Strategi. Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi. Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2014-2017"

Transkript

1 Strategi Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner Mål Riksantikvaren vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner for å oppnå en god forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og landskap. I tillegg vil vi bidra til å legge forholdene til rette for den frivillige innsatsen på kulturminnefeltet og synliggjøre det viktige arbeidet de frivillige gjør. Riksantikvaren ønsker organisasjoner på kulturminnefeltet som bidrar til debatt og utvikling av dette politikk- og forvaltningsområdet. Samarbeidet skal være preget av respekt, tillit og forståelse for organisasjonenes og direktoratets ulike roller. Uten den frivillige innsatsen ville Norge vært mange fartøyer fattigere. Seil til M/K "Folkvang" og fembøringen "Grytir" tørkes etter barking. Foto: Sverre Nordmo/Riksantikvaren

2 Behov for strategi Riksantikvaren har som rolle å være kompetansesenter, rådgiver og samarbeidspartner for eiere, frivillige organisasjoner, den interesserte allmennheten og andre sektorer med ansvar og interesse for kulturminneforvaltning, jf. Riksantikvarens strategi. Frivillige organisasjoner og ildsjeler er avgjørende for å ta vare på kulturminnene og skape interesse for kulturarv. Kulturminneforvaltningen er helt avhengig av den store innsatsen de frivillige kreftene bidrar med. Til tross for lang erfaring i å samarbeide med forskjellige frivillige organisasjoner både om konkrete temaer, spesielle fagfelt og politikkutforming, er det rom for forbedringer. Riksantikvaren trenger en strategi for å forankre, koordinere og utvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene målrettet og planmessig. Strategien vil bidra til at vi kan utnytte mulighetene som ligger i felles innsats og faglige diskusjoner og bedre innhente tilbakemeldinger på utøvelsen av kulturminnepolitikken og eventuelt korrigere forvaltningen. Overordnete signaler I innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen til «Meld. St. 35 ( ) Framtid med fotfeste, Kulturminnepolitikken», blir rollen til de frivillige organisasjonene understreket. Komiteen poengterer at samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner (og private eiere) er den viktigste garantien for at kulturarven blir ivaretatt også i framtiden. Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet (Faro-konvensjonen), artikkel 12c «anerkjenne(r) frivillige organisasjoners rolle både som partnere i aktiviteter og som konstruktive kritikere av kulturarvpolitikk». Norge ratifiserte konvensjonen European Heritage Heads Forum (mai 2013) oppsummerer kulturminneforvaltningens rolle på denne måten: It is our role as the state authorities to help strengthen civil society at all levels, encourage capacity building activities and assist in providing a suitable platform to allow these important voices to be heard. Riksantikvaren er med bakgrunn i dette forpliktet til å styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene for å oppnå en bedre kulturminneforvaltning. Det gir stor tilfredsstillelse når dugnadsinnsatsen gir så synlige resultater. Foto: Ola Harald Fjeldheim/Fortidsminneforeningen 2

3 Organisasjoner og paraplyorganisasjoner Riksantikvaren har lang historie i å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner. Fra 1915 til 1955 leverte Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren felles årsberetning, og direksjonen i foreningen fungerte som et faglig styre for Riksantikvaren. Det har alltid vært et spesielt samarbeid med denne foreningen, men vi har også jevnlig kontakt med andre kulturminne-, minoritets-, kultur-, og friluftsorganisasjoner. Også med andre foreninger mer sporadisk. I denne strategien legger vi vekt på tiltak som kan styrke samarbeidet med de organisasjonene som er opplistet, som en start. Kulturminneorganisasjonene arbeider for sine særinteresser, men samarbeider også på tvers. Fortidsminneforeningen, Norsk forening for fartøyvern, Forbundet KYSTEN og Norsk Kulturarv er fire av 21 organisasjoner under paraplyen Kulturvernforbundet. Flere av de andre organisasjonene i Kulturvernforbundet er også viktige for Riksantikvarens arbeid. Landslaget for lokalhistorie har en stor og viktig medlemsmasse som er gode formidlere av historier om kulturminnene. Friluftsorganisasjonene som Den norske turistforening (DNT), Norges jeger- og fiskeforening, Norges orienteringsforbund o.a. er organisert i FRIFO, Friluftsorganisasjonenes fellesorganisasjon. Her er også Forbundet KYSTEN medlem. Riksantikvaren og friluftsorganisasjonene har også mange sammenfallende interesser og har lang tradisjon med å samarbeide. I tillegg kommer internasjonale organisasjoner som International Council of Monuments and Sites Dugnadsinnsatsen på Kjerkestua i Ullensaker gjør at kulturminnet kan oppleves i ennå mange år. Foto: Ola Harald Fjeldheim/Fortidsminneforeningen (ICOMOS), International committee for documentation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement (Docomomo) og Europa Nostra. Det frivillige engasjementet er ikke like sterkt for alle deler av Riksantikvarens forvaltningsområde. Det er for eksempel få organisasjoner som arbeider spesielt med arkeologi. Det skal vi ha i mente når vi samarbeider med organisasjonene. 3

4 Private eiere av fredete bygninger gjør en stor innsats for fellesskapet. Eier av Kaupanger gård er med i Foreningen Fredet. Dampskipet Stavenes kan gå med passasjerer fordi frivillige har lagt ned et enormt arbeid. Foto: Åse Bitustøl, Erik Småland/Riksantikvaren De viktigste organisasjonene/foreningene for Riksantikvaren er: Fortidsminneforeningen er den eldste foreningen og har som mål å være den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet. Foreningen har 21 avdelinger som igjen har mange lokallag. Foreningen eier en rekke eiendommer. Det er personlig medlemskap i foreningen. Norsk forening for fartøyvern fremmer bevaring av verneverdige fartøyer og ivaretar det frivillige fartøyvernets interesser. 162 båter er medlemmer i foreningen. Fartøyene er lokalisert over hele landet og omlag personer er tilknyttet dem. Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon med formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Både kommuner (100), bedrifter (550) og privatpersoner (2000) er medlemmer i Norsk Kulturarv. Foreningen Fredet er en landsdekkende interesseorganisasjon for private eiere av hus og eiendom fredet etter kulturminneloven. Forbundet KYSTEN har som formål å ta vare på kystens kulturminner. Forbundet har medlemmer fordelt på 125 lokallag. Norsk arkeologmøte (NAM) er en interesseorganisasjon og en fagkonferanse for arkeologer i Norge. 4

5 Steigen kystlag har satt istand og holder vedlike naust og båter på Alvenes. DNTs medlemmer vedlikeholder en rekke buer og hytter som er i flittig bruk. Foto: Steigen kystlag og Åse Bitustøl/Riksantikvaren Landslaget for lokalhistorie er en paraplyorganisasjon for historielagene, landets største kulturvernbevegelse, som tar vare på og formidler lokal kulturarv. Har rundt 400 medlemslag som igjen organiserer i underkant av medlemmer. Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. ICOMOS Norge er en nasjonalkomité av ICOMOS, en frivillig organisasjon for fagfolk som arbeider med vern av kulturminner. Komiteen har i underkant av 300 medlemmer i Norge. Docomomo ønsker å sette søkelys på modernismens arkitektur. Medlemskap er personlig. Europa Nostra Norge (ENN) arbeider for aktiv beskyttelse og bevaring av vår bygningsmessige og miljømessige kulturarv. Enkeltpersoner, offentlige etater og frivillige organisasjoner kan bli medlem. Foreningen er en del av det internasjonale Europa Nostra. 5

6 Strategiske prioriteringer Riksantikvaren skal: - Etablere samarbeidsarenaer De frivillige organisasjonene har bredt sammensatt portefølje og erfaringer fra mange samfunnsområder. De har erfaringer og kunnskap som er viktige for utforming av kulturminnepolitikken og utøvelse av forvaltningen. Organisasjonene har dessuten kunnskap som er viktig for samarbeid om konkrete prosjekter. Vi vil: Invitere prioriterte organisasjoner til årlige møter med riksantikvaren. a. Fortidsminneforeningen b. Norsk Kulturarv c. Foreningen Fredet d. Norsk forening for fartøyvern e. Forbundet KYSTEN f. Norges kulturvernforbund g. Den Norske Turistforening Arrangere ett årlig stormøte med representanter fra de ovenfor nevnte organisasjonene og utarbeide program sammen. Også lokallag, distriktsapparat og andre kan inviteres til møtet etter samråd med organisasjonene. Avhengig av tema kan det være aktuelt å invitere også andre organisasjoner til å delta med programutforming og deltakelse på møtene. Invitere aktuelle organisasjoner til Riksantikvarens Høstmøte. Avhengig av tema kan det være aktuelt å be organisasjonene om å holde innlegg. - Utvikle kompetanse Organisasjonene har kontakter og innsikt i mange fagfelt. Disse erfaringene bør i større grad tas i bruk av kulturminneforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Samtidig trenger organisasjonene å utvikle sin kompetanse. Vi vil legge til rette for gjensidig kunnskapsoppbygging og erfaringsutveksling. Kompetansemiljøer som Norsk kulturminneforskning (NIKU), universiteter, høgskoler, museer m. fl. kan involveres i dette. Vi vil: Samarbeide om å arrangere felles fagseminarer, workshops og temamøter. Innhold og sted avtales på de årlige møtene med organisasjonene, eller ved gjensidig behov. Den ansvarlige avdelingen hos RA er ansvarlig for faglig oppfølging og eventuelle utgifter. 6

7 Tilby kompetansehevende kurs og informasjon innen vernefaglige spørsmål, prosjektstyring og søknadsskriving. Arrangere et Utviklingsnett årlig i tilknytning til Kulturminnedagene. Program utformes i samarbeid med Kulturvernforbundet. - Iverksette interne tiltak Avdelinger og medarbeidere hos Riksantikvaren har lang erfaring i å samarbeide med frivillige organisasjoner. Vårt samarbeid med organisasjonene skal fortsatt i hovedsak foregå i regi av den enkelte avdeling. Men vi skal samordne arbeidet bedre og dra nytte av hverandres kunnskaper og erfaringer. For å bli mindre sårbare ved utskifting av medarbeidere, skal kjennskap til organisasjonene styrkes i hele direktoratet. Vi vil: Synliggjøre den frivillige innsatsens betydning for kulturminnene. Opprettholde den enkelte avdelings ansvar for å ivareta samarbeidet med frivillige organisasjoner innenfor sine arbeidsfelt. Dele erfaringer mellom avdelingene og formidle kunnskap om organisasjonene og deres roller. Rapportere årlig til ledermøte om erfaringer fra samarbeidet med de frivillige og foreslå prioriteringer og tiltak for kommende år. Diskutere ambisjoner og forventninger med hele kulturminneforvaltningen, herunder å oppfordre til samarbeid med organisasjoner på regionalt og lokalt plan. Ansvaret for å koordinere oppfølgingen av strategien legges til Samfunnsavdelingen. På Bjørkheimstølen i Valdres holdes kurs i bygging av bakerovn. Gammel kunnskap blir tatt vare på og videreført til flere ildsjeler. Foto: Marit Bendz Riksantikvaren 7

8 Motoren går! Både tilskuere og deltakere får ny kunnskap og innsikt når motorer til historiske fartøyer repareres. Foto: Sverre Nordmo/Riksantikvaren Viktig for å holde motivasjonen og innsatsen på topp er det sosial samværet. Fest etter dugnad på Grønningen Fyr. Foto: Marit Bendz/Riksantikvaren

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308

ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308 ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308 Styrets arbeid har i 2014 særlig vært konsentrert om organisering av European Heritage Congress i Oslo i juni 2015 og arbeid med

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Kulturminneplan 2015-2025

Kulturminneplan 2015-2025 Kulturminneplan 2015-2025 Planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 Engerdal kommune 25.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 3 4. Nasjonale, regionale

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Bolyst gjennom ildsjeler

Prosjektbeskrivelse. Bolyst gjennom ildsjeler Prosjektbeskrivelse Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler ble valgt som nasjonalt Bolystprosjekt i 2012. Prosjektet

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer