Avtalevilkår for AnsattBankID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår for AnsattBankID"

Transkript

1 Fagutvalg BankID Juss release <Bruksveiledning til banken: Er banken utsteder av BankID skal teksten i pkt 1 tredje avsnitt alternativ1 benyttes. Ved bruk av fellesutsteder, jf Regler om BankID pkt 5, benyttes tekstalternativ 2.> Mønster til: Avtalevilkår for AnsattBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten AnsattBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) med tilhørende programvare som en sertifikatholder kan benytte for å lage elektroniske signaturer som skal sikre elektronisk meldingsutveksling, herunder elektronisk avtaleinngåelse. Sikring skjer ved at den elektroniske signaturen bekrefter avsenders identitet, knytter meldingen til avsender og gjør det mulig å oppdage endringer i meldingen. AnsattBankID er et sertifikat som dessuten bekrefter en knytning mellom en identifisert virksomhet (juridisk person) og en entydig identifisert fysisk person innenfor denne virksomheten. Ansattsertifikat benyttes av den fysiske personen til tjenestelige oppgaver eller oppdrag på vegne av virksomheten. <Alt 1 ved bank som utsteder av AnsattBankID: Banken er registrert hos Post- og teletilsynet som utsteder av kvalifiserte sertifikater og skal følge de regler som er fastsatt i lov 15. juni 2001 nr 81 om elektronisk signatur herunder ansvarsreglene i lovens 22. <Alt 2 ved bruk av fellesutsteder for utstedelse av AnsattBankID: Det er NN som utsteder de AnsattBankID som Banken inngår avtale med sine kunder om. NN er registrert hos Post- og teletilsynet som utsteder av kvalifiserte sertifikater og skal følge de regler som er fastsatt i vil lov 15. juni 2001 nr 81 om elektronisk signatur herunder ansvarsreglene i lovens 22. Disse lovreglene kommer i tillegg til det ansvar Banken har påtatt seg i henhold til betingelsene i denne avtale. Sertifikatutsteders ansvar er begrenset til kr ,-. Bankens ansvar er regulert i avtalens pkt 13. > Spørsmål og andre henvendelser vedrørende BankID rettes til Banken. 2. Hvem kan få AnsattBankID AnsattBankID kan utstedes til personer som er ansatt hos eller utfører oppgaver for virksomheter (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som er registrert i Enhetsregisteret eller et tilsvarende offentlig register innenfor EØS-området og som har konto i Banken. Virksomheten blir heretter kalt Kunden, mens vedkommende arbeidstaker eller oppdragstaker som får utstedt AnsattBankID blir kalt Bruker. Banken kan avslå søknaden om AnsattBankID når saklig grunn foreligger. 3. Priser og prisinformasjon Kostnader ved å få utstedt, ha og bruke AnsattBankID fremgår av Bankens gjeldende prisliste og/eller opplyses på annen egnet måte, bl.a. på Bankens hjemmeside på Internett. Når en AnsattBankID benyttes fra en mobiltelefon/sim-kort som nevnt i pkt 7, vil de abonnementsvilkår som Kundens teleoperatør har fastsatt for bruk av mobiltelefonen gjelde i tillegg. Teleoperatørens priser for bruk av BankID på mobiltelefon/sim-kort fremgår av den til enhver til gjeldende prisliste på teleoperatørens hjemmeside på Internett og/eller opplyses på annen egnet måte. 4. Legitimasjonskontroll av virksomheten (juridisk person) Ved inngåelse av denne avtale om AnsattBankID, skal juridiske personer være representert ved signaturberettiget eller en som har fått uttrykkelig fullmakt fra signaturberettiget til å inngå avtale om 1 av 89

2 AnsattBankID på vegne av virksomheten. Et enkeltpersonforetak skal være representert ved innehaveren av enkeltpersonforetaket eller en med fullmakt fra innehaver til å inngå avtale om AnsattBankID på vegne av enkeltpersonforetaket. Vedkommende som representerer Kunden skal oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer eller D-nummer samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Vedkommendes rett til å inngå avtalen skal dokumenteres ved fremleggelse av Firmaattest fra Foretaksregisteret. For juridiske personer som ikke er registreringspliktige i Foretaksregisteret, skal det legges fram utskrift fra Enhetsregisteret eller vedtekter og valgprotokoller eller annen tilsvarende dokumentasjon som klart viser hvem som kan forplikte enheten. Kunden skal snarest mulig varsle Banken ved navn- og adresseendringer og endringer i andre opplysninger som Kunden har gitt Banken under dette avtaleforholdet. Banken kan be om ytterligere opplysinger eller dokumentasjon, samt foreta nærmere undersøkelser om riktigheten av de avgitte opplysninger, fullmakter med videre. 5. Legitimasjonskontroll av ansatte og oppdragstakere. Krav til legitimasjonsdokumenter Før det utstedes AnsattBankID skal Brukerne legitimere seg og bekrefte riktigheten av oppgitte opplysninger. Slik legitimasjons- og identitetskontroll skal skje ved Brukernes personlig fremmøte hos Banken eller representant for denne, med mindre vedkommende Bruker allerede er legitimasjons- og identitetskontrollert ved personlig fremmøte gjennom Brukerens eksisterende kunde-/kontoforhold i Banken. Kontrollen skjer etter reglene i hvitvaskingslovgivningen og e-signaturlovgivningen. Kunden skal fremlegge dokumentasjon som bekrefter Brukernes ansettelses- eller oppdragsforhold hos Kunden. Banken vil kreve at Brukerne i forbindelse med Bankens legitimasjonskontroll fremlegger gyldig norsk pass, dokument likestilt med norsk pass, eller utenlandsk pass. Banken kan be om ytterligere opplysinger eller dokumentasjon, samt foreta nærmere undersøkelser om riktigheten av de avgitte opplysninger, fullmakter med videre. Kunden skal snarest mulig varsle Banken ved navn- og adresseforandringer hos Brukerne og endringer i andre opplysninger om Brukerne som er gitt Banken under dette avtaleforholdet. 6. Utlevering av AnsattBankID. brukerdokumentasjon og sikkerhetsprosedyrer 6.1 Utlevering av programvare og brukerdokumentasjon Nødvendig programvare og brukerdokumentasjon for bruk av AnsattBankID vil være tilgjengelig for eller bli utlevert etter nærmere avtale med Kunden. Før programvaren tas i bruk skal Kunden og Brukerne bekrefte at programvaren og brukerdokumentasjonen er mottatt, sette seg inn i og rette seg etter lisensbetingelser som følger programvaren og brukerdokumentasjonen. Med mindre annet fremgår anses lisensbetingelsene for akseptert når programvaren tas i bruk. Kunden må ikke gjøre endringer i AnsattBankID, programvare eller dokumentasjon ut over det som er avtalt med Banken. Lisensbetingelsene inneholder nærmere regler om opphavs- og bruksrett, plikt til levering av nye versjoner av programvaren, samt regler om Bankens ansvar og Kundens bytterett ved feil og mangler. Ved brudd på lisensbetingelsene kan Banken eller den Banken utpeker kreve erstattet tap som med rimelighet kan tilbakeføres til Kundens brudd på lisensbetingelsene, med mindre Kunden kan godtgjøre at dette ikke kan tilskrives ham. 6.2 Tekniske krav og sikkerhetsprosedyrer Nødvendig informasjon og veiledning om prosedyrene for bruk, fornyelse og sletting av AnsattBankID, programvare og dokumentasjon vil fremgå av brukerdokumentasjonen som følger programvaren og policydokument for AnsattBankID. Kunden må gjøre seg kjent med brukerdokumentasjonen og policydokumenter før tjenesten tas i bruk og rette seg etter anvisningene, herunder gjennomføre de tester som er fastsatt. Kunden skal ivareta sikkerheten i egne systemer. 2 av 89

3 Kunden må sammen med AnsattBankID benytte slik programvare, maskinutrustning eller det sikkerhetsutstyr som Banken spesifiserer. Banken kan stille nye krav til programvare/maskinutrustning/sikkerhetsutstyr dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller ved nødvendige oppgraderinger av AnsattBankID. Kunden er ansvarlig for at Brukerne gjøres kjent med disse reglene samt undertegner en erklæring om å ha mottatt programvare, brukerdokumentasjon, sertifikater, sikkerhetsprosedyrer og regler om hemmelighold av passord, brukernavn og lignende (jf vedlegg til denne avtale). Banken kan kontrollere at de tekniske krav og sikkerhetsprosedyrer blir fulgt. 7. Anvendelsesområdet for AnsattBankID AnsattBankID kan brukes fra en datamaskin eller en mobiltelefon/sim-kort til tjenestelige oppgaver eller oppdrag på vegne av virksomheten som påloggingsmekanisme i bedriftsnettbank hos Banken, for sikring av andre tjenester som Banken tilbyr og ved kommunikasjon mot andre brukersteder som har autorisert AnsattBankID fra Kunden (virksomheten). En BankID skal ikke benyttes som grunnlag for å få utstedt en fysisk eller en ny elektronisk legitimasjon. Dersom Banken utvider eller begrenser anvendelsesområdet for AnsattBankID, herunder beløpsmessige begrensninger, vil Kunden motta varsel om dette. Kunden må selv lagre/arkivere elektroniske meldinger, avtaler og lignende sikret med AnsattBankID, da Banken for tiden ikke tilbyr noen lagrings-/arkiveringstjenester med sikte på å dokumentere slike meldinger/avtaler i ettertid. Kunden skal påse at Brukerne undertegner en erklæring om at AnsattBankID kun benyttes til tjenestelige oppgaver/oppdrag for Kunden, og at de ikke benyttes av ansatte og oppdragstakere til private gjøremål (jf vedlegg til denne avtale). 8. Opplysninger i AnsattBankID. Utlevering av opplysninger til andre AnsattBankID skal inneholde følgende: Angivelse av sertifikatutsteder Kundens (virksomhetens) navn og norsk organisasjonsnummer Angivelse av sertifikatholderen som Bruker av AnsattBankID Gyldighetsperiode for AnsattBankID Data som er nødvendig for å verifisere den Brukerens digitale signatur Sertifikatutsteders digitale signatur Data som entydig identifiserer det enkelte AnsattBankID (serienummer) Angivelse av AnsattBankID som kvalifisert sertifikat Angivelse av den bank som inngår avtale med Kunden Angivelse av eventuell beløpsmessig bruksbegrensning Ved bruk av AnsattBankID vil disse opplysningene inngå i meldingsutvekslingen og kan gjøres tilgjengelig for meldingsmottaker. Andre opplysninger om Kunden og Brukerne i forbindelse med bruk av AnsattBankID vil kun bli utlevert til meldingsmottaker så fremt Banken har lovbestemt opplysningsplikt eller det foreligger et uttrykkelig samtykke fra vedkommende. Kunden skal påse at Brukerne undertegner en erklæring som inneholder regler om Bankens behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av AnsattBankID (jf vedlegg til denne avtale). 3 av 89

4 9. Vern om passord og andre sikkerhetsprosedyrer. Kundens ansvar for riktig bruk av AnsattBankID AnsattBankID skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den Bruker som er angitt i sertifikatet. Passord, personlig kode og andre sikkerhetsprosedyrer må ikke røpes for noen. Kunden og Brukere skal benytte oppdaterte antivirusprogrammer, annet anbefalt sikkerhetsutstyr/-programmer og for øvrig følge Bankens sikkerhetsveiledning, jf også vedlegg 1 til avtalen. Fra det tidspunkt AnsattBankID er utlevert er Kunden ansvarlig for at AnsattBankID kun disponeres av den eller de personer som har bemyndigelse til å anvende AnsattBankID for utføring av tjenestelige oppgaver/oppdrag på vegne av Kunden. For å ivareta sikkerheten ved bruk av AnsattBankID og motvirke straffbare handlinger kan Banken som ett av flere sikkerhetstiltak identifisere den datamaskin som Brukeren anvender ved bruk av AnsattBankID. Informasjon om datamaskinen, IP-adresse og eventuelle avvik fra normalt brukermiljø vil kunne anvendes for å motvirke og eventuelt følge opp straffbare handlinger rettet mot Kunden og/eller Banken. Slik informasjon vil ikke bli utlevert, med mindre Kunden samtykker i slik utlevering eller utlevering er hjemlet i lov. 10. Melding til Banken ved opphør av ansettelsesforhold og tap av sertifikat Kunden skal skriftlig underrette Banken ved opphør av oppdrags- og ansattelsesforhold til Brukere av AnsattBankID, samt ved de tilfeller en Bruker ikke lenger har behov for et AnsattBankID for utføring av oppgaver og oppdrag for virksomheten. Slik underretting skal om mulig gis i god tid før forholdet inntrer. Kunden skal videre underrette Banken eller Bankens utpekte medhjelper snarest mulig etter at Kunden og/eller Bruker har fått kjennskap til eller mistanke om at AnsattBankID og/eller tilhørende passord og/eller kode er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til passord/kode. Kunden eller Bruker skal benytte de meldingsmuligheter Banken har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at AnsattBankID så raskt som mulig blir tilbakekalt og gjort ugyldig. Ved slik melding skal Banken eller Bankens medhjelper bekrefte overfor Kunden at meldingen er mottatt. Bruker skal ikke anvende AnsattBankID etter at slik mistanke eller kunnskap har oppstått. Banken kan kreve at vedkommende som melder til Banken på vegne av Kunden, dokumenterer sin rett til å gi slik melding. 11. Sperring av AnsattBankID AnsattBankID som er eller som kan forventes å bli misbrukt eller som ikke lenger inneholder riktige opplysninger, skal banken påse blir sperret (suspendert eller tilbakekalt) for videre bruk. Sperring vil også kunne skje ved annen saklig grunn, blant annet ved opphør av Kundens kontoforhold i Banken og ved opphør av ansettelsesforhold og oppdragsavtaler blant Brukere av AnsattBankID. 12. Kontroll av gyldig BankID (validering) Banken vil påse at det blir etablert et system for gyldighetskontroll av alle BankID som er benyttet overfor Kunden/Brukerne. Det vil av hensyn til slik gyldighetskontroll bli ført et register over utstedte BankID samt BankID som er suspendert eller tilbakekalt (ugyldige). De registrerte opplysninger vil bli oppbevart i minst 10 år etter at gyldighetsperioden for et BankID er utløpt eller etter at det er tilbakekalt. Utstedere av BankID vil utveksle opplysninger om gyldige og suspenderte/tilbakekalte BankID. Opplysningene vil bare benyttes for å kontrollere om BankID er gyldig og til formål som er forenlig med bruken av BankID. 13. Ansvar for feil eller ved misbruk av Kundens BankID Kunden vil etter alminnelige rettsregler kunne bli gjort erstatningsansvarlig for disposisjoner som er foretatt av noen som har fått mulighet til å disponere AnsattBankID utstedt til Brukere hos Kunden på grunn av forsettlig eller uaktsom handling eller unnlatelse fra Kundens side og/eller Brukere. Kunden er i forhold til Banken ansvarlig for at Brukerne er autorisert for å bruke AnsattBankID utstedt av Banken og at de personalopplysninger som oversendes Banken som grunnlag for utstedelse av AnsattBankID er korrekte. 4 av 89

5 Bruker Kunden og/eller Brukerne AnsattBankID, programvare eller dokumentasjon i strid med denne avtale, herunder uberettiget endrer eller manipulerer sertifikatet eller programvare, kan Banken holde Kunden erstatningsansvarlig for Bankens tap som følge av dette. Kunden er i forhold til Banken ansvarlig for egne underleverandører. Kunden skal i avtale med eventuelle underleverandører pålegge disse ansvar for at leveransene tilfredsstiller kravene i denne avtalen og utfyllende bestemmelser gitt av Banken. Finansavtaleloven 35 kommer ikke til anvendelse på ansvarsforholdet mellom avtalepartene ved urettmessig belastning av Kundens konto i Banken. 14. Ansvar der Kunden feilaktig har stolt på en annens BankID Banken er erstatningsansvarlig for direkte tap Kunden har lidt som følge av at Kunden på feilaktig grunnlag har stolt på en annens BankID, dersom Banken, noen Banken hefter for (for eksempel en underleverandør eller medhjelper) eller en annen bank, har opptrådt uaktsomt i forbindelse med utstedelse, bruk eller validering av BankID. Ved følgende skadeårsaker må Banken godtgjøre at den eller andre som nevnt i første avsnitt, ikke har handlet uaktsomt ( omvendt bevisbyrde ): a) BankID ble utlevert til uvedkommende, b) de opplysninger som ble lagt inn i BankID ikke var korrekte på utstedelsestidspunktet, c) BankID ikke inneholdt alle opplysninger som kreves i henhold til denne avtalen, d) det ikke er benyttet forsvarlige produkter og systemer for utstedelse av BankID og fremstilling av digital signatur, eller e) en tapsmelding eller tilbakekall av BankID ikke ble registrert på korrekt måte og det av denne grunn ble gitt uriktig svar på en gyldighetskontroll. For indirekte tap som Kunden har lidt, er Banken ansvarlig dersom tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Bankens side. Banken er likevel ikke erstatningsansvarlig for tap som skyldes at BankID har blitt brukt i strid med tydelige begrensninger i anvendelsesområde eller utover beløpsbegrensningen på NOK ,- som fremgår av sertifikatet. Bankens ansvar kan begrenses eller falle helt bort dersom Kunden og/eller Brukerne benytter AnsattBankID, programvare eller dokumentasjon i strid med denne avtale, herunder foretar uberettiget endring eller manipulering av AnsattBankID eller programvare. Bankens ansvar etter denne bestemmelse faller bort så langt Kunden har fått sitt tap dekket av andre, for eksempel av utsteder av det misbrukte sertifikat. 15. Endring av avtalen Er partene enige om det, kan avtalen endres. Endringen skjer i utgangspunktet på samme måte som ved inngåelse av ny avtale. Banken kan likevel ensidig endre vilkårene med to ukers varsel i følgende tilfeller: 1) Dersom endringen ikke er til skade for Kunden 2) Endringer av fastsatte priser til skade for Kunden Dersom forhold hos Kunden eller sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig, kan Banken uten forhåndsvarsel begrense bruksområdet for AnsattBankID, senke beløpsmessige bruksbegrensninger og foreta andre endringer i sikkerhetsprosedyrer eller lignende. Banken skal snarest mulig etter endringen varsle Kunden om forholdet. 16. Opphør av avtalen Kunden kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen om AnsattBankID. 5 av 89

6 Banken kan si opp avtalen med minst fire ukers varsel dersom det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Banken kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Grunnen til hevingen skal opplyses. Ved tilbakekall eller ugyldiggjøring av alle AnsattBankID opphører avtalen med umiddelbar virkning. Ved opphør av avtalen, Kundens kundeforhold i Banken opphører eller Banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal Kunden straks makulere all programvare og dokumentasjon som Kunden har mottatt for bruk av AnsattBankID. AnsattBankID vil samtidig bli tilbakekalt og gjort ugyldig for videre bruk. 6 av 89

7 Vedlegg til Avtalevilkår for AnsattBankID Virksomheten har i avtale med Banken forpliktet seg til å innhente en erklæring fra sine ansatte og oppdragstakere om å følge de bruks- og sikkerhetsregler som gjelder for AnsattBankID. Virksomheten blir i erklæringen nedenfor kalt Kunden, mens vedkommende arbeidstaker eller oppdragstaker som får utstedt AnsattBankID blir kalt Bruker Kundens navn:. og organisasjonsnummer. Brukerens navn:. og fødselsnummer/d-nummer:.. Erklæring ved bruk av AnsattBankID Vern av passord og andre sikkerhetsprosedyrer Jeg har som innehaver og Bruker av AnsattBankID mottatt og gjort meg kjent med Bankens brukerdokumentasjon og sikkerhetsveiledning og vil rette meg etter anvisningene. Jeg skal ikke gjøre endringer i AnsattBankID, programvare eller dokumentasjon ut over det som er avtalt mellom Kunden (virksomheten) og Banken. Jeg er videre kjent med at min AnsattBankID ikke skal overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn meg selv. Passord og andre sikkerhetsprosedyrer er personlig og skal ikke røpes for noen, heller ikke overfor Banken, andre Brukere eller ansatte hos Kunden. Jeg skal underrette utpekt kontaktperson hos Kunden og/eller Banken snarest mulig etter at jeg eventuelt har fått kjennskap til eller mistanke om at min AnsattBankID og/eller tilhørende passord og/eller kode er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til passord/kode. Jeg skal ikke bruke min AnsattBankID etter at slik mistanke eller kunnskap har oppstått. Anvendelsesområde Jeg er bl.a. kjent med at min AnsattBankID bare skal brukes til tjenestelige oppgaver eller oppdrag på vegne av Kunden Behandling av personopplysninger Jeg er gjort kjent med at Banken i forbindelse med utstedelse og bruk av AnsattBankID vil innhente og registrere opplysninger om meg som bruker av AnsattBankID. Slike personopplysninger innhentes direkte fra Brukerne selv, Kunden, Bankens eget kunderegister og fra andre banker i forbindelse med bruken av AnsattBankID. Videre er jeg gjort kjent med at opplysninger i min AnsattBankID vil inngå i meldingsutvekslingen og kunne gjøres tilgjengelig for brukersteder og andre meldingsmottakere. Andre opplysninger om meg vil kun bli utlevert til meldingsmottaker herunder brukersteder så fremt Banken har lovbestemt opplysningsplikt eller Banken har innhentet et uttrykkelig samtykke fra meg, jf forøvrig personopplysningsloven 8, 9 og 11 og lov om elektronisk signatur 7. Jeg er også informert om at dersom sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig bl.a. for å motvirke straffbare handlinger fra uvedkommende, kan Banken som ett av flere sikkerhetstiltak identifisere den datamaskin som jeg anvender ved bruk av AnsattBankID. Informasjon om datamaskinen, IP-adresse og eventuelle avvik fra normalt brukermiljø vil kunne anvendes for å motvirke og eventuelt følge opp straffbare handlinger rettet mot Kunden og/eller Banken. Slik informasjon vil ikke bli utlevert med mindre Kunden samtykker i slik utlevering eller utlevering er nødvendig som følge av lovbestemt opplysningsplikt. Legitimasjonskontroll og bekreftelse av oppgitte opplysninger Jeg er innforstått med at det vil bli gjennomført legitimasjonskontroll med krav om fremleggelse av pass i forbindelse med utstedelse av AnsattBankID. Jeg bekrefter at opplysningene ovenfor om mitt navn og fødselsnummer/d-nummer er korrekte. 7 av 89

8 Dato:.. Brukerens underskrift:... Kundens bekreftelse:. 8 av 89

9 Fagutvalg BankID Juss Endelig 26. mars 2009 Mønster til: Avtalevilkår for BrukerstedsBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten BrukerstedsBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) med tilhørende programvare som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske signaturer som skal sikre elektronisk meldingsutveksling, herunder elektronisk avtaleinngåelse. Sikring skjer ved at den elektroniske signaturen bekrefter avsenders identitet, knytter meldingen til avsender og gjør det mulig å oppdage endringer i meldingen. <Tillegg ved fellesutsteder: Det er NN som utsteder de BrukerstedsBankID som Banken inngår avtale med sine kunder om. Det er imidlertid Banken som inngår avtale med Kunden og som overfor Kunden og andre brukere av BankID har ansvar for at de oppgaver som utsteder normalt har utføres på en tilfredsstillende måte. Bankens erstatningsansvar er regulert i avtalens pkt 13. > Spørsmål og andre henvendelser vedrørende BankID rettes til Banken. 2. Hvem kan få BrukerstedsBankID BrukerstedsBankID kan utstedes til enkeltpersonsforetak og juridiske personer (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som er registrert i Enhetsregisteret eller et tilsvarende offentlig register innenfor EØS-området, og som har konto i Banken. Banken kan avslå å utstede BrukerstedsBankID når saklig grunn foreligger. 3. Priser og prisinformasjon Kostnader ved å få utstedt, ha og bruke BrukerstedsBankID fremgår av Bankens gjeldende prisliste og/eller opplyses på annen egnet måte. Ved dialog mellom BrukerstedsBankID og en BankID på mobiltelefon/sim-kort, vil de vilkår som den aktuelle teleoperatør har fastsatt gjelde i tillegg til denne avtale. Teleoperatørens priser fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste på teleoperatørens hjemmeside på internett og/eller opplyses på annen egnet måte. Kunden og teleoperatøren inngår eventuelt en egen avtale som grunnlag for blant annet fakturering. 4. Legitimasjonskontroll og avtaleinngåelse Ved inngåelse av denne avtale om BrukerstedsBankID, skal juridiske personer være representert ved signaturberettiget eller en som har fått uttrykkelig fullmakt fra signaturberettiget til å inngå avtale om BrukerstedsBankID på vegne av vedkommende juridiske person. Et enkeltpersonsforetak skal være representert ved innehaveren av enkeltpersonsforetaket eller en med fullmakt fra innehaver til å inngå avtale om BrukerstedsBankID på vegne av enkeltpersonsforetaket. 9 av 89

10 Vedkommende som representerer Kunden, skal oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer eller D-nummer (alternativt fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap) samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Vedkommendes rett til å inngå avtalen skal dokumenteres ved fremleggelse av Firmaattest fra Foretaksregisteret. For enheter som ikke er registreringspliktige i Foretaksregisteret, skal det legges fram utskrift fra Enhetsregisteret eller tilsvarende offentlig registre innenfor EØS-området eller vedtekter og valgprotokoller eller annen tilsvarende dokumentasjon som klart viser hvem som kan forplikte enheten. Banken kan også be om ytterligere opplysinger eller dokumentasjon, samt foreta nærmere undersøkelser om riktigheten av de avgitte opplysninger, fullmakter med videre. Kunden skal snarest mulig varsle Banken ved navn- og adresseendringer og endringer i andre opplysninger som Kunden har gitt Banken under dette avtaleforholdet. 5. Utlevering og installering av BrukerstedsBankID. Brukerdokumentasjon og sikkerhetsprosedyrer 5.1 Utlevering av BrukerstedsBankID, programvare og brukerdokumentasjon Utlevering av BrukerstedsBankID samt nødvendig programvare, brukerdokumentasjon med videre kan bare skje til den som i følge punkt 4 har rett til å inngå denne avtale eller en som denne har gitt fullmakt til å motta dette. Vedkommende person som får utlevert BrukerstedsBankID, skal oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer eller D-nummer samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene på den måte som er beskrevet i punkt 4 foran. Før Kunden tar i bruk programvaren skal Kunden sette seg inn i og rette seg etter lisensbetingelsene som en del av denne avtale. Lisensbetingelsene finnes også tilgjengelig i brukerdokumentasjonen. Med mindre annet fremgår anses lisensbetingelsene for akseptert når programvaren tas i bruk. Kunden må ikke gjøre endringer i BrukerstedsBankID, programvare eller dokumentasjon ut over det som er avtalt med Banken. Lisensbetingelsene inneholder nærmere regler om opphavs- og bruksrett, plikt til levering av nye versjoner av programvaren, samt regler om Bankens ansvar og Kundens bytterett ved feil og mangler. Ved brudd på lisensbetingelsene kan Banken eller den Banken utpeker kreve erstattet tap som med rimelighet kan tilbakeføres til Kundens brudd på lisensbetingelsene, med mindre Kunden kan godtgjøre at dette ikke kan tilskrives ham. 5.2 Tekniske krav og sikkerhetsprosedyrer Nødvendig informasjon og veiledning om prosedyrene for bruk, fornyelse og sletting av BrukerstedsBankID, programvare og dokumentasjon vil fremgå av dokumentasjonen som følger programvaren og policydokumenter for BrukerstedsBankID. Kunden må gjøre seg kjent med dokumentasjonen og policydokumenter før tjenesten tas i bruk og rette seg etter anvisningene, herunder gjennomføre de tester som er fastsatt. Kunden skal installere BrukerstedsBankID på en betryggende måte og ivareta sikkerheten i egne systemer. 10 av 89

11 Kunden må sammen med BrukerstedsBankID benytte slik programvare, maskinutrustning eller det sikkerhetsutstyr som Banken spesifiserer. Banken kan stille nye krav til programvare/maskinutrustning/sikkerhetsutstyr dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller ved nødvendige oppgraderinger av BrukerstedsBankID. Banken kan kontrollere at BrukerstedsBankID er installert og oppgradert på en betryggende måte. 6. Anvendelsesområdet for BrukerstedsBankID BrukerstedsBankID kan benyttes for sikring av elektroniske meldinger som sendes til Kunden ved bruk av Kundens internettsider eller på annen måte som er angitt i brukerdokumentasjonen. Innsending av slike meldinger forutsetter at avsender benytter et PersonBankID eller AnsattBankID (se punkt 8) som forutsetter avtale med en bank om bruk av BankID. BrukerstedsBankID kan videre benyttes i forbindelse med elektronisk avtaleinngåelse der Kunden tilbyr varer og tjenester over egne sider på internett eller i annen elektronisk salgskanal som er nærmere angitt i brukerdokumentasjonen. Slik avtaleslutning forutsetter at kjøper benytter et PersonBankID eller AnsattBankID. BrukerstedsBankID kan også benyttes for sikring av tjenester som Banken tilbyr i henhold til egen avtale om dette. Sikring av meldinger/avtaler skjer ved at en elektronisk signatur som er laget ved bruk av BrukerstedsBankID, bekrefter avsenders identitet, knytter meldingen/avtalen til avsender og gjør det mulig å oppdage endringer i meldingen/avtalen. En BankID skal ikke benyttes som grunnlag for å få utstedt en fysisk eller en ny elektronisk legitimasjon. Dersom Banken utvider eller begrenser anvendelsesområdet for BrukerstedsBankID, herunder beløpsmessige begrensninger, vil Kunden motta varsel om dette. Kunden må selv lagre/arkivere elektroniske meldinger/inngåtte avtaler sikret med BrukerstedsBankID, da Banken for tiden ikke tilbyr noen lagrings-/arkiveringstjenester med sikte på å dokumentere slike meldinger/avtaler i ettertid. 7. Opplysninger i BrukerstedsBankID. Utlevering av opplysninger til andre BrukerstedsBankID inneholder følgende opplysninger: Angivelse av sertifikatutsteder Opplysninger om Kundens firmanavn og norsk organisasjonsnummer eller annen unik identifikator Gyldighetsperiode for BrukerstedsBankID Data som er nødvendig for å verifisere Kundens digitale signatur Sertifikatutsteders digitale signatur Data som entydig identifiserer det enkelte BrukerstedsBankID (serienummer) Angivelse av den bank som inngår avtale med Kunden 11 av 89

12 Ved bruk av BrukerstedsBankID vil disse opplysningene inngå i meldingsutvekslingen og kan gjøres tilgjengelig for meldingsmottaker. Andre opplysninger om Kunden i forbindelse med bruk av BrukerstedsBankID vil kun bli utlevert til meldingsmottaker så fremt Banken har lovbestemt opplysningsplikt eller det foreligger et uttrykkelig samtykke fra Kunden. 8. Dialog sikret med AnsattBankID AnsattBankID er et personsertifikat som bekrefter en knytning mellom en identifisert virksomhet (juridisk person) og en fysisk person som er ansatt hos eller utfører oppgaver for vedkommende virksomhet. AnsattBankID kan benyttes av den fysiske personen til tjenestelige oppgaver eller oppdrag på vegne av virksomheten. For å akseptere AnsattBankID må kunden særlig åpne for mottak av disse. Nærmere veileding om aksept av AnsattBankID fremgår av brukerdokumentasjonen. 9. Vern om passord og andre sikkerhetsprosedyrer. Kundens ansvar for bruk av BrukerstedsBankID BrukerstedsBankID skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn Kunden. Passord, personlig kode og andre sikkerhetsprosedyrer må ikke røpes for noen. Kunden skal for øvrig følge Bankens sikkerhetsveiledning. Fra det tidspunkt BrukerstedsBankID er utlevert til Kunden, har Kunden ansvar for at BrukerstedsBankID kun disponeres av den eller de personer som har bemyndigelse til å utføre de oppgaver som tilhører den funksjon, enhet eller avdeling hos Kunden som er angitt i sertifikatet. 10. Melding om tap Kunden må underrette Banken eller Bankens utpekte medhjelper snarest mulig etter at Kunden har fått kjennskap til eller mistanke om at BrukerstedsBankID og/eller tilhørende passord og/eller kode er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til passord/kode. Kunden skal benytte de meldingsmuligheter Banken har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at BrukerstedsBankID så raskt som mulig blir sperret. Banken kan kreve at vedkommende som melder til Banken på vegne av Kunden, dokumenterer sin rett til å gi slik melding. Kunden skal ikke anvende BrukerstedsBankID etter at slike tapssituasjoner har oppstått. Ved slik melding skal Banken eller Bankens medhjelper bekrefte overfor Kunden at meldingen er mottatt. 11. Sperring av BrukerstedsBankID BrukerstedsBankID som er eller som kan forventes å bli misbrukt eller som ikke lenger inneholder riktige opplysninger, skal Banken påse blir sperret (suspendert eller tilbakekalt). Sperring vil også kunne skje ved annen saklig grunn, blant annet ved opphør av Kundens kontoforhold i Banken. 12 av 89

13 12. Kontroll av gyldig BankID (validering) Banken vil påse at det blir etablert et system for gyldighetskontroll av alle BankID som er benyttet overfor Kunden. Kunden skal alltid foreta gyldighetskontroll av et BankID som er benyttet overfor Kunden Det vil av hensyn til slik gyldighetskontroll bli ført et register over gyldige BankID samt BankID som er suspendert eller tilbakekalt (ugyldige). De registrerte opplysninger vil bli oppbevart i minst 10 år etter at gyldighetsperioden for et BankID er utløpt eller etter at det er tilbakekalt. Utstedere av BankID vil utveksle opplysninger om gyldige og suspenderte/tilbakekalte BankID. Opplysningene vil bare benyttes for å kontrollere om BankID er gyldig og til formål som er forenlig med bruken av BankID. 13. Bankens ansvar for uberettiget bruk av BankID Banken er erstatningsansvarlig for direkte tap Kunden har lidt som følge av at Kunden på feilaktig grunnlag har stolt på en annens BankID dersom Banken, noen Banken hefter for (for eksempel en underleverandør eller medhjelper) eller en annen bank har opptrådt uaktsomt i forbindelse med utstedelse, bruk eller validering av BankID. Ved følgende skadeårsaker må Banken godtgjøre at den eller andre som nevnt i første avsnitt, ikke har handlet uaktsomt ( omvendt bevisbyrde ): a) BankID ble utlevert til uvedkommende, b) de opplysninger som ble lagt inn i BankID ikke var korrekte på utstedelsestidspunktet, c) BankID ikke inneholdt alle opplysninger som kreves i henhold til denne avtalen, d) det ikke er benyttet forsvarlige produkter og systemer for utstedelse av BankID og fremstilling av digital signatur, eller e) en tapsmelding eller tilbakekall av BankID ikke ble registrert på korrekt måte og det av denne grunn ble gitt uriktig svar på en gyldighetskontroll. For indirekte tap som Kunden har lidt, er Banken ansvarlig dersom tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Bankens side. Banken er likevel ikke erstatningsansvarlig for tap som skyldes at BankID har blitt brukt i strid med begrensninger i anvendelsesområde eller utover beløpsbegrensningen på NOK ,- som fremgår av sertifikatet. Bankens ansvar kan begrenses eller falle helt bort dersom Kunden benytter BrukerstedsBankID, programvare eller dokumentasjon i strid med denne avtale, herunder foretar uberettiget endring eller manipulering av BrukerstedsBankID eller programvare. Bankens ansvar etter denne bestemmelse faller bort så langt Kunden har fått sitt tap dekket av andre, for eksempel av utsteder av det misbrukte sertifikat. 14. Bankens ansvar for mangler ved BankID-tjenesten 13 av 89

14 Ved feil eller mangler ved BankID tjenesten er banken ansvarlig dersom årsaken til tapet er at banken eller bankens underleverandør har utvist uaktsomhet, Banken er ikke ansvarlig for indirekte tap så som tapt fortjeneste eller annet følgetap som følge av driftsstans på grunn av feil eller mangler ved BankID-tjenesten. Skulle det inntre en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtale og som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Partene er i en slik situasjon ikke ansvarlig for mulige tap som rammer en av partene. Partene skal arbeide for å avdempe virkningene av den ekstraordinære situasjonen. Avtalen kan i force majeure-situasjoner bare sies opp dersom den rammede part samtykker eller situasjonen varer lenger enn 30 dager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer. 15. Kundens ansvar Kunden vil etter alminnelige rettsregler kunne bli gjort ansvarlig for disposisjoner som er foretatt av noen som har fått mulighet til å disponere Kundens BrukerstedsBankID på grunn av forsettlig eller uaktsom handling eller unnlatelse fra Kundens side. Bruker Kunden BrukerstedsBankID, programvare eller dokumentasjon i strid med denne avtale, herunder uberettiget endrer eller manipulerer BrukerstedsBankID eller programvare, kan Banken holde Kunden erstatningsansvarlig for Bankens tap som følge av dette. Kunden er i forhold til Banken ansvarlig for egne underleverandører. Kunden skal i avtale med eventuelle underleverandører pålegge disse ansvar for at leveransene tilfredsstiller kravene i denne avtalen og utfyllende bestemmelser gitt av Banken. 16. Endring av avtalen Banken kan ensidig endre avtalen, så fremt dette ikke er til skade for Kunden. Vilkår som beskriver de enkelte tjenesters utførelse eller bruksområde, herunder beløpsgrenser for bruk av tjenesten, kan Banken likevel ensidig endre med to ukers skriftlig varsel til Kunden. Dersom forhold hos Kunden eller sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig, kan Banken uten forhåndsvarsel begrense bruksområdet for PersonBankID, senke beløpsmessige bruksbegrensninger og foreta andre endringer i sikkerhetsprosedyrer eller lignende. Banken skal snarest mulig etter endringen varsle Kunden om forholdet. Banken kan ensidig endre priser for tjenesten. Banken skal sende Kunden skriftlig varsel om endringen. Varselet skal så vidt mulig sendes før endringen iverksettes. 17. Opphør av avtalen Kunden kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen om BrukerstedsBankID. 14 av 89

15 Banken kan si opp avtalen med minst fire ukers varsel dersom det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Banken kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Grunnen til hevingen skal opplyses. Ved tilbakekall eller ugyldiggjøring av BrukerstedsBankID eller vesentlig mislighold av lisensbetingelsene, opphører avtalen med umiddelbar virkning. Ved opphør av avtalen, Kundens kundeforhold i Banken opphører eller Banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal Kunden straks makulere all programvare og dokumentasjon som Kunden har mottatt for bruk av BrukerstedsBankID. BrukerstedsBankID vil samtidig bli tilbakekalt og gjort ugyldig for videre bruk. 18. Tvister Dersom det oppstår tvist om tolkning eller rettsvirkning av denne avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen 3 måneder fra kravet om forhandlinger er reist, kan hver av Partene forlange tvisten avgjort ved voldgift i henhold til lov om voldgift. Partene er enige om at voldgiftsbehandlingen og voldgiftsavgjørelser i enhver voldgiftssak skal være underlagt taushetsplikt, og Partene forplikter seg til å inngå en separat avtale om dette hvis og når en tvist oppstår. Tillegg til punkt 12 for autoriserte brukersteder I forbindelse med vurdering av gyldigheten av et sertifikat vil banken på Kundens forespørsel også utlevere meldingsavsenders (innehaver av PersonBankID) fødselsnummer. Kunden kan bare be om fødselsnummer dersom meldingsavsender har oppgitt dette i dialog med Kunden eller Kunden har lovhjemmel for å registrere fødselsnummer i sine registre. Kunden kan bare benytte utlevert fødselsnummer for å sikre entydig identifisering av innehaver av BankID og må påse at behandlingen for øvrig er i samsvar med kravene til behandling av personopplysninger i personopplysningsloven 8,11 og 12. I dialog med innehaver av BankID har Kunden plikt til å opplyse om hjemmel for å innhente og benytte fødselsnummer. Dersom samtykke til utlevering av fødselsnummer mangler og dette medfører at BankID ikke kan benyttes mot enkelte av tjenestene brukerstedet tilbyr, skal Kunden opplyse om dette og hvilke konsekvenser dette har for meldingsavsender. Kunden skal gi Banken en begrunnet erklæring om at vilkårene for å be om utlevering av fødselsnummer foreligger for Kundens vedkommende og at utlevering av fødselsnummer etter avtalen her og eventuell senere behandling av mottatt fødselsnummer ikke blir brukt i strid med avtalen eller personopplysningslovens regler. Banken kan når som helst kreve at Kunden dokumenterer at forutsetningene for å be om utlevering av fødselsnummer er oppfylt. Erklæring fra brukersteder som trenger samtykke fra brukerstedets kunder til å registrere fødselsnummer: Undertegnede Kunde (brukersted) har behov for å registrere våre kunders fødselsnummer i forbindelse med (formålet med behandlingen). 15 av 89

16 Vi erklærer at vi bare vil be Banken utlevere fødselsnummer dersom det foreligger samtykke fra vår kunde som gir banken tillatelse til å utlevere vedkommendes fødselsnummer til oss. Vi erklærer dessuten at eventuell senere behandling av mottatt fødselsnummer ikke vil skje i strid med det avgitte samtykket, avtalen her eller personopplysningslovens regler. Sted, dato og Kundens (brukerstedets) underskrift Erklæring fra brukersteder som har lovhjemmel til å registrere fødselsnummer for brukerstedets kunder 1 : Undertegnede Kunde (brukersted) har hjemmel i (lov og paragraf) til å behandle våre kunders fødselsnummer. Vi erklærer at vi bare vil be Banken utlevere fødselsnummer så langt den angitte lovhjemmelen rekker. Vi erklærer dessuten at eventuell senere behandling av mottatt fødselsnummer ikke vil skje i strid med hjemmelsgrunnlaget, avtalen her eller personopplysningslovens regler. Sted, dato og Kundens (brukerstedets) underskrift 1 Dette vil typisk gjelde offentlig forvaltningsorganer, banker, forsikringsselskaper osv 16 av 89

17 Release 1. juli 2010 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsformål, jfr finansavtaleloven 2. Innholdsfortegnelse 1. Kontoopprettelse legitimasjon Kontoavtale Generelt om disponering av kontoen Disposisjonsrett for andre Valutainnskudd kursrisiko Renter og renteberegning. Kostnader ved å opprette, disponere eller avvikle kontoen Renteberegning ved godskrift og belastning av konto (valutering) Kontoinformasjon og kontroll Bruk av kontoen for betalingstransaksjoner Mottak av betalingsordre Overføringstid for betalingstransaksjoner Særlig om girooverføringer Avvisning av betalingsordre Tilbakekall av betalingsordre Bankens ansvar for utføring av betalingsordre Feilaktig godskriving av konto eller belastning av for lite beløp. Retting Feilaktig belastning av konto Plikter ved bruk av betalingsinstrument Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsordre Ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner Reklamasjon. Tilbakeføring Motregning Midlertidig opphør av bankens plikter (force majeure) Konto som ikke brukes. Foreldelse Endring av kontoavtalen Kontohavers oppsigelse og heving av avtalen Bankens oppsigelse og heving av avtalen Om bankens virksomhet, tillatelser og tilsynsmyndighet Innskuddsgaranti Kontoopprettelse legitimasjon Ved opprettelse av konto skal oppgis kontohavers fulle navn, forretningsadresse, postadresse, organisasjonsnummer og nasjonalitet. 17 av 89

18 Juridiske personer som er registrert i Foretaksregisteret, skal legge fram firmaattest som ikke er eldre enn tre måneder. For enheter som ikke er registrert i Foretaksregisteret, skal legges fram utskrift fra Enhetsregisteret som ikke er eldre enn tre måneder, eventuelt fra annet norsk eller utenlandsk offentlig register. For enheter som ikke er registrert i noe offentlig register, skal legges fram vedtekter eller lignende dokumentasjon som blant annet viser organisasjonsform, stiftelsestidspunkt samt daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson. For selskaper under stiftelse, skal det legges fram bekreftet kopi av stiftelsesdokument. Konto for juridiske personer kan åpnes av den som ifølge dokumentasjon som nevnt over er signaturberettiget, har prokura eller er daglig leder, eller som i følge skriftlig fullmakt fra en av de nevnte har rett til å åpne konto. Dersom banken finner det ubetenkelig, kan konto også åpnes av andre som kan sannsynliggjøre rett til å åpne konto for den juridiske personen. Den som åpner konto på vegne av en juridisk person, skal oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer eller D-nummer samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Har vedkommende hverken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Er kontohaver fysisk person, skal vedkommende i tillegg til opplysningene foran, oppgi fødselsnummer eller D-nummer. Har kontohaver hverken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D- nummer for vedkommende. Fysiske personer skal legitimere seg med eget identitetsbevis og eventuell utskrift fra Enhetsregisteret. Ved endringer i de gitte opplysninger skal kontohaver varsle banken så snart som mulig. Ved varsel og andre meldinger til kontohaver vedrørende kontoforholdet, er brev til den siste kjente adresse alltid tilstrekkelig. Dersom kontohaver har nettbank hos banken, vil alle meldinger og varsler i forbindelse med kontoforholdet, herunder kontoutskrifter, bare bli sendt til nettbankens postkasse. Banken kan avslå å opprette konto eller ta i mot innskudd når saklig grunn foreligger. Dersom banken tilbyr at en konto skal opprettes av flere i fellesskap, skal alle oppgi opplysninger og legitimere seg som nevnt ovenfor. Normalt vil bare en av kontohaverne få tilsendt kontoutskrifter. I oppgave til ligningsmyndighetene vil normalt bare en av kontohaverne bli oppgitt som kontohaver, men med anmerkning om at kontoen eies av flere. 2. Kontoavtale Kontoavtalen skal være skriftlig. Kontohaver skal få et eksemplar av avtalen enten på papir eller et varig elektronisk medium som det er inngått avtale om. Avtalevilkår, meldinger fra banken mens avtaleforholdet løper samt annen informasjon som kontohaver har krav på vil være på norsk med mindre annet er avtalt. 18 av 89 2

19 3. Generelt om disponering av kontoen Kontoen kan benyttes til innskudd, uttak og andre betalingstransaksjoner i samsvar med kontoavtalen. Kontoen føres i norske kroner med mindre annet er avtalt. Banken skal kontrollere at den som disponerer kontoen er berettiget til det. Vedkommende skal bekrefte transaksjonen ved sin underskrift, eventuelt ved bruk av de betalingsinstrumenter på den måte som er avtalt. Ved disponering av kontoen kan banken kreve nødvendig legitimasjon. Ved disponering av kontoen kan banken kreve nødvendig legitimasjon og at vedkommende bekrefter disposisjonen ved sin underskrift. Banken kan avslå å utføre en ordre dersom den er i tvil om vedkommendes disposisjonsrett til kontoen. Kontohaver har ikke rett til å belaste kontoen for større beløp enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt. Uberettiget belastning skal kontohaver dekke inn umiddelbart. Innskudd i kontanter vil banken gjøre disponibelt for kontohaver senest virkedagen etter at beløpet er mottatt av banken. Ved uttak av større beløp eller ved uttak i utenlandsk valuta, kan ekspedisjonsstedet likevel kreve forhåndsvarsel av hensyn til egen kontantbeholdning eller av sikkerhetsmessige grunner. Kontohaver kan kreve kontoen sperret, for eksempel fordi det er fare for at andre enn kontohaver eller disponent kan belaste kontoen på uberettiget måte. 4. Disposisjonsrett for andre Kontohaver, herunder den som har rett til å åpne konto på vegne av en juridisk person, kan gi ansatte hos kontohaver eller andre rett til å disponere kontoen. Slik fullmakt skal normalt gis skriftlig. Den som får disposisjonsrett skal oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer eller D- nummer til banken, samt legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene. Har vedkommende hverken fødselsnummer eller D-nummer skal fødselsdato, fødested, statsborgerskap og kjønn oppgis. Banken kan i så fall rekvirere D-nummer for vedkommende. Den som får disposisjonsrett har samme rett til å disponere kontoen og få innsyn i kontoforholdet som kontohaver selv, med mindre annet er avtalt mellom kontohaver og banken eller fremgår av fullmakten. Kontohaver svarer fullt ut for disponentens bruk av kontoen, herunder overtrekk. Dette utelukker ikke at disponenten kan bli ansvarlig for overtrekk på erstatningsrettslig grunnlag. Kontohaver kan tilbakekalle eller endre andres disposisjonsrett til kontoen ved melding til banken. Slikt tilbakekall eller endring skal normalt skje skriftlig. Kontohaver skal medvirke til at eventuelle betalingsinstrumenter som disponenten har mottatt for å disponere kontoen blir 19 av 89 3

20 levert tilbake til banken eller sikret på annen måte slik at disponenten ikke lenger har mulighet til å disponere over kontoen. 5. Valutainnskudd kursrisiko Innskudd og overføringer til kontoen i utenlandsk valuta, regnes om til norske kroner før inngang på konto med mindre det er avtalt at kontoen skal føres i utenlandsk valuta. Dersom det er avtalt at innskuddet skal føres i utenlandsk valuta, er det kontohaver som får gevinsten eller tar tapet for svingninger i kursen hvis beløpet skal utbetales eller overføres i annen valutasort enn kontoen lyder på. Ved veksling vil banken benytte den til enhver tid gjeldende valutakurs. Bankens valutakurser fremgår normalt av bankens hjemmesider, ved oppslag i bankens lokaler eller opplyses på annen egnet måte. Ved betaling fra utlandet kan det påløpe omkostninger avhengig av beløpets størrelse, betalingstjeneste og om beløpet skal veksles. Disse omkostningene fremgår av prislisten. 6. Renter og renteberegning. Kostnader ved å opprette, disponere eller avvikle kontoen Rente fremgår av bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Renter godskrives ved årsskiftet, med mindre annet framgår av prislisten, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle kontoen fremgår av bankens prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Ved overtrekk av kontoen kan banken beregne overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser for dette og som er inntatt i prislista. Dersom kontohaveren har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på kontoen og i god tro har belastet kontoen for større beløp enn disponibelt, kan banken likevel ikke kreve overtrekksrente av kontohaveren før kontohaveren har fått rimelig tid til å rette på forholdet. Bankens renter, rentemarginer og andre priser kan endres til skade for kontohaver. Banken skal sende kontohaver skriftlig varsel om endringen. Varselet skal så vidt mulig sendes før endringen. Varsel om endringer i rentesats, kostnader mv sendes i ordinær post til den hovedadressen som er avtalt for kontoavtalen eller til slik hovedadresse som banken på annen måte har fått sikker kunnskap om. Dersom kontohaver har nettbank hos banken, vil varsel om endringer i rentesats, kostnader mv bare bli sendt til nettbankens postkasse. Er det avtalt at renten skal være bundet i et bestemt tidsrom, vil innskuddet når tidsrommet er utløpt, forrentes etter de regler som gjelder for driftskonto og med samme adgang til renteendring, med mindre annet fremgår av avtalen. Kostnader ved bruk av avtalte tjenester kan belastes den aktuelle konto. Det samme gjelder eventuelle påløpte overtrekksrenter og purregebyr. Følger det av bankens prisliste eller 20 av 89 4

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Opplysninger om Brukerstedet. Opplysninger om Kontaktperson

Opplysninger om Brukerstedet. Opplysninger om Kontaktperson Avtale for BankAxess og BrukerstedsBankID BrukerstedsBankID som sikkerhetsløsning i BankAxess kan utstedes til enkeltpersonsforetak og juridiske personer (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning)

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Release 1. november 2009 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Bl.nr.010 008-01.2012 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker

Detaljer

Kundenummer. Dato Sted Kundens underskrift

Kundenummer. Dato Sted Kundens underskrift Nettbank startpakke Brukeropplysninger Navn Kundenummer Adresse Mobilnummer e-postadresse Kontonummer i Nettbetaling Beskrivelse Nettbank startpakke inneholder følgende avtaler: Nettbankavtale versjon

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Del C av kontoavtalen: Kontraktsutvalget 25. september 2015 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere.

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Avtale om BrukerstedsBankID mellom

Avtale om BrukerstedsBankID mellom Avtale om BrukerstedsBankID mellom Bedriftens navn: Bankens navn: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnummer: Gateadresse: Gateadresse: Postnummer og sted: Postnummer og sted: Land: Telefon: Kryss av under

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Del B av kontoavtalen:

Del B av kontoavtalen: Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

Kontoavtale næringsforhold

Kontoavtale næringsforhold Kontoavtale næringsforhold Hoveddokument - Del A Opplysninger om kontoåpner Kontohavers navn Organisasjonsnummer Adresse E-post Telefon: Opplysninger om Banken DNB Bank ASA Besøksadresse Kontaktperson

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

Konto avtale - næringsforhold

Konto avtale - næringsforhold Bank SpareBank 1 SI.fig Organisasjonsnummer NO 937 901 003 Konto avtale - næringsforhold Del A - Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester Kontohavers eksemplar Kontotype P LAS

Detaljer

Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013

Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013 Regler om BankID Fastsatt av FNO Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur28.11.2013 1. Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder utstedelse og behandling

Detaljer

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Bank Organisasjonsnummer: Kontotype Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Ny/Endring Opplysninger om kontohaver (kortholder) Kontohavers/Kortholders fødselsnummer/d-nummer Fødselsdato/Fødested

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort næringsdrivende,

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort næringsdrivende, Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort næringsdrivende, 01.11.2015 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Innholdsfortegnelse 1. Kontoopprettelse legitimasjon 2. Kontoavtale 3. Opprettelse av konto for tredjemann 4. Bankens personvernregler (se Alminnelige vilkår for Bankens behandling av kundeopplysninger)

Detaljer

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Opplysninger om kontohaver/kontoåpner: Kontohavers navn

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Avtaler og vilkår for bruk av Nettbank

Avtaler og vilkår for bruk av Nettbank Side: 1 av 12 Nettbankavtale mellom Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, og Kunden versjon 1.1.1 1.0 Generelt Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, (Nordea) tilbyr forskjellige elektroniske tjenester

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014

Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014 Kontoavtale mkonto oppdatert 21.02.2014 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa Del E av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon...

Detaljer

Bankens personvernregler Banken vil nedenfor gi generell informasjon om sin behandling av personopplysninger.

Bankens personvernregler Banken vil nedenfor gi generell informasjon om sin behandling av personopplysninger. Kundeavtale - forbrukerforhold Kunde Kundeavtale - forbrukerforhold Del 2 Bankens eksemplar Innhold: Generelle vilkår for avtalene som er spesifisert i Del 1 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere.

Detaljer

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2.

Samtykkeerklæringer. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger - se side 2. I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Ark 1 av i alt 7 Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon for avtale- og tjenesteinformasjon Tjenesteavtalen mellom kunde

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold ya konto med VISA kort Avtalevilkår Innhold Generelle avtalevilkår s. 1 Særskilte avtalevilkår for betalingskort s. 7 Særskilte avtalevilkår for disponering av konto via nettbank m.v. s. 9 Samtykkeerklæring

Detaljer

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Kontraktsutvalget 25. september 2015 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Samtykkeerklæringer. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Bankens personvernregler - se side 2.

Samtykkeerklæringer. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Bankens personvernregler - se side 2. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykkeerklæringer Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg ønsker å motta informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter, meldinger i forbindelse

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

1. Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder utstedelse og behandling av BankID.

1. Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder utstedelse og behandling av BankID. Regler om BankID Fastsatt av Finans Norge Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur 28.11.2013 Endret av Bits AS 07.02.2017 1. Reglenes omfang og virkeområde Reglene

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold. Side 1av 14

Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold. Side 1av 14 Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Bl.nr. 010.002 2008.07- Fokus Bank, Filial av Danske Bank A/S, Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA Del C av kontoavtalen: Disse vilkår

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) I. Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Side 1 av 8 Bl.nr.010 002-01.2012 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

avtaler og vilkår for bruk av nettbank

avtaler og vilkår for bruk av nettbank avtaler og vilkår for bruk av nettbank Nettbankavtale mellom Nordea Bank Norge ASA og Kunden versjon 1.1.0 1.0 Generelt Nordea Bank Norge ASA (Nordea) tilbyr forskjellige elektroniske tjenester via telefon,

Detaljer

BankID virksomheten i BankID Norge AS skal følge de til enhver tid gjeldende sikkerhetskrav for BankID som er fastsatt og forvaltes av Bits.

BankID virksomheten i BankID Norge AS skal følge de til enhver tid gjeldende sikkerhetskrav for BankID som er fastsatt og forvaltes av Bits. Regler om BankID Fastsatt av Finans Norge Servicekontor etter behandling i Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur 28.11.2013. Endret av Bits AS 03.11.2017 1. Reglenes omfang og virkeområde Reglene

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester for bru kerforho ld Side 1 av 8 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 31.10.16 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

Avtalevilkår - Nordea Business Start, Plus & Pro

Avtalevilkår - Nordea Business Start, Plus & Pro Avtalevilkår - Nordea Business Start, Plus & Pro Innhold i avtalen 1. Avtalevilkår Nordea Business Start, Plus & Pro 2. Hovedavtale Nettbank Bedrift 3. Kontoavtale - Næringsforhold 4. Generelle vilkår

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Del A av kontoavtalen:

Del A av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Organisasjonsnummer Sparebanken Hedmark 920426530 Opplysninger

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 27.12.16 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO MVA versjon KAR

DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO MVA versjon KAR Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.

I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Banken anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon. Samtykkeerklæringer I. Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at banken kan sende informasjon/varsel om renteendringer, kontoutskrifter,

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Vedlegg C Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS SSL-SERTIFIKATER (CLASS 3) ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for SSLsertifikater

Detaljer

Del C av kontoavtalen:

Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT Opplysninger om arbeidsgiver (vennligst bruk store bokstaver) Firmanavn Firmaets organisasjonsnummer Corporate Card Classic Corporate

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø,

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Gjensidige Bank ASA Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø,

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du Barnekort/Ungdomskort

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.12.17 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Avtalevilkår for konto for mindreårige Del D av kontoavtalen

Avtalevilkår for konto for mindreårige Del D av kontoavtalen Avtalevilkår for konto for mindreårige Del D av kontoavtalen 1. Kort beskrivelse av konto for mindreårige Avtalevilkår for konto for mindreårige gjelder for kontoer der en mindreårig er oppført som kontohaver.

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Fastsatt av Finans Norge Servicekontor Sist endret av Bits AS 19. desember 2017.

Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Fastsatt av Finans Norge Servicekontor Sist endret av Bits AS 19. desember 2017. Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister Fastsatt av Finans Norge Servicekontor 25.09.2013. Sist endret av Bits AS 19. desember 2017. 1. Reglenes formål og virkeområde Formålet med disse

Detaljer