ASA Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND"

Transkript

1 ASA 4313 Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter ~i -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

2 Kjære kollega Oslo, november 2006 Avtalen mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapipraksis foreligger per oktober 2006 i revidert utgave. Avtalen inneholder en del vesentlige endringer i bestemmelsene om rettigheter og plikter, både for fysioterapeutene og for kommunene. Denne avtalen ligger til grunn for den individuelle avtalen mellom kommunen og den enkelte fysioterapeut med driftsavtale. Ale berørte bør derfor sette seg inn i avtalen KS og NFF og merke seg endringene. Endringene er resultat av forhandlinger mellom partene. Merk deg særlig: Rollen til NFFs kontaktperson er klart styrket i avtalen, noe som gjør fysioterapeutene til en tydeligere del av helsetjenesten i kommunen. Det foreslås opprettelse av samarbeidsorgan mellom privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunen som et tiltak for å synliggjøre tjenesten inn mot kommunen.. Reglene for tildeling av tilskudd er klarere og gir større grad av forutsigbarhet for kommunene og instituttene, i tråd med merknader fra Sivilombudsmannen. Det er klarere bestemmelse om fyioterapeutens rett til permisjon ved etter- og videreutdanning. Utbetaling av tilskudd skal fra nå av som hovedregel betales direkte til vikar. Det er ryddet i avtalen for å gjøre den klarere og lettere å bruke. Begrepet "driftstilskudd" er for det meste byttet ut med "tilskudd" for å tydeliggjøre at det ikke er snakk om tilskudd til driften men en del av fysioterapeutenes samlede inntekt som næringsdrivende. Dødsbo har i en overgangsfase rett til å videreføre praksis ved bruk av vikar. Det er presisert at avtalen også gjelder for manuellterapeuter. I tilegg til den sentrale avtalen er det tatt inn forslag om ny individuell avtale. Den individuelle avtalen kan sies opp av begge parter til reforhandling en gang per år. NFF gjør oppmerksom på at ingen kommune kan kreve at NFF-medlemmer skriver under på dårligere betingelser enn det som fremgår av avtalen mellom KS og NFF. Den nye avtalen finnes også på ww.fysio.no. under overskriften "Privat praksis". NFF håper den nye avtalen mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapipraksis kommer til anvendelse og vil være til god nytte for fysioterapeutene og for fysioterapitjenesten i kommunene! Ü:mi~Jiv Elin Engeseth Nestleder Norsk Fysioterapeutforbund

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND I 3 ASA 4313 for perioden Avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter Generelt 1.1 Kommunen har ansvaret for fysioterapitjenesten iht. Lov om helsetjenesten i kommunene. Tjenesten organiseres i samsvar med vedtatte kommunale/ interkommunale planer for helsetjenesten. Med betegnelsen fysioterapeut menes her også mensendieck-sykegymnast og manuellterapeut. 1.2 Det inngås avtale mellom kommunen og den enkelte fysioterapeut om drift av privat praksis. 1.3 Etter avtale med kommunen kan det også inngås avtale med aksjeselskap eller ansvarlig selskap. Der det inngås avtale med et selskap skal aksjene/ eierandelene eies av de utøvende fysioterapeuter i selskapet. Aksjene/ eierandelene fordeles mellom et antall personer tilsvarende antall stilingshjemler som selskapet er tildelt. 1.4 Kommunen kan samtykke i at andre utøvende fysioterapeuter i virksomheten kan eie aksjer/eierandeler. 1.5 Der kommunen samtykker i omgjøring til selskap plikter fysioterapeuter med avtale å overdra sine personlige hjemler til selskapet. Overdragelse av avtale hjemmel til selskap forutsetter at fysioterapeuten(e) ansettes i selskapet. 1.6 Ved opphør av aktiv fysioterapitjeneste i selskapet skal ny fysioterapeut tilbys uttredendes aksjer/eierandel. Dersom ny fysioterapeut ikke tiltrer, skal aksjer/ eierandel overdras til gjenværende fysioterapeuter. Med opphør menes flytting, oppnådd pensjonsalder, eller annen uttreden, jfr. punkt Selskap som skal ha avtale med kommunen er forpliktet til å innta i sine vedtekter eller aksjonæravtale tilsvarende bestemmelser om overdragelse og innløsning av aksjer/ eierandeler.

4 4 I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1. 8 Denne overenskomst og partenes forslag til individuell avtale og selskapsavtale danner grunnlag for avtalen mellom fysioterapeuten/selskapet og kommunen. 2 Kunngjøring, innstiling og avtaleslutning 2.1 Kommunen skal kunngjøre nye eller ledige avtalehjemler/stilnger med minst 3 ukers søknadsfrist i tidsskriftet "Fysioterapeuten" og/eller i landsdekkende avis eller lignende. Unntatt fra kravet om kunngjøring er ledighet av inntil betydning for avtalehjemmelen/stilingen må fremgå av kunngjøringen. 12 måneders varighet. Vilkår av 2.2 Ved ledighet i avtalehjemmel skal denne utlyses ved samme institutt, jf for øvrig punkt 4.1. Ved tildeling av hjemmel lokalisert til gruppepraksis skal gjenværende fysioterapeuters uttalelse tilegges stor vekt, såfremt det er lagt vekt på saklige kriterier i henhold til kommunehelsetjenesteloven 4-2. Som saklige kriterier menes b1.a faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, kjønns- og alderssammensetning og evne til å drive privat praksis. Representant for gruppepraksisen skal inviteres til å delta i intervjuer av aktuelle kandidater. I tilegg kan NFFs kontaktperson inviteres til å delta på intervju. 2.3 Ved ledighet i selskap foretas ansettelse av selskapet etter innstillng fra kommunen og etter kriterier bestemt i punkt 2.2 ovenfor. 2.4 Avtale inngås snarest mulig etter utpeking av ny praksisinnehaver. Dersom kommunens tilbud om individuell avtale ikke aksepteres innen 2 måneder etter at tilbud etter punkt 2.2 er gitt, kan kommunen trekke sitt tilbud tilbake og behandle saken på nytt. 2.5 Ved overdragelse skal prisen mellom overdragende og overtagende fysioterapeut omfatte verdien av inventar og utstyr etter takst. Fysioterapeut som har drevet praksisen mer enn 3 år har dessuten rett til godtgjøring for opparbeidet praksis med inntil gjennomsnittlig trygderefusjon, egenandel og tilskudd de 3 siste år. 200/ av 2.6 Blir overdragende og overtagende fysioterapeut iklce enige om overdragelsesvilår innen 1 måned etter at tilbud etter punkt 2.2 er gitt, fastsettes denne av nemnd. Dersom fysioterapeutene ikke bli enige om annet sammensettes denne iht punkt 9. Utgifter og tilrettelegging i denne forbindelse er kommunen uvedkommende.

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND I Etter avtale med kommunen kan det fra avtaleinngåelsen gis inntil 6 måneders frist for overtagelse. 2.8 I forbindelse med ledighet har instituttet rett til tilskudd for vikar. Vikaren skal være kvalifisert og må godkjennes av kommunen. Dersom vikar i forbindelse med ledighet ikke kan skaffes, kan kommunen samtykke i at øvrige fysioterapeuter på arbeidsstedet eller i kommunen vikarierer og mottar driftstilskudd for dette, inntil ny hjemmelsinnehaver tiltrer. 2.9 Kommunens tildeling av avtalehjemmel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, 2 første ledd litra b og skal skje etter kommunehelsetjenesteloven 4-2. Vedtak treffes av kommunen. 3 Innløsing av praksis 3.1 Før eventuell innløsing skal kommunen vurdere det samlede omfang av fysioterapitjenester sett i forhold til det totale helsetjenestetilbudet i kommunen. Kommunen skal ta stiling til eventuell innløsning innen rimelig tid. 3.2 Dersom kommunen ved ledighet vil innløse en avtalehjemmel/stilling i selskap, plikter kommunen å dekke det dokumenterte tap utøveren/eieren lider ved ikke å kunne selge inventar og utstyr. 3.3 Tap på utstyr utover det som trengs innen kommunehelsetjenesten dekkes ikke. 3.4 Fysioterapeut som har drevet praksisen mer enn 3 år har rett til godtgjøring for opparbeidet praksis med inntil 20 % av gjennomsnittlig trygderefusjon, egenandeler og tilskudd de 3 siste år. 3.5 Ved innløsing av avtalehjemmel i gruppepraksis/stillng i selskap skal uttalelse fra de øvrige i gruppepraksisen/selskapet foreligge før saken behandles endelig. Uttalelse fra kontaktperson for de privatpraktiserende fysioterapeutene kan innhentes. 3.6 Innløsing/nedbygging av institutt med flere avtalehjemler/stillinger i selskap skjer etter forutgående drøftinger mellom kommunen og institutteieren. 3.7 Tvist om prisen ved innløsing løses iht punkt 9.

6 6 I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 4 Lokalisering og flytting av praksis 4.1 Kommunen fastsetter hvor nyopprettet privat pralis skalokaseres, j for øvrig punkt Pralisen bør drives fra velegnede lokaler og være tilgjengelig for funksjonshemmede. Ved nyetablering og endret lokasering av eksisterende institutt ska tigj engelige for funksj onshemmede. lokalene være 4.3 Flyting av praksis til nyt institutt eller til annen del av kommunen kan ile skje uten kommunens samtykke. 4.4 Kommunen bør ile nekte samtykke når flyttingen åpenbart ile medfører konsekvenser for kommunens geografiske fordeling av fyioterapeuter. 4.5 Når leietager eller deltager i gruppepraksis ønsker å flyte for å etablere praksis annet sted i kommunen, forutsettes drøftinger med gjenværende fysioterapeuter og kommunen før samtykke til flyting gis. 4.6 Flyting innebærer revisjon av den individuelle avtalen/selskapsavtalen, jf punlt Kommunens plikter 5.1 Kommunen skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe en tilfredsstillende fysioterapidekning som skal innarbeides i godkjent helseplan. 5.2 Kommunen yter tilskudd til fysioterapeuten/selskapet etter bestemmelser fastsatt i lov, forskrifter og avtaler. 5.3 Kommunen skal holde fysioterapeuter/selskaper med avtale orientert om planer av betydning for den kommunale fysioterapitjenesten. Orienteringen skal skje gjennom NFFs kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen. 5.4 Det kan lokalt besluttes at det skal opprettes et samarbeidsorgan mellom kommunen og de privatpraktiserende for å diskutere forhold av betydning for fysioterapitjenesten i kommunen.

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND I 7 6 FysioterapeutensIselskapets plikter 6.1 Fysioterapeuten/selskapet skal drive fysioterapivirksomhet i henhold til lov om kommunehelsetjenesten og annen relevant lovgivning etter den plan for helsetjenesten som gjelder i kommunen og etter den individuelle avtale som inngås. 6.2 Fysioterapeut/selskap med avtale med kommunen skal ha et åpent behandlingstilbud til befollingen. 6.3 Fysioterapeuten/selskapet må utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunens øvrige helsepersonale. 6.4 Fysioterapeuten/selskapet skal avgi grunnlagsdata for føring av pasientstatistil. Fysioterapeuten/selskapet skal på begrunnet forespørsel dokumentere omfanget av innholdet i praksisen. Mal i vedlegg 3 til avtalen kan benyttes. og 6.5 Fysioterapeuten /selskapet skal på begrunnet forespørsel informere kommunen om andre avtalehjemler, arbeidsforhold, oppdrag 0.1. som utøveren har påtatt/ påtar seg som fysioterapeut. 7 Tilskudd, fravær og egenandeler mv. 7.1 Med tilskudd i denne avtalen menes det driftstilskuddet som avtales mellom Staten/KS og NFF i ASA Kommunen kan opprette deltidshjemler når dette samsvarer med det reelle behovet. Det kan ikke avtales mindre enn 1/5 tilskudd. 7.2 Fullt tilskudd forutsetter en arbeidstid (hjemmelens størrelse) på gjennomsnittlig 36 timer pr. uke x 45 uker pr. år, 44 uker for utøvere over 60 år. Etter avtale med kommunen kan dette fravikes. Innenfor rammen av avtalt årsverk kan det avtales endringer i åpningstid grunnet sesongmessige variasjoner i pasienttilgangen. Tid til administrasjon inngår i ovennevnte 36 timer/45 (44) uker. 7.3 Åpningstid fastsettes etter drøftinger. 7.4 Fravær skal meldes kommunen.

8 8 I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Tilskuddet utbetales uendret ved fravær grunnet sykdom!svangerskap/fødsel/ adopsjon sammenhengende inntil 16 dager. Dette gjelder også fravær pga sykdom hos barn under 12 år og barn under 16 år dersom det foreligger kronisk sykdom eller funksjonshemninger, inntil 10 dager per kalenderår. Dersom omsorgen gjelder mer enn to barn utvides antall dager uten trekk i godtgjørelsen til 15 dager, og til 20 dager hvis barnet er funksjonshemmet eller kronisk sykt. Dersom praksisinnehaveren er alene om omsorgen, fordobles ovennevnte kvoter. Det utbetales ikke tilskudd for fravær etter dette punkt som samlet overstiger 3 måneder i et kalenderår med mindre utøveren har vikar som ivaretar ansvaret under fraværet. 7.5 Det gjøres ingen avkorting for fravær inntil 12 dager per år som skyldes offentlige verv samt verv i Norsk Fysioterapeutforbund. 7.6 Avviling av ferier og annet nødvendig fravær skal skje i samråd med øvrige fysioterapeuter/selskaper og meddeles kommunen. Det forutsettes rimelig fysioterapidekning hele året. 7.7 Delvis fravær medfører forholdsmessig trekk i tilskuddet. 7.8 Fravær fra praksis ut over 7(8) uker per år krever kommunens samtykke. Kommunen skal normalt samtykke i fravær grunnet etter- og videreutdanning i fysioterapi. Samtykke kan ikke nektes dersom fraværet skyldes sykdom! svangerskap/fødsel/ adopsjon og ikke har en varighet ut over 1 år. Under slikt fravær gis rett til å innta kvalifsert vikar som skal godkjennes av kommunen. Tilskuddet utbetales til viaren. Ved vikariat av mindre enn 3 måneders varighet kan tilskuddet betales til hjemmelsinnehaver. Økonomisk oppgjør mellom denne og vikaren er kommunen uvedkommende. Kommunen kan etter en konkret vurdering la fysioterapeuten/selskapet beholde driftstilskuddet i forbindelse med etter- og videreutdanning som er særlig viktig for fysioterapitjenesten også i de tileller der vikar ikke inntas.

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND I 9 Dødsbo har rett til å videreføre praksis ved bruk av vikar inntil ny hjemmelsinnehaver tiltrer eller innløsning skjer etter punkt Tilskuddet utbetales med 1/12 hver måned og justeres innen 1. oktober dersom det skjer endringer i ASA Utbetaling av fullt tilskudd forutsetter at fysioterapeuten/selskapet selv bærer ale utgiftene ved driften Fysioterapeuten/selskapet kan ikke kreve egenandeler ut over det som er fastsatt av staten. 8 Varighet og oppsigelse av individuelle avtaler og selskapsavtale 8.1 Avtale om privat praksis hvor denne er fysioterapeutens hovederverv inngås uten tidsbegrensning. 8.2 Endringer i avtalen, f.eks. knyttet til intensivert pasientbehandling for tidsperioder under 3 måneder, kan avtales ved behov. 8.3 Oppsigelse kan fra kommunens og fysioterapeutens/selskapets side finne sted med minimum 6 måneders varsel. Ved fysioterapeutens/selskapets oppsigelse kan kortere frist avtales. Kommunens oppsigelse må være saklig begrunnet. 8.4 Ved vesentlig mislighold kan kommunen heve den indjviduelle avtalen/ selskapsavtalen med øyeblikkelig virkning. 8.5 Avtalen opphører når fysioterapeuten fyller 70 år. Tilsvarende gjelder for tilsatte i selskap. 8.6 Den individuelle avtalen opphører når fysioterapeuten ikke lenger har offentlig autorisasjon. Dersom autorisasjonen suspenderes, kan fysioterapeuten innta kvalifisert vikar inntil saken er avgjort av helsemyndighetene. Tilsvarende gjelder for tilsatte i selskap. 8.7 Den individuelle avtalen/selskapsavtalen kan fra begge parters side kreves revidert hvert år.

10 I o I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 9 Lokale tvister 9.1 Tvist om forståelsen av individuell avtale/selskapsavtale, revisjon av denne samt oppsigelse etter punkt 8.3 og 8.4 i avtalen her søkes løst ved forhandlinger mellom kommunen og den enkelte avtaleinnehaver/selskap. Partene kan la seg bistå av rådgiver. 9.2 Når forhandlingene har pågått i 14 dager, kan hver av partene kreve forhandlingene sluttført innen én uke, med mindre partene blir enige om noe annet. Hver av partene kan da kreve tvisten løst ved lokal nemnd. Nemnda avgjør tvisten med bindende virkning. Hver av partene skal oppnevne et medlem i nemnda og medlemmene i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne medlem eller blir nemndsmedlemmene ikke enige om oppmannen, foretas oppnevnelsen av Kretsmeklingsmannen. Partene kan bli enige om en annen sammensetning av nemnda. 9.3 Hver av partene kan bringe tvisten inn for domstolsbehandling. i O Individuell avtale/selskapsavtale 10.1 Partene er enige om å anbefale vedlagte mønsteravtaler (vedlegg 1 og 2). IL Varighet og tvist om denne avtalen 11.1 Denne avtalen gjelder for tidsrommet Den forlenges automatisk for ett år om gangen dersom ingen av partene sier den opp til opphør/ revisjon minst 3 måneder før avtaleperiodens utløp Ved tvist om forståelse og regulering av denne avtalen skal tvsten søkes løst gjennom forhandlinger mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund Når forhandlingene har pågått i 14 dager, kan hver av partene kreve forhandlingene sluttført innen én uke, med mindre partene blir enige om noe annet. Hver av partene kan da kreve tvisten løst ved sentral nemnd. Nemnda avgjør tvisten med bindende virkning. Hver av partene skal oppnevne et medlem i nemnda og medlemmene i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne medlem eller blir nemndsmedlemmene ikke enige om oppmannen, foretas oppnevnelsen av Riksmeklingsmannen.

11 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND III VEDLEGG I Individuell avtale om privat praksis i fysioterapi Kommune... Fysioterapeut.... Fysioterapeutens og kommunens plikter fremgår av avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313), herunder tvisteløsningsmekanismene i punkt 9. Praksisen skal for tiden utøves fra lokaer i Hjemmelens størrelse:... t/uke... uker/år. Normalt skal praksisen ha følgende åpningstider: Mandag:... Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Den individuelle avtalen kan ikke overdras. Avtalen kan kreves revidert første gang...,jfr. avtalens 8.7 Sted og dato... kommune fysioterapeut

12 12 I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND VEDLEGG 2 Selskapsavtale om privat praksis i fysioterapi Kommune Selskap... Selskapets og kommunens plikter fremgår av avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om kommunal avtalepraksis for fysioterapeuter (ASA 4313) ), herunder tvisteløsningsmekanismene i punkt 9. Praksisen skal for tiden utøves fra lokaler i Antall stillinger i selskapet: Selskapet skal meddele kommunen hvem som er ansatt. Normalt skal praksisen ha følgende åpningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag:... Fredag:... Denne avtalen kan ile overdras. Avtalen kan kreves revidert første gang...,jfr. avtalens 8.7 Sted og dato... kommune selskap

13 NORSKFYSIOTERAPEUTFORBUND 113 VEDLEGG 3 Årsmelding for privat praksis Årsmelding for fra fysioterapeut:... Arbeidssted: Avtale om driftstilskudd... timer/uke... uker/år I tilegg arbeidet jeg ca... timer foregående år utover ovennevnte avtale. Kom petanseområde/videreutdannelse/ spesialitet:... Nøkke/tall An tall pasienter Menn Kvinner Herav Barn 0-18 år Yrkesaktiv alder Pensjonister Totalt antall behandlinger: % av pasientene hadde hjemmeadresse i kommunen/bydelen % av mennene og... % av kvinnene i yrkesaktiv alder var sykemeldt % av pasientene hadde rett til full refusjon fra folketrygden % av pasientene hadde henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut (1. linjetjenesten) % av pasientene hadde henvisning fra sykehus/andre (2.linjetjensten) % av pasientene ble behandlet i eget hjem Kommentarer til nøkke/tallene: Jeg har foruten antall pasienter og pasientbehandlinger delt opp i gruppene barn, yrkesaktive og pensjonister. Med barn/ungdom forstås gruppen frem til utgang av videregående skole. Med sykemeldte mener jeg yrkesaktive som er helt eller delvis sykemeldte eller på aktiv sykmelding. Med pensjonister mener jeg alle typer pensjonister, herunder uførepensjonister.

14 14 I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND For mange pasienter er det viktig at de kommer raskt i behandling etter sykdom/skade/sykehusbehandling. Nøkkeltallene skiller derfor mellom pasienter henvist fra 1. og 2. linjetjenesten. Mange pasienter har behov for behandling i hjemmet. Dette er i kommunal sammenheng en prioritert pasientgruppe og er skilt ut som en egen gruppe i nøkkeltallene. Pasienter med full refusjon I henhold til "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi" forutsettes det at det foreligger en henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for at pasienten skal få refusjon fra folketrygden. I henhold til samme forskrift er det en rekke prioriterte diagnosegrupper som gir pasientene rett til ful refusjon fra folketrygden. Disse pasientene er synliggjort i nøkkeltalene. Venteliste Pr var det totalt... pasienter som ventet på behandling ved instituttet. Gjennom året har ventetiden variert mellom....uker og...måneder. Annen (ysioterapifag/ig virksomhet Foruten direkte pasientrettet virksomhet som allerede nevnt, har jeg utført følgende andre oppgaver for/i samarbeid med kommunen: Kurs/faglig oppdatering I tråd med helsepersonelloven 4 er fysioterapeuter ansvarlig for en faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Dette innebærer et behov for å holde seg oppdatert samt at det kan være behov for etter- og videreutdanning. I løpet av det siste året har jeg iverksatt følgende tiltak for å ivareta dette ansvaret.

15

16 .. -i.. JrNORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Tlf Faks Boks 2704 St. Hanshaugen, 0131 nfftpfysio.no ww.fysio.no Oslo

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

AVTALE om PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS mellom DRAMMEN KOMMUNE og FYSIOTERAPEUTER som er medlemmer i PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND

AVTALE om PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS mellom DRAMMEN KOMMUNE og FYSIOTERAPEUTER som er medlemmer i PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND desember 1999 AVTALE om PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS mellom DRAMMEN KOMMUNE og FYSIOTERAPEUTER som er medlemmer i PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND Denne avtalen gjelder både for institutteier,

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014

ASA 4313 for perioden 2013-2014 ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Avtalens 2-1a siste setning må praktiseres i samsvar med dette. Kunngjøring skal skje i dagspressen og i Fysioterapeuten.

Avtalens 2-1a siste setning må praktiseres i samsvar med dette. Kunngjøring skal skje i dagspressen og i Fysioterapeuten. OVERENSKOMST MELLOM OSLO KOMMUNE (NEDENFOR KALT KOMMUNEN) OG NORSKE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND (NEDENFOR KALT NFF) OM AVTALE MED KOMMUNEN OM PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS ETTER KOMMUNEHELSELOVEN MED ENDRINGER

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

ASA 4313 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUNDS UTGAVE

ASA 4313 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUNDS UTGAVE ASA 4313 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUNDS UTGAVE 2017-2018 Rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)

Detaljer

ASA 4313 for perioden

ASA 4313 for perioden ASA 4313 for perioden 2017-2018 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig

Detaljer

Page 1 of 17 ASA 4313: Rammeavtale om drift av privat fysioterapivirksomhet Vis lenke Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

ASA Rammeavtale mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA Rammeavtale mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/4-2016 Dokument nr.: 12/01843-31 Arkivkode: G27 Dato: 24.11.2016 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendig

Detaljer

ict Avtale om driftstilskudd timer/uke uker/år &(\-; % av pasientene hadde rett til full refusjon fra folketrygden

ict Avtale om driftstilskudd timer/uke uker/år &(\-; % av pasientene hadde rett til full refusjon fra folketrygden IL Årsmelding for privat praksis 2015 Thomas Bjørnebe, Fysioterapeut, B.Pt Fosen Terapeutiske Senter AS Pb. 106, 7159 Biugn Tlf. 72 52 60 70 Fysioterapeut. Arbeidssted ict As Avtale om driftstilskudd timer/uke

Detaljer

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014 Sist endret november 2013 Kommentarene til avtalebestemmelsene oppdateres jevnlig. Det er viktig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer, særlig dersom informasjonen er uklar,

Detaljer

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2016

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2016 Sist endret januar 2016 Kommentarene til avtalebestemmelsene oppdateres jevnlig. Det er viktig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer, særlig dersom informasjonen er uklar, slik

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2011-2012 med kommentarer

ASA 4313 for perioden 2011-2012 med kommentarer ASA 4313 for perioden 2011-2012 med kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf. Lov om helsetjenesten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215 DRIFTSTILSKUDDENE I ETS - MIDLERTIDIG REVIDERING AV ANTALL DRIFTSTILSKUDD Rådmannens innstilling: 1. Det vises til kommunestyrevedtak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. september 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 11. september 2017 01.09.2017 nr. 1334 Forskrift

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Nasjonal Tvisteløsningsnemnd for. Selvstendig næringsdrivende fysioterapivirksomhet. Fysioterapeut Britt Strømme

Nasjonal Tvisteløsningsnemnd for. Selvstendig næringsdrivende fysioterapivirksomhet. Fysioterapeut Britt Strømme - 1 - Protokoll for Nasjonal Tvisteløsningsnemnd for Selvstendig næringsdrivende fysioterapivirksomhet Nemndsleder: Nemndsmedlemmer: Sorenskriver Stein Husby Spesialrådgiver Anne Tøndevold Fysioterapeut

Detaljer

TILDELING AV DRIFTSTILSKUDD & FYSIOTERAPI I ENKELTVEDTAK JAN RINO AUSTDAL, ADVOKAT MNA

TILDELING AV DRIFTSTILSKUDD & FYSIOTERAPI I ENKELTVEDTAK JAN RINO AUSTDAL, ADVOKAT MNA TILDELING AV DRIFTSTILSKUDD & FYSIOTERAPI I ENKELTVEDTAK JAN RINO AUSTDAL, ADVOKAT MNA TO TYPER VEDTAK Tildeling av driftstilskudd Utlysning Kontaktpersonens rolle De gjenværendes rolle Kommunens rolle

Detaljer

Juni 29. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Juni 29. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester Juni 29 HØRINGSSVAR 2017 Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester Privatpraktisere Fysioterapeuters Forbund takker for anledningen til å fremme synspunkter på Helse- og

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2011-2012 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2011-2012 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2011-2012 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf. Lov

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER

DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER Levanger kommune DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER Denne avtalen bygger på lov om barnehager med forskrifter og mønsteravtale inngått mellom KS (Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23.

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23. VEDLEGG 4 Retningslinjer for nemndsbehandling av vilkår for overdragelse og innløsning av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale 1. Virkeområde Retningslinjene er

Detaljer

ETABLERING AV PRIVAT PRAKSIS FOR LEGER

ETABLERING AV PRIVAT PRAKSIS FOR LEGER ETABLERING AV PRIVAT PRAKSIS FOR LEGER GJENNOMGANG AV PROSESS VED ETABLERING OG KJØP AV PRAKSIS WWW.LEGEREGNSKAP.NO PROSESS RUNDT KJØP PRAKSIS ASA 4310 Rammeavtale mellom KS og DNLF Del 3, punkt 5 Kommunens

Detaljer

ETABLERING AV PRIVAT PRAKSIS FOR LEGER G J E N N O M G A N G A V P R O S E S S V E D E T A B L E R I N G O G K J Ø P A V P R A K S I S

ETABLERING AV PRIVAT PRAKSIS FOR LEGER G J E N N O M G A N G A V P R O S E S S V E D E T A B L E R I N G O G K J Ø P A V P R A K S I S ETABLERING AV PRIVAT PRAKSIS FOR LEGER G J E N N O M G A N G A V P R O S E S S V E D E T A B L E R I N G O G K J Ø P A V P R A K S I S PROSESS RUNDT KJØP PRAKSIS ASA 4310 Rammeavtale mellom KS og DNLF

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Revisjon av sentrale særavtaler pr SENTRALE GENERELLE SÆRAVTALER (SGS)

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Revisjon av sentrale særavtaler pr SENTRALE GENERELLE SÆRAVTALER (SGS) B-rundskriv nr.: B/10-2016 Dokument nr.: 16/01232-2 Arkivkode: 0 Dato: 21.12.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017

Detaljer

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene. AVTALE MELLOM STATEN VED HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, KS OG DE REGIONALE HELSEFORETAKENE PÅ DEN ENE SIDEN OG DEN NORSKE LEGEFORENING PÅ DEN ANDRE SIDEN OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR ALLMENNLEGER MED KOMMUNAL

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen)

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/2-2017 Dokument nr.: 14/00959-30 Arkivkode: G21 Dato: 28.06.2017 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE 1. BAKGRUNN Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap, jf. Innst. S.

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato 5. september 2017

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato 5. september 2017 Helse- og omsorgsdepartementet Dato 5. september 2017 Høringsnotat Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten. Side 1 av 8 Innhold

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken.

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken. Protokoll 2014 Den 6., 26., 28. mai, 2., 6. og 13. juni 2014 er det holdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund: Forslag til forskriftendringer og nye forskrifter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund: Forslag til forskriftendringer og nye forskrifter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Helse- og omsorgsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 DEP 0030 Oslo Oslo, 30.09.2011 Vår ref: ERB/LF/E Deres ref:

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. Onsdag den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. Onsdag den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte Onsdag den 18.01.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE Fagkunnskap helt til fingerspissene. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut Fysioterapeuter med offentlig autorisasjon har mulighet til å starte opp egen

Detaljer

Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310 Rammeavtale fastlegeordningen KS Fulltittel: ASA 4310 Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene Avtaleområde: KS Fastlegeordningen

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Tildeling av driftstilskudd

Tildeling av driftstilskudd Tildeling av driftstilskudd et minefelt for klagesaker og grobunn for en splittet kommunal helsetjeneste NFF får mange spørsmål og tilbakemeldinger om prosessen for tildeling av driftstilskudd. Regelverket

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

NB! Dette skjema er kun ment til orientering og skal IKKE fylles ut. Inntekts- og kostnadsundersøkelse for regnskapsåret 2012 - fastleger

NB! Dette skjema er kun ment til orientering og skal IKKE fylles ut. Inntekts- og kostnadsundersøkelse for regnskapsåret 2012 - fastleger NB! Dette skjema er kun ment til orientering og skal IKKE fylles ut. Inntekts- og kostnadsundersøkelse for regnskapsåret 2012 - fastleger Denne undersøkelsen utføres på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtatt 1971, endret siste gang 2017* * Endringene trådte i kraft 1. januar 2018 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen 1. Formål og virkeområde 1.1 Formålet med denne rammeavtale om praksiskonsulentordningen (heretter kalt

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Kommentarutgave - Rammeavtale for avtalespesialister

Kommentarutgave - Rammeavtale for avtalespesialister Til Privatpraktiserende med driftsavtale Sentralstyret Lokalavdelingene LAU Rundskriv 01/2016 Oslo 16. februar 2016 Ref: 33/16/HR Kommentarutgave - Rammeavtale for avtalespesialister Avtalespesialister

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Avtaleverk utvalgte tema

Avtaleverk utvalgte tema Avtaleverk utvalgte tema Tillitsvalgtkurs trinn II 20. november 2013, Oslo Hanne Riise-Hanssen seksjonsjef/ advokat Hovedtema Kort oversikt og repetisjon Arbeidstid Ø-hjelp på dagtid Reguleringen av legevakt

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

Stillingsannonse- vikariat forbeholdt kvinner

Stillingsannonse- vikariat forbeholdt kvinner Vår ref.: Dato: 12/782-10- 09.08.2012 Stillingsannonse- vikariat forbeholdt kvinner Sakens bakgrunn X legesenter v/ A la ut en stillingsannonse med overskriften «Vikar for fastlege i Oslo søkes omgående».

Detaljer

Rammeavtale om levering av spesialisthelsetjenester til pasienter med ortopediske lidelser vedrørende ordningen Raskere Tilbake

Rammeavtale om levering av spesialisthelsetjenester til pasienter med ortopediske lidelser vedrørende ordningen Raskere Tilbake Vedlegg 3 Rammeavtale om levering av spesialisthelsetjenester til pasienter med ortopediske lidelser vedrørende ordningen Raskere Tilbake Avtale mellom:.. (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF (heretter

Detaljer

Årlig rapportering for avtalefysioterapeuter i Trondheim kommune

Årlig rapportering for avtalefysioterapeuter i Trondheim kommune Årlig rapportering for avtalefysioterapeuter i Trondheim kommune 2015 Sammendrag 1. Kompetanse 80 avtalefysioterapeuter (inkl. eventuelle vikarer) har svart på spørsmål om deres faglige kompetanseog/eller

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

NB! Dette skjema er kun ment til orientering og skal IKKE fylles ut. Inntekts- og kostnadsundersøkelse for regnskapsåret 2012 - avtalespesialister

NB! Dette skjema er kun ment til orientering og skal IKKE fylles ut. Inntekts- og kostnadsundersøkelse for regnskapsåret 2012 - avtalespesialister NB! Dette skjema er kun ment til orientering og skal IKKE fylles ut. Inntekts- og kostnadsundersøkelse for regnskapsåret 2012 - avtalespesialister Denne undersøkelsen utføres på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Stillingsannonse- vikariat for kvinner

Stillingsannonse- vikariat for kvinner Vår ref.: Dato: 11/2432-13- 09.08.2012 Stillingsannonse- vikariat for kvinner Sakens bakgrunn X legesenter la ut en stillingsannonse med overskriften «Vikariat i allmennpraksis Oslo ( )». I annonsen sto

Detaljer

Søknad om sykehjelp. Opplysninger om søkeren. Opplysninger om søkerens yrkesform. Opplysninger om virksomheten søknaden gjelder

Søknad om sykehjelp. Opplysninger om søkeren. Opplysninger om søkerens yrkesform. Opplysninger om virksomheten søknaden gjelder Søknad om sykehjelp Opplysninger om søkeren Søkerens navn Adresse Telefon privat Mobil E-post Fødselsnummer _ Autorisasjonsdato Kontonr. stønaden ønskes overført til: Skattekommune Har du vært medlem av

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verran kommune, Follafoss barnehage, org.nr.: og Malmlia barnehage, org.nr.:

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verran kommune, Follafoss barnehage, org.nr.: og Malmlia barnehage, org.nr.: 1 SAMARBEIDSAVTALE mellom Verran kommune, Follafoss barnehage, org.nr.: 957 268 994 og Malmlia barnehage, org.nr.: 971 387 882 Avtaletekst med endringer vedtatt i Formannskapet 11.02.14, drøfting med Follafoss

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

ASA 4310 - Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

ASA 4310 - Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene A-rundskriv nr.: A/4-2012 Dokument nr.: 12/01841-8 Arkivkode: 0 Dato: 17.10.2012 Saksbehandler: Forhandling Til: Kommunen ASA 4310 - Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

v/ advokat og nemndsleder Nils Grytten Ålesund

v/ advokat og nemndsleder Nils Grytten Ålesund Praksis fra nasjonal nemnd for overdragelse av praksis prisnivå og fallgruber PSLs årsmøte, Ålesund, 23. august 2012 v/ advokat og nemndsleder Nils Grytten Ålesund Videre opplegg Kort om regelverket for

Detaljer

15.10.2015. Fastlegeordningen. Parallellsesjon KS, Oslo og næringsdrivende Modul I 1. 9.oktober 2015. Regulering av fastlegeordningen (FLO)

15.10.2015. Fastlegeordningen. Parallellsesjon KS, Oslo og næringsdrivende Modul I 1. 9.oktober 2015. Regulering av fastlegeordningen (FLO) Parallellsesjon KS, Oslo og næringsdrivende Modul I 1. 9.oktober 2015 2. Seksjonssjef /advokat Avdeling for Jus og Arbeidsliv Fastlegeordningen Regulering av fastlegeordningen (FLO) Lov Forskrift fastlegeforskriften

Detaljer

FYSIOTERAPIAVTALER I DRAMMEN KOMMUNE. Advokatene Camilla Selman og Kristian Brandt 24. oktober 2017

FYSIOTERAPIAVTALER I DRAMMEN KOMMUNE. Advokatene Camilla Selman og Kristian Brandt 24. oktober 2017 FYSIOTERAPIAVTALER I DRAMMEN KOMMUNE Advokatene Camilla Selman og Kristian Brandt 24. oktober 2017 Kort om driftsavtale/driftstilskudd Kommunen skal sørge for et tilstrekkelig antall fysioterapeuter Kommunalt

Detaljer

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Agenda Presentasjon av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Regelverk Avtale om direkte oppgjør Takster Egenandel

Detaljer

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder.

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 131009 sak 98-09 og

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

Overdragelse av praksis - forhandling og avtaleinngåelse

Overdragelse av praksis - forhandling og avtaleinngåelse Overdragelse av praksis - forhandling og avtaleinngåelse Oslo legeforening 11. oktober 2017 Advokat Øyvind Anmarkrud Temaer Avtaleverk Opphør og tildeling Hva overdras? Forhandlinger Verdifastsettelse

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.

SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 14/1705 FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM Rådmannens innstilling: Sak om fysioterapitjenesten i Modum tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2009 Ref. nr.: 09/18678 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 94/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE SA BARNEHAGEN MIDT I NATUREN! www.brg.barnehage.no INNLANDSVEIEN 252-9020 TROMSDALEN VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE SA - er hjemlet i lov om samvirkeforetak og barnehagelovens 7 Fastsatt i årsmøtet i Berg Barnehage

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGSTRANDEN BARNEHAGE 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV RYGGSTRANDEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR RYGGSTRANDEN BARNEHAGE 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV RYGGSTRANDEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR RYGGSTRANDEN BARNEHAGE 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV RYGGSTRANDEN BARNEHAGE SA 2. FORMÅL Lagets formål er på best mulig måte å etablere og drive barnehage i Randaberg kommune for andelslagets

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer