MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 30, INDERØY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 30, INDERØY"

Transkript

1 MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 3, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato:

2 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 2 av 17 Inderøy kommune Årfallvegen 3, 767 INDERØY Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartlegging NS 3424 nivå 2/3 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst JAM Utarb. av Sign. Kontrollert Sign. Godkjent Sign. Tiltakshaver Sign.

3 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 3 av 16 1 SAMMENDRAG 1.1 Sammendrag Denne miljøkartleggingsrapporten gir anvisninger og krav til miljøsaneringen av Årfallvegen 3, 767 INDERØY, samt at den inneholder mengder som brukes i avfallsplanen. Tabell 1 viser grunnleggende data om bygningen. Tabell 2 viser mengder av farlige stoffer, og hvordan dette skal håndteres. På grunn av bygningens beskaffenhet er de enkelte funnene opplistet under hvert stoff i del 3. Rapporten er bygget opp slik at en byggherre og en byggesaksbehandler vil finne det de trenger i selve rapporten, mens entreprenøren finner detaljene han trenger i beskrivelsestekstene. Vedleggene dokumenterer også det faglige arbeidet og vurderingene til miljøkartleggeren. 1.2 Bakgrunnsinformasjon Årfallvegen 3 består av frittstående enebolig i tre etasjer + uinnredet loft. Uthuset skal ikke rives. Riving er vedtatt og Trønderplan as er engasjert til å kartlegge eventuelle helse- og/eller miljøfarlige stoffer i bygningen iht. krav i TEK1. Kartleggingen er oppsummert i denne rapporten. Boligen er antatt oppført rundt 195 og antas å være utført som et delvis isolert bygg i reisverk/laftet plank i 2 etasjer og med kaldt loft. Innvendig overflate er for en stor del plater med malt glassfiberstrie, tapet, panel, parkett, laminatplater, folierte plater. Boligen er oppsatt i en tid hvor det i liten grad ble benyttet materialer som inneholdt helse- og/eller miljøfarlige stoffer og bortsett fra oppussing av bad er det gjort få tiltak på bygget bortsett fra begrenset vedlikehold. Grovoversikt over funn: Bly: Bly i rørskjøter + evt. bly i maling og golvbelegg. EE-avfall: Alle elektriske komponenter. Kvikksølv: Lyspærer, lysrør. Det ble ikke observert kvikksølvtermometere. Ftalater: Golvbelegg PAH: 2 ovner, skorstein, evt forhudningspapp på yttervegg. Oljetank Miljøsanering må gjøres før maskinell riving igangsettes og bygningsdeler som regnes som farlig avfall må leveres til godkjent mottak. Taket på bygget er tekket med tynn skifer, som antas å være asbestskifer. Bygningen var ikke ryddet og klargjort for riving ved gjennomføring av kartleggingen, og det er derfor stor sjanse for at enkelte produkter er oversett. Det må uansett utvises aktsomhet ved riving av bygningene. Det bemerkes også at fjerning av inventar og utstyr må inngå som en del av rivingsentreprisen. 1.3 Generelt Tabell 1 Data om bygningene Adresse Årfallvegen 3, 767 Inderøy Gnr/Bnr Del av 133/1 Areal (BRA) Ca 191m² (eks uinnredet loft) Bygningstype Enebolig Byggeår Ca. 195 Materialbruk Trebygg Taktekking Stålplatetak (ukjent hva som er under) Utvendig kledning Eternitplater

4 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 4 av Begrensninger Denne miljøkartleggingen er basert på opparbeidede kunnskaper gjennom miljøkartleggingsarbeid og det som var mulig å påvise ved befaringen. Likevel tas det forbehold om at det kan være at vi har oversett viktige forhold. Hvis det oppdages skjulte forekomster av mulige helse- og miljøfarlige stoffer under rivearbeidene, skal arbeidene stanses og forekomsten kartlegges slik at den kan håndteres forskriftsmessig. Det må vurderes om miljøkartleggeren skal tilkalles. Utførende entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere bygningsdeler med innhold av miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det skulle være utelatt i denne rapporten.

5 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 5 av 16 2 PROSESSEN MED MILJØKARTLEGGING OG SANERING Miljøsanering består av en miljøkartlegging og selve miljøsaneringen. Rapporten oppsummerer hva som er funnet i bygget som skal rives. Bygget er forholdsvis "rent", kun små mengder miljøfarlige stoffer er funnet: Utvendig eternittkledninng, hele det elektriske anlegget, røykvarslere, øvrig EEutstyr og utvendige tremmer antas å være farlig avfall. 2.1 Byggeprosessen En byggeprosess starter ofte med at det er noe som skal rives eller rehabiliteres. Prosessen har mange ledd, men her omhandles bare miljøundersøkelsen, miljøsaneringen og rivingen. 2.2 Miljøkartlegging Miljøkartleggingen er den jobben som gjøres i forkant av saneringen. Denne må utføres av en rådgiver som har nødvendig kompetanse, f.eks. gjennomgått RIF-kurs i miljøkartlegging. En godt utført miljøkartlegging vil forhindre at det dukker opp mange og store "overraskelser" under selve miljøsaneringen, som ofte både fordyrer og forsinker prosjektet. Avdekking av helse- og miljøfarlige stoffer er også veldig avhengig av byggets generelle tilstand og ryddighet. Miljøkartleggingen er foretatt i hht. NS 3424 nivå: Grundig undersøkelse med begrenset prøvetaking for laboratorieundersøkelser pga byggets størrelse og beskaffenhet. 2.3 Tilbud Det er viktig at utførende entreprenør har tilgang på denne miljøkartleggingsrapporten når han skal gi tilbud. Han vil da kunne innarbeide de nødvendige kostnadene. Det er byggherren som til syvende og sist er ansvarlig for avfallshåndteringen (byggherreforskriftens 15). I kontrakten med entreprenøren må det kreves framlagt kvitteringer eller andre former for bevis på hvor miljøfarlig avfall er levert, for å ivareta kravene fra myndighetene. 2.4 Miljøsanering Miljøsaneringen er selve arbeidet med å fjerne de farlige stoffene. Det er viktig å merke seg at miljøsaneringen skal gjennomføres FØR man setter i gang med den øvrige rivingen. Formålet med dette er å sikre at alle miljøfarlige stoffer blir fjernet før man begynner å rive selve råbygget. 2.5 Rapportering På bakgrunn av det som ble funnet under miljøkartleggingen, har vi laget en oppsummerende tabell over alle funn i bygget, som kan fungere både som vedlegg til miljøkartleggingen og som rapport til kommunen etter utført arbeid, se Tabell 2. Tallene overføres også til avfallsplanen. Det er også viktig å få kvitteringer fra entreprenøren på hvor avfallet er levert, samt mengde. Dette må oppbevares i 3 år etter at prosjektet er gjennomført, for evt kontroll fra fylkesmannen.

6 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 6 av 16 3 FUNN AV MILJØFARLIGE STOFFER Tabell 2 gir en oppsummering av hva miljøkartleggeren har sjekket i bygget, hva som er funnet, og mengdene. I tillegg gir tabellen en grov anvisning av hvordan stoffene skal fjernes og håndteres. Tallene i Tabell 2 overføres til side 2 i avfallsplanen. 3.1 Asbest På grunn av sin mekaniske styrke og varmebestandighet er asbest ofte brukt i brannverns-, lyd-, elektrisk- og varmeisolasjon. Handelsnavn har vært bl.a. Eternit, Internit og Asbestolux. Asbest har blitt brukt i et utall sammenhenger fram til Asbestsanering må foretas av godkjent firma og utføres iht. forskrift om utførelse av arbeid, kap 4 Asbestarbeid. Funnsted Materiale Antatt mengde Yttervegg Eternitplater Ca.2m² Det kan under rydding i bygg/sanering/riving oppdages andre forekomster av asbest f.eks.: Varmeisolering av varmtvannsrør. Det er særlig bend, t-stykker, rørgjennomføringer i vegger og dekker og endestykker hvor der finnes asbest. På rette strekk kan det også ligge et tynt lag med asbestpapp innerst mot røret, mens resten av røret er isolert med glassull, selv om stoffet kan se likt ut. Eternitplater på innvendig og utvendig vegg, evt. som utvendig vindsperre innenfor kledning. Under kartleggingen var det mye inventar/utstyr inne i bygget, som kan inneholde asbest. Miljøkrav til sanering: Asbestholdige bygningsmaterialer skal fjernes av godkjent saneringsfirma iht. kravene i Forskrift om utførelse av arbeid, kap 4. Det er viktig med riktig sikring av området som skal saneres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer f. eks. oppretting av undertrykksoner. Det skal brukes egnet verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i lukket emballasje og oppbevares i en merket og låsbar beholder og fraktes til godkjent mottak. Emballasjen skal være merket med følgende tekst: «Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr.» Arbeidsstedet skal rengjøres etter avsluttet sanering. Evt. skal luften i lokalene der sanering har foregått undersøkes for asbeststøv etter sanering. 3.2 Bromerte flammehemmere Bromerte flammehemmere er organiske forbindelser som inneholder brom. De brukes bl. a. i elektriske og elektroniske produkter, isolasjonsmaterialer (f. eks. cellegummi) og tekstiler. Som regel brukes flammehemmere i isolasjonsmaterialer av plast basert på typen EPS. Ingen funn gjort 3.3 Elektrisk og elektronisk avfall EE-avfall omfatter hele det elektriske anlegget i bygget; Ledninger, sikringsskap, kontakter, brytere, røykvarslere, varmtvannsberedere osv. EE-avfall inneholder svært mye miljøfarlige stoffer, som f.eks. bly, kvikksølv, bromerte flammehemmere, kadmium osv. Alt skal fjernes før selve rivingen starter, og leveres som EE-avfall.

7 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 7 av 16 Funnsted Materiale Antatt mengde Kjeller VV-bereder 1stk Kjøkken Ventilator 1 stk Hele bygget Lysrør/lyspærer Ca.15 Hele bygget Varmeovner 5 stk Hele bygget Kabler, lysarmaturer, røykvarslere, kabelkanaler etc. 15kg Miljøkrav til sanering: Lysrør må tas ut av lysrørarmaturene og leveres separat på en måte som gjør at de ikke knuser. Lysrør inneholder giftig kvikksølv. Armaturene leveres hele, uten å demontere dem. Ledninger fjernes og legges i egen fraksjon. Det er også fordeler med dette; Når ledninger er fjernet, blir håndtering av resten mye enklere, pga. at ledningene ikke filtrer seg inn i alt annet. Forslag til innsamlingsutstyr for ee-avfall. Gruppe Forslag til utstyr Lysrør Lysrørkasse/Lysrørtube Andre lyskilder Tønne eller kasse, kvikksølvlamper på pakkes individuelt Kabler og ledninger Container, kasse, stykkgods, pallebur Små knuselige enheter Pallebur, europall m karmer Store robuste enheter Stykkgods, container Røykvarslere Tønne 3.4 Nedgravde tanker Nedgravde tanker omfattes bl.a. av forurensningsforskriftens kapittel 1. Nedgravde tanker må tømmes for olje av godkjente spesialfirma, som gir sertifikat på at tanken er rengjort og tom. NORSAS har oversikt over hvilke firmaer som er godkjente. Deretter kan den graves opp og fjernes. Det er viktig at tanken er tom, fordi rester som renner ut vil forurense nærmeste bekk. Dersom det er omfattende rørsystem fra tanken og inn i bygget, kan det ligge olje lukket i rørsystemet, selv om tanken er tømt forskriftsmessig [1]. Oljeutslipp kan føre til fugledød og erstatningskrav, samt dårlig presseomtale. Funnsted Materiale Antatt mengde Ved kjellernedgang Oljetank (stål/glassfiber?) Antatt 12L Bygget har vært oppvarmet med oljekamin og pumpe/dagtank har vært innvendig i bygget. Nedgravd tank antas å være ved tilbygg. Størrelse på tanken og mengde av restparafin er ukjent. Miljøkrav til sanering: Tømmes av spesialfirma og graves opp og leveres til godkjent mottak. 3.5 PCB PCB - polyklorerte bifenyler - er en gruppe kjemiske stoffer med store helse- og miljøskadelige effekter. Ny bruk av PCB ble i 1979 forbudt ved lov i Norge, men finnes likevel i en rekke ulike eldre produkter og bygningsdeler som ennå er i bruk. I bygninger oppført eller rehabilitert i tidsperioden 195-8, kan PCB finnes i bl. a. kondensatorer i lysarmaturer, isolérglassruter, fugemasser, murpuss/avrettingsmasse og maling. Da PCB er særdeles helse- og miljøskadelig, er det viktig at det håndteres riktig og sikkert når man kommer i kontakt med det, ved f.eks. rehabilitering, ombygging eller riving.

8 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 8 av 16 Det er ikke registrert PCB i bygget 3.6 Ftalater SFT (Fra 21 Klif) har i begynnelsen av 29 innført et eget avfallsstoffnummer for ftalater, dvs. mykgjørere som brukes til å mykgjøre PVC (eller vinyl som det ofte kalles). Ftalatene har mange negative miljøegenskaper, og seks av dem er forbud i barneleker. DEHP er den vanligste som brukes i bygnings-pvc, og blant de som er forbudt i barneleker. Gulvbelegg av vinyl kan inneholde opptil 5% mykgjørere, men hvor mye som finnes i et gulvbelegg er avhengig av alder og bruk. Mykgjørerne forsvinner gradvis ut ved bruk og vask, og vi finner derfor igjen ftalatene i kloakkslam, som et resultat av at de vaskes vekk. Funnsted Materiale Antatt mengde Hele bygget Golvbelegg 4m² Miljøkrav til sanering: Konsentrasjonen av ftalater og forekomster av andre miljøfarlige stoffer i disse produktene er ikke avklart og materialene håndteres som farlig avfall. 3.7 PAH Stoffgruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser. Det varierer hvor giftige de ulike PAH-forbindelsene er. Den mest helseskadelige forbindelsen er benzo[a]pyren, som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig og reproduksjonsskadelig. PAH-forbindelser kan reagere med halogener, som klor, fluor og brom, og nitrogen- og svovelholdige gasser og danne produkter som er mer skadelige enn det PAH-forbindelsene i utgangspunktet er. PAH finnes i sot, steinkulltjære, annen tjære, mineralolje og oljeprodukter Funnsted Materiale Antatt mengde Kjeller Ved-/oljeovn 1stk Hovedetasje Vedovn 1stk Alle etasjer Skorstein 1stk Ovner og skorsteiner vil inneholde PAH, tungmetaller klorerte dioksiner og dibenzo-furaner. Tekking på veranda er ikke kontrollert, men antas å være båndtekking av stålplater med underliggende papptekking. Miljøkrav ved sanering: Avfall med PAH og benzo(a)pyren skal leveres som farlig avfall. Det antas at når pipeløpene er feid og ovnene rengjort slik at alt sotet er fjernet, vil ikke tegl/betongen inneholde verdier over det angitte. Da kan tegl/betongfraksjonen disponeres som rene masser. 3.8 Mineralull (MMMF) Mineralull er ikke regnet som helse- eller miljøskadelig avfall, men ved riving/håndtering av mineralull anbefaler produsentene at det benyttes egnet verneutstyr inkl. øye- og åndedrettsvern. Mineralull sorteres som egen fraksjon.

9 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 9 av CCA (krom-kobber-arsen) Grønt trykkimpregnert treverk frem til 23, antas å inneholde CCA. Funnsted Materiale Antatt mengde Veranda CCA-impregnert trevirke 1m² Miljøkrav ved sanering: Avfall med CCA skal sorteres ut som en egen fraksjon og leveres som farlig avfall. 3.1 PCP (pentaklorfenol) PCP er blant annet brukt som tilsetning i impregnering i en del baderomsplater produsert i perioden I dette bygget er det forholdsvis små mengder av slike paneler, slik at det ikke kan forsvare kostnaden ved å ta en materialprøve. Badet er sannsynligvis oppusset rundt år 2. Ingen funn 3.11 Betong Malt betong kan være farlig avfall, men ren betong etter 1975 er vanligvis ikke farlig avfall. Det er tatt prøver av betongen og malingen for å fastslå om det er rene eller forurensede masser. Rene masser kan gjenbrukes etter eget regelverk. Funnsted Materiale Antatt mengde Kjeller Div fundamenter og golv/vegger Ikke anslått Miljøkrav ved sanering: Antas å være blandet på plassen uten tilsetningsstoffer ut over sement og kan benyttes i tomta. Før disponering i tomta må betongen knuses og armering fjernes Bly Bly kan bl.a. finnes i skjøter i støpejernsrør, beslag, batterier Funnsted Materiale Antatt mengde Kjeller Støpejernsrør Ca. 1 skjøter Tak Beslag Antatt bly i under- /overbeslag Miljøkrav ved sanering: Leveres som metallavfall 3.13 Malingsrester/fugemasser/sprayflasker Rester av vaskemidler og kjemiske stoffer finnes i forskjellige beholdere i bygningen. Sorteres ut og leveres som kjemikalier.

10 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 1 av Tabell 2 Kartlagt mengde farlig avfall og håndtering av dette. TYPE AVFALL (kodeinndeling etter NS 9431) FJERNING OG HÅNDTERING SJEKKET I BYGGET? MENGDE KARTLAGT Oljeholdig avfall J Oljetanken tømmes, rengjøres, plugges og fraktes til godkjent mottak. Hvis det har vært lekkasje fra tanken, må dette renses opp. Oljekjel tømmes for olje, rengjøres og leveres til mottak for EE-avfall. 1 tank Organiske løsemidler Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser 781 Kvikksølvholdig avfall 786 Lysstoffrør 792 Blyakkumulatorer 798 Trykkimpregnert trevirke (CCA) Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere 7151 Organisk avfall med halogen (f. eks. skumplast) J N Alle brukte maling-, lim-, og lakkbokser samt sprøytepatroner og spraybokser sorteres ut i egen fraksjon. Vannlåser og sluk som er forurenset med kvikksølvavleiringer separeres fra avløpsrørene, legges i en egen beholder og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. J Lysstoffrør er EE-avfall under gruppe 1, og skal sorteres ut i egen fraksjon. 6stk J Bruk arbeidshansker ved håndtering av impregnert trevirke det er uheldig å få flis med impregneringsstoffer i seg! Underliggende konstruksjon medtas. Impregnert trevirke sorteres ut og leveres til godkjent deponi. Isolasjonspaneler i kjøle- og fryserom kan inneholde skumbasert isolasjon med PUR-skum eller XPS. Blåsemidler benyttet kan være KFK-, HKFK eller HFK- baserte. Isolasjonspanelene skal sorteres ut i egen fraksjon og leveres mottak som kan ta imot organisk avfall med halogen. 5kg? 1m² 7152 Organisk avfall uten halogen J Brente materialer og aske inneholder PAH, og skal sorteres ut ved riving og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tjærepapp med PAH skal sorteres ut i egen fraksjon og leveres til godkjent mottak. Ikke anslått Betong og teglstein fra pipeløp inneholder PAH, og skal sorteres ut ved riving og leveres til godkjent mottak for farlig avfall, dersom ikke pipa feies og all sot leveres som farlig avfall Avfall med bromerte flammehemmere J Isolasjon av cellegummi inneholder bromerte flammehemmere. Cellegummi sorteres ut i egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall 7156 Avfall med ftalater 7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK 721 PCB og PCT-holdig avfall (diverse) 721 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser) J Isopor (EPS) inneholder bromerte flammehemmere. Isoporen sorteres ut i egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. PVC-plast i kabelkanaler mm, vinyl gulvbelegg kan inneholde ftalater som er miljøskadelige. Avfall m ftalater sorteres ut i egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall Kabelkanaler sorteres som EE-avfall N N Betongelementer ute: Både fugemassen, gummilisten og ca. 4mm av betongen på hver side må PCBsaneres. Dører inne: PCB saneringen skal omfatte både fugemassen, dørkarmer og teglstein som sitter inntil fugemassen. Arbeidet må utføres av fagfolk med spesialutstyr, og fugen med omkringliggende materiale (dørkarm og teglstein) må leveres som farlig avfall til godkjent deponi. 1kg

11 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 11 av PCB-holdige isolérglassruter Isolérglassruter med PCB skal demonteres forsiktig, settes på egnede paller og fraktes hele til godkjent mottak. Vinduene må ikke knuses! Vinduer sorteres uansett som egen fraksjon, da nyere vinduer kan inneholde klorparafiner og ftalater. TYPE AVFALL (kodeinndeling etter NS 9431) FJERNING OG HÅNDTERING SJEKKET I BYGGET? MENGDE KARTLAGT 7154 Kreosotimpregnert trevirke 724 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner J Bruk arbeidshansker ved håndtering av impregnert trevirke det er uheldig å få flis med impregneringsstoffer i seg! Impregnert trevirke sorteres ut og leveres til godkjent deponi. Kjølegass (HFK) avtappes på stedet av godkjent virksomhet, før kjøleenhetene leveres til godkjent mottak for EE-avfall. 725 Asbest J Asbestholdige bygningsmaterialer skal fjernes av godkjent saneringsfirma iht. kravene i Asbestforskriften. Viktig med riktig sikring av området som skal saneres for å unngå spredning av asbeststøv. 2t Materialene pakkes inn i plast (forsegles) og fraktes til godkjent mottak. EE-avfall J EE-avfall klassifiseres ikke av SFT som farlig avfall i avfallsplan, men EE-avfall kan bli miljøfarlig dersom det håndteres feil. Avfallet skal sorteres i flere fraksjoner; Lysrør (se ovenfor). Andre lyskilder. Kabler og ledninger. Små knuselige enheter. Store robuste enheter. Røykvarslere. Forklaring til kolonnen Sjekket i bygget : N = Nei, ikke funnet J = Ja, funnet? = Ikke sjekket, ikke mulig å påvise - = Ikke relevant, ikke undersøkt 15kg

12 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 12 av 16 4 VEDLEGG Det vises til vedlagte plan- og fasadeskisser. På de neste sidene er det vist en del bilder tatt under befaringen.

13 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 13 av Kjeller Nedenforstående bilder viser utsnitt av kjelleretasjen.

14 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 14 av etasje Nedenforstående bilder viser utsnitt av 1. etasje. Overgang stue/kjøkken

15 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 15 av etasje Nedenforstående bilder viser utsnitt av 2. etasje og loft.

16 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 16 av Utvendig Nedenforstående bilder viser bygget utvendig.

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Enganvegen 2, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Enganvegen 2, INDERØY MILØKARTLEGGINGSRAPPORT Enganvegen 2, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 16.02.16 Miljøkartleggingsrapport Enganvegen 2 Side 2 av 19 Inderøy kommune

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Svingen 2, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Svingen 2, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Svingen 2, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 02.04.16 Miljøkartleggingsrapport Svingen 2 Side 2 av 17 Inderøy kommune

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Domus Medica Omtekking av tak

Domus Medica Omtekking av tak Universitetet i Oslo Domus Medica Omtekking av tak Sognsvannsveien 9, Oslo kommune Kartlegging av farlig avfall i forbindelse med omtekking av tak 3 18.12.8 Oppdatert med analyseresultater Geir Sandberg

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Grinda Gjenvinningsstasjon

Grinda Gjenvinningsstasjon VESAR Grinda Gjenvinningsstasjon Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 7.2.15 Oppdatert pga mottatte tegn 1 3.1.13 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 2 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign.

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign. Planforum Arkitekter AS Sørum sykehjem Heggelia 3, 1921 Sørumsand Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 3.11.9 Sjekket plater bak stålplater på fasade 1 3.1.9 Miljøkartlegging NS 3424

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

GENERELL INFORMASJON OG HÅNDTERING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER

GENERELL INFORMASJON OG HÅNDTERING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER GENERELL INFORMASJON OG HÅNDTERING AV HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER I dette vedlegget beskrives de helse- og miljøskadelige stoffene som det ses etter ved en miljøkartlegging, og i hvilke materialer og

Detaljer

Tempoveien 32, 6508 Kristiansund

Tempoveien 32, 6508 Kristiansund Kristiansund Kommune Tempoveien 32, 6508 Kristiansund Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Kristiansund gamle sykehjem. 01 20.12.12 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 3 Rev./ Rev./ status dato

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR KLØVERTUN, FAGERHEIM OG FJELLSTUA

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR KLØVERTUN, FAGERHEIM OG FJELLSTUA PROSJEKT NR:14171 Frøystadtunet UTFØRT : MSc. Bygg, Javad Darvishi STED / DATO: Oslo 21.08.14 SIDER INKL. VEDLEGG: 47 + 7 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Lunner kommune OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : Eiendom og Infrastruktur

Detaljer

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter Miljøsaneringsbeskrivelse Maj 2014 www.vso-consulting.no vso@vso-consulting.no Versjon Dato Beskrivelse Lavet av Kontrollert av Godkjent av 1.0 04.07.2014

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2011 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig Utfylt skjema

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2017 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2018 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Sammendrag og konklusjon

Sammendrag og konklusjon Flesland RA Miljøkartlegging Rivingsarbeider Sammendrag og konklusjon Arbeidet omfatter riving av betongkonstruksjoner, ventilasjonsanlegg og utstyr brukt til mekanisk rensing av kloakk. Utstyr i renseanlegget

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø 00 For kommentarer 2012.03.30 MMo MKv/ EW Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Ant. sider Fase: Detaljplan

Detaljer

MILJØKARTLEGGING MALM SKOLE SEPTEMBER Dato befaring Prosjekt nr. S11096

MILJØKARTLEGGING MALM SKOLE SEPTEMBER Dato befaring Prosjekt nr. S11096 MILJØKARTLEGGING MALM SKOLE SEPTEMBER 2011 Dato befaring 08.09.11 Prosjekt nr. S11096 Miljøkartleggingsrapport Malm skole Side 2 av 49 Tittel: MILJØFARLIG AVFALL VED MALM SKOLE. Forfatter(e): HALVOR GRESSETH

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Industrigata Brekstad

Industrigata Brekstad Rædegård Entrepenør As Industrigata 7 7130 Brekstad Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 01 28.05.13 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 3 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst Morten Jenssen

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall Utfylt

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR BAKKELI OMSORGSBOLIGER

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR BAKKELI OMSORGSBOLIGER Miljøkartleggingsrapport Bakkelivegen 18 Side 1 av 42 PROSJEKT NR:14402 Bakkeli Omsorgsboliger UTFØRT : MSc. Bygg, Javad Darvishi STED / DATO: Oslo 28.11.14 SIDER INKL. VEDLEGG: 42 + 3 OPPDRAGSGIVERS NAVN:

Detaljer

MILJØKARTLEGGING FOR RIVING AV ADMINISTRASJONSBYGGET

MILJØKARTLEGGING FOR RIVING AV ADMINISTRASJONSBYGGET MILJØKARTLEGGING FOR RIVING AV ADMINISTRASJONSBYGGET Planen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Kommune 109 215 0 0 Bergen Eiendom/byggested Adresse Postnr. Poststed Fleslandsvegen 111 5258 Blomsterdalen

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

Lier kommune. Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier. Utgave: Endelig Dato:

Lier kommune. Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier. Utgave: Endelig Dato: Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier Utgave: Endelig Dato: 2015-03-20 Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøkartleggingsrapport

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo, Norconsult Innhold Bakgrunn for ny forskrift Helse- og miljøfarlige stoffers skadevirkninger Stoffene i en rehab/rive-prosess

Detaljer

Lysstoffrør er EE-avfall under gruppe 1, og skal sorteres ut i egen fraksjon.

Lysstoffrør er EE-avfall under gruppe 1, og skal sorteres ut i egen fraksjon. SAMMENDRAG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Undervisningsbygg Oslo KF skal få utført etablering av komplett ny balansert ventilasjon ved Rustad skole. Tiltaket vil medføre riving av alle himlinger samt diverse

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Ytelsesbeskrivelse Riving Sløydsal Melbu Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Sløydsal Melbu skole Ytelsesbeskrivelse for utførelse av rivings arbeider. 1 GENERELT Omfang av rivearbeidene

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Rivingsbeskrivelse Riving av bygg Inderøy kommune

Rivingsbeskrivelse Riving av bygg Inderøy kommune Rivingsbeskrivelse Riving av bygg Inderøy kommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 00 Generelt 00.1 Generelt om arbeidene Arbeidene omfatter miljøsanering og riving av bygg i henhold til denne beskrivelse

Detaljer

Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune. Miljøsaneringsrapport

Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune. Miljøsaneringsrapport Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune Miljøsaneringsrapport Oppdragsgiver: Statens vegvesen Kartlegging: Dimensjon Rådgivning AS 07.04.2016 Utarbeidet av: Mari Skogerbø Godkjent av: Finn Olav Estensen

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall I prisen skal alle kostnader knyttet til henting behandling av avfallet være

Detaljer

FJERNING OG HÅNDTERING

FJERNING OG HÅNDTERING SAMMENDRAG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Statens vegvesen skal få utført riving av bygg F ved Hovin skole for å gjøre plass til ny gang- og sykkelveg langs Strømsveien (Rv 190). På bakgrunn av miljøkartlegging

Detaljer

Tronstadvann interkommunale vannverk IKS. TIV - Utvidelse administrasjonsbygg. Miljøkartleggingsrapport. Utgave: 1 Dato:

Tronstadvann interkommunale vannverk IKS. TIV - Utvidelse administrasjonsbygg. Miljøkartleggingsrapport. Utgave: 1 Dato: TIV - Utvidelse administrasjonsbygg Miljøkartleggingsrapport Utgave: 1 Dato: 2014-08-25 Miljøkartleggingsrapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøkartleggingsrapport Utgave/dato:

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Innhold 4.1 Deklarering...1 4.2 Asbest...2 4.3 PCB...3 4.4 Bromerte flammehemmere...4 4.5 Impregnert trevirke...5 4.6 Kvikksølv...5 4.7 Bly...6

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Bygningsbeskrivelse... 5 1.5 Prosjektutforming... 7 1.6 Forutsetninger... 7 2. Metode for

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 Randaberg kommune Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 16-0900 NIRAS Norge AS - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.nirasnorge.com Tittel Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

Side 1 av 15 Miljøkartlegging

Side 1 av 15 Miljøkartlegging Side 1 av 15 Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 2013039 Dok.nr.: Hol/1 Rapport pr.: 17.06.13 Oppdragsnavn: Høgehaug, Hol Utført av: Rune Hallingstad, Torleif Kinneberg Distribusjon: Oppdragsgiver HR Prosjekt

Detaljer

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Sørum kommune Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato: 9. april 2010 Tittel: Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Sørum kommunale eiendomsselskap

Detaljer

KRAV TIL GRAVEARBEIDE

KRAV TIL GRAVEARBEIDE KRAV TIL GRAVEARBEIDE 1. Generelt Før det settes i gang arbeider etc. innenfor et flyplassområde, skal arbeidet meldes til lufthavnsjefen, eller prosjektleder/byggeleder som har fått ansvaret for å koordinere

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN Kunde: Din Labpart ner HEMNES KOMMUNE Att: Robert Finbak SENTRUMSVEIEN 1 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Naturbetong AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seilduksgata 27 er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i

Detaljer