Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt vest) 1

2 INNHOLDSREGISTER KEMNERENS KOMMENTAR... 3 ORGANISASJONSKART MED KORT HOVEDMÅLSETTING... 4 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 8 AVDELING FOR KOMMUNALE KRAV... 9 DRIFTSAVDELINGEN INKASSOAVDELINGEN KONTROLLAVDELINGEN POLITISK STYRING VEDLEGG

3 KEMNERENS KOMMENTAR Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i 2009 har økt med 3,8 % i forhold til Bergen kommunes andel av dette var 6045,1 millioner kroner, en økning på 6,3 % i forhold til I forhold til kommunens reviderte budsjett for 2009 er resultatet et underskudd på 96,9 millioner. Skatteinngangen viste en markert synkende tendens i siste halvdel av året. Det vil bli krevende å oppdatere prognosene for 2010 på bakgrunn av dette. Det nye skatteregnskapssystemet SOFIE er nå kommet i solid og stabil drift. En del operasjoner er fortsatt svært arbeidskrevende for et så stort kontor som vårt. Videreutviklingen av SOFIE vil i 2010 fokusere på bedre funksjonalitet for store kontorer. SOFIE har også begrensede muligheter for å følge opp skatteinngangen til skattekreditorene. Dette gjør det vanskeligere å oppdage feil i den løpende fordelingen. I tillegg blir det svært krevende å utarbeide prognoser da mye av underlaget for dette ikke er tilgjengelig. Vi er fortsatt fornøyd med de nye, moderne lokalene våre som legger til rette for gode arbeidsformer og god service til publikum. Samlokaliseringen med de statlige skattemyndighetene i Bergen i Nonnen gir oss nye muligheter til kompetanseutvikling og bedre oppgaveløsning På skattesiden viser resultatene og aktivitetene en tilfredsstillende resultater. Vi merker finanskrisen særlig på bedriftssiden med flere konkursbegjæringer og noe høyere restanser for arbeidsgiveravgift. På personsiden har vi gode resultater kanskje særlig på grunn av bruk av Debitororientert innkreving. Vi har her etablert oss som et kompetansesenter i Skatteetaten på nasjonalt plan. Vi har også i 2009 gode resultater på området kommunal innfordring til tross for at vi har brukt mye tid og krefter på å innføre et nytt innfordringssystem, Predator. Innføring av nye systemer er krevende og det er derfor svært tilfredsstillende at vi har klart å opprettholde de høye innfordringsresultatene. Sykefraværet har steget til et svært høyt nivå. Vi er fortsatt aktivt med i kommunens nærværsprosjekt og satser på at dette vil legge grunnlaget for et redusert sykefravær i Vi prioriterer høy etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse fokusert på våre etiske retningslinjer som er identiske med Skatteetatens. Dette er et arbeid som vil bli videreført i Totalt sett har 2009 vært nok et godt år for virksomheten vår og jeg vil benytte anledningen til å takke medarbeiderne våre for den innsatsen som er blitt nedlagt. Bergen, 20.januar 2010 Lasse Hunsrød 3

4 KEMNEREN I BERGEN Kemneren er en etat i byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling og har på vegne av stat, fylke og kommunen ansvaret for: innfordring av skatt og avgift arbeidsgiverkontroll søknader ettergivelse/nedsettelse av skatt For disse arbeidsoppgavene er vi underlagt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Skatt Vests faglige instruksjonsmyndighet For kommunen har vi følgende hovedoppgaver: innfordring eiendomsskatt og kommunale avgifter innfordring øvrige kommunale krav krever inn vederlag (egenbetaling) og produserer vedtak om egenbetaling ved opphold i institusjon Kemner Lasse Hunsrød Administrasjonsavd. Astrid Bergesen Driftsavd. Grethe S. Losnegaard* Inkassoavd. Øystein L. Iversen Avd. for kommunale krav Jarl Halland Kontrollavd. Christine Due Sivertsen * stedfortreder for kemner GENERELT Kemnerens oppgaver er fordelt på fem avdelinger: Administrasjon, Avdeling for kommunale krav, Drift, Inkasso, og Kontroll. Ved årets utgang hadde etaten 131 ansatte. 4

5 AVDELINGENES ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDER Administrasjonsavdelingen Ansvarlig: Astrid Bergesen Personalforhold, herunder lønn, fravær, permisjoner, rekruttering, personaldata og statistikker samt saksbehandling lov og avtaleverk etc. Avdeling for kommunale krav Ansvarlig: Jarl Halland Kontaktledd mot publikum og tar seg av spørsmål om betaling av kommunale gebyrer, eiendomsskatt og andre kommunale fakturaer. Gir betalingshenstand og inngår betalingsavtaler. Avdelingen har et tett samarbeid med Lønns- og Regnskapssenteret. Innkreving av misligholdte krav fra alle kommunale avdelinger, også parkeringsbøter, iverksetter og gjennomfører betalingsavtaler, varsling om tvangsinnfordring m.v., påleggstrekk herunder utsending, registrering og purring av oppgjørslister mot arbeidsgiver, utleggsforretninger, tvangssalg og fravikelser. Krever inn vederlag (egenbetaling) ved opphold i institusjon, produserer vedtak om egenbetaling, foreløpig sluttoppgjør, sluttoppgjør, etteroppgjør og oppjusterer løpende vedtak. Driftsavdelingen Ansvarlig: Grethe S. Losnegaard Ekspedisjon/kundemottak Budsjett, regnskap og innkjøp Skatteregnskapet, statistikk og oversikter Kassefunksjonen for kemneren, Skatt vest og øvrige enheter i kommunen samt likviditetsrapportering Tilrettelegging av kontorarealer og teknisk utstyr for kemneren samt post- og budtjeneste Behandling av søknader om nedsettelse/ettergivelse av skatt. Forvaltning av eiendomsskatteloven for Bergen kommune og sekretariat for Takstnemnda og Overskattetakstkommisjonen 5

6 Inkassoavdelingen Ansvarlig: Øystein L. Iversen Hovedoppgave: Ansvarlig for innfordring av personlige skatter - herunder forskuddsskatt og restskatt Følgende innfordringstiltak iverksettes og gjennomføres fra avdelingen: * betalingsavtaler * varsling om tvangsinnfordring m.v. * påleggstrekk - herunder utsending, registrering og purring av oppgjørslister mot arbeidsgiver * utleggsforretninger - herunder det alt vesentlige også for kontrollavdelingen * tvangsdekning (realisering av utleggsobjekter) * konkurs Avstemming av konto for påleggstrekk Innstillinger til Skatt vest i gjeldsforhandlingssaker Innstillinger til søknadsavdelingen hos kemneren i saker vedr. nedsettelse/ettergivelse av skatter, forsinkelsesrenter samt innfordringsomkostninger Innstillinger til Skatt vest i saker vedr. stryking av skatter som vurderes som uerholdelig til innfordring Varsling av skatteytere om nedsettelse av pensjonspoeng Kontrollavdelingen Ansvarlig: Christine Due Sivertsen Kontroll og veiledning innen lønnsområdet for alle arbeidsgivere i Bergen (stedlig kontroll pluss internkontroll) Tilrettelegging og registrering av lønns- og trekkoppgaver Avstemming av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for hver enkelt arbeidsgiver i Bergen (innbetalt beløp mot innsendte oppgaver) Avregning - oppklare uoverensstemmelser når ligningen blir lagt ut vedrørende godskrevet - trukket skatt hos enkeltskattytere Innfordring av skattetrekk, arbeidsgiveravgift, påleggstrekk og firmaskatter Betalingsavtaler, saksbehandling frem til tvangsrealisasjon eller konkurs Konkursbegjæringer og saksbehandling i f.m. konkursbehandling Anmeldelser til påtalemyndighetene Innstillinger til søknadsavdeling, skatteutvalg og Skatt vest vedrørende lemping (gjeldsforhandling, nedsettelse, ettergivelse og stryking) Kontroll og veiledning innen lønnsområdet for 28 kommuner i Hordaland (felles arbeidsgiverkontroll) Kemnerattester Behandling av skjenke- og serveringssøknader Brukerstøtte Altinn for arbeidsgivere ved levering av for terminoppgaver, samt lønnsog trekkoppgaver. 6

7 VERNE OG MILJØARBEID Arbeidsmiljøgruppen: Lasse Hunsrød (leder) Grethe S. Losnegaard Jarl Halland Inger Skulstad Linda Blomberg Øistein Eide Gruppen har hatt tre møter i 2009 og behandlet 8 saker. Viktige saker behandlet i 2009: Nærværsprosjektet Opplæringsplan 2010 Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Mål og handlingsplan 2010 Verneombud: Administrasjonsavd./ driftsavd.: Avdeling for kommunale krav: Inkassoavdelingen: Kontrollavdelingen: Erik Iden Steinar Ravnanger Kjetil Aga Gjøsæter Inger Skulstad 7

8 Administrasjonsavdelingen I Organisasjon Avdelingen har en bemanning på to årsverk. II Oppgaver/resultater Avdelingen har bl.a. ansvar for ansettelser/bemanning, lønnsarbeid, fraværsregistrering og personaloppfølging. I 2009 foretok vi 13 ansettelser som fordelte seg slik: drift 2, inkasso 5, kommunale krav 1, kontroll 5. 4 personer sluttet ved kontoret for å gå over i annen stilling utenfor kemneren i Bergen. 3 sluttet for alder. 7 personer fikk innvilget redusert arbeidstid på grunn av omsorg, 10 på grunn av AFP. 7 personer var ute i permisjon. Ansettelser: Fast og variabel lønn ble registret innen fastsatte frister. Autopass avtaler og avtaler om fast bilgodtgjørelse ble inngått for ansatte med bilstrøk. Sykepengerefusjoner ble sendt lønnskontoret ca 2 ganger for måneden. Antall overtidstimer inklusiv valgene: Fraværet ble daglig registrert i WinTid, NLP og et manuelt register. Sykefraværet i %: ,62 6,7 5,83 6,14 7,0 7,3 6,9 6,9 9,6 Internkontroll håndbøkene (HMS og øk./adm.) ble oppdatert i

9 AVDELING FOR KOMMUNALE KRAV Kommunale krav ivaretar innfordring av eiendomsskatt og kommunale gebyrer, barnehage/sfo, krav fra helse- og sosialkontor, misligholdt husleie og kommunale lån samt andre misligholdte krav på vegne av kommunale avdelinger og foretak. Avdelingen krever inn løpende vederlagsbetaling for opphold i institusjon samt etter- og sluttoppgjør for oppholdet. Kommunale krav er også kontaktleddet mot publikum og tar seg av spørsmål om betaling av kommunale gebyrer og eiendomsskatt og andre kommunale faktura. Leder Jarl Halland Innfordring Gudrun Søreng Drift/Frontoffice Atle Grimstad Egenbetaling Arvid Nilssen Avdelingen hadde 24 stillingshjemler i 2009 II OPPGAVER/RESULTATER Avdeling for kommunale krav har krevd inn følgende misligholdte fordringer: Kommunal etat Kemneren Kommunale avgifter Skole Helse og sosiale tjenester Bergen Legevakt BOE Boligavdeling BKB Husleie Bergen Parkeringsselskap Andre etater Totalt I 2009 inngikk avdelingen avtale om anskaffelse av nytt innfordringssystem. Design og testfasen ble adskillig mer tids- og kostnadskrevende enn først antatt. Det ble avhold en 9

10 rekke møter og workshops både i Sandefjord, Bergen og pr telefon. Intensjonen var å ferdigstille tilpasningene før sommerferien, men dette var ikke mulig. Leveranse ble først utsatt til september, så til november. Leveransen i november var fremdeles mangelfull. Prosjektet er følgelig ikke fullført, men vil bli ferdigstilt i første del av Deler av innfordringsgruppen har vært beskjeftiget med prosjektet hele Innfordringssystemet vil etter fullføringen av prosjektet være et moderne og fleksibelt system som vil effektivisere arbeidet for innfordringsgruppen. I tillegg vil det bedre kommunikasjonen med de øvrige etatene i Bergen Kommune. Avdelingen har også hatt stor aktivitet på den rettslige innfordringsdelen. Det har bidratt til gode volumer i innfordringsarbeidet. Innkreving av hovedstol økte betydelig i 2006, 2007 og ytterligere i 2008, mens innfordret hovedstol for 2009 er redusert med i vel 4 % i forhold til året før. I tillegg til stort ressursbruk gjennom året på forarbeidet til nytt innfordringssystem, medførte overgangen i månedsskiftet oktober/november en vesentlig forsinkelse på utsendelse av varsler. Dette skapte tilsvarende forsinkelse på innbetalinger. I tillegg til innkreving av ovennevnte hovedstol er det i 2009 krevd inn kr millioner i renter og i overkant av kr. 4.7 millioner i gebyrer, hvor 2.2 millioner er statlige gebyrer. Det legges ned mye arbeid med boliglån og her er det snakk om store rentebeløp noe som forklarer det høye beløpet på renteinntekter. Ved begjæring av tvangssalg, forliksklager og utleggsbegjæringer påløper det en stor del gebyrer til staten. Rettsgebyret kommer med i vår statistikk, men er ikke våre inntekter. Avdelingen har samarbeidsavtale om innfordring av fordringer med de fleste kommunale etater. Kommunale krav krever årlig inn vederlag for opphold i institusjon. Det har i 2009 i gjennomsnitt pr. måned vært fakturert 283 stk for opphold i aldershjem og 2682 stk i snitt for opphold på sykehjem. Dette har gitt inkl. vedtak for etter- og sluttoppgjør, i underkant av 72 millioner kroner. I tillegg kommer trekk fra trygden på vel 212 millioner kroner for langtidsopphold i institusjon. Som kontaktledd mot publikum om spørsmål vedrørende betaling av kommunale gebyrer, eiendomsskatt og andre kommunale fakturaer mottar avdelingen mange henvendelser fra publikum. I tillegg til en betydelig mengde telefonhenvendelser er det en vesentlig økning av henvendelser via e-post på bekostning av henvendelser via brev. Betalingsservice mottok 6788 henvendelser på i Det er en liten økning i forhold til året før. Andelen henvendelser via e-post har økt jevnt og trutt og har en økning på 165 % siden Det viser klart at den skriftlige kundekontakten er endret fra tradisjonelle brev til e-post. 10

11 E-post til Betalingsservice III MÅL- OG HANDLINGSPLAN 2009 Avdeling for kommunale krav innfordret ca. kr.10.4 millioner i skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer i eiendommer ble begjært tvangssolgt grunnet skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer. Av disse ble 2 tvangssalg realisert. I tillegg er 4 eiendommer og 17 leiligheter begjært tvangssolgt grunnet mislighold av kommunalt boliglån. For 2 eiendommer og 7 leiligheter ble tvangssalg realisert. 5 av leilighetene hvor tvangssalg ble realisert i 2009 ble begjært tvangssolgt alt tilbake i 2007 så prosessen i forbindelse med tvangssalg kan være tidkrevende. 44 biler ble begjært tvangssolgt hovedsakelig grunnet skyldig parkeringsavgift. For andre kommunale etater innfordret avdeling for kommunale krav i 2008 ca. kr. 48. millioner kroner i hovedstol. Per er det til innfordring på skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer på ca. 6.9 millioner. Samlet er det en portefølje på ca. kr. 163 millioner kroner til innfordring hvorav kommunale boliglån utgjør 91.5 millioner. 11

12 Innfordring av kommunale krav i perioden Kr Aktiviteten i innfordringsgruppen har vært noe redusert siden store ressurser gjennom hele året har vært avsatt til forhold omkring det nye innfordringssystemet som ble tatt i bruk høsten Resultatene er likevel oppløftende. Vi hadde en målsetting om å nå 60 millioner kroner i innfordret hovedstol og resultatet ble i overkant av 58 millioner. Avdelingens mål om å holde utestående restanse i snitt på 100 millioner kroner er ikke nådd, noe som har vist seg å være vanskelig i disse finansielle krisetider hvor andelen mislighold av krav er økende. Innfordringsgruppen har i 2009 sendt 191 begjæringer om fravikelse (utkastelse) mot 221 i av fravikelsene ble gjennomført mot 30 i I tillegg til selve innfordringsarbeidet har avdelingen som tidligere nevnt avsatt store ressurser rettet inn mot det nye innfordringssystemet. Avdelingen har store forventninger til det nye innfordringssystemet i forhold til maskinelle rutiner slik at saksbehandlere kan bruke mer tid på tyngre og krevende innfordringssaker. Betalingsservice hos kommunale krav som er kontaktledd mot publikum ved henvendelser om betaling av kommunale fakturaer har som hovedmålsetting at kunden skal føle at det er enkelt å ta kontakt med oss og kunden skal oppleve god kvalitet i saksbehandling og kundebehandlingen. Avdelingen innførte i 2007 telefonisk kontaktsenter for å bedre kunde- og publikumsservice hos betalingsservice. Dette for å synliggjøre ventetid og responstid slik at ressurser kan settes inn ved behov. Telefonisk kontaktsenter ble utvidet til å gjelde hele kontoret fra april Betalingsservice mottok over telefonhenvendelser via kontaktsenteret i tillegg til direktetelefoner til saksbehandlerne. Det er en økning på over 1300 henvendelser. Gruppen har en svarprosent på 90 % i tråd med målsettingen, en økning på 4 % fra året før, men har likevel i perioder hatt for stor ventetid ved telefonhenvendelser noe vi absolutt ikke er fornøyd med. Målsetting er få en raskere svartid og dermed redusere ventetiden. Vi vil følge denne utviklingen nøye slik at det skal bli like enkelt å nå oss uavhengig av 12

13 kommunikasjonsmåte. Målsettingen til betalingsservice om 80 % besvarelse av telefoner innen 30 sekunder ble ikke nådd. 70 % av telefonhenvendelsene ble besvart innen 60 sekunder, opp fra 65 % fra året før. Hele kommunale krav mottok telefonhenvendelser via kontaktsenter i tillegg til direktetelefoner til saksbehandlere i de ulike gruppene. Svarprosenten på kommunale krav som helhet var 91 % og 73 % av disse ble besvart innen 60 sekunder. Gruppen for egenbetaling for opphold i institusjon har gjennom sitt avregningssystem Profil produsert vedtak om egenbetaling, foreløpig sluttoppgjør, sluttoppgjør, etteroppgjør, endring av løpende vedtak. Gruppen har produsert fakturagrunnlag. Det er foretatt trygdetrekk og utfakturering for opphold i institusjon på samlet ca. 284 millioner kroner som er om lag som i Trekk i trygd alene viser en reduksjon på 5,5 % og utfakturering en økning på 22 %. Gruppen har ikke innfridd sin målsetting om at 90 % av alle etter-/sluttoppgjør skal være effektuert innen utgangen av det året skatteligningen foreligger. Hovedårsaken til dette skyldes merarbeid i forbindelse med omlegging av rutiner som følge av strukturendring hos NAV. Alle vedtak om egenbetaling er i hovedsak gjennomført innen 1 mnd. etter at beboer har fått langtidsplass i institusjon. Dette er i henhold til målsetting. Samarbeidsmøter med institusjoner er gjennomført som planlagt har vært et aktivt år for egenbetalingsgruppen som har medført: 1703 nye vedtak 354 omgjorte vedtak etteroppgjør og sluttoppgjør for klagesaker er ubehandlet. Saksbehandling fra oss er ikke påbegynt. 8 klagesaker sendt fylkesmannen. 2 er omgjort og nytt vedtak fattet. Ingen klagesak er omgjort av fylkesmannen og 1 er ikke ferdigbehandlet pr

14 DRIFTSAVDELINGEN Leder Grethe S. Losnegaard Internkontroll IT Rigmor Sæle Frode Rasvik Betalingsformidling Ekspedisjon Erik Iden Skattesøknader Dokumentkontroll Post Sissel Nordstrønen Skatt Økonomi Gunn M. Ellingsen Eiendomsskattekontoret Lillian Vangberg I ORGANISASJON Avdelingen hadde 22,1 årsverk fordelt på 25 personer i II OPPGAVER/MÅL/RESULTATER Skatt økonomi Skatteregnskapet Avdelingen har foretatt månedlige avstemninger av skatteregnskapet i henhold til rutine om periodisk oppgjør. Kemneren har i 2009 hatt en stedlig kontroll fra Regional Kontrollenhet Skatt vest, hvor en mottok et pålegg som er utført. Samarbeidet om forståelse og tolking av Sofie har vært svært bra og har bidradd til en felles forståelse av en del utfordringer i Sofie Den totale skatte- og avgiftsinngangen for 2009 viser en økning på 3,84 % i forhold til Kommunens andel av skatteinngangen har økt med 6,3 % i henhold til Dette er 96,9 millioner lavere enn budsjettert (etter budsjettjustering 2. tertial). 14

15 Årsregnskap for Bergen kommune for sammendrag Endring i % 1 Likvider ,59 % Skyldig skattekreditorene ,27 % Skyldig andre ,33 % Innestående margin ,49 % Udisponert resultat ,99 % Arbeidsgiveravgift ,17 % Kildeskatt ,12 % Personlige skatteytere ,44 % Selskapsskatt ,71 % Renter ,30 % Innfordring ,91 % Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift ,17 % Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift ,53 % Fordelt til Fylkeskommunen ,41 % Fordelt til kommunen ,34 % Fordelt til Staten ,63 % Krav som er ufordelt ,00 % ,84 % totalt For mer detaljerte tall, se vedlegg Marginoppgjøret for 2008 Marginoppgjøret er den avsetning som foretas hver mnd for å kunne utbetale tilgodeskatt til forskuddspliktige i juni og etterskuddspliktige i oktober. Endringssaker i løpet av året føres og mot denne posten. Avsetning margin for 2008 pr Kr Avsetning margin for 2007 periode 1-6 i Kr = sum avsetning margin for 2007 = Kr bruk av margin for Kr = resultat marginoppgjøret (overskudd/underskudd) = Kr Prosentsats marginavsetning: 8%. Gyldig fra For tredje år på rad, er resultatet fra marginoppgjøret negativt. Med bakgrunn i dette har Bergen bystyre i budsjettvedtak for 2010 økt marginavsetning til 9% Internkontroll Hovedoppgavene i 2009 har vært å fortsette arbeidet med å få på plass rutiner og håndtering av bilag, oppfølging av ulike rapporter i Sofie, kontroll av periodisk oppgjør og gjennomgang og rydding på kontoer med avvik. Regnskap og innkjøp Avdelingen er ansvarlig for budsjett, regnskap og innkjøp vedrørende kontorets ordinære drift. 15

16 Det er utskilt egne regnskap for følgende områder: Avdeling for kommunale krav, Hordaland kommunale regnskapskontroll. Opplæring og overtid er fordelt avdelingsvis. Skatteavregning Avdelingen har ansvaret for registrering og kontroll av skatteregnskapet. Arbeidet består blant annet av tilrettelegging og registrering av innbetalinger fra kasse og bank. Avdelingen har også ansvar for kontroll og utsendelse av skatteoppgjørene/tilgodebeløp for forskuddspliktige og etterskuddspliktige skatteytere. Dette gjelder både ordinære oppgjør og oppgjør som fremkommer etter klager/endringssaker. Eiendomsskattekontoret Gruppen utarbeider takstgrunnlag for beregning av eiendomsskatt, som er en kommunal skatt. Denne skatten blir innkrevd sammen med de kommunale gebyrer. Bystyret fastsetter størrelsen på skattegrunnlaget og skattesatsen. Avdelingen har ansvar for ajourhold av takstgrunnlaget for eiendomsskatt. Eiendomsskattekontoret har hatt et etterslep i forhold til det løpende vedlikeholdet, men er nå så godt som à jour. I 2009 ble det foretatt ca 2200 takster som fordeler seg på nybygg, seksjonering/deling av eksisterende bygg, og deling av tomter samt enkelte påbygg. Betalingsformidling Avdelingen har ansvar for deler av inn- og utbetalinger for Bergen kommune. Målet er rett betaling til riktig tid og at inn- og utbetalingene blir korrekt bokført innen tre dager etter transaksjonsdato. Totalt beløp over driftskontoen var i 2009 ca kr. 27,8 milliarder. Inntekter, overføringer og reguleringer ca. kr. 24,1 mrd., utbetalinger av regninger i remitteringssystemet, utbetalinger ca. 99,1 mill og egenremisse til skatt ca. kr. 753 mill. Avsetning av forskuddstrekk til skattetrekkskonto ca. 1,7mrd. og kontoregulering lønn fra andre KF`er ca. 34,4 mill. Det har vært endring av betaling av arbeidsgiveravgift for Bergen kommune til skatteregnskapet i løpet av 2009 fra egenremisse skatt til direkte betaling ved KID. Det er utbetalt ved KID ca. 254 mill. Det ble i 2009 avsluttet med utbetalinger for Sekretariat for erstatningsutvalg og i 2009 utbetalte betalingsformidling ca. 17,9 mill. for utvalget. For Feie og Tilsynstjenesten har vi utbetalt ca, 5,5mill. i 2009 i vrakpant gamle ildsteder. Utbetaling for sosialtjenesten, barnevernskontorene og MOKS direkte til klienter og faktura utbetales daglig. Målet er at korrekt utbetaling skal gjennomføres hver dag. I løpet av 2009 har vi brukt mye tid på å hjelpe barnevernskontorene med rettinger i regnskapsføringer etter oppstarten av fagsystemet Familia i Sosialkontorene innførte i mars-09 nytt fagsystem Socio og vår avdeling har utbetalt via dette systemet. Vi overfører Socios regnskapsfiler fra fagsystem til Agresso. Dette har medført en del nye oppgaver for avdelingen. Vi har også delvis vært involvert i planleggingsfasen av dette systemet i 2009 Det ble utbetalt/innbetalt 358,9 millioner i Bankkontoen og hjelpekonto avstemmes ved avdelingen etter tett samarbeid med de 19 sosial- og barnevernskontorene og MOKS. Avdelingen overfører mellom avd. for kommunale krav/skatt og LRS-Agresso innbetalinger 16

17 som er foretatt til feil bankkonto mellom Ekko og Agresso kunde. Det ble overført ca. kr. 2,8 mill i 2009 regnskapsmessig. Avdelingen foretok regnskapsføring av innbetalingskontoen for Egenbetaling institusjon som hadde innbetalinger/utbetaliger på ca. kr. 177,9 mill. Vi gjennomfører utbetalinger via fil til DnBNOR for Boligavdelingen og avstemmer denne kontoen. Det ble omsatt for 370,6 mill. Bergen kommunes skattetrekkskonto med en omsetning på kr. 3 mrd betales, føres og avstemmes av avdelingen. Betalingsformidling foretar utbetaling og gir bekreftelses om betaling for lånefondet. Avstemming av kontoen blir utført av avdelingen. Det er siste halvår 2009 etablert en ny avsetningskonto/særvilkårskonto i Bergen kommune som vi følger opp med regnskapsføringer og avstemming. Det var en omsetning i 2009 på ca.1,3 mrd. Avdelingen leverer daglig likviditetsgrunnlag til finanssjefen og er med på å leverer prognosegrunnlag for kommunens likviditet. Kassefunksjonen ekspederte skatteinnbetalinger på totalt 10,6 mill. Det ble innbetalt 1,2 mill kr. i kommunale avgifter fra kunder og til Agresso kunde ble det innbetalt 1 mill. Vi tar også imot MVA og arveavgiftsbetalinger for Skatt vest. Det ble her innbetalt ca. 1,8 mill. Ekspedisjon I ekspedisjonen får publikum hjelp i skranken eller formidles videre til saksbehandler. Det utleveres materiell og brosjyrer. Avdelingen behandler returnert post for ny utsendelse. Antall ekspederinger i 2009 var ca ekspederinger. Målet er god service og at man unngår køer ved forfall og avregning. Avdeling for skattesøknader Avdeling for skattesøknader har behandlet 213 søknader om lemping på billighet i Per var det 103 innkomne saker som ikke var behandlet. Ved årsskiftet var målene om behandlingstid i all hovedsak oppnådd. Avdelingen har også ansvar for fordringsanmeldelse og tilsvar i forbindelse med forslag til gjeldsordning etter gjeldsordningsloven og oppfølging av vedtatte gjeldsordninger. Dette gjelder både skatte- og avgiftskrav og kommunale avgifter/krav. Vi har oppnådd målet om å være à jour med innkomne saker og har også klart å følge opp slettinger i forhold til sikringstid. Vi er ikke à jour med den årlige gjennomgangen hva gjelder oppfølging av inngåtte avtaler og om disse overholdes. I løpet av 2009 er det åpnet 140 nye gjeldsordningssaker. Ved årsskiftet var det 537 saker under aktiv oppfølging. I tillegg ligger 133 saker som følges opp i sikringsperioden. Dokumentkontroll har ansvar for arbeid knyttet til postbehandling og dokumentkontroll. I tillegg har avdelingen arbeidsoppgaver som hører til kemnerens forværelse. 17

18 Antall innkomne brev (inklusiv rekommanderte brev, eksklusiv elektronisk post) Pr var avdelingen à jour med behandlingen av innkommet post. 18

19 INKASSOAVDELINGEN I ORGANISASJON Inkassoavdelingen har ansvaret for innfordringen av restskatt overfor lønnsmottakere og pensjonister, og næringsdrivende uten arbeidsgiveransvar, samt ektefellene til disse. Videre har vi ansvaret for innfordringen av forskuddsskatt. Avdelingen talte 30,5 årsverk pr II STATISTIKK Tabell 1: Restskatt Volum (i kr) Restskatt høstutlegg Restskatt vårutlegg

20 Tabell 2: Restskatt antall/snitt Restskatter (antall) Snitt restskatt (kr) Tabell 3: Betalingsavtaler Tabell 4: Varsel om tvangsfullbyrdelse (antall) 20

21 Tabell 5: Pålegg om utleggstrekk og gjennomførte utleggsforretninger (antall) Pålegg om utleggstrekk (antall) Gjennomførte utleggsforretninger Tabell 6: Varsel om utleggsforretning (totalt ved Kemneren i Bergen) Tabell 7: Begjæring av tvangssal og konkurs (antall) Begjæring om tvangssalg Begjæring om konkurs

22 Tabell 8: Restanseutvikling Restskatt person Restskatt person For mye skatt For mye skatt For mye skatt Forskuddskatt Restanse Tabell 9: Innbetaling i % av utlignet. 84 % 82 % 80 % 78 % 76 % 74 % 72 % 70 % Tabell 10: Innbetaling av siste års restskatt pr Vårutlegg Høstutlegg Totalt Innbetalt 91,3 % 66,7 % 76,9 % Tabell 11: Skjønnsligninger Restskatt - 04 Restskatt - 05 Restskatt - 06 Restskatt - 07 Restskatt - 08 Opprinnelig saldo % av utskrevet % 12 % 9 % 8,7 % 4 % 22

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 6. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon 1 Likningen av likningskontorenes

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

lisensavdeling, Vegdirektoratet, Tollog avgiftsdirektoratet og Lånekassen er også store oppdragsgivere.

lisensavdeling, Vegdirektoratet, Tollog avgiftsdirektoratet og Lånekassen er også store oppdragsgivere. Årsmelding 2010 Statens innkrevingssentral lisensavdeling, Vegdirektoratet, Tollog avgiftsdirektoratet og Lånekassen er også store oppdragsgivere. Aktiv pådriver i Statens offentlig sektor innkrevingssentral

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet

Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side 1 13.05.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 4 1.3. Rammer... 4 1.4. Gjennomføring... 4 2. Omfang og avgrensninger...

Detaljer

Dokument nr 3:4 (1998 99)

Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonen Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

årsmelding2011 åpenhet, effektivitet og kvalitet

årsmelding2011 åpenhet, effektivitet og kvalitet årsmelding2011 åpenhet, effektivitet og kvalitet 2-3 Om SI Nøkkeltall Oppdragsgivere nøkkeltall 2-3 innhold 4-5 6-7 8-9 10-11 Mål milepæler historiske tall direktørens ord tildelingsbrevet/oppdrag ledergruppa

Detaljer

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2003 Statens lånekasse for utdanning Innhold 1 RAPPORT FRA STYRET 7 Hovedaktiviteter og prioriteringer 8 Utfordringer og muligheter 8 Hovedtall 9 Bedre tjenestetilbud i 2003 11 Forvaltningen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK Årsrapport for 2003 INNHOLD SØK Skatteetaten i utvikling Skatteetaten i utvikling 2 Elektroniske tjenester 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Regelverksutvikling 3 Brukerorientering 4 Utvikling av Skatteetatens

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Direktør Per Waage. Namsmannsavd. Stig Solem. IT-avdeling Rune Vatne

Direktør Per Waage. Namsmannsavd. Stig Solem. IT-avdeling Rune Vatne 2004 Direktør Per Waage Administrasjon Berit Bjørkmo Kreditoravd. Hilde Seterdal Namsmannsavd. Stig Solem IT-avdeling Rune Vatne Juridisk avdeling Sølvi Elvedahl Utviklingsavd. Magne Hanssen Innhold side

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Representantforslag nr. 16

Representantforslag nr. 16 Representantforslag nr. 16 (2007-2008) fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Kari Kjønaas Kjos og Karin S. Woldseth Dokument nr. 8:16 (2007-2008) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 2005 Pensjonstrygden for sjømenn Denne årsmeldingen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 16. mars 2006. Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Innhold. Statens innkrevingssentral (SI)

Innhold. Statens innkrevingssentral (SI) 2008 Statens innkrevingssentral (SI) er en statlig etat under Finansdepartementet. Etaten utfører en rekke innkrevingsoppgaver på vegne av staten og statlige oppdragsgivere. I 2008 krevde SI inn 3,2 milliarder

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Årsrapport Toll- og avgiftsetaten

Årsrapport Toll- og avgiftsetaten Årsrapport Toll- og avgiftsetaten Innholdsfortegnelse I. Leders beretning... 2 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 4 III. Årets aktiviteter og resultater... 6 Samlet vurdering av resultater,

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer