UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN"

Transkript

1 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Bergen, juni 2008 Side 1

2 INNHALD 1. ORGANISERING OG OPPBYGGING Organisasjonskart Styret for UB Bibliotek/einingar RESULTAT Universitetsbiblioteket i tal Det digitale biblioteket Effektiv ressursutnytting Omorganisering Kompetanseheving TILGJENGELEGE RESSURSAR, ØKONOMI, PERSONALE PUBLIKUMSTENESTER, LÅN, BRUK AV SAMLINGANE SAMLINGAR: TILVEKST, BESTAND, KATALOGISERING FORSKING OG UTVIKLING, PUBLIKASJONAR, FORMIDLING Publikasjonar frå tilsette ved UB i Utstillingar ved UB i ARBEIDSMILJØTILTAK/HMS-ARBEID Vedlegg: Kvalitets- og resultatindikatorar for Universitetsbiblioteket i Bergen Side 2

3 1. ORGANISERING OG OPPBYGGING 1.1. Organisasjonskart Universitetsstyret Rektor Styret for Universitetsbiblioteket Bibliotekdirektøren Administrasjonen Tilvekstavdelinga Bibliotek for samfunnsvitsk. og humaniora Det mat.-nat. fakultetsbibliotek Det medisinske og Det odont. fakultetsbibl. Det psykol. fakultetsbibliotek Det juridiske fakultetsbibliotek Biletsamlinga 1.2. Styret for UB Universitetsbiblioteket har som sitt øvste organ eit styre som er ansvarleg overfor Universitetsstyret for utviklinga av bibliotektenestene ved Universitetet i Bergen. Styret skal sjå til at biblioteket kan utføre best mogleg dei oppgåvene biblioteket har ansvar for andsynes Universitetet og samfunnet elles. Styret har åtte medlemmer, fire representantar for det vitskaplege personalet ved fakulteta, to representantar for dei tilsette ved UB, og to studentrepresentantar. Styret hadde fire møte i 2007, og hadde dette året følgjande samansetjing: Side 3

4 Medlem Varamedlem Representantar for det vitskaplege personalet ved fakulteta Professor Jan S. Vaagen, Det mat.-nat. fakultet, leiar Førsteamanuensis Hilde Hetland Det psykologiske fakultet, nestleiar Professor Nils Erik Gilhus, Det medisinske fakultet Professor Vigdis Broch-Due, Det samfunnsvitskaplege fakultet Representantar for dei tilsette ved UB Førstebibliotekar Rune Kyrkjebø Bibliotekar Kirstine Folmann Studentrepresentantar Lena Grønningssæter Torbjørn Wentzel 1. Professor Lars Forsberg, Det hist.-fil. fakultet 2. Amanuensis Tine Eidsvaag, Det juridiske fakultet 3. Førsteamanuensis Marit Midtbø, Det odontologiske fakultet 1. Hovudbibliotekar Marit Kullerud 2. Fakultetsbibliotekar Olav Aas 1. Julie Brannfjell Eliassen 2. Stein Ove Lien I tillegg møter bibliotekdirektøren og kontorsjefane ved UB sin administrasjon i styret utan røysterett Bibliotek/einingar Universitetsbiblioteket hadde i 2007 følgjande bibliotek/fysiske einingar (jf. og organisasjonskart): Bibliotek for humaniora (tidl. Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek), H. Sheteligs pl. 7 Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek, C. Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12 Det medisinske fakultetsbibliotek, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vie 91 Det odontologiske fakultetsbibliotek, Årstadvn. 17 Det juridiske fakultetsbibliotek, Magnus Lagabøtes pl. 1 Bibliotek for samfunnsvitskap (tidl. Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek), Herman Foss gt. 6 (mellombels lokale i Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, under ombygging, frå juni 2006) Det psykologiske fakultetsbibliotek, Christies gt. 12 Biletsamlinga, Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5 Tilvekstavdelinga, Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5 Administrasjonen, Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5 Side 4

5 2. RESULTAT 2.1. Universitetsbiblioteket i tal Endring Endring i prosent Lån av fysiske dokument Nedlastingar av elektroniske fulltekstdokument ("elektroniske lån") Sum fysiske lån + nedlastingar, viser samla bruk av UB sine samlingar/fulltekstressursar Publikumsbesøk Utførte årsverk 1) Reknskap (i kr.) 2) Ordinær tilvekst trykte bøker og tidsskrift (i band) Tilvekst elektroniske bøker mv. (i band) Løpande tidsskriftabonnement (unike titlar) 3) Trykte abonnement Elektroniske abonnement Bestand bøker og tidsskrift (i band) Katalogisering/konvertering , , , ,3 98,4 95,6-2,8-2, , , ,8 2, , , , , , , ,5 1) 2) Omfatter også ekstra engasjert personale på arbeidsmarknadstiltak mv. Inkl. tilskot frå fakultet og frå Haukeland universitetssjukehus på 2,55 mill. kr. i 2006 og 2,75 mill. kr. i ) For ein del tidsskrift har UB abonnement på både trykt og elektronisk utgåve. Summen av trykte og elektroniske abonnement er difor høgre enn talet på løpande tidsskriftabonnement Det digitale biblioteket Det viktigaste satstingsområdet for Universitetsbiblioteket dei siste åra har vore oppbygging av det digitale biblioteket. I 2007 har det serleg vore arbeidd med følgjande saker: Plan for overgang frå trykte til elektroniske informasjonsressursar er gjennomførd. Utgiftene til tilgang til elektroniske ressursar (e-tidsskrift, e-bøker og databasar) steig kraftig frå 14,4 mill. kr. i 2006 til 24,6 mill. i 2007, medan utgiftene til trykte tidsskrift vart reduserte frå 13,1 mill. kr. i 2006 til 5,7 mill. i Talet på vitskaplege publikasjonar produserte ved UiB som er gjort tilgjengelege i det elektroniske institusjonelle publiseringsarkivet BORA har auka med 275 i 2007, slik at samla tal på dokument i BORA no er The Webometrics Ranking of World Universities har rangert BORA som nr. 89 på ei liste over "the top 200 Academic Repositories" i verda. Ingen andre norske arkiv er komne med på lista. UB har arbeidd for at mest mogleg av forskingsresultata skal gjerast fritt tigjengelege, både nasjonalt og internasjonalt. UB samarbeider på dette feltet m.a. med NORA (Norwegian Open Research Archive), OAI (Open Archives Initiative) og med Universitets- og høgskolerådet sitt bibliotekutval. Side 5

6 UB samarbeider med dei andre store universitetsbiblioteka i UniPort-konsortiet om ei felles portalløysing. Bibliotekportalen er den viktigaste inngangsporten til alle våre databasar og e-tidsskrift. UB har i 2007 arbeidd aktivt med å vidareutvikle Bibliotekportalen og gjere den meir brukarvenleg. Frå januar 2007 er Bibliotekportalen godt forankra i Studentportalen, der studentane frå Mi side har direkte lenker til fagleg relevante databasar i Bibliotekportalen på emnenivå. Frå hausten 2007 vert data frå alle UB sine e-tidsskrift overførde frå Bibliotekportalen til BIBSYS bibliotekkatalog kvar veke. Dette har ført til ein mykje betre oppdatert bibliotekkatalog enn før. Digitalisering og publisering av eldre verdfulle samlingar på Internett har halde fram. M.a. er bilete og manuskript og diplom digitaliserte. Prosjekta Kvinner i arbeidslivet, Ferdige mens De venter frå Landsutstillingen 1928 og Sverre og Astri har alle bidrege mykje til nettportalen Mellomkrigstid, som skal gjere tilgjengeleg ulike lokale dokumentsamlingar frå ABM-sektoren. I samarbeid med biblioteka ved Høgskolen i Bergen og NHH har UB dei siste åra arbeidd mykje med å utvikle undervisingsopplegg i informasjonskompetanse for studentane. Det er lagt stor vekt på å få i stand eit nært samarbeid med fagmiljøa på dette feltet. Eit resultat av dette arbeidet er det nettbaserte kurset Søk & Skriv, som skal hjelpe studentane til å kome i gang med og gjennomføre søke- og skriveprosessen i samband med oppgåveskriving Effektiv ressursutnytting UB har dei siste åra arbeidd målmedvete for å halde oppe kvaliteten på samlingar og tenester, og for å utnytte ressursane best mogleg. Dei siste åra har bruken av elektroniske ressursar auka kraftig. Nedlastingar frå nettet av elektroniske fulltekstdokument som UB abonnerer på erstattar i stigande grad fysiske lån. Talet på slike nedlastingar steig frå i 2006 til 1,16 mill. i I løpet av femårsperioden er talet på nedlastingar femdobla. I same periode har tala på fysiske lån halde seg relativt stabile rundt Dermed vart det også i 2007 ein sterk auke i bruken av UB sine samla litteraturressursar (både trykte og elektroniske), frå 1,27 mill. i 2006 til 1,5 mill. i 2007, dvs. ein auke på 18,3 %. Talet på besøk ved UB sine avdelingar steig og merkbart frå i 2006 til i Sidan 2002 har besøkstala auka med om lag 72 %. Alt tyder på at etablering og oppbygging av læringssenter ved UB har hatt mykje å seia for denne utviklinga. Parallelt med den store auken i aktiviteten er det i stadig aukande grad tatt i bruk elektroniske tenester og ressursar, og det er gjennomført fleire andre effektiviserings- og rasjonaliseringstiltak. Dermed har det vore mogleg å gjennomføre den store aktivitetsauken utan nokon auke i personalressursane. Lønsutgiftene ved UB er haldne på om lag same realnivå dei siste åra, medan det meste av budsjettstyrkinga UB har fått har gått til mediekjøp. I 2003 brukte UB om lag 23,4 mill. kr. til mediekjøp og 38,6 mill. til løn, dvs at mediebudsjettet utgjorde 61 % av lønsbudsjettet. I 2007 brukte UB om lag 34 mill. kr. til mediekjøp og 41,8 mill. til løn, dvs at mediebudsjettet dette året utgjorde vel 81 % av lønsbudsjettet Omorganisering I 2007 vart det vedteke omorganiseringar som fekk konsekvensar for ein del avdelingar ved UB: Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitskaplege fakultetsbiblioteket blei samla til ei avdeling under namnet Bibliotek for samfunnsvitskap og humaniora, og med ein felles leiar. Biletsamlinga og spesialsamlingane blei og samla til ei avdeling under namnet Avdeling for spesialsamlingar, og med ein felles leiar. Den nye avdelinga for spesialsamlingar har og fått ansvaret for drift av UB sitt depotmagasin i Stein Rokkans hus. Dei andre Side 6

7 publikumsavdelingane ved UB har fått nye namn. UB har og halde fram arbeidet med betre koordinering av aktiviteten mellom avdelingane Kompetanseheving UB satsar og systematisk på kompetanseheving for dei tilsette. M.a. er det gjennomført større kurs i informasjonskompetanse og i kommunikasjon. I tillegg har ein stor del av dei tilsette delteke i studieturar, konferansar, seminar og ulike opplæringstiltak. Side 7

8 3. TILGJENGELEGE RESSURSAR, ØKONOMI, PERSONALE TABELL 1: ØKONOMI - FORBRUK Utgiftsart Forbruk 2006 Forbruk 2007 Endring Endring i % Løn ordinært budsjett ,58 Løn, tilskot frå fakultet mv ,39 Sum løn ,59 Datatjenester/BIBSYS-drift ,15 Internhusleige ,29 Øvrig drift (annuum) ,35 Drift, tilskot frå fak. mv Trykte bøker ,24 Trykte tidsskrift ,63 Elektroniske ressursar ,50 Andre utgifter til mediekjøp ,34 Mediekjøp, tilskot frå fak. mv ,38 Sum mediekjøp ,75 Sum drift inkl. mediekjøp ,33 Sum løn og drift inkl. mediekjøp ,20 Større utstyr/it-utstyr ,53 Eigen tildeling til læringssentre Eigen tildeling til sikringssystem/ automatisert utlån v/hf-biblioteket Eigen tildeling til utstyr mv. v/sv-biblioteket SUM TOTALT ,87 Kommentarar til rekneskapen: Tala for 2006 omfattar utanom tildelingar frå Universitetsstyret følgjande midlar: Tilskot frå fakultet og Haukeland universitetssjukehus, i alt: Ubrukte midlar på totalbudsjettet i 2006, overførast til 2007: Tala for 2007 omfattar utanom tildelingar frå Universitetsstyret følgjande midlar: Tilskot frå fakultet og Haukeland universitetssjukehus, i alt: Ubrukte midlar på totalbudsjettet i 2007, overførast til 2008: Det står att kr av eigen tildeling til utstyr mv. til SV-biblioteket, medan det er ei negativ overføring på det ordinære budsjettet på om lag I tillegg fekk UB i 2006 kr frå Norgesuniversitetet og SEVU til prosjekt for digital kompetanse (KULI). Av desse midlane står det ved årsskiftet 2007/2008 att kr Side 8

9 TABELL 2: PERSONALE/UTFØRTE ÅRSVERK Faste universitetsstillingar dekte av UB 1) Internt finansiert Engasjement mv. dekte av UB Engasjement mv. dekte av andre einingar ved UiB Eksternt finansiert Engasjert ekstrahjelp mv. 2) Samla tal på stillingar/ årsverk Fakultets- og univ.- bibliotekarar 23,3 0,0 0,0 0,0 23,3 Bibliotekarar 31,3 0,0 0,0 0,0 31,3 Administrative 34,9 0,8 0,1 1,3 37,1 Tekniske 2,9 0,0 0,0 1,0 3,9 SUM 92,4 0,8 0,1 2,3 95,6 1) Omfattar ordinære faste stillingar ved UB og vikarar i faste stillingar. 2) Omfattar m.a. personale engasjert på arbeidsmarknadstiltak (praksisplass mv.). TABELL 3: UTFØRTE ÅRSVERK FORDELTE PÅ AVDELINGAR Utførte årsverk Avdeling Administrasjonen, inkl. transporttenesta 8,8 8,9 Tilvekstavdelinga 7,4 8,5 Biletsamlinga 6,0 5,3 Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 29,2 28,5 Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek 12,9 11,8 Det medisinske fakultetsbibliotek 10,1 9,3 Det odontologiske fakultetsbibliotek 1,5 1,3 Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek 8,5 8,7 Det juridiske fakultetsbibliotek 7,0 6,8 Det psykologiske fakultetsbibliotek 6,5 6,4 Felles prosjekt (læringssenter, informasjonskompetanse mv.) 0,5 Sum heile UB 98,4 95,6 Tabellen omfattar både faste stillingar og alle typar engasjement, prosjektstillingar og internt og eksternt finansiert ekstrahjelp. TABELL 4: PERSONALE, UTVIKLING År Årsverk Endring Endring i % , ,3-0,3-0, ,3-2,0-1, ,2-1,1-1, ,4-0,8-0, ,5-1,9-1, ,3 2,8 2, ,5-4,8-4, ,4-3,1-3, ,6-2,8-2,8 Side 9

10 FIGUR 1: PERSONALE, UTVIKLING ,0 110,0 105,0 100,0 Årsverk 95,0 90,0 85, TABELL 5: UTGIFTER TIL BIBLIOTEKFØREMÅL I HØVE TIL SAMLA UTGIFTER VED UiB År Utgifter til bibliotekføremål i prosent av samla utgifter ved UiB Endring i % i høve til året før , ,11-5, ,29 5, ,56 8, ,61 1, ,53-2, ,50-0,8 FIGUR 2: UTGIFTER TIL BIBLIOTEKFØREMÅL I HØVE TIL SAMLA UTGIFTER VED UiB (PROSENTDEL) 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2, Side 10

11 TABELL 6: UTGIFTER TIL MEDIEKJØP I HØVE TIL LØNSUTGIFTER År Utgifter til mediekjøp Lønsutgifter Sum utgifter til mediekjøp og løn Utgifter til mediekjøp i prosent av lønsutgifter Endring i % i høve til året før , ,64-6, ,57 5, ,77 11, ,59 1, ,83 11, ,40 4,6 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 FIGUR 3: UTGIFTER TIL MEDIEKJØP I HØVE TIL LØNSUTGIFTER (PROSENTDEL) 0, TABELL 7: UTGIFTER TIL TRYKTE OG DIGITALE RESSURSAR År Utgifter til trykte ressurser (bøker + tidsskrift) Endring i % i høve til året før Utgifter til elektroniske ressursar Endring i % i høve til året før , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Tilskot til mediekjøp frå fakultet og Haukeland universitetssjukehus er ikkje tatt med her. Side 11

12 FIGUR 4: UTGIFTER TIL TRYKTE OG DIGITALE RESSURSAR Digital Trykt TABELL 8: UTGIFTER TIL MEDIEKJØP (LITTERATUR), FORDELTE PÅ FAGOMRÅDE Rekneskap 2003 Rekneskap 2004 Rekneskap 2005 Rekneskap 2006 Rekneskap 2007 Endring Endring i % Humaniora ,8 Realfag ,0 Medisin ,8 Odontologi ,3 Samfunnsvitskap ,1 Juridiske fag ,3 Psykologi/ pedagogikk ,6 UB felles ,8 SUM ,6 Tilskot til mediekjøp frå fakultet og Haukeland universitetssjukehus er ikkje tatt med her. Uoffisiell fordeling på fagområde av midlar til periodika og elektroniske ressursar er tatt med i denne tabellen. Side 12

13 TABELL 9: UTGIFTER TIL MEDIEKJØP (LITTERATUR) , INKL. TILSKOT MV. År Nominelle beløp Prisauke i % Prisindeks Realverdi Endring i realverdi i % ,0 100, ,0 109, , ,5 118, , ,3 128, , ,5 136, , ,1 146, , ,2 155, , ,8 164, , ,3 164, , ,5 173, ,1 Merknader: Tabell 9, 10 og 11 omfattar samla utgifter til mediekjøp ved UB, både ordinære løyvingar og tilleggsløyvingar frå UiB, samt tilskot frå fakultet og Haukeland universitetssjukehus. Andre utgifter til mediekjøp (mikrofilm av aviser, bytte, kopier mv.) tas ikke med. Det er i desse tabellane ikkje tatt omsyn til auka mva. pga. overgang frå trykte til elektroniske ressursar. FIGUR 5: UTGIFTER TIL MEDIEKJØP , INKL. TILSKOT MV Nominelle beløp Realverdi Side 13

14 TABELL 10: UTGIFTER TIL MEDIEKJØP PR. VITSKAPLEG STILLING År Nominelle beløp Realverdi Antall vitsk. stillingar Nom. beløp pr. vit. still. Realverdi pr. vit. still , , , , , , , , , , FIGUR 6: UTGIFTER TIL MEDIEKJØP PR. VITSKAPLEG STILLING Nom. beløp pr. vit. still. Realverdi pr. vit. still. Side 14

15 TABELL 11: UTGIFTER TIL MEDIEKJØP PR. STUDENT År Nom. beløp Realverdi Antall studentar Nom. beløp pr. student Realverdi pr. student FIGUR 7: UTGIFTER TIL MEDIEKJØP PR. STUDENT Nom. beløp pr. student Realverdi pr. student Side 15

16 4. PUBLIKUMSTENESTER, LÅN, BRUK AV SAMLINGANE TABELL 12: FYSISKE LÅN* Fjernlån Personlege lån Lån totalt Innlån Utlån HF-fak.bibl. Mat.nat. fak.bibl. Med. fak.bibl. Odont. fak.bibl. SV-fak.bibl Juridisk fak.bibl. Psykol. fak.bibl. I ALT Original Kopi Sum Original Kopi Sum Original Kopi Sum Original Kopi Sum Original Kopi Sum Original Kopi Sum Original Kopi Sum Original Kopi Sum Endring i % -7,9-3,8-12,5-8,0 * Tala omfattar alle registrerte lån ved UB, inkl. lån til og frå instituttbibliotek som vert formidla gjennom UB. Tala omfatter òg kopiar av tidsskriftartiklar mv. som vert leverte i staden for lån. Direkte lån frå instituttbibliotek til tilsette ved dei einskilde institutta vert ikkje registrerte i UB sin statistikk. Side 16

17 TABELL 13: FYSISKE LÅN, UTVIKLING År HF MN MED OD SV JUR PS Totalt Endring i % , , , , , , , , ,0 Hovudtendensen har dei siste åra vore at tala for fysiske lån er reduserte, særleg ved dei typiske "tidsskriftfakulteta" Mat.-nat. og Medisin. Samstundes har tala for nedlastingar av fulltekst-dokument frå nettet auka mykje meir enn denne reduksjonen. Slike nedlastingar erstattar fysiske lån, særleg kopiar av tidsskriftartiklar. Jf. tabell 18. Ved HF-biblioteket har det vore ein auke i fysiske lån etter gjenopninga av avdelinga i ombygde lokale. FIGUR 8: FYSISKE LÅN, UTVIKLING Side 17

18 FIGUR 9: FYSISKE LÅN, UTVIKLING HF, SV, JUR, PSY HF SV JUR PS FIGUR 10: FYSISKE LÅN, UTVIKLING MN, MED, ODONT MN MED OD Side 18

19 TABELL 14: UTLÅN FORDELTE PÅ LÅNTAKARKATEGORIAR Studentar ved UiB % Tilsette ved UiB % Lokale lån utanom UiB % Fjernlån % Sum 2006 Sum 2005 HF-fak.bibl , , , , Mat.nat. fak.bibl , , , , Med. fak.bibl , , , , Odont. fak.bibl , ,9 6 0,3 67 3, Samf.vit. fak.bibl , , , , Juridisk fak.bibl , , , , Psykologisk fak.bibl , , , , SUM , , , , Denne tabellen omfattar berre utlån av originaldokument frå UB sine eigne samlingar registrerte i BIBSYS. Ved utlån i form av kopiar av tidsskriftartiklar mv. vert ikkje låntakerkategori registrert. Slike lån er difor ikkje med i denne tabellen. TABELL 15: FJERNLÅN TIL ANDRE BIBLIOTEK, UTVIKLING År HF MN MED OD SV JUR PSY Totalt Endring i % , , , , , , , , ,5 TABELL 16: INNLÅN FRÅ ANDRE BIBLIOTEK, UTVIKLING År HF MN MED OD SV JUR PSY Totalt Endring i % , , , , , , , , ,8 Side 19

20 TABELL 17: INNLÅNSDEL AV SAMLA LÅNEVOLUM, UTVIKLING År HF MN MED OD SV JUR PSY Totalt Endring i % 1998 Innlån Samla lånevolum Innlån i % av alle lån 7,4 11,1 15,0 8,5 6,4 0,9 9,4 8, Innlån Samla lånevolum Innlån i % av alle lån 7,1 13,3 15,7 7,6 5,9 0,9 11,1 9,1 6, Innlån Samla lånevolum Innlån i % av alle lån 8,2 14,8 18,4 7,2 5,9 1,0 11,7 10,1 11, Innlån Samla lånevolum Innlån i % av alle lån 7,2 8,8 16,0 10,6 5,3 0,7 8,4 7,8-23, Innlån Samla lånevolum Innlån i % av alle lån 5,7 9,8 13,6 11,8 4,4 0,6 7,8 6,5-16, Innlån Samla lånevolum Innlån i % av alle lån 6,5 7,3 13,9 6,7 4,1 1,1 5,2 6,0-7, Innlån Samla lånevolum Innlån i % av alle lån 6,4 8,1 13,9 4,7 5,9 1,4 6,2 6,9 14, Innlån Samla lånevolum Innlån i % av alle lån 7,5 7,9 13,2 7,0 6,3 2,0 6,0 7,3 5, Innlån Samla lånevolum Innlån i % av alle lån 6,3 6,8 11,8 6,3 8,7 2,5 4,6 6,9-5, Innlån Samla lånevolum Innlån i % av alle lån 6,5 7,3 12,6 6,3 10,6 2,9 4,6 7,2 4,6 TABELL 18: FYSISKE LÅN , FORDELING MELLOM BØKER OG ARTIKKELKOPIAR År Lån av bøker Endring i % i høve til året før Lån i form av artikkelkopiar Endring i % i høve til året før , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Side 20

21 v Figur 11: Fysiske lån , fordeling mellom bøker og artikkelkopiar Bøker Kopiar TABELL 19: FJERNLÅN , FORDELING MELLOM BØKER OG ARTIKKELKOPIAR År Fjernlån av bøker Endring i % i høve til året før Fjernlån i form av artikkelkopiar Endring i % i høve til året før , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Side 21

22 Figur 12: Fjernlån , fordeling mellom bøker og artikkelkopiar Bøker Kopiar TABELL 20: INNLÅN , FORDELING MELLOM BØKER OG ARTIKKELKOPIAR År Innlån av bøker Endring i % i høve til året før Innlån i form av artikkelkopiar Endring i % i høve til året før , , , , , , , , , , , , , , , , , , Figur 13: Innlån , fordeling mellom bøker og artikkelkopiar Bøker Kopiar Side 22

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningskatalog for Universitetsbiblioteket En informasjonskompetent person er en som vet når og hvorfor en trenger informasjon, hvordan en finner informasjonen, og hvordan en vurderer, bruker og

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Adresseinformasjon Institusjonens Namn E-post Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlingar Fysisk form Elektronisk form

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN ÅRSMELDING 2008

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN ÅRSMELDING 2008 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN ÅRSMELDING 28 Bergen, juni 29 Forsiden: Det nye Biblioteket for samfunnsvitskap som opna hausten 28 i Fosswinckels gate 14. 2 INNHALD 1. ORGANISERING OG OPPBYGGING. 5 1.1.

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side

Detaljer

Folkebibliotekstatistikk for 2011

Folkebibliotekstatistikk for 2011 Folkebibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Skjema for folkebibliotek

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket Informasjonskompetanse er grunnleggende for å kunne gjennomføre forskning, utdanning og formidling på et høyt nivå. Kunnskap, holdninger og ferdigheter vedrørende

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 046 Styresak: 19/2012 Sak nr.: 2012/ Møtedato: 07.06. 2012 Årsmelding 2011 for Universitetsbiblioteket Årsmelding 2011 for Universitetsbiblioteket,

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato:

Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Sak nr. i IDU: 31/2016 Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: 02.09.2016 Sak nr i UBs styre: 16a/2016 Møtedato: 09.09.2016 Langtidsbudsjett 2017-2022

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

Norges Handelshøyskole Biblioteket Årsrapport 2011

Norges Handelshøyskole Biblioteket Årsrapport 2011 Norges Handelshøyskole Biblioteket Årsrapport 2011 Innleiing NHH Biblioteket er bibliotek for ca. 3000 studentar og ca. 350 tilsette og forskarar ved NHH og SNF. I tillegg har biblioteket eksterne brukarar.

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Hovedtrekk fra fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2013

Hovedtrekk fra fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2013 Hovedtrekk fra fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2013 Fag- og forskningsbibliotekene omfatter Nasjonalbiblioteket, universitet- og høgskolebibliotek, bibliotek ved helseinstitusjoner, offentlige

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE SAK S 16/2007. Arkivkode: Sak nr. 05/07357/UB

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE SAK S 16/2007. Arkivkode: Sak nr. 05/07357/UB MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 14.06. 2007. SAK S 16/2007. Arkivkode: 011.5 Sak nr. 05/07357/UB FREMTIDIG ORGANISERING AV UB 1. Innledning/bakgrunn/saksgang På styremøte 03.06.04 ble det vedtatt

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotekutvikling Bokmål/nynorsk Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Oppgavesettet består av: 5 sider (inkl. forside) Antall

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen Årsmelding 2015 Universitetsbiblioteket i Bergen Forskning Bibliometri Kulturendringer i høyere utdanning, der forskning i større grad konkurranseutsettes og skal gi uttelling, har aktualisert fagfeltet

Detaljer

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 2012

Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 2012 Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 2012 Fag- og forskningsbibliotekene omfatter Nasjonalbiblioteket, universitet- og høgskolebibliotek, bibliotek ved helseinstitusjoner, offentlige spesialbibliotek

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Det digitale Nasjonalbiblioteket

Det digitale Nasjonalbiblioteket årsrapport 2012 Foto: Odd Letnes/Bok og Bibliotek I tråd med mandat og hovudmål har dei viktigaste satsingsområda i 2012 vore knytte til: vidareutviklinga av det digitale Nasjonalbiblioteket nasjonal bibliotekpolitikk

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

9. Biblioteka i Noreg

9. Biblioteka i Noreg Kulturstatistikk Liv Taule 9. a i Noreg Tal frå dei norske folkebiblioteka viser at samlinga av andre medium har auka med 9 prosent i, medan talet på bøker syner ein svak nedgang. Samla utlån frå folkebiblioteka

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI BIBLIOTEKET Årsmelding 2003 St. Olavsgt. 32 Tel. +47 22 99 55 46 skabibli@khio.no 0166 Oslo Mål og brukergrupper Biblioteket er informasjons- og dokumentasjonssenter

Detaljer

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 1 Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 2011-2013 1. Innleiing Handlingsplanen baserer seg på UiOs og SV-fakultetets strategiske plan 2020 1, og skal understøtte fakultetet sine strategiske prioriteringar

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen Årsmelding 2012

Universitetsbiblioteket i Bergen Årsmelding 2012 Universitetsbiblioteket i Bergen Årsmelding 2012 Bergen, juni 2013 Forsidebilde: Parti af Veien mellem Garhammersæter og Folgefonden, Hardanger Fotograf: Knudsen, Knud Datering: 1890 Universitetsbiblioteket

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 DIGITALISERING AV ARKIV Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 AGENDA: - Kort historikk om SEDAK - Presentasjon av kven er, kva er og korleis - Metode for framtid i høve digitalisering

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Utviklingstrekk Fra fysisk til digitalt bibliotek Fra samlingsorientert til brukerorientert

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 27/2012. Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31.

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 27/2012. Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 27/2012 Saksnr.: 12/13843 Møte: 18. desember Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31. 2012 GRUNNLØYVINGA (GB), TAL I 1000: Bergen

Detaljer

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Helge Salvesen og Marit Allern, Universitetet i Tromsø Temamøte H: Virtuelle læringsmiljø - planer, visjoner

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket Til: Bibliotekstyret Fra: Bibliotekdirektøren Sakstype: Informasjonssak Saksnummer: 6 Møtenummer: 3/2015 Møtedato: 3. desember 2015 Notatdato: 26. november 2015 Saksbehandler: Stine

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen, 2012 Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Susanne Mikki og Dag W. Aksnes Leder Professor II Post doc Professor Forsker Stipendiat

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver særskild

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2007

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2007 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2007 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG - FAGLIGE OPPGAVER OG UTFORDRINGER 3 1.1 Satsingsområder/prioriterte oppgaver ved UB i 2007.. 3 1.1.1 Utgangspunkt: UiBs

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen Årsmelding 2015 Universitetsbiblioteket i Bergen Året som er gått 2015 ble preget av strategiarbeid, evaluering og nytt biblioteksystem. Ny bibliotekdirektør ble ansatt. Arbeidet med strategi 2016-2022

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Eit prosjekt i regi av Møre og Romsdal fylkesbibliotek i samarbeid med Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn: Statlege og fylkeskommunale oppgåver samordna

Detaljer