FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND"

Transkript

1 FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

2 Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag til framtidig brann stasjons struktur i Sør-Rogaland. Forslaget til ny brann stasjons struktur er utarbeidet i sam arbeid mellom Brann vesenet Sør-Rogaland IKS og administrasjonen i deltaker kommunene. Arbeidet har vært ledet av en rådmanns gruppe der kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har vært representert. Administrasjonen v/ brannog redningssjefen og tillitsvalgte har representert selskapet i rådmannsgruppens arbeid.

3 Innhold INNLEDNING GJELDENDE BRANNSTASJONSSTRUKTUR Organisering og dimensjonering av brannvesen Dagens brannvernregion og brann stasjons struktur FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONS STRUKTUR Utviklingstrekk Forslag til ny brannstasjonsstruktur Anbefaling Kvitsøy kommune Anbefaling Rennesøy kommune Anbefaling Randaberg kommune Anbefaling Sola kommune Anbefaling Stavanger kommune Anbefaling Sandnes kommune Anbefaling Time og Klepp kommune Anbefaling Gjesdal kommune Utstyr og bemanning Realisering av ny brannstasjonsstruktur EIERBRØK, KOSTNADS FORDELING OG EIERSKAP TIL STASJONENE Modell for eierbrøk og kostnadsfordeling Modell for eierskap til brannstasjonene....21

4 Innledning Innledning Forslag til ny brann stasjons struktur i Sør-Rogaland Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ble etablert i 2004 som et interkommunalt brann- og redningsvesen eid av 9 kommuner i Sør-Rogaland. BVSR har som formål å ivareta kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. BVSR har ansvaret for en brannvernregion med nærmere innbyggere, og er således et av de største brannog redningsvesen i landet. Det har vært en betydelig økonomisk vekst i Sør-Rogaland de siste årene, som igjen har bidratt til at regionen har hatt den høyeste befolknings veksten i landet. Det har videre vært en rask utvikling i industri-/næringsstrukturen i regionen (endringer i antallet og type særskilte brannobjekter). Det har samtidig vært en betydelig endring i infra strukturen i regionen i form av store samferdselsprosjekter. Den foran nevnte utviklingen i brannvern regionen og sam funns utviklingen generelt utløser behov for end ringer i selskapets organisering, dimensjonering og brannstasjonsstruktur. Behovet for endringer brann stasjons strukturen, herunder behovet for en ny hoved brannstasjon, har vært drøftet siden etableringen av selskapet. Det ble etter et styre vedtak i 2006 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle anbefale en framtidig brann stasjons struktur inkl. ny hoved brannstasjon. Det ble lagt frem en rapport med anbefaling i Styret vedtok i 2009 at prosjektet «Brannstasjonsstruktur nye brann stasjoner» skulle videre føres, men at det videre arbeidet stilles i bero inntil det var av holdt et eier møte der rammene for den videre prosessen skulle avklares. Det ble avholdt eier møter med ord førere og råd menn samt representanter fra selskapet i 2010 og På eier møtene ble rammene for arbeid med ny brann stasjonsstruktur inkl. ny hoved brannstasjon, samt modeller for framtidig eier brøk og eier skap til stasjonene drøftet. Det ble også nedsatt en rådmanns gruppe be stående av representanter fra kommunene Stavanger, Sandnes, Time/ Jær kommunene samt selskapet v/ brann- og rednings sjef og ansatt representant som fikk i oppdrag å gjennomføre en kvalitets sikring og konsept analyse av framtidig brann stasjons struktur. Arbeidet skulle også kvalitets sikres av eksterne parter. I 2012 ble det gjennomført en omfattende risiko- og sår barhets analyse knyttet til framtidig brann stasjons struktur og brann ordning. Arbeidet ble gjennom ført av BVSR i samråd med eier kommunene, andre nød etater, nærings livet og offentlige virksom heter. Arbeidet har blitt kvalitets sikret av bl.a. Trøndelag brann- og rednings tjeneste IKS, ROSREGgruppen og Proactima. Analysen har også vært be handlet av de styrende organ i BVSR, og drøftet i felles rådmannsmøte og på eier møte i Basert på risiko- og sår bar hets analysen foreligger det nå forslag til ny brann stasjons struktur og brann ordning. I forslaget til ny brann stasjons struktur inngår ny hovedbrann stasjon på Stangeland i Sandnes kommune, nye stasjoner i Stavanger kommune, ny stasjon som dekker kommunene Klepp og Time samt på sikt en ny stasjon på Ålgård i Gjesdal kommune. I denne rapporten blir det redegjort nærmere for forslaget til framtidig brann stasjons struktur, forslag til modell for eierskap til nye brann stasjoner og forslag til modell for framtidig eierbrøk og kostnadsfordeling. Rapporten har som formål å utgjøre en del av beslutnings grunnlaget for kommune styrene som vil behandle de foran nevnte problem stillingene i en samlet sak våren

5 1. Gjeldende brannstasjonsstruktur 1. Gjeldende brannstasjonsstruktur I kapittel 1 gis det en oversikt over den gjeldende brann stasjons strukturen innenfor ansvarsområdet til BVSR. Innledningsvis blir det redegjort for krav i lover- og forskrifter som, i tillegg til gjennomførte risiko- og sår bar hetsanalyser, er av betydning for brann stasjons strukturen ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV BRANNVESEN Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser. Kapittel 3 i brann- og eksplosjonsvernloven regulerer kommunenes plikter og fullmakter innenfor lovens virkeområde. 1 1 Kommunene skal i henhold til 9 sørge for etablering og drift av et brannvesen. Brannvesenets oppgaver og fullmakter reguleres av 11 og 12. Kommunene skal i følge 13 identifisere, føre fortegnelse over og føre tilsyn med byggverk, opplag, områder, virk som heter, tunneler mv. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Kommunene skal også etablere nødalarmeringssentraler for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt Kommunen skal i henhold til lovens 9 sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskaps messige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Kommunen skal videre gjennom føre en risikoog sår bar hets analyse slik at brann vesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. To eller flere kommuner kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse til et felles inter kommunalt selskap. Kommunen må da etablere ordninger som sikrer at all myndighets utøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. Deltakerkommunene i BVSR har delegert kommunenes myndighet og oppgaver i henhold brann- og eksplosjonsregion. Kommunene som inngår i regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene, jf. 16. Kommunene må videre kunne dokumentere at deres plikter etter loven blir overholdt, jf

6 1. Gjeldende brannstasjonsstruktur vern loven med tilhørende forskrifter til selskapet gjennom selskaps avtalen. Formålet til BVSR er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov som følger av loven med til hørende for skrifter. 2 Kommunenes myndighet etter loven er delegert til representantskapet. Rammen for delegering om fatter ikke viktige og prinsipielle saker som loven legger til kommune styret selv. Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til brannog redningssjefen. Forskrift om brannforebygging Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forskrift om brannforebygging) regulerer kommunens brannforebyggende oppgaver som består av tilsyn samt informasjons- og motivasjonsarbeid. For skriften definerer videre hva som menes med særskilte brann objekter i 13 i brann- og eksplosjons vern loven; a) Byg ninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. b) Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksom het som foregår i dem, antas å medføre særlig brann fare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store sam funns messige konsekvenser. c) Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. De tre kategoriene danner grunnlag for hvor ofte tilsyn skal gjennom føres, jf Minstekrav til dimensjonering av feier tjenesten fremgår av forskriftenes 7-3. Dimensjoneringsforskriften Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brann vesen (dimensjoneringsforskriften) skal sikre at kom munene har et brann vesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir ut ført tilfreds stillende. Videre skal forskriften sikre at brann vesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger. I det følgende blir det rede gjort for sentrale bestemmelser i forskriften. - Kap. 2 Administrative forhold Kommunen skal bl.a. kunne dokumentere at krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles. Brannvesenets og nød alarm tjenestens dimensjonering skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risikoog sår bar hets analyse, som skal være koordinert med kommunens analyser på andre områder. Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i egne planer for håndtering av uønskede hendelser. Dokumentasjonen skal oversendes sentral tilsynsmyndighet. - Kap. 3 Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennom føring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. «Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr innbyggere i brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser». - Kap. 4 Organisering av beredskap og innsats Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å utnytte ressursene i regionen. Der et tettsted er felles for flere kommuner, skal disse samarbeide om beredskapen i dette tettstedet. Forskriftens 4-8 regulerer innsatstid; «Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og om fattende brann spredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og om fattende næ rings drift o.l., skal inn satstiden ikke over stige 10 minutter. Innsatstiden kan i sær skilte til feller være lengre der som det er gjennom ført tiltak som kompen serer den økte risiko. Kom mu nen skal do ku mentere hvordan dette er gjennomført. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke over stige 20 minutter. Inn sats utenfor tett steder for deles mel lom styrkene i regionen, slik at full stendig dekning sikres. Inn sats tiden i slike til feller bør ikke over stige 30 minutter». Innsatstiden er den tiden det tar fra innsats styrken er alarmert til den er i innsats på brann- eller skade sted. Kjøretiden, som er en del av inn sats tiden, be re gnes etter fartsgrensene på ak tuelle strek nin ger. Farts grensen er satt etter hva som anses som forsvarlig hastighet på strek ningen ut i fra en risiko betraktning, og brann vesenet bør derfor ikke plan legge for kjøring med høyere hastig het. Kravene til innsats tid legger altså klare føringer for lokaliseringen av brannstasjoner. - Kap. 5. Dimensjonering av beredskap Beredskapen skal organiseres, dimensjoneres og lokaliseres i forhold til kart lagt risiko og sår bar het. I tillegg skal størrelsen på tett steder, inn bygger tall og inn sats tider legges til grunn for orga nisering og loka lisering av bered skap. I kap. 5 er det krav til størrelse på innsatsstyrken og vaktlag, lokalisering av vaktberedskap, vaktordning i forhold til innbyggertall, samt støttestyrke og overordnet vakt. Utgangspunktet er at alle kommuner skal ha en samlet innsatsstyrke på minst 16 personer, og minst fire av disse må være kvalifisert som innsatsledere. Lokaliseringen av innsatsstyrken bør være slik at størst mulig del av befolkningen dekkes med kortest mulig innsatstid. Et vaktlag må minimum bestå av en utrykningsleder og tre brannkonstabler/røykdykkere, eventuell støttestyrke består av fører for tankbil og fører for snorkel-/stigebil. Vaktlaget er minste enhet som iverksetter førsteinnsats, og må være kvalifisert for alle oppgaver brannvesenet kan bli stilt overfor. 2 BVSR ivaretar også kommunenes plikter og oppgaver i henhold til bl.a. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven), Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Kommunene har også lagt andre oppgaver til BVSR med hjemmel i selskapsavtalen. 5

7 1. Gjeldende brannstasjonsstruktur Forskriftens 5 3 stiller også minimumskrav til organiseringen av vaktberedskapen, dette gjøres med ut gangspunkt i innbyggertallet, og kravene er som følger: - I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil innbyggere kan beredskapen organiseres av del tidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt. - I tettsteder med innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. - I tettsteder med innbyggere skal bered skapen være organisert i lag bestående av heltids personell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av del tids personell med dreiende vakt, men hvor utryknings leder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. - I tettsteder med mer enn innbyggere skal bered skapen være organisert i lag av hel tidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. 5 2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. Innbyggertallet danner også grunnlag for minimum antall vaktlag, jf. 5 4: - I tettsted fra til innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støtte-styrke etter 5 2 og I tettsted fra til innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 5 2 og 5 3. Ved innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støtte-styrke for hver innbygger. Når antall innbyggere i et tettsted i en brannvernregion overstiger 2000, inntrer kravet om dreiende overordnet vakt. En slik overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder, og skal inkludere brann- og redningssjefen og dennes stedfortreder. - Kap. 6. og 7. Utrustning av beredskapen samt krav til opplæring og kompetanse Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulyk ker som kan for ventes, her under transport midler, pumper, slanger og annet slokkeutstyr, samt utstyr til bruk ved akutt forurensning. Videre er det krav om at brann vesenet skal medbringe vann til slok king i om råder hvor det ikke kan skaffes til veie til strek kelig slukke vann. Kravene til ut rust ning omhandler også personlig verneutstyr, sam bands utstyr, egnet utstyr til red nings inn sats og materiell til bruk ved akutt forurensing og andre ulykker. Kommunen skal sørge for at personell i brann vesenet til freds stiller de krav til kvali fika sjoner som for skriften stiller. Det for ventes også at praktiske og teoretiske øvelser skal gjennom føres så ofte at personellets kompe tanse blir vedlike holdt og ut viklet slik at brann vesenet til en hver tid er i stand til å løse de opp gaver det kan for ventes å bli stilt overfor DAGENS BRANNVERNREGION OG BRANN STASJONS STRUKTUR De ni deltakerkommunene i BVSR utgjør til sammen brann vernregionen som selskapet skal betjene. Deltakerkom munene hadde pr et samlet inn bygger tall på Brann vern regionen utgjør et samlet areal på km 2 og et samlet skogsareal på 112 km 2. Tabell 1 gir en over sikt over inn bygger tallet 3 og arealet i den enkelte kommune. Tabell 2 gir en oversikt over antall pipeløp, tilsynsobjekter og særskilte brannobjekt pr. oktober BVSR har i dag totalt 13 brannstasjoner og ett depot, hvorav fire døgn bemannede stasjoner (kasernert) og ni stasjoner og ett depot med deltids ansatte brann mannskaper. De døgn bemannede stasjonene er lokalisert i Stavanger sentrum, Kvernevik, Forus og Sandnes. Bryne, Klepp, Ålgård og Riska er del tid s tasjoner med vakt ordning, mens Høle, Gilja, Oltedal, Rennesøy, Kvitsøy og depotet på Vassøy er uten vakt ordning. I tillegg kommer brann båten MS Vektaren i Stavanger. Ved samtlige stasjoner består beredskapen av røykdykkere. De døgn bemannede stasjonene har i tillegg kjemikalie dykkere. Depotet på Vassøy har ikke røyk dykkerberedskap, men det er stasjonert en mann skaps bil på øya. Del tid mannskapet ved depotet har som oppgave å starte utvending slokkeinnsats mens de venter på at røyk dykkere fra stasjonen i sentrum skal ankomme med brannbåten. Dykkerberedskapen består av minimum to dykkere, leder og to line menn. Disse er stasjonert på Stavanger brannstasjon og inngår i det faste opp sett av mann skap på stasjonen. Det er ikke etablert reserve styrke, og det er heller ikke organisert skog brann reservestyrke. Det er vurdert at støtteressurser som Sivilforsvaret, Heimevernet, samt frivillige organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Roverne er til strekkelig for forventede inn satser i vår region. Høyde beredskap betjenes av ett mann skap i Stavanger og ett mann skap på Sandnes. Tank bil (vann) betjenes av ett mann skap på Sandnes og ett mann skap i Kvernevik. 3 Innbyggertallet i den enkelte kommune er oppdatert pr Innbyggertallet i tettsteder er pr Oppdaterte innbyggertall for tettsteder publiseres i juni d.å. 6

8 1. Gjeldende brannstasjonsstruktur Kommune Innbyggertall i kommune Forventet innbyggertall 2018 Areal km 2 Skog-areal km 2 Tettsteder Innbyggertall i tettsted Stavanger ,3 Stavanger: Sandnes ,0 Sola ,7 Sandnes: Hommersåk: Sviland: Høle: Figgjo (sammen med Ålgård): Sola: Stenebyen: Hålandsmarka: Tananger: Randaberg ,6 Randaberg: Gjesdal ,0 Time ,0 Klepp ,0 Rennesøy Ålgård/Figgjo: Oltedal: Gilja: Bryne: Lyefjell: Kvernaland (Time/Klepp): Undheim: Kleppe/Verdalen: Kvernaland (Time/Klepp): Pollestad: Vikevåg: Østhusvik: Kvitsøy Ydstebøhamn: 394 Totalt ,6 Tabell 1 deltakerkommuner folketall og areal Objekter: Antall: Samlet antall pipeløp Tilsynsobjekter: Særskilt brannobjekt 13 kategori A: Særskilt brannobjekt 13 kategori B: (59) 4 Særskilt brannobjekt 13 kategori C: 41 Tabell 2 pipeløp, tilsynsobjekter og særskilte risikoobjekter 4 Enkeltvedtak etter 13, 33. stk. som hovedsakelig er landbrukstilsyn 7

9 1. Gjeldende brannstasjonsstruktur Figur 1 gir en oversikt over brannvernregionen til BVSR med tilhørende brann stasjons struktur. Figur 1 brannvernregion og brann stasjons struktur 8

10 1. Gjeldende brannstasjonsstruktur Tabell 3 gir en oversikt over utstyr og bemanning på den enkelte stasjon. Stasjoner merket med rødt har kasernert heltid, grønn har deltidsmannskap med vakt, gul har deltidsmannskap uten vakt og blå er depot uten vakt. Stasjon Min. vaktstyrke Tot. ant. mannskap 5 Utstyr gjeldende brann stasjons struktur Stasjon Stavanger 9 * 63 ** Mannskapsbil 1 Reserve/ekstra mannskapsbil 1 Høyde-redskap 1 Lite høyde-redskap 1 Fremskutt enhet/ Transport 1 Kommandobil 1 Lastebil 1 Dykkerbil 1 Service/innbrudd 1 Krokløftebil 1 Kvernevik 4 16 Mannskapsbil 1 Reserve/ekstra mannskapsbil 1 Tankbil 1 Forus 4 16 Mannskapsbil 1 Høyde-redskap 1 Sandnes 5 20 Mannskapsbil 1 Reserve/ekstra mannskapsbil 1 Høyde-redskap 1 Tankbil 1 Kommandobil 2 Buss 1 Lastebil 1 RVR bil 1 Klepp Mannskapsbil 1 Reserve/ekstra mannskapsbil 1 Transport/mannskaper 1 5 * Inkl. brigadesjef stasjonert i Stavanger. ** Inkl. 5 brigadesjefer og 22 ekstramannskaper (stasjonert i Stavanger, benyttes på alle stasjoner etter behov, 2 brigader med 5 ekstra + 2 brigader med 6 ekstra (50 % frikjøp av Hovedverneombud/-tillitsvalgt + en stilling som inngår i rullering hos forebyggende og er overført derfra)). 9

11 1. Gjeldende brannstasjonsstruktur Stasjon Min. vaktstyrke Tot. ant. mannskap 5 Utstyr gjeldende brann stasjons struktur Stasjon Bryne Mannskapsbil 1 Transport/mannskaper 1 Ålgård Mannskapsbil 1 Reserve/ekstra mannskapsbil 1 Riska Mannskapsbil 1 Fremskutt enhet/ Transport 1 Oltedal Mannskapsbil 1 Reserve/ekstra mannskapsbil 1 Gilja - 16 Mannskapsbil 1 Fremskutt enhet/ Transport 1 Høle - 16 Mannskapsbil 1 10

12 1. Gjeldende brannstasjonsstruktur Stasjon Min. vaktstyrke Tot. ant. mannskap 5 Utstyr gjeldende brann stasjons struktur Stasjon Rennesøy - 20 Mannskapsbil 1 Transport/mannskaper 1 Kvitsøy - 16 Mannskapsbil 1 Depot Vassøy - 10 Mannskapsbil 1 Tabell 3 Stasjoner, bemanning og utstyr Det ble i 2012 utarbeidet en omfattende overordnet helhetlig risikoanalyse for BVSR. I prosjektet ble det også foretatt en gjennomgang av brannvesenets innsatstider i forhold til dagens brann stasjons struktur. Rapporten viser at innsatstidene foreløpig ligger innenfor kravene i lovverket. Minimum vaktstyrke (tabell 3) er den be manningen som er nød vendig for å dekke minimums kravene i dimensjonerings forskriften. For å opprett holde minimumsbemanning i for bindelse med syke fravær, ferie, kurs osv. er det også be hov for et visst antall ekstra mannskaper som kan be nyttes ved samtlige kasernerte stasjoner etter behov. Per i dag har BVSR ansatt 22 ekstra mannskaper som er stasjonert ved stasjonen i Stavanger (utgjør ca. 23 % av minimums bemanningen). BVSR har etablert høynet beredskap for helg-/høytids vakt på brann stasjonene Gilja, Oltedal, Kvitsøy, Høle og Rennesøy. 6 6 Leder av brann- og redningsvesenet har plikt og myndighet til å etablere høyere beredskap dersom dette er påkrevd for å sikre nødvendig innsats ved brann eller ulykker (jfr i brann og eksplosjonsvernloven). Dette blir blant annet gjort i spesielle Redningsinnsats til sjøs (RITS) er et samlebegrep for sjøbasert og landbasert assistanse ved branner og andre ulykker til sjøs. Dette betyr at brannvesenet har mannskap med spesialkompetanse for å slukke branner om bord i skip. Mannskapene øver jevnlig og er godt forberedt til å bistå skipets egne mannskaper i rednings- og slukkearbeidet. BVSR er et av syv norske brannvesen langs kysten som er med i ordningen. Ett lag i RITS beredskapen består av seks mann, fordelt på de fire heltidsstasjonene. utfartshelger, høytider, ved større arrangementer, i tider med stor fare for brann eller perioder med forventet dårlig fremmøte ved alarm. 11

13 2. Forslag til ny BRANNSTASJONS STRUKTUR 2. Forslag til ny brannstasjons struktur I kapittel 2 blir det redegjort for forslag til fremtidig brann stasjons struktur i brannvernregionen. Forslaget er basert på risiko- og sår bar hets analyser gjennom ført av BVSR og kommunene, som videre er kvalitets sikret av eksterne parter. Forslaget tar videre utgangs punkt i dimensjonerings forskriften og andre relevante lover/forskrifter. Det blir innled ningsvis redegjort for generelle trekk ved samfunns utviklingen som bidrar til å utløe et behov for en ny brannstasjonsstruktur UTVIKLINGSTREKK Brannvern regionen til BVSR består av både by kommuner, landbruks kommuner og øy kommuner. De ulike kommunene som inngår i regionen er svært ulike med hensyn til folketall, folke tetthet, areal og nærings struktur. Kommunene som inngår i brannvern regionen har vært preget av en betydelig økonomisk vekst knyttet til bl.a. petroleumsrelatert virksomhet. Den økonomiske veksten har bidratt til at Sør-Rogaland har den høyeste be folknings veksten i landet. Folketallet i Sør-Rogaland har økt fra rundt til på 30 år. Innen 2025 vil det trolig være om lag innbyggere. Befolknings vekst er av stor betydning for dimensjoneringen av brann- og rednings vesen. Enkelte tettsteder i brannvernregionen er nå så store at de har flere innbyggere enn det som er grensen for deltids bemanning. Dette innebærer at det i disse tettstedene må innføres dag kasernering, som medfører økte kostnader til personell og utstyr, samt oppføring av nye brannstasjoner som er tilrettelagt for dagkasernering og evt. framtidig døgnkasernering. Veksten har også medført en rask utvikling i industri-/ nærings strukturen i regionen, herunder en rask ut vikling med hensyn til an tallet og type særskilte brann objekter. 12

14 2. Forslag til ny BRANNSTASJONS STRUKTUR Flere steder i regionen er det lokalisert virksom heter med risikofylt aktivitet, som igjen kan ha en på virkning på omkringliggende virksomheter/bebyggelse. Nyetablering av nærings virksomhet vil påvirke dimensjo neringen av BVSR. Ny infrastruktur i form av store samferdselsprosjekter og en betydelig vekst i persontransport og transport av gods på vei, jernbane og sjø medfører konsekvenser for BVSR med henblikk på både forebygging og beredskap. BVSR må bl.a. være rustet for å kunne håndtere uønskede hendelser knyttet til transport av kjemikalier og farlig gods. Sam ferdselsprosjekter som Ryfast og Rogfast vil også introdusere beredskaps messige ut fordringer med hensyn til både utstyr og kompetanse. Det legges i større grad til rette for at eldre skal bli boende hjemme så lenge som mulig. Denne gruppen er overrepresentert på statistikken over omkomne i brann. Også personer med rus problematikk, asylsøkere på mottak og arbeids innvandrere utgjør sentrale risikogrupper i regionen. Disse gruppene krever innsats knyttet til bl.a. brann forebyggende arbeid. Det har de siste årene blitt lagt fram flere stortings meldinger og offentlige utredninger som redegjør for trekk ved samfunns utviklingen som vil påvirke virksomheten til brann- og redningsvesen i landet FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR Risiko- og sår bar hets analysen som ble gjennomført i 2012 har vært et viktig faglig fundament for råd manns gruppens forslag til ny brann stasjons struktur. Deltaker kommunene og andre aktører har bidratt med informasjon og kunn skap i analyse arbeidet. Analysen er videre kvalitets sikret i flere omganger av eksterne aktører, formelt be handlet av de styrende organ i BVSR og drøftet på felles rådmanns møte og eier møter i 2012 og Analysen har gitt et solid faglig fundament for anbefalingene knyttet til lokalisering av framtidige stasjoner. Basert på den generelle samfunnsutviklingen, utviklingen i regionen, risiko- og sår bar hets analysen fra 2012 samt gjeldende lover og forskrifter som regulerer virksomheten til BVSR, har råd manns gruppen kommet fram til at det vil være behov for å foreta betydelige endringer i gjeldende brann stasjons struktur. Det blir i det følgende redegjort nærmere for rådmanns gruppens forslag. Forslaget til ny brann stasjons struktur vil hoved sakelig medføre endringer i kommunene Stavanger, Sandenes, Time, Klepp og Gjesdal. Det blir imidlertid redegjort for rådmanns gruppens anbefaling for den enkelte kommune. Ved et eventuelt opptak av ny deltakerkommuner vil det søkes å oppnå effektive løsninger og en samordnet drift innenfor den utvidede brannvernregionen. Dette vil igjen kunne påvirke den framtidige brann stasjons strukturen. Det er igangsatt prosjekteringsarbeid knyttet til ny hovedbrannstasjon på Stangeland. Planleggingen av de øvrige brannstasjonene er i en tidlig fase. Det er derfor flere spørsmål knyttet til areal, HMS mv. som må avklares i det videre arbeidet. Råd manns gruppen anser dette som håndterbart innenfor den foreslåtte hoved strukturen. Det foreligger foreløpige anslag knyttet til areal og kostnader. Anslåtte prosjekt kostnader tar utgangs punkt i oppnådd kvadratmeter pris ved oppføring av brannstasjoner i Norge de siste årene. Det er følgelig en betydelig usikker het knyttet til disse anslagene ANBEFALING KVITSØY KOMMUNE - Brannstasjonen videreføres. Dagens ordning med deltidsmannskap videreføres ANBEFALING RENNESØY KOMMUNE - Brannstasjonen videreføres. Dagens ordning med deltidsmannskap videreføres. - Rennesøy kommune vil også dekkes av brannstasjonen i Kvernevik ANBEFALING RANDABERG KOMMUNE - Randaberg kommune dekkes av Kvernevik brannstasjon og fremtidige nye brannstasjoner i Stavanger. Spesialutstyr fra hoved brannstasjonen. - Bygging av Rogfast er vedtatt og vil få stor be tydning for bered skapen til BVSR både i anleggs fasen og etter ferdigstillelse. Randaberg kommune og Statens Vegvesen vil arbeide for at regulerings planene inkluderer tomteareal til fremtidig brannstasjon på Randaberg i tilknytning til Rogfast-sambandet ANBEFALING SOLA KOMMUNE - Sola Kommune dekkes av Kvernevik brann stasjon og ny hoved brannstasjon på Sandnes. - Ordningen vil gi to utrykningsveier mot risikoområdene Risavika og Stavanger lufthavn. - Brann- og redningssjefen vil utrede risiko og beredskap i Risavika videre. Dette i samarbeid med DSB, NSO, næringsliv og kommunen. Stavanger lufthavn - Avinor har første beredskap for selve lufttrafikken. - Det er utarbeidet planverk for Stavanger lufthavn. - BVSRs utrykning fra ny hoved brannstasjon og Kvernevik brannstasjon anses som en god løsning. - Spesialutstyr fra ny hoved brannstasjon ANBEFALING STAVANGER KOMMUNE Det foreligger to alternative forslag til brann stasjonsstruktur i Stavanger kommune, dvs. en primær og en sekun dær anbefaling. Alternativ 1 (primære anbefaling) Rådmanns gruppen anser alternativ 1 som det foretrukne alternativet ut ifra risiko- og sårbarhetsvurderinger og dimensjonerings forskriften. Alternativ 1 omfatter følgende; - Det etableres en ny brannstasjon med ett vaktlag + høydemateriell, vanndykkertjeneste, sjøtjeneste og IUA depot i østre bydel. Lervig er foreslått tomte 13

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Sak 6/15 Rogaland brann og redning IKS

Sak 6/15 Rogaland brann og redning IKS Sak 6/15 Rogaland brann og redning IKS 1. Eierskap i selskapet 2. Økonomiplanprosessen 3. Nye oppgaver og utvikling Eiermøte - 2. okt. 2013 Forslag til ny brannstasjonsstruktur Forslag til modell for eierskap

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE TJENESTE / LEVERANSEAVTALE MELLOM FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS OG...KOMMUNE INNHOLD 1.0 Avtalens omfang og formål:... 2 2.0 Grunnlagsdokumenter... 2 3.0 Generell hjemmel... 2 4.0 Ytelser iht lovpålagte

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 2014 [ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS [Vedtatt av. bystyre den xx.xx.14]. Innhold Innledning... 3 1. kommune skal være en aktiv eier... 4 1.1. Legge til rette for samarbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 HØRINGSUTTALELSE OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING

Detaljer

Sel Kommune BRANNORDNING 2016

Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Grunnlag for brannordningen... 3 3.1. Grunnlag for organisering og dimensjonering... 4 Kjernetall fra kommunen(ssb 1.1.2015)...

Detaljer

Investering i høyderedskap

Investering i høyderedskap ØSTRE TOTEN KOMMUNE BRANNVESENET Investering i høyderedskap Begrunnelse for behovet for høyderedskap Bård Henriksen, brannsjef 12.11.2016 Brannsjefens begrunnelse for innkjøp av lift/stigebil Østre Toten

Detaljer

Informasjon til Rælingen kommunestyre

Informasjon til Rælingen kommunestyre Informasjon til Rælingen kommunestyre 03.05.2017 Marit Helene Ekvoll Styreleder Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Aktuelle saker Formålet med selskapet Nøkkeltall Tjenesteleveringen Viktige saker

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring

Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring trygg og sikker framtid Vi skal gjennomgå: Dagens hovedmål Marita Eik - Prosjektrådgiver Bakgrunn for satsingen Statistikk og brannårsaker Utfordringer Forebyggende

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

Velkommen til brannvernopplæring

Velkommen til brannvernopplæring Velkommen til brannvernopplæring Vi skal gjennomgå: Dagens hovedmål Ståle Fjellberg- avdelingsleder Bakgrunn for satsingen Statistikk og brannårsaker Utfordringer Forebyggende tiltak hva dere bidra med?

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS Dokumentasjon for Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Mosvik og Verran kommune A. FORMÅL ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet i kommunene Snåsa, Steinkjer,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE NY SELSKAPSAVTALE OG EIERBRØK TBRT IKS

RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE NY SELSKAPSAVTALE OG EIERBRØK TBRT IKS RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE NY SELSKAPSAVTALE OG EIERBRØK TBRT IKS TBRT IKS Side 1 PROSJEKTGRUPPE NY SELSKAPSAVTALE OG EIERBRØK TBRT IKS Innhold PROSJEKTGRUPPE NY SELSKAPSAVTALE OG EIERBRØK TBRT IKS...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for RBR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for RBR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for RBR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: 18.11.2016 Tid: 08:30-11:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Odd Jo Forsell, leder

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS] 2014 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 16. juni 2014]. Innhold Innledning... 3 1. Stavanger kommune skal være en aktiv eier... 4

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) 2 3 Hovedtrekk i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune.

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/4061-14 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Inn-Trøndelag Brannvesen IKS MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret 07.10.13 25/13 Representantskapet 25.10.13 15/13 Saksbehandler: Håvard Bye ØKONOMIPLAN 2014-2017 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon Møtedato: 19.05.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Per-Endre Bjørnevik, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Representantskap for RBR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: 14.11.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Forfall: Reinert Kverneland (Time kommune)

Detaljer

Kan brann- og redningsvesenet utføre andre kommunale oppgaver?

Kan brann- og redningsvesenet utføre andre kommunale oppgaver? Sammen for en trygg og sikker framtid Hva kan gjøres lokalt? Henry Ove Berg Brann- og redningssjef Kan brann- og redningsvesenet utføre andre kommunale oppgaver? Etablert som interkommunalt brannvesen

Detaljer

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB Brannstudien Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 De nasjonale målene ligger fast Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige

Detaljer

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Onsdag 14.11.2007 Leif-Erik Steen Brannvernsamarbeid Midt-Norge Bakgrunn Forprosjektrapport høsten 2004 Brannsjefene i Trondheim,

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Brannforebyggende Forum 2008

Brannforebyggende Forum 2008 Utviklingen av det forebyggende arbeidet Hvor bør veien videre gå? Bjørn Næs Senioringeniør Administrasjon Plan og økonomi IKT 15 medarbeidere (13+2) Brannforbyggende avdeling Beredskapsavdeling - Prosjekt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn med brannobjekter i Namsos kommune. Fastsatt av Namsos kommunestyre...(dato)... med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann,

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Prosjektmandat Foto: Birken & Co 1 1. Bakgrunn for

Detaljer

KS Bedrift organiserer over 500 selskaper med kommunalt eierskap innen ulike sektorer som havner, avfall, revisjon osv.

KS Bedrift organiserer over 500 selskaper med kommunalt eierskap innen ulike sektorer som havner, avfall, revisjon osv. KS Bedrift Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Deres referanse: Dato: 16 HB 1014 13/02013-9 M80 Kjell-Olav Gammelsæter 14.02.2014

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TNI-14/2668-2 13854/14 18.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.03.2014 Stavanger

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hva er systemrettet tilsyn? Jan-Tore Dilling, DSB, enhet for forebygging Hva betyr systemrettet tilsyn for bygningseierne? Frode Strøm, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Et trygt og

Detaljer

Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling.

Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling. Til Styret Fra Brann- og redningssjefen Dato 13.05.15 Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling. Eierbidraget i 2015

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Møterom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Risavika - Helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko. Foto: Birken & Co.

Risavika - Helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko. Foto: Birken & Co. Risavika - Helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko Foto: Birken & Co. Bakgrunn Stortingsmelding nr. 22 (2007-2008). DSB har en koordinerende rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for RBR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for RBR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for RBR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon Møtedato: 08.04.2016 Tid: 08:30-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Per-Endre Bjørnevik, leder Mangor Malmin, nestleder Mirjam Ydstebø,

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Søndre og Nordre Follo brannvesen samles i ett interkommunalt selskap Follo Brannvesen med virkning fra 1. juli 2015.

Rådmannens innstilling: 1. Søndre og Nordre Follo brannvesen samles i ett interkommunalt selskap Follo Brannvesen med virkning fra 1. juli 2015. Ås Organisering av Brann- og redningstjenesten i Follo Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/04958-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.01.2015 Formannskapet 28.01.2015

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON SAMLOKALISERT MED LEGEVAKTEN INKL. ØYEBLIKKELIG HJELP TILBUD OG AMBULANSESENTRALEN

BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON SAMLOKALISERT MED LEGEVAKTEN INKL. ØYEBLIKKELIG HJELP TILBUD OG AMBULANSESENTRALEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/07313-1 Saksbehandler Sidsel Haugen Gunnar Sinnes m/flere Behandles av Møtedato Formannskapet 01.10.2013 Bystyret 22.10.2013 BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet DLE konferansen 2009 Kari Jensen DSB 1 2 Bakgrunn Oppfølging av Soria Moria-erklæringen om styrket samfunnsikkerhet Rapporterer resultater av St.meld.nr

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 -

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 - ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015-1 INNHOLD FORORD 4 PROGRAM 6 OVERSIKT POSTER 9 POST 1 10 POST 2 10 POST 3 11 POST 4 11 POST 5 12 POST 6 14 POST 7 14 POST 8 15 POST 9 16 POST 10 16 POST 11 17

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for rapporten... 7 1.2 Problemstilling... 8 1.3 Avgrensning... 8 1.4 Lovverk og

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Felles brannvesen for kommunene på Øvre Romerike. Prosjektgruppens anbefalinger

Felles brannvesen for kommunene på Øvre Romerike. Prosjektgruppens anbefalinger Felles brannvesen for kommunene på Øvre Romerike Prosjektgruppens anbefalinger Mandat 1. Beskrive dagens situasjon og foreta en ROSanalyse av dagens totale organisering av brann- og redningsvesen i ØRU.

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Aktuelle saker fra DSB

Aktuelle saker fra DSB Aktuelle saker fra DSB Status på brannområdet Stortingsmelding nr 35 om brannsikkerhet forebygging og brannvesenet redningsoppgaver de nye målene Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske

Detaljer

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite byutvikling og kultur Saksnr: 42/08 Saksbeh. Britt Liss Ruud Arkivsaksnr. 08/645-19 Org.enhet Informasjon og samfunnskontakt Møtedato 11.11.2008 Utvalg

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5320-1 Dato: DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer