Nr ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1"

Transkript

1 Nr ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

2 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV SIDEN SIST Vel blåst og lad batteriene Sommeren ligger foran oss og vi kan se tilbake på en spennende vinter og vår som på forsommeren konkluderte med et vedtak i Stortinget. Da jeg tiltrådte som GIHV i september i fjor var arbeidet med MFU allerede i full gang. Siden den tid har vi sammen jobbet hardt for å komme dit vi er i dag. Stortinget har behandlet proposisjonen som i stor grad var basert på MFU, og vedtaket de gjorde er jeg godt fornøyd med. Riktignok har vi fått 13 distrikter mot 12 som var anbefalt gjennom MFU. Vi har også fått en reservestyrke på mann i tillegg til de vi mener er det operative behovet. Reservestyrken skal imidlertid ikke trenes eller utstyres med våpen så dette vedtaket kan jeg leve med. Særlig med tanke på at den anbefalte strukturen i MFU ble vedtatt og at vedtaket forøvrig setter oss i stand til å gjennomføre kvalitetsreformen. Viktig er det også at vi har fått to treningssentre for SHV, et på Haakonsvern og et på Olavsvern.. Heimeverns-Norge har fulgt opp de politiske føringene og vi har levert varene. Vi kan alle være stolte av jobben vi har gjort. Nå gjenstår det at ressurser følges ad og at det bevilges de pengene til HV som vi har blitt lovet gjennom hele denne prosessen. Jeg er veldig glad for den støtten jeg har fått ute i organisasjonen, og det er ikke minst takket være den gode jobben som er gjort der ute som gjør at Heimevernet i fremtiden vil stå bedre rustet til å møte de utfordringer som kommer. Ta nå deres velfortjente sommerferie og møt med oppladete batterier på jobb over sommeren. Da fortsetter arbeidet med Kvalitetsreformen med full styrke og engasjement. Vi har fire prioriterte områder som i første omgang krever vår oppmerksomhet: Pri 1 En ryddig og korrekt personellmessig håndtering Pri 2 Alle distriktsstaber på plass innen 1 aug 05 Pri 3 Innsatsstyrken oppsatt i løpet av 05 og OPLK IFO klar fom mobiliseringsterminen 2006 Pri 4 Materiell med vektlegging på PBU på plass til alle avdelinger i løpet av 05 Vi skal i tillegg sørge for å levere i henhold til plan på materiellsiden. Samtidig må vi sørge for å ha full fokus på økonomisiden. Ikke minst gjelder dette under etablering av distriktsstaber hvor vi må være nøkterne. Nok en gang takker jeg for innsatsen så langt, og jeg forventer at dere tar en velfortjent hvil i sommerferien for så å stille klare til ny dyst på sensommeren. Med ønsker om en riktig god sommer. De fire vernepliktige journalistene som har skrevet for HV-bladet det siste året er snart ferdig med sin tjeneste. Skolegang og jobb står nå for døren. TEKST De fire THOMAS FURUHEIM vernepliktige i HV-bladet, FOTO Amund RUNE HAARSTAD Trellevik, Vidar Aune, Ingar Steinsvik og Thomas Furuheim dimmiterer alle i løpet av juli og august. Etter ett år som journalister er de ferdige med sin førstegangstjeneste og skal nå på skole og jobbe. Amund begynner på Universitetet i Bergen og skal studere sammenliknende politikk. Vidar Aune reiser tilbake til Kristiansund for å jobbe et år. Ingar og Thomas reiser til Trondheim der begge skal studere til sivilingeniører, henholdsvis industriell økonomi og bygg/anlegg. Alle fire er enige om at det har vært et fint år og takker for samarbeidet med alle HVavdelinger. HV BLADET 57 ÅRG. NR 4 JUNI 2004 Forsiden: Bordingslag fra Sjøheimevernet i aksjon under Øvelse Nidaros (foto Thomas Furuheim). REDAKSJONEN Tlf: Fax: ADRESSE Sjømennenes Hus Oslo Mil/Huseby, 0016 Oslo e-post: REDAKTØR Stian S. Støvland JOURNALIST Rune Haarstad FØRTRYKK Kjetil Buvarp I REDAKSJONEN Vidar Aune Ingar Steinsvik Amund Trellevik Thomas Furuheim REDAKSJONSKOMITE Brigader Sigurd Hellstrøm Oberst Svein Antonsen Oberstløytnant Knut Skaanes Gen. sekr. Kolbjørn Schei OPPLAG HV BLADET utkommer åtte ganger i året. HV-personell får bladet fritt tilsendt. ANSVARLIG Ansvarlig for Heimvernsbladet utgivelse og redaksjon: Generalinspektøren for Heimevernet Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for artikler og foto som sendes inn uoppfordret. Manus til HV Bladet sendes til : ABONNEMENT Heimevernsbladets abonnementsregister for adresseforandringer, tlf: , e-post: 2 HV-BLADET/JULI 2004

3 KOMMENTAR BRIGADER SIGURD HELLSTRØM, NESTKOMMANDERENE I HEIMEVERNET OG STABSSJEF HVST HV lever opp til sin visjon: Et troverdig Heimevern som bidrar til trygghet i landet Den aktive del av HV redusert til HV-personell og antallet HV-distrikter Fra 18 til 13, men samtidig er Generalinspektøren blitt lovet et årlig budsjett på 1,4 milliarder pr år frem til En reduksjon av HVs fredsorganisasjon og mannskapsstyrke som muliggjør overføring av ressurser til utdanning, trening og materiellanskaffelser og modernisering kombinert med en forutsigbar forsvarlig budsjettildeling vil gjøre oss i stand til å gjennomføre store deler av kvalitetsreformen innen utgangen av Arbeidet med reformen er allerede i gang og det er betryggende å konstatere at denne er møtt med forventning og entusiasme i store deler av Heimevernet. Debatten rundt kvalitets-reformen har pågått i HV-Norge siden det innledende idegrunnlaget ble presentert av GIHV høsten 2003 og det har naturlig nok gjort seg gjeldene ulike oppfatninger om reformens innretning og enkelte veivalg. Nå er imidlertid den politiske beslutning fattet og innretning, mål og tempo er klarlagt. Forutsetningen for en vellykket gjennomføring er med andre ord på plass. Dette er imidlertid bare starten. Skal vi lykkes med reformen er det av avgjørende betydning at alle i Heimevernets landsdekkende organisasjon legger bredsiden til for å få til en vellykket gjennomføring. En viktig forutsetning for bred oppslutning om reformen er at denne oppfattes som troverdig og gjennomførbar ute i HV-Norge. Det har derfor vært maktpåliggende for GIHV og Heimevernsstaben å synliggjøre reformen helt ned til den enkelte HV-soldat ved konkrete tiltak. Materiellanskaffelser har fått høyeste prioritet og flere straksanskaffelser er allerede iverksatt ved overføring av betydelige driftsmidler til dette formålet. Vi styrker HVSTs kapasitet til å iverksette anskaffelsene og Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (Dombås) spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Betydelige materiellmengder av moderne materiell blir frigjort når forsvarsgrenene, i første Stortinget behandlet Stortingsproposisjon 42 Langtidsproposisjonen for Forsvaret 10 juni. Gjennom beslutningen Stortinget fattet er grunnlaget lagt for en omfattende kvalitetsreform i Heimevernet. I det alt vesentlige ble GIHVs anbefalinger fulgt opp fra Stortingets side. rekke Hæren, reduserer sine oppsetninger. Det er etablert gode rutiner for omfordeling av relevant materiell til Heimevernet og HVST følger avhendingsprosessen med argusøyne slik at ikke godt materiell vi trenger ikke skal bli solgt eller kassert. Som det fremgår av en artikkel i dette nummer av HV-bladet er allerede overføring av moderne kjøretøyer iverksatt. HVs investeringsmidler skal kun nyttes til materiellkategorier vi ikke kan arve fra forsvarsgrenene. Av naturlige årsaker vil det først være innsatsstyrkene som blir tildelt nytt utstyr, men det er GIHVs målsetting at hele organisasjonen vil bli tilført nytt utstyr efterhvert som overføringer og nyanskaffelser skyter fart. Selv om HV har vært i omstilling i flere år med stort press på HV-distriktene, har HV inneværende år deltatt i en rekke omfattende øvelser hvor HVs nye oppgaver har stått i fokus. I denne sammenheng viser de mange reportasjene i dette nummer av HV-bladet fra øvelsene at kvalitetsreformen allerede har skutt fart. Det er særdeles gledelig å kunne konstatere at HV-distriktene og de enkelte HVavdelinger har grepet tak i de nye utfordringer på en entusiastisk og betryggende måte. Utvikling av nye kapasiteter og anskaffelser av nytt materiell til Sjøheimevernet er nok et eksempel på at vi mener alvor og at kvalitetsreformen er gitt et tydelig innhold. Omfattende organisasjonsendringer vil ytterligere bidra til effektivisering av dette viktige bidrag til vår nasjonale beredskap i våre kystnære områder. Den aktuelle situasjon med usikkerhet og risiko for terroraksjoner også i vårt land har medført behov for beskyttelse av styrker fra allierte nasjoner når disse besøker Norge. Her har HV vist seg å være et gripbart og effektivt redskap. Jeg påpekte innledningsvis at Stortingets beslutning og de forsikringer om ressurstildeling GIHV har fått fra Forsvarets politiske og militære ledelse har lagt grunnlaget for gjennom-føring av kvalitetsreformen. Når Forsvarsdepartementet skal omsette Stortingets beslutning til klare oppdrag til Forsvarssjefen og videre til Generalinspektøren for Heimevernet er det av avgjørende betydning at de grunnleggende forutsetninger og forsikringer blir opprettholdt. Det står om politisk troverdighet og for Heimevernets del en forsvarlig gjennomføring av kvalitetsreformen. Fra enkelte hold er et hevdet at oppmerksomheten omkring reformen må oppfattes som om HV til nå ikke hadde fulgt med tiden. Dette er ikke en oppfatning som deles av HVs ledelse. Heimevernet har vist evne til omstilling i flere år og de betydelige strukturendringer som ble besluttet i forbindelse med Stortingsproposisjonene 45 og 55 var under innføring. Imidlertid var ikke de økonomiske forutsetninger for tideligere strukturendringer i nærheten av å bli realisert. Dette, kombinert med behovet for en differensiering av kapasiteter for å møte den nye sikkerhetspolitiske virkelighet, har Heimevernet nå tatt konsekvensen av. Arnulf Øverland sier i sitt dikt En Hustavle: Ingen kan resten av livet stå ved en grav å klage. Heimevernet lever i beste velgående og er en viktig og meget relevant del av vårt nasjonale forsvar. Tiden er inne for å rette blikket fremover, brette opp armene og ta et skikkelig krafttak for å videreutvikle Et troverdig Heimevern som bidrar til trygghet i landet Sigurd Hellstrøm Brigadér NK/Stabssjef i Heimevernet JULI 2004/HV-BLADET 3

4 TEKST OG FOTO STIG ARVE HØYVIK - Norge på kryss og tvers Gjenreisningen Veteranene Johan Lien (i midten) og Andreas Solbakken fra Kompani Linge fortalte om livet i hytta oppe i Oladalen. Her flankert av Distriktssjef HV14, Oblt Lars Erik Kapskarmo. Den 9. juni 1944 forårsaket tyske styrker at Kp Linges personell brant ned de to krigshyttene som var strategisk plassert i Oladalen, mellom Eiterådalen og Visten. Hyttene utgjorde ett av hovedkvarterene fra motstandskampen på Helgeland. Gjenoppbyggingen av den ene krigshytta er en 60 års markering av motstandskampen på Helgeland under 2. verdenskrig. På Skjervengan i Mosjøen har det i vinter vært flittige og dedikerte hender i sving med å bygge en kopi av hytta som ble brukt under krigen. Her har medlemmer i Oladalens Venner under ledelse av Walter Paulsen laftet ferdig hytta som skal fraktes med helikopter til Oladalen. Der skal den settes opp igjen for å være et varig minne om de aktiviteter som utspant seg i området for over 60 år siden. På selveste frigjøringsdagen 8. mai ble hytta vist frem for offentligheten og resultatet fikk mye skryt. Ikke minst fra to av karene som faktisk bodde i hytta under krigen, Andreas Solbakken og Johan Lien. Begge tilhørte Kompani Linge og bodde i lang tid i originalen. Og at oppholdet i hytta under krigen hadde lagt seg på karenes minne, kunne de tilstedeværende denne varme maidagen på Skjervengan få høre sterke beviser for. Selv ette 60 år kunne de fortelle i detalj om livet i Oladalen, både i og utenfor hytta. Og ikke minst aktivitetene de drev med på Helgeland, til tyskernes store forargelse. Hvem som lå hvor og hvor de satt rundt bordet, og hva de hadde inne i hytta kunne de berette om i detalj. Krigsminne restaurert Deltakerne i den tradisjonsrike Sjøbergmarsjen fra Visten til Vefsn, kan i år ta turen innom et 60 år gammelt krigsminne som nå er restaurert. Nå 60 år etter TEKST at den brant, TORSTEIN FINNBAKK er nemlig mot- FOTO standskjem- pernes hytte ROLF GUNNAR AANES i Oladalen i Eiterådalen gjenreist, og dette skal markeres på stedet 19. juni. Hytta er en kopi av den opprinnelige hytta som motstandsfolkene bygde under krigen, under ledelse av den såkalte «kaptein Sjøberg.» Foreninga som kaller seg «Oladalens Venner» og ble stifta i mai 2003, står bak prosjektet. Leder for prosjektet er Walter Paulsen. Lafting av hytta starta i oktober i fjor med tømmer hogd i Eiterådalen. Veteraner invitert 19. juni markeres åpninga av hytta. Det vil bli satt opp transport fra rutebilstasjonen i Mosjøen til Eiterådalen. Minnemarsjen, som starter fra Holmen gård i Eiterådalen og til Oladalen, tar om lag to timer. Styret i Oladalens Venner håper på at mange blir med på en historisk vandring fra krigens dager. Lokale krigsveteraner som var med og deltok i våpentransporten og som også var med under de dramatiske junidagene er invitert og vil være med å kaste glans over markeringa. 17. juni er det et arrangement på Kulturverkstedet i Mosjøen. Der vil det bli holdt foredrag om Oladalshytta og om motstandsarbeidet under siste krig, sier Ørnulf Kibsgaard. Oladalshytta 9. juni 1944 ble hovedkvarteret for Kompani Linge på Helgeland brent ned i Oladalen i Vefsn. Sjefen for operasjonene på Helgeland var «kaptein Birger Sjøberg», som egentlig het Nils Berdahl. Hytta fungerte som hovedkvarter fra våren 1943 og til 9. juni 1944, da tyskerne var i ferd med å rulle opp motstandsarbeidet for godt. Organiseringa av våpentransporten på Helgeland starta i desember Tyskerne avdekka det illegale arbeidet, og 24 personer fra Helgeland ble arrestert og skutt. Nye ekspedisjoner ble sendt til Helgeland, og våren 1943 oppretta de hovedkvarter i Oladalen som ligger i Eiterådalen i Vefsn. Et år etterpå, 9. juni 1944, hadde tyskerne på nytt startet en operasjon for endelig å rulle opp den illegale virksomheten. Hytta i Oladalen ble oppdaga og Sjøberg satte fyr på den for å hindre at viktige papirer og bevismateriale falt i fiendens hender. Deretter stakk motstandsgruppa av med tyskerne i hælene. To dager seinere ble Sjøberg, Lynghaug og Kaspersen skutt og drept i Stavassdalen. Dugnadsgjengen foran den rekonstruerte hytta i Oladalen. Foto: Rolf Gunnar Aanes 4 HV-BLADET/JULI 2004

5 JULI 2004/HV-BLADET 5

6 Skipsbording Sjøheimevernets bordingslag sjekker mistenkelig fartøy. Maritim storøvelse Øvelse Blue Game 2004: I første halvdel av mai var nærmere 70 fartøyer og 6000 mannskaper fra 16 land samlet til å øve utenfor kysten av Sør-Norge. Hensikten var å samøve krisehåndtering. TEKST OG FOTO VPL VIDAR AUNE 6 HV-BLADET/JULI 2004 Øvelse Blue Game er en operasjon med FN mandat, ledet av NATO. Øvingen spente over hele skalaen innen krisehåndtering, og for Heimevernets del ble det blant annet trent på skipsbording og generell støtte til det sivile samfunnet ved eventuelle terrorhandlinger. HV-07 stilte med 1100 mann (50% fra SHV og 50% fra LHV) til øvelsen som Distriktssjefen i etterkant har omtalt som vellykket. - Jeg er veldig godt fornøyd. Våre mannskaper har fått trent på det de er til for, sier oberstløytnant Stein Borgersen som legger til at de har hatt IFO prosjektet til GIHV som første prioritet. Kystlinjens vaktbikkjer Ved Kosodden er SHV-område plas- sert. Løytnant Thor Eickstedt konstaterer at alt har gått etter planen. - Fra vår posisjon skal vi observere og rapportere aktivitet i kystlinjen mellom Lillesand til Lindesnes. Det har ikke skjedd så mye enda, men vi er veldig godt rustet hvis vi skulle bli angrepet, forklarer løytnanten før han fortsetter - Vår primære oppgave er å rapportere om marinefartøyer som beveger seg i farvannet utenfor området vårt. Blir det observert aktivitet rykker vi ut med hurtigbåter for å sjekke status, sier Eickstedt som vil takke sine medarbeidere for de mange harde arbeidstimene de har lagt bak seg under øvelsen. Distriktssjefens baby En Bobil Under Blue Game testet HV-07 ut konseptet Mobil ledelse, i form av en bobil. - Det stemmer, vi har tatt i bruk denne bobilen. Den fungerer som distriktssjefens forlengede arm ute i felt, forklarer Major Herman Goderstad. Og det tyske ferieparadiset er i følge Majoren et utmerket konsept for å bedre operativiteten; - Det er et veldig godt konsept fordi vi kan ta mannskapene inn i varmen å diskutere og planlegge operasjoner, og den kan lett flyttes fra teig til teig, understreker Goderstad som legger til at bobil-prosjektet har gått kjempefint hittil. Besøk fra Danmark Under Kveldsbriefen tirsdag kveld hadde Heimevernsbladet gleden av å slå av en prat med Kaptein Bo Sørensen, som er NK i et av de danske Heimevernsdistriktene. - Det at jeg er på besøk her i Kristiansand er en del av et utvekslings-program som har pågått mellom det Norske og det Danske Heimevernet i en årrekke, så det er ikke første gang jeg er på besøk, forklarer Kapteinen og fortsetter; - Det er primært en stabsutveksling, hvor tanken bak det primært er å lære av hverandre og plukke opp tips. Det er absolutt lærerikt å delta på dette, understreker dansken som takker Offiserene fra HV-07 for den flotte mottagelsen han har fått. Etter endt øvelse var det en god stemning på stabsmøte, og Distriktssjefen selv var fornøyd. - Det har vært noen lange dager de siste ukene, kjempebra jobbet! Markørspill Terroristene lusker i terrenget

7 Nye feltvogner til HV-07 Egne kjøretøy 25 MB 240 og 5 Scania lastebiler blir å finne i garasjene til HV-07 HV-07 har som første Heimevernsdistrikt, overtatt feltvogner fra Hæren. 12 MB- 240 og en Scania lastebil har nå fått garasjeplass i HV-07 og Kristiansand. TEKST OG FOTO VPL VIDAR AUNE - Dette er kjempemessig, og det er flere på vei. Vi venter fortsatt på 12 feltvogner og 4 lastebiler til, sier kaptein Sturla Engebregtsen. De nye kjøretøyene ble levert i en hasteleveranse foran øvelse Blue Game. Kaptein Sturla Engebregtsen er strålende fornøyd med produktene, men påpeker at det sannelig var på tide at HV- 07 får egne militære framkomstmiddel. - Det er klart at vi bli mer operativ når vi slipper å vente til Avis åpner om morgenen med å få tak i kjøretøy, ler Engebregtsen som kan melde om positiv tilbakemelding fra Heimevernssoldatene. Halverte utgifter Kaptein Sturla Engebregtsen regner med at innkjøpene vil halvere utgiften, og dekke 60% av etterspørselen i Heimevernsdistriktet. Vi blir mer operative når vi slipper å vente på at AVIS skal åpne om morgenen Skjer det noe i HV-Norge? Kontakt oss! - Det er ingen tvil om at vi sparer mye på å ha egne feltvogner. Disse MB-ene kan man være litt tøffere med og er vi så uheldig at vi får en liten skrape i lakken, slipper vi å betale leieselskaper i dyre summer- Personlig tror jeg bilene er med på å heve moralen til soldatene våre, i og med at øvingen blir langt mer realistisk, forklarer kapteinen. Skryter av FLO Også distriktssjefen, Oberstløytnant Stein Borgersen, mener de nye kjøretøyene vil heve kompetansen i HV-07 betraktelig. - Med disse nye MB-ene blir øvingene mer proffe og realistiske. Jeg er kjempefornøyd med måten overtagelsen har foregått, og vil rette en stor takk til FLO og Heimevernsstaben for profesjonelt samarbeid, avslutter Oberstløytnanten. Rune Haarstad Stian Støvland JULI 2004/HV-BLADET 7

8 Kvalitetsreform Fra kvantitet til kvalitet - fremtidens Heimevern skal ha en operativ styrke på Fra kvantitet til kvalitet Den nye langtidsplanen for Forsvaret og Heimevernet for perioden er vedtatt i Stortinget. De folkevalgte har i stor grad fulgt anbefalingene fra Forsvarets øverste ledelse. TEKST RUNE HAARSTAD FOTO HEIMEVERNETS UTDAN- NINGSSENTER VÆRNES 8 HV-BLADET/JULI 2004 Jeg er meget godt fornøyd, det er positivt at Stortinget lyttet til Forsvarssjefens anbefalinger, sier generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold. Langtidsplanen fører til økt fokus på, og overføring av midler til operativ virksomhet og materiellinvesteringer. Forsvaret får flere anvendbare styrker med høy reaksjonsevne. Dette gjelder spesielt Heimevernet som blir styrket gjennom en kvalitsreform. Det nye Heimevernet vil bestå av en operativ struktur på mannskaper og en reserve på Videre skal HV organiseres som en innsatsstyrke, forsterkningsstyrke og en oppfølgningsstyrke, samt den nevnte reserven. Under krigen hadde vi gutta på skauen, gjennom hele perioden med kald krig var HV overalt alltid i fremtiden skal Heimevernet være på rett sted, til rett tid med riktig kapasitet. Økte midler til modernisering Antall HV-distrikter reduseres fra dagens 18 til 13. Inndelingen i distrikt, avsnitt og område videreføres. Dette vil frigjøre midler til moderniseringen og anskaffelse av nytt utstyr. Investeringene i nytt utstyr vil øke fra 90 millioner til ca 250 millioner. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold har følgende visjon for fremtidens forsvar: - Regjeringens nye langtidsproposisjon vil skape et moderne forsvar som alene og sammen med allierte kan møte nye trusler og bidra konstruktivt til at verden, hjemme som ute, blir et tryggere sted å leve i. For å kunne få til dette vil det bli overført betydelige ressurser fra logistikk og støttevirksomhet til operativ virksomhet og materiellinvesteringer. Dette vil koste, også for Heimevernet. I tillegg til en omprioritering av ressursbruken vil det også bli en økning i totalbudsjettet fra 1,2 milliarder til 1,4 milliarder. Kapasiteter skal bygges opp Det har blitt lagt ned mye arbeid i Heimevernets organisasjon i forbindelse med MFU, stortingsproposisjonen og ikke minst en bevisstgjøring av behovet for å fornye seg i henhold til dagens trusselbilde. Det er gjort et fantastisk arbeid i hele organisasjonen. Jeg vil takke for den brede støtten og de konstruktive bidragene. Første mål er nådd, men det er mye Øving Mindre penger til administrasjon og mer penger til rødfis

9 arbeid som gjenstår. Nå må vi brette opp ermene og rette fokus mot å gjennomføre Kvalitetsreformen. Rammene ligger der, sier generalinspektør Brovold. Han har nå tre områder som skal prioriteres i første omgang. Alle distrikter skal være operative på sine respektive hovdekvarter innen 1. august neste år. Det skal settes inn ressurser på trening av I-styrken, og på å gi mannskapene riktig materiell. I tillegg vil også EBAsiden prioriteres. Innsatsstyrken skal nå interim operativ kapasitet i 2005 for så å nå full operativ kapasitet i Parallelt skal kapasiteten også bygges opp i forsterknings og oppfølgingsstyrken. Evne til skarpe oppdrag - Det blir noen harde tak fremover også, men vi har vist at når alle trekker i samme retning får vi resultater. Jeg ser frem til et fortsatt konstruktivt og positivt arbeid i organisasjonen, og jeg er sikker på at vi også fremover skal nå våre målsetninger, og å utvikle Heimevernet til en moderne, troverdig organisasjon som vil være i stand til å løse de oppgaver vi er forutsatt å skulle håndtere, sier Brovold. Det er veldig positivt at politikerne har lyttet til anbefalingen fra Forsvarssjefen og at de har gitt sin tilslutning til helheten i Kvalitetsreformen. I de siste årene har Heimevernet flere ganger gjennomført skarpe oppdrag innen styrkebeskyttelse og terrorberedskap. Kvalitetsreformen vil gi Heimevernet enda bedre muligheter for å løse krevende oppgaver. På vei opp kvalitetsreformen krever innsats Innsatsstyrken skal bli en gripbar og profesjonell spydspiss Innsatsstyrker vil bestå av frivillige som gjennomfører fra 6 til 20 dager årlig tjeneste. Innsatsstyrkene skal omfatte ca 5000 personell på landsbasis. Disse styrkene skal ha kort reaksjonstid og vil tilføres nytt og oppdatert utstyr og materiell. Innsatsstyrkene vil inneholde avdelinger og enheter som jegertropper, utrykningsstyrker, militærpoliti, hund, SHV bordingslag og kystmeldeposter, etc. Innsatsstyrken vil være en gripbar og profesjonell spydspiss i det nye Heimevernet. Forsterkningsstyrker vil gjennomføre inntil fem dager årlig trening og ytterligere tre dager for befalet. Forsterkningsstyrkene vil bestå av ca personell. Dersom oppdragene varer over tid eller øker i omfang vil troppeenheter fra forsterkningsstyrken innkalles for å avløse eller utvide operasjonene. Oppfølgningsstyrker vil gjennomføre årlig trening på linje med forsterkningstyrkene (5+3). For enheter som ivaretar statiske oppdrag, gjennomføres tilsvarende trening annethvert år. Oppfølgningsstyrkene skal bestå av personell på landsbasis. Reserven på rulleføres, men utrustes og øves ikke. innsatsstyrker 5000 mann skal trenes opptil 20 dager i året og vil i fremtiden være HVs spydspiss. JULI 2004/HV-BLADET 9

10 Heimevernets spesialkapasiteter: Militærpoliti Distriktssjefens lov og orden Militærpolitiet er Forsvarets eget politi, de er spesialutdannet i militær straffelov og har sin egen befalsskole. I Heimevernet er militærpolitiet en viktig ressurs for distriktssjefen, de passer på at lover og regler blir fulgt, samtidig som de har ansvaret for krigsfanger TEKST VPL THOMAS FURUHEIM FOTO MP HV-12 Forsvaret er gitt i myndighet å håndheve lover og regler ovenfor alt militært personell og de som måtte befinne seg på militært område, til dette har Forsvaret militærpolitiet(mp). Militærpolitiet har en rekke forskjellige oppgaver som de skal håndheve, de mest vanlige er; ordenstjeneste i tilknytning til militære avdelingers tilstedeværelse, trafikktjeneste med hovedvekt på å sikre/kontrollere avdelingsforflytninger, ruskontroll, livvakt/eskortetjeneste, profilert objektsikring, styrkebeskyttelse i fredstid, krigsfangetjeneste og etterforskningstjeneste i forbindelse med forhold som skjer på militært område. HV s faggruppe Ved Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås(HVSKS) er det opprettet en egen faggruppe for MP, denne ble opprettet for få en ytterligere profesjonalisering av MPtjenesten i HV. Leder og ildsjel for denne faggruppen er major Øystein Omholt, han har utviklet og tilrettelagt tjenesten med videreutdanning for mannskapene, og utarbeidet reglementer for tjenesten. -Forsvaret er gitt i oppgave å håndheve lover og regler, og da trenger man et militært politi med høy kvalitet, sier major Omholt. Alle MP-soldatene i HV har sin bakgrunn fra forsvarsgrenene og er utdannet ved en av Forsvarets MP-skoler eller ved politihøyskolen. Dette gjør at den videre utdanningen og tjenesten i HV må tilrettelegges på en god måte fra faggruppen. I tillegg til disse arbeidsoppgavene besitter faggruppen kompetanse på flere felt, noe som har vist seg ettertraktet av andre militære avdelinger. Faggruppe MP holder flere foredrag og kurs for avdelinger fra forsvargrenene. -Det at faggruppe MP i HV nå blir benyttet til å gjennomføre utdanning for andre deler av Forsvaret bekrefter at vi besitter en kompetanse som er ettertraktet. Som eksempel er vårt maktanvendelseskurs med den tidligere mye omtalte filmskytebanen, som nå er kjørt for over to tusen mannskaper over hele landet. Og her er HV s egne avdelinger representert, samt avdelinger som basesettet ved 10 HV-BLADET/JULI 2004

11 FIST-L og MPBn i Troms, sier major Terje Mariott, MP-sjef i HV-12 og instruktør ved faggruppe MP. Distriktsressurs Militærpolitiet i HV er i dag organisert som en distriktsressurs, det vil si at det er distriktssjefen i det enkelte distrikt som disponerer MP-soldatene. MP-soldatene får ofte henvendelser fra avdelinger som under de årlige treningene ønsker bistand for å finne og hente personell som ikke har møtt til tjeneste, håndtering av slikt ulovlig fravær vil nok også i fremtiden være en oppgave som MP i stor grad vil være involvert i. MP-tjenesten er for øvrig svært regulert fordi MP i mange sammenhenger må forholde seg til både sivil og militær lovgivning, deriblant straffelov, straffeprosesslov og andre direktiv. Dette gjør at MP-tjenesten setter store krav til både mannskaper og befal. Personellet som inngår i MP-oppsetningen i HV er imidlertid håndplukket, og det er nødvendigvis ikke alltid slik at personell med formell riktig bakgrunn får tjenestegjøre som MP i HV. -Når det gjelder krigsfangetjeneste er det verdt å merke seg at MP s oppgaver ikke bare er å registrere og internere fanger, men også sørge for at disse blir behandlet i henhold til Genevekonvensjonen, sier major Mariott. Spesielle utfordringer Militærpolitiet er fleksibelt i anvendelse, både i fred, krise og krig. På bakgrunn av at mannskapene har en lang militærtjeneste og i enkelte tilfeller har lang praksis fra MP-relaterte yrker, vil dette være mannskaper som generelt står sterkt rustet til å løse relevante oppdrag. Tjenesten i HV gir en rekke spesielle utfordringer på grunn av at MP i stor grad opererer i fredstid. Den generelle treningen gir dem noen andre inngangsverdier å planlegge ut i fra, spesielt i forhold til ulovlig fravær som er et stort problem ved enkelte distrikt. Ved ulovlig fravær kan faktisk personell bli hentet hjemme eller på arbeidsplassen, og bruk av tvangsmidler kan bli tatt i bruk om nødvendig. Men målsettingen med MP s arbeid er å få ned antall saker med ulovlig fravær, dette skal de oppnå ved å aktivt bruke forebyggende og holdningsskapende tiltak, og ikke minst sørge for en korrekt saksbehandling. Samarbeid Under store øvelser har Heimevernets MP ofte samarbeidet med andre MPavdelinger i Forsvaret. -Det har vært en stor fordel for oss å kunne samarbeide med for eksempel Hæren. Dermed har vi kunnet dra nytte av hverandres spesialområder, sier Mariott. Mens Hærens MP i stor grad har stor kapasitet til å utføre kontroll av militære forflytninger og kolonner, så er en av Heimevernets MP sitt store fortrinn lokalkunnskapen. Majoren kan fortelle at det er hele 800 militærpoliti fordelt over hele landet i Heimevernet, svært mange av disse er gitt tilleggsutdanning i HV utover sin militære løpebane. Til enhver tid er militærpolitiet nødt til å forholde seg til det sivilie politi, og MP har tilgang til politiets strafferegister ved behov. Samarbeidet mellom politi og militærpoliti går knirkefritt og poilitet er glad for enhver bistand de kan få av militærpolitiet. Selve samarbeidet blir regulert ved liasonvirksomhet mellom Forsvaret og Politiet, det er denne kanalen som blir brukt for å avgjøre om det er bruk for sivil eller militær bistand i saker. Politi og MP samarbeider formelt og uformelt både på juridisk og operativt grunnlag. Politiet har full myndighet på militært område og det er nødvendig med et tett samarbeid. -MP og Politiet går ofte på fellespatruljer, dette skjer blant annet under øvelser, sier major Mariott. Heimevernets MP er: -Forsvarets politimyndighet -22 tropper med 800 mannskaper -Organisert direkte under distriktssjef -Håndplukket personell fra forsvarsgrenene -Veiledere også for andre MP-avdelinger JULI 2004/HV-BLADET 11

12 Øvelse Nidaros 2004: Politiet og HV i nært samarbeid Krisehåndtering bistand til politiet var et av de viktigste øvingsmomentene under Nidaros 2004 Heimevernet skal bidra til å gjøre Trondheim trygt under fredskonferansen, ved å yte rettidig og effektiv bistand til politi og andre sivile myndigheter. Dette var utgangspunktet for HV- 12 da en av årets viktigste øvelser ble gjennomført, midt i Trondheim sentrum. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Nesten soldater og befal deltok i den ukelange øvelsen, som hovedsakelig gikk ut på å yte bistand til politiet, og å bekjempe terror. Dette er Heimevernets to viktigste oppgaver i dag og i fremtiden, øvelsen var derfor høyst tidsriktig og aktuell. Vi er meget fornøyd med å ha fått øvd det nye konseptet, og har fokusert på en del nye situasjoner vi ikke hadde før, forteller distriktssjef HV-12, Ob.lt Rolf Thronæs. To avsnitt fra HV-12 var innkalt til øvelsen. I tillegg deltok både jagerfly og luftvernpersonell fra Ørland Hovedflystasjon (ØHF), med oppgave å beskytte luftrommet over Trondheim. Politi Alle oppdrag under Øvelse Nidaros var gitt av politiet, da nettopp bistand til politiet var et av de viktigste øvingsmomentene. Gen.maj Kjell Narve Ludviksen ved LDKS var ansvarlig for planlegging og gjennomføring av øvelsen. Begrenset politimyndighet ble gitt til soldatene, for at de pålagte oppdragene skulle kunne gjennomføres. Stabssjef ved Sør- Trøndelag Politidistrikt, Magnar Skaret, var med under hele øvelsen. Primært fikk vi øvd på hvordan HV kan gå inn og overta oppgaver som vakthold, veikontrollposter og eskortetjenester, etter anmodning fra politiet. Vi er meget godt fornøyd med øvelsen, det eneste negative var at politiet ikke hadde resurser til å delta med flere mannskaper, konstaterte Skaret. Distriktssjef Thronæs mener politiet bør få øremerkede penger til å drive øving med Forsvaret. Sivile I tillegg til politiet deltok også en stort nummer andre sivile instanser. Sivilforsvaret var en av de viktigste aktørene, men også Røde Kors, Brannvesenet og Havnevesenet var med på deler av øvelsen. Generelt var samarbeidet med sivile instanser godt. Problemet er at Forsvaret stiller med store ressurser, mens de sivile må gå på sparebluss, sier Thronæs. Heftig markørspill Et helt kompani fra HVUV, pluss en del soldater fra ØHF, fungerte som markører under øvelsen. Hovedsakelig tok de roller som demonstranter og nysgjerrige bråkmakere. De unge soldatene, for anledningen kledd sivilt var fulle av energi, og gav HV-styrkene rundt om i Trondheim nok å bryne seg på. - Dette var en start i riktig retning. Vi fikk svar på en del spørsmål, men samtidig har vi fått en del nye. Spesielt må vi jobbe mer for å finne de rette samarbeidsrutinene opp mot politi, fylkesmann og kommunale etater, kommenterte Thronæs da øvelsen var vel overstått. 12 HV-BLADET/JULI 2004

13 Øvelse Nidaros 2004: Bombe Mens den giftige røyken elter ut fra bilen, skaffer sanitetspersonell oversikt over de skadede. Bilbombe på Trondheim Havn Konferansen har gått bra, demonstranter blir effektivt avvist, og terroranslag forhindres. HV-12 gjør jobben sin. Men plutselig smeller det nede ved havna, og en bil står i full flamme. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Først til skadestedet er HV-12s landheimevern, grunnmuren i hele organisasjonen. Skadde soldater og sivile ligger strødd, og røyken er tjukk fra det brennende vraket. HV-soldatene må få de skadde unna faresonen, og yte førstehjelp. Samtidig må sjokkforvirrede personer og ivrige journalister hindres i å bevege seg for nær. Etter hvert ankommer også politi, brannvesen, Røde Kors og Sivilforsvaret, og redningsarbeidet blir et samarbeid mellom alle disse. Samarbeid Ulykkesøvelsen torsdag 10.juni var den delen av øvelse Nidaros som best viste samarbeidet mellom Forsvaret og sivile instanser. Politiet ledet hele operasjon (det er alltid politiet som skal være skadestedsleder i slike situasjoner), men HV bidro med flest personell. I virkeligheten var alt ufarlig, den brennende bilen var hele tiden under full kontroll av brannvesen. Engasjerte markører og hjelpemannskaper gjorde imidlertid øvelsen til en svært så realistisk situasjon. Vakthold på havna Aktiviteten nede ved havna hadde var stor også i dagene før ulykkesøvelsen. Den nye ISPS-koden (International Ship and Port facility Code) ble prøvd tatt i bruk. Formålet med ISPS-koden er å sikre at fartøyene ikke blir eksponert for last som kan representere en trussel mot fartøy, last, havn eller mottakere av last/container. Terrortrusselen under konferansen var en ypperlig anledning til å teste ut systemet, og oppgaven tilfalt HV. ISPS-koden skal etter hvert innføres på alle større havner i verden. Flykrasj Etter hvert viste det seg at det også var en flystyrt innblandet i ulykken, og giftige gasser sev ut i luften. Gass-gass-gass, vernemaske og dertil tilhørende tiltak ble satt i verk, og gjorde redningsoperasjonen enda mer utfordrende. Masseskaden burde vært trent på i mindre skala først, før den ble gjennomført i så stor skala. Men de som var involvert fikk mye erfaring på skadestedsledelse, og behandling av så mange skader. Vi fikk også se i praksis hvilket potensial samarbeid mellom Forsvaret, Politiet og andre sivile instanser har, forteller HV-12s PIO, major Lars Jørgen Steen. Hjelp Øyeblikkelig førstehjelp var påkrevd. JULI 2004/HV-BLADET 13

14 Øvelse Nidaros 2004: krevende i 20 knop entrer bordingslaget akterenden på hurtigruta Bordet hurtigruta Sjøheimevernets bordingslag stod ovenfor en krevende oppgave da de i forbindelse med øvelse Nidaros skulle ta seg om bord på hurtigruta Midnatsol. TEKST OG FOTO VPL THOMAS FURUHEIM I forbindelse med øvelse Nidaros hadde Heimevernet gjort avtale med hurtigruta om å borde skipet. Sjøheimevernets styrke var hovedsakelig tilkalt for å sikre VIP-personell som kom med båten. Like over klokka sju kjører SHV-båten helt opp til akterenden av hurtigruta og bordingslaget begynner å klatre opp. Det er en farlig operasjon som foregår i nesten 20 knop. - Man bør ikke falle i sjøen. Under dem er det propeller og sterke strømmer, sier bordingsleder Snorre Johansen. Bordings laget skulle frakte to VIP`er til den fiktive fredskonferansen på Kristiansten festning. Det hele gikk knirkefritt og et titalls passa sjerer ble vitne til en svært vellykket operasjon. HV-016: Livvakt HV-12 fikk i oppgave å holde Trondheim trygg under fredskonferansen. Sikkerheten til VIPene, var viktigst. Den jobben fikk HVs skarpeste, 016. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Det er grytidlig på morgenen, utenfor et hotell i Trondheim sentrum. Plutselig kjører to biler opp foran inngangen, 6 grønnkledde kommer ut og stiller seg på hvert sitt hjørne, og danner en trygg sone. En mann i dress kommer ut fra hotellet, fulgt av nok en soldat. Alle setter seg inn i bilene, og kjører ut. Det hele er over i løpet av få minutter. Øvelse Nidaros gav 016 i Trondheim Skarpskytter Området rundt konferansestedet var strengt bevoktet, med skarpskyttere fra 016 en ypperlig mulighet til å øve på to av sine viktigste spesialfelt: Livvakt- og eskortetjeneste. Hele tiden var det VIPer som måtte passes på, enten de lå på hotellet og sov, satt i konferanse eller var ute og fartet. Politiet var også her den beordrende myndiget, og gav instrukser på våpenbruk og sikkerhetsnivå rundt VIPene. De to bilene kjører en merkelig rute fra hotellet opp til konferansesenteret. Ruten er aldri den samme, eventuelle terrorister skal ikke ha mulighet til å planlegge et anslag langs ruten. Vel oppe på konferansesenteret kjøres VIPene helt inn til døren og eskorteres inn. Nok en eskorte er kommet velberget frem, og 016 er enda bedre trenet til å takle fremtidige oppdrag. 14 HV-BLADET/JULI 2004

15 Øvelse Nidaros 2004: HV-soldat og målmaskin Ikke bare terrorister fikk bank under øvelse Nidaros. Bodø/Glimt fikk også sitt da Rosenborg banket inn 3-0 på Lerkendal. Dagen etter skiftet RBKs Harald Martin Brattbakk fra svart/hvitt til grønt, og stilte på HV-øvelse. Massedemonstrasjoner Harde tak ta MP stoppet hissige demonstranter MP rykker ut Mange hadde mye å gjøre under Øvelse Nidaros, men få hadde mer å gjøre enn HV-12s militærpoliti. MP i Trondheim leike itj butikk, og til tider gikk det ganske hardt for seg. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no HV-bladet besøkte MPlaget som holdt vakt på Flakk, der ferga til Fosen har sitt anløp. Oppdraget var å støtte vaktstyrken som også lå på fergeleiet og holdt øye med Innskyting Øvelsen ble innledet med skytetrening, her med 12,7-rifle. trafikken. Tidligere på dagen hadde det vært betydelig med markøraktivitet på fergeleiet, og både vaktstyrken og MP måtte gå til aksjon mot yppete demonstranter og farlige terrorister. - Oppdragene har strømmet inn, vi har ikke hatt et ledig øyeblikk, fortalte en av lagførerne. Omtrent 100 MP-soldater var inne til øvelsen. I begynnelsen av uken var MP-styrken i Leksdalen, like ved Stjørdal, og prøvde ut filmskytebane. KO lå på gamle BSIT like ved Christiansten Festning. Hovedtyngen av MP-styrken fungerte som støtte til vaktholdet på festningen, et spesielt utsatt objekt ettersom det var her fredskonferansen skulle foregå. Og det var også her det kom til å gå mest hardt for seg, da demonstranter røk sammen med MP og vaktsoldater. Selv om det hele var et spill, ble det rapporter om noen mindre alvorlige skader, i tillegg til et par knekte briller. Nysgjerrige MP på Flakk fergeleie aviser høflig, men bestemt, nysgjerrige ungdommer (markører fra HVUV) Fra fotball til AG3 Harald Martin Brattbakk TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Stabsområde HV var inne til trening for første gang. Deres oppdrag var å holde vakt på Persaunet leir, der HV-12 har sitt hovedkvarter. Det ble ett hyggelig avbrekk for gutta da Brattbakk ankom torsdag 10.juni, dagen etter kampen mot B/G. Da vanket det nemlig bløtkake. Eggen-filosofi i HV - Vi inviterte Harald på skytetrening, forteller områdesjef Bjørn Remen spøkefullt, - og jeg lovte han bløtkake hvis RBK vant de tre neste kampene. Det gjorde de, og dermed ble det kake på hele området. Når vi først er her, kan vi like greit gjøre en god jobb, med et glimt i øyet, sier Brattbakk. Som mange års lærling hos Nils Arne Eggen, mener han at mye av Eggens filosofi også passer godt inn i HV. Områdesjef Remen går for samhandling i sitt område, og Brattbakk legger til: - Samhandling er den høyeste form for samarbeid, det lærte vi av Nils Arne. Dette var Brattbakks første HV-øvelse, og han forteller: HV er veldig greie med oss i RBK (Brattbakk og Ørjan Berg, red.anm.), innsatsen i RBK blir ikke påvirket i det hele tatt. I alle fall ikke i negativ retning. Og jeg er mye heller her én uke, enn to dager i Haltdalen på oppsamlingsøvelse. Er du treffsikker med AG3? Jeg er nok mer farlig med fotballen, for å si det sånn, ler Brattbakk. JULI 2004/HV-BLADET 15

16 HV samarbeider med Hæren Mens HV har sin øvelse Tromsøya har Hæren øvelse Kabul. Øvelsene pågår samtidig og begge finner sted i og rundt Tromsø by. En ypperlig mulighet til samarbeid. Soldatene som skal til Kabul får hjelp av HV for å gjøre seg best mulig forberedt. - Heimevernssoldatene får et lite innblikk i hvordan Hæren setter opp sine innsatsstyrker. Dette er selvfølgelig en stor fordel, forklarer sjef HV- 16. Også Hæren er positiv til samarbeid med Heimevernet. - Ønsket om å trene sammen med Heimevernet er en av hovedgrunnene til at øvelsen er lagt til Tromsø. Vi får øvd på det som kommer til å møte oss i Afghanistan, sier NK Bataljon i Kavaleribataljonen, Per Andre Spets. TEKST OG FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no 16 HV-BLADET/JULI 2004 Sjef for HV- 16 mener Heimevernet drar god nytte av Hæren. - Det er veldig positivt for oss å øve i samme område som Hæren. Vi trener mye vakthold og overvåkning av veier og med fremmede militære avdelinger opererende synkront med oss får soldatene våre mer å rapportere om. I tillegg er det alltid interessant å trene sammen med Hæren, så har vi muligheten til å plukke opp noen triks fra de profesjonelle, sier Sakserud. Heimevernet er for tiden i forandring og legger om til å ha en innsatsstyrke på 5000 mann. Nettopp dette passer spesielt bra. Skapte bråk Det kom sterke reaksjoner på at øvelse Kabul og Tromsøy skulle gjennomføres i Tromsø by i forkant av øvelsene. Øyvind Hilmarsen, Høyre, ønsket Forsvaret velkommen, mens varaordfører Veronika Wiik, SV, var svært misfornøyd. - Vi ønsker et sterkt og godt forsvar i Norge. For å få det til må vi akseptere at det øves i landsdelen og i byene, også Tromsø, sier Hilmarsen. Varaordfører Wiik mener Tromsø er en fredsby og at byen er lite egnet for øvelser. - Mange eldre innbyggere som enda

17 Objektsikring Sjøheimevernet var på plass og voktet objektet. husker krigen og mange innvandrere og asylsøkere fra krigs- og konfliktherjede områder bor her. Det kan medføre stort ubehag for folk og miljø, sier Wiik. Sjef HV-16 Sakserud kan imidlertid fortelle om et meget godt samarbeid med politi og helsevesen, og at det ikke har vært konflikter mellom sivile/militære. Uvant Det er ikke uvanlig at Heimevernet og Hæren øver utenfor sine avgrensede militære områder. Slik har det vært for innlandskommunene lenge, men fylkesordføreren for Troms fylke, Ronald Rindestu, har forståelse for at det kan være uvant for Tromsøværingene å måtte se stormpanservogner i bygatene. - I innlandet har man bredere aksept for Forsvarets tilstedeværelse. Men Tromsø er et forsvarsfylke og er vant til å leve tett på militæret. Jeg tror nok at de fleste også i Tromsø er fortrolige med øvelsene og synes det er bra at soldatene får trent skikkelig før de reiser utenlands, sier Rindestu. Kart SHV Løytnant Hermansen viser på kartet hvor SHV sine båter ligger. JULI 2004/HV-BLADET 17

18 HVULK 2004, juni: Konkurranse, vennskap og grillmat Årets landskonkurranse for HV-ungdommene er gjennomført. I fire dager konkurrerte 17 lag i blant annet skyting, o-løp og padling. Best ble HV-12, tett fulgt av HV-13. TEKST OG FOTO KORP INGAR STEINSVIK Laget fra HV-12 fikk totalt 129 poenger, HV- 13 like under med 127 poeng. Kanskje dro trønderne fordel av hjemmebane? Motivasjonen og konkurranseinstinktet hos alle lag var i alle fall på topp, og pulsen var til tider skyhøy. Konkurrenter og venner Lagene måtte vise sine evner i en rekke disipliner, de viktigste av disse var skyting, orientering, ferdighetskonkurranse, svømming og passering av vassdrag. HV-13 var best på skyting, 014 var raskest i o-løp, men til slutt var det altså HV-12 som fikk en knepen seier over HV-13. En av de mer individuelle konkurransene var o-løpet, som foregikk i skogen ett stykke utenfor Værnes. Løypa var på omtrent 7km, ungdommene fulgte oppmerking frem til postene, og markerte postene på et kart. For hver millimeter avvik mellom postens faktiske posisjon og avmerkingen på kartet, ble det gitt tillegg i tid. Først i mål (uavhengig av startnummer) var Henning Mella fra HV-01. God og svett kunne Mella fortelle om en krevende løype. Han var fornøyd med egen innsats så langt: - Det gikk bra på o-løpet, tidligere i uka har det også gått greit. Det er klart det dukker opp ting man ikke er så flink til, men det får en ta som en utfordring. Skadet HV-05 hadde en mann skadet, men ingen sure miner av den grunn! neste år er det ingen bønn for de som ikke stiller. I tillegg er det også ønskelig med flest mulig jenter i HVU og HVULK, lag som stiller uten jenter får faktisk minuspoeng. Ob.lt Geir Myrann ved HVST, sjef HVU, var på inspeksjon tirsdag og onsdag. Han var godt fornøyd med årets konkurranse, og kommenterte: - Ungdommene viste stor entusiasme under årets HVULK på Værnes. Pågangsmot, iver og høyt kunnskapsnivå viser at ungdommene aktiviseres på en sunn måte rundt omkring i landet. Orientering Henning Mella fra HV-01 gav alt under o-løpet I tillegg til de konkurransedelen er HVULK også lagt opp til et sosialt arrangement. St.Hans-aften ble brukt til grilling, og sceneshow med Are&Odin. Mange får venner over hele landet i løpet av HVULK. Konkurransen legges til side når kvelden kommer, og tilhørighet til forskjellige distrikt spiller en mindre rolle. Stor betydning GIHV har understreket viktigheten av å ha en god HVULK, og at alle distrikt deltar. HVULK er en fin lokkebit for ungdommer som vil inn i HVU. HVU er en virkningsfull metode for å rekruttere ungdommer til befalsskoler og/eller tjeneste i HV. Ett distrikt uteble fra årets konkurranse, Varmt vann? Ingen kom tørrskodd unna padlekonkurransen 18 HV-BLADET/JULI 2004

19 Annonse JULI 2004/HV-BLADET 19

20 UBSHV graduert Det skulle ikke mangle på stemningen da UB Sjøheimevernet fikk sin beskikkelse og grad som Kvartermester. TEKST OG FOTO ANDRÉ ALME BSS Sammen med resten av Befalsskolen for sjøforsvaret og foran et fullsatt auditorium på Høyskolen i Vestfold med familie og venner, kunne de stolte befalene innse at en av de jevneste bestemannsprisene gikk til dem. Stort engasjement Kvm. Nicolai Klem har gjennom sitt verv som idrettsansvarlig i elevorganisasjonen Poseidon ved BSS, utmerket seg spesielt til å få prisen årets beste elev i faget fysisk fostring. Engasjementet han viste som arrangør av både volleyballturnering, fotballturnering og innebandy for å nevne noe, var kanskje utslagsgivende for prisen. Oslo-gutten selv var meget overrasket over prisen. - Helt utrolig. Fikk litt sjokk ja, kunne Klem fortelle. Ingen praksis Selv om verken han eller noen av de andre elevene fortsetter videre på et praksisår, da utdanningen er ettårig, mangler det ikke på tiltaksomhet. - Nå tar jeg meg et friår der jeg blant annet skal ta matte og fysikk før jeg skal studere til å bli kiropraktor, forklarer Klem. Og selv om han nå velger å satse på det sivile liv, vil han ikke utelukke Forsvaret i femtiden. Ikke umulig, forteller Klem. Beste elev UBSHV, som i tillegg blir tildelt GIHVs sabel ble Jørgen Opsahl. Kanskje ikke helt overraskende, da han var en av de to som natt til 29. november i fjor reddet en beruset mann fra drukning. De to elevene hadde vakt på to av Sjøheimevernets fartøyer ved havn i Fredrikstad. Også Petter Hessen var en av tre UBSHVelever som ble hedret. Han kunne stolt erkjenne at han var beste elev i fartøyspraksis, samtidig som han fikk tildelt stillingen som NK om bord på Sjøheimevernsfartøyet Welding. Beste elev Jørgen Opsahl fikk tildelt GIHVs sabel 20 HV-BLADET/JULI 2004

Totalforsvaret i et nytt lys?

Totalforsvaret i et nytt lys? Totalforsvaret i et nytt lys? Trussebilde Sivilt-militært samarbeid FSJs Fagmilitære råd «Vi hadde forsømt å forberede oss også på det verste alternativet, hvilket et suverent rike må gjøre» Jens Chr Hauge

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Innhold Fakta om Heimevernet HV-14 Sivilt-militært samarbeid lokalt VERNER VOKTER VIRKER De enkle fakta om HV 45 000 soldater.

Detaljer

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Jørgen Roaldset GENERALSEKRETÆR LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET Heimevernet Innhold Historien Organisering og oppdrag HVs egenart HV-tjenesten

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Foto: Stig Morten Karlsen Oslo Militære Samfund Status og utfordringer

Detaljer

Fremtidens Heimevern

Fremtidens Heimevern Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 7. februar 2005 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Fremtidens Heimevern Heimevernet har siden 1993 tilpasset den operative

Detaljer

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Innhold 1. Historikk 2. Værnes Garnison og HV 12 i dag 3. Muligheter 4. Utfordringer Historikk

Detaljer

Orientering fra HV-08

Orientering fra HV-08 Orientering fra HV-08 Firas Brahimi Kaptein Ass G-9 SIMIS 2013.10.29 1 Agenda Heimevernets historie oppgaver og egenart Organisasjon Heimevernets bistand til det sivile samfunn HV kapasiteter 2013.10.29

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Hvorfor Sjøheimevern?

Hvorfor Sjøheimevern? Hvorfor Sjøheimevern? Jens Christian Mikkelsen Områdesjef Nærmere 66.000 anløp skjer inn til Norske havner løpet av ett år Over 70% av verdiene transporteres inn og ut av landet over kjøl Brorparten av

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15 BERDSKAPSØVELSE I «Vannkliden KF» tirsdag 17. juni 2014 Scenario innledning ca kl. 09:00 Langvarig strømbrudd i store deler av «Vanneby» har ført til at kriseledelsen er samlet i KO. Kriseledelsen ble

Detaljer

Forsvarets bistand til politiet

Forsvarets bistand til politiet Forsvarets bistand til politiet arbeidet med ny bistandsinstruks, sentrale utfordringer og status Beredskapskonferansen 2017 Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole Grunnloven 101 Regjeringen har ikke rett

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf /

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf / Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks 1016 9326 Bardufoss Tlf 77 83 20 00 / 95 90 98 40 Til SKUPSs prisjury Institutt for journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad Operasjon

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 UGRADERT Oslofjord heimevernsdistrikt 01 Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 Innhold Heimevernet Hva og hvem er HV-01? Daglig virksomhet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

HEIMEVERNET I OMSTILLING

HEIMEVERNET I OMSTILLING Foredrag i Oslo Militære Samfund 21. oktober 2002 ved Generalinspektør for Heimevernet Generalmajor Odd Frøise Tangen HEIMEVERNET I OMSTILLING Stortingsbehandling av prop 45 (2000-01) 13-14 juni 01 og

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Orientering til Fylkesberedskapsrådet Oppland 3 mai 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet

Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet Innhold Kapittel 1. Fellesregler... 2 1.1 Valg eller oppnevning av medlemmer og varamedlemmer... 2 1.2 Funksjonstid... 2 1.3 Innkalling til og gjennomføring

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

EFK/M ÅRSMELDING 2015

EFK/M ÅRSMELDING 2015 EFK/M ÅRSMELDING 2015 1. STYRET Fram til årsmøtet, 28. feb. 2015: Leder: Nestleder: Styremedlem/kasserer: Thomas Midtsund Jan Ove Toverud Ola Langholen Harry Sjøbrend Steinar Storm Kristiansen Svein Svingen

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene september 2013

Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng. Oppsummering av august.

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Heimevernet. Samhandling på samme kartgrunnlag

Heimevernet. Samhandling på samme kartgrunnlag Samhandling på samme kartgrunnlag 1 dagens situasjon FYLKSMANNEN 2 FYLKSMANNEN For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2015.09.22 3 En ønsket situasjon FYLKSMANNEN 4 Vi må

Detaljer

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol.

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol. FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008 Sesongen går mot slutten, men det gjenstår noen riktige utfordringer. Det skal kjøres SSL over to dager i Svartebergløypa i ÅL, og to SG renn i Hemsedal. Påmeldt

Detaljer

Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017.

Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017. Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017. Sjef HV-14 Oberstløytnant Bengt Henriksen Fylkesmann De enkle fakta om HV før langtidsplanen og landmaktproposisjonen: 45 000

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Innledning Komitéleder og medlemmer. Som statsråden beskrev avslutningsvis i sitt innlegg, vil mange spørsmål omkring hendelsene

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Robert Mood. Ansvar. Ledelse er ingen popularitetskonkurranse

Robert Mood. Ansvar. Ledelse er ingen popularitetskonkurranse Robert Mood Ansvar Ledelse er ingen popularitetskonkurranse Forord Historiene jeg forteller, eller gjenforteller, er fra tett på 40 år i tjeneste for det norske folk i Forsvaret, NATO og FN. De fleste

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen Topp 6 i første gateløp Arrangementet Bane: Dato: Arrangement: Løp: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen 16. august Grand Prix Trois

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Erfaringsbasert språkopplæring

Erfaringsbasert språkopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Vedlegg til Erfaringsbasert språkopplæring Egen bok spor 1 Delprosjekt Forarbeid Teksthefte Arbeidsoppgaver Grete Gystad Tordis Vandvik

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg VM VAL DE FIEMME Så er sesongens store høydepunkt over, det vi har trent og jobbet knallhard for siden i mai ble plutselig historie etter vi passerte målstreken på lørdag. Rart å tenke på at det er over

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Orientering om Sjøheimevernet. Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad

Orientering om Sjøheimevernet. Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad Orientering om Sjøheimevernet Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad Heimevernets hovedoppgaver Å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, herunder: Styrkebeskyttelse uttak/rullering

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer