drb.no Årsmelding 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drb.no Årsmelding 2013"

Transkript

1 drb.no Årsmelding 2013

2 Årsrapport 2013 DESIGN REGION BERGEN Dette er Design Region Bergen Innhold Styrets beretning 5 Visjon og roller 8 Design Region Bergen sin visjon er at Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet næringsog samfunnsutvikling. Design Region Bergen har 810 enkeltmedlemmer representert på drb.no, og et bredt bransjeregister med 91 av regionens designbedrifter. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger innen designfaget. Design Region Bergen arbeider som brobygger mellom ulike designprofesjoner, og for å aktualisere bruk av strategisk design inn mot andre næringsklynger. Dette skjer gjennom samarbeid med næringsliv og næringsorganisasjoner, FoU- partnere og politisk miljø i vår region. Design Region Bergen ble stiftet 17. desember Prosjekter og aktiviteter Raff Designuke 2013 Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet drb.no Designbryggeriet Manøver DRBs Årsmøte DesignArena forprosjekt DesignArena Tverrfaglig master i strategisk design Ocean Innovation forprosjekt PR/media Drift 16 Driftsavtaler Organisasjon Rammevilkår Årsregnskap 18 Resultatregnskap Balanse Noter

3 Årsrapport 2013 Styrets beretning DESIGN REGION BERGEN Styrets beretning STYRET Styret har i perioden bestått av: Styrets beretning Solveig Holm Bergen Næringsråd STYRELEDER Trond Bogsnes Engasjert AS NESTLEDER Sofie Blich Møllerens Mona Larsen Kunst- og Designhøgskolen i Bergen Birgitte Friele Kaffehuset Friele Jon Stang Volden Mulius AS Arne Abrahamsen Nor PR Elise Sæle Haltenbanken VARAMEDLEM 4 designfeltet. Prosjektet innebærer et forpliktende og målrettet 5 Kari Øritsland Brandity VARAMEDLEM Meghan Beaton MK Norway VARAMEDLEM VALGKOMITÉ Stein Gunnar Wallevik Tone Hartvedt Frode Hoff ADMINISTRASJON Monica Hannestad Maria Valding Seim Cecilie Bannow Colours Business Region Bergen Bergen Tomteselskap DIREKTØR PROSJEKTLEDER (i permisjon) WEBREDAKTØR, PROSJEKT- OG MEDLEMSKOORDINATOR 2013 har vært et innholdsrikt og aktivt år for Design Region Bergen. Styret har i 2013 arbeidet med å videreutvikle Design Region Bergens strategi, og har gjennom dette spisset organisasjonens virksomhet under tre strategiske hovedområder; nettverk, synlighet og kompetanse. Året har vært preget av følgende hovedaktiviteter under DRBs strategiske virksomhetsområder. SYNLIGHET Gjennomføring av Raff Designuke. Nasjonal påvirkning for å øke statlig satsing på Nettverksbygging mot våre målgrupper. NETTVERK Videreutvikling og gjennomføring av Manøver som fast møteplass på tvers av kreative næringer/ kulturnæringene. KOMPETANSE DesignArena er godkjent som et nasjonalt treårig Arena-prosjekt. Arbeidet er påbegynt med å samle og utvikle designklyngen. Gjennom samarbeid med FoU-miljøer og industri skal vi skape konkurransefortrinn for alle involverte parter. Arbeid med etablering av en tverrfaglig master i strategisk design i samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer i regionen MÅLOPPNÅELSE 2013 Verdensledende næringer trenger verdensledende design. Dette var utgangspunktet da Design Region Bergen tok initiativ til det treårige prosjektet DesignArena, som i 2013 ble godkjent og fikk økonomisk støtte av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som et nasjonalt Arena-prosjekt. Prosjektet skal samle og utvikle regionens designklynge, og gjennom bruk av strategisk design skape konkurransefortrinn for Norges mest innovative næringsmiljøer, med vekt på næringsområdene marin, maritim og energi. samarbeid mellom designere, næringsaktører, FoU-miljøer og offentlige aktører. Gjennom samhandling og kompetanse skal den mangfoldige og ekspansive designklyngen i Bergensregionen skape vekst og varige arbeidsplasser. Målsettingen er å utvikle næringen som egen bransje for å gi høyere lønnsomhet, økt internasjonalisering og nye bærekraftige løsninger. Arena-prosjektet er ett av flere eksempler på at Design Region Bergen har klart å befeste seg som en sterk interesseorganisasjon på Vestlandet. Vi blir lyttet til, og vi utvikler og gjennomfører spennende prosjekter som genererer mye synlighet og aktivitet. Personalsituasjonen er stabil, og selv om vi fremdeles er en økonomisk sårbar organisasjon klarer vi å holde god driv takket være høy kompetanse og god kontinuitet både i administrasjonen og i styret. I tillegg er gode støttespillere avgjørende for vår suksess, og åpenhet for nytt samarbeid er naturlig for DRB. Torhild Eide Torgersen Tonje Berge PROSJEKTLEDER, DesignArena PROSJEKTLEDER, Raff Designuke Kompetansehevende tiltak i form av faglige arrangementer og kurs. DRBs målsetting om å gjøre Bergensregionen til et ledende område for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er avhengig av et kompetent, aktivt og synlig designmiljø, gode utdanningsinstitusjoner

4 Årsrapport 2013 Styrets beretning DESIGN REGION BERGEN Styrets beretning innen design, og ikke minst offentlige og private aktører som ser viktigheten av, og har god forståelse for bruk av design. Med vår base av 810 designere, et aktivt nettsted og et bredt spekter av aktiviteter og kurs for våre medlemmer, utgjør DRB en viktig motor i designmiljøet. I 2013 fortsatte arbeidet med å utvikle et eget høyere utdanningsstudium (master) innen strategisk design, i samarbeid med toneangivende utdanningsinstitusjoner på Vestlandet. Dette initiativet blir videreført, og går nå over i en hovedprosjektfase. Design Region Bergen har godt etablerte relasjoner både til Bergen kommune, Innovasjon Norge og Hordaland fylkeskommune, som bidrar til solid finansiell støtte til flere av DRBs prosjekter. Design som profesjon er i økende grad anerkjent som et avgjørende virkemiddel for vekst, økt konkurransekraft og innovasjon i strategiske planer både nasjonalt, regionalt og lokalt. 6 7 VIRKSOMHETEN Design Region Bergen (DRB) er en interesseorganisasjon, organisert som organisasjon/ lag/forening. DRBs visjon er at Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. DRB har betalende bedrifts- og enkeltmedlemmer, samt nettsamfunnsmedlemmer organisert i nettsamfunnet drb.no. Medlemsmassen representerer hovedsakelig aktører fra Vestlandsregionen. Per består administrasjonen av 3.6 årsverk. Medlemsinntekt for 2013 tilsvarte kr Dette gikk i sin helhet til aktivitet med medlemsmøter. Hvert prosjekt har egne prosjektregnskap. I hovedsak går prosjektene i regi av DRB over flere år. Administrasjon og andre kostnader belastes de enkelte prosjekt, basert på tidsforbruk i henhold til timelister. Under Raff Designuke bevilges årlig et designerstipend på kr , finansiert av Sparebank 1 SR-Bank. Egenkapitalsituasjonen er bedret, men fortsatt negativ ( kr ). Styret arbeider for å sikre en positiv egenkapital. Det må samtidig bemerkes at periodiseringer av tilskuddsbrev ihht. regnskapsprinsippene gir betydelige utslag på den økonomiske vurderingen. Tilskuddene periodiseres for å gi et rettmessig bilde av prosjektenes drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av organisasjonens eiendeler og gjeld og av organisasjonens finansielle stilling og resultat. Etter det styret kjenner til er det heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for organisasjonens stilling og resultat. FORTSATT DRIFT Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurdering av regnskapet. DISPONERING AV ÅRSRESULTATET LIKESTILLING Likestillingshensyn er ivaretatt. Styret består av tre menn og fire kvinner. Selskapets direktør og styreleder er kvinner. YTRE MILJØ Design Region Bergen har ingen virksomhet med utslipp. Kontorfasiliteter, som deles med Business Region Bergen har papirgjenvinning, renset drikkevann (for å unngå frakt av vannbeholdere/flaskevann), og felles lunsj for å spare emballasje og redusere ferdigmatkonsumpsjon. Transport til fots, buss eller sykkel blir benyttet daglig i kontorfellesskapet. Design Region Bergen har en policy om minst mulig papirutskrifter, og korrespondanse foregår hovedsakelig per mail. Bergen, Solveig Holm STYRELEDER FREMTIDSUTSIKTER Det er en økende forståelse for betydningen av design. Vår målsetting er å etablere flere fruktbare, spennende og grensesprengende samarbeid mellom designmiljøet og næringslivet, det offentlige og utdanningsinstitusjonene i årene som kommer for ytterligere å styrke dette. Styret vil fortsette arbeidet med å knytte DRB tett til flere næringslivsaktører på Vestlandet, både gjennom Arenaprosjektet, kurssamarbeid, deltakelse i relevante fora, samt i andre prosjekter i skjæringen næring/design/ forskning. Arbeidet med å oppnå status som Arena-prosjekt gjennom Innovasjon Norge, SIVA og forskningsrådet ble påbegynt i 2012 og godkjent i Arbeidet er nå inne i en operativ fase. Videre arbeider vi for å oppnå status som nasjonalt kompetansesenter for Strategisk design innen de havbaserte næringene. Slik vil vi fremstå med tyngde for å gjøre Bergensregionen til et ledende område i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Selskapet har kontoradresse i Bergen kommune. ÅRSREGNSKAP OG BALANSE I 2013 utgjorde driftsinntektene kr i 2013 mot kr i 2012, og kr i Driftsresultatet ble kr (8.399 i 2012). Årsresultatet ble kr Styret forslår at årsresultatet i sin helhet føres mot udekket tap. ARBEIDSMILJØ Det har ikke vært skader og arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Trond Bogsnes NESTLEDER Mona Larsen Sofie Blich Jon Stang Volden Arne Abrahamsen Birgitte Friele

5 Årsrapport 2013 Visjon og roller DESIGN REGION BERGEN Visjon og roller Visjon og roller Roller INSPIRERE OG MOTIVERE Løfte og vise frem mulighetene samt inspirere til økt bruk av strategisk design som verdiskapende virkemiddel. Kjerneverdier DRB har et sett med kjerneverdier som skal prege DRB og vår måte å forholde oss til omverden og våre interessenter på. GNIST 8 9 Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Potensialet i vår region for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er underutnyttet. DRB skal bidra til at Bergensregionen blir et område hvor bedrifter og myndigheter har oppdatert kunnskap om design, og aktivt utnytter designkompetanse i verdiskapingen. På utvalgte områder skal regionen fremstå som ledende i Norden på strategisk designdrevet verdiskaping. Begrepet verdiskaping har i denne sammenheng både en bedriftsøkonomisk- og en samfunnsmessig side (bedret livskvalitet). Formål Foto: Chris Aadland Design Region Bergen (DRB) er en interesseorganisasjon som arbeider for økt bruk av design i Bergensregionen. DRB skal arbeide for å styrke og synliggjøre regionens samlede designmiljø, slik at bransjen kan framstå som en konkurransedyktig næring med høy designfaglig kompetanse, og bidra aktivt i nærings- og samfunnsutviklingen i regionen. KUNNSKAP OG KOMPETANSEBYGGENDE Bidra til at designmiljøer, bedrifter og myndigheter tilføres oppdatert kunnskap om hvordan design kan brukes til å styrke verdiskapingen. KOBLE AKTØRENE/SKAPE MØTEPLASSER Skape møteplasser og arenaer hvor relasjoner mellom designere, bedrifter og det offentlige kan dannes og videreutvikles. INITIERE PROSJEKTER Igangsette prosjekter på områder som er strategisk viktige i arbeidet mot visjonen samt opp mot de hovedog delmål som settes. Denne verdien symboliserer det som oppstår når designere og virksomheter møtes og skaper noe sammen. DRB skal vise nye muligheter for våre målgrupper og katalysere prosesser for endring. Design Region Bergen tenner de involverte til å utvikle nye løsninger for næringsliv og virksomheter på Vestlandet. FREMTIDSRETTET Design Region Bergen bidrar til at virksomheter og designere i Bergensregionen ser fremover. Vi er fremtidsrettet i våre kompetansehevende tiltak, vi bruker dristig og fersk metodikk, inviterer inn bidragsytere som besitter det ypperste av internasjonal kompetanse, og utforsker det siste innen nye designfaglige tilnærminger. Vi er fremtidsrettet i vår tilnærming til næringslivet. Vi bidrar til at næringslivet i Bergensregionen ser det verdiskapende potensialet i strategisk bruk av design. Vi skal være fremtidsrettet i vårt bidrag med videreutviklingen av designbransjen. ÅPEN Design Region Bergen er en åpen organisasjon, overfor samtlige retninger innen designfagene, og for nye måter å anvende design for økt verdiskaping i Bergensregionen. Vi er åpen for dialog og samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale interesseorganisasjoner innen designfeltet, og bidrar til løsninger for felles målsetninger. Vi er åpne for dialog og samarbeid med andre aktører som fremmer verdiskaping i Bergensregionen. Vi er åpne og fremmer gjennomsiktighet i Design Region Bergens virksomhet.

6 Årsrapport 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGN REGION BERGEN Prosjekter og aktiviteter 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 Raff Designuke 2013 Raff Designuke er Norges eneste designuke, og er DRBs viktigste årlige synlighetsprosjekt. I 2013 ble Raff arrangert for fjerde gang i tidsrommet 6. september 16. september. Under Raff Designuke knyttes sentrale utstillingsvinduer i Bergen sentrum sammen til en døgnåpen vandreutstilling. Kompetansehevende tiltak Til sammen har 72 designere og 13 nykommere vært profilert gjennom de fire årene Raff Designuke har vært gjennomført. Den offisielle åpningen av Raff Designuke 2013 ble foretatt av Gunnar Bakke byråd for kultur, næring, idrett og kirke, under et lukket arrangement i Grand Selskapslokaler. Raff Fagdag ble vél gjennomført på Grand Terminus med nærmere 300 deltakere. Tre fullbookede Designfrokoster ble arrangert i samarbeid med U37, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune samt Norsk Form og en utsolgt avslutningsfest ble avholdt på ærverdige Bergen Naturhistoriske Samlinger og Muséhage Både designere, butikker og publikum viser stor interesse og arrangementet er godt besøkt og har generert presseoppslag både på nasjonal TV, web-tv, radio, aviser og magasiner, samt i blogger og på sosiale medier. raff raft; (fam., især om klær) raffinert: raffe moter, modeller Etym.: fork. form av raffinert Et av de viktigste områdene for DRB er å knytte designmiljøene og deres kompetanse nærmere opp mot resten av nærings- og samfunnslivet. Følgende kurs, arrangement og treff ble gjennomført i 2013: Medarrangør på GROW 2013s kveldsarrangement, med møbeldesign fra KHiB og catwalk med claudia N Couture, 21. mars. Under Manøver-paraplyen var DRB medarrangør av Workshop i identitet og merkevarebygging, på Litteraturhuset, 27. mai. Heldagsworkshop i inkluderende design, i samarbeid med Innovasjon Norge og Norsk Designråd, 1. november. Aktiviteter i regi av DesignArena: Rundebordsmøte og workshop med alle DesignArena-bedriftene 29.oktober. Speed-dating med NCE Subsea 14.november, fem designbedrifter, 131 møter og 50 bedrifter totalt. Designfrokost på Lysverket 19.november, fullt hus med ca 65 deltakere. Toppleder sjefsdesigner = suksess. Oleana + Lysverket som case. Studietur til Aalto-universitetet med utdanningsgruppen november. Arbeid med søknad om Arenastatus på designnæringsfeltet - januar, februar, mars. I tillegg har DRB forestått ulike presentasjoner, som for eksempel: DesignArena innvilget og mottatt i Oslo 6. juni. Undervisning på Gründerskolen på NHH 8. februar. Standprofilering, samt dískusjon på scenen mellom Colours og DRB om designs betydning for økt verdiskaping i maritim sektor, under Marinade 7. januar. Fylkesmessen for ungdomsbedrifter - dommere og prisutdeling. Aktiv bidragsyter i politisk planutarbeidelse som pådriver for designfeltet som næringsutvikler, lokalt, regionalt og nasjonalt. Springbrett med Tiljamid i regi av CONNECT Vest, hos DRB 30. januar.

7 Årsrapport 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGN REGION BERGEN Prosjekter og aktiviteter NETTSAMFUNNET DRB.NO MANØVER Nettsamfunnet drb.no er det første av sitt slag i Norge, og var den første designbasen med oversikt over designere og designkontorer i Norge. drb.no ble offisielt åpnet 12. september 2008 og per hadde basen 813 medlemmer og 84 bedriftsmedlemmer. På drb.no publiseres designnyheter fra inn- og utland daglig. Prosjektbeskrivelser og bilder av arbeider lastes opp og daglig bruk ligger på rundt 220 unike brukere på hverdager. Stillingsannonser, ledige lokaler og prosjekter finnes på markedsplassen. drb.no er den viktigste daglige kontaktplattformen DRB har med sine medlemmer. Unike brukere i 2013 var En liten nedgang fra 2012, men det er registrert oppgang i antallet nye besøkende. Tiden den unike besøker bruker på drb.no har økt med 6%. DRB er i gang med arbeidet for å få en ny struktur på drb. no fra 2013, da drb.no som nettside begynner å bli utdatert med manglende godt brukergrensesnitt. DESIGNBRYGGERIET Bryggeriet er et initiativ fra Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen. Helt nyoppussede kontorplasser tilbys designere på Bryggen. Samlet er det 8 plasser og leien er 2300,- per måned, alt inkludert. Manøver ble iverksatt januar Prosjektet er et initiativ på tvers av flere av avsenderne på kulturnæringsfeltet. Målet er at arrangementet, gjennom en felles avsender og med felles profil, vil synes bedre da aktørene slipper støy og konkurranse i forhold til hverandres arrangementer. Manøver ble avholdt siste torsdag i måneden, til sammen 9 arrangementer i Besøkstallene er høye og tilbakemeldinger fra bransjen og medlemmer er gode. Initiativet er styrket med KUP-midler i samarbeid med Bergen kommune, og Manøver har fra sommeren 2011 hatt regionalt mandat for å følge opp hele fylket. I forbindelse med dette reiser Manøver rundt i fylket årlig, samt arbeider for regional representasjon på alle arrangementer. I mars 2013 ble UnnaManøver arrangert på Stord. I mai reiste Manøver til Oslo og deltok på Pecha Kucha med tema Bergen VS. Oslo. I samarbeid med Lean Business AS arrangerte Manøver også tre-dagers business bootcamp fra september, og 27. mai ble det arrangert workshop i identitet- og merkevarebygging i regi av Manøver. Følgende hovedorganisasjoner står bak initiativet, og er deltakere i ressursgruppen: DESIGN MEDIA SCENEKUNST MUSIKK VISUELL KUNST Design Region Bergen MediArena Proscen Brak Visp Manøver samarbeider med arkitekturfeltet, film og litteraturmiljøene om programmering av hver Manøver. DRBS ÅRSMØTE Beyond Risør der design møter næringsliv. På samme måte som Singapore, Helsinki og København er Risør nå en sentral og levende del av et globalt nettverk initiert av INDEX. Beyond Risørs mest synlige aktivitet er deres internasjonale designbiennale som arrangeres i Risør annet hvert år. I 2011 inngikk Risør kommune treåring partnerskap med designorganisasjonen INDEX: Design to Improve Life i København. Partnerskapet gir tilgang til internasjonale ressurspersoner og inspiratorer innen design, arkitektur og næringsliv, noe som sterkt preget designbiennalen i Nina Gresvig fra Beyond Risør presenterte dette inspirerende og spennende prosjektet. Kan design fjerne biler fra køen? Sammen med Bergens Tidende utviklet Kyte PUST, et webkonsept som engasjerer Bergens befolkning til å kjøre miljøvennlig til og fra jobben i åtte uker. Hogne Malum fortalte om konseptet, nytten av Mobile First, UX-design og effekten av PUST. Hogne Malum jobber som Senior Concept Consultant hos Keyteq. Sammen med dyktige medarbeidere lager de smarte webløsninger som gir effekt. Løsningene spenner fra design av Audi A1 Diamond Edition til digitale konsepter for TV og avis. DESIGNARENA FORPROSJEKT 2012 ble avsluttet med en bred oppslutning om et nytt forprosjekt innenfor kompetanseområdet til DRB. Vår regions verdensledende næringer trenger verdensledende design. DesignArena ble skissert som prosjekt og er et prosjekt som skal samle og utvikle designklyngen gjennom bruk av strategisk design, og bidra til å skape konkurransefortrinn for Norges mest innovative næringsmiljøer. DesignArena skal skape sterke relasjoner og forpliktende og målrettet samarbeid mellom designere, næringsaktører, FoU-miljøer og offentlige aktører. Som resultat ønsker vi å bidra til å skape vekst og varige arbeidsplasser, utvikle næringen for å gi høyere lønnsomhet, økt internasjonalisering og nye bærekraftige løsninger. Klyngen vil fremme bruk av strategisk design gjennom utvikling, implementering og anvendelse av design som virkemiddel for å oppnå strategiske mål og økt verdiskaping gjennom et 6-trinns modulprogram. NHH vil stå som vertsinstitusjon og programmere i samarbeid med andre relaterte miljøer.

8 Årsrapport 2013 Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGN REGION BERGEN Prosjekter og aktiviteter 2013 DESIGNARENA I samarbeid med NHH - Institutt for strategi og ledelse, AKTIVITETER I DESIGNARENA KHiB - Avdeling for design og HiB avdeling for I juni 2013 ble DesignArena innvilget og hovedprosjektet startet, med bevilgning fra Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. DesignArena vil jobbe for at klyngen vår blir ledende i Norden innen designdrevet innovasjon. Gjennom Arenaprosjektet har designbransjen på Vestlandet fått en unik mulighet til å utvikle seg, og næringslivsklyngene i regionen har anledning til å bli med. På Vestlandet skal ikke designerne stå for pynten til slutt. På Vestlandet er designerne aktive sparringspartnere som bidrar til å skape reelle konkurransefortrinn for våre største næringer. DesignArena har spesielt fokus på samarbeid mellom designnæringen, forskning og utvikling, og virksomheter innen energi, maritim- og marin bransje. Rundebordsmøte og workshop med alle DesignArena-bedriftene 29. oktober. Speed-dating med NCE Subsea 14. november, fem designbedrifter, 131 møter og 50 bedrifter totalt. Designfrokost på Lysverket 19. november, fullt hus med ca 65 deltakere. Toppleder + sjefsdesigner = suksess. Oleana + Lysverket som case. Studietur til Aalto-universitetet med utdanningsgruppen november. Kurs i Strategisk design- og innovasjonsledelse Kurset er en pilot på Tverrfaglig Master i Strategisk Design og vil være en en tverrfaglig etterutdanning i strategisk design, business og teknologi. I praksis vil en liten klasse på 30 personer jobbe med teori og praksis. Studentene kommer fra bedrifter innen design-, maritim-, marin- og energisektor. Dette vil bli en arena for nye bekjentskap og samarbeidsformer, i tillegg til konkret, praktisk arbeid på et reelt innovasjonscase fra egen eller andres virksomhet. Kurset leveres i samarbeid mellom NHH executive, Høyskolen i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. TVERRFAGLIG MASTER I STRATEGISK DESIGN ingeniør- og økonomifag, ser vi på mulighetene for å opprette en tverrfaglig master i strategisk design. Dette er nå videreført som hovedprosjekt under DesignArena. I arbeidet har vi sett til Helsinki, som DRB besøkte i mai 2011 og 2013, der de har opprettet en master på tvers av business-, design- og ingeniørutdanningene. Design Region Bergen anser en slik master som et viktig steg videre for å styrke strategisk bruk av design, og dermed arbeidet med å skape sterkere merkevarer med høyere internasjonalt potensial, for vår regions næringsliv. Denne masteren henger tett sammen med Arena-satsingen for designmiljøet i regionen. OCEAN INNOVATION FORPROSJEKT NCE Subsea, Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum og Design Region Bergen har initiert et åpent innovasjonsprosjekt. Emnet for det åpne innovasjonsprosjektet kan i første omgang være materialteknologi for materialer som skal brukes i marine miljøer. Prosjektleder Siri Kalvatn ved UPTIME Centre of Competence ferdigstilte søknaden om midler til forstudien i 2013, og til sommeren 2014 den skal resultere i forslag til konkrete samarbeidsområder i selve hovedprosjektet. PR/MEDIA Dette arbeidet har ført med seg ca 50 medieoppslag både på fjernsyn, i aviser, blogger, nettaviser og radio for Viktigste saker for synlighet har vært Raff Designuke, med blant annet direktesending på God morgen Norge (TV2) Fasadeprisen BA - Hvert år arrangeres BAs fasadepris der DRB representerer juryen sammen med Bergen Arkitektforening, BAs sjefsredaktør og BAs lesere. Målet er å øke bevisstheten rundt designfagene, samt øke bevisstheten til at den som eier et bygg påvirker samfunnet rundt seg gjennom hvordan bygget vedlikeholdes og utformes. Prisen gikk i 2013 til Gulating lagmannsrett, tegnet av arkitekt Terje Grønmo i Terje Grønmo Arkitekter AS. Fast spalte BA - Direktør har fungert som fast spaltist hver fjerde uke siden januar 2013.

9 Årsrapport 2013 Drift DESIGN REGION BERGEN Drift Drift Driftsavtaler Rammevilkår Colours leverer CRM og mailsystem til Design Region Bergen. Disse avtalene er årlige, og fornyes automatisk. Sixty AS leverer drb.no-plattformen. Kontorrekvisita etc. leveres av Kontorvarehuset AS, gjennom Business Region Bergen. Datautstyr leveres fra EdBergen. Vi leier kontorplass hos Business Region Bergen, som igjen har sin leieavtale hos Kløver Eiendom AS. Design Region Bergen har driftstøtte fra Bergen kommune, samt toårig støtte fra Hordaland fylkeskommune. Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet finansierer DesignArena over en tre års periode, sammen med næringen selv. Raff Designuke mottar støtte fra både offentlige og private samarbeidspartnere. Det arbeides, som en følge av økende aktivitet i Design Region Bergen, med å oppnå statlig støtte. Det foreligger ingen utlyste nasjonale designmidler, noe som i enda større grad aktualiserer behovet for en målrettet statlig satsing på frie bransjehevende tiltak innen designfaget Mobilabonnement leveres av Netcom. Personforsikringer, OTP, ansvar og reiseforsikringer gjennom Gjensidige AS. Regnskapsfører er PWC, og revisor er Helge Frostad. Organisasjon En satsing på hele landet har DRB etterlyst siden oppstarten i 2007 og vi har store forhåpninger om at 2014 vil bringe endring. Regjeringens satsing på DogA, som er en sammenslåing av Norsk form og Norsk Designråd og som iverksettes 1. mai 2014, byr på muligheter for endring av nasjonal satsing på feltet. Vår regions havbaserte næringer bidrar i stor grad til landets samlede verdiskaping. Her er det store muligheter i å øke regjeringens satsing på strategisk bruk av design. Monica Hannestad er ansatt som direktør av Design Region Bergen. Maria Valding Seim er fast ansatt i 100% stilling som prosjektleder og er i svangerskapspermisjon fra 1. januar Cecilie Bannow er fast ansatt i 60% stilling som webredaktør, prosjekt- og medlemskoordinator. Torhild Eide Torgersen er fra høsten 2013 ansatt i 100% stilling som prosjektleder for DesignArena. Tonje Berge vikarierer som prosjektleder for Maria Valding Seim.

10 Årsrapport 2013 Årsregnskap 2013 DESIGN REGION BERGEN Årsregnskap 2013 Årsregnskap 2013 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader FORETAKSNR Bergen, 25. mars 2014 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (1 807) (329) Resultatregnskap Balanse pr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 18 EIENDELER 19 Note Driftsinntekter ANLEGGSMIDLER Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

11 Årsrapport 2013 Årsregnskap 2013 DESIGN REGION BERGEN Årsregnskap 2013 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap 8 (14 485) (78 487) Sum opptjent egenkapital (14 485) (78 487) SUM EGENKAPITAL (14 485) (78 487) GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter (1 728) Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD Noter 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. NOTE 1 SALGSINNTEKT Salgsinntektene i 2013 fordeler seg slik: Barteravtaler Medlemsinntekter Raff inntekter Viderefakturering Krediteringer Sum Barteravtaler anses som salgsinntekter og fremkommer under denne post da de henviser til tjenestelevering og 20 SUM KORTSIKTIG GJELD PRESISERINGER MHT faktureres ut fra DRB. Salgsinntekt er lavere i 2013 enn 21 REGNSKAPSPRINSIPPER: i 2012 på grunn av nye rutiner for barteravtaler med samarbeidspartnere under Raff. SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, INNTEKTSFØRING Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. NOTE 2 TILSKUDD Bergen Kommune Hordaland Fylkeskommune SR Bank Solveig Holm STYRELEDER Monica Hannestad DIREKTØR PROSJEKTER I ARBEID Selskapet praktiserer fullført kontrakts metode, og periodiserer eventuelle resultateffekter av prosjekter under arbeid ved årsslutt slik at de kommer til inntekt/ tap i avslutningsåret. Sparebanken Vest, Visjon Vest Innovasjon Norge Business Region Bergen Kunsthøgskolen i Bergen Lokalt tilskudd Unna Manøver Trond Bogsnes NESTLEDER Sofie Blich Arne Abrahamsen ANLEGGSMIDLER Skattemessig saldo avskrivninger av driftsmidlene er lagt til grunn ved beregning av avskrivingsbeløp. Den norske ambassaden Sum tilskudd Periodiseringer Mona Larsen Jon Stang Volden Birgitte Friele SKATT Foreningen er ikke skattepliktig for sin ideelle virksomhet. Sum annen driftsinntekt For oppstilling av aktive tilskudd overført til inntekt 2014 se note 9.

årsmelding 2012 design:

årsmelding 2012 design: årsmelding 2012 design: drb.no design region bergen Design Region Bergen 3 Om Design Region Bergen Design Region Bergen ble stiftet 17. desember 2007. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning

årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning årsberetning 2010 Design region Bergen årsberetning 2010 1 Design region Bergen årsberetning 2010 Om Design Region Bergen (DRB) DRB ble stiftet 17. desember 2007 DRB representerer alle bransjeretninger

Detaljer

Om Design Region Bergen (DRB)

Om Design Region Bergen (DRB) 1 Om Design Region Bergen (DRB) INNHOLD DRB ble stiftet 17. desember 27 DRB representerer alle bransjeretninger innen designfaget DRB har til nå 343 medlemmer og et bredt bransjeregister med over 8 av

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2008 INNHOLD 1 > INNLEDNING / side 3 2 > ORGANISERING / side 4 3 > INFORMASJONSVIRKSOMHET OG FAGLIGE AKTIVITETER / side 5 - mediebildet

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Årsrapport. AtB 2010

Årsrapport. AtB 2010 Årsrapport AtB 2010 1 2 Innhold fra A til B i 2010 Innledning 5 Sammendrag 7 AtBs verdigrunnlag og organisasjon 9 AtBs organisasjon 9 Styring av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag 10 Videre utvikling av

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

HR Norge Årsberetning 2014

HR Norge Årsberetning 2014 HR Norge Årsberetning 2014 www.hrnorge.no 1 Innhold STYRETS BERETNING 2014 3 MEDLEMSORGANISASJONEN 5 MEDLEMSKAP... 5 ØKONOMI OG FORRETNINGSMESSIG DRIFT 5 ORGANISASJON... 6 ANSATTE... 6 STYRET... 7 RÅD

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer