Frosta kommune Arkivsak: 2013/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frosta kommune Arkivsak: 2013/1597-17"

Transkript

1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Budsjett 2014/Økonomplan I Budsjettforslag fellestjenestene Værnesregionen og Værnesregionen tertialrapport for Værnesregionen barneverntjeneste 2 I Premiesats for pensjonsordningen 2014 Statens pensjonskasse 3 I Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene Kommunal og regionaldepartementet N Budsjettrundskriv prosess og fremdriftsplan Trygve Beyer m.fl. 5 I Premiesatser i pensjonsordningen 2014 KLP 6 I Kriteriedata kommunene 2014 Kommunal og regionaldepartementet 7 I KS kontingent 2014 KS 8 I Innspill til årsbudsjett 2014 SørInnherad kirkelige fellesråd 9 I Premievarsel for gruppelivsforsikring KLP 10 I Forhåndsvarsel personforsikring 2014 KLP 11 X Konsekvensjustert budsjett X SPK GKRSberegning 13 I Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Møtereferat Malvik kommune v/størset Roar styringsgruppe 14.okt 2013 og budsjett I VS: Oversendelse av dokumenter fra KomSek Trndelag IKS kontrollutvalgets møte 15 I Søknad om kommunalt tilskudd Frosta Frivilligsentral 16 I Revidert innspill til årsbudsjett 2014 SørInnherad kirkelige fellesråd 17 S Budsjett 2014/Økonomplan S Konsekvensjustert budsjett I Pensjonsordning for folkevalgte fra KLP 20 X Orginal Finansieringsplan Frosta bygdafiber X Værnesregion Justert budsjettoversikt 22 X Værnesregion Opprinnelig budsjettdokument Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett

2 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse Teknisk/landbruk Kirke Fellesansvar Værnesregion Beskrivelse 2 Budsjettforslag Værnesregionen 3 Værnesregion Justert budsjettoversikt 4 MiG Søknad økonomisk tilskudd 5 Følgeskriv til kommunene revidert budsjett for SørInnherad kirkelige fellesråd 6 Søknad om kommunalt tilskudd 7 Frivillighetssentral Budsjett Orginal Finansieringsplan Frosta bygdafiber Kontrollutvalget Møteprotokoll inkl. budsjett Rådmannens forslag til vedtak 1. Drift 1.1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue (45 882) (45 882) (45 882) (45 882) Rammetilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) Eiendomsskatt (3 100) (6 000) (6 000) (6 000) Andre frie inntekter (2 894) (3 010) (2 844) (2 189) Sum frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner ( ) ( ) ( ) ( ) Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. (843) Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b): og omsorg Sum fordelt drift (overført til skjema 1A)

3 1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Det tas opp ramme på kr i lån for videretildeling i form av startlån. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: (Tall i 1000 kr) Låneopptak Investeringstilskudd Bruk av disp.fond Salg av fast eiendom Overført fra drift Sum finansiering Frosta kommune tar opp kr som lån til investeringer i 2014, med 30 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Diverse føringer 3.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr , jf. mottatt søknad Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr , Feiing settes til 100 %.

4 3.5. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 200, pr. år Administrasjonens gis i oppgave å utrede muligheten for alternativ organisering av Verket. Hensikten med utredningen er et mål om å effektivisere driften, med et underliggende ønske om økt samhandling med frivillige lag/organisasjoner i Frosta kommune 3.8. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet Vedtak Saken utsettes til Formannskapsmøtet den 2/1213. Behandling i Formannskapet Endringsforslag i FO sak 143/12: Budsjett 2014 og Økonomiplan Forslaget fremsettes av Formannskapet i fellesskap. Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Tillegg til pkt 1.3.: Rådmannens forslag til driftshovedtall korrigeres med følgende endringer: 02 Oppvekst Leirskole opprettholdes Redusert åpningstid basseng Frosta skole. Tilbakeføres Ny skranke biblioteket Teknisk og landbruk Teleslynge Magnushallen Deltakelse Visit Trondheim Reduksjon antatt lønnsvekst fra 4,0% til 3,5% ENØKtiltak Midler til MIG Avsatt midler Grunnlovsjubileum SUM netto nye tiltak

5 Pkt 1.4 Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt. 5.b.1 i saksutredningen, korrigert for endringer framsatt i møtet. Nytt pkt 1.5.: Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1 med følgende merknader. Administrasjonen pålegges i samråd med brannsjef og feier å vurdere behovet for årlig feiing Frosta kommune. Dette med mål om å holde feiegebyret uendret fra 2013 til Gebyr påkobling avløp holdes uendret fra 2013 til 2014, med intensjon om å iverksette økning på 50% fra og med Nytt pkt 1.7.: Ressurser til arbeid med flyktninger bes utredet i sammenheng med effektivisering i sentraladministrasjonen, jfr vedtak KO Nytt pkt 1.8.: Ressurser til oppfølging eiendomsskatt bes utredet i sammenheng med effektivisering i sentraladministrasjonen, jfr vedtak KO Nytt pkt 1.9.: Lønnsstigning ut over forutsetning i deflator (3,5%) for 2014 må dekkes inn gjennom rammen innenfor det enkelte virksomhetsområde. Nytt pkt 1.10.: Eiendomsskatt økes med 50% fra 2014 til årene , dvs til kr 4,5 mill pr år. Nytt pkt 2.1.: Investeringer Rådmannens forslag til investeringsramme vedtas med følgende endringer Fartsbegrensede tiltak endres i 2014 fra kr til kr og innføres i henhold til SVVs håndbok om fartsdempende tiltak Gatelys Skogbrynet endres til renovering og vedlikehold og utsettes ett år i tid Utbygging bredbånd planlagt investering endres til avsatt beløp i tidligere økonomiplaner vedtatt i 2011 og 2012; kr 2,5 mill i 2014, kr 2 mill. i 2015 og kr 2 mill i ,5 mill. Boliger til flyktninger endres til kr 7 mill., og det forutsettes samarbeid med private utbyggere Omsorgsboliger endres i 2017 til kr 1,5 mill. Realisering av Ungboprosjektet framskyndes til 2014 i tråd med boligsosial handlingsplan. Administrasjonen bes ved alle kommunalt initierte boligprosjekter å vurdere eierformen selvstendige borettslag og borettslag med spesielle innskuddsbetingelser og vedtekter som gir kommunal tildelingsrett. Tillegg pkt 2.2.: Finansiering av investeringer Oversikt finansiering endres i samsvar med endring i investeringer. Nytt pkt 3.8.: Tiltaket 5dagers skoleuke skal utredes i 1. kvartal Dersom tiltaket vedtas skal dette inndekkes gjennom økt gruppestørrelse i undervisningssituasjonen i skolen. Nytt pkt 3.9.:

6 Rådmannens bes fremme egen sak vedr justering av husleiepriser i Frosta kommune i løpet av 1. halvår Nytt pkt 3.10.: Rådmannen bes utrede følgende tiltak i 2014 med sikte på å se på grunnlaget for innsparing/effektivisering, se også vedtak fra KO : Outsourching renhold/alt. reduksjon i renholdstjenestene Gjennomgang organisering/ressursbruk TOL for å vurdere fordeling administrative oppgaver og operativ "uteressurs". Dette rapporteres tilbake til kommunestyret innen utgangen av 1. kvartal 2014 Legge fram en sak om Frosta kommune kan benytte tankbilressurs fra Levanger jfr KO 70/13innen utgangen av 1. kvartal 2014 vurdere alternative organisatoriske løsninger på avløpsområdet for å redusere sårbarheten innenfor dette tjenesteområdet. Nytt pkt 3.11.: Som rådmannens forslag pkt Føringer foran framtidige budsjettprosesser: Rådmannens forslag til budsjett skal ikke forutsette høyere eiendomsskatteinntekter i årene framover enn det som blir vedtatt i årets økonomiplan Rådmannen bes gå tilbake til avdragsbetalingsnivå fra 2013 i budsjettet fra og med Rådmannens forslag til budsjett for 2015 skal innebære en positiv budsjettbalanse i budsjettåret og i de enkelte år i økonomiplanperioden Vedtak Formannskapets fellesforslag i møte enstemmig tiltrådt. Bakgrunn for saken: Det vises til eget budsjettdokument for 2014, samt økonomiplan Saksopplysninger/Vurdering: Fremlagte dokument viser ubalanse på drift før nye tiltak iverksettes. I kommunestyrets møte , ble det vedtatt en rekke tiltak for å tilpasse driftsnivået i forhold til inntektene. Ved sluttført konsekvensjustering, viste det seg at det fortsatt var behov for å fase inn nye innsparingstiltak. Dette er synliggjort i vedlagt dokument, med ny driftsbalanse for planperioden. I vedtaket fra septembermøte ble det i tillegg bedt om en rekke utredninger som skal gjennomføres innenfor de ulike sektorene i Disse vil få økonomiske konsekvenser for driften hvis de blir vedtatt, men dette er ikke innarbeidet i vedlagte dokumenter. Årsaken er at omfang av evt. kostnadsreduksjoner ikke er kjent før utredningen er sluttført. For øvrige saksopplysninger og vurderinger, vises det til rådmannens forslag til budsjett.

7 Konklusjon: Jf. innstilling. Arne Ketil Auran Rådmann

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 25.11.2014 88/14 Formannskapet 02.12.2014 94/14 Kommunestyret 16.12.2014

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Håndbok i saksutredning og formannskapet innstilling budsjett og økonomiplan.

Håndbok i saksutredning og formannskapet innstilling budsjett og økonomiplan. Håndbok i saksutredning og formannskapet innstilling budsjett og økonomiplan. 1 Introduksjon. Denne håndboken er utviklet av en prosjektgruppe i regi av NKK, - Troms og er finansiert med støtte fra fylkesmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/2012-150 08.10.2012 Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN 2013-2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan 24.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2014/939-25 Arkiv: 145 Saksbehandler: Elin Teigmoen Dato: 18.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer