REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen"

Transkript

1 REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff Leder medisin Komitémedlem Ruth Klungsøyr Lekrepresentasjon Komitémedlem Merete Bugge Nestleder medisin Komitémedlem Karl Fredrik Westermann Pasientorganisasjon Komitémedlem Ole Andre Solbakken Psykologi Komitémedlem Anne Marie Flovik Sykepleie Komitémedlem Rolf Riisnæs Jus personvern Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Benedikte Moltumyr Høgberg Jus personvern Komitémedlem Nye søknader 2015/76 Kontrollkommisjonen i psykiatrien, en garantist for rettssikkerhet og nødvendig helsehjelp? Dokumentnummer: 2015/76-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Inger Beate Larsen Univeritetet i Agder Kontrollkommisjonen innen psykisk helsevern (KK) skal sikre at pasienter ikke utsettes for vilkårlig behandling, men sikres «nødvendig helsehjelp». Kunnskapen som fremkommer søker å gi innsikt i hvordan KK ivaretar rettssikkerheten til pasienter som klager på vedtak om tvunget psykisk helsevern etter 3-3 i psykisk helsevernloven. Ved hjelp av kvalitative intervjuer med mennesker som er innlagt etter denne paragrafen, og som klager på vedtaket, vil man utforske hvordan kontrollkommisjonene sikrer nødvendig helsehjelp og derved påvirker klagerens muligheter for bedring eller ei. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan Kontrollkommisjonen innen psykisk helsevern påvirker klagerens mestringstro, følelse av kontroll, fremtidshåp og muligheter for bedring. Problemstillingen skal belyses ved hjelp av intervju med 8 pasienter som klager til kontrollkommisjonen over vedtak om tvunget psykisk helsevern. Studien fokuserer på pasientenes erfaringer og opplevelser i møtet med kontrollkommisjonen. Komiteen vurderer at prosjektet, slik det er presentert i søknad og protokoll, ikke vil gi ny kunnskap om helse og sykdom som sådan. Prosjektet faller derfor utenfor REKs mandat etter

2 helseforskningsloven, som forutsetter at formålet med prosjektet er å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet kommer inn under de interne regler som gjelder ved forskningsansvarlig virksomhet. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2 og 4 bokstav a). Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal: 2015/77 Behandling av tvangslidelse hos OCD teamet Ahus voksen,en evaluering av behandlingseffekt Dokumentnummer: 2015/77-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Ola Halse Kneppe Allmennpsykiatrisk poliklinikk Opprettelsen av OCD teamet Ahus voksen er en del av en større nasjonal implementering av spesialiserte OCD team i helseforetakene. Den valgte behandlingsmetodikk er kognitiv adferdsterapi med stor vekt på eksponering med responsprevensjon (ERP). Denne metoden har gjennom utallige studier vist seg å være en svært effektiv behandling for OCD. OCD teamet har gjennomgått en toårig systematisk opplæring og videreutdanning innenfor denne behandlingsmetodikken. Dermed betraktes det som relevant med en systematisk evaluering av teamets behandlingsresultater målt ved score på skalaer som har en vel dokumentert validitet og reliabilitet. Formål ved studien er å evaluere behandlingseffekt hos et høyspesialisert behandlingsteam innenfor spesialisthelsetjenesten. Studien er naturalistisk/en observasjonsstudie. Alle pasienter med OCD som får behandling ved OCD teamet inkluderes. Pasientene besvarer skjemaene mens de er ved avdelingen og resultatene overføres kontinuerlig til en anonymisert datafil. Formålet med prosjektet er å undersøke effektiviteten av behandlingen som gis ved OCD teamet Ahus voksen. Det opplyses om at kognitiv atferdsterapi med vekt på eksponering med responsprevensjon (ERP) er den mest evidensbaserte behandlingen for tvangslidelse, og at effektiviteten har blitt demonstrert i utallige studier tidligere. Søker skriver selv at hovedformålet med studien er å «undersøke hvorvidt OCD teamets resultater er i samsvar med forventet effekt ved denne type behandlingstmetodikk». Basert på opplysningene som gis i søknad og protokoll, oppfatter komiteen prosjektet som kvalitetssikring. Kvalitetssikringsstudier faller utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven, og det kreves ingen godkjenning fra REK for å gjennomføre slike studier. Prosjektet kommer inn under de interne regler som gjelder ved forskningsansvarlig virksomhet. Det er institusjonens ansvar å sørge for at prosjektet følger gjeldende reguleringer for behandling av helseopplysninger. Ettersom prosjektet forutsettes gjennomført i samsvar med gjeldende reguleringer, vil dette ikke være til noe hinder for at resultatene kan publiseres.

3 Etter søknaden fremstår prosjektet som kvalitetssikring, og faller derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2. Det kreves ingen godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal: Dokumentnummer: 2015/ /78 Andre risikofaktorer enn røyking for lungekreft Prosjektsøknad Prosjektleder: Xiao-Mei Mai Institutt for samfunnsmedisin Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): HUNT Biobank Lungekreft er den vanligste og mest dødelige kreftformen. Noen histologiske typer er økende, samtidig som de har liten sammenheng med røyking. Det er foreslått at andre risikofaktorer enn røyking spiller viktige roller i forekomst av lungekreft. Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) vil bli koblet til data fra Kreftregisteret. Vi vil studere sammenhenger mellom vitamin D-mangel, obstruktive lungesykdommer, allergi eller stillesittende livsstil og lungekreft i total HUNT2 befolkning (n=65000). Serum vitamin D-nivåer og vitamin D genvarianter med forekomsten av lungekreft og subtyper vil bli studert i en case-cohort design. I lagrede blodprøver fra lungekrefttilfeller i en 18 års periode (n=950) og et 5 % tilfeldig utvalg av deltagere i HUNT2 (n=2,250) vil serum 25(OH)D og relaterte gener bli analysert. Vår hypotese er at disse faktorene har sammenheng med risikoer for lungekreft generelt og subtyper uavhengig av røyking. Prosjektet vil studere sammenhengen mellom vitamin D-mangel, obstruktive lungesykdommer, allergi eller stillesittende livsstil og lungekreft. Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) vil bli koblet til data fra Kreftregisteret. Serum vitamin D-nivåer og vitamin D genvarianter med forekomsten av lungekreft og subtyper vil bli studert i en case-cohort design med basis i lagrede blodprøver (HUNT biobank) fra lungekrefttilfeller i en 18 års periode. Hypotesen er at disse faktorene har sammenheng med risikoer for lungekreft generelt og subtyper uavhengig av røyking. Komiteen har vurdert søknaden og har ingen innvendinger mot at prosjektet gjennomføres som beskrevet i søknad og protokoll. Prosjektet vil utnytte allerede innsamlede data og analysemuligheter uten å belaste deltagerne. Deltagerne i HUNT har tidligere gitt samtykke til deltagelse i HUNT, og data skal kunne benyttes til forskning innen prosjektenes hovedtema, som omfatter bl.a. lungesykdommer og kreft. Den samtykkeerklæringen som er benyttet er ikke fremlagt, men er tilgjengelig fra HUNTs nettsted. Samtykkeerklæringen, og informasjonen den bygger på, anses dekkende for den behandling det søkes om her. Videre anser komiteen at hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt bl.a. ved at det benyttes data som er avidentifisert på tilfredsstillende måte. Med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Tillatelsen gjelder Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Forskningsfilen skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil.

4 Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse og omsorgssektoren». Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: Dokumentnummer: 2015/ /79 Trygg abort i Tanzania Prosjektsøknad Prosjektleder: Karen Marie Moland Institutt for global helse og samfunnsmedisin Målet med denne studien er å få større innsikt i unge kvinners bruk av legemiddelet misoprostol, en prostaglandinanalog som i en rekke land med strenge abortlover brukes til å utføre abort på egen hånd. I Tanzania antar man at misoprostol brukes i økende grad, men det mangler kunnskap om hvor mye informasjon kvinnene har når de bruker legemiddelet og hvor trygg metoden er. Studien har et kvalitativt forskningsdesign med bruk av dybdeintervjuer, fokusgruppediskusjoner, ustrukturerte intervjuer og klientsimulering. Unge kvinner, farmasøyter og apotekarbeidere, helsepersonell og andre profesjonelle som arbeider med seksuell og reproduktiv helse for ungdom vil bli intervjuet. Vi ønsker å lære hvor unge kvinner får kunnskap om og tilgang til misoprostol, hvor mye de betaler for legemiddelet og hvilke opplevelser de har med bruken av legemiddelet. I tillegg ønsker vi å få innsikt i hvilken tilgang unge kvinner har til seksuelle og reproduktive helsetjenester i et lavinntektsland. Formålet med prosjektet, som skal gjennomføres i Tanzania, er å undersøke hvordan unge kvinner får kunnskap om og tilgang til misoprostol, hvor mye de betaler for legemiddelet og hvilke opplevelser de har med bruken av legemiddelet. Studien handler ikke om hvordan medikamentet virker, men har fokus på kunnskap om og erfaringer med medikamentet, og forholdene i Tanzania når det gjelder reproduktive helsetjenester. Komiteen vurderer at prosjektet, slik det er presentert i søknad og protokoll, ikke vil gi ny kunnskap om helse og sykdom som sådan. Prosjektet faller derfor utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven, som forutsetter at formålet med prosjektet er å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet kommer inn under de interne regler som gjelder ved forskningsansvarlig virksomhet. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2 og 4 bokstav a). Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet.

5 REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal: 2015/80 Gjennomgang av 1000 dødsfall ved St.Olavs Hospital - for å lære og se hva som kan forebygges Dokumentnummer: 2015/80-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Erik Solligård St. Olavs Hospital I US Institute of Medicine sin rapport To err is human fra 1999 konkluderte man med at mellom og dødsfall i USA var forårsaket av feil i medisinske behandling og/eller pleie. Senere studier utført med forskjellig metodikk har vist svært sprikende resultater (3-20%), og det er ingen konsensus om hva som er den egentlige forekomsten. Tall fra Norge finnes ikke, men basert på disse tallene vil minst dødsfall/år ved St. Olavs Hospital HF ha 50 % sjanse for å kunne forebygges. Dette er et høyt tall, og det er viktig å undersøke om det stemmer. Analysemetodene er av betydning for resultatet. «Retrospective Case Record Review» (RCRR) er regnet som en følsom og god metode. Mange har basert seg på ekstrapolerte tall fra metoder som HSMR, sykehusenes egne tall fra GTT, meldesystemer for avvik eller meldinger til politiet. Vi har derfor designet en studie hvor vi skal gå gjennom 1000 dødsfall ved St. Olavs Hospital. Vi skal bruke metoden RCRR og sammenligne med GTT. I prosjektet skal 1000 dødsfall ved St. Olavs hospital i perioden fra gjennomgås. Primært mål er å bestemme antallet dødsfall der hvor pasienten i sykdomsforløpet på sykehus har erfart problemer med behandling/pleie i form av unnlatelse eller aktiv handling og hvor stor andel av disse dødsfallene som var unngåelige. Sekundærmål er å sammenligne resultatene med tall som fremkommer ved Global Trigger Tool analyse av samme dødsfall. Journaler fra avdøde pasienter, med unntak av barn, gravide og døde i psykiatrisk helsevern, vil identifiseres gjennom personnummer fra PAS. Man vil systematisk gjennomgå henvisning, legedelen av journalen, laboratorieresultat og resultat av billeddiagnostikk, sykepleiejournal og kurver, medisinering og eventuell obduksjonsrapport. Opplysninger skal overføres til Case report form. Det søkes om fritak fra kravet om å innhente samtykke for å gjennomføre prosjektet. Søker viser til at pasientene er døde, at prosjektet ikke vil ha noen konsekvens for pasientene og at deres ettermæle ikke vil skades, og at det derfor ikke er nødvendig å innhente samtykke fra pårørende. Videre argumenteres det med at forebygging av unødige dødsfall er svært viktig for samfunnet. Ved at resultatene fra St. Olav hospital skal inngå i en metaanalyse vil tallene blir mer generaliserbare og kan, ifølge søker, få betydning for samfunnsmessige prioriteringer nasjonalt/internasjonalt. Dersom det avdekkes forhold som kan oppfattes som lovbrudd i pasientbehandlingen som ikke er kjent fra tidligere, skal dette meldes via sykehusets vanlige rutiner for pasientskader. Komiteen slutter seg til at prosjektet har vitenskapelig og samfunnsmessig nytte, og kan gi viktig kunnskap om forebygging av dødsfall i sykehus. Det er et stort antall som skal inkluderes, og det vil trolig være vanskelig å gjennomføre prosjektet dersom det må innhentes samtykke fra pårørende. Komiteen mener at ulempen er liten, og at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt. Komiteen har etter en helhetsvurdering kommet til at vilkårene for å gi fritak fra samtykkekravet er oppfylt, og godkjenner at opplysninger innsamlet i helsetjenesten kan utleveres, som beskrevet i søknaden, uten hinder av lovpålagt taushetsplikt.

6 Med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres. Med hjemmel i helseforskningsloven 35 godkjenner komiteen at opplysninger innsamlet i helsetjenesten kan utleveres, som beskrevet i søknaden, uten hinder av lovpålagt taushetsplikt. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Tillatelsen gjelder Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Forskningsfilen skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse og omsorgssektoren». Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: 2015/81 Oppfølging av hofte og kneprotese pasienter etter utskrivelse fra sykehus. Dokumentnummer: 2015/81-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Tina Strømdal Wik St Olavs Hospital Fast-track leddprotesekirurgi er et standardisert pasientforløp. som har fokus på å redusere komplikasjoner og rekonvalesens. Etter innføring av fast-track metodikken for leddprotesepasienter ved St Olav i 2010 har liggetiden for leddprotesepasientene gått ned fra median 7 til median 3 dager. Vi har gjennom kvalitetsregister for leddproteser god kjennskap til hvordan pasientene har det med tanke på smerte og funksjon under innleggelsen og på etterkontrollene, men vi har lite kjennskap til hvordan pasientene har det hjemme etter utskrivelse og frem til første etterkontroll. Denen Studien er planlagt som en prospektiv kohort studie hvor vi vil undersøke hvordan pasienter som får hofte og kneproteser ved St Olavs Hospital har det den første måneden etter utskrivelse fra sykehus. To ganger i uken vil prosjektkoordinator ringe opp pasientene og gjennomføre intervju med smertescore, fuksjonsscore og livskvalietsscore. Vi vil inkludere 50 hofte og 50 kneprotesepasienter. Av søknaden kan man få inntrykk av at dette er et kvalitetssikringsprosjekt. Blant annet skrives det at prosjektet er en kvalitetssikring av standardisert forløp og eksisterende praksis. I protokollen er det imidlertid større fokus på at man har lite kjennskap til hvordan pasientene har det hjemme etter utskrivelse og frem til første etterkontroll: «Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan pasienter operert med primære totale kne og hofteproteser mestrer den tidlige postoperative fasen etter hjemkomst, både med tanke på smerter, funksjon og livskvalitet». Komiteen har lagt til grunn at prosjektet kan gi ny kunnskap om pasientenes

7 livskvalitet i postoperativ fase, og vurderer at prosjektet faller innenfor REKs mandat etter helseforskningsloven. Det framgår av søknaden at opplysninger som samles inn i prosjektet, også skal overføres til Kvalitetsregister for leddproteser. Komiteen har ingen innvendinger mot dette, under forutsetning av at Personvernombudet godkjenner utvidelsen av kvalitetsregisteret. Deltagerne må få informasjon om at opplysningene skal overføres til kvalitetsregisteret, og hva dette innebærer, for eks om opplysningene skal benyttes til fremtidig forskning. I informasjonsskrivet står det nå: «Prosjektslutt er Etter at prosjektet er avsluttet vil opplysningene om deg bli oppbevart i 5 år». Her må man tilføye hva som skjer med opplysningene som overføres til kvalitetsregisteret. Informasjonsskrivet mangler samtykkeerklæring. På denne bakgrunn godkjenner komiteen prosjektet på følgende vilkår: - Deltagerne skal få informasjon om at opplysninger skal overføres til Kvalitetsregister for leddproteser, og hva dette innebærer. - Samtykkeerklæring må inkluderes i informasjonsskrivet. Revidert informasjonsskriv skal sendes komiteen til orientering. Med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles. I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil til Forskningsfilen skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse og omsorgssektoren». Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: Dokumentnummer: 2015/ /82 Optimal helse i Olympiatoppen Prosjektsøknad Prosjektleder: Håvard Moksnes Norges Idrettshøgskole

8 Prosjektets hovedmål er å videreutvikle arbeidet med å forebygge skader hos norske toppidrettsutøvere. Fram mot de to foregående Olympiske Leker er det blitt gjennomført undersøkelser som har økt vår kunnskap om skader og sykdommer hos denne populasjonen. Vi bygger nå videre på denne kunnskapen med å videreutvikle individuelle helseundersøkelser samtidig som vi fortsetter kartleggingen av skade og sykdom hos toppidrettsutøvere fram mot sommer-ol i Rio Vi håper å benytte den innsamlede informasjonen til å optimalisere den individuelle skadeforebyggingen slik at hver utøver har større sannsynlighet for å lykkes med forberedelsene fram mot de olympiske og paralympiske leker. Formålet med prosjektet er å gi den enkelte deltager optimal mulighet til å kvalifisere seg til olympiske og paralympiske leker gjennom redusert risiko for skade- og sykdom, samt tettere oppfølging av skader og sykdom gjennom sitt særforbunds medisinske støtteapparat. Slik komiteen forstår søknaden, dreier prosjektet seg om å sikre at utøverne får rask og riktig behandling ved at det medisinske støtteapparatet til de aktuelle idrettene mottar en rapport hver uke over sine utøvere med informasjon om de har hatt skader/plager slik at de skal kunne optimalisere behandlingsforløpet. Komiteen vurderer at prosjektet, slik det er presentert i søknad og protokoll, ikke vil gi ny kunnskap om helse og sykdom som sådan. Prosjektet faller derfor utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven, som forutsetter at formålet med prosjektet er å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet kommer inn under de interne regler som gjelder ved forskningsansvarlig virksomhet. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2 og 4 bokstav a). Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal: Dokumentnummer: 2015/ /83 Cerebral MR hos norske lavtrykkskammerinstruktører Prosjektsøknad Prosjektleder: Jan Ove Owe Flymedisinsk institutt Dykking og flyging kan innebære raske og store trykkfall og føre til trykkfallsyke. Flygere i det amerikanske overvåkningsflyet U-2 blir utsatt for større trykkfall enn i øvrig luftfart. MR undersøkelse av alle aktive U-2 flygere viste flekkvise fortettinger i hvit substans i hjernen, White Matter Hyperintensities, antall og volum langt større enn forventet. Kognitiv funksjon lett redusert, mest uttalt ved mest WMH. Tilsvarende MR-funn er nylig påvist hos US Air Force lavtrykkskammerinstruktører. Kammertrening brukes over hele verden for å redusere faren for flyulykker pga O2-mangel. Høydeeksponeringen ved slik trening er langt mer beskjeden enn i U-2. Nedre grense med tanke på høyde og eksponeringstid for utvikling av WMH er ikke kjent. Som eneste NATOland har Norge de siste 35 år benyttet en standardisert prosedyre for kammertrening, utviklet med tanke på økt sikkerhet mot trykkfallsyke. MR av norske kammerinstruktører kan indikere om denne prosedyren også beskytter mot WMH.

9 Komiteen har vurdert søknaden og har ingen innvendinger til studien som sådan. Komiteen har imidlertid en kommentar til rekrutteringen, og til informasjonsskrivet: - Komiteen legger merke til at time til MR er satt opp i informasjonsskrivet. Komiteen ber om og at timebestilling avklares i etterkant for de som har samtykket til å delta i studien. - I henhold til punktet ovenfor, ber komiteen om at avsnittet Time og Kontakt tas ut av informasjonsskrivet. - Da det ikke skal tas prøver i studien, ber komiteen om at prøvene tas bort i overskriften «Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?». - Det oppgis at man skal benytte intervensjonssenterets kontrollgruppe. Komiteen tolker det slik at disse allerede har samtykket til å delta i forskning. Komiteen ber om at foreliggende samtykke ettersendes. Dersom komiteen har misforstått, ber vi om at det sendes inn en prosjektendring. På denne bakgrunn setter komiteen følgende vilkår for godkjenning: - informasjonsskrivet skal revideres i tråd med komiteens kommentarer og ettersendes til orientering. - foreliggende informasjonsskriv til kontrollgruppen skal ettersendes. Med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles. I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Forskningsfilen skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse og omsorgssektoren». Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: 2015/84 Preoperativ behandling med letrozol/exemestane ved lokalavansert brystkreft Dokumentnummer: 2015/84-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Juergen Geisler Akershus Universitetssykehus

10 Prosjektet skal gi mer kunnskap om 2 medikamenter som er allerede i bruk som standardbehandling i Norge (aromatasehemmere letrozol (Femar) og exemestane (Aromasin). Begge medikamenter har likebra effekt hos kvinner med lokalavansert (primær inoperabel) brystkreft. I denne situasjonen er det standard å behandle med en aromatasehemmer i noen måneder slik at svulsten minker før man opererer den bort (down-staging). Vi er interessert i mekanismer som kommer i gang under behandlingen (i svulstene) som forklarer at noen pasienter har utmerket effekt, mens andre utvikler behandlingsresistens. Pasientene som skal få behandling etter denne protokollen er eldre kvinner med hormonfølsomme (Østrogenreseptor positive) svulster. Vi følger pasientene med avanserte bilder (MR av brystet) slik at vi kan vurdere behandlingseffekten bedre en ved standardmetoder (klinisk oppmåling eller ultralyd etc.). Alle pasienter blir behandlet med begge medikamenter i en cross-over design (sammenligne effekter). Det søkes om å opprette en ny spesifikk forskningsbiobank, Brystkreftbiobank, der ansvarshavende er Jürgen Geisler. Avidentifiserte blod- og vevsprøver skal overføres til utlandet for analyse. Restmaterialet skal destrueres. Komiteen har vurdert søknaden og har ingen innvendinger til at studien gjennomføres som beskrevet i søknad og protokoll. Medikamentene som skal benyttes, er allerede i bruk som standardbehandling i Norge, og de har vist omtrent like god effekt. Komiteen antar derfor at et cross-over-design ikke vil ha negativ effekt for pasientene. Det skal i prosjektet tas MR, ultralyd og CT, samt tas blod- og vevsprøver. Etter komiteens syn er ulempene forbundet med dette akseptabel, da pasientene vil ha nytte av å delta og de får tettere oppfølging enn vanlig. Komiteen anser også beredskapen i prosjektet som vel ivaretatt. Ved progresjon av svulsten på tross av behandlingen, vil cellegift tilbys. Komiteen har en kommentar til informasjonsskrivet: - Under Bakgrunn og hensikt, står det: «Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å minke en svulst som er blitt oppdaget i ditt bryst (brystkreft). Du er valgt ut til å forespørres fordi din svulst vil kunne behandles med en mer målrettet behandling enn standardterapien (som regel cellegiftbehandling).» Etter komiteens syn er setningene uheldig formulert, da det kan oppfattes som om deltagerne vil få noe annet enn standardbehandling. I søknaden oppgis det imidlertid at «begge medikamenter er standard-behandling for denne pasientgruppen i Norge.» Komiteen ber om at avsnittet omskrives slik at hensikten med studien kommer tydeligere frem, for eksempel slik den er beskrevet i prosjektbeskrivelsen: «Prosjektet skal gi mer kunnskap om 2 medikamenter som er allerede i bruk som standardbehandling i Norge (aromatasehemmere letrozol (Femar) og exemestane (Aromasin). Begge medikamenter har like bra effekt hos kvinner med lokalavansert (primær inoperabel) brystkreft. I denne situasjonen er det standard å behandle med en aromatasehemmer i noen måneder slik at svulsten minker før man opererer den bort (down-staging). Vi er interessert i mekanismer som kommer i gang under behandlingen (i svulstene) som forklarer at noen pasienter har utmerket effekt, mens andre utvikler behandlingsresistens.» På denne bakgrunn setter komiteen som vilkår for godkjenning at informasjonsskrivet revideres i tråd med komiteens kommentarer og ettersendes til orientering. Med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles. I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Komiteen godkjenner opprettelse av en spesifikk forskningsbiobank, i tråd med det som er oppgitt i søknaden. Biobankregisteret vil få kopi av dette brev. Hvis forskningsbiobanken opphører, nedlegges eller overtas av andre, skal det søkes REK om tillatelse, jf. helseforskningsloven 30. Med hjemmel i helseforskningsloven 29 tillater komiteen at humant biologisk materiale utføres til utlandet. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Forskningsfilen skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse og omsorgssektoren». Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden,

11 må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: Dokumentnummer: 2015/ /85 Autoantistoffer ved kronisk utmattelsessyndrom (ME) Prosjektsøknad Prosjektleder: Tor Lea Norges miljø- og biovitenskapelige univeristet Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): ME/CFS - Tematisk biobank ME/CFS er en kompleks sykdom preget av kronisk utmattelse og >50 % reduksjon i funksjonsnivå sammenliknet med tidligere. Hittil har man ikke hatt objektive markører for sykdommen og diagnosen baserer seg derfor kun på rapporterte symptomer. Avhengig av hvilke diagnosekriterier man anvender varierer forekomsten av ME/CFS fra 0.25 til 2.5 %. ME/CFS blir i økende grad satt i sammenheng med autoimmune prosesser. Funn av flere ulike autoantistoffer er gjort hos ME/CFS-pasienter, men funnene er per i dag ikke konsistente nok til å gi god kunnskap om sykdommens årsaker eller til å kunne brukes i diagnostisk øyemed. Autoantistoffprofilering, hvor den enkelte pasients autoantistoffnivå justeres ut fra den totale mengden av utvalgte autoantistoffer, kan gi et mer presist bilde av avvik i autoantistoffproduksjonen til ME/CFS-pasienter. I denne studien vil vi benytte en autoantistoffprofileringstest, bestående av 36 ulike autoantistoffer, for å vurdere om slike tester kan fungere som biomarkør. Serumprøvene skal analyseres ved laboratoriet Immunuculus i Moskva, Russland. Restmaterialet destrueres. Komiteen har vurdert søknaden og har ingen innvendinger til at studien gjennomføres som beskrevet i søknad og protokoll. Komiteen anser avgitt samtykke som dekkende for det som her skal gjøres. Med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Med hjemmel i helseforskningsloven 29 tillater komiteen at humant biologisk materiale utføres til utlandet. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Forskningsfilen skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse og

12 omsorgssektoren». Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: Dokumentnummer: 2015/ /86 Trening ved SpA Prosjektsøknad Prosjektleder: Hanne Dagfinrud Diakonhjemmet Sykehus, Haukeland Universitetssykehus, Martina Hansens Hospital, Universitetssykehuset i Nord-Norge Spondyloartritt er en kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom som rammer unge mennesker. Sykdommen kan forårsake redusert fysisk funksjon og en økt risiko for hjerte- og karsykdom som følge av den systemiske inflammasjonen. Formålet med denne studien er å undersøke effekten av høyintensiv trening på sykdomsaktivitet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos pasienter med spondyloartritt. Studien vil bli gjennomført som en multisenter randomisert kontrollert studie hvor 128 deltakere tilfeldig fordeles til treningsgruppe og kontrollgruppe. Resultatene av studien vil kunne føre til en bedre og mer målrettet behandling for pasienter med spondyloartritt. Formålet med studien er å undersøke effekt av trening på sykdomsaktivitet og cardiovaskulær risiko hos pasienter med aksial spondyloartritt. Totalt vil 128 deltakere inkluderes i studien og tilfeldig fordeles til enten treningsgruppe eller kontrollgruppe. Primært endepunkt er selvrapportert fysisk aktivitet. Deltagere rekrutteres fra revmatologisk avdeling ved de fire sykehusene som deltar i studien. Den foreliggende informasjonen er ikke tilstrekkelig til at det kan fattes et endelig vedtak. Følgende merknader ønskes besvart før det kan tas en avgjørelse: 1) Etter komiteens syn er dette et omfattende prosjekt der deltagerne skal bruke mye tid på en rekke undersøkelser og trening. Det skal gjøres EKG, MR-undersøkelse av rygg, iliosacralledd og lår, ultralydundersøkelse av halsens blodkar, blodtrykksmåling, og det skal tas blodprøver. Det skal også tas muskelbiopsier fra et utvalg av pasientene, noe som kan medføre ubehag og en viss infeksjonsfare. Komiteen kan ikke se at det er redegjort for at muskelbiopsi er relevant for hovedmålsettingen med studien. Komiteen ber derfor prosjektleder begrunne behovet for muskelbiopsi. Hva er hypotesen, og hvordan skal de deltagerne velges ut? Komiteen spør seg om deltagerne burde kunne reservere seg mot muskelbiopsi, men likevel delta i studien. 2) Det opplyses om at biologisk materiale (blod og muskelbiopsi) som samles inn i forbindelse med prosjektet, skal oppbevares i tidligere godkjente biobanker: «Konsekvenser av Bekhterevs sykdom» (REK-referanse 2011/1468) og «Muskelvev hos pasienter med spondyloartritt» (REK-referanse 2014/893). Disse biobankene er spesifikke forskningsbiobanker knyttet til konkrete forskningsstudier. Komiteen kan ikke se at det er naturlig at materiale fra den aktuelle studien inngår i disse, da dette er en ny selvstendig studie. Komiteen anbefaler derfor at det opprettes en ny spesifikk forskningsbank for prosjektet. Komiteen ber om at navn på biobanken

13 og navn på ansvarshavende for biobanken sendes komiteen. 3) Prosjektslutt for studien er Det oppgis i søknad at innsamlede data vil bli anonymisert senest 8 år etter at sluttrapport fra studien er skrevet, og at alle innsamlede data (inkludert blodprøver og muskelvev) vil slettes etter 15 år. Etter komiteens syn er den planlagte oppbevaringen av innsamlet biologisk materiale i 15 år etter prosjektslutt, uforholdsmessig lang. Komiteen forutsetter at biologisk materiale og opplysninger oppbevares i kun 5 år etter prosjektslutt, jf. helseforskningsloven 38. Vedtak utsettes i påvente av tilbakemelding fra prosjektleder. Når svar foreligger vil komiteens leder ta stilling til spørsmålet om godkjenning. Vennligst benytt skjema for tilbakemelding som sendes inn via saksportalen til REK Tilbakemeldingen må være oss i hende innen seks måneder. 2015/87 Kroppen som bærer av verdighet; fra pasient, pårørende og sykepleiers perspektiv Dokumentnummer: 2015/87-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Vibeke Bruun Lorentsen Høgskolen i Oslo og Akershus Mennesker med alvorlig kreftsykdom opplever at kroppen endres. De kroppslige endringene kan være grunnleggende truende for mennesker fordi kroppen representerer pasientens tilgang til verden og til andre mennesker. Få studier har undersøkt kroppen og kroppens betydning for å fremme verdighet fra pasientens perspektiv, ingen fra pårørendes perspektiv. Hensikten med studien er dermed å få en dypere forståelse for kroppen og kroppens betydning for å lindre lidelse og fremme pasienten verdighet og helse, belyst fra pasient og pårørendes perspektiv. Følgende forskningsspørsmål vil bli undersøkt: 1) Hvilken betydning har kroppslige endringer for pasienters opplevelse av verdighet? 2) Hvilken betydning mener pårørende at kroppslige endringer har for pasientens opplevelse av verdighet? Studien har et hermeneutisk design der det blir foretatt deltagende observasjon og kvalitativt forskningsintervju av 10 pasienter og narrativt intervju av pårørende. Prosjektet består av tre delstudier, som alle har til formål å undersøke hvilken betydning kroppslige endringer har for pasientens opplevelse av verdighet, sett fra henholdsvis pasientens, pårørende og sykepleiers ståsted. Ifølge søknaden kan forskningen bidra til nyttig kunnskap for helsepersonell og føre til forbedret kommunikasjon og omsorg for alvorlig syke pasienter med kreft. Informasjon skal samles inn ved hjelp av deltagende observasjon og kvalitativ forskningsintervju. Pasienter skal rekrutteres fra Hospice Lovisenberg. Selv om sykdom kan påvirke pasientens følelse av verdighet, mener komiteen at ny erkjennelse av opplevd verdighet ikke gir "ny kunnskap om helse og sykdom" slik det forstås i helseforskningsloven. Prosjektet faller derfor utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven, som forutsetter at formålet med prosjektet er å skaffe til veie "ny kunnskap om helse og sykdom", se lovens 2 og 4 bokstav a). Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. Behandling av sensitive personopplysninger krever konsesjon fra Datatilsynet i henhold til personopplysningslovens 33 med mindre forskningsprosjektet er tilrådd av virksomhetens personvernombud, se personopplysningsforskriften Prosjektet kommer for øvrig inn under de interne regler som gjelder ved forskningsansvarlig virksomhet. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2 og 4 bokstav a). Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til

14 Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal: 2015/88 En studie for å undersøke to forskjellige doser Modufolin i kombinasjon med enten 5- Fluorouracil eller kombinasjonen av 5-Fluorouracil og Oksaliplatin eller Irinotekan hos pasienter med kolorektalkreft med spredning Dokumentnummer: 2015/88-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Tormod Kyrre Guren Oslo Universitetssykehus Kolorektalkreft er en av de vanligste kreftformene. Primær behandling er kirurgi, men % vil utvikle spredning. De fleste pasienter med spredning mottar kjemoterapi (cellegift). 5-Fluorouracil (5-FU) er den mest brukte cellegiften, alene eller kombinasjon med oksaliplatin eller irinotekan. 5-FU omdannes inne i cellene, og utøver sin effekt ved å hemme enzymet tymidylat syntase (TS). Ved å gi kalsiumfolinat samtidig, forsterkes effekten, men det forutsetter at kalsiumfolinat omdannes til aktiv form, metyltetrahydrogenfolat (MTHF). Omdanningen er individuell, og det antas at den skjer i liten grad hos rundt 1/3 av pasientene. Modufolin er et syntetisk fremstilt folinatsalt som gir MTHF direkte, og trenger derfor ingen aktivering for å utøve sin effekt. Hovedformålet med studien er å undersøke graden av bivirkninger av to ulike doser Modufolin. Dette er en åpen fase I/II-studie hvor Modufolin kombineres med 5-FU alene eller i kombinasjon med 5-FU og oksaliplatin eller irinotekan. Det søkes om å opprette en ny spesifikk forskningsbiobank, ISO-CC-005, der ansvarshavende er Tormod Kyrre Guren. Avidentifiserte helseopplysninger og prøver skal overføres til utlandet for analyse. Prøver sendt til utlandet, destrueres etter endt analyse. Dette er en fase I/II-studie som skal se på bivirkninger av to ulike doser Modufolin, i kombinasjon med 5-FU alene eller i kombinasjon med oksaliplatin eller irinotekan. Tidligere studier har brukt høyere doser av Modufolin uten at alvorlige toleranseproblemer er dokumentert. Komiteen anser derfor risikoen for alvorlige bivirkninger som liten. Modufolin har potensiale for effekt, og komiteen anser nytte av å delta for pasientene som større enn ulempene. På denne bakgrunn har komiteen ingen innvendinger mot at studien gjennomføres som beskrevet i søknad og protokoll. Komiteen har imidlertid en kommentar til informasjonsskrivet: - Etter komiteens syn inneholder informasjonsskrivet mye faguttrykk og er vanskelig å forstå. Komiteen ber om at skrivet forenkles, blant annet bør 2. og 3. avsnitt flyttes over til Kapittel A. Komiteen setter derfor som vilkår for godkjenning at informasjonsskrivet revideres i tråd med komiteens kommentar og ettersendes til orientering. Med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles. I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Komiteen godkjenner opprettelse av en spesifikk forskningsbiobank, i tråd med det som er oppgitt i søknaden.

15 Biobankregisteret vil få kopi av dette brev. Hvis forskningsbiobanken opphører, nedlegges eller overtas av andre, skal det søkes REK om tillatelse, jf. helseforskningsloven 30. Med hjemmel i helseforskningsloven 29 tillater komiteen at humant biologisk materiale utføres til utlandet. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Forskningsfilen skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse og omsorgssektoren». Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: Dokumentnummer: 2015/ /89 Forløp av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor Prosjektsøknad Prosjektleder: Birgitte Lawaetz Myhrvold Universitetet i Oslo Prosjektet har som hovedmål å beskrive smerteforløpene av pasienter med nakkeplager i kiropraktorpraksis, samt hvilke personlige, kliniske, og behandlings-faktorer som predikerer de ulike forløpene. Til dags dato finnes ingen studier på smerteforløp på nakkeplager, ei heller på inndeling av undergrupper. For å kunne oppnå bedre kunnskap om behandlingseffekt, kartlegges smerten med ukentlige SMS spørsmål for å identifisere hvordan den utarter og utvikler seg over tid. Slik fanges både vendepunkt for smertebedring, så vel som den naturlige fluktueringen. Målet er å kunne klassifisere uspesifikke nakkeplager i klinisk meningsfulle undergrupper som individuelt vil ha en bedre effekt av forskjellig behandling. Slike undergrupper kan gi ny innsikt i prognostiske faktorer og effektive retningslinjer for behandling. Dette vil gi informasjon som terapeuter enkelt kan bruke direkte i behandlingsplanen. Det er et prospektivt utkommestudie basert på spørreskjemaer og SMS spørsmål over ett år. Det planlegges å rekruttere 550 pasienter i prosjektet, som skal resultere i to doktorgrader. Det skal samles inn pasientrapporterte data, samt resultater av behandling og oppfølging. Det dreier seg om 4 runder med spørreskjema samt svar på SMS 2-3x/uke i 52 uker. Komiteen har vurdert søknaden og har ingen innvendinger til at prosjektet gjennomføres som beskrevet i søknad og protokoll. Det legges opp til at avidentifiserte data skal oppbevares på forskningsserver hos TSD i 10 år etter avsluttet datainnsamling for mulighet til ettersyn av data. Etter komiteens syn er oppbevaring i 10 år etter prosjektslutt

16 uforholdsmessig lang tid. Komiteen kan gi tillatelse til 5 år oppbevaring av data etter prosjektslutt av dokumentasjonshensyn, jamfør helseforskningsloven 38. Er det behov for videre lagring utover dette, må det søkes REK om forlengelse. Med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Forskningsfilen skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse og omsorgssektoren». Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: 2015/90 Titangranulat som benerstattning i kirurgisk behandling av peri-implantitt. Dokumentnummer: 2015/90-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Jørn A Fridrich-Aas Institutt for klinisk odontologi Peri-implantitt er per definisjon en inflamatorisk prosess som rammer vev rundt et osseointegrert dentalt implantat i funksjon. Peri-implantitt i alvorligere former kan lede til at implantatet løsner fra benet. Prevalensen som er raportert i litteraturen varierer mellom 1 og 19%. Implantater som går tapt er meget negativt for pasienter da dette medfører økte kostnader og økt morbiditet. Per idag finnes det ingen fungerende behandlingsstrategi med vitenskapelig dokumentert repeterbarhet. Et antal kirurgiske teknikker har blitt vurdert, dog med stor variasjon i resultat. Titangranuler brukes idag innen ortopedisk kirurgi for å forankre leddproteser. Målet med studien som vi søker om å gjenomføre er å vurdere oppfølgning av pasienter 9 år etter behandling med regenerert benfeste runt dentale implantater ved hjelp av titangranulat. Utforming av faste proteser forankret på de aktuelle implantatene vil bli vurdert med tanke på innvirkning på benfeste. Komiteen har vurdert søknaden og har ingen innvendinger til at studien gjennomføres som beskrevet i søknad og protokoll.

17 Med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Forskningsfilen skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse og omsorgssektoren». Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: 2015/91 Persontilpasset behandling for pasienter med avansert nyrekreft Dokumentnummer: 2015/91-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Wolfgang Lilleby Oslo universitetssykehus Hvert år får ca 700 nordmenn påvist nyrekreft og over 300 pasienter dør av sin sykdom. Til tross for forbedret behandling vil bare 25% av pasientene med avansert nyrekreft være i live etter 5 år. Vi ønsker derfor å oppnå bedre onkologisk forståelse for deres sykdom ved å undersøke vevsmateriale før oppstart, og blodprøver før oppstart av behandling, underveis i behandlingen og ved progresjon. Tumorvevet vil bli testet basert på et forhåndsbestemt panel av tumormarkører og blodprøvene vil benyttes til sirkulerende tumor DNA deteksjon. Den metastatiske strukturen vil også kartlegges ved hjelp av bildediagnostikk og biomarkører for å optimalisere en terapeutisk beslutning. Formålet er å finne en skreddersydd behandling, med den hensikt å oppnå en forbedring i langtidsoverlevelse og/eller sykdomsfritt intervall. I metoden Kidney cancer integrated therapy (KIT) tas beslutningen om persontilpasset behandling i et ekspertråd og vektlegger pasientens preferanser kombinert med kliniske funn. Det søkes om å opprette en ny spesifikk forskningsbiobank, Kidney Cancer Integrated Therapy (KIT), der ansvarshavende er Wolfgang Lilleby. Studiens formål er å finne en skreddersydd behandling for pasienter med nyrekreft og påvist spredning, med den hensikt å oppnå en forbedring i langtidsoverlevelse og/eller sykdomsfritt intervall. Etter komiteens syn vil pasientene ha direkte nytte av å delta i studien, da de får mulighet til å motta en potensielt mer effektiv behandling som ellers ikke ville vært tilgjengelig for dem. Mulige ulemper for deltakerne er bivirkninger av medikamentene og risiko/ubehag knyttet til vevsprøvetakning. Medikamentene som skal benyttes i studien er

18 imidlertid alle godkjente preparater, og bivirkningsprofilen til disse er derfor relativt godt kjent. Pasientene har en alvorlig kreftform, og komiteen anser nytten ved å delta som større enn ulempene. Det skal i prosjektet gjøres genetiske undersøkelser. Det oppgis i søknaden at: «Dypsekvensering kan potensielt avdekke feil i et hvilket som helst gen, og derved gi informasjon om pasienten risikerer sykdom (annen enn nyrekreft) pga. den aktuelle genfeilen. Vårt formål er altså ikke å avdekke slike feil, og vi analyserer og tolker funnene bare i sammenheng med nyrekreft. Vi planlegger heller ingen tilbakemelding til pasienten om genetiske funn knyttet til eventuell annen sykdom.» Det at de genetiske analysene er av en slik art at det kan gjøres utilsiktede funn, gjør at prosjektet regnes som en prediktiv undersøkelse i bioteknologilovens forstand (jf. Bioteknologiloven 5-1, bokstav b). Bioteknologiloven stiller da krav til genetisk veiledning, og komiteen ber derfor om at det etableres en beredskap med genetisk veiledning i de tilfeller der det gjøres utilsiktede funn. Komiteen ber også om at informasjon om dette inkluderes i informasjonsskrivet. Etter komiteens syn bør imidlertid deltagerne selv kunne velge om de ønsker tilbakemelding på eventuelle utilsiktede funn knyttet til annen sykdom. Det bør derfor i informasjonsskrivets samtykkedel inkluderes en avkrysningsboks der pasientene spørres om de ønsker en slik tilbakemelding eller ei. På denne bakgrunn setter komiteen følgende vilkår for godkjenning: - Det må etableres en beredskap med genetisk veiledning i de tilfeller der det gjøres utilsiktede funn, og der pasienten har krysset av på at de ønsker en tilbakemelding på dette. - Det må i informasjonsskrivet inkluderes informasjon om at det tilbys genetisk veiledning dersom det gjøres utilsiktede funn og pasienten ønsker å få tilbakemelding på dette. - Det må i informasjonsskrivets samtykkedel settes inn en avkrysningsboks der pasientene kan velge om de ønsker tilbakemelding dersom de genetiske undersøkelsene avdekker utilsiktede funn knyttet til eventuell annen sykdom. - Revidert informasjonsskriv skal ettersendes komiteen til orientering. Med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles. I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Komiteen godkjenner opprettelse av en spesifikk forskningsbiobank, i tråd med det som er oppgitt i søknaden. Biobankregisteret vil få kopi av dette brev. Hvis forskningsbiobanken opphører, nedlegges eller overtas av andre, skal det søkes REK om tillatelse, jf. helseforskningsloven 30. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Forskningsfilen skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse og omsorgssektoren». Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: 2015/92 Terapeuters erfaringer med tilbakemeldinger fra pasienter

19 Dokumentnummer: 2015/92-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Heidi Brattland NTNU Psykiatripasienter opplever ikke alltid at de får en god samarbeidsrelasjon med sine behandlere, og dette kan redusere effekten av behandlingen. Pasient-feedbacksystemer som Klient- og Resultatstyrt behandling (KOR) skal fange opp samarbeidsproblemer og gjøre det lettere for pasienten å ta dem opp med sin behandler. Terapeuter kan lære mye av slike tilbakemeldinger, men det kan også være utfordrende å forholde seg konstruktivt til pasientens misnøye. I en kvalitativ studie vil alle terapeutene som jobber i poliklinikk på et DPS, bli invitert til å svare skriftlig på åpne spørsmål om deres erfaringer med og reaksjoner på å få tilbakemeldinger på seg selv fra pasienter. I analysen vil erfaringer fra terapeuter som bruker KOR bli sammenlignet med de som ikke gjør det, slik at terapeuters bruk av både formell og uformell pasientfeedback i sin profesjonelle utvikling blir belyst. Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan terapeuter i psykiatrien opplever det når pasienten gir tilbakemelding om ting de ikke er fornøyd med i behandlingen, og hvordan terapeutene reagerer når dette skjer. Komiteen vurderer at prosjektet, slik det er presentert i søknad og protokoll, ikke vil gi ny kunnskap om helse og sykdom som sådan. Prosjektet faller derfor utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven, som forutsetter at formålet med prosjektet er å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet kommer inn under de interne regler som gjelder ved forskningsansvarlig virksomhet. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2 og 4 bokstav a). Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal: Dokumentnummer: 2015/ /93 Kroppsbilde hos overvektige Prosjektsøknad Prosjektleder: Helene Haug Holen Seksjon for kroppsøving og pedagogikk Froskningsspørsmål soom skal vurders er "Hvordan overvektige kvinner i alderen opplever og tenker om sin egen kropp og sitt eget kroppsbilde, og hvordan dette kroppsbilde blir påvirket av media".

20 Formålet med prosjektet er å få innsikt i overvektige kvinners tanker og meninger om kroppsbildeideal og hvordan de opplever at media påvirker deres kroppsbildeideal. Komiteen vurderer at prosjektet, slik det er presentert i søknad og protokoll, ikke vil gi ny kunnskap om helse og sykdom som sådan, men snarere om erfaringer og idealer i lys av begrepet «kroppsbilde». Prosjektet faller derfor utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven, som forutsetter at formålet med prosjektet er å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet kommer inn under de interne regler som gjelder ved forskningsansvarlig virksomhet. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2 og 4 bokstav a). Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal: 2015/118 Symptomer, livskvalitet og behandling hos pasienter med kreft i øre-, nese-, halsregionen Dokumentnummer: 2015/118-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Kristin Bjordal Oslo universitetssykehus HF Vi mangler systematisk kunnskap om hvilken nytte, men også om hvilke plager pasienter med kreft i øre-, nese-, halsregionen får av behandling når de ikke kan få standard terapi. Resultatene fra denne prospektive kohort studien av sykdom og helse hos disse pasientene vil gi bedre omsorg og behandling for framtidige pasienter. Vi vil undersøke hvordan livskvaliteten påvirkes under og etter behandling, hva slags bivirkninger den gir og om det er forhold fra start som kan forutsi nytten av behandlingen. Pasientene vil bli bedt om å svare på spørreskjema på gitte tidspunkt, kliniske og behandlingsdata innhentes fra pasientjournalen. For pasienter med tilbakefall av sykdommen vil vi også undersøke hvor tilbakefallet er lokalisert i forhold til tidligere gitt strålebehandling (delstudie I) og om det er mulig å gi høyere dose til det mest aktive svulstvevet uten mer bivirkninger (delstudie II). Hensikten med delstudiene er å forbedre planlegging og strålebehandlingen for framtidige pasienter. Deltagelse i hovedstudien innebærer at pasientene må besvare tre store spørreskjemaer om livskvalitet. Komiteen anser dette som minimal ulempe for pasientene. Når det gjelder delstudiene, innebærer deltagelse at pasienter med tilbakefall av sykdommen får strålebehandling i henhold til klinisk standard for denne pasientgruppen, med unntak av 20 pasienter i delstudie II som får 10-15% øket dose sentralt i svulsten. For disse pasientene vil det være økt risiko for strålerelaterte bivirkninger ved høyere doser, men de vil også ha økt mulighet for effekt. Komiteens vurdering er at nytten er større enn risiko/ulemper også for disse pasientene. Det informeres om at det skal søkes Datatilsynet om konsesjon til å opprette en klinisk database for pasienter med ØNH-sykdommer, og at data innsamlet i dette prosjektet skal inkluderes i denne databasen. Dette er også beskrevet i informasjonsskrivet. Komiteen har ingen innvendinger mot at opplysningene som samles inn i prosjektet også inngår i en slik database forutsatt at Datatilsynet har gitt tillatelse. Det oppgis i søknaden at det skal registreres kliniske opplysninger på pasienter som ikke ønsker å delta i

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 17. mars 2011 Lucy Smiths hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem

Detaljer

Komitémøte REK vest 17.02.2011

Komitémøte REK vest 17.02.2011 Komitémøte REK vest 17.02.2011 Generelt Møtedato 17.02.2011 Sted Status Møterom 71, Lab-bygget, Haukeland universitetssykehus. Referat Endelig Dokumentdato 01.03.2011 Til dagsorden Møtet ble avholdt torsdag

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Fra sekreteriatet: Katrine

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Karl

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer