INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60"

Transkript

1 Eidesvik Offshore ASA

2 INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING 69 Side 2

3 SOLID DRIFTSÅR Det er med stor tilfredshet vi kan konstatere at driftsåret 2008 forløp uten en eneste fraværskade. Dette viser at vårt overordnede mål om null fraværskader er mulig. Samtlige av våre ansatte har gjort en fremragende innsats hva sikkerhet angår, og vår utfordring ligger nå i å kunne opprettholde et fortsatt stort fokus på den enkeltes sikkerhet. Driftsresultatet for året er det høyeste i selskapets historie, og er en klar indikasjon på selskapets gode driftsmiljø. Flåtefornyingsprogrammet som kombinerte salg av eldre tonnasje med kontrahering av nye skip fikk full effekt i året som gikk, og med levering av subsea-skipet Viking Poseidon tidlig i 2009 skulle driftsåret vi går inn i bli enda sterkere. Tidlig i året tok vi levering av forsyningsskipet Viking Queen. Skipet som kombinerer miljøeffektene av gass-drift og Avant-skrog er å anse som en milepæl i selskapets stadige lansering av nyskapende løsninger. Søsterskipet Viking Lady blir levert i første halvår 2009, og vil være testskip for det omfattende FellowShip prosjektet for bruk av brenselcelle som energikilde i skip. Nybyggingsprogrammet ved utløpet av 2008 besto av 4 skip til en samlet verdi av 2,8 milliarder kroner. Med den betydelige usikkerhet som råder i de markeder selskapet opererer i, er det betryggende at i overkant av 90% av vår kapasitet er bortbefraktet for kommende år. Jeg vil rette en varm takk til samtlige kolleger i Eidesvik for flott innsats i 2008, og jeg føler meg trygg på at vi også i fremtiden skal levere resultater som forventet. Jan Fredrik Meling Adm dir Side 3

4 HMS RAPPORT FOR Kvalitet og sikkerhet systemet i Eidesvik Management System er sertifisert av DNV til å tilfredsstille kravene i ISM / ISO 9001:2000/ ISO 14001: I 2008 hadde vi ingen fraværeskader. Statistikken viser personskader som medfører fravær de siste årene. FRAVÆRSKADE FREKVENS PR MILL TIMER For å hindre og forebygge skader legger vi vekt på følgende tiltak: Rapporteringsformen safety observation ble innført i Dette har bidratt til økt rapportering, rapportene blir gjennomgått på sikkerhetsmøter ombord. Utstrakt bruk av Sikker Jobb Analyser. Dette gir oss mulighet til å unngå ulykker og skader ved at jobbene gjennomgås trinn for trinn og at eventuelle farer belyses. Gjennomføre flere Toolbox møter. Dette bidrar til å unngå ulykker og skader ved at de som deltar direkte i jobbene blir informert om eventuelle farer ved jobben. Arbeid ombord gjennomføres etter et Work permit system. Dette bidrar til å unngå ulykker og skader ved at det må innhentes tillatelse fra skipets ledelse for å utføre risikofylte jobber. Side 4

5 Arbeidsmiljø tiltak I 2008 fortsatte vi arbeidet med å følge opp sykefravær samt utvikle oss videre som Inkluderende Arbeidslivs bedrift. Tilbakemeldinger fra dette arbeidet har vært meget positive. Vi ser på forbedringer på det psykososiale arbeidsmiljøet. Særlig har en konsentrert seg om foerbyggende tiltak ombord. Eksempelvis å forbygge mot mobbing på arbeidsplassen, og hindre samt rette oppmerksomhet på overbelastning og stress ombord. Vi har gjennomført interne helseinspeksjoner på flere av våre fartøyer. Vi har arrangert flere førstehjelpskurs med vekt på hjertelidelser, og har arrangert kurs i bruk av hjertestarter. SYKEFRAVÆR. Sykefraværet i 2008 ble 3,5 %. Tilsvarende året før var 4,1 % YTRE MILJØ Under er utdrag av vårt miljøregnskap for 2008: Type råvarer Forbrukt Mengde Virkning på miljø Marine Diesel M3 CO2, NOX, og SO2 Naturgass M3 CO2, NOX Smøreolje 794 M3 CO2, NOX, og SO2 Kjemiske midler (vask) 18 M3 Liten Kjølemiddel 1890 kg Freon Type Mengde til sjø Virkning Separert bilge vann 2979 M3 Ingen Mat avfall 62 M3 Ingen Type Mengde levert land Behandling/Virkning Avfall 1609 M3 Ingen Papir og kartong 978 M3 Resirkuleres Tre 719 M3 Resirkuleres Metall 30 tonn Resirkuleres Plastikk 758 M3 Resirkuleres Glass 1,8 tonn Resirkuleres Sludge 1134 M3 Resirkuleres Batterier 1,4 tonn Resirkuleres Oljefat 699 stk Resirkuleres Malingsbokser 1,9 M3 Resirkuleres Spesialavfall 1,6 tonn Spesialbehandles Incinerator aske 10,1 tonn Spesialbehandles Side 5

6 Type Mengde levert land Behandling/Virkning Stål skrap 0,96 tonn Resirkuleres Maling 2,1 M3 Spesialbehandles Førstehjelp 21 kg Spesialbehandles Mengde Mengde brent ombord Virkning Avfall 2160 M3 CO2, NOX Sludge 331 M3 CO2, NOX, SO2 Små mengder er rapportert sluppet ut ved uhell: Base oil 40 l Virkning på miljø er neglisjerbar. Hydraulisk olje 11 l Virkning på miljø er neglisjerbar. Diesel olje 27 l Virkning på miljø er neglisjerbar. Liquid Mud 520 l Virkning på miljø er neglisjerbar. Water based mud 100 l Virkning på miljø er neglisjerbar. De viktigste tiltakene våre for å forbedre miljøet: Type Effekt på miljø Tiltak Eksosgass Luftforurensning Installere gass maskineri på våre skip. Installere eksos katalysator Ombygging av maskineri Hastighet optimalisering Optimalisere bruk av motorer Forbedre vedlikehold Incinerator Luftforurensning Øke levering til land Forbedre vedlikehold Forbedre design Kjele Luftforurensning Forbedre vedlikehold Utskiftninger til bedre type Olje og kjemikalier Forurensning av sjø Installere oljelense utstyr Øvelser i SOPEP utstyr. Side 6

7 EIDESVIK OFFSHORE ASA REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE FOR 2008 PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EIDESVIK OFFSHORE ASA Styret i Eidesvik Offshore ASA(Selskapet) skal påse at Selskapet følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" av 7. desember sist revidert Konsernets etterlevelse og eventuelle avvik fra anbefalingen skal av styret kommenteres i forhold til hvert enkelt punkt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og gjøres tilgjengelig for Selskapets interessenter i forbindelse med Selskapets årsrapport. Formålet med retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA er å klargjøre rollefordeling mellom aksjonærer, generalforsamling, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning. Prinsippene og verdigrunnlag for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA fremgår av følgende dokumenter. (fullstendige dokumenter er tilgjengelig på selskapets nettsider). Styrets årlige redegjørelse for Selskapet eierstyring og selskapsledelse. Vedtekter for Eidesvik Offshore ASA av 9. Juni Instruks for Styret. Instruks for Administrerende direktør. Retningslinjer for plan og budsjettarbeid. Selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Retningslinjer for håndtering av kurssensitiv informasjon og innsidehandel. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen. Retningslinjer for adgang til å benytte revisor som rådgiver for Selskapet. Retningslinjer for informasjon fra Selskapet. Virksomheten skal være basert på et åpent samspill og tilhørighet mellom selskapets aksjonærer, styre og ledelse, så vel som øvrige interessenter som ansatte, kunder, leverandører, kreditorer, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Eidesvik Offshore ASA sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer fremgår av Etiske retningslinjer og verdigrunnlag for Eidesvik Offshore ASA KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse VIRKSOMHET Selskapets virksomhet fremgår av selskapets vedtekter 3, Styret fastlegger konsernets overordnede mål og strategi. Strategiplanen revideres årlig. Vedtektenes formålsparagraf og Selskapets mål og hovedstrategier fremgår av selskapets Årsrapport som også er publisert på selskapets nettsider, KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE Styret skal sørge for at selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risiko ved og omfanget av virksomheten i Selskapet jfr. Instruks for styret. Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelser, og til kjøp av egne aksjer, skal begrenses til definerte formål og skal normalt ikke gis for et tidsrom lenger enn fram til neste ordinære generalforsamling. Styret fastlegger Selskapet utbyttepolitikk og fremlegger dette samt forslag til utbytte ovenfor Selskapets generalforsamlingen. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Side 7

8 LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE Eidesvik Offshore ASA har kun en aksjeklasse. Ved kapitalforhøyelser gjelder prinsippet om samme rett for alle aksjeeiere til å tegne aksjer. Ved kjøp av egne aksjer skjer dette på børs til markedskurs. I forbindelse med transaksjoner mellom selskaper i konsernet er det gitt retningslinjer for dette i Styreinstruks for Eidesvik Offshore ASA. Ved vesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatt eller nærstående av disse skal det foreligge en uavhengig verdivurdering. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Det samme gjelder transaksjoner mellom selskaper i konsernet der det er minoritetsaksjonærer. Styreinstruks, instruks for adm. dir. og etiske retningslinjer har regler for habilitet. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse FRI OMSETTELIGHET Aksjene i Selskapet er børsnotert og fritt omsettelige. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrensninger. Styret og den som leder møtet skal legge til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer. Generalforsamlingsprotokollen gjøres tilgjengelig på Selskapets internettside så snart som mulig KOMMENTAR 2008: Avviker fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ved at innkalling og saksdokumenter ikke er tilgjengelig på Selskapets hjemmesider 21 dager, men 14 dager før Generalforsamlingen avholdes. Videre så er styreleder og revisor, men ikke hele styret, tilstede i Generalforsamlingen. Generalforsamlingen følger møtereglene gitt i Allmennaksjeloven og styret har ikke etablert egne rutiner for møteledelse i Generalforsamlingen. VALGKOMITÉ KOMMENTAR 2008: Avviker fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ved at Eidesvik Offshore ASA ikke har valgkomité. Dette begrunnes med dagens aksjonærstruktur der hovedeieren sitter med over 50 % av aksjene. BEDRIFTSFORSAMLING OG STYRE, SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET Styret i Eidesvik Offshore ASA sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det tas hensyn til at styret skal fungere godt som et kollegialt organ. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse GENERALFORSAMLING Innkalling og gjennomføring av Selskapets Generalforsamling følger de regler som Allmennaksjeloven gir for innhold og frist. Påmeldingsfristen settes så nær møtet som praktisk mulig. Aksjeeier som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. Innkalling, forslag til vedtak, fullmaktsskjema, andre saksdokumenter og informasjon om aksjeeiers rett til å få saker behandlet på Generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside så snart de foreligger. Side 8 Styret er sammensatt slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Representanter fra den daglige ledelsen er ikke medlem av styret. Styrets leder velges av styret, som følge av en avtale om at selskapet ikke skal ha

9 bedriftsforsamling. Styremedlemmer velges for to år av gangen. I årsrapporten opplyser styret om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanse og kapasitet samt hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige. Aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling gjelder ikke for Selskaper som driver utenriks sjøfart jfr. Forskrift av nr 1205: om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) 3 første ledd nr 3. Selskapet har på denne bakgrunn ikke ansattrepresentanter i styret. Styremedlemmer blir oppfordret til å eie aksjer i selskapet. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse STYRETS ARBEID Det er utarbeidet en egen styreinstruks for Eidesvik Offshore ASA. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL I henhold til Styreinstruksen til Eidesvik Offshore ASA, påser styret at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelse til styremedlemmene er ikke resultatavhengig og fastsettes av generalforsamlingen. Opplysninger om godtgjørelse opplyses i årsrapporten. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styret har fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte som angir hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. Dette fremlegges årlig for generalforsamlingen. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen. Dette fremgår av styrets årsberetning. Selskapet publiserer finansiell kalender årlig og alle delårsrapporter og resultatpresentasjoner blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside og Oslo børs. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse SELSKAPSOVERTAGELSE Styret har ikke utarbeidet hovedprinsipper for hvordan de skal opptre ved eventuelle overtakelsestilbud. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse REVISOR Styret har en årlig plan for revisjonen og revisors deltakelse i styremøter for å gi styret god innblikk i revisors arbeid og for å kunne dra nytte av kunnskap og kompetanse som revisor besitter i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Side 9

10 EIDESVIK OFFSHORE ASA STYREMEDLEMMER Kolbein Rege (Styreleder) er daglig leder i Eidesvik Invest AS som eier 67 % av aksjene i Eidesvik Offshore ASA. Han er jurist av utdannelse og har lang erfaring fra bank og som privatpraktiserende advokat. Rege er tilknyttet hovedaksjonæren. Borgny Eidesvik (Styremedlem) er eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet. Lars Eidesvik (Styremedlem) er eier og styreleder i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Lars Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonærene i selskapet. Kjell E. Jacobsen (Styremedlem) er Partner i Energy Ventures et investeringsselskap innenfor olje- og gass teknologi. Han er styremedlem i Seadrill Ltd og Seawell Ltd. Han er utdannet fra Sjøkrigsskolen og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært daglig leder i Seadrill Management AS, og har før det arbeidet i Smedvig ASA, Statoil og Citibank. Monica Havskjold (Styremedlem) Er medeier og styreleder i Xrgia AS - analyse og rådgivning. Hun har tidligere styreerfaring fra Enova SF. Hun er sivilingeniør fra NTH maskin (1986). Dr. ing (1992) NTH institutt for kuldeteknikk. MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH) fra Monica Havskjold har lang erfaring med prosjekter innenfor energi inklusiv naturgass. Jakob Bleie (Varamedlem) Har lang erfaring fra forskjellige direktørstillinger i Statoil samt i styrer for en rekke selskaper. Han er utdannet geolog. Side 10

11 ÅRSBERETNING 2008 EIDESVIK OFFSHORE ASA ORGANISASJONSNUMMER Eidesvik Offshore ASA er et selskap som er nyskapende og som leverer godt sjømannskap. Vi skal være et kraftsenter for framtidsrettede og miljøvennlige skips- og operasjonsløsninger. Vårt mål er å øke og trygge selskapets langsiktige verdiskapning for videre vekst og å sikre gode arbeidsplasser for våre ansatte og god avkastning for våre eiere. Dette oppnås bl.a. gjennom å sikre skipene en stor grad av langsiktig beskjeftigelse og derved forutsigbar og langsiktig inntjening i et tradisjonelt volatilt marked. på 25% i det ene av skipene på disponentavtale. Skipene var i det vesentligste befraktet på langsiktige kontrakter innenfor segmentene supply, seismikk og subsea. Konsernet har ved årsskiftet i tillegg 4 skip i bestilling som følger: 1 forsyningsskip av typen VS493-GassAvant for levering april 2009, 1 subsea skip som ble levert i januar 2009, samt 2 seismikkskip for levering hhv. 1 og 2 kvartal Dette utgjør totale investeringer på ca. NOK mill. Konsernet har i 2008 inngått kontrakt om salg av et skip til et totalt vederlag på NOK 280 mill. I 2008 har Eidesvik-konsernet fortsatt satsingen på utvidelse og fornyelse av flåten. I februar 2008 tok rederiet levering av det første av to kontraherte gassdrevne PSV er av Avant design (styrehuset akter), Viking Queen. Skipet gikk ved levering inn på en 5 års kontrakt med StatoilHydro. OCV/IMR skipet Viking Poseidon ble døpt i Ulsteinvik 14. november Levering av skipet ble foretatt 13. januar 2009, og skipet gikk inn på 8 års kontrakt med Veolia 17. Januar Det ble i juli 2008 inngått kontrakt for salg av forsyningsskipet Viking Nereus. Skipet ble levert til kjøper i februar VIRKSOMHETEN. Eidesvik Offshore ASA er morselskap i Eidesvik-konsernet. Selskapets formål i følge vedtektene er å drive rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskaper som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet. Dette formålet er gjennom 2008 realisert gjennom drift av 22 skip hvorav 17 er konsolidert i konsernet, 1 var innleid på bareboat-avtale, 1 var innleid på TC-avtale og 3 ble operert på disponentavtaler. Konsernet har en eierandel Side 11 Konsernets aktivitet ledes fra hovedkontoret i Langevåg på Bømlo. Rederivirksomheten er organisert i henhold til reglene for norsk rederibeskatning gjennom Eidesvik AS som driftsselskap og flere skipseiende selskaper. Datterselskapet Eidesvik Shipping Ltd har sitt kontor i Hook utenfor London. Det var ved årsskiftet totalt 599 fast ansatte i konsernet. Eidesvik arbeider aktivt med å markedsføre en karriere i den maritime næring og har stipendordning for ungdom som tar maritim utdannelse. En legger vekt på mangfold og ønsker flere kvinner om bord på våre skip. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Konsernet prioriterer Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) svært høyt. I 2006 ble selskapets kvalitets- og sikkerhetssystem sertifisert i henhold til kravene i ISM, ISO 9001:2000 og ISO 14001:2004. HMS rapporteringssystemet om bord på skipene er basert på online system som forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for å vurdere og iverksette forebyggende tiltak. Ledelsen gjennomfører et kontinuerlig holdningsskapende arbeid innenfor HMS

12 feltet og har spesiell fokus på erfaringsutveksling som legger forholdene til rette for stadig forbedring. Sykefraværet i 2008 var 3,5 % som er en nedgang på 0,6 % fra Vi hadde ingen fraværskader i Eidesvik AS har valgt å videreføre avtalen med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv (IA) som sikrer tett oppfølgning av sykemeldte. En har jobbet aktivt med både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø gjennom arbeidsmiljøkartlegging for ansatte i rederiet, med kontinuerlig fokus på forbedring. Selskapet har i 2008 videreført det spennende Fatigueprosjektet som innebærer endring av vaktsystem, døgnrytme og kosthold, og som resulterer i en bedret søvnkvalitet. forskningsresultater fra US Coast Guard viser at dette gir større årvåkenhet, sikkerhet og bedret livskvalitet for våre ansatte. Dette prosjektet videreføres i 2009 på flere skip. Ytre miljø. Virksomheten til sjøs drives i samsvar med strenge nasjonale og internasjonale lover og regler. For å redusere risikoen for uhell legges det stor vekt på forebyggende vedlikehold samt at skipene bemannes av høyt kvalifisert personell. Konsernets landbaserte virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for tilsvarende virksomhet. Det er utarbeidet egen HMS-rapport som er inntatt i konsernets årsrapport. AKSJONÆRER, EIERSTYRING OG LEDELSE. Ved årsskiftet er det aksjer i selskapet. Totalt antall utdelte opsjoner til ledergruppen i konsernet er Det er ikke utdelt opsjoner i Ved årets slutt var det totalt 786 aksjonærer. Av disse var 28 utenlandske med en eierandel på 6,1 %. Ved årets slutt var aksjen sist omsatt til NOK 18,30. Eidesvik fører en målbevisst miljøpolitikk. Konsernet har i de senere årene ledet et omfattende utviklingsarbeid for å komme fram til mer miljøvennlige og energisparende skip. Erfaringene fra gassdrift er svært gode og konsernet har satt i drift ett nytt forsyningsskip med LNG som drivstoff i januar 2008 og har ytterligere ett for levering i Disse går inn på langsiktige kontrakter med henholdsvis StatoilHydro og Total. Eidesvik arbeider kontinuerlig med å redusere den totale utslippsbalansen forbundet med drift av skipene. Eidesvik deltar i et spennende utviklingsprosjekt for bruk av brenselcelleteknologi på skip. Prototypen for det første brenselcellesystemet for skip er under bygging. Dette skal installeres i Eidesviks neste gassdrevne PSV med Avant design som skal leveres våren Denne teknologien vil gi store reduksjoner i utslipp av NOX og betydelig reduksjon i utslipp av CO2. Side 12 Styret er gitt fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med et samlet pålydende på NOK , dog slik at det samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10% av den til enhver tid registrerte aksjekapital. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret vil foreslå at denne fullmakten fornyes for ett år av selskapets generalforsamling. Pr eide selskapet ingen egne aksjer. All informasjon skal gis på en slik måte at samtlige aksjeeiere likebehandles. Informasjonen vil bli gitt gjennom børsmeldinger, pressemeldinger og åpne presentasjoner, og vil samtidig være tilgjengelig på konsernets hjemmeside. Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er lagt til grunn ved utøvelse av selskapets styring og ledelse. Det er gjort mindre selskapsspesifikke endringer og tilpasninger til anbefalingen. Det

13 er gitt en egen redegjørelse vedrørende dette i årsrapporten og på konsernets hjemmeside. Selskapet har ikke valgkomité. Styret fungerer inntil videre som valgkomite. Ved forslag til kandidater vil det bli lagt vekt på kompetanse og egenskaper, som kan komplettere de som blir sittende videre i styret. Selskapets styre har en sammensetning hvor 40 % av medlemmene er kvinner. RESULTAT, BALANSE OG FINANSIELL RISIKO. Konsernets regnskap er avgitt i samsvar med IFRS. Selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med God Regnskapsskikk. Eidesvik AS ivaretar disponent- og forretningsførerfunksjonen for de skipseiende selskaper i henhold til egne avtaler. Alle medarbeidere er ansatt i Eidesvik Offshore ASA, Eidesvik AS, Eidesvik Subsea AS og Eidesvik Shipping Ltd. Årets resultat av finansposter på minus NOK 814,6 mill (NOK 46,3 mill), er sterkt preget av at kursen på USD er styrket i forhold til NOK gjennom året. Dette medfører at selskapet kostnadsfører urealiserte tap på gjeldsforpliktelser som løper i USD. Årets resultat før skatt er minus NOK 596,3 mill (NOK 180,6 mill), konsernets skattekostnad for 2008 er NOK 7,3 mill, som gir et konsernresultat etter skattekostnad på minus NOK 603,6 mill (Minus NOK 46,6 mill). Resultat pr aksje (vektet) ble minus NOK 20,02 (minus NOK 1,55). For morselskapet Eidesvik Offshore ASA er årets resultat etter skatt NOK 26,6 mill (NOK 13,8 mill). Balanse. Bokført egenkapital i konsernet er NOK 818,8 mill (NOK 1.478,7 mill i 2007). Bokført egenkapital i konsernet er 18,0 % av totalkapitalen. I morselskapet, Eidesvik Offshore ASA, er egenkapitalen NOK 406,6 mill (NOK 409,9). Resultat. Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 2008 var NOK 965,2 mill (NOK 752,9 mill i 2007). I 2007 tallene inngår salgsgevinster på NOK 29,1 mill. Økningen i fraktinntekter skyldes hovedsakelig økt antall skip i drift. Dette som følge av nybygg levert i 2. halvår 2007 og 1. halvår Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) for 2008 er NOK 445,4 mill (NOK NOK 309,2 mill, inklusiv gevinst på NOK 29,1 mill). Årets driftsresultat er lite påvirket av svingningene i det generelle markedet, da de fleste skip går på faste langsiktige kontrakter. Det er kostnadsført NOK 227,0 mill i avskrivninger for 2008 (NOK 158,2 mill). Samlet gir dette et driftsresultat etter avskrivning på NOK 218,3 mill for 2008 (NOK 151,0 mill). Side 13 Skip (herunder Skip holdt for salg) og innbetalinger på nybyggingskontrakter har i løpet av året økt med NOK 364,4 mill, mens konsernets omløpsmidler er økt med NOK 64,6 mill. Sum eiendeler utgjør NOK 4.543,6, en økning på NOK 270,6 mill. Det er innhentet markedsverdivurdering for skipene fra 3 uavhengige meglere. Disse konkluderer med en samlet merverdi i forhold til bokført verdi på skipene, dersom disse hadde vært kontraktsfrie på NOK mill. Som følge av at en del langsiktige kontrakter løper til lavere rater enn det en kan oppnå i det kortsiktige markedet er merverdien på skipene lavere enn meglerverdiene skulle tilsi. Styret mener likevel at det er betydelige merverdier i skipene i forhold til bokført verdi. Konsernets kortsiktige gjeld er i løpet av året økt med NOK 25,0 mill til totalt NOK 615,9 mill inklusiv NOK 246,8 mill som er den del av langsiktig gjeld som forfaller innen 12 måneder. Langsiktig gjeld var NOK 3.108,8 mill, som representerer en økning på NOK

14 905,4 mill. Selskapet har trukket opp langsiktig gjeld i forbindelse med nybygg og ombygging. Videre er det regnskapsført urealisert tap på finansielle instrumenter som forfaller i 2010 eller senere. Kontantstrøm. Konsernets beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er økt fra NOK 122,6 mill ved utgangen av 2007 til NOK 211,2 mill pr Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for 2008 var NOK 396,6 mill (NOK 258,3mill). Netto negativ kontantstrøm i forbindelse med investeringsaktiviteter på NOK 587,2 mill (minus NOK 963,0 mill) skyldes betaling av Viking Queen samt betydelige utbetalinger i forbindelse med det løpende nybyggingsprogrammet. Konsernets netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet er NOK 261,7 mill (NOK 727,2 mill). Dette skyldes i hovedsak låneopptak i forbindelse med betaling av nye skip, ordinær nedbetaling av konsernets langsiktige gjeld, samt realisering av valutaterminer. Resultatdisponering. Styret foreslår at årets resultat på NOK 26,6 mill for Eidesvik Offshore ASA disponeres som følger: Overført til annen egenkapital (MNOK) 26,6. Styret vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2009 at det utbetales et utbytte på NOK 0,50 pr aksje, totalt NOK 15,1 mill. Beløpet tas av den del av selskapets frie egenkapital som tidligere er innbetalt som overkurs. Utbytte blir således skattemessig å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbetalingen til aksjonærene skal skje til de som eier aksjer ved utløpet av den dato utbytte vedtas. Utbetalingen vil skje ca. 14 dager etter denne dato. Fri egenkapital utgjør NOK 346,5 mill. Fortsatt drift Styret mener at selskapets og konsernets finansielle stilling er solid. Forutsetningen om fortsatt drift av selskapet i henhold til Regnskapslovens 3-3 er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det er etter årsregnskapets slutt ikke inntruffet forhold som er av vesentlig betydning for vurdering av selskapets stilling og resultat. Finansiell risiko Valutarisiko Konsernet har i 2008 hatt sine inntekter i NOK (42 %) og USD (58%). Driftskostnader er hovedsakelig i NOK, mens en betydelig del av gjelden er i USD. Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser da en stor andel av inntektene er i USD. For å redusere risiko er det etablert kontantstrømsikring ved at deler av selskapets langsiktige finansiering er etablert i USD. Videre er det inngått terminkontrakter for deler av driftsinntektene i USD. Det er inngått avtaler om rentesikring for en betydelig del av den langsiktige gjelden i konsernet. Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. En viss risiko er det dog knyttet til at en del nye kontrakter inngås med lokale datterselskaper av internasjonale konserner. Risikoen for at kontraktsparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser vurderes som lav, men den pågående finanskrisen medfører en større risiko enn det en tradisjonelt har hatt. Selskapet er sårbart for mislighold fra kunder da en har høy belåning mot mange lange kontrakter. Likviditetsrisiko Selskapet hadde ved utgangen av 2008 en likviditetsreserve på NOK 211,2 mill. Denne er ytterligere styrket gjennom salg og levering av et skip i januar Konsernet har på plass langsiktig finansiering for de skip som leveres i Det foreligger tilsagn fra Eksportfinans om finansiering av Side 14

15 de to nybygg som skal leveres i Begge disse skipene er sikret 12 års kontrakter og selskapet arbeider med å få på plass garantiene for disse lånene. Styret vurderer på denne bakgrunn likviditeten i konsernet som tilfredsstillende. RAMMEVILKÅR Erfaringene med den nye rederibeskatningsordningen som norske myndigheter besluttet i 2007 er etter styrets vurdering ikke tilfredsstillende for et rederi som driver internasjonal skipsfart med inntekter, utgifter og lån i ulike valutaer. Beskatningen av tilfeldige valutaendringer oppleves så urimelig og tilfeldig at det kan få konsekvenser for hele den maritime næringsvirksomhet i Norge. De rederier som gikk inn i den tidligere ordningen i 1996 forutsatte at den var av permanent karakter. Eidesvik er derfor av den oppfatning at de overgangsregler som ble besluttet i 2007, og som i realiteten innebærer beskatning med tilbakevirkende kraft for hele perioden 1996 til 2007, er uriktig. Selskapet har derfor påklaget ligningen for Vår erfaring er at norsk maritim bemanning setter oss i stand til å levere et optimalt produkt, som hjelper våre kunder til et bedre totalresultat. Konsernet benytter derfor i stor grad norske sjøfolk og ønsker å kunne gjøre dette også i framtiden. Bruk av norske sjøfolk er fra juli 2008 blitt mer kostbart for rederiet da myndighetene har strammet inn på den norske nettolønnsordningen. Eidesvik har, i samarbeid med andre rederier i regionen og maritimt opplæringskontor, etablert en garantiordning for nyutdannede maskinister og navigatører. Disse er sikret praksisplass på skip etter fullført utdannelse for å kunne løse nødvendig sertifikat. VIRKSOMHETSOMRÅDER OG FREMTIDS- UTSIKTER. Eidesvik eier og opererer skip innenfor følgende 3 segmenter: Forsyning og Ankerhåndtering Eidesvik opererer 10 forsyningsskip og 1 ankerhåndteringsskip. De fleste skipene går på langsiktige kontrakter, men flere kommer opp til fornyelse i Nordsjøen: Ved utgangen av 2008 opererte 218 skip i Nordsjøen som tilsvarer en økning på 8 % fra året før. Antall skip på lengre kontrakter holdt seg stabilt med 153 skip, som tilsvarer 75 % av flåten. Utnyttelsesnivået var høyt for både PSV(97%)- og AHTS(83%) - segmentet i Spotmarkedet var meget godt i store deler av 2008, men det har vært svakt i begynnelsen av Det skiftes ut en del skip i Nordsjøen til større og mer effektive skip. Eidesvik har i de siste årene satset på videreutvikling av skip drevet med LNG som reduserer utslipp med ca. 90 % for NOX og ca. 20 % for CO2. Miljøvennlige og driftssikre skip vil alltid være attraktive for operatørene, og Eidesvik vil fortsette å utvikle og bygge skip som er fremst i utviklingen på disse områdene. Vi har tro på markedet i Nordsjøen for kvalitetsskip selv om det kan bli for mange skip i markedet i en periode som følge av mange nybygg. Vest Afrika: Markedet i Vest Afrika er fortsatt i utvikling og etterspørselen etter moderne skip har vært høy også i Sikkerhetssituasjonen i Nigeria har medført at Eidesvik har trappet ned sin aktivitet offshore Nigeria og konsentrerer sin virksomhet mot de øvrige land på Vest-Afrika kysten. Eidesvik ser positivt på Vest Afrika markedet i årene fremover. Side 15

16 Seismikk Markedet for marin seismikk var godt i 2008, men nedgangen i oljeprisen har medført at oljeselskapene har redusert sin seismikkaktivitet i de siste månedene. Eidesvik eier og opererer 6 seismikkskip som alle er på langsiktige kontrakter. I tillegg har en under bygging 2 seismikkskip for levering i 2010 som begge skal inn på 12 års kontrakter. Seismikkmarkedet er sensitivt for oljeprisen da det er enkelt å skjære ned på seismikkbudsjettet når oljeselskapene skal kutte sine kostnader. Eidesvik mener at det fortsatt vil være behov for stor innsats for å finne nye olje- og gassforekomster og da er seismikk en nødvendig del av dette arbeidet. Vi er derfor positive til dette markedet på lang sikt selv om etterspørselen på kort sikt ser ut til å bli noe lavere enn i de siste årene. Subsea Eidesvik har i dag 4 skip i subsea segmentet og intensjonen er videre vekst i dette segmentet. Vi forventer langtidsvekst i dette segmentet basert på aktiviteten innen rørlegging og installering av subsea utstyr. De nye prosjektene kommer i tillegg til en stor andel IMR(Inspection, Maintenance & Repair) arbeid på allerede eksisterende infrastruktur. Veksten innen IMR arbeid relateres til alderen på eksisterende offshore installasjoner, samt økende krav innen sikkerhet og miljø. Vi ser at forsinkelser i store offshore konstruksjonsprosjekter har medført at etterspørselen etter subsea skip har avtatt noe på verdensbasis. Vi tror at dette er midlertidig og er positive til dette markedet fremover. Generelt Aktiviteten i de segmenter hvor Eidesvik arbeider påvirkes av utviklingen i oljeprisen og oljeselskapenes lete- og utviklingbudsjetter. Oljeprisen har vist en økende volatilitet gjennom Blant annet som følge av den globale finanskrisen har oljeprisen sunket betydelig fra høsten Det er vanskelig å forutsi den kortsiktige utvikling av oljeprisen. Det er imidlertid styrets overbevisning at høyere energipriser er nødvendig på mellomlang- og lang sikt for å sikre en trygg energibalanse i en globalisert verden Offshore supply markedet er kapitalintensivt og finanskrisen har medført at bestilling av nybygg har nærmest stoppet opp samt at det er meldt om flere kanselleringer av allerede inngåtte kontrakter på skip under bygging. Dette er gunstig for den totale markedssituasjonen da en ellers kunne fått for mange skip ut i markedet. Med konsernets langsiktige kontraktsprofil er vi i begrenset grad eksponert for kortsiktige svingninger i markedet, men en langsiktig nedgang vil også påvirke Eidesvik i forbindelse med kontraktsfornyelser. Målsetningen er å ha en klar overvekt av langsiktige kontrakter, for å sikre en langsiktig verdiskapning og vekst for konsernet. Bømlo, 29. april 2009 Side 16

17 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP (NOK 1 000) Note Fraktinntekter Andre inntekter Andel resultat fra tilknyttede selskapet Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Leie av skip på bareboat Sum Driftskostnader Driftsresultat Andel av resultat fra tilknyttede selskaper Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring derivater Netto agio Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Tilordnet: Aksjonærer Minoritetsinteresser Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er selskapets aksjonærer: Resultat per aksje/utvannet resultat per aksje 10-20,02-1,55 Notene på side er en integrert del av konsernregnskapet. Side 17

18 KONSOLIDERT BALANSE (NOK 1 000) Note EIENDELER Anleggsmidler Skip Skip under bygging Bygninger, tomter og andre driftsmidler Utsatt skattefordel Investeringer i tilknyttede selskaper Derivater Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Derivater Skip holdt for salg Andre omløpsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Notene på side er en integrert del av konsernregnskapet. Side 18

19 KONSOLIDERT BALANSE (NOK 1 000) Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Derivater Betalbar skatt Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Lån Derivater Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Notene på side er en integrert del av konsernregnskapet. Bømlo, 29. april 2009 Side 19

20 KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING (NOK 1 000) Note Kontantstrømmer fra driften Innbetaling fra kunder Utbetaling til leverandører og ansatte Innbetalte renteinntekter Betalte skatter Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investerings aktiviteter Salg av anleggsmidler Kjøp av varige driftsmidler Kjøp av andeler i tilknyttede selskap Mottatt utbytte/tilbakebetaling fra aksjonærer Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra minoritet EK Opptak av gjeld Nedbetaling av gjeld Betalte rentekostnader Realisasjon av valutaterminer opprinnelig tiltenkt sikring opptrekk gjeld Utløsning av minoriteter EK Utbytte betalt til selskapets aksjonærer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto effekt av omregningsdifferanser vedrørende valuta på kontanter og kontantekvivalenter Netto økning (reduksjon) i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året Kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt Notene på side er en integrert del av konsernregnskapet. Side 20

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59 Eid desv vik Offs O shorre AS SA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59 NOTER MORSELSKAP 63

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA INNHOLD NOK ET GODT DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 ÅRSBERETNING 2009 11 HOVEDOPPSTILLINGER KONSERN REGNSKAP 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 HOVEDOPPSTILLINGER

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Årsrapport 2010. Eidesvik Offshore ASA

Årsrapport 2010. Eidesvik Offshore ASA Årsrapport 2010 Eidesvik Offshore ASA Innhold Nye strategiske mål oppnådd i 2010 side 3 HMS rapport side 4 Eierstyring og selskapsledelse side 7 Årsberetning 2010 side 12 Hovedoppstillinger konsern regnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer