Fast full stilling for nyutdannede sykepleiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fast full stilling for nyutdannede sykepleiere"

Transkript

1 Fast full stilling for nyutdannede sykepleiere Traineeprogram for nyutdannede sykepleiere «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 1 av 12

2 1. Sammendrag I spesialisthelsetjenesten har det vært begrensede mulighet for nyutdannede sykepleiere å få ansettelse i fast full stilling. Det virksomhetene kan tilby er ofte vikariater, og da gjerne i deltidsstillinger. Dette er en situasjon som ikke er hensiktsmessig for verken arbeidstakerne eller arbeidsgiverne. Helse Bergen startet i januar 2012 et prosjekt hvor målsettingen er å kunne tilby nyutdannede sykepleiere fast full stilling. Sykepleieren inngår i et traineeprogram over to år og i løpet av den perioden arbeider de ved 3 ulike avdelinger innen medisin, kirurgi og psykiatri med varighet på 7-9 mnd. ved hver avdeling. I traineeprogrammet inngår det 4 dager oppstartsamling og fagsamlinger. I forbindelse med fagsamlingene er det satt av tid til veiledning i grupper. Traineeprosjektet har vært et av tiltakene Helse Bergen har iverksatt for å øke andelen heltidsansatt sykepleiere i foretaket. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet og er gjennomført i tett samarbeid med Norsk sykepleierforbund. Tiltaket gjennomføres ved at sykepleierne ansettes i fast full stilling i Helse Bergen, og går inn i stillinger som ellers blir utlyst som vikariater. Primært vil den enkelte sykepleier være tilknyttet en avdeling til enhver tid. I de tilfellene stillingen ved den enkelte avdeling ikke er 100% vil reststillingen bli organisert av Bemanningssenteret i Helse Bergen. I prosjektet er det pr dd ansatt 38 sykepleier, 6 menn og 32 kvinner. Av de 38 sykepleierne er det 13 som har kombinasjonsstillinger. 4 sykepleiere har sluttet i løpet av traineeperioden, dette skyldes forhold som ikke har sammenheng med traineeordningen. Erfaringer viser at dette er en organisasjonsmodell som bidrar til fulle faste stillinger. Det har ikke vært noe problem å finne tilstrekkelig med ledige stillinger som traineesykepleierne kan gå inn i. Sykepleierne som deltar i ordningen opplever faglig utvikling på tvers av fagområder og ser det som verdifullt å få muligheten til å arbeide ved forskjellige avdelinger i en toårs periode. Traineesykepleierne opplever høyere gard av jobbtilfredshet og større lederstøtte enn sammenlignbare sykepleiere. Lederne ved de avdelinger som har traineesykepleiere opplever det som positivt å ha traineesykepleier på avdelingen. De beskriver sykepleierne som lærevillig, motivert og interesserte. Helse Bergen vil videreføre denne ordningen etter prosjektperioden. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 2 av 12

3 Innhold 1. Sammendrag Bakgrunn Mål Hovedmål: Delmål: Målgruppe: Deltagerne i prosjektet Organisering og forankring av prosjektet i virksomheten Samarbeid og medvirkning Beskrivelse av tiltakene Ressursbruk (økonomi) Oppfølging av prosjektet Måloppnåelse fra prosjektet Reduksjon av deltid Resultater fra evalueringene Tilbakemeldinger fra traineesykepleierne Tilbakemeldinger fra ledere Karrieremuligheter i sykehuset Rekruttering Formidling av resultater og erfaringer eksternt og internt Planer for videreføring «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 3 av 12

4 2. Bakgrunn Nyutdannede sykepleiere har begrenset mulighet til å få ansettelse i fast full stilling i spesialisthelsetjenesten. Det virksomhetene kan tilby nyutdannede sykepleiere er ofte vikariater, og da gjerne i deltidsstillinger. Dette er en situasjon som ikke er hensiktsmessig for verken arbeidstakerne eller arbeidsgiverne. Arbeidstakerne får ikke tilstrekkelig økonomisk trygghet eller trygghet i arbeidsforholdet. De har vanskelig å få boliglån og de vil i varierende grad opparbeide pensjons- og permisjonsrettigheter. Det er ofte lite målrettet kompetanseutvikling i forhold til fremtidig karriereønsker. Haukeland universitetssykehus har ikke på foretaksnivå et standardisert opplæringsprogram for nyutdannede sykepleiere. Det er store forskjeller i hvordan nyutdannede sykepleiere opplever, og håndterer overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker. Dette ser ut til å være avhengig av utdanningsinstitusjon og mengden og formen på den opplæringen som blir gitt i den enheten sykepleieren begynner å arbeide ved. Det er lite effektivt for arbeidsgiver å ha mange ansatte med varierende tilknytning til arbeidsplassen. Dette kan medføre at en ikke blir betraktet som en attraktiv arbeidsplass og gir utfordringer i forhold til å beholde ønsket kompetanse til beste for pasientbehandlingen Det har i lengre tid vært fokus på deltid i helsesektoren. I januar 2011 kom Helse og omsorgsdepartementet med et pålegg til de regionale helseforetakene om å redusere andelen deltid med 20 % innen utgangen av Dette skulle gjøres i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonen. I Styringsdokument 2011 for Helse Bergen er dette nærmere beskrevet i Kap «Fast stillinger og deltid». På bakgrunn av overnevnte etablerte Helse Bergen et prosjekt Prosjekt deltid i Helse Bergen. Prosjektet søkte om prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og VOX og er tilgodesett med 1,6 mill. til prosjekt «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med Norsk sykepleierforbund (NSF). NSF er representert i styrings- og prosjektgruppen. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 4 av 12

5 3. Mål 3.1 Hovedmål: Etablere et traineeprogram for nyutdannede sykepleiere 3.2 Delmål: 1. Sikre at nyutdannede sykepleiere tilbys fast full stilling 2. Sikre at nyutdannede sykepleiere utvikler både organisatorisk kompetanse og sykepleiefaglig breddekompetanse 3. Legge til rette for videre karrieremuligheter i sykehuset 4. Utvikle organisatoriske modeller for å rekruttere og fordele arbeidskraft i virksomheten Gjennom prosjektet ønsker sykehuset å få kunnskap om denne organisatoriske modellen kan bidra til å redusere deltidsutfordringen for nyutdannede sykepleiere. Sykehuset har en overordnet målsetning om å: Redusere deltid Etablere flest mulig hele stillinger Ha færrest mulige midlertidige tilsettinger Ha sykepleiefaglig kompetanse av høy kvalitet og som dekker pasientene sitt behov for sykepleie 3.3 Målgruppe: Prosjektets målgruppe er nyutdannede sykepleiere. Sykepleiere som er ferdig utdannet i løpet av de sist 6 måneder før opptak/ansettelse eller sykepleiere som ikke har vært i arbeid som sykepleier det første året etter endt utdanning er også i målgruppen. 4. Deltagerne i prosjektet I løpet av den toårs perioden prosjektet har vært gjennomført innenfor har det vært tre opptak/ansettelsesprosesser av sykepleiere. Kull 1 startet april 2012 o 5 sykepleiere, alle kvinner o 1 sluttet i august 2013 Kull 2 startet august 2012 o 20 sykepleiere, 5 menn og 15 kvinner o 1 sluttet i november 2013 o 3 sykepleiere har fortiden foreldrepermisjon «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 5 av 12

6 Kull 3 startet august 2013 o 18 sykepleiere, 1 mann og 17 kvinner o 2 sluttet i oktober/november o 1 sykepleier har gått over i fast full stilling ved den avdelingen hun startet ved Pr d.d. deltar 38 sykepleiere i prosjektet, 6 menn og 32 kvinner. Årsaken til at 4 sykepleiere har sluttet før traineeperioden er over skyldes private forhold, og ikke forhold knyttet til ordningen. 5. Organisering og forankring av prosjektet i virksomheten Prosjektet ble organisert med prosjekteier, styringsgruppe og prosjektgruppe. Oversikt over prosjektorganiseringen er gitt i tabellen under. Prosjektet er ledet av en prosjektleder som har hatt har ansvar for gjennomføring av prosjektet, og oppfølging av deltagerne i prosjektet. Rolle Navn Tilhørighet Prosjekteier Trond Søreide Personal- og organisasjonsavdelingen Styringsgruppeleder Trond Søreide Styringsgruppemedlem Britt Velsvik Bemanningssenteret Styringsgruppemedlem Brita Tarberg Foretakstillitsvalgt NSF Styringsgruppemedlem Tone Norekvål/Kari Britt Sykepleiefaglig råd, leder Hagen Styringsgruppemedlem Anita Lyssand Seksjon for fag og utvikling Prosjektleder Wibeke Krokås Bemanningssenteret Prosjektdeltaker Tom Jakobsen Hjerteavdeling Prosjektdeltaker Janne Kristiansen Bemanningssenteret Prosjektdeltaker Anne Mette Koch/Eline Seksjon for fag og utvikling Vartdal Sætre Prosjektdeltaker Anne-Trine Drange Nevrologisk avdeling Prosjektdeltaker Janicke Johansen Barneklinikken Prosjektdeltaker Irene Kalvik Bemanningssenteret Prosjektdeltaker Henny Fauske Medisinsk avdeling post 6 Prosjektdeltaker Conrad Ravnanger Lokal sikkerhet, Sandviken Prosjektdeltaker Åshild Bjørnetun Medisinsk avdeling De to sistnevnte proesjektdeltagerne kom til underveis for at gruppene også skulle ha representanter fra psykiatriske avdelinger og fagsykepleiere. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 6 av 12

7 6. Samarbeid og medvirkning Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med foretakstillitsvalgt fra NSF. Det har vært jevnlig dialog mellom deltagerne i prosjektet og prosjektleder. Prosjektleder gjennomfører tre «en-til-en samtale» med hver traineesykepleier i løpet av traineeperioden i tillegg til uformell dialog på fagdager. Prosjektleder har jevnlig kontakt med lederne ved de respektive avdelinger og det har også vært avholdt fellesmøter med disse. 7. Beskrivelse av tiltakene Prosjektet har som mål å kunne tilby nyutdannede sykepleiere fast full stilling. Sykepleieren inngår i et traineeprogram over to år og i løpet av den perioden arbeider de ved 3 ulike avdelinger i 7-9 mnd. ved hver avdeling. I traineeprogrammet inngår det en 4-dagers oppstartsamling og fagsamlinger. I forbindelse med fagsamlingene er det satt av tid til veiledning i grupper. Tiltaket gjennomføres ved at nyutdannede sykepleiere ansettes i fast full stilling i Helse Bergen, og traineesykepleierne går inn i stillinger som ellers blir utlyst som vikariater. Primært er den enkelte sykepleier tilknyttet en avdeling om gangen. I de tilfellene stillingen ved den enkelte avdeling ikke er 100% vil reststillingen bli organisert av Bemanningssenteret i sykehuset. Det vil da tilstrebes at vaktene i Bemanningssenteret skal arbeides ved den avdelingen hvor traineesykepleieren har sin hovedstilling. Prosjektet har også som målsetting å sikre at nyutdannede sykepleiere utvikler både organisatorisk kompetanse og sykepleiefaglig breddekompetanse. Dette er ivaretatt ved at traineesykepleierne jevnlig deltar på fagdager tilrettelagt for denne gruppen. Temaene på fagdagene er valgt ut ifra at det skal være nyttig for alle uavhengig av hvilken avdeling man arbeider ved. 8. Ressursbruk (økonomi) Tildelte midler fra NAV er gått til dekning av lønnskostnader til prosjektleder, studieturer, kontorrekvisita og rekrutteringskostnader. Midlene har ikke vært tilstrekkelig til å dekke alle kostander slik at foretaket har bidratt med det resterende. Tildelte midler fra Vox er gått til dekning av kostnader knyttet til traineesykepleiernes deltagelse på fagdager. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 7 av 12

8 sykepleier Prosjektrapport 9. Oppfølging av prosjektet Det har vært avholdt 9 styringsgruppemøter og 9 prosjektgruppemøter. Prosjektet har ingen avvik i forhold til oppsatt milepælsplan (vedlegg 1). Det er gjennomført to evalueringer av prosjektet. En evaluering er gjennomført av to studenter ved UiB som intervjuet de 5 første traineesykepleierne. Den andre evalueringen er gjort av to studenter ved BI. Disse studentene gjorde en spørreundersøkelse i foretaket som sammenlignet to grupper sykepleiere, traineesykepleiere (19) og ordinære sykepleiere (92, kontrollgruppe). 10. Måloppnåelse fra prosjektet Prosjektet har nådd både hoved- og delmål Reduksjon av deltid I prosjektet er det i dag ansatt 38 sykepleiere, av disse har 13 kombinasjonsstillinger. Om vi ikke hadde iverksatt dette prosjektet er det stor sannsynlighet for at alle disse ville ha gått i vikariater, og de fleste i redusert stilling. I Helse Bergen er det en generell nedgang i antall ansatte i deltidsstillinger. Dette skyldes ikke bare dette prosjektet, men også andre iverksatte tiltak og økt fokus på heltidskultur. Prosjektet har vist at det lar seg kombiner å ha en stor stillingsandel på en sengepost og en mindre stillingsandel i Bemanningssenteret som til sammen gir 100% stilling. Denne erfaringen har bidratt til at ledere og ansatte er mer positiv til å inngå slike avtaler, også for andre enn de som inngår i denne ordningen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Deltid Heltid Deltid Heltid Fig. 1 Viser utviklingen av andel sykepleiere ansatt i faste stilling deltid-heltid. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 8 av 12

9 10.2 Resultater fra evalueringene Vi har fått gjennomført en evaluering (studentoppgave av to studenter fra UiB) hvor 5 av sykepleierne er intervjuet. Evalueringen viser at traineeprogrammet i utgangspunktet er svært velfungerende. Kort oppsummert fra evalueringen: Overgangen: fra student til arbeidstaker o Stor og utfordrende overgang, men denne lettes betraktelig gjennom opplæringen og oppfølgingen traineene mottok (introduksjonsuke) Faglig utvikling o Respondentene opplevde stor faglig utvikling på tvers av sykepleiefaglige områder. Veiledningsgruppen o Veiledningsgruppen oppleves som en trygg arena hvor traineene lærer å håndtere krevende situasjoner, hvor de mottar sosial støtte og dermed reduserer eget stressnivå Fagsamlingene o Fagsamlingene opplevdes av respondentene som nyttige. Rotasjon mellom avdelingene o Det opplevdes som positivt av respondentene å bli «pushet videre» til ny avdeling, men det var også utfordrende å venne seg til nye kolleger, rutiner, prosedyrer og arbeidsmetoder. Bemanningssenteret o Respondentene opplevde usikkerhet knyttet til kombinert stilling mellom avdeling og Bemanningssenteret, og uttrykte et behov for økt stabilitet i forhold til hvilke avdelinger man ble sendt til. Vi har også fått gjennomført en spørreundersøkelse (studentoppgave av to studenter ved BI) i foretaket som sammenligner to grupper nyutdannede sykepleiere, traineesykepleierne (19) og ordinære sykepleiere (92) (kontrollgruppe). Kort om resultatene: Traineesykepleierne har i gjennomsnitt i mindre grad vurdert å forlate jobben enn sammenlignbare sykepleiere. Traineesykepleierne opplevde høyere grad av jobbtilfredshet og i større grad lederstøtte enn sammenlignbare sykepleiere. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 9 av 12

10 Traineesykepleierne opplevde en marginal større grad av mastring enn sammenlignbare sykepleiere Tilbakemeldinger fra traineesykepleierne I samtaler mellom prosjektleder og traineesykepleier har en hatt dialog om en del konkrete spørsmål knyttet til ansettelsen som traineesykepleier, som trivsel, faglig utvikling og utbytte av fagdager og veiledningsgruppe. Traineesykepleierne er meget fornød med å ha full fast stilling og tror selv at alternativet til dette ville vært vikariat i redusert stilling. Traineesykepleierne trives meget godt i rollen som traineesykepleier og ingen har så langt angret på at de takket ja til stillingen. De opplever at de blir inkludert i arbeidsmiljøet på avdelingene de arbeider ved, og ser det som veldig verdifullt å få erfaring fra ulike fagområder. De oppgir at de har hatt godt utbytte av fagdagene. Når det gjelder veiledningsgruppene er det noe varierende tilbakemeldinger. Det er ikke alle som til en hver tid har like godt utbytte av veiledningen. Det kan synes som at i begynnelsen av traineeperioden har veiledningen størst betydning og at betydningen avtar etter hvert. De fleste opplever det som utfordrende å bytte avdeling etter 7-9 måneder. Dette forklares med at de har etablert seg i avdelingens miljø, blitt godt kjent med kollegaene og behersker fagområdet. Det er da «tungt» å skulle begynne på nytt. Samtidig gir traineesykepleierne uttrykk for at det er greit at «komforsonen» blir utfordret og at de blir «pushet» videre. De syns at Haukeland universitetssykehus skal fortsette med denne ordningen og anbefaler gjerne andre nyutdannede sykepleiere å søke traineestilling Tilbakemeldinger fra ledere Lederne på de avdelingene som har traineesykepleier melder tilbake at de er meget godt fornøyd med sykepleierne. De beskriver dem som motiverte, lærevillig og interesserte. De er positiv i miljøet og at det er nyttig å ha sykepleiere i avdelingen som har erfaring fra andre fagområder. Lederne er også av den oppfatning at Haukeland universitetssykehus skal fortsette med denne ordningen. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 10 av 12

11 10.5 Karrieremuligheter i sykehuset Det viser seg at ved å delta i denne ordningen har noen av sykepleierne endret tidligere karriereplaner. Andre har oppdaget at de trives godt innenfor fagområder de tidligere ikke hadde noe særlig kjennskap til. Det er 4 av traineesykepleierne som er ferdig med traineeperioden i april Alle disse har fått jobbtilbud og fortsetter i foretaket. Prosjektleder er gjort kjent med at flere av traineesykepleierne er ønsket tilbake til de avdelingene de tidligere har arbeidet ved Rekruttering Antall søkere til traineestillingene har vært meget stor, med en geografisk spredning fra Narvik i nord til Kristiansand i sør. Kandidatene er forholdvis like i alder, utdanning og arbeidserfaring. Dette har gjort det utfordrende å skille kandidatene ved vurdering av CV og søknad. Som en konsekvens av dette igangsatte vi et arbeid for å se på hvordan vi gjennomfører rekrutteringsprosessene. Vi har benyttet tradisjonelt intervju i kombinasjon med praktiske øvelser i form av et gruppecase og et individuelt case. På denne måten har kandidatene blitt observert i hvordan de opptrer i rollen som gruppemedlem og sykepleiere i en simulert pasientsituasjon. Tilbakemelding fra kandidatene som ble invitert til å delta i praktiske øvelser er positive. De opplevde at dette var en rettferdig måte å bli vurdert på, og de fikk samtidig vist hva de hadde av praktiske ferdigheter. I to av rekrutteringsprosessene vi også tatt i bruk elektroniske evne- og ferdighetstester Formidling av resultater og erfaringer, internt og eksternt Det har vært stor interesse for traineeprosjektet. Prosjektet er blitt presentert på flere forskjellige konferanser. Haukeland universitetssykehuset har hatt studiebesøk fra en rekke sykehus og kommuner som har ønsket å få vite mer om denne ordningen. Etter det vi er kjent med er det flere institusjoner som har eller vil igangsette tilsvarende ordninger. Traineeprosjektet er omtalt en rekke ganger i dagspressen og tidsskrifter, seinest i Sykepleien nr desember Internt er prosjektet blitt informert om i det månedlige orienteringsmøtet adm. dir. holder for nivå 2-3 ledere. Sykehusets sykepleiefaglig råd er holdt orientert om prosjektet og det gjelder også ledere (avdelingssykepleiere) ved aktuelle avdelinger. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 11 av 12

12 11. Planer for videreføring På bakgrunn av de erfaringer som er gjort i denne to-årsperioden vil Haukeland universitetssykehus fortsette med traineeordning for nyutdannede sykepleiere. Det vil bli tatt opp et nytt kull i løpet av våren 2014 med oppstart i august «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 12 av 12

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 04.12.2014 Saksbehandler Anne Grethe Vhile Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 11.12.2014 Sak nr 100-2014 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Virksomhetsoverdragelse fra Oslo

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 28/15 O Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer