Nr ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1"

Transkript

1 Nr ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

2 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV SIDEN SIST Vel blåst og lad batteriene Sommeren ligger foran oss og vi kan se tilbake på en spennende vinter og vår som på forsommeren konkluderte med et vedtak i Stortinget. Da jeg tiltrådte som GIHV i september i fjor var arbeidet med MFU allerede i full gang. Siden den tid har vi sammen jobbet hardt for å komme dit vi er i dag. Stortinget har behandlet proposisjonen som i stor grad var basert på MFU, og vedtaket de gjorde er jeg godt fornøyd med. Riktignok har vi fått 13 distrikter mot 12 som var anbefalt gjennom MFU. Vi har også fått en reservestyrke på mann i tillegg til de vi mener er det operative behovet. Reservestyrken skal imidlertid ikke trenes eller utstyres med våpen så dette vedtaket kan jeg leve med. Særlig med tanke på at den anbefalte strukturen i MFU ble vedtatt og at vedtaket forøvrig setter oss i stand til å gjennomføre kvalitetsreformen. Viktig er det også at vi har fått to treningssentre for SHV, et på Haakonsvern og et på Olavsvern.. Heimeverns-Norge har fulgt opp de politiske føringene og vi har levert varene. Vi kan alle være stolte av jobben vi har gjort. Nå gjenstår det at ressurser følges ad og at det bevilges de pengene til HV som vi har blitt lovet gjennom hele denne prosessen. Jeg er veldig glad for den støtten jeg har fått ute i organisasjonen, og det er ikke minst takket være den gode jobben som er gjort der ute som gjør at Heimevernet i fremtiden vil stå bedre rustet til å møte de utfordringer som kommer. Ta nå deres velfortjente sommerferie og møt med oppladete batterier på jobb over sommeren. Da fortsetter arbeidet med Kvalitetsreformen med full styrke og engasjement. Vi har fire prioriterte områder som i første omgang krever vår oppmerksomhet: Pri 1 En ryddig og korrekt personellmessig håndtering Pri 2 Alle distriktsstaber på plass innen 1 aug 05 Pri 3 Innsatsstyrken oppsatt i løpet av 05 og OPLK IFO klar fom mobiliseringsterminen 2006 Pri 4 Materiell med vektlegging på PBU på plass til alle avdelinger i løpet av 05 Vi skal i tillegg sørge for å levere i henhold til plan på materiellsiden. Samtidig må vi sørge for å ha full fokus på økonomisiden. Ikke minst gjelder dette under etablering av distriktsstaber hvor vi må være nøkterne. Nok en gang takker jeg for innsatsen så langt, og jeg forventer at dere tar en velfortjent hvil i sommerferien for så å stille klare til ny dyst på sensommeren. Med ønsker om en riktig god sommer. De fire vernepliktige journalistene som har skrevet for HV-bladet det siste året er snart ferdig med sin tjeneste. Skolegang og jobb står nå for døren. TEKST De fire THOMAS FURUHEIM vernepliktige i HV-bladet, FOTO Amund RUNE HAARSTAD Trellevik, Vidar Aune, Ingar Steinsvik og Thomas Furuheim dimmiterer alle i løpet av juli og august. Etter ett år som journalister er de ferdige med sin førstegangstjeneste og skal nå på skole og jobbe. Amund begynner på Universitetet i Bergen og skal studere sammenliknende politikk. Vidar Aune reiser tilbake til Kristiansund for å jobbe et år. Ingar og Thomas reiser til Trondheim der begge skal studere til sivilingeniører, henholdsvis industriell økonomi og bygg/anlegg. Alle fire er enige om at det har vært et fint år og takker for samarbeidet med alle HVavdelinger. HV BLADET 57 ÅRG. NR 4 JUNI 2004 Forsiden: Bordingslag fra Sjøheimevernet i aksjon under Øvelse Nidaros (foto Thomas Furuheim). REDAKSJONEN Tlf: Fax: ADRESSE Sjømennenes Hus Oslo Mil/Huseby, 0016 Oslo e-post: REDAKTØR Stian S. Støvland JOURNALIST Rune Haarstad FØRTRYKK Kjetil Buvarp I REDAKSJONEN Vidar Aune Ingar Steinsvik Amund Trellevik Thomas Furuheim REDAKSJONSKOMITE Brigader Sigurd Hellstrøm Oberst Svein Antonsen Oberstløytnant Knut Skaanes Gen. sekr. Kolbjørn Schei OPPLAG HV BLADET utkommer åtte ganger i året. HV-personell får bladet fritt tilsendt. ANSVARLIG Ansvarlig for Heimvernsbladet utgivelse og redaksjon: Generalinspektøren for Heimevernet Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for artikler og foto som sendes inn uoppfordret. Manus til HV Bladet sendes til : ABONNEMENT Heimevernsbladets abonnementsregister for adresseforandringer, tlf: , e-post: 2 HV-BLADET/JULI 2004

3 KOMMENTAR BRIGADER SIGURD HELLSTRØM, NESTKOMMANDERENE I HEIMEVERNET OG STABSSJEF HVST HV lever opp til sin visjon: Et troverdig Heimevern som bidrar til trygghet i landet Den aktive del av HV redusert til HV-personell og antallet HV-distrikter Fra 18 til 13, men samtidig er Generalinspektøren blitt lovet et årlig budsjett på 1,4 milliarder pr år frem til En reduksjon av HVs fredsorganisasjon og mannskapsstyrke som muliggjør overføring av ressurser til utdanning, trening og materiellanskaffelser og modernisering kombinert med en forutsigbar forsvarlig budsjettildeling vil gjøre oss i stand til å gjennomføre store deler av kvalitetsreformen innen utgangen av Arbeidet med reformen er allerede i gang og det er betryggende å konstatere at denne er møtt med forventning og entusiasme i store deler av Heimevernet. Debatten rundt kvalitets-reformen har pågått i HV-Norge siden det innledende idegrunnlaget ble presentert av GIHV høsten 2003 og det har naturlig nok gjort seg gjeldene ulike oppfatninger om reformens innretning og enkelte veivalg. Nå er imidlertid den politiske beslutning fattet og innretning, mål og tempo er klarlagt. Forutsetningen for en vellykket gjennomføring er med andre ord på plass. Dette er imidlertid bare starten. Skal vi lykkes med reformen er det av avgjørende betydning at alle i Heimevernets landsdekkende organisasjon legger bredsiden til for å få til en vellykket gjennomføring. En viktig forutsetning for bred oppslutning om reformen er at denne oppfattes som troverdig og gjennomførbar ute i HV-Norge. Det har derfor vært maktpåliggende for GIHV og Heimevernsstaben å synliggjøre reformen helt ned til den enkelte HV-soldat ved konkrete tiltak. Materiellanskaffelser har fått høyeste prioritet og flere straksanskaffelser er allerede iverksatt ved overføring av betydelige driftsmidler til dette formålet. Vi styrker HVSTs kapasitet til å iverksette anskaffelsene og Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (Dombås) spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Betydelige materiellmengder av moderne materiell blir frigjort når forsvarsgrenene, i første Stortinget behandlet Stortingsproposisjon 42 Langtidsproposisjonen for Forsvaret 10 juni. Gjennom beslutningen Stortinget fattet er grunnlaget lagt for en omfattende kvalitetsreform i Heimevernet. I det alt vesentlige ble GIHVs anbefalinger fulgt opp fra Stortingets side. rekke Hæren, reduserer sine oppsetninger. Det er etablert gode rutiner for omfordeling av relevant materiell til Heimevernet og HVST følger avhendingsprosessen med argusøyne slik at ikke godt materiell vi trenger ikke skal bli solgt eller kassert. Som det fremgår av en artikkel i dette nummer av HV-bladet er allerede overføring av moderne kjøretøyer iverksatt. HVs investeringsmidler skal kun nyttes til materiellkategorier vi ikke kan arve fra forsvarsgrenene. Av naturlige årsaker vil det først være innsatsstyrkene som blir tildelt nytt utstyr, men det er GIHVs målsetting at hele organisasjonen vil bli tilført nytt utstyr efterhvert som overføringer og nyanskaffelser skyter fart. Selv om HV har vært i omstilling i flere år med stort press på HV-distriktene, har HV inneværende år deltatt i en rekke omfattende øvelser hvor HVs nye oppgaver har stått i fokus. I denne sammenheng viser de mange reportasjene i dette nummer av HV-bladet fra øvelsene at kvalitetsreformen allerede har skutt fart. Det er særdeles gledelig å kunne konstatere at HV-distriktene og de enkelte HVavdelinger har grepet tak i de nye utfordringer på en entusiastisk og betryggende måte. Utvikling av nye kapasiteter og anskaffelser av nytt materiell til Sjøheimevernet er nok et eksempel på at vi mener alvor og at kvalitetsreformen er gitt et tydelig innhold. Omfattende organisasjonsendringer vil ytterligere bidra til effektivisering av dette viktige bidrag til vår nasjonale beredskap i våre kystnære områder. Den aktuelle situasjon med usikkerhet og risiko for terroraksjoner også i vårt land har medført behov for beskyttelse av styrker fra allierte nasjoner når disse besøker Norge. Her har HV vist seg å være et gripbart og effektivt redskap. Jeg påpekte innledningsvis at Stortingets beslutning og de forsikringer om ressurstildeling GIHV har fått fra Forsvarets politiske og militære ledelse har lagt grunnlaget for gjennom-føring av kvalitetsreformen. Når Forsvarsdepartementet skal omsette Stortingets beslutning til klare oppdrag til Forsvarssjefen og videre til Generalinspektøren for Heimevernet er det av avgjørende betydning at de grunnleggende forutsetninger og forsikringer blir opprettholdt. Det står om politisk troverdighet og for Heimevernets del en forsvarlig gjennomføring av kvalitetsreformen. Fra enkelte hold er et hevdet at oppmerksomheten omkring reformen må oppfattes som om HV til nå ikke hadde fulgt med tiden. Dette er ikke en oppfatning som deles av HVs ledelse. Heimevernet har vist evne til omstilling i flere år og de betydelige strukturendringer som ble besluttet i forbindelse med Stortingsproposisjonene 45 og 55 var under innføring. Imidlertid var ikke de økonomiske forutsetninger for tideligere strukturendringer i nærheten av å bli realisert. Dette, kombinert med behovet for en differensiering av kapasiteter for å møte den nye sikkerhetspolitiske virkelighet, har Heimevernet nå tatt konsekvensen av. Arnulf Øverland sier i sitt dikt En Hustavle: Ingen kan resten av livet stå ved en grav å klage. Heimevernet lever i beste velgående og er en viktig og meget relevant del av vårt nasjonale forsvar. Tiden er inne for å rette blikket fremover, brette opp armene og ta et skikkelig krafttak for å videreutvikle Et troverdig Heimevern som bidrar til trygghet i landet Sigurd Hellstrøm Brigadér NK/Stabssjef i Heimevernet JULI 2004/HV-BLADET 3

4 TEKST OG FOTO STIG ARVE HØYVIK - Norge på kryss og tvers Gjenreisningen Veteranene Johan Lien (i midten) og Andreas Solbakken fra Kompani Linge fortalte om livet i hytta oppe i Oladalen. Her flankert av Distriktssjef HV14, Oblt Lars Erik Kapskarmo. Den 9. juni 1944 forårsaket tyske styrker at Kp Linges personell brant ned de to krigshyttene som var strategisk plassert i Oladalen, mellom Eiterådalen og Visten. Hyttene utgjorde ett av hovedkvarterene fra motstandskampen på Helgeland. Gjenoppbyggingen av den ene krigshytta er en 60 års markering av motstandskampen på Helgeland under 2. verdenskrig. På Skjervengan i Mosjøen har det i vinter vært flittige og dedikerte hender i sving med å bygge en kopi av hytta som ble brukt under krigen. Her har medlemmer i Oladalens Venner under ledelse av Walter Paulsen laftet ferdig hytta som skal fraktes med helikopter til Oladalen. Der skal den settes opp igjen for å være et varig minne om de aktiviteter som utspant seg i området for over 60 år siden. På selveste frigjøringsdagen 8. mai ble hytta vist frem for offentligheten og resultatet fikk mye skryt. Ikke minst fra to av karene som faktisk bodde i hytta under krigen, Andreas Solbakken og Johan Lien. Begge tilhørte Kompani Linge og bodde i lang tid i originalen. Og at oppholdet i hytta under krigen hadde lagt seg på karenes minne, kunne de tilstedeværende denne varme maidagen på Skjervengan få høre sterke beviser for. Selv ette 60 år kunne de fortelle i detalj om livet i Oladalen, både i og utenfor hytta. Og ikke minst aktivitetene de drev med på Helgeland, til tyskernes store forargelse. Hvem som lå hvor og hvor de satt rundt bordet, og hva de hadde inne i hytta kunne de berette om i detalj. Krigsminne restaurert Deltakerne i den tradisjonsrike Sjøbergmarsjen fra Visten til Vefsn, kan i år ta turen innom et 60 år gammelt krigsminne som nå er restaurert. Nå 60 år etter TEKST at den brant, TORSTEIN FINNBAKK er nemlig mot- FOTO standskjem- pernes hytte ROLF GUNNAR AANES i Oladalen i Eiterådalen gjenreist, og dette skal markeres på stedet 19. juni. Hytta er en kopi av den opprinnelige hytta som motstandsfolkene bygde under krigen, under ledelse av den såkalte «kaptein Sjøberg.» Foreninga som kaller seg «Oladalens Venner» og ble stifta i mai 2003, står bak prosjektet. Leder for prosjektet er Walter Paulsen. Lafting av hytta starta i oktober i fjor med tømmer hogd i Eiterådalen. Veteraner invitert 19. juni markeres åpninga av hytta. Det vil bli satt opp transport fra rutebilstasjonen i Mosjøen til Eiterådalen. Minnemarsjen, som starter fra Holmen gård i Eiterådalen og til Oladalen, tar om lag to timer. Styret i Oladalens Venner håper på at mange blir med på en historisk vandring fra krigens dager. Lokale krigsveteraner som var med og deltok i våpentransporten og som også var med under de dramatiske junidagene er invitert og vil være med å kaste glans over markeringa. 17. juni er det et arrangement på Kulturverkstedet i Mosjøen. Der vil det bli holdt foredrag om Oladalshytta og om motstandsarbeidet under siste krig, sier Ørnulf Kibsgaard. Oladalshytta 9. juni 1944 ble hovedkvarteret for Kompani Linge på Helgeland brent ned i Oladalen i Vefsn. Sjefen for operasjonene på Helgeland var «kaptein Birger Sjøberg», som egentlig het Nils Berdahl. Hytta fungerte som hovedkvarter fra våren 1943 og til 9. juni 1944, da tyskerne var i ferd med å rulle opp motstandsarbeidet for godt. Organiseringa av våpentransporten på Helgeland starta i desember Tyskerne avdekka det illegale arbeidet, og 24 personer fra Helgeland ble arrestert og skutt. Nye ekspedisjoner ble sendt til Helgeland, og våren 1943 oppretta de hovedkvarter i Oladalen som ligger i Eiterådalen i Vefsn. Et år etterpå, 9. juni 1944, hadde tyskerne på nytt startet en operasjon for endelig å rulle opp den illegale virksomheten. Hytta i Oladalen ble oppdaga og Sjøberg satte fyr på den for å hindre at viktige papirer og bevismateriale falt i fiendens hender. Deretter stakk motstandsgruppa av med tyskerne i hælene. To dager seinere ble Sjøberg, Lynghaug og Kaspersen skutt og drept i Stavassdalen. Dugnadsgjengen foran den rekonstruerte hytta i Oladalen. Foto: Rolf Gunnar Aanes 4 HV-BLADET/JULI 2004

5 JULI 2004/HV-BLADET 5

6 Skipsbording Sjøheimevernets bordingslag sjekker mistenkelig fartøy. Maritim storøvelse Øvelse Blue Game 2004: I første halvdel av mai var nærmere 70 fartøyer og 6000 mannskaper fra 16 land samlet til å øve utenfor kysten av Sør-Norge. Hensikten var å samøve krisehåndtering. TEKST OG FOTO VPL VIDAR AUNE 6 HV-BLADET/JULI 2004 Øvelse Blue Game er en operasjon med FN mandat, ledet av NATO. Øvingen spente over hele skalaen innen krisehåndtering, og for Heimevernets del ble det blant annet trent på skipsbording og generell støtte til det sivile samfunnet ved eventuelle terrorhandlinger. HV-07 stilte med 1100 mann (50% fra SHV og 50% fra LHV) til øvelsen som Distriktssjefen i etterkant har omtalt som vellykket. - Jeg er veldig godt fornøyd. Våre mannskaper har fått trent på det de er til for, sier oberstløytnant Stein Borgersen som legger til at de har hatt IFO prosjektet til GIHV som første prioritet. Kystlinjens vaktbikkjer Ved Kosodden er SHV-område plas- sert. Løytnant Thor Eickstedt konstaterer at alt har gått etter planen. - Fra vår posisjon skal vi observere og rapportere aktivitet i kystlinjen mellom Lillesand til Lindesnes. Det har ikke skjedd så mye enda, men vi er veldig godt rustet hvis vi skulle bli angrepet, forklarer løytnanten før han fortsetter - Vår primære oppgave er å rapportere om marinefartøyer som beveger seg i farvannet utenfor området vårt. Blir det observert aktivitet rykker vi ut med hurtigbåter for å sjekke status, sier Eickstedt som vil takke sine medarbeidere for de mange harde arbeidstimene de har lagt bak seg under øvelsen. Distriktssjefens baby En Bobil Under Blue Game testet HV-07 ut konseptet Mobil ledelse, i form av en bobil. - Det stemmer, vi har tatt i bruk denne bobilen. Den fungerer som distriktssjefens forlengede arm ute i felt, forklarer Major Herman Goderstad. Og det tyske ferieparadiset er i følge Majoren et utmerket konsept for å bedre operativiteten; - Det er et veldig godt konsept fordi vi kan ta mannskapene inn i varmen å diskutere og planlegge operasjoner, og den kan lett flyttes fra teig til teig, understreker Goderstad som legger til at bobil-prosjektet har gått kjempefint hittil. Besøk fra Danmark Under Kveldsbriefen tirsdag kveld hadde Heimevernsbladet gleden av å slå av en prat med Kaptein Bo Sørensen, som er NK i et av de danske Heimevernsdistriktene. - Det at jeg er på besøk her i Kristiansand er en del av et utvekslings-program som har pågått mellom det Norske og det Danske Heimevernet i en årrekke, så det er ikke første gang jeg er på besøk, forklarer Kapteinen og fortsetter; - Det er primært en stabsutveksling, hvor tanken bak det primært er å lære av hverandre og plukke opp tips. Det er absolutt lærerikt å delta på dette, understreker dansken som takker Offiserene fra HV-07 for den flotte mottagelsen han har fått. Etter endt øvelse var det en god stemning på stabsmøte, og Distriktssjefen selv var fornøyd. - Det har vært noen lange dager de siste ukene, kjempebra jobbet! Markørspill Terroristene lusker i terrenget

7 Nye feltvogner til HV-07 Egne kjøretøy 25 MB 240 og 5 Scania lastebiler blir å finne i garasjene til HV-07 HV-07 har som første Heimevernsdistrikt, overtatt feltvogner fra Hæren. 12 MB- 240 og en Scania lastebil har nå fått garasjeplass i HV-07 og Kristiansand. TEKST OG FOTO VPL VIDAR AUNE - Dette er kjempemessig, og det er flere på vei. Vi venter fortsatt på 12 feltvogner og 4 lastebiler til, sier kaptein Sturla Engebregtsen. De nye kjøretøyene ble levert i en hasteleveranse foran øvelse Blue Game. Kaptein Sturla Engebregtsen er strålende fornøyd med produktene, men påpeker at det sannelig var på tide at HV- 07 får egne militære framkomstmiddel. - Det er klart at vi bli mer operativ når vi slipper å vente til Avis åpner om morgenen med å få tak i kjøretøy, ler Engebregtsen som kan melde om positiv tilbakemelding fra Heimevernssoldatene. Halverte utgifter Kaptein Sturla Engebregtsen regner med at innkjøpene vil halvere utgiften, og dekke 60% av etterspørselen i Heimevernsdistriktet. Vi blir mer operative når vi slipper å vente på at AVIS skal åpne om morgenen Skjer det noe i HV-Norge? Kontakt oss! - Det er ingen tvil om at vi sparer mye på å ha egne feltvogner. Disse MB-ene kan man være litt tøffere med og er vi så uheldig at vi får en liten skrape i lakken, slipper vi å betale leieselskaper i dyre summer- Personlig tror jeg bilene er med på å heve moralen til soldatene våre, i og med at øvingen blir langt mer realistisk, forklarer kapteinen. Skryter av FLO Også distriktssjefen, Oberstløytnant Stein Borgersen, mener de nye kjøretøyene vil heve kompetansen i HV-07 betraktelig. - Med disse nye MB-ene blir øvingene mer proffe og realistiske. Jeg er kjempefornøyd med måten overtagelsen har foregått, og vil rette en stor takk til FLO og Heimevernsstaben for profesjonelt samarbeid, avslutter Oberstløytnanten. Rune Haarstad Stian Støvland JULI 2004/HV-BLADET 7

8 Kvalitetsreform Fra kvantitet til kvalitet - fremtidens Heimevern skal ha en operativ styrke på Fra kvantitet til kvalitet Den nye langtidsplanen for Forsvaret og Heimevernet for perioden er vedtatt i Stortinget. De folkevalgte har i stor grad fulgt anbefalingene fra Forsvarets øverste ledelse. TEKST RUNE HAARSTAD FOTO HEIMEVERNETS UTDAN- NINGSSENTER VÆRNES 8 HV-BLADET/JULI 2004 Jeg er meget godt fornøyd, det er positivt at Stortinget lyttet til Forsvarssjefens anbefalinger, sier generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold. Langtidsplanen fører til økt fokus på, og overføring av midler til operativ virksomhet og materiellinvesteringer. Forsvaret får flere anvendbare styrker med høy reaksjonsevne. Dette gjelder spesielt Heimevernet som blir styrket gjennom en kvalitsreform. Det nye Heimevernet vil bestå av en operativ struktur på mannskaper og en reserve på Videre skal HV organiseres som en innsatsstyrke, forsterkningsstyrke og en oppfølgningsstyrke, samt den nevnte reserven. Under krigen hadde vi gutta på skauen, gjennom hele perioden med kald krig var HV overalt alltid i fremtiden skal Heimevernet være på rett sted, til rett tid med riktig kapasitet. Økte midler til modernisering Antall HV-distrikter reduseres fra dagens 18 til 13. Inndelingen i distrikt, avsnitt og område videreføres. Dette vil frigjøre midler til moderniseringen og anskaffelse av nytt utstyr. Investeringene i nytt utstyr vil øke fra 90 millioner til ca 250 millioner. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold har følgende visjon for fremtidens forsvar: - Regjeringens nye langtidsproposisjon vil skape et moderne forsvar som alene og sammen med allierte kan møte nye trusler og bidra konstruktivt til at verden, hjemme som ute, blir et tryggere sted å leve i. For å kunne få til dette vil det bli overført betydelige ressurser fra logistikk og støttevirksomhet til operativ virksomhet og materiellinvesteringer. Dette vil koste, også for Heimevernet. I tillegg til en omprioritering av ressursbruken vil det også bli en økning i totalbudsjettet fra 1,2 milliarder til 1,4 milliarder. Kapasiteter skal bygges opp Det har blitt lagt ned mye arbeid i Heimevernets organisasjon i forbindelse med MFU, stortingsproposisjonen og ikke minst en bevisstgjøring av behovet for å fornye seg i henhold til dagens trusselbilde. Det er gjort et fantastisk arbeid i hele organisasjonen. Jeg vil takke for den brede støtten og de konstruktive bidragene. Første mål er nådd, men det er mye Øving Mindre penger til administrasjon og mer penger til rødfis

9 arbeid som gjenstår. Nå må vi brette opp ermene og rette fokus mot å gjennomføre Kvalitetsreformen. Rammene ligger der, sier generalinspektør Brovold. Han har nå tre områder som skal prioriteres i første omgang. Alle distrikter skal være operative på sine respektive hovdekvarter innen 1. august neste år. Det skal settes inn ressurser på trening av I-styrken, og på å gi mannskapene riktig materiell. I tillegg vil også EBAsiden prioriteres. Innsatsstyrken skal nå interim operativ kapasitet i 2005 for så å nå full operativ kapasitet i Parallelt skal kapasiteten også bygges opp i forsterknings og oppfølgingsstyrken. Evne til skarpe oppdrag - Det blir noen harde tak fremover også, men vi har vist at når alle trekker i samme retning får vi resultater. Jeg ser frem til et fortsatt konstruktivt og positivt arbeid i organisasjonen, og jeg er sikker på at vi også fremover skal nå våre målsetninger, og å utvikle Heimevernet til en moderne, troverdig organisasjon som vil være i stand til å løse de oppgaver vi er forutsatt å skulle håndtere, sier Brovold. Det er veldig positivt at politikerne har lyttet til anbefalingen fra Forsvarssjefen og at de har gitt sin tilslutning til helheten i Kvalitetsreformen. I de siste årene har Heimevernet flere ganger gjennomført skarpe oppdrag innen styrkebeskyttelse og terrorberedskap. Kvalitetsreformen vil gi Heimevernet enda bedre muligheter for å løse krevende oppgaver. På vei opp kvalitetsreformen krever innsats Innsatsstyrken skal bli en gripbar og profesjonell spydspiss Innsatsstyrker vil bestå av frivillige som gjennomfører fra 6 til 20 dager årlig tjeneste. Innsatsstyrkene skal omfatte ca 5000 personell på landsbasis. Disse styrkene skal ha kort reaksjonstid og vil tilføres nytt og oppdatert utstyr og materiell. Innsatsstyrkene vil inneholde avdelinger og enheter som jegertropper, utrykningsstyrker, militærpoliti, hund, SHV bordingslag og kystmeldeposter, etc. Innsatsstyrken vil være en gripbar og profesjonell spydspiss i det nye Heimevernet. Forsterkningsstyrker vil gjennomføre inntil fem dager årlig trening og ytterligere tre dager for befalet. Forsterkningsstyrkene vil bestå av ca personell. Dersom oppdragene varer over tid eller øker i omfang vil troppeenheter fra forsterkningsstyrken innkalles for å avløse eller utvide operasjonene. Oppfølgningsstyrker vil gjennomføre årlig trening på linje med forsterkningstyrkene (5+3). For enheter som ivaretar statiske oppdrag, gjennomføres tilsvarende trening annethvert år. Oppfølgningsstyrkene skal bestå av personell på landsbasis. Reserven på rulleføres, men utrustes og øves ikke. innsatsstyrker 5000 mann skal trenes opptil 20 dager i året og vil i fremtiden være HVs spydspiss. JULI 2004/HV-BLADET 9

10 Heimevernets spesialkapasiteter: Militærpoliti Distriktssjefens lov og orden Militærpolitiet er Forsvarets eget politi, de er spesialutdannet i militær straffelov og har sin egen befalsskole. I Heimevernet er militærpolitiet en viktig ressurs for distriktssjefen, de passer på at lover og regler blir fulgt, samtidig som de har ansvaret for krigsfanger TEKST VPL THOMAS FURUHEIM FOTO MP HV-12 Forsvaret er gitt i myndighet å håndheve lover og regler ovenfor alt militært personell og de som måtte befinne seg på militært område, til dette har Forsvaret militærpolitiet(mp). Militærpolitiet har en rekke forskjellige oppgaver som de skal håndheve, de mest vanlige er; ordenstjeneste i tilknytning til militære avdelingers tilstedeværelse, trafikktjeneste med hovedvekt på å sikre/kontrollere avdelingsforflytninger, ruskontroll, livvakt/eskortetjeneste, profilert objektsikring, styrkebeskyttelse i fredstid, krigsfangetjeneste og etterforskningstjeneste i forbindelse med forhold som skjer på militært område. HV s faggruppe Ved Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås(HVSKS) er det opprettet en egen faggruppe for MP, denne ble opprettet for få en ytterligere profesjonalisering av MPtjenesten i HV. Leder og ildsjel for denne faggruppen er major Øystein Omholt, han har utviklet og tilrettelagt tjenesten med videreutdanning for mannskapene, og utarbeidet reglementer for tjenesten. -Forsvaret er gitt i oppgave å håndheve lover og regler, og da trenger man et militært politi med høy kvalitet, sier major Omholt. Alle MP-soldatene i HV har sin bakgrunn fra forsvarsgrenene og er utdannet ved en av Forsvarets MP-skoler eller ved politihøyskolen. Dette gjør at den videre utdanningen og tjenesten i HV må tilrettelegges på en god måte fra faggruppen. I tillegg til disse arbeidsoppgavene besitter faggruppen kompetanse på flere felt, noe som har vist seg ettertraktet av andre militære avdelinger. Faggruppe MP holder flere foredrag og kurs for avdelinger fra forsvargrenene. -Det at faggruppe MP i HV nå blir benyttet til å gjennomføre utdanning for andre deler av Forsvaret bekrefter at vi besitter en kompetanse som er ettertraktet. Som eksempel er vårt maktanvendelseskurs med den tidligere mye omtalte filmskytebanen, som nå er kjørt for over to tusen mannskaper over hele landet. Og her er HV s egne avdelinger representert, samt avdelinger som basesettet ved 10 HV-BLADET/JULI 2004

11 FIST-L og MPBn i Troms, sier major Terje Mariott, MP-sjef i HV-12 og instruktør ved faggruppe MP. Distriktsressurs Militærpolitiet i HV er i dag organisert som en distriktsressurs, det vil si at det er distriktssjefen i det enkelte distrikt som disponerer MP-soldatene. MP-soldatene får ofte henvendelser fra avdelinger som under de årlige treningene ønsker bistand for å finne og hente personell som ikke har møtt til tjeneste, håndtering av slikt ulovlig fravær vil nok også i fremtiden være en oppgave som MP i stor grad vil være involvert i. MP-tjenesten er for øvrig svært regulert fordi MP i mange sammenhenger må forholde seg til både sivil og militær lovgivning, deriblant straffelov, straffeprosesslov og andre direktiv. Dette gjør at MP-tjenesten setter store krav til både mannskaper og befal. Personellet som inngår i MP-oppsetningen i HV er imidlertid håndplukket, og det er nødvendigvis ikke alltid slik at personell med formell riktig bakgrunn får tjenestegjøre som MP i HV. -Når det gjelder krigsfangetjeneste er det verdt å merke seg at MP s oppgaver ikke bare er å registrere og internere fanger, men også sørge for at disse blir behandlet i henhold til Genevekonvensjonen, sier major Mariott. Spesielle utfordringer Militærpolitiet er fleksibelt i anvendelse, både i fred, krise og krig. På bakgrunn av at mannskapene har en lang militærtjeneste og i enkelte tilfeller har lang praksis fra MP-relaterte yrker, vil dette være mannskaper som generelt står sterkt rustet til å løse relevante oppdrag. Tjenesten i HV gir en rekke spesielle utfordringer på grunn av at MP i stor grad opererer i fredstid. Den generelle treningen gir dem noen andre inngangsverdier å planlegge ut i fra, spesielt i forhold til ulovlig fravær som er et stort problem ved enkelte distrikt. Ved ulovlig fravær kan faktisk personell bli hentet hjemme eller på arbeidsplassen, og bruk av tvangsmidler kan bli tatt i bruk om nødvendig. Men målsettingen med MP s arbeid er å få ned antall saker med ulovlig fravær, dette skal de oppnå ved å aktivt bruke forebyggende og holdningsskapende tiltak, og ikke minst sørge for en korrekt saksbehandling. Samarbeid Under store øvelser har Heimevernets MP ofte samarbeidet med andre MPavdelinger i Forsvaret. -Det har vært en stor fordel for oss å kunne samarbeide med for eksempel Hæren. Dermed har vi kunnet dra nytte av hverandres spesialområder, sier Mariott. Mens Hærens MP i stor grad har stor kapasitet til å utføre kontroll av militære forflytninger og kolonner, så er en av Heimevernets MP sitt store fortrinn lokalkunnskapen. Majoren kan fortelle at det er hele 800 militærpoliti fordelt over hele landet i Heimevernet, svært mange av disse er gitt tilleggsutdanning i HV utover sin militære løpebane. Til enhver tid er militærpolitiet nødt til å forholde seg til det sivilie politi, og MP har tilgang til politiets strafferegister ved behov. Samarbeidet mellom politi og militærpoliti går knirkefritt og poilitet er glad for enhver bistand de kan få av militærpolitiet. Selve samarbeidet blir regulert ved liasonvirksomhet mellom Forsvaret og Politiet, det er denne kanalen som blir brukt for å avgjøre om det er bruk for sivil eller militær bistand i saker. Politi og MP samarbeider formelt og uformelt både på juridisk og operativt grunnlag. Politiet har full myndighet på militært område og det er nødvendig med et tett samarbeid. -MP og Politiet går ofte på fellespatruljer, dette skjer blant annet under øvelser, sier major Mariott. Heimevernets MP er: -Forsvarets politimyndighet -22 tropper med 800 mannskaper -Organisert direkte under distriktssjef -Håndplukket personell fra forsvarsgrenene -Veiledere også for andre MP-avdelinger JULI 2004/HV-BLADET 11

12 Øvelse Nidaros 2004: Politiet og HV i nært samarbeid Krisehåndtering bistand til politiet var et av de viktigste øvingsmomentene under Nidaros 2004 Heimevernet skal bidra til å gjøre Trondheim trygt under fredskonferansen, ved å yte rettidig og effektiv bistand til politi og andre sivile myndigheter. Dette var utgangspunktet for HV- 12 da en av årets viktigste øvelser ble gjennomført, midt i Trondheim sentrum. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Nesten soldater og befal deltok i den ukelange øvelsen, som hovedsakelig gikk ut på å yte bistand til politiet, og å bekjempe terror. Dette er Heimevernets to viktigste oppgaver i dag og i fremtiden, øvelsen var derfor høyst tidsriktig og aktuell. Vi er meget fornøyd med å ha fått øvd det nye konseptet, og har fokusert på en del nye situasjoner vi ikke hadde før, forteller distriktssjef HV-12, Ob.lt Rolf Thronæs. To avsnitt fra HV-12 var innkalt til øvelsen. I tillegg deltok både jagerfly og luftvernpersonell fra Ørland Hovedflystasjon (ØHF), med oppgave å beskytte luftrommet over Trondheim. Politi Alle oppdrag under Øvelse Nidaros var gitt av politiet, da nettopp bistand til politiet var et av de viktigste øvingsmomentene. Gen.maj Kjell Narve Ludviksen ved LDKS var ansvarlig for planlegging og gjennomføring av øvelsen. Begrenset politimyndighet ble gitt til soldatene, for at de pålagte oppdragene skulle kunne gjennomføres. Stabssjef ved Sør- Trøndelag Politidistrikt, Magnar Skaret, var med under hele øvelsen. Primært fikk vi øvd på hvordan HV kan gå inn og overta oppgaver som vakthold, veikontrollposter og eskortetjenester, etter anmodning fra politiet. Vi er meget godt fornøyd med øvelsen, det eneste negative var at politiet ikke hadde resurser til å delta med flere mannskaper, konstaterte Skaret. Distriktssjef Thronæs mener politiet bør få øremerkede penger til å drive øving med Forsvaret. Sivile I tillegg til politiet deltok også en stort nummer andre sivile instanser. Sivilforsvaret var en av de viktigste aktørene, men også Røde Kors, Brannvesenet og Havnevesenet var med på deler av øvelsen. Generelt var samarbeidet med sivile instanser godt. Problemet er at Forsvaret stiller med store ressurser, mens de sivile må gå på sparebluss, sier Thronæs. Heftig markørspill Et helt kompani fra HVUV, pluss en del soldater fra ØHF, fungerte som markører under øvelsen. Hovedsakelig tok de roller som demonstranter og nysgjerrige bråkmakere. De unge soldatene, for anledningen kledd sivilt var fulle av energi, og gav HV-styrkene rundt om i Trondheim nok å bryne seg på. - Dette var en start i riktig retning. Vi fikk svar på en del spørsmål, men samtidig har vi fått en del nye. Spesielt må vi jobbe mer for å finne de rette samarbeidsrutinene opp mot politi, fylkesmann og kommunale etater, kommenterte Thronæs da øvelsen var vel overstått. 12 HV-BLADET/JULI 2004

13 Øvelse Nidaros 2004: Bombe Mens den giftige røyken elter ut fra bilen, skaffer sanitetspersonell oversikt over de skadede. Bilbombe på Trondheim Havn Konferansen har gått bra, demonstranter blir effektivt avvist, og terroranslag forhindres. HV-12 gjør jobben sin. Men plutselig smeller det nede ved havna, og en bil står i full flamme. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Først til skadestedet er HV-12s landheimevern, grunnmuren i hele organisasjonen. Skadde soldater og sivile ligger strødd, og røyken er tjukk fra det brennende vraket. HV-soldatene må få de skadde unna faresonen, og yte førstehjelp. Samtidig må sjokkforvirrede personer og ivrige journalister hindres i å bevege seg for nær. Etter hvert ankommer også politi, brannvesen, Røde Kors og Sivilforsvaret, og redningsarbeidet blir et samarbeid mellom alle disse. Samarbeid Ulykkesøvelsen torsdag 10.juni var den delen av øvelse Nidaros som best viste samarbeidet mellom Forsvaret og sivile instanser. Politiet ledet hele operasjon (det er alltid politiet som skal være skadestedsleder i slike situasjoner), men HV bidro med flest personell. I virkeligheten var alt ufarlig, den brennende bilen var hele tiden under full kontroll av brannvesen. Engasjerte markører og hjelpemannskaper gjorde imidlertid øvelsen til en svært så realistisk situasjon. Vakthold på havna Aktiviteten nede ved havna hadde var stor også i dagene før ulykkesøvelsen. Den nye ISPS-koden (International Ship and Port facility Code) ble prøvd tatt i bruk. Formålet med ISPS-koden er å sikre at fartøyene ikke blir eksponert for last som kan representere en trussel mot fartøy, last, havn eller mottakere av last/container. Terrortrusselen under konferansen var en ypperlig anledning til å teste ut systemet, og oppgaven tilfalt HV. ISPS-koden skal etter hvert innføres på alle større havner i verden. Flykrasj Etter hvert viste det seg at det også var en flystyrt innblandet i ulykken, og giftige gasser sev ut i luften. Gass-gass-gass, vernemaske og dertil tilhørende tiltak ble satt i verk, og gjorde redningsoperasjonen enda mer utfordrende. Masseskaden burde vært trent på i mindre skala først, før den ble gjennomført i så stor skala. Men de som var involvert fikk mye erfaring på skadestedsledelse, og behandling av så mange skader. Vi fikk også se i praksis hvilket potensial samarbeid mellom Forsvaret, Politiet og andre sivile instanser har, forteller HV-12s PIO, major Lars Jørgen Steen. Hjelp Øyeblikkelig førstehjelp var påkrevd. JULI 2004/HV-BLADET 13

14 Øvelse Nidaros 2004: krevende i 20 knop entrer bordingslaget akterenden på hurtigruta Bordet hurtigruta Sjøheimevernets bordingslag stod ovenfor en krevende oppgave da de i forbindelse med øvelse Nidaros skulle ta seg om bord på hurtigruta Midnatsol. TEKST OG FOTO VPL THOMAS FURUHEIM I forbindelse med øvelse Nidaros hadde Heimevernet gjort avtale med hurtigruta om å borde skipet. Sjøheimevernets styrke var hovedsakelig tilkalt for å sikre VIP-personell som kom med båten. Like over klokka sju kjører SHV-båten helt opp til akterenden av hurtigruta og bordingslaget begynner å klatre opp. Det er en farlig operasjon som foregår i nesten 20 knop. - Man bør ikke falle i sjøen. Under dem er det propeller og sterke strømmer, sier bordingsleder Snorre Johansen. Bordings laget skulle frakte to VIP`er til den fiktive fredskonferansen på Kristiansten festning. Det hele gikk knirkefritt og et titalls passa sjerer ble vitne til en svært vellykket operasjon. HV-016: Livvakt HV-12 fikk i oppgave å holde Trondheim trygg under fredskonferansen. Sikkerheten til VIPene, var viktigst. Den jobben fikk HVs skarpeste, 016. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Det er grytidlig på morgenen, utenfor et hotell i Trondheim sentrum. Plutselig kjører to biler opp foran inngangen, 6 grønnkledde kommer ut og stiller seg på hvert sitt hjørne, og danner en trygg sone. En mann i dress kommer ut fra hotellet, fulgt av nok en soldat. Alle setter seg inn i bilene, og kjører ut. Det hele er over i løpet av få minutter. Øvelse Nidaros gav 016 i Trondheim Skarpskytter Området rundt konferansestedet var strengt bevoktet, med skarpskyttere fra 016 en ypperlig mulighet til å øve på to av sine viktigste spesialfelt: Livvakt- og eskortetjeneste. Hele tiden var det VIPer som måtte passes på, enten de lå på hotellet og sov, satt i konferanse eller var ute og fartet. Politiet var også her den beordrende myndiget, og gav instrukser på våpenbruk og sikkerhetsnivå rundt VIPene. De to bilene kjører en merkelig rute fra hotellet opp til konferansesenteret. Ruten er aldri den samme, eventuelle terrorister skal ikke ha mulighet til å planlegge et anslag langs ruten. Vel oppe på konferansesenteret kjøres VIPene helt inn til døren og eskorteres inn. Nok en eskorte er kommet velberget frem, og 016 er enda bedre trenet til å takle fremtidige oppdrag. 14 HV-BLADET/JULI 2004

15 Øvelse Nidaros 2004: HV-soldat og målmaskin Ikke bare terrorister fikk bank under øvelse Nidaros. Bodø/Glimt fikk også sitt da Rosenborg banket inn 3-0 på Lerkendal. Dagen etter skiftet RBKs Harald Martin Brattbakk fra svart/hvitt til grønt, og stilte på HV-øvelse. Massedemonstrasjoner Harde tak ta MP stoppet hissige demonstranter MP rykker ut Mange hadde mye å gjøre under Øvelse Nidaros, men få hadde mer å gjøre enn HV-12s militærpoliti. MP i Trondheim leike itj butikk, og til tider gikk det ganske hardt for seg. TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no HV-bladet besøkte MPlaget som holdt vakt på Flakk, der ferga til Fosen har sitt anløp. Oppdraget var å støtte vaktstyrken som også lå på fergeleiet og holdt øye med Innskyting Øvelsen ble innledet med skytetrening, her med 12,7-rifle. trafikken. Tidligere på dagen hadde det vært betydelig med markøraktivitet på fergeleiet, og både vaktstyrken og MP måtte gå til aksjon mot yppete demonstranter og farlige terrorister. - Oppdragene har strømmet inn, vi har ikke hatt et ledig øyeblikk, fortalte en av lagførerne. Omtrent 100 MP-soldater var inne til øvelsen. I begynnelsen av uken var MP-styrken i Leksdalen, like ved Stjørdal, og prøvde ut filmskytebane. KO lå på gamle BSIT like ved Christiansten Festning. Hovedtyngen av MP-styrken fungerte som støtte til vaktholdet på festningen, et spesielt utsatt objekt ettersom det var her fredskonferansen skulle foregå. Og det var også her det kom til å gå mest hardt for seg, da demonstranter røk sammen med MP og vaktsoldater. Selv om det hele var et spill, ble det rapporter om noen mindre alvorlige skader, i tillegg til et par knekte briller. Nysgjerrige MP på Flakk fergeleie aviser høflig, men bestemt, nysgjerrige ungdommer (markører fra HVUV) Fra fotball til AG3 Harald Martin Brattbakk TEKST KORP INGAR STEINSVIK isteinsvikmil.no FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no Stabsområde HV var inne til trening for første gang. Deres oppdrag var å holde vakt på Persaunet leir, der HV-12 har sitt hovedkvarter. Det ble ett hyggelig avbrekk for gutta da Brattbakk ankom torsdag 10.juni, dagen etter kampen mot B/G. Da vanket det nemlig bløtkake. Eggen-filosofi i HV - Vi inviterte Harald på skytetrening, forteller områdesjef Bjørn Remen spøkefullt, - og jeg lovte han bløtkake hvis RBK vant de tre neste kampene. Det gjorde de, og dermed ble det kake på hele området. Når vi først er her, kan vi like greit gjøre en god jobb, med et glimt i øyet, sier Brattbakk. Som mange års lærling hos Nils Arne Eggen, mener han at mye av Eggens filosofi også passer godt inn i HV. Områdesjef Remen går for samhandling i sitt område, og Brattbakk legger til: - Samhandling er den høyeste form for samarbeid, det lærte vi av Nils Arne. Dette var Brattbakks første HV-øvelse, og han forteller: HV er veldig greie med oss i RBK (Brattbakk og Ørjan Berg, red.anm.), innsatsen i RBK blir ikke påvirket i det hele tatt. I alle fall ikke i negativ retning. Og jeg er mye heller her én uke, enn to dager i Haltdalen på oppsamlingsøvelse. Er du treffsikker med AG3? Jeg er nok mer farlig med fotballen, for å si det sånn, ler Brattbakk. JULI 2004/HV-BLADET 15

16 HV samarbeider med Hæren Mens HV har sin øvelse Tromsøya har Hæren øvelse Kabul. Øvelsene pågår samtidig og begge finner sted i og rundt Tromsø by. En ypperlig mulighet til samarbeid. Soldatene som skal til Kabul får hjelp av HV for å gjøre seg best mulig forberedt. - Heimevernssoldatene får et lite innblikk i hvordan Hæren setter opp sine innsatsstyrker. Dette er selvfølgelig en stor fordel, forklarer sjef HV- 16. Også Hæren er positiv til samarbeid med Heimevernet. - Ønsket om å trene sammen med Heimevernet er en av hovedgrunnene til at øvelsen er lagt til Tromsø. Vi får øvd på det som kommer til å møte oss i Afghanistan, sier NK Bataljon i Kavaleribataljonen, Per Andre Spets. TEKST OG FOTO VPL THOMAS FURUHEIM thfuruheimmil.no 16 HV-BLADET/JULI 2004 Sjef for HV- 16 mener Heimevernet drar god nytte av Hæren. - Det er veldig positivt for oss å øve i samme område som Hæren. Vi trener mye vakthold og overvåkning av veier og med fremmede militære avdelinger opererende synkront med oss får soldatene våre mer å rapportere om. I tillegg er det alltid interessant å trene sammen med Hæren, så har vi muligheten til å plukke opp noen triks fra de profesjonelle, sier Sakserud. Heimevernet er for tiden i forandring og legger om til å ha en innsatsstyrke på 5000 mann. Nettopp dette passer spesielt bra. Skapte bråk Det kom sterke reaksjoner på at øvelse Kabul og Tromsøy skulle gjennomføres i Tromsø by i forkant av øvelsene. Øyvind Hilmarsen, Høyre, ønsket Forsvaret velkommen, mens varaordfører Veronika Wiik, SV, var svært misfornøyd. - Vi ønsker et sterkt og godt forsvar i Norge. For å få det til må vi akseptere at det øves i landsdelen og i byene, også Tromsø, sier Hilmarsen. Varaordfører Wiik mener Tromsø er en fredsby og at byen er lite egnet for øvelser. - Mange eldre innbyggere som enda

17 Objektsikring Sjøheimevernet var på plass og voktet objektet. husker krigen og mange innvandrere og asylsøkere fra krigs- og konfliktherjede områder bor her. Det kan medføre stort ubehag for folk og miljø, sier Wiik. Sjef HV-16 Sakserud kan imidlertid fortelle om et meget godt samarbeid med politi og helsevesen, og at det ikke har vært konflikter mellom sivile/militære. Uvant Det er ikke uvanlig at Heimevernet og Hæren øver utenfor sine avgrensede militære områder. Slik har det vært for innlandskommunene lenge, men fylkesordføreren for Troms fylke, Ronald Rindestu, har forståelse for at det kan være uvant for Tromsøværingene å måtte se stormpanservogner i bygatene. - I innlandet har man bredere aksept for Forsvarets tilstedeværelse. Men Tromsø er et forsvarsfylke og er vant til å leve tett på militæret. Jeg tror nok at de fleste også i Tromsø er fortrolige med øvelsene og synes det er bra at soldatene får trent skikkelig før de reiser utenlands, sier Rindestu. Kart SHV Løytnant Hermansen viser på kartet hvor SHV sine båter ligger. JULI 2004/HV-BLADET 17

18 HVULK 2004, juni: Konkurranse, vennskap og grillmat Årets landskonkurranse for HV-ungdommene er gjennomført. I fire dager konkurrerte 17 lag i blant annet skyting, o-løp og padling. Best ble HV-12, tett fulgt av HV-13. TEKST OG FOTO KORP INGAR STEINSVIK Laget fra HV-12 fikk totalt 129 poenger, HV- 13 like under med 127 poeng. Kanskje dro trønderne fordel av hjemmebane? Motivasjonen og konkurranseinstinktet hos alle lag var i alle fall på topp, og pulsen var til tider skyhøy. Konkurrenter og venner Lagene måtte vise sine evner i en rekke disipliner, de viktigste av disse var skyting, orientering, ferdighetskonkurranse, svømming og passering av vassdrag. HV-13 var best på skyting, 014 var raskest i o-løp, men til slutt var det altså HV-12 som fikk en knepen seier over HV-13. En av de mer individuelle konkurransene var o-løpet, som foregikk i skogen ett stykke utenfor Værnes. Løypa var på omtrent 7km, ungdommene fulgte oppmerking frem til postene, og markerte postene på et kart. For hver millimeter avvik mellom postens faktiske posisjon og avmerkingen på kartet, ble det gitt tillegg i tid. Først i mål (uavhengig av startnummer) var Henning Mella fra HV-01. God og svett kunne Mella fortelle om en krevende løype. Han var fornøyd med egen innsats så langt: - Det gikk bra på o-løpet, tidligere i uka har det også gått greit. Det er klart det dukker opp ting man ikke er så flink til, men det får en ta som en utfordring. Skadet HV-05 hadde en mann skadet, men ingen sure miner av den grunn! neste år er det ingen bønn for de som ikke stiller. I tillegg er det også ønskelig med flest mulig jenter i HVU og HVULK, lag som stiller uten jenter får faktisk minuspoeng. Ob.lt Geir Myrann ved HVST, sjef HVU, var på inspeksjon tirsdag og onsdag. Han var godt fornøyd med årets konkurranse, og kommenterte: - Ungdommene viste stor entusiasme under årets HVULK på Værnes. Pågangsmot, iver og høyt kunnskapsnivå viser at ungdommene aktiviseres på en sunn måte rundt omkring i landet. Orientering Henning Mella fra HV-01 gav alt under o-løpet I tillegg til de konkurransedelen er HVULK også lagt opp til et sosialt arrangement. St.Hans-aften ble brukt til grilling, og sceneshow med Are&Odin. Mange får venner over hele landet i løpet av HVULK. Konkurransen legges til side når kvelden kommer, og tilhørighet til forskjellige distrikt spiller en mindre rolle. Stor betydning GIHV har understreket viktigheten av å ha en god HVULK, og at alle distrikt deltar. HVULK er en fin lokkebit for ungdommer som vil inn i HVU. HVU er en virkningsfull metode for å rekruttere ungdommer til befalsskoler og/eller tjeneste i HV. Ett distrikt uteble fra årets konkurranse, Varmt vann? Ingen kom tørrskodd unna padlekonkurransen 18 HV-BLADET/JULI 2004

19 Annonse JULI 2004/HV-BLADET 19

20 UBSHV graduert Det skulle ikke mangle på stemningen da UB Sjøheimevernet fikk sin beskikkelse og grad som Kvartermester. TEKST OG FOTO ANDRÉ ALME BSS Sammen med resten av Befalsskolen for sjøforsvaret og foran et fullsatt auditorium på Høyskolen i Vestfold med familie og venner, kunne de stolte befalene innse at en av de jevneste bestemannsprisene gikk til dem. Stort engasjement Kvm. Nicolai Klem har gjennom sitt verv som idrettsansvarlig i elevorganisasjonen Poseidon ved BSS, utmerket seg spesielt til å få prisen årets beste elev i faget fysisk fostring. Engasjementet han viste som arrangør av både volleyballturnering, fotballturnering og innebandy for å nevne noe, var kanskje utslagsgivende for prisen. Oslo-gutten selv var meget overrasket over prisen. - Helt utrolig. Fikk litt sjokk ja, kunne Klem fortelle. Ingen praksis Selv om verken han eller noen av de andre elevene fortsetter videre på et praksisår, da utdanningen er ettårig, mangler det ikke på tiltaksomhet. - Nå tar jeg meg et friår der jeg blant annet skal ta matte og fysikk før jeg skal studere til å bli kiropraktor, forklarer Klem. Og selv om han nå velger å satse på det sivile liv, vil han ikke utelukke Forsvaret i femtiden. Ikke umulig, forteller Klem. Beste elev UBSHV, som i tillegg blir tildelt GIHVs sabel ble Jørgen Opsahl. Kanskje ikke helt overraskende, da han var en av de to som natt til 29. november i fjor reddet en beruset mann fra drukning. De to elevene hadde vakt på to av Sjøheimevernets fartøyer ved havn i Fredrikstad. Også Petter Hessen var en av tre UBSHVelever som ble hedret. Han kunne stolt erkjenne at han var beste elev i fartøyspraksis, samtidig som han fikk tildelt stillingen som NK om bord på Sjøheimevernsfartøyet Welding. Beste elev Jørgen Opsahl fikk tildelt GIHVs sabel 20 HV-BLADET/JULI 2004

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor Nr 1-2005 5 Søker etter de beste 13 Vinterkurs på Dombås 14 Mobil trening og ledelse 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor HV-BLADET/januar 2005 1 GIHVs LEDER Gjennom over et år har vi i Heimevernet

Detaljer

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp BLADET 07: Voktet USAs forsvarsminister 28: Innsatsstyrkene kurses 37: Øvelse Barents Rescue 40: På fallskjermkurs hos tsjekkerne Omorganisering: Vi er i mål nr.4 2005 HV Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Detaljer

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin HV bladet nr. 4 2009 GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin forsvaret HV bladet Redaksjonen Vi er på rett vei

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013 NR. 1 2013 HEIMEVERNET NOREX Side 6 Spellemann Side 14 Ingen lek Side 26 HV bladet Heimevernsbladet postboks 800 postmottak 2617 lillehammer e-post: siv.brand@hvbladet.no tlf: 400 28 135 REDAKSJONEN GIHV

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015 Tema: Når alarmen går Det vi ikke tror kan skje, skjer Risikobildet påvirkes av klimaendringene Døgnbemannet situasjonssenter

Detaljer

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER 69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER INNHOLD SAMBAND I OSLO SENTRUM ØVELSE NOBLE LEDGER SAMARBEID MED POLITIET ÉN DAG GARDIST, ALLTID GARDIST INNHOLD ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2010 årgang 63 Materiell anskaffelser del III Side 20-21 Vedlegg 8 sider: Kvinner i Forsvaret mangfoldet? Fornebu 9. april 1940 Side

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS FORUM

Detaljer

Brenner for fremtidens befal. Terrorangrepet. Libya. Avdelingsbefal. side 12-13. side 6-7. side 8-9. side 22-25

Brenner for fremtidens befal. Terrorangrepet. Libya. Avdelingsbefal. side 12-13. side 6-7. side 8-9. side 22-25 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 August 2011 Brenner for fremtidens befal side 12-13 1 Befalsbladet 2/2004 Terrorangrepet side 6-7 Avdelingsbefal side 8-9 Libya side 22-25 Ny langtidsplan -

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

DRASTISKE. forslag fra forsvarssjefen

DRASTISKE. forslag fra forsvarssjefen Arkivfoto: THOMAS HAMMARSTRØM Nr. 18 24. september 2003 24. årgang DRASTISKE forslag fra forsvarssjefen Bort med befalsskolene Sesjon for kvinner Kraftig økning i dimmepenger Færre til førstegangstjeneste

Detaljer

Hva skjer når strømmen går?

Hva skjer når strømmen går? Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2008 Tema: Hva skjer når strømmen går? ETTERPÅKLOKSKAP PÅ FORHÅND BRIGADER KRISTIN LUND: BEFALSSKOLEN FREMFOR LANDBRUKSKARRIERE tsunamien

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

Samarbeidet. er uendret. Amerikansk general: tross Norges Irak-nei. Lottene har bursdag side 12-13

Samarbeidet. er uendret. Amerikansk general: tross Norges Irak-nei. Lottene har bursdag side 12-13 Arkivfoto: ARNE FLAATEN Luksusmat i messene side 10 Lottene har bursdag side 12-13 Utenlandstjeneste: En belastning for familien tema: side 16-19 Nr. 6 26. mars 2003 24. årgang Amerikansk general: Samarbeidet

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Tøff vei hjem. portrett. 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN. aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN. teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR

Tøff vei hjem. portrett. 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN. aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN. teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR OKTOBER 25. ÅRGANG portrett 10 2004 Tomas Colin Archer 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR Tøff vei hjem 330-skvadronen har rundt

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Indirekte ildstøtte til landoperasjoner s.38 Kystvakten året 2005 s.48 Respekt Ansvar Mot s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Indirekte ildstøtte til landoperasjoner s.38 Kystvakten året 2005 s.48 Respekt Ansvar Mot s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 1 februar 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Indirekte ildstøtte til landoperasjoner s.38 Kystvakten året 2005 s.48 Respekt Ansvar Mot

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats»

Detaljer

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Expedition Amundsen 2013 Side 38-39 BFO ivaretar alle sine medlemmer i USA Side 44-45 Gardefenrik og sivilingeniør! Side 56-57 Panserbataljonen

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 06-10-06 07:27 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2006 5-2005 Observatør på Balkan UNPREDEP s. 4 6 Erfaringer fra Afghanistan s. 8 11 Forsvarets Veteranadministrasjon

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11 Foto: ERIK SKJERVE Baltikum inn for LANDING med norsk hjelp side 23-3o nr. 14/15 13. august 2003 24. årgang ISSN 0332-9062 Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21 Ikke forsikret under Kfor-ferie

Detaljer

ffi sersbladet Orion på storøvelse i Scotland s.42-43 Kystvakta 30 år s.6-7 Heckler & Kock 416 nytt håndvåpen s.20-23

ffi sersbladet Orion på storøvelse i Scotland s.42-43 Kystvakta 30 år s.6-7 Heckler & Kock 416 nytt håndvåpen s.20-23 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2007 årgang 60 ffi sersbladet 1947-2007 60 år Kystvakta 30 år s.6-7 Heckler & Kock 416 nytt håndvåpen s.20-23 Orion på storøvelse i Scotland

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

Offisersbladet. Det vi nå ser, er ansvarlig økonomistyring. Russland skeptisk til NATOutvidelser

Offisersbladet. Det vi nå ser, er ansvarlig økonomistyring. Russland skeptisk til NATOutvidelser Offisersbladet NR. 5 SEPTEMBER - 2004 ÅRGANG 21 Russland skeptisk til NATOutvidelser Side 42-43 Felles opptak og seleksjon til befalsskolene Side 46-47 Økt engasjement i Afghanistan? Side 50-51 Det vi

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer