ASA Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND"

Transkript

1 ASA 4313 Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter ~i -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

2 Kjære kollega Oslo, november 2006 Avtalen mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapipraksis foreligger per oktober 2006 i revidert utgave. Avtalen inneholder en del vesentlige endringer i bestemmelsene om rettigheter og plikter, både for fysioterapeutene og for kommunene. Denne avtalen ligger til grunn for den individuelle avtalen mellom kommunen og den enkelte fysioterapeut med driftsavtale. Ale berørte bør derfor sette seg inn i avtalen KS og NFF og merke seg endringene. Endringene er resultat av forhandlinger mellom partene. Merk deg særlig: Rollen til NFFs kontaktperson er klart styrket i avtalen, noe som gjør fysioterapeutene til en tydeligere del av helsetjenesten i kommunen. Det foreslås opprettelse av samarbeidsorgan mellom privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunen som et tiltak for å synliggjøre tjenesten inn mot kommunen.. Reglene for tildeling av tilskudd er klarere og gir større grad av forutsigbarhet for kommunene og instituttene, i tråd med merknader fra Sivilombudsmannen. Det er klarere bestemmelse om fyioterapeutens rett til permisjon ved etter- og videreutdanning. Utbetaling av tilskudd skal fra nå av som hovedregel betales direkte til vikar. Det er ryddet i avtalen for å gjøre den klarere og lettere å bruke. Begrepet "driftstilskudd" er for det meste byttet ut med "tilskudd" for å tydeliggjøre at det ikke er snakk om tilskudd til driften men en del av fysioterapeutenes samlede inntekt som næringsdrivende. Dødsbo har i en overgangsfase rett til å videreføre praksis ved bruk av vikar. Det er presisert at avtalen også gjelder for manuellterapeuter. I tilegg til den sentrale avtalen er det tatt inn forslag om ny individuell avtale. Den individuelle avtalen kan sies opp av begge parter til reforhandling en gang per år. NFF gjør oppmerksom på at ingen kommune kan kreve at NFF-medlemmer skriver under på dårligere betingelser enn det som fremgår av avtalen mellom KS og NFF. Den nye avtalen finnes også på ww.fysio.no. under overskriften "Privat praksis". NFF håper den nye avtalen mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapipraksis kommer til anvendelse og vil være til god nytte for fysioterapeutene og for fysioterapitjenesten i kommunene! Ü:mi~Jiv Elin Engeseth Nestleder Norsk Fysioterapeutforbund

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND I 3 ASA 4313 for perioden Avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter Generelt 1.1 Kommunen har ansvaret for fysioterapitjenesten iht. Lov om helsetjenesten i kommunene. Tjenesten organiseres i samsvar med vedtatte kommunale/ interkommunale planer for helsetjenesten. Med betegnelsen fysioterapeut menes her også mensendieck-sykegymnast og manuellterapeut. 1.2 Det inngås avtale mellom kommunen og den enkelte fysioterapeut om drift av privat praksis. 1.3 Etter avtale med kommunen kan det også inngås avtale med aksjeselskap eller ansvarlig selskap. Der det inngås avtale med et selskap skal aksjene/ eierandelene eies av de utøvende fysioterapeuter i selskapet. Aksjene/ eierandelene fordeles mellom et antall personer tilsvarende antall stilingshjemler som selskapet er tildelt. 1.4 Kommunen kan samtykke i at andre utøvende fysioterapeuter i virksomheten kan eie aksjer/eierandeler. 1.5 Der kommunen samtykker i omgjøring til selskap plikter fysioterapeuter med avtale å overdra sine personlige hjemler til selskapet. Overdragelse av avtale hjemmel til selskap forutsetter at fysioterapeuten(e) ansettes i selskapet. 1.6 Ved opphør av aktiv fysioterapitjeneste i selskapet skal ny fysioterapeut tilbys uttredendes aksjer/eierandel. Dersom ny fysioterapeut ikke tiltrer, skal aksjer/ eierandel overdras til gjenværende fysioterapeuter. Med opphør menes flytting, oppnådd pensjonsalder, eller annen uttreden, jfr. punkt Selskap som skal ha avtale med kommunen er forpliktet til å innta i sine vedtekter eller aksjonæravtale tilsvarende bestemmelser om overdragelse og innløsning av aksjer/ eierandeler.

4 4 I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 1. 8 Denne overenskomst og partenes forslag til individuell avtale og selskapsavtale danner grunnlag for avtalen mellom fysioterapeuten/selskapet og kommunen. 2 Kunngjøring, innstiling og avtaleslutning 2.1 Kommunen skal kunngjøre nye eller ledige avtalehjemler/stilnger med minst 3 ukers søknadsfrist i tidsskriftet "Fysioterapeuten" og/eller i landsdekkende avis eller lignende. Unntatt fra kravet om kunngjøring er ledighet av inntil betydning for avtalehjemmelen/stilingen må fremgå av kunngjøringen. 12 måneders varighet. Vilkår av 2.2 Ved ledighet i avtalehjemmel skal denne utlyses ved samme institutt, jf for øvrig punkt 4.1. Ved tildeling av hjemmel lokalisert til gruppepraksis skal gjenværende fysioterapeuters uttalelse tilegges stor vekt, såfremt det er lagt vekt på saklige kriterier i henhold til kommunehelsetjenesteloven 4-2. Som saklige kriterier menes b1.a faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, kjønns- og alderssammensetning og evne til å drive privat praksis. Representant for gruppepraksisen skal inviteres til å delta i intervjuer av aktuelle kandidater. I tilegg kan NFFs kontaktperson inviteres til å delta på intervju. 2.3 Ved ledighet i selskap foretas ansettelse av selskapet etter innstillng fra kommunen og etter kriterier bestemt i punkt 2.2 ovenfor. 2.4 Avtale inngås snarest mulig etter utpeking av ny praksisinnehaver. Dersom kommunens tilbud om individuell avtale ikke aksepteres innen 2 måneder etter at tilbud etter punkt 2.2 er gitt, kan kommunen trekke sitt tilbud tilbake og behandle saken på nytt. 2.5 Ved overdragelse skal prisen mellom overdragende og overtagende fysioterapeut omfatte verdien av inventar og utstyr etter takst. Fysioterapeut som har drevet praksisen mer enn 3 år har dessuten rett til godtgjøring for opparbeidet praksis med inntil gjennomsnittlig trygderefusjon, egenandel og tilskudd de 3 siste år. 200/ av 2.6 Blir overdragende og overtagende fysioterapeut iklce enige om overdragelsesvilår innen 1 måned etter at tilbud etter punkt 2.2 er gitt, fastsettes denne av nemnd. Dersom fysioterapeutene ikke bli enige om annet sammensettes denne iht punkt 9. Utgifter og tilrettelegging i denne forbindelse er kommunen uvedkommende.

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND I Etter avtale med kommunen kan det fra avtaleinngåelsen gis inntil 6 måneders frist for overtagelse. 2.8 I forbindelse med ledighet har instituttet rett til tilskudd for vikar. Vikaren skal være kvalifisert og må godkjennes av kommunen. Dersom vikar i forbindelse med ledighet ikke kan skaffes, kan kommunen samtykke i at øvrige fysioterapeuter på arbeidsstedet eller i kommunen vikarierer og mottar driftstilskudd for dette, inntil ny hjemmelsinnehaver tiltrer. 2.9 Kommunens tildeling av avtalehjemmel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, 2 første ledd litra b og skal skje etter kommunehelsetjenesteloven 4-2. Vedtak treffes av kommunen. 3 Innløsing av praksis 3.1 Før eventuell innløsing skal kommunen vurdere det samlede omfang av fysioterapitjenester sett i forhold til det totale helsetjenestetilbudet i kommunen. Kommunen skal ta stiling til eventuell innløsning innen rimelig tid. 3.2 Dersom kommunen ved ledighet vil innløse en avtalehjemmel/stilling i selskap, plikter kommunen å dekke det dokumenterte tap utøveren/eieren lider ved ikke å kunne selge inventar og utstyr. 3.3 Tap på utstyr utover det som trengs innen kommunehelsetjenesten dekkes ikke. 3.4 Fysioterapeut som har drevet praksisen mer enn 3 år har rett til godtgjøring for opparbeidet praksis med inntil 20 % av gjennomsnittlig trygderefusjon, egenandeler og tilskudd de 3 siste år. 3.5 Ved innløsing av avtalehjemmel i gruppepraksis/stillng i selskap skal uttalelse fra de øvrige i gruppepraksisen/selskapet foreligge før saken behandles endelig. Uttalelse fra kontaktperson for de privatpraktiserende fysioterapeutene kan innhentes. 3.6 Innløsing/nedbygging av institutt med flere avtalehjemler/stillinger i selskap skjer etter forutgående drøftinger mellom kommunen og institutteieren. 3.7 Tvist om prisen ved innløsing løses iht punkt 9.

6 6 I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 4 Lokalisering og flytting av praksis 4.1 Kommunen fastsetter hvor nyopprettet privat pralis skalokaseres, j for øvrig punkt Pralisen bør drives fra velegnede lokaler og være tilgjengelig for funksjonshemmede. Ved nyetablering og endret lokasering av eksisterende institutt ska tigj engelige for funksj onshemmede. lokalene være 4.3 Flyting av praksis til nyt institutt eller til annen del av kommunen kan ile skje uten kommunens samtykke. 4.4 Kommunen bør ile nekte samtykke når flyttingen åpenbart ile medfører konsekvenser for kommunens geografiske fordeling av fyioterapeuter. 4.5 Når leietager eller deltager i gruppepraksis ønsker å flyte for å etablere praksis annet sted i kommunen, forutsettes drøftinger med gjenværende fysioterapeuter og kommunen før samtykke til flyting gis. 4.6 Flyting innebærer revisjon av den individuelle avtalen/selskapsavtalen, jf punlt Kommunens plikter 5.1 Kommunen skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe en tilfredsstillende fysioterapidekning som skal innarbeides i godkjent helseplan. 5.2 Kommunen yter tilskudd til fysioterapeuten/selskapet etter bestemmelser fastsatt i lov, forskrifter og avtaler. 5.3 Kommunen skal holde fysioterapeuter/selskaper med avtale orientert om planer av betydning for den kommunale fysioterapitjenesten. Orienteringen skal skje gjennom NFFs kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen. 5.4 Det kan lokalt besluttes at det skal opprettes et samarbeidsorgan mellom kommunen og de privatpraktiserende for å diskutere forhold av betydning for fysioterapitjenesten i kommunen.

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND I 7 6 FysioterapeutensIselskapets plikter 6.1 Fysioterapeuten/selskapet skal drive fysioterapivirksomhet i henhold til lov om kommunehelsetjenesten og annen relevant lovgivning etter den plan for helsetjenesten som gjelder i kommunen og etter den individuelle avtale som inngås. 6.2 Fysioterapeut/selskap med avtale med kommunen skal ha et åpent behandlingstilbud til befollingen. 6.3 Fysioterapeuten/selskapet må utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunens øvrige helsepersonale. 6.4 Fysioterapeuten/selskapet skal avgi grunnlagsdata for føring av pasientstatistil. Fysioterapeuten/selskapet skal på begrunnet forespørsel dokumentere omfanget av innholdet i praksisen. Mal i vedlegg 3 til avtalen kan benyttes. og 6.5 Fysioterapeuten /selskapet skal på begrunnet forespørsel informere kommunen om andre avtalehjemler, arbeidsforhold, oppdrag 0.1. som utøveren har påtatt/ påtar seg som fysioterapeut. 7 Tilskudd, fravær og egenandeler mv. 7.1 Med tilskudd i denne avtalen menes det driftstilskuddet som avtales mellom Staten/KS og NFF i ASA Kommunen kan opprette deltidshjemler når dette samsvarer med det reelle behovet. Det kan ikke avtales mindre enn 1/5 tilskudd. 7.2 Fullt tilskudd forutsetter en arbeidstid (hjemmelens størrelse) på gjennomsnittlig 36 timer pr. uke x 45 uker pr. år, 44 uker for utøvere over 60 år. Etter avtale med kommunen kan dette fravikes. Innenfor rammen av avtalt årsverk kan det avtales endringer i åpningstid grunnet sesongmessige variasjoner i pasienttilgangen. Tid til administrasjon inngår i ovennevnte 36 timer/45 (44) uker. 7.3 Åpningstid fastsettes etter drøftinger. 7.4 Fravær skal meldes kommunen.

8 8 I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Tilskuddet utbetales uendret ved fravær grunnet sykdom!svangerskap/fødsel/ adopsjon sammenhengende inntil 16 dager. Dette gjelder også fravær pga sykdom hos barn under 12 år og barn under 16 år dersom det foreligger kronisk sykdom eller funksjonshemninger, inntil 10 dager per kalenderår. Dersom omsorgen gjelder mer enn to barn utvides antall dager uten trekk i godtgjørelsen til 15 dager, og til 20 dager hvis barnet er funksjonshemmet eller kronisk sykt. Dersom praksisinnehaveren er alene om omsorgen, fordobles ovennevnte kvoter. Det utbetales ikke tilskudd for fravær etter dette punkt som samlet overstiger 3 måneder i et kalenderår med mindre utøveren har vikar som ivaretar ansvaret under fraværet. 7.5 Det gjøres ingen avkorting for fravær inntil 12 dager per år som skyldes offentlige verv samt verv i Norsk Fysioterapeutforbund. 7.6 Avviling av ferier og annet nødvendig fravær skal skje i samråd med øvrige fysioterapeuter/selskaper og meddeles kommunen. Det forutsettes rimelig fysioterapidekning hele året. 7.7 Delvis fravær medfører forholdsmessig trekk i tilskuddet. 7.8 Fravær fra praksis ut over 7(8) uker per år krever kommunens samtykke. Kommunen skal normalt samtykke i fravær grunnet etter- og videreutdanning i fysioterapi. Samtykke kan ikke nektes dersom fraværet skyldes sykdom! svangerskap/fødsel/ adopsjon og ikke har en varighet ut over 1 år. Under slikt fravær gis rett til å innta kvalifsert vikar som skal godkjennes av kommunen. Tilskuddet utbetales til viaren. Ved vikariat av mindre enn 3 måneders varighet kan tilskuddet betales til hjemmelsinnehaver. Økonomisk oppgjør mellom denne og vikaren er kommunen uvedkommende. Kommunen kan etter en konkret vurdering la fysioterapeuten/selskapet beholde driftstilskuddet i forbindelse med etter- og videreutdanning som er særlig viktig for fysioterapitjenesten også i de tileller der vikar ikke inntas.

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND I 9 Dødsbo har rett til å videreføre praksis ved bruk av vikar inntil ny hjemmelsinnehaver tiltrer eller innløsning skjer etter punkt Tilskuddet utbetales med 1/12 hver måned og justeres innen 1. oktober dersom det skjer endringer i ASA Utbetaling av fullt tilskudd forutsetter at fysioterapeuten/selskapet selv bærer ale utgiftene ved driften Fysioterapeuten/selskapet kan ikke kreve egenandeler ut over det som er fastsatt av staten. 8 Varighet og oppsigelse av individuelle avtaler og selskapsavtale 8.1 Avtale om privat praksis hvor denne er fysioterapeutens hovederverv inngås uten tidsbegrensning. 8.2 Endringer i avtalen, f.eks. knyttet til intensivert pasientbehandling for tidsperioder under 3 måneder, kan avtales ved behov. 8.3 Oppsigelse kan fra kommunens og fysioterapeutens/selskapets side finne sted med minimum 6 måneders varsel. Ved fysioterapeutens/selskapets oppsigelse kan kortere frist avtales. Kommunens oppsigelse må være saklig begrunnet. 8.4 Ved vesentlig mislighold kan kommunen heve den indjviduelle avtalen/ selskapsavtalen med øyeblikkelig virkning. 8.5 Avtalen opphører når fysioterapeuten fyller 70 år. Tilsvarende gjelder for tilsatte i selskap. 8.6 Den individuelle avtalen opphører når fysioterapeuten ikke lenger har offentlig autorisasjon. Dersom autorisasjonen suspenderes, kan fysioterapeuten innta kvalifisert vikar inntil saken er avgjort av helsemyndighetene. Tilsvarende gjelder for tilsatte i selskap. 8.7 Den individuelle avtalen/selskapsavtalen kan fra begge parters side kreves revidert hvert år.

10 I o I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 9 Lokale tvister 9.1 Tvist om forståelsen av individuell avtale/selskapsavtale, revisjon av denne samt oppsigelse etter punkt 8.3 og 8.4 i avtalen her søkes løst ved forhandlinger mellom kommunen og den enkelte avtaleinnehaver/selskap. Partene kan la seg bistå av rådgiver. 9.2 Når forhandlingene har pågått i 14 dager, kan hver av partene kreve forhandlingene sluttført innen én uke, med mindre partene blir enige om noe annet. Hver av partene kan da kreve tvisten løst ved lokal nemnd. Nemnda avgjør tvisten med bindende virkning. Hver av partene skal oppnevne et medlem i nemnda og medlemmene i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne medlem eller blir nemndsmedlemmene ikke enige om oppmannen, foretas oppnevnelsen av Kretsmeklingsmannen. Partene kan bli enige om en annen sammensetning av nemnda. 9.3 Hver av partene kan bringe tvisten inn for domstolsbehandling. i O Individuell avtale/selskapsavtale 10.1 Partene er enige om å anbefale vedlagte mønsteravtaler (vedlegg 1 og 2). IL Varighet og tvist om denne avtalen 11.1 Denne avtalen gjelder for tidsrommet Den forlenges automatisk for ett år om gangen dersom ingen av partene sier den opp til opphør/ revisjon minst 3 måneder før avtaleperiodens utløp Ved tvist om forståelse og regulering av denne avtalen skal tvsten søkes løst gjennom forhandlinger mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund Når forhandlingene har pågått i 14 dager, kan hver av partene kreve forhandlingene sluttført innen én uke, med mindre partene blir enige om noe annet. Hver av partene kan da kreve tvisten løst ved sentral nemnd. Nemnda avgjør tvisten med bindende virkning. Hver av partene skal oppnevne et medlem i nemnda og medlemmene i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne medlem eller blir nemndsmedlemmene ikke enige om oppmannen, foretas oppnevnelsen av Riksmeklingsmannen.

11 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND III VEDLEGG I Individuell avtale om privat praksis i fysioterapi Kommune... Fysioterapeut.... Fysioterapeutens og kommunens plikter fremgår av avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313), herunder tvisteløsningsmekanismene i punkt 9. Praksisen skal for tiden utøves fra lokaer i Hjemmelens størrelse:... t/uke... uker/år. Normalt skal praksisen ha følgende åpningstider: Mandag:... Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Den individuelle avtalen kan ikke overdras. Avtalen kan kreves revidert første gang...,jfr. avtalens 8.7 Sted og dato... kommune fysioterapeut

12 12 I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND VEDLEGG 2 Selskapsavtale om privat praksis i fysioterapi Kommune Selskap... Selskapets og kommunens plikter fremgår av avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om kommunal avtalepraksis for fysioterapeuter (ASA 4313) ), herunder tvisteløsningsmekanismene i punkt 9. Praksisen skal for tiden utøves fra lokaler i Antall stillinger i selskapet: Selskapet skal meddele kommunen hvem som er ansatt. Normalt skal praksisen ha følgende åpningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag:... Fredag:... Denne avtalen kan ile overdras. Avtalen kan kreves revidert første gang...,jfr. avtalens 8.7 Sted og dato... kommune selskap

13 NORSKFYSIOTERAPEUTFORBUND 113 VEDLEGG 3 Årsmelding for privat praksis Årsmelding for fra fysioterapeut:... Arbeidssted: Avtale om driftstilskudd... timer/uke... uker/år I tilegg arbeidet jeg ca... timer foregående år utover ovennevnte avtale. Kom petanseområde/videreutdannelse/ spesialitet:... Nøkke/tall An tall pasienter Menn Kvinner Herav Barn 0-18 år Yrkesaktiv alder Pensjonister Totalt antall behandlinger: % av pasientene hadde hjemmeadresse i kommunen/bydelen % av mennene og... % av kvinnene i yrkesaktiv alder var sykemeldt % av pasientene hadde rett til full refusjon fra folketrygden % av pasientene hadde henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut (1. linjetjenesten) % av pasientene hadde henvisning fra sykehus/andre (2.linjetjensten) % av pasientene ble behandlet i eget hjem Kommentarer til nøkke/tallene: Jeg har foruten antall pasienter og pasientbehandlinger delt opp i gruppene barn, yrkesaktive og pensjonister. Med barn/ungdom forstås gruppen frem til utgang av videregående skole. Med sykemeldte mener jeg yrkesaktive som er helt eller delvis sykemeldte eller på aktiv sykmelding. Med pensjonister mener jeg alle typer pensjonister, herunder uførepensjonister.

14 14 I NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND For mange pasienter er det viktig at de kommer raskt i behandling etter sykdom/skade/sykehusbehandling. Nøkkeltallene skiller derfor mellom pasienter henvist fra 1. og 2. linjetjenesten. Mange pasienter har behov for behandling i hjemmet. Dette er i kommunal sammenheng en prioritert pasientgruppe og er skilt ut som en egen gruppe i nøkkeltallene. Pasienter med full refusjon I henhold til "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi" forutsettes det at det foreligger en henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for at pasienten skal få refusjon fra folketrygden. I henhold til samme forskrift er det en rekke prioriterte diagnosegrupper som gir pasientene rett til ful refusjon fra folketrygden. Disse pasientene er synliggjort i nøkkeltalene. Venteliste Pr var det totalt... pasienter som ventet på behandling ved instituttet. Gjennom året har ventetiden variert mellom....uker og...måneder. Annen (ysioterapifag/ig virksomhet Foruten direkte pasientrettet virksomhet som allerede nevnt, har jeg utført følgende andre oppgaver for/i samarbeid med kommunen: Kurs/faglig oppdatering I tråd med helsepersonelloven 4 er fysioterapeuter ansvarlig for en faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Dette innebærer et behov for å holde seg oppdatert samt at det kan være behov for etter- og videreutdanning. I løpet av det siste året har jeg iverksatt følgende tiltak for å ivareta dette ansvaret.

15

16 .. -i.. JrNORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Tlf Faks Boks 2704 St. Hanshaugen, 0131 nfftpfysio.no ww.fysio.no Oslo

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 13 2 2010-2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA nr. 13) og Negotia

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtale for arbeidstakere i staten... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1. Overenskomstens omfang... 2 2. Overenskomstens varighet... 2 3. Arbeidstid... 2 4. Lønn...

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 mellom LA og Naturviterne Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 28 2 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Naturviterne

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! 1 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2014 30.

Detaljer

Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer. (Sist endret februar 2014)

Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer. (Sist endret februar 2014) Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer (Sist endret februar 2014) Denne informasjonen oppdateres jevnlig. Det er nødvendig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer særlig dersom

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer