Fast full stilling for nyutdannede sykepleiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fast full stilling for nyutdannede sykepleiere"

Transkript

1 Fast full stilling for nyutdannede sykepleiere Traineeprogram for nyutdannede sykepleiere «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 1 av 12

2 1. Sammendrag I spesialisthelsetjenesten har det vært begrensede mulighet for nyutdannede sykepleiere å få ansettelse i fast full stilling. Det virksomhetene kan tilby er ofte vikariater, og da gjerne i deltidsstillinger. Dette er en situasjon som ikke er hensiktsmessig for verken arbeidstakerne eller arbeidsgiverne. Helse Bergen startet i januar 2012 et prosjekt hvor målsettingen er å kunne tilby nyutdannede sykepleiere fast full stilling. Sykepleieren inngår i et traineeprogram over to år og i løpet av den perioden arbeider de ved 3 ulike avdelinger innen medisin, kirurgi og psykiatri med varighet på 7-9 mnd. ved hver avdeling. I traineeprogrammet inngår det 4 dager oppstartsamling og fagsamlinger. I forbindelse med fagsamlingene er det satt av tid til veiledning i grupper. Traineeprosjektet har vært et av tiltakene Helse Bergen har iverksatt for å øke andelen heltidsansatt sykepleiere i foretaket. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet og er gjennomført i tett samarbeid med Norsk sykepleierforbund. Tiltaket gjennomføres ved at sykepleierne ansettes i fast full stilling i Helse Bergen, og går inn i stillinger som ellers blir utlyst som vikariater. Primært vil den enkelte sykepleier være tilknyttet en avdeling til enhver tid. I de tilfellene stillingen ved den enkelte avdeling ikke er 100% vil reststillingen bli organisert av Bemanningssenteret i Helse Bergen. I prosjektet er det pr dd ansatt 38 sykepleier, 6 menn og 32 kvinner. Av de 38 sykepleierne er det 13 som har kombinasjonsstillinger. 4 sykepleiere har sluttet i løpet av traineeperioden, dette skyldes forhold som ikke har sammenheng med traineeordningen. Erfaringer viser at dette er en organisasjonsmodell som bidrar til fulle faste stillinger. Det har ikke vært noe problem å finne tilstrekkelig med ledige stillinger som traineesykepleierne kan gå inn i. Sykepleierne som deltar i ordningen opplever faglig utvikling på tvers av fagområder og ser det som verdifullt å få muligheten til å arbeide ved forskjellige avdelinger i en toårs periode. Traineesykepleierne opplever høyere gard av jobbtilfredshet og større lederstøtte enn sammenlignbare sykepleiere. Lederne ved de avdelinger som har traineesykepleiere opplever det som positivt å ha traineesykepleier på avdelingen. De beskriver sykepleierne som lærevillig, motivert og interesserte. Helse Bergen vil videreføre denne ordningen etter prosjektperioden. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 2 av 12

3 Innhold 1. Sammendrag Bakgrunn Mål Hovedmål: Delmål: Målgruppe: Deltagerne i prosjektet Organisering og forankring av prosjektet i virksomheten Samarbeid og medvirkning Beskrivelse av tiltakene Ressursbruk (økonomi) Oppfølging av prosjektet Måloppnåelse fra prosjektet Reduksjon av deltid Resultater fra evalueringene Tilbakemeldinger fra traineesykepleierne Tilbakemeldinger fra ledere Karrieremuligheter i sykehuset Rekruttering Formidling av resultater og erfaringer eksternt og internt Planer for videreføring «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 3 av 12

4 2. Bakgrunn Nyutdannede sykepleiere har begrenset mulighet til å få ansettelse i fast full stilling i spesialisthelsetjenesten. Det virksomhetene kan tilby nyutdannede sykepleiere er ofte vikariater, og da gjerne i deltidsstillinger. Dette er en situasjon som ikke er hensiktsmessig for verken arbeidstakerne eller arbeidsgiverne. Arbeidstakerne får ikke tilstrekkelig økonomisk trygghet eller trygghet i arbeidsforholdet. De har vanskelig å få boliglån og de vil i varierende grad opparbeide pensjons- og permisjonsrettigheter. Det er ofte lite målrettet kompetanseutvikling i forhold til fremtidig karriereønsker. Haukeland universitetssykehus har ikke på foretaksnivå et standardisert opplæringsprogram for nyutdannede sykepleiere. Det er store forskjeller i hvordan nyutdannede sykepleiere opplever, og håndterer overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker. Dette ser ut til å være avhengig av utdanningsinstitusjon og mengden og formen på den opplæringen som blir gitt i den enheten sykepleieren begynner å arbeide ved. Det er lite effektivt for arbeidsgiver å ha mange ansatte med varierende tilknytning til arbeidsplassen. Dette kan medføre at en ikke blir betraktet som en attraktiv arbeidsplass og gir utfordringer i forhold til å beholde ønsket kompetanse til beste for pasientbehandlingen Det har i lengre tid vært fokus på deltid i helsesektoren. I januar 2011 kom Helse og omsorgsdepartementet med et pålegg til de regionale helseforetakene om å redusere andelen deltid med 20 % innen utgangen av Dette skulle gjøres i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonen. I Styringsdokument 2011 for Helse Bergen er dette nærmere beskrevet i Kap «Fast stillinger og deltid». På bakgrunn av overnevnte etablerte Helse Bergen et prosjekt Prosjekt deltid i Helse Bergen. Prosjektet søkte om prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og VOX og er tilgodesett med 1,6 mill. til prosjekt «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med Norsk sykepleierforbund (NSF). NSF er representert i styrings- og prosjektgruppen. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 4 av 12

5 3. Mål 3.1 Hovedmål: Etablere et traineeprogram for nyutdannede sykepleiere 3.2 Delmål: 1. Sikre at nyutdannede sykepleiere tilbys fast full stilling 2. Sikre at nyutdannede sykepleiere utvikler både organisatorisk kompetanse og sykepleiefaglig breddekompetanse 3. Legge til rette for videre karrieremuligheter i sykehuset 4. Utvikle organisatoriske modeller for å rekruttere og fordele arbeidskraft i virksomheten Gjennom prosjektet ønsker sykehuset å få kunnskap om denne organisatoriske modellen kan bidra til å redusere deltidsutfordringen for nyutdannede sykepleiere. Sykehuset har en overordnet målsetning om å: Redusere deltid Etablere flest mulig hele stillinger Ha færrest mulige midlertidige tilsettinger Ha sykepleiefaglig kompetanse av høy kvalitet og som dekker pasientene sitt behov for sykepleie 3.3 Målgruppe: Prosjektets målgruppe er nyutdannede sykepleiere. Sykepleiere som er ferdig utdannet i løpet av de sist 6 måneder før opptak/ansettelse eller sykepleiere som ikke har vært i arbeid som sykepleier det første året etter endt utdanning er også i målgruppen. 4. Deltagerne i prosjektet I løpet av den toårs perioden prosjektet har vært gjennomført innenfor har det vært tre opptak/ansettelsesprosesser av sykepleiere. Kull 1 startet april 2012 o 5 sykepleiere, alle kvinner o 1 sluttet i august 2013 Kull 2 startet august 2012 o 20 sykepleiere, 5 menn og 15 kvinner o 1 sluttet i november 2013 o 3 sykepleiere har fortiden foreldrepermisjon «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 5 av 12

6 Kull 3 startet august 2013 o 18 sykepleiere, 1 mann og 17 kvinner o 2 sluttet i oktober/november o 1 sykepleier har gått over i fast full stilling ved den avdelingen hun startet ved Pr d.d. deltar 38 sykepleiere i prosjektet, 6 menn og 32 kvinner. Årsaken til at 4 sykepleiere har sluttet før traineeperioden er over skyldes private forhold, og ikke forhold knyttet til ordningen. 5. Organisering og forankring av prosjektet i virksomheten Prosjektet ble organisert med prosjekteier, styringsgruppe og prosjektgruppe. Oversikt over prosjektorganiseringen er gitt i tabellen under. Prosjektet er ledet av en prosjektleder som har hatt har ansvar for gjennomføring av prosjektet, og oppfølging av deltagerne i prosjektet. Rolle Navn Tilhørighet Prosjekteier Trond Søreide Personal- og organisasjonsavdelingen Styringsgruppeleder Trond Søreide Styringsgruppemedlem Britt Velsvik Bemanningssenteret Styringsgruppemedlem Brita Tarberg Foretakstillitsvalgt NSF Styringsgruppemedlem Tone Norekvål/Kari Britt Sykepleiefaglig råd, leder Hagen Styringsgruppemedlem Anita Lyssand Seksjon for fag og utvikling Prosjektleder Wibeke Krokås Bemanningssenteret Prosjektdeltaker Tom Jakobsen Hjerteavdeling Prosjektdeltaker Janne Kristiansen Bemanningssenteret Prosjektdeltaker Anne Mette Koch/Eline Seksjon for fag og utvikling Vartdal Sætre Prosjektdeltaker Anne-Trine Drange Nevrologisk avdeling Prosjektdeltaker Janicke Johansen Barneklinikken Prosjektdeltaker Irene Kalvik Bemanningssenteret Prosjektdeltaker Henny Fauske Medisinsk avdeling post 6 Prosjektdeltaker Conrad Ravnanger Lokal sikkerhet, Sandviken Prosjektdeltaker Åshild Bjørnetun Medisinsk avdeling De to sistnevnte proesjektdeltagerne kom til underveis for at gruppene også skulle ha representanter fra psykiatriske avdelinger og fagsykepleiere. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 6 av 12

7 6. Samarbeid og medvirkning Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med foretakstillitsvalgt fra NSF. Det har vært jevnlig dialog mellom deltagerne i prosjektet og prosjektleder. Prosjektleder gjennomfører tre «en-til-en samtale» med hver traineesykepleier i løpet av traineeperioden i tillegg til uformell dialog på fagdager. Prosjektleder har jevnlig kontakt med lederne ved de respektive avdelinger og det har også vært avholdt fellesmøter med disse. 7. Beskrivelse av tiltakene Prosjektet har som mål å kunne tilby nyutdannede sykepleiere fast full stilling. Sykepleieren inngår i et traineeprogram over to år og i løpet av den perioden arbeider de ved 3 ulike avdelinger i 7-9 mnd. ved hver avdeling. I traineeprogrammet inngår det en 4-dagers oppstartsamling og fagsamlinger. I forbindelse med fagsamlingene er det satt av tid til veiledning i grupper. Tiltaket gjennomføres ved at nyutdannede sykepleiere ansettes i fast full stilling i Helse Bergen, og traineesykepleierne går inn i stillinger som ellers blir utlyst som vikariater. Primært er den enkelte sykepleier tilknyttet en avdeling om gangen. I de tilfellene stillingen ved den enkelte avdeling ikke er 100% vil reststillingen bli organisert av Bemanningssenteret i sykehuset. Det vil da tilstrebes at vaktene i Bemanningssenteret skal arbeides ved den avdelingen hvor traineesykepleieren har sin hovedstilling. Prosjektet har også som målsetting å sikre at nyutdannede sykepleiere utvikler både organisatorisk kompetanse og sykepleiefaglig breddekompetanse. Dette er ivaretatt ved at traineesykepleierne jevnlig deltar på fagdager tilrettelagt for denne gruppen. Temaene på fagdagene er valgt ut ifra at det skal være nyttig for alle uavhengig av hvilken avdeling man arbeider ved. 8. Ressursbruk (økonomi) Tildelte midler fra NAV er gått til dekning av lønnskostnader til prosjektleder, studieturer, kontorrekvisita og rekrutteringskostnader. Midlene har ikke vært tilstrekkelig til å dekke alle kostander slik at foretaket har bidratt med det resterende. Tildelte midler fra Vox er gått til dekning av kostnader knyttet til traineesykepleiernes deltagelse på fagdager. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 7 av 12

8 sykepleier Prosjektrapport 9. Oppfølging av prosjektet Det har vært avholdt 9 styringsgruppemøter og 9 prosjektgruppemøter. Prosjektet har ingen avvik i forhold til oppsatt milepælsplan (vedlegg 1). Det er gjennomført to evalueringer av prosjektet. En evaluering er gjennomført av to studenter ved UiB som intervjuet de 5 første traineesykepleierne. Den andre evalueringen er gjort av to studenter ved BI. Disse studentene gjorde en spørreundersøkelse i foretaket som sammenlignet to grupper sykepleiere, traineesykepleiere (19) og ordinære sykepleiere (92, kontrollgruppe). 10. Måloppnåelse fra prosjektet Prosjektet har nådd både hoved- og delmål Reduksjon av deltid I prosjektet er det i dag ansatt 38 sykepleiere, av disse har 13 kombinasjonsstillinger. Om vi ikke hadde iverksatt dette prosjektet er det stor sannsynlighet for at alle disse ville ha gått i vikariater, og de fleste i redusert stilling. I Helse Bergen er det en generell nedgang i antall ansatte i deltidsstillinger. Dette skyldes ikke bare dette prosjektet, men også andre iverksatte tiltak og økt fokus på heltidskultur. Prosjektet har vist at det lar seg kombiner å ha en stor stillingsandel på en sengepost og en mindre stillingsandel i Bemanningssenteret som til sammen gir 100% stilling. Denne erfaringen har bidratt til at ledere og ansatte er mer positiv til å inngå slike avtaler, også for andre enn de som inngår i denne ordningen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Deltid Heltid Deltid Heltid Fig. 1 Viser utviklingen av andel sykepleiere ansatt i faste stilling deltid-heltid. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 8 av 12

9 10.2 Resultater fra evalueringene Vi har fått gjennomført en evaluering (studentoppgave av to studenter fra UiB) hvor 5 av sykepleierne er intervjuet. Evalueringen viser at traineeprogrammet i utgangspunktet er svært velfungerende. Kort oppsummert fra evalueringen: Overgangen: fra student til arbeidstaker o Stor og utfordrende overgang, men denne lettes betraktelig gjennom opplæringen og oppfølgingen traineene mottok (introduksjonsuke) Faglig utvikling o Respondentene opplevde stor faglig utvikling på tvers av sykepleiefaglige områder. Veiledningsgruppen o Veiledningsgruppen oppleves som en trygg arena hvor traineene lærer å håndtere krevende situasjoner, hvor de mottar sosial støtte og dermed reduserer eget stressnivå Fagsamlingene o Fagsamlingene opplevdes av respondentene som nyttige. Rotasjon mellom avdelingene o Det opplevdes som positivt av respondentene å bli «pushet videre» til ny avdeling, men det var også utfordrende å venne seg til nye kolleger, rutiner, prosedyrer og arbeidsmetoder. Bemanningssenteret o Respondentene opplevde usikkerhet knyttet til kombinert stilling mellom avdeling og Bemanningssenteret, og uttrykte et behov for økt stabilitet i forhold til hvilke avdelinger man ble sendt til. Vi har også fått gjennomført en spørreundersøkelse (studentoppgave av to studenter ved BI) i foretaket som sammenligner to grupper nyutdannede sykepleiere, traineesykepleierne (19) og ordinære sykepleiere (92) (kontrollgruppe). Kort om resultatene: Traineesykepleierne har i gjennomsnitt i mindre grad vurdert å forlate jobben enn sammenlignbare sykepleiere. Traineesykepleierne opplevde høyere grad av jobbtilfredshet og i større grad lederstøtte enn sammenlignbare sykepleiere. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 9 av 12

10 Traineesykepleierne opplevde en marginal større grad av mastring enn sammenlignbare sykepleiere Tilbakemeldinger fra traineesykepleierne I samtaler mellom prosjektleder og traineesykepleier har en hatt dialog om en del konkrete spørsmål knyttet til ansettelsen som traineesykepleier, som trivsel, faglig utvikling og utbytte av fagdager og veiledningsgruppe. Traineesykepleierne er meget fornød med å ha full fast stilling og tror selv at alternativet til dette ville vært vikariat i redusert stilling. Traineesykepleierne trives meget godt i rollen som traineesykepleier og ingen har så langt angret på at de takket ja til stillingen. De opplever at de blir inkludert i arbeidsmiljøet på avdelingene de arbeider ved, og ser det som veldig verdifullt å få erfaring fra ulike fagområder. De oppgir at de har hatt godt utbytte av fagdagene. Når det gjelder veiledningsgruppene er det noe varierende tilbakemeldinger. Det er ikke alle som til en hver tid har like godt utbytte av veiledningen. Det kan synes som at i begynnelsen av traineeperioden har veiledningen størst betydning og at betydningen avtar etter hvert. De fleste opplever det som utfordrende å bytte avdeling etter 7-9 måneder. Dette forklares med at de har etablert seg i avdelingens miljø, blitt godt kjent med kollegaene og behersker fagområdet. Det er da «tungt» å skulle begynne på nytt. Samtidig gir traineesykepleierne uttrykk for at det er greit at «komforsonen» blir utfordret og at de blir «pushet» videre. De syns at Haukeland universitetssykehus skal fortsette med denne ordningen og anbefaler gjerne andre nyutdannede sykepleiere å søke traineestilling Tilbakemeldinger fra ledere Lederne på de avdelingene som har traineesykepleier melder tilbake at de er meget godt fornøyd med sykepleierne. De beskriver dem som motiverte, lærevillig og interesserte. De er positiv i miljøet og at det er nyttig å ha sykepleiere i avdelingen som har erfaring fra andre fagområder. Lederne er også av den oppfatning at Haukeland universitetssykehus skal fortsette med denne ordningen. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 10 av 12

11 10.5 Karrieremuligheter i sykehuset Det viser seg at ved å delta i denne ordningen har noen av sykepleierne endret tidligere karriereplaner. Andre har oppdaget at de trives godt innenfor fagområder de tidligere ikke hadde noe særlig kjennskap til. Det er 4 av traineesykepleierne som er ferdig med traineeperioden i april Alle disse har fått jobbtilbud og fortsetter i foretaket. Prosjektleder er gjort kjent med at flere av traineesykepleierne er ønsket tilbake til de avdelingene de tidligere har arbeidet ved Rekruttering Antall søkere til traineestillingene har vært meget stor, med en geografisk spredning fra Narvik i nord til Kristiansand i sør. Kandidatene er forholdvis like i alder, utdanning og arbeidserfaring. Dette har gjort det utfordrende å skille kandidatene ved vurdering av CV og søknad. Som en konsekvens av dette igangsatte vi et arbeid for å se på hvordan vi gjennomfører rekrutteringsprosessene. Vi har benyttet tradisjonelt intervju i kombinasjon med praktiske øvelser i form av et gruppecase og et individuelt case. På denne måten har kandidatene blitt observert i hvordan de opptrer i rollen som gruppemedlem og sykepleiere i en simulert pasientsituasjon. Tilbakemelding fra kandidatene som ble invitert til å delta i praktiske øvelser er positive. De opplevde at dette var en rettferdig måte å bli vurdert på, og de fikk samtidig vist hva de hadde av praktiske ferdigheter. I to av rekrutteringsprosessene vi også tatt i bruk elektroniske evne- og ferdighetstester Formidling av resultater og erfaringer, internt og eksternt Det har vært stor interesse for traineeprosjektet. Prosjektet er blitt presentert på flere forskjellige konferanser. Haukeland universitetssykehuset har hatt studiebesøk fra en rekke sykehus og kommuner som har ønsket å få vite mer om denne ordningen. Etter det vi er kjent med er det flere institusjoner som har eller vil igangsette tilsvarende ordninger. Traineeprosjektet er omtalt en rekke ganger i dagspressen og tidsskrifter, seinest i Sykepleien nr desember Internt er prosjektet blitt informert om i det månedlige orienteringsmøtet adm. dir. holder for nivå 2-3 ledere. Sykehusets sykepleiefaglig råd er holdt orientert om prosjektet og det gjelder også ledere (avdelingssykepleiere) ved aktuelle avdelinger. «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 11 av 12

12 11. Planer for videreføring På bakgrunn av de erfaringer som er gjort i denne to-årsperioden vil Haukeland universitetssykehus fortsette med traineeordning for nyutdannede sykepleiere. Det vil bli tatt opp et nytt kull i løpet av våren 2014 med oppstart i august «Full fast stilling for nyutdannede sykepleiere» Side 12 av 12

Traineeordning for nyutdannede sykepleiere ved Haukeland universitetssykehus. Prosjektleder Wibeke Krokås

Traineeordning for nyutdannede sykepleiere ved Haukeland universitetssykehus. Prosjektleder Wibeke Krokås TRAINEEPROGRAM ET VIRKEMIDDEL FOR REKRUTTERING AV FREMTIDENS SYKEPLEIERE? Traineeordning for nyutdannede sykepleiere ved Haukeland universitetssykehus Prosjektleder Wibeke Krokås SITUASJONEN 2011 UTFORDRINGENE

Detaljer

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret HELTIDSKULTUR OG REKRUTTERING I HELSE BERGEN Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret KS- Tønsberg 18. mars 2016 UTFORDRINGER I HELSE NORGE Økt behov for kompetent personell i fremtiden. Innen 2035 vil Norge

Detaljer

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret HELTIDSKULTUR I HELSE BERGEN BEMANNINGSSENTERET SOM VERKTØY Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret År Hendelse 2014 Oppstart «studentstillinger» samt utvidelse, «oppstart Hospitaldrift på tvers», samt

Detaljer

EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN. Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør

EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN. Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør AGENDA Slik vi ser utfordringen Noen utvalgte tiltak Noen resultater UTFORDRINGER Økt behov for kompetent personell

Detaljer

Ufrivillig deltid ssknadsskjema

Ufrivillig deltid ssknadsskjema NA5'ONALT FAGORGAN Ufrivillig deltid ssknadsskjema Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox forvalter prosjektmidler knyttet til satsning mot ufrivillig deltid, jf. Prop. I S (2010-11) Albeidsdepartemertet

Detaljer

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret HELTIDSKULTUR I HELSE BERGEN BEMANNINGSSENTERET SOM VERKTØY Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret År Hendelse 2003 Startet som prosjekt med merkantile vikarer og sykepleiervikarer, fastansatte og timeansatte

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest /Prosjekt Etablering av Timebank for hjelpepleiere ved Bemanningssenteret. Helse Stavanger Økt stillingsstørrelse for hjelpepleiere/helsefagarbeidere på medisinsk avdeling. beskrivelse Prosjektet bygger

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Heltidskultur Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Styremøte 15.juni 2016 Utvikling SSHF og HSØ 2012-2016 Deltid Andel deltid 2012 2013

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

FORETAKSGRUPPEN RESULTATER FRA PILOT I HELSE NORD

FORETAKSGRUPPEN RESULTATER FRA PILOT I HELSE NORD Saksbehandler: Grete Åsvang, tlf. 75 51 29 48 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.12.2008 200800425-6 254 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 141-2008/3

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram En evaluering av regionale traineeordningers effekt i forhold til å rekruttere og beholde unge med høy utdanning i distriktene Utredningens innhold 1 Beskriver

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.08.08 Ref. nr.: 07/20555 Saksbehandler: Vår Grytbakk og Frank Ebbesen VEDTAK NR 26/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011.

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2011 Ref. nr.: 11/18317 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:26.03.2010 Ref. nr.: 10/78 Saksbehandler: Mette bakkerud Lundeland VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Romerike Kommunalteknikk Trainee. Traineeordning en god måte å rekruttere på?

Romerike Kommunalteknikk Trainee. Traineeordning en god måte å rekruttere på? Romerike Kommunalteknikk Trainee Traineeordning en god måte å rekruttere på? Agenda Hvem? Hvorfor? Inspirasjon og oppstart Mål Programmet Fra kickoff til ansettelser Veiledere og mentorer Kritiske suksessfaktorer

Detaljer

Notat. STYRINGSRAPPORT september 2010 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier

Notat. STYRINGSRAPPORT september 2010 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier Notat Til : Styringsgruppen P 1824 Fra : Prosjektledelse P 1824 Dato September 2010 STYRINGSRAPPORT september 2010 - P 1824 Prosjektets hovedmål Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen

Detaljer

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6 HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet.

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. SLUTTRAPPORT PROSJEKT UFRIVILLIG DELTID RINDAL KOMMUNE: «YOU CAN`T ALWAYS GET WHAT YOU WANT, BUT IF YOU TRY SOMETIMES, YOU JUST MIGHT FIND, YOU GET WHAT YOU NEED» Rindal kommune har i 2012 og 2013 gjennomført

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 17.12.2008 Ref. nr.: 08/10436-08/30983 Saksbehandler: Arvid Magnar Sunde VEDTAK NR 49/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning

Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool. ved Tunet bo- og avlastning Sluttrapport pilotprosjektet vikarpool ved Tunet bo- og avlastning Prosjektperiode nov. 2011 31.3.2014 Prosjektleder Trine Gjestad Åkvik Innholdsfortegnelse 1 Forord... s 3 2 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner av ECON`s evalueringsrapport

Sammendrag og konklusjoner av ECON`s evalueringsrapport Sammendrag og konklusjoner av ECON`s evalueringsrapport Resymé Siden 2001 har Oslo kommune hatt en handlingsplan for å rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn til kommunen, og sørge for at de

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

VEDTAK NR 11/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 12. februar 2009 i Arbeidstilsynets lokaler, Lillestrøm.

VEDTAK NR 11/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 12. februar 2009 i Arbeidstilsynets lokaler, Lillestrøm. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.02.2010 Ref. nr.: 09/22228 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 11/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter Nasjonalt topplederprogram Randi Hansen Vikhammer vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Barne- og ungdomsklinikken består

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

ARBEIDSGIVER- POLITIKK

ARBEIDSGIVER- POLITIKK ARBEIDSGIVER- POLITIKK 2010-2014 Innholdsfortegnelse Forord 3 Arbeidsgiverpolitikk 4 En helsefremmende arbeidsplass 6 God ledelse 8 En lærende organisasjon 10 Målrettet rekruttering 12 2 FORORD Arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

INTRAVENØSE SYKEHJEM. Fra tanke til handling. STHF: Lisbeth Østby 25.09.2009

INTRAVENØSE SYKEHJEM. Fra tanke til handling. STHF: Lisbeth Østby 25.09.2009 INTRAVENØSE SYKEHJEM Fra tanke til handling 25.09.2009 STHF: Lisbeth Østby Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser. Schopenhauer FILM Fra tanke til

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

På vei mot en heltidskultur?

På vei mot en heltidskultur? Trondheim kommune På vei mot en heltidskultur? Foto: Carl-Erik Eriksson 08.05.2014 Drammen 8 mai 2014 1 Fra deltidskultur til heltidskultur En stor kommune kan gi storbyvondt? Mange enheter med delegert

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 26.09.2008 STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.09.2007 Ref. nr.: 07/8407 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 29/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8429 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 41/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune Bakgrunn for prosjektet... 3 Mål med prosjektet... 3 Målgruppe for prosjektet... 3 Beskrivelse av tiltakene... 4 Tiltak 1 Årsturnus og

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Formannskapet Verdal kommune 17.01.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt Samkommuneprosjekt Søkte om prosjektmidler utlyst av NAV i mars 2012. Hovedmål:

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge

Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge Barbro Kvaal, Legeforeningens turnusråd Cand. med. utdanning i Norge Varighet 6 år 4 studiesteder, Oslo, Bergen,

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Utdanningskonferansen NSH 31/10/2008

Utdanningskonferansen NSH 31/10/2008 Utdanningskonferansen NSH 31/10/2008 Kompetansestyring i Helse Vest Innføring av kompetanseportal og felles E læringsplattform Anne Mette Koch, regional prosjektleder for Kompetanseportalen, Anita Lyssand,

Detaljer

Fagleder HR avdelingen Konsulent, Økonomikontoret Konsulent, Politisk sekretariat

Fagleder HR avdelingen Konsulent, Økonomikontoret Konsulent, Politisk sekretariat Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Morten Melå Nestleder AP Adelheid

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer