Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø /41 Bystyret Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Forslag til innstilling Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre detaljregulering for City Nord, Stormyra, slik det er vist på kart med plan ID 1307, sist datert , med tilhørende planbestemmelser sist datert og planbeskrivelse Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Forslag fra Rødt Primært: Saka utsettes og planen behandles etter vedtak av kommuneplanens arealdel. Sekundært: Reguleringsplanen for kvm øking av handleareal og kvm økt kontorareal på City Nord godkjennes ikke, da den vil forrykke den vedtatte balansen mellom avlastingssenteret på Stormyra/Plassmyra og bykjerna, og true det gamle bysentrets posisjon som kommunens viktigste handle og møtested. Tilleggsforslag fra FrP, H, SP, AP og UAVH Administrasjonen bes ta et initiativ til igangsetting av et sentrumsutviklingsprosjekt (Sentrum i Sentrum). Det anses som viktig at næringslivet både i sentrum og på Plassmyra inviteres med. Målet er å øke sentrums attraktivitet og tilgjengelighet gjennom et konstruktivt samarbeid. Votering Rødt sitt primære forslag fikk 2 stemmer, 1Rødt og 1 SV, og falt Rødt sitt sekundære forslag, satt opp mot forslag til innstilling, falt med 2 stemmer 1 Rødt og 1 SV. Forslag til innstilling ble tiltrådt mot 2 stemmer, 1Rødt og 1 SV. Tilleggsforslag fra FrP, H, SP, AP og UAVH ble enstemmig tiltrådt Komite for plan, næring og miljøs innstilling Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre detaljregulering for City Nord, Stormyra, slik det er vist på kart med plan ID 1307, sist datert , med tilhørende planbestemmelser sist datert og planbeskrivelse Side379

2 Administrasjonen bes ta et initiativ til igangsetting av et sentrumsutviklingsprosjekt (Sentrum i Sentrum). Det anses som viktig at næringslivet både i sentrum og på Plassmyra inviteres med. Målet er å øke sentrums attraktivitet og tilgjengelighet gjennom et konstruktivt samarbeid. Sammendrag Tiltakshaver er CNC Eiendom AS, et selskap eid av Coop Nordland, og planlegger er Norconsult AS. Hensikten med planen er å legge til rette for å utvide kjøpesenteret City Nord mot nordvest, kalt del C. Totalt gir planen ramme for m² i del C, mens det i dag er ca m². Av dette kan inntil m² være forretning. På grunn av størrelsen på planlagt utbygging er det krav om konsekvensutredning. Planprogram ble fastsatt av Komite for plan, næring og miljø i møte 5. september i år. Hovedtemaer er handelsanalyse med vurdering av konsekvenser av økt handel på Stormyra i forhold til handel i bykjernen og for byutviklingen i Bodø, og i tillegg en trafikkanalyse som belyser trafikk- og atkomstforhold. Det er kommunedelplanen for Bodø sentrum (2010) som gjelder for utvidelsen, og området inngår i det definerte avlastingssenteret på Stormyra hvor kjøpesenter er tillatt. Det er lagt fram en handelsanalyse utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø AS, og en trafikkanalyse utarbeidet av Norconsult. I saken vises det også til en handelsanalyse som Bodø kommune selv har bestilt, utarbeidet av Opus Bergen AS, som har fokus på utvikling av handel på Hunstad. Denne vurderes som relevant og følger saken. Byplansjefen vedtok at planforslaget kunne legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. På grunnlag av handelsanalysene la byplansjefen fram et alternativt forslag til planbestemmelser som tillegg til 3.3 Grad av utnytting, første avsnitt, der det stilles krav om at minimum 40 % av areal avsatt til forretning skal benyttes til plasskrevende varer. Det er i høringen kommet innvendinger fra Bodø Gårdeierforening, som organiserer gårdeiere i bykjernen, samt Sektor Gruppen AS på vegne av Sektor Bodø Eiendom AS, som eier del av Glasshuset. De mener at forslaget vil forrykke handelsbalansen med sentrum i strid med målsettingen om at bykjernen skal være kommunens dominerende handle- og møtested. Det foreligger også uttalelse fra Coop Eiendom AS, som bl.a. viser til den strategiske betydningen for Bodø av en slik satsing som de planlegger. Coop Nordland går mot krav om andel plasskrevende varer. Ut fra en drøfting av fordeler og ulemper anbefales planforslaget godkjent. Det legges vekt på fordelene av de planlagte investeringer for Bodø som helhet, og at det ikke foreligger noen kjente alternative planer for investering i handel. Side380

3 Saksopplysninger Bakgrunn Tiltakshaver CNC Eiendom AS, et selskap eid av Coop Nordland, ønsker å videreutvikle/utvide kjøpesenteret ved City Nord i nordvestlig retning, benevnt som del C. Denne delen ønskes sammenkoplet med dagens City Nord med bygg over bakkenivå, slik at trafikken gjennom området mellom Stormyrveien og Gamle riksvei fortsatt kan skje på bakkenivå. Norconsult AS er engasjert som rådgiver for planarbeidet. Del C Konsekvensutredning og planprogram Da økning av bygningsmassen vil overstige m², utløser dette i henhold til plan- og bygningsloven krav om konsekvensutredning (jfr. Forskrift om konsekvensutredning 2 f). Det er derfor laget planprogram. Dette var ute til høring sommeren 2013, og ble fastsatt av komite for plan, næring og miljø i møte 5. september 2013 (sak 13/58). Hovedtema i planprogrammet er handelsanalyse som belyser hvilke konsekvenser økt handel på Stormyra vil medføre for handelen i sentrum og byutviklingen i Bodø. Det andre temaet er atkomst og trafikkavvikling. Side381

4 Planlagt utbygging Totalt vil ny bebyggelse nord for atkomstveien utgjøre ca m². I de foreløpige planene er arealbruken fordelt som følger: Forretning ca m² Kontor ca m² Treningssenter ca m² Fellesarealer ca m² Det totale arealet er økt i forhold til vedtatt planprogram ettersom det i løpet av planprosessen har framkommet behov for og ønske om et større areal til kontorlokaler. I planprogrammet var det forutsatt ca m² forretning. Utnyttingsgraden og arealfordelingen gir rom for utbygging av tre fulle etasjer i området for utvidelse av City Nord. Bestemmelsene setter en øvre grense på største tillatte areal for kjøpesenter/forretning til BRA= m². I området sør for internveien, eksisterende City Nord, er største tillatte areal for kjøpesenter/forretning, kontorer og tekniske rom BRA= m². Utbyggingsområdene reguleres til formålet kjøpesenter, kontor og annen offentlig eller privat tjenesteyting. Byggehøyden er angitt til kote +32,3, som er mellom 16 og 17 m over planert terreng, dvs. en økning fra rammen på 15 m i kommunedelplan for sentrum. Illustrasjonen viser hvordan området kan bygges ut etter reguleringsplanen, sett fra sørvest. Planstatus Området inngår i kommunedelplan for Bodø sentrum, vedtatt Området som reguleringsplanen vil omfatte dekker sone 17.1 og deler av sone 17.2, som begge er regulert til næring (nærmere definert forretning- og kontorvirksomhet) og inngår i det definerte avlastningssenteret på Stormyra. Innenfor området tillates kjøpesenter i medhold av Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre. Rammene for utbygging er videre maksimum byggehøyde 15 m og utnyttelsesgrad på % BYA=100 %. Deler av området er dekket av reguleringsplanen for City Nord, vedtatt Denne inngår i sin helhet i forslaget til ny plan. Mot nord, på andre siden av Verkstedveien, gjelder reguleringsplanen for Stormyra sone 17.2 (Bodøhuset), vedtatt 2009, hvor Bodø storsenter nå er etablert. Side382

5 Konsekvensutredning virkning av planforslaget Handel Tiltakshaver har lagt fram en handelsanalyse, utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø AS, datert oktober Analysen følger saken som bilag. Analysen skal klargjøre lokale og regionale konsekvenser for handelen som følge av tiltaket for det markedet det skal betjene. Analysen har vurdert etablering m² nytt handelsareal opp mot et 0-alternativ, ingen utvidelse av City Nord. Analysen oppsummeres slik (sitat): «Bodø kommune er fortsatt regionens tyngdepunkt for handel, både for kommunens egne innbyggere, men også for beboere i omkringliggende kommuner som i liten grad har et godt utbygd handelstilbud. Bodø som regionssenter for handel har de siste årene beholdt sin posisjon, men i begrenset grad klart å øke sin betydning. I vedtatte planer pekes det på potensialet for å styrke Bodøs posisjon som regionssenter for handel. Stormyra er en del av sentrumsområdet, og utpekt som avlastningsområde for handel i Bodø. Prognoser på befolkningsutvikling og konsumvekst tilsier at handelen i kommunen skal øke betydelig i årene som kommer. Dette vil skje både gjennom at omsetning på eksisterende handelsareal vil øke, men også gjennom at mer areal benyttes til handel. For å styrke varehandelen i sentrumsområdet av Bodø, må denne handelen i hovedsak legges til Stormyra eller til bykjernen. Forrige utvidelse av City Nord førte til en vekst i handelen på Stormyra, og i kommunen. Kommunen har hatt en vekst i handelen på linje med landet for øvrig, og en viktig bidragsyter til dette var økning i handelsarealet på City Nord. Uten forrige utvidelse av City Nord er det sannsynlig at veksten i handelen i kommunen ville hatt en flatere utvikling. En stor andel av handelen i kommunen skjer i dag i kjøpesenter, men i motsetning til mange andre regionssentre skjer denne i hovedsak innenfor sentrumsområdet i Bodø, og en ikke ubetydelig andel av denne handelen skjer også i bykjernen. De siste årene har det vært gjennomført flere større handelsetableringer utenfor sentrumsområdet i Bodø, og i nabokommuner. En rekke av disse etableringene har vært plasskrevende og bilbaserte handelskonsepter som sjelden er forenelig med å etableres i et bysentrum. Samtidig har vi registrert at enkelte av disse etableringene har vært i direkte konkurranse med handelen i sentrumsområdet. Større varehandelsetableringer bør legges til sentrumsområdet av kommunen, for å styrke og sikre et levende sentrum. Våre analyser viser at tiltaket vil styrke Bodø sin posisjon som regionssenter for handel. Økt varehandel på Stormyra er på sikt ventet å ha en positiv effekt på øvrig handel i kommunen, og for aktiviteten i sentrum. Dette skyldes blant annet at man klarer å tiltrekke flere handlende fra markedsområdet. Disse vil etterspørre også andre tilbud enn handel. Gode bymiljøer særpreges ofte av pulserende liv der handel er en av mange viktige faktorer, men det er ikke slik at det er handel som skaper byliv. I så måte er godt og bredt tilbud innen bevertning og kultur avgjørende for sentrum, og det er viktig at disse ikke fortrenges fra sentrum av store arealkrevende butikkonsept. Ferdigstillelse av store investeringer som ikke er knyttet til varehandel vil bidra til å styrke sentrums attraktivitet i årene som kommer. Dette gjelder både forretnings- og kulturbygg, som vil gjøre at enda flere får sin arbeidsplass i bykjernen, og vil søke inn til byen på fritiden. Vi forventer at butikkene i bykjernen vil merke noe økt konkurranse i perioden rundt Side383

6 ferdigstillelse av tiltaket, og da spesielt innenfor enkelte varegrupper. Dette vil kunne resultere i noe lavere veksttakt for varehandelen i bykjernen. Avbøtende tiltak vil være å utvikle bykjernen slik at den fremstår som mer attraktiv både med tanke på handel, kultur, bevertning og andre tilbud som skaper gode byrom.» Det foreligger også en overordnet handelsanalyse som kommunen selv har bestilt, utarbeidet av Opus Bergen AS. Denne er spesielt utarbeidet i forhold til vurdering av etablering av ny handel på Hunstad, men legger et helhetlig perspektiv for handel i Bodø til grunn. I konklusjonen heter det bl.a. (sitat): «I et samordnet areal- og transportplanleggingsperspektiv, vil det være mest gunstig å satse på Stormyra som sted for plasskrevende varer videre fremover. I kapittel 5.2 vises det til at handelsfordelingen mellom kjøpesenter og annen butikkhandel i og rundt Bodø sentrum er henholdsvis 40 % og 60 %. I antall kvadratmeter er forventet handelsvekst i kjøpesenter allerede fanget opp i vedtatte planer*. Hvis man ønsker å beholde 40/60 fordelingen i videre handelsutvikling i Bodø sentrum bør denne komme i annen butikkhandel.» *Her menes planlagt utvidelse av City Nord Trafikk Tidligere trafikkanalyse for City Nord er oppdatert med vurdering av virkningen av den foreslåtte arealutvidelsen. Konklusjonen er at virkningen kan være avviklingsproblemer i følgende kryss: Kryss Stormyrveien - Hålogalandsgata Kryss/rundkjøring Gamle riksveg - Olav V gate Kryss Stormyrveien (Esso) - Olav V gate For krysset Stormyrveien - Hålogalandsgata er det i gjeldende planer vist en 4-armet rundkjøring. For Olav V gate viser gjeldende planer utvidelse til 4 felt og atkomst fra Esso-stasjonen via rundkjøringen i kryss ny Stormyrvei - Olav V gate. Gjennomføring av disse planene vil løse kapasitetsproblemene. De to siste er med i Bypakke Bodø. Parkering løses innenfor planområdet. Varelevering blir fra Verkstedveien. Innganger til hele kjøpesenteret inkludert ny del vil være fra dagens atkomstsone. Planforslaget viser nytt fortau langs sørsiden av Verkstedveien, som skal være opparbeidet langs tomta før ferdigattest. Høring og offentlig ettersyn Byplansjefen vedtok at planforslaget kunne sendes ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket ble gjort etter delegert myndighet, og referert for PNM-komiteen. På bakgrunn av handelsanalysene tok Byplan opp overfor Norconsult/CNC Eiendom AS å sette begrensing for handel med ikke-plasskrevende varer gjennom planbestemmelsene. Forslaget var at inntil 60 % av nytt forretningsareal kan nyttes til ikke-plasskrevende varer, mens minimum 40 % skal brukes til plasskrevende varer. Begrunnelsen ligger både i skjerming av handelen i bykjernen og at Stormyra egner seg veldig godt for handel med plasskrevende varer. CNC Eiendom vil ikke ha en slik begrensing. Planbestemmelser som ble lagt ut til høring er deres forslag. Byplan ønsket at dette spørsmålet skulle bli belyst i høringen, og la derfor fram et forslag til tillegg i bestemmelsenes 3.3 Grad av utnytting, første avsnitt (tillegget vist med kursiv): «% BYA = 100 %, men med følgende begrensing: Side384

7 For område KJ/K/ATJ1 er største tillatte areal for kjøpesenter/forretning, kontorer og tekniske rom BRA = m² For område KJ/K/ATJ2 er største tillatte areal for kjøpesenter/forretning BRA = m². Minimum 40 % skal benyttes til plasskrevende varer.» Den foreslåtte endringen i bestemmelsene er å betrakte som et alternativt forslag til regulering i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens Høringsperioden var 13. desember 2013 til 29. januar Det er kommet inn i alt 7 uttalelser, 4 eksterne og 3 interne. Under er uttalelsene kort referert og kommentert: Uttalelser Statens vegvesen, Ingen merknader til planen. Bodø gårdeierforening, styret, Bodø gårdeierforening (BGF) organiserer gårdeiere i bykjernen. BGF vil at bykjernen skal fortsette å være hjertet i Bodø by, hvor handel, kultur, bevertning og gode byrom skaper et godt byliv. BGF viser til at siste utbygging av City Nord, ferdig i november 2011, var en utvidelse på 43 % til m², og at dette har gått ut over handelen i bykjernen. De forretningsdrivende i bykjernen har på en offensiv måte tilpasset seg de nye realitetene, men BGF mener at konkurransesituasjonen vil bli uholdbar dersom City Nord gis tillatelse til å utvide i det omfang det er søkt om, og at dette ikke samsvarer med den rolledelingen som er nedfelt i gjeldende kommunedelplan. Det vises til at Stormyra er definert som avlastingssenter for handel, som innebærer at handelsbalansen skal være i bykjernens favør. De senere års utbygging på Stormyra har ført til at det er i ferd med å overta som hovedsenter, og BGF frykter at ytterligere utbygging på Stormyra vil tappe hovedsenteret for både kunder og butikker i strid med kommunedelplanens intensjon. BGF mener at handelsanalysen i planbeskrivelsen ikke kan fastslå de faktiske konsekvensene for bykjernen av utvidelse av City Nord, og at det derfor må foreligge en fullstendig konsekvensanalyse før et vedtak kan fattes. Det vises dessuten til forslaget til ny kommuneplan, arealdelen, som nå er ute til høring, hvor handel er et vesentlig tema i plandokumentene. BGF mener at Bodø kommune selvsagt er tjent med å tiltrekke seg flest mulig handelsaktører, og at store aktører med plasskrevende varer ikke vil ha gode vilkår i bykjernen og naturlig kan lokaliseres til avlastingssenteret. Men de oppfatter planene for utvidelse av City Nord til å bygges ut over samme lest som dagens senter, og derfor ikke vil tilføre handelen i Bodø nye konsepter og større mangfold, men snarere forflytte eksisterende handel fra bykjernen til Stormyra. Et godt byliv forutsetter et mangfold av aktører, og handelen er en av disse. BGF mener derfor at for at handelen i bykjernen skal overleve må utbyggingen av konkurrerende virksomheter i avlastingssenteret begrenses. Byplans kommentarer: Forhold knyttet til handel og handelsbalanse kommenteres samlet under vurderinger. Uttalelsen vedlegges saken. Side385

8 Sektor Gruppen AS, Sektor Gruppen AS forvalter bygg på vegne av Sektor Bodø Eiendom AS, som blant annet eier Storgata 12 (del av Glasshuset). Sektor Gruppen er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsføring av kjøpesentre i Norge. Deres merknad oppsummeres i følgende to punkter: «Stormyra er definert som et avlastningssenter i kommunen. Vi er av den oppfatning at rammebetingelsene for denne type områder bør ha et tydelig innhold og formål, som differensierer de fra bykjerneområder. Vi mener at nåværende reguleringsforslag og byplansjefens vedtak ikke i tilstrekkelig grad hensynstar dette forholdet, til tross for påstand om samsvar mot overordnede planer.» De viser i uttalelsen til behandling av avlastingssenteret i Planutvalget i 2009 (sak 09/129), og etterlyser en klarere definisjon av hvilken rolle Stormyra og City Nord skal ha i Bodø, og hvordan videre utvikling skal styrke helheten gjennom et balansert handelstilbud. De anser omfanget av mulig utvidelse som en utfordring. «Mulighet for etablering av inntil kvm. med nytt detaljhandelsareal på Stormyra, vil gi konsekvenser for handelen i bykjernen. En videreutvikling av handel på Stormyra bør derfor utfylle eksisterende handelstilbud, og ikke utfordre en allerede presset lokal konkurransesituasjon.» De utdyper dette med at de har konstatert en lite tilfredsstillende omsetningsutvikling, og at det var et merkbart skift som kan knyttes til åpningen av nye City Nord. Flere aktører velger å etablere seg både i sentrum og på City Nord, og ved sviktende omsetning og økt konkurranse blir resultatet avvikling, som i enkelte situasjoner har gått i favør av Stormyra. Det stilles også spørsmålstegn ved konsekvensutredningens forutsetning om omsetningsvekst på 3,0 % per år, som de mener er for høyt anslått. Det vises videre til Kjøpesenterindeksen (Kvarud analyse), som tilsier at det ikke er noen direkte sammenheng mellom konsum og kjøpesenteromsetning. Selv om en utbygging på Stormyra vil tilføre området ny omsetning, er sannsynligheten tilstede for at det store omfanget av ny detaljhandel vil få merkbare konsekvenser for eksisterende omsetning i bykjernen. Lav handelslekkasje og svak omsetningsutvikling, gjør at detaljhandel konkurrerer om eksisterende kjøpekraft. Avslutningsvis uttales: «Vi stiller oss positive til at det skjer utvikling av handel i Bodø. Dette er med på å gjøre byen mer attraktiv som handelsdestinasjon. Vi er derfor ikke imot økt handelsareal på Stormyra, men vi synes planbestemmelsene tydeligere må gjenspeile at reguleringen gjelder for et område definert til avlastningssenter og ikke bykjerne. Basert på eksisterende omfang av detaljhandel på City Nord, bør videre utvikling på Stormyra hovedsakelig fokusere på plasskrevende handel, som kan bidra til et balansert handelstilbud for byen.» Byplans kommentarer: Det vises til uttalelse fra Bodø Gårdeierforening. Forhold knyttet til handel og handelsbalanse kommenteres samlet under vurderinger. Uttalelsen vedlegges saken. Coop Nordland, Viser til at Bodø kommune har valgt å ta inn i saken handelsanalysen fra Opus Bergen i tillegg til handelsanalysen som Coop Nordland var pålagt å gjennomføre (utført av Kunnskapsparken), og kommenterer disse opp mot hverandre. Videre problematiseres begrepet plasskrevende varer. Dessuten redegjøres det for Coop Nordlands bidrag til handelen i sentrum. Disse forholdene er oppsummert i uttalelsen: Side386

9 «Handelsanalysen fra Opus Bergen avviker innenfor noen områder sammenlignet med Handelsanalysen fra Kunnskapsparken. Opus Bergen legger til grunn en betydelig lavere etterspørsel i 2030 enn det Kunnskapsparken gjør. Sannsynligvis fordi Kunnskapsparken regner inn handel fra omlandet. Kunnskapsparken legger til grunn at en utbygging av City Nord vil være positivt i forhold til forventet vekst i etterspørselen. Handel fra studenter uten bostedsadresse i Bodø og turister utgjør et relativt stort handelsvolum. Denne faktoren er ikke innregnet i grunnlaget og vil ha betydning for den totale handelen framover. Opus Bergen tar ikke inn regionsperspektivet som utgjør en betydelig faktor når man skal vurdere behovet for framtidig handel i Bodø. Dersom utbyggingen blir realisert, vil det på det tidspunktet City Nord åpner, være minst 11 år siden det ble kjent at kjøpesentret skulle utvides. Hva er gjort av investeringer ellers i varehandelen for å møte denne satsningen? City Nord ligger eksklusivt til sammenlignet med andre store kjøpesenter i landet. Det er gåavstand til sentrumskjernen. Dette er enestående, og bør brukes som et argument for å styrke sentrum av Bodø. Definisjonen plasskrevende varer er ikke tilpasset moderne varehandel. Dersom denne faktoren likevel skal brukes, må den omhandle plasskrevende konsepter. Det er overraskende dersom kommunen selv reduserer handlingsrommet i forhold til handel. Dette er historisk noe som fylkesmannen og fylkeskommunen praktiserer. Reguleringsbestemmelsene på Stormyra gir hjemmel for den planlagte utbyggingen. Hvordan skal reguleringsbestemmelsene håndheves i ettertid dersom Coop Nordland får begrensninger i utøvelse av handel. En utbygging av City Nord vil gjøre Bodø mer attraktiv. I motsatt fall vil Bodø tape terreng i forhold til at toneangivende handelsaktører utsetter eller avlyser etablering i kommunen. Dersom det besluttes å gå i gang med utbyggingen vil det innebære en investering på ca 440 mill. kroner. Synergiene av denne utbyggingen er betydelige både i forhold til økt aktivitet i byggebransjen og flere arbeidsplasser i kommunen. Coop Nordland har investert i innsatsfaktorer som har bidratt til å gi City Nord de kvaliteter kjøpesentret har i dag. Det blir opp til andre aktører og møte konkurransen gjennom å satse tilsvarende.» I uttalelsen gjøres det også klart at det som utredes er en strategisk satsning i Bodø i størrelsesorden 440 mill. kr., og at beslutning om utbygging ikke er tatt. Dersom handlingsrommet innskrenkes gjennom å stille krav om 40 % plasskrevende varer, vil neppe leietakerkabalen gå opp og vil i så fall sette stopper for planene. Det vises også til forpliktelser kommunen har som vedtatt næringsvennlig. Avslutningsvis heter det: «Essensen i problemstillingen: Hva er alternativet til å godkjenne utbyggingsplanene til City Nord? Vil andre næringslivsaktører i sentrum ta over stafettpinnen, påta seg risiko og satse flere hundre millioner kroner? Side387

10 Er det realistisk at aktører i næringslivet kan tilby attraktive lokaler til plasskrevende konsepter nærmere sentrum enn City Nord?» Byplans kommentarer: Det vises til foregående merknader. Forhold knyttet til handel og handelsbalanse kommenteres samlet under vurderinger. Uttalelsen vedlegges saken. Bodø kommune, Eiendomskontoret, Ingen kommentarer. Bodø kommune, Byteknikk, Følgende kommentarer: Det må etableres fortau i Verkstedveien mot sør fra Gamle RV til Stormyrveien. Krysset i Hålogalandsgata/Stormyrveien er i dag overbelastet med til dels store kødannelse i Stormyrveien. En utvidelse av City Nord vil forverre situasjonen i krysset. For å løse trafikksituasjonen må den tidligere planlagte rundkjøringen etableres. Varemottak og søppelutkjøring er tenkt løst i Verkstedveien der innkjøring til Telehuset er i dag. Tilgang til varemottaket er tenkt av utbygger at biler/vogntog skal manøvrere ute i Verkstedveien for så å rygge inn vareporter. Dette aksepteres ikke, da dette vil medføre til trafikale problemer i Verkstedveien og gamle RV. Manøvrering må løses på egen tomt og sporingskurve VT skal brukes. Byplans kommentarer: Det er i denne planen avsatt fortau langs Verkstedveien i det regulerte området. Det forutsettes at dette videreføres i senere reguleringsplan for det uregulerte området mot Stormyraveien. Krysset Hålogalandsgata/Stormyrveien er i reguleringsplanen for rv. 80 Thalleveien Hunstadmoen vist som 4-armet rundkjøring. Dette vil løse avviklingsproblemene, men rundkjøringen inngår ikke i Bypakke Bodø og mangler dermed finansiering. På bakgrunn av at rekkefølgekrav om ny rundkjøring i dette krysset for utbyggingen av Bodø Storsenter ble fraveket, har Byplan ikke funnet det riktig å anbefale at det tas inn som rekkefølgekrav i denne reguleringsplanen. Varetransport og søppelutkjøring må skje på en trafikksikker måte og uten å hindre trafikkavviklingen på offentlig gate. Dette løses i byggesaken i overensstemmelse med vurderingen fra Byteknikk. Bodø kommune, Samfunnskontorert, Viser til TØI rapport «Fakta om handel, kjøpesenter og transport, 2010» samt «Reisevaner, 2009». Må forvente en økning i antall besøkende til City Nord etter utbygging, og at en overvekt av besøkende vil benytte bil. Fra et samferdselsperspektiv legger kjøpesentrene på Stormyra til rette for transporteffektive og miljøvennlige innkjøpsreiser fordi publikum ved å kjøre til en destinasjon får tilgang til et stort utvalg av varer og tjenester. Det ansees ikke hensiktsmessig å legge restriksjoner på bilbruk til kjøpesentrene. Det er likevel et mål å begrense biltrafikken i området ved: Fortsatt sikre god tilgjengelighet for kollektivtransport til og fra området At publikum skal kunne bevege seg sikkert og uhindret til fots i området mellom kjøpesentrene For biltrafikk forutsettes at tiltakene i Bypakke Bodø vil sørge for en tilstrekkelig transportfunksjon inn og ut av området. Det er i dag et godt kollektivtilbud til og fra City Nord. Side388

11 Følgende konkrete forslag legges fram: Det må forventes betydelig økt fotgjengertrafikk mellom City Nord og Bodø Storsenter. Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør det legges til rette for kryssing i separat plan mellom disse, f.eks. i lukket gangbro med direkte adgang mellom kjøpesentrene. Det eksisterer i dag en betydelig fotgjengerkryssing over Gamle riksveg mellom City Nord og Trekanten m.fl., og denne må påregnes å øke. Trafikksikkerheten ved disse overgangene bør vurderes, og tiltak som bedre belysning og opphøyde fotgjengerfelt bør vurderes. Byplans kommentarer: Det forventes ikke stor biltrafikk i Verkstedveien, og Byplan mener det er forsvarlig at kryssing kan skje i plan. Krysningspunktene over Gamle riksveg er relativt nylig opparbeidet etter reguleringsplanen for City Nord og reguleringsplanen for Gamle riksveg knyttet til utvidelsen av City Nord og byggingen av Bodø Storsenter. De går via midtrabatter, er tydelig merket, og virker å fungere tilfredsstillende med dagens fotgjengertrafikk. Det vurderes ikke som nødvendig å stille rekkefølgekrav om ny utforming i denne reguleringsplanen. Vurderinger Problemanalyse Rammene for planen er lagt i vedtatt kommunedelplan for sentrum, hvor det innenfor definert avlastingssenter er tillatt med kjøpesenter/handel med større bruksareal enn m². Dette betyr at planbestemmelsene om etablering av kjøpesenter i Regional plan for Nordland (Fylkesplanen) er oppfylt. Kjøpesenter defineres her som «detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives og fremstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få adgang.» Detaljhandel er definert som «salg av alle typer varer direkte til forbruker, det vil si både dagligvarehandel, faghandel, inklusiv salg av plasskrevende varer.» Plasskrevende varer er handel som normalt er bilbasert og med lav besøksfrekvens per m². Det omfatter etter konkrete avklaringer i reguleringssaker varegruppene biler/motorkjøretøy/ bilrekvisita, landbruksmaskiner, trelast/andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre, elektrovarer, møbler og engrosvarer. Det er i kommunedelplanen ikke gitt noen bestemmelser for rekkefølge eller takt i utbyggingen av avlastingssenteret. Det er imidlertid målsettinger om at «bykjernen skal fortsatt være kommunens dominerende handle- og møtested med et mangfold av publikumsrettede virksomheter», og at «Stormyra-området skal ha en avlastende funksjon i forhold til bykjernen når det gjelder næringsvirksomhet». De vesentlige spørsmål i denne saken er: Størrelsen på nytt handelsareal/kjøpesenter og virkningen for Bodøs posisjon som regionsenter for handel Virkningen på balansen mellom bykjernen og Stormyra Tidspunkt for ny utvidelse i forhold til forrige utbygginger på Stormyra (avlastingssenteret) Krav til type handel - andel plasskrevende varer Side389

12 Handelsanalysene I handelsanalysen fra Kunnskapsparken Bodø AS konkluderes det med at tiltaket vil føre til at Bodø styrker sin stilling som handelssenter i regionen, og at butikkene i bykjernen vil merke økt konkurranse særlig i perioden rundt ferdigstilling, og lavere veksttakt i en periode etter. Som avbøtende tiltak anbefales å satse på å gjøre bykjernen attraktiv gjennom tiltak innenfor handel, kultur, bevertning og gode byrom. Handelsanalysen skiller ikke mellom detaljhandel med plasskrevende varer og ikke-plasskrevende varer, og heller ikke mellom handel i kjøpesenter og handel i butikker utenfor kjøpesenter, som utgjør en stor del av handelen i bykjernen. Handelsanalysen fra Opus Bergen AS gjør ut fra definerte premisser en framskriving av behovet for handelsareal fram mot 2030, og vurderer fordeling og balanse mellom bykjernen, Stormyra og Hunstad/Mørkved, samt mellom kjøpesenter og annen butikkhandel. De setter som premiss at balansen mellom kjøpesenter og annen butikkhandel i og rundt Bodø sentrum bør opprettholdes som i dag på henholdsvis ca. 40 % og 60 %. Bakgrunnen er at annen butikkhandel er det som best er tilpasset sentrumshandel. Det ligger også i deres anbefaling at det planmessig kan gis rom for en økning i handelen i Hunstad og Mørkved i takt med befolkningsveksten - medregnet studenter - i denne bydelen, slik at disse får funksjon av bydelssenter. Arealbruken i bydelssentrene må styres slik at nye utbygginger har preg av nærhandelsfunksjon og nærtjenesteyting som ikke konkurrerer med sentrumstilbudet. Stormyra anbefales som sted for plasskrevende varer videre fremover ut fra beliggenhet og nærhet til hovedtrafikkårer. Ut fra anbefalt balanse kjøpesenter, annen butikkhandel og analyse av framtidig handel fram mot 2030, vurderes den foreslåtte utbyggingen av City Nord å dekke arealbehovet for kjøpesenter i hele perioden til Bodø som regionalt handelssenter Som det framgår av handelsanalysen fra Kunnskapsparken, er Bodøs rolle som regionalt handelssenter basert på tall for dekningsgrad svakere enn gjennomsnittet av sammenlignbare regionssentra i landet (s. 9). Det er dette som har vært mest vektlagt i Kunnskapsparkens handelsanalyse. Det er grunn til å anta at en utvidelse som foreslått vil styrke Bodøs konkurransekraft, og at dette forsterkes med at økningen skjer i tilknytning til de eksisterende kjøpesentra på Stormyra. Transportmessig er dette gunstig fordi mange forretninger kan nås uten å måtte flytte bilen, og fordi området har god tilknytning til rv. 80. Forholdet bykjernen og Stormyra Fra Bodø gårdeierforening og Sektor Gruppen hevdes det at utbyggingen av City Nord i 2011 har gått ut over handelen i bykjernen. Sektor Gruppen sier at det var et merkbart skift i 2011 med fall i omsetning på nesten 10 %, oppfattet som å gjelde Sektor Bodø Eiendom sine leietakere. Forholdet bykjernen - Stormyra er ikke godt belyst med statistikk i handelsanalysene, og dette skyldes - slik Byplan oppfatter det - at tilgjengelig statistikk ikke gir grunnlag for slik analyse. Det vil i så fall være et veldig krevende arbeid med å kartlegge hvert enkelt foretak. Det som kommer fram i handelsanalysen til Kunnskapsparken er at antallet faghandelsbedrifter i bykjernen har økt fra 2007 (forrige opptelling), og utgjør 2/3 i antall i forhold til Stormyra. Nedgang i omsetning kan også ha andre forklaringer, eller en kombinasjon av flere faktorer. Det har i perioden vært stor byggeaktivitet i bykjernen med begrensing på framkommelighet. Byggeaktiviteten har også påvirket parkeringssituasjonen. Side390

13 Når det er sagt, er det ikke noen grunn til å betvile at handelen i bykjernen har merket den økte konkurransen. Det er imidlertid relativt kort tid siden utvidelsen av City Nord, slik at det er for tidlig å få et tydelig bilde av virkningen. Kunnskapsparkens handelsanalyse fokuserer på Bodø som regionalt handelssenter, og at nytt handelsareal i seg selv genererer økt handel. De antar virkningen i forhold til bykjernen vil være negativ i en periode, men stabilisere seg, og at total omsetning vil øke. Den viktigste vekstfaktoren er økt folketall, og prognosene tilsier at befolkningsøkningen i all hovedsak skjer i Bodø. Det er mange usikkerhetsfaktorer i forhold til utvikling av handelsadferd og kjøpekraft. Usikkerhetsfaktorene gjenspeiler seg i de to handelsanalysene, der det er store forskjeller i antatt omsetningsutvikling. Byplan er bekymret for at utvidelsen kan svekke målsettingen om at bykjernen skal være kommunens dominerende handle- og møtested. Detaljhandel er det som gir størst besøksfrekvens, og dermed trekker mest folk. Selv om det kan være riktig at økt handelsareal skaper økt omsetning, så formoder Byplan at det ligger begrensinger i befolkningsutviklingen og utviklingen i kjøpekraft som skjerper konkurransen om kundene. Utvidelsen vil utvilsomt påvirke balansen mellom bykjernen og avlastingssenteret. Byplan mener at med de handelsanalyser som foreligger og de metodiske begrensinger som slike analyser har, så er saken godt nok belyst til å kunne behandle reguleringsplanen. Tidspunkt for utvidelse Den foreslåtte utvidelsen ligger innenfor vedtatt avlastingssenter, og er i tråd med kommunedelplanen for Bodø sentrum. Det er som nevnt ikke angitt utbyggingsperiode eller utbyggingsfaser. I forslaget til ny kommuneplan- arealdelen, som erstatter kommunedelplanene, er det ikke foreslått videre utvikling av kjøpesentra på Stormyra i kommende planperiode ut over det som er planlagt. Dette er ut fra prognosene i handelsanalysen til Opus Bergen for omsetningsvekst fram mot Det betyr at ved gjennomføring av denne utbyggingen tas hele potensialet ut ved ferdigstilling. Av de grunner som er nevnt over, kunne en ha ønsket en større avstand til forrige store utvidelse av City Nord og byggingen av Bodø Storsenter for å kunne fått et klarere bilde av virkningen på bykjernen. Krav til type handel I høringsforslaget var det lagt fram et alternativ der det stilles krav om en andel plasskrevende varer på 40 %. Bakgrunn var anbefalingen i Opus Bergen sin handelsanalyse og vurdering i forhold til samordnet areal- og transportplanlegging. Coop Nordland går i sin uttalelse sterkt i mot en slik begrensing i utøvelse av handel, og gir uttrykk for at det kan sette stopper for deres planer. De argumenterer dessuten med at dette skillet ikke er tilpasset moderne varehandel, og viser til at det heller bør omfatte plasskrevende konsepter. Coop Nordland har rett i at kommunedelplanen for sentrum ikke hadde noe krav om en andel plasskrevende varer, slik at pålegg om dette kan oppfattes som et brudd med forutsigbarhet i planverket. Byplan er dessuten enig i at plasskrevende konsepter kan være vanskelig å innpasse i bykjernen, og at slike hører hjemme i avlastingssenteret. Side391

14 PNM-komiteen gav et politisk signal om dette da utlegging av kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn var til behandling. Deres vedtak lyder slik: «Bodø kommune ønsker ikke å sondre mellom ulike varetyper i de ulike handelssentra i kommunen. Bodø kommune anser det ikke som hensiktsmessig at planmyndighet skal ta stilling til ulike handelskonsept.» Ut fra disse forhold vil administrasjonen ikke opprettholde kravet om en andel plasskrevende varer. Andre forhold I uttalelsen fra Coop Nordland gjøres det klart at det som utredes er en strategisk satsing i Bodø i størrelsesorden 440 mill. kroner. Dette vil ha store ringvirkninger og synergieffekter, både i forhold til handel, arbeidsplasser og byggebransjen. Det området som utbyggingsplanene omfatter er temmelig nedslitt og har en sentral beliggenhet i forhold til innfartsvei og hovedåre for kollektivtransport i Gamle riksvei. En utbygging vil fornye hele området og være et byutviklingsprosjekt. Øvrige merknader Byplan finner ikke grunn til å endre planen på grunnlag av de øvrige merknadene. Byplan mener disse forhold er ivaretatt i planforslaget. Det vises til kommentarene over. Konklusjon og anbefaling Flere forhold tilsier at det ikke er positivt for Bodø som handelsby å avslå planforslaget. Det er ingen kjente planer for en tilsvarende utbygging i sentrum. En avvisning av planen vil kunne føre til at Bodø mister en investering på 440 mill. kr uten at det er planlagt noen større investeringer som motsvar til dette. Ut fra en samlet vurdering av fordeler og ulemper anbefales planforslaget godkjent. Annelise Bolland Byplansjef Saksbehandler: Knut Kaspersen Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Vedlegg 1 Forslag til plankart, datert Forslag til planbestemmelser, datert Forslag til planbeskrivelse, datert Konsekvensutredning. Handel i Bodø, Kunnskapsparken Bodø, oktober Trafikkanalyse. City Nord, Stormyra, Norconsult Vedlegg til trafikkanalyse 7 Handelsanalyse - råd om etablering av handel på Hunstad. Opus Bergen AS, Høringsuttalelse fra Bodø Gårdeierforening vedr City Nord 9 Høringsuttalelse 10 Coop Nordland - innspill til detaljregulering City Nord Side392

15 Eierform Områder med offentlig eierform er markert med bokstaven o. Områder med felles eierform er markert med bokstaven f. Områder uten markering har annen eierform (privat). PLAN NR. DATO SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN Kommunestyrets vedtak: BODØ KOMMUNE UTARBEIDET AV: Malun Side393

16 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR CITY NORD, STORMYRA, PLAN ID Dato for siste behandling i planutvalget Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.... formannskapssekretær GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reguleringsformål: PLANBESTEMMELSER Sikringssoner Frisikt (H140_) Bebyggelse og anlegg Forretninger (F) Kjøpesenter/Kontor/annen offentlig eller privat tjenesteyting (KJ/K/ATJ) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg (KV) Fortau (FTA) Annen veggrunn tekniske anlegg (VT) Grønnstruktur Grønnstruktur (G) 1.2 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart for detaljregulering for City Nord, Stormyra, plan ID Det er utarbeidet plankart for to vertikalnivåer; på grunnen og over grunnen. Planen erstatter i sin helhet Reguleringsplan for utvidelse av City Nord, vedtatt , og en mindre del av Reguleringsplan for Gamle Riksvei, vedtatt Bestemmelser for detaljregulering for City Nord, Stormyra, Plan ID desember Side394

17 2 FELLES BESTEMMELSER 2.1 Kulturminner Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeidene, skal arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. lov om kulturminner 8, 2. ledd. 2.2 Fasader og utforming Ved nybygg og ved fasadeendringer skal bygningene gis god utforming med høy arkitektonisk kvalitet. De skal gjenspeile dagens bygningsteknologi og arkitektur og utføres med materialer av god kvalitet og med høy håndverksmessig standard. Nye bygginger skal utformes slik at fasader brytes opp og sikres et variert uttrykk. Bebyggelse skal utformes med bevisste overganger til tilgrensende bebyggelse. For å ivareta og sikre gode kvaliteter og kvalitetskrav til bygninger og bygningsmiljø stilles det krav til bruk av arkitekt i tiltaksklasse 3. Ved søknad om igangsetting skal det redegjøres for farge og materialvalg. 2.3 Situasjonsplan Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500. Planen skal vise plassering av atkomst, bygninger, hovedinnganger, bil- og sykkelparkering, varelevering, avfallshåndtering og beplantning. Planen skal ivareta universell utforming. 2.4 Krav til utomhusområder Utelagring tillates ikke med mindre arealet er tilfredsstillende skjermet. Plassering av mindre bygningsmessige installasjoner, som, transformatorer, utstillingsboder o.l. avklares i utomhusplanen som inngår i søknad om igangsettingstillatelse for utomhusområder. Utforming, materialbruk og gaterom skal danne et helhetlig uttrykk med øvrige anlegg og bebyggelse. Det skal benyttes materialer av god kvalitet og med høy håndverksmessig standard. Grønnstruktur mot Gamle riksvei videreføres. 2.5 Atkomst Atkomster er markert på plankartet. Mindre justeringer av plassering kan avklares i rammesøknad. 2.6 Fjernvarme Alle nye bygg skal tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg. 2.7 Avfallshåndtering All ny bebyggelse skal etableres med søppelanlegg under terrengnivå på egen tomt eller i bygg. 2.8 Forurensning Ved alle tiltak skal det gjøres en kartlegging av mulig forurensning i grunnen. Det stilles krav om tiltaksplan for håndtering av eventuelle forurensede masser i hht. Forurensningsforskriftens kapittel 2. Før sanering av bygninger kan starte skal det foreligge miljøsaneringsrapport. Bestemmelser for detaljregulering for City Nord, Stormyra, Plan ID desember Side395

18 2.9 Anleggsfasen Det skal utarbeides en egen plan for hvordan ulemper for beboere og næringsvirksomhet skal håndteres i anleggsfasen. Dette gjelder spesielt støy, støv og trafikksikkerhet og avvikling i forbindelse med anleggstrafikk og bilparkering. Utbyggingsplan med håndtering av problemer skal godkjennes av Byteknikk. Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/ BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Formål Innenfor område KJ/K/ATJ1-KJ/K/ATJ3 tillates det oppført bygninger for kjøpesenter, kontor og annen offentlig eller privat tjenesteyting, herunder treningssenter, lege/legesenter/tannlege, fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie, fotpleie o.l., servering/bevertning/kafe/restaurant/pub o.l. I tillegg tillates tilhørende parkeringsanlegg. 3.2 Byggehøyder Byggehøyden er satt til kote 32,3. Heishus, teknisk rom for ventilasjon og kjøling tillates inntil 3,5 m høyere enn øvrig takflate, men skal om mulig integreres fullstendig i bygget. 3.3 Grad av utnytting % BYA = 100 %, men med følgende begrensning: For område KJ/K/ATJ1 er største tillatte areal for kjøpesenter/forretning, kontorer og tekniske rom BRA= m2. For område KJ/K/ATJ2 er største tillatte areal for kjøpesenter/forretning BRA= m2. Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen. Det skal ikke regnes BRA for teoretisk etasjeskille over 3 m. 3.4 Parkering Parkering skal løses innenfor planområdet. Bodø kommunes til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser legges til grunn for beregning av parkeringskravet. Antall parkeringsplasser for bil kan reduseres med 10 % i forhold til minstekravet. For forretning/kjøpesenter spesielt er kravet maksimum 1 parkeringsplass pr 50 m2 BRA. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Det skal etableres fortau langs Verkstedveien innenfor planområdet. Innenfor offentlig trafikkområde gis det i byggeplanen anledning til å gjøre mindre justeringer av fortau og kjørevei. 4.2 I frisiktsonen tillates det ikke anlagt elementer over 0,5 meter over kjørebanen. Bestemmelser for detaljregulering for City Nord, Stormyra, Plan ID desember Side396

19 4.3 Offentlige trafikkområder skal opparbeides i henhold til Bodø kommunes norm. Byggeplaner skal godkjennes av Byteknikk. 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 5.1 I forhåndskonferansen skal følgende forhold avklares: Hvilke offentlige og felles atkomster som må være ferdigstilt samtidig med søknad om midlertidig brukstillatelse. Hvilke VA-traseer i grunn som må oppgraderes. Eldre ledningsanlegg i grunn som ikke kan brukes skal saneres. Byteknikk skal høres før avgjørelse fattes. 5.2 Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: Situasjonsplan i hht. 2.3 Dokumentasjon på grunnforhold og eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensede masser, jfr Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge: Miljøsaneringsrapport, jfr. 2.8 Plan for anleggsfasen i hht. 2.9, skriftlig godkjent av Byteknikk Situasjonsplan, jfr. 2.3 og 2.4 Plan for opparbeiding av offentlige trafikkområder og tekniske anlegg, herunder skiltplan, skriftlig godkjent av Byteknikk Farge- og materialplan, jfr. 2.2 Plan for avfallshåndtering, jfr Før det kan gis ferdigattest skal følgende være utført: Offentlige trafikkområder og anlegg i hht. gitte tillatelser. Fortau langs Verkstedveien skal være ferdigstilt innenfor planområdet, jfr. 4.1 Utearealer i hht. godkjent situasjonsplan Tilrettelegging for tilkobling til fjernvarme Parkeringsplasser i hht. krav til parkeringsdekning Det kan gis midlertidige brukstillatelser. Midlertidige brukstillatelser skal ikke gis for lengre perioder enn nødvendig for drift og ombygging/utvidelse av senteret, og skal ikke bidra til å forsinke ferdigstillelsen av de omsøkte arbeider. Bestemmelser for detaljregulering for City Nord, Stormyra, Plan ID desember Side397

20 CNC Eiendom AS Detaljregulering med konsekvensutredning for City Nord, Stormyra Plan ID 1307 Bodø kommune Planbeskrivelse Oppdragsnr.: Side398

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør, Haugen, gbnr 41/81 og 41/1541

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør, Haugen, gbnr 41/81 og 41/1541 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2014 50481/2014 2010/17048 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/39 Komite for plan, næring og miljø 04.09.2014 14/132 Bystyret 11.09.2014 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

Hunstadsenteret og gjenoppbygging etter brann.

Hunstadsenteret og gjenoppbygging etter brann. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2015 67909/2015 2015/5695 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/55 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015 Hunstadsenteret

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64829/2013 2010/870 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/65 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/149 Bystyret 31.10.2013 Sluttbehandling

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46.

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.09.2014 59790/2014 2012/4460 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/165 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

2. Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: DETALJREGULERING FOR ROM NÆRINGSOMRÅDE BYGGETRINN 2 REGULERINGSBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE PLANKART DATERT:03.02.15 Revidert i hht. vedtak 18.02.2015 PlanID 201210 GENERELT 1. Det regulerte området er

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Planbestemmelser for Sutterøya industriområde

Planbestemmelser for Sutterøya industriområde PlanID: 1-248 Saksnr: 2014/1498 Planbestemmelser for Sutterøya industriområde Planforslag er datert : 01.10.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Planutvalgets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim

Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim Planbestemmelser Plan 5033 - Oasen næringspark, Norheim Arkivsak: 10/2209 Arkivkode: PLAN 5033 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OASEN NÆRINGSPARK, NORHEIM - Godkjent i Karmøy kommunestyre 22.11.11 sak 77/11

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNIVERSITETET I NORDLAND, MØRKVED, GNR 42, BNR 350, 488, 562, 773 OG 855 PLAN ID 2435

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNIVERSITETET I NORDLAND, MØRKVED, GNR 42, BNR 350, 488, 562, 773 OG 855 PLAN ID 2435 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNIVERSITETET I NORDLAND, MØRKVED, GNR 42, BNR 350, 488, 562, 773 OG 855 PLAN ID 2435 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning for City Nord, Stormyra Plan ID 1307

Detaljregulering med konsekvensutredning for City Nord, Stormyra Plan ID 1307 CNC Eiendom AS Detaljregulering med konsekvensutredning for City Nord, Stormyra Bodø kommune Planbeskrivelse 2013-12-05 Oppdragsnr.: 5125399 05.12.2013 Detaljplan med konsekvensutredning MALUN/IJR GAN

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1400-2224/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 10.02.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Utvalg Møtedato

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Rakkestad kommune. postmottak@rakkestad.kommune.no. Sarpsborgveien 1 Gnr./bnr 6/6 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Bergenhus

Rakkestad kommune. postmottak@rakkestad.kommune.no. Sarpsborgveien 1 Gnr./bnr 6/6 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Bergenhus Rakkestad kommune postmottak@rakkestad.kommune.no ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 18. august 2014 SIDE 1/5 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11 Dato:... 07.01.2014 Dato for siste revisjon:... 08.07.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BRYGGERITOMTA, SENTRUM, PLAN ID 2013001.

PLANBESTEMMELSER FOR BRYGGERITOMTA, SENTRUM, PLAN ID 2013001. PLANBESTEMMELSER FOR BRYGGERITOMTA, SENTRUM, PLAN ID 2013001. Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær 1 GENERELT 1.0 Formål Reguleringsplanen

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer