INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA"

Transkript

1 I forbindelse med den foreslåtte fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA for å danne: Oslo Børs VPS Holding ASA Bytteforhold: Dersom den ekstraordinære generalforsamlingen i Oslo Børs Holding ASA godkjenner den foreslåtte aksjesplitten vil 1,00 aksje i Verdipapirsentralen Holding ASA gi 4,00 aksjer i Oslo Børs Holding ASA Dersom den ekstraordinære generalforsamlingen i Oslo Børs Holding ASA ikke godkjenner den foreslåtte aksjesplitten vil 1,00 aksje i Verdipapirsentralen Holding ASA gi 0,80 aksjer i Oslo Børs Holding ASA 4. mai 2007

2 VIKTIG INFORMASJON Dette informasjonsmemorandumet er utarbeidet i forbindelse med fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA, slik denne er beskrevet nedenfor. Informasjonsmemorandumet er opprinnelig utarbeidet på engelsk, og denne norske versjonen av informasjonsmemorandumet er en oversettelse av det opprinnelige engelskspråklige Information Memorandum av 4. mai Teksten i det engelskspråklige Information Memorandum går foran teksten i denne norske versjonen i tilfelle motstrid.informasjonsmemorandumet utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer utstedt av selskapene. Enhver forespørsel i relasjon dette informasjonsmemorandumet skal rettes til selskapene eller Tilretteleggerne. Ingen andre har myndighet til å gi informasjon eller bekreftelser på vegne av selskapene i forbindelse med Fusjonen. Dersom slik informasjon eller slike bekreftelser likevel gis, kan det ikke legges til grunn at selskapene eller Tilretteleggerne har godkjent dette. De opplysningene som er gitt i informasjonsmemorandumet, har gyldighet på informasjons-memorandumets dato. Endringer av betydning for selskapene kan ha funnet sted etter dette. Verken distribusjon av informasjonsmemorandumet eller en senere gjennomføring av Fusjonen kan tolkes som uttrykk for at selskapenes forhold ikke har endret seg, eller som uttrykk for at opplysningene har gyldighet etter informasjonsmemorandumets dato. I enkelte jurisdiksjoner kan distribusjonen av dette informasjonsmemorandumet være underlagt juridiske begrensninger. Personer som er i besittelse av informasjonsmemorandumet, må selv søke informasjon om og overholde slike begrensninger. Informasjonsmemorandumet har ikke blitt godkjent eller gjennomgått av noen føderal eller statlig verdipapirkommisjon eller tilsynsmyndighet i USA. Ingen slike organer har heller uttalt seg om hvorvidt informasjonsmemorandumet er dekkende og presist. Innholdet i dette informasjonsmemorandumet skal ikke leses som juridiske, forretningsmessige eller skattemessige råd. Enhver leser av informasjonsmemorandumet bør konsultere sine egne juridiske rådgivere, forretningsrådgivere eller skatterådgivere for slike råd. Dersom du er i tvil om innholdet i dette informasjonsmemorandumet, bør du kontakte din aksjemegler, bank, advokat, revisor eller en annen profesjonell rådgiver. Informasjonsmemorandumet inneholder uttalelser om fremtidige forhold ( forward-looking statements ), herunder uttalelser om selskapenes forventede fremtidige finansielle stilling, forretningsstrategi, planer og målsetninger. Ord som forvente, mene, anslå og lignende indikerer at det dreier seg om uttalelser om fremtidige forhold. Det knytter seg risikofaktorer og usikkerhetsmomenter til slike uttalelser, og selskapenes og deres datterselskapers eller bransjens faktiske prestasjoner og resultater kan derfor avvike fra det som følger av uttalelsene. Uttalelser om forventet fremtidig utvikling bygger på en rekke forutsetninger om selskapenes nåværende og fremtidige forretningsstrategier og det miljøet selskapene og deres datterselskaper vil operere i. Blant annet vil konkurransesituasjonen i de markedene hvor selskapene opererer, den teknologiske utviklingen, ny lovgivning, endringer av økonomisk karakter og politiske hendelser kunne føre til at selskapenes faktiske prestasjoner og resultater avviker fra det som følger av uttalelsene om selskapenes fremtidige forhold. Uttalelsene om fremtidige forhold reflekterer kun selskapenes vurderinger på informasjonsmemorandumets dato. Selskapene fraskriver seg eksplisitt ethvert ansvar for oppdatering eller revisjon av informasjonsmemorandumet som følge av at selskapenes forventninger til fremtidig utvikling endrer seg. Investering i det fusjonerte Selskapets aksjer er forbundet med risiko. Se punkt [2] Risikoforhold nedenfor.

3 INNEHOLD 1 SAMMENDRAG RISIKOFAKTORER FUSJONEN AV OSLO BØRS OG VPS OSLO BØRS ETTER GJENNOMFØRELSE AV FUSJONEN INFORMASJON OM OSLO BØRS INFORMASJON OM VPS MARKEDSOVERSIKT AKSJONÆRER DOKUMENTER TIL GJENOMSYN ANSVAR FOR INFORMASJONSMEMORANDUMET NØKKELINFORMASJON SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER DEFINISJONER OG ORDLISTE Vedlegg: Vedlegg 1: Fusjonsplan Vedlegg 2: Uavhengig uttalelse vedrørende proforma finansiell informasjon fra Ernst & Young 3

4 1 SAMMENDRAG Dette sammendraget inkluderer en kort beskrivelse av Oslo Børs, VPS og det Fusjonerte Selskap. Investors gjøres oppmerksomme på at (a) dette bør leses som en innledning til Informasjonsmemorandumet, (b) en eventuell beslutning om å investere i aksjene utstedt av Oslo Børs, VPS eller det Fusjonerte Selskap bør være basert på vurdering av Informasjonsmemorandumet som helhet fra investors side, (c) når et krav i tilknytning til informasjonen inneholdt i Informasjonsmemorandumet fremsettes for en domstol vil den saksøkende investor kunne bli pålagt å dekke kostnadene ved oversettelse av Informasjonsmemorandumet før rettergangen påbegynnes, og (d) de personer som har fremlagt sammendraget, inkludert eventuelle oversettelser av dette, og søkt om notifisering av dette, står sivilrettslig ansvarlige, men kun dersom sammendraget er villedende, feilaktig eller inkonsistent når det leses sammen med de øvrige deler av Informasjonsmemorandumet. 1.1 Den foreslåtte fusjonen mellom Oslo Børs og VPS Styrene i Oslo Børs og VPS har inngått en Fusjonsplan datert 3. mai 2007, som vil bli fremlagt for aksjonærene i begge selskaper for deres godkjennelse på ekstraordinære generalforsamlinger som vil bli avholdt 11. juni Fusjonsplanen med vedlegg medfølger dette dokument som vedlegg 1. VPS vil bli innfusjonert i Oslo Børs ved Fusjonen. Fusjonen vil bli gjennomført i henhold til lovreglene om fusjoner i allmennaksjelovens kapittel 13. VPS vil overdra samtlige av sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Oslo Børs, og VPSaksjonærene mottar fusjonsvederlaget som beskrevet i avsnitt 1.3 nedenfor. Fusjonsplanen må godkjennes på generalforsamlinger i Oslo Børs og VPS. Slik godkjennelse krever et kvalifisert flertall på to tredeler av de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert på de respektive generalforsamlinger. Fusjonen er gjenstand for visse betingelser, herunder, men ikke begrenset til, godkjennelse fra relevante offentlige myndigheter, herunder konkurransemyndigheter, og utløp av et to-måneders kreditorvarsel, jf. avsnitt Det forventes at Fusjonen vil bli gjennomført innen utgangen av Bakgrunn for Fusjonen Det norske verdipapirmarkedet har i de senere år vært gjenstand for økende interesse og betydelig vekst. Et stort antall både norske og utenlandske utstedere har søkt om børsnotering av aksjer og renteprodukter på Oslo Børs. På grunn av antallet nye børsnoteringer ble Oslo Børs en av de mest dynamiske markedsplassene i Europa i både 2005 og Investortilgang til Oslo Børs tilbys av meglerhusene og investeringsbankene som er medlemmer av Oslo Børs. Det er nå 53 slike medlemmer, hvorav 32 er internasjonale fjernmedlemmer. Omsetningsaktiviteten i både første- og annenhåndsmarkedet har også nådd et rekordhøyt nivå på grunn av det økende antall investorer i markedet. Ikke-norske investorer er involvert i rundt 70 % av all handelsaktivitet målt etter volum. Oslo Børs har vokst til å bli en viktig markedsplass av høy kvalitet, med både attraktive selskaper og produkter. I dette miljøet er det også en sterk gruppe investeringsforetak og banker som har spisskompetanse innen de typisk sterke norske sektorene olje/energi, fiskeri og shipping. I denne sammenheng har Oslo Børs og VPS vist seg å være konkurransedyktige, med høykvalitets produkter og tjenester på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Regelverket for børser og CSDer er endret, og vil fortsette å være gjenstand for endringer. Europeiske regulerende myndigheter ønsker å deregulere verdipapirmarkedet, og har klart angitt at de ønsker økt konkurranse mellom børser og andre markedsplasser. Videre ønsker de økt konkurranse mellom CSDer. Ny deregulering fastsatt i MiFID, og initiativer som Code of Conduct og 4

5 Target 2 Securities, vil kunne medføre en betydelig økning i konkurransen i årene som kommer. Det lokale og internasjonale verdipapirmarkedet vil også fortsette å etterspørre koordinerte, enkle og effektive løsninger for sin drift. Oslo Børs og VPS er opptatt av å møte den nye konkurransesituasjonen og videreføre sin suksess. De to selskapene innser at dette medfører et behov for å styrke deres konkurransekraft. Dette kan oppnås gjennom tettere samarbeid, herunder felles strategi og produktutvikling som vil resultere i attraktive produkter, tjenester og priser. Det Fusjonerte Selskaps hovedprodukter vil fortsatt være aksjer, grunnfondsbevis, tegningsretter, obligasjoner og derivater med relaterte markedsdataprodukter, samt tilbud om notering, handel, avregning og oppgjør for samtlige av disse produkter. Styrene i Oslo Børs og VPS foreslår en fusjon fordi de mener at et sammenslått selskap vil sikre mer effektiv og koordinert bruk av de to selskapenes samlede ressurser og kompetanse. Det vil fokusere og styrke arbeidet med utvikling av den del av verdikjeden hvor selskapene tilbyr tjenester. En fusjon vil også danne grunnlag for en mer samordnet og effektiv utvikling av produkter og tjenester, samt effektiv levering av tjenester til selskapenes kunder. Kort sammendrag av den strategiske begrunnelsen: Begge selskapers fremtidige suksess avhenger av at hele verdipapirkjeden er konkurransedyktig, og dette vil bli enklere å oppnå gjennom det optimale samarbeidet som muliggjøres gjennom integrert eierskap. Det vil styrke det Fusjonerte Selskaps evne til å opprettholde sin konkurransedyktighet ved å slå sammen infrastrukturenhetene i verdipapirkjeden. Et sammenslått selskap vil sikre effektiv og koordinert bruk av dets samlede ressurser for å utvikle hele verdikjeden i det norske verdipapirmarkedet. Å skape et større Fusjonert Selskap med forbedret langsiktig verdiskaping, forbedret kapasitet for produktutvikling og forbedret gjennomføringsevne til fordel for det Fusjonerte Selskaps aksjonærer, kunder og ansatte. Målsettingen er å videreutvikle avanserte produkter og tjenester, å sikre effektiv levering av tjenester til kunder og brukere, samt å tilby konkurransedyktige priser i hele verdikjeden. Eksempelvis har de fusjonerende parter til sammen databaser med markedsdata som antas å gi et betydelig potensial for utvikling av nye produkter for distribusjon både innenlands og internasjonalt. En fusjon vil gi nye incitamenter til å utvikle det norske verdipapirmarked og den norske verdipapirinfrastrukturen på en gunstig måte. Det Fusjonerte Selskap vil anlegge et bredere perspektiv, og vil ta sikte på å tilby et bredt og konkurransedyktig produktspekter for handel, avregning, oppgjør og andre tjenester, til fordel for kunder, for eksempel utstedere, markedsdeltakere og investorer. En fusjon vil styrke den sammenslåtte virksomhetens aktiviteter, og bidra til å skape bedre muligheter for de ansattes utvikling gjennom det Fusjonerte Selskaps større virksomhetsog kompetansebredde. I tillegg forventes at det Fusjonerte Selskap gjennom sin økte konkurransedyktighet vil tilby en mer forutsigbar fremtid med hensyn til ansettelse og endringsprosesser enn hva tilfellet ville vært for andre typer strukturell endring. 5

6 De to selskapene har så langt identifisert årlige synergier på bortimot NOK 50 millioner (før skatt), som forventes å bli realisert innen 2009, hvorav mer enn halvparten relaterer seg til inntektssynergier. Potensialet for inntektsforbedring forventes å øke i etterfølgende år. Inntektssynergier er særlig fokusert innen områdene markedsdata og derivater. Restruktureringskostnader som er nødvendige for å realisere kostnadssynergiene er så langt forventet å beløpe seg til ca. NOK 15 millioner (før skatt). I tillegg vil Oslo Børs og VPS hver pådra seg transaksjonskostnader på rundt, eller i overkant av, NOK 10 millioner. Hoveddelen av transaksjonskostnadene Oslo Børs pådrar seg vil, dersom fusjonen gjennomføres, bli inkludert i kjøpesummen for aksjene i VPS. Transaksjonskostnadene VPS pådrar seg vil bli kostnadsført. I etterkant av gjennomføringen av Fusjonen vil styret i det Fusjonerte Selskapet, basert på rasjonale for fusjonen, definere en ny strategi og ambisjon i forhold til langsiktig verdiskaping, økt kundeeffektivitet og fordeler for ansatte. 1.3 Fusjonen og Fusjonsvederlaget Det avtale bytteforholdet er 1:1.25 (Oslo Børs:VPS). 100 % av vederlaget til aksjonærene i VPS skal gjøres opp i form av aksjer i Oslo Børs. Fusjonsvederlaget skal følgelig gjøres opp ved utstedelse av 0,8 nye aksjer i Oslo Børs for hver aksje i VPS. Styret i Oslo Børs har foreslått overfor den ordinære generalforsamling 8. mai 2007 at aksjene i Oslo Børs splittes 1:5. Dersom aksjesplitten godkjennes skal følgelig fusjonsvederlaget gjøres opp ved utstedelse av 4 nye aksjer i Oslo Børs for hver aksje i VPS. Det foreslåtte bytteforholdet er et resultat av forhandlinger mellom de to selskapene, som blant annet fokuserte på de to selskapenes estimerte relative verdi. Bytteforholdet er fastsatt på grunnlag av en samlet evaluering av den bokførte verdi av selskapenes egenkapital, deres markedsverdi og deres fremtidige fortjenestepotensial, samt verdien av de forventede inntekts- og kostnadssynergier som Fusjonen forventes å gi opphav til. Aksjonærene i VPS vil på gjennomføringsdato, dersom aksjesplitten i Oslo Børs godkjennes, motta 4 nye aksjer i Oslo Børs for hver aksje vedkommende aksjonær eier i VPS, som Fusjonsvederlag. Dersom aksjesplitten i Oslo Børs ikke godkjennes skal Fusjonsvederlaget gjøres opp ved utstedelse av 0,8 nye aksjer i Oslo Børs for hver aksje i VPS. Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utstedt. Slike brøkdeler vil bli slått sammen og solgt, og nettoprovenyet fra salg av brøkdelsaksjene vil bli utdelt til de relevante aksjonærer. Det vil ikke bli utstedt vederlagsaksjer for Oslo Børs eller dets datterselskapers aksjer i VPS. Følgelig vil, dersom aksjesplitten godkjennes, nye aksjer i Oslo Børs, med pålydende verdi NOK 2,00 hver, bli utstedt i forbindelse med Fusjonen. Per dette Informasjonsmemorandums dato eier Oslo Børs og dets datterselskaper aksjer i VPS. 1.4 Utvalgt regnskapsinformasjon De utvalgte konsernregnskapstall som er inntatt i dette Informasjonsmemorandum bør leses i sammenheng med de relevante konsernregnskaper og notene til disse regnskaper, som er vedlagt Fusjonsplanen og som også kan inspiseres på i) Oslo Børs nettsted, eller innhentes kostnadsfritt fra Oslo Børs kontor i Tollbugata 2, Oslo, eller ii) VPS nettsted, eller innhentes kostnadsfritt fra VPS kontor i Biskop Gunnerus' gate 14 A, Oslo. De utvalgte konsernregnskapsdata som er inntatt i dette avsnitt er hentet fra de reviderte 6

7 konsernregnskaper for de tre regnskapsårene som sluttet 31 desember 2006, 2005 og 2004, utarbeidet i overensstemmelse med internasjonal regnskapsstandard (IFRS) som vedtatt av Den europeiske union (EU) Oslo Børs Nedenfor følger et utdrag fra konsernregnskapet for Oslo Børs. Vennligst se avsnitt 5.21 for mer detaljert regnskapsinformasjon. Tall i hele NOK IFRS (omarbeidet) 2005 IFRS 2006 IFRS Sum driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skatt Årsresultat Resultat pr. aksje 15,15 28,82 44,04 Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Sum egenkapital Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 1.4.2 VPS Nedenfor følger et utdrag fra konsernregnskapet for VPS. Vennligst se avsnitt [6.11] for mer detaljert regnskapsinformasjon. Tall i hele NOK Sum driftsinntekter 270, , ,530 Driftsresultat 88, , ,801 Ordinært resultat før skatt 90, , ,345 Årsresultat 63, , ,984 Resultat pr. aksje Sum anleggsmidler 160, , ,537 Sum omløpsmidler 178, ,596 2,227,916 SUM EIENDELER 338, ,610 2,539,453 Sum egenkapital 250, , ,376 Sum gjeld 88,255 56,823 2,086,078 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 338, ,610 2,539, Utvalgt foreløpig proforma regnskapsinformasjon Nedenstående tabell viser urevidert foreløpig sammendrag av proforma resultatregnskap for Oslo Børs og VPS som en sammenslått enhet for regnskapsåret 2006 og urevidert foreløpig sammendrag av proforma balanse per 31. desember Vennligst se avsnitt 4.7 for en beskrivelse av proformajusteringene. Beløp i NOK Oslo Børs 2006 VPS 2006 Harmonisering regnskapsprinsipper Pro forma avskrivninger av merverdier Elimineringer av transaksjoner Oslo Børs / VPS Pro forma resultat 2006 Inntekter Driftsresultat Årsresultat Resultat per aksje 44,04 43,20 46,93 Resultat per aksje etter splitt 8,81 n/a 9,39 Beløp i NOK Oslo Børs 2006 VPS 2006 Harmonisering regnskapsprinsipper Eliminering av konsernmellomværende Kjøpspris allokering Pro forma oppstilling eiendeler, egenkapital og gjeld Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Eiendeler Sum egenkapital Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 1.6 Aksjekapital Oslo Børs registrerte aksjekapital før Fusjonen er NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 10,00, fullt innbetalt. Styret i Oslo Børs har foreslått for den ordinære generalforsamling 8. mai 2007 at aksjene splittes 1:5. Dersom aksjesplitten godkjennes, vil Oslo Børs registrerte aksjekapital være NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 2,00, fullt innbetalt. Dersom Fusjonen og aksjesplitten gjennomføres, vil det Fusjonerte Selskaps aksjekapital være NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 2,00. Aksjene i Oslo Børs er utstedt i henhold til allmennaksjeloven. Alle aksjer er utstedt i elektronisk form i VPS med ISIN NO Børsloven og verdipapirregisterloven fastslår det generelle prinsipp at ingen enkelt part kan eie aksjer som representerer mer enn 10 % av aksjekapitalen eller stemmene i henholdsvis Oslo Børs eller VPS. Finansdepartementet kan gi unntak fra denne grensen, og vil herunder kunne tillate andre børser eller verdipapirregistre eller andre foretak å inneha inntil 25 % av aksjekapitalen eller stemmerettene i forbindelse med en avtale om strategisk samarbeid. Hver aksje i det Fusjonerte Selskap vil gi én stemme, og vil gi like rettigheter i det Fusjonerte Selskap. 1.7 Sammendrag av risikofaktorer Lesere av dette Informasjonsmemorandum bør nøye vurdere all informasjon dette inneholder, og i særdeleshet følgende faktorer, som vil kunne påvirke enkelte eller samtlige av det Fusjonerte Selskaps aktiviteter, og som vil kunne innebære at en investering i aksjene i Oslo Børs, VPS og/eller det Fusjonerte Selskap blir forbundet med høy risiko. Denne listen er ikke uttømmende. Det Fusjonerte Selskaps faktiske resultater vil kunne avvike vesentlig fra de forventede på grunn av mange faktorer, herunder de oppsummerte risikofaktorene som er angitt nedenfor og risikoer som er omhandlet annetsteds i dette Informasjonsmemorandum: Endringer i regelverket vil kunne være negativt for det Fusjonerte Selskap Endringer i prisreguleringer vil kunne være negativt for det Fusjonerte Selskap Avhengighet av nøkkelpersonell Avhengighet av, og virkninger av svingninger i, antall børsnoterte og VPS-registrerte selskaper, handelsvolumet i verdipapirmarkedene, omfanget av foretakshendelser, antall VPS-kontoer og endringer i prisnivået for finansiell informasjon Økt konkurranse innen børs-, registrerings, oppgjør-, verdipapirfonds og avregningsaktiviteter, herunder økt bruk av global avregning Økt bruk av forvalterkontoer Risiko forbundet med komplekse IT-systemer, og avhengighet av tredjeparts leverandører for slike systemer, i deler av det Fusjonerte Selskaps virksomhet Økte krav med hensyn til sikkerhet og effektivitet ved oppgjørsoperasjoner Sårbarhet overfor driftsmessig nedetid i systemer 9

10 Ansvar for tap som ikke er dekket av forsikring Avhengighet av at aktørene i verdipapirmarkedet har tillit til det Fusjonerte Selskap Tap på fordringer Økonomiske tap påført dersom sikkerhet og/eller garantier er utilstrekkelige innen VPS Clearing ASAs operasjoner Høy driftsmessig gearing som resulterer i volatil inntjening Mulige erstatningskrav fra Seadrill Limited Integrasjonen av Oslo Børs og VPS etter Fusjonens gjennomføringsdato vil kunne være utfordrende og innebære risikoer Betingelser for gjennomføring av Fusjonen vil ikke nødvendigvis bli oppfylt og/eller frafalt ved manglende oppfyllelse Svingninger i det Fusjonerte Selskaps aksjekurs Potensiell utvanning av aksjonærer i det Fusjonerte Selskap 1.8 Dokumenter for gjennomsyn Eksemplarer av følgende dokumenter vil i dette Informasjonsmemorandums levetid være gratis tilgjengelige for gjennomsyn på forretningsadressene til Oslo Børs og VPS i ordinær kontortid hver virkedag: Fusjonsplanen, inkludert vedlegg, datert 3 mai 2007 Årsregnskaper for Oslo Børs og VPS for årene Vedtekter for Oslo Børs og VPS, samt foreslåtte vedtekter for det Fusjonerte Selskap 10

11 2 RISIKOFAKTORER 2.1 Generelt Investering i Oslo Børs, VPS og det Fusjonerte Selskap er forbundet med risiko. Potensielle investorer bør blant annet vurdere de risikofaktorer som er beskrevet i dette Informasjonsmemorandum, før en beslutning om å investere treffes. Risikofaktorene beskrevet nedenfor er ikke de eneste risikofaktorene det Fusjonerte Selskap står overfor. Også risikofaktorer som på det nåværende tidspunkt ikke er kjent, eller som i øyeblikket betraktes som uvesentlige, vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskaps forretningsvirksomhet, finansielle posisjon og/eller driftsresultat. En potensiell investor bør nøye vurdere de risikofaktorene som er beskrevet nedenfor, og annetsteds i Informasjonsmemorandumet, og bør konsultere sine egne rådgivere med hensyn til hvorvidt en investering i Oslo Børs, VPS og/eller det Fusjonerte Selskap er egnet for ham/henne. Alle uttalelser om fremtidige forhold i dette dokumentet er basert på den informasjon som var tilgjengelig for, og som ble ansett som relevant av, Oslo Børs og VPS på dette dokumentets dato. Oslo Børs og VPS påtar seg intet ansvar for å oppdatere slike uttalelser om fremtidige forhold, med mindre dette er påkrevd i henhold til gjeldende lover og regler. Investorer advares om at uttalelser om fremtidige forhold ikke er garantier for fremtidige resultater. Det knytter seg risiko og usikkerhet til slik uttalelser, og de resultater som faktisk oppnås kan følgelig, på grunn av ulike faktorer, avvike vesentlig fra de resultater som følger av uttalelsene om fremtidige forhold. Faktorer som kan forårsake, eller bidra til, slike avvik, inkluderer, men er ikke begrenset til, de som er beskrevet nedenfor og annetsteds i dette Informasjonsmemorandum. 2.2 Risikofaktorer knyttet til det Fusjonerte Selskap og bransjen det opererer i Generelt Det Fusjonerte Selskaps finansielle stilling, herunder kursutviklingen for det Fusjonerte Selskaps aksjer som notert på OTC-listen, vil bero på en kombinasjon av forhold som er spesifikke for det Fusjonerte Selskap, og generelle forhold som utviklingen i nasjonale og internasjonale finansmarkeder. De følgende faktorene vil være spesielt viktige når risikoene forbundet med en investering i det Fusjonerte Selskaps aksjer skal vurderes Det Fusjonerte Selskaps inntekter og kostnader vil kunne bli påvirket av endringer i offentlige rammevilkår Endringer i de offentlige rammevilkårene for det Fusjonerte Selskaps virksomhet vil kunne påvirke dets inntekter og kostnader. Kostnadene vil kunne øke som følge av at myndighetene pålegger det Fusjonerte Selskap tyngende oppgaver som ikke genererer tilsvarende høyere inntekter. Oslo Børs ASA, VPS ASA og VPS Clearing ASA har i dag inntekter fra oppgaver som følger av deres tillatelse til å drive som henholdsvis børs, godkjent CSD og clearinghus som opptrer som motpart. Dersom kravet om utførelse av slike oppgaver oppheves, eller oppgavene overflyttes til et annet organ, kan det Fusjonerte Selskaps inntekter og/eller konkurranseevne bli redusert Offentlig prisregulering Verdipapirregisterlovens 6-9 gir Finansdepartementet myndighet til å fastsette forskrifter med regler om verdipapirregistres vederlag for registreringstjenester. Dersom det innføres offentlig prisregulering for registreringstjenestene, kan dette medføre forandringer i konkurransesituasjonen for det Fusjonerte Selskaps registreringsvirksomhet. 11

12 2.2.4 Avhengighet av nøkkelpersoner Det Fusjonerte Selskaps konkurranseevne vil i stor grad avhenge av utvikling av kompetanse i en bransje som er i rask utvikling. Det tar lang tid å opparbeide kompetanse innen det Fusjonerte Selskaps virksomhet. Det er en særlig utfordring at deler av det Fusjonerte Selskaps kompetanse i Norge kun kan opparbeides i henholdsvis Konsernet Oslo Børs og VPS-gruppen, samtidig som denne kompetansen er høyt verdsatt og meget etterspurt i andre deler av verdipapirmarkedet. Som et kompetanse- og teknologidrevet selskap med fokus på menneskelige ressurser og kreativitet vil det Fusjonerte Selskap være meget avhengig av nøkkelpersoner i organisasjonen. Dersom slike nøkkelpersoner skulle avbryte sitt ansettelsesforhold vil dette kunne få negative konsekvenser for det Fusjonerte Selskaps fremtidige utvikling. Den fremtidige utvikling vil samtidig være sterkt avhengig av det Fusjonerte Selskaps evne til å tiltrekke seg dyktig personell og videreutvikle kompetansenivået i hele sin egen organisasjon Antall børsnoterte og VPS registrerte selskaper vil variere over tid a) Variasjoner i antall børsnoterte selskaper Antall selskaper notert på Oslo Børs har variert merkbart de siste årene. Fra utgangen av 1998 til utgangen av 2003 ble antall noterte selskaper redusert fra 235 til 178. Fra utgangen av 2003 til 30. mars 2007 har antall noterte selskaper økt fra 178 til 238. Bakgrunnen for reduksjonen fra 1998 til 2003 var en hyppig konsolideringstakt, hvor de fusjonerte selskapene ofte valgte å være børsnotert i det markedet hvor det fusjonerte selskapet hadde sitt hovedkontor. Hovedkontorene ble ofte lagt til det landet hvor hoveddelen av selskapets aktiviteter fant sted. I de fleste grenseoverskridende fusjoner hvor norske selskaper var involvert, var de utenlandske selskaper en markedsmessig større motpart. Norske selskaper vil også i fremtiden, på grunn av sin størrelse, kunne være utsatt for oppkjøp fra utenlandske selskaper, noe som vil bidra til en utflaggingstrend. Dersom store utstedere velger andre markedsplasser enn Oslo Børs, vil dette bidra til å redusere omsetningen og likviditeten i det norske markedet og således gjøre det mindre interessant også for andre selskaper å være notert på Oslo Børs. Eventuell reduksjon i antall selskaper notert på Oslo Børs ville medføre lavere inntekter for Oslo Børs, hva angår direkte inntekter fra selskapene og potensielt også omsetningsrelaterte inntekter. b) Variasjoner i antall VPS-registrerte selskaper Det er en risiko for at utstederne registrerer seg i andre registre enn VPS. Foruten tap av inntekter vil dette kunne medføre at Selskapets registreringstjenester, både på investor- og utstedersiden, ikke blir så gode som de kan og bør være. I nedgangstider vil det Fusjonerte Selskaps registreringsvirksomhet kunne påvirkes av at flere selskaper går konkurs. Antallet VPS registrerte selskaper kan også synke som følge av fusjoner eller oppkjøp, eller fordi selskaper ikke lenger ønsker å være allmennaksjeselskaper. En eventuell reduksjon i antall VPS registrerte selskaper vil medføre lavere proveny fra registreringsavgifter og lavere inntekter fra virksomhet tilknyttet investorrelasjoner og foretakshendelser Det Fusjonerte Selskaps inntekter vil avhenge av handelsvolumet i verdipapirmarkedet Det Fusjonerte Selskaps inntekter, både fra børsvirksomheten og fra registrerings, avregnings og oppgjørsvirksomheten, vil avhenge av aktivitetsnivået, inkludert det samlede handelsvolumet, i verdipapirmarkedet, som har vært (og fortsatt er) relativt høyt i Norge sammenliknet med 12

13 historiske nivåer. Det er en risiko for at aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet kan falle. Særlig i perioder med fallende aksjekurser, vil omsetningsnivået for verdipapirer og gjerne også handelsvolumet være lavt som følge av redusert interesse for verdipapirmarkedet generelt. Denne risikoen må også sees i sammenheng med risikoen for at store utstedere velger notering på andre markedsplasser enn Oslo Børs, jf. avsnitt 2.2.5a) ovenfor Det Fusjonerte Selskaps inntekter vil avhenge av omfanget av foretakshendelser Foretakshendelser vil være et viktig inntektsområde for det Fusjonerte Selskap. Omfanget av inntektene knyttet til slike hendelser har en direkte sammenheng med aktivitetsnivået blant utstederne når det gjelder oppkjøp, fusjoner, kapitalinnhenting og andre hendelser. I perioder med lavt aktivitetsnivå i næringslivet generelt vil det Fusjonerte Selskap kunne ha begrensede muligheter til å skaffe seg inntekter på dette området Antallet registrerte VPS-konti vil variere over tid Antall registrerte VPS-konti er en funksjon av nordmenns spareatferd og ikke minst deres evne til, og interesse for, å investere i aksjer eller aksjefond. Et redusert antall VPS-konti vil kunne medføre en vesentlig reduksjon i det Fusjonerte Selskaps inntekter fra registreringsvirksomhet Fondsvirksomheten vil være avhengig av den generelle utvikling i sparemarkedet Gjennom de senere årene har norske husholdningers finansformue vært jevnt økende, og det har samtidig vært en vesentlig økning i verdipapirenes, herunder fondsandelenes, andel av samlet finansformue. En reversering av denne trenden vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskaps inntekter og resultater Endringer i prisnivået for finansmarkedsinformasjon kan påvirke det Fusjonerte Selskaps inntekter Salg av finansielle markedsdata utgjør en viktig del av det Fusjonerte Selskaps virksomhet. Endringer i prisnivået for markedsinformasjon og andre utviklingstrekk som er negative for salget av slik informasjon vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskaps inntekter og resultater. I den grad noen av Selskapets kunder, i strid med avtalen, videredistribuerer finansmarkedsdata, eller ikke oppgir korrekte data, kan dette ha en negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskaps inntekter og resultater Økt konkurranse a) Børsvirksomhet Økt institusjonalisering og internasjonalisering blant investorer skaper endringer i handelsmønsteret som kan føre til lavere interesse for det norske markedet. Sektoriseringstendensen i investorers porteføljevekting skifter interessen mot bransjer som i liten grad er representert på Oslo Børs. Økt profesjonalisering av investorer medfører økte krav til at investorers ønsker etterkommes, og at kvaliteten på markedsplassen er høy. De store internasjonale investorene opererer i flere markeder og kan i større grad sammenligne markedenes kvalitetsnivå. Elektroniske nettverks innflytelse favoriserer store markedsplasser. Det faktum at utstedere kan ønske å velge andre markedsplasser enn Oslo Børs som noteringssted for sine aksjer øker den potensielle negative effekten av denne risikofaktoren for Oslo Børs. 13

14 Elektronisk handel og teknologisk innovasjon skaper nye handelsmønstre og oppmuntrer fremveksten av nye konkurrenter. I USA har private børsnettverk som knytter institusjonelle investorer direkte sammen uten mellomledd, hatt formidabel suksess. Meglerhus kan gjennom sine multiple børsmedlemskap fungere som egne markedsplasser. Jo flere medlemskap og større kundenett meglerforetakene har, jo lettere blir det å matche to kunder uten å sende ordren inn i det sentrale markedet. For meglerforetakene er det opplagte fordeler med å»krysse internt» fordi det kan generere økte kurtasjeinntekter når meglerhuset er motpart både på selger- og kjøpersiden. Utbredelsen og økningen i internforretning i meglerhusene har betydelige implikasjoner både for markedet og børsene. På samme måte vil redusert bruk av Oslo Børs som markedsplass også redusere verdien av den kursinformasjon som genereres i Oslo Børs handelssystemer. Dette kan ha en vesentlig negativ effekt på det Fusjonerte Selskaps inntekter fra salg av finansielle markedsdata. For eksempel vil MiFID, som trer i kraft i 2007, øke denne konkurransen ved at børsenes mulighet til å kreve at handler i børsnoterte aksjer skal innrapporteres til børsene når handelen avtales utenfor børssystemene blir redusert. Børsene tar i dag betalt for å motta rapporter om slike handler. Det Fusjonerte Selskaps evne til å møte konkurransen i børsmarkedet og gjøre fremtidige strategiske tilpasninger vil ha betydelige konsekvenser for dets fremtidige inntekter og resultater. b) Registrerings- og oppgjørsvirksomhet Bortfall av enerett innebærer potensiell konkurranse på de områdene som tidligere ble omfattet av VPS enerett. Slik konkurranse kan komme fra eksisterende verdipapirforetak med virksomhet innen beslektede virksomhetsområder eller fra CSDer i andre land som etter ute etter å utvide sitt geografiske nedslagsfelt. På lengre sikt kan det Fusjonerte Selskap risikere svekkede inntekter og resultater knyttet til sin registrerings- og oppgjørsvirksomhet dersom konkurrenter etablerer alternative systemer. Ettersom det norske markedet er lite, er de volumene som det Fusjonerte Selskap vil behandle i sin registreringsvirksomhet små i forhold til det som er tilfelle for andre europeiske CSDer. Ved volumsvikt gjennom tap av utstedere, investorer og/eller oppgjørstransaksjoner, kan enhetskostnadene øke i forhold til konkurrenter som følge av at kostnadene ved å drive et rettighetsregister med tilliggende tjenester for en stor del er faste. Risikoen i en slik situasjon er at det Fusjonerte Selskap mister ytterligere markedsandeler på grunn av høyere priser enn konkurrentene, hvilket vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskaps inntekter og resultater. De europeiske organisasjonene for børser (FESE), clearinghus (EACH) og CSDer (ECSDA) har i fellesskap utarbeidet en standard for god praksis i det europeiske kapitalmarkedet (Code of Conduct). VPS og VPS Clearing ASA har fulgt Code of Conduct. I denne forbindelse må det Fusjonerte Selskap oppfylle spesifikke forpliktelser med hensyn til åpenhet om priser, standard enveis adgang til sammenkobling mellom organisasjoner, oppsplitting av tjenester og separering av regnskaper. Selv om VPS og VPS Clearing ASA har fulgt, og stiller seg positiv til, disse initiativene er det innforstått med at tiltakene vil videre øke konkurransen i markedet. Den europeiske sentralbanken har tatt initiativ til å etablere en felles europeisk plattform for oppgjør av verdipapirtransaksjoner. Initiativet går under betegnelsen Target 2 Securities. I 14

15 utgangspunktet vil oppgjør finne sted i euro, men en funksjonalitet som åpner for flere valutaer har vært drøftet. Prosjektet er i øyeblikket gjenstand for evaluering. Dersom den europeiske sentralbanken skulle opprette en felles europeisk plattform for oppgjør ville dette imidlertid medføre økt konkurranse innen markedet for verdipapiroppgjør. c) Økt konkurranse på fondsområdet kan påvirke det Fusjonerte Selskap På samme måte som andre markeder i Europa foregår det i Norge en strukturendring på fondsområdet, med en større oppdeling av verdikjeden og økt spesialisering rundt de enkelte ledd i kjeden. Distribusjonsdelen skilles i større grad fra forvaltning og produktutvikling, og det åpnes for produktsalg på tvers av tradisjonelle konserngrenser. Verdipapirregisterloven åpnet for forvalterregistrering av fondsandeler, noe som kan medføre at større deler av andelseieradministrasjon og -oppfølging flyttes fra forvaltningsselskapene til distribusjonsleddet. Konsekvensene av disse endringene er usikre, men vesentlige endringer i markedsomfanget eller forholdet til de enkelte aktørene vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskaps fondstjenester, konkurranseevne og inntjening, særlig fordi stordriftsfordelene er betydelige innenfor fondsområdet. Det vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskaps inntekter og resultater Økt bruk av forvalterregistrering kan påvirke det Fusjonerte Selskaps inntekter og lønnsomhet Hvis det skulle bli utstrakt bruk av forvalterregistrering vil foretakene kunne komme til at enkelte av det Fusjonerte Selskaps nåværende tjenester, på f. eks. området investorrelasjoner, ikke er gode nok. Blant annet er det mulig at de planlagte løsningene for enklere og rimeligere kommunikasjon mellom foretak og investorer ikke blir så gode som de bør være. En slik utvikling vil kunne medføre svekkede inntekter og resultater for det Fusjonerte Selskap, og ha en negativ innvirkning på konkurranseevnen til det Fusjonerte Selskaps registreringsvirksomhet Økt konkurranse mellom verdipapirer og alternative plasseringsformer kan påvirke det Fusjonerte Selskaps inntekter og lønnsomhet Erfaringer fra USA indikerer at etterspørselen etter nye typer investeringsprodukter er i vekst. Økt privat sparing skaper økt etterspørsel etter risikominimerende produkter som indeksfond og nye sammensetninger av aksjer i ett verdipapir; såkalte spiders. Det Fusjonerte Selskaps evne til fremtidige strategiske tilpasninger og utvikling av nye produkter vil ha betydelige konsekvenser for dets fremtidige inntekter og resultater Teknologisk risiko Det Fusjonerte Selskaps virksomhet vil være basert på komplekse IT-systemer. Kapasitet, skalerbarhet og tilgjengelighet vil være kritiske suksessfaktorer for det Fusjonerte Selskaps systemer. Nedetid og funksjonelle svakheter/feil i disse systemene kan resultere i krav om kompensasjon fra markedsdeltakere, også selv om eventuelle feil ligger hos tredjeparts leverandører og således i utgangspunktet er utenfor det Fusjonerte Selskaps kontroll. Manglende evne til å opprettholde et stabilt og pålitelig driftsmiljø kan få betydelige negative konsekvenser for det Fusjonerte Selskap i form av svekket tillit blant brukerne, svekket konkurranseposisjon og mulige erstatningskrav Det Fusjonerte Selskap vil bli teknologisk avhengig av OMX Technology Oslo Børs handelssystem SAXESS driftes av OMX Technology. Oslo Børs benytter handelssystemet CLICK i henhold til en avtale med Stockholmsbørsen. OMX Technology er også leverandør av CLICKsystemet til Stockholmsbørsen. Oslo Børs er følgelig avhengig av OMX Technologys evne til å 15

16 operere Saxess og CLICK på en tilfredsstillende måte. Manglende evne hos OMX Technology til å unngå nedetid og funksjonelle svakheter og feil i systemet vil kunne få betydelige negative konsekvenser for Oslo Børs i form av svekket tillit hos brukerne, svekket konkurranseposisjon og mulige erstatningskrav, uten at Oslo Børs nødvendigvis vil ha en tilsvarende regressmulighet overfor OMX Technology. Oslo Børs er også avhengig av OMX Technology for å gjøre endringer i systemet. Tilsvarende benytter VPS Clearing ASA et clearingsystem (SECUR) som er utviklet av OMX Technology. De samme risikoer som er angitt ovenfor gjelder for VPS Clearing ASAs bruk av SECUR Økende krav til sikkerhet og effektivitet i oppgjørsvirksomheten Markedet stiller stadig større krav til sikkerhet og effektivitet i oppgjørsvirksomheten. Utviklingen går klart mot økte krav til kvalitet fra markedsdeltakernes side. Dette fordrer at videreutvikling av systemer og produkter fortsatt prioriteres høyt. Det Fusjonerte Selskap risikerer derfor å få økte utviklingskostnader i fremtiden. Systemutviklingsarbeid innebærer videre risiko i den forstand at feil valg kan få vesentlig negativ innflytelse både på det Fusjonerte Selskaps forhold til kundene og på dets fremtidige inntjening Sårbarhet ved driftsavbrudd Driftsavbrudd, f. eks. på grunn av svikt i datasystem, manglende strøm eller kjøling, kan få vesentlige negative konsekvenser for det Fusjonerte Selskaps produksjon, og derved for interne oppgaver og oppdrag for kunder. Ved lengre avbrudd kan det også oppstå økonomiske tap som må erstattes av det Fusjonerte Selskap, og som kan medføre tap av renommé for det Fusjonerte Selskap, hvilket vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskaps inntekter og resultater Ansvar for tap ved feil Som angitt i verdipapirregisterloven står VPS ansvarlig for visse tap som skyldes feil i forbindelse med registrering, endring eller sletting av rettigheter. Innenfor det Fusjonerte Selskaps registreringsvirksomhet vil det være risiko for at kontofører registrerer uriktige eller mangelfulle opplysninger. VPS benytter seg av kontoførere som har ansvaret for, og som utfører, selve registreringene i registrene, og VPS kan ikke forsikre seg om at denne informasjonen er korrekt. Enkelte av systemene krever mye manuell oppfølging, hvilket øker risikoen for feil. Beløpene som håndteres i det Fusjonerte Selskaps drift er betydelige, og konsekvensene av eventuelle feil kan bli vesentlige. For å redusere risikoene forbundet med ovennevnte har VPS en ansvarsforsikring med total dekning på inntil NOK 1 milliard per år, og en egenandel på NOK 2 millioner per krav. Dekning under forsikringspoliser er avhengig av oppfyllelse av vilkårene i forsikringspolisen i det enkelte tilfellet. Det er ingen sikkerhet for at forsikringspolisen dekker et krav eller fullt ut dekker tap som følge av feil eller utelatelser. Det er mulig at brukere av markedsplassen og mottakere av informasjon meddelt av Oslo Børs/Oslo Børs Informasjon AS kan pådra seg økonomiske tap som følge av omstendigheter som feil i det elektroniske handelssystem, svikt i kommunikasjonssystemer eller feil i informasjonen meddelt av Oslo Børs/Oslo Børs Informasjon AS, og det kan ikke utelukkes at Oslo Børs/Oslo Børs Informasjon AS, i sine respektive roller som part med ansvar for å drive markedsplassen og som leverandør av informasjon, vil bli gjort til gjenstand for krav om erstatning av slike økonomiske tap. Kontraktsvilkår og forsikring reduserer risikoen for at slike krav skal ha en negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskap. Det er imidlertid usikkerhet forbundet med spørsmålet om hvorvidt Oslo Børs/Oslo Børs Informasjon AS gyldig kan fraskrive seg alt kontraktsbasert erstatningsansvar i henhold til norsk rett. Videre kan en ikke utelukke muligheten for at Oslo Børs/Oslo Børs Informasjon AS i konkrete saker vil bli holdt ansvarlig for ikke-kontraktsbaserte krav, dvs. bli holdt 16

17 ansvarlig for krav basert på tap tredjeparter påføres som følge av handlinger eller unnlatelser hos Oslo Børs eller Oslo Børs Informasjon AS. Krav om erstatning kan også oppstå som følge av feil eller utelatelser i utøvelsen av myndighet delegert til Oslo Børs, som også nevnt i avsnitt 7.2. Oslo Børs og Oslo Børs Informasjon AS har ansvarsforsikring begrenset opp til NOK 50 millioner per år. Dekning under forsikringspolisen er avhengig av oppfyllelse av vilkårene i forsikringspolisen i det enkelte tilfellet. Det er ingen sikkerhet for at forsikringsdekningen gjelder eller fullt ut dekker et ansvarsforhold. Det Fusjonerte Selskap vil ha forsikringsdekning med hensyn til visse potensielle tap. Selv om tapene historisk har vært lave foreligger det en risiko for feil som ikke er dekket av forsikring, eller for at det oppstår feil som hver for seg eller til sammen overstiger de fastsatte grensene for slik dekning. Slike krav vil kunne ha betydelige negative konsekvenser for det Fusjonerte Selskaps finansielle situasjon, og en vesentlig negativ innvirkning på dets inntekter og resultater Tillit til Oslo Børs og VPS Tillit til Oslo Børs, som en markedsplass og et tilsynsorgan for handel i verdipapirer, og til VPS som operatør av et verdipapirregister, er av avgjørende betydning for det Fusjonerte Selskap. Det Fusjonerte Selskaps virksomhets renommé og status avhenger ofte av hele det norske verdipapirmarkedets renommé og status. Det Fusjonerte Selskap er derfor avhengig av at hele nettverket av aktører i verdipapirmarkedet opptrer på en måte som tjener de fremtidige interessene til markedet som helhet. Økende internasjonalisering og institusjonalisering blant investorer stiller økte krav til markedsplassens kvalitet hva angår likviditet og integritet. Dersom det Fusjonerte Selskap ikke evner å opprettholde en høy grad av troverdighet som markedsplass, tilsynsorgan og operatør av verdipapirregister vil dette medføre en risiko for vesentlige negative konsekvenser for det Fusjonerte Selskaps økonomiske stilling Tap på fordringer Oslo Børs og VPS har en solid kundemasse og trygge innfordringsrutiner, og begge virksomhetene har så langt hatt ubetydelige tap på fordringer. Det er mulig at faktureringsrutiner eller kundemasse vil endre seg i fremtiden, hvilket vil kunne medføre tap, forsinkelser eller kostnadsøkning hva innfordring angår Misbruk av fortrolig informasjon Ansatte i det Fusjonerte Selskap vil ha tilgang til fortrolig verdipapirinformasjon som kan misbrukes. Ansatte i det Fusjonerte Selskap vil være pålagt å underskrive en sikkerhetskontrakt med taushetserklæring minimum en gang per år, og det Fusjonerte Selskap vil videreføre interne systemer i Oslo Børs og VPS som overvåker all handel gjort av egne ansatte. Dersom misbruk av fortrolig informasjon likevel skulle forekomme, representerer dette en betydelig risiko for tap av renommé for det Fusjonerte Selskap, og vesentlige negative konsekvenser for det Fusjonerte Selskaps økonomiske stilling Økt konkurranse mellom clearinghus kan påvirke det Fusjonerte Selskaps situasjon Institusjonelle investors behov for forbedret kapitaleffektivitet og kostnadseffektive driftsløsninger vil kunne lede til en konsentrasjon rundt noen få globale eller regionale clearinghus. Økt konkurranse fra andre clearinghus som engasjerer seg i avregning av norske derivatprodukter kan medføre en reduksjon i det Fusjonerte Selskaps clearinginntekter, og ha en negativ innvirkning på konkurranseposisjonen til det Fusjonerte Selskaps clearingvirksomhet. 17

18 Økt bruk av globale clearingleverandører vil kunne påvirke det Fusjonerte Selskaps inntekter Dersom bruk av globale clearingleverandører blir vanlig vil institusjonelle klienter kunne beslutte å konsentrere derivathandel og avregning hos internasjonale globale clearingleverandører som ikke er derivatmedlemmer på Oslo Børs eller clearingmedlemmer i VPS Clearing ASA. En slik utvikling ville medføre en reduksjon i det Fusjonerte Selskaps clearinginntekter, og ha en vesentlig negativ innvirkning på konkurranseposisjonen til det Fusjonerte Selskaps handels- og clearingvirksomhet Markedsrisiko med hensyn til VPS Clearing ASA VPS Clearing ASA opptrer som motpart/garantist i kontrakter som er forbundet med betydelig risiko. For å styre denne risikoen estimerer VPS Clearing ASA verdien av investorporteføljer under ulike kursscenarier. Basert på disse analysene pålegges investors å stille sikkerhet i form av kontanter, bankgarantier eller andre adekvate finansielle aktiva. Marginkravet estimeres på løpende basis, og sikkerhetskonti kontrolleres på daglig basis. I tillegg til marginkravene innebærer clearingmodellen at clearingmedlemmet står ansvarlig for å dekke dets sluttkundes forpliktelser overfor clearinghuset i tilfelle en misligholdssituasjon. For å dekke misligholdssituasjoner hos medlemmer har VPS Clearing ASA innhentet en økonomisk garanti på USD 60 millioner for individuelle tap som overstiger NOK 100 millioner. Dekning under garantien er avhengig av oppfyllelse av vilkårene i garantien i den enkelte misligholdssituasjon. Det er ingen sikkerhet for at garantien vil gjelde eller fullt ut dekker tap som følge av misligholdssituasjonen. Dersom sikkerhet og/eller andre garantier ikke er tilstrekkelig vil VPS Clearing ASA kunne påføres et økonomisk tap. Et betydelig tap, eller flere tap som til sammen innebærer et betydelig tap, vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskap Det Fusjonerte Selskap vil ha høy operasjonell gearing og derfor være utsatt for resultatsvingninger Det Fusjonerte Selskaps inntekter vil blant annet avhenge av aktivitetsnivået, herunder handelsvolumet, i de norske verdipapirmarkedene, mens det Fusjonerte Selskaps kostnader i stor grad vil være faste. En reduksjon i aktivitetsnivået i de norske verdipapirmarkedene vil derfor ha en vesentlig negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskaps inntekter og resultater Mulige erstatningskrav fra Seadrill Limited Søksmål fra Seadrill Limited i tilknytning til vedtaket fattet av Børsklagenemnda vil kunne bli utvidet til å omfatte et erstatningskrav som omhandlet i mer detalj i avsnitt Selv om Oslo Børs anser sannsynligheten for at Oslo Børs skal bli ilagt erstatningsansvar for å være lav kan muligheten for dette ikke utelukkes. Dersom domstolene tilkjenner Seadrill Limited erstatning fra børsen vil beløpet kunne bli betydelig. 2.3 Risikofaktorer knyttet til Fusjonen Integrasjonsprosessen Fusjonen vil innebære at to betydelige virksomheter som i dag opererer uavhengig av hverandre, skal integreres. En slik integreringsprosess vil være utfordrende og risikofylt. Man har ingen garantier for at integreringen vil være vellykket eller for at de forventede synergiene vil bli realisert i forventet grad, eller for at de vil bli realisert innen de forventede tidsrammer. Eventuelle forsinkelser i integrasjonsprosessen og uforutsette kostnader i denne forbindelse kan få en betydelig negativ innvirkning på det Fusjonerte Selskaps økonomiske stilling og inntjening. 18

19 2.3.2 Gjennomføring av Fusjonen Gjennomføringen av Fusjonen er gjenstand for visse betingelser, herunder, men ikke begrenset til, godkjennelse på ekstraordinære generalforsamlinger i Oslo Børs og VPS som vil bli avholdt 11. juni 2007, og godkjennelse fra relevante offentlige myndigheter (herunder konkurransemyndigheter), jf. avsnitt Man har ingen garanti for at alle betingelsene vil bli oppfylt. Dersom betingelsene ikke oppfylles, vil Fusjonen ikke bli gjennomført. 2.4 Risikofaktorer knyttet til aksjer i det Fusjonerte Selskap Kurssensitivitet i offentlig omsatte verdipapirer De senere årene har verdipapirmarkedet opplevd en høy grad av kurssensitivitet og volatilitet, og markedskursene på verdipapirer utstedt av mange selskaper har variert betydelig, uten at dette nødvendigvis har hatt sammenheng med selskapenes driftsmessige inntjening, underliggende verdier eller fremtidsutsikter. Man har ingen garantier for at slike kurssvingninger vil unngås. Det er sannsynlig at aksjenes markedskurs vil være avhengig av generelle markedstrender, så vel som det Fusjonerte Selskaps finansielle og operasjonelle resultater Potensiell utvanning av aksjonærene Det Fusjonerte Selskap kan ha behov for ytterligere kapital i fremtiden i forbindelse med finansiering av nye prosjekter. Videre kan det Fusjonerte Selskap pådra seg uventede forpliktelser eller kostnader. Man har ingen garanti for at det Fusjonerte Selskap vil være i stand til å skaffe seg nødvendig finansiering i rett tid og på akseptable vilkår. Dersom det Fusjonerte Selskap utsteder aksjer i fremtiden, kan dette resultere i en utvanning av de som er aksjonærer i det Fusjonerte Selskap på vedkommende tidspunkt. 19

20 3 FUSJONEN AV OSLO BØRS OG VPS 3.1 Den foreslåtte fusjonen mellom Oslo Børs og VPS Styrene i Oslo Børs og VPS har inngått en Fusjonsplan datert 3. mai 2007, som vil bli fremlagt for aksjonærene i begge selskaper for deres godkjennelse på ekstraordinære generalforsamlinger som vil bli avholdt 11. juni VPS vil bli innfusjonert i Oslo Børs ved Fusjonen. Fusjonen vil bli gjennomført i henhold til lovreglene om fusjoner i allmennaksjelovens kapittel 13. VPS vil overdra samtlige av sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Oslo Børs, og VPSaksjonærene mottar fusjonsvederlaget som beskrevet i avsnitt nedenfor. Fusjonsplanen må godkjennes på generalforsamlinger i Oslo Børs og VPS. Slik godkjennelse krever et kvalifisert flertall på to tredeler av de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert på de respektive generalforsamlinger. Fusjonen er, i henhold til Fusjonsplanen, gjenstand for visse betingelser, herunder, men ikke begrenset til, godkjennelse fra relevante offentlige myndigheter (herunder konkurransemyndigheter) og utløp av et to-måneders kreditorvarsel, jf. avsnitt for en mer detaljert beskrivelse av disse betingelser. Det forventes at Fusjonen vil bli gjennomført innen utgangen av Bakgrunn for Fusjonen Det norske verdipapirmarkedet har i de senere år vært gjenstand for økende interesse og betydelig vekst. Et stort antall både norske og utenlandske utstedere har søkt om børsnotering av aksjer og renteprodukter på Oslo Børs. På grunn av antallet nye børsnoteringer ble Oslo Børs en av de mest dynamiske markedsplassene i Europa i både 2005 og Investortilgang til Oslo Børs tilbys av meglerhusene og investeringsbankene som er medlemmer av Oslo Børs. Det er nå 53 slike medlemmer, hvorav 32 er internasjonale fjernmedlemmer. Omsetningsaktiviteten i både første- og annenhåndsmarkedet har også nådd et rekordhøyt nivå på grunn av det økende antall investorer i markedet. Ikke-norske investorer er involvert i rundt 70 % av all handelsaktivitet målt etter volum. Oslo Børs har vokst til å bli en viktig markedsplass av høy kvalitet, med både attraktive selskaper og produkter. I dette miljøet er det også en sterk gruppe investeringsforetak og banker som har spisskompetanse innen de typisk sterke norske sektorene olje/energi, fiskeri og shipping. I denne sammenheng har Oslo Børs og VPS vist seg å være konkurransedyktige, med høykvalitets produkter og tjenester på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Regelverket for børser og CSDer er endret, og vil fortsette å være gjenstand for endringer. Europeiske regulerende myndigheter ønsker å deregulere verdipapirmarkedet, og har klart angitt at de ønsker økt konkurranse mellom børser og andre markedsplasser. Videre ønsker de økt konkurranse mellom CSDer. Ny deregulering fastsatt i MiFID, og initiativer som Code of Conduct og Target 2 Securities, vil kunne medføre en betydelig økning i konkurransen i årene som kommer. Det lokale og internasjonale verdipapirmarkedet vil også fortsette å etterspørre koordinerte, enkle og effektive løsninger for sin drift. Oslo Børs og VPS er opptatt av å møte den nye konkurransesituasjonen og videreføre sin suksess. De to selskapene innser at dette medfører et behov for å styrke deres konkurransekraft. Dette kan oppnås gjennom tettere samarbeid, herunder felles strategi og produktutvikling som vil resultere i attraktive produkter, tjenester og priser. Det Fusjonerte Selskaps hovedprodukter vil fortsatt være aksjer, grunnfondsbevis, tegningsretter, obligasjoner og derivater med relaterte markedsdataprodukter, samt tilbud om notering, handel, avregning og oppgjør for samtlige av disse produkter. 20

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo. 14. mai 1999. Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m.

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo. 14. mai 1999. Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m. Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo 14. mai 1999 Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m. Generelt Norges Fondsmeglerforbund er stort sett enig i lovutvalgets

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Prosafe ASA Tananger, 15. mai 2006 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjonærene i Prosafe ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling 31. mai 2006 klokken 14:00

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Tide ASA Fjerde kvartal Bergen, 25. februar 2009

Tide ASA Fjerde kvartal Bergen, 25. februar 2009 Tide ASA Fjerde kvartal 28 Bergen, 25. februar 29 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet.

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. EITZEN CHEMICAL Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. 19. februar 2015 EITZEN CHEMICAL ASA REGNSKAP FOR 4. KVARTAL

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 293,8 (147,2) Driftsresultat MNOK 149,3 (88,2) Resultat MNOK

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo 9. desember 2009 Gunnar Reitan Styrets formann 1 Kort historikk ogstatus Majoriteten av GTBs seismikkvirksomhetseparert separert ut ogsolgt i juni

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling Torsdag 16. februar 2012 kl. 09:00 i selskapets kontor i Karenslyst Alle 5, Oslo

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Verdipapirforetakenes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: KS Agenda Møtesenter,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28. oktober 2016. Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 4. juli 2017 kl 08.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Nordea Corporate Finance er blitt engasjert av Eastern Drilling ASA ( Eastern Drilling ) i forbindelse med Seadrill Limiteds ("Seadrill") pliktige tilbud om kjøp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer