Vedtatt av: Dato: Endring av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av: Dato: Endring av:"

Transkript

1 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet Forslag til vedtektsendringer som Årsmøtet 2016 er synliggjort med fet tekst i dette dokumentet, og alle forslag er renskrevet nederst i dokmentet Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet Endret fra «Representantskap» til «Årsmøte». Fjernet alt rundt revisjon ( 9) Nummerert om etter 8 Representantskapet Endringer i 4.2, 5.2, 5.5, 6.2, 10, 17. Flyttet 5.8 til Nye 5.8, 5.9, I henhold til krav fra NMF Representantskapet Representantskapet Representantskapet

2 2 Innhold KAPITTEL I Etablering / Formål / Medlemskap 1 Etablering 2 Formål 3 Medlemskap KAPITTEL II Organisasjonen 4 HJSK Årsmøte 4.1 Myndighetsområde 4.2 Adgang til Årsmøtet 4.3 Kunngjøring / saker til behandling Konstitueres Godkjenne årsmeldinger Godkjenne regnskaper i revidert stand Behandle innkomne forslag/saker Fastsette kontingent og størrelse på leie Velge leder-, nestleder- og sekretær i HJSK, øvrige medlemmer av driftsutvalget og valgkomite. 4.4 Valgene 4.5 Ekstraordinært Årsmøte 5 Hovedstyret 5.1 Myndighetsområde. 5.2 Sammensetning. 5.3 Økonomi. 5.4 Musikalsk oppbygging. 5.5 Ansettelse av undervisningsleder, dirigenter og instruktører. 5.6 Kontingent og leie. 5.7 Eiendeler. 5.8 Beredskapsplan. 5.9 Rapportering 5.10 Innkalling. 6 Utvalgene 6.1 Myndighetsområde. 6.2 Følgende utvalg er opprettet: Driftsutvalget Musikkutvalget Aktivitetsutvalget Materialutvalget Uniformsutvalget Økonomiutvalget Sekretærutvalget Politiattest. 7 Korpsstyrene. 7.1 Valg og stemmerett. 7.2 Myndighetsområde. 7.3 Sammensetning og funksjonstid. 7.4 Komiteer. 8 Valgkomite. KAPITTEL III Medlemmenes plikter og rettigheter 9 Medlemskontrakt.

3 10 Korpsenes/Gruppenes utøvere, øvelser, opptredener m.m. 11 Kontingent og leie. 12 Valg av instrument. 13 Deltakelse i andre korps / musikkaktiviteter. 14 Bruk av skolens eiendeler. 15 Utvisning fra korps / grupper. 16 Permisjoner. 17 Medlemsopphør. KAPITTEL IV Vedtektsendring - Utmelding av NMF 18 Vedtektsendringer. 19 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund. KAPITTEL V Oppløsning 20 Oppløsning av HJSK. 3

4 4 KAPITTEL I Etablering / Formål / Medlemskap 1 Etablering Hamar Janitsjarskole (HJSK) er stiftet og organisasjonen er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF). 2 Formål Hamar Janitsjarskole har som formål: - å drive musikkorps for barn og ungdom i alderen 7 til 19 år - å gi en god musikkopplæring, utvikle den enkeltes ferdigheter, øve samspill i grupper og korps, og skape bred rekruttering til byens musikkliv. - Å gi en sunn og positiv fritidsbeskjeftigelse til glede og nytte for den enkelte og samfunnet. 3 Medlemskap Medlemskap deles i 2 kategorier: 1. Utøvende medlemmet er de som spiller i korpsene/gruppene. a. A-medlem: utøvende medlemmer b. B-medlem: utøvende medlemmer som er hovedmedlem i andre korps c. C-medlem: utøvende medlem over 13 år som fortsatt får instrumentopplæring i Hamar kulturskole 2. Ikke utøvende medlemmer er foresatte til de utøvende Skolen følger til enhver tid NMFs gjeldende aldersbestemmelser KAPITTEL II Organisasjonen 4 HJSK Årsmøte 4.1 Myndighetsområde Årsmøtet i HJSK er skolens høyeste myndighet

5 5 4.2 Adgang til Årsmøtet Medlemmer av skolen har adgang til Årsmøtet. Medlemmer som ikke har fylt 12 år, har adgang til møtet, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare. Dirigenter og instruktører har adgang med tale- og forslagsrett. Representanter fra NMF har talerett. 4.3 Kunngjøring / saker til behandling Årsmøtet holdes innen 15.februar og innkalles av Hovedstyret med 14 dagers varsel. Regnskapsperioden går fra Årsmøtet skal: Konstitueres Godkjenne årsmeldinger - Korpsenes årsmeldinger - Hovedstyrets årsmelding Godkjenne regnskaper - Korpsenes regnskap - Hovedstyrets regnskap Vedta budsjett Behandle innkomne forslag/saker Fastsette kontingent og størrelse på leie Velge leder-, nestleder-, sekretær, kasserer og aktivitetsleder i Hovedstyret i HJSK, materialforvalter og uniformforvalter og valgkomité Saker som kreves forelagt på Årsmøtet må være Hovedstyret i hende innen 7 dager før møtet holdes. 4.4 Valgene Alle valg gjelder fortrinnsvis for to år av gangen, og gjennomføres slik at halvparten velges annethvert år. 4.5 Ekstraordinært Årsmøte Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av Hovedstyret eller når minst 1/3 av medlemmene med stemmerett (over 12 år) krever det.

6 6 5 Hovedstyret 5.1 Myndighetsområde Hovedstyret har den administrative ledelse av HJSK. Alle saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har HJSKs leder dobbeltstemme. For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stede. 5.2 Sammensetning HJSK ledes av et hovedstyre som består av: leder nestleder sekretær kasserer aktivitetsleder tre korpsledere Materialforvalter og uniformsforvalter har tale- og forslagsrett Musikalsk leder har tale- og forslagsrett. Medlemmer i hovedstyret skal være innmeldt som medlemmer i NMF. 5.3 Økonomi HJSKs midler skal ikke brukes til annet enn å fremme HJSKs formål. Hovedstyret gjør vedtak om økonomisk drift av skolen. Regnskapet føres av godkjent regnskapsfører og gjennomgås kvartalsvis av Hovedstyret. Regnskapet legges fram for årsmøtet i Hamar Janitsjarskole for endelig godkjennelse. 5.4 Musikalsk oppbygging Hovedstyret godkjenner, etter forslag fra dirigentforum, plan for HJSKs musikalske oppbygging. Hovedstyret sørger for instruks for den musikalske ledelse av HJSK. HJSK samarbeider med Hamar kulturskole (HKS) om individuell instrumentopplæring og kjøp av dirigenttjenester. Dette reguleres i egen samarbeidsavtale med HKS. 5.5 Ansettelser Hovedstyret ansetter musikalsk leder, dirigenter og instruktører etter behov. Dirigenter skal registreres i NMFs database. 5.6 Kontingent og leie Hovedstyret innstiller til årsmøtet størrelse på kontingent og leie.

7 7 5.7 Eiendeler Hovedstyret bestemmer hvordan eiendeler skal disponeres innen HJSK. 5.8 Beredskapsplan Hovedstyret utarbeider beredskapsplan i henhold til beredskapsplan i NMF for alle skolens medlemmer på øvelser, arrangementer og turer. 5.9 Rapportering Hamar Janitsjarskole skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF til fastsatt frist Innkalling Innkalling til Hovedstyret med vedlagt saksliste bør skje skriftlig så vidt mulig, og med minst 7 dagers varsel. 6 Utvalgene 6.1 Myndighetsområde Utvalgenes virksomhet er direkte underlagt og drives etter egne retningslinjer opptrukket av hovedstyret. 6.2 Følgende utvalg er opprettet: Dirigentforum Dirigentforum består av skolens dirigenter og ledes av musikalsk leder. Utvalget fremmer forslag til det musikalske opplegget for HJSK til Hovedstyret Aktivitetsutvalget Aktivitetsutvalget består av en representant fra hvert korpsstyre og ledes av HJSKs aktivitetsleder. Utvalget koordinerer praktiske fellesaktiviteter Materialutvalget Materialutvalget består av korpsenes materialforvaltere og ledes av HJSKs materialforvalter. Utvalget har ansvaret for instrumenter, noter og annet fellesutstyr i HJSK.

8 Uniformutvalget Uniformutvalget består av korpsenes uniformforvaltere og ledes av HJSKs uniformforvalter. Utvalget har ansvaret for HJSKs uniformer med tilbehør Økonomiutvalget Økonomiutvalget består av korpsenes kasserere og ledes av HJSKs kasserer. Utvalget har ansvar for budsjett og regnskap Sekretærutvalget Sekretærutvalget består av korpsenes sekretærer og ledes av HJSKs sekretær. Utvalget har ansvar for korrespondanse og arkivering innen HJSK Politiattest Nestleder er ansvarlig for at alle tillitsvalgte, dirigenter og instruktører innhenter og har godkjent politiattest Godkjente politiattester arkiveres. 7 Korpsstyrene 7.1 Valg og stemmerett Korpsstyrerepresentanter velges blant foreldre/foresatte på korpsårsmøte i hvert enkelt korps. Korpsårsmøtene skal være avholdt innen 10.september. Stemmerett på korpsårsmøtene har medlemmer over 12 år og foreldre/foresatte til utøvere i de respektive korps. 7.2 Myndighetsområde Korpsstyrenes virksomhet drives etter retningslinjer opptrukket av Hovedstyret. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har korpsleder dobbeltstemme. Styret kan ikke gjøre vedtak som går utover korpsets egne økonomiske rammer, uten Hovedstyrets godkjenning. 7.3 Sammensetning og funksjonstid Korpsstyrene skal bestå av: - Leder - Nestleder/sekretær

9 9 - Kasserer - Aktivitetsansvarlig - Korpstillitsvalgt og varamedlem, velges av og blant medlemmene i HUK Korpsårmøtet bør også velge - Materialansvarlig - Uniformansvarlig Juniorstyret er ansvarlig for at det rekrutteres 1-2 foresatte fra aspirant innen medio oktober. 7.4 Komiteer Styrene oppnevner nødvendige komiteer. 8 Valgkomite Årsmøtet velger 2 medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen ledes av HJSKs sekretær. Valgkomiteen innstiller overfor Årsmøtet kandidater til Hovedstyret. Sittende korpsstyre i hvert enkelt korps er valgkomite, og innstiller kandidater til nytt korpsstyre overfor korpsårsmøtet. KAPITTEL III Medlemmenes plikter og rettigheter 9 Medlemskontrakt Barn og ungdom bosatt i Hamar kommune har fortrinnsrett som utøvende medlemmer. Medlemskontrakten, for medlemmer som ikke er myndige, skal underskrives av foresatte. Medlemmene plikter å følge janitsjarskolens og NMFs vedtekter. Ved innmelding i Hamar Janitsjarskole blir man automatisk innmeldt som medlem i NMF. 10 Korpsenes/Gruppenes utøvere, øvelser, opptredener m.m. De utøvende medlemmene deltar på øvelser og opptredener såfremt medlemmet ikke er forhindret av særlige grunner. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter skal medlemmene følge beskjeder fra ledelsen og instruktørene. 11 Kontingent og leie Kontingent og leie skal betales innen fastsatte frister. Dersom et medlem står til rest med kontingent/leie etter en sesong, kan medlemmet bli nektet å starte opp igjen neste sesong.

10 10 12 Valg av instrument Musikalsk leder anbefaler hvilket instrument et utøvende medlem skal spille i samråd med dirigent, utøver og foresatte. 14 Bruk av skolens eiendeler Medlemmet skal ta godt vare på instrumenter og de eiendeler skolen stiller til disposisjon. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av skolens eiendeler. Medlemmer av HJSK plikter å følge NMFs uniformsreglement. 15 Utvisning fra korps/grupper Utøvende medlem som viser liten interesse, har stort fravær, dårlig oppførsel eller som av andre grunner ødelegger for gruppen/korpset, kan av Hovedstyret utvises for kortere eller lengre tidsrom. Utvisningen kan først skje etter at medlemmet og foresatte er skriftlig underrettet om forholdet. 16 Permisjoner Utøvende medlemmer kan av velferdsgrunner innvilges permisjon. I permisjonsperioden betaler medlemmet kontingent fastsatt av årsmøtet. Skolens eiendeler innleveres om det ikke blir gjort spesiell avtale. Rettigheter og plikter for dugnad, reiselotteri, innbetaling til turkasse og lignende for medlemmer i permisjon avtales med det respektive korpsstyret. 17 Medlemsopphør Utmelding bør ikke forekomme i løpet av korpssesongen. Utøvende medlem som vil tre ut av skolen, skal sende skriftlig melding om dette, underskrevet av foresatte. Utestående fordringer skal være innbetalt og alle effekter være innlevert før medlemmet kan registreres som utmeldt. Medlemmer som ikke skriftlig har meddelt at de ønsker å slutte innen 15. september / 15. januar, må betale kontingent for halvåret. KAPITTEL IV Vedtektsendring - Utmelding av NMF 18 Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan bare foretas av Årsmøtet i HJSKs med 2/3 flertall. Frist for å fremme forslag til vedtektsendringer settes til 4 uker før årsmøtet.

11 11 19 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende møter i Årsmøtet med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. KAPITTEL V Oppløsning 20 Oppløsning av HJSK Oppløsning av HJSK kan kun vedtas av to påfølgende ordinære møter i Årsmøtet. Vedtaket krever 2/3 flertall.

12 12 Hovedstyret sine forslag til endringer av vedtektene Hovedstyret fremmer følgende vedtektsendringer for HJSKs Årsmøte 2016: 1 Etablering Tillegg: (HJSK) etter Hamar Janitsjarskole 2 Formål Endre barn i alderen opp til 19 år til barn og ungdom i alderen (6) 7 til 19 år) Endre gi barn og ungdom god musikkopplæring til gi en god musikkopplæring Stryk ungdommen 3 Medlemskap Legge til tre underkategorier under utøvende medlemmer Utøvende medlemmer (A-medlem), Utøvende medlemmer som er hovedmedlem i andre korps (B-medlem) og Utøvende medlem over 13 år som fortsatt får instrumentopplæring i Hamar kulturskole 4.2 Adgang til Årsmøtet Stryk Undervisningsleder Godkjenne regnskaper i revidert stand (HJSK Årsmøte) Endre tittel til Godkjenne regnskaper - Årsmøtet 2014 endret alt om revisjon, men glemte dette punktet) Ny Vedta budsjett Velge leder-, nestleder- og sekretær i HJSK, øvrige medlemmer av driftsutvalget og valgkomité Legge til: kasserer og aktivitetsleder i Hovedstyret i HJSK Legge til materialforvalter og uniformsforvalter 4.4 Valgene Endre Alle valg gjelder for ett år til alle valg gjelder fortrinnsvis for to år av gangen, og gjennomføres slik at halvparten velges annethvert år. Stryk Styremedlemmer kan nekte gjenvalg, men ikke for lengre tid enn en periode 5.1 Myndighetsområde (Hovestyret) Endre minst fem av medlemmene til minst halvparten av medlemmene Stryk Hovedstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett i alle møter som holdes i styrene. 5.2 Sammensetning (Hovedstyret) Endre sammensetningen av hovedstyret slik at det består av - leder (ny ordlyd) - nestleder (ny ordlyd) - sekretær (ny ordlyd)

13 13 - kasserer (ny) - aktivitetsleder (ny) - tre korpsledere (ny ordlyd) Endre HJSKs undervisningsleder har møte-, tale- og forslagsrett til Musikalsk leder har tale- og forslagsrett 5.4 Musikalsk oppbygging Endre etter innstilling fra undervisningsleder til etter forslag fra dirigentforum Tillegg HJSK samarbeider med Hamar kulturskole (HKS) om individuell instrumentopplæring og kjøp av dirigenttjenester. Dette reguleres i egen samarbeidsavtale med HKS. 5.5 Ansettelse av undervisningsleder, dirigenter og instruktører Endre navn til Ansettelser Endre undervisningsleder til musikalsk leder, dirigenter og instruktører ved behov Stryk Etter innstilling fra undervisningsleder ansetter Hovedstyret dirigenter og instruktører. Undervisningsleder og Driftsutvalget Hele paragrafen strykes og utvalget legges ned/føres inn i hovedstyret Musikkutvalget Endre navn til Dirigentforum Endre Musikkutvalget til Dirigentforum Endre ledes av undervisningsleder til ledes av musikalsk leder Politiattest (Følgende utvalg er opprettet) Endre Driftsutvalget til Nestleder Endre å innhente politiattest for til at alle innhenter og har godkjente politiattest Stryk undervisningsleder Tillegg: Godkjente politiattester arkiveres. 7.1 Valg og stemmerett (Korpsstyrene) Stryke av og og med funksjonstid til og med (medlemmer over 12 år har stemmerett på årsmøtene, og funksjonstida er naturlig nok til neste årsmøte holdes) Tillegg medlemmer over 12 år (Dette står i andre, men skal også gjelde korpsårsmøtene) Stryk de som er 7.3 Sammensetning og funksjonstid (Korpsstyrene) Endre sammensetningen for korpsstyrene til et minimum, der korpsårsmøtene kan velge større styrer dersom det er ønskelig, der leder, nestleder/sekretær, kasserer, aktivitetsansvarlig og korpstillitsvalgt skal være representert Endre Styremedlem til aktivitetsutvalget til Aktivitetsansvarlig Endre over 15 år til over 12 år (som er alderen på medlemmene i HUK

14 14 Korpstillitsvalgt og varamedlem, velges av og blant medlemmene i HUK Tillegg: Korpsårsmøtet bør også velge: Endre Materialforvalter til Materialansvarlig Endre Uniformsforvalter til Uniformsansvarlig Stryk Styremedlem Endre Hovedstyret er ansvarlig for at det velges et styre fra Aspirant 1- foresatte til Juniorstyret er ansvarlig for at det rekrutteres 1-2 foresatte fra aspirant. 8 Valgkomite Endre Driftsutvalget til Hovedstyret. 12 Valg av instrument Endre Undervisningsleder/dirigent bestemmer til Musikalsk leder anbefaler Legge til dirigent for valg av instrument... i samråd med dirigent, utøver og foresatt. 13 Deltakelse i andre korps/musikkaktiviteter Stryk hele paragrafen. (A-medlemskap sier seg sjøl, andre musikkaktiviteter avklares i dag med dirigenter) Alternativt endre til Ved deltakelse i andre korps skal forpliktelser overfor HJSK oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner (A-medlem). Ved andre musikkaktiviteter skal deltakelse avklares med dirigent. 16 Permisjoner Fjerne av hovedstyret (da det ikke gjøres i praksis, elevene/foresatte tar permisjon) Endre hovedstyret til årsmøtet (da det er årsmøtet som fastsetter kontingent både for alle typer medlemskap) Tillegg: Rettigheter og plikter ifht dugdnad, reiselotteri, innbetaling til turkasse mm for medlemmer i permisjon avtales med det respektive korpsstyret. 17 Medlemsopphør Endre Kontingent og leie til Utestående fordringer. 18 Vedtektsendringer Tillegg: Frist for å fremme forslag til vedtektsendringer settes til 4 uker før årsmøtet.

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 Innhold: Innhold side 2 Lover side 3 Interne utmerkelser side 9 Eksterne utmerkelser side 10 Uniformsinstruks side 11 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 2 Lover for Musikklaget BRAGE

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 1 Organisasjon og formål Haukerød Skolekorps, stiftet 13.desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Vestfold).

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter Hobøl Drillklubb

Vedtekter Hobøl Drillklubb Vedtekter Hobøl Drillklubb Hobøl Drill ble stiftet 24. april 2013. Vedtekter revidert av årsmøtet 26. februar 2015 1 Organisasjon Hobøl Drillklubb, stiftet Hobøl Drill 24. april 2013, er tilsluttet Norges

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. november 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG JANITSJARKORPS

LOVER FOR TØNSBERG JANITSJARKORPS ALT FOR TONEKUNSTEN Stiftet: 5. november 1928 Tilsluttet: Norges Musikkorps Forbund Adresse: Postboks 1261, Trudvang 3105 Tønsberg Bankgiro: 2420.22.01721 Internett: http://region.hive.no/korps/tjk LOVER

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer