RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10"

Transkript

1 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret

2 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:... 3 Mål: PRIORITERINGER UTVIKLINGSTREKK... 5 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 Befolkningssammensetning 1.1.:... 5 Befolkningsprognose INNTEKTER... 7 Budsjettskjema 1A (i hele 1000 kroner) KOMMENTARER Prisvekst Momsrefusjoner Pensjon Oppvekst Investeringer Finans ENDRINGER DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGER I PLANPERIODEN Budsjettskjema 2A

3 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN Rømskog har de siste årene hatt et godt økonomisk handlingsrom. Omleggingen av kommunenes inntektssystem og økte pensjonspremier medfører at handlingsrommet svekkes i neste 4-års periode. Arbeidet med å oppnå budsjettbalanse og videreføre tjenestene på samme kvalitetsnivå som i dag vil bli krevende. Økonomiplanen forutsetter i hovedsak uendret drift i planperioden. Økonomiplanen skal bidra til å realisere Rømskogs visjon og mål i samsvar med kommuneplanen. Samfunnsdel til kommuneplanen vil bli utarbeidet i Når ny kommuneplan er vedtatt skal planens mål og virkemidler omsettes i konkret oppgaver og tiltak i organisasjonen. 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE Handlingsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Måldokument for Rømskog kommune: Hovedmål: Rømskog kommune er en målrettet og attraktiv samarbeidspartner for å fremme bedriftsetableringer tilby et unikt lærings- og utviklingsmiljø tiltrekke seg barnefamilier Mål: Bidrar til å bygge gode holdninger Rømskogs innbyggere opplever samhold og blir verdsatt. Læringsmiljøet i Rømskog skaper gode holdninger. Legger til rette for bedriftsetablering og bosetting Innen 2015 er det etablert netto minst femten nye, ikke-kommunale arbeidsplasser i nye virksomheter på Rømskog. Rømskog er en effektiv tilrettelegger for bosetting av barnefamilier. Årlig har Rømskog en netto tilflytting av minst tre barnefamilier. Kjent som en kulturkommune Rømskogs bygdekultur er preget av samhold og tilhørighet. Bygdeboka og kulturstedet, Kurøen, utnyttes aktivt til å styrke bygdas identitet. Er lydhør overfor barn og unge 3

4 Barn og unge i Rømskog har trygge oppvekstvilkår. Kommunen lytter til barn og unge Er ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring Har høy kvalitetsmessig standard på alle kommunens undervisningstilbud, faglig og pedagogisk. Utnytter moderne undervisningsteknologi i undervisningen. Hjelper elevene i grunnskolen til å bli dyktige, fortrolige og ansvarsbevisste brukere av ny informasjonsteknologi. Er blant de beste Rømskog kommune har god økonomiforvaltning og -styring. Kommunens administrasjon er effektiv. Rømskog er en dyktig og attraktiv samarbeidspartner for nabokommuner. Rømskog kommune har et godt omsorgstilbud til de som trenger det. Rømskog kommune har en effektiv tjenesteyting i alle sektorer 2. PRIORITERINGER Som et grunnlag for en bærekraftig og sunn kommune vil det i planperioden bli prioritert: - gode oppvekst- og læringsvilkår - næringsutvikling og bosetting - forebyggende folkehelsearbeid - klima og energitiltak -effektive arbeidsprosesser og elektroniske løsninger Rådmannen foreslår et investeringsnivå på kr i planperioden hvor medfinansiering av Bjørkelangen skole og ferdigstillelse av gang- og sykkelvei er hovedpostene. Det frarådes at investeringsnivået økes utover dette. Ytterligere økning av gjeld, kapitalkostnader og eventuelle driftskonsekvenser av utvidet tjenestetilbud vil redusere det fremtidige handlingsrommet. 4

5 3. UTVIKLINGSTREKK BEFOLKNINGSUTVIKLING år Folkemengd e Endring Endring % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 Befolkningssammensetning 1.1.: *) Antall 0-5 år Antall 6-15 år Antall år Antall år Antall år Antall år Antall 80 år

6 Befolkningsprognose år år år år år år år år over 90 år Nettoflytting: 15 pers/år Det kan se ut til at eldrebølgen er for nedadgående i planperioden. 6

7 4. INNTEKTER Skatt og rammetilskudd er beregnet på bakgrunn av KS beregningsmodell. Det forutsettes at kommunen får kr ,- i skjønnstilskudd hvert år. RØMSKOG Fordeling av rammetilskudd 1000 kr Storbytilskudd Veksttilskudd Skjønn med mer Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Småkommunetilskudd Utenfor overgangsord Overgangsord Utgiftsutjevning Netto inntektsutj Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) År Endring i skatt og rammetilskudd - i prosent 25,00 20,00 Rammetilskudd - endring i % Skatteinntekter - endring i % Skatt/rammetilskudd - endring i % 15,00 Pst 10,00 5, ,00-10, / / / / / /2013 År 7

8 Nedenfor vises kommunens utgifter og inntekter i økonomiplanperioden. Budsjettskjema 1A (i hele 1000 kroner) Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk

9 Hovedoversikt Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter (C) Brutto driftsresultat (D=B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve Sum bruk av avsetninger (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger (K) Regnskapsmessig mer- mindreforbruk

10 5. KOMMENTARER Prisvekst Forslag til handlings og økonomiplan er lagt i faste 2011 priser. Fraværet av priskompensasjon innebærer at alt annet likt så vil handlingsrom og kjøpekraft reduseres. Det betyr at det må gjøres prioriteringer og behovsvurderinger innenfor strammere budsjetter. Momsrefusjoner Fra 2010 ble regelverket for føring av momsrefusjon fra investeringer endret slik at kommunene etter hvert må bruke momskompensasjonen fra investeringene til finansiering av nye investeringer og ikke til løpende drift. For 2011 skal minst 40 % av momskompensasjonen for investeringer overføres til investeringsregnskapet, for 2012 minst 60 % og for 2013 minst 80 %. Fra 2014 skal all momsrefusjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet. Rømskog har aldri budsjettert med momskompensasjon for investering i driftsregnskapet slik at denne omleggingen vil ikke merkes. Pensjon KLP varsler at pensjonspremiene vil øke som følge av at grunnlagsrenten settes ned fra 3 til 2,5 %. I økonomiplanen er det forutsatt en pensjonspremie på 15 % fra 2013, og i hele planperioden er det lagt opp til at premieavviket amortifiseres påfølgende år. For å klare dette er deler av pensjonsreguleringsfondet foreslått disponert. Oppvekst Det er lagt inn utgifter til leirskole i 2011 og Utskifting av pulter er lagt inn i Det legges opp til planlegging av utvidelse av skolen i Utviklingen i antall ungdomsskoleelever ut fra dagens elevtall viser at vi har mellom 22 og 26 elever pr skoleår i planperioden. En elevplass ved Bjørkelangen skole, ungdomstrinnet, koster ca kr i Samlede utgifter til elevplasser og skoleskyss er stipulert til kr pr år. Som medeier er vi ansvarlig for å medfinansiere opprusting av Bjørkelangen skole i planperioden. Det er i 2011 tatt med kr ,- som antas å være vår del av plankostnadene, og kr ,- som antas å være Rømskog kommunes andel av utbyggingskostnadene i 2012 og Investeringer På investeringssiden er det i 2012 tatt med utgifter til asfaltering rundt eldresenteret. I økonomiplanperioden er gang- og sykkelvei samt medfinansiering av ny Bjørkelangen skole prioritert. Finans På utgiftssiden er det tatt hensyn til nye låneopptak som følge av investeringsplanen. Det er lagt opp til å oppta startlån hvert år i perioden. På inntektssiden er det forutsatt uendrede forhold når det gjelder aksjeutbytte. 10

11 6. ENDRINGER DRIFTSBUDSJETT Økonomiplanen for får slike rammer for tjenesteområdene de enkelte år: H.k :1.1 Sentrale styringsorganer utg :1.2 Undervisning utg :1.3 Helsevern utg Sosial omsorg utg NAV utg :1.4 Boligformål, miljø, natur utg :1.5 Kirke og kulturformål utg :1.6 Tekniske formål utg :1.7 Samferdsel utg Sum H.k N.utg

12 7. INVESTERINGER I PLANPERIODEN Nedenfor er vist de investeringstiltak som er tatt med i planperioden. Budsjettskjema 2A Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

13 7. INVESTERINGER I PLANPERIODEN Investeringsprosj. Prosj Lån Drift Bruk Tils Prosj Drift Bruk Lån Tils Prosj Drift kostn midl fond Mva kostn midl. Fond Mva kostn midl. 0.1 Sentrale styr.org PC til fokevalgte inkl trådløst nettv IT-Fagprogr Esak Sum Bruk fond Lån Tils Mva Prosj Drift Bruk Lån Kostn midl fond Tils Mva 0.2 Undervisning Utvidelse skolen Bygging skolen IT-Fagprogram Bjørkelangen skole Sum Helse og Omsorg IT-Fagprogram Asfalt Sum Tekniske form. G/S veg - opparbeiding Butikklokale Sum Startlån Låneopptak Avdrag startlån Sum Sum egenkapital/ tilskudd/refusjoner Total sum

14 Oversikt over kommunens garantiforpliktelser: Kommunale bedrifter: SUM GARANTIANSV Kommunens garantiansvar referer seg til Rømskog Næringsselskap 14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 Rømskog kommune Skogens ro gir liv og vekst Vedtatt i K-sak 59/14-11.12.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. PLANVERKET I RØMSKOG... 4 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008 Unjarggá gielda/ Nesseby kommune Økonomiplan 2008 2011 Og 2008 1 Vedtatt av kommunestyret den 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens generelle betraktninger for perioden...3 2 Kommunens rammebetingelser...4

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Måsøy kommune Økonomiplan 2010 2013 Årsbudsjett 2010 Side 2 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 DEL 1 INNLEDNING OG MÅL... 5 1. Innledning... 5 2. Mål i henhold til kommuneplan...

Detaljer

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Dokid: 14000223 (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN 2014-17 ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12. 2013.

Dokid: 14000223 (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN 2014-17 ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12. 2013. Dokid: 14223 (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN 214-17 ØKONOMIPLAN 214-217 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12. 213. Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.1. 1.2.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007-2010 2 Side FORORD 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK 6 2. UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 2.1 Kommuneplanens forutsetninger 7 2.2 Befolkningsprognoser 7 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer