ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)"

Transkript

1 04/2011 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Har plassert rehabilitering inn i samhandlingsreforma I ein fersk rapport har Helse- og omsorgsdepartementet fått anbefalingar for korleis rehabilitering skal delast mellom kommunar og spesialisthelsetenesta i samhandlingsreforma. Arbeidsgruppa bak rapporten har sett opp ulike kriterier som skal fordele ulike rehabiliteringsforløp mellom dei to ulike nivåa. Les meir på side 3 Innhaldsrikt arenaprogram Side 4 Brukarintervjuet Side 8 Ny evaluering av Raskare tilbake Side 9 ICF tas i økende grad i bruk i arbeidsrettet rehabilitering ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) er et felles språk og kodesystem som skal beskrive funksjon og helse i forhold til dimensjonene kropp, aktivitet, deltakelse og miljø. På Møteplassen i november fortalte islandske VIRK og danske KIAPro om hvordan de bruker systemet i forbindelse med rehabilitering. Les mer på side 5-7 Nytt frå AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering (NK ARR) Side 10

2 Leiar Evaluering av Raskare tilbake Den fyrste rapporten i den andre nasjonale evalueringa av Raskare tilbake (RT) ligg no føre. Det er forskingssenteret PreSenter ved IRIS og Høgskulen i Oslo og Akershus som har utført arbeidet på oppdrag frå Arbeidsdepartementet. Frå oppstarten i 2007 til og med 2011 er det løyvd 3,571 milliardar kroner til tiltaket. Rapporten som no er publisert er designa som ein tverrsnittsstudie med eit retrospektivt perspektiv. Tilboda som blei identifisert var fordelt med 16 innan medisinsk behandling og kirurgi, 28 innan rehabilitering i sjukehus - somatikk, 14 rehabilitering i sjukehus - psykiatri og 23 arbeidsretta rehabiliteringstilbod (ARR-tilbod) i rehabiliteringsinstitusjonar. Det er grunn til å undre seg over bakgrunnen for den svært låge svarprosenten, på ikring 57%. Det er å beklage at rapporten ikkje seier noko om kva aktørar som har takka nei til å bli med i studien. Studien inneheld ein omfattande og ordrik beskrivelse av RT-tilboda, RT-brukarane og opplegget rundt kvar brukar. Det blir avdekt store skilnader i organisering, kompetanse og kunnskapsgrunnlag for dei ulike tilboda. I vår samanheng er det oppløftande at ARR i rehabiliteringsinstitusjonar har høgste score når det gjeld å bruke forskingsbasert kunnskap for å utforme og begrunne tilboda. Rapporten peikar på at årsaka til dette kan vera at det innan ARR finns definerte kvalitetsmål, samstundes som det er etablert arenaer der kunnskapsbasert praksis har ein sentral plass. Rapporten slår fast at det typiske RT-tilbodet har lite eller ingen fokus på oppfølging av prosessen tilbake til arbeid etter endt program. Når det gjeld måling av resultat har ein spurt aktørane i kva grad ein kartlegg dette. Variasjonane er store. Medan berre 1 av 4 tilbod innan medisinsk og kirurgisk behandling oppgjer eit slikt fokus, svarar 95% av aktørane innan ARR i rehabiliteringsinstitusjonar at dei måler resultat av RTtilbod for den enkelte brukar. Det er å håpe at desse målingane har ein kvalitet som gjer at dei kan bidra i ein meir grunnleggande evaluering av Raskere tilbake enn den som her ligg føre. Svein Kostveit Direktør Rehabiliteringssenteret AiR 2 ARR - NYTT 04/2011

3 Har vurdert rehabiliteringa sin plass i samhandlingsreforma Med samhandlingsreforma skal ein del av rehabiliteringa som i dag skjer i spesialisthelsetenesta flyttast over til kommunane. I desember fekk Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) overlevert ein rapport med anbefalingar for korleis ansvar og oppgåver skal delast mellom dei to nivåa i den nye helsestrukturen. Mandatet til arbeidsgruppa nedsett av Helsedirektoratet på vegne av HOD er todelt og blir levert i to rapportar. I fyrste rapporten som alt er levert, hadde arbeidsgruppa tre mandat. For det fyrste å gå gjennom dagens pasientforløp for pasientgrupper innan somatisk rehabilitering. Vidare gje ei skildring av ynskt forløp for dei same pasientgruppene. Basert på gjennomgangen av dei to fyrste punkta, skulle gruppa gje ei anbefaling om avgrensing av innhald i rehabiliteringstilbodet i kommune- og spesialisthelsetenesta. Arbeidsgruppa skal vera ei reint fagleg gruppe, og skal ikkje ta opp økonomiske eller praktiske spørsmål. I rapport nummer to skal arbeidsgruppa gjere ein gjennomgang av dagens tilbod i private rehabiliteringsinstitusjonar basert på anbefalingar i oppdrag 1. Målet er å avklare kva for delar av rehabiliteringstilbodet som bør vera kommune- og spesialisthelsetenesta sitt ansvar. Frist for denne rapporten er 1. februar Ville setje fokus på habilitering og rehabilitering Eit av medlemmane i gruppa, direktør ved Valnesfjord Helsesportssenter Iselin Marstrander, fortel at arbeidsgruppa vart nedsett etter ynskje frå arbeidsgjevarorganisasjonane Virke og KS Bedrift som båe har medlemmar innan private rehabiliteringsinstitusjonar. - Som medlemmer av Virke og KSB såg vi at samhandlingsreforma i liten grad omtalar habilitering og rehabilitering, og det står bare ei setning om at kommunane skal overta meir av desse områda. Men veldig lite er konkretisert. Dei private institusjonane står for ein stor del av rehabiliteringstenestene i Noreg, men dei har ikkje fått tydeleg plass i den nye reforma, seier Marstrander. Diagnose og funksjon Marstrander fortel at ein av dei store diskusjonane i gruppa var i kor stor grad ein skal bruke diagnosar eller funksjon som kriterium når ein i framtida skal velje mellom spesialisthelseteneste og kommunane som rett nivå for eit rehabiliteringsforløp. «- Til slutt blei gruppa eining om at det ynskte forløpet er at vi både tek omsyn til diagnose og funksjon.» - Vi gjekk blant anna gjennom ICFmodellen (International Classification of Function). Og særleg dei private rehabiliteringsinstitusjonane og brukarorganisasjonane, som båe er veldig ICF-orienterte, argumenterte for at heile pasientens situasjon er viktig og har betydning for i kor stor grad ein treng spesialisert rehabilitering eller ikkje. Til slutt blei gruppa eining om at det ynskte forløpet er at vi både tek omsyn til diagnose og funksjon. Vektmodell Arbeidsgruppa har laga ein modell visualisert som ei vekt der dei har sett opp kriterier for om det aktuelle rehabiliteringsforløpet skal vera ei spesialisthelsetenesteoppgåve eller kommunehelsetenesteoppgåve. - På spesialisthelsetenestenivå har vi fokusert på om pasienten treng intensiv behandling, det vil seie at dei treng mykje behandling kvar dag over noko lengre tid. Også kompleksitet og behov for spesialisert kompetanse hamnar her. Det kan vera mange livsområde som er påverka, mange diagnosar eller sjeldne diagnosar. For mange kan det også vera viktig med eit miljøskifte, for å få effekt av rehabiliteringsprosessane å koma bort frå kvardagen sin, seier Marstander. For kommunehelsetenesta er det i fylgje arbeidsgruppa vesentleg at ein skal bli rehabilitert i sin eigen kvardag. Her er det trong for kompetanse om kvardagslivet, bustaden med meir til pasienten. Det er enklare typar rehabilitering som tippar over i kommunehelsetenesta, og arbeidsgruppa ser også for seg at ein treng færre faggrupper her. - Tidlegar rapportar har sagt at visse typar diagnosar kan kommunane ta seg av, medan andre høyrer til i spesialisthelsetenesta. Der til dømes overvekt og ortopedi ofte blir lagt til kommunane. Vi diskuterte at kanskje finnast det grupper som kommunane kan overta meir av, samstundes som vi har sagt at overvekt og ortopedi kan vera alt frå veldig enkelt til veldig komplekst. Det går difor ikkje an å skilje bare på diagnosar, vi må skilje på andre kriteriar i tillegg. Framhald side 5 ARR - NYTT 04/2011 3

4 Åpen arena eit samtalerom for inkluderande arbeidsliv Tema med utgangspunkt i 2011-arenaen Val av årets tema er resultat av dei diskusjonane og innspela som kom opp på 2011-arenaen. Sentrale tema herifrå har så blitt arbeidt vidare med i ei breitt samansett programgruppe gjennom året. Her sit representantar frå Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS, Helse Sør- Aust, FFO, Unge funksjonshemmede og Fagrådet for arbeidsretta rehabilitering. Inkluderande arbeidsliv er langt meir enn IA-avtala. Andre veka i januar inviterer Arbeid og Helse Åpen arena til diskusjon om utfordringar og tematikk knytt til inkluderande arbeidsliv sett frå perspektiva til ulike aktørar innan både arbeid og helse. Gjennom oppbygginga av programmet med både innlegg, rundebordssamtale og diskusjonar legg arrangøren opp til at dei rundt 160 deltakarane kan hente inspirasjon og få fagleg påfyll, reflektere i lag og lyfte fram eigne ufordringar og tema dei er opptatt av når det gjeld inkluderande arbeidsliv. Statssekretærane Robin Martin Kåss (t.v) og Gina Lund flettar hender saman med fagfeltet arbeidsretta rehabilitering (representert ved direktør for Rehabiliteringssenteret AiR Svein Kostveit) (Bilde er henta frå Rehabiliteringssenteret AiR sitt 25 års jubileum i 2011) Arbeid og helse er to sektorar som mange innan rehabilitering nok skulle ynskt kunne samarbeide meir om målet om eit friskt og inkluderande arbeidsliv. På 2012-arenaen er det likevel tredje gongen statsrådar frå Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet delar talarstol. Slik er dei med å tydeleggjere arenaens hovudmål om å styrke brubygginga mellom arbeid og helse innan rehabilitering. Og i år opnar dei to statssekretærane Robin Martin Kåss (Helse- og omsorgsdepartementet) og Gina Lund (Arbeidsdepartementet) arenaen med å gje eit innblikk i overordna politiske signal og visjonar for eit inkluderande arbeidsliv. Den politiske innleiinga blir fylgt opp med ei rundebordssamtale der ulike aktørar innan inkluderande arbeidsliv i vid forstand deltek. Samhandling står i fokus, og samtala tek utgangspunkt i dei mange aktøranes roller og utfordringar. Nokre av deltakarane her er direktør i Norsk Industri Stein Lier- Hansen, nestleiar i LO Gerd Kristiansen, rådgjevar i KS Hanne Børrestuen, fastlege Kjartan Olafsson, direktør ved Rehabiliteringssenteret AIR Svein Kostveit og professor ved Senter for vitskapsteori, UiB Roger Strand. Dag to opnar professor Gøran Ejlertsson, Högskolan i Kristianstad, Sverige, med å spørje om arbeidsplassen må fokusere på vanskar og problem, eller kan ein heller sjå på moglegheiter og ressursar? Ejlertsson vil gå inn i spørsmålet om arbeid også kan føre til betre helse, og presenterer ein ny arbeidsmodell der han ser på dialogen og det positive i arbeidet. Opne diskusjonsrom Metoden Open space har blitt eit kjenneteikn på arenaen, og tilbakemeldingar frå tidlegare arenaer viser at deltakarane opplever både moglegheiten til å lyfte eigne problemstillingar og delta i desse deltakarstyrte diskusjonane som relevante for eige arbeid. Deltakarlista på arenaen er breidt samansett, og for å dra nytte av all kunnskapen som er samla i Drammen desse to dagane, blir deltakarane oppfordra til å ha tenkt gjennom eller drøfta med kollegaer kva for tema, prosjekt, idear med meir dei ynskjer å ta opp. Gruppene blir også bedne om å lage ein vidare handlingsplan, som blant anna kan bli fylgt opp av gjennom nettbaserte oppfølgingsmøte lagt til rette av arrangøren. Syast saman av Teater X Til å summere opp og bearbeide alle inntrykka frå dag 1 vil Teater X spele ut nokre av dagens diskusjonar. Og dei fem skodespelarar skal gje deltakarane både ei humoristisk og ettertenksam oppsummering. Teater X er eit playback teateret, og har brei kompetanse innan områda teater, terapi, utdanning, og individ- og organisasjonsutvikling. Teater X i aksjon (Foto: Ei veke før arenaen startar har over 160 deltakarar frå ulike ståstader innan arbeid og helse meldt seg på. Lokala set ei øvre grense på 180 deltakarar, og arrangøren håpar fylle opp også dei siste plassane. Arrangør av Arbeid og Helse Åpen arena er Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. 4 ARR - NYTT 04/2011

5 Diskuterte praktisk nytte av ICF innan ARR Innan arbeidsretta rehabilitering byrjar fleire institusjonar no å ta det internasjonale klassifiseringssystemet for funksjon (ICF) i praktisk bruk. På Møteplassen for institusjonar med RHFavtaler om arbeidsretta rehabilitering (ARR) i november fortalde islandske VIRK og danske KIApro om korleis dei brukar ICF i kartlegging og rehabiliteringstiltak for sine brukarar. ICF kan kallast eit felles språk for funksjon der målet er å beskrive funksjon og helse i forhold til dimensjonane kropp, aktivitet, deltaking og miljø. ICF er både ein teoretisk modell og eit eige klassifikasjons- og kodesystem med over 1450 ulike kodar, og bygger på ei biopsykososial forståing av sjukdom. Kva ICF er og korleis vi kan byrje å bruke det i rehabilitering har med jamne mellomrom blitt diskutert på Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering sine Møteplassar heilt sidan fyrste samlinga i På 2011-Møteplassen hadde mange av deltakarinstitusjonane arbeidt vidare med ICF i eigen institusjon, og eit tema som blei diskutert denne gongen var kva nytte dei kan ha av å bruke ICF for å kartleggje funksjonsevne hjå brukarane. For å sjå moglegheiter og kanskje bli inspirert til å ta kodeverket meir i bruk i eigen institusjon, var VIRK frå Island og KIApro frå Danmark invitert til å fortelje om korleis dei har valt å bruke ICF i sine ARRprogram. På Island har VIRK laga eit eige skjema Folder of Opportunities (moglegheitsskjema) som fokuserer på moglegheitene til den sjukmeldte, heller enn avgrensingar. Danske KIApro har brukt ICF til å utvikle ein eigen metode for tverrfagleg arbeidsretta rehabilitering som fokuserer på funksjon og aktivitet, som dei meiner er viktige føresetnadar for å tenke arbeidsrelatert deltaking. Les meir om ICF her: who.int/classifications/icf/en/ Framhald frå side 3 Arbeidsdimensjonen diskutert Sett frå arbeidsretta rehabilitering sitt synspunkt er arbeid lite nemnt i rapporten. Blei arbeidsdeltaking som del av eller mål med rehabilitering diskutert? - Ja, vi diskuterte det, og du finn att diskusjonen i tabellen der vi kjem med våre tilrådingar og der vi har sett på dagens pasientforløp og problem i rehabiliteringsforløpa til tre utvalde diagnosegrupper. Noko arbeidsretta rehabilitering vil kanskje høyre til på kommunenivå og noko i spesialisthelsetenesta. Her må kvar pasient vurderast ut frå dei parametra vi har sett opp i vektmodellen. Men vi har valt ikkje å vera så spesifikke verken i den eine eller andre retninga når det gjeld diagnosegrupper. Det er ingen typar tilbod eller metodikk vi har sagt at skal høyre til på eit bestemt nivå. Neste utgåve av ARR-nytt kjem medio desember Har du innspel eller forslag til saker vi bør ta opp? Kontakt redaktør Inger Johanne Midtgarden e-post: air.no Arbeidsgruppa er sett saman av fire ulike aktørar; KS/kommunane, dei fire regionale helseføretak, dei private rehabiliteringsinstitusjonane og brukarorganisasjonane. Kvar gruppe stiler med 4 medlemmar. ARR-nytt tek opp tema og spørsmål innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering (ARR). Målsetjinga med nyheitsbrevet er å utvikle og skape merksemd rundt fagfeltet, og byggje bruer mellom arbeid og helse innan arbeidsretta rehabilitering. ISSN Utgjevar: Rehabiliteringssenteret AiR as, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering Haddlandvegen Rauland Ansvarleg redaktør: Toril Dale Redaktør: Inger Johanne Midtgarden Redaksjonsmedlemmar: Liv Haugli, fagsjef for arbeidsretta rehabilitering, NK ARR, Svein Kostveit, direktør Rehabiliteringssenteret AiR ARR - NYTT 04/2011 5

6 Island: Ville utvikle skjema med fokus på moglegheitar På Island gjekk arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane i 2008 saman om å etablere VIRK, ein non-profit organisasjon som har som mål å redusere sannsynlegheiten for at langtidssjukmeldte arbeidstakarar fell ut av arbeidslivet gjennom arbeidsretta rehabilitering. For å oppnå dette fokuserer VIRK på tidleg intervensjon og på å oppretthalde kontakt med arbeidsplassen gjennom aktivitetar og andre intervensjonar. Eit viktig verkemiddel er skjemaet Folder of Opportunities Basic Assessment, som er eit 21-siders skjema for arbeidsevnevurdering. Ása Dóra Konráðsdóttir i Virk fortel at dei ynskte å utvikle eit skjema som såg på moglegheiter og kva den sjukmeldte kunne få til, ikkje kva som hindra han i å arbeide. - I staden for at brukarane bare skulle gå til nye legebesøk, ser vi no prosessen i ei tidslinje der vårt skjema for arbeidsevnevurdering dannar utgangspunktet for prosessane vi startar opp, seier Ása Dóra Konráðsdóttir. Finner styrkane til den sjukmeldte Når den sjukmeldte har blitt tilvist til VIRK, møter han fyrst ein rådgjevar i arbeidsretta rehabilitering. Målet med arbeidsevnevurderingsskjemaet er å lage eit oppsett som skal danne grunnlaget for ein diskusjon om kva som er styrkane til den sjukmeldte og kva han treng å arbeide med for å koma tilbake i arbeid. Avhengig av kva behov han har, vil han bli vist vidare til aktuell medisinsk behandling eller annan aktuell oppfylging. - Målet med skjemaet er slik sett 2-delt. Vi ynskjer å gje individet moglegheit til å sjå eigen styrke når det gjeld arbeidssituasjonen. Samstundes som vi ynskjer å gje den sjukmeldte moglegheit til å få dei rette tenestene når det gjeld sjukdommen eller plagene han er sjukmeldt for. Heilskapleg biopsykososial modell Skjemaet er bygd opp av seks ulike overskrifter som VIRK meiner alle er like naudsynte for at rådgjevaren skal kunne sjå situasjonen til den sjukmeldte i eit holistisk bilde. Desse er haldningar til og tilknyting til arbeidsmarknaden, ynskje om «- Det tok også tid å implementere tanken om at ICF-systemet handlar om funksjon, ikkje sjukdom.» å tileigne seg ny kunnskap og ferdigheiter, interesser, sosiale ferdigheiter, sosiale og økonomiske forhold, og helse. Konráðsdóttir seier at bakgrunnen for at VIRK valde å bruke ICF som grunnlag for sine intervensjonar blant anna var at ICF er eit internasjonalt system for klassifisering av funksjon som gjer at dei kan samanlikne seg med andre land. - Det er også ein modell som ser på individets funksjonsnivå i eit heilskapleg biopsykososialt perspektiv. ICF-modellen fortel oss kva som er viktig når det gjeld funksjon, og handlar ikkje bare om kva ein ikkje kan gjera, men også kva ein gjer når det gjeld deltaking i eige liv. Annleis måte å vurdere funksjon Konráðsdóttir fortel vidare at erfaringane med skjemaet så langt er at det har teke tid å få fagpersonane i VIRK til å skjønne nytta av det i klinisk praksis. Det tok også tid å implementere tanken om at ICFsystemet handlar om funksjon, ikkje sjukdom. - I ICF må mange helseprofesjonar tenke på ein ny og annleis måte når det gjeld å vurdere funksjon, og det har vore meir utfordrande for nokre profesjonar. Vår erfaring er likevel at når ein byrjar å skjønne ICF-tenkinga, skjønnar du også sjølve klassifiseringssystemet betre. Og no er det imponerande å sjå korleis dei ulike helseprofesjonane brukar og vidareutviklar ICF-skjemaet vårt. For meir informasjon om VIRK, sjå 6 ARR - NYTT 04/2011

7 Danmark: Skal tilbakeføre individet til best mogleg arbeidsdeltaking KIApro (Koordinert Innsats for Arbeidsfastholdelse) er ei dansk privat verksemd som blei grunnlagt i 2007 på bakgrunn av eit forskingsprosjekt der KIA-metoden blei utvikla og prøva ut. Metoden er særleg utvikla for arbeidsretta rehabilitering (ARR) i samarbeid med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Syddansk Universitet. Administrerande direktør i KIApro Jørgen Kilsgaard fortel at sidan oppstarten har KIApro spesialisert seg på å utvikle og levere koordinerte og tverrfaglege arbeidsretta rehabiliteringstenester til både offentlege og private kundar. Dei tverrfaglege teama blir sett saman ut frå dei spesifikke behova til individet, og kan innehalde faggrupper som lege, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, ergoterapeut og sosialrådgjevar. KIApro set som krav at han/ho som blir søkt inn har ei funksjonsnedsetting som avgrensar arbeidsrelatert deltaking. Det overordna målet for teamet er difor å tilbakeføre individet til best mogleg arbeidsrelatert deltaking. For at alle fagpersonane skal ha ei felles forståing av kva dette betyr i dagleg praksis, må dei kunne relatere det til ei overordna felles ramme. Her har KIApro brukt ICF sidan fyrste forskingsprosjektet i Tverrfagleg tilnærming Teoretisk er KIA-metoden basert på ein tverrfagleg tailored and feedback guided intervention. For at faggruppene kan delta likeverdig i prioriteringa av innsatsen for kvart enkelt individ, har KIApro sett at det er behov for eit fagnøytralt og systematisk språk som alle kan forstå. KIApro sine erfaringar er at ICF er eit slikt fagnøytralt språk, i tillegg til at ICF fokuserer på funksjon og aktivitet, som er viktige føresetnadar for å tenke arbeidsrelatert deltaking. I praksis betyr det at alle faggruppene ut frå eigne monofaglege omsyn skal trekke ut dei mest vesentlege elementa og leggje dei inn i det såkalla ICF-landkortet. Dette skal gje det tverrfaglege teamet eit godt overblikk over brukarens samla barrierar og ressursar, og brukar på det tverrfaglege møtet og er naudsynt for å kunne skape einigheit om prioritering av den vidare innsatsen frå KIApro. Når teamet har blitt einige om prioriteringane, set medlemmane eit felles mål for intervensjonen og påfylgjande rehabiliteringsaktivitetar blir planlagt. Gjennom intervensjonen blir aktivitetane endra eller modifisert ut frå tilbakemeldingar som kjem fram undervegs. Individuell målsetning Aktivitetane som blir sett i gang skal vera kopla mot ein eller fleire av dei barrierane som har blitt identifisert som hindring for individets tilgjenglege ressursar når det gjeld arbeidsdeltaking. Denne tilnærminga skal hjelpe til å fokusere på kva som bidreg mest til å oppnå Jørgen Kilsgaard vektlegger behovet for et fagnøytralt og systematisk språk som alle kan forstå. Her fra Møteplassen i November målet om arbeidsdeltaking. Her definerer fagpersonane nøyaktige mål med milepelar i alle aktivitetane. Statusoppdateringar undervegs og til slutt gjer det enklare å vurdere om ein aktivitet har bidrege til å nå det overordna målet som blei sett i fellesskap ved oppstarten. KIApro har også utvikla ein ICF-basert elektronisk rehabiliteringsjournal (ERJ) for å støtte opp om arbeidsmetoden og leggje til rette for eit kontinuerleg og oppdatert overblikk. KIAPro sine erfaringar med ERJ så langt er at dei har klart å effektivisere rehabiliteringsprosessen og samstundes utvikla arbeidsretta rehabilitering som ei tverrfagleg profesjonell disiplin. For meir informasjon om KIApro, sjå ARR - NYTT 04/2011 7

8 Brukarhistorie I denne spalta fortel brukarar om sine erfaringar og opplevingar frå eit ARR-opphald. Vi intervjuar brukarar både av tverrfaglege dagtilbod i spesialisthelsetenesta og private rehabiliteringsinstitusjonar med RHF-avtaler om døgntilbod. - Måtte sjukmelde meg når smertene blei for sterke Mannen, 50 år, vi møter denne gongen er snikkar og har arbeidt i same firma dei siste åra. Arbeidsgjevar stiller store krav til effektivitet, og med ein vond rygg og problem med hendene etter ei ulykke har det blitt mange korte sjukmeldingar dei siste åra for hente seg inn att. Kva var bakgrunnen for at du søkte om eit arbeidsretta rehabiliteringsopphald? Eg har hatt problem med ryggen i mange år og har i periodar gått til kiropraktor 2-3 gonger i veka for å kunne fungere på arbeid. For nokre år sidan øydela eg også hendene i ei arbeidsulykke, og har i ettertid blant anna vore plaga med kalde og frosne hender. Heile tida har eg vore i arbeid, men har måtta sjukemeldt meg 2-3 dagar i slengen innimellom når smertene i ryggen har blitt for sterke. Det var legen min som føreslo at eg skulle søkje om eit arbeidsretta rehabiliteringsopphald. Han søkte på tre ulike stader, og eg valte institusjonen som hadde kortast ventetid og som også låg nærmast der eg bur. Hugsar du nokre av forventningane dine til opphaldet? Eg las litt om rehabiliteringsinstitusjonen og programmet på førehand, og fann ut eg ville prøve dette. Og eg hugsar eg var veldig spent før eg reiste. På senteret var det mykje fokus på trening, og eg fekk veldig mykje utbyte av det. Vi trena mykje sjølve, og lærte mykje om korleis trening fungerer. I tillegg fekk vi kosthaldsundervisning og hadde samtaler med blant anna lege, sjukepleiar og fysioterapeut. Ein frå Nav kom også og fortalde om kva moglegheiter som finnast for tilrettelegging på arbeidsplassen og andre aktuelle tema. Sjølv lærte eg mykje om trening under opphaldet, og skjøna at eg hadde trena ryggen heilt feil. Her lærte eg om den indre ryggmuskulaturen og korleis ein dårleg trena rygg verka inn på smertene mine. Etter at eg lærte å trene denne muskulaturen har smertene forsvunne. Eg har ikkje vore til kiropraktor éin gong etter opphaldet, noko som har vore veldig opplyftande for meg. Når eg ser tilbake, ser eg at eg hadde stort utbytte av opphaldet, men ikkje alle på gruppa mi fekk like mykje ut av det. Dei kom nok med ei forventning om å få behandling av fysioterapeuten, i staden kom fysioterapeuten med treningsprogram til oss. Var det andre ting med opphaldet som du vil trekke fram? Det sosiale med å vera saman med andre i same situasjon og alle turane vi var på, var også viktig for meg. Og i samtalene snakka vi om ryggplagene mine. Informasjonen frå Nav var også nyttig. Før trudde eg til dømes at omskolering var vanskeleg å få støtte til for meg, men her fekk eg vita at det kunne vera eit aktuelt alternativ for meg om eg ikkje skulle blir bra att i ryggen. Er det noko du tenker kunne ha vore annleis under opphaldet? Eg kunne nok yngst meg litt meir organisert trening. Vi hadde bare slik trening ein gong om dagen, ynskte vi å trene meir måtte det bli eigentrening. Så dei som arbeidde der kunne gjerne ha vore litt meir til stades med meir treningsprogram. Korleis har forholdet ditt til arbeidsplassen vore i dei åra du har hatt ryggplagene? Arbeidsgjevaren min har ikkje lagt til rette noko for meg. På arbeidsplassen min må vi arbeide hardt og effektivt, enten klarar ein jobben, eller så må ein finne seg noko anna å gjera. Men eg har trivst godt, og det har blitt mykje lettare å arbeide etter at eg kom tilbake frå rehabiliteringsopphaldet. Er det andre som har støtta deg i din innsats for å halde på arbeidet? Eg har fått mykje støtte både frå familien og legen min, som blant anna tok initiativ til å søkje. Og no tek eg mindre smertestillande, er mindre sliten og har blitt rolegare. Familien min er difor også godt nøgd med opphaldet. 8 ARR - NYTT 04/2011

9 I gang med ny evaluering av Raskare tilbake Raskare tilbake (RT) som starta opp i 2007 blir no evaluert for andre gong. I fyrste delrapporten har ein sett på organiseringa, kompetansen, mottakarane, forløpa og opplegga i RT-tilboda. Forskingssenteret Presenter ved IRIS og Høgskulen i Oslo og Akershus står bak rapporten, på oppdrag frå Arbeidsdepartementet. Rapporten er designa som ein tverrsnittstudie med eit retrospektivt perspektiv. Av 225 identifiserte RT-prosjekt, har forfattarane fått svar frå 120. Dei som ikkje svarte oppgav fleire årsaker, blant anna at dei ikkje hadde eit RT-tilbod eller at dei ikkje hadde kapasitet til å ta i mot pasientar innanfor denne ordninga. Resultat er delt inn i tre delar der forfattarane har sett nærmare på sjølve RT-tilbodet, mottakaren og opplegget rundt kvar enkelt mottakar av eit RT-tilbod. Nokre hovudfunn Det typiske RT-tilbodet har eksistert sidan oppstartsfasa i Det typiske helseføretaksfinansierte tilbodet var noko over middels tilfreds med organiseringa, samhandlinga og ansvarsfordelinga, medan det typiske Navfinansierte tilbodet var mindre tilfreds. Det typiske RT-tilbodet hadde fleire profesjonar tilgjengeleg for RT-mottakaren. Den typiske RT-mottakar har vore sjukmeldt i mellom åtte veker og eitt år. Her er det store forskjellar mellom dei som får Nav-tilbod og dei som får helseføretaksfinansierte tilbod. I det typiske RT-tilbodet blir det utarbeid ein plan for tilbodet. Dette skjer i 9 av 10 tilbod, og oftast i Nav-tilbod. Evalueringa av ARR Arbeidsretta rehabilitering skårar høgt på bruk av forskinsgbasert kunnskap samanlikna med andre tilbodstypar. Kvalitetsmåla for ARR og arenaer der forsking har ei sentral plassering blir lyft fram som forklaringar på dette. ARR-tilboda skårar også svært høgt på spørsmålet om dei måler resultata av tilbodet for den enkelte. Medan 95 prosent svarar at dei måler resultata i ARR, er svarprosenten til dømes 25 prosent for tilbodet medisinsk og kirurgisk behandling. To delstudiar på veg I neste del av evalueringa ynskjer forfattarane å avdekkje kva som kan påverke tilbakeføring til arbeidslivet. Våren 2012 skal det også arrangerast ein konsensuskonferanse med representantar frå ulike aktørar som har ei rolle i forhold til RT-ordninga. Rapportar for desse siste delstudiane skal leverast seinast 31. juli Referanse: Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte. Rapport IRIS 2011/125 Kalender Prekonferansen om ulike forståingar av sjukdom i forsking og fag Dato: 10. januar 2012 Stad. Union Scene, Drammen Målgruppe: Forskarar og fagpersonar innan områda arbeid og helse Tema: Kva er sjukdom? - Spelar vår forståing av sjukdom nokon rolle for sjukefråværsforsking og forsking innan arbeid og helse? Kontakt: Leiar av programkomiteen Irene Øyeflaten, NK ARR, e-post: sjå Arbeid og Helse Åpen arena Dato: januar 2012 Stad: Union Scene, Drammen Målgruppe: Aktørar som vil skape bruene mellom arbeid og helse Tema: Arbeid og helse i IA-arbeidet Saman om handling med tydlegare roller Kontakt: Leiar NK ARR Toril Dale, e-post: sjå Rehab Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre Dato: januar 2012 Stad: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Målgruppe- Alle som arbeider med eller har interesse for rehabilitering Tema: Årets Rehab-konferanse fokuserar på rehabilitering i eit samfunnsøkonomisk perspektiv, på eit arbeidspolitisk perspektiv, og eit bruker- og individperspektiv. Meir informasjon, sjå 2. nordiske konferanse om arbeidsretta rehabilitering - i kryssningsfeltet mellom forsking og praksis. Dato: september 2012 Stad: Kystvejens Kursus og konferencecenter, Grenå, Aarhus Danmark Målgruppe: Forskarare og fagpersonar som innanfor arbeidsretta rehabilitering (institusjonar, klinikkar, BHT med fleire), beslutningstakarar og andre aktørar Tema: Mental helse Kontakt: Medlem av programkomiteen Irene Øyeflaten, NK ARR, e-post: Meir informasjon, sjå ARR - NYTT 04/2011 9

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

Korleis opplevast introduksjonsprogrammet. innvandrarar? Jon Kristian Grønli. Masteroppgåve. Masteroppgåve i statsvitskap. Trondheim, våren 2014

Korleis opplevast introduksjonsprogrammet. innvandrarar? Jon Kristian Grønli. Masteroppgåve. Masteroppgåve i statsvitskap. Trondheim, våren 2014 Jon Kristian Grønli Jon Kristian Grønli Korleis opplevast introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar? Masteroppgåve NTNU Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Fakultet for samfunnskunnskap

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Utdanning til morgondagens praksis?

Utdanning til morgondagens praksis? Utdanning til morgondagens praksis? Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og spesialiseringar til psykolog og psykiater i lys av utvalde statlege føringar. Utarbeidd av Rådet for psykisk helse Desember

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Læreplanarbeid som prosess i skulen

Læreplanarbeid som prosess i skulen Notat 4/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Læreplanarbeid som prosess i skulen VOLDA 2007 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Siv Therese Måseidvåg Gamlem Høgskulen i Volda 0805-8075 Siv

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer