på en forpliktelse til å utnytte ressurser på en god måte for å både skape møteplasser og arbeidsplasser. Viktige stikkord for det videre arbeidet er kvalitet og inkludering. Med inkludering menes det tilgang og muligheten til å delta aktivt i at man arbeider aktivt for å nå ut til alle som måtte ønske å delta. Arbeidet for økt mangfold er krevende, både når det gjelder kompetanse og tidsressurser og krever tett samarbeid med nye miljøer og organisasjoner. Kulturdepartementet oppfordrer til samarbeid for å oppnå enda bedre kunstneriske resultater. Organisasjonene må kunne vise i målbare termer sin effekt som bidrag til realisering av de overordnede målene og bidra til et samfunnsoppdrag i lys av organisasjonens egenart. Jaffery ga en rekke eksempler på samarbeid basert på nye organisasjonsmodeller som har gitt økt kvalitet, redusert bemanning gjennom felles stab innen økonomi, marked, billett og teknikere og kunstneriske ressurser. Videre ble det påpekt viktigheten av at organisasjonene, kommunene og fylke står sammen slik at de gode prosjektene kommer med kunstnerisk, lokal og regional forankring.

2 Innlegg, Styreleder Kultur Vest Pål Lorentzen Lorentzen pekte på to utviklingslinjer som han mener vil prege situasjonen innen kulturfeltet fremover endringer i samfunnet og økt krav til omstilling. Hver institusjon har et eget samfunnsoppdrag med egne kunstneriske, tekniske og organisatoriske ressurser. Organisasjonene kan ha samfunnsmessig stor betydning, både kortsiktig og langsiktig innvirkning. Norge er et samfunn i omstilling på linje med andre land. Endringer i teknologi og kunnskapsrevolusjonen, globalisering, endrede livsvaner, aldersammensetning og innvandring alt skjer i et akselererende tempo. Vi er ferd med å orientere oss på en grunnleggende ny måte, med nye preferanser, uttrykksformer, endret adferd, sterk konkurranse, nye kulturformer alt stiller større krav til omstillingsevne. Har den enkelte institusjon tilstrekkelig omstillingsevne eller risikerer vi at vi reagerer for sent? Økonomi. Det endrede internasjonale økonomiske klima vil før eller siden merkes i Norge, kanskje som utflatning eller redusert vekst hvordan vil institusjonene møte dette? Omstillingsbehovet på grunn av samfunnsendringer er trolig allerede her i dag. I næringslivet er slike problemstillinger selvfølgelige, men kulturlivet har kommet sent inn her. Organisasjon og drift. Forslag til hovedgrep baseres på nærmere organisatorisk samarbeid, eksempelvis med drifting av arenaer og overlappende administrative funksjoner. Ikke ved å ta i bruk en enkelt samarbeidsmodell, men store variasjoner i samarbeid. Trinn to kan være å ta i bruk felles systemløsninger i form av nærmere organisatorisk samarbeid, samlokalisering og markedsmessig støtte istedenfor konkurranse. Infrastruktur. Mange vil merke at midler til infrastruktur er vanskelig å få, og uten slik mulighet for utvikling vil kulturlivet få problemer. Da er man nødt til å utvikle infrastruktur sammen med andre som et grunnlag for en mer robust og rasjonell utnyttelse. Hvis flere står sammen vil de offentlige midlene komme raskere til nye ideer og felles produksjoner. Synliggjøring. Kollektiv kompetanse har stor betydning for samfunnets utvikling og vil være med på å designe fremtidssamfunnet og her bør kunst og kultur spille en sterkere rolle. En bør ikke fremstå som konkurrenter eller motstandere, en felles opptreden ovenfor det offentlige vil styrke kulturlivets produksjon og synlighet. Utvikling i disse områdene må ikke påvirke den kunstneriske frihet. Forutsetningene for samarbeid vil variere men man bør være åpen for nye tanker, og for å møte en utfordrende fremtid.

3 Samtale mellom leder av Stortingets familie- og kulturkomité Gunn-Karin Gjul, leder av Kultur- og ressursutvalet i Hordaland fylkeskommune, byråd for kultur i Bergen kommune, fylkeskultursjef i Hordaland fylkeskommune Anna Elisa Tryti, styreleder Kultur Vest Pål Lorentzen. Det innledende spørsmålet til panelet var om hvordan de arbeider på tvers av nivåene kommune, fylke og stat. Gjul la vekt på den lokale forankringen i samarbeidet. Vi er opptatt av at alt skal ha en lokal forankring. Spørsmålet vi jobber med er hvordan vi kan realisere mest mulig med de midlene vi har til rådighet. Videre har vi mulighet til å gå i dialog med institusjoner og lokalpolitikere for å se hva som kan realiseres. Kulturløftet må også nå ut til resten av landet, forutsetter samarbeidet innen regionene. Realisering skjer gjennom en samlet region. Tryti fokuserte på samfunnsrollen kulturlivet kan utfylle. Mange ønsker en utvidet og større rolle, og det er en kulturpolitisk ambisjon å kvalitetssikre samfunnsutviklingen. Ressurser som ikke samordnes, er ressurser på avveie en må forbedre bruk av midler, spesielt dersom vi vil tyngre inn i transformasjonsprosessene i samfunnet. Det er viktig at samarbeidet er om forpliktende planer, forutsigbarhet også i prioriteringer og nedskjæringer. Nå skal alle kommuner begynne med planstrategi samfunnsvisjonen for sine kommuner. Systematikken trygger et langsiktig samarbeid, og en ny tilskuddsordning skal fange opp det nye, uforutsigbare. Samhandling på tvers av genrer og institusjoner. Lorentzen la vekt på omstillingsprosessene som må til i kulturlivet. Den organisatoriske delen er viktig. Innenfor kulturlivet er det ofte vanskelig å gå inn i samarbeid. Norge er svært sentralstyrt, kulturprosjekter som sitter nær makta vinner frem. Kulturlivet må se at hvis de skal få sine prosjekter frem så er det gjennom et samarbeid rundt prioriteringer som vi står sammen om, fremfor å fremstå som konkurrenter. I innspillsrunden til slutt, ble det blant annet lagt vekt på at det kunstneriske samarbeidet må overlas til de enkelte, og stilt spørsmål til hvordan kravet til samarbeid kan ha innvirkning på det kunstneriske. Videre ble spørsmålet rundt privat kapital også tatt opp, og det ble lagt vekt på at man må tenke litt annerledes i tilnærmingen av denne typen finansiering. Spørsmålet om styrenes betydning ble også tatt opp i at det bør være en kvalitetssikring i oppnevningen av styrerepresentanter og hvilke muligheter sammensetningen gir.

4 Hvordan få til samspill i og mellom kulturorganisasjoner?- fra et ledelses- og organiseringsperspektiv. Associate Professor Donatella de Paoli, Kultur og ledelse, institutt for kommunikasjon og språk, Handelshøyskolen BI. Utgangspunktet for forelesningen var å se på utfordringer i forhold til å utnytte ressurser bedre, og hvorfor kulturlivet skal samarbeide sett fra et eksternt perspektiv. Forventninger til samarbeid kommer fra departementene og lokalt, og er høye i forhold til effekter innen blant annet inkludering og mangfold. Kulturlivet er ofte dyktige på kunstneriske ledere som klarer å dyrke individet og talentet, men ikke nødvendigvis på samarbeid innad og utad. Derfor behøver man en bevisstgjøring på behov for kompetanse for hvis man skal få til publikumsutvikling så må man tenke organisasjonsutvikling. En kulturleder må fungere som en åpen og tolerant rollemodell som innehar prosesskompetanse og tar initiativ til samarbeid på tvers og i team. Teamutvikling er viktig her, eksempelvis ved å dra til en annen arena i samfunnet som handler noe helt annet for å samle inspirasjon og kunne samles om en intern identitet og for å kunne speile samfunnet. For å kunne fungere godt i samspill med andre er tillitt, respekt og felles prosjektmål viktige momenter. Et annet viktig moment er at organisasjonen kjenner sine styrker eksempelvis er festivaler gode på samarbeid med amatører og frivillige, og kunstinstitusjoner er gode på samarbeid internasjonalt og nettverksbygging, mens mindre kulturaktører er ofte gode på lokalt samarbeid. Alt samarbeid krever realistiske forventninger, bevissthet på ens egne verdier og arbeidsformer, felles interesser og konkrete mål, gjensidig toleranse og respekt for ulikhet, tålmodighet og et langsiktig tidsperspektiv, samt strukturert prosjektoppfølging. Det finnes mange modeller for samspill, eksempelvis institusjonsmodellen (en organisasjon), prosjektmodellen (prosjektet styrer, tidsavgrenset), gruppemodellen (ideer, mennesker og ressurser utveksles løpende allianser og intensjoner om samarbeid), nettverksmodellen (aktørene og relasjonene styrer) og anarkimodellen (alt flyter og ingen styrer, noe som kan fungere for små enheter og grupper). Nettverksmodellen kan fungere for samarbeid mellom forskjellige typer aktører. Modellen er basert på tillitt, deling og gjensidighet, noe som er krevende på det mellommenneskelige plan fordi det baserer seg både på individualisme og kollektiv tenkning. Modellen er basert på prosjektarbeid og deling av kunnskap, og arbeidet blir drevet frem av samfunnets behov for endringer, dynamikk og fleksibilitet. Motivasjon for samarbeid kan være felles interesser, budsjettkutt og begrensede ressurser, utilstrekkelig infrastruktur, felles markedssegment og gir gevinster i form av blant annet informasjon og kompetanse, effektivisering, tilgang på ressurser, tilgang på teknisk utstyr. I kommentarrunden ble det blant annet påpekt at kulturorganisasjoner gjerne beskytter seg mot forandringer fordi de er spesielle, og at utfordringer er knyttet til tidsbegrensninger og kortsiktighet. Videre ble det påpekt at det må være en holdning også innad i organisasjoner om at nettverksbygging må foregå på alle nivåer i organisasjonene. Et annet moment er også at det er en del utfordringer for mindre organisasjoner knyttet til det å samarbeide med organisasjoner som er større og mer ressurssterke.

5 Casepresentasjon ved Rolf Cato Raade, direktør i Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester AS (NOSO) Sammenslåingen av kulturorganisasjoner gir både muligheter og utfordringer, Raade presenterte erfaringene med overgangen og etableringen av Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester. NOSO ble opprettet for å effektivisere organisasjonene, og er en sammenslåing av Tromsø Symfoniorkester, Bodø Sinfonietta, Nordnorsk symfoniorkester, Musikkteateret i Bodø og Opera Nord. Den lokale forankringen er viktig, samtidig som at de kunstneriske ambisjonene er internasjonale. De fire avdelingene i NOSO har hver sine kunstneriske ledere og forskjellig kunstnerisk aktivitet. Den overordnede strukturen er likevel lik, selv om det er forskjellige kunstneriske profiler. En av satsningene er den første egenproduserte oppsetningen av La Bohème med syv forestillinger fordelt på Tromsø, Harstad, Hammerfest, Svolvær og Bodø. Slike oppsetninger og turneer har svært krevende logistikk og økonomi. Det er en fullscenisk oppsetning, utfordringen er at det er få arenaer som er store nok, men det er en forutsetning at organisasjonene alltid skal turnere. NOSO har høye ambisjoner og kontinuitet er viktig for å bygge det kunstneriske nivået. Det er ressurssparende å ha en felles administrasjon og felles profilering, noe som gjør at man kan beholde høy kvalitet gjennom hele organisasjonen. Det har gjort det enklere å rekruttere både administrativt og kunstnerisk. Det er også med på å bygge et stort regionalt nettverk og har gjort organisasjonen mer attraktiv også for profileringssamarbeid. Sammenslåingen har resultert i flere faste musikere, mer opera, et høyt kunstnerisk nivå og nesten dobbel omsetning. Raade påpekte også utfordringene knyttet til sammenslåingen. Det var mye som måtte samordnes på tvers av ulike bedriftskulturer, med ulike tariffavtaler, flere turnedøgn, samme profilering i hele NOSO som resulterte i mindre særegen identitet for ensemblene. Teknologi gjør kommunikasjon på tvers av avstandene lettere.

6 Å samarbeide innover og utover. Casepresentasjon ved Erlend Høyersten, direktør for Kunstmuseene i Bergen Kunstmuseene i Bergen er en konsolidert museumsenhet som tidligere besto av fem museer tre komponisthjem litt utenfor sentrum og fire museumsbygg i sentrum. Organisasjonen har ikke gjort annet enn å prøve å samarbeide de siste fem årene, men en forutsetning for å samarbeide utover er å kunne samarbeide internt. Etter en røverundersøkelse (en undersøkelse som ikke fremstår som en undersøkelse for den som svarer) våren 2010 ble det klart at organisasjonen ikke har vært tydelige på hva som befinner seg i museene. Visualisering var viktig etter bannere ble hengt opp gikk besøket opp 50 % - men det var også viktig for organisasjonen at folk bruker museene bruker tid der og snakker om det for det er den beste måten å være synlige på. Det er viktig at museet er en del av samfunnet og at menneskene i dette samfunnet føler et eierskap til oss som museum og at vi tar forholdet til publikum seriøst. Den vanlige innvendingen til kunstmuseer er at vi bruker for mye energi på fortiden eller fremtiden, og for lite på samtiden. Men kunsten er i høyeste grad brukbar den påvirker mennesker, men det kreves en innsats. Kunsten presenterer ingen løsning, men den gjør noe med din forståelse. Forståelsen forutsetter likevel en grad av perspektivforflytning og evne til å oppsøke det man ikke kan. Organisasjonsstrukturen er et viktig element, da pyramidestrukturen er hierarkisk og rigid, noe som hindrer internt samarbeid, mens behovet for internt samarbeid er stort, noe som tilsier en mer fleksibel men tydelig og stram struktur. Selv om det kanskje ikke finnes en optimal organisasjonsstruktur gjelder det å finne den beste løsningen og det beste verktøyet i forhold til oppgavene som skal løses, og da gjelder det å være fleksibel. Når man tenker på organisasjonen som et verktøy, tilsier det at strukturen må være hensiktsmessig i forhold til en spesifikk oppgave. Etter en kartlegging i form av workshoper og medarbeiderundersøkelser ble det klart at en måtte få slutt på uklare arbeidsområder og vanskelige samarbeidsformer. En må hele tiden ta høyde for at det man gjør er en læringsprosess. Etter å ha endret organisasjonsstrukturen, lagt mer vekt på team og andre typer prosjektstyring, forholder de ansatte seg til hverandre på andre måter, de samarbeider med større selvtillitt og større trygghet enn før. Deres tillitt til hverandres kompetanse etablerer seg innad, noe som er forutsetninger for å kunne samarbeide utover.

7 Oppsummering av rundebordsdiskusjonene Hvert bord ble gitt hver sitt ark med fire spørsmål for diskusjon. Det første handlet om de viktigste forutsetningene for godt samarbeid, og tilbakemeldingene dreide seg om gjensidighet, orden og kompetanse. Deltakelse og vilje til å samarbeide er sentralt i tillegg til gjensidig relevans, nyttighet, tillitt og respekt, samt at internt samarbeid er en forutsetning for orden mellom partene. Noen la vekt på at partene bør ha felles kunstneriske visjoner og ambisjoner som en del av felles mål og interesser og at samarbeidet må kunne resultere i økt kompetanse i begge organisasjoner. Når det gjaldt hvilke samarbeidspartnere som er ønskelige, ble det lagt vekt på troverdighet og integritet, optimalisering og utfyllende funksjoner, tilføyelse av oppmerksomhet, kompetanse og økonomi, samt utvikling og kvalitet. Det tredje spørsmålet gikk ut på hvilke gode eksempler som bør presenteres på de neste seminarene og konferansene. Noen av de temaene som ble foreslått var utenlandske eksempler som har andre rammebetingelser, analyse av mislykkede samarbeidsprosjekter, om det å snakke med nye medier til nye publikumsgrupper, om ulike former for samarbeid innenfor og mellom kulturområder, og om organisasjonsmodeller og nettverksarbeid i praksis. Det siste spørsmålet dreide seg om hvilke typer samarbeid som deltakerne ønsker mer kunnskap om, hvor svarene fokuserte på forholdene mellom kultur og næring, kulturinstitusjoner og andre organisasjoner, amatører/frivillige og profesjonelle institusjoner, profileringssamarbeid, om deling av administrative ressurser, om internt samarbeid mellom kunstnerisk og administrativ avdeling og mer om nettverksmodellen.

8 Oppsummering ved Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende Sandvik påpekte at de spørsmålene som ble tatt opp er mye farligere og vanskeligere enn det som kom frem. Hvis en skal ha et levende kulturliv er en avhengig av premissleverandører, noen som tar publikum alvorlig og ikke senker krav eller gjør innholdet mer folkelig. Hun snakket om hvor fort ting kan endre seg med referanser til endringene i medieindustrien og med medieguruen Clay Shirkys visjoner som eksempel: We, the people, formerly known as the audience. Dere har stått her og snakket som om publikum er en størrelse utenfor seg selv, at publikum er noen en godt kan snakke med, men ikke har et større forhold til. Forholdet til publikum preges ikke bare av at man står ovenfor økonomiske kriser, men andre utfordringer som plutselig kan oppstå. Endringene i samfunnet gjør at man er nødt til å tenke annerledes om hva organisasjonen gjør og hvem en samarbeider med. Det samarbeidet som en kan ville gå inn i nå, kan en om kort tid være nødt til å gå inn i. Forutsetningen for forandring er viljen til å oppnå noe i fellesskap som man ikke kunne klare alene.

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om Mer makt En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet til mang foldet Innhold Forord 3 Intervju med Hannah Wozene Kvam om prosjektet Styrende Mangfold 4 Fem kursdeltagere

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål?

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? Fordypningsoppgave topplederprogram kull 7: Kristine Brevik, Hans Ole Siljehaug, Vegard Dahl. Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? 1 Innholdsfortegnelse Innledning og

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer