Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan Illustrasjon

2 Byrådets vedtak av : Byrådet slutter seg til innholdet i dokumentet Ny giv i Kvadraturen. Handlingsplan Handlingsplanen skal være retningsgivende for det videre arbeid med planlegging og gjennomføring av tiltak i Kvadraturen.

3 Forord Foreliggende handlingsplan for Kvadraturen er utarbeidet etter initiativ fra byråd for byutvikling våren Ønsket om en felles offentlig/privat satsing for å vitalisere og utvikle Kvadraturen til en mer levende del av sentrum lå til grunn for bestillingen av Fra å være et område dominert av et fåtalls funksjoner, ønskes Kvadraturen utviklet til et flerfunksjonelt sentrumsområde. Arbeidet med handlingsplanen er ledet av Plan- og bygningsetatens Byutviklingsavdeling ved Lars Christian Bettum og Marianne Rooth. Arbeidet har vært organisert med en koordineringsgruppe, en arbeidsgruppe og en ressursgruppe. Arbeidsgruppen og koordineringsgruppen har henholdsvis bistått Plan- og bygningsetaten direkte i utarbeidelsen av handlingsplanen, ledet og koordinert planarbeidet. I løpet av høsten 2008 ble det avholdt fire heldagsseminarer, der deltagerne (ressursgruppa) har gitt viktige innspill til mulige tiltak i Kvadraturen. Olav Thon-gruppen, Linstow Eiendom og Statsbygg bidro med foredrag. Et eget møte ble avholdt med ungdom på Riverside ungdomshus. Handlingsplanen synliggjør alle innspillene og forslag til tiltak som seminarenes deltagere har funnet relevante. Forslag til tiltak retter seg både mot kort, mellomlang og lang sikt. Plan- og bygningsetaten som forslagsstiller for handlingsplanen har prioritert tiltakene ytterligere, i tråd med de mål og strategiske plangrep som foreslås. Det er i tillegg utarbeidet en visuell profil for Kvadraturen. Handlingsplanen skal gi en retning for utvikling av Kvadraturen de neste tiårene. Et forpliktende samarbeid mellom kommunen, staten, grunneiere og leietakere forutsettes lagt til grunn, der det legges vekt på gjennomføring av de kortsiktige tiltakene i handlingsdelen. Dette anbefales fulgt opp av et offentlig-privat samarbeidsorgan. Oslo, mai 2009 Ellen S de Vibe Etatsdirektør Ole Petter Finess Avdelingsdirektør 3

4 Forord 3 Sammendrag 5 Del I : Ny giv! 1. Overordnet strategi og rolle Mål, delstrategier og nøkkeltiltak Normer og retningslinjer for arealbruk Del II : Tematiske innsatsområder 4. Identitet og omdømmebygging Byliv og bymiljø Boliger Tilgjengelighet Del III : Vedlegg 8. Styrker og svakheter, muligheter og utfordringer Byutvikling gjennom fire århundre Analysekart dagens situasjon Planer og pågående prosesser Litteraturliste og henvisninger 56 Visuell profil 58 Følgende etater og instanser har vært representert i de ulike gruppene: Koordineringsgruppen: Byråd for byutvikling (leder), Kvadraturforeningen, Forsvarsbygg, Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten/levende Oslo, Plan- og bygningsetaten, Samferdselsetaten. Arbeidsgruppen: Plan- og bygningsetaten (leder), Kvadraturforeningen, Forsvarsbygg, Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten/levende Oslo, Kulturetaten, Samferdselsetaten. Ressursgruppen (deltatt): Byfolk Oslo sentrum, Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus, Malling & Co, Nasjonalmuseet, Oslo Handelsstands Forening, Prosenteret, Selskabet for Oslo Byes Vel, Sparebankstiftelsen DnB Nor, Bydel St.Hanshaugen, Oslo Havn KF, Oslo Museum, Oslo Pensjonsforsikring, Rusmiddeletaten, Ruter AS. 4

5 Sammendrag Handlingsplanen for Kvadraturen har som mål at Kvadraturen er et inviterende, levende og mangfoldig sentrumsområde for alle. For å oppnå dette foreslår handlingsplanen en rekke tiltak knyttet til fire innsatsområder, samt angir normer og retningslinjer for arealbruk. Et offentlig-privat samarbeidsorgan foreslås opprettet for å ta initiativ til å følge opp gjennomføring av handlingsplanen, gjerne etter modell fra Innerstaden i Gøteborg hvor private og offentlige har inngått et forpliktende samarbeid om opprusting. Identitet og omdømmebygging Ved å styrke omdømmet og kunnskapen om Kvadraturens mange kvaliteter, blir Kvadraturen mer kjent og tilgjengelig. Bedre skilting og papir- og nettbasert informasjonsmateriell bidrar til dette. Kvadraturen har sin identitet som det historiske handelssenteret i byen. Fokus på kunst og kultur viser sammenhenger mellom fortid og nåtid. Gjennom allsidige tilbud bidrar dette til å skape historisk tilhørighet, mer aktivitet og ny interesse for området. Tiltakene favner både de tilreisende og Oslos befolkning. Byliv og bymiljø Det legges til rette for et mangfoldig byliv med et bredt spenn av aktiviteter gjennom store deler av døgnet og året. En god blanding av ulike funksjoner i bygningsmassen og et godt samspill mellom bygninger og uterom er avgjørende. De nedre etasjene i bygningene inneholder publikumsrettet virksomhet, slik at de henvender seg mot gaten og skaper liv. For å tilføre området mer liv på kveldstid og i helgene tilrettelegges det for flere publikumsattraksjoner som egne målpunkter. Det tilrettelegges for en funksjonell og estetisk oppgradering av gater og byrom for å gjøre området mer inviterende og attraktivt. Boliger Kvadraturen har et stort boligpotensiale og tilbyr andre boligkvaliteter enn øvrig indre by. Planen krever minst 50 % boliger av enkeltprosjekters bruksareal. En større andel beboere tilfører området en større variasjon i bruk og bidrar til mer byliv på kveldstid. Dette øker opplevelsen av trygghet og gir viktige ringvirkninger i form av lengre åpningstider og nye typer tilbud. For lettere å innpasse boliger i Kvadraturens historiske bygningsmasse, er det stilt moderate krav til uteoppholdsarealer, leilighetsstørrelser og parkering. Tilgjengelighet Trafikalt ivaretar Kvadraturen lokale behov, samtidig som den betjener gjennomgående kollektivtrafikk. Gående og syklendes behov ivaretas på en bedre måte ved blant annet å bedre fremkommeligheten og tryggheten. Dette gjenspeiles i føringene for revisjon av gatebruksplanen og ved oppgradering av gater og byrom, slik at Kvadraturen blir et mer inviterende og attraktivt bymiljø. 5

6 DEL I : Ny giv! Mål, strategier og roller 6

7 1. Overordnet strategi og roller Fra å ligge alene på Akershusneset, får Kvadraturen snart selskap av store kulturinstitusjoner, nye boliger og et stort antall arbeidsplasser både i Bjørvika og Pipervika. Den store byutviklingen av havneområdene rundt Kvadraturen gir også ringvirkninger til denne delen av sentrum, blant annet ny sentralitet. Dette gir behov for å stake ut en ny utviklingsretning for Kvadraturen, samtidig som områdets særpreg og karakter tas vare på. Selv om deler av Kvadraturen har gjennomgått en fornying, har området et stort uforløst potensiale som sentrumsområde. Byens historiske sentrum utvikles til et inviterende, levende og mangfoldig sentrumsområde for alle. Dette innebærer blant annet at: - Kvadraturen er en viktig formidler av by- og arkitekturhistorie - Kvadraturen er et sentrumsområde der kultur, næring og bolig spiller sammen - Kvadraturen bidrar til å styrke samspillet mellom øvrig sentrum og Oslos sjøsider 7

8 Nasjonal rolle som turistmål og formidler av arkitektur- og byhistorie Kvadraturens mange bevaringsverdige bygg og nasjonale verneinteresser knyttet til blant annet Akershus festning, setter området i en nasjonal særstilling. Det større samlede bymiljøet, museer som Samtidskunstmuseet og Arkitekturmuseet og Akershus festning som turistmål, bidrar til områdets nasjonale rolle. Dette forsterkes ytterligere av tilstedeværelsen av nasjonale institusjoner som Norges Bank, Børsen og Forsvarets øverste ledelse. Figur 1.1 viser de relativt korte gangavstandene til sentrale deler av Kvadraturen fra de regionale kollektive knutepunktene Nationaltheatret og Oslo S. Kilde: PBE 2008 Identitet og egenart knyttet til Kvadraturens omgivelser, sammen med verdien av gode opplevelser i seg selv, danner hovedingrediensene i en fremtidig satsing. Både det rettvinklede gatenettet, parker og plasser, bygninger og byhistorie er identitetsskapende kvaliteter som kan forsterkes og tydeliggjøres. Akershus slott og festnings iøynefallende beliggenhet ytterst på Akershusneset danner en identitetsskapende del av Oslos sjøfront og innseiling. Anlegget forsterker opplevelsen av områdets mange hundreårige byhistorie. Nærheten til sentralstasjonen og cruisebåt- og fergeanløp like ved er viktig for å lede besøkende inn i området. Inngår i et regionalt arbeids-, bolig-, handels- og rekreasjonsomland Kvadraturen har siden 1850 utviklet seg til en mer perifer del av sentrum, hovedsaklig dominert av arbeidsplasser innen kontor. Sterk byvekst, høykonjunktur og urbane trender har ført til en styrking av sentrum som handels-, rekreasjons- og opplevelsesarena både for byens innbyggere og et større omland, både hverdager og i helgene. Sentrumsnære byområder øker også kraftig sin boligandel. Kvadraturen har en plass i dette regionale bildet som del av sentrum. Figur 1.2 viser graden av kommersielle og kulturelle tilbud i Oslo sentrum og indre by. Den mørk lilla fargen viser at det for Kvadraturens del er området mellom Prinsens gate og Grensen som har den høyeste intensiteten av publikumsrettede tilbud. Kilde: PBE 2006 En variert og sammensatt by hvor hovedvolumet utgjøres av forretning og kontorarbeidsplasser, tilbud innen kunst og kultur, overnatting og servering, turisme og historieformidling, og med et variert innslag av boliger, vil gjøre området attraktivt. For noen funksjoner vil Kvadraturen supplere det øvrige tilbudet i sentrum og Fjordbyen, 8

9 for andre funksjoner vil Kvadraturen ha en hovedrolle. Blant annet som arkitektur- og kulturhistorisk formidler og innen spesialiserte kultur, handels- og servicetilbud. Mangfoldet av tilbud og områdets ulikhet fra øvrige bydeler er kvalitative egenskaper som må styrkes og ivaretas. Styrker samspillet mellom sentrum og Oslos sjøsider Utbyggingen av Fjordbyen gir Kvadraturen et nytt naboskap og en forsterket sentralitet mellom Fjordbyen og dagens sentrum. Kvadraturen tilfører Fjordbyen historiske og tradisjonelle urbane kvaliteter. Tilsvarende tilføres sentrum nye attraksjoner og rekreative tilbud langs sjøfronten. Kvadraturen har en sentral rolle som bindeledd mellom de to vikene, Pipervika og Bjørvika. Et voksende sentrumsområde mellom Bjørvika og Filipstad fører til økte avstander innad i sentrum og fremvekst av flere tyngdepunkt. Kvadraturen inngår som en av flere kjerner i det fremtidige Oslo sentrum. Gode offentlige kommunikasjoner, som en Fjordtrikk, og gode gang- og sykkelforbindelser, er nødvendig for å øke tilgjengeligheten i og mellom delområdene. Figur 1.3 viser dagens store overvekt av arbeidsplasser i forhold til beboere i Kvadraturen. De stiplede ringene viser fremtidens arbeidsplasser og beboere i Fjordbyen. Kilde: PBE 2008 Område for hele byens befolkning Tilbud som retter seg mot en bredde av befolkningen, deriblant unge, skal ha en plass i Kvadraturen. Eksempelvis vil ulike tilrettelegginger for fysisk aktivitet i de rekreative randsonene kunne bidra til tilbud rettet mot en større bredde i området. 9

10 2. Mål, strategier og nøkkeltiltak Handlingsplanen har som hensikt å skape et utgangspunkt for en omforent offentlig/ privat satsning i Kvadraturen. Handlingsplanen gjelder for hele Kvadraturen, men retter primært fokus mot områdene sør for Karl Johans gate. Kvadraturens bymiljø er unikt. Særegne historiske og urbane kvaliteter setter området i en særstilling og fordrer omtanke og kreativitet i møte med nye behov og ønsker. Følgende hovedmål for en videre satsing på Kvadraturen skal initiere en utvikling: - Styrke områdets identitet og omdømme - Stimulere til et tryggere, variert og opplevelsesrikt byliv - Gjennomføre en estetisk og funksjonell oppgradering av gater og byrom - Utvikle bydelen til et attraktivt område for boliger - Bedre tilgjengeligheten i gater og byrom - Legge til rette for forpliktende samarbeid mellom offentlige og private krefter 10

11 Mål og delstrategier Styrke områdets identitet og omdømme Styrke omdømme og kjennskapen til Kvadraturens ulike kvaliteter. Synliggjøre Kvadraturen som et av byens viktigste historiske sentra. Videreutvikle kulturtilbudet i Kvadraturen. Stimulere til et tryggere, variert og opplevelsesrikt byliv Vitalisere den eksisterende bebyggelsen gjennom ny og endret bruk. Ny giv for næringsutvikling. Legge til rette for en funksjonsblanding innen det enkelte bygg og kvartal. Ivareta variasjonen i bebyggelsens alder, arkitektur, størrelse, nærings- og eierstruktur. Utvikle permanente og temporære publikumsattraksjoner. Legge til rette for opphold og rekreasjon i gater og byrom. Styrke opplevelsen av trygghet i gater og byrom. Gjennomføre en estetisk og funksjonell oppgradering av gater og byrom Supplere og videreutvikle eksisterende byromsstruktur. Oppruste gater og byrom som styrker opplevelsen av området. Ta i bruk identitetskapende og kunstnerisk belysning, gatemøbler, kunst og beplantning. Utvikle bydelen til et attraktivt område for boliger Legge til rette for forutsigbarhet i fysisk tilrettelegging og forvaltning. Tilstrebe forutsigbar og fleksibel tolkning og håndtering av kommunale normer og regler knyttet til boligprosjekter. Bedre tilgjengeligheten i gater og byrom Forbedre tilgjengeligheten til de omkringliggende områdene. Forbedre trafikk- og parkeringsmønster. Øke tilgjengeligheten for gående og syklende i og igjennom området. Samordne og forbedre kollektivtilbudet i og gjennom området. Ivareta universell utforming i alle gater og byrom. Forpliktende samarbeid mellom offentlige og private krefter Mål og tiltak i planen skal søkes gjennomført gjennom forpliktende samarbeid mellom kommunale, statlige og private aktører. Etablere offentlig-privat samarbeidsorgan. Etablere finansielt samarbeid om estetisk og fysisk oppgradering av gater og byrom, etter modell tilsvarende Hovedstadsaksjonen. 11

12 Strategiske nøkkeltiltak Noen nøkkeltiltak, både tematiske og geografiske, anses som særskilt viktige i forhold til den langsiktige utviklingen. Nøkkeltiltakene påvirker i stor grad sine nære omgivelser, de vil forsterke og bygge opp under en ønsket utviklingsretning for et større område og er strategisk viktige for Kvadraturen som helhet. En satsing basert på andre mål og kriterier for nøkkeltiltakene, som ikke er i tråd med deres intensjoner, vil kunne svekke ønsket langsiktig utvikling i området. Viktige målpunkt utvikles med publikumsrettede tilbud. Akershus festning, Myntgata 2 (Miljøverndep.), Bankplassen 4 (Samtidkunstsmuseet), tidligere bankbygninger ( Christiania Sparebank Øvre Slottsgate 3, Centralbanken Kirkegata 16-18, Den norske Creditbank Kongens gate 18 og Kirkegata 21). Særskilte prosesser knyttet til initiering og programmering bør vurderes. Målpunktene rommer muligheter for å tilføre Kvadraturen ny aktivitet. Publikumsrettet virksomhet i bebyggelsens førsteetasjer. Publikumsorientert virksomhet er viktig i alle førsteetasjer i Kvadraturen. Egne programmer foreslås utviklet for henholdsvis statlig eide/leide og privat eide/drevne lokaler i førsteetasjer. Det anses som spesielt viktig å tilrettelegge for publikumsrettet virksomhet i gatene som foreslås som prioriterte gang-, sykkelog kollektivforbindelser, da disse gatene vil være en viktig drivkraft for ønsket endring. Økt andel boliger. Handlingsplanen foreslår fleksible normer og retningslinjer for fremtidig arealbruk for å stimulere til en økt andel boliger. Modererte krav til uterom, parkeringsdekning og leilighetenes størrelser og fordeling gjør det enklere å etablere boliger i eksisterende bygningsmasse. En veileder bidrar til forutsigbarhet. Eksisterende og nye byrom videreutvikles. Plassene i Kvadraturen er viktige målpunkter som bør ha gode forbindelser med hverandre. De gir rom for publikumsrettet bruk, hovedsaklig innen kultur og bevertning. Dagens positive utvikling, som ved Christiania torg, ønskes videreført ved en bevisst offentlig/privat satsing knyttet til uterommene i samspill med utviklingen i bebyggelsens førsteetasjer. Det sammenhengende institusjonsbeltet mellom Kontraskjæret og Grev Wedels plass/ Bjørvika bør styrkes som en bymiljø-/kulturakse. Prioriterte gang-, sykkel- og kollektivforbindelser. Øvre Slottsgate, Kirkegata og Skippergata vurderes utviklet som gågater eller som kombinerte gater hvor gående og syklende prioriteres. En styrking av de nord-sørgående gatene vil kunne gi ringvirkninger sørover i Kvadraturen. Rådhusgata foreslås opprettholdt som hovedsykkelforbindelse. Prinsens gate foreslås som toveis trikkegate og ønskes videreutviklet som handlegate. Hverdagsliv, rekreasjon og aktivitet. En stor bredde av tilbud og aktiviteter, både innen- og utendørs, kan inngå i utvikling av permanente attraksjoner og arrangementer over året. Rekreative programmer bør ses i sammenheng med øvrige publikumsrettede tilbud, eksempelvis ny bruk av det tidligere renseanlegget under ytre festning. Viktige bakgårder og passasjer. Som et særskilt innsatsområde vurderes gjenåpning av passasjer og vitalisering av bakgårder, der mulighetene for å skape mer varierte tilbud utforskes. Kunst og kultur må styrkes. Et program for aktiviteter og tiltak innen kunst og kulturfeltet bør utarbeides i samarbeid mellom offentlige og private aktører. Programmet kan danne grunnlag for en felles og koordinert satsing på kunst og kultur i Kvadraturen. Programmet kan kombineres i en felles satsing for et større område i sentrum. Tematiske innsatsområder Handlingsplanen foreslår 4 tematiske innsatsområder som ledd i en satsing på å utvikle Kvadraturen til en inviterende, levende og mangfoldig del av sentrum: - Identitet og omdømmebygging - Byliv og bymiljø - Boliger - Tilgjengelighet I del II er de tematiske innsatsområdene beskrevet med tilhørende tiltak. 12

13 Offentlig-privat samarbeidsorgan Utviklingen i Kvadraturen tilsier at det bør etableres et strategisk offentlig-privat samarbeidsorgan for revitalisering og videreutvikling. Grunneierne og leietakere representerer sterke drivkrefter, ressurser og økonomiske interesser som er avgjørende for om de overordnede målsettingene nås. Aktører En mulighet er å etablere et samarbeidsorgan mellom Oslo kommune, staten ved Forsvarsbygg og Statsbygg, gårdeiere og leietakere. Organet bør etableres i etterkant av at foreliggende handlingsplan er vedtatt. Ruter AS og Statens Vegvesen bør inviteres til å delta i et slik samarbeidsorgan siden infrastruktur/ trafikal tilgjengelighet er viktig for revitalisering av Kvadraturen. Modellen for organet kan være lik modellen for Innerstaden i Gøteborg, der det offentlige og private inngikk i et forpliktende økonomisk spleiselag for forskjønning av sentrale sentrumsstrøk i Gøteborg. På bakgrunn av forslag til tiltak i foreliggende handlingsplan bør et samarbeidsorgan etableres, for å gjennomføre prioriterte tiltak som fremmer bylivet i Kvadraturen fram mot grunnlovsjubileet i Det bør vurderes å gi samarbeidsorganet en begrenset funksjonstid, for eksempel frem til 2014, da dette kan stimulere til gjennomføring av foreslåtte tiltak innen en bestemt tidsperiode. Mandat Organet bør selv definere sitt mandat, men det anbefales at organet tar på seg et spesielt ansvaret for å initiere gjennomføring av de kortsiktige tiltakene foreslått i foreliggende handlingsplan fram mot I tillegg bør organet ta for seg følgende to tema: - Aktivisering av førsteetasjer. I forbindelse med oppgradering av gater og byrom, bør det fra kommuenens og statens side være en forutsetning at det samtidig etableres publikumsrettet virksomheter i førsteetasjene. Oppgradering av fortau, trikk, holdeplasser og gågater bør forutsette at gårdeiere samtidig omdisponerer kontor mv i første etasjene til butikker, serveringssteder mv. - Stimulere til boligbygging i deler av eksisterende byggningsmasse kan medføre nødvendigheten av samarbeid med tilgrensede eiendommer. Kommunen kan pålegge plansamarbeid mellom flere eiendommer ved omregulering. Tilsvarende kan kommunen selv initiere omregulering. Kommunen har også mulighet til å initiere urbant jordskifte for å sikre gjennomføring av vedtatte reguleringsplaner. Organet bør også gjøre en selvstendig vurdering av om det ønsker å initiere planlegging og utredning av enkelte av de resterende langsiktige og mellomlangsiktige tiltakene foreslått i handlingsplanen. Spleiselag Organet bør tilstrebe å finne en hensiktsmessig balanse mellom å initiere investeringstiltak, tiltak av mer driftsrelatert art og tiltak for utredning og planlegging. Tiltak som innebærer ulike mindre økonomiske spleiselag bør prioriteres. Etter modell fra Innerstaden i Gøteborg kan mer forpliktende løsninger for finansielt samarbeid vurderes. Her utløses spleiselag mellom offentlig og privat når minst 80 % av grunneierne stiller seg positive til spleiselag. Da slutter kommunen seg til og andelene fordeles likt (50/50) mellom partene. Medlemmer Organet bør ha like mange medlemmer fra offentlig som fra privat sektor, og ledelsen av organet bør alternere med faste intervall. Sekretariat Organet bør selv velge hvordan sekretariatsfunksjonene skal ivaretas. 13

14 Strategisk plangrep A B C E18 Fig 2.1 viser strategisk plangrep med prioriterte målpunkter, forbindelser og veiledende arealbruk for Kvadraturen. For temaet tilgjengelighet inngår dette som innspill til annet pågående planarbeid (revisjon av Gatebruksplanen, trasé søndre kollektivstreng, Fjordtrikkens trasé, hovedsykkelveiforbindelse øst-vest gjennom sentrum. 14

15 Tegnforklaring Eksisterende ankerpunkter som genererer aktivitet og anses som viktige for videre utvikling i området. For videreutviklingen av Prinsensgate som handels- og kollektivgate anses handelssentrene Steen & Strøm og Posthuset som viktige. Akershus festning og ytre festningsområde er viktige for aktiviseringen av kultur- og rekreasjonsbeltet i sør. Fremtidig viktige målpunkt med publikumsrettede tilbud. 1.Akershus festning, 2.Myntgata 2 (Miljøverndepartementet), 3.Bankplassen 4 (Samtidkunstsmuseet) og Dronningens gate 4 (Astrup Fearnley museet), 4.tidligere bankbygninger i Øvre Slottsgate 3, Kirkegata og Kongens gate 18/Kirkegata 21. Handels- og servicestrøket rundt Karl Johans gate utvides sørover mot Prinsens gate. (A) Kjerneområde med fremtidig høy boligandel. (B) Ytre festningsområde med hovedsete for Forsvaret. Potensiale knyttet til bygninger og Festningsplassen. (C) Kvartaler med hovedvekt på handel, service og kontor. Lavt potensial og liten aktualitet for bolig. (A1) Kvartaler med hovedvekt på handel, service, uteliv og kontor. Boligpotensial i flere kvartaler. Ved rehabilitering av bevaringsverdig bebyggelse stilles det ikke krav til boligparkering. Fleksible krav til utearealer. I nybygg bør balkongløsninger/takterrasser etableres. (A2) Kvartaler med handel,kontor og betydelig potensial for nye boliger. I dette området er det også muligheter for nybygg. Det stilles i utgangspunktet lave krav til parkering. I mindre boligprosjekter i form av nybygg, ombygging eller i bygninger regulert til spesialområde bevaring stilles det ingen krav til parkering. Ved større prosjekter i form av nybygg eller fornyelser innen eksisterende bebyggelse stilles det krav om et lavt antall parkeringsplasser. (B1) Kultur- og rekreasjonsbelte. Hovedvekt på publikumsrettet bruk, servering, kulturaktiviteter og utendørs rekreasjon. Eksisterende og planlagt byromstruktur rundt Kvadraturen. Nytt døgnåpent offentlig byrom med publikumsrettet virksomhet også på kveldstid i eksisterende og/eller supplerende bygningsmasse. Nye gangforbindelser mellom byrommet, Kontraskjæret og Bankplassen. Gater hvor det er spesielt viktig med publikumsrettet virksomhet i 1.etasje. Dagens gågater Foreslåtte nye gågater/ shared space (blandet bruk) Tidligere foreslått trikketrasé. Foreslås videreutviklet som handlegate. Dagens hovedåre for trikk Grønn turforbindelse gjennom kultur- og rekreasjonsbeltet Oppgradert hoved-sykkelforbindelse i øst-vest retning. Nye påkjøringsramper til Festningstunnelen. 15

16 3. Normer og retningslinjer for arealbruk Arealbruk Ved nybygging og hovedombygging skal det tilrettelegges for publikumsrettet virksomhet (allmennyttig, handel, hotell/herberge, bevertning) i første etasje. Lukkede fasader tillates ikke i nybygg i første etasje mot gater og byrom. Det er en overordnet målstning å øke antall boliger i indre by. I enkeltprosjekter skal det tilstrebes å oppnå en boligandel på minimum 50% av prosjektets bruksareal. Krav til boligandel gjelder ikke for tiltak som er regulert eller reguleres til offentlige og/eller allmennyttige formål. Verneverdig bebyggelse Det er et mål at alle tiltak i området skal bidra til at verneverdig bebyggelse og anlegg oppført på Byantikvarens gule liste kan bevares og at det ikke foretas vesentlige endringer av fasadeutforming eller materialbruk. Tiltak for å tilrettelegge 1. etasje for publikumsrettede funksjoner, tilgjengelighetstiltak og bokvalitetstiltak for å sikre og/eller bedre bruken av bygningene bør tillates, dersom tiltakene inngår som en integrert del av bebyggelsens arkitektoniske utforming og utformes slik at de tar hensyn til bebyggelsens verneverdi. Boliger Det er en overordnet målsetning å øke antall større leiligheter i indre by øst. Bystyrets vedtak fra 2006 om leilighetsfordeling, omfatter ikke sentrum og Kvadraturen. I foreliggende handlingsplan anbefales det at minimumsstørrelsen på leilighet settes til 35 m2 (tilsvarende Fjordbyen). Leiligheter med denne størrelsen bør kun utgjøre en mindre andel av enkeltprosjekt. Boliger skal ha universell utforming og gunstig orientering i forhold til sol og lys. Boliger skal ikke vende ensidig mot nord eller nordøst, og skal så langt det er mulig være gjennomgående eller tosidige. Felles uteoppholdsarealer Til alle boliger skal det opparbeides tilstrekkelige og gode felles utearealer. Felles utearealer skal etableres på terreng/lokk og/eller på takterrasser. Arealene skal så langt mulig være skjermet fra støy, forurensning og andre miljøulemper og ha tilfredsstillende lys og solforhold. 16

17 Felles uteoppholdsarealene for boliger i Kvadraturen skal utgjøre minimum 12% av bruksareal for boligene. Samlet minimumstørrelse skal ikke være mindre enn 150 m2. Sittegrupper på felles uteoppholdsarealer i Kvadraturen skal være solbelyst 5 timer 1.mai. Balkonger Balkonger kan være et egnet supplement til mangel på tilstrekkelig felles uteoppholdsareal. Balkonger mot gater, byrom og gårdsrom kan tillates. Mot gater og byrom med hovedsaklig verneverdig bebyggelse tillates balkonger der det er historisk hevd for det eller der hvor dette kan innpasses. Franske vinduer kan være et egnet alternativ til balkonger på sør og vestvendte fasader mot gater og byrom. Gårdsrom Bakgårdsbebyggelse kan vurderes revet for å oppnå tilstrekkelg boligkvalitet, uteoppholdsarealer eller gjennomgående passasjer. Uteservering Uteservering i Kvadraturen på private og offentlige utearealer er i utgangspunktet ikke søknadspliktig i hht. Plan- og bygningsloven. Det må utøves stor fleksibilitet ved etablering av serveringssteder, men må ikke være til hinder for tilgjengeligheten for myke trafikanter. Parkering I Kvadraturen stilles lave eller ingen krav til boligparkering ved utbedring/hovedombygging av eksisterende bebyggelse, da dette er vanskelig å anlegge på grunn av betydelig omfang av verneverdig bebyggelse og beliggenhet midt i den gamle bykjernen. Nærhet til kollektivknutepunkt for tog og t- bane tilsier også redusert parkeringsbehov. Ved alle nybygg og hovedombygging i Kvadraturen skal det anlegges sykkelparkering etter den til enhver tid gjeldende norm for Oslo. For områdetype A1 og A2 (se kart Strategisk plangrep s.14), stilles det ikke krav til boligparkering ved nybygg og ved utbedring/ hovedombygging av verneverdig bebyggelse til boliger. Dette gjelder i hovedsak for kvartalene nord for Prinsens gate. For områdetype B1, stilles det ikke krav til boligparkering ved utbedring/hovedombygging av verneverdig bebyggelse til boliger. Dette gjelder i hovedsak området mellom Prinsens gate og Rådhusgata. Her stilles heller ikke krav til boligparkering i mindre infill-prosjekter. I nye boligprosjekter, eventuelt ved utbedring eller fornyelse som etableres over mer enn en eiendom/del av kvartal, kan det etableres boligparkering med en maksimumsnorm 0,8 plasser pr. 100 m2 BRA. Anlegg av parkering skal ikke fortrenge uteoppholdsearealer for boliger. For områdetype A1, A2 og B1, stilles det for nye næringsbygg eller ved hovedombygging til næring, krav om beredskapsparkering etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo. 17

18 DEL II : Tematiske innsatsområder Billedcollagene på neste side illustrerer de nye mulighetene i Kvadraturen : Øverst: Nytt døgnåpent offentlig byrom i Myntgata 2-kvartalet gir rom for allsidig og publikumsrettet bruk gjennom året, her vist med skøytebane om vinteren. Nederst: Forslag til ny fotgjengerforbindelse i Kirkegata, enten som gågate eller shared space (blandet bruk) der myke trafikanter prioriteres. På tvers er en mulig toveis trikkeforbindelse i Prinsens gate vist. 18

19 19

20 4. Identitet og omdømmebygging Hovedutfordringene er å styrke kunnskapen om Kvadraturens ulike kvaliteter, synliggjøre Kvadraturen som byens historiske sentrum, og videreutvikle kulturtilbudene i Kvadraturen slik at de i størst mulig grad favner tilreisende og Oslos befolkning. Selv om kulturinstitusjoner, gallerier, spesialbutikker, spisesteder og utesteder tilfører Kvadraturen byliv, har trafikk og gateprostitusjon satt sitt preg på gatebildet. Positive aktiviteter på kveldstid har ikke vært mange nok og dette har bidratt til å anonymisere denne delen av sentrum. Tilsammen har dette opprettholdt negative forestillinger om området. Kvadraturens dårlige omdømme og opplevde utrygghet kvelds- og nattestid, har ført til at folk tildels holder seg unna området om kvelden. Det er nødvendig at Kvadraturen får en tydelig profil, og at dens egenart gjenoppdages. Oslo har mange identiteter, og Kvadraturen har sin identitet som det historiske handelssenteret i byen. Det er viktig at de historiske sporene styrkes og synliggjøres og legger grunnlaget for en fremtidsrettet og bærekraftig identitet. For å få et bedre og mer positivt omdømme er det nødvendig at Kvadraturen gjøres mer tilgjengelig og kjent, og være et sted byens innbyggere kan identifisere seg med. Tiltakene som foreslås er i form av nye og tidligere aktiviteter/funksjoner av informativ, historisk og kulturell karakter. De forskjellige aktivitetene skal kunne ha kunstneriske og estetiske innslag. Tiltakene tenkes gjennomført først og fremst på kort og mellomlang sikt. Markeringen av Grunnlovsjubiléet 2014 og ikke minst 400- årsjubiléet for Kvadraturen i 2024 er viktige milepeler for Kvadraturen. 20

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN ANBEFALING TIL KRISTIANSAND KOMMUNE FRA FORENINGEN POSEBYEN UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN 2015-02-20 Forord I Kvartal 5 i Posebyen ligger den siste offentlig eide bakgården i Kristiansand. Den er

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Veileder. Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder

Veileder. Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder Veileder Lys på stedet Utendørsbelysning i byer og tettsteder Veilederen er laget i samarbeid med: På forsiden: Fra øverst venstre: 1. Rørvik kirke. Foto: Erco. 2. Grünerløkka. Foto: Halvor Gudim. 3. Lysaker

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Kunnskapsbyer finnes de?

Kunnskapsbyer finnes de? T.B.07. Kunnskapsbyer finnes de? 1 Innhold 1. Forord 5 DEL I 2. Hvorfor kunnskapsbyer? 7 3. Hva er en kunnskapsby 9 4. To kunnskapsbyer omtalt i faglitteraturen 12 Barcelona 12 Delft 13 DEL II 5. Det Nordiske

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer