Del 3 Vedlegg til Strategidokumentet Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 3 Vedlegg til Strategidokumentet 2011-2014. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse TJENESTEBESKRIVELSER OG BRUKERGARANTIER... 3 LARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD HANDLINGSPLAN VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT HOVEDOVERSIKTER Strategidokument Del 3 Side 1

3 Strategidokument Del 3 Side 2

4 Tjenestebeskrivelser og brukergarantier Strategidokument Del 3 Side 3

5 Strategidokument Del 3 Side 4

6 Tjenestebeskrivelser og brukergarantier 2011 Tjenestebeskrivelsene er tilgjengelig på Larvik kommunes nettsted og kan trykkes ut i utskriftsvennlig format. Du kan få hjelp til dette på Servicesenteret eller på biblioteket. Tjenestebeskrivelsene og brukergarantiene gir informasjon om og legger til rette for dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De skal bidra til å klargjøre tjenestens innhold og utførelse, gi brukerne realistiske forventninger og tilrettelegge for at hun/han skal kunne ivareta egne interesser. Alle tjenestebeskrivelsene inneholder informasjon om: Tjenestens formål Hvem skal få tjenesten Tjenestens innhold Hva brukerne kan forvente seg av Larvik kommune Hva Larvik kommune forventer seg av brukeren Praktiske opplysninger, som klageadgang, hvem som er ansvarlig for tjenesten og tilgjengelighet Garantibrudd: Dersom enkelte tjenester ikke leveres i samsvar med det som er beskrevet, garanteres brukeren en kompensasjon. DU FINNER ALLE TJENESTEBESKRIVELSENE OG BRUKERGARANTIENE PÅ: SERVICESENTERET KAN GI DEG FLERE OPPLYSNINGER: Åpningstider: , mandag fredag Besøksadresse: Feyersgate 7 (1. etasje) Postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik Sentralbord: Servicesenteret: Telefaks: e-post: Chat-tjeneste: SMS: Send din melding til MELDEKORT: Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager? Da kan du benytte et meldekort. Oppgir du telefonnummer eller e-post, vil den som er ansvarlig for saksområdet kontakte deg innen to uker. Mer informasjon finner du på Servicesenteret bistår deg gjerne med å registrere meldingen din. Her finner du mer informasjon: Strategidokument Del 3 Side 5

7 Tjenestebeskrivelser og brukergarantier 2011 Tjenestebeskrivelse Aktivisering og kvalifisering Ambulerende og oppsøkende fysioterapitjenester Avlastning på avlastningssenter Barne- og ungdomsskoler Barnehageplass - Kommunale barnehager Barneverntjenester Bolig med tjenesteoppfølging Bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger Byggesaker Detaljerte reguleringsplaner Eierseksjonssaker Ergoterapitjenester for barn og unge Ergoterapitjenester for voksne Farris Naturskole Feiertjenesten Helsestasjon for ungdom Helsesøstertjenester Hjelpemiddelformidling i Larvik kommune Hjemmesykepleie Individuelle planer Innkreving av skatt Jordmortjenester Kommunale lokaler, idretts- og svømmehaller Kulturskolen Larvik bibliotek Larvik kommunes nettsted Larvik overformynderi Lavterskel helsetilbud Legemiddelassistert rehabilitering Legevakta Logopedtjenester Middag til hjemmeboende Miljø og bærekraftig utvikling Mødregrupper Omsorg og ettervern Omsorgsbolig Omsorgslønn Opphold på trygghetsavdelingen Gyda på Furuheim Oppmålingssaker Pedagogisk psykologisk tjeneste Praktisk bistand og opplæring Praktisk bistand til rengjøring i hjemmet. Privat avlastning Privatpraktiserende fysioterapeuter med avtaleforhold til Larvik kommune Psykisk helsearbeid Psykisk helsearbeid hjemmetjenester Med brukergaranti Strategidokument Del 3 Side 6

8 Tjenestebeskrivelse Rehabilitering ved Presteløkka rehabiliteringssenter Renovasjon Ressursteamet for elever i grunnskolen RUS-kontakt Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger Sammenføying av grunneiendom Skolefritidsordningen Sommervedlikehold av kommunale veier Støttekontakt Sykehjemsopphold - Avlastning Sykehjemsopphold Korttidsopphold Sykehjemsopphold Langtidsopphold Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med fysisk/psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med psykiske lidelser Tilskudd til kulturformål Tilsyn med piper og ildsteder Tjenestetilbud til rusmiddelavhengige Tjenestetilbudet i Samfunnskontakt Tolketjenesten muntlig tolking og skriftelig oversettelse Trygghetsalarm Undervisning ved Norskskolen Vann og avløp Vintervedlikehold av kommunale veier Voksenopplæring Økonomisk sosialhjelp Åpen barnehage Med brukergaranti Strategidokument Del 3 Side 7

9 Strategidokument Del 3 Side 8

10 Larvik kirkelige fellesråd Handlingsplan T ANUM KIRKE OG KIRKEGÅRD Strategidokument Del 3 Side 9

11 LKFRs handlingsplan for perioden (Vedtatt i LKFR møte , sak 020/2009.) LKFRs mål med kirkelig administrasjon er å: 1. Sikre at kirkens utøvende tjenester styrkes og er tilgjengelige i nærmiljøet. 2. Bidra til at kirken i Larvik er lokaldemokratisk styrt. 3. Være et serviceorgan for kirkens råd og legge til rette for at de ivaretar sitt ansvar. 4. Være en profesjonell, helsefremmende, verdifokusert og god arbeidsgiver. 5. Være en profesjonell offentlig forvalter som støtter de lokale menigheter i deres arbeid. LKFRs mål med kirker og kirkelige tjenester er at: 1. Kirkebyggene er funksjonelle og riktig vedlikeholdt og tilrettelagt for bevegelseshemmede. 2. Gudstjenester og kirkelige tjenester gjenspeiler prestetjenestens og menighetsrådenes vedtatte strategi. 3. Menighetsrådenes planer for diakoni, kirkemusikk og trosopplæring kan realiseres. LKFRs mål med gravferd og kirkegårder er at: 1. Kirkegårdene fungerer som en del av vår kollektive hukommelse og levende kulturminne. 2. Gravferdsforvaltningen gjenspeiler og har fokus på etikk, estetikk, respekt og verdighet. 3. Det er tilstrekkelig gravplassbehov for 3 % av sognets innbyggere. 4. Gravsted og gravferd forvaltes med orden og verdighet. LKFRs mål i 2011 er å: 1. Ha god økonomisk styring. 2. Akselerere vedlikeholdet av kirkene i henhold til fellesrådets vedlikeholdsplan. 3. Ha fokus på HMS og helsefremmende internt arbeidsmiljø for å opprettholde lavt sykefravær i henhold til HMS handlingsplan. 4. Ha fokus på likestilling mellom kjønnene. Strategidokument Del 3 Side 10

12 Forslag til rammeoverføring fra Larvik kommune Driftsramme I 2011 vil det økonomiske fokuset være å finne løsninger i driften for å redusere kostnadene for fortsatt økonomisk balanse. Tiltakene vil i hovedsak være som i 2010, innstramming på bemanningskostnadene ved vakanser i stillinger samt reduksjon av forbruk der det er mulig. Vedlikeholdsbehovet for kirkene: Det totale vedlikeholdsbehov for kirkene i Larvik er i henhold til vedlikeholdsplanen 4 mill kr hvert år i planperioden. For å kunne planlegge og gjennomføre store og krevende vedlikeholdsprosjekter er det nødvendig med forutsigbarhet med bevilgninger. Mange av prosjektene er omfattende og kan gå over mer enn ett budsjettår. Det er 14 kirker og 2 kapell i Larvik og etterslepet på vedlikeholdsbehovet er betydelig. LKFR har ansatt en byggkonsulent/snekker som følger opp alt kirkevedlikehold, noe som er uvurderlig for å sikre en fagmessig og effektiv utnyttelse av vedlikeholdsmidlene. Denne stillingen lønnes over ekstrabevilgninger som blir gitt til kirkevedlikehold da stillingen ikke er inkludert i driftsbudsjettet. Det hadde vært ønskelig å få økt rammeoverføring til drift på 0,5 mill kr for å dekke denne stillingen, for å slippe å belaste tilleggsbevilgningene til kirkevedlikehold til lønn for byggkonsulenten. Kirkemusikk: I Langestrand og Kjose kirker har det ikke vært egne organister i faste stillinger på 3 år. Spilling til gudstjenester og begravelser har vært utført av tilgjengelige vikarer og det er et stort savn i menighetene ikke å ha en fast organist som er tilstede for å bygge opp sang- og musikklivet i menighetene. LKFR oppnår her ikke sitt mål om musikkressurser til å realisere menighetsrådenes kirkemusikalske planer. Stillingsstørrelsene er henholdsvis 45 % og 40 %. LKFR søker derfor om å få økt overføringsrammen med 0,5 mill kr for å kunne ansette organister til Langestrand og Kjose kirker. Investeringsramme Kommunestyret har vedtatt en investeringsramme på 3 mill kr hvert år til LKFR for planperioden 2010 til Renovering kirkebygg: Det primære behovet for å renovere kirkene i Larvik må dekkes av økt ramme til drift som det er vist til ovenfor på 4 mill kr. LKFR har i planperioden gjort en avsetning til investeringsrammen for kirkebyggene årlig på 0,5 mill kr. Kirkebygg investering: Det søkes om ekstraordinære investeringsmidler til utvidelse av Nanset kirke på 5 mill kr. Utvidelsesplanene omfatter HC toalett, rullestolnedgang til underetasje, utvidelse av kontorfløy, lager samt nytt ventilasjonsanlegg. Aktiviteten for barn og unge i Nanset kirke har utviklet seg slik at det i dag er et stort behov for denne utvidelsen. Underetasjen er renovert for barne- og ungdomsaktiviteter, men er ikke tilrettelagt slik at rullestolbrukere kommer ned. Det er i snitt 800 personer i uken som er innom Nanset kirke. Soknepresten benytter i dag dåpssakristiet til kontor og dette er verken miljømessig forsvarlig eller akseptabelt som kontor/møterom for fortrolige samtaler. Strategidokument Del 3 Side 11

13 Kirkegårdene: Det er behov for utvidelse av kirkegårdsareal på 4 kirkegårder i planperioden: Tall i Kirkegård Tanum Hedrum 500 Undersbo Muslimsk felt på Torsrød Berg Sum Totalt behov for bevilgning til kirkegårdsutvidelser i planperioden er 12,5 mill kr. I henhold til Gravferdslovens 3 er utgifter til kirkegårdsutvidelser Larvik kommunes ansvar, mens kirkelig fellesråd skal fremme budsjettforslag. Larvik kommune bes budsjettere med nødvendige midler til kirkegårdsutvidelser i henhold til ovennevnte forslag. Tanum kirkegård: Tanum er den kirkegården i kommunen med færrest ledige graver og behovet for utvidelse er prekær. Arkeologiske forundersøkelser ble utført tidlig på sommeren Reguleringsarbeidet for utvidelsen ble igangsatt i april, men ble ikke prioritert fra kommunalt hold slik at man nå står i fare for å ikke kunne tilby kistegravplass til avdøde som sokner til Tanum. LKFR dekker kostnadene til arkeologiske undersøkelser, konsulent og regulering. Larvik kommune bærer kostnadene for grunnerverv og kirkegårdsutvidelsen som budsjettbehandles for Hedrum kirkegård: Arbeidet med prosjektering av driftsbygning har pågått i 2010 og byggestart er satt til høsten Avsatte midler for 2010, 1,4 mill kr vil realisere grunnarbeider, opparbeidelse av driftsplass og reising av råbygg. I 2011 er det behov for 0,5 mill kr til elektroarbeider, rørlegger samt innredning. Utvidelse av kirkegården på Hedrum har det ikke vært mulig å realisere i ovennevnte prosess på grunn av arkeologiske funn. Det må derfor jobbes videre med nye egnede arealer da det forventes å være fullt i løpet av 10 år. Muslimsk gravfelt på Torsrød gravlund: Larvik kommune kan i dag ikke tilby eget gravfelt for muslimer. Muslimer har egne skikker og gravordninger som tilsier at det bør være eget gravfelt for muslimsk begravelse. Et muslimsk gravfelt bør legges utenfor eksisterende felter som er tilrettelagt for øvrig norsk befolkning. Torsrød gravlund ved Stavern er et godt egnet sted for nytt muslimsk gravfelt der det kan tilrettelegges med egen inngang. Dersom Larvik kommune gir tilsagn om midler til et muslimsk gravfelt, bør arbeidet med planlegging starte i 2011 slik at nytt muslimsk gravfelt kan tas i bruk i Undersbo kirkegård: Dersom Undersbo kirkegård skal opprettholdes som Larviks hovedkirkegård, må det etableres et tilfredsstillende driftsområde. Dette forefinnes ikke i dag. Funksjonen er delt mellom flere ulike lokaler og plasser. Det gamle gravkapellet som ligger i sentrum av kirkegården brukes som driftsbygg og lager for utstyr. Det finnes imidlertid ikke utvendige lagringsmuligheter på stedet. Et annet forhold er at gravfelt ligger tett inn til bygget på alle kanter. Gravkapellet er i utgangspunktet et fint bygg som ikke kommer til sin rett ved dagens bruk. Ny parkeringsplass og driftsbygning bør realiseres på arealer som ligger på utsiden av kirkegårdens nåværende grenser (Sikatomten). En ber om at Larvik kommune innleder forhandlinger med Larvik havnevesen for å skaffe tilveie nødvendig areal. Strategidokument Del 3 Side 12

14 Berg kirkegård: Opparbeiding av parkeringsplass ved Berg kirkegård ble utført i Det må også opparbeides nye gravfelt da eksisterende gravfelt nærmest kirken er vedtatt stengt på grunn av grunnforholdene. Kirkegårdsmateriellet: Det er et stort etterslep på behov for utskifting av kirkegårdsmateriellet. Det er behov for minimum 0,5 mill kr pr år i planperioden for utskifting av kirkegårdsmateriell. Tall i År Klipper/kombimaskin Lift 300 Gravemaskin 500 Traktor 300 Varebil 300 Sum Orgelparken i kirkene: LKFR har øremerket 1 mill kr av investeringsmidlene til nye orgel i kirkene Tjølling og Tanum. Orgel i Tjølling kirke ble levert medio Kostnad inkl ombygging av galleri er ca 6,5 mill kr. Menigheten i Tjølling har bidratt selv med 1 mill kr. Orgelet i Tanum kirke er satt ut av drift og er ikke anbefalt reparert av fagkyndige. Larvik kommune bevilget et ekstraordinært beløp på kr til et midlertidig elektronisk orgel. På grunn av overskridelse på ombygging av galleriet i Tjølling kirke kan ikke nytt orgel til Tanum kirke settes i bestilling før tidligst Menigheten i Tanum bidrar selv med 1 mill kr. Oppsummering av behov for økt drifts- og investeringsramme: Tall i Drift rammeøkning Vedlikehold bygg Byggkonsulent Organister Langestrand og Kjose Sum drift Investering 1 Renovering kirkebygg Kirkegårdsprosjektering/regulering, gjennomgraving etc Utvidelse opparbeidelse gravlund / kirkegårder Utskifting av kirkegårdsmateriell Utvidelse av Nanset kirke Orgel Tjølling og Tanum kirker Sum investeringer Samlet investeringsbehov for LKFR er på 29,5 mill kr i planperioden mens Larvik kommune har bevilget 3 mill kr pr år, det vil si 12 mill kr. Av de 29,5 mill kr er 12,5 mill kr direkte knyttet til kirkegårdsutvidelser som er Larvik kommunes ansvar. Strategidokument Del 3 Side 13

15 Strategidokument Del 3 Side 14

16 Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat Strategidokument Del 3 Side 15

17 Strategidokument Del 3 Side 16

18 Kontrollutvalget i Larvik kommune Saksgang: Møtedato: Kontrollutvalget Kommunestyret Saksnummer 041/10 BUDSJETT 2011 Tilsyn og kontroll i Larvik kommune VEDTAK: Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr i budsjett 2011 til tilsyn og kontroll i Larvik kommune. Revisjonstjenester Sekretariatstjenester fra VIKS Selskapskontroll Opplæring kontrollutvalget Til Kontrollutvalgets disposisjon inkl møtegodtgjørelse Saksopplysninger: Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: Regnskapsrevisjon Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år Sekretariatstjenester til kontrollutvalget Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet I avtalen fra 2007 mellom kontrollutvalget i Larvik kommune og Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) som omhandler driftstilskudd, er det avtalt at beløpet fastsettes årlig. Utgiftene for Larvik kommune skal det første året 2007 være på nivå med Larvik kommunes 2006-budsjett til revisjonen, justert med den kommunale deflator 4,2 % i 2008 og 4.9 % i 2009 og beregnet til 4 % i Driftstilskuddet utgjør for 2007 kr Larvik kommunes årlige driftstilskudd faktureres forskuddsvis, med like store beløp hvert kvartal. I tillegg skal Larvik kommune hvert år betale TKR kr med tillegg av sosiale utgifter relatert til dette beløpet, i 5 år regnet fra Distriktsrevisjonen i Lardal og Larviks inntreden i TKR. Videre er det beregnet kr for andre oppdrag som kommer i tillegg. For budsjettåret 2011 er det i skrivende stund blitt opplyst at Telemark kommunerevisjon IKS vil videreføre kostnadene på revisjon i samme størrelsesorden som Styret i VIKS behandlet driftsbudsjettet for 2011 i møte 27. september Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. Styret har vedtatt mindre endringer i vedtektene. Det ble vedtatt at alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp på kr Videre legges innbyggertallet i den enkelte kommune til grunn for fordelingen av kostnadene. Styret vedtok et totalbudsjett 2011 på kr Larvik kommunes andel er oppført med kr av de totale driftsutgifter. Strategidokument Del 3 Side 17

19 Forslaget til budsjett for 2011 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Larvik kommune blir som følger: Totale revisjonstjenester, kr , fordelt: - Regnskapsrevisjon - Andre oppdrag Sekretariatstjenester fra VIKS Selskapskontroll Opplæring kontrollutvalget Drift av kontrollutvalget: - Møtegodtgjørelse - Andre driftsutgifter Sum tilsyn og kontroll i Larvik kommune Saken oversendes til videre behandling til formannskapet og kommunestyret. Budsjettoppstilling VIKS Regnskap 2009 Vedtatt budsjett 2010 Budsjett 2011 Inntekter Overføringer Andebu kommune Hof kommune Holmestrand kommune Horten kommune Lardal kommune Larvik kommune Nøtterøy kommue Re kommune Sande kommune Tjøme kommune Tønsberg kommune Vestfold fylkeskommune Sum overføringer Andre driftsinntekter Renter Sum inntekter Strategidokument Del 3 Side 18

20 Regnskap 2009 Vedtatt budsjett 2010 Budsjett 2011 Utgifter Lønn Fast lønn Andre lønnskostnader.pensjon Avgiftspliktig Telefongodtgj Yrkesskadeforsikring Arbeidsgiveravgift Sum lønn Andre driftsutgifter Kontorrekvisita Andre driftsutgifter Utgifter som ikke er oppgvep Gaver og påskjønninger Porto Diverse abonement Betalingsformidling 226 Telefon- og kommunikasjon Trykking og kopiering Representasjon Kurs og annen opplæring Skyss- og kostgodtgjørelse Forsikringer Husleie,renhold,strøm Avgifter, gebyrer, lisenser Inventar og utstyr Service og driftsavtaler Konsulenttjeneser Revisjon Kjøp av regnskapsføring Øreavrunding 1 Sum andre driftsutgifter Styreutgifter Godtgjørelse leder Skyss og kostgodtgjørelse Møtegodtgjørelse medl Juridisk bistand styret Sum styreutgifter Sum utgifter Strategidokument Del 3 Side 19

21 Strategidokument Del 3 Side 20

22 Hovedoversikter Strategidokument Del 3 Side 21

23 Strategidokument Del 3 Side 22

24 Hovedoversikt drift Tall i Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk Strategidokument Del 3 Side 23

25 Hovedoversikt investering Inntekter Tall i Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter Finansieringstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetning til ubundne fond Avsetning til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket / Udisponert Strategidokument Del 3 Side 24

26 Oversikt over Larvik kommunes arbeidskapital, langsiktig gjeld og fondsmidler Tall i Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Arbeidskapital Langsiktig gjeld Langsiktig finansieringslån Pensjonsforpliktelser (+5 %) Formidlingslån Sum langsiktig gjeld Kommunekassas fondsmidler Disposisjonsfondet Disposisjonsfondet - POF Lån av POF Bundet driftsfond Ubundet Investeringsfond Ubundet Investeringsfond - POF Bundet investeringsfond Sum fondsmidler Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler - kortsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelser øker med 5 % pr år. Strategidokument Del 3 Side 25

27 Finansieringslån Renter og avdrag eksisterende lån Lånenummer Beskrivelse Rentesats Lånegjeld pr Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Felleslån 2004 Flyt/ Sum DnB Innløsn.Husb ,29/ Sum Kommunekreditt Felleslån ,35/ KLP Div prosjekter 1997 (- 0,15) Flyt/ Felleslån 2005 (-0,14) - swap 4,50/ Obligasjonslån swap 4,89/ Obligasjonslån swap 5,75/ Sum Kommunalbanken NO Obligasjonslån ,08/ Obligasjonslån 2009 NO (+0,28) Flyt/ Sum Obligasjonslån Forutsetninger: Rente: 3,25 % flytende i 2011, 3,75 % i 2012, 4,2 % i 2013 og 4,5 % i Avdragstid: Lånegjelden nedbetales med 30 år. Felleslån Kommunalbanken på 80 mill kr står oppført med flytende rente fram til Her er inngått en swap fra flytende til fast rente 4,5 % fram til Lån 101,9 mill kr i Kommunalbanken. Ny renteswap med rente fra til med rente 4,89 %. Strategidokument Del 3 Side 26

28 Finansieringslån Sammendrag Lånegiver Lånegjeld pr Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Den norske Bank Kommunekreditt KLP Kommunalbanken Obligasjonslån Utsatt låneopptak Sum Saldo Nye lån Nye lån Nye lån Nye lån Sum nye lån Sum drift Avtalefestet avdrag Budsjett avdrag - 25 år Tillegg avdrag Akkumulert tillegg Budsjett Budsjett renter Budsjett avdrag Restgjeld Forutsetninger: Rente: 3,25 % flytende i 2011, 3,75 % i 2012, 4,2 % i 2013 og 4,5 % fra Avdragstid: Lånegjelden nedbetales med 30 år. Strategidokument Del 3 Side 27

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER årsregnskap 2014 INNHOLD KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1-5 HOVEDOVERSIKTER Økonomisk oversikt Drift 6 Økonomisk oversikt Investering 7 Balanseregnskapet 8 DRIFTSREGNSKAP Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015 Bakgrunnsdokumenter Økonomiplan 2012-2015 Betalingssatser og gebyrer Omtale av rapporteringsområder Rammer for Strategidokument 2012-2015 Del 4 Strategidokument 2012-2015

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Årsmelding 2010 Bamble kommune

Årsmelding 2010 Bamble kommune Årsmelding Bamble kommune Vannkrig i Uksodden barnehage, litt kaldt, men veldig moro å bli spylt av en ekte brannmann. Foto: Siw Borgen 10/4046-5697/11 25.02.2011 Side 1 av 118 10/4046-5697/11 25.02.2011

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Måsøy kommune Økonomiplan 2010 2013 Årsbudsjett 2010 Side 2 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 DEL 1 INNLEDNING OG MÅL... 5 1. Innledning... 5 2. Mål i henhold til kommuneplan...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer