Pionerbosetningens fenomenologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pionerbosetningens fenomenologi"

Transkript

1 - nr. 6 Pionerbosetningens fenomenologi Sørvest-Norge og Nord-Europa / BP INGRID FUGLESTVEDT Stavanger 2005

2 AmS-NETT 6 Arkeologisk museum i Stavanger Museum of Archaeology, Stavanger Redaksjon/Editorial office: Arkeologisk museum i Stavanger Museum of Archaeology, Stavanger Redaktør av serien/editor of the series: Lotte Selsing Redaktør av dette volum/editor of this volume: Lotte Selsing Redaksjonssekretær/Editorial secretary: Tove Solheim Andersen Formgiving/Layout: Tove Solheim Andersen Redaksjonsutvalg/Editorial board: Tove Solheim Andersen Arne Johan Nærøy Einar Solheim Pedersen Lotte Selsing Utgiver/Publisher: Arkeologisk museum i Stavanger PO Box 478 N-4002 STAVANGER NORWAY Tel.: (+47) Fax: (+47) Stavanger ISSN X ISBN UDK 903(481)"6328/633" URN:NBN:no-a1740 Forsideillustrasjon: Ingrid Fuglestvedt Front page illustration: Ingrid Fuglestvedt

3 Abstract Fuglestvedt, I. 2005: Phenomenology of the Pioneer Settlement: Southwest Norway and North Europe / BP. AmS-NETT 6, 288 pp. incl. tables and figures, Stavanger. ISSN X, ISBN , UDK 903(481)"6328/633", URN:NBN:no-a1740 The Phenomenology of the Pioneer Settlement aims at an understanding of the earliest colonization of South-Western Norway from the perspective of a North European Late Upper Palaeolithic tradition. The period studied covers the time span / BP. The Ahrensburg group of the Continent is understood as a parallel to, or the «same», as the oldest part of the Norwegian Fosna Tradition due to a renewed investigation of the lithic assemblages in Norway in comparison to Continental find assemblages. With the use of a phenomenological framework, this work studies the pioneer experiences and the pioneer condition in different perspectives. A basic precondition is the recognition that the plains of the European Continent on the one side, and the rocky, mountainous landscapes along the south-western and western Norwegian coast on the other, appeared as distinct «worlds» the homely, habitual world of the Continent in contrast to the alien world on the far side of the Norwegian Trench (parts of today s North Sea). The pioneer process as a social process and a process of enculturation of a new landscape is investigated by way of phenomenological concepts such as intentionality, body, intersubjectivity and life world. The Late Upper Palaeolithic tradition of blade technique could be seen as fragments of a total bodily knowledge and expression. The «sameness» in technology which can be observed in Continental and Norwegian site assemblages, is understood as the pioneer people s productions and reproductions of this traditional knowledge, but applied in a different landscape context from which it originated, i.e. the Late Upper Palaeolithic of the Continent. The physical contrasts between the old and the new world thus imply bodily conditions involving encounters of «usefulness and resistance» constituting the specific meaning given to the unknown lands. Thus, the new environments were imprinted on the pioneer people s experiences and provided a basis for understandings of their «connection» or «origin» with the new lands. The pioneer experiences implied an extension of the Ahrensburgians original life world. The groups understanding of their connection to the new world i.e. developments of «origin myths» is investigated by way of general discussions of landscape perceptions. I interpret the emergence of a «social definition» of the new world as an intersubjectively process taking place over a long time span. This «long process» is explained as partly due to strong egalitarian structures of the Late Upper Palaeolithic societies. The triggering factors for the expansion into the foreign landscapes of the Land Beyond are investigated as a manifold phenomenon. A basic understanding regards general human existential conditions, like transcendence and agency. I have further put substantial weight on the role of the reindeer; however, not in a traditional «determinist» way. Without excluding the possibility of a variable resource base, I argue that the Ahrensburgian groups, or segments of them, had a strong solidarity with reindeer and reindeer herds bodily, ideologically and socially all of which are seen as inextricably linked. The Ahrensburgians were The Reindeer People, and moving into new lands, as the climatic conditions for this species moved northwards, is understood as the groups quest for preserving an identity. This ideological factor, seen in combination with social processes connected to subtle relations of power and prestige, is understood as relevant backgrounds to understanding the pioneer settlement in Norway. Ingrid Fuglestvedt, Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH) (Institute of Archaeology, Conservation and Historical Studies) PO Box 1008 Blindern, NO-0315 OSLO Telephone: (+47) Fax: (+47) Key words: Late Upper Palaeolithic, Early Mesolithic, Northern Europe, Southwest Norway, phenomenology, pioneer settlement, hunter-gatherers, reindeer Emneord: Senpaleolitikum, tidligmesolitikum, Nord-Europa, Sørvest-Norge, fenomenologi, pionerbosetning, jegere-sankere, reinsdyr

4 Til mine foreldre

5 Innhold 0 Forord Fenomenologiske veier til pionerbosetningen Innledning Pionerbegrepet Pionerbosetningen Målsetning og problemstilling men hva er fenomenologi? Fenomenologi som holdning, stil eller metode Sentrale begreper i Husserls fenomenologi Psykologismekritikken Intensjonalitet Akt, mening og gjenstand Vesen og eidetisk variasjon Fremtredelse, evidens (intuisjon) og sannhet Epoché og reduksjon til saken selv! Tiden Kroppen Intersubjektivitet Livsverden Husserl og forholdet mellom subjekt-objekt og realisme-idealisme: En oppsummering Fenomenologi og post-prosessuell arkeologi: Diskusjon Til saken selv! Fenomenologi og pionerbosetningen Pionertidens landskap: Skisse av en verden i forandring Innledning I Innledning II : Pleistocen Holocen og paleolitikum mesolitikum

6 Pionertiden: Vegetasjon, klima og dyreliv Bakgrunn Vegetasjon og klima under pionertiden Dyreliv under pionertiden Senpaleolittisk og tidligmesolittisk bosetning på Doggerland Stemning og kontrast cirka BP Doggerland og Hinsidesland Doggerland og Hinsidesland BP: Materialoversikt og diskusjon om subsistens Innledende sammendrag: Materialoversikt og subsistens Materialgjennomgang I flintartefakter Flintteknikk Oppsummering Forholdet mellom Fosna og Ahrensburg: Faghistorie og oppdatering Materialgjennomgang II ikke-littiske uttrykk Slagvåpen av gevir Båtfragmenter? Beinspisser Pilskaft og buer Skuddhull i dyreskjeletter Dekor Dyreframstillinger Gudinner Gjenstander som kan knyttes til sjamanisme Kultpæl Offerfunn Ahrensburggruppens bosetningsmønster Lokaliteter Oppsummering Ahrensburgkultur og subsistens: Faghistorie og oppdatering Mennesket et tilpasset vesen Subsistens: Diskusjon og konklusjon Kroppen i pionerlandskapet Innledning Merleau-Ponty og kroppsfenomenologien Sansing og pionertilstanden* Kropp og handling, mening og handling og pionertilstanden Kroppen i sin seksuelle væren Kroppen som uttrykk Rom, tid og pionerkroppen Pionertilstanden som transcendent refleksjon: Oppsummerende kommentar

7 5 Pionerlandskapets sjel, eller hvordan skape opprinnelsesmyter i Hinsidesland? Innledning Besjelingens fenomenologi Kropp, psyke, sjel og ånd Merk verden den merker deg! Verden personifisert Landskapsforståelse hos mobile jeger-sankere: Et tilfeldig utvalg eksempler Pitjantjatjara (Silberbauer 1994) Wintu (Theodoratus & LaPena 1994) Mescalero-Apachene (Carmichael 1994) Nenetsene (Ovsyannikov & Terebikhin 1994) Opphavsmyter Generelle betraktninger fellesmenneskelige strukturer? Sentrum og periferi hellig og profant Konsekvenser for tolkninger av pionerprosessen Pionerlandskapets sjel Hvordan skape opprinnelsesmyter i Hinsidesland? Overgang til neste kapittel Dyrets og storviltjaktens fenomenologi Innledning Mennesket det selvfortolkende dyr : Charles Taylor Innledning Nok et slag mot det modernistiske vitenskapsidealet Taylors fem påstander ) Emosjoner og betydning ) Betydningen er subjektrelatert ) Subjektrelaterte følelser den primære tilgangen til en forståelse av mennesket ) Følelsene konstitueres av de artikuleringene vi har i oss ) Artikuleringer tolkninger språk Taylors antropologiske konstanser: Kommentarer Mennesket det stolte vesen Kroppens moral Elementer i et senpaleolittisk og tidligmesolittisk verdisett: En foreløpig skisse Det moderne og det førmoderne: Ingeniør vs. bricoleur Elementer i verdiskissen Den senpaleolittiske kroppen: Tolkningsgrunnlag Sjamanisme og åndelige reiser Storviltets betydning: Jakt og ritualer Kommentar om forholdet mellom mann, kvinne og storvilt Den senpaleolittiske kroppen: Konklusjon I Reiser til Hinsidesland: Konklusjon II Ofring av reinsdyr på Stellmoor: Om å gjenfødes fra sine beinrester Diskusjon om totemisme i forhold til det senpaleolittiske materialet

8 7 Pionerprosessens sosiologi Innledning I Innledning II: Om metaforenes begrensning Bakgrunn: Objektivisme og subjektivisme Objektivisme Kommentar til objektivismen Subjektivisme (metodologisk individualisme) Kommentar til subjektivismen: Diskusjonen med Nærøy Fenomenologisk handlingsteori; hinsides subjektivisme og objektivisme Hva er handling? Sosial handling eksemplifisert som teknisk handling En kommentar: Tradisjonell vs. moderne handling Fenomenologi og praksisteori Berger & Luckmann: Virkelighet og sosiale institusjoner Handling innenfor egalitære jeger-sankersamfunn: Presentasjon og diskusjon Innledning Generelt om mobile og egalitære jeger-sankere Handling Fordeling Vennlighet Woman the hunter? Pionertidens sosiologi Nærmere bestemmelse av de senpaleolittiske samfunnene i Nord-Europa Diskusjon Situasjon 1 (mest relevant for / BP?) Situasjon 2 (mest relevant for BP?) Den sosiale bakgrunnen for pionerbosetningen: Avslutning Avslutning Litteratur

9 0 Forord Det var min lærer på grunn- og mellomfag i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo, Stig Welinder, som først inspirerte meg til en interesse for senpaleolitikum i Nord-Europa og pionerbosetning i Norden. Inspirasjonen kom ikke minst ved lesing av hans artikkel om Den kontinentaleuropeiska bakgrunden till Norges äldsta stenålder (1981). Det ble ikke anledning til å forfølge denne interessen utover mellomfagsoppgaven, da senmesolitikum i innlandet også fanget min interesse. Våren 1994 utformet jeg en prosjektsøknad der Lise Nordenborg Myhre var en viktig diskusjonspartner. Hun introduserte meg dessuten for fagmiljøet ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. Med støtte fra daværende direktør på Arkeologisk museum i Stavanger og dessuten professor II ved Arkeologisk institutt, Bjørn Myhre, fikk jeg fra våren 1995 innvilget et doktorgradsstipend fra Norges forskningsråd. Stipendet har administrativt vært knyttet til Arkeologisk museum i Stavanger, og utdanningsmessig til Universitetet i Bergen. Arkeologisk museum i Stavanger har dessuten bidratt med 7 måneders finansiering. Før stipendet ble innvilget hadde Mari Høgestøl stilt materialet fra Galta 3 til disposisjon for prosjektet mitt. Prosjektet hadde den opprinnelige tittel den sosiale bakgrunnen for Sørvest- Norges pionerbosetning. Tittelen var en bevisst allusjon til Welinders artikkel. Etter en teoretisk nyorientering forbundet med, om ikke blod og tårer, så i alle fall en del svette, ble det klart at det jeg egentlig var på jakt etter, var en pionerbosetningens fenomenologi. Den opprinnelige interessen for de sosiale prosessene er en del av fenomenologien, og har fått sin plass i avhandlingens kapittel 7. Når det gjelder kolleger og tidligere medstudenter innenfor studiet av steinalderen, er det spesielt to personer som har betydd mye for min egen måte å tenke på: Ragnhild Sjurseike og Håkon Glørstad har hver på sin måte vist meg alt det morsomme man kan gjøre med steinalderen. Jeg vil også nevne Joel Boaz som en viktig drivkraft. Han inviterte meg dessuten til Oslo for å undersøke Stunner-materialet, noe som var med på å øke mitt kjennskap til pionertidens materiale. Morten Kutschera, Tor Arne Warås, Arne Johan Nærøy og Anders Fischer har alle vært gode samarbeidspartnere i arbeidet med det senpaleolittiske og tidligmesolittiske flintmaterialet. Sammen arrangerte vi en internordisk work-shop, der formålet var å studere sørvest- og vestnorsk 9

10 materiale direkte. Øvrige deltagere var Axel Degn Johansson, Stephan Larsson, Hans Kindgren, Lasse Jaksland, Bo Knarrström og Bengt Nordqvist. Sammen med Morten og Tor Arne foretok jeg en studiereise til Nationalmuseet i København og Landesmuseum i Schleswig, der formålet var å undersøke noe av pionertidens flintmateriale fra hhv. Sjælland og Ahrensburg tunneldal. Peter Vang Petersen i København og Klaus Bokelmann i Schleswig var kontaktpersoner. I forbindelse med søk etter litteratur om jeger-sankere i arktiske strøk, besøkte jeg City University of New York, der min gode venninne Sophia Perdikaris (Associate Professor, Brooklyn College) var til særdeles god hjelp. Min teoretiske interesse har mellom annet fått utvikle seg ved deltagelse på doktorgradsutdanningens nasjonale forskerkurs. Det er to av kursene som har vært av særlig betydning for meg: Hva er en kvinne? Kropp og kjønn i feministisk teori (Universitetet i Bergen, våren 1996) og Humaniora mellem kunst og videnskab (Universitetet i Oslo, våren 1998). Førstnevnte kurs var ved professor i litteraturvitenskap Toril Moi (Duke University, North Carolina), det andre var ved professor i sosialantropologi Kirsten Hastrup (Københavns Universitet). Min interesse for fenomenologi har også lokale inspirasjonskilder, der Kari Søndenå (pedagog, Høgskolen i Stavanger) og Grete Lillehammer (AmS) har vært gode diskusjonspartnere. Kari og Grete har, i tillegg til Terje Gansum og Arnfrid Opedal, kommentert store deler av tidligere versjoner av foreliggende manuskript. For to år siden tok Lars Forsberg over som veileder etter Bjørn Myhre. Begge veiledere har latt meg arbeide selvstendig, og ellers stilt opp når behovet har meldt seg. Lotte Selsing har som forskningsleder på AmS fungert som min nærmeste overordnete til daglig. Hun har vært en svært viktig støttespiller for framdriften av prosjektet. Som geolog har hun dessuten fungert som veileder i mitt arbeid med skriftlig framstilling av det naturvitenskapelige stoffet. I Lottes fravær var Jenny-Rita Næss en god støttespiller. Utforming av en avhandling medfører også mange praktiske oppgaver. Liv Bakke og Gro Hansen har alltid på rekordtid klart å bestille inn det jeg trenger av litteratur. Federico Silva har alltid vært rask til å hjelpe meg når dataproblemer oppstår. Nina Elisabeth Ingebretsen har med årvåkent blikk lest korrektur. David Simpson, Per Hernæs, Morten Kutschera og Tove Solheim Andersen har bidratt med fotografier og figurer. Tove og Morten, sistnevnte med firmaet Arkikon, har lagt ned spesielt mye tid og krefter i å hjelpe meg. Per er dessuten som ektemann også min daglige diskusjonspartner og alltid den første som leser og kommenterer mine manuskripter. Takk til alle, både institusjoner og enkeltpersoner. Stavanger høsten 2005 Ingrid Fuglestvedt 10

11 1 Fenomenologiske veier til pionerbosetningen Historikeren Peter Englund (1991:14-31) beskriver i ett av sine essays et slag ved elven Katzbach i det sørøstlige Tyskland. Slaget finner sted den 26. august En fransk styrke er i ferd med å krysse elven for å møte en preussisk-russisk hær på den andre siden. Selv om Napoleons stjerne var dalende, var det ingen tvil om at franskmennene hadde overtaket, dessuten hadde preusserne og russerne de siste dagene lidd store nederlag og manglet det meste av både proviant, ammunisjon og klær. Været er det verst tenkelige: I styrtregn tar franskmennene seg framover. Med dødsangsten sittende i kroppen, har hver enkelt soldat i øyeblikket likevel nok med å finne ut hvor de skal sette foten for å unngå de aller verste sumpene langs elvebredden. Over på den andre siden av Katzbach blir overraskelsen like stor hos begge parter der de bokstavelig talt snubler inn i hverandre. Snart følges angrep av motangrep, i vind, regn og kruttrøyk er det vanskelig å skjelne venn fra fiende. Etter en stund bryter noen russiske skvadroner igjennom. Det franske kavalleriet trenges bakover og tumler sammen med sitt eget infanteri, mens hele horden av kavallerister og infanterister om hverandre ramler nedover de såpeglatte skråningene i hulvegene. I et kaos av vær, røyk og skrik fortsetter skuddvekslingen fram til mørkets frambrudd. Franskmennene hadde tapt mann og 100 kanoner. Den i utgangspunktet svært så svekkede russisk-preussiske armeen hadde helt uventet vunnet slaget uten at den enkelte soldat, og heller ikke hærføreren, overhodet hadde noen oversikt over begivenhetens gang. I denne formen for krigføring betraktet hærføreren oftest slaget på avstand og hadde like liten kontroll som soldaten som befant seg midt i begivenhetens kaos. Englund bemerker tørt at historien er full av lignende slag; bortsett fra å bidra til en økning av den totale mengden lidelse i verden, har de fleste av dem ikke forandret det minste på historiens gang. Derimot har historikerne en tendens til å fremstille historien som en rekke målrettede hendelser som er kommet til på bakgrunn av en gjennomtenkt plan. Förtrollad glömmer man nästan bort den fula och kaotiska verklighet som här blivit destillerad till rena penndrag på en bit utsökt kolorerat papper. (ibid:15). Englunds essay er et eksempel på at historien kan bringes til nærhet. Han viser oss at den fortidige virkelighet er kompleks, og sjelden eller aldri styrt av enkle målsetninger. Vi ser mennes- 11

12 ker som har følelser, som opplever, lider og er redde. Historien blir med ett nærværende, den angår og engasjerer oss Innledning Dette arbeidet omhandler den nordvesteuropeiske koloniseringen av den skandinaviske halvøya i perioden i / BP. I denne sammenheng legges det spesiell vekt på et sørvestnorsk perspektiv, da materiale fra lokaliteter innenfor Arkeologisk museum i Stavangers distrikt utgjør de primære kildene for arbeidet. Som framgår av avhandlingens tittel har jeg valgt begrepet pionerbosetning for det tema som skal undersøkes. I undersøkelsen søkes et fenomenologisk fundament, både hva angår teori, metode og begrepsbruk. Objekter for undersøkelsen er fra tre materialområder: Mennesket selv, landskapet de levde i, og ikke minst det nordvesteuropeiske, arkeologiske kildematerialet. Dette er likevel bare et utgangspunkt, for materialgjennomgangen vil vise at undersøkelsesobjektet må utvides til også å inneholde gjenstandsområdene storvilt, jakt og sosiale forhold (se ellers kapittelinndeling). Pionerbegrepet Ordet pioner kan være synonymt med foregangsmann, banebryter eller nybygger. I norsk arkeologi henviser begrepet pionerbosetning til de første århundrene med bosetning innenfor nåværende norsk territorium. Pionerbosetning kan være et ladet begrep, assosiasjonene går til hvite vestlige menn som fyller ut hvite flekker på verdenskartet, og som vender hjem, eventuelt med beskrivelser av naturforhold og innfødte. Som nordmenn assosierer vi kanskje moderne erobrere av isøder, av Amundsen som planter flagget på sydpolen (E.Eriksen 1996: 3, 6). At de første mennesker kom til landet i en senglasial situasjon, gjør kanskje den siste assosiasjonen enda mer nærliggende. Pionerbosetning kan derfor forbindes med banebrytende foregangsmenn, menn i sin beste alder, som går foran og legger forholdene til rette for at resten av samfunnet barn, kvinner eldre og uføre kan flytte inn. På tross av at pionerbegrepet også brukes om den senglasiale bosetningen i Danmark og Sønderjylland (for eksempel Fischer 1991:119), vil termen i norsk sammenheng kunne gi assosiasjoner nettopp til det norske, med det dette innebærer av verdiladninger. Pionerene var noen hardbarkede menn som dannet grunnlag for en i krevende omgivelser overlevelsesdyktig befolkning, nordmenn rett og slett. Undersøker vi innholdet i begrepet Fosnakultur møter vi noen av de samme verdiene, nemlig at steinalderbosetningen i Norge allerede i aller tidligste fase er preget av noe særnorsk, og forskjellig fra kontinenetet, noe den ved nærmere studier har vist seg ikke å være (Kutschera 1999; Fuglestvedt 1999a: ). Den eldste bosetningen i Norge betegnes uheldigvis oftest som de første nordmenn, en av innlysende grunner håpløs begrepsbruk fordi landet og menneskene trolig ikke ble norske før tidligst i eldre jernalder. Den første nordmann har dessuten etter all sannsynlighet ikke kommet for å bli, men beveget seg tilbake til kontinentet under en periode på omlag tusen år. Pionerbegrepet kan likeledes gi uheldige assosiasjoner i noe av den samme retningen. I dette arbeidet har jeg valgt det noe uheldige begrepet pionerbosetning. Arkeologen Elisabeth Eriksens alternativ de første menneskene (1996: 3) er riktignok bedre, spesielt i den 12

13 forskningshistoriske sammenhengen hun skriver i. Likevel foretrekker jeg pionerbegrepet fordi det rett og slett er mer hendig. Saksforholdet som skal undersøkes kan med dette knyttes til ett ord pionerbosetningen. Pionerbosetningen Dette arbeidet inkluderer ingen fullstendig faghistorisk gjennomgang av problemer knyttet til pionerbosetningen, selv om jeg i flere sammenhenger vil trekke noen faghistoriske linjer (se heller Bjerck 1994; Eriksen 1996; Kutschera 1999; Tansem 1998 for gode oversikter). Som definisjon på pionerbosetning tas det her utgangspunkt i de eldste dateringene av Fosnalokaliteter i Rogaland. Mer konkret dreier det seg om lokalitetene Galta 3 og Moldvika 1, henholdsvis i Rennesøy og Tysvær kommuner. Eldste mulige datering av disse lokalitetene ligger mellom og BP (Gjerland 1990; Fuglestvedt upublisert a & b; Prøsch-Danielsen & Høgestøl 1995, se ellers kapittel 2 og 3). Fosnafasen har inntil nylig vært behandlet som en samlebetegnelse for lokaliteter som er eldre enn 9000 BP (for eksempel Mikkelsen 1975:26; Bjerck 1986b:107). Nyere undersøkelser av materiale fra en rekke lokaliteter på vestlandet (Kutschera 1999; Kutschera & Warås 2000; Fuglestvedt 1999a) har imidlertid gitt grunn til å skille ut en eldre og en yngre fase. Grensen mellom eldste og yngste Fosna synes med dette å være markert av at tangespissene forsvinner, samtidig med en intensivering og standardisering i bruk av mikrostikkelteknikk. Ulike vurderinger gir grunn til å sette skillet omtrent ved 9500 BP (se diskusjon i Fuglestvedt 1999a: ). På denne bakgrunn vil jeg her definere Sørvest- og Vest-Norges pionerbosetning til perioden / BP. Materialet fra denne eldste Fosnafasen skiller seg ikke fra annet nordisk eller nordtysk materiale. Det skiller seg således ikke ut fra materialgrupper som ellers kategoriseres under Ahrensburgkultur (for eksempel Fischer 1996:165; Fuglestvedt 1999a:195 og kapittel 3). Ikke mindre interessant er det at de siste C-14dateringene fra ahrensburglokaliteten Stellmoor befinner seg innenfor samme tidsrom som den eldste Fosnafasen. Pionermaterialet fra Rogaland vil derfor bli tolket innenfor en nordeuropeisk kontekst. Målsetning og problemstilling En målsetning med Pionerbosetningens fenomenologi er å vise hvordan pionerbosetningen på sørvestlandet kan forstås ut fra flere perspektiver og at disse kan eksistere samtidig, med eller uten en intern sammenheng. Jeg mener ikke å kunne gi en uttømmende redegjørelse for temaet, samtidig ønsker jeg å vise at bakgrunnen for den eldste bosetningen ikke kan forklares og dermed reduseres til enkeltfaktorer. Med dette tar jeg også utgangspunkt i den allmenne antropologiske målsetningen om å utvide kunnskapen om mennesket som vesen. Dette står ikke i motsetning til et mål om også å øke vår kunnskap om pionertiden som kulturhistorisk fase. Derimot er jeg opptatt av å bringe pionertiden til nærhet, jeg ønsker å vise at pionermennesket angår oss, og at mennesker i dag har noe å lære av pionertiden. Arkeologi er en humanistisk vitenskap. Mennesket selv både som historisk og ahistorisk vesen kan derfor gjøres til ett av undersøkelsesobjektene. Fordi dette innebærer en fortolkende virksomhet vil framstillingen derfor preges av ekspressive elementer. Samtidig er jeg opptatt av å 13

14 vise at humaniorafaget arkeologi også kan være vitenskap i strengere forstand, og at forskningen samtidig kan befinne seg innenfor det man forbinder med vitenskapelig stringens og konsistens. Humaniorafaget arkeologi befinner seg mellom kunst og vitenskap. Spørsmålet om hva mennesket er, vil selvsagt innebære en god del diskusjoner og refleksjoner omkring menneskets eksistensbetingelser. Det vil også ha kunnskapsteoretiske implikasjoner. Mitt utgangspunkt er således fenomenologisk. I dette arbeidet vil derfor den overordnete problemstillingen eller snarere målsetningen være å gjennomføre en refleksjon over menneskets møte med, og etablering i, et nytt landskap. men hva er fenomenologi? Muligens burde spørsmålet vært formulert annerledes, som for eksempel: Hva kan fenomenologi være? Denne avhandlingen er i sin helhet nettopp et forsøk på å vise hva fenomenologi kan være. I kraft av å være en spesifikk fenomenologi for pionerbosetningen vil den likevel bære i seg eksemplariske uttrykk for fenomenologisk tankegang i sin alminnelighet. Min innledning til denne avhandlingen kunne derfor strengt tatt ha sluttet her. Imidlertid er nok både forfatter og leser av hensyn til en bedre forståelse tjent med en gjennomgang av fenomenologiens grunnlag. Ikke minst er dette viktig av hensyn til gjennomgangen i de øvrige kapitlene, der den fenomenologiske terminologien vil bli forsøkt fulgt opp. Denne avhandlingen tar utgangspunkt i den såkalt moderne fenomenologien, slik den ble grunnlagt av den tyske filosofen Edmund Husserl ( ). Fra Husserl går det mange linjer videre, for eksempel har Husserls hatt avgjørende innflytelse på Maurice Merleau-Pontys fenomenologi om sansningen. I tillegg kan nevnes fenomenologisk og hermeneutisk inspirerte filosofer som Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Emmanuel Levinas, Paul Ricour, Jaques Derrida og Charles Taylor. Pionerbosetningens fenomenologi vil i de videre kapitlene basere seg på enkelte punkter i utviklingslinjen etter Husserl, først og fremst Merleau-Ponty og Taylor (med vekt på hhv. kapittel 4 og 6). Edmund Husserls fenomenologiske forskningfase, fra århundreskiftet og fram til midt på 30-tallet omfatter foruten en god del publiserte avhandlinger over upubliserte sider i stenografert form. Disse arbeidene har fra tiden etter krigen blitt fortløpende publisert av Husserlarkivet i Leuven i Belgia, under navnet Husserliana. Denne pågående utgivelsen av Husserls skrifter byr på en situasjon der stadig nye deler av forfatterskapet fylles ut og kan bidra til en bedre forståelse av helheten i hans filosofi. Der man tidligere mente å kunne se motstridende og ufullstendig utviklede posisjoner finner man heller at Husserls fenomenologi står på egne ben, som en selvstendig filosofi. Husserl-forskningen er med andre ord i rivende utvikling, de siste års forskning har ført til en ny værdsættelse af det unikke i Husserls fænomenologi. Han betragtes ikke længere blot som første trin på stigen mod Heidegger, Merleau-Ponty eller Levinas. (Zahavi 1997:162). Dertil kommer at Husserl-forståelsen i stor grad har vært farget av Martin Heideggers utlegning av Husserls filosofi (ibid:159f). Husserl-forskningen er i utvikling. Det ville derfor være en altfor stor og dristig oppgave å basere en arkeologisk introduksjon på Husserls fragmentarisk utgitte skrifter, selv om disse er omfattende nok. Framstillingen nedenfor vil i første rekke basere seg på nokså nylig utgitt kommentarlitteratur. Av disse synes filosofen Dan Zahavis skrifter å være blant de mer oppdaterte, hvorav her anvendes Zahavi 1994a, 1994b, 1994c og Videre har jeg dratt stor nytte av 14

15 Bengtsson 1993, 1998, 1999 og Lübcke m.fl. Imidlertid har jeg også anvendt Husserl 1970, 1989 og 1992, blant annet for å utfylle kommentarlitteraturen med relevante sitater. Fenomenologi som holdning, stil eller metode Den franske filosofen Lyotard har gitt en kort karakteristikk av Husserls fenomenologi som en meditasjon over erkjennelsen, en erkjennelse over erkjennelsen (Lyotard 1969:6, sitert i Rasmussen 1996:48). Fenomenologi er en meditativ, og av og til nokså omstendelig form for tankefordypelse, en holdning til tilværelsen som innebærer forsøk på radikal refleksjon omkring det værende. Med utgangspunkt i tvilen, en begynnen fra nytt av, tar Husserl opp tradisjonen etter Descartes, og et av Husserls hovedverker bærer også navnet Kartesianske meditasjoner (Husserl 1992). Descartes ego cogito åpnet for en ny horisont for den filosofiske forskningen (Mathisen 1976:186), og selv om Husserl bruker dette som et fruktbart utgangspunkt for sin tenkning beveger han seg videre, og vekk fra Descartes på en radikal måte. Fenomenologien er derfor ikke noen form for nykartesianisme (Birnbau & Wallenstein 1992: 11). Hva er det da med Descartes tenkning som Husserl finner så inspirerende? Husserl deler med Descartes oppfatningen om at filosofiens hovedoppgave bør være å etablere en absolutt sikker sfære av viten, som så skal danne fundament for all annen viten. Filosofien må med andre ord være en vitenskap i streng betydning, en sann vitenskap og som sådan en grunnvitenskap; i denne skal alle andre vitenskaper ha sitt grunnlag. Som alle andre vitenskapers grunnlag må den også kunne begrunne seg selv. For å kunne oppnå dette, må filosofen gå i lære hos Descartes, dvs. foreta et kartesiansk utgangspunkt for sin tenkning om verden. Av Descartes kan den filosofiske forskning ifølge Husserl imidlertid ikke bare lære hva som er dens rette program, men den kan også bli satt på sporet av det den egentlig søker, nemlig et absolutt og sikkert fundament for enhver form for tenkning. Descartes utgangspunkt blir med dette å stille seg tvilende, ikke bare til den vitenskapelige viten som gjaldt på hans tid, men også til den dagligdagse erfaring. I denne suspensjon av det objektive, dvs. av alt det vi i den dagligdagse og vitenskapelige erkjennelse forstår ved verden, er det imidlertid noe som ikke berøres, nemlig den bevissthet som iverksetter og realiserer denne suspensjon (Mathisen 1976:185, min utheving). Jeg kan med andre ord ikke tvile på at bevisstheten finnes, for tvilen forutsetter jo en tvilende bevissthet (f. eks. Husserl 1970:77). Dette ego cogito jeg tenker, eller: jeg har bevissthetsakter som Descartes kom fram til, åpnet for en ny horisont innenfor den filosofiske forskningen. Husserl befinner seg innenfor denne horisonten og som sådan kan han betegnes som den mest ekstreme refleksjonsfilosof i den vestlige filosofitradisjonen (ibid:186; ). Hvor går så skillet mellom Husserl og Descartes? Husserl mener at Descartes har vært blind for storheten i sin egen oppdagelse og således unnsluppet de mulighetene som lå til rette. Descartes gjør den store feilen og her ligger et helt grunnleggende skille å gjøre cogito til en sjelesubstans. Sagt med andre ord forstår Descartes bevisstheten objektivistisk (Mathisen 1976:189), dvs. som noe som innehar en tinglighet og som derfor kan studeres ut fra samme prinsipper som alt annet i den fysiske, objektive verden. Descartes er skjellsettende idet han introduserer tanken om filosofiens ultimate fundament i det subjektive. Når bevisstheten så likevel ender opp med å bli forstått objektivistisk, er dette et stort paradoks hos Descartes (Husserl 1970:81), og forholdene legges på denne måten til rette for en naturalistisk basert psykologisme. Videre ser ikke Descartes at det å ha en bevissthet alltid vil innebære å ha en bevissthet om noe. 15

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Bodil Engeset. Hvordan er det å være langrennsløper? Mastergradsoppgave

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Bodil Engeset. Hvordan er det å være langrennsløper? Mastergradsoppgave Mastergradsoppgave Bodil Engeset Hvordan er det å være langrennsløper? En fenomenologisk undersøkelse av langrennsopplevelser Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsoppgave

Detaljer

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2000, Årg. 2, nr 3, 136-159 FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Abstract Understanding

Detaljer

Bergen, mai 2011 Sigrid Nilsen Tro

Bergen, mai 2011 Sigrid Nilsen Tro Forord Det daglige arbeidet i Nav handler om å realisere lovens intensjoner og politiske føringer, innenfor gitte rammer, til beste for den enkelte bruker. Skjønnsutøvelse i Nav handler om å veie intensjoner,

Detaljer

Man leker når man leker

Man leker når man leker Man leker når man leker Hvilke forståelser av lek og læring gir et utvalg barn uttrykk for? - en undersøkelse basert på samtaler med barn Line Iren Bye 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen. Anders G.

Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen. Anders G. Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen Anders G. Ek Masteroppgave i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner

Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner May Kristin Lindland Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner En analyse av samtalepraksiser mellom barnevernsarbeidere og barn i barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Skilsmisse sett med barns øyne barns sårbarhet og håndtering

Skilsmisse sett med barns øyne barns sårbarhet og håndtering Skilsmisse.qxd 04-01-08 12:47 Side 1 Skilsmisse sett med barns øyne barns sårbarhet og håndtering Av Inge Kvaran Dr. polit. avhandling Trondheim, januar 2008 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode.

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode. Forord Det har vært interessant, lærerikt, og utfordrende å jobbe med denne masteroppgaven. Interessant og lærerikt fordi arbeidet hele tiden har ledet oss til ny viten og erkjennelse. Utfordrende fordi

Detaljer

Marianne Sivertsen. Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne.

Marianne Sivertsen. Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne. Å bli tatt av orkanen. En kvalitativ studie om opplevd hverdagsliv etter et traumatisk hodeskade Marianne Sivertsen Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Tid, landskap, erfaring

Tid, landskap, erfaring Atle Krogstad Tid, landskap, erfaring -om den norske livsverden i Dag Solstads forfatterskap Avhandling for graden Doctor artium Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Det historisk-filosofiske

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

KRITIKKEN AV BEHAVIORISMEN

KRITIKKEN AV BEHAVIORISMEN KRITIKKEN AV BEHAVIORISMEN En atferdsanalytiker og en kritiker sine oppfatninger om atferdsanalysens tilnærming til vitenskap Linn Ebeltoft Sparby Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og

Detaljer

Erkjennelsens usikkerhet

Erkjennelsens usikkerhet Erkjennelsens usikkerhet En kritisk vurdering av Rudolf Steiners Sannhet og vitenskap, og et bidrag til debatten om antroposofiens vitenskapelighet av Arve Mathisen Trykkes i Meddelelser til lærerne 2009,

Detaljer

Erfaring og education

Erfaring og education Erfaring og education Et studium av tekster av John Dewey og Hans-Georg Gadamer. Masteravhandling i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse NLA Høgskolen, Bergen Våren 2012 Av Kjetil Egelandsdal Veileder:

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Å GI OG Å TA IMOT. Jon Morgan Stokkeland. Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Melanie Klein og Wilfred Bion

Å GI OG Å TA IMOT. Jon Morgan Stokkeland. Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Melanie Klein og Wilfred Bion Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Å GI OG Å TA IMOT Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Melanie Klein og Wilfred

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

Møte med tilstedeværelse Mellom form og tomhet i produktutvikling, aikido og antropologisk erkjennelse. Håkon Fyhn

Møte med tilstedeværelse Mellom form og tomhet i produktutvikling, aikido og antropologisk erkjennelse. Håkon Fyhn Møte med tilstedeværelse Mellom form og tomhet i produktutvikling, aikido og antropologisk erkjennelse. Håkon Fyhn PhD avhandling Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Frafall i den videregående skolen

Frafall i den videregående skolen Frafall i den videregående skolen Det 11. skoleår et hinder i søken etter mening? Hva skjer i møtet mellom det 11. skoleår og den fenomenologiske kropp? Hva vil dette ha å si for elevens søken etter mening,

Detaljer

RESEPSJONSESTETIKK OG READER-RESPONSE

RESEPSJONSESTETIKK OG READER-RESPONSE RESEPSJONSESTETIKK OG READER-RESPONSE Øystein Aspaas Høgskolen i Tromsø, Avdeling for lærerutdanning Dette er del tre i serien Presentasjoner en rekke orienterende artikler om moderne litteratur- og kulturteori.

Detaljer

- Retorisk analyse av omdømme

- Retorisk analyse av omdømme Kandidatavhandling ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Innlevert: 01.09.08 - Retorisk analyse av omdømme Antall tegn: 168,888 Skrevet av Torstein Hagen Veileder: Kim Lilholt Ruggaard Århus

Detaljer

Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi. Are Severin Ingulfsvann. Ph.D. dissertation submitted to

Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi. Are Severin Ingulfsvann. Ph.D. dissertation submitted to Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi Are Severin Ingulfsvann Ph.D. dissertation submitted to Bodø Graduate School of Business for the degree of Ph.D. University of Nordland I Abstract

Detaljer

Å gå over brennende bruer

Å gå over brennende bruer Å gå over brennende bruer En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse Jan Storø Hovedoppgave i sosialt arbeid Hovedfagstudiet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi-,

Detaljer

Til Jutka og Hilmar mine høyt elskede foreldre alltid gode hjelpere og store forbilder

Til Jutka og Hilmar mine høyt elskede foreldre alltid gode hjelpere og store forbilder Til Jutka og Hilmar mine høyt elskede foreldre alltid gode hjelpere og store forbilder Innhold FORORD...V 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING... 1 Oppgavens oppbygning... 3 2. HVA ER ET FOSTERHJEM?... 6

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer