drb.no Årsmelding 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drb.no Årsmelding 2013"

Transkript

1 drb.no Årsmelding 2013

2 Årsrapport 2013 DESIGN REGION BERGEN Dette er Design Region Bergen Innhold Styrets beretning 5 Visjon og roller 8 Design Region Bergen sin visjon er at Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet næringsog samfunnsutvikling. Design Region Bergen har 810 enkeltmedlemmer representert på drb.no, og et bredt bransjeregister med 91 av regionens designbedrifter. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger innen designfaget. Design Region Bergen arbeider som brobygger mellom ulike designprofesjoner, og for å aktualisere bruk av strategisk design inn mot andre næringsklynger. Dette skjer gjennom samarbeid med næringsliv og næringsorganisasjoner, FoU- partnere og politisk miljø i vår region. Design Region Bergen ble stiftet 17. desember Prosjekter og aktiviteter Raff Designuke 2013 Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet drb.no Designbryggeriet Manøver DRBs Årsmøte DesignArena forprosjekt DesignArena Tverrfaglig master i strategisk design Ocean Innovation forprosjekt PR/media Drift 16 Driftsavtaler Organisasjon Rammevilkår Årsregnskap 18 Resultatregnskap Balanse Noter

3 Årsrapport 2013 Styrets beretning DESIGN REGION BERGEN Styrets beretning STYRET Styret har i perioden bestått av: Styrets beretning Solveig Holm Bergen Næringsråd STYRELEDER Trond Bogsnes Engasjert AS NESTLEDER Sofie Blich Møllerens Mona Larsen Kunst- og Designhøgskolen i Bergen Birgitte Friele Kaffehuset Friele Jon Stang Volden Mulius AS Arne Abrahamsen Nor PR Elise Sæle Haltenbanken VARAMEDLEM 4 designfeltet. Prosjektet innebærer et forpliktende og målrettet 5 Kari Øritsland Brandity VARAMEDLEM Meghan Beaton MK Norway VARAMEDLEM VALGKOMITÉ Stein Gunnar Wallevik Tone Hartvedt Frode Hoff ADMINISTRASJON Monica Hannestad Maria Valding Seim Cecilie Bannow Colours Business Region Bergen Bergen Tomteselskap DIREKTØR PROSJEKTLEDER (i permisjon) WEBREDAKTØR, PROSJEKT- OG MEDLEMSKOORDINATOR 2013 har vært et innholdsrikt og aktivt år for Design Region Bergen. Styret har i 2013 arbeidet med å videreutvikle Design Region Bergens strategi, og har gjennom dette spisset organisasjonens virksomhet under tre strategiske hovedområder; nettverk, synlighet og kompetanse. Året har vært preget av følgende hovedaktiviteter under DRBs strategiske virksomhetsområder. SYNLIGHET Gjennomføring av Raff Designuke. Nasjonal påvirkning for å øke statlig satsing på Nettverksbygging mot våre målgrupper. NETTVERK Videreutvikling og gjennomføring av Manøver som fast møteplass på tvers av kreative næringer/ kulturnæringene. KOMPETANSE DesignArena er godkjent som et nasjonalt treårig Arena-prosjekt. Arbeidet er påbegynt med å samle og utvikle designklyngen. Gjennom samarbeid med FoU-miljøer og industri skal vi skape konkurransefortrinn for alle involverte parter. Arbeid med etablering av en tverrfaglig master i strategisk design i samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer i regionen MÅLOPPNÅELSE 2013 Verdensledende næringer trenger verdensledende design. Dette var utgangspunktet da Design Region Bergen tok initiativ til det treårige prosjektet DesignArena, som i 2013 ble godkjent og fikk økonomisk støtte av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som et nasjonalt Arena-prosjekt. Prosjektet skal samle og utvikle regionens designklynge, og gjennom bruk av strategisk design skape konkurransefortrinn for Norges mest innovative næringsmiljøer, med vekt på næringsområdene marin, maritim og energi. samarbeid mellom designere, næringsaktører, FoU-miljøer og offentlige aktører. Gjennom samhandling og kompetanse skal den mangfoldige og ekspansive designklyngen i Bergensregionen skape vekst og varige arbeidsplasser. Målsettingen er å utvikle næringen som egen bransje for å gi høyere lønnsomhet, økt internasjonalisering og nye bærekraftige løsninger. Arena-prosjektet er ett av flere eksempler på at Design Region Bergen har klart å befeste seg som en sterk interesseorganisasjon på Vestlandet. Vi blir lyttet til, og vi utvikler og gjennomfører spennende prosjekter som genererer mye synlighet og aktivitet. Personalsituasjonen er stabil, og selv om vi fremdeles er en økonomisk sårbar organisasjon klarer vi å holde god driv takket være høy kompetanse og god kontinuitet både i administrasjonen og i styret. I tillegg er gode støttespillere avgjørende for vår suksess, og åpenhet for nytt samarbeid er naturlig for DRB. Torhild Eide Torgersen Tonje Berge PROSJEKTLEDER, DesignArena PROSJEKTLEDER, Raff Designuke Kompetansehevende tiltak i form av faglige arrangementer og kurs. DRBs målsetting om å gjøre Bergensregionen til et ledende område for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er avhengig av et kompetent, aktivt og synlig designmiljø, gode utdanningsinstitusjoner

4 Årsrapport 2013 Styrets beretning DESIGN REGION BERGEN Styrets beretning innen design, og ikke minst offentlige og private aktører som ser viktigheten av, og har god forståelse for bruk av design. Med vår base av 810 designere, et aktivt nettsted og et bredt spekter av aktiviteter og kurs for våre medlemmer, utgjør DRB en viktig motor i designmiljøet. I 2013 fortsatte arbeidet med å utvikle et eget høyere utdanningsstudium (master) innen strategisk design, i samarbeid med toneangivende utdanningsinstitusjoner på Vestlandet. Dette initiativet blir videreført, og går nå over i en hovedprosjektfase. Design Region Bergen har godt etablerte relasjoner både til Bergen kommune, Innovasjon Norge og Hordaland fylkeskommune, som bidrar til solid finansiell støtte til flere av DRBs prosjekter. Design som profesjon er i økende grad anerkjent som et avgjørende virkemiddel for vekst, økt konkurransekraft og innovasjon i strategiske planer både nasjonalt, regionalt og lokalt. 6 7 VIRKSOMHETEN Design Region Bergen (DRB) er en interesseorganisasjon, organisert som organisasjon/ lag/forening. DRBs visjon er at Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. DRB har betalende bedrifts- og enkeltmedlemmer, samt nettsamfunnsmedlemmer organisert i nettsamfunnet drb.no. Medlemsmassen representerer hovedsakelig aktører fra Vestlandsregionen. Per består administrasjonen av 3.6 årsverk. Medlemsinntekt for 2013 tilsvarte kr Dette gikk i sin helhet til aktivitet med medlemsmøter. Hvert prosjekt har egne prosjektregnskap. I hovedsak går prosjektene i regi av DRB over flere år. Administrasjon og andre kostnader belastes de enkelte prosjekt, basert på tidsforbruk i henhold til timelister. Under Raff Designuke bevilges årlig et designerstipend på kr , finansiert av Sparebank 1 SR-Bank. Egenkapitalsituasjonen er bedret, men fortsatt negativ ( kr ). Styret arbeider for å sikre en positiv egenkapital. Det må samtidig bemerkes at periodiseringer av tilskuddsbrev ihht. regnskapsprinsippene gir betydelige utslag på den økonomiske vurderingen. Tilskuddene periodiseres for å gi et rettmessig bilde av prosjektenes drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av organisasjonens eiendeler og gjeld og av organisasjonens finansielle stilling og resultat. Etter det styret kjenner til er det heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for organisasjonens stilling og resultat. FORTSATT DRIFT Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurdering av regnskapet. DISPONERING AV ÅRSRESULTATET LIKESTILLING Likestillingshensyn er ivaretatt. Styret består av tre menn og fire kvinner. Selskapets direktør og styreleder er kvinner. YTRE MILJØ Design Region Bergen har ingen virksomhet med utslipp. Kontorfasiliteter, som deles med Business Region Bergen har papirgjenvinning, renset drikkevann (for å unngå frakt av vannbeholdere/flaskevann), og felles lunsj for å spare emballasje og redusere ferdigmatkonsumpsjon. Transport til fots, buss eller sykkel blir benyttet daglig i kontorfellesskapet. Design Region Bergen har en policy om minst mulig papirutskrifter, og korrespondanse foregår hovedsakelig per mail. Bergen, Solveig Holm STYRELEDER FREMTIDSUTSIKTER Det er en økende forståelse for betydningen av design. Vår målsetting er å etablere flere fruktbare, spennende og grensesprengende samarbeid mellom designmiljøet og næringslivet, det offentlige og utdanningsinstitusjonene i årene som kommer for ytterligere å styrke dette. Styret vil fortsette arbeidet med å knytte DRB tett til flere næringslivsaktører på Vestlandet, både gjennom Arenaprosjektet, kurssamarbeid, deltakelse i relevante fora, samt i andre prosjekter i skjæringen næring/design/ forskning. Arbeidet med å oppnå status som Arena-prosjekt gjennom Innovasjon Norge, SIVA og forskningsrådet ble påbegynt i 2012 og godkjent i Arbeidet er nå inne i en operativ fase. Videre arbeider vi for å oppnå status som nasjonalt kompetansesenter for Strategisk design innen de havbaserte næringene. Slik vil vi fremstå med tyngde for å gjøre Bergensregionen til et ledende område i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Selskapet har kontoradresse i Bergen kommune. ÅRSREGNSKAP OG BALANSE I 2013 utgjorde driftsinntektene kr i 2013 mot kr i 2012, og kr i Driftsresultatet ble kr (8.399 i 2012). Årsresultatet ble kr Styret forslår at årsresultatet i sin helhet føres mot udekket tap. ARBEIDSMILJØ Det har ikke vært skader og arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Trond Bogsnes NESTLEDER Mona Larsen Sofie Blich Jon Stang Volden Arne Abrahamsen Birgitte Friele

5 Årsrapport 2013 Visjon og roller DESIGN REGION BERGEN Visjon og roller Visjon og roller Roller INSPIRERE OG MOTIVERE Løfte og vise frem mulighetene samt inspirere til økt bruk av strategisk design som verdiskapende virkemiddel. Kjerneverdier DRB har et sett med kjerneverdier som skal prege DRB og vår måte å forholde oss til omverden og våre interessenter på. GNIST 8 9 Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Potensialet i vår region for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er underutnyttet. DRB skal bidra til at Bergensregionen blir et område hvor bedrifter og myndigheter har oppdatert kunnskap om design, og aktivt utnytter designkompetanse i verdiskapingen. På utvalgte områder skal regionen fremstå som ledende i Norden på strategisk designdrevet verdiskaping. Begrepet verdiskaping har i denne sammenheng både en bedriftsøkonomisk- og en samfunnsmessig side (bedret livskvalitet). Formål Foto: Chris Aadland Design Region Bergen (DRB) er en interesseorganisasjon som arbeider for økt bruk av design i Bergensregionen. DRB skal arbeide for å styrke og synliggjøre regionens samlede designmiljø, slik at bransjen kan framstå som en konkurransedyktig næring med høy designfaglig kompetanse, og bidra aktivt i nærings- og samfunnsutviklingen i regionen. KUNNSKAP OG KOMPETANSEBYGGENDE Bidra til at designmiljøer, bedrifter og myndigheter tilføres oppdatert kunnskap om hvordan design kan brukes til å styrke verdiskapingen. KOBLE AKTØRENE/SKAPE MØTEPLASSER Skape møteplasser og arenaer hvor relasjoner mellom designere, bedrifter og det offentlige kan dannes og videreutvikles. INITIERE PROSJEKTER Igangsette prosjekter på områder som er strategisk viktige i arbeidet mot visjonen samt opp mot de hovedog delmål som settes. Denne verdien symboliserer det som oppstår når designere og virksomheter møtes og skaper noe sammen. DRB skal vise nye muligheter for våre målgrupper og katalysere prosesser for endring. Design Region Bergen tenner de involverte til å utvikle nye løsninger for næringsliv og virksomheter på Vestlandet. FREMTIDSRETTET Design Region Bergen bidrar til at virksomheter og designere i Bergensregionen ser fremover. Vi er fremtidsrettet i våre kompetansehevende tiltak, vi bruker dristig og fersk metodikk, inviterer inn bidragsytere som besitter det ypperste av internasjonal kompetanse, og utforsker det siste innen nye designfaglige tilnærminger. Vi er fremtidsrettet i vår tilnærming til næringslivet. Vi bidrar til at næringslivet i Bergensregionen ser det verdiskapende potensialet i strategisk bruk av design. Vi skal være fremtidsrettet i vårt bidrag med videreutviklingen av designbransjen. ÅPEN Design Region Bergen er en åpen organisasjon, overfor samtlige retninger innen designfagene, og for nye måter å anvende design for økt verdiskaping i Bergensregionen. Vi er åpen for dialog og samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale interesseorganisasjoner innen designfeltet, og bidrar til løsninger for felles målsetninger. Vi er åpne for dialog og samarbeid med andre aktører som fremmer verdiskaping i Bergensregionen. Vi er åpne og fremmer gjennomsiktighet i Design Region Bergens virksomhet.

6 Årsrapport 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGN REGION BERGEN Prosjekter og aktiviteter 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 Raff Designuke 2013 Raff Designuke er Norges eneste designuke, og er DRBs viktigste årlige synlighetsprosjekt. I 2013 ble Raff arrangert for fjerde gang i tidsrommet 6. september 16. september. Under Raff Designuke knyttes sentrale utstillingsvinduer i Bergen sentrum sammen til en døgnåpen vandreutstilling. Kompetansehevende tiltak Til sammen har 72 designere og 13 nykommere vært profilert gjennom de fire årene Raff Designuke har vært gjennomført. Den offisielle åpningen av Raff Designuke 2013 ble foretatt av Gunnar Bakke byråd for kultur, næring, idrett og kirke, under et lukket arrangement i Grand Selskapslokaler. Raff Fagdag ble vél gjennomført på Grand Terminus med nærmere 300 deltakere. Tre fullbookede Designfrokoster ble arrangert i samarbeid med U37, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune samt Norsk Form og en utsolgt avslutningsfest ble avholdt på ærverdige Bergen Naturhistoriske Samlinger og Muséhage Både designere, butikker og publikum viser stor interesse og arrangementet er godt besøkt og har generert presseoppslag både på nasjonal TV, web-tv, radio, aviser og magasiner, samt i blogger og på sosiale medier. raff raft; (fam., især om klær) raffinert: raffe moter, modeller Etym.: fork. form av raffinert Et av de viktigste områdene for DRB er å knytte designmiljøene og deres kompetanse nærmere opp mot resten av nærings- og samfunnslivet. Følgende kurs, arrangement og treff ble gjennomført i 2013: Medarrangør på GROW 2013s kveldsarrangement, med møbeldesign fra KHiB og catwalk med claudia N Couture, 21. mars. Under Manøver-paraplyen var DRB medarrangør av Workshop i identitet og merkevarebygging, på Litteraturhuset, 27. mai. Heldagsworkshop i inkluderende design, i samarbeid med Innovasjon Norge og Norsk Designråd, 1. november. Aktiviteter i regi av DesignArena: Rundebordsmøte og workshop med alle DesignArena-bedriftene 29.oktober. Speed-dating med NCE Subsea 14.november, fem designbedrifter, 131 møter og 50 bedrifter totalt. Designfrokost på Lysverket 19.november, fullt hus med ca 65 deltakere. Toppleder sjefsdesigner = suksess. Oleana + Lysverket som case. Studietur til Aalto-universitetet med utdanningsgruppen november. Arbeid med søknad om Arenastatus på designnæringsfeltet - januar, februar, mars. I tillegg har DRB forestått ulike presentasjoner, som for eksempel: DesignArena innvilget og mottatt i Oslo 6. juni. Undervisning på Gründerskolen på NHH 8. februar. Standprofilering, samt dískusjon på scenen mellom Colours og DRB om designs betydning for økt verdiskaping i maritim sektor, under Marinade 7. januar. Fylkesmessen for ungdomsbedrifter - dommere og prisutdeling. Aktiv bidragsyter i politisk planutarbeidelse som pådriver for designfeltet som næringsutvikler, lokalt, regionalt og nasjonalt. Springbrett med Tiljamid i regi av CONNECT Vest, hos DRB 30. januar.

7 Årsrapport 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGN REGION BERGEN Prosjekter og aktiviteter NETTSAMFUNNET DRB.NO MANØVER Nettsamfunnet drb.no er det første av sitt slag i Norge, og var den første designbasen med oversikt over designere og designkontorer i Norge. drb.no ble offisielt åpnet 12. september 2008 og per hadde basen 813 medlemmer og 84 bedriftsmedlemmer. På drb.no publiseres designnyheter fra inn- og utland daglig. Prosjektbeskrivelser og bilder av arbeider lastes opp og daglig bruk ligger på rundt 220 unike brukere på hverdager. Stillingsannonser, ledige lokaler og prosjekter finnes på markedsplassen. drb.no er den viktigste daglige kontaktplattformen DRB har med sine medlemmer. Unike brukere i 2013 var En liten nedgang fra 2012, men det er registrert oppgang i antallet nye besøkende. Tiden den unike besøker bruker på drb.no har økt med 6%. DRB er i gang med arbeidet for å få en ny struktur på drb. no fra 2013, da drb.no som nettside begynner å bli utdatert med manglende godt brukergrensesnitt. DESIGNBRYGGERIET Bryggeriet er et initiativ fra Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen. Helt nyoppussede kontorplasser tilbys designere på Bryggen. Samlet er det 8 plasser og leien er 2300,- per måned, alt inkludert. Manøver ble iverksatt januar Prosjektet er et initiativ på tvers av flere av avsenderne på kulturnæringsfeltet. Målet er at arrangementet, gjennom en felles avsender og med felles profil, vil synes bedre da aktørene slipper støy og konkurranse i forhold til hverandres arrangementer. Manøver ble avholdt siste torsdag i måneden, til sammen 9 arrangementer i Besøkstallene er høye og tilbakemeldinger fra bransjen og medlemmer er gode. Initiativet er styrket med KUP-midler i samarbeid med Bergen kommune, og Manøver har fra sommeren 2011 hatt regionalt mandat for å følge opp hele fylket. I forbindelse med dette reiser Manøver rundt i fylket årlig, samt arbeider for regional representasjon på alle arrangementer. I mars 2013 ble UnnaManøver arrangert på Stord. I mai reiste Manøver til Oslo og deltok på Pecha Kucha med tema Bergen VS. Oslo. I samarbeid med Lean Business AS arrangerte Manøver også tre-dagers business bootcamp fra september, og 27. mai ble det arrangert workshop i identitet- og merkevarebygging i regi av Manøver. Følgende hovedorganisasjoner står bak initiativet, og er deltakere i ressursgruppen: DESIGN MEDIA SCENEKUNST MUSIKK VISUELL KUNST Design Region Bergen MediArena Proscen Brak Visp Manøver samarbeider med arkitekturfeltet, film og litteraturmiljøene om programmering av hver Manøver. DRBS ÅRSMØTE Beyond Risør der design møter næringsliv. På samme måte som Singapore, Helsinki og København er Risør nå en sentral og levende del av et globalt nettverk initiert av INDEX. Beyond Risørs mest synlige aktivitet er deres internasjonale designbiennale som arrangeres i Risør annet hvert år. I 2011 inngikk Risør kommune treåring partnerskap med designorganisasjonen INDEX: Design to Improve Life i København. Partnerskapet gir tilgang til internasjonale ressurspersoner og inspiratorer innen design, arkitektur og næringsliv, noe som sterkt preget designbiennalen i Nina Gresvig fra Beyond Risør presenterte dette inspirerende og spennende prosjektet. Kan design fjerne biler fra køen? Sammen med Bergens Tidende utviklet Kyte PUST, et webkonsept som engasjerer Bergens befolkning til å kjøre miljøvennlig til og fra jobben i åtte uker. Hogne Malum fortalte om konseptet, nytten av Mobile First, UX-design og effekten av PUST. Hogne Malum jobber som Senior Concept Consultant hos Keyteq. Sammen med dyktige medarbeidere lager de smarte webløsninger som gir effekt. Løsningene spenner fra design av Audi A1 Diamond Edition til digitale konsepter for TV og avis. DESIGNARENA FORPROSJEKT 2012 ble avsluttet med en bred oppslutning om et nytt forprosjekt innenfor kompetanseområdet til DRB. Vår regions verdensledende næringer trenger verdensledende design. DesignArena ble skissert som prosjekt og er et prosjekt som skal samle og utvikle designklyngen gjennom bruk av strategisk design, og bidra til å skape konkurransefortrinn for Norges mest innovative næringsmiljøer. DesignArena skal skape sterke relasjoner og forpliktende og målrettet samarbeid mellom designere, næringsaktører, FoU-miljøer og offentlige aktører. Som resultat ønsker vi å bidra til å skape vekst og varige arbeidsplasser, utvikle næringen for å gi høyere lønnsomhet, økt internasjonalisering og nye bærekraftige løsninger. Klyngen vil fremme bruk av strategisk design gjennom utvikling, implementering og anvendelse av design som virkemiddel for å oppnå strategiske mål og økt verdiskaping gjennom et 6-trinns modulprogram. NHH vil stå som vertsinstitusjon og programmere i samarbeid med andre relaterte miljøer.

8 Årsrapport 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGN REGION BERGEN Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGNARENA I samarbeid med NHH - Institutt for strategi og ledelse, AKTIVITETER I DESIGNARENA KHiB - Avdeling for design og HiB avdeling for I juni 2013 ble DesignArena innvilget og hovedprosjektet startet, med bevilgning fra Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. DesignArena vil jobbe for at klyngen vår blir ledende i Norden innen designdrevet innovasjon. Gjennom Arenaprosjektet har designbransjen på Vestlandet fått en unik mulighet til å utvikle seg, og næringslivsklyngene i regionen har anledning til å bli med. På Vestlandet skal ikke designerne stå for pynten til slutt. På Vestlandet er designerne aktive sparringspartnere som bidrar til å skape reelle konkurransefortrinn for våre største næringer. DesignArena har spesielt fokus på samarbeid mellom designnæringen, forskning og utvikling, og virksomheter innen energi, maritim- og marin bransje. Rundebordsmøte og workshop med alle DesignArena-bedriftene 29. oktober. Speed-dating med NCE Subsea 14. november, fem designbedrifter, 131 møter og 50 bedrifter totalt. Designfrokost på Lysverket 19. november, fullt hus med ca 65 deltakere. Toppleder + sjefsdesigner = suksess. Oleana + Lysverket som case. Studietur til Aalto-universitetet med utdanningsgruppen november. Kurs i Strategisk design- og innovasjonsledelse Kurset er en pilot på Tverrfaglig Master i Strategisk Design og vil være en en tverrfaglig etterutdanning i strategisk design, business og teknologi. I praksis vil en liten klasse på 30 personer jobbe med teori og praksis. Studentene kommer fra bedrifter innen design-, maritim-, marin- og energisektor. Dette vil bli en arena for nye bekjentskap og samarbeidsformer, i tillegg til konkret, praktisk arbeid på et reelt innovasjonscase fra egen eller andres virksomhet. Kurset leveres i samarbeid mellom NHH executive, Høyskolen i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. TVERRFAGLIG MASTER I STRATEGISK DESIGN ingeniør- og økonomifag, ser vi på mulighetene for å opprette en tverrfaglig master i strategisk design. Dette er nå videreført som hovedprosjekt under DesignArena. I arbeidet har vi sett til Helsinki, som DRB besøkte i mai 2011 og 2013, der de har opprettet en master på tvers av business-, design- og ingeniørutdanningene. Design Region Bergen anser en slik master som et viktig steg videre for å styrke strategisk bruk av design, og dermed arbeidet med å skape sterkere merkevarer med høyere internasjonalt potensial, for vår regions næringsliv. Denne masteren henger tett sammen med Arena-satsingen for designmiljøet i regionen. OCEAN INNOVATION FORPROSJEKT NCE Subsea, Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum og Design Region Bergen har initiert et åpent innovasjonsprosjekt. Emnet for det åpne innovasjonsprosjektet kan i første omgang være materialteknologi for materialer som skal brukes i marine miljøer. Prosjektleder Siri Kalvatn ved UPTIME Centre of Competence ferdigstilte søknaden om midler til forstudien i 2013, og til sommeren 2014 den skal resultere i forslag til konkrete samarbeidsområder i selve hovedprosjektet. PR/MEDIA Dette arbeidet har ført med seg ca 50 medieoppslag både på fjernsyn, i aviser, blogger, nettaviser og radio for Viktigste saker for synlighet har vært Raff Designuke, med blant annet direktesending på God morgen Norge (TV2) Fasadeprisen BA - Hvert år arrangeres BAs fasadepris der DRB representerer juryen sammen med Bergen Arkitektforening, BAs sjefsredaktør og BAs lesere. Målet er å øke bevisstheten rundt designfagene, samt øke bevisstheten til at den som eier et bygg påvirker samfunnet rundt seg gjennom hvordan bygget vedlikeholdes og utformes. Prisen gikk i 2013 til Gulating lagmannsrett, tegnet av arkitekt Terje Grønmo i Terje Grønmo Arkitekter AS. Fast spalte BA - Direktør har fungert som fast spaltist hver fjerde uke siden januar 2013.

9 Årsrapport 2013 Drift DESIGN REGION BERGEN Drift Drift Driftsavtaler Rammevilkår Colours leverer CRM og mailsystem til Design Region Bergen. Disse avtalene er årlige, og fornyes automatisk. Sixty AS leverer drb.no-plattformen. Kontorrekvisita etc. leveres av Kontorvarehuset AS, gjennom Business Region Bergen. Datautstyr leveres fra EdBergen. Vi leier kontorplass hos Business Region Bergen, som igjen har sin leieavtale hos Kløver Eiendom AS. Design Region Bergen har driftstøtte fra Bergen kommune, samt toårig støtte fra Hordaland fylkeskommune. Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet finansierer DesignArena over en tre års periode, sammen med næringen selv. Raff Designuke mottar støtte fra både offentlige og private samarbeidspartnere. Det arbeides, som en følge av økende aktivitet i Design Region Bergen, med å oppnå statlig støtte. Det foreligger ingen utlyste nasjonale designmidler, noe som i enda større grad aktualiserer behovet for en målrettet statlig satsing på frie bransjehevende tiltak innen designfaget Mobilabonnement leveres av Netcom. Personforsikringer, OTP, ansvar og reiseforsikringer gjennom Gjensidige AS. Regnskapsfører er PWC, og revisor er Helge Frostad. Organisasjon En satsing på hele landet har DRB etterlyst siden oppstarten i 2007 og vi har store forhåpninger om at 2014 vil bringe endring. Regjeringens satsing på DogA, som er en sammenslåing av Norsk form og Norsk Designråd og som iverksettes 1. mai 2014, byr på muligheter for endring av nasjonal satsing på feltet. Vår regions havbaserte næringer bidrar i stor grad til landets samlede verdiskaping. Her er det store muligheter i å øke regjeringens satsing på strategisk bruk av design. Monica Hannestad er ansatt som direktør av Design Region Bergen. Maria Valding Seim er fast ansatt i 100% stilling som prosjektleder og er i svangerskapspermisjon fra 1. januar Cecilie Bannow er fast ansatt i 60% stilling som webredaktør, prosjekt- og medlemskoordinator. Torhild Eide Torgersen er fra høsten 2013 ansatt i 100% stilling som prosjektleder for DesignArena. Tonje Berge vikarierer som prosjektleder for Maria Valding Seim.

10 Årsrapport 2013 Årsregnskap 2013 DESIGN REGION BERGEN Årsregnskap 2013 Årsregnskap 2013 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader FORETAKSNR Bergen, 25. mars 2014 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (1 807) (329) Resultatregnskap Balanse pr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 18 EIENDELER 19 Note Driftsinntekter ANLEGGSMIDLER Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

11 Årsrapport 2013 Årsregnskap 2013 DESIGN REGION BERGEN Årsregnskap 2013 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap 8 (14 485) (78 487) Sum opptjent egenkapital (14 485) (78 487) SUM EGENKAPITAL (14 485) (78 487) GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter (1 728) Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD Noter 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. NOTE 1 SALGSINNTEKT Salgsinntektene i 2013 fordeler seg slik: Barteravtaler Medlemsinntekter Raff inntekter Viderefakturering Krediteringer Sum Barteravtaler anses som salgsinntekter og fremkommer under denne post da de henviser til tjenestelevering og 20 SUM KORTSIKTIG GJELD PRESISERINGER MHT faktureres ut fra DRB. Salgsinntekt er lavere i 2013 enn 21 REGNSKAPSPRINSIPPER: i 2012 på grunn av nye rutiner for barteravtaler med samarbeidspartnere under Raff. SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, INNTEKTSFØRING Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. NOTE 2 TILSKUDD Bergen Kommune Hordaland Fylkeskommune SR Bank Solveig Holm STYRELEDER Monica Hannestad DIREKTØR PROSJEKTER I ARBEID Selskapet praktiserer fullført kontrakts metode, og periodiserer eventuelle resultateffekter av prosjekter under arbeid ved årsslutt slik at de kommer til inntekt/ tap i avslutningsåret. Sparebanken Vest, Visjon Vest Innovasjon Norge Business Region Bergen Kunsthøgskolen i Bergen Lokalt tilskudd Unna Manøver Trond Bogsnes NESTLEDER Sofie Blich Arne Abrahamsen ANLEGGSMIDLER Skattemessig saldo avskrivninger av driftsmidlene er lagt til grunn ved beregning av avskrivingsbeløp. Den norske ambassaden Sum tilskudd Periodiseringer Mona Larsen Jon Stang Volden Birgitte Friele SKATT Foreningen er ikke skattepliktig for sin ideelle virksomhet. Sum annen driftsinntekt For oppstilling av aktive tilskudd overført til inntekt 2014 se note 9.

12 Årsrapport 2013 Årsregnskap 2013 DESIGN REGION BERGEN 22 NOTE 3 - VAREKOSTNAD Spesifikke prosjektkostnader er ført mot denne denne kostnadsgruppen, dvs kostnader som kobles direkte opp mot prosjekters utførelse. Dette inkluderer kostnader som prosjektutvikling, barteravtaler arrangementskostnader, pr/media, eksterne aktører og frilansere. NOTE 4 LØNNSKOSTNAD Selskapet har hatt 3,6 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Totalt Lønn til direktør utgjør ,- i regnskapsåret, årslønnen er ,- og andre ytelser herunder uføreforsikring utgjør det resterende beløpet. Selskapet har opprettet obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte. NOTE 5 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivningstablå for varige driftsmidler Datamaskiner Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 + Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 NOTE 6 - FORDRINGER Posten består av kundefordringer vurdert til pålydende, samt forskuddsbetalte kostnader for kommende periode. En betraktelig andel av disse utestående fordringer er tilskudd for ikke utbetalte prosjekter, både fullførte og ikke fullførte i Fakturerte inntekter står for ,- av disse utestående fordringene, disse følges opp med purringer og tapsføringer. Andre fordringer er forskuddsbetalte kostnader som bredbånd 2014 direktør. NOTE 7 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. Skattetrekkinnskudd utgjør pr ; ,- og dette er nok til å dekke skyldig skattetrekk pr termin 6 som er ,- Disponering av årets resultat Udekket tap fra tidligere Beløp anvendt av årets overskud Udekket tap per NOTE 9 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av periodiserte tilskudd og avsatte feriepenger for Periodiserte prosjektresultat overført til inntekt i 2014 er: Arena Manøver 2013/ Your Street Sum Design Region Bergen vil takke Bergen kommune for driftstøtte og prosjektstøtte. Videre en takk til Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Visjon Vest og Sparebanken 1 SR-Bank for prosjektstøtte og stipender. Raff Designuke har en fantastisk ressursgruppe. En stor takk til Anti & Grandpeople v/ Magnus Helgesen, Gaute Tenold Aase og Christian Strand Bergheim, Språkfolk v/ Lene Bergmann og Einar Olsson, Chris Aadland, Marianne Lid Iversen, Thomas Thuland, Karin B. Hovland, Cecilie Hundvin og Christina Hannestad Takk også til alle samarbeidspartnere, deltakere og besøkende under Raff Designuke, samt Bryggens Venner som spennende samarbeidspartnere både under Raff Designuke og i arbeidet med Designbryggeriet. Kunst- og designhøgskolen i Bergen har vært en fremragende samarbeidspartner på kompetansehevende tiltak samt i samarbeidet med Substans og Raff Designuke, og takk til Etablerersenteret i Business Region Bergen for kurssamarbeid. Takk til Jan Seger ved EdBergen som stiller på et blunk når vi trenger teknisk hjelp. Takk til Brandity, Språkfolk og Haltenbanken for ekstraordinær innsats med DesignArena søknad, og Språkfolk og AntiGrandpeople for arbeidet med Manøver. Takk til Morten Ramm Salbu (som desverre ikke lenger er blant oss) og Bergen Arkitektforening for godt samarbeid både faglig og i pressen. En spesielt stor takk til Visp, Proscen, Brak og MediArena for givende samarbeid med Manøver. Takk til samarbeid med CONNECT Vest, og takk for god samarbeidsavtale med Norsk Form. Takk til Bergen Næringsråd og Business Region Bergen for gode møteplasser mellom næringsliv og design, og i arbeidet med Strategisk Næringsplan for regionen. Andre gode samarbeidspartnere er: Fiskeriforum Vest, HOG energi, NCE Subsea, Maritimt Forum Bergensregionen, Utdanning i Bergen, Bergen Reiselivslag, NIL, KODE, Chagall, Norges Handelshøyskole, Høyskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Colours, Haltenbanken, Språkfolk, Grandpeople, PWC, Bergens Tidende, BAs Fasadepris, Bergen Sentrum og Bryggens venner. Og sist, men ikke minst - en stor takk til våre medlemmer for vårt mandat. Om noen er glemt nevnt er det ikke av uvilje - vi takker med dette dere også! - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr 33%

13 Design: Overhaus.no

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

årsmelding 2012 design:

årsmelding 2012 design: årsmelding 2012 design: drb.no design region bergen Design Region Bergen 3 Om Design Region Bergen Design Region Bergen ble stiftet 17. desember 2007. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

årsmelding 2012 design:

årsmelding 2012 design: årsmelding 2012 design: drb.no årsmelding 2012 Design Region Bergen 3 Om Design Region Bergen Design Region Bergen ble stiftet 17. desember 2007. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT STAAL JØRPELAND IL RESULTAT Driftsinntekter Note Budsjett 2016 Virkelig 2015 Budsjett 2015 Virkelig 2014 Videresalg reklameskilt 0 18 856 0 117 939 Kontingenter 1 418 500 1 422 436 1 515 500 1 162 751

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer