Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan Illustrasjon

2 Byrådets vedtak av : Byrådet slutter seg til innholdet i dokumentet Ny giv i Kvadraturen. Handlingsplan Handlingsplanen skal være retningsgivende for det videre arbeid med planlegging og gjennomføring av tiltak i Kvadraturen.

3 Forord Foreliggende handlingsplan for Kvadraturen er utarbeidet etter initiativ fra byråd for byutvikling våren Ønsket om en felles offentlig/privat satsing for å vitalisere og utvikle Kvadraturen til en mer levende del av sentrum lå til grunn for bestillingen av Fra å være et område dominert av et fåtalls funksjoner, ønskes Kvadraturen utviklet til et flerfunksjonelt sentrumsområde. Arbeidet med handlingsplanen er ledet av Plan- og bygningsetatens Byutviklingsavdeling ved Lars Christian Bettum og Marianne Rooth. Arbeidet har vært organisert med en koordineringsgruppe, en arbeidsgruppe og en ressursgruppe. Arbeidsgruppen og koordineringsgruppen har henholdsvis bistått Plan- og bygningsetaten direkte i utarbeidelsen av handlingsplanen, ledet og koordinert planarbeidet. I løpet av høsten 2008 ble det avholdt fire heldagsseminarer, der deltagerne (ressursgruppa) har gitt viktige innspill til mulige tiltak i Kvadraturen. Olav Thon-gruppen, Linstow Eiendom og Statsbygg bidro med foredrag. Et eget møte ble avholdt med ungdom på Riverside ungdomshus. Handlingsplanen synliggjør alle innspillene og forslag til tiltak som seminarenes deltagere har funnet relevante. Forslag til tiltak retter seg både mot kort, mellomlang og lang sikt. Plan- og bygningsetaten som forslagsstiller for handlingsplanen har prioritert tiltakene ytterligere, i tråd med de mål og strategiske plangrep som foreslås. Det er i tillegg utarbeidet en visuell profil for Kvadraturen. Handlingsplanen skal gi en retning for utvikling av Kvadraturen de neste tiårene. Et forpliktende samarbeid mellom kommunen, staten, grunneiere og leietakere forutsettes lagt til grunn, der det legges vekt på gjennomføring av de kortsiktige tiltakene i handlingsdelen. Dette anbefales fulgt opp av et offentlig-privat samarbeidsorgan. Oslo, mai 2009 Ellen S de Vibe Etatsdirektør Ole Petter Finess Avdelingsdirektør 3

4 Forord 3 Sammendrag 5 Del I : Ny giv! 1. Overordnet strategi og rolle Mål, delstrategier og nøkkeltiltak Normer og retningslinjer for arealbruk Del II : Tematiske innsatsområder 4. Identitet og omdømmebygging Byliv og bymiljø Boliger Tilgjengelighet Del III : Vedlegg 8. Styrker og svakheter, muligheter og utfordringer Byutvikling gjennom fire århundre Analysekart dagens situasjon Planer og pågående prosesser Litteraturliste og henvisninger 56 Visuell profil 58 Følgende etater og instanser har vært representert i de ulike gruppene: Koordineringsgruppen: Byråd for byutvikling (leder), Kvadraturforeningen, Forsvarsbygg, Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten/levende Oslo, Plan- og bygningsetaten, Samferdselsetaten. Arbeidsgruppen: Plan- og bygningsetaten (leder), Kvadraturforeningen, Forsvarsbygg, Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten/levende Oslo, Kulturetaten, Samferdselsetaten. Ressursgruppen (deltatt): Byfolk Oslo sentrum, Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus, Malling & Co, Nasjonalmuseet, Oslo Handelsstands Forening, Prosenteret, Selskabet for Oslo Byes Vel, Sparebankstiftelsen DnB Nor, Bydel St.Hanshaugen, Oslo Havn KF, Oslo Museum, Oslo Pensjonsforsikring, Rusmiddeletaten, Ruter AS. 4

5 Sammendrag Handlingsplanen for Kvadraturen har som mål at Kvadraturen er et inviterende, levende og mangfoldig sentrumsområde for alle. For å oppnå dette foreslår handlingsplanen en rekke tiltak knyttet til fire innsatsområder, samt angir normer og retningslinjer for arealbruk. Et offentlig-privat samarbeidsorgan foreslås opprettet for å ta initiativ til å følge opp gjennomføring av handlingsplanen, gjerne etter modell fra Innerstaden i Gøteborg hvor private og offentlige har inngått et forpliktende samarbeid om opprusting. Identitet og omdømmebygging Ved å styrke omdømmet og kunnskapen om Kvadraturens mange kvaliteter, blir Kvadraturen mer kjent og tilgjengelig. Bedre skilting og papir- og nettbasert informasjonsmateriell bidrar til dette. Kvadraturen har sin identitet som det historiske handelssenteret i byen. Fokus på kunst og kultur viser sammenhenger mellom fortid og nåtid. Gjennom allsidige tilbud bidrar dette til å skape historisk tilhørighet, mer aktivitet og ny interesse for området. Tiltakene favner både de tilreisende og Oslos befolkning. Byliv og bymiljø Det legges til rette for et mangfoldig byliv med et bredt spenn av aktiviteter gjennom store deler av døgnet og året. En god blanding av ulike funksjoner i bygningsmassen og et godt samspill mellom bygninger og uterom er avgjørende. De nedre etasjene i bygningene inneholder publikumsrettet virksomhet, slik at de henvender seg mot gaten og skaper liv. For å tilføre området mer liv på kveldstid og i helgene tilrettelegges det for flere publikumsattraksjoner som egne målpunkter. Det tilrettelegges for en funksjonell og estetisk oppgradering av gater og byrom for å gjøre området mer inviterende og attraktivt. Boliger Kvadraturen har et stort boligpotensiale og tilbyr andre boligkvaliteter enn øvrig indre by. Planen krever minst 50 % boliger av enkeltprosjekters bruksareal. En større andel beboere tilfører området en større variasjon i bruk og bidrar til mer byliv på kveldstid. Dette øker opplevelsen av trygghet og gir viktige ringvirkninger i form av lengre åpningstider og nye typer tilbud. For lettere å innpasse boliger i Kvadraturens historiske bygningsmasse, er det stilt moderate krav til uteoppholdsarealer, leilighetsstørrelser og parkering. Tilgjengelighet Trafikalt ivaretar Kvadraturen lokale behov, samtidig som den betjener gjennomgående kollektivtrafikk. Gående og syklendes behov ivaretas på en bedre måte ved blant annet å bedre fremkommeligheten og tryggheten. Dette gjenspeiles i føringene for revisjon av gatebruksplanen og ved oppgradering av gater og byrom, slik at Kvadraturen blir et mer inviterende og attraktivt bymiljø. 5

6 DEL I : Ny giv! Mål, strategier og roller 6

7 1. Overordnet strategi og roller Fra å ligge alene på Akershusneset, får Kvadraturen snart selskap av store kulturinstitusjoner, nye boliger og et stort antall arbeidsplasser både i Bjørvika og Pipervika. Den store byutviklingen av havneområdene rundt Kvadraturen gir også ringvirkninger til denne delen av sentrum, blant annet ny sentralitet. Dette gir behov for å stake ut en ny utviklingsretning for Kvadraturen, samtidig som områdets særpreg og karakter tas vare på. Selv om deler av Kvadraturen har gjennomgått en fornying, har området et stort uforløst potensiale som sentrumsområde. Byens historiske sentrum utvikles til et inviterende, levende og mangfoldig sentrumsområde for alle. Dette innebærer blant annet at: - Kvadraturen er en viktig formidler av by- og arkitekturhistorie - Kvadraturen er et sentrumsområde der kultur, næring og bolig spiller sammen - Kvadraturen bidrar til å styrke samspillet mellom øvrig sentrum og Oslos sjøsider 7

8 Nasjonal rolle som turistmål og formidler av arkitektur- og byhistorie Kvadraturens mange bevaringsverdige bygg og nasjonale verneinteresser knyttet til blant annet Akershus festning, setter området i en nasjonal særstilling. Det større samlede bymiljøet, museer som Samtidskunstmuseet og Arkitekturmuseet og Akershus festning som turistmål, bidrar til områdets nasjonale rolle. Dette forsterkes ytterligere av tilstedeværelsen av nasjonale institusjoner som Norges Bank, Børsen og Forsvarets øverste ledelse. Figur 1.1 viser de relativt korte gangavstandene til sentrale deler av Kvadraturen fra de regionale kollektive knutepunktene Nationaltheatret og Oslo S. Kilde: PBE 2008 Identitet og egenart knyttet til Kvadraturens omgivelser, sammen med verdien av gode opplevelser i seg selv, danner hovedingrediensene i en fremtidig satsing. Både det rettvinklede gatenettet, parker og plasser, bygninger og byhistorie er identitetsskapende kvaliteter som kan forsterkes og tydeliggjøres. Akershus slott og festnings iøynefallende beliggenhet ytterst på Akershusneset danner en identitetsskapende del av Oslos sjøfront og innseiling. Anlegget forsterker opplevelsen av områdets mange hundreårige byhistorie. Nærheten til sentralstasjonen og cruisebåt- og fergeanløp like ved er viktig for å lede besøkende inn i området. Inngår i et regionalt arbeids-, bolig-, handels- og rekreasjonsomland Kvadraturen har siden 1850 utviklet seg til en mer perifer del av sentrum, hovedsaklig dominert av arbeidsplasser innen kontor. Sterk byvekst, høykonjunktur og urbane trender har ført til en styrking av sentrum som handels-, rekreasjons- og opplevelsesarena både for byens innbyggere og et større omland, både hverdager og i helgene. Sentrumsnære byområder øker også kraftig sin boligandel. Kvadraturen har en plass i dette regionale bildet som del av sentrum. Figur 1.2 viser graden av kommersielle og kulturelle tilbud i Oslo sentrum og indre by. Den mørk lilla fargen viser at det for Kvadraturens del er området mellom Prinsens gate og Grensen som har den høyeste intensiteten av publikumsrettede tilbud. Kilde: PBE 2006 En variert og sammensatt by hvor hovedvolumet utgjøres av forretning og kontorarbeidsplasser, tilbud innen kunst og kultur, overnatting og servering, turisme og historieformidling, og med et variert innslag av boliger, vil gjøre området attraktivt. For noen funksjoner vil Kvadraturen supplere det øvrige tilbudet i sentrum og Fjordbyen, 8

9 for andre funksjoner vil Kvadraturen ha en hovedrolle. Blant annet som arkitektur- og kulturhistorisk formidler og innen spesialiserte kultur, handels- og servicetilbud. Mangfoldet av tilbud og områdets ulikhet fra øvrige bydeler er kvalitative egenskaper som må styrkes og ivaretas. Styrker samspillet mellom sentrum og Oslos sjøsider Utbyggingen av Fjordbyen gir Kvadraturen et nytt naboskap og en forsterket sentralitet mellom Fjordbyen og dagens sentrum. Kvadraturen tilfører Fjordbyen historiske og tradisjonelle urbane kvaliteter. Tilsvarende tilføres sentrum nye attraksjoner og rekreative tilbud langs sjøfronten. Kvadraturen har en sentral rolle som bindeledd mellom de to vikene, Pipervika og Bjørvika. Et voksende sentrumsområde mellom Bjørvika og Filipstad fører til økte avstander innad i sentrum og fremvekst av flere tyngdepunkt. Kvadraturen inngår som en av flere kjerner i det fremtidige Oslo sentrum. Gode offentlige kommunikasjoner, som en Fjordtrikk, og gode gang- og sykkelforbindelser, er nødvendig for å øke tilgjengeligheten i og mellom delområdene. Figur 1.3 viser dagens store overvekt av arbeidsplasser i forhold til beboere i Kvadraturen. De stiplede ringene viser fremtidens arbeidsplasser og beboere i Fjordbyen. Kilde: PBE 2008 Område for hele byens befolkning Tilbud som retter seg mot en bredde av befolkningen, deriblant unge, skal ha en plass i Kvadraturen. Eksempelvis vil ulike tilrettelegginger for fysisk aktivitet i de rekreative randsonene kunne bidra til tilbud rettet mot en større bredde i området. 9

10 2. Mål, strategier og nøkkeltiltak Handlingsplanen har som hensikt å skape et utgangspunkt for en omforent offentlig/ privat satsning i Kvadraturen. Handlingsplanen gjelder for hele Kvadraturen, men retter primært fokus mot områdene sør for Karl Johans gate. Kvadraturens bymiljø er unikt. Særegne historiske og urbane kvaliteter setter området i en særstilling og fordrer omtanke og kreativitet i møte med nye behov og ønsker. Følgende hovedmål for en videre satsing på Kvadraturen skal initiere en utvikling: - Styrke områdets identitet og omdømme - Stimulere til et tryggere, variert og opplevelsesrikt byliv - Gjennomføre en estetisk og funksjonell oppgradering av gater og byrom - Utvikle bydelen til et attraktivt område for boliger - Bedre tilgjengeligheten i gater og byrom - Legge til rette for forpliktende samarbeid mellom offentlige og private krefter 10

11 Mål og delstrategier Styrke områdets identitet og omdømme Styrke omdømme og kjennskapen til Kvadraturens ulike kvaliteter. Synliggjøre Kvadraturen som et av byens viktigste historiske sentra. Videreutvikle kulturtilbudet i Kvadraturen. Stimulere til et tryggere, variert og opplevelsesrikt byliv Vitalisere den eksisterende bebyggelsen gjennom ny og endret bruk. Ny giv for næringsutvikling. Legge til rette for en funksjonsblanding innen det enkelte bygg og kvartal. Ivareta variasjonen i bebyggelsens alder, arkitektur, størrelse, nærings- og eierstruktur. Utvikle permanente og temporære publikumsattraksjoner. Legge til rette for opphold og rekreasjon i gater og byrom. Styrke opplevelsen av trygghet i gater og byrom. Gjennomføre en estetisk og funksjonell oppgradering av gater og byrom Supplere og videreutvikle eksisterende byromsstruktur. Oppruste gater og byrom som styrker opplevelsen av området. Ta i bruk identitetskapende og kunstnerisk belysning, gatemøbler, kunst og beplantning. Utvikle bydelen til et attraktivt område for boliger Legge til rette for forutsigbarhet i fysisk tilrettelegging og forvaltning. Tilstrebe forutsigbar og fleksibel tolkning og håndtering av kommunale normer og regler knyttet til boligprosjekter. Bedre tilgjengeligheten i gater og byrom Forbedre tilgjengeligheten til de omkringliggende områdene. Forbedre trafikk- og parkeringsmønster. Øke tilgjengeligheten for gående og syklende i og igjennom området. Samordne og forbedre kollektivtilbudet i og gjennom området. Ivareta universell utforming i alle gater og byrom. Forpliktende samarbeid mellom offentlige og private krefter Mål og tiltak i planen skal søkes gjennomført gjennom forpliktende samarbeid mellom kommunale, statlige og private aktører. Etablere offentlig-privat samarbeidsorgan. Etablere finansielt samarbeid om estetisk og fysisk oppgradering av gater og byrom, etter modell tilsvarende Hovedstadsaksjonen. 11

12 Strategiske nøkkeltiltak Noen nøkkeltiltak, både tematiske og geografiske, anses som særskilt viktige i forhold til den langsiktige utviklingen. Nøkkeltiltakene påvirker i stor grad sine nære omgivelser, de vil forsterke og bygge opp under en ønsket utviklingsretning for et større område og er strategisk viktige for Kvadraturen som helhet. En satsing basert på andre mål og kriterier for nøkkeltiltakene, som ikke er i tråd med deres intensjoner, vil kunne svekke ønsket langsiktig utvikling i området. Viktige målpunkt utvikles med publikumsrettede tilbud. Akershus festning, Myntgata 2 (Miljøverndep.), Bankplassen 4 (Samtidkunstsmuseet), tidligere bankbygninger ( Christiania Sparebank Øvre Slottsgate 3, Centralbanken Kirkegata 16-18, Den norske Creditbank Kongens gate 18 og Kirkegata 21). Særskilte prosesser knyttet til initiering og programmering bør vurderes. Målpunktene rommer muligheter for å tilføre Kvadraturen ny aktivitet. Publikumsrettet virksomhet i bebyggelsens førsteetasjer. Publikumsorientert virksomhet er viktig i alle førsteetasjer i Kvadraturen. Egne programmer foreslås utviklet for henholdsvis statlig eide/leide og privat eide/drevne lokaler i førsteetasjer. Det anses som spesielt viktig å tilrettelegge for publikumsrettet virksomhet i gatene som foreslås som prioriterte gang-, sykkelog kollektivforbindelser, da disse gatene vil være en viktig drivkraft for ønsket endring. Økt andel boliger. Handlingsplanen foreslår fleksible normer og retningslinjer for fremtidig arealbruk for å stimulere til en økt andel boliger. Modererte krav til uterom, parkeringsdekning og leilighetenes størrelser og fordeling gjør det enklere å etablere boliger i eksisterende bygningsmasse. En veileder bidrar til forutsigbarhet. Eksisterende og nye byrom videreutvikles. Plassene i Kvadraturen er viktige målpunkter som bør ha gode forbindelser med hverandre. De gir rom for publikumsrettet bruk, hovedsaklig innen kultur og bevertning. Dagens positive utvikling, som ved Christiania torg, ønskes videreført ved en bevisst offentlig/privat satsing knyttet til uterommene i samspill med utviklingen i bebyggelsens førsteetasjer. Det sammenhengende institusjonsbeltet mellom Kontraskjæret og Grev Wedels plass/ Bjørvika bør styrkes som en bymiljø-/kulturakse. Prioriterte gang-, sykkel- og kollektivforbindelser. Øvre Slottsgate, Kirkegata og Skippergata vurderes utviklet som gågater eller som kombinerte gater hvor gående og syklende prioriteres. En styrking av de nord-sørgående gatene vil kunne gi ringvirkninger sørover i Kvadraturen. Rådhusgata foreslås opprettholdt som hovedsykkelforbindelse. Prinsens gate foreslås som toveis trikkegate og ønskes videreutviklet som handlegate. Hverdagsliv, rekreasjon og aktivitet. En stor bredde av tilbud og aktiviteter, både innen- og utendørs, kan inngå i utvikling av permanente attraksjoner og arrangementer over året. Rekreative programmer bør ses i sammenheng med øvrige publikumsrettede tilbud, eksempelvis ny bruk av det tidligere renseanlegget under ytre festning. Viktige bakgårder og passasjer. Som et særskilt innsatsområde vurderes gjenåpning av passasjer og vitalisering av bakgårder, der mulighetene for å skape mer varierte tilbud utforskes. Kunst og kultur må styrkes. Et program for aktiviteter og tiltak innen kunst og kulturfeltet bør utarbeides i samarbeid mellom offentlige og private aktører. Programmet kan danne grunnlag for en felles og koordinert satsing på kunst og kultur i Kvadraturen. Programmet kan kombineres i en felles satsing for et større område i sentrum. Tematiske innsatsområder Handlingsplanen foreslår 4 tematiske innsatsområder som ledd i en satsing på å utvikle Kvadraturen til en inviterende, levende og mangfoldig del av sentrum: - Identitet og omdømmebygging - Byliv og bymiljø - Boliger - Tilgjengelighet I del II er de tematiske innsatsområdene beskrevet med tilhørende tiltak. 12

13 Offentlig-privat samarbeidsorgan Utviklingen i Kvadraturen tilsier at det bør etableres et strategisk offentlig-privat samarbeidsorgan for revitalisering og videreutvikling. Grunneierne og leietakere representerer sterke drivkrefter, ressurser og økonomiske interesser som er avgjørende for om de overordnede målsettingene nås. Aktører En mulighet er å etablere et samarbeidsorgan mellom Oslo kommune, staten ved Forsvarsbygg og Statsbygg, gårdeiere og leietakere. Organet bør etableres i etterkant av at foreliggende handlingsplan er vedtatt. Ruter AS og Statens Vegvesen bør inviteres til å delta i et slik samarbeidsorgan siden infrastruktur/ trafikal tilgjengelighet er viktig for revitalisering av Kvadraturen. Modellen for organet kan være lik modellen for Innerstaden i Gøteborg, der det offentlige og private inngikk i et forpliktende økonomisk spleiselag for forskjønning av sentrale sentrumsstrøk i Gøteborg. På bakgrunn av forslag til tiltak i foreliggende handlingsplan bør et samarbeidsorgan etableres, for å gjennomføre prioriterte tiltak som fremmer bylivet i Kvadraturen fram mot grunnlovsjubileet i Det bør vurderes å gi samarbeidsorganet en begrenset funksjonstid, for eksempel frem til 2014, da dette kan stimulere til gjennomføring av foreslåtte tiltak innen en bestemt tidsperiode. Mandat Organet bør selv definere sitt mandat, men det anbefales at organet tar på seg et spesielt ansvaret for å initiere gjennomføring av de kortsiktige tiltakene foreslått i foreliggende handlingsplan fram mot I tillegg bør organet ta for seg følgende to tema: - Aktivisering av førsteetasjer. I forbindelse med oppgradering av gater og byrom, bør det fra kommuenens og statens side være en forutsetning at det samtidig etableres publikumsrettet virksomheter i førsteetasjene. Oppgradering av fortau, trikk, holdeplasser og gågater bør forutsette at gårdeiere samtidig omdisponerer kontor mv i første etasjene til butikker, serveringssteder mv. - Stimulere til boligbygging i deler av eksisterende byggningsmasse kan medføre nødvendigheten av samarbeid med tilgrensede eiendommer. Kommunen kan pålegge plansamarbeid mellom flere eiendommer ved omregulering. Tilsvarende kan kommunen selv initiere omregulering. Kommunen har også mulighet til å initiere urbant jordskifte for å sikre gjennomføring av vedtatte reguleringsplaner. Organet bør også gjøre en selvstendig vurdering av om det ønsker å initiere planlegging og utredning av enkelte av de resterende langsiktige og mellomlangsiktige tiltakene foreslått i handlingsplanen. Spleiselag Organet bør tilstrebe å finne en hensiktsmessig balanse mellom å initiere investeringstiltak, tiltak av mer driftsrelatert art og tiltak for utredning og planlegging. Tiltak som innebærer ulike mindre økonomiske spleiselag bør prioriteres. Etter modell fra Innerstaden i Gøteborg kan mer forpliktende løsninger for finansielt samarbeid vurderes. Her utløses spleiselag mellom offentlig og privat når minst 80 % av grunneierne stiller seg positive til spleiselag. Da slutter kommunen seg til og andelene fordeles likt (50/50) mellom partene. Medlemmer Organet bør ha like mange medlemmer fra offentlig som fra privat sektor, og ledelsen av organet bør alternere med faste intervall. Sekretariat Organet bør selv velge hvordan sekretariatsfunksjonene skal ivaretas. 13

14 Strategisk plangrep A B C E18 Fig 2.1 viser strategisk plangrep med prioriterte målpunkter, forbindelser og veiledende arealbruk for Kvadraturen. For temaet tilgjengelighet inngår dette som innspill til annet pågående planarbeid (revisjon av Gatebruksplanen, trasé søndre kollektivstreng, Fjordtrikkens trasé, hovedsykkelveiforbindelse øst-vest gjennom sentrum. 14

15 Tegnforklaring Eksisterende ankerpunkter som genererer aktivitet og anses som viktige for videre utvikling i området. For videreutviklingen av Prinsensgate som handels- og kollektivgate anses handelssentrene Steen & Strøm og Posthuset som viktige. Akershus festning og ytre festningsområde er viktige for aktiviseringen av kultur- og rekreasjonsbeltet i sør. Fremtidig viktige målpunkt med publikumsrettede tilbud. 1.Akershus festning, 2.Myntgata 2 (Miljøverndepartementet), 3.Bankplassen 4 (Samtidkunstsmuseet) og Dronningens gate 4 (Astrup Fearnley museet), 4.tidligere bankbygninger i Øvre Slottsgate 3, Kirkegata og Kongens gate 18/Kirkegata 21. Handels- og servicestrøket rundt Karl Johans gate utvides sørover mot Prinsens gate. (A) Kjerneområde med fremtidig høy boligandel. (B) Ytre festningsområde med hovedsete for Forsvaret. Potensiale knyttet til bygninger og Festningsplassen. (C) Kvartaler med hovedvekt på handel, service og kontor. Lavt potensial og liten aktualitet for bolig. (A1) Kvartaler med hovedvekt på handel, service, uteliv og kontor. Boligpotensial i flere kvartaler. Ved rehabilitering av bevaringsverdig bebyggelse stilles det ikke krav til boligparkering. Fleksible krav til utearealer. I nybygg bør balkongløsninger/takterrasser etableres. (A2) Kvartaler med handel,kontor og betydelig potensial for nye boliger. I dette området er det også muligheter for nybygg. Det stilles i utgangspunktet lave krav til parkering. I mindre boligprosjekter i form av nybygg, ombygging eller i bygninger regulert til spesialområde bevaring stilles det ingen krav til parkering. Ved større prosjekter i form av nybygg eller fornyelser innen eksisterende bebyggelse stilles det krav om et lavt antall parkeringsplasser. (B1) Kultur- og rekreasjonsbelte. Hovedvekt på publikumsrettet bruk, servering, kulturaktiviteter og utendørs rekreasjon. Eksisterende og planlagt byromstruktur rundt Kvadraturen. Nytt døgnåpent offentlig byrom med publikumsrettet virksomhet også på kveldstid i eksisterende og/eller supplerende bygningsmasse. Nye gangforbindelser mellom byrommet, Kontraskjæret og Bankplassen. Gater hvor det er spesielt viktig med publikumsrettet virksomhet i 1.etasje. Dagens gågater Foreslåtte nye gågater/ shared space (blandet bruk) Tidligere foreslått trikketrasé. Foreslås videreutviklet som handlegate. Dagens hovedåre for trikk Grønn turforbindelse gjennom kultur- og rekreasjonsbeltet Oppgradert hoved-sykkelforbindelse i øst-vest retning. Nye påkjøringsramper til Festningstunnelen. 15

16 3. Normer og retningslinjer for arealbruk Arealbruk Ved nybygging og hovedombygging skal det tilrettelegges for publikumsrettet virksomhet (allmennyttig, handel, hotell/herberge, bevertning) i første etasje. Lukkede fasader tillates ikke i nybygg i første etasje mot gater og byrom. Det er en overordnet målstning å øke antall boliger i indre by. I enkeltprosjekter skal det tilstrebes å oppnå en boligandel på minimum 50% av prosjektets bruksareal. Krav til boligandel gjelder ikke for tiltak som er regulert eller reguleres til offentlige og/eller allmennyttige formål. Verneverdig bebyggelse Det er et mål at alle tiltak i området skal bidra til at verneverdig bebyggelse og anlegg oppført på Byantikvarens gule liste kan bevares og at det ikke foretas vesentlige endringer av fasadeutforming eller materialbruk. Tiltak for å tilrettelegge 1. etasje for publikumsrettede funksjoner, tilgjengelighetstiltak og bokvalitetstiltak for å sikre og/eller bedre bruken av bygningene bør tillates, dersom tiltakene inngår som en integrert del av bebyggelsens arkitektoniske utforming og utformes slik at de tar hensyn til bebyggelsens verneverdi. Boliger Det er en overordnet målsetning å øke antall større leiligheter i indre by øst. Bystyrets vedtak fra 2006 om leilighetsfordeling, omfatter ikke sentrum og Kvadraturen. I foreliggende handlingsplan anbefales det at minimumsstørrelsen på leilighet settes til 35 m2 (tilsvarende Fjordbyen). Leiligheter med denne størrelsen bør kun utgjøre en mindre andel av enkeltprosjekt. Boliger skal ha universell utforming og gunstig orientering i forhold til sol og lys. Boliger skal ikke vende ensidig mot nord eller nordøst, og skal så langt det er mulig være gjennomgående eller tosidige. Felles uteoppholdsarealer Til alle boliger skal det opparbeides tilstrekkelige og gode felles utearealer. Felles utearealer skal etableres på terreng/lokk og/eller på takterrasser. Arealene skal så langt mulig være skjermet fra støy, forurensning og andre miljøulemper og ha tilfredsstillende lys og solforhold. 16

17 Felles uteoppholdsarealene for boliger i Kvadraturen skal utgjøre minimum 12% av bruksareal for boligene. Samlet minimumstørrelse skal ikke være mindre enn 150 m2. Sittegrupper på felles uteoppholdsarealer i Kvadraturen skal være solbelyst 5 timer 1.mai. Balkonger Balkonger kan være et egnet supplement til mangel på tilstrekkelig felles uteoppholdsareal. Balkonger mot gater, byrom og gårdsrom kan tillates. Mot gater og byrom med hovedsaklig verneverdig bebyggelse tillates balkonger der det er historisk hevd for det eller der hvor dette kan innpasses. Franske vinduer kan være et egnet alternativ til balkonger på sør og vestvendte fasader mot gater og byrom. Gårdsrom Bakgårdsbebyggelse kan vurderes revet for å oppnå tilstrekkelg boligkvalitet, uteoppholdsarealer eller gjennomgående passasjer. Uteservering Uteservering i Kvadraturen på private og offentlige utearealer er i utgangspunktet ikke søknadspliktig i hht. Plan- og bygningsloven. Det må utøves stor fleksibilitet ved etablering av serveringssteder, men må ikke være til hinder for tilgjengeligheten for myke trafikanter. Parkering I Kvadraturen stilles lave eller ingen krav til boligparkering ved utbedring/hovedombygging av eksisterende bebyggelse, da dette er vanskelig å anlegge på grunn av betydelig omfang av verneverdig bebyggelse og beliggenhet midt i den gamle bykjernen. Nærhet til kollektivknutepunkt for tog og t- bane tilsier også redusert parkeringsbehov. Ved alle nybygg og hovedombygging i Kvadraturen skal det anlegges sykkelparkering etter den til enhver tid gjeldende norm for Oslo. For områdetype A1 og A2 (se kart Strategisk plangrep s.14), stilles det ikke krav til boligparkering ved nybygg og ved utbedring/ hovedombygging av verneverdig bebyggelse til boliger. Dette gjelder i hovedsak for kvartalene nord for Prinsens gate. For områdetype B1, stilles det ikke krav til boligparkering ved utbedring/hovedombygging av verneverdig bebyggelse til boliger. Dette gjelder i hovedsak området mellom Prinsens gate og Rådhusgata. Her stilles heller ikke krav til boligparkering i mindre infill-prosjekter. I nye boligprosjekter, eventuelt ved utbedring eller fornyelse som etableres over mer enn en eiendom/del av kvartal, kan det etableres boligparkering med en maksimumsnorm 0,8 plasser pr. 100 m2 BRA. Anlegg av parkering skal ikke fortrenge uteoppholdsearealer for boliger. For områdetype A1, A2 og B1, stilles det for nye næringsbygg eller ved hovedombygging til næring, krav om beredskapsparkering etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo. 17

18 DEL II : Tematiske innsatsområder Billedcollagene på neste side illustrerer de nye mulighetene i Kvadraturen : Øverst: Nytt døgnåpent offentlig byrom i Myntgata 2-kvartalet gir rom for allsidig og publikumsrettet bruk gjennom året, her vist med skøytebane om vinteren. Nederst: Forslag til ny fotgjengerforbindelse i Kirkegata, enten som gågate eller shared space (blandet bruk) der myke trafikanter prioriteres. På tvers er en mulig toveis trikkeforbindelse i Prinsens gate vist. 18

19 19

20 4. Identitet og omdømmebygging Hovedutfordringene er å styrke kunnskapen om Kvadraturens ulike kvaliteter, synliggjøre Kvadraturen som byens historiske sentrum, og videreutvikle kulturtilbudene i Kvadraturen slik at de i størst mulig grad favner tilreisende og Oslos befolkning. Selv om kulturinstitusjoner, gallerier, spesialbutikker, spisesteder og utesteder tilfører Kvadraturen byliv, har trafikk og gateprostitusjon satt sitt preg på gatebildet. Positive aktiviteter på kveldstid har ikke vært mange nok og dette har bidratt til å anonymisere denne delen av sentrum. Tilsammen har dette opprettholdt negative forestillinger om området. Kvadraturens dårlige omdømme og opplevde utrygghet kvelds- og nattestid, har ført til at folk tildels holder seg unna området om kvelden. Det er nødvendig at Kvadraturen får en tydelig profil, og at dens egenart gjenoppdages. Oslo har mange identiteter, og Kvadraturen har sin identitet som det historiske handelssenteret i byen. Det er viktig at de historiske sporene styrkes og synliggjøres og legger grunnlaget for en fremtidsrettet og bærekraftig identitet. For å få et bedre og mer positivt omdømme er det nødvendig at Kvadraturen gjøres mer tilgjengelig og kjent, og være et sted byens innbyggere kan identifisere seg med. Tiltakene som foreslås er i form av nye og tidligere aktiviteter/funksjoner av informativ, historisk og kulturell karakter. De forskjellige aktivitetene skal kunne ha kunstneriske og estetiske innslag. Tiltakene tenkes gjennomført først og fremst på kort og mellomlang sikt. Markeringen av Grunnlovsjubiléet 2014 og ikke minst 400- årsjubiléet for Kvadraturen i 2024 er viktige milepeler for Kvadraturen. 20

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Definerer mål for utvikling og formulerer tiltak for gjennomføring Beskriver muligheter som kan realiseres i et lengre tidsperspektiv Legge

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 Styrets sammensetning Styret har i 2014 bestått av: KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 ÅRSBERETNING 1.1.2014 31.12.2014. Knut Walle-Hansen, styreleder Fidel Ramón-Melo, Sameiet Rådhusgaten 4 / Skippergata

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Cecilie Thoresens vei

Cecilie Thoresens vei 1 mad.no 24.04.2017 Byutvikling på Lambertseter felles planlegging. Denne studien omhandler området Mellom Lambertseter Senter og Karlsrud T- er hvor kommuneplanen stiller krav til felles planlegging.

Detaljer

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep Kommunaldirektør Arthur Wøhni 20.09.2017 Byplangrep Overordnede målsettinger Definerte senterdannelse ved t-banestasjonen Fra «ett land» til 3 områdetyper Variert bebyggelse

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING BUK-TAB-Konferansen 14.06.2011: BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING Magnus Boysen Seniorarkitekt Plan- og bygningsetaten, Oslo Oslo er den raskest voksende byen i Europa: Fra

Detaljer

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål?

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Plan- og bygningsetaten Etatsdirektør Ellen De Vibe Bolig- og byplanforeningen 6.oktober 2009 Innhold: - Befolkningsutvikling og boligbehov - Arealutvikling,

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Praksis mellom fag og politikk. Byomforming 2010

Praksis mellom fag og politikk. Byomforming 2010 Praksis mellom fag og politikk Byomforming 2010 Etatsdirektør Ellen de Vibe Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune 5. og 6. januar 2010 NTNU-dagene Innhold: Knippe av fagutfordringer Parlamentarismen som

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 15.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200802334 2011/464- Marianne Netland, 23431109 512.1 BU-sak: 04/2013

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Figur 72 Klubbgata i dag

Figur 72 Klubbgata i dag 3.3.1.6.3 Klubbgata Klubbgata i dag Klubbgata er en av Stavanger sentrum sine mest markante forretningsgater og en av de få, om ikke den eneste, som har karakter av storbygate med lineær struktur i indre

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utviklingen i Støperigården 39 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

Gode byrom er viktig for gående!

Gode byrom er viktig for gående! Gode byrom er viktig for gående! Hvordan oppnår vi gode byrom i Oslo Yngvar Hegrenes Sekretariatet for 14.februar 2012 Bakgrunn og formål med prosjektet Byrådet har i sak 1185/05 - Organisering av prosjektet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA 1.gangsbehandling : 22.05.02 Dato for siste revisjon av planen : 02.10.02 Dato for Bystyrets godkjenning : 04.09.03. sak 0048/03 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA ALTERNATIV 1. REGULERINGSBESTEMMELSER.

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L19

Hurum kommune Arkiv: L19 Hurum kommune Arkiv: L19 Saksmappe: 2016/218 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.01.2016 A-sak. Sætre sentrum - Arealdisponeringsplan for område BS 7 Saksnr Utvalg Møtedato 13/16 Planutvalget 08.03.2016

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Bodø kommune Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Tilleggsrapport Oktober- desember 2014 2014-11-28 19.12.2014 Kulturminnefaglig rapport - tillegg Marianne Knutsen Ole Magne

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utvikling for Tou Park trinn 7 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Boligfortetting i Kvartal 71b - hovedgrep og byutviklingstankegang

Boligfortetting i Kvartal 71b - hovedgrep og byutviklingstankegang Boligfortetting i Kvartal 71b - hovedgrep og byutviklingstankegang Boligfortetting i Kvartal 71b - beskrivelse av hovedgrep og byutviklingstankegang Oppsummering av overordnede målsettinger knyttet til

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

Mange planer de henger sammen

Mange planer de henger sammen Hva skjer i Skien? Mange planer de henger sammen Areal og transportplan for Grenland Bypakke Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrum kommunen Skien 20202 ATP Grenland kommunenes arealdeler:

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar Belysning i et historisk perspektiv Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar BELYSNING FØR Smie i Sinsenbakken,1903 Innføring av offentlig gatebelysning i Christiania

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009 2025

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009 2025 Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009 2025 Etatsdirektør Ellen de Vibe TAB-BUK Konferanse 15.06.2010 Posthuset og Gyldendalhuset Innhold: Endrede bylivsidealer Kommunedelplanens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Strategisk plan for Hovinbyen Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Tema for presentasjonen Bakgrunn for planen Prosess Strategier for utvikling Veien videre

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 103/2014 BUK-sak 17/2014 Dato: 08.07.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2012/155

Detaljer

Utskrift A3 Arealplankart

Utskrift A3 Arealplankart Kommuneplan: Tegnforklaring Reguleringsplan: 0 200 m Utskrift A3 Arealplankart Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Produktet er etablert med data fra Skedsmo kommune og Geovekst. Kartet kan ikke brukes

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

Detaljregulering Rådhusparken/Solparken

Detaljregulering Rådhusparken/Solparken Detaljregulering Rådhusparken/Solparken Planforum Nordland 02.09.2015 Knut Kaspersen, Bodø kommune Byplan Bakgrunn vedtak Bystyret 08.09.2011 Prioritering av tiltak i parker/uterom plan for finansiering

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange mellomstore bysentra i Norge og Europa har utfordringer med utviklingen. Skien er intet unntak. Vekst og investeringer skjer

Detaljer

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling?

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Bylivkonferansen, Haugesund, 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen fulgt

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

SKIPPERGATA juni 2016

SKIPPERGATA juni 2016 SKIPPERGATA 22-26 6.juni 2016 Kvadraturen har en klart definert rutenettstruktur. Gateomsluttende bebyggelse skaper tydelige gaterom. Kvadraturen er preget av stor tidsdybde, med bygninger fra flere århundrer.

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget MED VERKSTED SOM UTGANGSPUNKT Den 11. juni i år ble det avholdt verksted med fokus på hvilke opplevelser og aktiviteter det er mest viktig å legge

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: ystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: Generelt yrådet bes basert på bystyrets vedtak i denne sak utarbeide fremdriftsplan

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

Universitetet for miljø og biovitenskap 15.11.2011

Universitetet for miljø og biovitenskap 15.11.2011 Universitetet for miljø og biovitenskap 15.11.2011 - Hovedprosesser i forprosjekt - Skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg - Hovedelementer i avtale 02.05.2011 mellom Oslo kommune v/ Kulturetaten og C.

Detaljer

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Tollbugata 32 Tollbugata 32 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale Konta k t Megler: Mobil: E-post: Jørgen Anker-Rasch 975 20 547 jar@akershuseiendom.no 2 Ny og moderne

Detaljer

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 1 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med

Detaljer

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? OBOS Boligkonferanse 2012 Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen 3-delt ansvar for boligbygging Stat Plan-

Detaljer

v e r d a l h ø y d e s t u d i e

v e r d a l h ø y d e s t u d i e v e r d a l h ø y d e s t u d i e S N Ø H E T T A 2 7. 0 4. 2 0 1 2 Som del av arbeidet med en helhetlig sentrumsplan, har Verdal Kommune invitert Snøhetta til å gjennomføre en høydestudien. Studien er

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

POTENSIAL OG MULIGHETER

POTENSIAL OG MULIGHETER UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER SAMLING 3 28. NOVEMBER 2013 OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 3, 28. NOVEMBER 2013 POTENSIAL OG MULIGHETER Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser 300 m 21.03.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett 30.11.2016 Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett -adressa.no Pluss NYHETER + SPORT EADRESSA KULTUR UKEADRESSA ØKONOMI MENINGER PLUSS + BLI ABONNENT Hei, Torunn ANNONSE FORSIDEN / TRONDHEIM STASJONSSENTER

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kongsberg 31.05.2017 BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Hans Petter de Fine (R) Sandra Clark (V), Tone Kristiansen (H) Gudmund Brede (A) Remi Padoin (F) Helen Ingrid Andreassen (A)

Hans Petter de Fine (R) Sandra Clark (V), Tone Kristiansen (H) Gudmund Brede (A) Remi Padoin (F) Helen Ingrid Andreassen (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/10 Møte: Oppvekst-, miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 19. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 50 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Kapittel 8 Den Norske Opera og Ballett, operabygget, Oslo kommune

Kapittel 8 Den Norske Opera og Ballett, operabygget, Oslo kommune Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer OPERAEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/167 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 13789 Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer