Nr ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1"

Transkript

1 Nr ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

2 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV SIDEN SIST Vel blåst og lad batteriene Sommeren ligger foran oss og vi kan se tilbake på en spennende vinter og vår som på forsommeren konkluderte med et vedtak i Stortinget. Da jeg tiltrådte som GIHV i september i fjor var arbeidet med MFU allerede i full gang. Siden den tid har vi sammen jobbet hardt for å komme dit vi er i dag. Stortinget har behandlet proposisjonen som i stor grad var basert på MFU, og vedtaket de gjorde er jeg godt fornøyd med. Riktignok har vi fått 13 distrikter mot 12 som var anbefalt gjennom MFU. Vi har også fått en reservestyrke på mann i tillegg til de vi mener er det operative behovet. Reservestyrken skal imidlertid ikke trenes eller utstyres med våpen så dette vedtaket kan jeg leve med. Særlig med tanke på at den anbefalte strukturen i MFU ble vedtatt og at vedtaket forøvrig setter oss i stand til å gjennomføre kvalitetsreformen. Viktig er det også at vi har fått to treningssentre for SHV, et på Haakonsvern og et på Olavsvern.. Heimeverns-Norge har fulgt opp de politiske føringene og vi har levert varene. Vi kan alle være stolte av jobben vi har gjort. Nå gjenstår det at ressurser følges ad og at det bevilges de pengene til HV som vi har blitt lovet gjennom hele denne prosessen. Jeg er veldig glad for den støtten jeg har fått ute i organisasjonen, og det er ikke minst takket være den gode jobben som er gjort der ute som gjør at Heimevernet i fremtiden vil stå bedre rustet til å møte de utfordringer som kommer. Ta nå deres velfortjente sommerferie og møt med oppladete batterier på jobb over sommeren. Da fortsetter arbeidet med Kvalitetsreformen med full styrke og engasjement. Vi har fire prioriterte områder som i første omgang krever vår oppmerksomhet: Pri 1 En ryddig og korrekt personellmessig håndtering Pri 2 Alle distriktsstaber på plass innen 1 aug 05 Pri 3 Innsatsstyrken oppsatt i løpet av 05 og OPLK IFO klar fom mobiliseringsterminen 2006 Pri 4 Materiell med vektlegging på PBU på plass til alle avdelinger i løpet av 05 Vi skal i tillegg sørge for å levere i henhold til plan på materiellsiden. Samtidig må vi sørge for å ha full fokus på økonomisiden. Ikke minst gjelder dette under etablering av distriktsstaber hvor vi må være nøkterne. Nok en gang takker jeg for innsatsen så langt, og jeg forventer at dere tar en velfortjent hvil i sommerferien for så å stille klare til ny dyst på sensommeren. Med ønsker om en riktig god sommer. De fire vernepliktige journalistene som har skrevet for HV-bladet det siste året er snart ferdig med sin tjeneste. Skolegang og jobb står nå for døren. TEKST De fire THOMAS FURUHEIM vernepliktige i HV-bladet, FOTO Amund RUNE HAARSTAD Trellevik, Vidar Aune, Ingar Steinsvik og Thomas Furuheim dimmiterer alle i løpet av juli og august. Etter ett år som journalister er de ferdige med sin førstegangstjeneste og skal nå på skole og jobbe. Amund begynner på Universitetet i Bergen og skal studere sammenliknende politikk. Vidar Aune reiser tilbake til Kristiansund for å jobbe et år. Ingar og Thomas reiser til Trondheim der begge skal studere til sivilingeniører, henholdsvis industriell økonomi og bygg/anlegg. Alle fire er enige om at det har vært et fint år og takker for samarbeidet med alle HVavdelinger. HV BLADET 57 ÅRG. NR 4 JUNI 2004 Forsiden: Bordingslag fra Sjøheimevernet i aksjon under Øvelse Nidaros (foto Thomas Furuheim). REDAKSJONEN Tlf: Fax: ADRESSE Sjømennenes Hus Oslo Mil/Huseby, 0016 Oslo e-post: REDAKTØR Stian S. Støvland JOURNALIST Rune Haarstad FØRTRYKK Kjetil Buvarp I REDAKSJONEN Vidar Aune Ingar Steinsvik Amund Trellevik Thomas Furuheim REDAKSJONSKOMITE Brigader Sigurd Hellstrøm Oberst Svein Antonsen Oberstløytnant Knut Skaanes Gen. sekr. Kolbjørn Schei OPPLAG HV BLADET utkommer åtte ganger i året. HV-personell får bladet fritt tilsendt. ANSVARLIG Ansvarlig for Heimvernsbladet utgivelse og redaksjon: Generalinspektøren for Heimevernet Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for artikler og foto som sendes inn uoppfordret. Manus til HV Bladet sendes til : ABONNEMENT Heimevernsbladets abonnementsregister for adresseforandringer, tlf: , e-post: 2 HV-BLADET/JULI 2004

3 KOMMENTAR BRIGADER SIGURD HELLSTRØM, NESTKOMMANDERENE I HEIMEVERNET OG STABSSJEF HVST HV lever opp til sin visjon: Et troverdig Heimevern som bidrar til trygghet i landet Den aktive del av HV redusert til HV-personell og antallet HV-distrikter Fra 18 til 13, men samtidig er Generalinspektøren blitt lovet et årlig budsjett på 1,4 milliarder pr år frem til En reduksjon av HVs fredsorganisasjon og mannskapsstyrke som muliggjør overføring av ressurser til utdanning, trening og materiellanskaffelser og modernisering kombinert med en forutsigbar forsvarlig budsjettildeling vil gjøre oss i stand til å gjennomføre store deler av kvalitetsreformen innen utgangen av Arbeidet med reformen er allerede i gang og det er betryggende å konstatere at denne er møtt med forventning og entusiasme i store deler av Heimevernet. Debatten rundt kvalitets-reformen har pågått i HV-Norge siden det innledende idegrunnlaget ble presentert av GIHV høsten 2003 og det har naturlig nok gjort seg gjeldene ulike oppfatninger om reformens innretning og enkelte veivalg. Nå er imidlertid den politiske beslutning fattet og innretning, mål og tempo er klarlagt. Forutsetningen for en vellykket gjennomføring er med andre ord på plass. Dette er imidlertid bare starten. Skal vi lykkes med reformen er det av avgjørende betydning at alle i Heimevernets landsdekkende organisasjon legger bredsiden til for å få til en vellykket gjennomføring. En viktig forutsetning for bred oppslutning om reformen er at denne oppfattes som troverdig og gjennomførbar ute i HV-Norge. Det har derfor vært maktpåliggende for GIHV og Heimevernsstaben å synliggjøre reformen helt ned til den enkelte HV-soldat ved konkrete tiltak. Materiellanskaffelser har fått høyeste prioritet og flere straksanskaffelser er allerede iverksatt ved overføring av betydelige driftsmidler til dette formålet. Vi styrker HVSTs kapasitet til å iverksette anskaffelsene og Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (Dombås) spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Betydelige materiellmengder av moderne materiell blir frigjort når forsvarsgrenene, i første Stortinget behandlet Stortingsproposisjon 42 Langtidsproposisjonen for Forsvaret 10 juni. Gjennom beslutningen Stortinget fattet er grunnlaget lagt for en omfattende kvalitetsreform i Heimevernet. I det alt vesentlige ble GIHVs anbefalinger fulgt opp fra Stortingets side. rekke Hæren, reduserer sine oppsetninger. Det er etablert gode rutiner for omfordeling av relevant materiell til Heimevernet og HVST følger avhendingsprosessen med argusøyne slik at ikke godt materiell vi trenger ikke skal bli solgt eller kassert. Som det fremgår av en artikkel i dette nummer av HV-bladet er allerede overføring av moderne kjøretøyer iverksatt. HVs investeringsmidler skal kun nyttes til materiellkategorier vi ikke kan arve fra forsvarsgrenene. Av naturlige årsaker vil det først være innsatsstyrkene som blir tildelt nytt utstyr, men det er GIHVs målsetting at hele organisasjonen vil bli tilført nytt utstyr efterhvert som overføringer og nyanskaffelser skyter fart. Selv om HV har vært i omstilling i flere år med stort press på HV-distriktene, har HV inneværende år deltatt i en rekke omfattende øvelser hvor HVs nye oppgaver har stått i fokus. I denne sammenheng viser de mange reportasjene i dette nummer av HV-bladet fra øvelsene at kvalitetsreformen allerede har skutt fart. Det er særdeles gledelig å kunne konstatere at HV-distriktene og de enkelte HVavdelinger har grepet tak i de nye utfordringer på en entusiastisk og betryggende måte. Utvikling av nye kapasiteter og anskaffelser av nytt materiell til Sjøheimevernet er nok et eksempel på at vi mener alvor og at kvalitetsreformen er gitt et tydelig innhold. Omfattende organisasjonsendringer vil ytterligere bidra til effektivisering av dette viktige bidrag til vår nasjonale beredskap i våre kystnære områder. Den aktuelle situasjon med usikkerhet og risiko for terroraksjoner også i vårt land har medført behov for beskyttelse av styrker fra allierte nasjoner når disse besøker Norge. Her har HV vist seg å være et gripbart og effektivt redskap. Jeg påpekte innledningsvis at Stortingets beslutning og de forsikringer om ressurstildeling GIHV har fått fra Forsvarets politiske og militære ledelse har lagt grunnlaget for gjennom-føring av kvalitetsreformen. Når Forsvarsdepartementet skal omsette Stortingets beslutning til klare oppdrag til Forsvarssjefen og videre til Generalinspektøren for Heimevernet er det av avgjørende betydning at de grunnleggende forutsetninger og forsikringer blir opprettholdt. Det står om politisk troverdighet og for Heimevernets del en forsvarlig gjennomføring av kvalitetsreformen. Fra enkelte hold er et hevdet at oppmerksomheten omkring reformen må oppfattes som om HV til nå ikke hadde fulgt med tiden. Dette er ikke en oppfatning som deles av HVs ledelse. Heimevernet har vist evne til omstilling i flere år og de betydelige strukturendringer som ble besluttet i forbindelse med Stortingsproposisjonene 45 og 55 var under innføring. Imidlertid var ikke de økonomiske forutsetninger for tideligere strukturendringer i nærheten av å bli realisert. Dette, kombinert med behovet for en differensiering av kapasiteter for å møte den nye sikkerhetspolitiske virkelighet, har Heimevernet nå tatt konsekvensen av. Arnulf Øverland sier i sitt dikt En Hustavle: Ingen kan resten av livet stå ved en grav å klage. Heimevernet lever i beste velgående og er en viktig og meget relevant del av vårt nasjonale forsvar. Tiden er inne for å rette blikket fremover, brette opp armene og ta et skikkelig krafttak for å videreutvikle Et troverdig Heimevern som bidrar til trygghet i landet Sigurd Hellstrøm Brigadér NK/Stabssjef i Heimevernet JULI 2004/HV-BLADET 3

4 TEKST OG FOTO STIG ARVE HØYVIK - Norge på kryss og tvers Gjenreisningen Veteranene Johan Lien (i midten) og Andreas Solbakken fra Kompani Linge fortalte om livet i hytta oppe i Oladalen. Her flankert av Distriktssjef HV14, Oblt Lars Erik Kapskarmo. Den 9. juni 1944 forårsaket tyske styrker at Kp Linges personell brant ned de to krigshyttene som var strategisk plassert i Oladalen, mellom Eiterådalen og Visten. Hyttene utgjorde ett av hovedkvarterene fra motstandskampen på Helgeland. Gjenoppbyggingen av den ene krigshytta er en 60 års markering av motstandskampen på Helgeland under 2. verdenskrig. På Skjervengan i Mosjøen har det i vinter vært flittige og dedikerte hender i sving med å bygge en kopi av hytta som ble brukt under krigen. Her har medlemmer i Oladalens Venner under ledelse av Walter Paulsen laftet ferdig hytta som skal fraktes med helikopter til Oladalen. Der skal den settes opp igjen for å være et varig minne om de aktiviteter som utspant seg i området for over 60 år siden. På selveste frigjøringsdagen 8. mai ble hytta vist frem for offentligheten og resultatet fikk mye skryt. Ikke minst fra to av karene som faktisk bodde i hytta under krigen, Andreas Solbakken og Johan Lien. Begge tilhørte Kompani Linge og bodde i lang tid i originalen. Og at oppholdet i hytta under krigen hadde lagt seg på karenes minne, kunne de tilstedeværende denne varme maidagen på Skjervengan få høre sterke beviser for. Selv ette 60 år kunne de fortelle i detalj om livet i Oladalen, både i og utenfor hytta. Og ikke minst aktivitetene de drev med på Helgeland, til tyskernes store forargelse. Hvem som lå hvor og hvor de satt rundt bordet, og hva de hadde inne i hytta kunne de berette om i detalj. Krigsminne restaurert Deltakerne i den tradisjonsrike Sjøbergmarsjen fra Visten til Vefsn, kan i år ta turen innom et 60 år gammelt krigsminne som nå er restaurert. Nå 60 år etter TEKST at den brant, TORSTEIN FINNBAKK er nemlig mot- FOTO standskjem- pernes hytte ROLF GUNNAR AANES i Oladalen i Eiterådalen gjenreist, og dette skal markeres på stedet 19. juni. Hytta er en kopi av den opprinnelige hytta som motstandsfolkene bygde under krigen, under ledelse av den såkalte «kaptein Sjøberg.» Foreninga som kaller seg «Oladalens Venner» og ble stifta i mai 2003, står bak prosjektet. Leder for prosjektet er Walter Paulsen. Lafting av hytta starta i oktober i fjor med tømmer hogd i Eiterådalen. Veteraner invitert 19. juni markeres åpninga av hytta. Det vil bli satt opp transport fra rutebilstasjonen i Mosjøen til Eiterådalen. Minnemarsjen, som starter fra Holmen gård i Eiterådalen og til Oladalen, tar om lag to timer. Styret i Oladalens Venner håper på at mange blir med på en historisk vandring fra krigens dager. Lokale krigsveteraner som var med og deltok i våpentransporten og som også var med under de dramatiske junidagene er invitert og vil være med å kaste glans over markeringa. 17. juni er det et arrangement på Kulturverkstedet i Mosjøen. Der vil det bli holdt foredrag om Oladalshytta og om motstandsarbeidet under siste krig, sier Ørnulf Kibsgaard. Oladalshytta 9. juni 1944 ble hovedkvarteret for Kompani Linge på Helgeland brent ned i Oladalen i Vefsn. Sjefen for operasjonene på Helgeland var «kaptein Birger Sjøberg», som egentlig het Nils Berdahl. Hytta fungerte som hovedkvarter fra våren 1943 og til 9. juni 1944, da tyskerne var i ferd med å rulle opp motstandsarbeidet for godt. Organiseringa av våpentransporten på Helgeland starta i desember Tyskerne avdekka det illegale arbeidet, og 24 personer fra Helgeland ble arrestert og skutt. Nye ekspedisjoner ble sendt til Helgeland, og våren 1943 oppretta de hovedkvarter i Oladalen som ligger i Eiterådalen i Vefsn. Et år etterpå, 9. juni 1944, hadde tyskerne på nytt startet en operasjon for endelig å rulle opp den illegale virksomheten. Hytta i Oladalen ble oppdaga og Sjøberg satte fyr på den for å hindre at viktige papirer og bevismateriale falt i fiendens hender. Deretter stakk motstandsgruppa av med tyskerne i hælene. To dager seinere ble Sjøberg, Lynghaug og Kaspersen skutt og drept i Stavassdalen. Dugnadsgjengen foran den rekonstruerte hytta i Oladalen. Foto: Rolf Gunnar Aanes 4 HV-BLADET/JULI 2004

5 JULI 2004/HV-BLADET 5

6 Skipsbording Sjøheimevernets bordingslag sjekker mistenkelig fartøy. Maritim storøvelse Øvelse Blue Game 2004: I første halvdel av mai var nærmere 70 fartøyer og 6000 mannskaper fra 16 land samlet til å øve utenfor kysten av Sør-Norge. Hensikten var å samøve krisehåndtering. TEKST OG FOTO VPL VIDAR AUNE 6 HV-BLADET/JULI 2004 Øvelse Blue Game er en operasjon med FN mandat, ledet av NATO. Øvingen spente over hele skalaen innen krisehåndtering, og for Heimevernets del ble det blant annet trent på skipsbording og generell støtte til det sivile samfunnet ved eventuelle terrorhandlinger. HV-07 stilte med 1100 mann (50% fra SHV og 50% fra LHV) til øvelsen som Distriktssjefen i etterkant har omtalt som vellykket. - Jeg er veldig godt fornøyd. Våre mannskaper har fått trent på det de er til for, sier oberstløytnant Stein Borgersen som legger til at de har hatt IFO prosjektet til GIHV som første prioritet. Kystlinjens vaktbikkjer Ved Kosodden er SHV-område plas- sert. Løytnant Thor Eickstedt konstaterer at alt har gått etter planen. - Fra vår posisjon skal vi observere og rapportere aktivitet i kystlinjen mellom Lillesand til Lindesnes. Det har ikke skjedd så mye enda, men vi er veldig godt rustet hvis vi skulle bli angrepet, forklarer løytnanten før han fortsetter - Vår primære oppgave er å rapportere om marinefartøyer som beveger seg i farvannet utenfor området vårt. Blir det observert aktivitet rykker vi ut med hurtigbåter for å sjekke status, sier Eickstedt som vil takke sine medarbeidere for de mange harde arbeidstimene de har lagt bak seg under øvelsen. Distriktssjefens baby En Bobil Under Blue Game testet HV-07 ut konseptet Mobil ledelse, i form av en bobil. - Det stemmer, vi har tatt i bruk denne bobilen. Den fungerer som distriktssjefens forlengede arm ute i felt, forklarer Major Herman Goderstad. Og det tyske ferieparadiset er i følge Majoren et utmerket konsept for å bedre operativiteten; - Det er et veldig godt konsept fordi vi kan ta mannskapene inn i varmen å diskutere og planlegge operasjoner, og den kan lett flyttes fra teig til teig, understreker Goderstad som legger til at bobil-prosjektet har gått kjempefint hittil. Besøk fra Danmark Under Kveldsbriefen tirsdag kveld hadde Heimevernsbladet gleden av å slå av en prat med Kaptein Bo Sørensen, som er NK i et av de danske Heimevernsdistriktene. - Det at jeg er på besøk her i Kristiansand er en del av et utvekslings-program som har pågått mellom det Norske og det Danske Heimevernet i en årrekke, så det er ikke første gang jeg er på besøk, forklarer Kapteinen og fortsetter; - Det er primært en stabsutveksling, hvor tanken bak det primært er å lære av hverandre og plukke opp tips. Det er absolutt lærerikt å delta på dette, understreker dansken som takker Offiserene fra HV-07 for den flotte mottagelsen han har fått. Etter endt øvelse var det en god stemning på stabsmøte, og Distriktssjefen selv var fornøyd. - Det har vært noen lange dager de siste ukene, kjempebra jobbet! Markørspill Terroristene lusker i terrenget

7 Nye feltvogner til HV-07 Egne kjøretøy 25 MB 240 og 5 Scania lastebiler blir å finne i garasjene til HV-07 HV-07 har som første Heimevernsdistrikt, overtatt feltvogner fra Hæren. 12 MB- 240 og en Scania lastebil har nå fått garasjeplass i HV-07 og Kristiansand. TEKST OG FOTO VPL VIDAR AUNE - Dette er kjempemessig, og det er flere på vei. Vi venter fortsatt på 12 feltvogner og 4 lastebiler til, sier kaptein Sturla Engebregtsen. De nye kjøretøyene ble levert i en hasteleveranse foran øvelse Blue Game. Kaptein Sturla Engebregtsen er strålende fornøyd med produktene, men påpeker at det sannelig var på tide at HV- 07 får egne militære framkomstmiddel. - Det er klart at vi bli mer operativ når vi slipper å vente til Avis åpner om morgenen med å få tak i kjøretøy, ler Engebregtsen som kan melde om positiv tilbakemelding fra Heimevernssoldatene. Halverte utgifter Kaptein Sturla Engebregtsen regner med at innkjøpene vil halvere utgiften, og dekke 60% av etterspørselen i Heimevernsdistriktet. Vi blir mer operative når vi slipper å vente på at AVIS skal åpne om morgenen Skjer det noe i HV-Norge? Kontakt oss! - Det er ingen tvil om at vi sparer mye på å ha egne feltvogner. Disse MB-ene kan man være litt tøffere med og er vi så uheldig at vi får en liten skrape i lakken, slipper vi å betale leieselskaper i dyre summer- Personlig tror jeg bilene er med på å heve moralen til soldatene våre, i og med at øvingen blir langt mer realistisk, forklarer kapteinen. Skryter av FLO Også distriktssjefen, Oberstløytnant Stein Borgersen, mener de nye kjøretøyene vil heve kompetansen i HV-07 betraktelig. - Med disse nye MB-ene blir øvingene mer proffe og realistiske. Jeg er kjempefornøyd med måten overtagelsen har foregått, og vil rette en stor takk til FLO og Heimevernsstaben for profesjonelt samarbeid, avslutter Oberstløytnanten. Rune Haarstad Stian Støvland JULI 2004/HV-BLADET 7

8 Kvalitetsreform Fra kvantitet til kvalitet - fremtidens Heimevern skal ha en operativ styrke på Fra kvantitet til kvalitet Den nye langtidsplanen for Forsvaret og Heimevernet for perioden er vedtatt i Stortinget. De folkevalgte har i stor grad fulgt anbefalingene fra Forsvarets øverste ledelse. TEKST RUNE HAARSTAD FOTO HEIMEVERNETS UTDAN- NINGSSENTER VÆRNES 8 HV-BLADET/JULI 2004 Jeg er meget godt fornøyd, det er positivt at Stortinget lyttet til Forsvarssjefens anbefalinger, sier generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold. Langtidsplanen fører til økt fokus på, og overføring av midler til operativ virksomhet og materiellinvesteringer. Forsvaret får flere anvendbare styrker med høy reaksjonsevne. Dette gjelder spesielt Heimevernet som blir styrket gjennom en kvalitsreform. Det nye Heimevernet vil bestå av en operativ struktur på mannskaper og en reserve på Videre skal HV organiseres som en innsatsstyrke, forsterkningsstyrke og en oppfølgningsstyrke, samt den nevnte reserven. Under krigen hadde vi gutta på skauen, gjennom hele perioden med kald krig var HV overalt alltid i fremtiden skal Heimevernet være på rett sted, til rett tid med riktig kapasitet. Økte midler til modernisering Antall HV-distrikter reduseres fra dagens 18 til 13. Inndelingen i distrikt, avsnitt og område videreføres. Dette vil frigjøre midler til moderniseringen og anskaffelse av nytt utstyr. Investeringene i nytt utstyr vil øke fra 90 millioner til ca 250 millioner. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold har følgende visjon for fremtidens forsvar: - Regjeringens nye langtidsproposisjon vil skape et moderne forsvar som alene og sammen med allierte kan møte nye trusler og bidra konstruktivt til at verden, hjemme som ute, blir et tryggere sted å leve i. For å kunne få til dette vil det bli overført betydelige ressurser fra logistikk og støttevirksomhet til operativ virksomhet og materiellinvesteringer. Dette vil koste, også for Heimevernet. I tillegg til en omprioritering av ressursbruken vil det også bli en økning i totalbudsjettet fra 1,2 milliarder til 1,4 milliarder. Kapasiteter skal bygges opp Det har blitt lagt ned mye arbeid i Heimevernets organisasjon i forbindelse med MFU, stortingsproposisjonen og ikke minst en bevisstgjøring av behovet for å fornye seg i henhold til dagens trusselbilde. Det er gjort et fantastisk arbeid i hele organisasjonen. Jeg vil takke for den brede støtten og de konstruktive bidragene. Første mål er nådd, men det er mye Øving Mindre penger til administrasjon og mer penger til rødfis

9 arbeid som gjenstår. Nå må vi brette opp ermene og rette fokus mot å gjennomføre Kvalitetsreformen. Rammene ligger der, sier generalinspektør Brovold. Han har nå tre områder som skal prioriteres i første omgang. Alle distrikter skal være operative på sine respektive hovdekvarter innen 1. august neste år. Det skal settes inn ressurser på trening av I-styrken, og på å gi mannskapene riktig materiell. I tillegg vil også EBAsiden prioriteres. Innsatsstyrken skal nå interim operativ kapasitet i 2005 for så å nå full operativ kapasitet i Parallelt skal kapasiteten også bygges opp i forsterknings og oppfølgingsstyrken. Evne til skarpe oppdrag - Det blir noen harde tak fremover også, men vi har vist at når alle trekker i samme retning får vi resultater. Jeg ser frem til et fortsatt konstruktivt og positivt arbeid i organisasjonen, og jeg er sikker på at vi også fremover skal nå våre målsetninger, og å utvikle Heimevernet til en moderne, troverdig organisasjon som vil være i stand til å løse de oppgaver vi er forutsatt å skulle håndtere, sier Brovold. Det er veldig positivt at politikerne har lyttet til anbefalingen fra Forsvarssjefen og at de har gitt sin tilslutning til helheten i Kvalitetsreformen. I de siste årene har Heimevernet flere ganger gjennomført skarpe oppdrag innen styrkebeskyttelse og terrorberedskap. Kvalitetsreformen vil gi Heimevernet enda bedre muligheter for å løse krevende oppgaver. På vei opp kvalitetsreformen krever innsats Innsatsstyrken skal bli en gripbar og profesjonell spydspiss Innsatsstyrker vil bestå av frivillige som gjennomfører fra 6 til 20 dager årlig tjeneste. Innsatsstyrkene skal omfatte ca 5000 personell på landsbasis. Disse styrkene skal ha kort reaksjonstid og vil tilføres nytt og oppdatert utstyr og materiell. Innsatsstyrkene vil inneholde avdelinger og enheter som jegertropper, utrykningsstyrker, militærpoliti, hund, SHV bordingslag og kystmeldeposter, etc. Innsatsstyrken vil være en gripbar og profesjonell spydspiss i det nye Heimevernet. Forsterkningsstyrker vil gjennomføre inntil fem dager årlig trening og ytterligere tre dager for befalet. Forsterkningsstyrkene vil bestå av ca personell. Dersom oppdragene varer over tid eller øker i omfang vil troppeenheter fra forsterkningsstyrken innkalles for å avløse eller utvide operasjonene. Oppfølgningsstyrker vil gjennomføre årlig trening på linje med forsterkningstyrkene (5+3). For enheter som ivaretar statiske oppdrag, gjennomføres tilsvarende trening annethvert år. Oppfølgningsstyrkene skal bestå av personell på landsbasis. Reserven på rulleføres, men utrustes og øves ikke. innsatsstyrker 5000 mann skal trenes opptil 20 dager i året og vil i fremtiden være HVs spydspiss. JULI 2004/HV-BLADET 9

10 Heimevernets spesialkapasiteter: Militærpoliti Distriktssjefens lov og orden Militærpolitiet er Forsvarets eget politi, de er spesialutdannet i militær straffelov og har sin egen befalsskole. I Heimevernet er militærpolitiet en viktig ressurs for distriktssjefen, de passer på at lover og regler blir fulgt, samtidig som de har ansvaret for krigsfanger TEKST VPL THOMAS FURUHEIM FOTO MP HV-12 Forsvaret er gitt i myndighet å håndheve lover og regler ovenfor alt militært personell og de som måtte befinne seg på militært område, til dette har Forsvaret militærpolitiet(mp). Militærpolitiet har en rekke forskjellige oppgaver som de skal håndheve, de mest vanlige er; ordenstjeneste i tilknytning til militære avdelingers tilstedeværelse, trafikktjeneste med hovedvekt på å sikre/kontrollere avdelingsforflytninger, ruskontroll, livvakt/eskortetjeneste, profilert objektsikring, styrkebeskyttelse i fredstid, krigsfangetjeneste og etterforskningstjeneste i forbindelse med forhold som skjer på militært område. HV s faggruppe Ved Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås(HVSKS) er det opprettet en egen faggruppe for MP, denne ble opprettet for få en ytterligere profesjonalisering av MPtjenesten i HV. Leder og ildsjel for denne faggruppen er major Øystein Omholt, han har utviklet og tilrettelagt tjenesten med videreutdanning for mannskapene, og utarbeidet reglementer for tjenesten. -Forsvaret er gitt i oppgave å håndheve lover og regler, og da trenger man et militært politi med høy kvalitet, sier major Omholt. Alle MP-soldatene i HV har sin bakgrunn fra forsvarsgrenene og er utdannet ved en av Forsvarets MP-skoler eller ved politihøyskolen. Dette gjør at den videre utdanningen og tjenesten i HV må tilrettelegges på en god måte fra faggruppen. I tillegg til disse arbeidsoppgavene besitter faggruppen kompetanse på flere felt, noe som har vist seg ettertraktet av andre militære avdelinger. Faggruppe MP holder flere foredrag og kurs for avdelinger fra forsvargrenene. -Det at faggruppe MP i HV nå blir benyttet til å gjennomføre utdanning for andre deler av Forsvaret bekrefter at vi besitter en kompetanse som er ettertraktet. Som eksempel er vårt maktanvendelseskurs med den tidligere mye omtalte filmskytebanen, som nå er kjørt for over to tusen mannskaper over hele landet. Og her er HV s egne avdelinger representert, samt avdelinger som basesettet ved 10 HV-BLADET/JULI 2004

11 FIST-L og MPBn i Troms, sier major Terje Mariott, MP-sjef i HV-12 og instruktør ved faggruppe MP. Distriktsressurs Militærpolitiet i HV er i dag organisert som en distriktsressurs, det vil si at det er distriktssjefen i det enkelte distrikt som disponerer MP-soldatene. MP-soldatene får ofte henvendelser fra avdelinger som under de årlige treningene ønsker bistand for å finne og hente personell som ikke har møtt til tjeneste, håndtering av slikt ulovlig fravær vil nok også i fremtiden være en oppgave som MP i stor grad vil være involvert i. MP-tjenesten er for øvrig svært regulert fordi MP i mange sammenhenger må forholde seg til både sivil og militær lovgivning, deriblant straffelov, straffeprosesslov og andre direktiv. Dette gjør at MP-tjenesten setter store krav til både mannskaper og befal. Personellet som inngår i MP-oppsetningen i HV er imidlertid håndplukket, og det er nødvendigvis ikke alltid slik at personell med formell riktig bakgrunn får tjenestegjøre som MP i HV. -Når det gjelder krigsfangetjeneste er det verdt å merke seg at MP s oppgaver ikke bare er å registrere og internere fanger, men også sørge for at disse blir behandlet i henhold til Genevekonvensjonen, sier major Mariott. Spesielle utfordringer Militærpolitiet er fleksibelt i anvendelse, både i fred, krise og krig. På bakgrunn av at mannskapene har en lang militærtjeneste og i enkelte tilfeller har lang praksis fra MP-relaterte yrker, vil dette være mannskaper som generelt står sterkt rustet til å løse relevante oppdrag. Tjenesten i HV gir en rekke spesielle utfordringer på grunn av at MP i stor grad opererer i fredstid. Den generelle treningen gir dem noen andre inngangsverdier å planlegge ut i fra, spesielt i forhold til ulovlig fravær som er et stort problem ved enkelte distrikt. Ved ulovlig fravær kan faktisk personell bli hentet hjemme eller på arbeidsplassen, og bruk av tvangsmidler kan bli tatt i bruk om nødvendig. Men målsettingen med MP s arbeid er å få ned antall saker med ulovlig fravær, dette skal de oppnå ved å aktivt bruke forebyggende og holdningsskapende tiltak, og ikke minst sørge for en korrekt saksbehandling. Samarbeid Under store øvelser har Heimevernets MP ofte samarbeidet med andre MPavdelinger i Forsvaret. -Det har vært en stor fordel for oss å kunne samarbeide med for eksempel Hæren. Dermed har vi kunnet dra nytte av hverandres spesialområder, sier Mariott. Mens Hærens MP i stor grad har stor kapasitet til å utføre kontroll av militære forflytninger og kolonner, så er en av Heimevernets MP sitt store fortrinn lokalkunnskapen. Majoren kan fortelle at det er hele 800 militærpoliti fordelt over hele landet i Heimevernet, svært mange av disse er gitt tilleggsutdanning i HV utover sin militære løpebane. Til enhver tid er militærpolitiet nødt til å forholde seg til det sivilie politi, og MP har tilgang til politiets strafferegister ved behov. Samarbeidet mellom politi og militærpoliti går knirkefritt og poilitet er glad for enhver bistand de kan få av militærpolitiet. Selve samarbeidet blir regulert ved liasonvirksomhet mellom Forsvaret og Politiet, det er denne kanalen som blir brukt for å avgjøre om det er bruk for sivil eller militær bistand i saker. Politi og MP samarbeider formelt og uformelt både på juridisk og operativt grunnlag. Politiet har full myndighet på militært område og det er nødvendig med et tett samarbeid. -MP og Politiet går ofte på fellespatruljer, dette skjer blant annet under øvelser, sier major Mariott. Heimevernets MP er: -Forsvarets politimyndighet -22 tropper med 800 mannskaper -Organisert direkte under distriktssjef -Håndplukket personell fra forsvarsgrenene -Veiledere også for andre MP-avdelinger JULI 2004/HV-BLADET 11

12 Øvelse Nidaros 2004: Politiet og HV i nært samarbeid Krisehåndtering bistand til politiet var et av de viktigste øvingsmomentene under Nidaros 2004 Heimevernet skal bidra til å gjøre Trondheim trygt under fredskonferansen, ved å yte rettidig og effektiv bistand til politi og andre sivile myndigheter. Dette var utgangspunktet for HV- 12 da en av årets viktigste øvelser ble gjennomført, midt i Trondheim sentrum. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Nesten soldater og befal deltok i den ukelange øvelsen, som hovedsakelig gikk ut på å yte bistand til politiet, og å bekjempe terror. Dette er Heimevernets to viktigste oppgaver i dag og i fremtiden, øvelsen var derfor høyst tidsriktig og aktuell. Vi er meget fornøyd med å ha fått øvd det nye konseptet, og har fokusert på en del nye situasjoner vi ikke hadde før, forteller distriktssjef HV-12, Ob.lt Rolf Thronæs. To avsnitt fra HV-12 var innkalt til øvelsen. I tillegg deltok både jagerfly og luftvernpersonell fra Ørland Hovedflystasjon (ØHF), med oppgave å beskytte luftrommet over Trondheim. Politi Alle oppdrag under Øvelse Nidaros var gitt av politiet, da nettopp bistand til politiet var et av de viktigste øvingsmomentene. Gen.maj Kjell Narve Ludviksen ved LDKS var ansvarlig for planlegging og gjennomføring av øvelsen. Begrenset politimyndighet ble gitt til soldatene, for at de pålagte oppdragene skulle kunne gjennomføres. Stabssjef ved Sør- Trøndelag Politidistrikt, Magnar Skaret, var med under hele øvelsen. Primært fikk vi øvd på hvordan HV kan gå inn og overta oppgaver som vakthold, veikontrollposter og eskortetjenester, etter anmodning fra politiet. Vi er meget godt fornøyd med øvelsen, det eneste negative var at politiet ikke hadde resurser til å delta med flere mannskaper, konstaterte Skaret. Distriktssjef Thronæs mener politiet bør få øremerkede penger til å drive øving med Forsvaret. Sivile I tillegg til politiet deltok også en stort nummer andre sivile instanser. Sivilforsvaret var en av de viktigste aktørene, men også Røde Kors, Brannvesenet og Havnevesenet var med på deler av øvelsen. Generelt var samarbeidet med sivile instanser godt. Problemet er at Forsvaret stiller med store ressurser, mens de sivile må gå på sparebluss, sier Thronæs. Heftig markørspill Et helt kompani fra HVUV, pluss en del soldater fra ØHF, fungerte som markører under øvelsen. Hovedsakelig tok de roller som demonstranter og nysgjerrige bråkmakere. De unge soldatene, for anledningen kledd sivilt var fulle av energi, og gav HV-styrkene rundt om i Trondheim nok å bryne seg på. - Dette var en start i riktig retning. Vi fikk svar på en del spørsmål, men samtidig har vi fått en del nye. Spesielt må vi jobbe mer for å finne de rette samarbeidsrutinene opp mot politi, fylkesmann og kommunale etater, kommenterte Thronæs da øvelsen var vel overstått. 12 HV-BLADET/JULI 2004

13 Øvelse Nidaros 2004: Bombe Mens den giftige røyken elter ut fra bilen, skaffer sanitetspersonell oversikt over de skadede. Bilbombe på Trondheim Havn Konferansen har gått bra, demonstranter blir effektivt avvist, og terroranslag forhindres. HV-12 gjør jobben sin. Men plutselig smeller det nede ved havna, og en bil står i full flamme. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Først til skadestedet er HV-12s landheimevern, grunnmuren i hele organisasjonen. Skadde soldater og sivile ligger strødd, og røyken er tjukk fra det brennende vraket. HV-soldatene må få de skadde unna faresonen, og yte førstehjelp. Samtidig må sjokkforvirrede personer og ivrige journalister hindres i å bevege seg for nær. Etter hvert ankommer også politi, brannvesen, Røde Kors og Sivilforsvaret, og redningsarbeidet blir et samarbeid mellom alle disse. Samarbeid Ulykkesøvelsen torsdag 10.juni var den delen av øvelse Nidaros som best viste samarbeidet mellom Forsvaret og sivile instanser. Politiet ledet hele operasjon (det er alltid politiet som skal være skadestedsleder i slike situasjoner), men HV bidro med flest personell. I virkeligheten var alt ufarlig, den brennende bilen var hele tiden under full kontroll av brannvesen. Engasjerte markører og hjelpemannskaper gjorde imidlertid øvelsen til en svært så realistisk situasjon. Vakthold på havna Aktiviteten nede ved havna hadde var stor også i dagene før ulykkesøvelsen. Den nye ISPS-koden (International Ship and Port facility Code) ble prøvd tatt i bruk. Formålet med ISPS-koden er å sikre at fartøyene ikke blir eksponert for last som kan representere en trussel mot fartøy, last, havn eller mottakere av last/container. Terrortrusselen under konferansen var en ypperlig anledning til å teste ut systemet, og oppgaven tilfalt HV. ISPS-koden skal etter hvert innføres på alle større havner i verden. Flykrasj Etter hvert viste det seg at det også var en flystyrt innblandet i ulykken, og giftige gasser sev ut i luften. Gass-gass-gass, vernemaske og dertil tilhørende tiltak ble satt i verk, og gjorde redningsoperasjonen enda mer utfordrende. Masseskaden burde vært trent på i mindre skala først, før den ble gjennomført i så stor skala. Men de som var involvert fikk mye erfaring på skadestedsledelse, og behandling av så mange skader. Vi fikk også se i praksis hvilket potensial samarbeid mellom Forsvaret, Politiet og andre sivile instanser har, forteller HV-12s PIO, major Lars Jørgen Steen. Hjelp Øyeblikkelig førstehjelp var påkrevd. JULI 2004/HV-BLADET 13

14 Øvelse Nidaros 2004: krevende i 20 knop entrer bordingslaget akterenden på hurtigruta Bordet hurtigruta Sjøheimevernets bordingslag stod ovenfor en krevende oppgave da de i forbindelse med øvelse Nidaros skulle ta seg om bord på hurtigruta Midnatsol. TEKST OG FOTO VPL THOMAS FURUHEIM I forbindelse med øvelse Nidaros hadde Heimevernet gjort avtale med hurtigruta om å borde skipet. Sjøheimevernets styrke var hovedsakelig tilkalt for å sikre VIP-personell som kom med båten. Like over klokka sju kjører SHV-båten helt opp til akterenden av hurtigruta og bordingslaget begynner å klatre opp. Det er en farlig operasjon som foregår i nesten 20 knop. - Man bør ikke falle i sjøen. Under dem er det propeller og sterke strømmer, sier bordingsleder Snorre Johansen. Bordings laget skulle frakte to VIP`er til den fiktive fredskonferansen på Kristiansten festning. Det hele gikk knirkefritt og et titalls passa sjerer ble vitne til en svært vellykket operasjon. HV-016: Livvakt HV-12 fikk i oppgave å holde Trondheim trygg under fredskonferansen. Sikkerheten til VIPene, var viktigst. Den jobben fikk HVs skarpeste, 016. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Det er grytidlig på morgenen, utenfor et hotell i Trondheim sentrum. Plutselig kjører to biler opp foran inngangen, 6 grønnkledde kommer ut og stiller seg på hvert sitt hjørne, og danner en trygg sone. En mann i dress kommer ut fra hotellet, fulgt av nok en soldat. Alle setter seg inn i bilene, og kjører ut. Det hele er over i løpet av få minutter. Øvelse Nidaros gav 016 i Trondheim Skarpskytter Området rundt konferansestedet var strengt bevoktet, med skarpskyttere fra 016 en ypperlig mulighet til å øve på to av sine viktigste spesialfelt: Livvakt- og eskortetjeneste. Hele tiden var det VIPer som måtte passes på, enten de lå på hotellet og sov, satt i konferanse eller var ute og fartet. Politiet var også her den beordrende myndiget, og gav instrukser på våpenbruk og sikkerhetsnivå rundt VIPene. De to bilene kjører en merkelig rute fra hotellet opp til konferansesenteret. Ruten er aldri den samme, eventuelle terrorister skal ikke ha mulighet til å planlegge et anslag langs ruten. Vel oppe på konferansesenteret kjøres VIPene helt inn til døren og eskorteres inn. Nok en eskorte er kommet velberget frem, og 016 er enda bedre trenet til å takle fremtidige oppdrag. 14 HV-BLADET/JULI 2004

15 Øvelse Nidaros 2004: HV-soldat og målmaskin Ikke bare terrorister fikk bank under øvelse Nidaros. Bodø/Glimt fikk også sitt da Rosenborg banket inn 3-0 på Lerkendal. Dagen etter skiftet RBKs Harald Martin Brattbakk fra svart/hvitt til grønt, og stilte på HV-øvelse. Massedemonstrasjoner Harde tak ta MP stoppet hissige demonstranter MP rykker ut Mange hadde mye å gjøre under Øvelse Nidaros, men få hadde mer å gjøre enn HV-12s militærpoliti. MP i Trondheim leike itj butikk, og til tider gikk det ganske hardt for seg. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no HV-bladet besøkte MPlaget som holdt vakt på Flakk, der ferga til Fosen har sitt anløp. Oppdraget var å støtte vaktstyrken som også lå på fergeleiet og holdt øye med Innskyting Øvelsen ble innledet med skytetrening, her med 12,7-rifle. trafikken. Tidligere på dagen hadde det vært betydelig med markøraktivitet på fergeleiet, og både vaktstyrken og MP måtte gå til aksjon mot yppete demonstranter og farlige terrorister. - Oppdragene har strømmet inn, vi har ikke hatt et ledig øyeblikk, fortalte en av lagførerne. Omtrent 100 MP-soldater var inne til øvelsen. I begynnelsen av uken var MP-styrken i Leksdalen, like ved Stjørdal, og prøvde ut filmskytebane. KO lå på gamle BSIT like ved Christiansten Festning. Hovedtyngen av MP-styrken fungerte som støtte til vaktholdet på festningen, et spesielt utsatt objekt ettersom det var her fredskonferansen skulle foregå. Og det var også her det kom til å gå mest hardt for seg, da demonstranter røk sammen med MP og vaktsoldater. Selv om det hele var et spill, ble det rapporter om noen mindre alvorlige skader, i tillegg til et par knekte briller. Nysgjerrige MP på Flakk fergeleie aviser høflig, men bestemt, nysgjerrige ungdommer (markører fra HVUV) Fra fotball til AG3 Harald Martin Brattbakk TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Stabsområde HV var inne til trening for første gang. Deres oppdrag var å holde vakt på Persaunet leir, der HV-12 har sitt hovedkvarter. Det ble ett hyggelig avbrekk for gutta da Brattbakk ankom torsdag 10.juni, dagen etter kampen mot B/G. Da vanket det nemlig bløtkake. Eggen-filosofi i HV - Vi inviterte Harald på skytetrening, forteller områdesjef Bjørn Remen spøkefullt, - og jeg lovte han bløtkake hvis RBK vant de tre neste kampene. Det gjorde de, og dermed ble det kake på hele området. Når vi først er her, kan vi like greit gjøre en god jobb, med et glimt i øyet, sier Brattbakk. Som mange års lærling hos Nils Arne Eggen, mener han at mye av Eggens filosofi også passer godt inn i HV. Områdesjef Remen går for samhandling i sitt område, og Brattbakk legger til: - Samhandling er den høyeste form for samarbeid, det lærte vi av Nils Arne. Dette var Brattbakks første HV-øvelse, og han forteller: HV er veldig greie med oss i RBK (Brattbakk og Ørjan Berg, red.anm.), innsatsen i RBK blir ikke påvirket i det hele tatt. I alle fall ikke i negativ retning. Og jeg er mye heller her én uke, enn to dager i Haltdalen på oppsamlingsøvelse. Er du treffsikker med AG3? Jeg er nok mer farlig med fotballen, for å si det sånn, ler Brattbakk. JULI 2004/HV-BLADET 15

16 HV samarbeider med Hæren Mens HV har sin øvelse Tromsøya har Hæren øvelse Kabul. Øvelsene pågår samtidig og begge finner sted i og rundt Tromsø by. En ypperlig mulighet til samarbeid. Soldatene som skal til Kabul får hjelp av HV for å gjøre seg best mulig forberedt. - Heimevernssoldatene får et lite innblikk i hvordan Hæren setter opp sine innsatsstyrker. Dette er selvfølgelig en stor fordel, forklarer sjef HV- 16. Også Hæren er positiv til samarbeid med Heimevernet. - Ønsket om å trene sammen med Heimevernet er en av hovedgrunnene til at øvelsen er lagt til Tromsø. Vi får øvd på det som kommer til å møte oss i Afghanistan, sier NK Bataljon i Kavaleribataljonen, Per Andre Spets. TEKST OG FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no 16 HV-BLADET/JULI 2004 Sjef for HV- 16 mener Heimevernet drar god nytte av Hæren. - Det er veldig positivt for oss å øve i samme område som Hæren. Vi trener mye vakthold og overvåkning av veier og med fremmede militære avdelinger opererende synkront med oss får soldatene våre mer å rapportere om. I tillegg er det alltid interessant å trene sammen med Hæren, så har vi muligheten til å plukke opp noen triks fra de profesjonelle, sier Sakserud. Heimevernet er for tiden i forandring og legger om til å ha en innsatsstyrke på 5000 mann. Nettopp dette passer spesielt bra. Skapte bråk Det kom sterke reaksjoner på at øvelse Kabul og Tromsøy skulle gjennomføres i Tromsø by i forkant av øvelsene. Øyvind Hilmarsen, Høyre, ønsket Forsvaret velkommen, mens varaordfører Veronika Wiik, SV, var svært misfornøyd. - Vi ønsker et sterkt og godt forsvar i Norge. For å få det til må vi akseptere at det øves i landsdelen og i byene, også Tromsø, sier Hilmarsen. Varaordfører Wiik mener Tromsø er en fredsby og at byen er lite egnet for øvelser. - Mange eldre innbyggere som enda

17 Objektsikring Sjøheimevernet var på plass og voktet objektet. husker krigen og mange innvandrere og asylsøkere fra krigs- og konfliktherjede områder bor her. Det kan medføre stort ubehag for folk og miljø, sier Wiik. Sjef HV-16 Sakserud kan imidlertid fortelle om et meget godt samarbeid med politi og helsevesen, og at det ikke har vært konflikter mellom sivile/militære. Uvant Det er ikke uvanlig at Heimevernet og Hæren øver utenfor sine avgrensede militære områder. Slik har det vært for innlandskommunene lenge, men fylkesordføreren for Troms fylke, Ronald Rindestu, har forståelse for at det kan være uvant for Tromsøværingene å måtte se stormpanservogner i bygatene. - I innlandet har man bredere aksept for Forsvarets tilstedeværelse. Men Tromsø er et forsvarsfylke og er vant til å leve tett på militæret. Jeg tror nok at de fleste også i Tromsø er fortrolige med øvelsene og synes det er bra at soldatene får trent skikkelig før de reiser utenlands, sier Rindestu. Kart SHV Løytnant Hermansen viser på kartet hvor SHV sine båter ligger. JULI 2004/HV-BLADET 17

18 HVULK 2004, juni: Konkurranse, vennskap og grillmat Årets landskonkurranse for HV-ungdommene er gjennomført. I fire dager konkurrerte 17 lag i blant annet skyting, o-løp og padling. Best ble HV-12, tett fulgt av HV-13. TEKST OG FOTO KORP INGAR STEINSVIK Laget fra HV-12 fikk totalt 129 poenger, HV- 13 like under med 127 poeng. Kanskje dro trønderne fordel av hjemmebane? Motivasjonen og konkurranseinstinktet hos alle lag var i alle fall på topp, og pulsen var til tider skyhøy. Konkurrenter og venner Lagene måtte vise sine evner i en rekke disipliner, de viktigste av disse var skyting, orientering, ferdighetskonkurranse, svømming og passering av vassdrag. HV-13 var best på skyting, 014 var raskest i o-løp, men til slutt var det altså HV-12 som fikk en knepen seier over HV-13. En av de mer individuelle konkurransene var o-løpet, som foregikk i skogen ett stykke utenfor Værnes. Løypa var på omtrent 7km, ungdommene fulgte oppmerking frem til postene, og markerte postene på et kart. For hver millimeter avvik mellom postens faktiske posisjon og avmerkingen på kartet, ble det gitt tillegg i tid. Først i mål (uavhengig av startnummer) var Henning Mella fra HV-01. God og svett kunne Mella fortelle om en krevende løype. Han var fornøyd med egen innsats så langt: - Det gikk bra på o-løpet, tidligere i uka har det også gått greit. Det er klart det dukker opp ting man ikke er så flink til, men det får en ta som en utfordring. Skadet HV-05 hadde en mann skadet, men ingen sure miner av den grunn! neste år er det ingen bønn for de som ikke stiller. I tillegg er det også ønskelig med flest mulig jenter i HVU og HVULK, lag som stiller uten jenter får faktisk minuspoeng. Ob.lt Geir Myrann ved HVST, sjef HVU, var på inspeksjon tirsdag og onsdag. Han var godt fornøyd med årets konkurranse, og kommenterte: - Ungdommene viste stor entusiasme under årets HVULK på Værnes. Pågangsmot, iver og høyt kunnskapsnivå viser at ungdommene aktiviseres på en sunn måte rundt omkring i landet. Orientering Henning Mella fra HV-01 gav alt under o-løpet I tillegg til de konkurransedelen er HVULK også lagt opp til et sosialt arrangement. St.Hans-aften ble brukt til grilling, og sceneshow med Are&Odin. Mange får venner over hele landet i løpet av HVULK. Konkurransen legges til side når kvelden kommer, og tilhørighet til forskjellige distrikt spiller en mindre rolle. Stor betydning GIHV har understreket viktigheten av å ha en god HVULK, og at alle distrikt deltar. HVULK er en fin lokkebit for ungdommer som vil inn i HVU. HVU er en virkningsfull metode for å rekruttere ungdommer til befalsskoler og/eller tjeneste i HV. Ett distrikt uteble fra årets konkurranse, Varmt vann? Ingen kom tørrskodd unna padlekonkurransen 18 HV-BLADET/JULI 2004

19 Annonse JULI 2004/HV-BLADET 19

20 UBSHV graduert Det skulle ikke mangle på stemningen da UB Sjøheimevernet fikk sin beskikkelse og grad som Kvartermester. TEKST OG FOTO ANDRÉ ALME BSS Sammen med resten av Befalsskolen for sjøforsvaret og foran et fullsatt auditorium på Høyskolen i Vestfold med familie og venner, kunne de stolte befalene innse at en av de jevneste bestemannsprisene gikk til dem. Stort engasjement Kvm. Nicolai Klem har gjennom sitt verv som idrettsansvarlig i elevorganisasjonen Poseidon ved BSS, utmerket seg spesielt til å få prisen årets beste elev i faget fysisk fostring. Engasjementet han viste som arrangør av både volleyballturnering, fotballturnering og innebandy for å nevne noe, var kanskje utslagsgivende for prisen. Oslo-gutten selv var meget overrasket over prisen. - Helt utrolig. Fikk litt sjokk ja, kunne Klem fortelle. Ingen praksis Selv om verken han eller noen av de andre elevene fortsetter videre på et praksisår, da utdanningen er ettårig, mangler det ikke på tiltaksomhet. - Nå tar jeg meg et friår der jeg blant annet skal ta matte og fysikk før jeg skal studere til å bli kiropraktor, forklarer Klem. Og selv om han nå velger å satse på det sivile liv, vil han ikke utelukke Forsvaret i femtiden. Ikke umulig, forteller Klem. Beste elev UBSHV, som i tillegg blir tildelt GIHVs sabel ble Jørgen Opsahl. Kanskje ikke helt overraskende, da han var en av de to som natt til 29. november i fjor reddet en beruset mann fra drukning. De to elevene hadde vakt på to av Sjøheimevernets fartøyer ved havn i Fredrikstad. Også Petter Hessen var en av tre UBSHVelever som ble hedret. Han kunne stolt erkjenne at han var beste elev i fartøyspraksis, samtidig som han fikk tildelt stillingen som NK om bord på Sjøheimevernsfartøyet Welding. Beste elev Jørgen Opsahl fikk tildelt GIHVs sabel 20 HV-BLADET/JULI 2004

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Foto: Stig Morten Karlsen Oslo Militære Samfund Status og utfordringer

Detaljer

Fremtidens Heimevern

Fremtidens Heimevern Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 7. februar 2005 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Fremtidens Heimevern Heimevernet har siden 1993 tilpasset den operative

Detaljer

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Innhold 1. Historikk 2. Værnes Garnison og HV 12 i dag 3. Muligheter 4. Utfordringer Historikk

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Orientering til Fylkesberedskapsrådet Oppland 3 mai 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

HEIMEVERNET I OMSTILLING

HEIMEVERNET I OMSTILLING Foredrag i Oslo Militære Samfund 21. oktober 2002 ved Generalinspektør for Heimevernet Generalmajor Odd Frøise Tangen HEIMEVERNET I OMSTILLING Stortingsbehandling av prop 45 (2000-01) 13-14 juni 01 og

Detaljer

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15 BERDSKAPSØVELSE I «Vannkliden KF» tirsdag 17. juni 2014 Scenario innledning ca kl. 09:00 Langvarig strømbrudd i store deler av «Vanneby» har ført til at kriseledelsen er samlet i KO. Kriseledelsen ble

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene september 2013

Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng. Oppsummering av august.

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Innledning Komitéleder og medlemmer. Som statsråden beskrev avslutningsvis i sitt innlegg, vil mange spørsmål omkring hendelsene

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Årets første Pro Patria og medlemskontingenten kommer sammen Årets giro

Detaljer

J ID. \ s. ID j, Ordføreren ~ \ Y5 -Oq. OlDi~ksbeh6J.1: ~J~~1ü JCX)Jl\J..L BEVILGNINGER TIL HEIMEVERNET. FREMTIDIGE BUDSJETTER.

J ID. \ s. ID j, Ordføreren ~ \ Y5 -Oq. OlDi~ksbeh6J.1: ~J~~1ü JCX)Jl\J..L BEVILGNINGER TIL HEIMEVERNET. FREMTIDIGE BUDSJETTER. ~ Fauske kommune OlDi~ksbeh6J.1: \ Y5 -Oq Ordføreren ~ kommune Klassering,.-----Bodø den 2009-05-07 J ID. \ s. ID j, ~J~~1ü JCX)Jl\J..L BEVILGNINGER TIL HEIMEVERNET. FREMTIDIGE BUDSJETTER. På vegne av

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Nr 7-2004 6 ØVELSE HJORTEJAKT 8 FREMTIDENS SHV 18 STATUSHEVING FOR SKARPSKYTTERNE 22 UBHV - SPESIALISERT BEFALSUTDANNING 34 ALENE TIL SYDPOLEN

Nr 7-2004 6 ØVELSE HJORTEJAKT 8 FREMTIDENS SHV 18 STATUSHEVING FOR SKARPSKYTTERNE 22 UBHV - SPESIALISERT BEFALSUTDANNING 34 ALENE TIL SYDPOLEN Nr 7-2004 6 ØVELSE HJORTEJAKT 8 FREMTIDENS SHV 18 STATUSHEVING FOR SKARPSKYTTERNE 22 UBHV - SPESIALISERT BEFALSUTDANNING 34 ALENE TIL SYDPOLEN 37 PÅ LAG MED POLITIET HV-BLADET/Desember 2004 1 JULI 2004/HV-BLADET

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Nr 3-2004 6 JOINT WINTER 8 LUHV I SKARPE OPPDRAG 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: HV-HUND 30 REFORM I HV 36 NYTT UTSTYR. mai 2004/HV-BLADET 1

Nr 3-2004 6 JOINT WINTER 8 LUHV I SKARPE OPPDRAG 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: HV-HUND 30 REFORM I HV 36 NYTT UTSTYR. mai 2004/HV-BLADET 1 Nr 3-2004 6 JOINT WINTER 8 LUHV I SKARPE OPPDRAG 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: HV-HUND 30 REFORM I HV 36 NYTT UTSTYR mai 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV SIDEN

Detaljer

UGRADERT. Side 2 av 5

UGRADERT. Side 2 av 5 Til Forsvarsdepartementet Vår saksbehandler: BFO v/regionstyret for Nord-Norge +4791111783, rsl-nord@bfo.no Kopi til Vår referanse 2015/BFO/RSL Vår dato 10.11.2015 Internt Styret i BFO Region Nord-Norge

Detaljer

GIHVs foredrag i OMS 20. oktober

GIHVs foredrag i OMS 20. oktober GIHVs foredrag i OMS 20. oktober 20.10.2014 09:00 0. Innledning Takk for invitasjonen! Det er hyggelig å få lov til å stå her som representant for 11 lokale grunneiere. Det er nemlig slik at våre 11 distrikter

Detaljer

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell ÅRSMØTE 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell 2 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 1. Åpning av årsmøtet v/formann 2. Godkjenning / merknader til årsmøteinnkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5. Valg

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

For å starte med begynnelsen, så ble Sjøheimevernet opprettet i 1951 med en spesifikk oppgave for øyet:

For å starte med begynnelsen, så ble Sjøheimevernet opprettet i 1951 med en spesifikk oppgave for øyet: Foredrag i Sjømilitært Forum 290212 Kapt.lt. Jens Ch. Mikkelsen Mine damer og herrer Først la meg takke for invitasjonen, introduksjonen og denne muligheten til å fortelle litt om Sjøheimevernet i dag

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 120. Tradisjon om militærvesenet Den norske hær går tilbake til en ordinans fra 13. januar 1628. Det var en nasjonal hær, og det førte til at soldatene og andre

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Planlegging for krisehåndtering

Planlegging for krisehåndtering Planlegging for krisehåndtering Bjørn Ivar Kruke ESRA Norge-seminar på UIS 8. november 2012 Eksempel: politiets helikopterberedskap Politihelikopteret på Gardermoen Bruk av forsvarets helikoptre, for eksempel

Detaljer

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Hendelser på jernbanen - er vi forberedt? - vil samvirke fungere? - har vi ressursene som trengst? - er det tilstrekkelig kompetanse? - har vi utfordringer? Hallingdal brann- og redningsteneste

Detaljer

EFK/M ÅRSMELDING 2015

EFK/M ÅRSMELDING 2015 EFK/M ÅRSMELDING 2015 1. STYRET Fram til årsmøtet, 28. feb. 2015: Leder: Nestleder: Styremedlem/kasserer: Thomas Midtsund Jan Ove Toverud Ola Langholen Harry Sjøbrend Steinar Storm Kristiansen Svein Svingen

Detaljer

Månedsbrev fra Leirfivlene for oktober

Månedsbrev fra Leirfivlene for oktober Månedsbrev fra Leirfivlene for oktober Samme hva du heter liker du poteter å nå kan du bukke ryggen din og plukke Vi må være flinke, siden kan vi vinke Nå har vi poteter hele året rundt. Dette har skjedd

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

HVBS på marsj: Verdens tøffeste klasserom 06: Jenteinvasjon i HV 14: Øvelse Bjørgvin 26: Året som gikk Felles øvelse: MULTINETT II

HVBS på marsj: Verdens tøffeste klasserom 06: Jenteinvasjon i HV 14: Øvelse Bjørgvin 26: Året som gikk Felles øvelse: MULTINETT II HV bladet nr. 5 2008 HVBS på marsj: Verdens tøffeste klasserom 06: Jenteinvasjon i HV 14: Øvelse Bjørgvin 26: Året som gikk Felles øvelse: MULTINETT II november 2008 // HVbladet 1 forsvaret Leder HV virker

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010-2011

ÅRSBERETNING 2010-2011 ÅRSBERETNING 2010-2011 Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge (UF-Norge)har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi - lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge Side

Detaljer

Harald Layton og Knut Solnes. Vassdalenulykken DEN SISTE DAGEN

Harald Layton og Knut Solnes. Vassdalenulykken DEN SISTE DAGEN Harald Layton og Knut Solnes Vassdalenulykken DEN SISTE DAGEN Militær ledelse under øvelse Anchor Express da Vassdalenulykken skjedde: Generell militær kommandomyndighet i Nord-Norge: Øverstkommanderende

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Erfaringsbasert språkopplæring

Erfaringsbasert språkopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Vedlegg til Erfaringsbasert språkopplæring Egen bok spor 1 Delprosjekt Forarbeid Teksthefte Arbeidsoppgaver Grete Gystad Tordis Vandvik

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol.

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol. FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008 Sesongen går mot slutten, men det gjenstår noen riktige utfordringer. Det skal kjøres SSL over to dager i Svartebergløypa i ÅL, og to SG renn i Hemsedal. Påmeldt

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder 2 Sivilforsvaret- Generelt Utvalget gir stor anerkjennelse for den innsats et stort antall menn og kvinner

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

SMS Kontaktkonferanse

SMS Kontaktkonferanse 1 c SMS Kontaktkonferanse Tid (dato, fra kl til kl): 15.-16.februar 2007 Sted: Hurtigruten Innkalt av (avd og person): Generalsekretær Bjørn Krohn Ordstyrer: Generalsekretær Referent: Max J Hermansen /

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Petter Jansen Administrerende direktør 6. November 2013 07.11.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 07.11.2013 1 Fra regjeringsplattformen

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Redningskonferansen 29. september 2014

Redningskonferansen 29. september 2014 Redningskonferansen 29. september 2014 «Effektiv krisehåndtering forutsetter at ulike samfunnsaktører har god innsikt og respekt for andre samfunnsaktørers rolle og ansvar». St.mld 29 (2011/12) om samfunnssikkerhet

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET 1 23 INNHolD 2 Hilsen fra GIHV Utvalgsstruktur Landsrådet/forklaring på utvalgsstruktur/tillitsvalgte i HV Forklare verneplikten Hvorfor HV? Økonomi 3 4 5 6 7-8 9-10

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Referat fra den 26.04.03

Referat fra den 26.04.03 Dugnad MMU BLINK, Marinemuseet Horten. Referat fra den 26.04.03 15 personer møtte opp for å bemanne MMU BLINK. Vi møttes klokka 1000 i den nye storstuen i 1. etage på Marinemuseet. Dugnadsleder Haakon

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Farstad, Torstein Otterlei Ingeniørfaglig innføring SKSK 10. juni 2015 Innhold Innledning... 1 Forståelse... 2 Bruksområder... 3 Operasjoner i Norge... 3

Detaljer

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Antall nye medlemmer så langt i år (pr oktober) har gått forbi antall nye

Detaljer

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015:

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Forberedelser: Forberedelsene til mesterskapet startet tidlig høst 2014, med innsending av opplysninger om hvor mange som ville reise til Bardu. Innkvartering

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv?

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv? æsculap Hospitering på bygda i Sør-Etiopia Life down under Æsculap & medisinstudiet gjennom tidene Helse i et okkupert land Mitt innbilte møte med dengue Spesialisten: Ortoped Mens vi venter på turnus

Detaljer

Heimevernet. Samhandling på samme kartgrunnlag

Heimevernet. Samhandling på samme kartgrunnlag Samhandling på samme kartgrunnlag 1 dagens situasjon FYLKSMANNEN 2 FYLKSMANNEN For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2015.09.22 3 En ønsket situasjon FYLKSMANNEN 4 Vi må

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

2.1 Sentrale opplæringstiltak

2.1 Sentrale opplæringstiltak 1. FORMÅL Heimevernet (HV) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) har som formål å tjene hverandre i den virksomhet som har til hensikt å styrke skyttersaken og landets forsvar. 1.1 Innhold Denne samarbeidsavtale

Detaljer

i 20I4 er det ålesund fikk kontinuerlig br annberedsk ap. I50 år siden Fra 1864 var det en styrke på 8 mann, hvorav fire

i 20I4 er det ålesund fikk kontinuerlig br annberedsk ap. I50 år siden Fra 1864 var det en styrke på 8 mann, hvorav fire Brannkorpset: Bildet som er tatt like etter bybrannen i I904 viser brannkorpset på trappa til den nedbrente kirka. I midten i fremste rekke brannsjef Johannes Solem. Fra 1864 var det en styrke på 8 mann,

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer