Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt vest) 1

2 INNHOLDSREGISTER KEMNERENS KOMMENTAR... 3 ORGANISASJONSKART MED KORT HOVEDMÅLSETTING... 4 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 8 AVDELING FOR KOMMUNALE KRAV... 9 DRIFTSAVDELINGEN INKASSOAVDELINGEN KONTROLLAVDELINGEN POLITISK STYRING VEDLEGG

3 KEMNERENS KOMMENTAR Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i 2009 har økt med 3,8 % i forhold til Bergen kommunes andel av dette var 6045,1 millioner kroner, en økning på 6,3 % i forhold til I forhold til kommunens reviderte budsjett for 2009 er resultatet et underskudd på 96,9 millioner. Skatteinngangen viste en markert synkende tendens i siste halvdel av året. Det vil bli krevende å oppdatere prognosene for 2010 på bakgrunn av dette. Det nye skatteregnskapssystemet SOFIE er nå kommet i solid og stabil drift. En del operasjoner er fortsatt svært arbeidskrevende for et så stort kontor som vårt. Videreutviklingen av SOFIE vil i 2010 fokusere på bedre funksjonalitet for store kontorer. SOFIE har også begrensede muligheter for å følge opp skatteinngangen til skattekreditorene. Dette gjør det vanskeligere å oppdage feil i den løpende fordelingen. I tillegg blir det svært krevende å utarbeide prognoser da mye av underlaget for dette ikke er tilgjengelig. Vi er fortsatt fornøyd med de nye, moderne lokalene våre som legger til rette for gode arbeidsformer og god service til publikum. Samlokaliseringen med de statlige skattemyndighetene i Bergen i Nonnen gir oss nye muligheter til kompetanseutvikling og bedre oppgaveløsning På skattesiden viser resultatene og aktivitetene en tilfredsstillende resultater. Vi merker finanskrisen særlig på bedriftssiden med flere konkursbegjæringer og noe høyere restanser for arbeidsgiveravgift. På personsiden har vi gode resultater kanskje særlig på grunn av bruk av Debitororientert innkreving. Vi har her etablert oss som et kompetansesenter i Skatteetaten på nasjonalt plan. Vi har også i 2009 gode resultater på området kommunal innfordring til tross for at vi har brukt mye tid og krefter på å innføre et nytt innfordringssystem, Predator. Innføring av nye systemer er krevende og det er derfor svært tilfredsstillende at vi har klart å opprettholde de høye innfordringsresultatene. Sykefraværet har steget til et svært høyt nivå. Vi er fortsatt aktivt med i kommunens nærværsprosjekt og satser på at dette vil legge grunnlaget for et redusert sykefravær i Vi prioriterer høy etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse fokusert på våre etiske retningslinjer som er identiske med Skatteetatens. Dette er et arbeid som vil bli videreført i Totalt sett har 2009 vært nok et godt år for virksomheten vår og jeg vil benytte anledningen til å takke medarbeiderne våre for den innsatsen som er blitt nedlagt. Bergen, 20.januar 2010 Lasse Hunsrød 3

4 KEMNEREN I BERGEN Kemneren er en etat i byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling og har på vegne av stat, fylke og kommunen ansvaret for: innfordring av skatt og avgift arbeidsgiverkontroll søknader ettergivelse/nedsettelse av skatt For disse arbeidsoppgavene er vi underlagt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Skatt Vests faglige instruksjonsmyndighet For kommunen har vi følgende hovedoppgaver: innfordring eiendomsskatt og kommunale avgifter innfordring øvrige kommunale krav krever inn vederlag (egenbetaling) og produserer vedtak om egenbetaling ved opphold i institusjon Kemner Lasse Hunsrød Administrasjonsavd. Astrid Bergesen Driftsavd. Grethe S. Losnegaard* Inkassoavd. Øystein L. Iversen Avd. for kommunale krav Jarl Halland Kontrollavd. Christine Due Sivertsen * stedfortreder for kemner GENERELT Kemnerens oppgaver er fordelt på fem avdelinger: Administrasjon, Avdeling for kommunale krav, Drift, Inkasso, og Kontroll. Ved årets utgang hadde etaten 131 ansatte. 4

5 AVDELINGENES ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDER Administrasjonsavdelingen Ansvarlig: Astrid Bergesen Personalforhold, herunder lønn, fravær, permisjoner, rekruttering, personaldata og statistikker samt saksbehandling lov og avtaleverk etc. Avdeling for kommunale krav Ansvarlig: Jarl Halland Kontaktledd mot publikum og tar seg av spørsmål om betaling av kommunale gebyrer, eiendomsskatt og andre kommunale fakturaer. Gir betalingshenstand og inngår betalingsavtaler. Avdelingen har et tett samarbeid med Lønns- og Regnskapssenteret. Innkreving av misligholdte krav fra alle kommunale avdelinger, også parkeringsbøter, iverksetter og gjennomfører betalingsavtaler, varsling om tvangsinnfordring m.v., påleggstrekk herunder utsending, registrering og purring av oppgjørslister mot arbeidsgiver, utleggsforretninger, tvangssalg og fravikelser. Krever inn vederlag (egenbetaling) ved opphold i institusjon, produserer vedtak om egenbetaling, foreløpig sluttoppgjør, sluttoppgjør, etteroppgjør og oppjusterer løpende vedtak. Driftsavdelingen Ansvarlig: Grethe S. Losnegaard Ekspedisjon/kundemottak Budsjett, regnskap og innkjøp Skatteregnskapet, statistikk og oversikter Kassefunksjonen for kemneren, Skatt vest og øvrige enheter i kommunen samt likviditetsrapportering Tilrettelegging av kontorarealer og teknisk utstyr for kemneren samt post- og budtjeneste Behandling av søknader om nedsettelse/ettergivelse av skatt. Forvaltning av eiendomsskatteloven for Bergen kommune og sekretariat for Takstnemnda og Overskattetakstkommisjonen 5

6 Inkassoavdelingen Ansvarlig: Øystein L. Iversen Hovedoppgave: Ansvarlig for innfordring av personlige skatter - herunder forskuddsskatt og restskatt Følgende innfordringstiltak iverksettes og gjennomføres fra avdelingen: * betalingsavtaler * varsling om tvangsinnfordring m.v. * påleggstrekk - herunder utsending, registrering og purring av oppgjørslister mot arbeidsgiver * utleggsforretninger - herunder det alt vesentlige også for kontrollavdelingen * tvangsdekning (realisering av utleggsobjekter) * konkurs Avstemming av konto for påleggstrekk Innstillinger til Skatt vest i gjeldsforhandlingssaker Innstillinger til søknadsavdelingen hos kemneren i saker vedr. nedsettelse/ettergivelse av skatter, forsinkelsesrenter samt innfordringsomkostninger Innstillinger til Skatt vest i saker vedr. stryking av skatter som vurderes som uerholdelig til innfordring Varsling av skatteytere om nedsettelse av pensjonspoeng Kontrollavdelingen Ansvarlig: Christine Due Sivertsen Kontroll og veiledning innen lønnsområdet for alle arbeidsgivere i Bergen (stedlig kontroll pluss internkontroll) Tilrettelegging og registrering av lønns- og trekkoppgaver Avstemming av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for hver enkelt arbeidsgiver i Bergen (innbetalt beløp mot innsendte oppgaver) Avregning - oppklare uoverensstemmelser når ligningen blir lagt ut vedrørende godskrevet - trukket skatt hos enkeltskattytere Innfordring av skattetrekk, arbeidsgiveravgift, påleggstrekk og firmaskatter Betalingsavtaler, saksbehandling frem til tvangsrealisasjon eller konkurs Konkursbegjæringer og saksbehandling i f.m. konkursbehandling Anmeldelser til påtalemyndighetene Innstillinger til søknadsavdeling, skatteutvalg og Skatt vest vedrørende lemping (gjeldsforhandling, nedsettelse, ettergivelse og stryking) Kontroll og veiledning innen lønnsområdet for 28 kommuner i Hordaland (felles arbeidsgiverkontroll) Kemnerattester Behandling av skjenke- og serveringssøknader Brukerstøtte Altinn for arbeidsgivere ved levering av for terminoppgaver, samt lønnsog trekkoppgaver. 6

7 VERNE OG MILJØARBEID Arbeidsmiljøgruppen: Lasse Hunsrød (leder) Grethe S. Losnegaard Jarl Halland Inger Skulstad Linda Blomberg Øistein Eide Gruppen har hatt tre møter i 2009 og behandlet 8 saker. Viktige saker behandlet i 2009: Nærværsprosjektet Opplæringsplan 2010 Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Mål og handlingsplan 2010 Verneombud: Administrasjonsavd./ driftsavd.: Avdeling for kommunale krav: Inkassoavdelingen: Kontrollavdelingen: Erik Iden Steinar Ravnanger Kjetil Aga Gjøsæter Inger Skulstad 7

8 Administrasjonsavdelingen I Organisasjon Avdelingen har en bemanning på to årsverk. II Oppgaver/resultater Avdelingen har bl.a. ansvar for ansettelser/bemanning, lønnsarbeid, fraværsregistrering og personaloppfølging. I 2009 foretok vi 13 ansettelser som fordelte seg slik: drift 2, inkasso 5, kommunale krav 1, kontroll 5. 4 personer sluttet ved kontoret for å gå over i annen stilling utenfor kemneren i Bergen. 3 sluttet for alder. 7 personer fikk innvilget redusert arbeidstid på grunn av omsorg, 10 på grunn av AFP. 7 personer var ute i permisjon. Ansettelser: Fast og variabel lønn ble registret innen fastsatte frister. Autopass avtaler og avtaler om fast bilgodtgjørelse ble inngått for ansatte med bilstrøk. Sykepengerefusjoner ble sendt lønnskontoret ca 2 ganger for måneden. Antall overtidstimer inklusiv valgene: Fraværet ble daglig registrert i WinTid, NLP og et manuelt register. Sykefraværet i %: ,62 6,7 5,83 6,14 7,0 7,3 6,9 6,9 9,6 Internkontroll håndbøkene (HMS og øk./adm.) ble oppdatert i

9 AVDELING FOR KOMMUNALE KRAV Kommunale krav ivaretar innfordring av eiendomsskatt og kommunale gebyrer, barnehage/sfo, krav fra helse- og sosialkontor, misligholdt husleie og kommunale lån samt andre misligholdte krav på vegne av kommunale avdelinger og foretak. Avdelingen krever inn løpende vederlagsbetaling for opphold i institusjon samt etter- og sluttoppgjør for oppholdet. Kommunale krav er også kontaktleddet mot publikum og tar seg av spørsmål om betaling av kommunale gebyrer og eiendomsskatt og andre kommunale faktura. Leder Jarl Halland Innfordring Gudrun Søreng Drift/Frontoffice Atle Grimstad Egenbetaling Arvid Nilssen Avdelingen hadde 24 stillingshjemler i 2009 II OPPGAVER/RESULTATER Avdeling for kommunale krav har krevd inn følgende misligholdte fordringer: Kommunal etat Kemneren Kommunale avgifter Skole Helse og sosiale tjenester Bergen Legevakt BOE Boligavdeling BKB Husleie Bergen Parkeringsselskap Andre etater Totalt I 2009 inngikk avdelingen avtale om anskaffelse av nytt innfordringssystem. Design og testfasen ble adskillig mer tids- og kostnadskrevende enn først antatt. Det ble avhold en 9

10 rekke møter og workshops både i Sandefjord, Bergen og pr telefon. Intensjonen var å ferdigstille tilpasningene før sommerferien, men dette var ikke mulig. Leveranse ble først utsatt til september, så til november. Leveransen i november var fremdeles mangelfull. Prosjektet er følgelig ikke fullført, men vil bli ferdigstilt i første del av Deler av innfordringsgruppen har vært beskjeftiget med prosjektet hele Innfordringssystemet vil etter fullføringen av prosjektet være et moderne og fleksibelt system som vil effektivisere arbeidet for innfordringsgruppen. I tillegg vil det bedre kommunikasjonen med de øvrige etatene i Bergen Kommune. Avdelingen har også hatt stor aktivitet på den rettslige innfordringsdelen. Det har bidratt til gode volumer i innfordringsarbeidet. Innkreving av hovedstol økte betydelig i 2006, 2007 og ytterligere i 2008, mens innfordret hovedstol for 2009 er redusert med i vel 4 % i forhold til året før. I tillegg til stort ressursbruk gjennom året på forarbeidet til nytt innfordringssystem, medførte overgangen i månedsskiftet oktober/november en vesentlig forsinkelse på utsendelse av varsler. Dette skapte tilsvarende forsinkelse på innbetalinger. I tillegg til innkreving av ovennevnte hovedstol er det i 2009 krevd inn kr millioner i renter og i overkant av kr. 4.7 millioner i gebyrer, hvor 2.2 millioner er statlige gebyrer. Det legges ned mye arbeid med boliglån og her er det snakk om store rentebeløp noe som forklarer det høye beløpet på renteinntekter. Ved begjæring av tvangssalg, forliksklager og utleggsbegjæringer påløper det en stor del gebyrer til staten. Rettsgebyret kommer med i vår statistikk, men er ikke våre inntekter. Avdelingen har samarbeidsavtale om innfordring av fordringer med de fleste kommunale etater. Kommunale krav krever årlig inn vederlag for opphold i institusjon. Det har i 2009 i gjennomsnitt pr. måned vært fakturert 283 stk for opphold i aldershjem og 2682 stk i snitt for opphold på sykehjem. Dette har gitt inkl. vedtak for etter- og sluttoppgjør, i underkant av 72 millioner kroner. I tillegg kommer trekk fra trygden på vel 212 millioner kroner for langtidsopphold i institusjon. Som kontaktledd mot publikum om spørsmål vedrørende betaling av kommunale gebyrer, eiendomsskatt og andre kommunale fakturaer mottar avdelingen mange henvendelser fra publikum. I tillegg til en betydelig mengde telefonhenvendelser er det en vesentlig økning av henvendelser via e-post på bekostning av henvendelser via brev. Betalingsservice mottok 6788 henvendelser på i Det er en liten økning i forhold til året før. Andelen henvendelser via e-post har økt jevnt og trutt og har en økning på 165 % siden Det viser klart at den skriftlige kundekontakten er endret fra tradisjonelle brev til e-post. 10

11 E-post til Betalingsservice III MÅL- OG HANDLINGSPLAN 2009 Avdeling for kommunale krav innfordret ca. kr.10.4 millioner i skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer i eiendommer ble begjært tvangssolgt grunnet skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer. Av disse ble 2 tvangssalg realisert. I tillegg er 4 eiendommer og 17 leiligheter begjært tvangssolgt grunnet mislighold av kommunalt boliglån. For 2 eiendommer og 7 leiligheter ble tvangssalg realisert. 5 av leilighetene hvor tvangssalg ble realisert i 2009 ble begjært tvangssolgt alt tilbake i 2007 så prosessen i forbindelse med tvangssalg kan være tidkrevende. 44 biler ble begjært tvangssolgt hovedsakelig grunnet skyldig parkeringsavgift. For andre kommunale etater innfordret avdeling for kommunale krav i 2008 ca. kr. 48. millioner kroner i hovedstol. Per er det til innfordring på skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer på ca. 6.9 millioner. Samlet er det en portefølje på ca. kr. 163 millioner kroner til innfordring hvorav kommunale boliglån utgjør 91.5 millioner. 11

12 Innfordring av kommunale krav i perioden Kr Aktiviteten i innfordringsgruppen har vært noe redusert siden store ressurser gjennom hele året har vært avsatt til forhold omkring det nye innfordringssystemet som ble tatt i bruk høsten Resultatene er likevel oppløftende. Vi hadde en målsetting om å nå 60 millioner kroner i innfordret hovedstol og resultatet ble i overkant av 58 millioner. Avdelingens mål om å holde utestående restanse i snitt på 100 millioner kroner er ikke nådd, noe som har vist seg å være vanskelig i disse finansielle krisetider hvor andelen mislighold av krav er økende. Innfordringsgruppen har i 2009 sendt 191 begjæringer om fravikelse (utkastelse) mot 221 i av fravikelsene ble gjennomført mot 30 i I tillegg til selve innfordringsarbeidet har avdelingen som tidligere nevnt avsatt store ressurser rettet inn mot det nye innfordringssystemet. Avdelingen har store forventninger til det nye innfordringssystemet i forhold til maskinelle rutiner slik at saksbehandlere kan bruke mer tid på tyngre og krevende innfordringssaker. Betalingsservice hos kommunale krav som er kontaktledd mot publikum ved henvendelser om betaling av kommunale fakturaer har som hovedmålsetting at kunden skal føle at det er enkelt å ta kontakt med oss og kunden skal oppleve god kvalitet i saksbehandling og kundebehandlingen. Avdelingen innførte i 2007 telefonisk kontaktsenter for å bedre kunde- og publikumsservice hos betalingsservice. Dette for å synliggjøre ventetid og responstid slik at ressurser kan settes inn ved behov. Telefonisk kontaktsenter ble utvidet til å gjelde hele kontoret fra april Betalingsservice mottok over telefonhenvendelser via kontaktsenteret i tillegg til direktetelefoner til saksbehandlerne. Det er en økning på over 1300 henvendelser. Gruppen har en svarprosent på 90 % i tråd med målsettingen, en økning på 4 % fra året før, men har likevel i perioder hatt for stor ventetid ved telefonhenvendelser noe vi absolutt ikke er fornøyd med. Målsetting er få en raskere svartid og dermed redusere ventetiden. Vi vil følge denne utviklingen nøye slik at det skal bli like enkelt å nå oss uavhengig av 12

13 kommunikasjonsmåte. Målsettingen til betalingsservice om 80 % besvarelse av telefoner innen 30 sekunder ble ikke nådd. 70 % av telefonhenvendelsene ble besvart innen 60 sekunder, opp fra 65 % fra året før. Hele kommunale krav mottok telefonhenvendelser via kontaktsenter i tillegg til direktetelefoner til saksbehandlere i de ulike gruppene. Svarprosenten på kommunale krav som helhet var 91 % og 73 % av disse ble besvart innen 60 sekunder. Gruppen for egenbetaling for opphold i institusjon har gjennom sitt avregningssystem Profil produsert vedtak om egenbetaling, foreløpig sluttoppgjør, sluttoppgjør, etteroppgjør, endring av løpende vedtak. Gruppen har produsert fakturagrunnlag. Det er foretatt trygdetrekk og utfakturering for opphold i institusjon på samlet ca. 284 millioner kroner som er om lag som i Trekk i trygd alene viser en reduksjon på 5,5 % og utfakturering en økning på 22 %. Gruppen har ikke innfridd sin målsetting om at 90 % av alle etter-/sluttoppgjør skal være effektuert innen utgangen av det året skatteligningen foreligger. Hovedårsaken til dette skyldes merarbeid i forbindelse med omlegging av rutiner som følge av strukturendring hos NAV. Alle vedtak om egenbetaling er i hovedsak gjennomført innen 1 mnd. etter at beboer har fått langtidsplass i institusjon. Dette er i henhold til målsetting. Samarbeidsmøter med institusjoner er gjennomført som planlagt har vært et aktivt år for egenbetalingsgruppen som har medført: 1703 nye vedtak 354 omgjorte vedtak etteroppgjør og sluttoppgjør for klagesaker er ubehandlet. Saksbehandling fra oss er ikke påbegynt. 8 klagesaker sendt fylkesmannen. 2 er omgjort og nytt vedtak fattet. Ingen klagesak er omgjort av fylkesmannen og 1 er ikke ferdigbehandlet pr

14 DRIFTSAVDELINGEN Leder Grethe S. Losnegaard Internkontroll IT Rigmor Sæle Frode Rasvik Betalingsformidling Ekspedisjon Erik Iden Skattesøknader Dokumentkontroll Post Sissel Nordstrønen Skatt Økonomi Gunn M. Ellingsen Eiendomsskattekontoret Lillian Vangberg I ORGANISASJON Avdelingen hadde 22,1 årsverk fordelt på 25 personer i II OPPGAVER/MÅL/RESULTATER Skatt økonomi Skatteregnskapet Avdelingen har foretatt månedlige avstemninger av skatteregnskapet i henhold til rutine om periodisk oppgjør. Kemneren har i 2009 hatt en stedlig kontroll fra Regional Kontrollenhet Skatt vest, hvor en mottok et pålegg som er utført. Samarbeidet om forståelse og tolking av Sofie har vært svært bra og har bidradd til en felles forståelse av en del utfordringer i Sofie Den totale skatte- og avgiftsinngangen for 2009 viser en økning på 3,84 % i forhold til Kommunens andel av skatteinngangen har økt med 6,3 % i henhold til Dette er 96,9 millioner lavere enn budsjettert (etter budsjettjustering 2. tertial). 14

15 Årsregnskap for Bergen kommune for sammendrag Endring i % 1 Likvider ,59 % Skyldig skattekreditorene ,27 % Skyldig andre ,33 % Innestående margin ,49 % Udisponert resultat ,99 % Arbeidsgiveravgift ,17 % Kildeskatt ,12 % Personlige skatteytere ,44 % Selskapsskatt ,71 % Renter ,30 % Innfordring ,91 % Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift ,17 % Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift ,53 % Fordelt til Fylkeskommunen ,41 % Fordelt til kommunen ,34 % Fordelt til Staten ,63 % Krav som er ufordelt ,00 % ,84 % totalt For mer detaljerte tall, se vedlegg Marginoppgjøret for 2008 Marginoppgjøret er den avsetning som foretas hver mnd for å kunne utbetale tilgodeskatt til forskuddspliktige i juni og etterskuddspliktige i oktober. Endringssaker i løpet av året føres og mot denne posten. Avsetning margin for 2008 pr Kr Avsetning margin for 2007 periode 1-6 i Kr = sum avsetning margin for 2007 = Kr bruk av margin for Kr = resultat marginoppgjøret (overskudd/underskudd) = Kr Prosentsats marginavsetning: 8%. Gyldig fra For tredje år på rad, er resultatet fra marginoppgjøret negativt. Med bakgrunn i dette har Bergen bystyre i budsjettvedtak for 2010 økt marginavsetning til 9% Internkontroll Hovedoppgavene i 2009 har vært å fortsette arbeidet med å få på plass rutiner og håndtering av bilag, oppfølging av ulike rapporter i Sofie, kontroll av periodisk oppgjør og gjennomgang og rydding på kontoer med avvik. Regnskap og innkjøp Avdelingen er ansvarlig for budsjett, regnskap og innkjøp vedrørende kontorets ordinære drift. 15

16 Det er utskilt egne regnskap for følgende områder: Avdeling for kommunale krav, Hordaland kommunale regnskapskontroll. Opplæring og overtid er fordelt avdelingsvis. Skatteavregning Avdelingen har ansvaret for registrering og kontroll av skatteregnskapet. Arbeidet består blant annet av tilrettelegging og registrering av innbetalinger fra kasse og bank. Avdelingen har også ansvar for kontroll og utsendelse av skatteoppgjørene/tilgodebeløp for forskuddspliktige og etterskuddspliktige skatteytere. Dette gjelder både ordinære oppgjør og oppgjør som fremkommer etter klager/endringssaker. Eiendomsskattekontoret Gruppen utarbeider takstgrunnlag for beregning av eiendomsskatt, som er en kommunal skatt. Denne skatten blir innkrevd sammen med de kommunale gebyrer. Bystyret fastsetter størrelsen på skattegrunnlaget og skattesatsen. Avdelingen har ansvar for ajourhold av takstgrunnlaget for eiendomsskatt. Eiendomsskattekontoret har hatt et etterslep i forhold til det løpende vedlikeholdet, men er nå så godt som à jour. I 2009 ble det foretatt ca 2200 takster som fordeler seg på nybygg, seksjonering/deling av eksisterende bygg, og deling av tomter samt enkelte påbygg. Betalingsformidling Avdelingen har ansvar for deler av inn- og utbetalinger for Bergen kommune. Målet er rett betaling til riktig tid og at inn- og utbetalingene blir korrekt bokført innen tre dager etter transaksjonsdato. Totalt beløp over driftskontoen var i 2009 ca kr. 27,8 milliarder. Inntekter, overføringer og reguleringer ca. kr. 24,1 mrd., utbetalinger av regninger i remitteringssystemet, utbetalinger ca. 99,1 mill og egenremisse til skatt ca. kr. 753 mill. Avsetning av forskuddstrekk til skattetrekkskonto ca. 1,7mrd. og kontoregulering lønn fra andre KF`er ca. 34,4 mill. Det har vært endring av betaling av arbeidsgiveravgift for Bergen kommune til skatteregnskapet i løpet av 2009 fra egenremisse skatt til direkte betaling ved KID. Det er utbetalt ved KID ca. 254 mill. Det ble i 2009 avsluttet med utbetalinger for Sekretariat for erstatningsutvalg og i 2009 utbetalte betalingsformidling ca. 17,9 mill. for utvalget. For Feie og Tilsynstjenesten har vi utbetalt ca, 5,5mill. i 2009 i vrakpant gamle ildsteder. Utbetaling for sosialtjenesten, barnevernskontorene og MOKS direkte til klienter og faktura utbetales daglig. Målet er at korrekt utbetaling skal gjennomføres hver dag. I løpet av 2009 har vi brukt mye tid på å hjelpe barnevernskontorene med rettinger i regnskapsføringer etter oppstarten av fagsystemet Familia i Sosialkontorene innførte i mars-09 nytt fagsystem Socio og vår avdeling har utbetalt via dette systemet. Vi overfører Socios regnskapsfiler fra fagsystem til Agresso. Dette har medført en del nye oppgaver for avdelingen. Vi har også delvis vært involvert i planleggingsfasen av dette systemet i 2009 Det ble utbetalt/innbetalt 358,9 millioner i Bankkontoen og hjelpekonto avstemmes ved avdelingen etter tett samarbeid med de 19 sosial- og barnevernskontorene og MOKS. Avdelingen overfører mellom avd. for kommunale krav/skatt og LRS-Agresso innbetalinger 16

17 som er foretatt til feil bankkonto mellom Ekko og Agresso kunde. Det ble overført ca. kr. 2,8 mill i 2009 regnskapsmessig. Avdelingen foretok regnskapsføring av innbetalingskontoen for Egenbetaling institusjon som hadde innbetalinger/utbetaliger på ca. kr. 177,9 mill. Vi gjennomfører utbetalinger via fil til DnBNOR for Boligavdelingen og avstemmer denne kontoen. Det ble omsatt for 370,6 mill. Bergen kommunes skattetrekkskonto med en omsetning på kr. 3 mrd betales, føres og avstemmes av avdelingen. Betalingsformidling foretar utbetaling og gir bekreftelses om betaling for lånefondet. Avstemming av kontoen blir utført av avdelingen. Det er siste halvår 2009 etablert en ny avsetningskonto/særvilkårskonto i Bergen kommune som vi følger opp med regnskapsføringer og avstemming. Det var en omsetning i 2009 på ca.1,3 mrd. Avdelingen leverer daglig likviditetsgrunnlag til finanssjefen og er med på å leverer prognosegrunnlag for kommunens likviditet. Kassefunksjonen ekspederte skatteinnbetalinger på totalt 10,6 mill. Det ble innbetalt 1,2 mill kr. i kommunale avgifter fra kunder og til Agresso kunde ble det innbetalt 1 mill. Vi tar også imot MVA og arveavgiftsbetalinger for Skatt vest. Det ble her innbetalt ca. 1,8 mill. Ekspedisjon I ekspedisjonen får publikum hjelp i skranken eller formidles videre til saksbehandler. Det utleveres materiell og brosjyrer. Avdelingen behandler returnert post for ny utsendelse. Antall ekspederinger i 2009 var ca ekspederinger. Målet er god service og at man unngår køer ved forfall og avregning. Avdeling for skattesøknader Avdeling for skattesøknader har behandlet 213 søknader om lemping på billighet i Per var det 103 innkomne saker som ikke var behandlet. Ved årsskiftet var målene om behandlingstid i all hovedsak oppnådd. Avdelingen har også ansvar for fordringsanmeldelse og tilsvar i forbindelse med forslag til gjeldsordning etter gjeldsordningsloven og oppfølging av vedtatte gjeldsordninger. Dette gjelder både skatte- og avgiftskrav og kommunale avgifter/krav. Vi har oppnådd målet om å være à jour med innkomne saker og har også klart å følge opp slettinger i forhold til sikringstid. Vi er ikke à jour med den årlige gjennomgangen hva gjelder oppfølging av inngåtte avtaler og om disse overholdes. I løpet av 2009 er det åpnet 140 nye gjeldsordningssaker. Ved årsskiftet var det 537 saker under aktiv oppfølging. I tillegg ligger 133 saker som følges opp i sikringsperioden. Dokumentkontroll har ansvar for arbeid knyttet til postbehandling og dokumentkontroll. I tillegg har avdelingen arbeidsoppgaver som hører til kemnerens forværelse. 17

18 Antall innkomne brev (inklusiv rekommanderte brev, eksklusiv elektronisk post) Pr var avdelingen à jour med behandlingen av innkommet post. 18

19 INKASSOAVDELINGEN I ORGANISASJON Inkassoavdelingen har ansvaret for innfordringen av restskatt overfor lønnsmottakere og pensjonister, og næringsdrivende uten arbeidsgiveransvar, samt ektefellene til disse. Videre har vi ansvaret for innfordringen av forskuddsskatt. Avdelingen talte 30,5 årsverk pr II STATISTIKK Tabell 1: Restskatt Volum (i kr) Restskatt høstutlegg Restskatt vårutlegg

20 Tabell 2: Restskatt antall/snitt Restskatter (antall) Snitt restskatt (kr) Tabell 3: Betalingsavtaler Tabell 4: Varsel om tvangsfullbyrdelse (antall) 20

21 Tabell 5: Pålegg om utleggstrekk og gjennomførte utleggsforretninger (antall) Pålegg om utleggstrekk (antall) Gjennomførte utleggsforretninger Tabell 6: Varsel om utleggsforretning (totalt ved Kemneren i Bergen) Tabell 7: Begjæring av tvangssal og konkurs (antall) Begjæring om tvangssalg Begjæring om konkurs

22 Tabell 8: Restanseutvikling Restskatt person Restskatt person For mye skatt For mye skatt For mye skatt Forskuddskatt Restanse Tabell 9: Innbetaling i % av utlignet. 84 % 82 % 80 % 78 % 76 % 74 % 72 % 70 % Tabell 10: Innbetaling av siste års restskatt pr Vårutlegg Høstutlegg Totalt Innbetalt 91,3 % 66,7 % 76,9 % Tabell 11: Skjønnsligninger Restskatt - 04 Restskatt - 05 Restskatt - 06 Restskatt - 07 Restskatt - 08 Opprinnelig saldo % av utskrevet % 12 % 9 % 8,7 % 4 % 22

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport 2011. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2011. Kemneren i Bergen Årsrapport 2011 Kemneren i Bergen Innhold KEMNERENS KOMMENTAR... 4 Skatteregnskapet 2011... 5 Marginoppgjør for inntektsåret 2010... 5 VERNE OG MILJØARBEID... 7 Arbeidsmiljøgruppen... 7 Verneombud... 7

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsrapport 2013. Elisabeth Flasnes 2009. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2013. Elisabeth Flasnes 2009. Kemneren i Bergen Årsrapport 2013 Elisabeth Flasnes 2009 Kemneren i Bergen Innhold KEMNERENS KOMMENTAR... 4 Skatteregnskapet 2013... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2012... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2013... 7 VERNE-

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen Årsrapport 2014 Eivind Senneset 2014 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2014... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2013... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2014... 7 VERNE-

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport 2015. Andrew M.S.Buller 2015. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2015. Andrew M.S.Buller 2015. Kemneren i Bergen Årsrapport 2015 Andrew M.S.Buller 2015 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2015... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2014... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2015... 7 VERNE-

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

DELPROSJEKT ENHET KEMNER

DELPROSJEKT ENHET KEMNER INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT ENHET KEMNER Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene. R a p p o r t f r a a r b e i d s g u p p e Sammendrag fra arbeidsgruppa: Gruppen har bestått

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Tormod Reiersen, Skattedirektoratet Per Arne Paulsen, Skattedirektoratet Anders Berset, Skattedirektoratet I 2012 gjennomførte Skatteetaten

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Årsrapport 2013. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder

Årsrapport 2013. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder Årsrapport 2013 Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder INNHOLDSOVERSIKT 1. INNLEDNING 1.1 Nøkkeltall for deltakende kommuner 3 2. ORGANISASJON 2.1 Organisasjonskart 4 3. RESSURSER 3.1 Tilgjengelige

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/375-2 Arkiv: 232 &13 Saksbehandler: Ester Nilsen Sakstittel: HØRINGSBREV OM Å OVERFØRE SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN. HØRINGSUTTALELSE FRA ALTA Planlagt behandling:

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Sak: 15/3505 30.09.2015 Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett... 3 3 Departementets

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avholde utleggsforretning.

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avholde utleggsforretning. il STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198 0055680301130001000561 BERAMMELSE Forretningen avholdes ved den 10.12.2012 kl. 08:00 RUNE LEANDER HANSEN TINDELAND 5568 VIKEBYGD

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-11 Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Vedlegg F Notat Dato: 19. september 2014 SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Dette notatet belyser årsaker til forskjeller i skatteinngangen for Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder GUDBRANDSDAL POLICE DISTRIKCT Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer av: Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder FOR FYLKESMANNEN I OPPLAND 24.11.15 GUDBRANDSDAL

Detaljer

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Hovedprosjekt Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten 2 Takk for sist! Noe har da skjedd siden sist, blant annet: Stortinget

Detaljer

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Dato: 09.02.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/3202 SL SWN/KR 201403117-16 Paul Aavik, 23 46 16 83

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften Reglene om sentral godkjenning mv.

Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften Reglene om sentral godkjenning mv. Skattedirektoratet notat Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato 30.09.15 Vår referanse 2015/809307 Deres reseranse Journalnr.: 15/2941 Fra Skattedirektoratet Kopi Høringsuttalelse - Endringer

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Hvordan bekjempe organisert trygdesvindel?

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Hvordan bekjempe organisert trygdesvindel? NTL - konferanse, Oslo 25. september 2013 Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Hvordan bekjempe organisert trygdesvindel? Seksjonssjef Magne Fladby Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsetaten

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

I vedlegget fiimer du en oversikt over de kravene som vi vil dekke med skattepengene dine.

I vedlegget fiimer du en oversikt over de kravene som vi vil dekke med skattepengene dine. 2949 sstatens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN tx VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dato: Vår referanse: 27. mai 2015 2737632 Klagefrist: 1 maned Erklæring - vi motregner skattepengene du har til gode

Detaljer

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2 Nettverk Finnmark Hvem/hva

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Arbeid mot svart økonomi

Arbeid mot svart økonomi Arbeid mot svart økonomi 2014 Avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo Disposisjon Litt generelt tomprat Arbeidet i Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Dagens situasjon Mulige tiltak

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

NOU 2007:12 Offentlig innkreving

NOU 2007:12 Offentlig innkreving NorskTjenestemannslag Møllergt 10 0179 Oslo Oslo 28.04.2008 NOU 2007:12 Offentlig innkreving NTL Skatt viser til e-post av 26.3.2008 hvor NTL ber om organisasjonsleddenes tilbakemelding til NOU 2007:12

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent Sak:15/547 13. mai 2015 Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent INNHOLD 1 Kapittel 1 Opplysningsplikt for offentlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13

Saksframlegg. HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13 Saksframlegg Arkivsak: 14/2549-3 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13 Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Endringene i forskriften trer i kraft 10. juni 2014 Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2.

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Styresak 27-2015 Revisjonsrapport 2014

Styresak 27-2015 Revisjonsrapport 2014 Økonomi Styresak 27-2015 Revisjonsrapport 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Management letter 2014 Nordlandssykehuset

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer