En regulatorisk jungelsafari:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En regulatorisk jungelsafari:"

Transkript

1 JURIDISK RAMMEVERK FOR BANKENE: En regulatorisk jungelsafari: - vi rydder oss oversikt med machete-kniv!

2 Agenda Tema Juridisk rammeverk som er viktig for bankdriften: Oversikt over gjeldende rett og hva du bør vite om forventet fremtidig regulering Agenda 1. Innledning 2. Et forsøk på systematikk 3. Hovedtrekk i regelverkskrav og utviklingstrekk 4. Hvordan holde kontrollen på dette KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 1

3 Disclaimer Dette utgir seg ikke for å være noen fullstendig og detaljert gjennomgang av alt regelverk som er eller kan være relevant for en bank. Det er forsøkt foretatt en fokusert utvalg av de antatt mest sentrale og de antatt mest relevante og interessante temaområdene. Vi har videre i utvalget lagt vekt på å fokusere på områder der det relativt nylig har funnet sted viktige endringer, samt områder med antatt største strategisk og forretningsmessig betydning. Jeg er fullstendig klar over at enkelte sikkert vil savne en eller flere bestemmelser eller temaområder, herunder være uenig i det foretatt utvalget av bestemmelser og temaområde KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2

4 Innledning 17/09/2013 3

5 Tenk hvor greit det hadde vært hvis det var slik. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4

6 I prinsippet gjelder alt som står i den store, røde boken. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5

7 pluss litt til. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 6

8 Dessuten må man forholde seg til både rundskriv og tilsynsmoduler KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 7

9 Et forsøk på systematikk 17/09/2013 8

10 En god oversiktskilde: KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 9

11 De (antatt) viktigste bestemmelsene Finansieringsvirksomhetsloven (Sparebankloven) Finansavtaleloven Lov om tiltak mot anti hvitvask og terrorfinansiering Verdipapirhandelsloven Personopplysningsloven Kapitalkravsforskriftene: Kapitalkravsforskriften Beregningsforskriften Konsolideringsforskriften Risikostyringsforskriften Likviditetsforskriften Forskrift om store engasjementer IKT-forskriften Godtgjørelsesforskriften Forskrift om tiltak mot anti hvitvask og terrorfinansiering Verdipapirforskriften Personopplysningsforskriften KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 10

12 Et forsøk på systematikk Stiftelse & Styrende og kontrollerende organer Eierforhold, konsernforhold, med videre Likviditet og funding Styring og kontroll Kapitalforhold Kundebehandling og markedsarbeid Andre rammer for virksomheten Regnskap & Bokføring*) Skatt og avgift*) *) Utenfor scope for dette foredraget KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 11

13 Et forsøk på systematikk Stiftelse & Styrende og kontrollerende organer Eierforhold, konsernforhold, med videre Likviditet og funding Styring og kontroll Kapitalforhold Kundebehandling og markedsarbeid Andre rammer for virksomheten Regnskap & Bokføring*) Skatt og avgift*) *) Utenfor scope for dette foredraget KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 12

14 Hovedtrekk i dagens reguleringer Kapital Likviditet Styring og kontroll Fin.virksomhetsloven Kapitalkravsforskriften Beregningsforskriften Konsolideringsforskriften Fin.virksomhetsloven Likviditetsforskriften LCR-rapportering Tilsynsmodul likviditet Aksjeloven og Fin.virksomhetsloven Forskrift om risikostyring og internkontroll Tilsynsmoduler Ren kjernekapital 4,5%*) Hybridkapital 1,5% Tilleggskapital 2,0% Ansvarlig kapital 8,0% + ICAAP-behov!! *) PLUSS BUFFERKRAV Kvalitative krav til forsvarlig likviditet og finansiering, samt krav til forsvarlig likviditetsstyring Forventninger til nivåer for LBI og LCR Styrets og adm direktørs ansvar Organisering Risikovurderinger og internkontroll Internrevisjon KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 13

15 Hovedtrekk i regelverkskrav og regulatorisk utvikling 17/09/

16 Stiftelse & Styrende og kontrollerende organer

17 Styrende organer Revisor Revisjonsutvalget Risikostyringsutvalget Godtgjørelsesutvalget Forstanderskapet / Representantskapet Styret Adm direktør Kontrollkomitèen Fra Finansieringsvirksomhetsloven 2-9b Styret skal overvåke og styre finansinstitusjonens samlede risiko og jevnlig vurdere om finansinstitusjonens styrings- og kontrollordninger er tilpasset risikonivå og omfang av virksomheten. Institusjonen skal ha et risikoutvalg oppnevnt av styret blant de av styremedlemmene som ikke inngår i den faktiske ledelse av virksomheten som skal forberede styrebehandlingen. Departementet kan gjøre unntak fra plikten til å ha risikoutvalg. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 16

18 Regler av særlig betydning ifht strukturendringer i sparebankene - fra Finansieringsvirksomhetsloven Kapittel 2c. Struktur- og foretaksendringer i finansinstitusjoner som ikke er organisert i aksjeselskaps form Kapittel 2d. Finans- og sparebankstiftelser I. Sammenslåing og deling 2c-1. Virkeområde 2c-2. Tillatelse. Vedtekter 2c-3. Vedtak om sammenslåing eller deling 2c-4. Opprettelse av finansstiftelse. Disponering av utbyttemidler mv. 2c-5. Meldinger til Foretaksregisteret. Kreditorvarsel 2c-6. Melding om ikrafttreden. Gjennomføring 2c-7. Ugyldig sammenslåing eller deling I. Alminnelige regler for finansstiftelser 2d-1. Opprettelse. Tillatelse mv. 2d-2. Vedtekter 2d-3. Organer 2d-4. Finansstiftelsens virksomhet 2d-5. Sammenslåing, avvikling mv. II. Avvikling 2c-8. Vedtak om avvikling 2c-9. Registrering. Kreditorvarsel 2c-10. Avviklingsstyre mv. 2c-11. Disponering av egenkapitalen 2c-12. Særlige regler for sparebanker III. Omdanning 2c-13. Tillatelse mv. 2c-14. Gjennomføring av omdanningen 2c-15. Omdanning til morselskap i finanskonsern 2c-16. Fordeling av aksjekapital og aksjer 2c-17. Vedtak om omdanning 2c-18. Vedtekter. Registrering II. Særlige regler for sparebankstiftelser 2d-6. Sparebankstiftelser 2d-7. Vedtekter. Generalforsamling 2d-8. Sparebankstiftelsers virksomhet 2d-9. Sammenslåing, avvikling mv. av sparebankstiftelser 2d-10. Overgangsregler KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 17

19 Konsernforhold, eierandeler, med videre

20 Finanskonsern Finansieringsvirksomhetsloven Kapittel 2a. Finanskonsern mv. I. Konsesjon II. Organisering III. Transaksjoner og konsolidering 2a-8. Transaksjoner mellom foretakene i et finanskonsern mv. 2a-9. Konsolideringsregler IV. Særregler om morselskap som nevnt i 2a- 2. bokstav d) V. Konserngruppe bestående av sparebank og gjensidig forsikringsselskap. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 19

21 Finansieringsvirksomhetsloven 2a-8. Transaksjoner mellom foretakene i et finanskonsern mv. Transaksjoner og engasjementer mellom a) foretak i et finanskonsern, b) finansinstitusjon og tilknyttet foretak som nevnt i 2a-2 bokstav f, og c) finansinstitusjon og deltakende foretak som nevnt i 2a-2 bokstav g, skal være i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Et finanskonsern skal ha regler for virksomheten som sikrer at inntekter, kostnader, tap og gevinst blir fordelt på en mest mulig korrekt måte mellom foretak og virksomhetsområder. Konsernbidrag kan ikke gis mellom søsterselskaper. Konsernbidrag kan heller ikke gis av livsforsikringsselskaper, med mindre annet er fastsatt i selskapets vedtekter. Bidraget må sammen med utbytte ikke overstige forsvarlig utdeling av utbytte basert på det enkelte års drift med mindre Kongen, for å sikre soliditeten i et konsernselskap eller konsernet, gir tillatelse til et høyere bidrag. Kongen kan fastsette utfyllende regler etter dette ledd. Et konsernselskap kan ikke yte lån eller stille garanti for et annet selskap i konsernet med mindre annet er fastsatt av Kongen. Meglerforetak som inngår i konsernet kan utføre oppdrag for et annet foretak i konsernet om ikke annet følger av konsesjonsvilkårene. I tilfeller hvor slik megling utføres, skal foretaket sørge for at motmegler benyttes med mindre konsesjonsvilkårene angir at dette ikke er nødvendig. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 20

22 Konsolideringsregler for kapitaldekningsformål Eierandel over 50%: Full konsolidering i kapitaldekningsoppgaven Eierandel 20-50%: Forholdsmessig konsolidering i kapitaldekningsoppgaven CRD IV Påvirker dagens regler om konsolidering Eierandel 10-20%: Fradrag for kapitaldekningsreserve (=100% av bokført verdi) Eierandel under 10%: Fradrag for investeringer utover 2% av ansvarlig kapital i den andre institusjonen / Sum slike investeringer utover 10% av egen ansvarlig kapital Pålegg om kapitaldekningsreserve: Fradrag for kapitaldekningsreserve (=100% av bokført verdi) KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 21

23 Forholdet til andre finansinstitusjoner - fra Finansieringsvirksomhetsloven Banklovkommisjonens forslag 2-7. Samarbeidsavtaler Samarbeidsavtaler mellom finansinstitusjoner som ikke inngår i samme konsern, skal godkjennes av departementet. Dette gjelder ikke avtaler om enkeltprosjekter eller om tekniske eller praktiske forhold uten innvirkning av betydning på konkurranseforholdene. Som finansinstitusjon regnes her også verdipapirforetak og eiendomsmeglerforetak, samt foretak som forvalter verdipapirfond Verv i styrende organer Den som er medlem av et styrende organ eller innehar ledende stilling i en finansinstitusjon, kan ikke samtidig være medlem av et styrende organ i en annen finansinstitusjon med mindre annet er bestemt av Kongen. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 22

24 Kapitalforhold

25 Kapitalforhold Finansierngsvirksomhetsloven Kapittel 2b. Kapitalforhold. Egenkapitalbevis I. Egenkapital og annen kapital 2b-1. Aksjekapital, grunnfondskapital og annen egenkapital 2b-2. Utstedelse av egenkapitalbevis 2b-3. Innbetaling av egenkapital 2b-4. Fondsobligasjonskapital 2b-5. Ansvarlig lånekapital 2b-6. Medlemsansvar i kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskap 2b-7. Nedsettelse av finansinstitusjoners egenkapital 2b-8. Erverv av egne aksjer og egenkapitalbevis CRD IV Nye kvalitetskrav til kapitalen KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 24

26 Egenkapitalbevisreglene for sparebankene Finansieringsvirksomhetsloven II. Egenkapitalbevis 2b-9. Utstedelse 2b-10. Eierbeføyelser 2b-11. Representasjonsrett i generalforsamlingen 2b-12. Møterett i generalforsamlingen mv. 2b-13. Tegning. Registrering 2b-14. Overkurs 2b-15. Overdragelse. Pantsettelse 2b-16. Erverv av egne egenkapitalbevis 2b-17. Erverv av kvalifisert eierandel 2b-18. Overskudd, utbytte mv. 2b-19. Utjevningsfondet 2b-20. Underskudd 2b-21. Avvikling av institusjonen 2b-22. Nedsettelse av eierandelskapitalen 2b-23. Forhøyelse av eierandelskapitalen 2b-24. Tegningsretter 2b-25. Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 25

27 Basel II 3 pilarer Basel II-regelverket omfatter 3 pilarer: Pilar 1: Regler om beregning av regulatorisk minimumskapital (8%) Pilar 2: Vurdering av risiko og totalt kapitalbehov, samt individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: Markedsdisiplin gjennom offentliggjøring av informasjon Basel II Pilar 1: Minstekrav til regulatorisk kapital Pilar 2: Vurdering av risiko og totalt kapitalbehov Pilar 3: Markedsdisiplin: Offentliggjøring av informasjon KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 26

28 DE NORSKE BESTEMMELSENE Finansieringsvirksomhetsloven 2-9a Kapitalkravsforskriften Beregningsforskriften Konsolideringsforskriften CRD IV / CRR Regulatory Technical Standards NNIM (Non- Internal Measurement Model CRD IV Nye minstekrav til ansvarlig kapital CRD IV Nye kvalitetskrav til kapitalen CRD IV CVAtillegget KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 27

29 Innfasing i Norge Dato Minimumskrav ren kjernekapital Kapitalbevaringsbuffer Systemrisikobuffer Motsyklisk kapitalbuffer Samlet ren kjernekapital Bufferkrav systemkritiske Hybridkapital Tilleggskapital Samlet kapitalkrav ,5% 2,5% 2,0% 9,0% 1,5% 2,0% 12,5% ,5% 2,5% 3,0% 0 2,5% 10,0-12,5% 1,5% 2,0% 13,5-16,0% ,5% 2,5% 3,0% 1,0% 0 2,5% 10,0-12,5%*) 11,0%-13,5%**) 1,5% 2,0% 13,5-16,0%*) 14,5%-17,0%**) ,5% 2,5% 3,0% 2,0% 0 2,5% 10,0-12,5%*) 12,0%-14,5%**) 1,5% 2,0% 13,5-16,0%*) 15,5%-18,0%**) *) alle banker **) systemkritiske banker KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 28

30 Nye kapitalkrav i Norge - Opptrappingsplan og innfasing KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 29

31 Boliglån med 35% risikovekt - fra Kapitalkravsforskriften 5-9. Engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom 1. Følgende engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom kan gis risikovekt 35 prosent, dersom vilkårene i annet ledd er oppfylt: a) engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom som er eller vil bli bebodd eller som er utleid av eier innenfor 80 prosent av forsvarlig verdigrunnlag, b) engasjementer med pantesikkerhet i fritidseiendom eid av låntaker innenfor 60 prosent av forsvarlig verdigrunnlag og c) engasjementer med pantesikkerhet i eiendom i annen EØS-stat som er sikret innenfor den prosentvise andel av eiendommens verdi som nasjonale myndigheter fastsetter. 2. Engasjementer som nevnt i første ledd, kan gis en risikovekt på 35 prosent dersom: a) verdien av eiendommen i det vesentlige er uavhengig av låntakers betalingsevne, b) låntakers betalingsevne i det vesentlige er uavhengig av avkastning knyttet til eiendommen (dette gjelder ikke pant i eiendom i annen EØS-stat der tilsvarende krav ikke er stilt av hjemlandets myndigheter) og c) kravene i 17-1, 17-6 første ledd bokstav c og d og 18-4 første ledd bokstav a er oppfylt. 3. Kredittilsynet kan stille nærmere krav til forsvarlig verdigrunnlag. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 30

32 Massemarked - fra Kapitalkravsforskriften 5-8. Massemarkedsengasjementer 1. Massemarkedsengasjementer skal ha risikovekt 75 prosent. 2. Engasjementer som oppfyller følgende vilkår, kan kategoriseres som massemarkedsengasjementer: a) motpart er en enkeltperson eller et mindre foretak, b) engasjementet er ett av et stort antall engasjementer med tilsvarende egenskaper, c) engasjementet inngår i en portefølje som er tilstrekkelig diversifisert slik at risikoen i porteføljen er betydelig redusert, d) institusjonens styre har gitt interne retningslinjer for diversifisering, e) institusjonens og eventuelt konsernets samlede engasjement med en motpart og tilknyttede motparter overstiger ikke 1 million euro (engasjement med pantesikkerhet i fast eiendom som har 35 prosent risikovekt, holdes utenfor beregningen av samlet engasjement), f) institusjonens og eventuelt konsernets samlede engasjement med en motpart og tilknyttede motparter overstiger ikke 0,2 prosent av den samlede massemarkedsporteføljen (engasjement med pantesikkerhet i fast eiendom som har 35 prosent eller 50 prosent risikovekt, holdes utenfor beregningen av samlet engasjement) og g) engasjementet er ikke et omsettelig verdipapir. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 31

33 Bufferkravene - fra Finansieringsvirksomhetsloven 2-9e. Krav til bevaringsbuffer, systemrisikobuffer, buffer for systemviktige institusjoner og motsyklisk kapitalbuffer Kapitalbevaringsbuffer Motsyklisk kapitalbuffer Systemrisikobuffer Forskrift om motsyklisk kapitalbuffer Bufferkrav for systemviktige institusjoner Hvis en finansinstitusjon ikke oppfyller de fire nevnte bufferkravene, skal institusjonen utarbeide en plan for økning av ren kjernekapitaldekning, og den kan ikke uten samtykke fra Finanstilsynet utbetale utbytte til aksjonærer og bonus til ansatte. Hva med gaver? Er bonus noe annet enn variable godtgjørelse? KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 32

34 Disponering av overskudd utbytte og gaver - fra Finansieringsvirksomhetsloven 2b-18. Overskudd, utbytte mv. 1. Med overskudd menes her årets overskudd etter godkjent resultatregnskap for siste regnskapsår etter at det er foretatt korrigering for overføringer til eller fra fond for vurderingsforskjeller, samt for avsetninger til fond for urealiserte gevinster og overføringer fra fond for urealiserte gevinster som tidligere er resultatført. Allmennaksjeloven 3-3a gjelder tilsvarende. 2. Årets overskudd tilordnes eierne av egenkapitalbevis og institusjonen etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. 3. Generalforsamlingen fastsetter etter at styret har lagt frem forslag om anvendelse av årets overskudd, hvor stor prosentvis del av årets samlede overskudd som skal disponeres som utbyttemidler for året. I det enkelte år kan det ikke i noe tilfelle benyttes mer til utbyttemidler enn det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter regnskapsårets avslutning, eller som må påregnes å ville inntreffe. Årets utbyttemidler skal fordeles mellom eierandelskapitalen og institusjonen etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 33

35 Disponering av overskudd utbytte og gaver - fra Finansieringsvirksomhetsloven 2b-18. Overskudd, utbytte mv. (forts.) 4. Utbyttemidler tilordnet eierandelskapitalen etter tredje ledd, utbetales som utbytte til eierne av egenkapitalbevis. Resten av årets overskudd tilordnet eierandelskapital etter annet ledd, skal tilføres utjevningsfondet eller utgjøre annen eierandelskapital. 5. Den del av årets overskudd som er tilordnet institusjonen etter annet ledd, tillegges grunnfondskapitalen for så vidt vedtektene ikke inneholder bestemmelser om disponeringen av utbyttemidler tilordnet institusjonen etter tredje ledd. Det kan i vedtektene fastsettes at utbyttemidler kan benyttes til gaver til allmennnyttige1 formål eller overføres til et fond for slike gaver (gavefondet), overføres til stiftelse med allmennnyttig2formål, eller benyttes til utbytte til forsikringstakere eller andre kunder. Ved disponeringen av utbyttemidler bør institusjonen legge vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig. Institusjonen kan treffe særlig tiltak for å motvirke eller rette på slik endring, institusjonen kan herunder fravike vedtektsbestemmelser om disponering av grunnfondskapitalens utbyttemidler, og bestemme at disse helt eller delvis skal tillegges grunnfondskapitalen for å motvirke tidligere endringer i eierbrøken. 6. inanstilsynet kan, når hensynet til institusjonens soliditet tilsier det, gi pålegg om at årets overskudd i stedet helt eller delvis skal benyttes til å styrke institusjonens soliditet. Styret skal gi melding til Finanstilsynet dersom utbytte og gaver av årets overskudd samlet skal settes høyere enn 30 prosent av overskuddet etter resultatregnskapet. Utbytte og gaver av årets overskudd som samlet overstiger 60 prosent av overskuddet etter resultatregnskapet, kan ikke gis uten godkjenning fra Finanstilsynet. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 34

36 ICAAP (Finansieringsvirksomhetsloven 2-9b) En finansinstitusjon med jevne mellomrom skal vurdere hvilke enkelte risikoer og samlet risiko som er knyttet til virksomheten. Risikoer som man som minimum skal vurdere: kredittrisiko, likviditetsrisiko, finansieringsrisiko, markeds- og valutarisiko, operasjonell risiko, systemrisiko, annen risiko knyttet til de enkelte virksomhetsområdene risikoeksponering som følge av at institusjonens eiendeler blir overdratt til eller stilt som sikkerhet overfor andre finansinstitusjoner. vurdere kapitalbehovet på kort og lengre sikt og hvordan dette kapitalbehovet kan tilfredsstilles vurderingen skal omfatte størrelsen på, og sammensetningen og fordelingen av, kapitalen sett i forhold til arten og omfanget av den risiko som til enhver tid er knyttet til virksomheten og til den risiko som vil kunne oppstå jevnlig beregne foretakets kjernekapital som andel av verdien av dets eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser beregnet uten risikovekting (uvektet kjernekapitalandel) KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 35

37 Fremtidens ICAAP-prosess Det vil være naturlig å anta at de nye og økte buffer- og kapitalkravene dekker opp for deler av dagens pilar2-tillegg. MEN HVILKE? Systemrisiko = Systemrisikobuffer? Bevaringsbuffer og Konjunkturbuffer = Restrisiko + Økt misligholdsrisiko / Økte trekk på kreditter + Nedgangskonjunkturrisiko? De dekker neppe opp for eksempel: Full rammeutnyttelse markedsrisiko Operasjonell risiko Konsentrasjonsrisiko ICAAP - Fra Pilar1 Add-on til Stand alone!! Direkte sammenligning av samlet minimum regulatorisk kapitalkrav inkl buffere med et direkte risikoberegnet totalt kapitalbehov Det stiller krav til modeller, etc. ICAAP Fra å dokumentere kapitalbehov til å dokumentere at pilar 1 er nok?! KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 36

38 ICAAP sammenligning av kapitalbehovene KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 37

39 Pilar 3 - Det juridiske utgangspunktet Fin.virksomhetsloven 2-9c Kapitalkravsforskriften 45-1 En finansinstitusjon skal offentliggjøre informasjon om virksomheten, risikoen knyttet til institusjonen og ansvarlig kapital etter bestemmelser fastsatt i forskrift. Banker, kredittforetak og morselskap i finanskonsern skal også offentliggjøre informasjon om størrelsen på kjernekapital som andel av verdien av institusjonens eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser beregnet uten risikovekting (uvektet kjernekapitalandel). Morselskap i finanskonsern skal i tillegg offentliggjøre informasjon om uvektet kjernekapitalandel på konsolidert grunnlag. Institusjonene skal offentliggjøre informasjon som anses egnet til å påvirke beslutningen til brukere av informasjonen i forbindelse med økonomiske forhold, senest 30 dager etter at institusjonen er eller burde være klar over forholdet. CRD IV Nye pilar3- krav 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 38

40 Likviditet og funding

41 Likviditet og finansiering Finansieringsvirksomhetslovens Likviditet og stabil finansiering En finansinstitusjon skal sørge for at den til enhver tid har tilstrekkelige likvide eiendeler til at den kan dekke sine forpliktelser ved forfall. En finansinstitusjon skal sørge for forsvarlig likviditetsstyring etter retningslinjer fastsatt av styret. Finanstilsynet kan fastsette rapporteringskrav. CRD IV LCR / NSFR KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 40

42 Likviditet Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring 1. Virkeområde og formål 2. Fastsettelse og gjennomgang av likviditetsstrategi 3. Rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse 4. Beholdning av likvide eiendeler 5. Stabil langsiktig finansiering 6. Beredskapsplaner 7. Risikomåling og prognoser for likviditetsbehov 8. Stresstester 9. Planer for organisering og ansvarsforhold 10. Rutiner for overvåking 11. Rapport til styret og ledelsen 12. Uavhengig kontroll 13. Ikrafttredelse KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 41

43 Styring og kontroll

44 Generelle krav til organisering, styring og kontroll - fra Finansieringsvirksomhetsloven 2-9. Krav til virksomheten En finansinstitusjon skal til enhver tid oppfylle de krav til kapital som følger av 2-9 a til 2-9 e, samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene. 2-9 a til 2-9 e gjelder ikke forsikringsselskaper, pensjonsforetak og holdingselskap i forsikringskonsern med mindre annet er fastsatt ved forskrift gitt av departementet. En finansinstitusjon skal organiseres og drives på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at institusjonen skal ha: a) klar organisasjonsstruktur, b) klar ansvarsfordeling, c) klare og hensiktsmessige styrings- og kontrollordninger, d) hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å identifisere, styre, overvåke og rapportere risiko institusjonen er, eller kan bli eksponert for. Finansinstitusjonens styrings- og kontrollordninger samt retningslinjer og rutiner skal stå i forhold til risikoen ved og omfanget av virksomheten i institusjonen. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til finansinstitusjoner ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 43

45 Risikostyring og internkontroll Forskrift om risikostyring og internkontroll Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde 2. Forholdsmessighet Kapittel 2. Ansvar for risikostyring og internkontroll 3. Styret 4. Daglig leder 5. Utkontraktering Kapittel 3. Risikostyring og internkontroll 6. Risikostyring 7. Gjennomføring av internkontrollen 8. Dokumentasjon og rapportering Kapittel 4. Internrevisjon eller uavhengig bekreftelse 9. Internrevisjon 10. Uavhengig bekreftelse Kapittel 5. Unntak 11. Unntak Kapittel 6. Ikrafttredelse 12. Ikrafttredelse mv. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 44

46 KAPITALKRAVSFORSKRIFTEN Kapitalkravsforskriften Del X inneholder regler om styring og kontroll Kap 47 gir generelle krav. Det er ytterligere krav for de som benytter avanserte metoder for å beregne kapitalkravet Styrets rolle 1. Institusjonens styre skal godkjenne og regelmessig vurdere retningslinjer for å påta institusjonen risikoer og for å identifisere, styre, overvåke og kontrollere risikoer som institusjonen er eller kan bli eksponert for, herunder risikoer knyttet til makroøkonomiske forhold. 2. Styret skal fastsette retningslinjer for skille mellom institusjonens forskjellige funksjoner og for forebygging av interessekonflikter. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 45

47 KAPITALKRAVSFORSKRIFTEN Risikostyring og kontroll (1) Institusjonens retningslinjer og rutiner for styring og kontroll av risiko skal minst omfatte følgende risikoer: a) kreditt- og motpartsrisiko, b) restrisiko, c) konsentrasjonsrisiko, d) risikoer knyttet til verdipapiriseringsaktiviteter, e) markedsrisiko, f) renterisiko i portefølje for annen virksomhet enn handelsportefølje, g) operasjonell risiko og h) likviditetsrisiko. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 46

48 KAPITALKRAVSFORSKRIFTEN Risikostyring og kontroll 2. Kredittporteføljene skal diversifiseres i samsvar med institusjonens markedsmålsetting og overordnede kredittstrategi. 3. Retningslinjene for kreditt- og motpartsrisiko skal minst omfatte prosedyrer for bevilgning, endring, fornyelse og refinansiering av kreditt, prosedyrer for identifisering og håndtering av problemengasjementer og prosedyrer for verdireguleringer og nedskrivinger. 4. Ved verdipapirisering som omfatter trekkrettigheter med adgang til førtidig innfrielse, skal det tas hensyn til likviditetssituasjonen både ved avtalt og ved førtidig innfrielse. 5. Retningslinjene for operasjonell risiko skal omfatte beredskapsplaner for å sikre at driften kan videreføres og tap begrenses ved alvorlige driftsforstyrrelser. 6. Det skal utarbeides alternative scenarioer for likviditetsrisiko. Forutsetningene som vurderingene bygger på, skal vurderes regelmessig. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 47

49 IKT-forskriften 1. Virkeområde 2. Planlegging og organisering 3. Risikoanalyse 4. Kvalitet 5. Sikkerhet 6. Utvikling og anskaffelse 7. Systemvedlikehold 8. Drift 9. Avviks- og endringshåndtering 10. Krav til kontinuitet 11. Driftsavbrudd og katastrofeberedskap 12. Utkontraktering 13. Dokumentasjon 14. Dispensasjon 15. Ikrafttredelse KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 48

50 Godtgjørelsesforskriften Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond 1. Virkeområde og formål 2. Fastsettelse og gjennomgang av godtgjørelsesordning 3. Generelle krav til godtgjørelsesordninger 4. Godtgjørelse til ledende ansatte 5. Godtgjørelse til ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering 6. Godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver 7. Godtgjørelse til tillitsvalgte 8. Pålegg og sanksjoner 9. Ikrafttredelse og overgangsregler KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 49

51 Godtgjørelsesforskriften 2. Fastsettelse og gjennomgang av godtgjørelsesordning Styret i foretak som nevnt i 1 skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for hele foretaket og datterselskaper. Godtgjørelsesordningen skal inneholde særskilte regler for ledende ansatte, for andre ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering og for andre ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse, samt for andre ansatte og tillitsvalgte med kontrolloppgaver.. Godtgjørelsesordning nevnt i første ledd skal være i samsvar med foretakets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige interesser. Foretaket skal minst én gang i året foreta en gjennomgang av praktiseringen av godtgjørelsesordningen. Foretaket skal utarbeide en skriftlig rapport om hver årlige gjennomgang. Rapporten skal gjennomgås av uavhengige kontrollfunksjoner, jf. forskrift 22. september 2008 nr om risikostyring og internkontroll. Rapporten skal på forespørsel oversendes til Finanstilsynet. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 50

52 Kundebehandling og markedsarbeid

53 Utvalgte sentrale og relevante bestemmelser Sentrale bestemmelser i Finansieringsvirksomhetsloven I tillegg: Avtaleloven Angrefristloven Finansavtaleloven Verdipapirhandelsloven og -forskriften Verdipapirfondsloven Retningslinjer om forsvarlig boliglånspraksis Forskrift om kredittavtaler Forskrift om produktpakker Personopplysningsloven og -forskriften har også betydning i forhold til ansatte, mv., ikke bare kunder Lov om forsikringsformidling MiFID II IMD2 PRIPs UCITS KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 52

54 Sentrale bestemmelser i Finansieringsvirksomhetsloven Opplysningsplikt om priser og produktpakker 2-11a. Begrensning av kredittinstitusjoners bruk av opplysninger om sikringsordninger i markedsføring Opplysningsplikt overfor låntakere 2-12a. Låneavtale med forbruker m.v Prisfastsetting m.v Produktpakker m.v Sikkerhet ved lån til tjenestemenn, tillitsvalgte m.v. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 53

55 Rundskriv om Forsvarlig boliglånspraksis Kvantitative krav: belåningsgrad max 85% (for rammelån max 75%) betjeningsevne (=likviditetsoverskudd) kunden bør tåle 5%-poengs renteøkning krav til avdrag fra første termin ved belåningsgrad over 70% Kvalitative krav: forsvarlig saksbehandling løfteprinsippet fraråding Oppfølging / styrerapportering KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 54

56 Anti hvitvask og terrorfinansiering (Lov & Forskrift) Kundekontroll og oppfølging Kundekontroll og løpende oppfølging skal foretas på grunnlag av en vurdering av risiko., der risikoen vurderes ut fra type kunde, kundeforhold, produkt eller transaksjon. Rapporteringspliktige skal foreta kundekontroll ved: 1. etablering av kundeforhold, 2. transaksjon som gjelder norske kroner eller mer, for kunde som den rapporteringspliktige ikke har et etablert kundeforhold til, 3. mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b, 147 c eller 147 d, eller 4. tvil om hvorvidt tidligere innhentede opplysninger om kunden er korrekte eller tilstrekkelige. Kundekontroll skal omfatte: 1. registrering av opplysninger, 2. bekreftelse av kundens identitet på grunnlag av gyldig legitimasjon, 3. bekreftelse av identiteten til reelle rettighetshavere på grunnlag av egnede tiltak, og 4. innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Undersøkelsesplikt og rapportering Kapittel 5. Interne rutiner og systemer mv. 23. Kontroll- og kommunikasjonsrutiner 24. Elektroniske overvåkningssystemer KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 55

57 Andre rammer for virksomheten

58 Store engasjementer - fra Finansieringsvirksomhetsloven Høyeste engasjement med en enkelt motpart En finansinstitusjon kan ikke ha høyere samlet engasjement med en enkelt motpart enn det som til enhver tid er forsvarlig. Kongen kan fastsette forskrift om høyeste samlede engasjement med en enkelt motpart, herunder om beregningsmåte for engasjement i og utenfor balansen og andre forhold vedrørende gjennomføringen av kravet. Kongen kan gi bestemmelser om anvendelsen av grense for høyeste engasjement med en enkelt motpart også på engasjementer med to eller flere motparter når bestemmende innflytelse eller økonomiske forbindelser mellom disse er slik at økonomiske problemer hos den ene kan medføre betalingsvanskeligheter for den andre. Ytterligere detaljbestemmelser i Forskrift om store engasjementer KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 57

59 Eierandeler i virksomheter som driver annen virksomhet - fra Finansieringsvirksomhetsloven Kredittinstitusjoners eierandeler i foretak som utøver annen virksomhet. En kredittinstitusjons kvalifiserte eierandel i et foretak som utøver annen virksomhet skal ikke overstige 15 prosent av kredittinstitusjonens ansvarlige kapital. En kredittinstitusjons samlede beholdning av kvalifiserte eierandeler i foretak som utøver annen virksomhet skal ikke overstige 60 prosent av kredittinstitusjonens ansvarlige kapital. Med kvalifisert eierandel menes eierandel som direkte eller indirekte representerer 10 prosent eller mer av kapitalen eller stemmene i foretaket eller på annen måte gir mulighet til å utøve betydelig innflytelse på forvaltningen av foretaket. Med foretak som utøver annen virksomhet menes foretak som ikke er finansinstitusjon. Foretak som driver forvaltning av verdipapirfond, ytelse av databehandlingstjenester eller annen virksomhet som henger nær sammen med bankvirksomhet regnes heller ikke som annen virksomhet i forhold til denne bestemmelsen. Aksjer eller andeler som erverves midlertidig som ledd i en økonomisk sanerings- eller redningsaksjon i et foretak, eller som ledd i en ordinær fulltegningsgaranti eller i en institusjons eget navn for andres regning, regnes ikke med i forhold til grensene i første ledd. Det samme gjelder aksjer eller andeler som ikke holdes som finansielle anleggsmidler. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 58

60 Valuta Kapitalkravsforskriftens Posisjonsgrense 1. En institusjons åpne nettoposisjoner i hver enkelt utenlandsk valuta kan ikke utgjøre mer enn 15 prosent av institusjonens ansvarlige kapital. Den samlede netto valutaposisjon (herunder posisjoner i norske kroner) kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av institusjonens ansvarlige kapital. 2. Institusjon med ansvarlig kapital som er vesentlig høyere enn lovens minstekrav til kapitaldekning, kan etter tillatelse fra Finanstilsynet ha høyere posisjonsgrenser enn hva som er angitt ovenfor. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 59

61 Pantsettelsesforbudet i Sparebanklovens 23 En sparebank kan ikke stille sine eiendeler som sikkerhet for egne eller andre forpliktelser Unntak: Lån i Norges Bank Lån i sikringsfondet Pantsettelse av fast eiendom som sikkerhet for finansiering av egne bankbygg Sikkerhet for avtaler med avregningssentraler, sentral motpart eller oppgjørsbank KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 60

62 Begrensninger i Sparebanklovens 24 Aksjer og andeler (ekskl aksjer / andeler i eiendomsselskaper): Maksimalt 4% av siste års forvaltningskapital Fast eiendom og aksjer / andeler i eiendomsselskaper: Maksimalt 4% av siste års forvaltningskapital Skip: Det er ikke tillatt for en sparebank å erverve skip eller skipsparter Begrensningene gjelder ikke hvis ervervet skjer for å dekke krav, men skal da avhende eierandelene såsnart kravet er dekket eller innen frist fastsatt av Finanstilsynet KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 61

63 Hvordan holde oversikten? 17/09/

64 Utgangspunktet er mer enn krevende nok NUES Guidelines for governance Person-opplysningsloven/-forskriften Godtgjørelsesforskriften Kapitalkravsregelverket Likviditets-forskriften Forskrift om risikostyring og internkontroll Tilsynets moduler for risikobasert tilsyn Banken Forsvarlig boliglånspraksis MiFID Anti hvitvaskregelverket IKT-forskriften Bokføringsloven Etc. KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 63

65 Regulatorisk utvikling - flere ulike agendaer Forbrukerbeskyttelse ( Treating customers fairly ) Finansiell stabilitet MiFID2, PRIPS, IMD2, Boliglånsdirektiv, UCITS V Soliditet Likviditet Corporate Governance Systemrisiko Skatter og avgifter KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 64

66 Den regulatoriske utviklingen vil påvirke KUNDEPROSESSENE KAPITALPLANLEGGINGEN RISIKOSTYRING FUNDING OG LIKVIDITETSSTYRING KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 65

67 Hvordan ivareta ansvaret i og holde oversikten over alt dette? Påse at banken har etablert en god, proaktiv og fremoverskuende compliance-funksjon KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 66

68 Compliance-funksjonen Compliance-funksjonens oppgaver: Gi råd til ledelse, styre og administrasjon mht etterlevelse av lover, forskrifter og rundskriv (Hva med internt regelverk??) Foreta vurderinger av de mulige effekter som regelverksendringer kan få for selskapet Foreta vurderinger av risiko mht regelverksetterlevelse Gi råd til ledelse, styre og administrasjon mht konsekvenser av forventede regelverksendringer Være uavhengig av de funksjoner som funksjonen skal kontrollere KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 67

69 Compliance-prosessen og compliance-funksjonen Er faktisk risikoeksponering innenfor ønsket risikotoleranse Risikovurderinger mht etterlevelse av regelverkskrav Deler styret / revisjonsutvalget administrasjonens syn på risikobildet? Compliance-rapportering: Etterlevelse / Brudd Test-resultater Konsekvensvurderinger: nytt / endret regelverk og forventede regelverksendringer Compliance: Overvåking, evaluering og testing av kontrollene Rutiner, retningslinjer, prosesser og kontroller for å sikre regelverksetterlevelse Nettorisiko Er styret / revisjonsutvalget komfortable med nettorisikoen? Ihht risikotoleransen? KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 68

70 Et tett og komplekst nettverk av stier og kjerreveger. RRP Fin.virksomhetsloven AIFMD CRD IV / CRR EMIR PRIPs Solvency II G-SIB MiFID 2 Bail In 2012 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Anti hvitvask Fin.avtaleloven

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Pilar 3 1 Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at («PAM»

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 102 ( ) og Ot.prp. nr. 75 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 102 ( ) og Ot.prp. nr. 75 ( ) Besl. O. nr. 125 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 125 Jf. Innst. O. nr. 102 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 75 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK)

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) 1 INNLEDNING Alpha Corporate Holding AS med datterselskapet Alpha Corporate Finance AS

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp

Detaljer

JUS5880 Finansmarkedsrett

JUS5880 Finansmarkedsrett JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2015) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP) Dagens temaer Kapitalforhold i finansinstitusjoner Kapitaldekningsregler

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 26 (1), 27, 28 og 29 herav: instrumenttype 1 2 771 097 herav:

Detaljer

Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert

Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert Tall i 1.000 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital Vedlegg 2 Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 2016

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 2016 Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for 2016 Tall i TNOK Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr

Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr 31.12.14 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Beløp

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

26 (2) mv. og utbytte 0 6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer

26 (2) mv. og utbytte 0 6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Beløp omfattet av overgangsregler 1 Kapitalinstrumenter og

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus

Detaljer

Nytt rundskriv 9/2015: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov. September 2015 Aimée Staude og Ann Viljugrein

Nytt rundskriv 9/2015: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov. September 2015 Aimée Staude og Ann Viljugrein Nytt rundskriv 9/2015: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov September 2015 Aimée Staude og Ann Viljugrein 1. Finanstilsynets strategiske mål Hovedmål: Bidra til finansiell stabilitet

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 5-2014 Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge CRD IV er pr. dato ikke inntatt i EØS-avtalen enda. Finanstilsynet har derfor laget et utkast

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

Vedtekter for Skagerrak Sparebank

Vedtekter for Skagerrak Sparebank Vedtekter for Skagerrak Sparebank Kap. 1 Firma, kontorkommune, formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Skagerrak Sparebank ble dannet ved sammenslutning av Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank den

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

INNLEDNING KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV

INNLEDNING KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV PILAR3 31.12.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III... 3 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING... 4 4. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 4.1 Ansvarlig kapital...

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune.

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune. VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

PÅ VEI MOT NY FINANSFORETAKSLOV - UTVALGTE TEMAER

PÅ VEI MOT NY FINANSFORETAKSLOV - UTVALGTE TEMAER PÅ VEI MOT NY FINANSFORETAKSLOV - UTVALGTE TEMAER Bankenes sikringsfonds høstkonferanse, Trondheim 17.09.12 Sverre Dyrhaug, FNO Oslo, Banklovkommisjonens utredning nr. 24: NOU 2011:8 Ny finanslovgivning

Detaljer

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Cenzia Forvaltning Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Pr. 31. desember 2014 Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 9b 10 11

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS

Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS Dato: 10. desember 2015 Virkeområde og formål Oslo Asset Management AS er underlagt forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 1.

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Aksjekapital 1 Utsteder Monobank ASA 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode

Detaljer

VEDTEKTER for Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund kommune.

VEDTEKTER for Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund kommune. VEDTEKTER for Sparebanken Møre KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Foretakets navn er Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund

Detaljer

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.110.376

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 2 Entydig identifikasjonskode (f. eks CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode for rettede emisjoner)

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper... 2

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2015 Cathrine Dalen Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV...

Detaljer

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring Spesifikasjon av konsernets kapitaldekningsberegning per 31.12.2015 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.110.376 26 (1), 27, 28 og 29 herav:

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2016 DATO: 17.03.2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 8 1.2.1

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

VEDTEKTER for Melhus Sparebank

VEDTEKTER for Melhus Sparebank VEDTEKTER for Melhus Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Melhus Sparebank har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Melhus Sparebank er opprettet

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Sparebank 1 Ringerike Hadeland 2 Entydig identifikasjonskode

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2015 Styremøte 23.05.2016 sak 38/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 30. august 2017. KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Nordvest

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Sparebank 1 Ringerike Hadeland 2 Entydig identifikasjonskode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

Eksempler på attestasjonsuttalelser:

Eksempler på attestasjonsuttalelser: Eksempler på attestasjonsuttalelser: Attestasjonsuttalelse om forsvarlig likviditetsstyring... 2 Attestasjonsuttalelse for godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder BN Bank ASA BN Bank ASA BN Bank ASA 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode

Detaljer

Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at:

Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at: NRP Asset Management ASA ICAAP 2014 offentliggjøring etter Pilar III, Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak kap

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer

10-2 syvende ledd skal lyde:

10-2 syvende ledd skal lyde: Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) - 48 (1) N/A

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) - 48 (1) N/A Spesifikasjon av konsernets kapitaldekningsberegning per 31.12.2016. (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent

Detaljer

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Erklæringen legges frem i henhold til Finansforetaksloven 15-6, jfr. Almenaksjelovens 5-6 tredje ledd og 6-16a. I henhold til

Detaljer

VEDTEKTER for Melhus Sparebank

VEDTEKTER for Melhus Sparebank VEDTEKTER for Melhus Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Melhus Sparebank har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Melhus Sparebank er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013 Nye rammebetingelser for bankene Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, INNHOLD Norske bankers resultat- og soliditetsutvikling Nye kapital- og bufferkrav Risikovekter,

Detaljer

CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV

CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON OM KAPITAL OG RISIKOFORHOLD Q4 2016 Kontakt Martin Aandstad Nilssen Tlf: 22 00 93 07 Mobil: 934 09 307 Mail: ma@carnegie.no 1. INNLEDNING Carnegie AS

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. Arctic Fund. I Arctic fund

A. Et skjema B. Et skjema. Arctic Fund. I Arctic fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar

Detaljer

(C) Beløp omfattet av overgangs regler. (B) Referanser til artikler i. 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.074.065 26 (1), 27, 28 og 29

(C) Beløp omfattet av overgangs regler. (B) Referanser til artikler i. 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.074.065 26 (1), 27, 28 og 29 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.074.065 26 (1), 27, 28 og 29 herav: instrumenttype 1 herav: instrumenttype 2 herav: instrumenttype 3 2 Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar

Redegjørelse i henhold til Pilar RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015. Klepp Sparebank ble opprettet i

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Vedtekter vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften. Oppdatert per 31.12.2014

PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften. Oppdatert per 31.12.2014 PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Oppdatert per 31.12.2014 Innhold: 1 INNLEDNING... 3 2 KAPITALDEKNINGSREGELVERK BASEL III/CRD IV... 3 2.1 Kapitaldekningsregler

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Hjartdal og Gransherad Sparebank er opprettet den 31.03.1898. Sparebanken har

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,

Detaljer