Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid"

Transkript

1 Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2014

2 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 29. april 2015, kl Møteleiar: Bjørn Vollstad Sakliste Sak 1: Opning av møtet ved leiar Sak 2. Registrering av utsendingar Sak 3: Val av to utsendingar til å underteikne møteboka Sak 4: Godkjenning av innkallinga Sak 5. Årsmelding 2014 Sak 6: Rekneskapen 2014 Sak 7: Medlemskontingent. Sjå side 13 i årsmeldinga. Sak 8: Utstillingssesongen avlsplanen. Orientering. Høve til innspel. Sak 9: Val spesifisert etter vedtektene. Vedr. sak 8: Nærare informasjon vil bli tilsendt når denne føreligg. Æresmedlemmer Utnemnd Namn: år: 1980 Audun Sydnes, Arnavik 1990 Arve Rolstad, Lillehammer 2000 Judith Hegrenes, Førde 2002 Tor Nestaas, Oslo. Med heidersteikn Tor Finstad, Lena. Med heidersteikn 2010 Odd Drageset, Innvik. Med heidersteikn 2014 Susan Hellum, Larvik. Med heidersteikn. 2

3 Årsmøtet er eit ope møte der medlemane vert oppfordra til å delta, kvart einskild Fylkes- og Distriktslag vel utsendingar til årsmøtet. Alle Fylkes- og Distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny for kvar påbyrja 30 medlemer. Oversikt over tal medlemmer og tal utsendingar: Tal utsendingar Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sunnfjord og Sogn Nordfjord Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum grunnlag utsendingar Ikkje tilknytta lokallag SUM Alle kostnader med reise og opphald må dekkast av den einskilde utsending/årsmøtedeltakar. Tillitsvalde i Norges Fjordhestlag Ordstyrar: Bjørn Vollstad På val 2015 Styret Styreleiar: Janne Seilen På val 2015 Nestleiar: Anne-Karin Løken Styremedlem: Knut R. Thunheim På val 2015 Styremedlem: Vidar Heggheim På val 2015 Styremedlem: Kai Stein 1. varamedlem: Petter Inge Bergheim På val varamedlem: June C. Horntvedt På val 2015 Avlsutval: Leiar: Jonas Vevle Utvalsmedlem: Even Myklebust Utvalsmedlem: Katrine Haugaard På val 2015 Varamedlem: Sigmund Nesvik På val 2015 Aktivitetsutval: Leiar: Aina Benedicte Huseby Utvalsmedlem: Lucinda Bjørnset Reksten Utvalsmedlem: Miriam Hoddevik, 1 år for Tina Holte Rød. På val Varamedlem: Ettersynsnemnd: Ola Einar Krok Hanne Jørstad Svendsgard Valnemnd: Leiar: Medlem: Medlem: Vara: Hanne Jørstad Svendsgard, 1 år for Miriam Hoddevik. På val Tone Kristin Smørdal Audun Næs Ben Hjelmervik Nils Magne Gjengedal Medlem i representantskapen Norsk Hestesenter: Janne Seilen og Gunnar Bruland Representant i styret ved Norsk Fjordhestsenter AS: Janne Seilen og vara Gunnar Bruland På val På val 3

4 Valgnemndas innstilling til årsmøtet 2015 Leder: Janne Seilen (gjenvalg) Styremedlem: Knut R. Tunheim (gjenvalg) Styremedlem: Vidar Heggheim (gjenvalg) 1. vara til styret: Petter Inge Bergheim (gjenvalg) 2. vara til styret: June Cecilie Horntvedt (gjenvalg) Medlem avlsutval: Katrine Haugaard (gjenvalg) Vara til avlsutval: Steinar Furnes (ny etter Sigmund Nesvik) Medlem aktivitetsutval: Miriam Hoddevik (gjenvalg) Vara til aktivitetsutval: Hanne J. Svendsgard har ikke fått endelig svar Ordstyrer: Bjørn Vollstad (gjenvalg) Ettersynsnemd: Ola Einar Krok (gjenvalg) Ettersynsnemd Hanne Jørstad Svendsgard (gjenvalg) Norangs Minnefond: Sogn og Fjordane: Arne Olav Bjørlo (gjenvalg) Vara for Sogn og Fjordane: Tone Kristin Smørdal (gjenvalg) Møre og Romsdal: Anders S. Moen (gjenvalg) Vara for Møre og Romsdal: Lisbeth Mo Myklebust (gjenvalg) Foreløpig innstilling Tone Kristin Smørdal (leder), Audun Næs og Ben Hjelmervik Årsmøtet Norges Fjordhestlag sitt årsmøte blei halde på Nordfjordeid, onsdag 30. april i samband med hingsteutstillinga. Det møtte 26 utsendingar frå 11 fylkes- og distriktslag. I tillegg møtte 5 frå styret. Ordstyrar Bjørn Vollstad sette møtet og gav ordet til leiar Janne Seilen som ynskte utsendingar og gjester velkomne. Årsmøtet minnast først dei som var gått bort sidan forrige årsmøte med eit minutts stillheit. Etter å ha registrert utsendingane blei Olav Rune Seljeset og Mia Høiseth valde til å skrive under møteboka. Årsmeldinga 2013 blei lagt fram post for post. Den blei samrøystes godkjend. Rekneskapen 2013 blei lagt fram med eit underskot på kr ,83 med orientering om einskildpostar. Årsak til underskotet er opprydding i kundefordringar, vedr. utgåtte medlemer. Knut R. Hjelle la fram revisjonsmeldinga. Rekneskapen blei samrøystes godkjend. Styret hadde ikkje framlegg om å endre medlemskontingenten, kontingenten blir uendra for Nordfjord Fjordhestlag og Indre Nordfjord Fjordhestlag hadde sendt inn sak om tal dyr på utstillingane. Det blei utarbeidd ei fråsegn på bakgrunn av innspela som kom, som NFL skulle vidaresenda til NHS. Samrøystes godkjent. Siste sak før valet var styrets framlegg til endring i vedtektene, gjort på bakgrunn av tidlegare årsmøtevedtak. Samrøystes godkjende, med mindre endringar i formuleringar/rettskriving. Vedtektene finnast bak i bladet. Når det gjeld valet viser ein til oversikt over tillitsvalde annan stad i årsmeldinga. Leiar Janne Seilen takka så for eit godt møte. Ho takka dei som gjekk ut av verv, Anni Fladby, Madsi Vinjevoll, Knut R. Hjelle og Arve Espe for godt og verdifullt arbeid og ynskte dei nye tillitsvalde velkomne. 4

5 Drift av laget Samandrag Norges Fjordhestlag har hatt lønna sekretær i 40 % stilling fram til 30. september Norges Fjordhestlag og AS Norsk Fjordhestesenter har inngått avtale om samarbeid gjeldande frå 1. september Norsk Fjordhestsenter utfører frå denne dato sekretærtenester for laget og fungerer som ressurs i den daglege drifta. Avtalen er økonomisk gunstig for laget, og medlemmane har no mulegheit til å treffe kontaktpersonar på telefon eller e-post kvar dag heile veka. Dagleg leiar ved NFHS Jostein Vonheim fungerer som sekretær for NFL. Andre oppgåver er fordelte på tilsette ved senteret. Medlemsregister Det er også i år gjort ein stor jobb med å rydde opp i medlemsregisteret og finne riktige adresser på medlemmer slik Styret sitt arbeid Styret har i 2014 sju styremøte, derav to på Skype. Det har vore handsama 69 saker. Rekneskapen for 2014 viser eit underskot på kr kr Styret har gjort fleire tiltak for å betre på den økonomiske situasjonen. Sekretærstillinga er sagt opp og dei fleste sekretæroppgåvene er overførte til AS Norsk Fjordhestsenter med fast månadspris inkludert kontor (husleige) og rekvisita. Dette gir laget ei god innsparing av kostnader. Kostandene elles er kutta ned til eit minimum. Styre- og utvalsmedlemmer dekkjer sjølv kostnader til reise og overnatting i samband med møteverksemd og arrangement. Styret valde å legge ned butikken med varelager på senteret. Arbeidet med ny løysing i samarbeid med ekstern leverandør av profileringsartiklar vart sett i gang og ny løysing gjennom nettbutikken er planlagt i løpet av Styret valde å inngå samarbeid med Norsk Fjordhestsenter om nye, felles nettsider. Dette arbeidet vart sett i gang i 2014, med planlagd lansering i Styret har forlenga avtalen med Agria Dyreforsikring. Årets utstillar for 2013 vart Stian Nesvik, Nærbø og årets oppdrettar 2013, Jonfinn Bø frå Breim. Styret delte ut utmerkingar for prestasjonane på festmiddagen under hingsteutstillinga. Felles Haustmøte vart halde på Biri, i lag med Landslaget for Dølahest og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest. Det var god oppslutnad om møtet og god breidde i det faglege innhaldet. Endring i Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien, der kåringsbestemmelsen fell vekk, har gitt styret svært mykje arbeid siste halvår. Tilpassing av avlsplanen til den nye situasjonen har vore sentralt. Kartlegging av mulegheitene ein har i tida framover og den økonomiske situasjonen til dei nasjonale raseorganisasjonane har vore på dagsorden. Mykje av arbeidet har vore i samarbeid med Landslaget for Dølahest og at ein unngår returpost. Husk å melde adresseendring ved å sende ein mail til eller ringe Medlemsbladet Fjordhesten Fjordhesten kom også i 2014 ut med 4 nummer, og med opplag som tidlegare, Samarbeidet med Bondevennen vart vidareført i 2014 etter avtale ut frå same vilkår som tidlegare. Samarbeidet fungerer veldig godt. Vi vil oppmode medlemmene til å engasjere seg og sende stoff til medlemsbladet. Organisasjonen Norges Fjordhestlag er ein landsdekkande organisasjon der medlemmene er organisert i lokallag. Lokallaga i eit fylke skal samansluttast til eit fylkeslag. I tillegg er det organisert to distriktslag, Nordfjord og Sunnfjord. Det er 16 fylkeslag, 2 distriktslag og 40 lokallag. Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest. Leiarane i dei tre nasjonale raseorganisasjonane møtte Landbruks- og matdepartementet 1. desember. Ei høyring vedkomande avlsplanen vart send ut til medlemmene før jul, fleire høyringar er i vente i Styret har søkt om eksterne midlar gjennom fleire ulike prosjekt: Søknad om støtte til avlsorganisasjonar 2015 Landsbruks- og matdepartementet Søknad om støtte til dyreavl 2015 Landbruksdirektoratet Forskingsprosjekt: Utvikling av norske og svenske hesteraser til nasjonale merkevarer Det norsk/svenske hesteforskingssamarbeidet Søknad om støtte til frivillige organisasjoner 2015 Landsbruks- og matdepartementet Takk! Styret vil takke alle samarbeidspartar: AS Norsk Fjordhestsenter, Norsk Hestesenter, Nord-Norsk Hestesenter, Fjord Horse International, Landslaget for Dølahest og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest for samarbeidet i Fellesskap og samarbeid er det beste for å løyse dei utfordringane ein vil møte i framtida. Også takk til alle sponsorar! Styret takkar web-ansvarlege Ingvild N. Sveen, June C. Horntvedt og Ingvild Rydjord Hansen, og redaktør Åse Ravndal for arbeidet dei gjer med nettsider og medlemsblad. Takk til Anni Fladby som gjekk ut av styret og som framleis har ansvar for arbeidet med Fokus Unghest. Styret takkar også Madsi Vinjevoll som gjekk av som leiar av aktivitetsutvalet, og Knut Rasmus Hjelle og Arve Espe for mangeårig arbeid som revisorar for laget. Ikkje minst takkar styret også alle bidragsytarar og medlemmar for stort engasjement innan avl, bruk, marknadsføring og organisasjonsarbeid. 5

6 Årsrekneskap Norges Fjordhestlag Balanse pr EIENDELER Fast eigdom, bygninger Maskiner og inventar, andre anl.midler Sum anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer, andre krav Aksjer og verdipapirer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Langsiktig gjeld Drifts-/kassakreditt Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Resultatrekneskap INNTEKTER Salgsinntekter Leigeinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Vareforbruk, fremmedytelser Lønn, personalkostnader Avskrivinger Leie, kostn. Lokaler Vedlikehold, småinvesteringer Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Nordfjordeid den 1. mars 2015 Janne Seilen Vidar Heggheim Knut R. Thunheim Anne Karin Løken 6 Kai Stein Jostein Vonheim Adm.

7 Kommentar til rekneskapen Resultat Årsresultatet 2014 er på kr ,-. Underskot i 2013 var på kr ,83. Årsak til at laget fortsatt har negativt resultat er opprydding i kundefordringar gjeldande utgåtte medlemar. Sum driftsinntekter i 2014 er på kr ,- noko som er ein liten auke frå Driftsutgiftene i 2014 er på totalt kr ,- i 2013 kr ,-. Balansen syner ein betydeleg auke på kontantar og bankinnskot som pr syner kr ,- og pr kr ,-. Styret har for 2015 budsjett med eit overskot på ca. kr ,-. I budsjettet er det kalkulert med om lag dei same driftsinntektene, men driftsutgiftene er redusert. Reduksjon av driftsutgifter skuldast i hovudsak at organisasjonen ikkje lenger har arbeidsgjevaransvar for organisasjonssekretær, men leiger tenestene av AS Norsk Fjordhestsenter. Varelager Varelager er nedskrive frå kr ,- til 50 % av innkjøpsverdi og bokført med ein verdi på kr ,-. Aksjar og verdipapir Norges Fjordhestlag kjøpte i A-aksjar frå Eid Kommune og 3 A-aksjar frå S.& Fj. Fylkeskommune slik at fordelinga no er 8 A-aksjar på NFL, 6 A - aksjar på Eid og 6 A - aksjar på Fylkeskommunen. Vidare overtok NFL vederlagsfritt B- aksjar slik at fordelinga der no er NFL 268, Eid 266 og S & Fj Fylke 266 aksjar. Aksjane er balanseført 2006 til pålydande verdi, kr. 5000,- pr.aksje, sum kr ,-. Medlemskontingent Innbetalt medlemskontingent for 2014, kr ,-. Medlemskontingenten har vore uendra frå 2013 til Satsar som gjeld også for 2015 er: Hovudmedlem og utanlandsk medl: kr. 500,-, husstandsmedlem kr. 100,- ungdomsmedlem kr. 250,-. Årsmøtet vedtok i 2014 å innføre medlemskontingent for alle fylkes, distrikts- og lokallag med kr. 500,- gjeldande frå Det innbetalte beløpet frå laga vil ha stor verdi for organisasjonen og styret vil takke alle for bidraget. Honorar/godtgjersle til styret Styret vedtok i 2007 å yte kr. 2000,- i arbeidsgodtgjersle og kr. 1000,- i telefongodtgjersle til leiar. Vidare vart satsen for køyregodtgjersle sett til kr. 3,- pr. km. I 2014 er det utbetalt kr ,- i godtgjersle til leiar. Ingen køyregodtgjersle utbetalt i Løn For året 2014 er det utbetalt løn til organisasjonssekretær på kr ,- inkludert sosiale kostnader. I tillegg til lønn til tidlegare organisasjonssekretær er det betalt kr ,- i sekretærteneste til AS Norsk Fjordhestsenter. Leige, kostnader lokale Etter den nye avtalen med AS Norsk Fjordhestsenter skal senteret utføre sekretærtenestene for Norges Fjordhestlag. Avtalen regulerer og dei økonomiske forpliktingane til Norges Fjordhestlag. Leige av lokale inngår i avtalen utan kostnad for laget. Haustmøtet Haustmøtet er kostnadsført med kr ,-. Deltakeravgift + tildelte midlar utgjer kr ,-. Styret sitt arbeid gjennom året med møteverksemd, planlegging/administrasjon og gjennomføring av Haustmøtet er ikkje kostnadsført. Fjordhestbladet Fjordhestbladet er kostnadsført med kr ,-. Her er ligg også inne godtgjersle til redaktøren. Avlsmidlar Det er få lag og hoppeeigarar som har søkt om tilskot frå dei gjeldande tilskotsordningane i Særleg få hoppeeigarar søkte om tilskotet til 3- og 4-års hopper. Styret ønskjer at større del av avlsmidlane når ut til lag og hoppeeigarar. Avlsmidlar som er fordelt ut etter innkomne søknader er på i alt kr ,-. REVISJONSMELDING Rekneskapen til Norges Fjordhestlag 2014

8 Haustmøtet oktober Honne Hotell og Konferansesenter på Biri Klokka seks fredag ettermiddag sat me samla i salen, klare for eit spennande og inspirerande Haustmøte der mykje nytt låg framfor oss. Dei tre leiarane for landslaga ynskte først alle velkomne. Me fekk deretter orientering om det vidare programmet og gode ord for helga. Det møtte omlag 40 frå Landslaget for Dølahest, 20 frå Landslaget for N/L-hest og 50 frå Norges Fjordhestlag. Dessutan folk frå Norsk Hestesenter, pluss innleiarar, til saman stod over 130 stykke oppførte på deltakarlista. Etter innleiinga blei ordet gitt til ordstyrar Bjørn Vollstad, som på framifrå vis losa oss gjennom heile helga. Tankar omkring å selje hest, og om marknaden for dei norske rasane Første innleiar var Runa Bjone, som delte raust og humoristisk av eigne røynsler. Familien driv med dølahest, som blir brukte i skogen og i avl. Til nå nesten 80 føl, av desse fem førstepremiehopper og 10 kåra/premierte hingstar. Dei selde mest føl og unghestar, handterte, miljøtrente, ferdig chippa og vaksinerte ved levering. Hingstføl gjekk for , hoppeføl for pluss moms. Alle kjøparar blei nøye vurderte, stikkord her var magefølelse og å bruke kjennskap og vennskap for sjekk av kjøparar ein ikkje kjenner til frå før. Aldri hestar ut på prøve og ikkje alle som ville fekk kjøpt hest heller. Avslutningsvis blei det gode omgrepet framsnakking trekt fram. Kåringsforskrifta forsvinn Neste tema var det knytt stor spenning til, den mykje omtala opphevinga av kåringsloven. Her innleia og informerte direktør ved NHS, Vegard Thune. Kåringssystemets tid er over nå, etter 150 år. Frå 1. januar 2015 av blir kåringsforskriftene fjerna frå det nasjonale regelverket. Tysdag dialogmøte mellom NHS og representantar for alle raseorganisasjonane. NHS har, saman med Mattilsynet, hatt møte med Landbruksdepartementet. NHS understreka då at dei hadde eit særleg ansvar for dei norske rasane. Rollefordeling blei diskutert. Økonomi blei ikkje diskutert. Mattilsynet skulle koma med framlegg til nytt regelverk 20. sept, som skal ut på høyring med 6 vekes frist. Professor Odd Vangen frå NMBU (tidl. Ås) fekk så ordet: Norge får nå like vilkår for hest som mange andre land har hatt i årevis. Avlsorganisasjonane skal arbeide etter avlsplanane, som skal vera godkjende etter EUs forskrifter, men står fritt til å kjøpe tenestar, ein treng ikkje gjera alt sjølv. Td. kan NHS sin kompetanse nyttast, eller ein kan hente tenestar frå universitet og/eller forskargrupper. Laurdagen: Utstillingssystemet i framtida Del 1: Korleis skal utstillingssystemet vera i framtida? Inge Kringeland, leiar i prosjektgruppa og leiar av NHS avlsråd fekk ordet. Det er opp til oss sjølve korleis me vil ha det. Store endringar, ikkje berre kåringsforskrifta forsvinn, men dei utvida bruksprøvane er og fjerna. I år har ein operert med både gammalt og nytt utstillingsskjema. Det nye er med både talkarakter og lineær vurdering, for å best kunne beskrive hestens eigenskapar, t. d. fortelja kvifor ein hest får 9 på rørsler. Målet med utstilling er å finne hesten sine sterke og svake sider. Oppsummering v/ leiarane i kåringsnemndene Professor Nils Ivar Dolvik litt i tvil om Mattilsynet og LMD er fagleg gode nok når det gjeld sjukdom ol. Me fekk sett på skjema med oversikt på avlsverdiar hos hingstar. Erfaringar med brukshestutstilling som del av tradisjonell utstilling ved dommar Susan Hellum. I England hadde ein svært gode røynsler med kombinasjon av bruk og utstilling, dette ga auka aktivitet og god utvikling av rasane over år. Susan Hellum minna oss også om kor viktig det er å halde på type og preg! Konsekvensar av at kåringsforskrifta forvinn v/ NHS Tore Kvam fortalde om korleis nabolanda våre har organisert sin avl. Og, til kven skal me klage viktig å hugse dette med klagerett i framtida og. Del 2: Bruksprøvesystemet - årets utvida bruksprøver og vegen vidare Erfaringar ved årets UB ved testkusk Frank Skubberud Nye UB stort sett positivt. Hingsteeigarane hadde vore flinke og gjort godt arbeid i forkant. Evalueringsarbeid og prosessen vidare ved leiar av prosjektgruppa og leiar av NHS avlsråd, Inge Kringeland. Mange hingsteeigarar var godt nøgde med nye UB, men ein del moment ved dagens system kunne godt endrast. Korleis skape engasjement for dei norske hesterasane ved Anders Lefdal. Oppvaksen på Eid med fjordhest og hestehandel i blodet. Showmakar og hestehandlar i jappetida på åttitalet. Reiste då landet rundt og selde hest og synte fram fjordhesten i fartsfylte oppvisingar og bygde det store hestesenteret på Eid. I 1988 kom finanskrisa og nedturen. I 1989 overtok det nystarta AS Norsk Fjordhestsenter ridesenteret og Lefdal flytte til Austlandet. Etter nokre år med litt ymse (sjølvsagt ymse innan hest) starta han opp Lefdals rideskole i Tønsberg, som han også driv i dag. Råda me fekk var: Profilering, utdanning av hestane og aktivitet. Sats lokalt, sett dykk mål. Me fekk oss fortalt at det var berre å stå på, for me med dei norske rasane hadde eigentleg alt. Berre innpakningspapiret mangla. 8

9 Hovkvalitet og hovhelse kva har dette å seie for dei nasjonale hesterasane? Frå veterinæren/dommaren sin synsvinkel ved professor Nils Ivar Dolvik, fekk me ei grundig innføring i hestesjukdommen forfangenheit, der hovbeinet løysnar frå hovkapselen. Ein veit ein del, men ikkje alt om denne fæle lidinga, som er den sjukdomen som tek mest hesteliv på verdsbasis, bortsett frå kolikk. Risikofaktorar: Foreting, tilbakehalden etterbør, betennelsar, bruk av kortison og, ikkje minst, hormonforstyrringane EMS(Equine Methabolic Syndrom) og Cushings syndrom. Har hesten EMS eller Cushings gjev det mykje større sjanse for forfangenheit enn hos friske dyr. Her bør me eigarar av nøysame, kaldblodige hesterasar vera obs på overvektige dyr! Dolviks tips for hest i risikogruppa: Trim. Godt hovstell. 7,5-10 kg høy/500 kg kroppsvekt. Vatne høyet. Følg godt med på hesten, jo før det blir oppdaga og behandla, dess betre prognose. Behandling: Minst mogleg belastning, hesten i ro på tjukt lag med strø. Frå ein hovslagars synsvinkel ved Kjartan Anglen. Han dreiv både med skoing og beskjæring av barfothest. Viktig med hov i balanse for å få rett belastning på ledda. Feite hestar kan få problem med høvene pga. slanking og lite for, som igjen kan gje dårlegare høver. Unghestar bør gå lengst mogleg utan sko. Ved forfangenheit: 1. Ring veterinær. 2. Ring hovslagar, han raspar tåa og avlastar trykket. Er hesten tilnærma smertefri etter 14 dagar, er prognosen god. Me fekk bli med på rekonstruksjon av ein forfangen hov med dårlege prognosar, med bilete og røntgenbilete. Interessant. Kommentar, Dolvik: Utan rotert hovbein, blir det etter to-tre år usynleg på røntgen at hesten har vore forfangen. Skeid framtidige nasjonale meisterskap Helgelandsskeidet, erfaringar ved Per Heimstad, LNL Lågterskeltilbd på kupert bane på ca. 2 km. Folk kunne delta utan Grønt kort og lista blei lagt lågt. Klassar for barn og vaksne, også leieklassar for dei aller minste. Berre hestar av dei tre særnorske rasane kunne delta. Mange deltok og arrangementet var ein suksess. Me fekk sjå flotte bilete. Dølaskeid ved Linn Wåler Rønning, LD Fleire Dølaskeid og demonstrasjonar hadde blitt arrangert i år og i fjor, også i samband med Dølahestens Dag og hingstekåringa på Stav. Både riding og køyring. Reglementet skal nå reviderast. Mål: Enkelt og moro for hest og rytter/kusk. FjordSkeid ved aktivitetsutvalet, NFL Noko mindre oppslutnad her, mykje pga stort NM. Tankar om å kanskje bruke Knøttecup som modell, men ingenting bestemt ennå. Sundag: Lokallag som får det til! Nordlandshest/Lyngshest ved Ingunn Djuplasti Ho anbefalte kombinasjon av avl (29 hopper para i år, 10 i fjor), aktivitet og informasjon. Nyheitsbrev til medlemane, viktig for samhald og for at folk skal få noko att for medlemspengane. Laget har delteke på Agrisjå og har arrangert Midt-Norsk Mesterskap, begge arrangementa var opne for alle tre norske rasane. Det blei understreka at det viktigaste av må vera sjølve hesten og miljøet rundt. Ungdomsgruppa i Vestoppland Dølehestlag: Ta ungdommen seriøst! Flotte unge jenter fortalde om ei svært positiv gruppe, eigne møte og eigen representant på moderlaget sine styremøte. Søknad til Gjensidigestiftelsen blei innvilga og dei har såleis vogn til utlån for trening og konkurransar nå. Neste mål var å kjøpe lavvo, søknad ligg inne hos Sparebanken. Fin gjeng, lukke til vidare! Rasespesifikk del (eller som det blei sagt: Nå er det berre familien ) Såg på bedekkingstala. 2013:195 hopper fordelt på 32 hingstar. 2014: 141 hopper fordelt på 26 hopper. Kommentarar: Hald fram med laga, så går dette fint (Vidar Heggheim). Biletet er annleis enn det ser ut til, fordi bruken av hingstane svingar over kort tid (Janne Seilen). Føla som kjem nå, er gull verdt (Arne Presthus). Nytt frå laget NFHS på Nordfjordeid vil i større grad verta ein reidskap for NFL framover. Sekretærfunksjonen vil bli overteken av NFHS frå Nettbutikken skal avviklast, heller samarbeid med eksterne aktørar som lagar på bestilling. Meir informasjon om driftsendringar og økonomi frå styret på neste årsmøte. Open post plenum Til slutt, før lunsj og heimreise, open post med ein del spørsmål frå salen, mellom anna om økonomien framover. Økonomien er ikkje på på plass førebels. Siste kommentar var frå Janne Seilen, som sa at så lenge det er engasjement, er det håp. Å. Ravndal 9

10 Hingsteutstillinga Hingsteutstillinga på Nordfjordeid 2014 blei imøtesett med ekstra stor spenning ettersom den gamle femvekestesten nå var teken bort. Både utstillarar, dommarar og publikum var alle spente på årets nye, utvida (og forkorta) bruksprøvar. Testhingstane, fireåringane, møtte enkelt og greitt på NFHS (Norsk Fjordhestsenter) tysdag den 29. april, klokka 15.00, med ope informasjonsmøte for utstillarar/kuskar i etterkant. Sjølve bruksprøvane gjekk over to dagar, med køyring onsdagen, dernest riding (inkl. både kjend og framand testperson), lausmønstring og laushopping torsdagen, alt dette oppe på senteret. Fredagen var som vanleg att, med einskildmønstring for alle nede i ringen, pluss mønstring på hardt underlag. Når det galdt treåringane, var opplegget nesten nett som det brukar å vera, med lausmønstring som første øving torsdagskvelden, fredagen med køyreprøvar rundt idrettsanlegget, mønstring på hardt underlag og einskildmønstring nede i utstillingsringen. Einaste nye var temperamentstest med leieløype, der hingstane blei førte gjennom av både eigar og framandhandterar. Travløp for moro skuld også i år, der sju hestar sprang 800 meter med omlag 120 tilskodarar. Vinnar blei fire år gamle Volls Birk, kuska av avlsrådsleiar Jonas Vevle, tett fylgd av førstepremiehingstane Fjelltor og Ninjar. Alle desse tre flotte gutane har i si tid har stått spiss i treårsklassa! Samla på årets hingsteutstilling på Nordfjordeid var der påmeldt 25 hingstar, men berre 23 både møtte. På Nord- Norsk Hestesenter møtte ingen fjordhestar. Eldste klassa, 1a og 1b, talde 3 hingstar, der ulsblakke og maskuline Hermanto til Leiv Otto Barlaup frå Aure fekk fornya andrepremien sin og blei sett i kvalitet. Dei to andre, i klasse 1b, gjekk ikkje vidare til avl, den eine braut og den andre nådde ikkje opp. I mellomklassa møtte fem hingstar i klasse 2a, pluss tre ukåra i klasse 2b. Alle fem møtande i klasse 2a blei premierte, ingen i 2b. Dei tre beste i 2a fekk andrepremie og kvalitetsoppstilling, dei siste to blei tredjepremierte. Fremst i rekka stod ein hingst frå Ørsta, Even Myklebusts svært vakre og velprega Severin. Nummer to blei ein frå Ørsta, den eitt år eldre, jamne og pene Kamillas Tord til Kåre H. Myklebust og Jesper M. Skår. Den tredje som blei sett i kvalitet var Rønning Gubben til Unni og Adrian Sørtømme frå Børsa i Sør-Trøndelag, ein høgstilt hingst med godt hingstepreg. Tredjepremie og blå sløyfe til Opdals Ask og fjorårsspissen Volls Birk. Beste utvida bruksprøver var det den flotte spissen Severin som avla. Dei nye utvida bruksprøvane blei vel omtykte og det blei gode tilbakemeldingar frå både utstillarar og andre folk. Klasse 3 talde 12 dyr og fem av desse passerte nålauga. Pene og oppsynte Lauvprinsen, eigd og oppdretta av Anne Lise Sorteberglien frå Ål i Hallingdal, blei sett i kvalitet som den einaste i si klasse. Dei andre; Lille Ulrik, Major, Svoras Iver og Reita Balder. fekk kåringsgrad og gule sløyfer. Til saman blei 11 hingstar vurderte som gode nok til å vera i fjordhestavlen under åres utstikking på Eid. Ikkje eit veldig høgt tal, og med dei siste åras låge bedekkingstal vil det nok verta endå færre hingstar som både møter til kåring og som blir kåra i åra som kjem. Me får håpe det snur. Oppdrettarar av 2014-spisshingstane er Jonas Vevle, Valestrandfossen (Hermanto, spiss klasse 1), Anne Kari og Steinar Haugalien, Kvam (Severin, spiss i klasse 2) og Anne Lise Sorteberglien, Ål (Lauvprinsen), spiss i klasse 3). Den gjeve Dagens Hest-tittelen gjekk til tre år unge Lauvprinsen. Gratulerer alle saman! Fyldigare omtale/bilete av hingstane på utstillinga kan finnast i Fjordhesten 2/2014. Åse Ravndal

11 Premieliste - Nordfjordeid mai 2014 Klasse 1a: Hingstar 6 år og eldre 2. premie, kvalitet I Hermanto N , ulsblakk e. Herman u. Daysy ue. Keisar. Oppdr. Jonas Vevle, Valestrandsfossen. Eigar: Leiv Otto Barlaup, Aure. Mål: ,9. Helhetsvurdering eksteriør: Mektig og maskulin hingst av god type. Pent hode. Gode rammer. Bredt ansatt hals. Velliggende bog. God muskelsetting og dybde i kroppen. Føre, velstilte bein med velformede høver. Trang bakbeinsføring og litt anstrengte bakkoder. Ledig skritt. Meget godt trav. Hingsten har gode prestasjoner i kjøring og dressurridning. Han ble grenmester i dressur og kjøring under NM for fjordhest i Han avla i 2005 en god utvidet bruksprøve med 8,2 i samla vekta karakter. Eksteriør: ( )-8,5 (8-9)=8. Lynne 10. Bruk 9. Helse 9. Klasse 2a: Hingstar 4 og 5 år 2. premie, kvalitet I Severin , l. brunbl. e. Uno u. Botten Lill ue. Fjølestaen. Oppdr. Anne Kari og Steinar Haugalien, Kvam. Eigar: Even Myklebust, Ørsta. Mål: 145, ,5. Helhetsvurdering eksteriør: Maskulin hingst med svært godt preg. Lang hals med god nakke. Godt muskelsatt overlinje. Lang lend. Noe flatt kryss. Tåvid frambeisstilling. Rake haser. Trange og skøytende bevegelser. Ledig, godt skritt. Noe spent trav med bra mekanikk. Han ble nr. 1 av hingstene vist for utvida bruksvurdering. Eksteriør: ( )-8 (9-7,5-8)=8,5. Lynne 9. Bruk 8,8. Helse premie, kvalitet II Kamillas Tord , l. brunbl. e. Heros u. Kamilla ue. Stas Råden. Oppdr. Kamilla og Kristine Myklebust, Ørsta. Eigarar: Kåre H. Myklebust og Jesper M. Skår, Ørsta. Mål: ,7. Helhetsvurdering eksteriør: Maskulin hingst av god type med godt uttrykk. Middels lang hals med underhals. Meget god overlinje og bakpart. Føre bein. Moderat tåvid. Bra skritt. Ledig, veivinnende trav. Han er nr. 2 i gruppa av hingstene til utvida bruksvurdering og gjorde beste rideprøve. Eksteriør: ( )-8 (8-8-9)=8. Lynne 9. Bruk 8,0. Helse premie, kvalitet III Rønning Gubben , l. brunbl. e. Svoras Isak u. Ragnhild ue. Åsedølen. Oppdr. Nils Haugen, Øksendal. Eigarar: Unni og Adrian Sørtømme, Børsa. Mål: ,4. Helhetsvurdering eksteriør: Høgstilt, langlagt hingst med godt hingstepreg. God nakke. Bredt ansatt hals med grov overgang hode-hals. Steil bog. God overlinje. Aksebrudd og tåvid VF. Velstilte bakbein. Velformede høver. Trang beinføring. På framparten i trav. Han ble nr 3. av de hingstene som ble vist for utvida bruksvurdering. Eksteriør: 8-8-7,5 ( )-7(7-7-7)=8. Lynne 8. Bruk 7,6. Helse premie Opdals Ask , l. brunbl. e. Merinas Emil u. Rita Opdal ue. Frederik Skovå. Eigar og oppdr. Mari Vinjevoll, Ørsta. Mål: ,1. Helhetsvurdering eksteriør: Hingst av god type. Bredt ansatt hals. Jevn god kropp med god muslesetning. Tåvid frambeinsstilling og rake haser. Velformede høver. Trange, skøytende, men ledige bevegelser. Viser til tider negativ oppførsel. Han er nr. 4 blant hingstene til utvida bruksvurdering. Eksteriør: ( )- 8 (8-8-7,5)=8. Lynne 7. Bruk 7,5. Helse 9. Volls Birk , l. brunbl. e. Svoras Isak u. Daisi ue. Myklestaden. Oppdr. Stiftelsen Voll Gård, Trondheim. Eigar: Osterøy Fjordhestlag. Mål: ,7. Helhetsvurdering eksteriør: Oppsynt hingst av god type med godt uttrykk. Kort hals med underhals. Steil bog. God bakpart. Marktrang beinstilling. Tåvid med brutte tåakser sett forfra BF. Trang beinføring, belaster utvendig. Passaktig skritt. Energisk galopp, men på framparten. Han ble nr. 5 av de hingstene som ble vist for utvida bruksvurdering. Eksteriør: ( )-7(7-7-6,5)=7. Lynne 9. Bruk 7,4. Helse 9. Klasse 3: Hingstar 3 år Kåra/kvalitet I Lauvprinsen , l. brunbl. e. Perakrossen u. Lauvdokka ue. Rams Lindemann. Eigar og oppdr. Anne Lise Sorteberglien, Ål. Mål: ,5. Helhetsvurdering eksteriør: Høgstilt, oppsynt hingst med godt kjønnspreg. Pent hode. Velformet hals med god nakke. God manke. Sterkt kryss. Godt muskelsatt. Moderat tåvid høyre frambein. Noe flate framknær, ellers gode ledd. Føre frampiper. Ledige, gode bevegelser. Eksteriør: ( )-8,5 (8,5-8,5-8,5)=9. Lynne 8. Bruk 7,7. Helse 9. 11

12 Kåra Lille Ulrik , gulblakk e. Elvar u. Rasmina ue. Nyvolls Trigger. Oppdr. Per Arvid Rødal, Elnesvågen. Eigar: Per Fladby, Gjerdrum. Mål: ,4. Helhetsvurdering eksteriør: Hingst av bra type med foreløpig noe lite kjønnspreg. Kort hals. God manke. Toppa kryss. Grunne underlår. Moderat hjulbeint bakbeinsstilling, ellers gode bein med godt markerte ledd. Ledig, godt skritt. Lett og ledig trav. Eksteriør: ( )-8,5 (8,5-8,5-8,5)=7,5. Lynne 7. Bruk 7,6. Helse 8. Major , ulsblakk e. Elvar u. Maggedutti ue. Haukmann. Oppdr. Selmer Nordbustad, Flatråker. Eigar: Christine Bakkane, Flatråker. Mål: ,5-7,2. Helhetsvurdering eksteriør: Langlagt hingst av god type. Middels lang, noe bredt ansatt hals. God manke. Sterkt kryss. Grunne underlår. Godt markerte ledd. Noe spede piper. Asymmetriske framhøver. Tåvid HF. Uregelmessige bakbeinsbevegelser i skritt. Bra trav. Eksteriør: ( )-7 (6,5-7,5-7)=7,5. Lynne 9,5. Bruk 8,6. Helse 8,5. Reita Balder , l. brunbl. e. Fjelltor u. Kvitmøy ue. Hågvard. Oppdr. Henning Brautaset, Ørsta. Eigar: Even Myklebust, Ørsta. Mål: ,5-7,4. Helhetsvurdering eksteriør: Hingst av god type. Pent hode. Velforma, men mektig hals. Lang og rund manke. Lang lend. Avrunda, noe kort kryss. Grunne underlår. Kniper under framknærne. Aksebrudd HF. Korte bevegelser med trang beinføring. Eksteriør: 8-7,5-7,5 ( ,5)-7(7-7- 6)=7,5. Lynne 9,5. Bruk 8,8. Helse 8,5. Svoras Iver , l. brunblakk e. Fjelltor u. Løkkelin ue. Kim Hero. Oppdr: Kristin Myrene, Haddal. Eigar: Even Myklebust, Ørsta. Mål: ,5-7,3. Helhetsvurdering eksteriør: Oppsynt, vakker hingst av meget god rasetype. Pent hode. Velforma, god hals. Godt muskelsatt, noe smalbygd kropp med god overlinje. Noe flate framknær, ellers tørre, velstilte bein med spede piper. Energiske bevegelser med god framdrift, men overdrevent løft av bakbeina. Eksteriør: ( )-8 (7-8,5-8,5)=8,5. Lynne 8. Bruk 6,9. Helse 8,5. Forklaring på eksteriørpoenga: Raseype-kropp-bein (frambein-bakbein-høver-bevegelsens korrekthet)-rørsler (skritttrav-galopp)= samla poengsum. Mål: Stangmål bandmål brystmål - Utvida bruksprøver Hingst Køyreprøve Køyring, snitt Rideprøve Lausmønstring Brukseigenskapar Severin 44 8,8 8,7 8,8 8,8 Kamillas Tord 41,5 8,3 9 6,8 8 Rønning Gubben ,2 7 7,6 7,6 Opdals Ask 36 7,2 7,2 8,1 7,5 Volls Birk 37,5 7,5 8,4 6,3 7,4 12

13 Bruken av hingstane Hingst Tal hopper Alder Lauvprinsen 17 3 Lille Ulrik 9 3 Major 6 3 Reita Balder 1 3 Svoras Iver 4 3 Rønning Gubben 5 4 Severin 21 4 Volls Birk 5 4 Augustus Solberg 1 5 Kamillas Tord 14 5 Ninjar 7 5 Rudsmo Robin 1 5 Søljo 1 5 Balder Mann 5 6 Kornvin Freidig 5 6 Flemming 1 8 Merinas Emil 5 9 Gråggi 2 10 Ronnjo 1 10 Elvar 2 11 Lunner Per 1 11 Skraaruds Gråtass 6 11 Leirdals Odin Sofin 2 12 Torset Blakken 1 12 Hermanto 6 13 Fredrik Skovå 1 15 Lunner Gråen 1 15 Dalargutt 1 17 Herman 2 18 Kneist 2 22 Reimar 1 29 Sum hopper 147 Sum hingster 32 Snitt 4,59 hopper/hingst Fordeling av hopper mellom hingstene Snitt 6,34 hopper per hingst Medlemskontingent Kontingentsatsar og kontingenttypar: Hovudmedlem: kr 500,- Husstandsmedlem: kr 100,- Juniormedlem (opp til 24 år): kr 250,- Utanlandske medlemar (hovudmedlem): kr 500,- Lokal-, fylkes- og distriktslag: kr 500,- Desse satsane har vore uendra sidan årsmøtet i 2010, med unntak av lagskontingenten som blei vedteken i 2014 og gjeld frå og med Styret har framlegg om endring av satsane slik, med verknad frå 2016: Hovudmedlem: kr 600,- Husstandsmedlem: kr 150,- Juniormedlem (opp til 24 år): kr 350,- Utanlandske medlemar (hovudmedlem): kr 600,- Lokal-, fylkes- og distriktslag: kr 600,-. 13

14 Viste fjordhester på utstilling og skue Unghestskue I 2014 ble det vist 152 unghester i alderen 1 til 3 år på unghestskue på 15 ulike unghestjå eller kombinertutstillinger. 128 av disse fikk sløyfe (84,2 %). Dette er en liten oppgang i antall viste unghester sett i forhold til i 2013, hvor det var det vist 141 unghester. I 2012 var det vist 157 unghester, og i 2011 ble det vist 184 ungheste. Hoppe og vallakutstillinger Det møtte i alt 85 hopper og vallaker på 13 utstillinger i løpet av Av disse var 84 premiert (98,8 %). Dette var en liten oppgang i antall viste hopper og vallaker fra 2013 (81 viste). I 2014 ble det vist 5 vallaker i klasse 8 og 9, mot 8 vallaker i 2013, 6 vallaker i 2012 og 1 vallak i En av vallakene i 2014 ble premiert med 1. vallakpremie, dette var Knapstadprinsen som tidligere har vært kåret som hingst var det første året med klasser for vallaker på utstilling. Fjordhopper og vallaker møtt og premiert de siste 10 årene Avkomsbedømmelse og 1 premierte hopper Det ble delt ut ni 1. premier til hopper i Hoppene som fikk 1. premie var Råds Silja i klasse 4 i Førde Torset Ljosa i klasse 4 i Førde Finslands Norgrima i klasse 4 i Førde Bø Lerka i klasse 4 i Førde Birkelid Tulla i klasse 6 i Førde Bø Emilie i klasse 6 i Førde Almronja i klasse 6 i Førde Oktavia Solberg i klasse 4 på Stend Yr i klasse 6 på Stend På Jubileumsutstillingen i Førde ble det vist en hoppe til avkomsbedømmelse. Dette var Birkely Monja, og hun fikk premiegrad Elite. År Tal på Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 og 9 Totalt utstillingar Møtt/ premiert Møtt/ premiert Møtt/ premiert Møtt/ premiert Møtt/ premiert Møtt/ premiert /16 15/15 42/35 33/33 106/ /27 20/20 59/55 31/31 137/ /28 16/16 40/33 32/31 117/ / /35 31/31 101/ /28 14/13 35/32 29/29 106/ /25 28/25 30/30 24/22 107/ /26 23/20 31/30 20/19 100/ /17 30/28 15/15 1/1 75/ /16 21/17 24/23 28/27 6/6 95/ /11 28/27 20/20 13/12 9/9 81/ /16 27/26 24/24 13/13 5/5 85/84 Fjordhopper og vallaker møtt og premiert i 2014 HOPPER VALLAKER Utstillingsstad Totalt Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 m p m p m p m p m p m p m p Jarlsberg Momarken Øksnevad Nesbyen Førde Starum Porsanger Stend Lyngdal Sunndal Seljord Namdal Stav Sum

15 Avlsutvalget Leder: Jonas Vevle Medlem: Even Myklebust og Katrine Haugaard Varameldem: Sigmund Nesvik Utvalget har hatt et fysisk møte under NM på Linnesvollen og flere skypemøter gjennom året, blant annet i forkant av høstmøtet. Ellers har utvalget hatt kontakt via telefon og e-post Viktige saker som har vært diskutert Forslag på dommere og kåringsnemd til styret Tildeling av tilskudd til 3-årshingster og 3- og 4-års hopper. Avlsstimulerende tilskudd innført i 2014 Tiltak for å prøve å stimulere til både avl og aktivitet i lokallag og distriktslag vart innført i Kriterier for å oppnå tilskuddet på kr er at laget har kjøpt lagshingst (3 eller 4-år) gjeldande år samt arrangert to Fokus-unghestkurs. Et lag har søkt om avlsstimulerende tilskudd i Unghestfinale i Førde I 2014 ble unghestfinalen arrangert i forbindelse med jubileumsutstillingen i Førde. Målet var å premiere den beste unghesten i hver klasse. Hingster måtte ha sløyfe for å være kvalifisert, mens hopper måtte ha sløyfe og stå i kvalitet. Vinner av Landsfinalen, hingster: Tallak Ask (1 år) e. Ninjar u. Oleah. Eiere: Elisabeth Juliebø Røst og Svein Erik Hafstad, Førde. Ingen toårshingster møtte. Vinner av Landsfinalen, hopper: Skogheims Rosalin (2 år) e. Fjelltor u. Birkelid Prinsessa. Eier: Jan Are, Bokn. Beste åringshoppe: Birkelid Oda e. Fløgstad Odin u. Birkely Monja. Eier: Vidar Heggheim, Naustdal. Nytt system for bruksprøver Avlsutvalget har vært representert i fellesgruppe sammensatt av representanter for Norsk Hestesenter, avlsrådet ved NHS, Norges Fjordhestlags styre, Landslaget for Dølahest og Landslaget for Nordlandshest/ Lynghest for å arbeide fram et nytt bruksprøvesystem. Målet med prosjektet er å øke oppslutning om utstillinger og gi grunnlag for å registrere flere individdata pr. dyr gjennom utstillingsløpet. Avlsplan Avlsutvalget har vært representert i gruppe som har arbeida med justering av avlsplan etter regelverksendringen. Gruppa har hatt to fysiske møter og ellers jevnlige telefonmøter. Gruppa har også hatt møter med tilsvarende grupper som arbeider med avlsplan for dølahest og nordlandshest/lyngshest. Gruppa har gjennomført en høring i lokal- og fylkeslag i Avlsutvalget v/ Katrine Haugaard Avlsfremjande midlar til bruk av 3-års hingst Norges Fjordhestlag ynskjer å styrkje bruken av 3-års hingst, for ved det å auke variasjonen av genar og korte ned generasjonsintervallet. Det vil vere gunstig for avlsframgangen og redusere innavlsfaren. Norges Fjordhestlag har søkt Norsk Hestesenter om avlsfremjande midlar til dette. Med atterhald om tildeling, vert lag tilslutta Norges Fjordhestlag og semin ved Norsk Fjordhestsenter AS oppmoda om å søkje støtte til bruk av 3-års hingst. Søknad vert vurdert ut frå ei geografisk plassering, for desentralisert fjordhestavl, breidde avlsmessig og bruk. Grunngjeven søknad vert å sende Norges Fjordhestlag innan kvart år. Ved manglande innmelding til Norges Fjordhestlag og Norsk Hestsenter med frist kvart år vedkomande bedekning, sal, o.l., kan avlsfremmande midlar reduserast eller haldast attende. Avlsfremjande midlar til 3- og 4-års hopper Følgjande retningslinjer vart vedtekne for tilskot til 3- og 4-års hopper: Etter søknad vert det gjeve tilskot til bedekning av 3-og 4-års, premierte hopper der eigar er medlem av Norges Fjordhestlag. Beløp blir fastsett ut frå tilgjengelege midlar det aktuelle året. Søknad vert å sende Norges Fjordhestlag innan 1. oktober. Avlsstimulerande tilskot Nytt tiltak for å stimulere til både avl og aktivitet i lokallag og distriktslag. Kriterium for å oppnå tilskotet på kr er at laget har kjøpt lagshingst (3 eller 4 år) gjeldande år samt arrangerer to Fokus Unghest-kurs. 15

16 Fokus Unghest Årsmeldingen er en revidert utgave av årsrapporten som er oversendt NHS. I forbindelse med omlegging av sekretærtjenesten til NFL har også sekretærtjenetesten til Fokus Unghest flyttet. Det er nå Landslaget for Nordlandshest/ Lyngshest som utfører denne tjenesten. NHS bistår med regnskap. Regnskapet er ikke ferdigstilt enda og dermed blir denne årsmeldingen noe generell. Styret oversendes ferdig årsmelding og regnskap i god tid før årsmøtet. Organisasjonsform 2014 Fokus Unghest gjennomførte en endring i det praktiske arbeidet med evaluering av innkomne søknader og rapporter i Arbeidet blei flytta fra arbeidsgruppa sine månedlige Skype-møter til en fortløpende tildeling utført av NFL, nå Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest sin sekretær. Denne følges opp av arbeidsgruppa med møter 3-4 ganger i året. Kursmoduler 2014: Det er i 2014 vært et økt fokus på arvbarhet av egenskaper hos hest. Dette er noe av grunnen til at de tre landslagene har dratt i gang arbeidet med Skeid. Info om arrangering av Skeid er fremdeles i startgropa, men du finner info om dem på våre nettsider. Modulene har og byttet navn, men beskrivelsene vil fortelle deg hva innholdet er i de enkelte modulene. Størrelse på tilskudd for de ulike kursene er vanligvis 2.500,- per dag, som er uforandret. Nettside 2013 Fokus unghest har flytta over til ny plattform og har fått ny design. Arbeidsgruppa er fornøyd med ny leverandør og ny design. Likevel vet vi at det har vært noen som har hatt problemer med innlogging og registrering av data. Send da en mail til sekretærfunksjonen. Fra februar 2014 har vi 2 nye webredaktører på plass. Disse er studenter ved Ås (NMBU) og har er brukere av nasjonale raser. Omsøkte og innvilga kurs Det er arrangert og søkt om støtte til 52 kurs som i Dette tallet holder seg ganske stabilt med +/- 5 kurs. 19 omsøkte kurs for fjordhest Fremdeles bruker lagene noe tid på å rapportere inn. Det er Dølahestens lag som totalt gjennomfører flest kurs. Økonomi Økonomien er som tidligere år. Honorarer for å drift har gått noe ned da vi har manglet webredaktør(er) og har lagt om drifta noe, slik at også arbeidsgruppa sine honorarer er vedtatt redusert. Det er utbetalt ca kr i 2014, men noen rapportert mangler fremdeles. Gjerdrum Anni Dreyer Fladby Aktivitetsutvalget NM for Fjordhest 2014 NM ble i 2014 arrangert av Drammen og Omegn Rideklubb ved Lier. Dette er et flott, internasjonalt anlegg og vi kan i ettertid si at prestasjonsmessig har det aldri vært prestert bedre av ryttere og hester. Dette var også første gang at det ikke var noe fjordhestlag med på NM-arrengementet. Eirik Berentsen med DOR sto for all arrangering, med hjelp av Aktivitetsutvalget. I etterkant har vi sett at det kan være en fordel at NM blir arrangert i samarbeid med et fjordhestlag og dette blir da et krav til fremtidige NM-arrangører. NMarrangør for 2015 blir Stav Ride- og Kjøreklubb og Gudbrandsdalen Fjordhestlag. Fremdeles L-stevne I høst var undertegnende med på Teknisk komitemøte arrangert av Norges Rytterforbund i Oslo. Her hadde TK komiteen lagt inn ønske om at NM for fjordhest skulle endres fra L-Stevne til D-stevne. Etter flere gode argumenter og avstemning ble det bestemt at NM er fortsatt et L-Stevne, noe vi er veldig glade for. NM statuttene har også blitt redigert og ny versjon finnes på hjemmesiden til NFL. Skeid I 2014 ble det nedsatt en gruppe som skulle jobbe videre med utvikling av Skeid, i samarbeid med Landslaget for Dølahest og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest. Gruppen består av Aina Huseby, Jenny Johnsen, Miriam Hoddevik og Susan Hellum. Planen er å ferdigstille arbeidet og komme i gang med Skeid-konkurranser i AEG I 2014 var fjordhesten representert på AEG i Vestfold sammen med de to andre norske hesterasene. Her fikk fjordingene vist seg fram fredag, lørdag og søndag. Det var ekstra gledelig at flere hadde tatt turen fra Vestlandet med sine gode fjordinger også for å være med. En stor takk til alle som bidro til at dette ble kjempegod aktivitet og flott markedsføring for fjordhesten. Siden samarbeidet med AEG gikk bra, er fjordingene også representert i 2015 under AEG. Aktivitetsutvalget 2014 har bestått av: Aina B. Huseby, leder Hanne Svendsgard, Lucinda Reksten og Miriam Hoddevik som medlemmer. 16

17 Marknadsføringsutvalet I 2014 avslutta me fotokonkurransen frå hausten før, der me fekk inn mange flotte bidrag. Me hadde tre fine premiar (maratonsele frå Skoies (7000 kr), gåvekort på Felleskjøpet (4000 kr) og gåvekort i nettbutikken til NFL (1000 kr). Njålsmerket Vinnarane av konkurransen vart presenterte i vårt nyoppstarta elektroniske nyhendebrev Njålsmerket, som hadde første utgåve i april. Neste utgåve av nyhendebrevet kom i oktober og årets siste blei sendt ut i desember. Brevet ser ut til å vera ein fin kommunikasjonskanal det kjem mange gode tilbakemeldingar på det. Det er fleire saker under arbeid. Marknadsføringsutvalet består av leiar Madsi Vartdal Vinjevoll og medlemmane Aina Huseby og Jenny Johnsen. Norges Fjordhestlags nettsider Antallet daglige besøkende på fjordhest.no har holdt seg noenlunde stabilt på ca 25 besøkende om dagen i Færre og færre besøker nettsiden, nå som facebook kan anses som primærkilden til informasjon. Dette er veldig synd, da ved å trekke folk til Norges Fjordhestlags nettside, enten ved å linke til artikler på fjordhest.no eller omtale av fjordhest.no kan være med på å øke folks bevissthet om arbeidet Norges Fjordhestlags gjør for fjordhesten og i videre rekke muligens også verve nye medlemmer har det som vanlig vært flest besøkende innom i juni, deretter juli og så i mai. Disse tre månedene er de mest aktive for fjordhestmiljøet, med hingsteutstillingen i mai og NM i løpet av sommermånedene. Desember er fortsatt den måneden færrest besøker fjordhest.no. Folk flest surfer på NFL sine nettsider mellom klokken seks og ti om kvelden, med en topp rundt kl. ni. NFL på facebook NFLs facebookside blir flittig brukt til å klikke seg videre til artiklene på nettsiden. Administratorene til denne siden er de av styremedlemmene som er på facebook i tillegg til webmaster og sekretæren. Når fjordhest.no oppdateres vil det som oftest postes en melding om dette på NFL sin facebookside. Facebooksiden hadde ved årsskiftet over 2100 liker. Det er en økning på 600 i løpet av Fjordhestforumet Forumet hadde ved årsskiftet ca 1984 medlemmer som har skrevet over innlegg siden starten i mars Det er nesten ingen som skriver noe på forumet lengre. Men det står mye interessant der som er skrevet tidligere år, og det fungerer fortsatt som et fint oppslagsverk for de som benytter seg av det. Som administrator på forumet fungerer Lucinda Bjørnset Reksten i tillegg til undertegnede. Moderatorgruppa består av Vilde Eggen, Anna Kristine Ramlet, Inger Grønntun, Lisbeth Strandum og Kristin Hermansen. Er det noe du lurer på, ta kontakt på , Ingvild N. Sveen 17

18 NM for fjordhest Norgesmeisterskapen blei i år arrangert i Drammen, på flotte Linnesvollen, det store internasjonale anlegget til Drammen og Omegn Rideklubb, som også stod for sjølve arrangementet. Nytt var at ingen fjordhestlag var involverte på arrangørsida, og det var såleis knytt spenning til arrangementet. Trass litt lite informasjon på førehand, blei det eit godt stemne med mange bra prestasjonar, ja endåtil veret var både varmt og sommarleg. Godt hundre deltakarar kunne velgja blant nesten 30 ulike klassar og dei fekk boltre seg på fantastiske banar med særdeles gode underlag. God restaurant og hestebutikk rett ved anlegget var også populært. Flott opningsseremoni måndagen og deretter gjekk det slag i slag, med dressurriding og køyring både tysdagen og onsdagen. Greinmeisterskapen i dressur blei avgjort på onsdagen med finale som gjekk i LA6 og vinnar blei ekvipasjen Liv Jorunn Nyhagen og Pokemann. Torsdagen var avsett til maraton og knøttecup. Varmt og bratt i maratonløypa, men dei fleste fullførte og der var mykje god køyring. Etter MB maraton leia Cassandre Bach-Gansmo og Flemming samandraget i senior-nm. Knøttecupen var som alltid, både populær og med noko kluss ved vasshinderet for enkelte. Fredagen bestod av øvingar i presisjonskøyring, sprang 80 cm og open klasse i MB1 dressurriding. Greinmeisterskapen i køyring blei vunnen av Stine Anette Heier og Balder Berger etter presisjonskøyring i MB. Idunn Høyland Espeli og Gorm Joblakken leia junior-samandraget etter køyringa og vinnar av MB1 dressrridinga blei Liv Jorunn Nyhagen og pokemann. Til slutt, på laurdagen, blei alt avgjort etter spennande rundar på sprangbana. Greinmeister i sprang blei Hanne Elise Pedersen og Jakobgardens Hedina medan lag-gullet gjekk til Førde Ride- og Køyreklubb; Ingjerd Høgseth Vetti/Sofin Trine Lillestøl Paulsen/Finslands Norgrima- Emma Nyløy/Sylvine. Juniorvinnar blei Idunn H. Espeli og Gorm Joblakken, seniorvinnar Cassandre Bach-Gansmo og Flemming, begge frå Oslo og Akershus Fjordhestlag. Oppdrettarar av NMvinnarhestane er: Asle Espe, Nordfjordeid (Flemming, senior-nm), Tor Arne Husum, Hermansverk (Gorm Joblakken, junor-nm), Anne Lise Sorteberglien (Sofin, lag-nm), Odd Finsland, Finsland (Finslands Norgrima, lag-nm), Annette Kapstad, Førde (Sylvine, lag-nm). Soleklar vinnar av klassen mest-avkom-under-nm var, i år som i fjor og som i forfjor, førstepremierte og danskimporterte Frederik Skovå med heile ti avkom. Grimset Jarl, Leirdals Odin og Smedsmo Gråen hadde tre avkom kvar. Medaljevinnarane går fram av oversikten nedanfor, fullstendig resultatliste finnast på horsepro og ein meir detaljert reportasje frå Norgesmeisterskapen 2014 kan lesast i Fjordhesten 3/2014. Åse Ravndal 18

19 Medaljevinnarar Norgesmeister senior Gull: Cassandre Bach-Gansmo/Flemming - Oslo og Akershus Fjordhestlag Sølv: Liv Jorunn Nyhagen/Pokemann - Eid Køyre- og rideklubb Bronse: Ingjerd Høgseth Vetti/Sofin - Førde Køyre- og rideklubb Norgesmeister Junior Gull: Idunn Høyland Espeli/Gorm Joblakken - Oslo og Akershus Fjordhestlag Sølv: Freya Hagen/Sanders Sarek - Vaadan Rideklubb Bronse: Konstanse Haukeland/Emil Stend Rideklubb Beste unge Fjordhest, 4 år: 1: Asak/Nina Bekkevold - Signe Hoff Johannessen 2: Kornvin Tulla/Ingrid Tang Hystad 3: Nesviks Lano/Maia Andresen Beste unge Fjordhest, 5 år: 1: Smedsmos Major/Hanne Jørstad Svendsgard 2: Flatbys Eline/Sigrid Skorve Larsen 3: Ekrå Tina/Bodil Flesland Beste unge Fjordhest, 6 år: 1: Li Per/Oda Berger Jensen 2: Fønix/Heidi Øvrebø Norgesmeistrar lag: Gull: Førde Køyre- og rideklubb - Ingjerd Høgseth Vetti/ Sofin - Trine Lillestøl Paulsen/Finslands Norgrima - Emma Nyløy/Sylvine Sølv: Gloppen Køyre- og rideklubb - Karin Kleppe/Merinas Emil - Marthe Fløtre/Årheims Gullen - Dorothea Solheim/Haukfell Bronse: Borge Rideklubb - Annike Mikkelsen/Roselise - Aina Huseby/Sylvar - Natalie Brest/Westbyetrollet Grenmesterskapet kjøring: Stine Anette Heier/Balder Berger - Oslo og Akershus Fjordhestlag Grenmesterskapet sprang: Hanne Elise Pedersen/Jakobgardens Hedina - Nord-karmøy Rideklubb Grenmesterskapet dressur: Liv Jorunn Nyhagen/Pokemann - Eid køyre og rideklubb 19

20 AS Norsk Fjordhestsenter Året 2014 har vore prega av endringar, endringar av ordningar som har vore viktige i avlsarbeidet for fjordhest. Avvikling av utvida bruksprøve for fjordhingstar og bortfall av kåringslova for hingstar har ført til utarbeiding av nytt opplegg for bruksprøvereglement og avlsplan. Det er stor bekymring over utviklinga når det gjeld fødde føl av rasen fjordhest. Situasjonen er også slik for dei to andre nasjonale hesterasane. I 2014 er det registrert 111 fjordhestføl, og vi veit at det må vere produsert minst 200 føl for å ha ei god forvaltning av rasen med tanke på innavl. Stimulering til avl blir difor viktig i tida framover, både for å ha genetisk variasjon og for å ha hest å tilby marknaden i åra som kjem. Kurs og konferansar Det er utarbeidd felles kurskatalog for Norsk Hestesenter, AS Norsk Fjordhestsenter og Nord Norsk Hestesenter. AS Norsk Fjordhestsenter har gjennomført sertifiseringskurs for kuskar i køyreoppdrag. Hestetransportørkurset som var planlagd, fekk for få deltakarar og blei avlyst. I tillegg arrangerte vi i mars eksteriørkurs, med vekt på bein, beinkvalitet og rørsler, med foredragshaldarane Tore Kvam og Susan Hellum. I november hadde vi kurs i trening og førebuing av hest til konkurranse og utstilling med foredragshaldarane hovslagarmeister Odd Anders Otterstad, veterinær Torbjørn Nes Hjelle og kiropraktor Henriette Svendsen. Desse fagkursa er det stor interesse for, og vi meiner desse er eit av satsingsområda i framtida. I tillegg har ridekursa våre for barn, unge og vaksne vore populære og fulltinga. Seminstasjon Det er ti år sidan Norges Fjordhestlag og AS Norsk Fjordhestsenter starta planlegginga av ein seminstasjon på Nordfjordeid, og vi har no hatt ti år med semindrift. Bakgrunnen for satsinga var at gjennom Rio-konvensjonen har Norge påtatt seg eit særskilt ansvar for fjordhesten, då Norge er moderlandet. Fjordhesten er i ei særstilling ved at det er fjordhestar i utlandet og 5000 fjordhestar i Norge. På seminstasjonen i 2014 stod 1. premiehingsten Ninjar og spissen i treårsklassa, Lauvprinsen, som vi leigde i samarbeid med Hol og Ål Fjordhestlag. Hingstar av god kvalitet, som vi skulle ynskje hadde vore meir etterspurde. Totalt fekk dei 17 hopper, som er det halve av talet i Vi fraus inn dosar med EU/USA status. Sperm Vital hadde i år som føregåande år innfrysingsforsøk 3 dagar i juni. Fjordhest for Folket/ Hingsteutstillinga Norsk Fjordhestsenter har hatt ei meir aktiv rolle i dette arbeidet enn tidlegare år. Vi har hatt koordineringsarbeidet med prosjektet, og teke initiativ til å få ei samarbeidsavtale med andre arrangement i kommunen om felles marknadsføring og profilering. I fellesskap fekk vi ei løyving på kr ,- til banner og festeutstyr, som skal monterast langs innfartsårane til Eid sentrum. 5 vekers testen for 4 år gamle hingstar, som har vore for dei tre særnorske hesterasane, blei vedteken lagt ned hausten 2013 av styret ved Norsk Hestesenter. Til erstatning for dette har raseorganisasjonane, i samarbeid med avlsrådet ved Norsk Hestesenter, laga ei ny bruksprøve som vart teken i bruk frå og med utstillingssesongen Målet med den nye testen var å skaffe fram betre og meir informasjon, få registrert data frå ulik alder på dyret og i sum få eit betre grunnlag til å foreta vurderingar av avlsverdiar, både for det enkelte individet og for heile rasen. Eigarane måtte vise ei ride- og køyreprøve med hingsten sin og i tillegg nytta ein framandryttar og -kusk. Norges Fjordhestlags sekretærfunksjon Frå 1. oktober av tok AS Norsk Fjordhestsenter over sekretærfunksjonen for Norges Fjordhestlag. Oppgåvene blir fordelte mellom dei tilsette ved senteret. Etter bortfall av kåringsforeskrifta frå av, vart det vedteke at kåringssystemet ikkje lenger skal vere ein del av vårt nasjonale regelverk. Forskrifta om godkjende (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien måtte difor endrast, og ei av oppgåvene har vore å endre avlsplanen etter det nye systemet. 20

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 18. oktober 2013, kl. 12.00-16.00 MØTELEIAR: STAD: REFERENT: INNKALLA: Møtt: Kjell Horten Norsk Hestesenter, møterom 2. etg. Elin Furrevik Kjell Horten, Åge

Detaljer

Njålsmerket April 2014

Njålsmerket April 2014 Njålsmerket April 2014 2 Fotograf bilde side 1: Anne- Lise Reiten, Fotograf føllbilde: Katrine Omvik Første nyhetsbrev Det er med stor glede at vi presenterer vårt første nyhetsbrev. Her vil dere finne

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2013 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 30. april

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6.

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6. DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Stav Dato: 21.04.2013 Kat.nr. 41 Hestens navn: Benson Klasse: 1b Rase: Nordlandshest/Lyngshest Reg. nr.: N-99-3605 Stamboknr: Mikrochipnr: 578050000024494 Kjønn:

Detaljer

ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. STYRET I 2007

ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. STYRET I 2007 BIRKELY MONJA N-96-2716 1. premie og nr 2 i kvalitet i Førde 2007 ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. SAKLISTE: 1. Val av møteleiar, skrivar og to til å underskrive møteboka 2. Godkjenning

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2012 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 1. mai 2013,

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: MØTELEIAR: STAD: MØTT: FORFALL: 29. juni, kl.20.30 Ole-Johan Dyste Telefonmøte Ole-Johan Dyste, Guro Hagen, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken,

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 Foto Arild Solberg Sykkylven Fjordhestlag 100 år 1907-2007 Sykkylven Fjordhestlag er det eldste fjordhestlaget i drift. Gjennom 100 år med store

Detaljer

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid Fokus unghest Fjordingen, dølahesten og nordlandshest/lyngshest får stadig sterkare konkurranse frå utanlandske rasar. Dei siste åra har vi hatt for låge bedekningstal innan fjordhesten. Dette skuldast

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 17.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 17.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24 DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Lefdal Dato: 12.04.2015 Kat.nr. 1 Hestens navn: T.P's Show Stopper Klasse: 1b Rase: Gypsy Cob Reg. nr.: 82603506135M743 Stamboknr: 21 GCH Mikrochipnr: 953000005258452

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Haugestad Gulla Langlagt hoppe av god

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Referat frå tur til USA januar 2010.

Referat frå tur til USA januar 2010. Referat frå tur til USA januar 2010. Norsk Fjordhestsenter har eit godt samarbeid med fjordhestmiljøet i USA. Ein har gjennom mange år hatt kontakt med Phillp Odden om samarbeid og eksport av frosen sæd.

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.06.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Fjordhesten - allsidig sjarmør -

Fjordhesten - allsidig sjarmør - Fjordhesten - allsidig sjarmør - www.fjordhest.no Fjordhesten er både menneskevenn, arbeidskamerat og sportshest. Godt lynne, styrke og uthald kjenneteiknar rasen, og er med på å gjere fjordhesten til

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2010 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 4. mai 2011

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Skaugerud, Guro Hagen, Otto-Arne Schau. Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Irene

Skaugerud, Guro Hagen, Otto-Arne Schau. Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Irene MØTE: X STYRET AVLSUTVALGET INFOUTVALGET.. TID: MØTELEDER: STED: INNKALT: MØTT: REFERENT: 23. mai, kl.15-20.30 Ole-Johan Dyste Norsk Hestesenter, Starum Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning,

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 18.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2009 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 5. mai kl

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 5/2015 Dato: 5. 6.12. 2015 Sted: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Caroline Bjørge, Hilde Hoddevik, Knut Mikkelsen, Gry Sissel

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30. Heidersteikn:

Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30. Heidersteikn: Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30 Heidersteikn: Henning Lem fikk blomster frå Årsmøtet som takk for god innsast som leiar. Spesiell takk

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Opprop: Det møtte 72 stemmeberettigede utsendinger fra 20 lokallag.

Opprop: Det møtte 72 stemmeberettigede utsendinger fra 20 lokallag. Landsmøteprotokoll - Landsmøtet 2012 i Landslaget for Dølahest avholdt på Stav 20.april 2012. 1. Åpning opprop. Leder Stein Bentstuen ønsket velkommen. Opprop: Det møtte 72 stemmeberettigede utsendinger

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Bilill Oppsynt hoppe av god type. Edelt hode. 6 8,8.5,7.5,8.8 3.pr Velforma hals. Meget god overlinje.

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2014 i Sogn og Fjordane Ryttarkrins 1. Mars kl. 13.00 på Skei Hotell på Skei.

Innkalling til årsmøte for 2014 i Sogn og Fjordane Ryttarkrins 1. Mars kl. 13.00 på Skei Hotell på Skei. ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE RYTTARKRINS 2014 INNHALDSLISTE : INNKALLING LEIAREN HAR ORDET ÅRET 2014 PRESTASJONSPRIS 2014/ KLUBBPRIS RESULTATREKNESKAP 2014 BALANSE TIL REKNESKAP 2014 NOTAR TIL REKNESKAP

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer