Midtre Namdal samkommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtre Namdal samkommune"

Transkript

1 Midtre Namdal samkommune Barnevern Saksmappe: 1/ Saksbehandler: Karin Bergstrøm Saksframlegg STATUSRAPPORT FOR BARNEVERNTJENESTEN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre Administrasjonssjefens innstilling 1. Midtre Namdal samkommunestyre tar rapporten fra barnevernlederen til etterretning. 2. Administrasjonssjefen bes lyse ut den budsjetterte 1% stillingen umiddelbart. 3. Ytterligere opptrapping av bemanningen samkommunens barnevern vurderes i forbindelse med budsjettet for 11.

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Statusrapport for barneverntjenesten i MNS S Status og prioriterte utviklingstiltak for barneverntjenesten i MNR Saksopplysninger 1. Initiering og begrunnelse. I forbindelse med budsjett 1 og handlingsprogram med økonomiplan 1-13, samkommunestyrets vedtak i sak 22/9 datert , uttrykte barnevernleder sterk bekymring for den økte saksmengden i barneverntjenesten, som førte til at det ikke var kapasitet til å ivareta lovpålagte oppgaver. Barnevernleder vurderte det derfor som helt nødvendig og sentralt, for utsatte barn og unge i Midtre Namdal samkommune, å fortsette med den gradvise opptrappingen av grunnbemanningen i barneverntjenesten med oppstart 1. Barneverntjenesten ble bedt om å synliggjøre sine strategier i plan for barneverntjenesten i MNS, som skulle legges frem for politisk behandling i samkommunestyret i løpet av første halvår 1. En beskrivelse av hvilke tiltak som skulle settes i verk for å oppnå de strategier og mål som ble foreslått i planen, skulle være en del av planen. Et av tiltakene var en gradvis opptrapping av grunnbemanningen i barneverntjenesten for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver. Opptrappingen ble synliggjort gjennom en generell økning av budsjettrammen for tjenesten fra høsten 1 (kr. 235.,- som tilsvarer ½ års virkning av 1 årsverk). 2. Bakgrunn og situasjonsbeskrivelse. Midtre Namdal Regionråd vedtok i sak 23/8 datert , Status og prioriterte utviklingstiltak for barneverntjenesten i MNR, å slutte seg til rådmannsgruppens konklusjoner og forslag til utviklingstiltak for barneverntjenesten. Rådmannsgruppen foreslo i sammenheng med budsjett for 9 at bemanningen i barneverntjenesten skulle økes med 1, årsverk. Videre konkluderte rådmannsgruppen med følgende: Bemanningen i barnevernadministrasjon burde trappes ytterligere opp dersom omfanget av oppgaver med undersøkelser og barneverntiltak økte mot det nivå en så ellers i fylket, eller dersom det skulle foreligge økte oppgaver p.g.a. flyktninge- eller asylmottak. Utgifter per barneverntiltak burde reduseres gjennom kostnadseffektive løsninger. Dette gjaldt spesielt tiltak innenfor kategorien tiltak utenfor familien. Rutiner og løsninger for tildelning av tjenester måtte gjennomgås og det burde etableres terskelnormer. Dette kunne bidra til å redusere utgiftsveksten på barnevernssektoren. Barneverntjenesten måtte redegjøre for årsakene til at omfanget av undersøkelser og barneverntiltak har utviklet seg vesentlig forskjellig mellom Namsos og omegnskommunene. Det måtte redegjøres for om dette kunne knyttes til reelle forskjeller i behov mellom byene og omegnskommunene, forskjell i arbeidsmåter knyttet til forebyggende arbeid og innsats fra andre tjenestefunksjoner i kommunene, eller om dette skyldtes interne skjevheter i innsatsen fra barneverntjenesten. Dersom utviklingen i omegnskommunene representerte en riktig tilpasning, kunne det ligge viktig informasjon for vellykkede og mindre ressurskrevende løsninger fremover.

3 Det måtte avklares om flyktningmottak og asylmottak medførte ekstraordinære oppgaver for barneverntjenesten og hvordan dette kunne løses. Samhandlingen mellom barneverntjenesten og andre tjenesteaktører måtte økes, både for å oppnå bedre samordning og synergieffekt som kunne gi mindre ressurskrevende tjenester. 2 tiltak burde i første omgang iverksettes for å fremme dette; Samlokalisering av barneverntjenesten med andre hjelpefunksjoner i familiesenteret i Namsos og årlig forpliktende møte mellom barneverntjenesten, administrasjonen og aktuelle samarbeidspartnere i hver kommune med fokus på løsninger som kunne gi bedre samordning og samhandling. 3. Barnevern 3.1 Innhold i tjenesten Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, herunder sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, se barnevernloven 1-1. Barnevernet skal bidra med hjelp slik at barn og unge får den nødvendige omsorg når de foresatte ikke selv klarer det. De fleste av tiltakene er frivillige hjelpetiltak i familien. Barnevernet kan imidlertid også, etter avgjørelse i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (fylkesnemnda), bli tilkjent omsorgen for barn. Barneverntjenesten skal handle på barnas vegne. Når det oppstår interessemotsetninger mellom barn og foreldre, andre foresatte eller andre tjenesteytere, skal barnevernet prioritere tiltak til barnets beste fremfor tiltak som støtter foreldrene. Kommunen skal følge nøye med i de forhold barna lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt, atferdsproblemer, og sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at tiltak kan settes inn og varige problemer kan unngås, jf. barnevernloven 3-1. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlige behov, jf. 4-4 annet ledd. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel besøkshjem og barnehageplass. Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode, i samråd med foreldrene, formidle plass i fosterhjem eller institusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen, jf. barnevernloven En barnevernssak starter gjerne med en melding. Meldingen kommer ofte fra familien selv, skolen, sykehuset eller politiet. Barnevernet skal innen en uke vurdere om meldingen skal følges opp med en undersøkelse eller om den skal henlegges, jf. barnevernloven 4-2 og 4-3. En undersøkelse skal foretas dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan være grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Undersøkelsen kan føre til at saken henlegges, eller at barneverntjenesten går inn med råd, veiledning, og eventuelle hjelpetiltak for barnet og familien. I tillegg til de hjelpetiltak som er nevnt ovenfor, kan også barnevernet formidle plass i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon. Som nevnt foran, er hjelpetiltak i de fleste tilfellene frivillige. Det kan imidlertid også gis pålegg om enkelte hjelpetiltak, for eksempel barnehageplass. I så fall må spørsmålet være behandlet i fylkesnemnd. Dersom det ikke kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak og dersom det for eksempel er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen barnet får, vil kommunen fremme forslag for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse. Barnet vil da vanligvis bli plassert i fosterhjem. Fylkesnemndas vedtak kan bringes inn for tingretten og ankes videre i det ordinære domstolsapparatet Lovforankring og krav om samarbeid For å løse sine oppgaver, er barneverntjenesten avhengig av å samarbeide med andre offentlige tjenester og instanser. Helsestasjon, skolen, barnehagen og politiet er eksempler på viktige

4 samarbeidspartnere. Barnevernloven 3-2 omhandler både samarbeid mellom barneverntjenesten og andre deler av forvaltningen generelt, og samarbeid i enkeltsaker. Ifølge bestemmelsens første ledd skal barneverntjenesten medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer. Det er presisert i forarbeidene (Ot.prp. nr. 44, ) at bestemmelsen ikke innebærer at barneverntjenesten skal overta de andre tjenesters ansvar, men at barneverntjenesten skal bidra til at de andre tjenestene selv gjør det som er nødvendig. Krav til barnevernet om samarbeid er hjemlet i 3-2, og bestemmelsen gir barnevernet en plikt til å samarbeide med andre tjenesteytere i enkeltsaker om løsning av barnevernets oppgaver. Bestemmelsen om å skulle drive et så omfattende samarbeid, må ses i sammenheng med det samfunnsoppdraget barnevernet har, nemlig å sikre at barnet får nødvendig omsorg der foreldrene svikter Organisering og finansiering Staten, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), skal bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet. Som følge av dette har staten ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem, og for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og veiledning. Staten skal også sørge for etablering og drift av institusjoner som hører inn under loven. De oppgavene som ikke uttrykkelig er lagt til et statlig organ, er kommunens ansvar. Det skal være en barnevernadministrasjon i hver kommune ( 2-1). Kommuneloven åpner for organisering i form av interkommunale løsninger. Kommunene har ansvar for å drive generell forebyggende virksomhet for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. I loven er ansvaret lagt til kommunen og ikke barneverntjenesten. Dette er gjort for å unngå at andre etater som er i kontakt med barn, kan fraskrive seg ansvar for å avdekke uheldige forhold eller sette i verk nødvendige tiltak. Den enkelte kommune skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte de tjenester og tiltak som kommunen har ansvar for Regionalt samarbeid/samkommune Forsøk med overføring av myndighet til Barneverntjenesten i Midtre Namdal; Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla trådte i kraft fra Forsøket ble, 9.9.9, avløst med Midtre Namdal samkommune Namsos, Namdalseid, Fosnes og Overhalla kommuner. Flatanger trådte ut av ordningen. Mål for samarbeidet er todelt; å sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft for innbyggere og brukere i Midtre Namdal samt å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov om barneverntjenester ble overført til samkommunen og leder av barneverntjenesten i samkommunen. Barnevernleder ble fra ansatt i samkommunen, med administrasjonssjefen under samkommunestyret som nærmest overordnede. Namsos kommune er vertskommune for barneverntjenesten og utøver arbeidsgiverfunksjon for de øvrige ansatte og har ansvar for administrative støttefunksjoner. Formålet for samarbeidet for barnevern som var nærmere presisert i formålsparagrafen knyttet til ordningen fra er fortsatt gjeldende; hvor intensjon var å styrke og utvikle barneverntjenesten i regionen. Et større og mer robust fagmiljø skulle bidra til en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, en aktiv forebyggende innsats i alle kommunene, bedre kompetanse og samarbeid med andre hjelpeinstanser, habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen, og en rask og effektiv saksbehandling.

5 3.2 Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon Omfang 5 Omfang 6 Omfang 7 Omfang 8 Omfang 9 Antall nye meldinger Undersøkelser i alt Avsluttede undersøkelser i alt Undersøkelser over måneder (fristoverskridelser) Barn med tiltak i løpet av året Bare hjelpetiltak Omsorgstiltak Barn som bv.tj. fører tilsyn med Utvikling tjenesteproduksjon MNR Antall nye meldinger Undersøkelser i alt avsluttede undersøkelser i alt undersøkelser over 3 mnd Barn med tiltak i løpet av året Bare hjelpetiltak omsorgstiltak barn som barnevernstjenesten fører tilsyn med 35 % 3 % 3 % Endring i tjenesteproduksjon og årsverk i % fra % Antall nye meldinger % 15 % 1 % 5 % % 144 % 118 % 144 % 62 % 89 % 3 % 13 % Undersøkelser i alt avsluttede undersøkelser i alt undersøkelser over 3 mnd Barn med tiltak i løpet av året Bare hjelpetiltak omsorgstiltak barn som barnevernstjenesten fører tilsyn med endring i årsverk fra % -13 %

6 3.2.1 Ressursinnsats drift Fra 6,4 til 8, 8, 8, 8, 8, 9, (fra ,7) 25 Utvikling i antall oppgaver pr årsverk MNR 5-9,9 17,3 18, ,4 13, 1,8 9,6 8 7, ,6 9 14,6 årsverk nye meldinger pr årsverk undersøkelser pr årsverk Det er i tillegg inngått følgende avtaler: Fra har Namsos kommunes innvandrertjeneste styrket barneverntjenesten med,5 stilling. Fra og frem til er det inngått en avtale med helse- og omsorgssjefen i Namsos kommune om å styrke det forebyggende arbeidet med 1, stilling Fra er barneverntjenesten styrket med,4 stilling forebyggende arbeid Namsos kommune v. familieteamet knyttet til Familiens Hus. Til sammen 1,9 stillinger Stillinger med fagutdanning i barneverntjenesten pr (SSB) Fylke Tilsatt per 1 barn -17 år Hele landet 2,7 Nord-Trøndelag 2,5 Midtre Namdal samkommune 1, nærvær ,2 % 7,4 % 2,4 % 5,9 % 7,4 %

7 3.2.4 Økonomi Tjenester R5 R6 R7 R8 R9 Interkommunalt samarbeid Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Totalt kr 6 Netto driftsutgifter per innbygger -17 år, barneverntjenesten kr 5 kr 4 kr 3 kr 2 kr 1 kr Netto driftsutgifter per innbygger -17 år, barneverntjenesten 1 % Andeler netto driftsutgifter 9 % Andel nto drutg til barn som bor utenfor sin oppr. familie (funksjon 252), pst 8 % 7 % ,1 54,7 49,4 6 % 5 % 4 % 14,7 13,3 9,4 13, ,8 13,6 16,4 Andel nto drutg til barn som bor i sin opprinnelige familie (funksjon 251), pro 3 % % 1 % 35,3 42,7 35,6 42, ,2 31,8 34,3 Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (f. 244), prosent % 4. Utviklingstiltak for barneverntjenesten 4.1 Bemanningen i barneverntjenesten I forbindelse med regionalisering av barneverntjenesten (4) ble barnevernet tilført 1,6 stillinger, slik at tjenesten hadde til sammen 8, årsverk (hvorav,6 merkantil stilling). Styret for barneverntjenesten i Midtre Namdal region vedtok i sak 1/7, økt budsjettramme for 8 med 5 fagstillinger. Styret vedtok videre i sak 4/7, , å opprettholde tidligere vedtak om behov for økt grunnbemanning men anmodet om en gradvis opptrapping og utbygging av barneverntjenesten med oppstart i 8 med 2 ½ stillinger. Midtre Namdal Regionråd vedtok i sak 23/8, , å slutte seg til rådmannsgruppens konklusjoner og

8 forslag til utviklingstiltak for barneverntjenesten om å øke bemanningen til 9, stillinger i sammenheng med budsjett for 9 (8,7 stillinger fra 9.9.9, da Flatanger trådte ut av ordningen). Samkommunestyret har i vedtak i sak 22/9 (Budsjett 1 og Handlingsprogram med økonomiplan 1-13), , vedtatt å opprette 1, ny fagstilling 1. Opptrappingen ble synliggjort gjennom en generell økning av budsjettrammen for tjenesten fra høsten 1. Regjeringen la opp til at kommunene skulle styrke barneverntjenenesten med 4 nye årsverk i statsbudsjettet for 1. Finansieringen av denne styrkningen er gitt i de frie inntektene i kommunene. Barnevernleder har over flere år utrykt sterk bekymring for økt saksmengde som fører til at barneverntjenesten ikke har kapasitet til å ivareta lovpålagte oppgaver. Det er pekt på at det til enhver tid ligger bekymringsmeldinger (per meldinger som omhandler 46 barn) som det er besluttet å gå videre til undersøkelse på, uten at det finnes saksbehandlerkapasitet til å iverksette undersøkelse. Det er meldt fristoverskridelser til fylkesmannen for 9 (hvor lovpålagte tidsfrister ikke overholdes). 4.2 Utgifter per barneverntiltak og omfanget av undersøkelser og barneverntiltak i Namsos og omegnskommunene 3 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 6, % Barn med undersøkelse eller tiltak ift innbyggere fra -17 år i % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % Barn med undersøkelse ift antall innb. -17 år, prosent Andel barn med barneverntiltak ift. innb. -17 år, %

9 ,2 Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (f.244) 7,6 88,2 7,6 7 53,5 56,5 49,7 Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (f.244) 25 Andel undersøkelser m. behandlingstid over tre måneder, prosent Andel undersøkelser m. behandlingstid over tre måneder, prosent Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan, prosent Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan, prosent 4.3 Ekstraordinære oppgaver knyttet til flyktninge- og asylmottak Barneverntjenesten ble styrket med,5 stilling barnevernkonsulent fra fra innvandrertjenesten i Namsos kommune. Overhalla kommune besluttet 9 å ta imot 5 enslige mindreårige flyktninger, som bosettes medio mars 1. For å ivareta det barnevernsfaglige perspektivet er barneverntjenesten blitt bedt om å undersøke barnas situasjon, med tanke på

10 eventuelt på fatte vedtak hjemlet i lov om barnevern. Målet med tiltakene vil være å sikre gode bo- og omsorgstiltak; hvert tiltak skal ha en tiltaksplan og barneverntjenesten skal følge nøye med på barnas utvikling. Videre skal barneverntjenesten sende refusjonskrav til Bufetat (statlig barnevern) på kommunale barnevernutgifter knyttet til hvert enkelt barn. Barneverntjenesten er ikke blitt styrket i forbindelse med dette, og det er rimelig at det blir foretatt en diskusjon om styrking av barneverntjenesten for å imøtekomme økte krav i forbindelse med bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Overhalla. 4.4 Samhandling mellom barneverntjenesten og andre tjenesteaktører Barn og unge med store og sammensatte problemer har behov for hjelp fra flere tjenester. Noen barn opplever å bli skjøvet fra tjeneste til tjeneste, der ingen tar ansvar. Andre får hjelp fra flere instanser, men hjelpen er ikke koordinert. Behovet for et helhetlig tilbud til barn og unge i kommunene er derfor stort. Tidlig innsats overfor utsatte barn og familier er av stor betydning for å gi barn stabile og trygge rammer for utvikling og vekst, og det er viktig at barn får helhetlig og koordinert hjelp til rett tid. Barneverntjenesten ble i november 8 samlokalisert med helsesøstertjenesten og PPT i Familiens Hus i Namsos, for å kunne gi brukerne av tjenestene en mer koordinert og tilgjengelig tjeneste. Det er etablert innsatsteam/tverrfaglige team knyttet til barnehager/skoler i Midtre Namdal samkommune, hvor generelle saker og enkeltsaker kan drøftes. Dette er en viktig møtearena for samhandling/koordinering av tjenester. Det er videre etablert ansvarsgrupper rundt enkelte barn, bl.a. med hensikt å koordinere tjenester. Enkelte samarbeidspartnere opplever barneverntjenesten som lite tilgjengelig og formell, og dette er det noe som det jobbes kontinuerlig med. Det ble gjennomført flere endringer i barnevernloven som gjør det lettere for barnevernet å samarbeide med andre. Her nevnes spesielt barneverntjenestens plikt til å gi tilbakemelding til melder om mottatt melding og opplysninger om hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak ( 6-7 a). Videre skal barneverntjenesten gi offentlig melder tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført og hvorvidt saken er henlagt eller om saken følges opp videre fra barnevernets side. Fra er bestemmelse om individuell plan også forankret i barnevernloven. I NOU 9:22 (Barne- og likestillingsdepartementet: Det du gjør, gjør det helt) foreslås flere lovendringer for å underlette samarbeid rundt utsatte barn og unge. Her nevnes spesielt forslag om at kommunen skal ha ansvar for gjennomføring av generell kartlegging for å identifisere barn og familier med risikofaktorer for å kunne komme tidlig inn med et samlet hjelpeapparat/ barnevernloven som rettighetslov/ samordning av lovverk/ taushetsplikt utveksling av informasjon som forutsetning for koordinering av tjenestetilbudet. I tillegg til å øke samhandling mellom tjenesteaktørene, vil det også være viktig å se på den interne organiseringen i barnevernet. Dette for å se om det finnes mer hensiktsmessige måter å organisere arbeidet på for å kunne møte utfordringene med bl.a. kontinuerlig økning i antall henvendelser/bekymringsmeldinger til barnevernet. Denne økning skyldes til dels lov- og holdningsendringer hos andre tjenesteaktører som jobber med utsatte barn og deres familier. Vurdering Barneverntjenesten er blitt mer åpen og tilgjengelig, men samtidig mer profesjonell og formell. Det er lettere å få kontakt med tjenesten, og den har et større spekter av tiltak som gir adekvat hjelp. Den forebyggende innsatsen mot enkeltpersoner og grupper synes å ha blitt bedre, og jeg viser her bl.a. til etablering av Familiens Hus i Namsos og tverretatlige team knyttet til barnehager og skoler i samkommunen. Enkelte samarbeidspartnere opplever barneverntjenesten som mer formell og mindre tilgjengelig, og dette jobbes det kontinuerlig med. Kompetansen er blitt vesentlig styrket gjennom at alle kommunene har tilgang på hele kompetansespekteret i tjenesten. Habilitet og rettssikkerhet er forbedret, og det er kommet frem saker som det tidligere ikke er blitt tatt tak i.

11 Saksmengden er mer enn fordoblet siden 5, fra 77 meldinger til barneverntjenesten i 5 til 188 meldinger i 9. Det ble i forbindelse med handlingsplan mot vold 1-14, for Namsos kommune, rapportert om at barneverntjenesten hadde mottatt 73 saker i Namsos som omhandlet vold i 9. Barnevernleder har uttrykt sterk bekymring over flere år hvor det er pekt på at bekymringsmeldinger som barneverntjenesten har besluttet å gå videre til undersøkelse på, ikke blir tatt tak i grunnet manglende saksbehandlingskapasitet. Det ligger p.t. 46 bekymringsmeldinger ubehandlet i påvente av saksbehandlerkapasitet. Det ble meldt avvik til fylkesmannen på fristoverskridelser, hvor barneverntjenesten ikke overholder den lovpålagte 3- måneders frist for undersøkelse. Antall barn med tiltak i løpet av året har økt fra 86 i 5 til 139 i 9. Regjeringen har i forbindelse med budsjett for 1 styrket de frie inntektene til kommunene og mener at det legger grunnlaget for at den kommunale barneverntjenesten styrkes med 4 årsverk i 1. Med utgangspunkt i ovenstående må grunnbemanningen i barneverntjenesten trappes opp for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver. Dette gjelder så vel saksbehandlere som merkantilt personell. Styret for barneverntjenesten i Midtre Namdal vedtok allerede i 7 å øke budsjettrammen for 8 med 5, fagstillinger. Dette vedtaket ble senere omgjort til en gradvis opptrapping med oppstart i 8 med 2,5 fagstillinger. Det har resultert i 1, fagstilling fra 1.1.9, og 1, fagstilling fra høsten 1. I tillegg til dette dekker innvandrertjenesten i Namsos kommune,5 fagstilling fra for å møte krav knyttet til bosetting av flyktninger i Namsos kommune. Barnevernleder anbefaler følgende opptrappingsplan: 1, fagstilling som er synliggjort gjennom en generell økning av budsjettrammen for tjenesten fra høsten 1 iverksettes umiddelbart. Merkantile tjenester økes umiddelbart fra,6 stilling til 1, stilling for å møte den økte merkantile saksmengden. Dette for å gi øvrige ansatte i tjenesten mer tid til å jobbe med barnevernfaglige oppgaver. Det iverksettes forhandlinger med Overhalla kommune om styrking av barneverntjenesten i forbindelse med etablering av mottak for enslige mindreårige flyktninger. Den gradvise opptrappingen fortsetter med 1, fagstilling i 11, og samkommunestyret holdes løpende orientert om den videre utviklingen i barnevernet.

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35 Byrådssak 258/14 Statusrapport for barnevernet 2013 MARO ESARK-4530-201400149-35 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem en kortfattet orientering om status i barnevernet for 2013. Byrådet vil i løpet

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS Tidlig inn 13.04.16 Barneverntjenesten ETS Ansatte i ETS Leder 8 stillinger barnevernkuratorer fordelt på 9 hoder. 7 Kvinner og 2 menn. ½ stilling merkantil, fordelt på to hoder Personalansvar ligger hos

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 Arkiv: F40 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Midt-Buskerud barneverntjenesten

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18)

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) ISK/: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/99-1 Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL STYRKING AV BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/99-1 Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL STYRKING AV BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 11/99-1 Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL STYRKING AV BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: Sørum kommune søker om statlige øremerkede midler

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport per 30.06.2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 2. ØKONOMI PER 30.06.2014...

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bente Nestvold bente.nestvold@verdal.kommune.no 74048396 Arkivref: 2010/9006

Detaljer

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse forslag til endringer i lov 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester Ringerike kommune viser til departementets

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Presentasjon på Vårkonferansen 2016, 19. mai. 2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om utviklingen av interkommunale barnevern Stor økning pga. stadig

Detaljer

4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50)

4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50) 4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50) 4.6.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barneverntjenestens administrasjon, barneverntiltak i familien, barneverntiltak utenfor familien, botiltak for enslige

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Barne- og familietjenesten 2012

Barne- og familietjenesten 2012 Kommunalsjef oppvekst Barne- og familietjenesten 2012 Enhetsleder Barnevern Helsestasjonsog skoleh.tj Førskoleteam Ped.psyk. tjeneste Barne- og familietjenesten 2012 1 Overordnet prinsipp for alle tjenester:

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN. Arkiv: K1-234 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN. Arkiv: K1-234 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN Saksansv.: Liv Turid Naglestad Arkiv: K1-234

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel]

TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel] Godkjent av Kvalevaag, Liv Kjersti Godkjent dato 08.08.2012 Revideres av Hågenvik, Tove Varsel neste revisjon 08.08.2014 Rutine Utskriftsdato 23.04.2014 TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel] 1. Hensikt: Å sikre

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Wanja Brattli Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/325

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Wanja Brattli Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/325 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wanja Brattli Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/325 INTERKOMMUNALT BARNEVERN - PROSJEKT Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vedtar samarbeidsavtalen for interkommunalt

Detaljer

Svar - Høring - Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt

Svar - Høring - Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen, kommunaldirektør for oppvekst og utda Det Kongelige Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep F3ARNE-, LIKESTILLINGS- OG 1N KLUDERINGSDEPARTEMENTET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200044-5 Hanne Sophie Hem 126.6 Revisjonsref: Tlf.: 23 48 68 18 BARNEVERNTJENESTENES

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenesten Barne- og familietjenesten Hitra kommune Februar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden august 2007 - februar 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggsliste. Oppvekst, skole- og kulturutvalg

MØTEINNKALLING - tilleggsliste. Oppvekst, skole- og kulturutvalg MØTEINNKALLING - tilleggsliste Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 27.10.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Behandling av utvalgssak 27/15

Detaljer

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål:

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål: Byrådssak 1071 /13 Søknad om øremerkete midler til kommunalt barnevern 2013 MARO ESARK-4530-201201868-37 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2013 er det på landsbasis avsatt 205 millioner til styrking

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50)

4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50) 4.6 Barne- og ungdomsvern (VO nr 50) 4.6.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barneverntjenestens administrasjon, barneverntiltak i familien, barneverntiltak utenfor familien, botiltak for enslige

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 04.02.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

Oppsummering av intervju desember 2011

Oppsummering av intervju desember 2011 Presentasjon for formannskapet Status barnevern og oppfølging av Oxford-rapporten Oppsummering av intervju desember 2011 v/tore Isaksen 7. februar 2012 Utdrag fra Fylkesmannsrapporten 2011 2008 2009 2010

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng A Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument,

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport 2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 1.1 STILLINGSHJEMLER... 3 2. SYKEFRAVÆR

Detaljer

Barnevern. Karlsøy kommune

Barnevern. Karlsøy kommune Barnevern Karlsøy kommune Problemstillinger 1. Har Karlsøy kommune tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innen barnevern? 2. Er barneverntjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak

Detaljer

BARNEVERNET I FROSTATING

BARNEVERNET I FROSTATING SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Barnevernets 4 føtter Kommunal barneverntjeneste Bufetat (statlig barnevern) Fylkesmannen

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten. Verdal kommune

Gjennomgang av barneverntjenesten. Verdal kommune Gjennomgang av barneverntjenesten Verdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1721-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars til juni 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten Inderøy kommune Forvaltningsrevisjon Nr. 1729-1/2007

Gjennomgang av barneverntjenesten Inderøy kommune Forvaltningsrevisjon Nr. 1729-1/2007 Gjennomgang av barneverntjenesten Forvaltningsrevisjon Nr. 1729-1/2007 1 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bestillingen... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Problemstillinger...

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON HAMMERFEST KOMMUNE. Barneverntjenesten

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON HAMMERFEST KOMMUNE. Barneverntjenesten RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 HAMMERFEST KOMMUNE Barneverntjenesten FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Hammerfest den 3. november

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET ANSVAR FOR BARNEVERNET «Forsøk med ny ansvarsordning mellom stat og kommune på barnevernområdet»

SØKNAD OM UTVIDET ANSVAR FOR BARNEVERNET «Forsøk med ny ansvarsordning mellom stat og kommune på barnevernområdet» SØKNAD OM UTVIDET ANSVAR FOR BARNEVERNET «Forsøk med ny ansvarsordning mellom stat og kommune på barnevernområdet» Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saksforløp: Informasjonssak til Komité

Detaljer

FORORD. Vår kontaktperson i kommunen har vært barnevernleder Torill Moe. Vi takker for et positivt samarbeid. Levanger 15.

FORORD. Vår kontaktperson i kommunen har vært barnevernleder Torill Moe. Vi takker for et positivt samarbeid. Levanger 15. Hvorfor har Levanger stort omfang av barneverntjenester? Forvaltningsrevisjon Nr. 1719-1/2008 FORORD KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars til september 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015 Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2015/4217-2 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Høring om finansiering av private Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Det nye forsvarlighetsbegrepet i barnevernet

Det nye forsvarlighetsbegrepet i barnevernet Det nye forsvarlighetsbegrepet i barnevernet NOBO landsmøte 8. mai 2014 Jo Kittelsen Assisterende direktør Statens helsetilsyn fredag, 6. juni 2014 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Statlige virkemidler

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE BARNEVERNTJENESTEN I TROMSØ KOMMUNE

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE BARNEVERNTJENESTEN I TROMSØ KOMMUNE VIRKSOMHETSBESKRIVELSE BARNEVERNTJENESTEN I TROMSØ KOMMUNE 1. Innledning Hensikten med en virksomhetsbeskrivelse for barneverntjenesten er å tydeliggjøre det barnevernfaglige arbeidet som blir utført i

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger

Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger Problemstilling Problemstilling: Hva kan forklare at Levanger kommune har stort omfang av barneverntjenester? Metode: Intervjuer: barnevernleder, stedfortreder,

Detaljer

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Fellesorganisasjonen (FO) vil gratulere Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen som barne- og likestillingsminister. Det er gledelig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten. Frosta kommune

Gjennomgang av barneverntjenesten. Frosta kommune Gjennomgang av barneverntjenesten Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden april til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Kunngjøring: Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forebyggende arbeid blant barn og unge. Lødingen kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Forebyggende arbeid blant barn og unge. Lødingen kommune FORVALTNINGSREVISJON Forebyggende arbeid blant barn og unge Rapport 2016 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens barnevern,

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2010/505-3 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010 Rundskriv Landets kommuner og bydeler ved barneverntjenesten Landets asylmottak ordinære og de for enslige mindreårige Landets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Landets fylkesmenn Nr. Vår

Detaljer

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014 Prop. 106 L (2012-2013) Inneholder både proposisjonsdel og meldingsdel Proposisjonsdelen inneholder: Lovendringer for å styrke rettssikkerhet

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barneverntjenesten. Målselv kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Barneverntjenesten. Målselv kommune FORVALTNINGSREVISJON Målselv kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Målselv kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens barneverntjeneste.

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer