Vedtatt av: Dato: Endring av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av: Dato: Endring av:"

Transkript

1 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet Forslag til vedtektsendringer som Årsmøtet 2016 er synliggjort med fet tekst i dette dokumentet, og alle forslag er renskrevet nederst i dokmentet Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet Endret fra «Representantskap» til «Årsmøte». Fjernet alt rundt revisjon ( 9) Nummerert om etter 8 Representantskapet Endringer i 4.2, 5.2, 5.5, 6.2, 10, 17. Flyttet 5.8 til Nye 5.8, 5.9, I henhold til krav fra NMF Representantskapet Representantskapet Representantskapet

2 2 Innhold KAPITTEL I Etablering / Formål / Medlemskap 1 Etablering 2 Formål 3 Medlemskap KAPITTEL II Organisasjonen 4 HJSK Årsmøte 4.1 Myndighetsområde 4.2 Adgang til Årsmøtet 4.3 Kunngjøring / saker til behandling Konstitueres Godkjenne årsmeldinger Godkjenne regnskaper i revidert stand Behandle innkomne forslag/saker Fastsette kontingent og størrelse på leie Velge leder-, nestleder- og sekretær i HJSK, øvrige medlemmer av driftsutvalget og valgkomite. 4.4 Valgene 4.5 Ekstraordinært Årsmøte 5 Hovedstyret 5.1 Myndighetsområde. 5.2 Sammensetning. 5.3 Økonomi. 5.4 Musikalsk oppbygging. 5.5 Ansettelse av undervisningsleder, dirigenter og instruktører. 5.6 Kontingent og leie. 5.7 Eiendeler. 5.8 Beredskapsplan. 5.9 Rapportering 5.10 Innkalling. 6 Utvalgene 6.1 Myndighetsområde. 6.2 Følgende utvalg er opprettet: Driftsutvalget Musikkutvalget Aktivitetsutvalget Materialutvalget Uniformsutvalget Økonomiutvalget Sekretærutvalget Politiattest. 7 Korpsstyrene. 7.1 Valg og stemmerett. 7.2 Myndighetsområde. 7.3 Sammensetning og funksjonstid. 7.4 Komiteer. 8 Valgkomite. KAPITTEL III Medlemmenes plikter og rettigheter 9 Medlemskontrakt.

3 10 Korpsenes/Gruppenes utøvere, øvelser, opptredener m.m. 11 Kontingent og leie. 12 Valg av instrument. 13 Deltakelse i andre korps / musikkaktiviteter. 14 Bruk av skolens eiendeler. 15 Utvisning fra korps / grupper. 16 Permisjoner. 17 Medlemsopphør. KAPITTEL IV Vedtektsendring - Utmelding av NMF 18 Vedtektsendringer. 19 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund. KAPITTEL V Oppløsning 20 Oppløsning av HJSK. 3

4 4 KAPITTEL I Etablering / Formål / Medlemskap 1 Etablering Hamar Janitsjarskole (HJSK) er stiftet og organisasjonen er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF). 2 Formål Hamar Janitsjarskole har som formål: - å drive musikkorps for barn og ungdom i alderen 7 til 19 år - å gi en god musikkopplæring, utvikle den enkeltes ferdigheter, øve samspill i grupper og korps, og skape bred rekruttering til byens musikkliv. - Å gi en sunn og positiv fritidsbeskjeftigelse til glede og nytte for den enkelte og samfunnet. 3 Medlemskap Medlemskap deles i 2 kategorier: 1. Utøvende medlemmet er de som spiller i korpsene/gruppene. a. A-medlem: utøvende medlemmer b. B-medlem: utøvende medlemmer som er hovedmedlem i andre korps c. C-medlem: utøvende medlem over 13 år som fortsatt får instrumentopplæring i Hamar kulturskole 2. Ikke utøvende medlemmer er foresatte til de utøvende Skolen følger til enhver tid NMFs gjeldende aldersbestemmelser KAPITTEL II Organisasjonen 4 HJSK Årsmøte 4.1 Myndighetsområde Årsmøtet i HJSK er skolens høyeste myndighet

5 5 4.2 Adgang til Årsmøtet Medlemmer av skolen har adgang til Årsmøtet. Medlemmer som ikke har fylt 12 år, har adgang til møtet, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare. Dirigenter og instruktører har adgang med tale- og forslagsrett. Representanter fra NMF har talerett. 4.3 Kunngjøring / saker til behandling Årsmøtet holdes innen 15.februar og innkalles av Hovedstyret med 14 dagers varsel. Regnskapsperioden går fra Årsmøtet skal: Konstitueres Godkjenne årsmeldinger - Korpsenes årsmeldinger - Hovedstyrets årsmelding Godkjenne regnskaper - Korpsenes regnskap - Hovedstyrets regnskap Vedta budsjett Behandle innkomne forslag/saker Fastsette kontingent og størrelse på leie Velge leder-, nestleder-, sekretær, kasserer og aktivitetsleder i Hovedstyret i HJSK, materialforvalter og uniformforvalter og valgkomité Saker som kreves forelagt på Årsmøtet må være Hovedstyret i hende innen 7 dager før møtet holdes. 4.4 Valgene Alle valg gjelder fortrinnsvis for to år av gangen, og gjennomføres slik at halvparten velges annethvert år. 4.5 Ekstraordinært Årsmøte Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av Hovedstyret eller når minst 1/3 av medlemmene med stemmerett (over 12 år) krever det.

6 6 5 Hovedstyret 5.1 Myndighetsområde Hovedstyret har den administrative ledelse av HJSK. Alle saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har HJSKs leder dobbeltstemme. For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stede. 5.2 Sammensetning HJSK ledes av et hovedstyre som består av: leder nestleder sekretær kasserer aktivitetsleder tre korpsledere Materialforvalter og uniformsforvalter har tale- og forslagsrett Musikalsk leder har tale- og forslagsrett. Medlemmer i hovedstyret skal være innmeldt som medlemmer i NMF. 5.3 Økonomi HJSKs midler skal ikke brukes til annet enn å fremme HJSKs formål. Hovedstyret gjør vedtak om økonomisk drift av skolen. Regnskapet føres av godkjent regnskapsfører og gjennomgås kvartalsvis av Hovedstyret. Regnskapet legges fram for årsmøtet i Hamar Janitsjarskole for endelig godkjennelse. 5.4 Musikalsk oppbygging Hovedstyret godkjenner, etter forslag fra dirigentforum, plan for HJSKs musikalske oppbygging. Hovedstyret sørger for instruks for den musikalske ledelse av HJSK. HJSK samarbeider med Hamar kulturskole (HKS) om individuell instrumentopplæring og kjøp av dirigenttjenester. Dette reguleres i egen samarbeidsavtale med HKS. 5.5 Ansettelser Hovedstyret ansetter musikalsk leder, dirigenter og instruktører etter behov. Dirigenter skal registreres i NMFs database. 5.6 Kontingent og leie Hovedstyret innstiller til årsmøtet størrelse på kontingent og leie.

7 7 5.7 Eiendeler Hovedstyret bestemmer hvordan eiendeler skal disponeres innen HJSK. 5.8 Beredskapsplan Hovedstyret utarbeider beredskapsplan i henhold til beredskapsplan i NMF for alle skolens medlemmer på øvelser, arrangementer og turer. 5.9 Rapportering Hamar Janitsjarskole skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF til fastsatt frist Innkalling Innkalling til Hovedstyret med vedlagt saksliste bør skje skriftlig så vidt mulig, og med minst 7 dagers varsel. 6 Utvalgene 6.1 Myndighetsområde Utvalgenes virksomhet er direkte underlagt og drives etter egne retningslinjer opptrukket av hovedstyret. 6.2 Følgende utvalg er opprettet: Dirigentforum Dirigentforum består av skolens dirigenter og ledes av musikalsk leder. Utvalget fremmer forslag til det musikalske opplegget for HJSK til Hovedstyret Aktivitetsutvalget Aktivitetsutvalget består av en representant fra hvert korpsstyre og ledes av HJSKs aktivitetsleder. Utvalget koordinerer praktiske fellesaktiviteter Materialutvalget Materialutvalget består av korpsenes materialforvaltere og ledes av HJSKs materialforvalter. Utvalget har ansvaret for instrumenter, noter og annet fellesutstyr i HJSK.

8 Uniformutvalget Uniformutvalget består av korpsenes uniformforvaltere og ledes av HJSKs uniformforvalter. Utvalget har ansvaret for HJSKs uniformer med tilbehør Økonomiutvalget Økonomiutvalget består av korpsenes kasserere og ledes av HJSKs kasserer. Utvalget har ansvar for budsjett og regnskap Sekretærutvalget Sekretærutvalget består av korpsenes sekretærer og ledes av HJSKs sekretær. Utvalget har ansvar for korrespondanse og arkivering innen HJSK Politiattest Nestleder er ansvarlig for at alle tillitsvalgte, dirigenter og instruktører innhenter og har godkjent politiattest Godkjente politiattester arkiveres. 7 Korpsstyrene 7.1 Valg og stemmerett Korpsstyrerepresentanter velges blant foreldre/foresatte på korpsårsmøte i hvert enkelt korps. Korpsårsmøtene skal være avholdt innen 10.september. Stemmerett på korpsårsmøtene har medlemmer over 12 år og foreldre/foresatte til utøvere i de respektive korps. 7.2 Myndighetsområde Korpsstyrenes virksomhet drives etter retningslinjer opptrukket av Hovedstyret. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har korpsleder dobbeltstemme. Styret kan ikke gjøre vedtak som går utover korpsets egne økonomiske rammer, uten Hovedstyrets godkjenning. 7.3 Sammensetning og funksjonstid Korpsstyrene skal bestå av: - Leder - Nestleder/sekretær

9 9 - Kasserer - Aktivitetsansvarlig - Korpstillitsvalgt og varamedlem, velges av og blant medlemmene i HUK Korpsårmøtet bør også velge - Materialansvarlig - Uniformansvarlig Juniorstyret er ansvarlig for at det rekrutteres 1-2 foresatte fra aspirant innen medio oktober. 7.4 Komiteer Styrene oppnevner nødvendige komiteer. 8 Valgkomite Årsmøtet velger 2 medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen ledes av HJSKs sekretær. Valgkomiteen innstiller overfor Årsmøtet kandidater til Hovedstyret. Sittende korpsstyre i hvert enkelt korps er valgkomite, og innstiller kandidater til nytt korpsstyre overfor korpsårsmøtet. KAPITTEL III Medlemmenes plikter og rettigheter 9 Medlemskontrakt Barn og ungdom bosatt i Hamar kommune har fortrinnsrett som utøvende medlemmer. Medlemskontrakten, for medlemmer som ikke er myndige, skal underskrives av foresatte. Medlemmene plikter å følge janitsjarskolens og NMFs vedtekter. Ved innmelding i Hamar Janitsjarskole blir man automatisk innmeldt som medlem i NMF. 10 Korpsenes/Gruppenes utøvere, øvelser, opptredener m.m. De utøvende medlemmene deltar på øvelser og opptredener såfremt medlemmet ikke er forhindret av særlige grunner. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter skal medlemmene følge beskjeder fra ledelsen og instruktørene. 11 Kontingent og leie Kontingent og leie skal betales innen fastsatte frister. Dersom et medlem står til rest med kontingent/leie etter en sesong, kan medlemmet bli nektet å starte opp igjen neste sesong.

10 10 12 Valg av instrument Musikalsk leder anbefaler hvilket instrument et utøvende medlem skal spille i samråd med dirigent, utøver og foresatte. 14 Bruk av skolens eiendeler Medlemmet skal ta godt vare på instrumenter og de eiendeler skolen stiller til disposisjon. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av skolens eiendeler. Medlemmer av HJSK plikter å følge NMFs uniformsreglement. 15 Utvisning fra korps/grupper Utøvende medlem som viser liten interesse, har stort fravær, dårlig oppførsel eller som av andre grunner ødelegger for gruppen/korpset, kan av Hovedstyret utvises for kortere eller lengre tidsrom. Utvisningen kan først skje etter at medlemmet og foresatte er skriftlig underrettet om forholdet. 16 Permisjoner Utøvende medlemmer kan av velferdsgrunner innvilges permisjon. I permisjonsperioden betaler medlemmet kontingent fastsatt av årsmøtet. Skolens eiendeler innleveres om det ikke blir gjort spesiell avtale. Rettigheter og plikter for dugnad, reiselotteri, innbetaling til turkasse og lignende for medlemmer i permisjon avtales med det respektive korpsstyret. 17 Medlemsopphør Utmelding bør ikke forekomme i løpet av korpssesongen. Utøvende medlem som vil tre ut av skolen, skal sende skriftlig melding om dette, underskrevet av foresatte. Utestående fordringer skal være innbetalt og alle effekter være innlevert før medlemmet kan registreres som utmeldt. Medlemmer som ikke skriftlig har meddelt at de ønsker å slutte innen 15. september / 15. januar, må betale kontingent for halvåret. KAPITTEL IV Vedtektsendring - Utmelding av NMF 18 Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan bare foretas av Årsmøtet i HJSKs med 2/3 flertall. Frist for å fremme forslag til vedtektsendringer settes til 4 uker før årsmøtet.

11 11 19 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende møter i Årsmøtet med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. KAPITTEL V Oppløsning 20 Oppløsning av HJSK Oppløsning av HJSK kan kun vedtas av to påfølgende ordinære møter i Årsmøtet. Vedtaket krever 2/3 flertall.

12 12 Hovedstyret sine forslag til endringer av vedtektene Hovedstyret fremmer følgende vedtektsendringer for HJSKs Årsmøte 2016: 1 Etablering Tillegg: (HJSK) etter Hamar Janitsjarskole 2 Formål Endre barn i alderen opp til 19 år til barn og ungdom i alderen (6) 7 til 19 år) Endre gi barn og ungdom god musikkopplæring til gi en god musikkopplæring Stryk ungdommen 3 Medlemskap Legge til tre underkategorier under utøvende medlemmer Utøvende medlemmer (A-medlem), Utøvende medlemmer som er hovedmedlem i andre korps (B-medlem) og Utøvende medlem over 13 år som fortsatt får instrumentopplæring i Hamar kulturskole 4.2 Adgang til Årsmøtet Stryk Undervisningsleder Godkjenne regnskaper i revidert stand (HJSK Årsmøte) Endre tittel til Godkjenne regnskaper - Årsmøtet 2014 endret alt om revisjon, men glemte dette punktet) Ny Vedta budsjett Velge leder-, nestleder- og sekretær i HJSK, øvrige medlemmer av driftsutvalget og valgkomité Legge til: kasserer og aktivitetsleder i Hovedstyret i HJSK Legge til materialforvalter og uniformsforvalter 4.4 Valgene Endre Alle valg gjelder for ett år til alle valg gjelder fortrinnsvis for to år av gangen, og gjennomføres slik at halvparten velges annethvert år. Stryk Styremedlemmer kan nekte gjenvalg, men ikke for lengre tid enn en periode 5.1 Myndighetsområde (Hovestyret) Endre minst fem av medlemmene til minst halvparten av medlemmene Stryk Hovedstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett i alle møter som holdes i styrene. 5.2 Sammensetning (Hovedstyret) Endre sammensetningen av hovedstyret slik at det består av - leder (ny ordlyd) - nestleder (ny ordlyd) - sekretær (ny ordlyd)

13 13 - kasserer (ny) - aktivitetsleder (ny) - tre korpsledere (ny ordlyd) Endre HJSKs undervisningsleder har møte-, tale- og forslagsrett til Musikalsk leder har tale- og forslagsrett 5.4 Musikalsk oppbygging Endre etter innstilling fra undervisningsleder til etter forslag fra dirigentforum Tillegg HJSK samarbeider med Hamar kulturskole (HKS) om individuell instrumentopplæring og kjøp av dirigenttjenester. Dette reguleres i egen samarbeidsavtale med HKS. 5.5 Ansettelse av undervisningsleder, dirigenter og instruktører Endre navn til Ansettelser Endre undervisningsleder til musikalsk leder, dirigenter og instruktører ved behov Stryk Etter innstilling fra undervisningsleder ansetter Hovedstyret dirigenter og instruktører. Undervisningsleder og Driftsutvalget Hele paragrafen strykes og utvalget legges ned/føres inn i hovedstyret Musikkutvalget Endre navn til Dirigentforum Endre Musikkutvalget til Dirigentforum Endre ledes av undervisningsleder til ledes av musikalsk leder Politiattest (Følgende utvalg er opprettet) Endre Driftsutvalget til Nestleder Endre å innhente politiattest for til at alle innhenter og har godkjente politiattest Stryk undervisningsleder Tillegg: Godkjente politiattester arkiveres. 7.1 Valg og stemmerett (Korpsstyrene) Stryke av og og med funksjonstid til og med (medlemmer over 12 år har stemmerett på årsmøtene, og funksjonstida er naturlig nok til neste årsmøte holdes) Tillegg medlemmer over 12 år (Dette står i andre, men skal også gjelde korpsårsmøtene) Stryk de som er 7.3 Sammensetning og funksjonstid (Korpsstyrene) Endre sammensetningen for korpsstyrene til et minimum, der korpsårsmøtene kan velge større styrer dersom det er ønskelig, der leder, nestleder/sekretær, kasserer, aktivitetsansvarlig og korpstillitsvalgt skal være representert Endre Styremedlem til aktivitetsutvalget til Aktivitetsansvarlig Endre over 15 år til over 12 år (som er alderen på medlemmene i HUK

14 14 Korpstillitsvalgt og varamedlem, velges av og blant medlemmene i HUK Tillegg: Korpsårsmøtet bør også velge: Endre Materialforvalter til Materialansvarlig Endre Uniformsforvalter til Uniformsansvarlig Stryk Styremedlem Endre Hovedstyret er ansvarlig for at det velges et styre fra Aspirant 1- foresatte til Juniorstyret er ansvarlig for at det rekrutteres 1-2 foresatte fra aspirant. 8 Valgkomite Endre Driftsutvalget til Hovedstyret. 12 Valg av instrument Endre Undervisningsleder/dirigent bestemmer til Musikalsk leder anbefaler Legge til dirigent for valg av instrument... i samråd med dirigent, utøver og foresatt. 13 Deltakelse i andre korps/musikkaktiviteter Stryk hele paragrafen. (A-medlemskap sier seg sjøl, andre musikkaktiviteter avklares i dag med dirigenter) Alternativt endre til Ved deltakelse i andre korps skal forpliktelser overfor HJSK oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner (A-medlem). Ved andre musikkaktiviteter skal deltakelse avklares med dirigent. 16 Permisjoner Fjerne av hovedstyret (da det ikke gjøres i praksis, elevene/foresatte tar permisjon) Endre hovedstyret til årsmøtet (da det er årsmøtet som fastsetter kontingent både for alle typer medlemskap) Tillegg: Rettigheter og plikter ifht dugdnad, reiselotteri, innbetaling til turkasse mm for medlemmer i permisjon avtales med det respektive korpsstyret. 17 Medlemsopphør Endre Kontingent og leie til Utestående fordringer. 18 Vedtektsendringer Tillegg: Frist for å fremme forslag til vedtektsendringer settes til 4 uker før årsmøtet.

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON. a. Åskollen skolekorps stiftet 17. mars 1947, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, med tilhørighet til NMF region Øst. Organisering av Korpset Dersom

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato)

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) Vedtekter for Lysejordet skoles musikkorps Side 1 VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 1 FORMÅL Lysejordet skoles musikkorps formål

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring av 12. februar 1996, endring av 15. februar 1999, endring av 17. februar 2003, endring

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS 1 Organisasjon Høybråten skoles musikkorps (HSMK), stiftet 17. februar 1926, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Viken). 2 Formål

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960 1 Vedtekter for Åssiden Skolemusikk Stiftet 27. januar 1960 Vedtatt 9. mars 2016 2 1. Organisasjonen Åssiden skolemusikk, heretter kalt ÅSM, er stiftet 27. januar 1960, og står tilsluttet Norges Musikkorpsforbund,

Detaljer

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM VEDTEKTER FOR STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM 31.01..2012 1 1. ORGANISASJON STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS Korpsets navn er STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS. Stiftelsesdato er 1.november

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps

Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps Vedtatt på Årsmøtet 2012 Sist revidert i 2009 1 Organisasjon 1.1 Vinderen Skoles Musikkorps, nedenfor kalt Korpset, er stiftet 15. februar 1930. Skolens rektor

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill 1 ORGANISASJON Kolnes Skolekorps og drill stiftet i10.februar 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet i Rogaland krets. (NMF med tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS Hovedinndeling av nye vedtekter gjelder fra 19. september 1990 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøtet 5 Styret 6 Medlemsmøtene 7 Komiteer 8 Oppløsning 9 Vedtektsendringer

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS (Stiftet 1950) (Vedtatt på årsmøte 1974 og revidert 1977, 1982, 1985, 1991, 2008 og 2010) 1 HOVEDINNDELING AV NYE VEDTEKTER GJELDENDE FRA 22.10.1991 1 STIFTELSE OG

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling 14.03.2015 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS 17 VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS HOVEDINNDELING: 1. ORGANISASJON 2. FORMÅL 3. MEDLEMSKAP 4. ÅRSMØTE 5. STYRET 6. MEDLEMSMØTENE 7. KOMITEER 8. OPPLØSNING 9. VEDTEKTSENDRINGER IKRAFTTREDELSE Disse

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012.

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. 1 ORGANISASJON Byåsen Skolemusikkorps er skolekorps for skolene Byåsen, Dalgård og Stavset.

Detaljer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. VEDTEKTER 1 ORGANISASJON OG FORMÅL 1.1. Gi medlemmene en unik musikalsk spilleglede og opplæring på et janitsjarinstrument. 1.2. Korpsets navn er Nidarvoll Skolemusikkorps. Korpset står tilsluttet Norges

Detaljer

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS ETTER ENDRINGSFORSLAG 2016 1 ORGANISASJON Lerstad skolekorps, stiftet 7.12.1977, er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund (NMF) gjennom Norges Musikkorps Forbund Nordvest. Korpset

Detaljer

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet Vedtekter Hønefoss Ungdomskorps Vedtatt årsmøtet 08.03.2016 1 ORGANISASJON Hønefoss Ungdomskorps, HUK, stiftet 1. februar 1932, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Region Øst)

Detaljer

Vedtekter. for. Kongsberg Guttemusikkorps

Vedtekter. for. Kongsberg Guttemusikkorps Vedtekter for Kongsberg Guttemusikkorps med statutter for: Hederstegn, Frammøtemerke, Aktivitetsmerke, Innsatspremie, Avgangsdiplom, Æresmedlemskap Vedtatt på konstituerende årsmøte 13. desember 1990.

Detaljer

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 Innhold: Innhold side 2 Lover side 3 Interne utmerkelser side 9 Eksterne utmerkelser side 10 Uniformsinstruks side 11 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 2 Lover for Musikklaget BRAGE

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 1 Organisasjon og formål Haukerød Skolekorps, stiftet 13.desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Vestfold).

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS Med endringer vedtatt senest på årsmøte 28. januar 2016 1. Organisasjon Hobøl Skolekorps, stiftet i 1951, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS 1. ORGANISASJON Bekkelaget Skoles Musikkorps stiftet 09.02.1931 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Oslo Krets. 2. FORMÅL BSM har som

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps Side 1 av 9 Innhold: 1 ORGANISASJONEN 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRE 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER/UTVALG 8 UENIGHET/TVISTER 9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND 10 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer