..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal"

Transkript

1 torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal I Sverige falt økonomisk sentiment i november, trukket ned av overraskende fall i forbrukertilliten Møtet i OPEC viktigste begivenhet i dag, der det nå virker mindre sannsynlig at det vil annonseres et kutt..men trolig begrenset effekt, og kun beskjeden oppgang i oljeprisen Vi får flash-estimat på inflasjonen i både Spania og Tyskland i november i dag, som er ventet ned....i tillegg til Europakommisjonens konjunkturbarometer, som er ventet å vise svakere sentiment i nov. Her hjemme holdt AKU-ledigheten seg uendret på 3,7 prosent i september....litt i overkant av vår forventning, men i linje med konsensus Internasjonalt I dag er det møte i OPEC, der forventningen i markedet frem til i går synes å ha vært delt i forhold til om det vil annonseres produksjonskutt eller ikke. I følge Reuters gikk imidlertid representanter for Saudia Arabia, Kuwait, Qatar og de Forente arabiske emirater igår ut og sa at de ikke vil foreslå et produksjonskutt på møtet i dag. I og med at disse fire landene til sammen står for 50 prosent av den samlede produksjonen til alle OPEC-landene, er det dermed begrenset hva de resterende landene kan få til uten disse fire med på laget. Prisen på olje med levering i januar neste år falt i løpet av dagen i går og i natt ned til 76,47 dollar fatet, og antyder at markedet nå har mindre forventninger til at det vil bli annonsert et kutt. Dersom det skulle bli annonsert et kutt vil effekten trolig være begrenset, og våre analytikere venter at det ikke vil ha veldig stor betydning for prisen, men at den vil kunne stige til ut på 80-tallet igjen. Dersom det ikke annonseres et kutt snakkes det om et fall helt ned til 60 dollar fatet. Det er også fullt mulig at man ikke kommer til enighet i dag, og at de derfor vil utsette beslutningen og heller annonsere et nytt møte. Seansen varer frem til kl i dag, da det vil holdes en pressekonferanse, men trolig kan vi vente noe informasjonslekkasjer før den tid. Fra USA kom det litt skuffende nøkkeltall i går; industriordre og privat forbruk var svakere enn ventet i oktober, og nye søkere til ledighetstrygd steg betydelig mer enn ventet forrige uke. Det siste skal en imidlertid ta med en klype salt, i og med at tallene kan være påvirket av Thanksgiving og problemer med sesongjustering i forbindelse med det. Oppgangen, fra 292 tusen til 313 tusen, endrer ikke på bildet av fortsatt trendmessig nedgang i antall søkere til ledighetstrygd, og dermed også fortsatt solid vekst i sysselsettingen. De svake industriordrene antyder imidlertid både svakere utvikling i industriproduksjonen og svakere vekst i kapitalinvesteringer i fjerde kvartal. Ordreinngangen utenom transport var ventet opp med 0,5 prosent m/m, men falt med hele 0,9 prosent m/m. At fallet i september på 0,1 prosent ble oppjustert til +0,2 prosent hjalp dermed lite. Samlet ordreinngang var ventet å falle med 0,6 prosent m/m på grunn av nedgang i flyordrene, men oppgang i miltærordre trakk ordreinngangen opp med 0,4 prosent m/m. Dette sier imidlertid ikke noe om den underliggende etterspørselsimpulsen i økonomien, og alt i alt var tallene dermed en del svakere enn forventet. Vi fikk også tall for privat forbruk i oktober i går, som steg med 0,2 prosent siden september, mot en ventet vekst på 0,3 prosent. Dette antyder en svak start på fjerde kvartal, selv om det ventes at konsumveksten kan ta seg litt opp i løpet av kvartalet på grunn av økt disponibel inntekt som følge av fallet i bensinprisene. Alt i alt antyder gårsdagens tall noe svakere BNPvekst på vei inn i fjerde kvartal, men det endrer likevel ikke bildet av at vekstmomentumet i amerikansk økonomi holder seg på et solid nivå. Til slutt tar vi med at PCE-kjerne, som er Feds foretrukne mål på inflasjonen, steg som ventet med 0,2 prosent m/m i oktober, opp fra en vekst på 0,1 prosent m/m i september. Dette trakk årsveksten opp fra 1,5 prosent til 1,6 prosent, helt i tråd med Feds For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Morgenrapport, 27. November 2014 forventning om underliggende prisvekst på mellom 1,5 prosent og 1,6 prosent i fjerde kvartal. Fra Sverige fikk vi Konjunkturbarometeret for november i går, der hovedindeksen falt litt mer enn ventet, fra 104,1 til 103,6, mens det var ventet bare en marginal nedgang, til 104,0. Nedgangen var i all hovedsak drevet av et overraskende fall i forbrukertilliten, fra 97,6 til 96,8, trukket ned av lavere forventninger til utviklingen i svensk økonomi de kommende 12 månedene. Fremover mener våre svenske analytikere at risikobildet er blandet, der trendmessig nedgang i arbeidsledigheten og økning i reallønningene peker i retning av en oppgang i forbrukertilliten, samtidig som amorteringskravene for boliglån og forventninger om skatteøkninger fra den nye regjeringen peker i retning av videre nedgang. Fallet i forbrukertilliten ble motvirket av overraksende oppgang, nok en gang, i industrisentimentet i november, noe som ikke stemmer overens verken med signalene fra PMI eller forventningen generelt om begrenset vekst innenfor eksportrettet industri som følge av svake eksportmarkeder. Våre kollegaer i Stockholm venter derfor en nedgang i industrisentiment fremover. I USA er markedene stengt i dag på grunn av Thanksgivning, men fra eurosonen kommer det litt av hvert av nøkkeltall. For det første får vi flashestimater på inflasjonen i Spania og Tyskland i november, som vil gi en indikasjon på hva vi kan vente av utviklingen i den harmoniserte indeksen som publiseres i morgen. Det er ventet at oljeprisfallet har trukket inflasjonen ned i november, fra -0,2 prosent år/år til -0,3 prosent år/år i Spania, og fra 0,7 prosent år/år til 0,6 prosent år/år i Tyskland. Den harmoniserte indeksen er ventet ned fra 0,4 prosent til 0,3 prosent, og holder seg dermed faretruende nærme null. Mario Draghi har sagt at ytterligere pengepolitisk stimulans er betinget av at tiltakene de har innført til nå ikke er tilstrekkelige eller av et fall i de langsiktige inflasjonsforventningene. Med et så svakt underliggende prispress, og ingen tegn til snarlig oppgang, er det stor fare for at begge betingelser vil bli en realitet, og at vi dermed kan vente mer stimulans fra ESB i 2015 enn hva vi har sett så langt. Europakommisjonenes konjunkturbarometer er ventet å vise at det økonomiske sentimentet falt igjen i november. I oktober steg hovedindeksen for første gang på fem måneder, fra 99,9 til 100,7, men basert på nedgangen i PMI i november, og nedgangen i flash-estimatet på forbrukertilliten som kom forrige uke, ventes indeksen nå videre ned. Selv om BNP-veksten var noe sterkere enn ventet i eurosonen i tredje kvartal, og sentimentet så ut til å stabilisere seg noe i oktober, er det ikke noe momentum å snakke om, noe som bekreftes av forventningen om videre nedgang i sentimentet i november. Til slutt tar vi med at vi får både arbeidsledighet for november og forbrukertillit for desember fra Tyskland i dag. Arbeidsledigheten er ventet uendret på 6,7 prosent, samme nivå som den har ligget på siden mars i år, og forbrukertilliten er ventet marginalt opp, fra 8,5 til 8,6. Norge Arbeidsledigheten målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) forble uendret på 3,7 prosent i september (snitt august oktober), som konsensus ventet. Sysselsettingen steg med beskjedne personer og er dermed tilbake på nivået fra juli. Vi hadde ventet en noe større rekyl i sysselsettingen, og dermed en korreksjon ned i ledighetsraten til 3,6 prosent. AKU-tallene er volatile og preget av feilmå- 2

3 Morgenrapport, 27. November 2014 linger, og avviket mellom ledigheten slik den måles i AKU, på 3,7 prosent, og de registrerte ledighetstallene, på 2,9 prosent, skyldes trolig delvis slike statistiske avvik. AKU inkluderer i tillegg arbeidsledige på tiltak, som ikke inngår som arbeidsledige i den registrerte ledighetsraten fra NAV. En annen forklaring på avviket er imidlertid at oppgangen i ledigheten nå i stor grad skyldes nedbemanningen i oljesektoren, noe som ikke nødvendigvis kommer like godt til syne i tallene fra NAV, men gir utslag i ledighetstallene i AKU. Grunnen til det er at de som har mistet jobben i oljebransjen stort sett har vært relativt høyt lønnet, og trolig også har fått sluttpakker, noe som gjør at de kan ta seg råd til å lete etter ny jobb uten å registrere seg for arbeidsledighetstrygd hos NAV. Hvorvidt dette er tilfellet eller ikke er vanskelig å slå fast enda, men vi venter like fullt at avmatningen i oljesektoren og svakere vekst i norsk økonomi vil gi seg utslag i svakere sysselsettingsvekst og dermed noe sterkere oppgang i arbeidsledigheten fremover enn hva vi har sett så langt i år. Utviklingen i det siste antyder at vi kan stå overfor et slikt skifte allerede. Norges Bank venter imidlertid fortsatt bare moderat oppgang i ledigheten, i tråd med trenden så langt i år, og vi tror dermed risikoen her er på oppsiden. Ansvarlig for dagens rapport: Ingvild Borgen Gjerde Analytikere Knut Anton Mork, , Nils Kristian Knudsen, , Marius Gonsholt Hov, , Ingvild Borgen Gjerde, , Kari Due-Andresen, , (i permisjon ut året) 27. november

4 Morgenrapport, 27. November 2014 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK 8,5482 EUR/USD 1,2510 1,55 1,58 1,65 1,66 USD/NOK 6,8317 USD/JPY 117,38 SEK/NOK 0,9227 EUR/JPY 146,84 Indikative swap-renter DKK/NOK 1,1489 EUR/GBP 0, ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK 10,7954 GBP/USD 1,5795 1,56 1,60 1,78 1,99 2,28 CHF/NOK 7,1089 EUR/CHF 1,2026 JPY/NOK 5,8202 EUR/SEK 9,2679 Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK 5,8684 EUR/DKK 7,4401 Foliorente 1,50 1,50 1,50 SGD/NOK 5,2657 USD/KRW 1097,8 EUR/NOK 8,30 8,30 8,30 CAD/NOK 6,0688 USD/RUB 47,4400 Kilde: Reuters Gårsdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 09:00 Sverige Økonomisk sentiment November Indeks 104,1 104,0 103,6 Forbrukertillit November Indeks 97,6 100,2 96,8 Industrisentiment November Indeks 107,7 105,2 108,0 09:30 Handelsbalanse Oktober Mrd. SEK 1,4 2,4-0,2 10:00 Norge Arbeidsledighet AKU September Prosent 3,7 3,7 3,7 10:30 Storbritannia BNP, 2. anslag Q3 Prosent kv/kv 0,7 0,7 0,7 11:03 Sverige Auksjon, 10-års statsobligasjoner XXX 11:30 Tyskland Auksjon, 10-års statsobligasjoner XXX 14:30 USA Nye dagpengesøknader Forrige uke Antall tusen Varige industriordre Oktober Prosent m/m -0,9-0,6 0,4 Varige ind.ordre u/transp. Oktober Prosent m/m 0,2 0,5-0,9 Privat forbruk Oktober Prosent m/m -0,2 0,3 0,2 PCE-deflator Oktober Prosent m/m 0,1 0,0 0,1 PCE-deflator, kjerne Oktober Prosent m/m 0,1 0,2 0,2 16:00 Nyboligsalg Oktober Mill.enheter m/m 0,46 0,47 0,46 Pågående boligsalg Oktober Prosent m/m 0,3 0,6-1,1 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 09:00 Spania BNP, endelig Q3 Prosent kv/kv 0,6 Flash: 0,5 -- Flash, harmonisert KPI November Prosent år/år -0,2-0, :55 Tyskland Arbeidsledighet November Prosent 6,7 6, :00 Eurosonen Økonomisk sentiment November Indeks 100,7 100,3 -- Industrisentiment November Indeks -5,1-5,4 -- Sentiment, tjenestesektor November Indeks 4,4 4,1 -- Forbrukertillit November Indeks -11,1 Flash: -11, :00 Tyskland GfK-forbrukertillit Desember Indeks 8,5 8, :00 Flash, harmonisert KPI November Prosent år/år 0,7 0,6 -- Flash, KPI November Prosent år/år 0,8 0, :00 Pressekonferanse OPEC-møtet 4

5 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

6 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Björn Linden Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities International Fixed Income Equity Sales, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Sales Eggert Mörling Head of Equity Sales Henrik Franzén Head of Fixed Income Sales Magnus Strömer Head of FX and Commodities Sales Peter Carlberg Head of Derivative Sales Lennart Living Head of Structured Saving Products Martin Nossman Head of Cross Asset Execution Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Trading Strategy Claes Måhlén Head, Chief Strategist Johan Sahlström Chief Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Paul Betton Credit Analyst Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Ingvild Borgen Gjerde Norwegian economy Kari Due-Andresen Norwegian economy Marius Gonsholt Hov Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Per Wall Gävle Johan Magnusson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Snorre Tysland Malmö Ulf Larsson Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Kinesiske banker stanser valutahandler med flere europeiske banker Ingen avklaring i den greske tragedien før tidligst neste uke Tysk økonomisk sentiment faller

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer