Kravspesifikasjon til Helsepersonellregisteret (HPR)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon til Helsepersonellregisteret (HPR)"

Transkript

1 Kravspesifikasjon til Helsepersonellregisteret (HPR) Versjon oktober 1997 KITH R 1/97 ISBN

2 Kravspesifikasjon til Helsepersonellregisteret (HPR) Sammendrag Helsepersonellregisteret (HPR) er et register over alt helsepersonell her i landet som er underlagt offentlig godkjenningsordning. Dette dokumentet inneholder en overordnet beskrivelse av HPR, en overordnet løsningsbeskrivelse og detaljert beskrivelse av funksjonelle krav til de enkelte delene i løsningsbeskrivelsen. Kravspesifikasjonen i dette dokumentet skal danne grunnlag for innhenting av leverandørtilbud og for realisering av løsningen i forbindelse med reetablering av HPR. Dokumentet inneholder kun kravspesifikasjon til den tekniske løsningen som skal realiseres og beskriver derfor ikke de organisatoriske sidene ved reetablering og drift av HPR.

3 Tittel Kravspesifikasjon til Helsepersonellregisteret (HPR) Versjon Versjon 3.0 Forfatter(e) Emneord Prosjekt Oppdragsgiver Tilgjengelighet Jim J. Yang Helsepersonellregisteret, HPR, Kravspesifikasjon HT-HPR Statens helsetilsyn Åpen Antall sider 38 KITH-rapport R 1/97 ISBN Dato Ansvarlig signatur Kenneth R. Iversen Direktør (kst.)

4 Forord Statens helsetilsyn har det overordnede tilsynsansvaret for landets helsetjenester og helsepersonell. Helt siden 1980-årene, har Statens helsetilsyn hatt ansvaret for et EDB-basert register over landets offentlig godkjente helsepersonell - Helsepersonellregisteret (HPR). Dagens HPR er preget av en del svakheter, bl.a. at det er lite tilgjengelig for sine brukere og at opplysningene som er lagret i HPR ikke alltid er oppdatert. I Sosial- og helsedepartementets Handlingsplan for er det satt som mål at man innen utgangen av 1998 skal ha reetablert og gjort tilgjengelig HPR. I forberedelsen til reetablering av HPR, ble det startet et forprosjekt med denne kravspesifikasjonen som resultat. Forprosjektet har foregått i perioden oktober 1996 til oktober KITH v/ sjefskonsulent Jim J. Yang (hovedansvarlig) og seniorkonsulent Tor Olav Grøtan har vært ansvarlig for utarbeidelse av denne kravspesifikasjonen. Arbeidsgruppen har bestått av: Finn Pedersen, Statens helsetilsyn, leder Berit Kvarsvik, Statens helsetilsyn, Gunstein Sundene, Statens helsetilsyn / Fylkeslegen i Vestfold, Hilde Alstad, Fylkeslegen i Oslo, Jim J. Yang, Kompetansesenter for IT i helsevesnet (KITH). KITH vil bruke anledningen til også å takke Fylkeslegen i Oslo (Cecilie Due og Bjørg Knutsen) og Fylkeslegen i Sør-Trøndelag (Elsa Johnsen og Irene Tanem) for verdifulle diskusjoner og innspill i forbindelse med utarbeidelse av denne kravspesifikasjonen. KITH vil dessuten takke alle som i høringsrunden har gitt verdifulle kommentarer.

5

6 Innhold 1. INNLEDNING Bakgrunn Målsetting og avgrensninger Om dette dokumentet 3 2. HVA ER HPR? Formål med HPR Arbeidsflyt/informasjonsflyt i HPR Godkjenning av helsepersonell Helsepersonell Godkjenningsordninger Arbeidsflyt ved fylkeslegekontoret Bortfall av godkjenning/autorisasjon Anvendelse av opplysningene i HPR OVERORDNET LØSNINGSBESKRIVELSE De ulike enhetene Informasjonsflyt mellom enhetene KRAV TIL DATAINNHOLD Datainnhold i HPR Personalia Godkjenningsopplysninger Opplysninger om utdanning Opplysninger om ansettelse/ansvar Spesielle forhold vedrørende datainnhold Krav til datamodellen Krav til databasesystemet FUNKSJONELLE KRAV Generelle krav til sluttbrukermodulene Krav til HPR-Registrering Krav til HPR-Søk Krav til HPR-Statistikk Krav til HPR-Import Krav til HPR-Eksport Krav til HPR-Overføring Krav til kommunikasjonsløsninger Krav til informasjonssikkerhet TEKNISKE OG ANDRE KRAV Krav til teknisk plattform Responstid Andre krav 34 REFERANSER 37

7

8 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR 1. Innledning Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av bakgrunn for spesifikasjon og reetablering av Helsepersonellregisteret (HPR), målsetting for og avgrensninger av denne spesifikasjonen, samt en forklaring på hvordan dette dokumentet er strukturert. 1.1 Bakgrunn Statlig tilsyn med helsetjenesten og helsepersonell HPR - Helsepersonellregisteret Svakheter ved dagens HPR Reetablering av HPR I følge lov om statlig tilsyn med helsetjenesten ([15]), har Statens helsetilsyn det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet og skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt ved lov, forskrift eller pålegg fra departementet. Fylkeslegen skal i følge den samme loven føre tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket. For bl.a. å kunne holde oversikt over landets offentlig godkjente helsepersonell, ble Helsepersonellregisteret (HPR) etablert i 1980-årene. HPR er et register over landets offentlig godkjente helsepersonell. HPR hadde som formål å kunne gi oversikt over helsepersonell som er gitt offentlig godkjenning, og å kunne brukes i forbindelse med beredskapsplanlegging og til utarbeidelse av personellstatistikk. Statens helsetilsyn har hele tiden hatt ansvaret for vedlikehold og drift av HPR. Dagens HPR er imidlertid preget av en del svakheter, bl.a. at det ikke er tilgjengelig nok for sine brukere og at opplysningene registrert i HPR ikke alltid er bra nok oppdatert. I Sosial- og helsedepartementets Handlingsplan ([17]) Mer helse for hver bit - Informasjonsteknologi for en bedre helsetjeneste 1 heter det at "for å sikre at helsesektoren som helhet driver sin virksomhet og utvikles i tråd med helsepolitiske og helsefaglige mål, er det et betydelig og økende behov for planlegging, styring, kvalitetssikring og tilsyn, både innen den enkelte virksomhet og på de ulike forvaltningsnivåene." Som et av målene i innsatsområdet Planlegging, styring, kvalitetssikring og tilsyn, er det satt som mål at "innen utgangen av 1998 skal Helsepersonellregistret (HPR) være omorganisert og gjort tilgjengelig ut fra gjeldende behov hos sektorens aktører. I tilknytning til registeret skal det være etablert et helsepersonellkort som skal utstedes til alt autorisert helsepersonell." Som et av tiltakene i det samme innsatsområdet skal man "omorganisere og gjøre Hel- 1 Denne finnes også elektronisk tilgjengelig på: 1

9 KAPITTEL 1 INNLEDNING sepersonellregistret (HPR) bedre tilgjengelig elektronisk, samt tilrettelegge for utstedelse og anvendelse av helsepersonellkort." 1.2 Målsetting og avgrensninger Kravspesifikasjon til HPR Dette dokumentet inneholder en kravspesifikasjon til et nytt HPR med tilhørende brukerapplikasjoner. Spesifikasjonen skal danne grunnlag for innhenting av leverandørløsning og -pris, og for reetablering (design og realisering) av HPR. Utgangspunktet for denne kravspesifikasjonen har vært Helsetilsynets "rapport fra arbeidsgruppe for revisjon av helsepersonellregisteret, mars 1996" ([18]). Avgrensninger av denne kravspesifikasjonen Følgende avgrensninger er lagt til grunn for denne kravspesifikasjonen: 1. Denne spesifikasjonen er primært rettet mot reetablering og realisering av HPR, og inneholder ikke spesifikasjon til f.eks. helsepersonellkortet og katalogtjenester basert på opplysningene fra HPR. Spesifikasjon til helsepersonellkortet og katalogtjenester vil bli utarbeidet som et eget arbeid i tilknytning til utredning og realisering av en felles IT-infrastruktur for helsesektoren (jfr. Sosial- og helsedepartementets handlingsplan for , [17], side 16, delmål M.1.1.3). I skrivende stund planlegges det et utrednings- og utprøvingsprosjekt på helsepersonellkort og katalogtjenester. 2. Det har ikke vært et mål for dette forprosjektet å identifisere alle potensielle samarbeidspartnere når det gjelder å kvalitetssikre innholdet i HPR mot opplysninger i andre eksterne registre. Aktuelle samarbeidspartnere bør i videreføringen kartlegges og kontaktes. Denne kravspesifikasjonen inneholder allikevel liste over de viktigste potensielle samarbeidspartnere, samt generelle krav til en slik datautveksling og oppdatering. 3. Denne kravspesifikasjonen dekker kun behov for kommunikasjon mellom komponentene "internt i" HPR. Ekstern kommunikasjon i form av f.eks. datautveksling med andre eksterne registre/brukere skal sees i sammenheng med de generelle standardiseringstiltakene som skal gjennomføres i helsesektoren (jfr. Sosial- og helsedepartementets handlingsplan for , [17], tiltaksområde 1.2, sidene 16-18, og tiltaksområde 5.1, sidene 30-31), og vil således bli håndtert i andre prosjekter. 1.3 Om dette dokumentet Dokumentets funksjon Dette dokumentet skal danne grunnlag for innhenting av leverandørløsning og -pris for realisering av HPR som er beskrevet i denne kravspesifi- 2

10 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR kasjonen. Dokumentet skal også danne grunnlag for design og realisering av systemet. Dokumentets oppbygging Dette dokumentet er videre organisert som følger: Kapittel 2 gir en overordnet beskrivelse av HPR, formål og ønsket virkemåte av HPR. Kapittel 3 gir en overordnet beskrivelse av løsningen som ønskes realisert for HPR samt en kort beskrivelse av hovedkomponentene i løsningsbeskrivelsen. Kapittel 4 beskriver hvilket datainnhold som skal lagres i og håndteres av HPR, samt generelle krav til datamodellen og databasefunksjoner i HPR. Kapittel 5 beskriver funksjonelle krav til de sluttbruker-rettede delene av løsningen som er beskrevet i kapittel 3, samt krav til kommunikasjonsløsninger og krav til informasjonssikkerhet. Kapittel 6 inneholder tekniske og andre krav til HPR. 3

11

12 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR 2. Hva er HPR? Dette kapitlet gir en overordnet beskrivelse av Helsepersonellregisteret (HPR), formål med og ønsket virkemåte av HPR. 2.1 Formål med HPR Register over alt landets offentlig godkjente helsepersonell Helsepersonellregisteret (HPR) skal inneholde opplysninger om alt landets helsepersonell som er underlagt offentlig godkjenningsordning. HPR skal kunne gi helsemyndigheter den nødvendige oversikten over landets helsepersonell for formål som beredskapsplanlegging og utarbeidelse av statistikk (for oversikt over helsepersonell og fremtidige behov). HPR skal også kunne brukes til å gi svar på om en gitt person er godkjent og autorisert til å yte de(n) helsetjenesten(e) som vedkommende angivelig gjør. HPR skal gjøres elektronisk tilgjengelig for autoriserte brukere. 2.2 Arbeidsflyt/informasjonsflyt i HPR Godkjenning og registrering i HPR Anvendelse av opplysninger i HPR Søknad om godkjenning som helsepersonell behandles av fylkeslegene. Når vedkommende søker er godkjent som helsepersonell, blir opplysningene om godkjenningen og om søkeren registrert inn i HPR. Opplysningene omfatter personalia (navn, fødselsnummer, adresser, etc.) i tillegg til hvilke helsetjenester vedkommende er godkjent/autorisert til å utøve her i landet. Jfr. også kapittel 4 om krav til datainnholdet i HPR. Opplysningene lagret i HPR kan brukes av helse- og tilsynsmyndighetene til å holde oversikt over offentlig godkjent helsepersonell, for formål som tilsyn, personellstatistikk, planlegging og beredskap. Opplysningene om godkjenning/autorisasjon kan også brukes av helseinstitusjoner/arbeidsgivere i forbindelse med ansettelse, av apotek for å kontrollere legens identitet og forskrivingsrett, og av helseinstitusjoner for å kontrollere rekvisisjonsrett. Figur 1 illustrerer denne overordnede arbeids- og informasjonsflyten. De etterfølgende avsnittene i dette kapitlet beskriver nærmere registrering i og anvendelse av HPR. 5

13 KAPITTEL 2 HVA ER HPR? Figur 1: Overordnet arbeids- og informasjonsflyt for HPR Helsetilsynet, fylkeslegene HPR Søker Fylkeslegene Helseinstitusjon/ yrkesorganisasjon Andre, f.eks. apotek Registrering Anvendelse 2.3 Godkjenning av helsepersonell Helsepersonell Lovgivning om godkjenning av helsepersonell Begrepene "godkjenning" og "autorisasjon" En kan søke om å bli offentlig godkjent som helsepersonell. Søknadene sendes og behandles av fylkeslegene. Jfr. lov om godkjenning m.v. av helsepersonell ([8]) og spesiallovgivningen 2 for godkjenning av hhv. fysioterapeuter og mensendicksykegymnaster ([6]), sykepleiere ([7]), ortopediingeniører ([14]), tannleger ([16]), jordmødre ([11]), leger ([12]) og psykologer ([9]) for kravene som må oppfylles for å bli offentlig godkjent som helsepersonell i de respektive profesjonene. I de ulike lover/forskriftene er det brukt ulike betegnelser for godkjenningen, deriblant, godkjenning, autorisasjon, rett, lisens. Av redaksjonelle grunner velger man heretter i denne kravspesifikasjonen å bruke godkjenning og/eller autorisasjon som felles betegnelse der hvor ikke noe annet er eksplisitt brukt. Det gjøres oppmerksom på at helselovgivningen i skrivende stund er under revisjon. Tabell 1 er hentet fra Rapport fra arbeidsgruppe for revisjon av helsepersonellregisteret, mars 1996 ([18]) og viser en oversikt over helsepersonellgrupper som i dag registreres i HPR. Det skal i forbindelse med realiseringen avklares 2 Lover og forskrifter for helsesektoren finnes også elektronisk tilgjengelig på Statens helsetilsyn sine web-sider: 6

14 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR hvilke helsepersonellgrupper som skal registreres i det nye HPR. Det gjøres samtidig oppmerksom på at godkjenningsordninger er underlagt endringer over tid. Det er derfor behov for fleksibilitet mht. hvilke helsepersonellkategorier som skal registreres og deres godkjenninger. Tabell 1: Oversikt over helsepersonellgrupper som i dag registreres i HPR og lovhjemmel for godkjenning Kategori Hjemmel Jordmor Lov om jordmødre, 26. april 1985, nr. 23. (i dag kun som spesialitet) Underordnet jordmor Forskrift for godkjenning av jordmor, 12. februar 1973, nr Psykolog Lov om godkjenning m.v. av psykologer, 9. mars 1973, nr. 13. Kiropraktor Forskrift om godkjenning m.v. av kiropraktorer, 9. mars 1990, nr Bioingeniør Forskrift for godkjenning m.v. av bioingeniører, 27. februar 1987 (helsepersonelloven, [8]). Fysioterapeut Lov om fysioterapeuter og mensendicksykegymnaster, 23. juni Optiker Forskrift for godkjenning m.v. av optikere, fastsatt ved kgl. res. av 22. april 1988 (helsepersonelloven, [8]). Optiker med kontaktlinsekompetanse Se optiker. Ergoterapeut Forskrift for godkjenning m.v. av ergoterapeuter, fastsatt ved kronprinsreg. res. av 10. oktober 1975 (helsepersonelloven, [8]). Sykepleier Lov om godkjenning av sykepleiere, 8. januar 1960, nr. 1. Hjelpepleier Forskrift for godkjenning av hjelpepleiere, 10. mars 1978, nr. 1. Vernepleier Forskrift for godkjenning m.v. av vernepleiere, fastsatt ved kgl. res. av 9. desember 1977 (helsepersonelloven, [8]). Radiograf Forskrift for godkjenning m.v. av radiografer, fastsatt ved kgl. res. av 24. juni 1977 (helsepersonelloven, [8]). Ortopediingeniør Lov om ortopediingeniører og om omsetning av ortopediske hjelpemidler, 11. juni 1971, nr. 54. Ortopediingeniør med Se ortopediingeniører. spesialitet i protese/ortose Ortopediingeniør med Se ortopediingeniører. spesialitet i fottøy Leger Lov om leger, 13. juni 1980, nr 42. Allmennlege Lov om leger, 13. juni 1980, nr. 42, 16 (gjelder godkjenning for refusjon fra folketrygden). Tannleger Lov om tannleger, 13. juni 1980, nr. 43. Tannpleier Forskrift for godkjenning m.v. av tannpleiere, av 7. september 1979 (helsepersonelloven, [8]). Fotterapeut Forskrift for godkjenning m.v. av fotterapeuter, fastsatt ved kgl. res. av 28. april 1978 (helsepersonelloven, [8]) Godkjenningsordninger Godkjenningsordninger Noen eksempler på dagens godkjenningsordninger er: Fylkeslegene i de respektive fylkene behandler, godkjenner og registrerer følgende søknader/godkjenninger: Midlertidig lisens til leger fra de nordiske landene (Sverige, Danmark og Finland): Alle leger fra de nordiske landene som ønsker å utøve sin legevirksomhet i Norge må ha lisens. Dette kan være midlertidig lisens utstedt av fylkeslegen i det respektive fylket eller autorisasjon utstedt av Fylkeslegen i Oslo. Leger med midlertidig lisens oppfordres også til å søke Fylkeslegen i Oslo om autorisasjon. Leger fra andre enn de nordiske landene må uansett søke Fylkeslegen i Oslo om autorisasjon. 7

15 KAPITTEL 2 HVA ER HPR? Leger over 75 år: Etter fylte 75 år bortfaller autorisasjonen. Leger over 75 år skal derfor søke den respektive fylkeslegen om midlertidig godkjenning/lisens. Godkjenning av øvrige helsepersonellgrupper: All godkjenning av de øvrige helsepersonellgrupper som ikke er spesielt nevnt under de andre punktene, behandles og registreres ved den respektive fylkeslegen. I tillegg til den vanlige fylkeslegefunksjonen når det gjelder godkjenning av helsepersonell i sitt eget fylke, har Fylkeslegen i Oslo et særskilt ansvar for følgende godkjenninger: Turnuslisens: For å utøve turnusvirksomhet som en del av sin helsefaglige utdanning, skal kandidaten søke Fylkeslegen i Oslo om turnuslisens. Dette gjelder leger, jordmødre, fysioterapeuter, ortopediingeniører og kiropraktorer. Autorisasjon/godkjenning: Etter fullført turnustjeneste kan man søke Fylkeslegen i Oslo om autorisasjon/godkjenning. Autorisasjon til alle tannleger og psykologer. Alders grense: Etter fylte 75 år bortfaller autorisasjonen. Tannleger, psykologer og jordmødre over 75 år skal søke Fylkeslegen i Oslo om tidsbegrenset godkjenning/lisens. Utenlandsk utdannet helsepersonell: Alt utenlandsk utdannet helsepersonell godkjennes av Fylkeslegen i Oslo, dette med unntak av midlertidig lisens for nordiske leger. Registrering i HPR Om godkjent helsepersonell skal det i HPR registreres opplysninger som navn, fødselsnummer, adresser, godkjenningsdato, type godkjenning, statsborgerskap, etc. Opplysninger som ikke lenger har betydning skal slettes. Jfr. også kapittel 4 om krav til datainnhold i HPR. 8

16 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR Arbeidsflyt ved fylkeslegekontoret Figur 2: Arbeidsflyt på fylkeslegekontoret ved godkjenning/registrering av helsepersonell Søker/utdanningsinstitusjon Papir Diskett Modem/nett Godkjenningsdokument Saksbehandler (saksbehandling) Fylkeslegen (underskriving) Saksbehandler (registrering i HPR) Saksbehandling Figur 2 viser et forenklet bilde av det som foregår ved et fylkeslegekontor når en søknad om godkjenning som helsepersonell behandles og registreres: Søknaden kan bli sendt til fylkeslegen som papir (vanlig brev med utfylte skjemaer), eller elektronisk (på diskett eller via datanettet, f.eks. fra en utdanningsinstitusjon med opplysninger om alle som har fått godkjent sin utdanning ved institusjonen ved et gitt tidspunkt). Søknaden behandles av en saksbehandler med nødvendig papirutskrift for underskriving (f.eks. godkjenningsdokumentet, svarbrevet, etc). Papirene (godkjenningsdokumentet etc.) underskrives av fylkeslegen før de sendes ut til søkeren. Opplysninger om godkjenningen/søkeren registreres i HPR. I mange godkjenningssaker som behandles hos fylkeslegekontorene kan det dreie seg om langvarig saksbehandlingsprosess hvor det undersøkes en rekke faktorer, bl.a. egnethet, evt. tilbakekall i utdanningslandet, etc. 9

17 KAPITTEL 2 HVA ER HPR? 2.4 Bortfall av godkjenning/autorisasjon Midlertidig godkjenning/lisens Tilbakekall Suspensjon Avkall Bortfall av deler av godkjenning/autorisasjon Ny godkjenning etter bortfall av forrige Aldersgrense Enhver midlertidig godkjenning/lisens er avgrenset i tid og/eller med nærmere vilkår. Ved passert utløpsdato, bortfaller midlertidig godkjenning/lisens automatisk. Offentlig godkjenning kan tilbakekalles av Statens helsetilsyn eller den Statens helsetilsyn bemyndiger. Dersom det er skjellig grunn til å anta at det foreligger grunnlag for tilbakekall, kan en godkjenning/autorisasjon/lisens suspenderes. Innehaveren av en godkjenning/autorisasjon/lisens kan frivillig gi avkall på sin godkjenning/autorisasjon/lisens. Søknaden behandles av den respektive fylkeslegen. Tilbakekall, suspensjon eller avkall kan gjelde deler av en godkjenning/autorisasjon. Eksempelvis kan en lege frivillig gi fra seg retten til å forskrive A-preparater mens vedkommende fremdeles beholder sin autorisasjon. Person som har fått tilbakekalt eller frivillig gitt avkall på sin godkjenning/autorisasjon/lisens kan søke om å få ny godkjenning/autorisasjon/lisens. Ny godkjenning/autorisasjon/lisens kan være avgrenset i tid og/eller med nærmere vilkår. For leger, tannleger, psykologer og jordmødre faller godkjenningen/autorisasjonen automatisk bort når vedkommende fyller 75 år. Etter søknad kan vedkommende få en tidsbegrenset godkjenning/lisens. Til denne type midlertidige godkjenninger kan det også knyttes nærmere vilkår. 2.5 Anvendelse av opplysningene i HPR Oversikt over helsepersonell Autorisasjonsopplysning om den enkelte Helsemyndighetene trenger oversikt over landets offentlig godkjente helsepersonell, for formål som tilsyn med helsepersonell, beredskapsplanlegging, personellstatistikk og analyse av fremtidige behov. Til dette trenger man bl.a. opplysninger om hvem som er offentlig godkjent som helsepersonell, hvor den enkelte jobber og bor, utdanningsbakgrunn den enkelte har, hva den enkelte er godkjent og autorisert til å utøve her i landet. Det vil være behov for både oversikt over grupper av helsepersonell og opplysninger om den enkelte. Autorisasjon eller lisens gis ikke med tilbakevirkende kraft slik at autorisasjon eller lisens må være innhentet før man tiltrer stilling som innebærer legevirksomhet. Vedkommende lege og arbeidsgiver vil kunne pådra seg erstatningsrettslig og strafferettslig ansvar i forbindelse med en slik forsømmelse. Arbeidsgivere i helsetjenesten trenger derfor å kunne sjekke om en søker til en legestilling virkelig har autorisasjon eller lisens til å utøve legevirksomhet. Tilsvarende vil også arbeidsgivere trenge å kunne 10

18 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR sjekke om en søker på annen type helsestilling virkelig har den nødvendige godkjenningen. Det understrekes her at det er arbeidsgiver sitt ansvar for at søkeren har de nødvendige godkjenningsdokumentene i orden. Eventuell feil i HPR kan ikke frita arbeidsgiver for ansvar dersom man har ansatt en som ikke har den nødvendige kvalifikasjonen. Opplysning om forskrivings- og rekvisisjonsretten til den enkelte Identifisering av helsepersonell Gjensidig oppdatering for å øke datakvalitet Helseinstitusjoner trenger autorisasjonsopplysninger lagret i HPR til å kontrollere den enkelte legens autorisasjon/rett til å utøve/rekvirere ulike typer helsetjenester. Eksempelvis kontrollerer apotekene legenes forskrivingsrett ved ekspedisjon av resepter; laboratoriene kontrollerer legenes rekvisisjonsrett ved mottak av rekvisisjoner. Ved å bruke det unike nummeret som tildeles den enkelte ved registrering i HPR, kan helseinstitusjonene (og andre) unikt identifisere helsepersonell. Ved godkjenning eller utstedelse av en autorisasjon/lisens kan opplysningene registrert i HPR brukes til å utstede/oppdatere identitetskort (Helsepersonellkort). HPR og andre registre som f.eks. medlemsregistrene ved de ulike yrkesorganisasjoner/-foreninger/-forbund, kan dra nytte av hverandres registre for å øke kvaliteten på opplysningene som er lagret. Eksempler på slike aktører/registre er: Folkeregisteret, Rikstrygdeverket, Den norske lægeforening, Den norske tannlegeforening og andre yrkesorganisasjoner. 11

19

20 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR 3. Overordnet løsningsbeskrivelse Dette kapitlet gir en overordnet beskrivelse av løsningen som ønskes realisert for Helsepersonellregisteret (HPR). Se også de etterfølgende kapitlene for mer detaljerte krav til de enkelte delene løsningsbeskrivelsen. 3.1 De ulike enhetene Figur 3: Overordnet arkitekturbeskrivelse for HPR HPR-lokal (Helsetilsynet og fylkeslegene) Søker/utdanningsinstitusjon søknader (nett, diskett, brev) HPR-opplysninger (Statens regionale informasjonsnett) autorisasjonsopplysninger (telefonisk) autorisasjonsopplysninger (nett, diskett) Andre eksterne brukere HPR-sentral gjensidig oppdatering/kvalitetssikring (nett, diskett, tape) Andre eksterne registre Overordnet arkitektur Hovedhensikten med HPR-Lokal Som illustrert i figur 3 skal det realiseres en sentral løsning (HPR-Sentral) som er det sentrale og nasjonale Helsepersonellregistret, og en lokal løsning (HPR-Lokal) i Statens helsetilsyn og på hvert fylkeslegekontor. Hovedhensikten med HPR-Lokal er å ha en HPR-løsning som så sømløst som mulig integreres i daglige rutiner ved fylkeslegekontorene og Helsetilsynet i forbindelse med godkjenning og registrering av helsepersonell. Dette for å unngå dobbeltregistrering samtidig som prinsippet med at data ikke kan legges inn i HPR før godkjenning og underskriving av Fylkeslegen opprettholdes (jfr. også avsnitt om Arbeidsflyt ved fylkeslegekontoret). 13

21 KAPITTEL 3 OVERORDNET LØSNINGSBESKRIVELSE Hovedhensikten med HPR-Sentral Hovedkomponenter og hovedfunksjonalitet Hovedhensikten med HPR-Sentral er at autoriserte HPR-brukere på fylkeslegekontorene og i Helsetilsynet ved innlogging på HPR-Sentral, skal kunne ha all den nødvendige funksjonaliteten i forbindelse med registrering i og bruk av HPR, for å ivareta driftsoppgavene for HPR-Sentral, samt å tilby eksterne brukere og registrene mulighet for informasjonshenting fra og informasjonsutveksling med HPR. Det er i skrivende stund ikke bestemt hvor HPR-Sentral fysisk skal plasseres. Figur 4 illustrerer hovedkomponentene i hhv. HPR-Sentral og HPR- Lokal. Figuren er ment å gi et bilde av den ønskede funksjonaliteten, og er derfor på ingen måte førende/tvingende når det gjelder modulinndeling av den faktiske HPR-løsningen. Figur 4: Hovedkomponenter i HPR-Sentral og HPR-Lokal HPR-sentral HPR-sentral HPR-lokal HPR-lokal HPRregistrering HPRimport HPRsøk HPRregistrering HPRoverføring HPRsøk HPReksport HPRstatistikk HPRinfo HPR-Lokal og HPR- Sentral Registrering i HPR Søk i HPR Ettersom det er de samme typer opplysninger som skal registreres på HPR-Sentral som på HPR-Lokal, vil databasestrukturen være den samme på HPR-Lokal som på HPR-Sentral. Forskjellen ligger i at opplysningene som ligger lagret i HPR-Lokal ikke er "offisielle" før de er blitt overført til og samkjørt med HPR-Sentral. Tilsvarende vil HPR-Registrering og HPR-Søk være i hovedtrekk de samme på HPR-Lokal som på HPR-Sentral. Beskrivelsen av datainnhold (jfr. kapittel 4), HPR-Registrering (jfr. avsnitt 5.2) og HPR-Søk (jfr. avsnitt 5.3) vil derfor i det videre gjelde for både HPR-Sentral og HPR-Lokal hvis ikke noe annet er eksplisitt oppgitt. Hovedkomponentene i HPR-Sentral og HPR-Lokal som er vist i figur 4 kan kort beskrives som følger: HPR-Registrering: Hensikten med denne modulen er å understøtte registrering/oppdatering/sletting av opplysninger om enkeltpersoner i HPR-Sentral eller HPR-Lokal. Jfr. avsnitt 5.2 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Registrering. HPR-Søk: Hensikten med denne modulen er å understøtte søking etter enkeltpersoner eller grupper av personer i HPR, etter gitte sø- 14

22 KRAVSPESIFIKASJON TIL HPR Statistikk Import av data fra andre Eksport av data til andre Overføring fra fylkeslegekontoret til sentralen Informasjonstjeneste Andre eksterne brukere Andre samarbeidspartnere for datautveksling SRI - Statens regionale informasjonsnett kekriterier. Jfr. avsnitt 5.3 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Søk. HPR-Statistikk: Hensikten med denne modulen er å understøtte produksjon av statistikk eller andre oversiktsrapporter basert på data lagret i HPR. Jfr. avsnitt 5.4 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Statistikk. HPR-Import: Hensikten med denne modulen er å kunne importere data mottatt fra andre eksterne registre inn i HPR-Sentral. Dette for bl.a. å kvalitetssikre data registrert i HPR mot data registrert i f.eks. Folkeregistret og medlemsregistrene i ulike yrkesorganisasjoner. Jfr. avsnitt 5.5 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Import. HPR-Eksport: Hensikten med denne modulen er, på forespørsel og etter gjeldende konsesjon, å kunne ta ut relevante opplysninger om en eller flere bestemte helsepersonellgrupper og utlevere til andre instanser (f.eks. yrkesorganisasjoner, Direktoratet for sivil beredskap). Jfr. avsnitt 5.6 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Eksport. HPR-Overføring: Hensikten med denne modulen er at fylkeslegekontorene, etter godkjent og registrert autorisasjon/godkjenning, skal kunne overføre registrerte opplysninger til HPR-Sentral. Jfr. avsnitt 5.7 for mer detaljert beskrivelse av og funksjonelle krav til HPR-Overføring. I tillegg er følgende også vist i figurene: HPR-Info: Dette skal være søke- og informasjonstjenester for eksterne brukere (dvs. brukere utenom Statens helsetilsyn / Fylkeslegekontorene). Dette er ekstern kommunikasjon som skal håndteres utenom dette prosjektet, men allikevel tatt med her for oversiktsskyld. Andre eksterne brukere: Disse er brukere utenom Statens helsetilsyn og fylkeslegekontorene. Eksempler på slike brukere er apotek, helseinstitusjoner, arbeidsgivere i helsevesenet, etc. Disse vil kunne trenge autorisasjonsopplysninger lagret i HPR for å sjekke legens (og annet helsepersonells) autorisasjon/forskrivingsrett. Andre eksterne registre: Disse er registre/databaser som HPR kan tenkes å samarbeide med for utveksling av informasjon, for (gjensidig) kvalitetssikring av opplysningene. Eksempler på slike registre er medlemsregistre i de ulike yrkesorganisasjonene (f.eks. Den norske lægeforening, Den norske tannlegeforening), Folkeregisteret / Det sentrale personregisteret, og opplysningene Rikstrygdeverket har om legene. SRI: Statens regionale informasjonsnett. Dette er nettverket som Statens helsetilsyn og fylkeslegekontorene er koplet på. SRI brukes i 15

23 KAPITTEL 3 OVERORDNET LØSNINGSBESKRIVELSE denne sammenheng av brukere på HPR-Lokal til å kommunisere med HPR-Sentral. 3.2 Informasjonsflyt mellom enhetene HPR-Lokal og HPR-Sentral Mellom HPR-Sentral og eksterne brukere: Eksterne brukere skal kunne spørre mot HPR etter relevante autorisasjons- og godkjenningsopplysninger om bestemte enkeltpersoner. Med eksterne brukere menes det her brukere utenom Statens helsetilsyn og fylkeslegekontorene. Søker/utdanningsinstitusjon og HPR Eksterne registre og HPR Eksterne brukere og HPR Informasjonsflyten som er illustrert i figur 3 kan forklares som følger (Jfr. ellers også avsnitt 5.8 om Krav til kommunikasjonsløsninger og avsnitt 5.9 om Krav til informasjonssikkerhet): Mellom HPR-Lokal og HPR-Sentral: Kommunikasjon mellom HPR-Lokal og HPR-Sentral vil foregå over SRI, ved at fylkeslegekontorene overfører registrerte opplysninger til HPR-Sentral, foretar søk direkte på HPR-Sentral over SRI, etc. Fra søker eller utdanningsinstitusjon kan HPR-Lokal motta data elektronisk via datanettet eller på disketter etter bestemte regler, eller på andre måter som f.eks. vanlig brev. Mellom HPR-Sentral og andre eksterne registre: HPR og andre eksterne registre (f.eks. medlemsregistre i ulike yrkesorganisasjoner) kan utveksle data for (gjensidig) kvalitetssikring. Overføringen skal skje elektronisk (over datanettet, via diskett/tape) og etter bestemte regler. 16

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 SAKs oppdrag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ansvar for å behandle og avgjøre søknader om autorisasjon og lisens for helsepersonell utdannet både i Norge og i utlandet,

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014 e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 1 E-resept Arkitektur Versjon: 2.71 19. mai 2014 Dokumenteier: avdeling Kjernejournal og e.resept, seksjon Forvaltning e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 2 Versj.

Detaljer

Grensesnitt mellom behandlingsretta. informasjonssystemer

Grensesnitt mellom behandlingsretta. informasjonssystemer Grensesnitt mellom behandlingsretta informasjonssystemer Rapport fra forprosjekt Versjon 1.0 6. april 2000 KITH Rapport 13/99 ISBN 82-7846-072-8 KITH-rapport Tittel Grensesnitt mellom behandlingsretta

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Versjon 1.0 14. januar 2002 KITH Rapport 12/01 ISBN 82-7846-115-5 KITH-rapport Tittel Grunnlag for standardisering av personalia,

Detaljer

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Første utgave 1. juli 2002 KITH Rapport 15/02 ISBN 82-7846-140-6 KITH-rapport Tittel Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret Forprosjektrapport Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret 30.08.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Mandat og forankring... 4 1.2. Berørte

Detaljer

Konseptvalgutredning. Ny personidentifikator i Folkeregisteret

Konseptvalgutredning. Ny personidentifikator i Folkeregisteret Konseptvalgutredning Ny personidentifikator i Folkeregisteret 30. juni 2014 KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret Side: 2 av 92 Versjon: 1.0 Anbefaling Dagens to personidentifikatorer i Folkeregisteret,

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport

Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport Dette er en forstudie og er ett første skritt i en lengre planleggingsprosess. Det innebærer at alle forslag til funksjonalitet og løsninger kan bli endret

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

IT-strategi. En håndbok for helsesektoren KITH R 5/97 82-7846-035-3

IT-strategi. En håndbok for helsesektoren KITH R 5/97 82-7846-035-3 IT-strategi En håndbok for helsesektoren KITH R 5/97 82-7846-035-3 IT-strategi Sammendrag Denne håndboken er først og fremst utarbeidet som hjelp til selvhjelp for virksomheter innenfor helsesektoren som

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer