INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60"

Transkript

1 Eidesvik Offshore ASA

2 INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING 69 Side 2

3 SOLID DRIFTSÅR Det er med stor tilfredshet vi kan konstatere at driftsåret 2008 forløp uten en eneste fraværskade. Dette viser at vårt overordnede mål om null fraværskader er mulig. Samtlige av våre ansatte har gjort en fremragende innsats hva sikkerhet angår, og vår utfordring ligger nå i å kunne opprettholde et fortsatt stort fokus på den enkeltes sikkerhet. Driftsresultatet for året er det høyeste i selskapets historie, og er en klar indikasjon på selskapets gode driftsmiljø. Flåtefornyingsprogrammet som kombinerte salg av eldre tonnasje med kontrahering av nye skip fikk full effekt i året som gikk, og med levering av subsea-skipet Viking Poseidon tidlig i 2009 skulle driftsåret vi går inn i bli enda sterkere. Tidlig i året tok vi levering av forsyningsskipet Viking Queen. Skipet som kombinerer miljøeffektene av gass-drift og Avant-skrog er å anse som en milepæl i selskapets stadige lansering av nyskapende løsninger. Søsterskipet Viking Lady blir levert i første halvår 2009, og vil være testskip for det omfattende FellowShip prosjektet for bruk av brenselcelle som energikilde i skip. Nybyggingsprogrammet ved utløpet av 2008 besto av 4 skip til en samlet verdi av 2,8 milliarder kroner. Med den betydelige usikkerhet som råder i de markeder selskapet opererer i, er det betryggende at i overkant av 90% av vår kapasitet er bortbefraktet for kommende år. Jeg vil rette en varm takk til samtlige kolleger i Eidesvik for flott innsats i 2008, og jeg føler meg trygg på at vi også i fremtiden skal levere resultater som forventet. Jan Fredrik Meling Adm dir Side 3

4 HMS RAPPORT FOR Kvalitet og sikkerhet systemet i Eidesvik Management System er sertifisert av DNV til å tilfredsstille kravene i ISM / ISO 9001:2000/ ISO 14001: I 2008 hadde vi ingen fraværeskader. Statistikken viser personskader som medfører fravær de siste årene. FRAVÆRSKADE FREKVENS PR MILL TIMER For å hindre og forebygge skader legger vi vekt på følgende tiltak: Rapporteringsformen safety observation ble innført i Dette har bidratt til økt rapportering, rapportene blir gjennomgått på sikkerhetsmøter ombord. Utstrakt bruk av Sikker Jobb Analyser. Dette gir oss mulighet til å unngå ulykker og skader ved at jobbene gjennomgås trinn for trinn og at eventuelle farer belyses. Gjennomføre flere Toolbox møter. Dette bidrar til å unngå ulykker og skader ved at de som deltar direkte i jobbene blir informert om eventuelle farer ved jobben. Arbeid ombord gjennomføres etter et Work permit system. Dette bidrar til å unngå ulykker og skader ved at det må innhentes tillatelse fra skipets ledelse for å utføre risikofylte jobber. Side 4

5 Arbeidsmiljø tiltak I 2008 fortsatte vi arbeidet med å følge opp sykefravær samt utvikle oss videre som Inkluderende Arbeidslivs bedrift. Tilbakemeldinger fra dette arbeidet har vært meget positive. Vi ser på forbedringer på det psykososiale arbeidsmiljøet. Særlig har en konsentrert seg om foerbyggende tiltak ombord. Eksempelvis å forbygge mot mobbing på arbeidsplassen, og hindre samt rette oppmerksomhet på overbelastning og stress ombord. Vi har gjennomført interne helseinspeksjoner på flere av våre fartøyer. Vi har arrangert flere førstehjelpskurs med vekt på hjertelidelser, og har arrangert kurs i bruk av hjertestarter. SYKEFRAVÆR. Sykefraværet i 2008 ble 3,5 %. Tilsvarende året før var 4,1 % YTRE MILJØ Under er utdrag av vårt miljøregnskap for 2008: Type råvarer Forbrukt Mengde Virkning på miljø Marine Diesel M3 CO2, NOX, og SO2 Naturgass M3 CO2, NOX Smøreolje 794 M3 CO2, NOX, og SO2 Kjemiske midler (vask) 18 M3 Liten Kjølemiddel 1890 kg Freon Type Mengde til sjø Virkning Separert bilge vann 2979 M3 Ingen Mat avfall 62 M3 Ingen Type Mengde levert land Behandling/Virkning Avfall 1609 M3 Ingen Papir og kartong 978 M3 Resirkuleres Tre 719 M3 Resirkuleres Metall 30 tonn Resirkuleres Plastikk 758 M3 Resirkuleres Glass 1,8 tonn Resirkuleres Sludge 1134 M3 Resirkuleres Batterier 1,4 tonn Resirkuleres Oljefat 699 stk Resirkuleres Malingsbokser 1,9 M3 Resirkuleres Spesialavfall 1,6 tonn Spesialbehandles Incinerator aske 10,1 tonn Spesialbehandles Side 5

6 Type Mengde levert land Behandling/Virkning Stål skrap 0,96 tonn Resirkuleres Maling 2,1 M3 Spesialbehandles Førstehjelp 21 kg Spesialbehandles Mengde Mengde brent ombord Virkning Avfall 2160 M3 CO2, NOX Sludge 331 M3 CO2, NOX, SO2 Små mengder er rapportert sluppet ut ved uhell: Base oil 40 l Virkning på miljø er neglisjerbar. Hydraulisk olje 11 l Virkning på miljø er neglisjerbar. Diesel olje 27 l Virkning på miljø er neglisjerbar. Liquid Mud 520 l Virkning på miljø er neglisjerbar. Water based mud 100 l Virkning på miljø er neglisjerbar. De viktigste tiltakene våre for å forbedre miljøet: Type Effekt på miljø Tiltak Eksosgass Luftforurensning Installere gass maskineri på våre skip. Installere eksos katalysator Ombygging av maskineri Hastighet optimalisering Optimalisere bruk av motorer Forbedre vedlikehold Incinerator Luftforurensning Øke levering til land Forbedre vedlikehold Forbedre design Kjele Luftforurensning Forbedre vedlikehold Utskiftninger til bedre type Olje og kjemikalier Forurensning av sjø Installere oljelense utstyr Øvelser i SOPEP utstyr. Side 6

7 EIDESVIK OFFSHORE ASA REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE FOR 2008 PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EIDESVIK OFFSHORE ASA Styret i Eidesvik Offshore ASA(Selskapet) skal påse at Selskapet følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" av 7. desember sist revidert Konsernets etterlevelse og eventuelle avvik fra anbefalingen skal av styret kommenteres i forhold til hvert enkelt punkt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og gjøres tilgjengelig for Selskapets interessenter i forbindelse med Selskapets årsrapport. Formålet med retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA er å klargjøre rollefordeling mellom aksjonærer, generalforsamling, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning. Prinsippene og verdigrunnlag for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA fremgår av følgende dokumenter. (fullstendige dokumenter er tilgjengelig på selskapets nettsider). Styrets årlige redegjørelse for Selskapet eierstyring og selskapsledelse. Vedtekter for Eidesvik Offshore ASA av 9. Juni Instruks for Styret. Instruks for Administrerende direktør. Retningslinjer for plan og budsjettarbeid. Selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Retningslinjer for håndtering av kurssensitiv informasjon og innsidehandel. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen. Retningslinjer for adgang til å benytte revisor som rådgiver for Selskapet. Retningslinjer for informasjon fra Selskapet. Virksomheten skal være basert på et åpent samspill og tilhørighet mellom selskapets aksjonærer, styre og ledelse, så vel som øvrige interessenter som ansatte, kunder, leverandører, kreditorer, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Eidesvik Offshore ASA sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer fremgår av Etiske retningslinjer og verdigrunnlag for Eidesvik Offshore ASA KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse VIRKSOMHET Selskapets virksomhet fremgår av selskapets vedtekter 3, Styret fastlegger konsernets overordnede mål og strategi. Strategiplanen revideres årlig. Vedtektenes formålsparagraf og Selskapets mål og hovedstrategier fremgår av selskapets Årsrapport som også er publisert på selskapets nettsider, KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE Styret skal sørge for at selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risiko ved og omfanget av virksomheten i Selskapet jfr. Instruks for styret. Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelser, og til kjøp av egne aksjer, skal begrenses til definerte formål og skal normalt ikke gis for et tidsrom lenger enn fram til neste ordinære generalforsamling. Styret fastlegger Selskapet utbyttepolitikk og fremlegger dette samt forslag til utbytte ovenfor Selskapets generalforsamlingen. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Side 7

8 LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE Eidesvik Offshore ASA har kun en aksjeklasse. Ved kapitalforhøyelser gjelder prinsippet om samme rett for alle aksjeeiere til å tegne aksjer. Ved kjøp av egne aksjer skjer dette på børs til markedskurs. I forbindelse med transaksjoner mellom selskaper i konsernet er det gitt retningslinjer for dette i Styreinstruks for Eidesvik Offshore ASA. Ved vesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatt eller nærstående av disse skal det foreligge en uavhengig verdivurdering. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Det samme gjelder transaksjoner mellom selskaper i konsernet der det er minoritetsaksjonærer. Styreinstruks, instruks for adm. dir. og etiske retningslinjer har regler for habilitet. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse FRI OMSETTELIGHET Aksjene i Selskapet er børsnotert og fritt omsettelige. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrensninger. Styret og den som leder møtet skal legge til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer. Generalforsamlingsprotokollen gjøres tilgjengelig på Selskapets internettside så snart som mulig KOMMENTAR 2008: Avviker fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ved at innkalling og saksdokumenter ikke er tilgjengelig på Selskapets hjemmesider 21 dager, men 14 dager før Generalforsamlingen avholdes. Videre så er styreleder og revisor, men ikke hele styret, tilstede i Generalforsamlingen. Generalforsamlingen følger møtereglene gitt i Allmennaksjeloven og styret har ikke etablert egne rutiner for møteledelse i Generalforsamlingen. VALGKOMITÉ KOMMENTAR 2008: Avviker fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ved at Eidesvik Offshore ASA ikke har valgkomité. Dette begrunnes med dagens aksjonærstruktur der hovedeieren sitter med over 50 % av aksjene. BEDRIFTSFORSAMLING OG STYRE, SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET Styret i Eidesvik Offshore ASA sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det tas hensyn til at styret skal fungere godt som et kollegialt organ. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse GENERALFORSAMLING Innkalling og gjennomføring av Selskapets Generalforsamling følger de regler som Allmennaksjeloven gir for innhold og frist. Påmeldingsfristen settes så nær møtet som praktisk mulig. Aksjeeier som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. Innkalling, forslag til vedtak, fullmaktsskjema, andre saksdokumenter og informasjon om aksjeeiers rett til å få saker behandlet på Generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside så snart de foreligger. Side 8 Styret er sammensatt slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Representanter fra den daglige ledelsen er ikke medlem av styret. Styrets leder velges av styret, som følge av en avtale om at selskapet ikke skal ha

9 bedriftsforsamling. Styremedlemmer velges for to år av gangen. I årsrapporten opplyser styret om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanse og kapasitet samt hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige. Aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling gjelder ikke for Selskaper som driver utenriks sjøfart jfr. Forskrift av nr 1205: om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) 3 første ledd nr 3. Selskapet har på denne bakgrunn ikke ansattrepresentanter i styret. Styremedlemmer blir oppfordret til å eie aksjer i selskapet. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse STYRETS ARBEID Det er utarbeidet en egen styreinstruks for Eidesvik Offshore ASA. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL I henhold til Styreinstruksen til Eidesvik Offshore ASA, påser styret at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelse til styremedlemmene er ikke resultatavhengig og fastsettes av generalforsamlingen. Opplysninger om godtgjørelse opplyses i årsrapporten. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styret har fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte som angir hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. Dette fremlegges årlig for generalforsamlingen. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen. Dette fremgår av styrets årsberetning. Selskapet publiserer finansiell kalender årlig og alle delårsrapporter og resultatpresentasjoner blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside og Oslo børs. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse SELSKAPSOVERTAGELSE Styret har ikke utarbeidet hovedprinsipper for hvordan de skal opptre ved eventuelle overtakelsestilbud. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse REVISOR Styret har en årlig plan for revisjonen og revisors deltakelse i styremøter for å gi styret god innblikk i revisors arbeid og for å kunne dra nytte av kunnskap og kompetanse som revisor besitter i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet. KOMMENTAR 2008: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Side 9

10 EIDESVIK OFFSHORE ASA STYREMEDLEMMER Kolbein Rege (Styreleder) er daglig leder i Eidesvik Invest AS som eier 67 % av aksjene i Eidesvik Offshore ASA. Han er jurist av utdannelse og har lang erfaring fra bank og som privatpraktiserende advokat. Rege er tilknyttet hovedaksjonæren. Borgny Eidesvik (Styremedlem) er eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet. Lars Eidesvik (Styremedlem) er eier og styreleder i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Lars Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonærene i selskapet. Kjell E. Jacobsen (Styremedlem) er Partner i Energy Ventures et investeringsselskap innenfor olje- og gass teknologi. Han er styremedlem i Seadrill Ltd og Seawell Ltd. Han er utdannet fra Sjøkrigsskolen og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært daglig leder i Seadrill Management AS, og har før det arbeidet i Smedvig ASA, Statoil og Citibank. Monica Havskjold (Styremedlem) Er medeier og styreleder i Xrgia AS - analyse og rådgivning. Hun har tidligere styreerfaring fra Enova SF. Hun er sivilingeniør fra NTH maskin (1986). Dr. ing (1992) NTH institutt for kuldeteknikk. MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH) fra Monica Havskjold har lang erfaring med prosjekter innenfor energi inklusiv naturgass. Jakob Bleie (Varamedlem) Har lang erfaring fra forskjellige direktørstillinger i Statoil samt i styrer for en rekke selskaper. Han er utdannet geolog. Side 10

11 ÅRSBERETNING 2008 EIDESVIK OFFSHORE ASA ORGANISASJONSNUMMER Eidesvik Offshore ASA er et selskap som er nyskapende og som leverer godt sjømannskap. Vi skal være et kraftsenter for framtidsrettede og miljøvennlige skips- og operasjonsløsninger. Vårt mål er å øke og trygge selskapets langsiktige verdiskapning for videre vekst og å sikre gode arbeidsplasser for våre ansatte og god avkastning for våre eiere. Dette oppnås bl.a. gjennom å sikre skipene en stor grad av langsiktig beskjeftigelse og derved forutsigbar og langsiktig inntjening i et tradisjonelt volatilt marked. på 25% i det ene av skipene på disponentavtale. Skipene var i det vesentligste befraktet på langsiktige kontrakter innenfor segmentene supply, seismikk og subsea. Konsernet har ved årsskiftet i tillegg 4 skip i bestilling som følger: 1 forsyningsskip av typen VS493-GassAvant for levering april 2009, 1 subsea skip som ble levert i januar 2009, samt 2 seismikkskip for levering hhv. 1 og 2 kvartal Dette utgjør totale investeringer på ca. NOK mill. Konsernet har i 2008 inngått kontrakt om salg av et skip til et totalt vederlag på NOK 280 mill. I 2008 har Eidesvik-konsernet fortsatt satsingen på utvidelse og fornyelse av flåten. I februar 2008 tok rederiet levering av det første av to kontraherte gassdrevne PSV er av Avant design (styrehuset akter), Viking Queen. Skipet gikk ved levering inn på en 5 års kontrakt med StatoilHydro. OCV/IMR skipet Viking Poseidon ble døpt i Ulsteinvik 14. november Levering av skipet ble foretatt 13. januar 2009, og skipet gikk inn på 8 års kontrakt med Veolia 17. Januar Det ble i juli 2008 inngått kontrakt for salg av forsyningsskipet Viking Nereus. Skipet ble levert til kjøper i februar VIRKSOMHETEN. Eidesvik Offshore ASA er morselskap i Eidesvik-konsernet. Selskapets formål i følge vedtektene er å drive rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskaper som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet. Dette formålet er gjennom 2008 realisert gjennom drift av 22 skip hvorav 17 er konsolidert i konsernet, 1 var innleid på bareboat-avtale, 1 var innleid på TC-avtale og 3 ble operert på disponentavtaler. Konsernet har en eierandel Side 11 Konsernets aktivitet ledes fra hovedkontoret i Langevåg på Bømlo. Rederivirksomheten er organisert i henhold til reglene for norsk rederibeskatning gjennom Eidesvik AS som driftsselskap og flere skipseiende selskaper. Datterselskapet Eidesvik Shipping Ltd har sitt kontor i Hook utenfor London. Det var ved årsskiftet totalt 599 fast ansatte i konsernet. Eidesvik arbeider aktivt med å markedsføre en karriere i den maritime næring og har stipendordning for ungdom som tar maritim utdannelse. En legger vekt på mangfold og ønsker flere kvinner om bord på våre skip. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Konsernet prioriterer Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) svært høyt. I 2006 ble selskapets kvalitets- og sikkerhetssystem sertifisert i henhold til kravene i ISM, ISO 9001:2000 og ISO 14001:2004. HMS rapporteringssystemet om bord på skipene er basert på online system som forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for å vurdere og iverksette forebyggende tiltak. Ledelsen gjennomfører et kontinuerlig holdningsskapende arbeid innenfor HMS

12 feltet og har spesiell fokus på erfaringsutveksling som legger forholdene til rette for stadig forbedring. Sykefraværet i 2008 var 3,5 % som er en nedgang på 0,6 % fra Vi hadde ingen fraværskader i Eidesvik AS har valgt å videreføre avtalen med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv (IA) som sikrer tett oppfølgning av sykemeldte. En har jobbet aktivt med både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø gjennom arbeidsmiljøkartlegging for ansatte i rederiet, med kontinuerlig fokus på forbedring. Selskapet har i 2008 videreført det spennende Fatigueprosjektet som innebærer endring av vaktsystem, døgnrytme og kosthold, og som resulterer i en bedret søvnkvalitet. forskningsresultater fra US Coast Guard viser at dette gir større årvåkenhet, sikkerhet og bedret livskvalitet for våre ansatte. Dette prosjektet videreføres i 2009 på flere skip. Ytre miljø. Virksomheten til sjøs drives i samsvar med strenge nasjonale og internasjonale lover og regler. For å redusere risikoen for uhell legges det stor vekt på forebyggende vedlikehold samt at skipene bemannes av høyt kvalifisert personell. Konsernets landbaserte virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for tilsvarende virksomhet. Det er utarbeidet egen HMS-rapport som er inntatt i konsernets årsrapport. AKSJONÆRER, EIERSTYRING OG LEDELSE. Ved årsskiftet er det aksjer i selskapet. Totalt antall utdelte opsjoner til ledergruppen i konsernet er Det er ikke utdelt opsjoner i Ved årets slutt var det totalt 786 aksjonærer. Av disse var 28 utenlandske med en eierandel på 6,1 %. Ved årets slutt var aksjen sist omsatt til NOK 18,30. Eidesvik fører en målbevisst miljøpolitikk. Konsernet har i de senere årene ledet et omfattende utviklingsarbeid for å komme fram til mer miljøvennlige og energisparende skip. Erfaringene fra gassdrift er svært gode og konsernet har satt i drift ett nytt forsyningsskip med LNG som drivstoff i januar 2008 og har ytterligere ett for levering i Disse går inn på langsiktige kontrakter med henholdsvis StatoilHydro og Total. Eidesvik arbeider kontinuerlig med å redusere den totale utslippsbalansen forbundet med drift av skipene. Eidesvik deltar i et spennende utviklingsprosjekt for bruk av brenselcelleteknologi på skip. Prototypen for det første brenselcellesystemet for skip er under bygging. Dette skal installeres i Eidesviks neste gassdrevne PSV med Avant design som skal leveres våren Denne teknologien vil gi store reduksjoner i utslipp av NOX og betydelig reduksjon i utslipp av CO2. Side 12 Styret er gitt fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med et samlet pålydende på NOK , dog slik at det samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10% av den til enhver tid registrerte aksjekapital. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret vil foreslå at denne fullmakten fornyes for ett år av selskapets generalforsamling. Pr eide selskapet ingen egne aksjer. All informasjon skal gis på en slik måte at samtlige aksjeeiere likebehandles. Informasjonen vil bli gitt gjennom børsmeldinger, pressemeldinger og åpne presentasjoner, og vil samtidig være tilgjengelig på konsernets hjemmeside. Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er lagt til grunn ved utøvelse av selskapets styring og ledelse. Det er gjort mindre selskapsspesifikke endringer og tilpasninger til anbefalingen. Det

13 er gitt en egen redegjørelse vedrørende dette i årsrapporten og på konsernets hjemmeside. Selskapet har ikke valgkomité. Styret fungerer inntil videre som valgkomite. Ved forslag til kandidater vil det bli lagt vekt på kompetanse og egenskaper, som kan komplettere de som blir sittende videre i styret. Selskapets styre har en sammensetning hvor 40 % av medlemmene er kvinner. RESULTAT, BALANSE OG FINANSIELL RISIKO. Konsernets regnskap er avgitt i samsvar med IFRS. Selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med God Regnskapsskikk. Eidesvik AS ivaretar disponent- og forretningsførerfunksjonen for de skipseiende selskaper i henhold til egne avtaler. Alle medarbeidere er ansatt i Eidesvik Offshore ASA, Eidesvik AS, Eidesvik Subsea AS og Eidesvik Shipping Ltd. Årets resultat av finansposter på minus NOK 814,6 mill (NOK 46,3 mill), er sterkt preget av at kursen på USD er styrket i forhold til NOK gjennom året. Dette medfører at selskapet kostnadsfører urealiserte tap på gjeldsforpliktelser som løper i USD. Årets resultat før skatt er minus NOK 596,3 mill (NOK 180,6 mill), konsernets skattekostnad for 2008 er NOK 7,3 mill, som gir et konsernresultat etter skattekostnad på minus NOK 603,6 mill (Minus NOK 46,6 mill). Resultat pr aksje (vektet) ble minus NOK 20,02 (minus NOK 1,55). For morselskapet Eidesvik Offshore ASA er årets resultat etter skatt NOK 26,6 mill (NOK 13,8 mill). Balanse. Bokført egenkapital i konsernet er NOK 818,8 mill (NOK 1.478,7 mill i 2007). Bokført egenkapital i konsernet er 18,0 % av totalkapitalen. I morselskapet, Eidesvik Offshore ASA, er egenkapitalen NOK 406,6 mill (NOK 409,9). Resultat. Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 2008 var NOK 965,2 mill (NOK 752,9 mill i 2007). I 2007 tallene inngår salgsgevinster på NOK 29,1 mill. Økningen i fraktinntekter skyldes hovedsakelig økt antall skip i drift. Dette som følge av nybygg levert i 2. halvår 2007 og 1. halvår Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) for 2008 er NOK 445,4 mill (NOK NOK 309,2 mill, inklusiv gevinst på NOK 29,1 mill). Årets driftsresultat er lite påvirket av svingningene i det generelle markedet, da de fleste skip går på faste langsiktige kontrakter. Det er kostnadsført NOK 227,0 mill i avskrivninger for 2008 (NOK 158,2 mill). Samlet gir dette et driftsresultat etter avskrivning på NOK 218,3 mill for 2008 (NOK 151,0 mill). Side 13 Skip (herunder Skip holdt for salg) og innbetalinger på nybyggingskontrakter har i løpet av året økt med NOK 364,4 mill, mens konsernets omløpsmidler er økt med NOK 64,6 mill. Sum eiendeler utgjør NOK 4.543,6, en økning på NOK 270,6 mill. Det er innhentet markedsverdivurdering for skipene fra 3 uavhengige meglere. Disse konkluderer med en samlet merverdi i forhold til bokført verdi på skipene, dersom disse hadde vært kontraktsfrie på NOK mill. Som følge av at en del langsiktige kontrakter løper til lavere rater enn det en kan oppnå i det kortsiktige markedet er merverdien på skipene lavere enn meglerverdiene skulle tilsi. Styret mener likevel at det er betydelige merverdier i skipene i forhold til bokført verdi. Konsernets kortsiktige gjeld er i løpet av året økt med NOK 25,0 mill til totalt NOK 615,9 mill inklusiv NOK 246,8 mill som er den del av langsiktig gjeld som forfaller innen 12 måneder. Langsiktig gjeld var NOK 3.108,8 mill, som representerer en økning på NOK

14 905,4 mill. Selskapet har trukket opp langsiktig gjeld i forbindelse med nybygg og ombygging. Videre er det regnskapsført urealisert tap på finansielle instrumenter som forfaller i 2010 eller senere. Kontantstrøm. Konsernets beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er økt fra NOK 122,6 mill ved utgangen av 2007 til NOK 211,2 mill pr Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for 2008 var NOK 396,6 mill (NOK 258,3mill). Netto negativ kontantstrøm i forbindelse med investeringsaktiviteter på NOK 587,2 mill (minus NOK 963,0 mill) skyldes betaling av Viking Queen samt betydelige utbetalinger i forbindelse med det løpende nybyggingsprogrammet. Konsernets netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet er NOK 261,7 mill (NOK 727,2 mill). Dette skyldes i hovedsak låneopptak i forbindelse med betaling av nye skip, ordinær nedbetaling av konsernets langsiktige gjeld, samt realisering av valutaterminer. Resultatdisponering. Styret foreslår at årets resultat på NOK 26,6 mill for Eidesvik Offshore ASA disponeres som følger: Overført til annen egenkapital (MNOK) 26,6. Styret vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2009 at det utbetales et utbytte på NOK 0,50 pr aksje, totalt NOK 15,1 mill. Beløpet tas av den del av selskapets frie egenkapital som tidligere er innbetalt som overkurs. Utbytte blir således skattemessig å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbetalingen til aksjonærene skal skje til de som eier aksjer ved utløpet av den dato utbytte vedtas. Utbetalingen vil skje ca. 14 dager etter denne dato. Fri egenkapital utgjør NOK 346,5 mill. Fortsatt drift Styret mener at selskapets og konsernets finansielle stilling er solid. Forutsetningen om fortsatt drift av selskapet i henhold til Regnskapslovens 3-3 er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det er etter årsregnskapets slutt ikke inntruffet forhold som er av vesentlig betydning for vurdering av selskapets stilling og resultat. Finansiell risiko Valutarisiko Konsernet har i 2008 hatt sine inntekter i NOK (42 %) og USD (58%). Driftskostnader er hovedsakelig i NOK, mens en betydelig del av gjelden er i USD. Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser da en stor andel av inntektene er i USD. For å redusere risiko er det etablert kontantstrømsikring ved at deler av selskapets langsiktige finansiering er etablert i USD. Videre er det inngått terminkontrakter for deler av driftsinntektene i USD. Det er inngått avtaler om rentesikring for en betydelig del av den langsiktige gjelden i konsernet. Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. En viss risiko er det dog knyttet til at en del nye kontrakter inngås med lokale datterselskaper av internasjonale konserner. Risikoen for at kontraktsparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser vurderes som lav, men den pågående finanskrisen medfører en større risiko enn det en tradisjonelt har hatt. Selskapet er sårbart for mislighold fra kunder da en har høy belåning mot mange lange kontrakter. Likviditetsrisiko Selskapet hadde ved utgangen av 2008 en likviditetsreserve på NOK 211,2 mill. Denne er ytterligere styrket gjennom salg og levering av et skip i januar Konsernet har på plass langsiktig finansiering for de skip som leveres i Det foreligger tilsagn fra Eksportfinans om finansiering av Side 14

15 de to nybygg som skal leveres i Begge disse skipene er sikret 12 års kontrakter og selskapet arbeider med å få på plass garantiene for disse lånene. Styret vurderer på denne bakgrunn likviditeten i konsernet som tilfredsstillende. RAMMEVILKÅR Erfaringene med den nye rederibeskatningsordningen som norske myndigheter besluttet i 2007 er etter styrets vurdering ikke tilfredsstillende for et rederi som driver internasjonal skipsfart med inntekter, utgifter og lån i ulike valutaer. Beskatningen av tilfeldige valutaendringer oppleves så urimelig og tilfeldig at det kan få konsekvenser for hele den maritime næringsvirksomhet i Norge. De rederier som gikk inn i den tidligere ordningen i 1996 forutsatte at den var av permanent karakter. Eidesvik er derfor av den oppfatning at de overgangsregler som ble besluttet i 2007, og som i realiteten innebærer beskatning med tilbakevirkende kraft for hele perioden 1996 til 2007, er uriktig. Selskapet har derfor påklaget ligningen for Vår erfaring er at norsk maritim bemanning setter oss i stand til å levere et optimalt produkt, som hjelper våre kunder til et bedre totalresultat. Konsernet benytter derfor i stor grad norske sjøfolk og ønsker å kunne gjøre dette også i framtiden. Bruk av norske sjøfolk er fra juli 2008 blitt mer kostbart for rederiet da myndighetene har strammet inn på den norske nettolønnsordningen. Eidesvik har, i samarbeid med andre rederier i regionen og maritimt opplæringskontor, etablert en garantiordning for nyutdannede maskinister og navigatører. Disse er sikret praksisplass på skip etter fullført utdannelse for å kunne løse nødvendig sertifikat. VIRKSOMHETSOMRÅDER OG FREMTIDS- UTSIKTER. Eidesvik eier og opererer skip innenfor følgende 3 segmenter: Forsyning og Ankerhåndtering Eidesvik opererer 10 forsyningsskip og 1 ankerhåndteringsskip. De fleste skipene går på langsiktige kontrakter, men flere kommer opp til fornyelse i Nordsjøen: Ved utgangen av 2008 opererte 218 skip i Nordsjøen som tilsvarer en økning på 8 % fra året før. Antall skip på lengre kontrakter holdt seg stabilt med 153 skip, som tilsvarer 75 % av flåten. Utnyttelsesnivået var høyt for både PSV(97%)- og AHTS(83%) - segmentet i Spotmarkedet var meget godt i store deler av 2008, men det har vært svakt i begynnelsen av Det skiftes ut en del skip i Nordsjøen til større og mer effektive skip. Eidesvik har i de siste årene satset på videreutvikling av skip drevet med LNG som reduserer utslipp med ca. 90 % for NOX og ca. 20 % for CO2. Miljøvennlige og driftssikre skip vil alltid være attraktive for operatørene, og Eidesvik vil fortsette å utvikle og bygge skip som er fremst i utviklingen på disse områdene. Vi har tro på markedet i Nordsjøen for kvalitetsskip selv om det kan bli for mange skip i markedet i en periode som følge av mange nybygg. Vest Afrika: Markedet i Vest Afrika er fortsatt i utvikling og etterspørselen etter moderne skip har vært høy også i Sikkerhetssituasjonen i Nigeria har medført at Eidesvik har trappet ned sin aktivitet offshore Nigeria og konsentrerer sin virksomhet mot de øvrige land på Vest-Afrika kysten. Eidesvik ser positivt på Vest Afrika markedet i årene fremover. Side 15

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Eidesvik Offshore ASA Årsmelding 2007 1 2 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Med innovasjon som våpen. Hos kundene som inngår lange kontrakter om kjøp av våre tjenester blir forventningene om sikre, miljøvennlige

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer