DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: Sist revidert: Godkjent: av Kommunestyret i sak 73/14 Planid:

2 Innhold 1. INNLEDNING Bakgrunn Planprosess frem til nå RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET Nasjonale føringer Eksisterende planer i området BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet og planavgrensning Topografi, landskapstrekk og vegetasjon Eiendom og eierforhold Eksisterende infrastruktur Veg Vann og avløp Kjente registreringer Lokaliseringsfaktorer BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Endringer i forhold til gjeldende planer Arealregnskap Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Grønnstruktur Barn og unges interesser ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Sjekkliste for risiko og sårbarhet Vurdering av konsekvenser av planforslaget Avbøtende tiltak MERKNADER VED VARSEL OM OPPSTART MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER VEDLEGG REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting der forhold til byggehøyder og utnyttingsgrad for eiendommene vurderes nærmere. Videre er det ønskelig å legge opp til en større fleksibilitet for utnytting av eiendommene til forretning, kontor, lager, industri og bevertning. Privat forslagsstiller er ENATA Eiendom AS. KONTUR er utførende arkitekt og fagkyndig rådgiver for reguleringsplanarbeidet. Ytterligere utbygging av tomtene utløser krav om regulering. 1.2 Planprosess frem til nå KONTUR kjører planprosessen på vegne av grunneier og tiltakshaver frem til sluttbehandling av planen i Gjøvik kommune. Det forventes videre at innkomne merknader skal behandles av oss for oversending til kommunen. Arkitektkontoret har utført innledende arbeider med utkast til skisser for løsning av utbygging på tomtene. Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 5. mars 2012 der Åge André Michaelsen og Dag Birkeland deltok fra kommunen. Espen Klevmark deltok fra byggherren, og Nils Kristian Raddum og Jørn Reiner deltok fra KONTUR. I samarbeid med Gjøvik kommune ble det vurdert som lite aktuelt å bygge ut infrastruktur eller lignende for offentligheten. Det ble derfor ikke varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ved varsel om oppstart av planarbeid. Planarbeidet ble varslet 1. mars 2013 og kunngjort igangsatt i Oppland Arbeiderblad 5. mars Merknader og innspill er gjengitt og kommentert bak i dokumentet. Følgende myndigheter og rettighetshavere hadde innspill ved varsel om oppstart: Offentlige myndigheter Statens vegvesen Fylkesmannen i Oppland Oppland fylkeskommune Organisasjoner/interessenter Det har ikke kommet inn noen merknader fra organisasjoner/interessenter ved varsel om oppstart av planarbeid. Naboer/grunneiere Det har ikke kommet inn noen merknader fra naboer/grunneiere ved varsel om oppstart av planarbeid. 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 2.1 Nasjonale føringer Følgende føringer, retningslinjer og planer ligger til grunn for planarbeidet. Stortingsmeldinger St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

4 Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR SATP) Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging Fylkesplan og fylkesdelplaner Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland 2004 Mulighetenes Oppland fylkesplan for Kommuneplan Kommuneplanens arealdel Spesielt bestemmelsenes 6-5.2, og Over vises utsnitt fra kommuneplanens arealdel Horisontal skravur viser områder hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Skrå skravur viser krav vedrørende infrastruktur Eksisterende planer i området Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble sist revidert den og gjelder for hele kommunen med unntak av sentrumsområdene som er unntatt rettsvirkning. Foreslåtte regulering er i tråd med kommuneplanens arealdel der området er avsatt til forretning. Nåværende plan er en omregulering av deler av gjeldende reguleringsplan for Aas skog Almsfeltet. Detaljer er lagt inn i tabellen nedenfor og vist på skisse under. Reguleringsplan for Amsrudvegen 2-4 vil ikke ha vesentlige konsekvenser for denne planen, men legge til rette for mer fleksibel bruk og en høyere utnytting. Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato Aas skog Almsfeltet REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

5 Over vises plan for Aas skog - Almsfeltet. Oransje ellipse viser lokalisering av planområdet for Amsrudvegen 2-4. REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

6 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet og planavgrensning Planområdet består av eiendommene gnr/bnr 69/550, 69/798 og deler av 69/479 (Amsrudvegen). Området grenser langs senterlinje av Amsrudvegen i nord, og langs senterlinje i vegen S. Islandsmoens veg og langs eiendommenes eiendomsgrense i øst. Mot sør og øst avgrenses planområdet langs eiendomsgrense til hovedeiendommen som skal videreutvikles. Området ligger like sør for Hunndalen sentrum og henvender seg mot fv. 110, tidligere rv. 4. I nærområdet har det med tiden blitt regionens største samling av bilforretninger og funksjoner tilknyttet disse. Tomten avgrenses naturlig mot en bratt skråning i vest og sør, ned fra platået der Statens vegvesen ligger. Tomtene innenfor planen er delt opp i to flater, adskilt med en skråning sentralt i planområdet. REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

7 3.2 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon Som overordnet landskapstrekk er området preget av et svakt hellende terreng mot nord. Dette er i mindre skala delt opp i flate platåer med arealkrevende bebyggelse midt på tomtene med store parkerings- og manøvreringsarealer rundt. Planområdet er naturlig avgrenset med en høy skråning i sør og vest, mot Statens vegvesens arealer som ligger oppe på et høyere platå. Bebyggelsen ligger godt inntil denne ryggen og mot eiendomsgrensen i øst. Arealene på nordsiden av bebyggelsen er effektivt utnyttet og godt arrondert. De ubebygde delene av planområdet består i hovedsak av to horisontale flater med parkeringsarealer, delt opp med en graskledd skråning mellom platåene. Det er to adkomstveger opp til det øvre platået, fra Amsrudvegen. Planområdet inneholder begrenset med vegetasjon. Det er hovedsakelig arealene i gjeldende regulering avsatt til friområde som er kledt med busker og trær. Den bratte skråningen i sør er med tiden grodd til med busker og trær og danner en naturlig randsone mellom tomtene. Langs vestsiden av planområdet er også denne bratte skråningen grodd til med noe vegetasjon. Eiendommen gnr/bnr 69/798 er regulert til forretning/kontor. Denne er ikke bebygd, men er skjøttet med klipt gress. Bildet viser den fyldige vegetasjonen rundt byggets rygg, og rammer dette naturlig inn. (gjovik.kommune.no) REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

8 3.3 Eiendom og eierforhold Planområdet består i hovedsak av næringseiendommene tilhørende tiltakshaver. Som tillegg for dette inngår deler av Amsrudvegen. Hjemmelshavere innenfor planområdet: Gnr/bnr Hjemmelshaver 69/550 Amsrudveien 2 4 Eiendom AS, c/o Enata Eiendom AS 69/798 Amsrudveien 2 4 Eiendom AS, c/o Enata Eiendom AS 69/479 Gjøvik kommune Det er et ønske om å sammenføye tomtene gnr/bnr 69/550 og 69/798, samt foreta en grensejustering for å innlemme regulert felles adkomstveg inn i byggeområdet. Bildet over viser at tomteinndelingen i industriområdet er store tomter. Bebyggelsen er plassert midt på tomta på noen av disse, mens på andre er den plassert mot tomtegrensene. 3.4 Eksisterende infrastruktur Bebyggelse Planområdet er en del av en større reguleringsplan som er realisert i det vesentligste. Bebyggelsen i området er i hovedsak arealkrevende lave bygg i én til to etasjes høyde med flate tak. Mot øst ligger det et boligområde med to- og firemannsboliger i to etasjer med saltak. De store byggene rundt er næringsbygg i betongelementer og stål, med små vindusflater. Bebyggelsen innenfor planområdet har høyere arkitektonisk kvalitet enn mange av byggene rundt. Byggene er kledd i bølgede stålplater, men med betydelig mer innslag av glass i de eksponerte fasadene. REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

9 Bildene over viser den tilgrensende bygningsstrukturen med store næringsbygg på bildet til venstre, og småhusbebyggelse i randsonen på bildet til høyre. Trafikk og adkomst Adkomst løses i dag ved to kjøreadkomster fra Amsrudvegen, én for varelevering og én for kunder. Amsrudvegen er koblet til Raufossvegen med en rundkjøring. Raufossvegen (fv 110) er en trafikkert lokalveg, tidligere rv. 4 før denne ble lagt i ny trasé. Gang- og sykkeladkomst til planområdet er godt dekt opp med en adskilt gang-/sykkelveg fra overordnet gang-/sykkelvegnett, ned mot rundkjøringen. Denne er direkte koblet til gang- /sykkelvegen mellom Hunndalen og Raufoss. Nede ved rundkjøringen på Raufossvegen er det tosidige bussholdeplasser som betjenes av 2-3 busser i timen mot Gjøvik sentrum og 2 busser i timen mot Raufoss. Det er 10 minutters reisetid med buss til begge destinasjoner. Kartet over viser trafikktall hentet fra NVDBs 2012-tall, der Raufossvegen viser seg å ha en ÅDT på 5875 biler i døgnet. Oransje ellipse markerer planområdet. Kartet viser at nesten halvparten (2716 biler) av trafikken langs Raufossvegen (5875 biler) fordeler seg på det øvrige vegnettet i rundkjøringen med Amsrudvegen. Dette betyr at funksjonene som ligger i området i dag allerede betjenes av en mengde besøkende. REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

10 3.5 Veg Internt i planområdet ligger det en adkomstveg i dag fra Amsrudvegen og opp på det øvre platået på tomten. Denne forutsettes videreført som den ligger, i nærværende plan. Dersom det interne vegsystemet endres skal dette tilfredsstille kravene gitt i Statens vegvesens Håndbok 017. I planbestemmelsene er det stilt krav om at lengdeprofiler skal vises på situasjonsplan dersom dette skal endres. Eksisterende gang- sykkelveg fra rundkjøringa mellom Raufossvegen og Amsrudvegen har en stigning på ca 11 % over en strekning på 62 meter. Dette er noe i overkant av hva Statens vegvesens Håndbok 017 legger til grunn. Dette er riktignok eksisterende situasjon og er en løsning som har fungert over flere tiår. 3.5 Vann og avløp Innenfor planområdet er det i dag godt utbygd infrastruktur med god restkapasitet. Det er vann og avløp tilknyttet eksisterende bygningsmasse i dag og en fortetting ved påbygg og tilbygg forventes å benytte eksisterende VA-løsninger på tomten. Det forventes ingen vesentlig økning i bruk av vann og avløp ved utvidelse. Det er ikke lagt til rette for etablering av virksomheter som har betydelig bruk for slike fasiliteter utover ordinært personalbehov og kundebesøk. Eventuelle senere endringer i slike forhold må vurderes ved hver enkelt byggesak. Forholdet til overvann forventes heller ikke å bli vesentlig endret. Det er et utbygd overvannsystem i området i dag som håndterer overvannet fra tomtene. De delene av tomtene som er byggbare er i dag belagt med asfalt slik at man må derfor legge til grunn at alt vann fra disse allerede i dag går i overvannsystem og veggrøfter. Det forventes følgelig ikke å bli noe høyere press på dette systemet enn i dag. Det går ingen bekker eller andre vassdrag innenfor planområdet. På nedsiden av planområdet, et godt stykke unna renner en mindre bekk gjennom industriområdet. Det legges til grunn at evt vanntilsig og vann fra områder på oversiden ledes gjennom overvannsystemet. 3.6 Kjente registreringer Kulturminner I henhold til kartapplikasjonen Kulturminnesøk på nett (www.kulturminnesok.no) er det ikke registrert noen forekomster av automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Innenfor delene av planområdet som kan bygges ut er det vurdert som svært lite sannsynlig å finne automatisk fredete kulturminner. Grunnen til dette er at tomten og tilgrensende arealer er sterkt bearbeidet ved tidligere utbygging. Tomtene har store flater med bratte skråninger langs eiendomsgrensene, noe som indikerer at de er sterkt planert og tilpasset eiendomsstrukturen. Disse vurderingene forsterkes ved at den overordnede landskapsformasjonen er jevnt hellende mot nord. I merknad fra Kulturarvenheten har vi fått opplyst at de ikke har kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

11 Utklipp hentet fra og flyfoto over tomta. Arter og naturtyper I henhold til Direktoratet for naturforvaltnings registreringer i kartdatabasen Arealis er det vist en sone som strekker seg innenfor deler av planområdet, der det er registrert viktige arter. Det er uvisst hva slags arter som er registrert i denne sonen, men det er naturlig å anta at disse ikke finnes innenfor eller nært inntil planområdet, siden dette er dekket av asfalt og bebyggelse. I sin uttalelse til varsel om oppstart har ikke Fylkesmannen i Oppland presisert noe om at det finnes viktige arter innenfor planområdet. Vi regner dette da som lite sannsynlig og videre avklart for saken. I henhold til Direktoratet for naturforvaltnings registreringer i kartdatabasen Arealis er det ikke registrert noen viktige naturtyper innenfor planområdet eller tilgrensende områder. Grunnforhold og skred I Norges Geologiske Undersøkelses (NGUs) registreringer i kartdatabasen Arealis er det vist at løsmassene innenfor planområdet og nært dette består av tykk morene. Det er ikke registrert noen forekomster av skred eller kvikkleire innenfor planområdet eller nært dette. I følge NGUs kartbase Arealis er det ikke registrert alunskifer i området. Det er heller ikke registrert forekomster av radon i planområdet eller nært dette. I forhold til snø- og steinskred er det vist i kartdatabasen av området rundt Gjøvik ikke er kartlagt. I NVEs veileder om «Flaum- og skredfare i arealplanar» er det presisert at det kan oppstå utglidning av skråninger jordskråninger brattere enn 25 helling. Den bratteste skråningen i planområdet er på 38. Det er fjell i dagen i deler av skråningen. Terrenget innenfor planområdet er i all hovedsak større flater avgrenset med mindre skråninger mellom disse. Langs bebyggelsens sør- og vestside ligger det bratte skråninger ned mot det flate arealet på henholdsvis 24 og 38. Skråningen på 24 kan med rimelig sikkerhet stå slik den gjør. Skråningen langs vestsiden av planområdet er den bratteste skråningen, denne har fjell i dagen. Siden skråningene heller ned mot planområdet vil det her være viktigst hva som gjøres utenfor planområdet, på tomtene ovenfor i forhold til utglidning og ras. I henhold til kartbasen Arealis er det ikke registrert noen forurensninger i grunnen for planområdet. REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

12 3.7 Lokaliseringsfaktorer Planområdet ligger i næringsområdene som utgjør en forlengelse av sentrumsaktiviteten i Hunndalen sentrum. Eiendommene er et tidligere handels senter kalt Rubosenteret og det har vært handelssted for møbler, kjøkken og andre lignende varegrupper i flere tiår. Blå ellipser viser eksisterende handelsstruktur og handelstyngdepunkt i dag. Oransje ellipse viser planområdet. (Kart hentet fra Bygningsmassen ligger ca 180 meter fra bussholdeplass med hyppig avganger av busser mellom Gjøvik og Raufoss. Det er tosidige bussholdeplasser med ryddige og oversiktlige fotgjengerfelt. Disse betjenes av 2-3 busser i timen mot Gjøvik sentrum og 2 busser i timen mot Raufoss. Det er 10 minutters reisetid med buss til begge tettstedssentrene. Gangvegen holder god standard fra bussholdeplassene, med ryddige krysningsforhold og kort gangavstand. De siste 60 meterne er dog noe brattere enn standardene til Statens vegvesens Håndbok 017. Det er ca 11 % stigning for denne strekningen. Dette er en gangsykkelveg som har eksistert siden Hvor lenge har den vært der? Og har vært brukt av besøkende til senteret siden det. Planen endrer ingen andre fysiske løsninger her enn å breddeutvide gang- sykkelvegen, slik at det er vurdert som ivaretakelse av eksisterende situasjon. Beliggenheten ligger langs Raufossvegen (tidligere rv. 4). Dette er en veg som mange fortsatt bruker som lokal reisevei mellom Gjøvik og Raufoss. Amsrudvegen er knyttet til Raufossvegen med rundkjøring som gir god trafikkflyt i området. På bildet over vises plasseringen av planområdet med oransje ellipse og plasseringen av bussholdeplassene med blå ellipse. (Kart hentet fra REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

13 Planområdet ligger i et industriområde hvor det ligger flere publikumsrettede aktiviteter og funksjoner, slik som Lekeland, bilforretninger, byggevareforretninger og trafikkstasjonen til Statens vegvesen. Lekeland Bilforretning Bilforretning Bilforretning Bilforretning Statens vegvesen Byggevareforretning Bilforretning Bilforretning Kartet over viser tettheten av eksisterende publikumsrettede funksjoner og målpunkter i området. (Kart hentet fra REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

14 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Endringer i forhold til gjeldende planer Gjeldende plan for området er Aas skog Almsfeltet. Videre er Kommuneplanen for Gjøvik , gjeldende overordnet plan. Følgende endres: Formålene innenfor planområdet er i gjeldende regulering avsatt til industri for vestre del, mens østre del er avsatt til forretning/kontor. I tillegg til disse er den østre spissen avsatt til næring. Disse to adskilte formålene slåes sammen til blandet formål forretning/kontor/lager/industri/annen offentlig eller privat tjenesteyting. I gjeldende regulering er det vist en felles adkomstveg opp mellom arealene avsatt til industri og forretning/kontor. Arealet for denne vegen tillegges det blandete formålet fordi denne ikke er bygget slik den er vist i planen. Datidens (1970-tallets) benevnelse på U-grad endres til dagens bruksareal BRA og gesimshøyder. Tomtene gnr/bnr 69/550 og 69/798 slåes sammen til én felles eiendom. Deler av et friareal, ca 200m 2 omreguleres fra friområde til annen veggrunn grøntareal, for å gi adkomstmulighet over dette. Byggegrense på eiendommen gnr/bnr 69/798 er forlenget fra ca 15m til ca 30m fra tomtegrensen. 4.2 Arealregnskap Formålene i planen er fordelt med følgende arealer: Arealtabell Areal Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg (daa) Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål 16,0 Sum areal denne kategori: 16,0 Areal Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (daa) Annen veggrunn - grøntareal (2) 0,9 Gang-/sykkelveg 0,2 Veg (2) 1,0 Sum areal denne kategori: 2,1 Areal Nr. 3 - Grønnstruktur (daa) Vegetasjonsskjerm 0,2 Sum areal denne kategori: 0,2 Totalt alle kategorier: 18,3 Fra gjeldende reguleringsplaner er det ca 400m 2 som blir omregulert fra felles adkomstveg til forretning/kontor/lager/industri/annen offentlig eller privat tjenesteyting. Arealet for gang- REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

15 sykkelveg breddeutvides til 3,0 meter. Arealene er svært usikre i forhold til eksisterende regulering, siden dette er en scannet, håndtegnet plan uten målsetting. Arealet på ca 400m 2 som omreguleres fra felles adkomstveg er eiet av Gjøvik kommune. Det legges til grunn at arealet fortsatt kan disponeres, slik dette er gjort frem til nå, men at det inngås privatrettslig avtale mellom Gjøvik kommune og tiltakshaver om evt kjøp eller videre disponering. Tiltakshaver tar snarlig kontakt med kommunen for å avklare disse forholdene. 4.3 Bebyggelse og anlegg I planen legges det opp til kombinerte formål på bakken, og er gjeldende for alle etasjer. Planen er en reguleringsendring fra gjeldende plan for Aas Skog Almsfeltet (jfr. plankart på side 6). I denne planen er området avsatt til industri, forretning, kontor og næringsområde. Foreliggende plan legger opp til blandede formål forretning/kontor/lager/industri/annen offentlig eller privat tjenesteyting. Bakgrunnen for omreguleringen er å få større fleksibilitet i forhold til utnytting av eiendommene i første omgang til forretning for plass- og transportkrevende varer og storhandel. Det er videre ønskelig og nødvendig å videreføre reguleringsformålene fra tidligere. Det er fra tidligere et areal i tredje etasje med kontor (jfr plantegninger nedenfor i dokumentet). Dette er kontorer utover det som er tilknyttet forretningene, av denne grunn er det nødvendig å videreføre dette formålet. Det primære målet for utnytting av eiendommen, er til formålene varehandel for plass- og transportkrevende varer og storhandel. Siden man opererer i et marked vil det være usikkerhet knyttet til å kun regulere for denne virksomheten på tomta. Ved etablering av IKEA på Ringsaker vil man i verste fall kunne risikere at det ikke lenger er drivverdig for møbel- og interiørforretninger på Gjøvik. Da trenger man fleksibilitet i planen til å tilknytte seg andre aktører, slik som lager, noe mer kontor, lett industri og funksjoner innenfor annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det vil per nå være altfor risikabelt å låse planen til kun forretning med tilhørende lager. En annen viktig faktor i en slik forbindelse vil være tidsaspektet og risiko for å signere leiekontrakter. Dersom man ser at man må endre bruken i planområdet for å sikre videre aktivitet vil det kunne være svært kritisk hvis man da må begynne med en ny omregulering, siden tidsaspektet her ofte er vesentlig. Dette er også forhold som ble veldig synlige ved etableringen av IKEA på Ringsaker. Når aktørene trenger ny tomt eller nye lokaler, så har man ikke tid til å gjennomføre en regulering, da finner de andre lokaler eller tomter. Lager vil være nødvendig for å ha fleksibilitet til å kunne tilby lagerfunksjoner for frittstående aktører, utover lager til forretningene. Dette vil være viktig som en del av det å kunne tilpasse seg et marked forholdsvis raskt, jfr. beskrivelsen over. Lager er en funksjon som er vanlig i området rundt, og er godt egnet i forhold til lokalisering og nærheten til overordnet vegsystem. Industri vil være fokusert mot lettere industriproduksjon. Dette finnes allerede i området i dag, og videre er samtlige naboeiendommer (unntatt friområde og bolig) i gjeldende plan avsatt til industri. Det er flere aktører rundt planområdet i dag som enten er forretning, industriproduksjon eller lager. Det er viktig for utleiesituasjonen at man kan videreføre disse mulighetene i foreslåtte plan, spesielt i forhold til fleksibilitet i et marked. Annen offentlig eller privat tjenesteyting er ønskelig for å kunne videreføre aktører i planområdet i dag som havner inn under funksjonen bevertning. Veilederen Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister inneholder en oversikt over ulike formål og hvilke funksjoner man normalt kan legge inn under disse. På veilederens side 56 er annen offentlig eller privat tjenesteyting definert med følgende innhold: Ambassade REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

16 Treningssenter Legesenter/lege/tannlege Fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie, fotpleie ol. Servering/bevertning/kafe/restaurant/pub ol. Konsulentvirksomhet Virksomhet med allmennyttig formål Lekeland for barn Kino Dette virker som en "samlepott" for funksjoner som ikke hører inn under andre formål, og som både bør ligge i sentrum, men som også ikke bør ligge i sentrum. Treningssenter kan ligge i sentrum, men kan også ligge utenfor. Dette er ikke unormalt. Legesenter og tannlegesenter ligger det allerede flere av rundt byen i dag. Dette kan også lett kombineres med fysioterapi og kiropraktor. Siden formålet også åpner opp for lekeland for barn så vil dette være en aktuell etablering, som også ligger utenfor byen i dag. Som en videreføring av denne funksjonen anser vi at innendørs gokartbane også vil havne under dette formålet og dette vil kunne være en interessant utnytting av tomten dersom forretningene ikke skulle fungere som ønskelig. For å stramme opp bruken av formålet noe har vi valgt å regulere til annen offentlig eller privat tjenesteyting med utgangspunkt i lista over. I bestemmelsene har vi begrenset dette ved at det ikke kan etableres følgende funksjoner innenfor byggeområdet: Ambassade Frisør, hudpleie, fotpleie Restaurant/pub Kino Legesenter/lege/tannlege Fysioterapi, kiropraktor Konsulentvirksomhet Vi mener dette er en god løsning og sikrer intensjonene med fleksibilitet i planen, uten å gå på bekostning av god sentrumsutvikling i både Hunndalen og Gjøvik. Volumene på tilbygg og påbygg reguleres av byggehøyde med fastsatte kotehøyder på 241 m.o.h. for eksisterende bebyggelse. Ut mot Amsrudvegen er det lagt til grunn byggehøyde på 239 m.o.h. og maksimal fasadehøyde 10 m. Byggehøyder for påbygg ut mot Amsrudvegen og nybygg på eiendommen gnr/bnr 69/798 er videre regulert i bestemmelsene. Det legges til grunn at det oppføres enkle bygg i høye etasjer, med flate tak. Bakgrunnen for reguleringsendringen er at tomtene med bebyggelse er delt opp i to ulike formål midt gjennom bebyggelsen. Dette gir liten fleksibilitet ved bruk av eksisterende bygg, da dette i alle år har vært en forretningsgård, der halvparten ligger innenfor areal avsatt til industri. Disse arealene har vært benyttet delvis til lagerutsalg og lager for forretningene innenfor arealet avsatt til forretning/kontor. Aktiviteten på eiendommen har derfor gjort at det har vært behov for gjentatte dispensasjoner fra formålet industri for å tilrettelegge for driften på eiendommene. Eiendommen er fra tidlig på 1980-tallet kjent som Rubo-senteret, og har siden den gang hatt kontinuerlig drift med forskjellige forretninger i bygningsmassen. Forretningene som er lokalisert der i dag er Skeidar, Kontorleverandøren, Gjøvik Baguette, Møbeltjenester, GMS (motorsykkelforretning), med flere. Det er ønskelig å utvikle bygningsmassen til et møbel og interiørsenter for Gjøvikregionen. Dette vil blant annet være et svar på den forestående etableringen av IKEA på Ringsaker, selv om størrelsen ikke kan sammenlignes da den etableringen får et salgsareal på m 2. Planen legger opp til etablering av inntil 5 000m 2 BRA nytt areal for forretning, kontor, lager, industri og annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det er i dag 9 800m 2 BRA bygningsmasse som allerede inneholder forretninger med lager. Det er i dag REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

17 forretningsvirksomhet av plasskrevende varer, storhandel, samt lagerutsalg innenfor planområdet. Forskjellen fra eksisterende situasjon er at lagrene til forretningene ligger innenfor arealet avsatt til industri, mens salgsarealet ligger innenfor arealet avsatt til forretning, kontor. En omregulering vil åpne for nytt areal på 5 000m 2 BRA, men like viktig er det å kunne arrondere bygningsmassen slik at forretningene kan ha lageret tilknyttet sine respektive forretningsarealer. Utnyttingsgraden angir følgende fordeling: Eksisterende bebyggelse Tillatt ny bebyggelse Sammenlagt blir dette 9 800m 2 BRA 5 000m 2 BRA m 2 BRA Ved utbygging for utleie av forretningsarealer til plasskrevende varer og storhandel er det ikke regningssvarende å legge parkering i anlegg eller under bakken, da inntekten på utleie i Gjøvik er marginal. Av denne grunn vil utnyttingen av eiendommen stoppe seg selv ved skjæringspunktet areal til parkering og areal til bebyggelse. I dag er det flere leietagere i forretningsgården som betegnes som plass- og transportkrevende varegrupper, samt storhandel. Disse har små forretningsarealer og lite lager. Av denne grunn er det nødvendig for å kunne videreføre disse forretningene at minimumskravene til forretninger kan avvike fra ny kommuneplan som legger til grunn at størrelsen må være minst 1 000m 2 BRA. Samtlige av forretningene som ligger der i dag, med unntak av Skeidar er betydelig mindre enn 1 000m 2. Hoveddelen av bygningsmassen er eksisterende bygg i flere etasjer og bygningskroppen er avlang. Det vil være vesentlig å se på dette prosjektet som en egen sak, forskjellig fra etablering av nye forretningsarealer, da dette i det vesentligste er eksisterende bygningsmasse. Det vil være annerledes ved nye prosjekterte bygg, med større volum, da disse lettere kan tilpasses en utforming tilpasset minimumskravet på 1 000m 2. Videre vil ikke disse sitte med langsiktige leiekontrakter som er bundet til arealer og størrelser på disse. Eksisterende leietagere under 1 000m 2 BRA per mai 2013 Leietagere Areal Gjøvik Baguette 217 m 2 BRA Møbeltjenester 121 m 2 BRA Kontorleverandøren 490 m 2 BRA Kvik kjøkken 609 m 2 BRA Gamle Elkjøplokalet 858 m 2 BRA GMS 869 m 2 BRA Samlet areal 3164 m 2 BRA For å kunne utnytte eksisterende forretningslokaler gis det et unntak fra minimumskrav for forretningslokaler lengst mot nord-øst. For forretningslokaler på plan 1 og plan 2 kan det her tillates forretningslokaler for storhandel med en enhetsstørrelse på minimum 850 m 2 BRA (inkludert lager med mer). For å sikre videre drift og utvikling av eksisterende små forretningslokaler tillates unntak for krav til enhetsstørrelse for et samlet areal på inntil 1200 m 2 BRA under forutsetninger av at forretninger er minimum 400 m 2 BRA. Dette for å blant annet gi tilbud til kjøkken og baderomsforretninger som bare har showrom og har større lager. Det er lagt opp til ny utbygging på inntil 5 000m 2 BRA i både planbestemmelser og på plankart. Innenfor eiendommene kan bebyggelsen utnyttes til forretning, kontor, lager, industri og annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det er i planbestemmelsene lagt inn at det kan etableres forretninger med plass- og transportkrevende varegrupper, samt storhandel. Dette er i henhold til Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland og kommuneplanens arealdel REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

18 Som plass- og transportkrevende varer legges følgende varegrupper til grunn for etablering og videreføring i forretningsgården med tilbygg: Biler Motorkjøretøy Landbruksmaskiner Trelast og andre byggevarer Salg fra planteskoler/hagesentre Lystbåter Campingvogner Som storhandel legges følgende varegrupper til grunn for etablering og videreføring i forretningsgården med tilbygg: Møbler Hvitevarer Brunevarer Kjøkken og bad Handel med deler og utstyr til motorkjøretøy Utover disse varegruppene skal eksisterende forretninger få fortsett å drive og utvikle seg videre. Arealet regulert til kontor i gjeldende regulering har en TU=0,5, som gir en utnytting på ca 3 900m 2 BRA. Det er lagt til mulighet for å etablere inntil 500m 2 BRA i tillegg til utnyttingen i eksisterende regulering, samlet gir dette 4400m 2 BRA kontor. Dette er inntatt som en begrensning i planbestemmelsenes 5.1. Halvparten av planområdet er i gjeldende reguleringsplan regulert til industri, med en utnytting på TU=0,8. Dette utgjør 6 600m 2 BRA i henhold til målereglene for TU fra Det er lagt en begrensning til å utnytte området med inntil 2 000m 2 BRA totalt. Dette er lagt inn i bestemmelsenes 5.1. Vi legger til grunn at frittstående lager (lager som formål, ikke som lager til for eksempel forretninger) er en naturlig funksjon som sorterer under formålet industriområde fra Da blir utnyttingen for frittstående lager den samme som for industri, totalt 2 000m 2 BRA. Dette er lagt inn i bestemmelsenes 5.1. Siden det ikke er regulert noe areal til annen offentlig eller privat tjenesteyting i planen fra tidligere er dette formålet nytt i denne planen. Behovet for formålet er beskrevet over. Eksisterende leietager Gjøvik Baguette på 217m 2 BRA sorterer under dette formålet med bevertning. Vi har lagt til mulighet til å etablere et samlet areal begrenset oppad til 1 000m 2 BRA med offentlig eller privat tjenesteyting. Dette kan enten være treningssenter, servering/bevertning, lekeland for barn eller innendørs gokartbane. Dette er lagt inn i bestemmelsenes 5.1. Bebyggelsen Parallelt med reguleringsplanen ble det sendt inn byggesak til behandling for deler av utbyggingsmulighetene i planen. Det foreliggende prosjektet under viser utnytting av m 2 BRA av de totalt m 2 BRA nytt areal. På grunn av forsinkelse i plansaken, med løsning av innsigelser, stoppet kommunen byggesaken da den hadde ligget for lenge i system. Det vil ved en senere anledning bli søkt et nytt prosjekt, med nødvendige justeringer. REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

19 Perspektiv av nybygg, sett fra Amsrudvegen. Situasjonsplan for foreslått utbygging. REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

20 Fasader eksisterende bygningsmasse. Fasader nytt tilbygg. REGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Side av 41

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 Dato: 11.09.2014 Vedlegg til Reguleringsplan for Amsrudvegen 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: 0502 Gjøvik kommune Navn på planen: Reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE ÅS SKOG VEST

PLANBESKRIVELSE ÅS SKOG VEST PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR ÅS SKOG VEST Endring av gjeldende reguleringsplan Ås Skog Vest Vedtatt: 26.3.2015 Planbeskrivelsen er oppdatert etter offentlig ettersyn 8.11.2014-31.12.2014. FORORD

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN FORENKLET PLANBESKRIVELSE Dato: 07.april 2015 Enkel planbeskrivelse er utarbeidet i forbindelse 2. gangs offentlig ettersyn av kommunedelplan

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert:

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert: STJØRDAL KOMMUNE Bestemmelser for Plan-ID: 1-262 Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: 31.10.2016 Sist revidert: 25.04.2017 Planbestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Planbeskrivelse Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Endring av reguleringsplan for Olympiaparken Plan-id 2016P114E06 Gnr./Bnr. 48/13 Forslagsstiller Heme AS Konsulent Areal + AS Utskriftsdato 04.05.2016

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune.

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. 16.05.2015 2015.150/RAS Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Espira

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram PlanID: 12.05.2017 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Planområdet... 2 2.1 Lokalisering og avgrensning... 2 2.2 Arealbruk på tilstøtende eiendommer...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard Saksframlegg DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/20581-22 Saksbehandler: Torry Unsgaard ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato 05/2017 Utvalg for Samfunnsutvikling /2017 Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato 05/2017 Utvalg for Samfunnsutvikling /2017 Kommunestyret PLANID 05020388, PLANNAVN Mattisrudsvingen 5 og Arkiv: 7, FA L13, GBNR 65/65, 65/89, HIST ESA 16/922 JournalpostID: 17/957 Saksbehandlar: Stine Radmann Dato: 16.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/6101 15/10003

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Planbestemmelser for Sutterøya industriområde

Planbestemmelser for Sutterøya industriområde PlanID: 1-248 Saksnr: 2014/1498 Planbestemmelser for Sutterøya industriområde Planforslag er datert : 01.10.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Planutvalgets

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse OMREGULERING BJORLIA HYTTEFELT NORD-ØST i Lesja kommune Planid:5120111 26.05.2011 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer