drb.no Årsmelding 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drb.no Årsmelding 2013"

Transkript

1 drb.no Årsmelding 2013

2 Årsrapport 2013 DESIGN REGION BERGEN Dette er Design Region Bergen Innhold Styrets beretning 5 Visjon og roller 8 Design Region Bergen sin visjon er at Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet næringsog samfunnsutvikling. Design Region Bergen har 810 enkeltmedlemmer representert på drb.no, og et bredt bransjeregister med 91 av regionens designbedrifter. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger innen designfaget. Design Region Bergen arbeider som brobygger mellom ulike designprofesjoner, og for å aktualisere bruk av strategisk design inn mot andre næringsklynger. Dette skjer gjennom samarbeid med næringsliv og næringsorganisasjoner, FoU- partnere og politisk miljø i vår region. Design Region Bergen ble stiftet 17. desember Prosjekter og aktiviteter Raff Designuke 2013 Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet drb.no Designbryggeriet Manøver DRBs Årsmøte DesignArena forprosjekt DesignArena Tverrfaglig master i strategisk design Ocean Innovation forprosjekt PR/media Drift 16 Driftsavtaler Organisasjon Rammevilkår Årsregnskap 18 Resultatregnskap Balanse Noter

3 Årsrapport 2013 Styrets beretning DESIGN REGION BERGEN Styrets beretning STYRET Styret har i perioden bestått av: Styrets beretning Solveig Holm Bergen Næringsråd STYRELEDER Trond Bogsnes Engasjert AS NESTLEDER Sofie Blich Møllerens Mona Larsen Kunst- og Designhøgskolen i Bergen Birgitte Friele Kaffehuset Friele Jon Stang Volden Mulius AS Arne Abrahamsen Nor PR Elise Sæle Haltenbanken VARAMEDLEM 4 designfeltet. Prosjektet innebærer et forpliktende og målrettet 5 Kari Øritsland Brandity VARAMEDLEM Meghan Beaton MK Norway VARAMEDLEM VALGKOMITÉ Stein Gunnar Wallevik Tone Hartvedt Frode Hoff ADMINISTRASJON Monica Hannestad Maria Valding Seim Cecilie Bannow Colours Business Region Bergen Bergen Tomteselskap DIREKTØR PROSJEKTLEDER (i permisjon) WEBREDAKTØR, PROSJEKT- OG MEDLEMSKOORDINATOR 2013 har vært et innholdsrikt og aktivt år for Design Region Bergen. Styret har i 2013 arbeidet med å videreutvikle Design Region Bergens strategi, og har gjennom dette spisset organisasjonens virksomhet under tre strategiske hovedområder; nettverk, synlighet og kompetanse. Året har vært preget av følgende hovedaktiviteter under DRBs strategiske virksomhetsområder. SYNLIGHET Gjennomføring av Raff Designuke. Nasjonal påvirkning for å øke statlig satsing på Nettverksbygging mot våre målgrupper. NETTVERK Videreutvikling og gjennomføring av Manøver som fast møteplass på tvers av kreative næringer/ kulturnæringene. KOMPETANSE DesignArena er godkjent som et nasjonalt treårig Arena-prosjekt. Arbeidet er påbegynt med å samle og utvikle designklyngen. Gjennom samarbeid med FoU-miljøer og industri skal vi skape konkurransefortrinn for alle involverte parter. Arbeid med etablering av en tverrfaglig master i strategisk design i samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer i regionen MÅLOPPNÅELSE 2013 Verdensledende næringer trenger verdensledende design. Dette var utgangspunktet da Design Region Bergen tok initiativ til det treårige prosjektet DesignArena, som i 2013 ble godkjent og fikk økonomisk støtte av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som et nasjonalt Arena-prosjekt. Prosjektet skal samle og utvikle regionens designklynge, og gjennom bruk av strategisk design skape konkurransefortrinn for Norges mest innovative næringsmiljøer, med vekt på næringsområdene marin, maritim og energi. samarbeid mellom designere, næringsaktører, FoU-miljøer og offentlige aktører. Gjennom samhandling og kompetanse skal den mangfoldige og ekspansive designklyngen i Bergensregionen skape vekst og varige arbeidsplasser. Målsettingen er å utvikle næringen som egen bransje for å gi høyere lønnsomhet, økt internasjonalisering og nye bærekraftige løsninger. Arena-prosjektet er ett av flere eksempler på at Design Region Bergen har klart å befeste seg som en sterk interesseorganisasjon på Vestlandet. Vi blir lyttet til, og vi utvikler og gjennomfører spennende prosjekter som genererer mye synlighet og aktivitet. Personalsituasjonen er stabil, og selv om vi fremdeles er en økonomisk sårbar organisasjon klarer vi å holde god driv takket være høy kompetanse og god kontinuitet både i administrasjonen og i styret. I tillegg er gode støttespillere avgjørende for vår suksess, og åpenhet for nytt samarbeid er naturlig for DRB. Torhild Eide Torgersen Tonje Berge PROSJEKTLEDER, DesignArena PROSJEKTLEDER, Raff Designuke Kompetansehevende tiltak i form av faglige arrangementer og kurs. DRBs målsetting om å gjøre Bergensregionen til et ledende område for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er avhengig av et kompetent, aktivt og synlig designmiljø, gode utdanningsinstitusjoner

4 Årsrapport 2013 Styrets beretning DESIGN REGION BERGEN Styrets beretning innen design, og ikke minst offentlige og private aktører som ser viktigheten av, og har god forståelse for bruk av design. Med vår base av 810 designere, et aktivt nettsted og et bredt spekter av aktiviteter og kurs for våre medlemmer, utgjør DRB en viktig motor i designmiljøet. I 2013 fortsatte arbeidet med å utvikle et eget høyere utdanningsstudium (master) innen strategisk design, i samarbeid med toneangivende utdanningsinstitusjoner på Vestlandet. Dette initiativet blir videreført, og går nå over i en hovedprosjektfase. Design Region Bergen har godt etablerte relasjoner både til Bergen kommune, Innovasjon Norge og Hordaland fylkeskommune, som bidrar til solid finansiell støtte til flere av DRBs prosjekter. Design som profesjon er i økende grad anerkjent som et avgjørende virkemiddel for vekst, økt konkurransekraft og innovasjon i strategiske planer både nasjonalt, regionalt og lokalt. 6 7 VIRKSOMHETEN Design Region Bergen (DRB) er en interesseorganisasjon, organisert som organisasjon/ lag/forening. DRBs visjon er at Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. DRB har betalende bedrifts- og enkeltmedlemmer, samt nettsamfunnsmedlemmer organisert i nettsamfunnet drb.no. Medlemsmassen representerer hovedsakelig aktører fra Vestlandsregionen. Per består administrasjonen av 3.6 årsverk. Medlemsinntekt for 2013 tilsvarte kr Dette gikk i sin helhet til aktivitet med medlemsmøter. Hvert prosjekt har egne prosjektregnskap. I hovedsak går prosjektene i regi av DRB over flere år. Administrasjon og andre kostnader belastes de enkelte prosjekt, basert på tidsforbruk i henhold til timelister. Under Raff Designuke bevilges årlig et designerstipend på kr , finansiert av Sparebank 1 SR-Bank. Egenkapitalsituasjonen er bedret, men fortsatt negativ ( kr ). Styret arbeider for å sikre en positiv egenkapital. Det må samtidig bemerkes at periodiseringer av tilskuddsbrev ihht. regnskapsprinsippene gir betydelige utslag på den økonomiske vurderingen. Tilskuddene periodiseres for å gi et rettmessig bilde av prosjektenes drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av organisasjonens eiendeler og gjeld og av organisasjonens finansielle stilling og resultat. Etter det styret kjenner til er det heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for organisasjonens stilling og resultat. FORTSATT DRIFT Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurdering av regnskapet. DISPONERING AV ÅRSRESULTATET LIKESTILLING Likestillingshensyn er ivaretatt. Styret består av tre menn og fire kvinner. Selskapets direktør og styreleder er kvinner. YTRE MILJØ Design Region Bergen har ingen virksomhet med utslipp. Kontorfasiliteter, som deles med Business Region Bergen har papirgjenvinning, renset drikkevann (for å unngå frakt av vannbeholdere/flaskevann), og felles lunsj for å spare emballasje og redusere ferdigmatkonsumpsjon. Transport til fots, buss eller sykkel blir benyttet daglig i kontorfellesskapet. Design Region Bergen har en policy om minst mulig papirutskrifter, og korrespondanse foregår hovedsakelig per mail. Bergen, Solveig Holm STYRELEDER FREMTIDSUTSIKTER Det er en økende forståelse for betydningen av design. Vår målsetting er å etablere flere fruktbare, spennende og grensesprengende samarbeid mellom designmiljøet og næringslivet, det offentlige og utdanningsinstitusjonene i årene som kommer for ytterligere å styrke dette. Styret vil fortsette arbeidet med å knytte DRB tett til flere næringslivsaktører på Vestlandet, både gjennom Arenaprosjektet, kurssamarbeid, deltakelse i relevante fora, samt i andre prosjekter i skjæringen næring/design/ forskning. Arbeidet med å oppnå status som Arena-prosjekt gjennom Innovasjon Norge, SIVA og forskningsrådet ble påbegynt i 2012 og godkjent i Arbeidet er nå inne i en operativ fase. Videre arbeider vi for å oppnå status som nasjonalt kompetansesenter for Strategisk design innen de havbaserte næringene. Slik vil vi fremstå med tyngde for å gjøre Bergensregionen til et ledende område i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Selskapet har kontoradresse i Bergen kommune. ÅRSREGNSKAP OG BALANSE I 2013 utgjorde driftsinntektene kr i 2013 mot kr i 2012, og kr i Driftsresultatet ble kr (8.399 i 2012). Årsresultatet ble kr Styret forslår at årsresultatet i sin helhet føres mot udekket tap. ARBEIDSMILJØ Det har ikke vært skader og arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Trond Bogsnes NESTLEDER Mona Larsen Sofie Blich Jon Stang Volden Arne Abrahamsen Birgitte Friele

5 Årsrapport 2013 Visjon og roller DESIGN REGION BERGEN Visjon og roller Visjon og roller Roller INSPIRERE OG MOTIVERE Løfte og vise frem mulighetene samt inspirere til økt bruk av strategisk design som verdiskapende virkemiddel. Kjerneverdier DRB har et sett med kjerneverdier som skal prege DRB og vår måte å forholde oss til omverden og våre interessenter på. GNIST 8 9 Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Potensialet i vår region for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er underutnyttet. DRB skal bidra til at Bergensregionen blir et område hvor bedrifter og myndigheter har oppdatert kunnskap om design, og aktivt utnytter designkompetanse i verdiskapingen. På utvalgte områder skal regionen fremstå som ledende i Norden på strategisk designdrevet verdiskaping. Begrepet verdiskaping har i denne sammenheng både en bedriftsøkonomisk- og en samfunnsmessig side (bedret livskvalitet). Formål Foto: Chris Aadland Design Region Bergen (DRB) er en interesseorganisasjon som arbeider for økt bruk av design i Bergensregionen. DRB skal arbeide for å styrke og synliggjøre regionens samlede designmiljø, slik at bransjen kan framstå som en konkurransedyktig næring med høy designfaglig kompetanse, og bidra aktivt i nærings- og samfunnsutviklingen i regionen. KUNNSKAP OG KOMPETANSEBYGGENDE Bidra til at designmiljøer, bedrifter og myndigheter tilføres oppdatert kunnskap om hvordan design kan brukes til å styrke verdiskapingen. KOBLE AKTØRENE/SKAPE MØTEPLASSER Skape møteplasser og arenaer hvor relasjoner mellom designere, bedrifter og det offentlige kan dannes og videreutvikles. INITIERE PROSJEKTER Igangsette prosjekter på områder som er strategisk viktige i arbeidet mot visjonen samt opp mot de hovedog delmål som settes. Denne verdien symboliserer det som oppstår når designere og virksomheter møtes og skaper noe sammen. DRB skal vise nye muligheter for våre målgrupper og katalysere prosesser for endring. Design Region Bergen tenner de involverte til å utvikle nye løsninger for næringsliv og virksomheter på Vestlandet. FREMTIDSRETTET Design Region Bergen bidrar til at virksomheter og designere i Bergensregionen ser fremover. Vi er fremtidsrettet i våre kompetansehevende tiltak, vi bruker dristig og fersk metodikk, inviterer inn bidragsytere som besitter det ypperste av internasjonal kompetanse, og utforsker det siste innen nye designfaglige tilnærminger. Vi er fremtidsrettet i vår tilnærming til næringslivet. Vi bidrar til at næringslivet i Bergensregionen ser det verdiskapende potensialet i strategisk bruk av design. Vi skal være fremtidsrettet i vårt bidrag med videreutviklingen av designbransjen. ÅPEN Design Region Bergen er en åpen organisasjon, overfor samtlige retninger innen designfagene, og for nye måter å anvende design for økt verdiskaping i Bergensregionen. Vi er åpen for dialog og samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale interesseorganisasjoner innen designfeltet, og bidrar til løsninger for felles målsetninger. Vi er åpne for dialog og samarbeid med andre aktører som fremmer verdiskaping i Bergensregionen. Vi er åpne og fremmer gjennomsiktighet i Design Region Bergens virksomhet.

6 Årsrapport 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGN REGION BERGEN Prosjekter og aktiviteter 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 Raff Designuke 2013 Raff Designuke er Norges eneste designuke, og er DRBs viktigste årlige synlighetsprosjekt. I 2013 ble Raff arrangert for fjerde gang i tidsrommet 6. september 16. september. Under Raff Designuke knyttes sentrale utstillingsvinduer i Bergen sentrum sammen til en døgnåpen vandreutstilling. Kompetansehevende tiltak Til sammen har 72 designere og 13 nykommere vært profilert gjennom de fire årene Raff Designuke har vært gjennomført. Den offisielle åpningen av Raff Designuke 2013 ble foretatt av Gunnar Bakke byråd for kultur, næring, idrett og kirke, under et lukket arrangement i Grand Selskapslokaler. Raff Fagdag ble vél gjennomført på Grand Terminus med nærmere 300 deltakere. Tre fullbookede Designfrokoster ble arrangert i samarbeid med U37, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune samt Norsk Form og en utsolgt avslutningsfest ble avholdt på ærverdige Bergen Naturhistoriske Samlinger og Muséhage Både designere, butikker og publikum viser stor interesse og arrangementet er godt besøkt og har generert presseoppslag både på nasjonal TV, web-tv, radio, aviser og magasiner, samt i blogger og på sosiale medier. raff raft; (fam., især om klær) raffinert: raffe moter, modeller Etym.: fork. form av raffinert Et av de viktigste områdene for DRB er å knytte designmiljøene og deres kompetanse nærmere opp mot resten av nærings- og samfunnslivet. Følgende kurs, arrangement og treff ble gjennomført i 2013: Medarrangør på GROW 2013s kveldsarrangement, med møbeldesign fra KHiB og catwalk med claudia N Couture, 21. mars. Under Manøver-paraplyen var DRB medarrangør av Workshop i identitet og merkevarebygging, på Litteraturhuset, 27. mai. Heldagsworkshop i inkluderende design, i samarbeid med Innovasjon Norge og Norsk Designråd, 1. november. Aktiviteter i regi av DesignArena: Rundebordsmøte og workshop med alle DesignArena-bedriftene 29.oktober. Speed-dating med NCE Subsea 14.november, fem designbedrifter, 131 møter og 50 bedrifter totalt. Designfrokost på Lysverket 19.november, fullt hus med ca 65 deltakere. Toppleder sjefsdesigner = suksess. Oleana + Lysverket som case. Studietur til Aalto-universitetet med utdanningsgruppen november. Arbeid med søknad om Arenastatus på designnæringsfeltet - januar, februar, mars. I tillegg har DRB forestått ulike presentasjoner, som for eksempel: DesignArena innvilget og mottatt i Oslo 6. juni. Undervisning på Gründerskolen på NHH 8. februar. Standprofilering, samt dískusjon på scenen mellom Colours og DRB om designs betydning for økt verdiskaping i maritim sektor, under Marinade 7. januar. Fylkesmessen for ungdomsbedrifter - dommere og prisutdeling. Aktiv bidragsyter i politisk planutarbeidelse som pådriver for designfeltet som næringsutvikler, lokalt, regionalt og nasjonalt. Springbrett med Tiljamid i regi av CONNECT Vest, hos DRB 30. januar.

7 Årsrapport 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGN REGION BERGEN Prosjekter og aktiviteter NETTSAMFUNNET DRB.NO MANØVER Nettsamfunnet drb.no er det første av sitt slag i Norge, og var den første designbasen med oversikt over designere og designkontorer i Norge. drb.no ble offisielt åpnet 12. september 2008 og per hadde basen 813 medlemmer og 84 bedriftsmedlemmer. På drb.no publiseres designnyheter fra inn- og utland daglig. Prosjektbeskrivelser og bilder av arbeider lastes opp og daglig bruk ligger på rundt 220 unike brukere på hverdager. Stillingsannonser, ledige lokaler og prosjekter finnes på markedsplassen. drb.no er den viktigste daglige kontaktplattformen DRB har med sine medlemmer. Unike brukere i 2013 var En liten nedgang fra 2012, men det er registrert oppgang i antallet nye besøkende. Tiden den unike besøker bruker på drb.no har økt med 6%. DRB er i gang med arbeidet for å få en ny struktur på drb. no fra 2013, da drb.no som nettside begynner å bli utdatert med manglende godt brukergrensesnitt. DESIGNBRYGGERIET Bryggeriet er et initiativ fra Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen. Helt nyoppussede kontorplasser tilbys designere på Bryggen. Samlet er det 8 plasser og leien er 2300,- per måned, alt inkludert. Manøver ble iverksatt januar Prosjektet er et initiativ på tvers av flere av avsenderne på kulturnæringsfeltet. Målet er at arrangementet, gjennom en felles avsender og med felles profil, vil synes bedre da aktørene slipper støy og konkurranse i forhold til hverandres arrangementer. Manøver ble avholdt siste torsdag i måneden, til sammen 9 arrangementer i Besøkstallene er høye og tilbakemeldinger fra bransjen og medlemmer er gode. Initiativet er styrket med KUP-midler i samarbeid med Bergen kommune, og Manøver har fra sommeren 2011 hatt regionalt mandat for å følge opp hele fylket. I forbindelse med dette reiser Manøver rundt i fylket årlig, samt arbeider for regional representasjon på alle arrangementer. I mars 2013 ble UnnaManøver arrangert på Stord. I mai reiste Manøver til Oslo og deltok på Pecha Kucha med tema Bergen VS. Oslo. I samarbeid med Lean Business AS arrangerte Manøver også tre-dagers business bootcamp fra september, og 27. mai ble det arrangert workshop i identitet- og merkevarebygging i regi av Manøver. Følgende hovedorganisasjoner står bak initiativet, og er deltakere i ressursgruppen: DESIGN MEDIA SCENEKUNST MUSIKK VISUELL KUNST Design Region Bergen MediArena Proscen Brak Visp Manøver samarbeider med arkitekturfeltet, film og litteraturmiljøene om programmering av hver Manøver. DRBS ÅRSMØTE Beyond Risør der design møter næringsliv. På samme måte som Singapore, Helsinki og København er Risør nå en sentral og levende del av et globalt nettverk initiert av INDEX. Beyond Risørs mest synlige aktivitet er deres internasjonale designbiennale som arrangeres i Risør annet hvert år. I 2011 inngikk Risør kommune treåring partnerskap med designorganisasjonen INDEX: Design to Improve Life i København. Partnerskapet gir tilgang til internasjonale ressurspersoner og inspiratorer innen design, arkitektur og næringsliv, noe som sterkt preget designbiennalen i Nina Gresvig fra Beyond Risør presenterte dette inspirerende og spennende prosjektet. Kan design fjerne biler fra køen? Sammen med Bergens Tidende utviklet Kyte PUST, et webkonsept som engasjerer Bergens befolkning til å kjøre miljøvennlig til og fra jobben i åtte uker. Hogne Malum fortalte om konseptet, nytten av Mobile First, UX-design og effekten av PUST. Hogne Malum jobber som Senior Concept Consultant hos Keyteq. Sammen med dyktige medarbeidere lager de smarte webløsninger som gir effekt. Løsningene spenner fra design av Audi A1 Diamond Edition til digitale konsepter for TV og avis. DESIGNARENA FORPROSJEKT 2012 ble avsluttet med en bred oppslutning om et nytt forprosjekt innenfor kompetanseområdet til DRB. Vår regions verdensledende næringer trenger verdensledende design. DesignArena ble skissert som prosjekt og er et prosjekt som skal samle og utvikle designklyngen gjennom bruk av strategisk design, og bidra til å skape konkurransefortrinn for Norges mest innovative næringsmiljøer. DesignArena skal skape sterke relasjoner og forpliktende og målrettet samarbeid mellom designere, næringsaktører, FoU-miljøer og offentlige aktører. Som resultat ønsker vi å bidra til å skape vekst og varige arbeidsplasser, utvikle næringen for å gi høyere lønnsomhet, økt internasjonalisering og nye bærekraftige løsninger. Klyngen vil fremme bruk av strategisk design gjennom utvikling, implementering og anvendelse av design som virkemiddel for å oppnå strategiske mål og økt verdiskaping gjennom et 6-trinns modulprogram. NHH vil stå som vertsinstitusjon og programmere i samarbeid med andre relaterte miljøer.

8 Årsrapport 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGN REGION BERGEN Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGNARENA I samarbeid med NHH - Institutt for strategi og ledelse, AKTIVITETER I DESIGNARENA KHiB - Avdeling for design og HiB avdeling for I juni 2013 ble DesignArena innvilget og hovedprosjektet startet, med bevilgning fra Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. DesignArena vil jobbe for at klyngen vår blir ledende i Norden innen designdrevet innovasjon. Gjennom Arenaprosjektet har designbransjen på Vestlandet fått en unik mulighet til å utvikle seg, og næringslivsklyngene i regionen har anledning til å bli med. På Vestlandet skal ikke designerne stå for pynten til slutt. På Vestlandet er designerne aktive sparringspartnere som bidrar til å skape reelle konkurransefortrinn for våre største næringer. DesignArena har spesielt fokus på samarbeid mellom designnæringen, forskning og utvikling, og virksomheter innen energi, maritim- og marin bransje. Rundebordsmøte og workshop med alle DesignArena-bedriftene 29. oktober. Speed-dating med NCE Subsea 14. november, fem designbedrifter, 131 møter og 50 bedrifter totalt. Designfrokost på Lysverket 19. november, fullt hus med ca 65 deltakere. Toppleder + sjefsdesigner = suksess. Oleana + Lysverket som case. Studietur til Aalto-universitetet med utdanningsgruppen november. Kurs i Strategisk design- og innovasjonsledelse Kurset er en pilot på Tverrfaglig Master i Strategisk Design og vil være en en tverrfaglig etterutdanning i strategisk design, business og teknologi. I praksis vil en liten klasse på 30 personer jobbe med teori og praksis. Studentene kommer fra bedrifter innen design-, maritim-, marin- og energisektor. Dette vil bli en arena for nye bekjentskap og samarbeidsformer, i tillegg til konkret, praktisk arbeid på et reelt innovasjonscase fra egen eller andres virksomhet. Kurset leveres i samarbeid mellom NHH executive, Høyskolen i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. TVERRFAGLIG MASTER I STRATEGISK DESIGN ingeniør- og økonomifag, ser vi på mulighetene for å opprette en tverrfaglig master i strategisk design. Dette er nå videreført som hovedprosjekt under DesignArena. I arbeidet har vi sett til Helsinki, som DRB besøkte i mai 2011 og 2013, der de har opprettet en master på tvers av business-, design- og ingeniørutdanningene. Design Region Bergen anser en slik master som et viktig steg videre for å styrke strategisk bruk av design, og dermed arbeidet med å skape sterkere merkevarer med høyere internasjonalt potensial, for vår regions næringsliv. Denne masteren henger tett sammen med Arena-satsingen for designmiljøet i regionen. OCEAN INNOVATION FORPROSJEKT NCE Subsea, Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum og Design Region Bergen har initiert et åpent innovasjonsprosjekt. Emnet for det åpne innovasjonsprosjektet kan i første omgang være materialteknologi for materialer som skal brukes i marine miljøer. Prosjektleder Siri Kalvatn ved UPTIME Centre of Competence ferdigstilte søknaden om midler til forstudien i 2013, og til sommeren 2014 den skal resultere i forslag til konkrete samarbeidsområder i selve hovedprosjektet. PR/MEDIA Dette arbeidet har ført med seg ca 50 medieoppslag både på fjernsyn, i aviser, blogger, nettaviser og radio for Viktigste saker for synlighet har vært Raff Designuke, med blant annet direktesending på God morgen Norge (TV2) Fasadeprisen BA - Hvert år arrangeres BAs fasadepris der DRB representerer juryen sammen med Bergen Arkitektforening, BAs sjefsredaktør og BAs lesere. Målet er å øke bevisstheten rundt designfagene, samt øke bevisstheten til at den som eier et bygg påvirker samfunnet rundt seg gjennom hvordan bygget vedlikeholdes og utformes. Prisen gikk i 2013 til Gulating lagmannsrett, tegnet av arkitekt Terje Grønmo i Terje Grønmo Arkitekter AS. Fast spalte BA - Direktør har fungert som fast spaltist hver fjerde uke siden januar 2013.

9 Årsrapport 2013 Drift DESIGN REGION BERGEN Drift Drift Driftsavtaler Rammevilkår Colours leverer CRM og mailsystem til Design Region Bergen. Disse avtalene er årlige, og fornyes automatisk. Sixty AS leverer drb.no-plattformen. Kontorrekvisita etc. leveres av Kontorvarehuset AS, gjennom Business Region Bergen. Datautstyr leveres fra EdBergen. Vi leier kontorplass hos Business Region Bergen, som igjen har sin leieavtale hos Kløver Eiendom AS. Design Region Bergen har driftstøtte fra Bergen kommune, samt toårig støtte fra Hordaland fylkeskommune. Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet finansierer DesignArena over en tre års periode, sammen med næringen selv. Raff Designuke mottar støtte fra både offentlige og private samarbeidspartnere. Det arbeides, som en følge av økende aktivitet i Design Region Bergen, med å oppnå statlig støtte. Det foreligger ingen utlyste nasjonale designmidler, noe som i enda større grad aktualiserer behovet for en målrettet statlig satsing på frie bransjehevende tiltak innen designfaget Mobilabonnement leveres av Netcom. Personforsikringer, OTP, ansvar og reiseforsikringer gjennom Gjensidige AS. Regnskapsfører er PWC, og revisor er Helge Frostad. Organisasjon En satsing på hele landet har DRB etterlyst siden oppstarten i 2007 og vi har store forhåpninger om at 2014 vil bringe endring. Regjeringens satsing på DogA, som er en sammenslåing av Norsk form og Norsk Designråd og som iverksettes 1. mai 2014, byr på muligheter for endring av nasjonal satsing på feltet. Vår regions havbaserte næringer bidrar i stor grad til landets samlede verdiskaping. Her er det store muligheter i å øke regjeringens satsing på strategisk bruk av design. Monica Hannestad er ansatt som direktør av Design Region Bergen. Maria Valding Seim er fast ansatt i 100% stilling som prosjektleder og er i svangerskapspermisjon fra 1. januar Cecilie Bannow er fast ansatt i 60% stilling som webredaktør, prosjekt- og medlemskoordinator. Torhild Eide Torgersen er fra høsten 2013 ansatt i 100% stilling som prosjektleder for DesignArena. Tonje Berge vikarierer som prosjektleder for Maria Valding Seim.

10 Årsrapport 2013 Årsregnskap 2013 DESIGN REGION BERGEN Årsregnskap 2013 Årsregnskap 2013 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader FORETAKSNR Bergen, 25. mars 2014 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (1 807) (329) Resultatregnskap Balanse pr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 18 EIENDELER 19 Note Driftsinntekter ANLEGGSMIDLER Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

11 Årsrapport 2013 Årsregnskap 2013 DESIGN REGION BERGEN Årsregnskap 2013 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap 8 (14 485) (78 487) Sum opptjent egenkapital (14 485) (78 487) SUM EGENKAPITAL (14 485) (78 487) GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter (1 728) Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD Noter 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. NOTE 1 SALGSINNTEKT Salgsinntektene i 2013 fordeler seg slik: Barteravtaler Medlemsinntekter Raff inntekter Viderefakturering Krediteringer Sum Barteravtaler anses som salgsinntekter og fremkommer under denne post da de henviser til tjenestelevering og 20 SUM KORTSIKTIG GJELD PRESISERINGER MHT faktureres ut fra DRB. Salgsinntekt er lavere i 2013 enn 21 REGNSKAPSPRINSIPPER: i 2012 på grunn av nye rutiner for barteravtaler med samarbeidspartnere under Raff. SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, INNTEKTSFØRING Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. NOTE 2 TILSKUDD Bergen Kommune Hordaland Fylkeskommune SR Bank Solveig Holm STYRELEDER Monica Hannestad DIREKTØR PROSJEKTER I ARBEID Selskapet praktiserer fullført kontrakts metode, og periodiserer eventuelle resultateffekter av prosjekter under arbeid ved årsslutt slik at de kommer til inntekt/ tap i avslutningsåret. Sparebanken Vest, Visjon Vest Innovasjon Norge Business Region Bergen Kunsthøgskolen i Bergen Lokalt tilskudd Unna Manøver Trond Bogsnes NESTLEDER Sofie Blich Arne Abrahamsen ANLEGGSMIDLER Skattemessig saldo avskrivninger av driftsmidlene er lagt til grunn ved beregning av avskrivingsbeløp. Den norske ambassaden Sum tilskudd Periodiseringer Mona Larsen Jon Stang Volden Birgitte Friele SKATT Foreningen er ikke skattepliktig for sin ideelle virksomhet. Sum annen driftsinntekt For oppstilling av aktive tilskudd overført til inntekt 2014 se note 9.

12 Årsrapport 2013 Årsregnskap 2013 DESIGN REGION BERGEN 22 NOTE 3 - VAREKOSTNAD Spesifikke prosjektkostnader er ført mot denne denne kostnadsgruppen, dvs kostnader som kobles direkte opp mot prosjekters utførelse. Dette inkluderer kostnader som prosjektutvikling, barteravtaler arrangementskostnader, pr/media, eksterne aktører og frilansere. NOTE 4 LØNNSKOSTNAD Selskapet har hatt 3,6 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Totalt Lønn til direktør utgjør ,- i regnskapsåret, årslønnen er ,- og andre ytelser herunder uføreforsikring utgjør det resterende beløpet. Selskapet har opprettet obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte. NOTE 5 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivningstablå for varige driftsmidler Datamaskiner Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 + Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 NOTE 6 - FORDRINGER Posten består av kundefordringer vurdert til pålydende, samt forskuddsbetalte kostnader for kommende periode. En betraktelig andel av disse utestående fordringer er tilskudd for ikke utbetalte prosjekter, både fullførte og ikke fullførte i Fakturerte inntekter står for ,- av disse utestående fordringene, disse følges opp med purringer og tapsføringer. Andre fordringer er forskuddsbetalte kostnader som bredbånd 2014 direktør. NOTE 7 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. Skattetrekkinnskudd utgjør pr ; ,- og dette er nok til å dekke skyldig skattetrekk pr termin 6 som er ,- Disponering av årets resultat Udekket tap fra tidligere Beløp anvendt av årets overskud Udekket tap per NOTE 9 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av periodiserte tilskudd og avsatte feriepenger for Periodiserte prosjektresultat overført til inntekt i 2014 er: Arena Manøver 2013/ Your Street Sum Design Region Bergen vil takke Bergen kommune for driftstøtte og prosjektstøtte. Videre en takk til Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Visjon Vest og Sparebanken 1 SR-Bank for prosjektstøtte og stipender. Raff Designuke har en fantastisk ressursgruppe. En stor takk til Anti & Grandpeople v/ Magnus Helgesen, Gaute Tenold Aase og Christian Strand Bergheim, Språkfolk v/ Lene Bergmann og Einar Olsson, Chris Aadland, Marianne Lid Iversen, Thomas Thuland, Karin B. Hovland, Cecilie Hundvin og Christina Hannestad Takk også til alle samarbeidspartnere, deltakere og besøkende under Raff Designuke, samt Bryggens Venner som spennende samarbeidspartnere både under Raff Designuke og i arbeidet med Designbryggeriet. Kunst- og designhøgskolen i Bergen har vært en fremragende samarbeidspartner på kompetansehevende tiltak samt i samarbeidet med Substans og Raff Designuke, og takk til Etablerersenteret i Business Region Bergen for kurssamarbeid. Takk til Jan Seger ved EdBergen som stiller på et blunk når vi trenger teknisk hjelp. Takk til Brandity, Språkfolk og Haltenbanken for ekstraordinær innsats med DesignArena søknad, og Språkfolk og AntiGrandpeople for arbeidet med Manøver. Takk til Morten Ramm Salbu (som desverre ikke lenger er blant oss) og Bergen Arkitektforening for godt samarbeid både faglig og i pressen. En spesielt stor takk til Visp, Proscen, Brak og MediArena for givende samarbeid med Manøver. Takk til samarbeid med CONNECT Vest, og takk for god samarbeidsavtale med Norsk Form. Takk til Bergen Næringsråd og Business Region Bergen for gode møteplasser mellom næringsliv og design, og i arbeidet med Strategisk Næringsplan for regionen. Andre gode samarbeidspartnere er: Fiskeriforum Vest, HOG energi, NCE Subsea, Maritimt Forum Bergensregionen, Utdanning i Bergen, Bergen Reiselivslag, NIL, KODE, Chagall, Norges Handelshøyskole, Høyskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Colours, Haltenbanken, Språkfolk, Grandpeople, PWC, Bergens Tidende, BAs Fasadepris, Bergen Sentrum og Bryggens venner. Og sist, men ikke minst - en stor takk til våre medlemmer for vårt mandat. Om noen er glemt nevnt er det ikke av uvilje - vi takker med dette dere også! - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr 33%

13 Design: Overhaus.no

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

årsmelding 2012 design:

årsmelding 2012 design: årsmelding 2012 design: drb.no design region bergen Design Region Bergen 3 Om Design Region Bergen Design Region Bergen ble stiftet 17. desember 2007. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for IK Grand Bodø Foretaksnr. 975743462 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter 9 1 398 195 748 340 Tilskudd fra egen organisasjon 1 504 499

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Norsk publikumsutvikling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Norsk publikumsutvikling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Norsk publikumsutvikling Foretaksnr. 893948112 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Norsk publikumsutvikling (NPU) er en nasjonal medlemsorganisasjon som skal arbeide for økt kunnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

årsmelding 2012 design:

årsmelding 2012 design: årsmelding 2012 design: drb.no årsmelding 2012 Design Region Bergen 3 Om Design Region Bergen Design Region Bergen ble stiftet 17. desember 2007. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger

Detaljer