Midtre Namdal samkommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtre Namdal samkommune"

Transkript

1 Midtre Namdal samkommune Barnevern Saksmappe: 1/ Saksbehandler: Karin Bergstrøm Saksframlegg STATUSRAPPORT FOR BARNEVERNTJENESTEN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre Administrasjonssjefens innstilling 1. Midtre Namdal samkommunestyre tar rapporten fra barnevernlederen til etterretning. 2. Administrasjonssjefen bes lyse ut den budsjetterte 1% stillingen umiddelbart. 3. Ytterligere opptrapping av bemanningen samkommunens barnevern vurderes i forbindelse med budsjettet for 11.

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Statusrapport for barneverntjenesten i MNS S Status og prioriterte utviklingstiltak for barneverntjenesten i MNR Saksopplysninger 1. Initiering og begrunnelse. I forbindelse med budsjett 1 og handlingsprogram med økonomiplan 1-13, samkommunestyrets vedtak i sak 22/9 datert , uttrykte barnevernleder sterk bekymring for den økte saksmengden i barneverntjenesten, som førte til at det ikke var kapasitet til å ivareta lovpålagte oppgaver. Barnevernleder vurderte det derfor som helt nødvendig og sentralt, for utsatte barn og unge i Midtre Namdal samkommune, å fortsette med den gradvise opptrappingen av grunnbemanningen i barneverntjenesten med oppstart 1. Barneverntjenesten ble bedt om å synliggjøre sine strategier i plan for barneverntjenesten i MNS, som skulle legges frem for politisk behandling i samkommunestyret i løpet av første halvår 1. En beskrivelse av hvilke tiltak som skulle settes i verk for å oppnå de strategier og mål som ble foreslått i planen, skulle være en del av planen. Et av tiltakene var en gradvis opptrapping av grunnbemanningen i barneverntjenesten for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver. Opptrappingen ble synliggjort gjennom en generell økning av budsjettrammen for tjenesten fra høsten 1 (kr. 235.,- som tilsvarer ½ års virkning av 1 årsverk). 2. Bakgrunn og situasjonsbeskrivelse. Midtre Namdal Regionråd vedtok i sak 23/8 datert , Status og prioriterte utviklingstiltak for barneverntjenesten i MNR, å slutte seg til rådmannsgruppens konklusjoner og forslag til utviklingstiltak for barneverntjenesten. Rådmannsgruppen foreslo i sammenheng med budsjett for 9 at bemanningen i barneverntjenesten skulle økes med 1, årsverk. Videre konkluderte rådmannsgruppen med følgende: Bemanningen i barnevernadministrasjon burde trappes ytterligere opp dersom omfanget av oppgaver med undersøkelser og barneverntiltak økte mot det nivå en så ellers i fylket, eller dersom det skulle foreligge økte oppgaver p.g.a. flyktninge- eller asylmottak. Utgifter per barneverntiltak burde reduseres gjennom kostnadseffektive løsninger. Dette gjaldt spesielt tiltak innenfor kategorien tiltak utenfor familien. Rutiner og løsninger for tildelning av tjenester måtte gjennomgås og det burde etableres terskelnormer. Dette kunne bidra til å redusere utgiftsveksten på barnevernssektoren. Barneverntjenesten måtte redegjøre for årsakene til at omfanget av undersøkelser og barneverntiltak har utviklet seg vesentlig forskjellig mellom Namsos og omegnskommunene. Det måtte redegjøres for om dette kunne knyttes til reelle forskjeller i behov mellom byene og omegnskommunene, forskjell i arbeidsmåter knyttet til forebyggende arbeid og innsats fra andre tjenestefunksjoner i kommunene, eller om dette skyldtes interne skjevheter i innsatsen fra barneverntjenesten. Dersom utviklingen i omegnskommunene representerte en riktig tilpasning, kunne det ligge viktig informasjon for vellykkede og mindre ressurskrevende løsninger fremover.

3 Det måtte avklares om flyktningmottak og asylmottak medførte ekstraordinære oppgaver for barneverntjenesten og hvordan dette kunne løses. Samhandlingen mellom barneverntjenesten og andre tjenesteaktører måtte økes, både for å oppnå bedre samordning og synergieffekt som kunne gi mindre ressurskrevende tjenester. 2 tiltak burde i første omgang iverksettes for å fremme dette; Samlokalisering av barneverntjenesten med andre hjelpefunksjoner i familiesenteret i Namsos og årlig forpliktende møte mellom barneverntjenesten, administrasjonen og aktuelle samarbeidspartnere i hver kommune med fokus på løsninger som kunne gi bedre samordning og samhandling. 3. Barnevern 3.1 Innhold i tjenesten Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, herunder sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, se barnevernloven 1-1. Barnevernet skal bidra med hjelp slik at barn og unge får den nødvendige omsorg når de foresatte ikke selv klarer det. De fleste av tiltakene er frivillige hjelpetiltak i familien. Barnevernet kan imidlertid også, etter avgjørelse i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (fylkesnemnda), bli tilkjent omsorgen for barn. Barneverntjenesten skal handle på barnas vegne. Når det oppstår interessemotsetninger mellom barn og foreldre, andre foresatte eller andre tjenesteytere, skal barnevernet prioritere tiltak til barnets beste fremfor tiltak som støtter foreldrene. Kommunen skal følge nøye med i de forhold barna lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt, atferdsproblemer, og sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at tiltak kan settes inn og varige problemer kan unngås, jf. barnevernloven 3-1. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlige behov, jf. 4-4 annet ledd. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel besøkshjem og barnehageplass. Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode, i samråd med foreldrene, formidle plass i fosterhjem eller institusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen, jf. barnevernloven En barnevernssak starter gjerne med en melding. Meldingen kommer ofte fra familien selv, skolen, sykehuset eller politiet. Barnevernet skal innen en uke vurdere om meldingen skal følges opp med en undersøkelse eller om den skal henlegges, jf. barnevernloven 4-2 og 4-3. En undersøkelse skal foretas dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan være grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Undersøkelsen kan føre til at saken henlegges, eller at barneverntjenesten går inn med råd, veiledning, og eventuelle hjelpetiltak for barnet og familien. I tillegg til de hjelpetiltak som er nevnt ovenfor, kan også barnevernet formidle plass i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon. Som nevnt foran, er hjelpetiltak i de fleste tilfellene frivillige. Det kan imidlertid også gis pålegg om enkelte hjelpetiltak, for eksempel barnehageplass. I så fall må spørsmålet være behandlet i fylkesnemnd. Dersom det ikke kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak og dersom det for eksempel er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen barnet får, vil kommunen fremme forslag for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse. Barnet vil da vanligvis bli plassert i fosterhjem. Fylkesnemndas vedtak kan bringes inn for tingretten og ankes videre i det ordinære domstolsapparatet Lovforankring og krav om samarbeid For å løse sine oppgaver, er barneverntjenesten avhengig av å samarbeide med andre offentlige tjenester og instanser. Helsestasjon, skolen, barnehagen og politiet er eksempler på viktige

4 samarbeidspartnere. Barnevernloven 3-2 omhandler både samarbeid mellom barneverntjenesten og andre deler av forvaltningen generelt, og samarbeid i enkeltsaker. Ifølge bestemmelsens første ledd skal barneverntjenesten medvirke til at barns interesser blir ivaretatt av andre offentlige organer. Det er presisert i forarbeidene (Ot.prp. nr. 44, ) at bestemmelsen ikke innebærer at barneverntjenesten skal overta de andre tjenesters ansvar, men at barneverntjenesten skal bidra til at de andre tjenestene selv gjør det som er nødvendig. Krav til barnevernet om samarbeid er hjemlet i 3-2, og bestemmelsen gir barnevernet en plikt til å samarbeide med andre tjenesteytere i enkeltsaker om løsning av barnevernets oppgaver. Bestemmelsen om å skulle drive et så omfattende samarbeid, må ses i sammenheng med det samfunnsoppdraget barnevernet har, nemlig å sikre at barnet får nødvendig omsorg der foreldrene svikter Organisering og finansiering Staten, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), skal bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet. Som følge av dette har staten ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem, og for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og veiledning. Staten skal også sørge for etablering og drift av institusjoner som hører inn under loven. De oppgavene som ikke uttrykkelig er lagt til et statlig organ, er kommunens ansvar. Det skal være en barnevernadministrasjon i hver kommune ( 2-1). Kommuneloven åpner for organisering i form av interkommunale løsninger. Kommunene har ansvar for å drive generell forebyggende virksomhet for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. I loven er ansvaret lagt til kommunen og ikke barneverntjenesten. Dette er gjort for å unngå at andre etater som er i kontakt med barn, kan fraskrive seg ansvar for å avdekke uheldige forhold eller sette i verk nødvendige tiltak. Den enkelte kommune skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte de tjenester og tiltak som kommunen har ansvar for Regionalt samarbeid/samkommune Forsøk med overføring av myndighet til Barneverntjenesten i Midtre Namdal; Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla trådte i kraft fra Forsøket ble, 9.9.9, avløst med Midtre Namdal samkommune Namsos, Namdalseid, Fosnes og Overhalla kommuner. Flatanger trådte ut av ordningen. Mål for samarbeidet er todelt; å sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft for innbyggere og brukere i Midtre Namdal samt å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov om barneverntjenester ble overført til samkommunen og leder av barneverntjenesten i samkommunen. Barnevernleder ble fra ansatt i samkommunen, med administrasjonssjefen under samkommunestyret som nærmest overordnede. Namsos kommune er vertskommune for barneverntjenesten og utøver arbeidsgiverfunksjon for de øvrige ansatte og har ansvar for administrative støttefunksjoner. Formålet for samarbeidet for barnevern som var nærmere presisert i formålsparagrafen knyttet til ordningen fra er fortsatt gjeldende; hvor intensjon var å styrke og utvikle barneverntjenesten i regionen. Et større og mer robust fagmiljø skulle bidra til en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, en aktiv forebyggende innsats i alle kommunene, bedre kompetanse og samarbeid med andre hjelpeinstanser, habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen, og en rask og effektiv saksbehandling.

5 3.2 Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon Omfang 5 Omfang 6 Omfang 7 Omfang 8 Omfang 9 Antall nye meldinger Undersøkelser i alt Avsluttede undersøkelser i alt Undersøkelser over måneder (fristoverskridelser) Barn med tiltak i løpet av året Bare hjelpetiltak Omsorgstiltak Barn som bv.tj. fører tilsyn med Utvikling tjenesteproduksjon MNR Antall nye meldinger Undersøkelser i alt avsluttede undersøkelser i alt undersøkelser over 3 mnd Barn med tiltak i løpet av året Bare hjelpetiltak omsorgstiltak barn som barnevernstjenesten fører tilsyn med 35 % 3 % 3 % Endring i tjenesteproduksjon og årsverk i % fra % Antall nye meldinger % 15 % 1 % 5 % % 144 % 118 % 144 % 62 % 89 % 3 % 13 % Undersøkelser i alt avsluttede undersøkelser i alt undersøkelser over 3 mnd Barn med tiltak i løpet av året Bare hjelpetiltak omsorgstiltak barn som barnevernstjenesten fører tilsyn med endring i årsverk fra % -13 %

6 3.2.1 Ressursinnsats drift Fra 6,4 til 8, 8, 8, 8, 8, 9, (fra ,7) 25 Utvikling i antall oppgaver pr årsverk MNR 5-9,9 17,3 18, ,4 13, 1,8 9,6 8 7, ,6 9 14,6 årsverk nye meldinger pr årsverk undersøkelser pr årsverk Det er i tillegg inngått følgende avtaler: Fra har Namsos kommunes innvandrertjeneste styrket barneverntjenesten med,5 stilling. Fra og frem til er det inngått en avtale med helse- og omsorgssjefen i Namsos kommune om å styrke det forebyggende arbeidet med 1, stilling Fra er barneverntjenesten styrket med,4 stilling forebyggende arbeid Namsos kommune v. familieteamet knyttet til Familiens Hus. Til sammen 1,9 stillinger Stillinger med fagutdanning i barneverntjenesten pr (SSB) Fylke Tilsatt per 1 barn -17 år Hele landet 2,7 Nord-Trøndelag 2,5 Midtre Namdal samkommune 1, nærvær ,2 % 7,4 % 2,4 % 5,9 % 7,4 %

7 3.2.4 Økonomi Tjenester R5 R6 R7 R8 R9 Interkommunalt samarbeid Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Totalt kr 6 Netto driftsutgifter per innbygger -17 år, barneverntjenesten kr 5 kr 4 kr 3 kr 2 kr 1 kr Netto driftsutgifter per innbygger -17 år, barneverntjenesten 1 % Andeler netto driftsutgifter 9 % Andel nto drutg til barn som bor utenfor sin oppr. familie (funksjon 252), pst 8 % 7 % ,1 54,7 49,4 6 % 5 % 4 % 14,7 13,3 9,4 13, ,8 13,6 16,4 Andel nto drutg til barn som bor i sin opprinnelige familie (funksjon 251), pro 3 % % 1 % 35,3 42,7 35,6 42, ,2 31,8 34,3 Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (f. 244), prosent % 4. Utviklingstiltak for barneverntjenesten 4.1 Bemanningen i barneverntjenesten I forbindelse med regionalisering av barneverntjenesten (4) ble barnevernet tilført 1,6 stillinger, slik at tjenesten hadde til sammen 8, årsverk (hvorav,6 merkantil stilling). Styret for barneverntjenesten i Midtre Namdal region vedtok i sak 1/7, økt budsjettramme for 8 med 5 fagstillinger. Styret vedtok videre i sak 4/7, , å opprettholde tidligere vedtak om behov for økt grunnbemanning men anmodet om en gradvis opptrapping og utbygging av barneverntjenesten med oppstart i 8 med 2 ½ stillinger. Midtre Namdal Regionråd vedtok i sak 23/8, , å slutte seg til rådmannsgruppens konklusjoner og

8 forslag til utviklingstiltak for barneverntjenesten om å øke bemanningen til 9, stillinger i sammenheng med budsjett for 9 (8,7 stillinger fra 9.9.9, da Flatanger trådte ut av ordningen). Samkommunestyret har i vedtak i sak 22/9 (Budsjett 1 og Handlingsprogram med økonomiplan 1-13), , vedtatt å opprette 1, ny fagstilling 1. Opptrappingen ble synliggjort gjennom en generell økning av budsjettrammen for tjenesten fra høsten 1. Regjeringen la opp til at kommunene skulle styrke barneverntjenenesten med 4 nye årsverk i statsbudsjettet for 1. Finansieringen av denne styrkningen er gitt i de frie inntektene i kommunene. Barnevernleder har over flere år utrykt sterk bekymring for økt saksmengde som fører til at barneverntjenesten ikke har kapasitet til å ivareta lovpålagte oppgaver. Det er pekt på at det til enhver tid ligger bekymringsmeldinger (per meldinger som omhandler 46 barn) som det er besluttet å gå videre til undersøkelse på, uten at det finnes saksbehandlerkapasitet til å iverksette undersøkelse. Det er meldt fristoverskridelser til fylkesmannen for 9 (hvor lovpålagte tidsfrister ikke overholdes). 4.2 Utgifter per barneverntiltak og omfanget av undersøkelser og barneverntiltak i Namsos og omegnskommunene 3 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 6, % Barn med undersøkelse eller tiltak ift innbyggere fra -17 år i % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % Barn med undersøkelse ift antall innb. -17 år, prosent Andel barn med barneverntiltak ift. innb. -17 år, %

9 ,2 Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (f.244) 7,6 88,2 7,6 7 53,5 56,5 49,7 Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (f.244) 25 Andel undersøkelser m. behandlingstid over tre måneder, prosent Andel undersøkelser m. behandlingstid over tre måneder, prosent Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan, prosent Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan, prosent 4.3 Ekstraordinære oppgaver knyttet til flyktninge- og asylmottak Barneverntjenesten ble styrket med,5 stilling barnevernkonsulent fra fra innvandrertjenesten i Namsos kommune. Overhalla kommune besluttet 9 å ta imot 5 enslige mindreårige flyktninger, som bosettes medio mars 1. For å ivareta det barnevernsfaglige perspektivet er barneverntjenesten blitt bedt om å undersøke barnas situasjon, med tanke på

10 eventuelt på fatte vedtak hjemlet i lov om barnevern. Målet med tiltakene vil være å sikre gode bo- og omsorgstiltak; hvert tiltak skal ha en tiltaksplan og barneverntjenesten skal følge nøye med på barnas utvikling. Videre skal barneverntjenesten sende refusjonskrav til Bufetat (statlig barnevern) på kommunale barnevernutgifter knyttet til hvert enkelt barn. Barneverntjenesten er ikke blitt styrket i forbindelse med dette, og det er rimelig at det blir foretatt en diskusjon om styrking av barneverntjenesten for å imøtekomme økte krav i forbindelse med bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Overhalla. 4.4 Samhandling mellom barneverntjenesten og andre tjenesteaktører Barn og unge med store og sammensatte problemer har behov for hjelp fra flere tjenester. Noen barn opplever å bli skjøvet fra tjeneste til tjeneste, der ingen tar ansvar. Andre får hjelp fra flere instanser, men hjelpen er ikke koordinert. Behovet for et helhetlig tilbud til barn og unge i kommunene er derfor stort. Tidlig innsats overfor utsatte barn og familier er av stor betydning for å gi barn stabile og trygge rammer for utvikling og vekst, og det er viktig at barn får helhetlig og koordinert hjelp til rett tid. Barneverntjenesten ble i november 8 samlokalisert med helsesøstertjenesten og PPT i Familiens Hus i Namsos, for å kunne gi brukerne av tjenestene en mer koordinert og tilgjengelig tjeneste. Det er etablert innsatsteam/tverrfaglige team knyttet til barnehager/skoler i Midtre Namdal samkommune, hvor generelle saker og enkeltsaker kan drøftes. Dette er en viktig møtearena for samhandling/koordinering av tjenester. Det er videre etablert ansvarsgrupper rundt enkelte barn, bl.a. med hensikt å koordinere tjenester. Enkelte samarbeidspartnere opplever barneverntjenesten som lite tilgjengelig og formell, og dette er det noe som det jobbes kontinuerlig med. Det ble gjennomført flere endringer i barnevernloven som gjør det lettere for barnevernet å samarbeide med andre. Her nevnes spesielt barneverntjenestens plikt til å gi tilbakemelding til melder om mottatt melding og opplysninger om hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak ( 6-7 a). Videre skal barneverntjenesten gi offentlig melder tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført og hvorvidt saken er henlagt eller om saken følges opp videre fra barnevernets side. Fra er bestemmelse om individuell plan også forankret i barnevernloven. I NOU 9:22 (Barne- og likestillingsdepartementet: Det du gjør, gjør det helt) foreslås flere lovendringer for å underlette samarbeid rundt utsatte barn og unge. Her nevnes spesielt forslag om at kommunen skal ha ansvar for gjennomføring av generell kartlegging for å identifisere barn og familier med risikofaktorer for å kunne komme tidlig inn med et samlet hjelpeapparat/ barnevernloven som rettighetslov/ samordning av lovverk/ taushetsplikt utveksling av informasjon som forutsetning for koordinering av tjenestetilbudet. I tillegg til å øke samhandling mellom tjenesteaktørene, vil det også være viktig å se på den interne organiseringen i barnevernet. Dette for å se om det finnes mer hensiktsmessige måter å organisere arbeidet på for å kunne møte utfordringene med bl.a. kontinuerlig økning i antall henvendelser/bekymringsmeldinger til barnevernet. Denne økning skyldes til dels lov- og holdningsendringer hos andre tjenesteaktører som jobber med utsatte barn og deres familier. Vurdering Barneverntjenesten er blitt mer åpen og tilgjengelig, men samtidig mer profesjonell og formell. Det er lettere å få kontakt med tjenesten, og den har et større spekter av tiltak som gir adekvat hjelp. Den forebyggende innsatsen mot enkeltpersoner og grupper synes å ha blitt bedre, og jeg viser her bl.a. til etablering av Familiens Hus i Namsos og tverretatlige team knyttet til barnehager og skoler i samkommunen. Enkelte samarbeidspartnere opplever barneverntjenesten som mer formell og mindre tilgjengelig, og dette jobbes det kontinuerlig med. Kompetansen er blitt vesentlig styrket gjennom at alle kommunene har tilgang på hele kompetansespekteret i tjenesten. Habilitet og rettssikkerhet er forbedret, og det er kommet frem saker som det tidligere ikke er blitt tatt tak i.

11 Saksmengden er mer enn fordoblet siden 5, fra 77 meldinger til barneverntjenesten i 5 til 188 meldinger i 9. Det ble i forbindelse med handlingsplan mot vold 1-14, for Namsos kommune, rapportert om at barneverntjenesten hadde mottatt 73 saker i Namsos som omhandlet vold i 9. Barnevernleder har uttrykt sterk bekymring over flere år hvor det er pekt på at bekymringsmeldinger som barneverntjenesten har besluttet å gå videre til undersøkelse på, ikke blir tatt tak i grunnet manglende saksbehandlingskapasitet. Det ligger p.t. 46 bekymringsmeldinger ubehandlet i påvente av saksbehandlerkapasitet. Det ble meldt avvik til fylkesmannen på fristoverskridelser, hvor barneverntjenesten ikke overholder den lovpålagte 3- måneders frist for undersøkelse. Antall barn med tiltak i løpet av året har økt fra 86 i 5 til 139 i 9. Regjeringen har i forbindelse med budsjett for 1 styrket de frie inntektene til kommunene og mener at det legger grunnlaget for at den kommunale barneverntjenesten styrkes med 4 årsverk i 1. Med utgangspunkt i ovenstående må grunnbemanningen i barneverntjenesten trappes opp for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver. Dette gjelder så vel saksbehandlere som merkantilt personell. Styret for barneverntjenesten i Midtre Namdal vedtok allerede i 7 å øke budsjettrammen for 8 med 5, fagstillinger. Dette vedtaket ble senere omgjort til en gradvis opptrapping med oppstart i 8 med 2,5 fagstillinger. Det har resultert i 1, fagstilling fra 1.1.9, og 1, fagstilling fra høsten 1. I tillegg til dette dekker innvandrertjenesten i Namsos kommune,5 fagstilling fra for å møte krav knyttet til bosetting av flyktninger i Namsos kommune. Barnevernleder anbefaler følgende opptrappingsplan: 1, fagstilling som er synliggjort gjennom en generell økning av budsjettrammen for tjenesten fra høsten 1 iverksettes umiddelbart. Merkantile tjenester økes umiddelbart fra,6 stilling til 1, stilling for å møte den økte merkantile saksmengden. Dette for å gi øvrige ansatte i tjenesten mer tid til å jobbe med barnevernfaglige oppgaver. Det iverksettes forhandlinger med Overhalla kommune om styrking av barneverntjenesten i forbindelse med etablering av mottak for enslige mindreårige flyktninger. Den gradvise opptrappingen fortsetter med 1, fagstilling i 11, og samkommunestyret holdes løpende orientert om den videre utviklingen i barnevernet.

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 30.09.2015 Formannskapet 08.09.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/4575-1 RÅDMANNENS

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2016/5194-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS Tidlig inn 13.04.16 Barneverntjenesten ETS Ansatte i ETS Leder 8 stillinger barnevernkuratorer fordelt på 9 hoder. 7 Kvinner og 2 menn. ½ stilling merkantil, fordelt på to hoder Personalansvar ligger hos

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18)

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) ISK/: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3457-3 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 21.12.2010 kl. 10.00 Befaring Øvre Alta Skole/ Møterom på Altafjord Gjestegaard og Spa Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016

Bosetting av flyktninger 2016 Arkivsaksnr.: 15/1446 Lnr.: 17761/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan Bosetting av flyktninger 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35 Byrådssak 258/14 Statusrapport for barnevernet 2013 MARO ESARK-4530-201400149-35 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem en kortfattet orientering om status i barnevernet for 2013. Byrådet vil i løpet

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven 1. Innledning og bakgrunn Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Ivar Bøe. 1

Ivar Bøe. 1 03.07.2017 Ivar Bøe. 1 Kommunestyret i henholdsvis Oppdal og Rennebu fattet vedtak om å danne en interkommunal barneverntjeneste med hjemmel i kommunelovens 28 b. Et administrativt vertskommunesamarbeid

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport per 30.06.2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 2. ØKONOMI PER 30.06.2014...

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 102/12 ORGANISERINGEN AV BARNEVERNET RENDALEN,

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/3457-4 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse forslag til endringer i lov 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester Ringerike kommune viser til departementets

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 Arkiv: F40 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Midt-Buskerud barneverntjenesten

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr P F Rapporteringsskjema for kommune pr. 30.0.201 3 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen tidsfristen nevnt nedenfor. u kan skrive ut hele

Detaljer

Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre

Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre Dato: 28.05.2009 Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre Vedtatt i Fosnes kommunestyre xx/xx. 2009, sak xx/xx Vedtatt i Namdalseid kommunestyre xx.xx. 2009, sak xx/xx Vedtatt i Namsos

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Presentasjon på Vårkonferansen 2016, 19. mai. 2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om utviklingen av interkommunale barnevern Stor økning pga. stadig

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr Utvalg for kultur og oppvekst 1.1.9 sak 6/9 vedlegg 1 PF Rapporteringsskjema for kommunene pr. 3.6.9 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Land barneverntjeneste

Land barneverntjeneste Land barneverntjeneste Orientering Land barnevern mai 2017 Status i tjenesten Fylkesmannens rapport Ressurser - innleie Økonomi- prognose Prosjekt Land barnevern- forsvarlige tjenester Oppsummering Fylkesmannens

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Are Antonsen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: HØRING-NOU 2009:22. SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE

Saksbehandler: Are Antonsen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: HØRING-NOU 2009:22. SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Antonsen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/6316-3 Dato: 18.08.2010 HØRING-NOU 2009:22. SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for oppvekst

Detaljer

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten

Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fagsamling for ledere og ansatte i barneverntjenesten 17.11.16 Nytt fra Fylkesmannen Endringer i barnevernloven siden sist Norsk tiltredelse til Haagkonvensjonen 1996 lovendringer

Detaljer

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Tilleggssak Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten Levanger barneverntjeneste Gjennomgang i driftskomiteen 02.04.2008 Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008 2. Hvem gjør hva i barnevernet Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven 28 a (vertskommunemodellen)? Nei

Inngår kommunen i et interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven 28 a (vertskommunemodellen)? Nei #5736 Barnevern halvårsrapport SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 5736 Innsendt av MONICA SPYDEVOLD Sist oppdatert 4.1.218 Søker Ukjent Utlysning Kommunenes halvårsrapportering 2.halvår 217 OM KOMMUNEN Rapporteringsenhet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2010/9526-10 Saksbehandler: Tor Brenne/Sissel Pettersen Saksframlegg Folkehelseplan for Midtre Namdal 2011-2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Modell for tidlig innsats

Modell for tidlig innsats Modell for tidlig innsats Tidlig innsats; >Et godt universelt og allmennpedagogisk tilbud >Tidlig intervenering dersom barn har utfordringer på enkelte områder Velferdsbarnevern vs risiko kjernebarnevern

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bente Nestvold bente.nestvold@verdal.kommune.no 74048396 Arkivref: 2010/9006

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2011/320-25 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 18.09.2012

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Saksframlegg KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Forslag til innstilling: 1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Saksbehandler, innvalgstelefon Annebjørg Soleim. 62551139 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår dato 31.08.2010 Arkivnr. 610/008 Vår

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/99-1 Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL STYRKING AV BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/99-1 Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL STYRKING AV BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 11/99-1 Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL STYRKING AV BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: Sørum kommune søker om statlige øremerkede midler

Detaljer

Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid

Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid Barneverntjenesten Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid Det statlige barnevernets oppgave (bufetat, bufdir): Bistandsplikt overfor kommunene ved behov for

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg

Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i barnevernloven Arkivsaksnr.: 08/40781 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

Barne- og familietjenesten 2012

Barne- og familietjenesten 2012 Kommunalsjef oppvekst Barne- og familietjenesten 2012 Enhetsleder Barnevern Helsestasjonsog skoleh.tj Førskoleteam Ped.psyk. tjeneste Barne- og familietjenesten 2012 1 Overordnet prinsipp for alle tjenester:

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 14/2104-2 Dato: 24.02.2014 HØRING - FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG BARNS MULIGHET TIL Å HA EN SÆRSKILT TILLITSPERSON

Detaljer