Kravspesifikasjon til Helsepersonellregisteret (HPR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon til Helsepersonellregisteret (HPR)"

Transkript

1 Kravspesifikasjon til Helsepersonellregisteret (HPR) Versjon oktober 1997 KITH R 1/97 ISBN

2 Kravspesifikasjon til Helsepersonellregisteret (HPR) Sammendrag Helsepersonellregisteret (HPR) er et register over alt helsepersonell her i landet som er underlagt offentlig godkjenningsordning. Dette dokumentet inneholder en overordnet beskrivelse av HPR, en overordnet løsningsbeskrivelse og detaljert beskrivelse av funksjonelle krav til de enkelte delene i løsningsbeskrivelsen. Kravspesifikasjonen i dette dokumentet skal danne grunnlag for innhenting av leverandørtilbud og for realisering av løsningen i forbindelse med reetablering av HPR. Dokumentet inneholder kun kravspesifikasjon til den tekniske løsningen som skal realiseres og beskriver derfor ikke de organisatoriske sidene ved reetablering og drift av HPR.

3 Tittel Kravspesifikasjon til Helsepersonellregisteret (HPR) Versjon Versjon 3.0 Forfatter(e) Emneord Prosjekt Oppdragsgiver Tilgjengelighet Jim J. Yang Helsepersonellregisteret, HPR, Kravspesifikasjon HT-HPR Statens helsetilsyn Åpen Antall sider 38 KITH-rapport R 1/97 ISBN Dato Ansvarlig signatur Kenneth R. Iversen Direktør (kst.)

4 Forord Statens helsetilsyn har det overordnede tilsynsansvaret for landets helsetjenester og helsepersonell. Helt siden 1980-årene, har Statens helsetilsyn hatt ansvaret for et EDB-basert register over landets offentlig godkjente helsepersonell - Helsepersonellregisteret (HPR). Dagens HPR er preget av en del svakheter, bl.a. at det er lite tilgjengelig for sine brukere og at opplysningene som er lagret i HPR ikke alltid er oppdatert. I Sosial- og helsedepartementets Handlingsplan for er det satt som mål at man innen utgangen av 1998 skal ha reetablert og gjort tilgjengelig HPR. I forberedelsen til reetablering av HPR, ble det startet et forprosjekt med denne kravspesifikasjonen som resultat. Forprosjektet har foregått i perioden oktober 1996 til oktober KITH v/ sjefskonsulent Jim J. Yang (hovedansvarlig) og seniorkonsulent Tor Olav Grøtan har vært ansvarlig for utarbeidelse av denne kravspesifikasjonen. Arbeidsgruppen har bestått av: Finn Pedersen, Statens helsetilsyn, leder Berit Kvarsvik, Statens helsetilsyn, Gunstein Sundene, Statens helsetilsyn / Fylkeslegen i Vestfold, Hilde Alstad, Fylkeslegen i Oslo, Jim J. Yang, Kompetansesenter for IT i helsevesnet (KITH). KITH vil bruke anledningen til også å takke Fylkeslegen i Oslo (Cecilie Due og Bjørg Knutsen) og Fylkeslegen i Sør-Trøndelag (Elsa Johnsen og Irene Tanem) for verdifulle diskusjoner og innspill i forbindelse med utarbeidelse av denne kravspesifikasjonen. KITH vil dessuten takke alle som i høringsrunden har gitt verdifulle kommentarer.

5

6 Innhold 1. INNLEDNING Bakgrunn Målsetting og avgrensninger Om dette dokumentet 3 2. HVA ER HPR? Formål med HPR Arbeidsflyt/informasjonsflyt i HPR Godkjenning av helsepersonell Helsepersonell Godkjenningsordninger Arbeidsflyt ved fylkeslegekontoret Bortfall av godkjenning/autorisasjon Anvendelse av opplysningene i HPR OVERORDNET LØSNINGSBESKRIVELSE De ulike enhetene Informasjonsflyt mellom enhetene KRAV TIL DATAINNHOLD Datainnhold i HPR Personalia Godkjenningsopplysninger Opplysninger om utdanning Opplysninger om ansettelse/ansvar Spesielle forhold vedrørende datainnhold Krav til datamodellen Krav til databasesystemet FUNKSJONELLE KRAV Generelle krav til sluttbrukermodulene Krav til HPR-Registrering Krav til HPR-Søk Krav til HPR-Statistikk Krav til HPR-Import Krav til HPR-Eksport Krav til HPR-Overføring Krav til kommunikasjonsløsninger Krav til informasjonssikkerhet TEKNISKE OG ANDRE KRAV Krav til teknisk plattform Responstid Andre krav 34 REFERANSER 37

7

8 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR 1. Innledning Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av bakgrunn for spesifikasjon og reetablering av Helsepersonellregisteret (HPR), målsetting for og avgrensninger av denne spesifikasjonen, samt en forklaring på hvordan dette dokumentet er strukturert. 1.1 Bakgrunn Statlig tilsyn med helsetjenesten og helsepersonell HPR - Helsepersonellregisteret Svakheter ved dagens HPR Reetablering av HPR I følge lov om statlig tilsyn med helsetjenesten ([15]), har Statens helsetilsyn det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet og skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt ved lov, forskrift eller pålegg fra departementet. Fylkeslegen skal i følge den samme loven føre tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket. For bl.a. å kunne holde oversikt over landets offentlig godkjente helsepersonell, ble Helsepersonellregisteret (HPR) etablert i 1980-årene. HPR er et register over landets offentlig godkjente helsepersonell. HPR hadde som formål å kunne gi oversikt over helsepersonell som er gitt offentlig godkjenning, og å kunne brukes i forbindelse med beredskapsplanlegging og til utarbeidelse av personellstatistikk. Statens helsetilsyn har hele tiden hatt ansvaret for vedlikehold og drift av HPR. Dagens HPR er imidlertid preget av en del svakheter, bl.a. at det ikke er tilgjengelig nok for sine brukere og at opplysningene registrert i HPR ikke alltid er bra nok oppdatert. I Sosial- og helsedepartementets Handlingsplan ([17]) Mer helse for hver bit - Informasjonsteknologi for en bedre helsetjeneste 1 heter det at "for å sikre at helsesektoren som helhet driver sin virksomhet og utvikles i tråd med helsepolitiske og helsefaglige mål, er det et betydelig og økende behov for planlegging, styring, kvalitetssikring og tilsyn, både innen den enkelte virksomhet og på de ulike forvaltningsnivåene." Som et av målene i innsatsområdet Planlegging, styring, kvalitetssikring og tilsyn, er det satt som mål at "innen utgangen av 1998 skal Helsepersonellregistret (HPR) være omorganisert og gjort tilgjengelig ut fra gjeldende behov hos sektorens aktører. I tilknytning til registeret skal det være etablert et helsepersonellkort som skal utstedes til alt autorisert helsepersonell." Som et av tiltakene i det samme innsatsområdet skal man "omorganisere og gjøre Hel- 1 Denne finnes også elektronisk tilgjengelig på: 1

9 KAPITTEL 1 INNLEDNING sepersonellregistret (HPR) bedre tilgjengelig elektronisk, samt tilrettelegge for utstedelse og anvendelse av helsepersonellkort." 1.2 Målsetting og avgrensninger Kravspesifikasjon til HPR Dette dokumentet inneholder en kravspesifikasjon til et nytt HPR med tilhørende brukerapplikasjoner. Spesifikasjonen skal danne grunnlag for innhenting av leverandørløsning og -pris, og for reetablering (design og realisering) av HPR. Utgangspunktet for denne kravspesifikasjonen har vært Helsetilsynets "rapport fra arbeidsgruppe for revisjon av helsepersonellregisteret, mars 1996" ([18]). Avgrensninger av denne kravspesifikasjonen Følgende avgrensninger er lagt til grunn for denne kravspesifikasjonen: 1. Denne spesifikasjonen er primært rettet mot reetablering og realisering av HPR, og inneholder ikke spesifikasjon til f.eks. helsepersonellkortet og katalogtjenester basert på opplysningene fra HPR. Spesifikasjon til helsepersonellkortet og katalogtjenester vil bli utarbeidet som et eget arbeid i tilknytning til utredning og realisering av en felles IT-infrastruktur for helsesektoren (jfr. Sosial- og helsedepartementets handlingsplan for , [17], side 16, delmål M.1.1.3). I skrivende stund planlegges det et utrednings- og utprøvingsprosjekt på helsepersonellkort og katalogtjenester. 2. Det har ikke vært et mål for dette forprosjektet å identifisere alle potensielle samarbeidspartnere når det gjelder å kvalitetssikre innholdet i HPR mot opplysninger i andre eksterne registre. Aktuelle samarbeidspartnere bør i videreføringen kartlegges og kontaktes. Denne kravspesifikasjonen inneholder allikevel liste over de viktigste potensielle samarbeidspartnere, samt generelle krav til en slik datautveksling og oppdatering. 3. Denne kravspesifikasjonen dekker kun behov for kommunikasjon mellom komponentene "internt i" HPR. Ekstern kommunikasjon i form av f.eks. datautveksling med andre eksterne registre/brukere skal sees i sammenheng med de generelle standardiseringstiltakene som skal gjennomføres i helsesektoren (jfr. Sosial- og helsedepartementets handlingsplan for , [17], tiltaksområde 1.2, sidene 16-18, og tiltaksområde 5.1, sidene 30-31), og vil således bli håndtert i andre prosjekter. 1.3 Om dette dokumentet Dokumentets funksjon Dette dokumentet skal danne grunnlag for innhenting av leverandørløsning og -pris for realisering av HPR som er beskrevet i denne kravspesifi- 2

10 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR kasjonen. Dokumentet skal også danne grunnlag for design og realisering av systemet. Dokumentets oppbygging Dette dokumentet er videre organisert som følger: Kapittel 2 gir en overordnet beskrivelse av HPR, formål og ønsket virkemåte av HPR. Kapittel 3 gir en overordnet beskrivelse av løsningen som ønskes realisert for HPR samt en kort beskrivelse av hovedkomponentene i løsningsbeskrivelsen. Kapittel 4 beskriver hvilket datainnhold som skal lagres i og håndteres av HPR, samt generelle krav til datamodellen og databasefunksjoner i HPR. Kapittel 5 beskriver funksjonelle krav til de sluttbruker-rettede delene av løsningen som er beskrevet i kapittel 3, samt krav til kommunikasjonsløsninger og krav til informasjonssikkerhet. Kapittel 6 inneholder tekniske og andre krav til HPR. 3

11

12 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR 2. Hva er HPR? Dette kapitlet gir en overordnet beskrivelse av Helsepersonellregisteret (HPR), formål med og ønsket virkemåte av HPR. 2.1 Formål med HPR Register over alt landets offentlig godkjente helsepersonell Helsepersonellregisteret (HPR) skal inneholde opplysninger om alt landets helsepersonell som er underlagt offentlig godkjenningsordning. HPR skal kunne gi helsemyndigheter den nødvendige oversikten over landets helsepersonell for formål som beredskapsplanlegging og utarbeidelse av statistikk (for oversikt over helsepersonell og fremtidige behov). HPR skal også kunne brukes til å gi svar på om en gitt person er godkjent og autorisert til å yte de(n) helsetjenesten(e) som vedkommende angivelig gjør. HPR skal gjøres elektronisk tilgjengelig for autoriserte brukere. 2.2 Arbeidsflyt/informasjonsflyt i HPR Godkjenning og registrering i HPR Anvendelse av opplysninger i HPR Søknad om godkjenning som helsepersonell behandles av fylkeslegene. Når vedkommende søker er godkjent som helsepersonell, blir opplysningene om godkjenningen og om søkeren registrert inn i HPR. Opplysningene omfatter personalia (navn, fødselsnummer, adresser, etc.) i tillegg til hvilke helsetjenester vedkommende er godkjent/autorisert til å utøve her i landet. Jfr. også kapittel 4 om krav til datainnholdet i HPR. Opplysningene lagret i HPR kan brukes av helse- og tilsynsmyndighetene til å holde oversikt over offentlig godkjent helsepersonell, for formål som tilsyn, personellstatistikk, planlegging og beredskap. Opplysningene om godkjenning/autorisasjon kan også brukes av helseinstitusjoner/arbeidsgivere i forbindelse med ansettelse, av apotek for å kontrollere legens identitet og forskrivingsrett, og av helseinstitusjoner for å kontrollere rekvisisjonsrett. Figur 1 illustrerer denne overordnede arbeids- og informasjonsflyten. De etterfølgende avsnittene i dette kapitlet beskriver nærmere registrering i og anvendelse av HPR. 5

13 KAPITTEL 2 HVA ER HPR? Figur 1: Overordnet arbeids- og informasjonsflyt for HPR Helsetilsynet, fylkeslegene HPR Søker Fylkeslegene Helseinstitusjon/ yrkesorganisasjon Andre, f.eks. apotek Registrering Anvendelse 2.3 Godkjenning av helsepersonell Helsepersonell Lovgivning om godkjenning av helsepersonell Begrepene "godkjenning" og "autorisasjon" En kan søke om å bli offentlig godkjent som helsepersonell. Søknadene sendes og behandles av fylkeslegene. Jfr. lov om godkjenning m.v. av helsepersonell ([8]) og spesiallovgivningen 2 for godkjenning av hhv. fysioterapeuter og mensendicksykegymnaster ([6]), sykepleiere ([7]), ortopediingeniører ([14]), tannleger ([16]), jordmødre ([11]), leger ([12]) og psykologer ([9]) for kravene som må oppfylles for å bli offentlig godkjent som helsepersonell i de respektive profesjonene. I de ulike lover/forskriftene er det brukt ulike betegnelser for godkjenningen, deriblant, godkjenning, autorisasjon, rett, lisens. Av redaksjonelle grunner velger man heretter i denne kravspesifikasjonen å bruke godkjenning og/eller autorisasjon som felles betegnelse der hvor ikke noe annet er eksplisitt brukt. Det gjøres oppmerksom på at helselovgivningen i skrivende stund er under revisjon. Tabell 1 er hentet fra Rapport fra arbeidsgruppe for revisjon av helsepersonellregisteret, mars 1996 ([18]) og viser en oversikt over helsepersonellgrupper som i dag registreres i HPR. Det skal i forbindelse med realiseringen avklares 2 Lover og forskrifter for helsesektoren finnes også elektronisk tilgjengelig på Statens helsetilsyn sine web-sider: 6

14 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR hvilke helsepersonellgrupper som skal registreres i det nye HPR. Det gjøres samtidig oppmerksom på at godkjenningsordninger er underlagt endringer over tid. Det er derfor behov for fleksibilitet mht. hvilke helsepersonellkategorier som skal registreres og deres godkjenninger. Tabell 1: Oversikt over helsepersonellgrupper som i dag registreres i HPR og lovhjemmel for godkjenning Kategori Hjemmel Jordmor Lov om jordmødre, 26. april 1985, nr. 23. (i dag kun som spesialitet) Underordnet jordmor Forskrift for godkjenning av jordmor, 12. februar 1973, nr Psykolog Lov om godkjenning m.v. av psykologer, 9. mars 1973, nr. 13. Kiropraktor Forskrift om godkjenning m.v. av kiropraktorer, 9. mars 1990, nr Bioingeniør Forskrift for godkjenning m.v. av bioingeniører, 27. februar 1987 (helsepersonelloven, [8]). Fysioterapeut Lov om fysioterapeuter og mensendicksykegymnaster, 23. juni Optiker Forskrift for godkjenning m.v. av optikere, fastsatt ved kgl. res. av 22. april 1988 (helsepersonelloven, [8]). Optiker med kontaktlinsekompetanse Se optiker. Ergoterapeut Forskrift for godkjenning m.v. av ergoterapeuter, fastsatt ved kronprinsreg. res. av 10. oktober 1975 (helsepersonelloven, [8]). Sykepleier Lov om godkjenning av sykepleiere, 8. januar 1960, nr. 1. Hjelpepleier Forskrift for godkjenning av hjelpepleiere, 10. mars 1978, nr. 1. Vernepleier Forskrift for godkjenning m.v. av vernepleiere, fastsatt ved kgl. res. av 9. desember 1977 (helsepersonelloven, [8]). Radiograf Forskrift for godkjenning m.v. av radiografer, fastsatt ved kgl. res. av 24. juni 1977 (helsepersonelloven, [8]). Ortopediingeniør Lov om ortopediingeniører og om omsetning av ortopediske hjelpemidler, 11. juni 1971, nr. 54. Ortopediingeniør med Se ortopediingeniører. spesialitet i protese/ortose Ortopediingeniør med Se ortopediingeniører. spesialitet i fottøy Leger Lov om leger, 13. juni 1980, nr 42. Allmennlege Lov om leger, 13. juni 1980, nr. 42, 16 (gjelder godkjenning for refusjon fra folketrygden). Tannleger Lov om tannleger, 13. juni 1980, nr. 43. Tannpleier Forskrift for godkjenning m.v. av tannpleiere, av 7. september 1979 (helsepersonelloven, [8]). Fotterapeut Forskrift for godkjenning m.v. av fotterapeuter, fastsatt ved kgl. res. av 28. april 1978 (helsepersonelloven, [8]) Godkjenningsordninger Godkjenningsordninger Noen eksempler på dagens godkjenningsordninger er: Fylkeslegene i de respektive fylkene behandler, godkjenner og registrerer følgende søknader/godkjenninger: Midlertidig lisens til leger fra de nordiske landene (Sverige, Danmark og Finland): Alle leger fra de nordiske landene som ønsker å utøve sin legevirksomhet i Norge må ha lisens. Dette kan være midlertidig lisens utstedt av fylkeslegen i det respektive fylket eller autorisasjon utstedt av Fylkeslegen i Oslo. Leger med midlertidig lisens oppfordres også til å søke Fylkeslegen i Oslo om autorisasjon. Leger fra andre enn de nordiske landene må uansett søke Fylkeslegen i Oslo om autorisasjon. 7

15 KAPITTEL 2 HVA ER HPR? Leger over 75 år: Etter fylte 75 år bortfaller autorisasjonen. Leger over 75 år skal derfor søke den respektive fylkeslegen om midlertidig godkjenning/lisens. Godkjenning av øvrige helsepersonellgrupper: All godkjenning av de øvrige helsepersonellgrupper som ikke er spesielt nevnt under de andre punktene, behandles og registreres ved den respektive fylkeslegen. I tillegg til den vanlige fylkeslegefunksjonen når det gjelder godkjenning av helsepersonell i sitt eget fylke, har Fylkeslegen i Oslo et særskilt ansvar for følgende godkjenninger: Turnuslisens: For å utøve turnusvirksomhet som en del av sin helsefaglige utdanning, skal kandidaten søke Fylkeslegen i Oslo om turnuslisens. Dette gjelder leger, jordmødre, fysioterapeuter, ortopediingeniører og kiropraktorer. Autorisasjon/godkjenning: Etter fullført turnustjeneste kan man søke Fylkeslegen i Oslo om autorisasjon/godkjenning. Autorisasjon til alle tannleger og psykologer. Alders grense: Etter fylte 75 år bortfaller autorisasjonen. Tannleger, psykologer og jordmødre over 75 år skal søke Fylkeslegen i Oslo om tidsbegrenset godkjenning/lisens. Utenlandsk utdannet helsepersonell: Alt utenlandsk utdannet helsepersonell godkjennes av Fylkeslegen i Oslo, dette med unntak av midlertidig lisens for nordiske leger. Registrering i HPR Om godkjent helsepersonell skal det i HPR registreres opplysninger som navn, fødselsnummer, adresser, godkjenningsdato, type godkjenning, statsborgerskap, etc. Opplysninger som ikke lenger har betydning skal slettes. Jfr. også kapittel 4 om krav til datainnhold i HPR. 8

16 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR Arbeidsflyt ved fylkeslegekontoret Figur 2: Arbeidsflyt på fylkeslegekontoret ved godkjenning/registrering av helsepersonell Søker/utdanningsinstitusjon Papir Diskett Modem/nett Godkjenningsdokument Saksbehandler (saksbehandling) Fylkeslegen (underskriving) Saksbehandler (registrering i HPR) Saksbehandling Figur 2 viser et forenklet bilde av det som foregår ved et fylkeslegekontor når en søknad om godkjenning som helsepersonell behandles og registreres: Søknaden kan bli sendt til fylkeslegen som papir (vanlig brev med utfylte skjemaer), eller elektronisk (på diskett eller via datanettet, f.eks. fra en utdanningsinstitusjon med opplysninger om alle som har fått godkjent sin utdanning ved institusjonen ved et gitt tidspunkt). Søknaden behandles av en saksbehandler med nødvendig papirutskrift for underskriving (f.eks. godkjenningsdokumentet, svarbrevet, etc). Papirene (godkjenningsdokumentet etc.) underskrives av fylkeslegen før de sendes ut til søkeren. Opplysninger om godkjenningen/søkeren registreres i HPR. I mange godkjenningssaker som behandles hos fylkeslegekontorene kan det dreie seg om langvarig saksbehandlingsprosess hvor det undersøkes en rekke faktorer, bl.a. egnethet, evt. tilbakekall i utdanningslandet, etc. 9

17 KAPITTEL 2 HVA ER HPR? 2.4 Bortfall av godkjenning/autorisasjon Midlertidig godkjenning/lisens Tilbakekall Suspensjon Avkall Bortfall av deler av godkjenning/autorisasjon Ny godkjenning etter bortfall av forrige Aldersgrense Enhver midlertidig godkjenning/lisens er avgrenset i tid og/eller med nærmere vilkår. Ved passert utløpsdato, bortfaller midlertidig godkjenning/lisens automatisk. Offentlig godkjenning kan tilbakekalles av Statens helsetilsyn eller den Statens helsetilsyn bemyndiger. Dersom det er skjellig grunn til å anta at det foreligger grunnlag for tilbakekall, kan en godkjenning/autorisasjon/lisens suspenderes. Innehaveren av en godkjenning/autorisasjon/lisens kan frivillig gi avkall på sin godkjenning/autorisasjon/lisens. Søknaden behandles av den respektive fylkeslegen. Tilbakekall, suspensjon eller avkall kan gjelde deler av en godkjenning/autorisasjon. Eksempelvis kan en lege frivillig gi fra seg retten til å forskrive A-preparater mens vedkommende fremdeles beholder sin autorisasjon. Person som har fått tilbakekalt eller frivillig gitt avkall på sin godkjenning/autorisasjon/lisens kan søke om å få ny godkjenning/autorisasjon/lisens. Ny godkjenning/autorisasjon/lisens kan være avgrenset i tid og/eller med nærmere vilkår. For leger, tannleger, psykologer og jordmødre faller godkjenningen/autorisasjonen automatisk bort når vedkommende fyller 75 år. Etter søknad kan vedkommende få en tidsbegrenset godkjenning/lisens. Til denne type midlertidige godkjenninger kan det også knyttes nærmere vilkår. 2.5 Anvendelse av opplysningene i HPR Oversikt over helsepersonell Autorisasjonsopplysning om den enkelte Helsemyndighetene trenger oversikt over landets offentlig godkjente helsepersonell, for formål som tilsyn med helsepersonell, beredskapsplanlegging, personellstatistikk og analyse av fremtidige behov. Til dette trenger man bl.a. opplysninger om hvem som er offentlig godkjent som helsepersonell, hvor den enkelte jobber og bor, utdanningsbakgrunn den enkelte har, hva den enkelte er godkjent og autorisert til å utøve her i landet. Det vil være behov for både oversikt over grupper av helsepersonell og opplysninger om den enkelte. Autorisasjon eller lisens gis ikke med tilbakevirkende kraft slik at autorisasjon eller lisens må være innhentet før man tiltrer stilling som innebærer legevirksomhet. Vedkommende lege og arbeidsgiver vil kunne pådra seg erstatningsrettslig og strafferettslig ansvar i forbindelse med en slik forsømmelse. Arbeidsgivere i helsetjenesten trenger derfor å kunne sjekke om en søker til en legestilling virkelig har autorisasjon eller lisens til å utøve legevirksomhet. Tilsvarende vil også arbeidsgivere trenge å kunne 10

18 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR sjekke om en søker på annen type helsestilling virkelig har den nødvendige godkjenningen. Det understrekes her at det er arbeidsgiver sitt ansvar for at søkeren har de nødvendige godkjenningsdokumentene i orden. Eventuell feil i HPR kan ikke frita arbeidsgiver for ansvar dersom man har ansatt en som ikke har den nødvendige kvalifikasjonen. Opplysning om forskrivings- og rekvisisjonsretten til den enkelte Identifisering av helsepersonell Gjensidig oppdatering for å øke datakvalitet Helseinstitusjoner trenger autorisasjonsopplysninger lagret i HPR til å kontrollere den enkelte legens autorisasjon/rett til å utøve/rekvirere ulike typer helsetjenester. Eksempelvis kontrollerer apotekene legenes forskrivingsrett ved ekspedisjon av resepter; laboratoriene kontrollerer legenes rekvisisjonsrett ved mottak av rekvisisjoner. Ved å bruke det unike nummeret som tildeles den enkelte ved registrering i HPR, kan helseinstitusjonene (og andre) unikt identifisere helsepersonell. Ved godkjenning eller utstedelse av en autorisasjon/lisens kan opplysningene registrert i HPR brukes til å utstede/oppdatere identitetskort (Helsepersonellkort). HPR og andre registre som f.eks. medlemsregistrene ved de ulike yrkesorganisasjoner/-foreninger/-forbund, kan dra nytte av hverandres registre for å øke kvaliteten på opplysningene som er lagret. Eksempler på slike aktører/registre er: Folkeregisteret, Rikstrygdeverket, Den norske lægeforening, Den norske tannlegeforening og andre yrkesorganisasjoner. 11

19

20 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR 3. Overordnet løsningsbeskrivelse Dette kapitlet gir en overordnet beskrivelse av løsningen som ønskes realisert for Helsepersonellregisteret (HPR). Se også de etterfølgende kapitlene for mer detaljerte krav til de enkelte delene løsningsbeskrivelsen. 3.1 De ulike enhetene Figur 3: Overordnet arkitekturbeskrivelse for HPR HPR-lokal (Helsetilsynet og fylkeslegene) Søker/utdanningsinstitusjon søknader (nett, diskett, brev) HPR-opplysninger (Statens regionale informasjonsnett) autorisasjonsopplysninger (telefonisk) autorisasjonsopplysninger (nett, diskett) Andre eksterne brukere HPR-sentral gjensidig oppdatering/kvalitetssikring (nett, diskett, tape) Andre eksterne registre Overordnet arkitektur Hovedhensikten med HPR-Lokal Som illustrert i figur 3 skal det realiseres en sentral løsning (HPR-Sentral) som er det sentrale og nasjonale Helsepersonellregistret, og en lokal løsning (HPR-Lokal) i Statens helsetilsyn og på hvert fylkeslegekontor. Hovedhensikten med HPR-Lokal er å ha en HPR-løsning som så sømløst som mulig integreres i daglige rutiner ved fylkeslegekontorene og Helsetilsynet i forbindelse med godkjenning og registrering av helsepersonell. Dette for å unngå dobbeltregistrering samtidig som prinsippet med at data ikke kan legges inn i HPR før godkjenning og underskriving av Fylkeslegen opprettholdes (jfr. også avsnitt om Arbeidsflyt ved fylkeslegekontoret). 13

21 KAPITTEL 3 OVERORDNET LØSNINGSBESKRIVELSE Hovedhensikten med HPR-Sentral Hovedkomponenter og hovedfunksjonalitet Hovedhensikten med HPR-Sentral er at autoriserte HPR-brukere på fylkeslegekontorene og i Helsetilsynet ved innlogging på HPR-Sentral, skal kunne ha all den nødvendige funksjonaliteten i forbindelse med registrering i og bruk av HPR, for å ivareta driftsoppgavene for HPR-Sentral, samt å tilby eksterne brukere og registrene mulighet for informasjonshenting fra og informasjonsutveksling med HPR. Det er i skrivende stund ikke bestemt hvor HPR-Sentral fysisk skal plasseres. Figur 4 illustrerer hovedkomponentene i hhv. HPR-Sentral og HPR- Lokal. Figuren er ment å gi et bilde av den ønskede funksjonaliteten, og er derfor på ingen måte førende/tvingende når det gjelder modulinndeling av den faktiske HPR-løsningen. Figur 4: Hovedkomponenter i HPR-Sentral og HPR-Lokal HPR-sentral HPR-sentral HPR-lokal HPR-lokal HPRregistrering HPRimport HPRsøk HPRregistrering HPRoverføring HPRsøk HPReksport HPRstatistikk HPRinfo HPR-Lokal og HPR- Sentral Registrering i HPR Søk i HPR Ettersom det er de samme typer opplysninger som skal registreres på HPR-Sentral som på HPR-Lokal, vil databasestrukturen være den samme på HPR-Lokal som på HPR-Sentral. Forskjellen ligger i at opplysningene som ligger lagret i HPR-Lokal ikke er "offisielle" før de er blitt overført til og samkjørt med HPR-Sentral. Tilsvarende vil HPR-Registrering og HPR-Søk være i hovedtrekk de samme på HPR-Lokal som på HPR-Sentral. Beskrivelsen av datainnhold (jfr. kapittel 4), HPR-Registrering (jfr. avsnitt 5.2) og HPR-Søk (jfr. avsnitt 5.3) vil derfor i det videre gjelde for både HPR-Sentral og HPR-Lokal hvis ikke noe annet er eksplisitt oppgitt. Hovedkomponentene i HPR-Sentral og HPR-Lokal som er vist i figur 4 kan kort beskrives som følger: HPR-Registrering: Hensikten med denne modulen er å understøtte registrering/oppdatering/sletting av opplysninger om enkeltpersoner i HPR-Sentral eller HPR-Lokal. Jfr. avsnitt 5.2 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Registrering. HPR-Søk: Hensikten med denne modulen er å understøtte søking etter enkeltpersoner eller grupper av personer i HPR, etter gitte sø- 14

22 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR Statistikk Import av data fra andre Eksport av data til andre Overføring fra fylkeslegekontoret til sentralen Informasjonstjeneste Andre eksterne brukere Andre samarbeidspartnere for datautveksling SRI - Statens regionale informasjonsnett kekriterier. Jfr. avsnitt 5.3 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Søk. HPR-Statistikk: Hensikten med denne modulen er å understøtte produksjon av statistikk eller andre oversiktsrapporter basert på data lagret i HPR. Jfr. avsnitt 5.4 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Statistikk. HPR-Import: Hensikten med denne modulen er å kunne importere data mottatt fra andre eksterne registre inn i HPR-Sentral. Dette for bl.a. å kvalitetssikre data registrert i HPR mot data registrert i f.eks. Folkeregistret og medlemsregistrene i ulike yrkesorganisasjoner. Jfr. avsnitt 5.5 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Import. HPR-Eksport: Hensikten med denne modulen er, på forespørsel og etter gjeldende konsesjon, å kunne ta ut relevante opplysninger om en eller flere bestemte helsepersonellgrupper og utlevere til andre instanser (f.eks. yrkesorganisasjoner, Direktoratet for sivil beredskap). Jfr. avsnitt 5.6 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Eksport. HPR-Overføring: Hensikten med denne modulen er at fylkeslegekontorene, etter godkjent og registrert autorisasjon/godkjenning, skal kunne overføre registrerte opplysninger til HPR-Sentral. Jfr. avsnitt 5.7 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Overføring. I tillegg er følgende også vist i figurene: HPR-Info: Dette skal være søke- og informasjonstjenester for eksterne brukere (dvs. brukere utenom Statens helsetilsyn / Fylkeslegekontorene). Dette er ekstern kommunikasjon som skal håndteres utenom dette prosjektet, men allikevel tatt med her for oversiktsskyld. Andre eksterne brukere: Disse er brukere utenom Statens helsetilsyn og fylkeslegekontorene. Eksempler på slike brukere er apotek, helseinstitusjoner, arbeidsgivere i helsevesenet, etc. Disse vil kunne trenge autorisasjonsopplysninger lagret i HPR for å sjekke legens (og annet helsepersonells) autorisasjon/forskrivingsrett. Andre eksterne registre: Disse er registre/databaser som HPR kan tenkes å samarbeide med for utveksling av informasjon, for (gjensidig) kvalitetssikring av opplysningene. Eksempler på slike registre er medlemsregistre i de ulike yrkesorganisasjonene (f.eks. Den norske lægeforening, Den norske tannlegeforening), Folkeregisteret / Det sentrale personregisteret, og opplysningene Rikstrygdeverket har om legene. SRI: Statens regionale informasjonsnett. Dette er nettverket som Statens helsetilsyn og fylkeslegekontorene er koplet på. SRI brukes i 15

23 KAPITTEL 3 OVERORDNET LØSNINGSBESKRIVELSE denne sammenheng av brukere på HPR-Lokal til å kommunisere med HPR-Sentral. 3.2 Informasjonsflyt mellom enhetene HPR-Lokal og HPR-Sentral Mellom HPR-Sentral og eksterne brukere: Eksterne brukere skal kunne spørre mot HPR etter relevante autorisasjons- og godkjenningsopplysninger om bestemte enkeltpersoner. Med eksterne brukere menes det her brukere utenom Statens helsetilsyn og fylkeslegekontorene. Søker/utdanningsinstitusjon og HPR Eksterne registre og HPR Eksterne brukere og HPR Informasjonsflyten som er illustrert i figur 3 kan forklares som følger (Jfr. ellers også avsnitt 5.8 om Krav til kommunikasjonsløsninger og avsnitt 5.9 om Krav til informasjonssikkerhet): Mellom HPR-Lokal og HPR-Sentral: Kommunikasjon mellom HPR-Lokal og HPR-Sentral vil foregå over SRI, ved at fylkeslegekontorene overfører registrerte opplysninger til HPR-Sentral, foretar søk direkte på HPR-Sentral over SRI, etc. Fra søker eller utdanningsinstitusjon kan HPR-Lokal motta data elektronisk via datanettet eller på disketter etter bestemte regler, eller på andre måter som f.eks. vanlig brev. Mellom HPR-Sentral og andre eksterne registre: HPR og andre eksterne registre (f.eks. medlemsregistre i ulike yrkesorganisasjoner) kan utveksle data for (gjensidig) kvalitetssikring. Overføringen skal skje elektronisk (over datanettet, via diskett/tape) og etter bestemte regler. 16

Overordnet. kravspesifikasjon til. helseinstitusjonsregister (HIR)

Overordnet. kravspesifikasjon til. helseinstitusjonsregister (HIR) Overordnet kravspesifikasjon til helseinstitusjonsregister (HIR) 11. mars 2005 KITH R 6/97 0 Tittel Overordnet kravspesifikasjon til helseinstitusjonsregister (HIR) Versjon 1.0 Forfatter(e) Vigdis Heimly

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om Autorisasjon og lisens som helsepersonell». Innhold

Brukerveiledning for «Søknad om Autorisasjon og lisens som helsepersonell». Innhold Brukerveiledning for «Søknad om Autorisasjon og lisens som helsepersonell». Innhold Generelt... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger om søker Søker med norsk

Detaljer

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF 1 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina EØS Direktiv 2005/36/EF Statens autorisasjonskontor for

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 2 Virkeområde Se direktiv 2005/36/EF art. 2 nr. 1. Helsepersonell som

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal 1. Innledning Det følger av universitets- og høyskoleloven 3-11 at universiteter og høyskoler utsteder vitnemål for fullført utdanning. Den

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene?

Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene? Sesjon B-2 Helsepersonell på tvers Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene? Bjørn Jamtli Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep

Detaljer

FAOS-prinsipper. Hva har helsesektoren gjort med dem?

FAOS-prinsipper. Hva har helsesektoren gjort med dem? FAOS-prinsipper Hva har helsesektoren gjort med dem? Samhandlingsarena 16.september 2013 Agenda Helsedirektoratets oppgaver og ansvar for sektoren/hvem bestemmer egentlig? FAOS - prinsipp for prinsipp

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

De opplysningene vi henter inn skal være tilstrekkelige og relevante for å behandle saken din. Opplysningene skal være av så god kvalitet som mulig.

De opplysningene vi henter inn skal være tilstrekkelige og relevante for å behandle saken din. Opplysningene skal være av så god kvalitet som mulig. Les dette før du fyller ut skjemaet Vi ber deg fylle ut alle feltene i skjemaet nøye. Felt merket med stjerne * må fylles ut. Noen felt har en forklarende tekst. Denne bør du lese før du fyller ut feltet.

Detaljer

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn Når det går galt Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013 seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med: helsetjenesten

Detaljer

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens

Detaljer

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Nytt EU-direktiv om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Seniorrådgiver Vegard Pettersen, HOD Ingeniørenes Hus, 29. oktober 2008 Generelt om direktiv 2005/36 Fastsetter når landene er forpliktet

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens

Detaljer

Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten Vedtatt av Generalsekretæren 20.12.2017 20. desember 2017 Side 1 av 7 Bakgrunn Digitalisering og bruk av IT-løsninger i

Detaljer

Sjekk av Helsepersonellregisteret

Sjekk av Helsepersonellregisteret Sjekk av Helsepersonellregisteret -Hvordan sjekker jeg om data om meg i Helsepersonellregisteret er komplette Nasjonalt folkehelseinstitutt. Brukerstøtte: telefon 21 07 69 00, e-post: sysvak-support@fhi.no

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

Er autorisasjon og kvalitet en side av samme sak?

Er autorisasjon og kvalitet en side av samme sak? Er autorisasjon og kvalitet en side av samme sak? ANNE HERSETH BARLO DIREKTØR STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL BODØ, 22. OKTOBER 2013 Om SAK SAK er en selvstendig etat, underlagt Helsedirektoratet

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 1 Formål Forskriftens formål er å inkorporere i norsk lovgivning de rettigheter

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Helsedirektoratet jobber i et samlet bilde fra ferdig utdannet lege til

Detaljer

Høringssvar - forslag om endring av helsepersonelloven 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell

Høringssvar - forslag om endring av helsepersonelloven 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell Høringssvar - forslag om endring av helsepersonelloven 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell 11.03.2009 Vi viser til mottatt forslag om endringer av helsepersonelloven 53 om spesialistgodkjenning

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Vennligst les veiledningen før du begynner å fylle ut skjemaet. Adressen finner du nederst på søknadsskjemaet. Vi ber om at

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) Muligheter og utfordringer i autorisasjonsordningen for helsepersonell

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) Muligheter og utfordringer i autorisasjonsordningen for helsepersonell Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) Muligheter og utfordringer i autorisasjonsordningen for helsepersonell Hvem er SAK og hva gjør vi? SAK er autorisasjonsmyndighet for 29 yrkesgrupper,

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Pasientopplysninger - F5

Pasientopplysninger - F5 Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 30.01.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Bohne, Leif Erik Dok. ansvarlig: Bjørnnes, Anita Bakgrunn Rutinen omfatter

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Personskadestatistikk Krav til funksjonalitet i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til funksjonalitet i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJN Kravspesifikasjon 1.1 26. juni 2006 Personskadestatistikk Side 3 av 11 Innhold Innhold...3 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1. Bakgrunn...5

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

Særavtale om lønns- og personalregistre

Særavtale om lønns- og personalregistre Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-15 Særavtale om lønns- og personalregistre Dato: 12.12.2007 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.

Detaljer

Plikt- og rettssubjekter. Den som har krav på noe, den som har rett på noe. Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort

Plikt- og rettssubjekter. Den som har krav på noe, den som har rett på noe. Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort Pasientjournalloven Begrep og rammer Plikt- og rettssubjekter Pliktsubjekt Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort Rettssubjekt Den som har krav på noe, den som har rett

Detaljer

Utvikling Doffin 2015-2016

Utvikling Doffin 2015-2016 Utvikling Doffin 2015-2016 Plan for forbedringer av Doffin for perioden 2015 til 2016 24 juni 2015 Skisse på Doffin TED KGV Publiserte kunngjøringer Varslingstjeneste Lage kunngjøringer Registrere interesse

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket RUTINER FOR BEHANDLING AV STUDENTOPPLYSNINGER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av universitetsdirektøren 04.07.05, jf. pkt. 1.5 i Instruks for behandling av personopplysninger ved Universitetet i Tromsø(instruksen).

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Kravspesifikasjon. 14. oktober 2002

Kravspesifikasjon. 14. oktober 2002 Kravspesifikasjon gruppe 42 Nils-Kristian Liborg (brukergrensesnitt), Bente Brevig (beskrivelser, aktørbeskrivelser, diagram, kvalitetssikring), Tom Olav Bruaas (beskrivelser), Eirik Lied (beskrivelser,

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret Innhold Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Kort om moderniseringsprogrammet Bakgrunn hvorfor

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Vigo-rapportering -16

Vigo-rapportering -16 Vigo-rapportering -16 Klargjøring med import fra sas /Vigo og kontroll og ajourføringer. (Basert på VV-Versjon August-2016.) 1. Kontroll og klargjøring av basisdata 2. Import av resultater fra sas og Vigo

Detaljer

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015 Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015 Det var 145 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2015, noe som er 23 flere autorisasjonstap enn året

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak IM 2012-003V14 Standard for god saksbehandling - avslag oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere utf 6-13 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 8 Databehandleravtale Side 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Leveranse 2. September 27, 2002

Leveranse 2. September 27, 2002 Leveranse 2 gruppe 42 Nils-Kristian Liborg (brukergrensesnitt), Bente Brevig (beskrivelser, aktørbeskrivelser, diagram, kvalitetssikring), Tom Olav Bruaas (beskrivelser), Eirik Lied (beskrivelser, diagram,

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Avtale om (sett inn navn på oppdraget) Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 15, jf. 13 og personopplysningsforskriftens kapittel

Detaljer

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Programleder Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no 1 Innledning Portal for meddommerutvalg er en portal hvor kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt enheter) skal registrere sitt utvalg

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved mange legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Bilag 14 Databehandleravtale

Bilag 14 Databehandleravtale Bilag 14 Databehandleravtale Telefoni- og sentralbordtjenester Bilag 12 Databehandleravtale Side 1 av 7 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Ny turnusordning for leger. Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning

Ny turnusordning for leger. Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning Ny turnusordning for leger Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning Disposisjon: 1.Bakgrunn og mål for ny turnusordning 2.Samarbeid om ansettelsene mellom helseforetak og kommune(r) 3.Autorisasjon

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Ny turnusordning for leger

Ny turnusordning for leger Ny turnusordning for leger 1 Bakgrunn Dagens turnusordning for leger ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater med utenlandsk utdanning som melder seg på norsk turnustjeneste Det var i

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf)

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf) Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014 (Nyhet fra Statens helsetilsyn 3.2.2015 også publisert som pdf) Det var 134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjonen i 2014,

Detaljer

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 75 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2013 2014), jf. Prop. 72 L (2013 2014) I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om behandling av

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016 Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny ndre Sunnarvik Nov 2015 http://innsiden.helse-vestikt.no/avdelinger/tjenesteproduksjon/anbudskrav/documents/sikkerhet.docx Dato Nov 2015 Des 2015 Nov 2016 Beskrivelse

Detaljer

BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV

BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV 1. Bruksvilkår Nedenfor følger vilkårene for din bruk av Dialogtjenestene og Personlig helsearkiv. Bruksvilkårene

Detaljer

Endring av autorisasjonsdokumentet foreløpige konsekvenser sett fra SAK ANNE HERSETH BARLO, DIREKTØR SAK

Endring av autorisasjonsdokumentet foreløpige konsekvenser sett fra SAK ANNE HERSETH BARLO, DIREKTØR SAK Endring av autorisasjonsdokumentet foreløpige konsekvenser sett fra SAK ANNE HERSETH BARLO, DIREKTØR SAK SAK i 2013 konsekvenser med ny turnusordning Innkomne søknader til SAK januar-februar 2013 Januar

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Når feil skjer; hvordan redusere risikoen for svikt, meldeordninger og tilsynssystemet

Når feil skjer; hvordan redusere risikoen for svikt, meldeordninger og tilsynssystemet Når feil skjer; hvordan redusere risikoen for svikt, meldeordninger og tilsynssystemet Kurs for tillitsvalgte (09.11.17) Hans-Petter Næss fagsjef, undersøkelsesenheten Anne Myhr avdelingsdirektør, avdeling

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer